Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

การบำรุงรักษา เครื่องช่วยหายใจ

The FDA classifies Ventilators into 3 groups 1 Hospital 2 Home-use 3 Transport

   EMBED


Share

Transcript

1 การบำรุงรักษา เครื่องช่วยหายใจผศ.ต่อตระกูล อภัยวงศ์ โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ ม.มหิดล ศาลายา2 The FDA classifies Ventilators into 3 groups1 Hospital 2 Home-use 3 Transport3 Maintenance 1. Maintenance by the user 2. Maintenance by service man4 eVent Inspiration Raphael Galileo Servo i BabyLog 8000 VentilatorBacteria Filter Ventilator Humidifier Flow Sensor eVent Inspiration Exhalation Valve Raphael Galileo Servo i BabyLog 80005 Bennett 840 7200 Esprit Ventilator Bacteria Filter HumidifierExhalation Valve Flow Sensor Bacteria Filter6 Bennett 840 Diagram 1 Humidifier Bacteria Filter F8 PSOL 1 F7 F5 F1 F4Q1 F3 REG 1 F7 F5 F1 F4 Q2 F6 PSOL 2 F2 REG 27 Bennett 840 Diagram 2 Patient Wye Humidifier Bacteria FilterHeater Water Traps Humidifier Flow Sensor Q3 F9 Bacteria Filter F8 Exhalation Valve Bennett 840 Diagram 28 Maintenance Maintenance by the user 5 items9 1 When mechanical ventilation is initiated, the ventilator goes through a self-test to ensure it is working properly.10 ventilator goes through a self-testLeak Test Fail !11 Do not chemically disinfected or expose to ETO gas2 Bacteria Filters Do not chemically disinfected or expose to ETO gas12 ต่อ FILTER กลับทาง หากพบว่ามีการต่อกลับทางขณะที่ เครื่องใช้กับคนไข้แล้ว ไม่ควรกลับด้าน ให้นำตัวใหม่มาเปลี่ยนเท่านั้น1314 This filter is designed for up to one year of use or 100 autoclave cycles (whichever comes first).15 The bacteria filters should be checked for occlusions or tears16 ข้อต่อรูปตัว T filter ทางออกFilter BENNETT 720017 ความดัน > 4 cmH2O อุดตัน ! < 1 cmH2O รั่ว !BENNETT 7200 Set mode CMV Waveform square Tidal volume L Peak flow LPM Press Manual Inspiration ความดัน > 4 cmH2O อุดตัน ! < 1 cmH2O รั่ว !18 ESPRIT Exhalation Filter Resistance Test Diagnostic mode hardware screen settings Setting the air flow to 100 LPM Close the safety valve The “Inhalation Pressure” display shows the measured resistance of the exhalation filter. ( cmH2O passes )19 1 2 320 ESPRIT Inhalation Filter Exhalation Filter ONLY ! PB21 Bacteria Filter F9 ช่วยป้องกัน Flow Sensor Q3Patient Wye Heater Water Traps Humidifier Flow Sensor Q3 F9 Bacteria Filter F8 Exhalation Valve Bacteria Filter F ช่วยป้องกัน Flow Sensor Q3 Bennett 840 Diagram 222 The Exhalation Flow Sensor (Q3) is a hot film anemometer that is the same as Q1 and Q2, but largerQ3 measures the exhalation flow for use in spirometry and flow sensitivity ราคาประมาณ 40,000. บาท Q323 Bacteria Filter F8 ช่วยป้องกัน ………….Patient Wye Heater Water Traps Humidifier Flow Sensor Q3 F9 Bacteria Filter F8 Exhalation Valve Bacteria Filter F ช่วยป้องกัน …………. Bennett 840 Diagram 224 Replace after 20 autoclave cyclesRaphael Inspiratory Filter,reusable Replace after 20 autoclave cycles25 Replace after 30 autoclave cyclesRaphael Expiratory Valve Membrane (silicone rubber) Replace after 30 autoclave cycles26 Fan Filter Air Inlet Filter3 Fan Filter Air Inlet Filter27 Vela Ventilator ทำความสะอาด Fan Filter และ Air Inlet Filter ด้านหลังเครื่อง ทุกๆ 5000 ชั่วโมง28 Raphael fan filter29 ให้ทำความสะอาด ทุก 250 ชั่วโมงBENNETT 7200 Air filter ให้ทำความสะอาด ทุก 250 ชั่วโมง30 The water traps and filters should be checked for condensation or contaminants.431 Raphael water trap ขณะที่เครื่องใช้งานอยู่ควรตรวจเช็คตัวดักน้ำ (water trap) ที่อยู่หลังเครื่อง ว่ามีน้ำอยู่ในถ้วยหรือไม่ ถ้ามีให้นำน้ำออกจากถ้วยทันที32 Raphael water trap วิธีการทำความสะอาดขณะใช้งาน ให้กดปุ่มที่อยู่ใต้ถ้วยดักน้ำโดยใช้ผ้ารองไว้เพื่อไม่ให้น้ำที่ออกมาเปื้อนตัวเครื่อง เวลากดแรงดันลมจาก pipeline ที่อยู่ในถ้วยดักน้ำ จะดันน้ำออกมาที่รูตรงบริเวณปุ่มที่เรากดนั้นเอง33 Raphael water trap วิธีการทำความสะอาดเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว ก่อนนำเครื่องไปเก็บ ถ้ามีน้ำให้หมุนถ้วยออกมาเทน้ำทิ้งไปจากนั้นนำถ้วยดักน้ำมาเช็ดให้แห้ง จากนั้นนำผ้ามาซับที่ Filter สีขาวให้แห้ง34 Bennett 840 Diagram 1 Humidifier Bacteria Filter F8 PSOL 1 F7 F5 F1 F4Q1 F3 REG 1 F7 F5 F1 F4 Q2 F6 PSOL 2 F2 REG 235 Bennett 840 Water Trap Air Filter F2 0.3 micron F2 WT1 F2 WT136 Water Trap ช่วยป้องกัน Q1 และ Q2Flow Sensors Q1 Q2 Q1 measures oxygen flow before the oxygen proportional solenoid valve (PSOL 1) Q2 measures air flow before the air proportional solenoid valve (PSOL 2) Water Trap ช่วยป้องกัน Q1 และ Q237 The ventilator tubing should be changed every 24 hours and another self-test run afterwards.538 นั่นคือเราต้องทำให้Compliance ของเครื่องช่วยหายใจ มีค่าน้อยที่สุด !39 Compliance and Volume LossesVentilator Patient Ventilator CV CP40 ดังนั้นปริมาตรที่หายไปซึ่งไปไม่ถึงคนไข้จะมีถึงCompliance = 8 mL/cmH2O Ventilator Patient Pressure cmH2O ดังนั้นปริมาตรที่หายไปซึ่งไปไม่ถึงคนไข้จะมีถึง 8 x 30 = 240 mL41 Maintenance 2. Maintenance by service man42 หน่วยงานที่ทำการบำรุงรักษาวันที่ทำการบำรุงรักษา NO การบำรุงรักษาครั้งต่อไป ผู้ทำการบำรุงรักษา Planned Maintenance Sticker43 Volume Ventilator Maintenance Management for Medical EquipmentAmerican Hospital Association AHA Maintenance Management for Medical Equipment Volume Ventilator44 2. เช็คสภาพของสายไฟ และ ปลั๊กไฟ 3. วัดความต้านทานของสายดินAmerican Hospital Association AHA 1. เช็คความสมบูรณ์ ครบถ้วนทางเชิงกล ของเครื่องฯ ตัวควบคุม สวิทช์ และอื่นๆ ทำความสะอาดเครื่อง 2. เช็คสภาพของสายไฟ และ ปลั๊กไฟ 3. วัดความต้านทานของสายดิน45 4. วัดกระแสไฟฟ้ารั่วไหล American Hospital Association AHA 4. วัดกระแสไฟฟ้ารั่วไหล 5. ทำความสะอาด หรือ เปลี่ยน ตัวกรอง หล่อลื่นในส่วนที่จำเป็น 6. ทดสอบหน้าที่การทำงาน ตรวจสอบ ระบบการทำงานของตัวแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน46 American Hospital Association AHA7. ตรวจเช็คความเข้มข้นของอากาศ ที่ส่งออกสู่ผู้ป่วย 8. ถ้าพบความผิดปกติให้ทำการปรับ และแก้ไข บันทึกรายละเอียดลงใน แบบฟอร์มของการซ่อม หรือ แบบฟอร์มการปรับเทียบ47 MAINTENANCE PROCEDURESAmerican Hospital Association AHA MAINTENANCE PROCEDURES เป็นแนวทางกลางๆสำหรับการบำรุงรักษาสามารถปรับปรุงได้ ตามความเหมาะสม ตามความต้องการของโรงพยาบาล ตามความต้องการเฉพาะ48 เป็นการตรวจสอบในรายละเอียด ของเครื่องโดยทั่วๆไป Visual InspectionECRI 1. QUALITATIVE TESTS เป็นการตรวจสอบในรายละเอียด ของเครื่องโดยทั่วๆไป Visual Inspection49 ECRI 1. QUALITATIVE TESTSChassis/ Housing Mount/Fasteners Caster/ Brakes AC Plug Strain Reliefs Circuit Breaker/ Fuse Tube/ Hose Fittings/ Connectors Filters Controls/ Switches Heater Fan / compressor Battery/ Charger Indicators/ Displays Alarms / Interlocks Audible signals Labeling Accessories Bellows50 ECRI 2. QUANTITATIVE TESTS3. PREVENTIVE MAINTENANCE เป็นการตรวจสอบในรายละเอียดของเครื่องซึ่งจะตรวจสอบลงไป ถึงคุณสมบัติเฉพาะของเครื่อง51 ECRI 2. QUANTITATIVE TESTS Grounding Resistance Chassis Leakage Current Modes and Settings Monitors and Alarms Gas Supply Patient system52 ECRI 3. PREVENTIVE MAINTENANCEทำความสะอาดส่วนต่างๆ บริเวณภายนอกและภายใน ทำ calibration ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์-ชิ้นส่วน ตามคำแนะนำจากบริษัทผู้ผลิต53 ให้ยึดถือแนวทางตาม คู่มือการใช้ และคู่มือการบำรุงรักษาให้ยึดถือแนวทางตาม คู่มือการใช้ และคู่มือการบำรุงรักษา54 REFERENCE 1. Medical Devices Group , Medical Devices PolicySafety First - the right tool in the right hands in the right place. safety/Medical%20Devices%20Policy.pdf 2. Health Devices Inspection and Preventive Maintenance System , ECRI. 3. Ventilators: 4. Ventilators: Encyclopedia of Nursing & Allied Health