Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

πραγματεια επι του κοσμικου πυροσ

   EMBED

 • Rating

 • Date

  June 2018
 • Size

  3.3MB
 • Views

  4,549
 • Categories


Share

Transcript

¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ ∫O™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ µπµ§π∞ ∆∏™ ∞§π∫∏™ ∞. ª¶∂´§∏ ª‡ËÛË, ∞ÓıÚÒÈÓË Î·È ∏Ïȷ΋ ∂ÈÛÙÔϤ˜ Â› ÙÔ˘ ∞ÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈÎÔ‡ ¢È·ÏÔÁÈÛÌÔ‡ ∏ ™˘Ó›‰ËÛË ÙÔ˘ ∞ÙfiÌÔ˘ ¶Ú·ÁÌ·Ù›· Â› ÙÔ˘ ∫ÔÛÌÈÎÔ‡ ¶˘Úfi˜ ∆Ô ºˆ˜ Ù˘ æ˘¯‹˜ ∏ æ˘¯‹ Î·È Ô ªË¯·ÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ∞fi ÙË ¢È·ÓfiËÛË ÛÙËÓ ∂ÓfiÚ·ÛË ¶Ú·ÁÌ·Ù›· Â› Ù˘ §Â˘Î‹˜ ª·Á›·˜ ∞fi ÙË µËıÏÂ¤Ì ÛÙÔ °ÔÏÁÔı¿ ª·ıËÙ›· ÛÙË ¡¤· ∂Ô¯‹ – ∆fiÌÔ˜ π ª·ıËÙ›· ÛÙË ¡¤· ∂Ô¯‹ – ∆fiÌÔ˜ ππ ∆· ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ∞ÓıÚˆfiÙËÙ·˜ ∏ ∂·ÓÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ ∆Ô ¶Âڈ̤ÓÔ ÙˆÓ ∂ıÓÒÓ °ÔËÙ›·: ŒÓ· ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶Úfi‚ÏËÌ· ∆ËÏÂ¿ıÂÈ· Î·È Ô ∞ÈıÂÚÈÎfi˜ ºÔÚ¤·˜ ∏ ∞ÙÂÏ›ˆÙË ∞˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·Ê›· ∂Î·›‰Â˘ÛË ÛÙË ¡¤· ∂Ô¯‹ ∏ ∂͈ÙÂڛ΢ÛË Ù˘ πÂÚ·Ú¯›·˜ ¶Ú·ÁÌ·Ù›· Â› ÙˆÓ ∂Ù¿ ∞ÎÙ›ÓˆÓ: ∆fiÌÔ˜ π – ∂ÛˆÙÂÚÈ΋ æ˘¯ÔÏÔÁ›· ∆fiÌÔ˜ ππ – ∂ÛˆÙÂÚÈ΋ æ˘¯ÔÏÔÁ›· ∆fiÌÔ˜ πππ – ∂ÛˆÙÂÚÈ΋ ∞ÛÙÚÔÏÔÁ›· ∆fiÌÔ˜ IV – ∂ÛˆÙÂÚÈ΋ £ÂÚ·¢ÙÈ΋ TfiÌÔ˜ V – OÈ ∞ÎÙ›Ó˜ Î·È ÔÈ ª˘‹ÛÂȘ ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ ∫O™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ˘fi ∞§π∫∏™ ∞. ª¶∂´§∏ LUCIS PUBLISHING COMPANY 113 University Place, 11th Floor P.O. Box 722 Cooper Station New York, N.Y. U.S.A. 10276 LUCIS PRESS LTD. Suite 54 3 Whitehall Court London SW1A 2EF U.K. ©COPYRIGHT BY LUCIS TRUST, 1962 ¶ÚÒÙË ∞ÁÁÏÈ΋ ŒÎ‰ÔÛË, 1925 ŸÁ‰ÔË ∞ÁÁÏÈ΋ ŒÎ‰ÔÛË, 1970 ŒÓ·ÙË ∞ÁÁÏÈ΋ ŒÎ‰ÔÛË, 1973 ∏ ¤Î‰ÔÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙˆÓ µÈ‚Ï›ˆÓ ÙÔ˘ £È‚ÂÙ·ÓÔ‡, Ô˘ Û˘ÛÙ¿ıËΠÁÈ· ÙË Û˘Ó¯‹ ‰È¿‰ÔÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙÔ˘ £È‚ÂÙ·ÓÔ‡ Î·È Ù˘ ∞Ï›Î˘ ∞. ª¤˚ÏË. ∞˘Ùfi ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÂϤÁ¯ÂÙ·È ·fi ÙË Lucis Trust, Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó· ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ›‰Ú˘Ì·, ··ÏÏ·Á̤ÓÔ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜. ∏ Lucis Press Ltd. Â›Ó·È ÌË-ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙË Lucis Trust. °È· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔÓÙ·È Û˘ÁÁÚ·ÊÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ∆Ô ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ Â›Û˘ ÂΉÔı› ÛÙ· πÛ·ÓÈο, °ÂÚÌ·ÓÈο, °·ÏÏÈο Î·È √ÏÏ·Ó‰Èο. ∏ ÌÂÙ¿ÊÚ·Û‹ ÙÔ˘ Û ¿ÏϘ ÁÏÒÛÛ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. ∏ ÚÒÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙ· ∂ÏÏËÓÈο ¤ÁÈÓ ÙÔ 2000. ∆›ÙÏÔ˜ ÚˆÙÔÙ‡Ô˘: «A Treatise on Cosmic Fire», by Alice A. Bailey Lucis Press Ltd., London 1973 «™ÙÔ £Âfi Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¶Àƒ Î·È Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ‡‰·Ù·Ø ™ÙÔ £Âfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·¯˘ı› Û’ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔØ ™ÙÔ £Âfi Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· Ê˘Ù¿ ÙÔ˘ ı¤ÚÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ΢ڛԢ˜ ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜Ø ™’ ·˘Ùfi ÙÔ £Âfi ·˜ ÚÔÛʤÚÂÙ·È Ï·ÙÚ›·, Ï·ÙÚ›·.» – Sh’vet Upanishad, II.17. ∂π™∞°ø°∏ vi ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓ˘ ÙËÏÂ·ıËÙÈ΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ £È‚ÂÙ·ÓÔ‡ Ì ÙËÓ ∞Ï›ÎË ∞. ª¤˚ÏË ·ÔηχÙÂÙ·È ÛÙËÓ ∞Ù¤ÏÂȈÙË ∞˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·Ê›· Ù˘, Ô˘ ÂΉfiıËΠÙÔ 1951. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÚÒÙ˘ Â·Ê‹˜ Ù˘ Ì·˙› ÙÔ˘ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ‰›Ô, Ô˘ ¤Ï·‚ ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ· ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 1919. ∫·Ù·ÛÙÚÒıËΠÌÈ· ÂÚÁ·Û›· ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓˆÓ. ŸÙ·Ó ·˘Ù‹ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ, ̤۷ Û ÙÚÈ¿ÓÙ· ̤Ú˜ ·fi ÙË Ï‹ÍË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ë ∫· ª¤˚ÏË Î¤Ú‰ÈÛ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù˘ ·’ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÊÔÚ¤·. ∏ ∞˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·Ê›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Â›Û˘ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ £È‚ÂÙ·ÓÔ‡ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ÂȯÂÈÚ‹ıËÎÂ. ™Ù· ÚÒÙ· ÛÙ¿‰È· Ë ÂÚÁ·Û›· Û˘ÓÂ·ÁfiÙ·Ó ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ‰›Ô˘, Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ÙËÏÂ·ıËÙÈ΋˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›·˜. ∞ÏÏ¿ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ Ë Ù¯ÓÈ΋ ÙÂÏÂÈÔÔÈ‹ıËΠÙfiÛÔ Ôχ Î·È Ô ·ÈıÂÚÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ∞.∞.ª. ÂÓ·ÚÌÔÓ›ÛıËÎÂ Î·È ÚÔÛ·ÚÌfiÛıËΠÙfiÛÔ ¤ÓÙ¯ӷ, ÒÛÙ ÔÏfiÎÏËÚË Ë ‰È·‰Èηۛ· ÁÈÓfiÙ·Ó Ú·ÎÙÈο ¯ˆÚ›˜ ÎfiÔ Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë Ú·ÎÙÈ΋ ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ÙËÏÂ·ıËÙÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û˘ ÂΉËÏÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi ‚·ıÌfi. OÈ ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓ˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ ·Ï‹ıÂȘ Û˘ÓÂ¿ÁÔÓÙ·Ó Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ·fi ÙÔÓ Î·ÙÒÙÂÚÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÓÔ˘ (Û˘¯Ó¿ Ì ÙÔ˘˜ ·Ó˘¤Ú‚ÏËÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ·ÁÁÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜) ·ÊËÚËÌ¤ÓˆÓ È‰ÂÒÓ Î·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ¿ÁÓˆÛÙˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙ ÂÓÓÔÈÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ˜. O ·Ó·fiÊ¢ÎÙÔ˜ ·˘Ùfi˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ¤¯ÂÈ ÂÈÛËÌ·Óı› Û˘¯Ó¿ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó Ì’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ, ·ÏÏ¿ Ôχ Û˘¯Ó¿ ÏËÛÌÔÓ›ٷÈ. ∏ Û˘Ó¯‹˜ ˘ÂÓı‡ÌÈÛ‹ ÙÔ˘ ı· ·ÔÙÂÏ› ∂π™∞°ø°∏ vii ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÈÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ô˘ ı’ ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ·ÔÎÚ˘ÛÙ¿ÏψÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜, Ë ÔÔ›· ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û ÌÈ· ·ÎfiÌË ‰ÔÁÌ·ÙÈ΋ Û¯ÈÛÌ·ÙÈ΋ Ï·ÙÚ›·. ∏ ¶Ú·ÁÌ·Ù›· Â› ÙÔ˘ ∫ÔÛÌÈÎÔ‡ ¶˘Úfi˜, Ô˘ ÂΉfiıËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ 1925, ‹Ù·Ó ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËΠ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Î·È Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ ÂÁÁÂÓ‹ Ì·ÚÙ˘Ú›· fiÙÈ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Î·È ÈÔ Ì·ÎÚfiÓÔÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÙÚÈ·ÓÙ¿¯ÚÔÓ˘ ‰È‰·¯‹˜, ·ÚfiÏÔ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ Î·È ÙË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÙfiÌˆÓ Ô˘ ÂΉfiıËÎ·Ó ÛÙË ÛÂÈÚ¿ Ì ٛÙÏÔ ¶Ú·ÁÌ·Ù›· Â› ÙˆÓ ∂Ù¿ ∞ÎÙ›ÓˆÓ ‹ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ˘ ·fi Ù· ‚È‚Ï›·. ∫·Ù¿ ÙË Ì·ÎÚ¿ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÔÈ ‰È¿ÓÔȘ ÙÔ˘ £È‚ÂÙ·ÓÔ‡ Î·È Ù˘ ∞.∞.ª. Û˘ÓÙÔÓ›ÛıËÎ·Ó ÙfiÛÔ Î·Ï¿, ÒÛÙ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó – fiÛÔ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·ÊÔÚÔ‡Û ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ – ¤Ó·Ó Âӈ̤ÓÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÚÔ‚ÔÏ‹˜. ∞ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ë ∞.∞.ª. ÌÈÏÔ‡ÛÂ Û˘¯Ó¿ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍ‹ Ù˘ ·fi ÙȘ ·Ó·Ï·Ì¤˜ Ô˘ ‰ÔΛ̷˙ ÏfiÁˆ Ù˘ Â·Ê‹˜ Ì ÙË ‰È¿ÓÔÈ· ÙÔ˘ £È‚ÂÙ·ÓÔ‡, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙÔ˘˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ˜ ÙˆÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ·ÏËıÂÈÒÓ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ‰Â ı· ÌÔÚÔ‡Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ó· ¤ÏıÂÈ Û Â·Ê‹ Î·È Û˘¯Ó¿ ÁÈ· ÌÈ· ÔÈfiÙËÙ· Ô˘ ‰ÂÓ Ù˘ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ. ∏ ÂÌÂÈÚ›· ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÙË ‚¿ÛË ÂÓfi˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡ Ô˘ Û˘¯Ó¿ ‰È·Î‹Ú˘ÙÙ ·ÏÏ¿ Ô˘ Û¿ÓÈ· ÁÈÓfiÙ·Ó Î·Ù·ÓÔËÙfi˜, fiÙÈ fiϘ ÔÈ ‰È‰·Ûηϛ˜ ÛÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‚ÔËıÔ‡ÛÂ, ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÌÔÓ¿¯· ÙËÓ ·ÏÊ·‚‹Ù· Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÁÓÒÛ˘ Î·È fiÙÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Â˘¯·Ú›ÛÙˆ˜ ı· ÂÁη٤ÏÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ‰È·Ù‡ˆÛË Ù˘ ÙˆÚÈÓ‹˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÂÊfiÛÔÓ ı· ¤‚ÚÈÛΠ‰È·ı¤ÛÈÌË ÌÈ· ηχÙÂÚË Î·È ‚·ı‡ÙÂÚË ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ‰È‰·¯‹. ªÔÏÔÓfiÙÈ Ë ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Ô˘ ÂΉfiıËÎ·Ó ÛÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ Â›Ó·È ‰È·˘Á‹˜ Î·È ‚·ıÈ¿, ÔÈ ·Ï‹ıÂȘ Ô˘ ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·È Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÂÚÈΤ˜ Î·È ÙfiÛÔ ˘ÔΛÌÂÓ˜ Û ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ˜ ·Ôηχ„ÂȘ Î·È ‰È¢ڇÓÛÂȘ, ÒÛÙ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi, ·Ó Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ˘fi„Ë, ı· Ì·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÈ· ÚfiÛıÂÙË ·Ó·ÁηÈfiÙ·ÙË ÚÔÛÙ·Û›· ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÂΛÓË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÓÔ˘ Ô˘ Ù›ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ¿ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Û¯›ÛÌ·Ù·. ∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÎÈ ¤ÂÈÙ· ·fi ÚÔÛÂÎÙÈ΋ ÂͤٷÛË ·ÔÊ·Û›ÛıËΠ·’ ÙÔ £È‚ÂÙ·Ófi (¡Ù.∫.) Î·È ÙËÓ ∞. ∞.ª. fiÙÈ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û·Ó ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ Ì·ıËÙ‹˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi vii viii viii ∂π™∞°ø°∏ ‰›Ô ı· ¤ÚÂ ӷ ÂˆÌÈÛı› fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË Î·ÚÌÈ΋ ¢ı‡ÓË Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ‰›Ô ÎÈ fiÙÈ Ë ‰È‰·Ûηϛ· ı· ¤ÚÂ ӷ ·ÚÔ˘ÛÈ·Ûı› ÛÙÔ ÎÔÈÓfi Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘. ∞˘Ùfi Û˘ÓÂ·ÁfiÙ·Ó ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ ÛÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ̤· Î·È ÚÔοÏÂÛ ÂÈı¤ÛÂȘ Î·È ÂÈÎÚ›ÛÂȘ ·fi ÚfiÛˆ· Î·È ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ı¤ÛÂȘ Î·È ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ‹Ù·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ π¯ı˘·Î¤˜ Î·È ·˘Ù·Ú¯ÈΤ˜. OÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ÎÔÈÓfi Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· ¤¯ÂÈ ··ÏÏ·Á› ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÙȘ ·ÓÔËۛ˜ ÙÔ˘ Ì˘ÛÙËÚ›Ô˘, Ù˘ ÁÔËÙ›·˜, Ù˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ·ÍÈÒÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ·Ó‰·ÊÈÎfiÙËÙ·˜, Ì ÙË ÛÙ¿ÛË Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛ·Ó Ô £È‚ÂÙ·Ófi˜ Î·È Ë ∞.∞.ª. ∏ ÛÙ¿ÛË Ô˘ ‹Ú·Ó ηٿ ÙˆÓ ‰ÔÁÌ·ÙÈÎÒÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÒÓ ‚Ô‹ıËÛ ÛÙËÓ Â‰Ú·›ˆÛË ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÓÔËÙÈ΋˜ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ Ù˘ ÚÔԉ¢ÙÈο ·ÓÂÏÈÛÛfiÌÂÓ˘ ·ÔÎ¿Ï˘„˘ Ù˘ ∞ÈÒÓÈ·˜ ™ÔÊ›·˜. ∏ ·Ó¿Ú¯·ÈË Ì¤ıÔ‰Ô˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ̤ۈ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ·Ô‰Ô¯‹˜ Ó¤ˆÓ ¤ÁÎ˘ÚˆÓ ËÁÒÓ Î·È Ù˘ Û‡ÁÎÚÈÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Ì ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚ˜ ‰ڷȈ̤Ó˜ ‰Ôͷۛ˜, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙË ·Í›· ÛÙËÓ ÂÎÁ‡ÌÓ·ÛË ÙÔ˘ ÓÔ˘, ÍÂÂÚÓÈ¤Ù·È ‚·ıÌÈ·›·. ™ÙË ı¤ÛË Ù˘ ·Ó·‰‡ÂÙ·È ÙfiÛÔ ÛÙÔ ıÚËÛ΢ÙÈÎfi fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÌÈ· Ó¤· ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ˘ÈÔıÂÙÂ›Ù·È Î¿ÔÈ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfiÙÂÚË ÛÙ¿ÛË. ∏ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· ı· Á›ÓÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ô‰ÂÎÙ‹ Û·Ó ÌÈ· ˘fiıÂÛË Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó’ ·Ô‰Âȯı›, fi¯È ÙfiÛÔ Ì ۯÔÏ·ÛÙÈÎÈÛÌfi, ÈÛÙÔÚÈ΋ ıÂÌÂÏ›ˆÛË Î·È ·ÍÈfiÈÛÙ· ΛÌÂÓ·, fiÛÔ Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ Â›‰Ú·Û‹˜ Ù˘ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ Î·È Ì ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ Ù˘ ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜. ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ· Ë ÚÔ¯ˆÚË̤ÓË ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· ‹Ù·Ó ÂÊÈÎÙ‹ ۯ‰fiÓ ÌfiÓÈÌ· ÌÔÓ¿¯· Ì ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ ·fi ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÔ˘‰·ÛÙ‹ Ù˘ ·˘ıÂÓÙ›·˜ ÙÔ˘ ‰·ÛοÏÔ˘, Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ÚÔÛˆÈ΋˜ ˘·ÎÔ‹˜ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ‰¿ÛηÏÔ Î·È Ì ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ Ì˘ÛÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∫·ıÒ˜ ı· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÙÔ Ó¤Ô À‰ÚÔ¯Ô˚Îfi Û‡ÛÙËÌ·, ÔÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ·˘ÙÔ› ı· ÂÍ·Ï›ÊÔÓÙ·È. ∏ ÚÔÛˆÈ΋ Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ Ì ÙÔ ¢È‰¿ÛηÏÔ ı· ‰È·ÙËÚËı›, ·ÏÏ¿ Ë ÂÎÁ‡ÌÓ·ÛË ÛÙË Ì·ıËÙ›· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂȯÂÈÚËı› Û OÌ·‰ÈÎfi Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi. ∏ ηٷÁÚ·Ê‹ ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ÂÈÚ¿Ì·ÙÔ˜ ÎÈ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ˘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ∂π™∞°ø°∏ ix ÌÂıfi‰Ô˘ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÔ¯‹˜ ¤ÁÈÓ ‰È·ı¤ÛÈÌË ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ª·ıËÙ›· ÛÙË ¡¤· ∂Ô¯‹, Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÙȘ ¿ÌÂÛ˜ ÚÔÛˆÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ £È‚ÂÙ·ÓÔ‡ Û’ ¤Ó·Ó ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ fiÌÈÏÔ. ™ÙËÓ ¶Ú·ÁÌ·Ù›· Â› ÙÔ˘ ∫ÔÛÌÈÎÔ‡ ¶˘Úfi˜ Ô £È‚ÂÙ·Ófi˜ ¤‰ˆÛ ÂΛÓÔ Ô˘ Ë ∂.¶. ªÏ·‚¿ÙÛ΢ ÚÔÊ‹Ù¢Û ˆ˜ ı· Ì·˜ ¤‰ÈÓÂ, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ÎÏÂȉ› Ù˘ ∫ÔÛÌÈ΋˜ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜. ∏ ∂.¶. ª. ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÛÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· ı· ÂÚ¯fiÙ·Ó ¤Ó·˜ Ì·ıËÙ‹˜ Ô˘ ı· ¤‰ÈÓ ÙÔ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ÎÏÂȉ› ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ÌÓËÌÂÈ҉˜ ¤ÚÁÔ, ÙË ª˘ÛÙÈ΋ ¢ÔÍ·Û›·, ÙËÓ Ú·ÁÌ·Ù›· Ô˘ Ô £È‚ÂÙ·Ófi˜ ÂÎfiÓËÛ ̷˙› ÙË˜Ø Î·È Ë ∞Ï›ÎË ∞. ª¤˚ÏË ÂÚÁ¿ÛÙËΠ̠Ï‹ÚË ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘ Û’ ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰Ô¯‹. FOSTER BAILEY Tunbridge Wells ¢ÂΤ̂ÚÈÔ˜ 1950 ∞¶O™¶∞™ª∞ ∞¶O ªπ∞ ¢∏§ø™∏ ∆OÀ £πµ∂∆∞¡OÀ ¶OY ¢∏ªO™π∂À£∏∫∂ ∆ON ∞À°OÀ™∆O ∆OÀ 1934 ix ∂›Ó·È ·ÚÎÂÙfi Ó· ˆ fiÙÈ Â›Ì·È ¤Ó·˜ £È‚ÂÙ·Ófi˜ Ì·ıËÙ‹˜ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ ÎÈ ·˘Ùfi ‰Â Û·˜ ϤÂÈ ·Ú¿ Ï›Á·, ÁÈ·Ù› fiÏÔÈ Â›Ó·È Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙÔÓ ÈÔ Ù·ÂÈÓfi ˙Ëψً ̤¯ÚÈ Î·È ¤Ú· ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ÃÚÈÛÙfi. ∑ˆ Û’ ¤Ó· Ê˘ÛÈÎfi ÛÒÌ·, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· ÙÔ˘ £È‚¤Ù Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜, fiÙ·Ó ÙÔ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ù· ¿ÏÏ· ÌÔ˘ ηı‹ÎÔÓÙ·, ÚÔ‰Ú‡ˆ (·fi Â͈ÙÂÚÈ΋ ¿Ô„Ë) Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰ˆÓ £È‚ÂÙ·ÓÒÓ Ï¿Ì·. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ·ÈÙ›· Ó· ‰È·‰Ôı› fiÙÈ Â›Ì·È ËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈÔ‡ ÙˆÓ Ï¿Ì·. ∂ΛÓÔÈ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì·˙› ÌÔ˘ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ πÂÚ·Ú¯›·˜ (Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ·ÏËıÈÓÔ› Ì·ıËÙ¤˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì’ ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ) Ì ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ì’ ¤Ó· ·ÎfiÌË fiÓÔÌ· Î·È ˘Ô‡ÚÁËÌ·. ∏ ∞.∞.ª. ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÔÈÔ˜ Â›Ì·È Î·È Ì ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ì ‰‡Ô ·fi Ù· ÔÓfiÌ·Ù¿ ÌÔ˘. ∂›Ì·È ¤Ó·˜ ·‰ÂÏÊfi˜ Û·˜ Ô˘ Ù·Í›‰Â„ ϛÁÔ Ì·ÎÚ‡ÙÂÚ· ¿Óˆ ÛÙËÓ ∞ÙÚ·fi ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔ ÛÔ˘‰·ÛÙ‹ Î·È ¤¯ÂÈ ÂÔ̤ӈ˜ ÂÈÊÔÚÙÈÛÙ› Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ¢ı‡Ó˜. ∂›Ì·È οÔÈÔ˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎÂ Î·È ‰È¿ÓÔÈÍ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ÔÏÂÌÒÓÙ·˜ ÚÔ˜ ¤Ó· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÙÚÔ ÊˆÙfi˜ ·fi ÙÔ ˙Ëψً Ô˘ ı· ‰È·‚¿ÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ¿ÚıÚÔ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÂÚÁ‹Ûˆ Û·Ó ‰È·‚È‚·ÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ʈÙfi˜, ·‰È¿ÊÔÚÔ ÔÈÔ ı· Â›Ó·È ÙÔ Ù›ÌËÌ·. ¢ÂÓ Â›Ì·È Á¤ÚÔ˜, ηıÒ˜ Ë ËÏÈΛ· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜, fï˜ ‰ÂÓ Â›Ì·È Ó¤Ô˜ ‹ ¿ÂÈÚÔ˜. ∆Ô ¤ÚÁÔ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ó· ‰È‰¿ÛΈ Î·È Ó· ‰È·‰›‰ˆ ÙË ÁÓÒÛË Ù˘ ∞ÈÒÓÈ·˜ ™ÔÊ›·˜ ÔÔ˘‰‹ÔÙ ÌÔÚÒ Ó· ‚Úˆ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Î·È ·˘Ùfi οӈ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·. ∂ȉÈÒΈ ·ÎfiÌË Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ ÙÔ ¢È‰¿ÛηÏÔ ª. Î·È ÙÔ ¢È‰¿ÛηÏÔ ∫.Ã. fiÔÙ ÚÔÛʤÚÂÙ·È Â˘Î·ÈÚ›·, ÁÈ·Ù› ·fi Ôχ ηÈÚfi Û˘Ó‰¤ÔÌ·È Ì·˙› ∆Ô˘˜ Î·È Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ∆Ô˘˜. ™’ fiÏ· ¢∏§ø™∏ ∆OÀ £πµ∂∆∞¡OÀ xi Ù· ·Ú·¿Óˆ Û·˜ ¤¯ˆ ÂÈ ÔÏÏ¿Ø Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· fï˜ ‰Â Û·˜ ›· Ù›ÔÙ· Ô˘ ı· Û·˜ Ô‰ËÁÔ‡Û ӷ ÌÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÙ ÙËÓ Ù˘ÊÏ‹ ÂΛÓË ˘·ÎÔ‹ Î·È ÙËÓ ·ÓfiËÙË ·ÊÔÛ›ˆÛË Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Ô Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi˜ ˙Ëψً˜ ÛÙÔÓ °ÎÔ˘ÚÔ‡ Î·È ÙÔ ¢È‰¿ÛηÏÔ ÙÔÓ OÔ›Ô Â›Ó·È ·Ó›Î·ÓÔ˜ ·ÎfiÌË Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ. O‡ÙÂ Î·È ı· ÂÙ‡¯ÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚÈfiıËÙË Â·Ê‹ ̤¯ÚÈ Ó· ÌÂÙÔ˘ÛÈÒÛÂÈ ÙË Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ·ÊÔÛ›ˆÛË Û ·ÓȉÈÔÙÂÏ‹ ˘ËÚÂÛ›· ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ· – fi¯È ÚÔ˜ ÙÔ ¢È‰¿ÛηÏÔ. ∆· ‚È‚Ï›· Ô˘ ¤ÁÚ·„· ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ‰›¯ˆ˜ ηÌÈ¿ ·Í›ˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘˜. ªÔÚ› ‹ fi¯È Ó· Â›Ó·È ÔÚı¿, ·ÏËıÈÓ¿ Î·È ¯Ú‹ÛÈÌ·. ∞Ó‹ÎÂÈ Û ۷˜ Ó· ÂÍ·ÎÚÈ‚ÒÛÂÙ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜, Ì ÙËÓ ÔÚı‹ Ú·ÎÙÈ΋ Î·È Ì ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ÂÓfiÚ·Û˘. O‡Ù ÂÁÒ Ô‡ÙÂ Ë ∞.∞.ª. ÂӉȷÊÂÚfiÌ·ÛÙ ηıfiÏÔ˘ Ó· ·Ó·ÎËÚ˘¯ıÔ‡Ó Û·Ó ÂÌÓ¢Ṳ̂ӷ ΛÌÂÓ·, ‹ Ó· ϤÁÂÙ·È ÁÈ’ ·˘Ù¿ (Ì ÎÔÌ̤ÓË ÙËÓ ·Ó¿Û·) ˆ˜ Â›Ó·È ¤ÚÁÔ Î¿ÔÈÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ¢È‰·ÛοÏÔ˘˜. ∞Ó ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ ÒÛÙ ӷ ·ÔÙÂÏ› Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂΛӢ Ô˘ ‹‰Ë ÚÔÛʤÚıËΠÛÙȘ ·ÁÎfiÛÌȘ ‰È‰·Ûηϛ˜, ·Ó ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ·Ó˘„ÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÊÂÛË Î·È ÙË ı¤ÏËÛË-ÁÈ·-˘ËÚÂÛ›· ·fi ÙÔ ‰›Ô ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ‰›Ô ÙÔ˘ ÓÔ˘ (ÛÙÔ ‰›Ô fiÔ˘ ÔÈ ¢È‰¿ÛηÏÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó), ÙfiÙ ı· ¤¯Ô˘Ó Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÛÎÔfi ÙÔ˘˜. ∞Ó Ë ‰È‰·Ûηϛ· Ô˘ ÌÂÙ·‰›ÓÔ˘Ó ÚÔηÏ› ÙËÓ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙÔ˘ ʈÙÈṲ̂ÓÔ˘ ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ¿ÙË Ì¤Û· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ÂÈʤÚÂÈ ÙËÓ ·ÛÙÚ·Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÓfiÚ·Û‹˜ ÙÔ˘, ÙfiÙÂ Ë ‰È‰·Ûηϛ· ·˜ Á›ÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙ‹. Ÿ¯È fï˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. ∞Ó ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÂȂ‚·ÈˆıÔ‡Ó ÙÂÏÈο ‹ ÎÚÈıÔ‡Ó ·ÏËıÈÓ¤˜ οو ·fi ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ ÙˆÓ ∞ÓÙÈÛÙÔȯÈÒÓ, ÙfiÙ ·˘Ùfi ı· Â›Ó·È Î·Ïfi Î·È ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi. ∞Ó fï˜ ‰Â Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi, ·˜ ÌËÓ ·ԉ¯Ù› Ô ÛÔ˘‰·ÛÙ‹˜ fiÛ· ϤÁÔÓÙ·È. x ∞ºπ∂ƒø¡∂∆∞π ª∂ ∂À°¡øªO™À¡∏ ™∆∏¡ ∂§∂¡∞ ¶∂∆ƒOµ¡∞ ª¶§∞µ∞∆™∫À ∞À∆∏ ∆∏ ª∂°∞§∏ ª∞£∏∆ƒπ∞ ¶OÀ ∞¡∞æ∂ ∆O¡ ¶Àƒ™O ∆∏™ ™∆∏¡ ∞¡∞∆O§∏ ∫∞π ∂º∂ƒ∂ ∆O ºø™ ™∆∏¡ ∂Àƒø¶∏ ∫∞π ∆∏¡ ∞ª∂ƒπ∫∏ ∆O 1875 ¶ƒO§O°O™ ∞˘Ù‹ Ë “¶Ú·ÁÌ·Ù›· Â› ÙÔ˘ ∫ÔÛÌÈÎÔ‡ ¶˘Úfi˜” ·ԂϤÂÈ Û ¤Ó·Ó ÂÓÙ·Ïfi ÛÎÔfi: ¶ÚÒÙÔ, Ó· ‰ÒÛÂÈ ÌÈ· ÌÂÛÙ‹ Î·È Û˘ÓÔÙÈ΋ ÛÎÈ·ÁÚ·Ê›· ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÎÔÛÌÔÏÔÁ›·˜, ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ Î·È „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ Ô˘ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ ›Ûˆ˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· ÌÈ· ÁÂÓÈ¿ Û·Ó ·Ó·ÊÔÚ¿ Î·È Û·Ó ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Î·È Ó· ¯ÚËÛÈ̇ÛÂÈ Û·Ó ÛηψÛÈ¿ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÔÈÎÔ‰ÔÌËı› ·ÚÁfiÙÂÚ· ÌÈ· ÏÂÙÔÌÂÚ¤ÛÙÂÚË ‰È‰·¯‹, ηıÒ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó’ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ·Ï›ÚÚÔÈ· Ù˘ ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜. ¢Â‡ÙÂÚÔ, Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Ì ηٷÓÔËÙÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ·˘Ùfi Ô˘ Â›Ó·È ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎfi Î·È Ó· ˘ԉ›ÍÂÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì· ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ·ÏËıÈÓ‹˜ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜. ∞ÔÙÂÏ› ÌÈ· ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛË Ù˘ Û¯¤Û˘ Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ¶Ó‡̷ Î·È ÙËÓ ⁄ÏË, Ë ÔÔ›· ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Û·Ó Û˘Ó›‰ËÛË. £· Á›ÓÂÈ Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Ë ¶Ú·ÁÌ·Ù›· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙËÓ fi„Ë ÙÔ˘ ÓÔ˘, Ì ÙË Û˘Ó›‰ËÛË Î·È Ì ÙËÓ ·ÓÒÙÂÚË „˘¯ÔÏÔÁ›· Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ì ÙËÓ ‡ÏË fiˆ˜ ÙË ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ‰›Ô. O ΛӉ˘ÓÔ˜ Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Ë ‰È¿‰ÔÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ÔÈΛϘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ù˘ ·ÙÔÌÈ΋˜ ‡Ï˘ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Î·È Ë Ê˘Ï‹ Â›Ó·È ·ÎfiÌË Ôχ ÂÁˆÈÛÙÈ΋ ÁÈ· Ó· Ù˘ ÂÌÈÛÙ¢ıÔ‡Ó ·ÚfiÌÔȘ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ˜. ◊‰Ë Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ Ì ÙË ÓÔ˘Ó¯‹ ÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ ÙËÓ ·Ó·Áη›· ÁÓÒÛË Ì ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ·. £· ‰È·ÈÛÙˆı› fiÙÈ Ë ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ¿Óˆ Û’ ÂΛӘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÂÓfi˜ ËÏÈ·ÎÔ‡ §fiÁÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ı· ‰Ôı› οÔÈ· ¤Ó‰ÂÈÍË ÁÈ· ÙË Ê‡ÛË ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Ô˘ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·˘ÛÙËÚ¿ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ‰›Ô. ∆Ú›ÙÔ, Ó· ÂÎı¤ÛÂÈ ÙË Û˘ÓÂÎÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË fiÏˆÓ fiÛˆÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì¤Û· Û’ ¤Ó· ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ·Ø Ó· ηٷ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ Î·ıÂÙ› Ô˘ xii xiv xiii ¶ƒO§O°O™ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È (·’ ÙËÓ Î·ÙÒÙ·ÙË ÌÔÚÊ‹ ˙ˆ‹˜ ÛÙÔ ˘ÎÓfiÙ·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Û‡ÌË͢ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË Î·È ÏÂÙÔÊ˘¤ÛÙÂÚË ÂΉ‹ÏˆÛË) Î·È fiÙÈ fiϘ ÔÈ ÌÔÚʤ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ Ë ¤ÎÊÚ·ÛË ÌÈ·˜ ηٷÏËÎÙÈ΋˜ Î·È ı›·˜ ⁄·Ú͢. ∞˘Ù‹ Ë ¤ÎÊÚ·ÛË ÚÔ·ÙÂÈ ·’ ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ‰‡Ô ı›ˆÓ fi„ÂˆÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ Â›‰Ú·Û˘ ÌÈ·˜ ÙÚ›Ù˘ Î·È ·Ú¿ÁÂÈ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÌÔÚÊ‹, ÚÔˆıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÛÙÔÓ ÂÍÂÏÈÎÙÈÎfi Ù˘ ·ÎÏÔ Û ¯ÚfiÓÔ Î·È ¯ÒÚÔ. ŒÙÛÈ Ë ÌÔÚÊ‹ Ô‰ËÁÂ›Ù·È ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ¤Ó· ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi ̤ÛÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ʇÛ˘ ÂΛÓÔ˘ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì £Âfi. ∆¤Ù·ÚÙÔ, Ó· ‰ÒÛÂÈ Î¿ÔȘ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÂΛӷ Ù· ÂÛÙȷο ÛËÌ›· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ·ÈıÂÚÈο ÛÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ §fiÁÔ˘ – ÙÔ˘ Ì·ÎÚfiÎÔÛÌÔ˘ – Î·È ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ÙÔ˘ ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ˘. ∫·ıÒ˜ ÙÔ ·ÈıÂÚÈÎfi ˘fiÛÙڈ̷ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ·ÏËıÈÓ‹ Ô˘Û›· Ë ÔÔ›· ˘fiÎÂÈÙ·È Î¿ı ·Ù‹˜ ÌÔÚÊ‹˜, Á›ÓÂÙ·È Î·Ù·ÓÔËÙfi, ı· ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÌÂÁ¿Ï˜ Â·Ó·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘, Ù˘ È·ÙÚÈ΋˜ Î·È Ù˘ ¯ËÌ›·˜. ∏ ÌÂϤÙË Ù˘ È·ÙÚÈ΋˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ı· Á›ÓÂÙ·È ÙÂÏÈο οو ·fi ÌÈ· Ó¤· ÚÔÔÙÈ΋ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ı· ‚·Û›˙ÂÙ·È ¿Óˆ ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ Ù˘ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜, ÙˆÓ Ì·ÁÓËÙÈÎÒÓ ÚÔÒÓ Î·È ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ‰‡Ó·Ì˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ·ÓıÚÒÈÓ· ÛÒÌ·Ù·, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ Û¯¤ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ Ù· ΤÓÙÚ· ‰‡Ó·Ì˘ Î·È ÙȘ ÚÔ¤˜ ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ¶¤ÌÙÔ, Ó· ‰ÒÛÂÈ ÌÂÚÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‰Â ÌÂÙ·‰fiıËÎ·Ó Â͈ÙÂÚÈο ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ı¤ÛË Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ Ì˘ÚÈ¿‰ˆÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ ·ÈÛı·ÓÙÈÎÒÓ ˙ˆÒÓ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙËÓ Ô˘Û›· Ù˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜Ø Ó· ˘ԉ›ÍÂÈ ÙË Ê‡ÛË ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ πÂÚ·Ú¯ÈÒÓ ÙˆÓ À¿ÚÍÂˆÓ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ·fi ÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ˘˜ fiÏ· fiÛ· Â›Ó·È ÔÚ·Ù¿ Î·È ÁÓˆÛÙ¿ Î·È Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·ı·˘Ù¤˜ ¶˘Ú Î·È ÙËÓ ·ÈÙ›· fiÏ˘ Ù˘ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜, Ù˘ ı·ÏˆÚ‹˜, Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È Ù˘ ΛÓËÛ˘ ÛÙÔ Û‡Ì·Ó. ª’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ı· ıÈÁ› Ë ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ¶˘Úfi˜ Â› ÙÔ˘ ⁄‰·ÙÔ˜, Ù˘ £ÂÚÌfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ⁄ÏË, ›Ù ıˆÚËı› Ì·ÎÚÔÎÔÛÌÈο ›Ù ÌÈÎÚÔÎÔÛÌÈο Î·È ı· ʈÙÈÛı› οˆ˜ Ô ¡fiÌÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÈÙ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ∞ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ (Ô ¡fiÌÔ˜ ÙÔ˘ ∫¿ÚÌ·) Î·È Ë ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÛÙÔ ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ·. °È· Ó· Û˘ÓÔ„›ÛÔ˘Ì ÙÔ ı¤Ì·, Ë ‰È‰·Ûηϛ· Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ù›ÓÂÈ Û ÌÈ· ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ Û˘Ó›‰ËÛ˘ Î·È ı· Ú¤- ¶ƒO§O°O™ xv ÂÈ Ó· ÂÈʤÚÂÈ ÌÈ· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ Â¿ÚÎÂÈ·˜, Û·Ó ‚¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙË ıÚËÛΛ·, ÂΛӢ Ù˘ ÂÚÌËÓ›·˜ ÙˆÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ ʇÛ˘, Ô˘ ‰È·Ù˘ÒıËΠÁÈ· Ì·˜ ·fi ÙȘ ∂ͤ¯Ô˘Û˜ ¢È¿ÓÔȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ. £· Ú¤ÂÈ Ó· Ù›ÓÂÈ Ó· ÚÔηϤÛÂÈ Î¿ÔÈ· ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ˘¤Ú ÂÓfi˜ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ı· Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙÔ ¶Ó‡̷ Î·È ÙËÓ ‡ÏË Î·È ı· Âȉ›ÍÂÈ ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Î·È Ù˘ ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ ȉ¤·˜. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ‰‡Ô Â›Ó·È ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Î¿ˆ˜ ‰È·¯ˆÚÈṲ̂Ó˜ Î·È ÌfiÏȘ ÙÒÚ· ·Ú¯›˙Ô˘Ì ӷ „ËÏ·Êԇ̠ÙÔ ‰È·ÓÔËÙÈÎfi Ì·˜ ‰ÚfiÌÔ ¤Íˆ ·’ Ù· ‚¿ıË ÌÈ·˜ ˘ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÌËÓ›·˜. ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÛÌÔÓԇ̠fiÙÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ¡fiÌÔ Ù˘ ¢Ú¿Û˘ Î·È Ù˘ ∞ÓÙ›‰Ú·Û˘ Ë Ì·ÎÚ¿ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ù˘ ˘ÏÈÛÙÈ΋˜ ÛΤ„˘ ‹Ù·Ó ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·, ÁÈ·Ù› Ô Ì˘ÛÙÈÎÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ªÂÛ·›ˆÓ· Ì·˜ Ô‰‹ÁËÛ Ôχ Ì·ÎÚÈ¿ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË Î·Ù‡ı˘ÓÛË. ∆›ÓÔ˘Ì ÙÒÚ· Û ÌÈ· ÈÔ ÈÛÔ˙˘ÁÈṲ̂ÓË ¿Ô„Ë Î·È ÂÏ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë Ú·ÁÌ·Ù›· ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ‰ÈÂÚÁ·Û›·˜ ‰È· Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· ÂÈÙ¢¯ı› ÈÛÔÚÚÔ›·. ªÂÏÂÙÒÓÙ·˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Ú·ÁÌ·Ù›· Ô ÛÔ˘‰·ÛÙ‹˜ ·Ú·Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ¤¯ÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ˘ ÔÚÈṲ̂ӷ Ú¿ÁÌ·Ù·: ·. ŸÙÈ Ú·ÁÌ·Ù¢fiÌÂÓÔÈ ·˘Ù¿ Ù· ı¤Ì·Ù·, ·Û¯ÔÏԇ̷ÛÙ Ì ÙËÓ Ô˘Û›· ÂΛÓÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi, Ì ÙËÓ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Î·È Ì ÙËÓ ÂͤٷÛË Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ Î·È Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∂›Ó·È ۯ‰fiÓ ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ·Ó¿ÁÔ˘Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ¤ÓÓÔȘ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÊfiÚÌÔ˘Ï˜ Î·È Ó· ÙȘ ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ì Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ ÒÛÙ ӷ ηٷÓÔÔ‡ÓÙ·È Â‡ÎÔÏ· ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔ ¿ÓıÚˆÔ. ‚. ŸÙÈ Î·ıÒ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ϤÍÂȘ Î·È ÊÚ¿ÛÂȘ Î·È ÌÈÏԇ̠̠fiÚÔ˘˜ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÁÏÒÛÛ·˜, ÙÔ fiÏÔ ı¤Ì· ·Ó·ÁηÛÙÈο ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Î·È ˘ÔÙÈÌ¿Ù·È ÎÈ ÂÔ̤ӈ˜ ¯¿ÓÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜. Á. ŸÙÈ fiÏ· fiÛ· ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Ú·ÁÌ·Ù›· ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È Ì ‰ÔÁÌ·ÙÈÎfi Ó‡̷, ·ÏÏ¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ï¿ ÌÈ· Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÛΤ„˘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ÛÙ· ‹‰Ë Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤Ó· ‰Â‰Ô̤ӷ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ∆Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Û·Ó Ï‡ÛË ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ú¤ÂÈ ·Ó·ÁηÛÙÈο Ó· ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ ‰˘·‰È΋ ÌÔÚÊ‹ Î·È Ó· ÂΉËψı› ̤ۈ ÌÈ·˜ xiv xvi xv ¶ƒO§O°O™ ˙ˆ‹˜ ÂÓÂÚÁÔ‡ ˘ËÚÂÛ›·˜ Ô˘ ı· Ù›ÓÂÈ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Î·È Ì¤Ûˆ ÌÈ·˜ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ οÔÈÔ˘ ÎÔÛÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‹ ۯ‰›Ô˘ Ô˘ ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ fiˆ˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È Ó· ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È. µ·ÛÈ˙fiÌÂÓÔÈ, fiˆ˜ οÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi Î·È ÛÙÔ ÂΉËψ̤ÓÔ ÎÈ ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ·Ó¤ÁÁȯÙ˜ Î·È ·ÓÂÍ‹ÁËÙ˜ ÂΛӘ ÙȘ ‚·ıÈ¿ ÚÈ˙ˆÌ¤Ó˜ ·Èٛ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚËıÔ‡Ó fiÙÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÔ ÔÚ·Ùfi Î·È ÙÔ ÁÓˆÛÙfi, fiϘ ÔÈ Ï‡ÛÂȘ ·ÔÙ˘Á¯¿ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· Î·È ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ó’ ·ÔÙ˘Á¯¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi ÙÔ˘˜ ÛÎÔfi. ‰. ŸÙÈ fiϘ ÔÈ ·fiÂÈÚ˜ Ó· ‰È·Ù˘ˆı› ÏÂÎÙÈο ÂΛÓÔ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·ÈÛıËÙfi Î·È Ó· ‚Ȉı› ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÓÔËı› ·ÏËıÈÓ¿, Ú¤ÂÈ ·Ó·ÁηÛÙÈο Ó’ ·Ô‰ÂȯıÔ‡Ó ˆ˜ Â›Ó·È ·ÍÈÔıÚ‹ÓËÙ· ·ÓÂ·ÚΛ˜. ŸÏ· fiÛ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈˆıÔ‡Ó ‰Â ı· Â›Ó·È ÙÂÏÈο ·Ú¿ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ Û˘ÁÎ·Ï˘Ì̤Ó˘ ∞Ï‹ıÂÈ·˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË Î·È ÙÔ ÛÔ˘‰·ÛÙ‹ Û·Ó ÌÈ· ·Ï‹ ˘fiıÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Û·Ó ÌÈ· ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË ÂÚÌËÓ›·. ™ÙÔ ÛÔ˘‰·ÛÙ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ Â˘Ú‡ÙËÙ· ·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ Î·È ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ˘ fiÙÈ Ë ·Ï‹ıÂÈ· ·ÔηχÙÂÙ·È ÚÔԉ¢ÙÈο, ı· Á›ÓÂÈ Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Î·È Ë ÏËÚ¤ÛÙÂÚË ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÔ¯‹ ı· ıˆÚÂ›Ù·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ˆ˜ ·ÔÙÂÏ› ÎÏ¿ÛÌ· ÂÓfi˜ Û˘ÓfiÏÔ˘ Î·È ·ÎfiÌË ·ÚÁfiÙÂÚ· ı· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÌ‹Ì· ÌfiÓÔ Î¿ÔÈÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ÌÈ· ‰È·ÛÙÚ¤‚ψÛË ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡. ∏ Ú·ÁÌ·Ù›· ·˘Ù‹ ÂΉ›‰ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ ÌÔÚ› Ó’ ·Ô‰Âȯı› ¯Ú‹ÛÈÌË Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÔηٿÏËÙÔ˘˜ ·Ó·˙ËÙËÙ¤˜ Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ Î·È ÔχÙÈÌË ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ Ù˘ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋˜ ¶ËÁ‹˜ fiÏˆÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ·Ù‹ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ·. ∞ԂϤÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· Û˘ÓÂÙ¿ ÏÔÁÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ÂͤÏÈ͢ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ó· ˘ԉ›ÍÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ÙÔ ÚfiÏÔ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·›ÍÂÈ Û·Ó ·ÙÔÌÈ΋ ÌÔÓ¿‰· Û ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È Û˘ÏÏÔÁÈÎfi ŸÏÔ. ∆Ô ÙÌ‹Ì· ·˘Ùfi Ù˘ ª˘ÛÙÈ΋˜ ¢ÔÍ·Û›·˜, ÛÙÔ Á‡ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ÂÍÂÏÈÎÙÈÎÔ‡ ÙÚÔ¯Ô‡, ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔ‚¿ÏÂÈ ·ÍÈÒÛÂȘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ËÁ‹ ÙÔ˘, ÙÔ ·Ï¿ıËÙfi ÙÔ˘ ‹ ÙË ‰ÈÂÍÔ‰È΋ ÔÚıfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂÒÓ ÙÔ˘. ∫·Ó¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ‰ÂÓ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Ù›ÔÙ ·fi ‰ÔÁÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÈÛ¯˘ÚÈ- ¶ƒO§O°O™ xvii ÛÌÔ‡˜ ‹ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·˘ıÂÓÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ËÁÒÓ Ù˘ ¤ÌÓÂ˘Û‹˜ ÙÔ˘. ¶Ú¤ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο Ó· ÛÙ¤ÎÂÈ ‹ Ó· ηٷÚÚ¤ÂÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘ ÂÁÁÂÓÔ‡˜ ·Í›·˜, Ù˘ ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ·˜ fiÛˆÓ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Î·È Ù˘ ‰‡Ó·Ì‹˜ ÙÔ˘ Ó· ˘Ôı¿ÏÂÈ ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ˙ˆ‹ Î·È ÙË ‰È·ÓÔËÙÈ΋ ηٷÓfiËÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓÒÛÙË. ∞Ó ·˘Ù‹ Ë Ú·ÁÌ·Ù›· ÂÚȤ¯ÂÈ Î¿ÙÈ ·fi ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Î·È ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ı· ÂÈÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· Î·È ·Ï¿Óı·ÛÙ·, ı· ÌÂٷʤÚÂÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ Ù˘ ÎÈ ¤ÙÛÈ ı· ·ÁÁ›ÍÂÈ ÙȘ ηډȤ˜ Î·È ÙȘ ‰È¿ÓÔȘ ÙˆÓ ··ÓÙ·¯Ô‡ ÂÚ¢ÓËÙÒÓ. ∞Ó ÛÙÂÚÂ›Ù·È ·Í›·˜ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ‚¿ÛÈÌË, ı· ÂÍ·Ê·ÓÈÛı› Î·È ı· Âı¿ÓÂÈ ÎÈ ·˘Ùfi ı· Â›Ó·È Ôχ ÛˆÛÙfi. ∂ΛÓÔ Ô˘ ˙ËÙÂ›Ù·È ·’ ÙÔ ÛÔ˘‰·ÛÙ‹ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ú·ÁÌ·Ù›·˜ Â›Ó·È ÌÈ· ¢ÌÂÓ‹˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, ÌÈ· ÚÔı˘Ì›· Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙȘ ·fi„ÂȘ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È Î·È ÂΛÓË Ë ÂÓÙÈÌfiÙËÙ· Î·È Ë ÁÓËÛÈfiÙËÙ· Ù˘ ÛΤ„˘ Ô˘ ı· Ù›ÓÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÓfiÚ·Û˘, Ù˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ‰È¿ÁÓˆÛ˘ Î·È ÌÈ· ‰È¿ÎÚÈÛË Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë ÙÔ˘ Ï·ıÂ̤ÓÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ·ÏËıÈÓÔ‡. ∆· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ µÔ‡‰‰· Â›Ó·È Ù· ÈÔ Î·Ù¿ÏÏËÏ· Â‰Ò Î·È ‰›ÓÔ˘Ó ¤Ó· Ù·ÈÚÈ·ÛÙfi Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÚÔηٷÚÎÙÈΤ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ: O ∫ÀƒπO™ µOÀ¢¢∞™ ∂π¶∂ fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÈÛÙ‡ԢÌ Û fi,ÙÈ ÂÈÒıËΠÌfiÓÔ ÂÂȉ‹ ÂÈÒıËÎÂØ Ô‡Ù ÛÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ, ÂÂȉ‹ ÎÏËÚÔ‰ÔÙ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓØ Ô‡Ù ÛÙȘ ʋ̘ Û·Ó Ê‹ÌÂ˜Ø Ô‡Ù Û Î›ÌÂÓ· ÛÔÊÒÓ, ÂÂȉ‹ ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó ·fi ÛÔÊÔ‡˜Ø Ô‡Ù Û ʷÓٷۛ˜ Ô˘ ˘Ô„È·˙fiÌ·ÛÙ fiÙÈ ÙȘ ÂÌÓ¢Ûı‹Î·Ì ·fi οÔÈÔ ¡Ù¤‚· (‰ËÏ·‰‹ Û ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓË ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ¤ÌÓ¢ÛË)Ø Ô‡Ù ÛÂ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ·fi Úfi¯ÂÈÚ˜ ·Ú·‰Ô¯¤˜ Ô˘ οӷÌÂØ Ô‡Ù Û fi,ÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ·Ó·ÏÔÁÈο ·Ó·Áη›ÔØ Ô‡Ù Û fi,ÙÈ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ï‹ ·˘ıÂÓÙ›· ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÒÓ ‹ ÙˆÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Ì·˜. ŸÌˆ˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ÈÛÙ¤„Ô˘Ì fiÙ·Ó ÙÔ Î›ÌÂÓÔ, Ë ‰ÔÍ·Û›· ‹ ÙÔ ·fiÊıÂÁÌ· ÂÈ΢ÚÒÓÂÙ·È ·fi ÙË ÏÔÁÈ΋ Î·È ÙË Û˘Ó›‰ËÛ‹ Ì·˜. “°È·˘Ùfi”, ηٷϋÁÂÈ, “Û·˜ ‰›‰·Í· Ó· ÌËÓ ÈÛÙ‡ÂÙ ·Ï¿ Î·È ÌfiÓÔ ÂÂȉ‹ ·ÎÔ‡Û·ÙÂ, fiÙ·Ó xvi xviii ¶ƒO§O°O™ fï˜ ÈÛÙ¤„ÂÙÂ Û˘ÓÂȉËÙ¿, ÙfiÙ ӷ ‰Ú¿ÛÂÙ ·Ó¿ÏÔÁ· Î·È ‰›¯ˆ˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜”. – ª˘ÛÙÈ΋ ¢ÔÍ·Û›·, πππ, 401. ∞˜ Â›Ó·È ·ÚfiÌÔÈ· Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ οı ·Ó·ÁÓÒÛÙË ·˘Ù‹˜ Ù˘ “¶Ú·ÁÌ·Ù›·˜ Â› ÙÔ˘ ∫ÔÛÌÈÎÔ‡ ¶˘Úfi˜”. ALICE A. BAILEY ™ËÌ›ˆÛË: OÈ ˘ÔÛËÌÂÈÒÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙË “ª˘ÛÙÈ΋ ¢ÔÍ·Û›·” Ù˘ ∂.¶. ªÏ·‚¿ÙÛ΢ ˘Ô‰ËÏÒÓÔÓÙ·È Ì ٷ ·Ú¯Èο ª.¢. OÈ ·Ú·ÔÌ¤˜ ÙˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ∞ÁÁÏÈ΋ ¤Î‰ÔÛË. ¶Àƒ “∆È Ï¤ÁÂÈ Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ¶˘Ú;” ∆Ô ¶˘Ú Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂÈfiÙÂÚË Î·È Ë ÁÓËÛÈfiÙÂÚË ·ÓÙ·Ó¿ÎÏ·ÛË Ù˘ ªÈ·˜ ºÏfiÁ·˜ ÛÙÔÓ O˘Ú·Ófi ηıÒ˜ Î·È ÛÙË ÁË. ∂›Ó·È ˙ˆ‹ Î·È ı¿Ó·ÙÔ˜, Ë ·Ú¯‹ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ οı ˘ÏÈÎÔ‡ Ú¿ÁÌ·ÙÔ˜. ∂›Ó·È ı›· O˘Û›·.” – ª˘ÛÙÈ΋ ¢ÔÍ·Û›·, π, 146. ∏ ÁË Ì·˜ Î·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ (›ӷÈ) Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙˆÓ ∆ÚÈÒÓ ¶˘ÚÒÓ. – ª˘ÛÙÈ΋ ¢ÔÍ·Û›·, π, 146. ¶˘Ú Î·È ÊÏfiÁ· ηٷÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙÔ ÛÒÌ· ÂÓfi˜ ∞Ú¯¿ÙØ Ë Ô˘Û›· ÙÔ˘˜ ÙÔÓ Î·ıÈÛÙ¿ ·ı¿Ó·ÙÔ. – ª˘ÛÙÈ΋ ¢ÔÍ·Û›·, π, 146. ∆∞ ∆ƒπ∞ ¶Àƒ∞ I. TÔ ∂ÛˆÙÂÚÈÎfi ¶˘Ú ‹ ¶˘Ú ‰È· ∆ÚÈ‚‹˜. “À¿Ú¯ÂÈ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ıÂÚÌfiÙËÙ· Î·È Â͈ÙÂÚÈ΋ ıÂÚÌfiÙËÙ· Û οı ¿ÙÔÌÔ, Ë ÓÔ‹ ÙÔ˘ ¶·ÙÚfi˜ (¶Ó‡̷) Î·È Ë ÓÔ‹ (‹ ıÂÚÌfiÙËÙ·) Ù˘ ªËÙÚfi˜ (‡ÏË).” – ª˘ÛÙÈ΋ ¢ÔÍ·Û›·, π, 112. ππ. ∆Ô ¶˘Ú ÙÔ˘ ¡Ô˘ ‹ ∏ÏÈ·Îfi ¶˘Ú. “∆Ô ˘Ú Ù˘ ÁÓÒÛ˘ ηٷη›ÂÈ Î¿ı ‰Ú¿ÛË ¿Óˆ ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ Ï¿Ó˘, ÁÈ·˘Ùfi ÂΛÓÔÈ Ô˘ ÙÔ ·¤ÎÙËÛ·Ó Î·È ¤¯Ô˘Ó ¯ÂÈÚ·ÊÂÙËı›, ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ‘¶˘Ú¿’.” – ª˘ÛÙÈ΋ ¢ÔÍ·Û›·, π, 114. πππ. ∆Ô ¶˘Ú ÙÔ˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ ‹ ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi ¶˘Ú. “™‹ÎˆÛ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÔ˘, Ò §·ÓÔ‡Ø ‚ϤÂȘ ¿Ú·Á ¤Ó· ‹ ·Ì¤ÙÚËÙ· ÊÒÙ· Ó· ÊϤÁÔÓÙ·È ·fi ¿Óˆ ÛÔ˘ ÛÙÔ ÛÎÔÙÂÈÓfi Ô˘Ú·Ófi ÙÔ˘ ÌÂÛÔÓ˘¯Ù›Ô˘;” “¡ÈÒıˆ ÌÈ· ºÏfiÁ·, Ò °ÎÔ˘ÚÔ˘ÓÙ¤‚·Ø ‚Ϥˆ Ó· Ï¿ÌÔ˘Ó Ì¤Û· Ù˘ ·Ì¤ÙÚËÙÔÈ, ·Ó·fiÛ·ÛÙÔÈ ÛÈÓı‹Ú˜.” – ª˘ÛÙÈ΋ ¢ÔÍ·Û›·, π, 145. xvii ¶∂ƒπ∂ÃOª∂¡A xviii ª∂ƒO™ ¶ƒø∆O. ∆∞ ∂¡¢O∆∂ƒ∞ ¶Àƒ∞ – ¶Àƒ ¢π∞ ∆ƒπµ∏™ ∂ÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ∆Ì‹Ì· ∞. °È· Ù· Ì·ÎÚÔÎÔÛÌÈο Î·È ÌÈÎÚÔÎÔÛÌÈο ¶ÂÚÈ‚Ï‹Ì·Ù· ∆Ì‹Ì· µ. ∏ ∞ÎÙ›Ó· Ù˘ ¶ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ ˘Ú ∆Ì‹Ì· °. ∏ Ú¿Ó· Î·È ÙÔ ·ÈıÂÚÈÎfi ÛÒÌ· ∆Ì‹Ì· ¢. ∏ ÎÔ˘ÓÙ·Ï›ÓÈ Î·È Ë ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋ ÛÙ‹ÏË ∆Ì‹Ì· ∂. ∫›ÓËÛË ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi Î·È ·ÛÙÚÈÎfi ‰›Ô 1. ™Ù· ¶ÂÚÈ‚Ï‹Ì·Ù· 2. ™Ù· ∫¤ÓÙÚ· ∆Ì‹Ì· ∑. O ¡fiÌÔ˜ Ù˘ OÈÎÔÓÔÌ›·˜ ª∂ƒO™ ¢∂À∆∂ƒO. ∆O ¶Àƒ ∆OÀ ¡OÀ – ∏§π∞∫O ¶Àƒ ∂ÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ ∆Ì‹Ì· ∞. ∏ º‡ÛË ÙÔ˘ ª¿Ó·˜ ‹ ¡Ô˘ ∆Ì‹Ì· µ. ∆Ô Ì¿Ó·˜ Û·Ó ÎÔÛÌÈÎfi˜, Û˘ÛÙËÌÈÎfi˜ Î·È ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ∆Ì‹Ì· °. ∏ ∂ÁˆÈ΋ ∞ÎÙ›Ó· Î·È ÙÔ ËÏÈ·Îfi ˘Ú ∆Ì‹Ì· ¢. ∆· ÛÙÔȯÂȷο Ù˘ ÛΤ„˘ Î·È Ù· ÛÙÔȯÂȷο ÙÔ˘ ˘Úfi˜ ∆Ì‹Ì· ∂. ∫›ÓËÛË ÛÙÔ ‰›Ô ÙÔ˘ ÓÔ˘ ∆Ì‹Ì· ∑. O ¡fiÌÔ˜ Ù˘ ŒÏ͢ ª∂ƒO™ ∆ƒπ∆O. ∆O ¶Àƒ ∆OÀ ¶¡∂Àª∞∆O™ – ∏§∂∫∆ƒπ∫O ¶Àƒ ∆Ì‹Ì· ∞. OÚÈṲ̂ӷ ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ÛÙÔȯ›· ∆Ì‹Ì· µ. ∏ º‡ÛË ÙˆÓ ÂÙ¿ ÎÔÛÌÈÎÒÓ ·ÙÚ·ÒÓ ∆Ì‹Ì· °. ∂Ù¿ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÛÙÚÔʤ˜ ∏ ·Ú·¿Óˆ ηٿٷÍË ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Ú·ÁÌ·Ù›· ¤¯ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ·, ÁÈ·Ù› ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÙË ‚¿ÛË fiÛˆÓ ı· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘ÌÂ. ∏ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÌÈ·˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘ Ï·Ù‡ÙÂÚ˘ ·’ ÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ Î·È ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ‰Ú· Û·Ó ÂÌfi‰ÈÔ ÛÙËÓ ·ÏËıÈÓ‹ ηٷÓfiËÛË ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ˘, ·ÏÏ¿ ·Ó ÂÈÌ›ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ·ÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô, ·Ó ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ¡fiÌÔ ÙˆÓ ∞ÓÙÈÛÙÔȯÈÒÓ ÎÈ ·Ó ‰È·ÚÎÒ˜ Û˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì Â·ÁˆÁÈο ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ŸÏÔ ·’ ÙÔ ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ, ÙfiÙ ı· Û˘ÏÏ¿‚Ô˘Ì ·Ó·Ï·Ì¤˜ ·fi ÂÏÒÚȘ ÛÊ·›Ú˜ ·ÓÙ›Ï˄˘ Î·È ı· ‰È·ÓÔÈÁÔ‡Ó ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ·Ó¤ÏÈ͢ ¤Ú· ·fi οı ʷÓÙ·Û›·. ANA§À∆π∫∞ ¶∂ƒπ∂ÃOª∂¡∞ ™∂§π¢∞ ∂π™∞°ø°π∫∞ ∞•πøª∞∆∞............................................................3 Oπ ™∆ƒOº∂™ ∆OÀ ¡∆∑À∞¡ .....................................................11 ª∂ƒO™ ¶ƒø∆O ∂π™∞°ø°π∫∂™ ¶∞ƒ∞∆∏ƒ∏™∂π™ ............................................................31 π. ¶˘Ú ÛÙÔ Ì·ÎÚfiÎÔÛÌÔ ...........................................................31 ππ. ¶˘Ú ÛÙÔ ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ.............................................................40 πππ. ¶˘Ú Û ÂΉ‹ÏˆÛË ..................................................................43 ∆ª∏ª∞ ∞. ∆∞ ∂¡¢O∆∂ƒ∞ ¶Àƒ∞ ∆ø¡ ¶∂ƒπµ§∏ª∞∆ø¡ ................50 π. OÈ ÙÚÂȘ ·ÁˆÁÔ› ......................................................................50 ππ. ™ÙÔȯÂȷο Î·È ÓÙ¤‚· ÙÔ˘ ˘Úfi˜..........................................60 ∆ª∏ª∞ µ. ∏ ∞∫∆π¡∞ ∆∏™ ¶ƒO™ø¶π∫O∆∏∆∞™ ∫∞π ∆O ¶ƒø∆O ¶Àƒ ................................................................................................64 π. ∆Ô ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ ..................................................64 ππ. ∏ ·ÎÙ›Ó· Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù· ÌfiÓÈÌ· ¿ÙÔÌ·........67 πππ. ∏ ·ÎÙ›Ó· Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ô ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ οÚÌ· ....68 ∆ª∏ª∞ °. ∆O ∞π£∂ƒπ∫O ™øª∞ ∫∞π ∏ ¶ƒ∞¡∞ ..............................72 π. ∏ ʇÛË ÙÔ˘ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ...........................................72 1. ™ÎÔfi˜ Î·È ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ..............................................73 2. OÎÙÒ ‰ËÏÒÛÂȘ..................................................................76 ππ. ∏ ʇÛË Ù˘ Ú¿Ó· .................................................................82 1. ∏Ïȷ΋ Ú¿Ó· ...................................................................85 2. ¶Ï·ÓËÙÈ΋ Ú¿Ó·..............................................................87 3. ∏ Ú¿Ó· ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ .......................................................90 xix xxii xx ¶∂ƒπ∂ÃOª∂¡∞ πππ. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜..................................93 1. ∂›Ó·È Ô ‰¤ÎÙ˘ Ù˘ Ú¿Ó·.................................................93 2. ∂›Ó·È Ô ·ÊÔÌÔȈً˜ Ù˘ Ú¿Ó· .......................................95 3. ∂›Ó·È Ô ‰È·‚È‚·ÛÙ‹˜ Ù˘ Ú¿Ó· .......................................97 4. ¢È·Ù·Ú·¯¤˜ ÙÔ˘ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜...............................99 πV. ª·ÎÚÔÎÔÛÌÈÎÔ› Î·È ÌÈÎÚÔÎÔÛÌÈÎÔ› ·Èı¤Ú˜ ....................107 1. O Ï·ÓËÙÈÎfi˜ §fiÁÔ˜ Î·È ÔÈ ·Èı¤Ú˜ .............................107 2. ∫ÔÛÌÈÎÔ› Î·È Û˘ÛÙËÌÈÎÔ› ·Èı¤Ú˜ .................................112 3. O ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi˜ ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ....118 V. O ı¿Ó·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ ·ÈıÂÚÈÎfi ÛÒÌ· ......................................124 ∆ª∏ª∞ ¢. ∏ ∫OÀ¡∆∞§π¡π ∫∞π ∏ ™¶O¡¢À§π∫∏ ™∆∏§∏.............130 π. ∏ ÎÔ˘ÓÙ·Ï›ÓÈ Î·È Ù· ÙÚ›· ÙÚ›ÁˆÓ· .....................................131 1. ™ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ....................................................................131 2. ™ÙÔ ÛÒÌ·..........................................................................131 3. ™ÙË ‚¿ÛË Ù˘ ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ÛÙ‹Ï˘ ................................132 ππ. ∏ ·Ê‡ÓÈÛË Ù˘ ÎÔ˘ÓÙ·Ï›ÓÈ ................................................135 ∆ª∏ª∞ E. ∫π¡∏™∏ ™∆O ºÀ™π∫O ∫∞π ∆O ∞™∆ƒπ∫O ¶∂¢πO ..........137 π. ¶ÚÔηٷÚÎÙÈΤ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ........................................137 ππ. ∆· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ .................148 πππ. OÈ ÔÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ ..........................153 πV. ¶ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ΛÓËÛË Î·È Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi˜ ............................155 V. ∏ ΛÓËÛË Î·È Ù· ΤÓÙÚ· ......................................................158 1. ∏ ʇÛË ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ.......................................................159 2. ∆· ΤÓÙÚ· Î·È ÔÈ ·ÎÙ›Ó˜ ...............................................169 3. ∆· ΤÓÙÚ· Î·È Ë ÎÔ˘ÓÙ·Ï›ÓÈ ...........................................180 4. ∆· ΤÓÙÚ· Î·È ÔÈ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ...........................................181 5. ∆· ΤÓÙÚ· Î·È Ë Ì‡ËÛË...................................................204 ∆ª∏ª∞ ∑. O ¡OªO™ ∆∏™ Oπ∫O¡Oªπ∞™ .....................................211 π. ∏ Â›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ‡ÏË ....................................................211 ππ. OÈ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÔ› ÙÔ˘ ÓfiÌÔÈ....................................................216 1. O ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ÎÚ·‰·ÛÌÔ‡ ................................................216 2. O ÓfiÌÔ˜ Ù˘ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ .............................................217 3. O ÓfiÌÔ˜ Ù˘ ¿ˆÛ˘ .......................................................217 ¶∂ƒπ∂ÃOª∂¡∞ xxiii 4. O ÓfiÌÔ˜ Ù˘ ÙÚÈ‚‹˜..........................................................217 ª∂ƒO™ ¢∂À∆∂ƒO ∂π™∞°ø°π∫∂™ ∂ƒø∆∏™∂π™ .................................................................221 ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ÀÈÔ‡ Ì ÙÔÓ ◊ÏÈÔ; .......................225 π. ππ. ∆È Â›Ó·È Î·È Ò˜ ‚·›ÓÂÈ Ë ÂͤÏÈÍË; .....................................229 πππ. °È·Ù› ÙÔ ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ¿Óˆ ÛÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ Ù˘ ‰˘·‰ÈÎfiÙËÙ·˜; ...............................................235 IV. ∆È Â›Ó·È Ë Û˘Ó›‰ËÛË Î·È ÔÈ· Â›Ó·È Ë ı¤ÛË Ù˘ ÛÙÔ Û¯‹Ì·; ...........................................................................241 V. À¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ¿ÌÂÛË ·Ó·ÏÔÁ›· ·Ó¿ÌÂÛ· Û’ ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ·, ¤Ó·Ó Ï·Ó‹ÙË, ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ÎÈ ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ; .....244 VI. ∆È Â›Ó·È Ë fi„Ë ÙÔ˘ ÓÔ˘; ¶ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÀÈÔ› ÙÔ˘ ¡Ô˘; .......258 VII. °È·Ù› Ë ÔÚ›· Ù˘ ÂͤÏÈ͢ Â›Ó·È Î˘ÎÏÈ΋; ......................272 VIII. °È·Ù› ˘¿Ú¯ÂÈ Â͈ÙÂÚÈ΋ Î·È ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÁÓÒÛË; .............284 πÃ. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë Û¯¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ·: ............................................287 ·. ÛÙȘ 10 ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜Ø ‚. ÛÙÔ˘˜ 7 ÈÂÚÔ‡˜ Ï·Ó‹ÙÂ˜Ø Á. ÛÙȘ 7 ·Ï‡ÛÔ˘˜ ÌÈ·˜ ‰È¿Ù·ÍË˜Ø ‰. ÛÙȘ 7 ÛÊ·›Ú˜ ÌÈ·˜ ·Ï‡ÛÔ˘Ø Â. ÛÙÔ˘˜ 7 Á‡ÚÔ˘˜ ÌÈ·˜ ÛÊ·›Ú·˜Ø ˙. ÛÙȘ 7 Ê˘ÏÂÙÈΤ˜ Ú›˙˜ Î·È ˘ÔÊ˘Ï¤˜; ∆ª∏ª∞ ∞. ∏ ºÀ™∏ ∆OÀ ª∞¡∞™ ◊ ¡OÀ ....................................307 π. ∆ÚÂȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÓÔ˘ ...................................................308 ππ. ªÂÚÈÎÔ› ÔÚÈÛÌÔ› ÙÔ˘ Ì¿Ó·˜ ‹ ÓÔ˘ ......................................309 1. ∆Ô Ì¿Ó·˜ Â›Ó·È Ë ¤ÌÙË ·Ú¯‹ ......................................309 2. ∆Ô Ì¿Ó·˜ Â›Ó·È ËÏÂÎÙÚÈÛÌfi˜ ..........................................310 3. ∆Ô Ì¿Ó·˜ Â›Ó·È ÂΛÓÔ Ô˘ ÂÈʤÚÂÈ Û˘ÓÔ¯‹ ...............332 4. ∆Ô Ì¿Ó·˜ Â›Ó·È ÙÔ ÎÏÂȉ› ÁÈ· ÙÔ ¤ÌÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ Ù˘ ʇÛ˘ .........................................................................334 5. ∆Ô Ì¿Ó·˜ Â›Ó·È Ë Û‡ÓıÂÛË ¤ÓÙ ·ÎÙ›ÓˆÓ ....................335 6. ∆Ô Ì¿Ó·˜ Â›Ó·È Ë ÓÔ‹ÌˆÓ ı¤ÏËÛË ‹ Ô ÛÎÔfi˜ οÔÈ·˜ ⁄·Ú͢ ..........................................................337 ∆ª∏ª∞ µ. ∆O ª∞¡∞™ ™∞¡ ∫O™ªπ∫O™, ™À™∆∏ªπ∫O™ ∫∞π ∞¡£ƒø¶π¡O™ ¶∞ƒ∞°O¡∆∞™ .......................................................342 xxi xxiv ¶∂ƒπ∂ÃOª∂¡∞ ∏ ÚԤϢÛË ÙÔ˘ Ì¿Ó·˜ ‹ ÓÔ˘ ............................................343 1. ∫ÔÛÌÈÎfi Ì¿Ó·˜................................................................343 ·. ∏ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·ÙÔÌÈÎÔÔ›ËÛ˘ ..........................343 ‚. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ Ù˘ ̇ËÛ˘ ..............................................348 2. ¶Ï·ÓËÙÈÎfi Ì¿Ó·˜ ............................................................350 ·. ™˘Ó›‰ËÛË Î·È ‡·ÚÍË ..............................................350 ‚. £¤ÏËÛË Î·È ‰È¢ıÂÙË̤ÓÔ˜ ÛÎÔfi˜ .........................353 3. ∞ÓıÚÒÈÓÔ Ì¿Ó·˜ ...........................................................355 ·. O ¿ÓıÚˆÔ˜ Î·È Ô Ï·ÓËÙÈÎfi˜ §fiÁÔ˜.....................356 ‚. O §fiÁÔ˜ Î·È Ë °‹ÈÓË ‰È¿Ù·ÍË ..................................360 Á. ∏ ∞ÊÚÔ‰›ÙË Î·È Ë °‹ÈÓË ¿Ï˘ÛÔ˜..............................367 4. ∆Ô Ì¿Ó·˜ Î·È Ë °‹ÈÓË ¿Ï˘ÛÔ˜ ........................................378 ·. ∏ °‹ÈÓË ¿Ï˘ÛÔ˜ Î·È ÔÈ ÂÓÛ·ÚÎÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÓ¿‰Â˜......379 ‚. ∆Ô Ù¤Ù·ÚÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ Î·È Ë Ï·ÓËÙÈ΋ πÂÚ·Ú¯›· .....................................................................385 Á. ªÈ· ÚÔÊËÙ›· ..........................................................389 ‰. ™‡ÓÔ„Ë........................................................................393 ππ. ∏ ı¤ÛË ÙÔ˘ Ì¿Ó·˜ ................................................................395 1. ª¿Ó·˜ Î·È Î¿ÚÌ· ...........................................................395 2. ª¿Ó·˜ Î·È Î·ÚÌÈÎfi˜ ÛÎÔfi˜.........................................397 πππ. ∆Ô ÙˆÚÈÓfi ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ Ì·Ó·ÛÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ....................401 1. ™ÙÔ˘˜ Ï·Ó‹Ù˜................................................................402 2. ™ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ....................................................................407 3. ™ÙË °Ë...............................................................................412 πV. ∆Ô Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Ì¿Ó·˜ ...........................................................417 1. ∆· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ Ì¿Ó·˜ ‹ ÓÔ˘ ............................418 ·. ¢È¿ÎÚÈÛË.....................................................................418 ‚. ¢È¢ıÂÙË̤ÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ..................................421 Á. ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÈÎfiÙËÙ· .................................................423 2. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÓÔ˘..................................424 ·. OÈ ·ÎÙÈÓÈΤ˜ ÂȉڿÛÂȘ ...........................................427 ‚. ∆· ˙Ò·, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È ÔÈ ·ÎÙ›Ó˜........................457 Á. ∆‡ÔÈ ÙÔ˘ οÚÌ·........................................................468 3. ∆Ô Ì¿Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÂÏÈÎÔ‡˜ Á‡ÚÔ˘˜ ..................................475 ·. ∏ ÌÂÙÔ˘ÛȈÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· .....................................475 ‚. ™‡ÓıÂÛË ......................................................................499 π. xxii ¶∂ƒπ∂ÃOª∂¡∞ xxv ∆ª∏ª∞ °. ∏ ∂°øπ∫∏ ∞∫∆π¡∞ ∫∞π ∆O ∏§π∞∫O ¶Àƒ ...................504 π. ∏ ʇÛË ÙÔ˘ ÂÁˆÈÎÔ‡ ‹ ·ÈÙÈÒ‰Ô˘˜ ÛÒÌ·ÙÔ˜ .......................505 1. ™¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ‰È· Ù˘ Â·Ê‹˜ ‰‡Ô ˘ÚÒÓ .....................505 2. ¶·Ú¿ÁÂÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ·ÙÔÌÈÎÔÔ›ËÛË ............................506 ππ. ∏ ʇÛË ÙˆÓ ÌfiÓÈÌˆÓ ·ÙfiÌˆÓ .............................................507 1. O ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘˜ .................................................................507 2. ∏ ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÂÁˆÈÎfi ÛÒÌ·.......................................510 ·. ∆Ô ·ÛÙÚÈÎfi ÌfiÓÈÌÔ ¿ÙÔÌÔ .........................................510 ‚. ∆Ô ·ÙÔÌÈÎfi ÙÚ›ÁˆÓÔ...................................................513 3. ∆· ÛÂÈÚÒÌ·Ù· Î·È Ë ÂÁˆÈ΋ ·ÎÙ›Ó·............................514 ·. ∏ Û‡ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÌfiÓÈÌˆÓ ·ÙfiÌˆÓ .............................515 ‚. ∆· ‰›· Î·È Ë ‡ÚÈÓË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ..............................518 Á. ∆· ÙÚ›· ˘Ú¿..............................................................521 4. ™‡ÓÔ„Ë .............................................................................530 πππ. O ÂÁˆÈÎfi˜ ψÙfi˜ ..................................................................536 1. OÈ ÙÚÔ¯Ô› ‹ Ù· ΤÓÙÚ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ..................................537 ·. ∆· ΤÓÙÚ· ‰‡Ó·Ì˘ ...................................................537 ‚. ∆Ô ·ÈÙÈ҉˜ ÛÒÌ·......................................................538 2. O ‰ˆ‰Âη¤Ù·ÏÔ˜ ψÙfi˜................................................538 ·. ∆· ÙÚ›· ¤Ù·Ï· ÁÓÒÛ˘.............................................539 ‚. ∆· ÙÚ›· ¤Ù·Ï· ·Á¿˘ ............................................540 Á. ∆· ÙÚ›· ¤Ù·Ï· ı˘Û›·˜..............................................541 3. ™‡ÓÔ„Ë .............................................................................543 ∆ª∏ª∞ ¢. ™∆OπÃ∂π∞∫∞ ∆∏™ ™∫∂æ∏™ ∫∞π ™∆OπÃ∂π∞∫∞ ∆OÀ ¶ÀƒO™..........................................................................................549 π. ™ÎÂÙÔÌÔÚʤ˜ .....................................................................551 1. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ ...........................................................551 ·. ¡· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÎÚ·‰·ÛÌfi......................551 ‚. ¡· ·Ú¤¯Ô˘Ó ÊÔÚ›˜ ÛÙȘ ȉ¤Â˜ ...............................555 Á. ¡· ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó·Ó ÂȉÈÎfi ÛÎÔfi ..............................559 2. OÈ ÓfiÌÔÈ Ù˘ ÛΤ„˘ .......................................................566 ·. ∆ÚÂȘ ÎÔÛÌÈÎÔ› ÓfiÌÔÈ ................................................566 ‚. ∂Ù¿ Û˘ÛÙËÌÈÎÔ› ÓfiÌÔÈ .............................................567 ππ. ™ÙÔȯÂȷο Î·È ÓÙ¤‚· Ù˘ ÛΤ„˘ ......................................599 1. O ΢‚ÂÚÓ‹Ù˘ ÙÔ˘ ˘Úfi˜, Ô ÕÁÎÓÈ.................................599 xxiii xxvi xxiv ¶∂ƒπ∂ÃOª∂¡∞ ·. O ÕÁÎÓÈ Î·È Ô ËÏÈ·Îfi˜ §fiÁÔ˜..................................599 ‚. O ÕÁÎÓÈ Î·È ÙÔ ÓÔËÙÈÎfi ‰›Ô ..................................602 Á. O ÕÁÎÓÈ Î·È Ù· ÙÚ›· ¶˘Ú¿........................................604 2. OÈ ÓÙ¤‚· ÙÔ˘ ˘Úfi˜, ÔÈ ªÂÁ¿ÏÔÈ ¢ÔÌËÙ¤˜....................609 ·. ∂ÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ..............................................610 ‚. OÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙˆÓ ÓÙ¤‚·..........................................617 Á. OÈ ÓÙ¤‚· Î·È Ù· ‰›· ...............................................625 3. OÈ ∏ÏÈ·ÎÔ› ÕÁÁÂÏÔÈ, ÔÈ ∞ÁÎÓÈÛ‚¿ÙÙ·...........................675 ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹....................................................................675 ·. °È· ÙËÓ ¤ÌÙË ∞Ú¯‹.................................................685 (·) £ÂˆÚÔ‡ÌÂÓË ÎÔÛÌÈο........................................685 (‚) £ÂˆÚÔ‡ÌÂÓË ˘ÏÔ˙ˆÈÛÙÈο.................................689 (Á) O ∏ÏÈ·Îfi˜ ÕÁÁÂÏÔ˜ Î·È Ë ¤ÌÙË ∞Ú¯‹ .........693 ‚. °È· ÙËÓ ∞ÙÔÌÈÎÔÔ›ËÛË.............................................702 (·) ∆Ô ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∏ÏÈ·ÎÔ‡ ∞ÁÁ¤ÏÔ˘.........................702 (‚) ∏ ·ÙÔÌÈÎÔÔ›ËÛË Î·È ÔÈ Ê˘Ï¤˜ .........................709 (Á) ª¤ıÔ‰ÔÈ ·ÙÔÌÈÎÔÔ›ËÛ˘..................................712 (‰) OÈ ∞‚·Ù¿Ú, Ë Ê‡ÛË Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ∆Ô˘˜ ..............716 (Â) ∞ÙÔÌÈÎÔÔ›ËÛË, ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ ̇ËÛ˘..................723 Á. °È· ÙËÓ ∂ÓÛ¿ÚΈÛË...................................................726 (·) ∫ÔÛÌÈ΋, Ï·ÓËÙÈ΋ Î·È ·ÓıÚÒÈÓË ÂÓÛ¿ÚΈÛË..........................................................726 (‚) ∏ ʇÛË Ù˘ Ú·Ï¿ÁÈ· ........................................728 (Á) ∆‡ÔÈ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ Â·Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ ...........738 (‰) ∏ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ∞‚·Ù¿Ú....................741 (Â) ¶·ÚfiÚÌËÛË Î·È ∂ÓÛ¿ÚΈÛË ............................754 (˙) ∏ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ¶›ÙÚÈ ..............................767 (Ë) ∆Ô ¤ÚÁÔ Ù˘ ÌÔÚÊÈ΋˜ ‰fiÌËÛ˘ ........................777 (ı) ∂ÓÛ¿ÚΈÛË Î·È Î¿ÚÌ· ......................................785 ‰. °È· ÙË ‰fiÌËÛË ÙÔ˘ ·ÈÙÈÒ‰Ô˘˜ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ...................801 (·) ∂ÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ..............................801 (‚) ∏ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÂÙ¿ÏˆÓ .....................................809 (Á) OÈ ÔÓÔ̷ۛ˜ ÙˆÓ ÂÁˆÈÎÒÓ ÏˆÙÒÓ ...................834 (‰) ∆· ¤Ù·Ï· Î·È Ù· ·ÈıÂÚÈο ΤÓÙÚ· ..................851 (Â) ∏ ̇ËÛË Î·È Ù· ¤Ù·Ï·......................................862 4. ∆· ÛÙÔȯÂȷο ÙÔ˘ ˘Úfi˜, ÔÈ ÂÏ¿ÛÛÔÓ˜ ‰ÔÌËÙ¤˜........881 ¶∂ƒπ∂ÃOª∂¡∞ xxvii ·. ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹....................................................................881 ‚. ∆· ÛÙÔȯÂȷο ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ .........................884 Á. ∆· ÛÙÔȯÂȷο Î·È ÔÈ ·Èı¤Ú˜ ..................................903 ‰. ∆· ÛÙÔȯÂȷο Î·È Ô ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ˜...........................929 πππ. ÕÓıÚˆÔ˜, Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ Û ÓÔËÙÈ΋ ‡ÏË ..........................940 1. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÛÎÂÙÔÌÔÚÊÒÓ ................................940 2. ∏ ‰fiÌËÛË ÛÎÂÙÔÌÔÚÊÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÎfiÛÌÔ˘˜ ..........951 πV. O ¿ÓıÚˆÔ˜ Î·È Ù· Ó‡̷ٷ ÙÔ˘ ˘Úfi˜ .........................956 1. ∏ fi„Ë ı¤ÏËÛË Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ...................................957 ·. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ì¿ÁÔ˘ ...........................................957 ‚. ∏ ηٷÛ΢‹ ÙˆÓ ÛÎÂÙÔÌÔÚÊÒÓ............................961 Á. ∏ ·ÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜...................970 2. ∏ ʇÛË Ù˘ Ì·Á›·˜ ........................................................975 ·. ª·‡ÚÔÈ Ì¿ÁÔÈ Î·È Ï¢ÎÔ› .........................................977 ‚. ∏ ËÁ‹ Ù˘ Ì·‡Ú˘ Ì·Á›·˜ .....................................982 Á. ™˘Óı‹Î˜ ÁÈ· Ï¢΋ Ì·Á›·......................................986 3. ¢Âη¤ÓÙ ηÓfiÓ˜ Ì·Á›·˜..........................................990 ·. ŒÍÈ Î·ÓfiÓ˜ ÁÈ· ÙÔ ÓÔËÙÈÎfi ‰›Ô ..........................990 ‚. ¶¤ÓÙ ηÓfiÓ˜ ÁÈ· ÙÔ ·ÛÙÚÈÎfi ‰›Ô ....................1001 Á. ∆¤ÛÛÂÚȘ ηÓfiÓ˜ ÁÈ· ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ‰›Ô ................1014 ∆ª∏ª∞ E. ∫π¡∏™∏ ™∆O ¶∂¢πO ∆OÀ NOY .................................1020 π. ∂ÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ..............................................1021 ππ. ∏ ʇÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ΛÓËÛ˘ ................................................1025 πππ. ∆· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿˜ Ù˘ ....................1032 1. O ÓfiÌÔ˜ Ù˘ ‰È‡ڢÓÛ˘ ...............................................1033 2. O ÓfiÌÔ˜ Ù˘ ÂÓ·‰È΋˜ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ..............................1039 3. O ÓfiÌÔ˜ Ù˘ ËÏȷ΋˜ ÂͤÏÈ͢ .....................................1048 4. O ÓfiÌÔ˜ Ù˘ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜............................................1053 πV. ∏ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÙÚÔ¯Ô‡ ................................................1075 V. ∏ ΛÓËÛË Î·È Ë fi„Ë Ù˘ ÌÔÚÊÈ΋˜ ‰fiÌËÛ˘ ....................1090 1. ∫›ÓËÛË Î·È ÙÔ ÓÔËÙÈÎfi ÂÚ›‚ÏËÌ·...............................1090 2. ∫›ÓËÛË ÛÙÔ ·ÈÙÈ҉˜ ÛÒÌ·...........................................1101 Vπ. ∞ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ Û˘ÓıÂÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ ...........................1119 1. ∂ÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ.........................................1119 2. ∆Ô ·›ÙÈÔ Ù˘ ÂÚÈÔ‰È΋˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘............................1123 xxv xxviii ¶∂ƒπ∂ÃOª∂¡∞ 3. ∂ÈʤÚÂÈ ÙÚÈÁˆÓÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË.......................................1144 4. ∂ÈʤÚÂÈ Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ...............1146 ∆ª∏ª∞ ∑. O ¡OªO™ ∆∏™ ∂§•∏™ .............................................1158 π. OÈ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÔ› ÓfiÌÔÈ ........................................................1160 1. O ÓfiÌÔ˜ Ù˘ ¯ËÌÈ΋˜ Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ·˜.................................1160 2. O ÓfiÌÔ˜ Ù˘ ÚÔfi‰Ô˘ ...................................................1160 3. O ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ÛÂÍ ............................................................1160 4. O ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ Ì·ÁÓËÙÈÛÌÔ‡ ............................................1161 5. O ÓfiÌÔ˜ Ù˘ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜............................................1162 6. O ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ψÙÔ‡........................................................1163 7. O ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ .................................................1163 8. O ÓfiÌÔ˜ Ù˘ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜ ................................................1164 9. O ÓfiÌÔ˜ Ù˘ Ï·ÓËÙÈ΋˜ Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ·˜ ...........................1164 10. O ÓfiÌÔ˜ Ù˘ ËÏȷ΋˜ ¤ÓˆÛ˘ .......................................1165 11. O ÓfiÌÔ˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏÒÓ.....................................................1165 ππ. ∆· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘ .......................................................1176 1. ™‡Ó·„Ë...........................................................................1176 2. ªÔÚÊÈ΋ ‰fiÌËÛË ..........................................................1177 3. ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ ÛÙË ˙ˆ‹...............................1180 4. OÌ·‰È΋ ÂÓfiÙËÙ· ..........................................................1202 πππ. OÌ·‰ÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ..............................................................1204 1. ∆ÚÂȘ ·ÙÔÌÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ................................................1206 2. ∂Ù¿ ÓfiÌÔÈ ÁÈ· ÔÌ·‰ÈÎfi ¤ÚÁÔ......................................1207 3. ∂›ÎÔÛÈ ‰‡Ô ̤ıÔ‰ÔÈ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û˘ .........................1213 ª∂ƒO™ ∆ƒπ∆O ∆ª∏ª∞ ∞. Oƒπ™ª∂¡∞ £∂ª∂§πø¢∏ ∞•πøª∞∆∞ .......................1221 ∆ª∏ª∞ µ. ∏ ºÀ™∏ ∆ø¡ ∂¶∆∞ ∫O™ªπ∫ø¡ ∞∆ƒ∞¶ø¡..............1233 ∆ª∏ª∞ °. ∂¶∆∞ ∂™ø∆∂ƒπ∫∂™ ™∆ƒOº∂™ ...................................1259 ∂Àƒ∂∆∏ƒπO ................................................................................1277 ¢π∞°ƒ∞ªª∞∆∞ ¢π∞°ƒ∞ªª∞ I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. ™∂§π¢∞ ∂•∂§π•∏ ∆∏™ À§∏™ ............................................................51 §O°O™ ∂¡O™ ∏§π∞∫OÀ ™À™∆∏ª∞∆O™ ...............................89 ∏ ™À™∆∞™∏ ∆OÀ ∞¡£ƒø¶OÀ ...........................................113 ∆O ¶§∏ƒøª∞....................................................................224 ∂•∂§π•∏ ∂¡O™ ∏§π∞∫OÀ §O°OÀ.....................................344 Ã∞ƒ∆∏™ ∏§π∞∫∏™ ∂¶∆∞¢∞™ ............................................373 ∏ °∏π¡∏ ¢π∞∆∞•∏ ............................................................384 O ∂°øπ∫O™ §ø∆O™ ∫∞π ∆∞ ∫∂¡∆ƒ∞ .................................810 O ∂°øπ∫O™ §ø∆O™ ...........................................................816 ∏ ∂¶π™∆∏ª∏ ∆OÀ ¢π∞§O°π™ªOÀ ....................................954 ∆O ∞∆OªO ......................................................................1172 ¶∞ƒ∞µƒ∞ê∞ .................................................................1222 ∏§π∞∫∏ ∫∞𠶧∞¡∏∆π∫∏ π∂ƒ∞ƒÃπ∞ ...............................1230 xxvi ¶π¡∞∫∂™ ¶π¡∞∫∞™ ™∂§π¢∞ I. II. III. IV. V. VI. VII. ∆O ¶Àƒ ∫∞π Oπ Oæ∂π™ .........................................................36 ∏ ∂•∂§π•∏ ™∆O ™Àª¶∞¡ .................................................292 Oπ Oæ∂π™ ∫∞π ∏ ∂•∂§π•∏ .................................................444 Oπ ¢Oªπ∫∂™ O¡∆O∆∏∆∂™ .................................................563 O ∞°∫¡π, ∫ÀƒπO™ ∆OÀ ¶ÀƒO™ ..........................................605 Oπ ∑ø∂™ ∫∞π O ™∆OÃO™ ∆OÀ™...........................................838 ∂¡∂ƒ°∂π∂™ .......................................................................1178 ∂π™∞°ø°π∫∞ ∞•πøª∞∆∞ ∂π™∞°ø°π∫∞ ∞•πøª∞∆∞ ∏ ‰È‰·¯‹ Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¶Ú·ÁÌ·Ù›· Â› ÙÔ˘ ∫ÔÛÌÈÎÔ‡ ¶˘Úfi˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰È·Ù˘ˆı› Ì ÙÔ˘˜ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˘˜ fiÚÔ˘˜. ∆· ·ÍÈÒÌ·Ù· ·˘Ù¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÏÒ˜ ÂÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ıÂÌÂÏȈ‰ÒÓ ·Ú¯ÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ¶ÚÔÔ›ÌÈÔ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÙfiÌÔ˘ Ù˘ ª˘ÛÙÈ΋˜ ¢ÔÍ·Û›·˜ Ù˘ ∂.¶. ªÏ·‚¿ÙÛ΢.1 ™˘ÓÈÛÙ¿Ù·È ÛÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ Ó· ÙȘ ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÚÔÛÂÎÙÈÎ¿Ø ¤ÙÛÈ ı· ‚ÔËıËıÔ‡Ó Ôχ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¶Ú·ÁÌ·Ù›·. π. À¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÕÂÈÚË ∞Ó·ÏÏÔ›ˆÙË ∞Ú¯‹Ø ÌÈ· ∞fiÏ˘ÙË ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ë ÔÔ›· ÚÔËÁÂ›Ù·È Î¿ı ÂΉËψ̤ÓÔ˘ ÂÍ·ÚÙË̤ÓÔ˘ ŸÓÙÔ˜. µÚ›ÛÎÂÙ·È ¤Ú· ·fi ÙËÓ ÂÌ‚¤ÏÂÈ· Î·È ÙËÓ ·ÎÙ›Ó· οı ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÛΤ„˘ ‹ ¤ÎÊÚ·Û˘. ∆Ô ÂΉËψ̤ÓÔ ™‡Ì·Ó ÂÚȤ¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ∞fiÏ˘ÙË ·˘Ù‹ ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ·ÔÙÂÏ› ÂÍ·ÚÙË̤ÓÔ Û‡Ì‚ÔÏfi Ù˘. ™ÙËÓ ÔÏfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂΉËψ̤ÓÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ™‡Ì·ÓÙÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÓÔËıÔ‡Ó ÙÚÂȘ fi„ÂȘ: 1. O ¶ÚÒÙÔ˜ ∫ÔÛÌÈÎfi˜ §fiÁÔ˜, ·ÚfiÛˆÔ˜ Î·È ·ÓÂΉ‹ÏˆÙÔ˜, Ô Úfi‰ÚÔÌÔ˜ ÙÔ˘ ∂ΉËψ̤ÓÔ˘. 2. O ¢Â‡ÙÂÚÔ˜ ∫ÔÛÌÈÎfi˜ §fiÁÔ˜, ¶Ó‡̷-⁄ÏË, ∑ˆ‹, ÙÔ ¶Ó‡̷ ÙÔ˘ ™‡Ì·ÓÙÔ˜. 3. O ∆Ú›ÙÔ˜ ∫ÔÛÌÈÎfi˜ §fiÁÔ˜, ∫ÔÛÌÈÎfi˜ π‰Â·ÛÌfi˜, Ë OÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·-æ˘¯‹. ∞fi ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Û ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ÎÏÈÌ·ÎÒÛÂȘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Ì ‰È¢ıÂÙË̤ÓË ·ÏÏËÏÔ˘¯›· Ù· ·Ó·Ú›ıÌËÙ· ™‡Ì·ÓÙ· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·Ì¤ÙÚËÙ· ∂ΉËÏÔ‡ÌÂÓ· ÕÛÙÚ· Î·È ∏Ïȷο ™˘ÛÙ‹Ì·Ù·. 1 ª.¢., π, 42-44. 3 4 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ∫¿ı ∏ÏÈ·Îfi ™‡ÛÙËÌ· Â›Ó·È Ë ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ∫ÔÛÌÈ΋˜ ⁄·Ú͢, ÙËÓ OÔ›· ·fi ¤ÏÏÂÈ„Ë Î·Ï‡ÙÂÚÔ˘ fiÚÔ˘ ·ÔηÏԇ̠∏ÏÈ·Îfi §fiÁÔ. 4 ∞˘Ùfi˜ Ô ∏ÏÈ·Îfi˜ §fiÁÔ˜ ÂÓÛ·ÚÎÒÓÂÙ·È ‹ ¤Ú¯ÂÙ·È Û’ ÂΉ‹ÏˆÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ˆ˜ ̤ÛÔÓ ¤Ó· ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ·. ∞˘Ùfi ÙÔ ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· Â›Ó·È ÙÔ ÛÒÌ· ‹ Ë ÌÔÚÊ‹ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÎÔÛÌÈ΋˜ ∑ˆ‹˜ Î·È Â›Ó·È ÙÚÈÏfi ηı·˘Ùfi. ∞˘Ùfi ÙÔ ÙÚÈÏfi ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÁÚ·Ê› Ì fiÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ fi„ÂˆÓ ‹ (fiˆ˜ ÙÔ ı¤ÙÂÈ Ë ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ıÂÔÏÔÁ›·) Ì fiÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ¶ÚÔÛÒˆÓ: ∏§∂∫∆ƒπ∫O ¶Àƒ ‹ ¶¡∂Àª∞. 1Ô ¶ÚfiÛˆÔ ...¶·Ù‹Ú.........∑ˆ‹..........£¤ÏËÛË............£ÂÙÈ΋ ™ÎÔfi˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. H§π∞∫O ¶Àƒ ‹ æÀÃ∏. 2Ô ¶ÚfiÛˆÔ ...ÀÈfi˜.......™˘Ó›-.......∞Á¿Ë-......∂ÍÈÛÔÚÚÔË̤ÓË ‰ËÛË ™ÔÊ›· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ¶Àƒ ¢π∞ ∆ƒπµ∏™ ‹ ™øª∞ ‹ À§∏. 3Ô ¶ÚfiÛˆÔ ...ÕÁÈÔ ......ªÔÚÊ‹ .......∂ÓÂÚÁfi˜ .............∞ÚÓËÙÈ΋ ¶Ó‡̷ ¡ÔËÌÔÛ‡ÓË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ∆Ô Î·ı¤Ó· ·’ ·˘Ù¿ Ù· ÙÚ›· Â›Ó·È Â›Û˘ ÙÚÈÏfi Û ÂΉ‹ÏˆÛË, Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ Û˘ÓÂÒ˜: ·. ∆Ș ÂÓÓ¤· ¢˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ˜ ‹ ∂ÎÔÚ‡ÛÂȘ. ‚. ∆· ÂÓÓ¤· ™ÂÊÈÚÒı. Á. ∆Ș ÂÓÓ¤· ∞Èٛ˜ Ù˘ ª‡ËÛ˘. ∆· ·Ú·¿Óˆ, Ì·˙› Ì ÙËÓ ÔÏfiÙËÙ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ‹ ÙÔ ŸÏÔ, ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÙÔ ‰¤Î· (10) Ù˘ Ù¤ÏÂÈ·˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ‹ ÙÔÓ Ù¤ÏÂÈÔ ∞¡£ƒø¶O. OÈ ÙÚÂȘ ·˘Ù¤˜ fi„ÂȘ ÙÔ˘ ŸÏÔ˘ Â›Ó·È ·ÚÔ‡Û˜ Û οı ÌÔÚÊ‹. ∂π™∞°ø°π∫∞ ∞•πøª∞∆∞ 5 ·. ∆Ô ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· Â›Ó·È ÙÚÈÏfi ηıÒ˜ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ‰È· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÈÔ ÚÈÓ. ‚. ŒÓ· ·ÓıÚÒÈÓÔ ÔÓ Â›Ó·È ÂÍ›ÛÔ˘ ÙÚÈÏfi ηıÒ˜ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ˆ˜ ¶Ó‡̷, æ˘¯‹ Î·È ™ÒÌ·, ‹ ˆ˜ ∂Ó¿‰·, ∂ÁÒ Î·È ¶ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·. Á. ∆Ô ¿ÙÔÌÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, Â›Ó·È Â›Û˘ ÙÚÈÏfi, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ¤Ó· ıÂÙÈÎfi ˘Ú‹Ó·, Ù· ·ÚÓËÙÈο ËÏÂÎÙÚfiÓÈ· Î·È ÙËÓ ÔÏfiÙËÙ· Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Û¯¤Û˘ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ‰‡Ô. OÈ ÙÚÂȘ fi„ÂȘ οı ÌÔÚÊ‹˜ ·ÏÏËÏÔÛ¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÎÈ Âȉ¤¯ÔÓÙ·È Û˘Ó‡ÚÂÛË, ÂÂȉ‹: ·. ∏ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ΛÓËÛË Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚ›. ‚. ŸÏ˜ ÔÈ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ŸÏÔ˘ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÔÌÔӈ̤Ó˜ ÌÔÓ¿‰Â˜. Á. ∞˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ÙË ‚¿ÛË Ù˘ ·‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜, Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ·Á›ˆÓ Î·È Ù˘ ·ÛÙÚÔÏÔÁ›·˜. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÙÚÂȘ fi„ÂȘ ÙÔ˘ £ÂÔ‡, ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ §fiÁÔ˘ Î·È Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ‹ ¢‡Ó·Ì˘ (ÁÈ·Ù› ÔÈ fiÚÔÈ ·ÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈο Â›Ó·È Û˘ÓÒÓ˘ÌÔÈ) ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÂÙ¿ ΤÓÙÚˆÓ ‰‡Ó·Ì˘ – ÙÚÈÒÓ Î‡ÚÈˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ Î·È ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ‰Â˘ÙÂÚ¢fiÓÙˆÓ. ∆· ÂÙ¿ ·˘Ù¿ ΤÓÙÚ· ÏÔÁÔ˚΋˜ ¢‡Ó·Ì˘ Â›Ó·È Û˘ÁÎÚÔÙË̤ӷ ηٿ Ù¤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ ÒÛÙ ӷ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÛˆÌ·ÙÈΤ˜ OÓÙfiÙËÙ˜. ∞˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¤˜ ˆ˜: ·. ‚. Á. ‰. OÈ ÂÙ¿ Ï·ÓËÙÈÎÔ› §fiÁÔÈ. ∆· ÂÙ¿ ¶Ó‡̷ٷ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ £ÚfiÓÔ˘. OÈ ÂÙ¿ ∞ÎÙ›Ó˜. OÈ ÂÙ¿ O˘Ú¿ÓÈÔÈ ÕÓıÚˆÔÈ. OÈ ∂Ù¿ §fiÁÔÈ ÂÓۈ̷ÙÒÓÔ˘Ó ÂÙ¿ Ù‡Ô˘˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤Ó˘ ‰‡Ó·Ì˘ Î·È Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¶Ú·ÁÌ·Ù›· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙÔ› Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ∫˘Ú›ˆÓ ÙˆÓ ∞ÎÙ›ÓˆÓ. ∆· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ∞ÎÙ›ÓˆÓ Â›Ó·È: 5 6 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ∞ÎÙ›Ó· π.......∞ÎÙ›Ó· £¤ÏËÛ˘ ‹ ¢‡Ó·Ì˘....................1Ë Ÿ„Ë ∞ÎÙ›Ó· II .....∞ÎÙ›Ó· ∞Á¿˘ -™ÔÊ›·˜ ..........................2Ë Ÿ„Ë ∞ÎÙ›Ó· III....∞ÎÙ›Ó· ∂ÓÂÚÁÔ‡ ¡ÔËÌÔÛ‡Ó˘.................3Ë Ÿ„Ë ∞˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ Î‡ÚȘ ∞ÎÙ›Ó˜. ∞ÎÙ›Ó· IV....AÎÙ›Ó· ∞ÚÌÔÓ›·˜, ∫¿ÏÏÔ˘˜ Î·È ∆¤¯Ó˘. ∞ÎÙ›Ó· V .....∞ÎÙ›Ó· ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ °ÓÒÛ˘ ‹ ∂ÈÛÙ‹Ì˘. ∞ÎÙ›Ó· Vπ....AÎÙ›Ó· ∞ÊÔÛ›ˆÛ˘ ‹ ∞ÊËÚË̤ÓÔ˘ π‰Â·ÏÈÛÌÔ‡. ∞ÎÙ›Ó· VII ..∞ÎÙ›Ó· ∆ÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈ΋˜ ª·Á›·˜ ‹ ∆¿Í˘. II. À¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ‚·ÛÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¡fiÌÔ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfiÙËÙ·˜. 6 1. ∞˘Ùfi˜ Ô ÓfiÌÔ˜ ΢‚ÂÚÓ¿ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË, ›ÙÂ Â›Ó·È Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ÂÓfi˜ ËÏÈ·ÎÔ‡ §fiÁÔ˘ ̤ۈ ÂÓfi˜ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ›ÙÂ Â›Ó·È Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ fiÓÙÔ˜ ̤ۈ ÌÈ·˜ ÌÔÚÊ‹˜. O ÓfiÌÔ˜ ·˘Ùfi˜ ÂϤÁ¯ÂÈ ·ÚfiÌÔÈ· fiÏ· Ù· ‚·Û›ÏÂÈ· Ù˘ ʇÛ˘. 2. À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÓfiÌÔÈ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ·˘ÙfiÓØ ÌÂÚÈÎÔ› ·’ ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ıÔÈ: ·. O ¡fiÌÔ˜ Ù˘ OÈÎÔÓÔÌ›·˜.........Ô ÓfiÌÔ˜ Ô˘ ‰È¤ÂÈ ÙËÓ ‡ÏË, ÙËÓ ÙÚ›ÙË fi„Ë. ‚. O ¡fiÌÔ˜ Ù˘ ŒÏ͢ .................Ô ÓfiÌÔ˜ Ô˘ ‰È¤ÂÈ ÙËÓ „˘¯‹, ÙË ‰Â‡ÙÂÚË fi„Ë. Á. O ¡fiÌÔ˜ Ù˘ ™‡ÓıÂÛ˘ ............Ô ÓfiÌÔ˜ Ô˘ ‰È¤ÂÈ ÙÔ Ó‡̷ ‹ ÙËÓ ÚÒÙË fi„Ë. 3. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ÙÚÂȘ Â›Ó·È ÎÔÛÌÈÎÔ› ÓfiÌÔÈ. À¿Ú¯Ô˘Ó ÂÙ¿ Û˘ÛÙËÌÈÎÔ› ÓfiÌÔÈ Ô˘ ‰È¤Ô˘Ó ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Ì·˜ §fiÁÔ˘: ·. O ¡fiÌÔ˜ ÙÔ˘ ∫Ú·‰·ÛÌÔ‡. ‚. O ¡fiÌÔ˜ Ù˘ ™˘ÓÔ¯‹˜. Á. O ¡fiÌÔ˜ Ù˘ ¢È¿Û·Û˘. ‰. O ¡fiÌÔ˜ ÙÔ˘ ª·ÁÓËÙÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘. Â. O ¡fiÌÔ˜ Ù˘ ¶·Á›ˆÛ˘. ∂π™∞°ø°π∫∞ ∞•πøª∞∆∞ 7 ˙. O ¡fiÌÔ˜ Ù˘ ∞Á¿˘. Ë. O ¡fiÌÔ˜ Ù˘ £˘Û›·˜ Î·È ÙÔ˘ £·Ó¿ÙÔ˘. 4. ∫·ı¤Ó·˜ ·’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¡fiÌÔ˘˜ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ÚˆÙ·Ú¯Èο Û οÔÈÔ ·fi Ù· ÂÙ¿ ‰›· ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. 5. ∫¿ı ÓfiÌÔ˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ÂÚÈÔ‰Èο Û ÈÛ¯‡ Î·È Î¿ı ‰›Ô ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ‹˜ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ Û˘ÛÎfiÙÈÛ‹˜ ÙÔ˘. 6. ∫¿ı ÂΉËψ̤ÓË ˙ˆ‹ ¤¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ Ù˘: °¤ÓÓËÛË ..................∑ˆ‹............................£¿Ó·ÙÔ˜. ∂ÌÊ¿ÓÈÛË................·Ó¿Ù˘ÍË...................ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË. ∂Ó¤ÏÈÍË ...................·Ó¤ÏÈÍË ......................Û˘ÛÎfiÙÈÛË. ∞‰Ú·Ó‹˜ ΛÓËÛË.....‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·..........Ú˘ıÌÈ΋ ΛÓËÛË. ∆·Ì·ÛÈ΋ ˙ˆ‹ ........Ú·Ù˙·ÛÈ΋ ˙ˆ‹..........Û·ÙÙ‚È΋ ˙ˆ‹. 7. °ÓÒÛË ÙˆÓ Î‡ÎÏˆÓ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡, ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜. 8. ∏ Ï‹Ú˘ ÁÓÒÛË ÙÔ˘ Ì˘ÛÙËÚ›Ô˘ ÙˆÓ Î‡ÎÏˆÓ Â›Ó·È ÎÙ‹Ì· ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÙÂÏÂȈı¤ÓÙÔ˜ ̇ÛÙË. πππ. ŸÏ˜ ÔÈ „˘¯¤˜ Â›Ó·È ·ÓÔÌÔÈfiÙ˘˜ Ì ÙËÓ ÀÂÚ„˘¯‹. 1. O §fiÁÔ˜ ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ô ª·ÎÚfiÎÔÛÌÔ˜. O ÕÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È Ô ªÈÎÚfiÎÔÛÌÔ˜. 2. ∏ „˘¯‹ Â›Ó·È ÌÈ· fi„Ë Î¿ı ÌÔÚÊ‹˜ ˙ˆ‹˜, ·fi ¤Ó· §fiÁÔ Ì¤¯ÚÈ ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ. 3. ∞˘Ù‹ Ë Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ fiÏˆÓ ÙˆÓ „˘¯ÒÓ Î·È Ù˘ ÀÂÚ„˘¯‹˜ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙË ‚¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ›ÛÙË ÛÙËÓ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·. ∏ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· Â›Ó·È ¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜ ÛÙË Ê‡ÛË, fi¯È οÔÈÔ È‰·ÓÈÎfi. 4. O ¡fiÌÔ˜ ÙˆÓ ∞ÓÙÈÛÙÔȯÈÒÓ ı· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Û¯¤Û˘. ∞˘Ùfi˜ Ô ¡fiÌÔ˜ ÙˆÓ ∞ÓÙÈÛÙÔȯÈÒÓ ‹ Ù˘ ∞Ó·ÏÔÁ›·˜ Â›Ó·È Ô ÂÚÌËÓ¢ÙÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÎÈ ÂÚÌËÓ‡ÂÈ ÙÔ £Âfi ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. 7 8 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ 5. Ÿˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô £Âfi˜ Â›Ó·È Ô ª·ÎÚfiÎÔÛÌÔ˜ ÁÈ· fiÏ· Ù· ‚·Û›ÏÂÈ· Ù˘ º‡Û˘, ¤ÙÛÈ ÎÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È Ô ª·ÎÚfiÎÔÛÌÔ˜ ÁÈ· fiÏ· Ù· ˘·ÓıÚÒÈÓ· ‚·Û›ÏÂÈ·. 6. O ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ÂͤÏÈ͢ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Â›Ó·È Ë ·˘ÙÔÛ˘Ó›‰ËÛË fiˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈο ÛÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ. O ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ÂͤÏÈ͢ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Â›Ó·È Ë ÔÌ·‰È΋ Û˘Ó›‰ËÛË fiˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈο ·fi ¤Ó·Ó Ï·ÓËÙÈÎfi §fiÁÔ. O ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Ï·ÓËÙÈÎÔ‡ §fiÁÔ˘ Â›Ó·È Ë £Â˚΋ Û˘Ó›‰ËÛË fiˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈο ·fi ÙÔÓ ËÏÈ·Îfi §fiÁÔ. 7. O ËÏÈ·Îfi˜ §fiÁÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Û˘Ó›‰ËÛ˘ ̤۷ ÛÙÔ ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ·. Oπ ™∆ƒOº∂™ ∆OÀ ¡∆∑À∞¡ ™∆ƒOº∏ π ∆Ô ª˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ¶˘Úfi˜ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÚ¿ÌÌ· Ù˘ πÂÚ‹˜ §¤Í˘. ∆Ô Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Û˘ÁηχÙÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿. ŸÙ·Ó ÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÎÚ·‰·›ÓÂÙ·È, fiÙ·Ó ÙÔ ÈÂÚfi ÙÚ›ÁˆÓÔ ˘Ú·ÎÙÒÓÂÙ·È, fiÙ·Ó ÙÔ ÛËÌ›Ô, ÙÔ ÌÂÛ·›Ô ΤÓÙÚÔ Î·È Ë ÎÔÚ˘Ê‹ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ¶˘Ú, fiÙ·Ó Ë ÙÚÈÏ‹ ÎÔÚ˘Ê‹ ÊϤÁÂÙ·È ÎÈ ·˘Ù‹, ÙfiÙ ٷ ‰‡Ô ÙÚ›ÁˆÓ· – ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ – ÛÌ›ÁÔ˘Ó Û ÌÈ· ÊÏfiÁ· Ô˘ ηٷη›ÂÈ ÙÔ ·Ó. 11 ™∆ƒOº∏ ππ 12 13 “∞UM”, ›Â Ô ¶·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔ˜ ÎÈ ÂÎÊÒÓËÛ ÙË §¤ÍË. ∆· ÂÙ·Ï¿ ·̷ٷ ‡Ï˘ ‰È·¯ˆÚ›ÛıËÎ·Ó Î·È ÔÈΛϘ ÌÔÚʤ˜ Úfi‚·Ï·Ó. ∫·ıÂÌÈ¿ ‹Ú ÙË ı¤ÛË Ù˘, ηıÂÌÈ¿ ÛÙË ÛÊ·›Ú· Ô˘ Ù¿¯ıËÎÂ. ¶ÚÔÛ‰ÔÎÔ‡Û·Ó ÙÔÓ ÈÂÚfi ¯Â›Ì·ÚÚÔ Ó· ÌÂÈ Î·È Ó· ÁÂÌ›ÛÂÈ. OÈ OÈÎÔ‰fiÌÔÈ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÈÂÚfi ‹¯Ô. ªÂ ÌÔ˘ÛÈ΋ Û‡ÌÚ·ÍË ÚÔÛËÏÒıËÎ·Ó ÛÙÔ ¤ÚÁÔ. ¢fiÌËÛ·Ó Û ÔÏϤ˜ ÛÊ·›Ú˜, ·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÙÚ›ÙË. ™ÙÔ ‰›Ô ·˘Ùfi ¿Ú¯ÈÛ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜. ¢fiÌËÛ·Ó ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ¿ÙÌ· Î·È ÙÔ Û˘Ó¤‰ÂÛ·Ó Ì ÙÔ ∞Ú¯¤Ù˘fi ÙÔ˘. “∞UM”, ›Â Ô ¶·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔ˜. “∆Ô ¤ÚÁÔ ·˜ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÒÚ·. OÈ OÈÎÔ‰fiÌÔÈ ÙÔ˘ ·¤Ú· ·˜ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ”. O ¡Ù‚·˚Îfi˜ ∫‡ÚÈÔ˜ Î·È ÔÈ OÈÎÔ‰fiÌÔÈ ÛÙÔ ‰›Ô ÙÔ˘ ·¤Ú· ÂÚÁ¿ÛıËÎ·Ó Ì ÙȘ ÌÔÚʤ˜ ̤۷ Û’ ÂΛÓË ÙË ÛÊ·›Ú· Ô˘ ·ÚÈ· ÏÔÁ·ÚÈ¿˙ÂÙ·È ‰È΋ ÙÔ˘˜. ªfi¯ıËÛ·Ó ÁÈ· ¤ÓˆÛË, ηı¤Ó·˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô˘ Ù¿¯ıËÎÂ. OÈ ÊfiÚ̘ ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÁÔÚÁ¿ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜. ∆Ô ÈÂÚfi ‰›Ô Ù˘ Û˘Ó·ÚÌÔÁ‹˜, ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰›Ô, ¤ÁÈÓÂ Ë ÛÊ·›Ú· ̘ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î‡ÎÏÔ Ô˘ fiÚÈÛ ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. “∞UM”, ›Â Ô ¶·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔ˜, ÂÎÓ¤ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ¤ÌÙÔ, ÙÔ ‰›Ô Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÊÏÂÁfiÌÂÓÔ ¤‰·ÊÔ˜, ÙÔÓ ÙfiÔ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙÔ˘ ˘Úfi˜. ∆Ë ÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ ¤Ó·˜ ÎÔÛÌÈÎfi˜ ÊıfiÁÁÔ˜ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Î¿Ùˆ ·’ ÙÔ Û˘ÛÙËÌÈÎfi ‹¯Ô. ∆Ô Ì¤Û· ˘Ú, ÙÔ ¤Íˆ ˘Ú, ·ÓÙ·ÌÒÓÔ˘Ó Ì ÙÔ ·ÓÔ‰ÈÎfi ˘Ú. OÈ ıÂÌ·ÙÔʇϷΘ ÙÔ˘ ÎÔÛÌÈÎÔ‡ ˘Úfi˜, ÔÈ ÓÙ¤‚· Ù˘ ÊÔ¯·ÙÈ΋˜ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜, ÊÚÔ˘ÚÔ‡Û·Ó ÙȘ ÌÔÚʤ˜ Ô˘ ÛÙ¤ÎÔÓÙ·Ó ¿ÌÔÚʘ, ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ. OÈ Î·ÙÒÙÂÚ˘ ‚·ıÌ›‰·˜ ÔÈÎÔ‰fiÌÔÈ, ÔÈ ÓÙ¤‚· Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ‡ÏË, ηٷÈ¿ÛÙËÎ·Ó Ì ÙȘ ÌÔÚʤ˜. ™Ù¿ıËÎ·Ó Û ÙÂÙÚ·Ï‹ Ù¿ÍË. ™Ù· ÙÚÈÏ¿ Â›‰· Û ÛȈ‹ ÎÂÓfiÙËÙ·˜ ÛÙ¤ÎÔÓÙ·Ó ÔÈ ÌÔÚʤ˜. ∫Ú·‰·›ÓÔÓÙ·Ó, ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ÎÏ›‰·, fï˜ ÛÙ¤ÎÔÓÙ·Ó ¿¯ÚËÛÙ˜ ÎÈ ¤ÚË̘. “∞UM”, ›Â Ô ¶·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔ˜, “Ù· ‡‰·Ù· ·˜ ÚÔ‚¿ÏÔ˘Ó ÎÈ ·˘Ù¿”. OÈ ÔÈÎÔ‰fiÌÔÈ Ù˘ ˘‰¿ÙÈÓ˘ ÛÊ·›Ú·˜, ÔÈ ¤ÓÔÈÎÔÈ Ù˘ ‰ÚfiÛÔ˘, Oπ ™∆ƒOº∂™ ∆OÀ ¡∆∑À∞¡ 13 ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙȘ ÌÔÚʤ˜ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙÔ˘ µ·ÚÔ‡Ó·. ∞˘Í‹ıËÎ·Ó Î·È Ï‹ı˘Ó·Ó. ™Â Û˘Ó¯‹ ÚÔ‹ Ù·Ï·ÓÙ‡ÔÓÙ·Ó. ∫¿ı ·ÌÒÙȉ· ÎÔÛÌÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ ‰˘Ó¿ÌˆÓ ÙËÓ ·Ù¤ÏÂȈÙË ÚÔ‹. O Î˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ Ê·ÈÓfiÙ·Ó. “∞UM”, ›Â Ô ¶·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔ˜, “ÔÈ OÈÎÔ‰fiÌÔÈ ·˜ ¯ÂÈÚÈÛıÔ‡Ó ÙËÓ ‡ÏË”. ∆Ô Ù‹ÁÌ· ÛÙÂÚÂÔÔÈ‹ıËÎÂ. OÈ ÛÙÂÚ¤˜ ÌÔÚʤ˜ ‰ÔÌ‹ıËηÓ. ∏ ÎÚÔ‡ÛÙ· „‡¯ıËÎÂ. ∆· ÂÙÚÒÌ·Ù· ¤ËÍ·Ó. OÈ ÔÈÎÔ‰fiÌÔÈ ÂÚÁ¿ÛıËÎ·Ó Û ÔÚ˘Ì·Á‰fi ÁÈ· Ó· ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÙȘ ÌÔÚʤ˜ Ù˘ Ì¿ÁÈ·. ŸÙ·Ó ÔÈ ÂÙÚÒ‰ÂȘ ÊÏÔÈÔ› ÂÚ·ÙÒıËηÓ, ÙÔ ¤ÚÁÔ Û˘ÌÏËÚÒıËÎÂ. OÈ ÔÈÎÔ‰fiÌÔÈ Ù˘ ηÙÒÙ·Ù˘ ‚·ıÌ›‰·˜ ·Ó‹ÁÁÂÈÏ·Ó ˆ˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù¤ÏÂȈÛÂ. ∞fi ÙÔ˘˜ ÂÙÚÒ‰ÂȘ ÊÏÔÈÔ‡˜ ·Ó·‰‡ıËΠÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Î¿Ï˘ÌÌ·. OÈ ÔÈÎÔ‰fiÌÔÈ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó ˆ˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ ¤ÁÈÓÂ. ∆Ô ÚÒÙÔ Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ ·ÓÔ‰ÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ Úfi‚·Ï·Ó Û ÙÂÙÚ·Ï‹ ÌÔÚÊ‹. ∆Ô ÂÛÒÙÂÚÔ ¤ÌÙÔ Ê¿ÓËΠ·Ì˘‰Ú¿ Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Ì ÙËÓ ÎÔÊÙÂÚ‹ fiÚ·ÛË. “∞UM”, ›Â Ô ¶·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔ˜ Î·È Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ ÙËÓ ¶ÓÔ‹ ∆Ô˘. O ÛÈÓı‹Ú·˜ ÛÙÔ ÔÈΛ˙ÔÓ ÙÚ›ÙÔ Â͈ı‹ıËΠ۠ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·‡ÍËÛË. OÈ ÔÈÎÔ‰fiÌÔÈ ÙˆÓ Î·ÙÒÙ·ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ, Ô˘ ¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ˘ÎÓfiÙ·ÙË Ì¿ÁÈ·, ¤ÛÌÈÍ·Ó ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙȘ ÌÔÚʤ˜ Ô˘ ‰fiÌËÛ·Ó ÔÈ ˘‰¿ÙÈÓÔÈ. ⁄ÏË Î·È ‡‰ˆÚ ÛÂ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ. ŒÙÛÈ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ë ¿ÓÔ‰Ô˜. OÈ ÔÈÎÔ‰fiÌÔÈ ÂÚÁ¿ÛıËÎ·Ó Ì ۇÌÓÔÈ·. ∫¿ÏÂÛ·Ó ÙÔ˘˜ ʇϷΘ Ù˘ ‡ÚÈÓ˘ ˙ÒÓ˘. ⁄ÏË Î·È ‡‰ˆÚ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ˘Ú ÎÈ Ô ÂÛÒÙÂÚÔ˜ ÛÈÓı‹Ú·˜ ̘ ÛÙË ÌÔÚÊ‹ ·Ó·Ì›¯ıËÎ·Ó fiÏ· Ì·˙›. O ¶·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔ˜ ÎÔ›Ù·Í οو. OÈ ÌÔÚʤ˜ ¤Ï·‚·Ó ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛ‹ ∆Ô˘. ∏ ÎÚ·˘Á‹ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Êˆ˜ ·Ó·¤ÌÊıËÎÂ. ¶¿ÏÈ Û˘ÁοÏÂÛ ÙÔÓ ‹¯Ô. ŒÛ˘Ú Û „ËÏfiÙÂÚ· Â›‰· ÙÔÓ ·‰‡Ó·ÌÔ ÛÈÓı‹Ú· ÙÔ˘ ʈÙfi˜. ŒÓ·˜ ·ÎfiÌË ÊıfiÁÁÔ˜ ·ÎÔ‡ÛÙËÎÂ, Ô ‹¯Ô˜ ÙÔ˘ ÎÔÛÌÈÎÔ‡ ˘Úfi˜, ÎÚ˘Ì̤ÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÀÈÔ‡˜ ÙÔ˘ ª¿Ó·˜. ∞Ó¤ÙÚÂÍ·Ó ÛÙ· ∞Ú¯¤Ù˘¿ ÙÔ˘˜. ∆· ηÙÒÙÂÚ· Ù¤ÛÛÂÚ·, Ù· ·ÓÒÙÂÚ· ÙÚ›· Î·È ÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi ¤ÌÙÔ ·ÓÙ¿ÌˆÛ·Ó ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÛÓÔ‹. ∞ÎfiÌË ¤Ó· ÂÚ›‚ÏËÌ· Û¯ËÌ·Ù›ÛıËÎÂ. 14 ™∆ƒOº∏ πππ 15 16 O ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ∆ÚÔ¯fi˜ ÛÙÚ¿ÊËΠÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘. OÈ ÂÙ¿ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔÈ ÙÚÔ¯Ô› ¤ÛÂ˘Û·Ó Û ‡·ÚÍË. ¶ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Û·Ó ÙË ªËÙ¤Ú· ÙÔ˘˜, Á‡Úˆ, ̤۷ Î·È ÌÚÔÛÙ¿. ŸÛ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ‹Ù·Ó. OÈ ÙÚÔ¯Ô› ‹Ù·Ó ·ÓfiÌÔÈÔÈ Î·È Û ÂÓÔÔ›ËÛË ¤Ó·˜. ∫·ıÒ˜ ÂÏÈÛÛfiÙ·Ó Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ∆ÚÔ¯fi˜, ÙÔ ÂÛÒÙÂÚÔ ˘Ú ÍÂ‹‰ËÛÂ. ∑ˆÔ‰fiÙËÛ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÙÚÔ¯fi. ∫˘ÎÏÔÊfiÚËÛÂ. ∂ηÙÔÌ̇ÚÈ· ˘Ú¿ ·Ó·‹‰ËÛ·Ó. ∏ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ‡Ï˘ ‡ÎÓˆÛ ·ÏÏ¿ ÌÔÚÊ‹ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â. OÈ ÀÈÔ› ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ÂÁ¤ÚıËηÓ, ·Ó›¯ÓÂ˘Û·Ó Ù· ‚¿ıË Ù˘ ºÏfiÁ·˜, ·¤Û·Û·Ó ·’ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔÓ ÈÂÚfi §›ıÔ ÙÔ˘ ¶˘Úfi˜ Î·È ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ. °˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ Í·Ó¿ Ô ªÂÁ¿ÏÔ˜ ∆ÚÔ¯fi˜ ÂÍ·¤Ï˘Û ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ. ∫·È ¿ÏÈ Ë ÊÏfiÁ· ÍÂ‹‰ËÛÂ, ‹Ú ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ÙÔ §›ıÔ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È. OÈ ÀÈÔ› ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ÂÁ¤ÚıËÎ·Ó ¿ÏÈ ÎÈ ÂÚ‡ÓËÛ·Ó Ì˜ ÛÙË ÊÏfiÁ·. “∏ ÌÔÚÊ‹ ‰ÂÓ Â·ÚΛ”, ›·Ó, “·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ¤ ÙËÓ ·fi ÙÔ ˘Ú”. ∆·¯‡ÙÂÚ· ÂÚÈÛÙÚ¿ÊËÎÂ Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ∆ÚÔ¯fi˜, ΢·ÓfiÏ¢ÎË ÍÂ‹‰ËÛÂ Ë ÊÏfiÁ·. OÈ ÀÈÔ› ÙÔ˘ £ÂÔ‡ Â·Ó‹Ïı·Ó ÎÈ ¤Ó·˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ÙÚÔ¯fi˜ ÂÚÈÛÙÚ¿ÊËÎÂ. ∂Ù¿ ÊÔÚ¤˜ Ë ·Ó·Î‡ÎÏËÛË ÎÈ ÂÙ¿ ÊÔÚ¤˜ ÌÂÁ¿ÏË Ë ıÂÚÌfiÙËÙ·. ¶ÈÔ ÛÙ¤ÚÂË ¤ÁÈÓÂ Ë ¿ÌÔÚÊË Ì¿˙· Î·È ‚·ı‡ÙÂÚ· ‚˘ı›ÛÙËÎÂ Ô §›ıÔ˜. ™ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÂÓ‰fiÙ·ÙÔ˘ ˘Úfi˜ η٤‚ËÎÂ Ô ÈÂÚfi˜ §›ıÔ˜. ∆Ë ÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ ÙÔ ¤ÚÁÔ ¤ÁÈÓ ηχÙÂÚ· Î·È ÈÔ ÙÂÏÂÈÔÔÈË̤ÓÔ ‹Ù·Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ. ™ÙËÓ ¤‚‰ÔÌË ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ÙÚÔ¯fi˜ Â¤ÛÙÚ„ ÙÔ §›ıÔ. ∆ÚÈÏ‹ Ë ÌÔÚÊ‹, Úfi‰ÈÓÔ ÙÔ Êˆ˜ ÎÈ ÂÙ·Ï‹ Ë ·ÈÒÓÈ· ·Ú¯‹. ŒÍˆ ·’ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ∆ÚÔ¯fi, οو ·’ ÙÔ ıfiÏÔ ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡, ‹Ïı ÛÙÔ Êˆ˜ Ô ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ÙÚÔ¯fi˜ Ô˘ ÏÔÁ·ÚÈ¿ÛÙËÎÂ Û·Ó Ô Ù¤Ù·ÚÙÔ˜. OÈ ·ÈÒÓÈÔÈ §¯· ÎÔ›Ù·Í·Ó Î¿Ùˆ ÎÈ ÔÈ ÀÈÔ› ÙÔ˘ £ÂÔ‡ η٤Êı·Û·Ó. ø˜ ÙÔ Ì‡¯ÈÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÂÎÛÊÂÓ‰fiÓÈÛ·Ó ÙÔÓ ÈÂÚfi §›ıÔ. À„ÒıËÎ·Ó ÔÈ Â¢ÊË̛˜ ÙˆÓ ∆Ûfi¯·Ó. ∆Ô ¤ÚÁÔ Â›¯Â ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÌÈ· ηÌ‹. A’ ÙËÓ Ô‹ ÙÔ˘ ÂÍÒÙÂÚÔ˘ ÛÎfiÙÔ˘˜ Û˘Ó¤ÏÂÍ·Ó ÙÔ §›ıÔ, ‰È¿Ê·ÓÔ ÙÒÚ· Î·È ·Ófiı¢ÙÔ, Ì ¯ÚÒÌ· Úfi‰ÈÓÔ Î·È Î˘·ÓÔ‡Ó. ∏ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ¤ÌÙÔ˘ ÙÚÔ¯Ô‡ ÎÈ Ë ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ¿Óˆ ÛÙÔ Oπ ™∆ƒOº∂™ ∆OÀ ¡∆∑À∞¡ 15 §›ıÔ ÙÔÓ ¤Î·Ó ·ÎfiÌË ÈÔ ¿ÍÈÔ. ∫›ÙÚÈÓË Ë ¯ÚÔÈ¿ Ù˘ ·Ó¿ÌÂÈ͢, ÔÚÙÔηϛ ÙÔ ÂÛÒÙÂÚÔ ˘Ú, ÒÛÔ˘ ÙÔ Î›ÙÚÈÓÔ, ÙÔ Úfi‰ÈÓÔ Î·È ÙÔ Î˘·ÓÔ‡Ó ·Ó¤ÌÂÈÍ·Ó ÙÔ˘˜ ·ÓÂ·›ÛıËÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜. OÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÙÚÔ¯Ô› Ì·˙› Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î·ÙÂÚÁ¿ÛıËÎ·Ó ¤ÙÛÈ ÙÔ §›ıÔ ÒÛÔ˘ fiÏÔÈ ÔÈ ÀÈÔ› ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ÂÈÎÚfiÙËÛ·Ó Î·È Â›·Ó: “∆Ô ¤ÚÁÔ ¤ÁÈÓ”. ™∆ƒOº∏ πV 17 ™ÙËÓ ¤ÌÙË ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ∆ÚÔ¯Ô‡ Ë ÔÚÈṲ̂ÓË ÂÚ›Ô‰Ô˜ ¤ÊÙ·ÛÂ. O ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ÙÚÔ¯fi˜, Ô˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËΠÛÙËÓ ¤ÌÙË ·˘Ù‹ ÌÂÁ¿ÏË ÛÙÚÔÊ‹, ‰È¤ÁÚ·„ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ Î·È ¤Ú·Û Û ÂÈÚ‹ÓË. OÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔÈ ÙÚÔ¯Ô› ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó Î·È ·ÚfiÌÔÈ· ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜. O ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ∆ÚÔ¯fi˜ Â·Ó·Û˘ÏϤÁÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÎËÁ¿˙ÔÓÙ˜ ÛÈÓı‹Ú˜. OÈ ¶¤ÓÙ ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ, ÔÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔÈ ‰‡Ô ηٷÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÌfiÓÔ Ì ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. O §›ıÔ˜ ›¯Â Û˘ÏϤÍÂÈ ˘Ú ÎÈ ¤Ï·Ì Ì ··Ï‹ ÊÏfiÁ·. ∆Ô ÂÍÒÙÂÚÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· ‰ÂÓ ÈηÓÔÔÈÔ‡Û ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÒÛÔ˘ Ô ¤ÎÙÔ˜ ÙÚÔ¯fi˜ ÎÈ Ô ¤‚‰ÔÌÔ˜ ÙÔ ¤Ú·Û·Ó ̤۷ ·’ Ù· ˘Ú¿ ÙÔ˘˜. OÈ ÀÈÔ› ÙÔ˘ £ÂÔ‡ Úfi‚·Ï·Ó ·’ ÙËÓ ËÁ‹ ÙÔ˘˜, ·Ù¤ÓÈÛ·Ó ÙÔ ÂÙ·Ïfi ¤ÚÁÔ Î·È ‰‹ÏˆÛ·Ó ˆ˜ ‹Ù·Ó ηÏfi. O §›ıÔ˜ ·Ê¤ıËΠÌfiÓÔ˜. ™Â ‰ÈÏ‹ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ ÎÈÓ‹ıËÎÂ Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ∆ÚÔ¯fi˜. O ٤ٷÚÙÔ˜ ∫‡ÚÈÔ˜ ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ¢Ò‰Âη ¯ÂÈÚ›ÛıËΠÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÂÙ·ÏÔ‡ ˘Úfi˜. “¢ÂÓ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ”, ›Â, “Û˘Á¯ÒÓ¢Û ÙÔ §›ıÔ ·˘Ùfi ̘ ÛÙÔÓ ÙÚÔ¯fi Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È”. OÈ Î‡ÚÈÔÈ ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ¤‚‰ÔÌÔ˘ ‚‡ıÈÛ·Ó ÙÔ §›ıÔ ÛÙÔÓ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ ÙÚÔ¯fi. OÈ Î‡ÚÈÔÈ ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ¤ÌÙÔ˘ ÎÈ ¤ÎÙÔ˘ ‚‡ıÈÛ·Ó ·ÚfiÌÔÈ· ÙÔ §›ıÔ ÙÔ˘˜. ªÂ˜ ÛÙÔ ˘Ú, ‚·ıÈ¿ ÛÙËÓ ÂÛÒÙ·ÙË ÛÊ·›Ú·, ηıÒ˜ Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ∆ÚÔ¯fi˜ ÛÙÚÔ‚ÈÏÈ˙fiÙ·Ó ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÎÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÙ¿, ÔÈ ‰‡Ô Û˘Á¯ˆÓ‡ıËηÓ. O ٤ٷÚÙÔ˜, Ô ¤ÌÙÔ˜ ÎÈ Ô ¤ÎÙÔ˜ ¤ÛÌÈÍ·Ó, Û˘Á¯ˆÓ‡ıËÎ·Ó Î·È ·Ó·Ì›¯ıËηÓ. O ·ÈÒÓ·˜ ÙÂÏ›ˆÛÂ, ÙÔ ¤ÚÁÔ ¤ÁÈÓÂ. ∆· ¿ÛÙÚ· ÛÙ¿ıËÎ·Ó ·Î›ÓËÙ·. OÈ ∞ÈÒÓÈÔÈ ÎÚ·‡Á·Û·Ó ˆ˜ ÙÔÓ ÂÓ‰fiÙ·ÙÔ Ô˘Ú·Ófi: “º·Ó¤ÚˆÛ ÙÔ ¤ÚÁÔ. ∞Ó¿Û˘Ú ÙÔ˘˜ §›ıÔ˘˜”. ∫·È ȉԇ, ÔÈ §›ıÔÈ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜. ™∆ƒOº∏ V ∏ Ì·Ó‚·ÓÙ·ÚÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ηÚÙÂÚÔ‡Û·Ó fiϘ ÔÈ ∆ÚÈ¿‰Â˜, Ë ÒÚ· Ô˘ ÛËÌ¿‰Â„ ÙÔ Â›ÛËÌÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘, ¤Êı·Û Ì˜ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È È‰Ô‡, ÙÔ ¤ÚÁÔ ¤ÁÈÓÂ. ∏ ÒÚ· Ô˘ ÔÈ ÂÙ¿ Ô˘ÚÔ˘ÛÈÎÔ› fiÌÈÏÔÈ, ‰ÔÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ÂÎÊÒÓËÛË Ù˘ §¤Í˘ ηıÒ˜ ÂÈ˙ËÙÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ‰‡Ó·Ì˘, ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÁÈ· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¯ÚfiÓÈ·, ¤Ú·Û ·ÛÙÚ·È·›· Î·È È‰Ô‡, ÙÔ ¤ÚÁÔ ¤ÁÈÓÂ. O ¶ÚÒÙÔ˜ µ·ıÌfi˜ ÂȉÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·˜ ¤ÓÙÔÓ· Î·È ÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÒÚ· ¢ÓÔ˚΋, ÂÎÊÒÓËÛ ÙÔÓ ÙÚÈÏfi ÊıfiÁÁÔ Û ÙÚÈÏfi ·ÓٛϷÏÔ. ∏ Ë¯Ò ¤Êı·Û ÛÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi. ∆ÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÙÔÓ ÂͤÂÌ„·Ó. ∞ÂÈΛÓËÙË Ë ÛÊ·›Ú· ÙÔ˘ ΢·ÓÔ‡ ¤ÓȈÛ ÙÔÓ ÎÚ·‰·ÛÌfi ÎÈ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌÂÓË, ‰ÈÂÁ¤ÚıËΠÎÈ ¤Û¢Û ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ·. O ¢Â‡ÙÂÚÔ˜, ÂÈ̤ÓÔÓÙ·˜ Û˘ÓÂÙ¿ ÎÈ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ¶ÚÒÙÔ Ó· ÂÎʈÓ›, ηıÒ˜ ÎÈ ·˘Ùfi˜ ÁÓÒÚÈ˙ ˆ˜ ›¯Â ÊÙ¿ÛÂÈ Ë ÒÚ·, Â·Ó¤Ï·‚ ÙÔÓ ‹¯Ô Û ÊıfiÁÁÔ ÙÂÙÚ·Ïfi. O ÙÂÙÚ·Ïfi˜ ·˘Ùfi˜ ·ÓٛϷÏÔ˜ Î¿Ï˘„ ÙËÓ Îϛ̷η ÙˆÓ ÛÊ·ÈÚÒÓ. ∂Î¤ÌÊıËΠͷӿ. ∆ÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ Ô ÊıfiÁÁÔ˜ ‹¯ËÛÂ, ‚ÚÔÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ Ô˘Ú·ÓÔ‡˜. ™ÙËÓ ÙÚ›ÙË ··ÁÁÂÏ›· ‹ÏıÂ Ë ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ·. ¢ÔÓÔ‡ÌÂÓÔ Û·Ó ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂ÓË Û˘Á¯ÔÚ‰›·, ÙÔ ·ÈÒÓÈÔ ∞Ú¯¤Ù˘Ô ·¿ÓÙËÛÂ. ∏ ΢·Ó‹ ·¿ÓÙËÛ ÛÙËÓ ˘ÎÓ‹ ÎÈ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËΠÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË. ∫·ıÒ˜ ·ÏÏfiÙ·ÓÂ Ë ÛÊ·›Ú· ¿ÎÔ˘Û ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ Ó· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÊıfiÁÁÔ Î·È Ó· ÙÔÓ ·ÓÙ˯›, ÌÈ· Û˘Á¯ÔÚ‰›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÙfiÓˆÓ ‹¯ËÛ ÛÙ· ·˘ÙÈ¿ ÙˆÓ º˘Ï¿ÎˆÓ Ù˘ ºÏfiÁ·˜. OÈ ∫‡ÚÈÔÈ Ù˘ ºÏfiÁ·˜ ÂÁ¤ÚıËÎ·Ó ÎÈ ÂÙÔÈÌ¿ÛıËηÓ. ◊Ù·Ó Ë ÒÚ· Ù˘ ·fiÊ·Û˘. OÈ ÂÙ¿ ∫‡ÚÈÔÈ ÙˆÓ ÂÙ¿ ÛÊ·ÈÚÒÓ ·Ú·ÙËÚÔ‡Û·Ó ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ì ÎÔÌ̤ÓË ÙËÓ ·Ó¿Û·. O ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ∫‡ÚÈÔ˜ Ù˘ ٤ٷÚÙ˘ ÛÊ·›Ú·˜ ÂÚ›ÌÂÓ ÙËÓ ¤Ï¢ÛË. ∆Ô Î·ÙÒÙÂÚÔ ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈÌÔ. ∆Ô ·ÓÒÙÂÚÔ Â›¯Â ÂÓ‰ÒÛÂÈ. ∆Ô ÌÂÁ¿ÏÔ ¶¤ÓÙ ·Ó¤ÌÂÓ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÈÛ·¤¯Ô˘Û·˜ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘. O ıÂÌÂÏÈ·Îfi˜ ÊıfiÁÁÔ˜ ·Ó˘„ÒıËÎÂ. µ¿ıÔ˜ ·¿ÓÙËÛ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜. ∏ ÂÓÙ·Ï‹ ¯ÔÚ‰‹ ÂÚ›ÌÂÓ ÙËÓ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ∂ÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ OÔ›ˆÓ ›¯Â Êı¿ÛÂÈ Ë ÒÚ·. 18 19 18 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ∆Ô ÛÎÔÙ¿‰È ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÛÊ·›Ú˜. ∞ÎÙÈÓÔ‚fiϘ ¤ÁÈÓ·Ó ‰‡Ô ÛÊ·›Ú˜. To ÙÚÈÏfi ÙÚÈ¿ÓÙ· ¤ÓÙÂ, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ·ÎÚÈ‚‹, ¿ÛÙÚ·„Â Û·Ó ‰È¿¯˘ÙË ‰È·Ï›Ô˘Û· ÊÏfiÁ· Î·È È‰Ô‡, ÙÔ ¤ÚÁÔ ¤ÁÈÓÂ. ∆Ô ÌÂÁ¿ÏÔ ¶¤ÓÙÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛ ÙÔ ∆Ú›· Î·È ÙÔ ∆¤ÛÛÂÚ·. ∆Ô ÂӉȿÌÂÛÔ ÛËÌÂ›Ô ÂÈÙ‡¯ıËÎÂ. ∏ ÒÚ· Ù˘ ı˘Û›·˜, Ù˘ ı˘Û›·˜ Ù˘ ºÏfiÁ·˜, ¤Êı·ÛÂ Î·È ÎÚ¿ÙËÛ ·ÈÒÓ˜. OÈ Õ¯ÚÔÓÔÈ ÂÈÛ‹Ïı·Ó ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ. OÈ º‡Ï·Î˜ ·Ó¤Ï·‚·Ó ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ∆Ô˘˜ Î·È È‰Ô‡, ÙÔ ¤ÚÁÔ ÚÔ¯ˆÚ›. ™∆ƒOº∏ VI ªÂ˜ ÛÙË ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ÛËÏÈ¿ Ô ÙÂÙÚ·Ïfi˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Û „ËÏ·ÊËÙ¿ ‰È‡ڢÓÛË Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Êˆ˜. ∫·Ó¤Ó· ʈ˜ ·fi ¿Óˆ ÎÈ ÔÏfiÁ˘Ú· ˙fiÊÔ˜ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ. ™·Ó ›ÛÛ· ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È Ô˘ ÙÔÓ Î‡ÎψÓÂ. ™ÙÔ ÂÛÒÙ·ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ηډȿ˜, Ô˘ Û·ÚÙ·ÚÔ‡Û ‰›¯ˆ˜ ÙÔ ıÂÚÌ·ÓÙÈÎfi ºˆ˜, Û‡ÚıËÎÂ Ë ·ÁˆÓÈ¿ ÙÔ˘ ¤Û¯·ÙÔ˘ ÛÎfiÙÔ˘˜. ¶¿Óˆ ·fi ÙË ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ÛËÏÈ¿ ¤Ï·Ì„ fiÏÔ ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ̤ڷ˜Ø fï˜ Ô ÙÂÙÚ·Ïfi˜ ‰ÂÓ ÙÔ Â›‰Â, Ô‡Ù ÙÔ Êˆ˜ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÈÛ¯ˆÚ‹ÛÂÈ. ∆Ô ÛΛÛÈÌÔ Ù˘ ÛËÏÈ¿˜ ÚÔËÁÂ›Ù·È ·’ ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ̤ڷ˜. ªÂÁ¿ÏË ÙfiÙ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë Û˘ÓÙÚÈ‚‹. ¢Â ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙË ÛËÏÈ¿, Ô‡Ù ÎÚ˘Ì̤ÓÔ Êˆ˜. °‡Úˆ ·’ ÙÔÓ ÙÂÙÚ·Ïfi ·ÏÒÓÂÙ·È Ô ¤ÙÚÈÓÔ˜ ıfiÏÔ˜Ø ·fi οو ÙÔÓ ·ÂÈÏ› Ë Ú›˙· Ù˘ Ì·˘Ú›Ï·˜, Ù˘ ¤Û¯·Ù˘ ‡ÎÓˆÛË˜Ø ÙÔ ›‰ÈÔ ‚ϤÂÈ Á‡Úˆ ÙÔ˘ Î·È ¿Óˆ. OÈ ÙÚÈÏÔ› º‡Ï·Î˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È ‚ϤÔ˘Ó. O ÙÂÙÚ·Ïfi˜ Â›Ó·È ÙÒÚ· ¤ÙÔÈÌÔ˜Ø ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ‡ÎÓˆÛ˘ ÂÚ·ÙÒıËÎÂØ Ô ÊÔÚ¤·˜ ÂÙÔÈÌ¿ÛıËÎÂ. ∞ÓÙ‹¯ËÛ ÙÔ Û¿ÏÈÛÌ· Ù˘ Û˘ÓÙÚÈ‚‹˜. ∂ÎÙ˘ÊψÙÈ΋ Ë ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ÊÏfiÁ·˜. O Ì˘ÛÙËÚÈ·Îfi˜ ÛÂÈÛÌfi˜ ÙÚ·ÓÙ¿˙ÂÈ ÙË ÛËÏÈ¿Ø ÔÈ ˘ÚÔÏ‹ÙÚȘ ºÏfiÁ˜ ·ÔÛ˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙË Ì¿ÁÈ· Î·È È‰Ô‡, ÙÔ ¤ÚÁÔ ¤ÁÈÓÂ. ¶¤Ú·ÛÂ Ô ˙fiÊÔ˜ ÎÈ Ë Ì·˘Ú›Ï·Ø ÛΛÛÙËÎÂ Ë ÔÚÔÊ‹ Ù˘ ÛËÏÈ¿˜. ∆Ô Êˆ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ·ÛÙÚ·Ô‚ÔÏÂ›Ø Ë ı·ÏˆÚ‹ ÂÌÓ¤ÂÈ. OÈ ∫‡ÚÈÔÈ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó, ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ Ó· ·Ú¯›˙ÂÈ. O ÙÂÙÚ·Ïfi˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ÂÙ¿. O ‡ÌÓÔ˜ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ÊϤÁÔÓÙ·È ˘„ÒÓÂÙ·È Û’ fiÏË ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·. ∏ ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ Â›Ù¢Í˘ ¤Êı·ÛÂ. ∆Ô ¤ÚÁÔ ÚÔ¯ˆÚ› Í·Ó¿. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘, ÂÓÒ ÙÔ Êˆ˜ ·˘Í¿ÓÂÈ Ì˜ ÛÙË ÛËÏÈ¿. 20 21 ™∆ƒOº∏ VII 22 23 À„ÒÓÂÙ·È Ë ÛËÏÈ¿ Ù˘ Û¿ÓÈ·˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜, ÙÔ˘ ÈÚȉ›˙ÔÓÙÔ˜ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ‡. ∞ÛÙÚ¿ÊÙÔ˘Ó Ù· ÙÔȯÒÌ·Ù· Ì ÙËÓ Î˘·Ó‹ ¯ÚÔÈ¿ ÙÔ˘ ·˙Ô˘Ú›ÙË Î·ıÒ˜ ÏÔ‡˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ Úfi‰Ô˘. ∏ Û˘ÁÎÂÚ¿˙Ô˘Û· ·fi¯ÚˆÛË ÙÔ˘ ΢·ÓÔ‡ ηٷ˘Á¿˙ÂÈ ÙÔ ·Ó ÎÈ fiÏ· ÛÌ›ÁÔ˘Ó ·ÛÙÚ·Ô‚ÔÏÒÓÙ·˜. ªÂ˜ ÛÙË ÛËÏÈ¿ ÙÔ˘ ÈÚȉ›˙ÔÓÙÔ˜ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ‡, ̘ ÛÙÔÓ ÙÔ͈Ùfi ·ÎÏÔ Ù˘, ÛÙ¤ÎÂÈ Ô ¶ÂÓÙ·Ïfi˜ ··ÈÙÒÓÙ·˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Êˆ˜. ª¿¯ÂÙ·È ÁÈ· ‰È‡ڢÓÛË, ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙË Ì¤Ú·. ∆· ¶¤ÓÙ ··ÈÙÔ‡Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ŒÎÙÔ Î·È Œ‚‰ÔÌÔ. ∆Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î¿ÏÏÔ˜ ‰ÂÓ ÈηÓÔÔÈ› ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË. ∏ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ı·ÏˆÚ‹ ·ÚΛ ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ıÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ·ÚfiÚÌËÛË ÁÈ· ¶Àƒ. OÈ ∫‡ÚÈÔÈ Ù˘ ºÏfiÁ·˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓØ „¿ÏÏÔ˘Ó ÌÂÁ·Ïfiʈӷ: “∏ ÒÚ· ¤Êı·ÛÂ, Ë ÒÚ· ·˘Ù‹ Ô˘ ÂÚÈ̤ӷÌÂ. ∏ ºÏfiÁ· ·˜ Á›ÓÂÈ ¶Àƒ Î·È ÙÔ Êˆ˜ ·˜ ··ÛÙÚ¿„ÂÈ”. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ºÏfiÁ·˜ ̘ ÛÙËÓ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓË ÛËÏÈ¿ ·˘Í¿ÓÂÈ Û˘Ó¯Ҙ. ∏ ÎÚ·˘Á‹ ·Ó·¤ÌÂÙ·È ÁÈ· ÚfiÛıÂÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ¿ÏϘ ºÏÂÁfiÌÂÓ˜ æ˘¯¤˜. ∏ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ¤Ú¯ÂÙ·È. O ∫‡ÚÈÔ˜ Ù˘ ºÏfiÁ·˜, Ô ¶·Ó¿Ú¯·ÈÔ˜, Ô ¶·Ó›Û¯˘ÚÔ˜ ∫‡ÚÈÔ˜ ÙÔ˘ ¶˘Úfi˜, ÙÔ ™ËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ∫˘·ÓÔ‡ ̘ ÛÙÔ ÎÚ˘Ì̤ÓÔ ‰È·Ì¿ÓÙÈ, Ô ¡Â·Ó›·˜ ∞̤ÙÚËÙˆÓ ∞ÈÒÓˆÓ, ‚ÔËı¿ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ. ∆Ô ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ʈ˜ Ô˘ ˘ÚÔÏ› Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ˘Ú Ô˘ ηÚÙÂÚ› – Ì·˙› Ì ÙË ƒ∞µ¢O – Û˘Ó·ÓÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ÛÊ·›Ú· ·fi ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏÔ Î·È È‰Ô‡ ÙÔ ¤ÚÁÔ ¤ÁÈÓÂ. ∆Ô ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏÔ ıÚ·‡ÂÙ·È Î·È ‰ÔÓ›ٷÈ. ∂Ù¿ ÊÔÚ¤˜ ÂÈÙÂÏÂ›Ù·È Ë ÂÚÁ·Û›·. ∂Ù¿ ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó. ∂Ù¿ ÔÈ ÂÈı¤ÛÂȘ Ù˘ ƒ¿‚‰Ô˘ Ô˘ ÎÚ·Ù¿ ¤Ó·˜ ∫‡ÚÈÔ˜ Ù˘ ºÏfiÁ·˜. ∆Ú›· Â›Ó·È Ù· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ·ÁÁ›ÁÌ·Ù·Ø Ù¤ÛÛÂÚ· Ë ı›· ·ÚˆÁ‹. ™ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ ¤ÚÁÔ ¤ÁÈÓ ÎÈ ÔÏfiÎÏËÚË Ë ÛËÏÈ¿ ‰È·Û¿Ù·È. ∏ ÊÏfiÁ· Ô˘ ¤ÊÂÁÁ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ·ÏÒÓÂÙ·È Ì¤Û· ·fi Ù· ÎÔÌÌ·ÙÈ·Ṳ̂ӷ ÙÔȯÒÌ·Ù·. ∞Ó˘„ÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ¶ËÁ‹ Ù˘. ∞ÎfiÌË ¤Ó· ˘Ú ÛÌ›ÁÂÈØ ·ÎfiÌË ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Î˘·ÓÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙÔ ÏÔÁÔ˚Îfi ‰È¿‰ËÌ·. ™∆ƒOº∏ VIII OÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ ∆ÚÂȘ, Ì ÙÔ˘˜ ÂÙ¿ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘˜ ÙÚÔ¯Ô‡˜ ÙÔ˘ Ô Î·ı¤Ó·˜ Û ÛÂÈÚÔÂȉ‹ ·Ó¤ÏÈÍË, ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Ì˜ ÛÙÔ ¿¯ÚÔÓÔ ∆ÒÚ· Î·È ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û·Ó ¤Ó·˜. OÈ ÎÔÛÌÈÎÔ› ∫‡ÚÈÔÈ ·’ ÙÔÓ ˘„ËÏfi ÙfiÔ ∆Ô˘˜ ÂÔÙÂ‡Ô˘Ó ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙÔ ∆ÒÚ· Î·È ÛÙÔ¯¿˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ∏̤ڷ Ô˘ ı· Ì·˜ ¤ÏıÂÈ. OÈ §¯· ÙÔ˘ ·ÈÒÓÈÔ˘ ◊¯Ô˘, ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ô˘ ˘‹ÚÍÂ, ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÙ·Ï‹ ÂΉ‹ÏˆÛË. ªÂ˜ ÛÙÔÓ ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ ¢·ÎÙ‡ÏÈÔ Ë §¤ÍË Ù˘ ∞Á¿˘ ·ÓÙ˯›. OÈ ÂÙ·ÏÔ› ∫‡ÚÈÔÈ ÚÔ‚·›ÓÔ˘Ó Ì ÔÚıfi ÎÚ·‰·ÛÌfi ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. O ηı¤Ó·˜ ÙÔ˘˜ ˯› ¤Ó· ÊıfiÁÁÔ Ù˘ ‚·ıÈ¿˜ ÏÔÁÔ˚΋˜ Û˘Á¯ÔÚ‰›·˜. ∫·ı¤Ó·˜ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Ú¤Ô˘Û· ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ∫‡ÚÈÔ ∆Ô˘. ™ÙËÓ ÂÈ‚ÏËÙÈ΋ ÂÎÓÔ‹ ÔÈ ÌÔÚʤ˜ ‰ÔÌÔ‡ÓÙ·È, ÙÔ ¯ÚÒÌ· ηٷӤÌÂÙ·È ÔÚı¿ ÎÈ Ë ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÊÏfiÁ· Ê·ÓÂÚÒÓÂÙ·È ÌÂ Û˘Ó¯Ҙ ÂÓÙÔÓfiÙÂÚÔ Êˆ˜. O ∫‡ÚÈÔ˜ ÙÔ˘ ∫˘·ÓÔ‡, Ô˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ٷ ¿ÓÙ· ̘ ÛÙÔ ÙfiÍÔ ÙÔ˘ µÔ‡‰‰È, ˯› ÙÔ ÊıfiÁÁÔ ∆Ô˘. ™ÙËÓ ËÁ‹ ∆Ô˘˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ¤ÍÈ, ÛÌ›ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ∆Ô˘˜ ¯ÚÒÌ· ̘ ÛÙÔ ∞Ú¯¤Ù˘fi ∆Ô˘˜. ∫˘·Ófi ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Î·È ·Ó·Ê·›ÓÂÙ·È Ë ÁÚ‹ÁÔÚË ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË. O ÎÚ·‰·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ. ∫˘·Ófi ÛÌ›ÁÂÈ Ì ÙÔ ÔÚÙÔηϛ Î·È ÛÙË ÛÔÊ‹ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÌÂÈÍË ·Ó·Ê·›ÓÂÙ·È Ë ÛÙ·ıÂÚ‹ ‰È¿Ù·ÍË. ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ Î›ÙÚÈÓÔ Î·È ÙÔ ÂÚ˘ıÚfi, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÔÚÊ˘Úfi Î·È ÙÔ ˘¤ÚÙ·ÙÔ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ô ÎÚ·‰·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¤‚‰ÔÌÔ˘ Û·Ó ÙÔ ∞Ú¯¤Ù˘Ô. ∫·ı¤Ó·˜ ·’ ÙÔ˘˜ ÂÙ¿ ∫˘Ú›Ô˘˜, ̘ ÛÙȘ ÂÙ¿ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ∆Ô˘˜, ÙȘ ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂Ó˜ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Î·ÚÌÈÎfi ·ÎÏÔ, ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡Ô˘Ó ÙȘ ÌÂÙ·ÙÈı¤ÌÂÓ˜ ÛÊ·›Ú˜ ∆Ô˘˜ Î·È ÛÌ›ÁÔ˘Ó ÙȘ Ì˘ÚÈ¿‰Â˜ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ∆Ô˘˜. OÈ ÌÔÚʤ˜ ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ∞˘ÙÔ›, Ù· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÙˆÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ ÛÊ·ÈÚÒÓ, ÙÔ ·›ÙÈÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÛÌÔ‡ ÎÈ Ë Î·Ù¿Ú· ÙˆÓ ∞ÛÔ‡Ú·, ηٷÎÂÚÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È fiÔÙ ˯‹ÛÂÈ Ë πÂÚ‹ §¤ÍË Û οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ. 24 25 22 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ∏ ÏÔÁÔ˚΋ ˙ˆ‹ ͯ‡ÓÂÙ·È ÔÚÌËÙÈο. OÈ ¯ÚˆÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔ¤˜ Û˘Á¯ˆÓ‡ÔÓÙ·È. OÈ ÌÔÚʤ˜ ÂÁηٷÏ›ÔÓÙ·È Î·È ÙÔ ¶·Ú·‚Ú¿¯Ì· ÛÙ¤ÎÂÈ ÙÂÏÂȈ̤ÓÔ. O ∫‡ÚÈÔ˜ ÙÔ˘ ÎÔÛÌÈÎÔ‡ ∆Ú›ÙÔ˘ ÂÎʤÚÂÈ ÌÈ· §¤ÍË ¿ÁÓˆÛÙË. ∏ ÂÙ·Ï‹ ÌÈÎÚfiÙÂÚË §¤ÍË ··ÚÙ›˙ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÌÈ·˜ ·¤Ú·ÓÙ˘ Û˘Á¯ÔÚ‰›·˜. ∆Ô ∆ÒÚ· Á›ÓÂÙ·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ˘‹ÚÍÂ. O ·ÈÒÓ·˜ ÛÌ›ÁÂÈ Ì ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ∏ §¤ÍË Ù˘ ∫›ÓËÛ˘ ·ÎÔ‡ÛÙËÎÂ. ∏ §¤ÍË Ù˘ ∞Á¿˘ ÙË ‰È·‰¤¯ÂÙ·È. ∆Ô ¶·ÚÂÏıfiÓ ÂÍÔ˘Û›·Û ÙË ÌÔÚÊ‹. ∆Ô ∆ÒÚ· ÂÍÂÏ›ÛÛÂÈ ÙË ∑ˆ‹. ∏ ∏̤ڷ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¤ÏıÂÈ Ë¯Â› ÙË §¤ÍË Ù˘ ¢‡Ó·Ì˘. ∏ ÙÂÏÂÈÔÔÈË̤ÓË ÌÔÚÊ‹ ÎÈ Ë ÂÍÂÏÈÁ̤ÓË ˙ˆ‹ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙÔ ÙÚ›ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ∆ÚÔ¯Ô‡. ∂›Ó·È ÙÔ ÎÚ˘Ì̤ÓÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ˙ÒÛ·˜ ΛÓËÛ˘. ∆Ô Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ ¯·Ì¤ÓÔ ÛÙÔ ∆ÒÚ·, ·ÏÏ¿ ÁÓˆÛÙfi ÛÙÔÓ ∫‡ÚÈÔ Ù˘ ∫ÔÛÌÈ΋˜ £¤ÏËÛ˘. ™∆ƒOº∏ πà ∆· ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÙˆÓ º˘Ï¿ÎˆÓ ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· ˘·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ·. “¢ÂÓ ÂÈÛÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ÛÙȘ ÌÔÚʤ˜”, ›·Ó, “̤¯ÚÈ ÙÔÓ ¤‚‰ÔÌÔ ·ÈÒÓ·”. ∆· ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÊÔ˘ÁÎÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÙËÓ ÎÏ‹ÛË ÎÈ ¤Ï·‚·Ó ÙȘ ÚÔۯ‰ȷṲ̂Ó˜ ÌÔÚʤ˜. OÈ ·ÓÙ¿ÚÙ˜ ÎÚ˘ÊÔÁ¤Ï·Û·Ó Î·È Á‡Ú„·Ó Ú·Ï·Áȷ΋ ÂÈÚ‹ÓË Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ¤‚‰ÔÌÔ ·ÈÒÓ·. ∞ÏÏ¿ ÔÈ ÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ∫‡ÚÈÔÈ ·ÔÙ¿ÓıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ∆Ûfi¯·Ó Î·È Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ·ÈÒÓÈÔ˘˜ §¯· ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ÎÔÛÌÈÎÔ‡ Ô˘Ú·ÓÔ‡ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Û˘ÓÔÌÈϛ˜. ∏ ·fiÊ·ÛË ÙfiÙ ÂÍ·ÁÁ¤ÏıËÎÂ. OÈ ÓˆıÚÔ› Ù˘ ‡„ÈÛÙ˘ ÛÊ·›Ú·˜ ÙËÓ ¿ÎÔ˘Û·Ó Ó· ·ÓÙÈÏ·Ï› Û’ fiÏË ÙË ‰È¿Ù·ÍË. “Ÿ¯È ÛÙÔÓ ¤‚‰ÔÌÔ ·ÈÒÓ· ·ÏÏ¿ ÛÙÔ ‰¤Î·ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ¤‚‰ÔÌÔ ·ÈÒÓ· ı· Í·Ó¿ÚıÂÈ ¿ÏÈ Ë Â˘Î·ÈÚ›·. O ÚÒÙÔ˜ ¤ÛÂÙ·È ¤Û¯·ÙÔ˜ Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ·ÈÒÓˆÓ ı· ·ˆÏÂÛı›.” OÈ ˘¿ÎÔ˘ÔÈ ÀÈÔ› ÙÔ˘ ¡Ô˘ Û˘Ó‰¤ıËÎ·Ó Ì ÙÔ˘˜ ÀÈÔ‡˜ Ù˘ ∫·Ú‰È¿˜ Î·È Ë ÂͤÏÈÍË ÎÈÓ‹ıËΠÛÂÈÚÔÂȉҘ. OÈ ÀÈÔ› Ù˘ ¢‡Ó·Ì˘ ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ Î·ıÔÚÈṲ̂ÓÔ ÙfiÔ ÙÔ˘˜, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi οÚÌ· ·Ó¿ÁηÛ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÀÈÔ‡˜ Ù˘ ∫·Ú‰È¿˜. ™ÙÔ ‰¤Î·ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ¤‚‰ÔÌÔ ·ÈÒÓ· ÔÈ ÀÈÔ› ÙÔ˘ ¡Ô˘ Î·È Ù˘ ∫·Ú‰È¿˜, ·ÔÚÚÔÊË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ·¤Ó·Ë ÊÏfiÁ·, ı· Û˘ÌÚ¿ÍÔ˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ÀÈÔ‡˜ Ù˘ £¤ÏËÛ˘ Û ̷ӂ·ÓÙ·ÚÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË. ∆ÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ Ô ÙÚÔ¯fi˜ ı· Á˘Ú›ÛÂÈ. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÛÙ¤ÎÔ˘Ó ÔÈ ‚Ô‡‰‰Â˜ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ‚ÔËıÔ‡ÌÂÓÔÈ ·’ ÙÔ˘˜ ΢ڛԢ˜ Ù˘ ·Á¿˘ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔ ‰ÈÏfi ÙÔ˘˜ ¤ÚÁÔ ı· ¤ÏıÔ˘Ó ÔÈ ·ÎÙÈÓÔ‚fiÏÔÈ Î‡ÚÈÔÈ Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘. OÈ ‚Ô‡‰‰Â˜ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ‹Ïı·Ó ·’ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. OÈ ‚Ô‡‰‰Â˜ Ù˘ ·Á¿˘ Û˘Ó·ıÚÔ›˙ÔÓÙ·È ÙÒÚ·. OÈ ‚Ô‡‰‰Â˜ Ù˘ ı¤ÏËÛ˘, ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi Á‡ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÙÚÔ¯Ô‡, ı’ ·ÛÙÚ¿„Ô˘Ó Û ‡·ÚÍË. ∏ Âȉ›ˆÍË ÙfiÙ ı· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı›. 26 27 ™∆ƒOº∏ à 28 29 ∆Ô ¶¤ÌÙÔ ÚÔԉ‡ÂÈ Î·È ·fi Ù· ·ÔÌÂÈÓ¿ÚÈ· ÙÔ˘ ∆¤Ù·ÚÙÔ˘ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿ÛıËΠÎÈ ·Ó··Ú¿¯ıËÎÂ. ∆· ‡‰·Ù· ·Ó˘„ÒıËηÓ. ŸÏ· ‚˘ı›ÛÙËÎ·Ó Î·È Î·Ù·ÎχÛÙËηÓ. ∆Ô ÈÂÚfi ·ÔÌÂÈÓ¿ÚÈ, ÛÙËÓ Î·ıÔÚÈṲ̂ÓË ı¤ÛË, Úfi‚·Ï ·ÚÁfiÙÂÚ· ·fi ÙË ˙ÒÓË Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. ∆· ‡‰·Ù· ‰È·ÛÎÔÚ›ÛıËηÓ. ∆Ô ÛÙ¤ÚÂÔ ¤‰·ÊÔ˜ ·Ó·‰‡ıËΠ۠οÔȘ ÚÔηıÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∆Ô ¶¤ÌÙÔ ÂÍ·ÏÒıËΠÛÙËÓ πÂÚ‹ ÃÒÚ· Î·È Ì ÙÔ˘˜ ÂÓÙ·ÏÔ‡˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ·Ó·Ù‡¯ıËΠÛÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ ¶¤ÌÙÔ. ¶¤Ú·Û·Ó ·fi ÛÙ¿‰ÈÔ Û ÛÙ¿‰ÈÔ. OÈ ∫‡ÚÈÔÈ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡Û·Ó, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ Û¯ËÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ÚÔ‡·, ¤‰ˆÛ·Ó Û‹Ì· ÛÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ∆¤Ù·ÚÙÔ ÎÈ ·˘Ùfi ÂÈÙ¿¯˘Ó ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘. ŸÙ·Ó ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ¶¤ÌÙÔ Â›¯Â ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙ· ÌÈÛ¿ ÎÈ fiÏ· Ù· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· Ù¤ÛÛÂÚ· ηÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ÙË ¯ÒÚ·, ÔÈ ∫‡ÚÈÔÈ Ù˘ ™ÎÔÙÂÈÓ‹˜ ¶ÚfiıÂÛ˘ ÂÁ¤ÚıËηÓ. ∂›·Ó: “∏ ‰‡Ó·ÌË ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÔÚ¢ı› ¤ÙÛÈ. OÈ ÌÔÚʤ˜ ÎÈ ÔÈ ÚÔ‡· ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ٤ٷÚÙÔ˘, ̘ ÛÙÔ ÔÌfiÏÔÁÔ ¶¤ÌÙÔ, ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó Ôχ ÙÔ ·Ú¯¤Ù˘Ô. ∆Ô ¤ÚÁÔ Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ηÏfi”. ∫·Ù·Û··Û·Ó ¿ÏϘ ÌÔÚʤ˜. ∑‹ÙËÛ·Ó ÎÔÛÌÈÎfi ˘Ú. ∆· ÂÙ¿ ‚·ıÈ¿ ËÁ¿‰È· Ù˘ ÎfiÏ·Û˘ Í¤Ú·Û·Ó ÙȘ ÛÎȤ˜ Ô˘ ı· ¤‰ÈÓ·Ó Î›ÓËÛË. ∆Ô ÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ ¤‚‰ÔÌÔ ˘Ô‚È‚¿ÛıËΠÁÈ· Ó· ‰È¢ıÂÙ‹ÛÂÈ fiϘ ÙȘ ÌÔÚʤ˜ – ÙȘ Ï¢Τ˜, ÙȘ ÛÎÔÙÂÈÓ¤˜, ÙȘ ÂÚ˘ıÚ¤˜ Î·È ÙȘ ‚·ı‡¯ÚˆÌ˜ ηÛÙ·Ó¤˜. ∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ÂÂÎÙ¿ıËÎÂ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜. ∆Ô ¤ÚÁÔ ‰È·ÛÙÚ‚ÏÒıËΠıÏÈ‚ÂÚ¿. OÈ ∆Ûfi¯·Ó ÙÔ˘ ‡„ÈÛÙÔ˘ ‰›Ô˘ ·Ù¤ÓÈ˙·Ó ÛȈËÏ¿ ÙÔ ¤ÚÁÔ. OÈ ∞ÛÔ‡Ú· Î·È ÔÈ ∆Û¿ÈÙ·Ó, ÔÈ ÀÈÔ› ÙÔ˘ ∫ÔÛÌÈÎÔ‡ ∫·ÎÔ‡ Î·È ÔÈ ƒ›ÛÈ ÙˆÓ ÈÔ ÛÎÔÙÂÈÓÒÓ ·ÛÙÂÚÈÛÌÒÓ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ·Ó ÙȘ ηÙÒÙÂÚ˜ ÛÙÚ·ÙȤ˜ ÙÔ˘˜, Ù· ÈÔ ˙ÔÊÂÚ¿ ÁÂÓÓ‹Ì·Ù· Ù˘ ÎfiÏ·Û˘. ™˘ÛÎfiÙÈÛ·Ó fiÏÔ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. * * * * * * * ªÂ ÙÔÓ ÂÚ¯ÔÌfi ÙÔ˘ O˘Ú·ÓfiÂÌÙÔ˘, ÂÈÚ‹ÓË ‰È¿‚ËΠÙË ÁË. O Ï·Ó‹Ù˘ ÎÏÔÓ›ÛÙËÎÂ Î·È Í¤Ú·Û ʈÙÈ¿. ŒÓ· ̤ÚÔ˜ ·Ó˘„ÒıËÎÂ. Oπ ™∆ƒOº∂™ ∆OÀ ¡∆∑À∞¡ 25 ŒÓ· ̤ÚÔ˜ η٤ÚÚ¢ÛÂ. ∏ ÌÔÚÊ‹ ¿ÏÏ·ÍÂ. ∂ηÙÔÌ̇ÚÈ· ‹Ú·Ó ¿ÏϘ ÌÔÚʤ˜ ‹ ·Ó¤‚ËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÔÚÈṲ̂ÓÔ ÙfiÔ ·Ó·ÌÔÓ‹˜. ∞ÚÁÔfiÚËÛ·Ó Ì¤¯ÚÈ Ó· ÛËÌ¿ÓÂÈ Í·Ó¿ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ë ÒÚ· Ù˘ ÚÔfi‰Ô˘. * * * * * * * ∆Ô ÚÒÈÌÔ ∆Ú›ÙÔ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ٷ Ù¤Ú·Ù·, Ù· ÌÂÁ¿Ï· ıËÚ›· Î·È ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ ηÎÔ‡. ™¤ÚÓÔÓÙ·Ó ¿Óˆ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ÛÊ·›Ú·˜. ∆Ô ˘‰·Ù҉˜ ∆¤Ù·ÚÙÔ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁË̘۠ ÛÙËÓ ˘‰¿ÙÈÓË ÛÊ·›Ú· ÂÚÂÙ¿ Î·È Î·ÎfiÊËÌ· ÁÂÓÓ‹Ì·Ù·, ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ÙÔ˘ οÚÌ· ÙÔ˘. ∆· ‡‰·Ù· ‹Ïı·Ó Î·È Û¿ÚˆÛ·Ó ÙÔ˘˜ ÚfiÁÔÓÔ˘˜ ÙˆÓ Ú¢ÛÙÒÓ ÁÂÓÓËÌ¿ÙˆÓ. ∆Ô ¯ˆÚÈÛÙÈÎfi ¶¤ÌÙÔ ‰fiÌËÛ ÛÙË ÛÊ·›Ú· Ù˘ ÚÔ‡· ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÌÔÚʤ˜ Ù˘ ÛΤ„˘. ∆Ș Úfi‚·ÏÂ. ∞˘Ù¤˜ ηÙÔ›ÎËÛ·Ó ÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ Ù¤ÛÛÂÚ· Î·È Û·Ó Ì·‡ÚÔ Î·È Î·Îfi Û‡ÓÓÂÊÔ ·¤ÎÚ˘„·Ó ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ̤ڷ˜. ∆· ·ÓÒÙÂÚ· ÙÚ›· ÎÚ‡ÊÙËηÓ. * * * * * * * O fiÏÂÌÔ˜ ͤÛ·Û ¿Óˆ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ η٤‚ËÎ·Ó ÛÙËÓ ÎfiÏ·ÛË. ∆fiÙ ‹ÏıÂ Ô ∫·Ù·ÎÙËÙ‹˜ Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜. ∂Í·ÎfiÓÙÈÛ ÙÔ πÂÚfi ¶˘Ú ÎÈ ÂÍ¿ÁÓÈÛ ٷ Â›‰· Ù˘ ÚÔ‡·. ∆Ô ˘Ú η٤ÛÙÚ„ ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘ ŒÎÙÔ˘. ŸÙ·Ó ÂÌÊ·Ó›ÛıËΠÙÔ ŒÎÙÔ Ë ÁË Â›¯Â ·ÏÏ¿ÍÂÈ. ∏ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ÛÊ·›Ú·˜ ‰È¤ÁÚ·Ê ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ Î‡ÎÏÔ. ÕÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ·ÓÒÙÂÚÔ˘ ¶¤ÌÙÔ˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó Ù· ηÙÒÙÂÚ· ÙÚ›·. ∆Ô ¤ÚÁÔ ÌÂÙ·ÙÔ›ÛıËΠÛÙÔ ‰›Ô fiÔ˘ ¤ÛÙÂÎÂ Ô ¶ÚÔÛ΢ÓËÙ‹˜. ∆Ô ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ Ì˜ ÛÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ ·˘ÚÈÎfi ·˘Áfi ¤ÁÈÓ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÎÔÛÌÈ΋˜ ·Ú·ÊˆÓ›·˜. 30 ™∆ƒOº∏ Ãπ 31 O ÙÚÔ¯fi˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Ì˜ ÛÙÔÓ ÙÚÔ¯fi Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÌÔÚÊ‹˜. ∏ ‡ÏË ÙÔ˘ ºÔ¯¿Ù ΢ÎÏÔÊÔÚ› Î·È ÙÔ ˘Ú ÙÔ˘ ÚÔηÏ› ÙË ÛÎÏ‹Ú˘ÓÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ. O ÙÚÔ¯fi˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÚ·Ùfi˜, ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÁÔÚÁ¿ ̘ ÛÙË ‚Ú·‰˘Î›ÓËÙË Â͈ÙÂÚÈ΋ ı‹ÎË ˆÛfiÙÔ˘ Êı›ÚÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹. ∆· Û·Ú¿ÓÙ· ÂÓÓÈ¿ ˘Ú¿ η›Ó ÛÙÔ ÂÛÒÙÂÚÔ Î¤ÓÙÚÔ. OÈ ÙÚÈ¿ÓÙ· ¤ÓÙ ‡ÚÈÓÔÈ ÛÙÚfi‚ÈÏÔÈ, ηıÒ˜ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó, ·ÏÒÓÔÓÙ·È Û’ fiÏË ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰‡Ô ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ‰È¢ıÂÙË̤ÓË ·ÎÔÏÔ˘ı›· ÔÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ¤Á¯ÚˆÌ˜ ÊÏfiÁ˜. ∆· ÌÂÁ¿Ï· ∆Ú›ÁˆÓ· ÛÙËÓ ·ÎÚÈ‚‹ ÙÔ˘˜ ‰È¿Ù·ÍË ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÎÚ˘Ì̤ÓÔ ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ÙÚÔ¯Ô‡ Ù˘ ˙ˆ‹˜. ∆Ô ÎÔÛÌÈÎfi ˘Ú ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ› ηÙ¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ ·’ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÛÊ·›Ú· Ô˘ ÂϤÁ¯ÂÙ·È ·’ ÙÔÓ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË Ù˘ Û˘Á¯ˆÓÂ‡Ô˘Û·˜ ·ÎÙ›Ó·˜. OÈ ÎÔ˘ÛÙˆ‰›Â˜ Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Û·˜ ÛÊ·›Ú·˜ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ‚·ıÌ›‰Â˜ ÔÚÈÔıÂÙÔ‡Ó Ù· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÙÚ›·. O ÙÚÔ¯fi˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÎÈÓÂ›Ù·È ·ÎfiÌË Ì˜ ÛÙË ÌÔÚÊ‹. OÈ ÓÙ¤‚· ÙÔ˘ ٤ٷÚÙÔ˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÚÈ¿ÓÙ· ¤ÓÙÂ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡Ô˘Ó Ì ٷ ÎÂÓÙÚÈο Û·Ú¿ÓÙ· ÂÓÓÈ¿. ∂ÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ·fi „ËÏ¿, ÂȉÈÒÎÔÓÙ·˜ Ó· ÛÌ›ÍÔ˘Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ. ∞ÓÔ‰Èο ÌÔ¯ıÔ‡Ó, ·˘ÙÔ› Ô˘ ÛÙȘ Ì˘ÚÈ¿‰Â˜ ÙÔ˘˜ ÌÔÚʤ˜ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Ì˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÔ¯Ô‡˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜. ∆Ô Û‡ÓÔÏÔ Â›Ó·È ¤Ó·, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ÛÙȘ ηÙÒÙÂÚ˜ ÛÊ·›Ú˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÔÚ·Ù¤˜ ÌfiÓÔ ÔÈ ÌÔÚʤ˜. º·›ÓÔÓÙ·È ˆ˜ Â›Ó·È ÛÙȘ ˘ԉȷÈÚ¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·’ fi,ÙÈ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·ÓÙÈÏËÙfi ‹ ·Ô‰ÂÎÙfi. ∆· ÔÏÏ¿ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó. OÈ ÌÔÚʤ˜ ‰ÔÌÔ‡ÓÙ·È, ηı›ÛÙ·ÓÙ·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ¿Î·ÌÙ˜, Û˘ÓÙÚ›‚ÔÓÙ·È ·’ ÙË ˙ˆ‹ Î·È Â·Ó·Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó. OÈ Ï›ÁÔÈ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Û˘ÁÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ù· ÔÏÏ¿ ̘ ÛÙË ıÂÚÌfiÙËÙ· Ù˘ ΛÓËÛ˘. O ¤Ó·˜ Ù· ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ fiÏ· Î·È Ù· ÌÂٷʤÚÂÈ fiÏ· ·’ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ÎÔÛÌÈ΋˜ ÂÈÚ‹Ó˘. ™∆ƒOº∏ Ãππ OÈ ∂˘ÏÔÁË̤ÓÔÈ ÎÚ‡‚Ô˘Ó ÙËÓ ÙÚÈÏ‹ ʇÛË ∆Ô˘˜ ·ÏÏ¿ ·ÔηχÙÔ˘Ó ÙËÓ ÙÚÈÏ‹ Ô˘Û›· ∆Ô˘˜ ̤ۈ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ·ÙfïÓ. ∆Ú›· Â›Ó·È Ù· ¿ÙÔÌ· Î·È ÙÚÈÏ‹ Ë ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·. O ÂÛÒÙÂÚÔ˜ ˘Ú‹Ó·˜ ÙÔ˘ ¶˘Úfi˜ ÎÚ‡‚ÂÙ·È Î·È Á›ÓÂÙ·È ÁÓˆÛÙfi˜ ÌfiÓÔ Ì¤Ûˆ Ù˘ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ ÎÈ ÂΛÓÔ˘ Ô˘ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›. ªfiÓÔ ·ÊÔ‡ Ë ·Ó·Ï·Ì‹ ÂÍ·ÛıÂÓ›ÛÂÈ Î·È Ë ıÂÚÌfiÙËÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È È· ·ÈÛıËÙ‹, ÌÔÚ› ÙÔ ˘Ú Ó· Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi. 32 ™∆ƒOº∏ Ãπππ 33 ª¤Û’ ·’ ÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ÈÒ‰Ô˘˜ Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ˘˜ O˘Ú·ÓÔ‡˜ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÛÊ·›Ú· ÙÔ˘ ‚·ı‡¯ÚˆÌÔ˘ ÔÚÊ˘ÚÔ‡. ¶ÂÚÓ¿ Î·È ‰ÂÓ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ. µ˘ı›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Î˘·Ófi. ∆ÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·’ ÙÔ Î˘·Ófi ÎÈ fiÙ·Ó Ô Î‡ÎÏÔ˜ Û˘ÌÏËÚˆı›, ÙÔ ÔÚÊ˘Úfi ÍÂıˆÚÈ¿˙ÂÈ Î·È ÛÌ›ÁÂÈ Ì ÙÔ Úfi‰ÈÓÔ ÎÈ Ë ·ÙÚ·fi˜ ‰È·Û¯›˙ÂÙ·È Í·Ó¿. ∆Ú›· Ù· ÌÂÁ¿Ï· ¯ÚÒÌ·Ù· ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ Ô˘ ÏÔÁ·ÚÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ٤ٷÚÙÔ˜, ÙÔ È҉˜, ÙÔ Î˘·Ófi Î·È ÙÔ Úfi‰ÈÓÔ, Ì ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÔÚÊ˘Úfi Û ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹. ∆¤ÛÛÂÚ· Â›Ó·È Ù· ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙ· ¯ÚÒÌ·Ù· ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ Ù˘ ‰È¿ÎÚÈÛ˘ fiÔ˘ Á›ÓÂÙ·È Ë ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹. ¢È·ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÚԯȤ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Î·È Û οÔÈÔ ‚·ıÌfi ÙÔ ÍÂÂÚÓ¿. ∫›ÙÚÈÓË Ë ˙ÒÓË Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È, ÔÚÙÔηϛ ÙÔ Û‡ÓÓÂÊÔ Ô˘ ·ÔÎÚ‡‚ÂÈ Î·È ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÁÈ· ˙ˆÔÁfiÓËÛË. ŸÌˆ˜ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ‰ÂÓ ‹Ïı ·ÎfiÌË. ¶ÔÏÏ¿ Ù· ÛÙÚÂÊfiÌÂÓ· ˘Ú¿Ø ÔÏϤ˜ ÔÈ ·Ó·Î˘ÎÏ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ fiÙ·Ó Ù· Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ¯ÚÒÌ·Ù· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ËÁ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ fiÏÔ ÚÔÛ·ÚÌÔÛı› ÛÙÔ ÂÙ¿, Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÔÚ·Ù‹. ∆fiÙ οı ¯ÚÒÌ· ı· Á›ÓÂÈ ÔÚ·Ùfi ÛÙËÓ ÔÚı‹ ÙÔ˘ ı¤ÛË ÎÈ Ë ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ. ª∂ƒO™ ¶ƒø∆O ¶Àƒ ¢π∞ ∆ƒπµ∏™ (∆Ô ¶˘Ú Ù˘ ⁄Ï˘) ∂π™∞°ø°π∫∂™ ¶∞ƒ∞∆∏ƒ∏™∂π™ ∆ª∏ª∞ ∞. ∆∞ ∂¡¢O∆∂ƒ∞ ¶Àƒ∞ ∆ø¡ ¶∂ƒπµ§∏ª∞∆ø¡ ∆ª∏ª∞ µ. ∏ ∞∫∆π¡∞ ∆∏™ ¶ƒO™ø¶π∫O∆∏∆∞™ ∫∞π ∏ ™Ã∂™∏ ª∂ ∆O ¶Àƒ ∆ª∏ª∞ °. ∏ ¶ƒ∞¡∞ ∫∞π ∆O ∞π£∂ƒπ∫O ™øª∞ ∆ª∏ª∞ ¢. ∏ ∫OÀ¡∆∞§π¡π ∫∞π ∏ ™¶O¡¢À§π∫∏ ™∆∏§∏ ∆ª∏ª∞ ∂. ∫π¡∏™∏ ™∆O ºÀ™π∫O ∫∞π ∆O ∞™∆ƒπ∫O ¶∂¢πO ∆ª∏ª∞ ∑. O ¡OªO™ ∆∏™ Oπ∫O¡Oªπ∞™ ∆∏™ ª∂ƒO™ ¶ƒø∆O ∂π™∞°ø°π∫∂™ ¶∞ƒ∞∆∏ƒ∏™∂π™ π. ¶˘Ú ÛÙÔ ª·ÎÚfiÎÔÛÌÔ. ππ. ¶˘Ú ÛÙÔ ªÈÎÚfiÎÔÛÌÔ. πππ. ¶˘Ú Û ÂΉ‹ÏˆÛË. ™∆π™ Ï›Á˜ ·˘Ù¤˜ ÂÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÛÎÔ‡ԢÌ ӷ ı¤ÛÔ˘Ì ٷ ıÂ̤ÏÈ· ÌÈ·˜ “¶Ú·ÁÌ·Ù›·˜ Â› ÙÔ˘ ∫ÔÛÌÈÎÔ‡ ¶˘Úfi˜” Î·È Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ˘Úfi˜ ÙfiÛÔ Ì·ÎÚÔÎÔÛÌÈο fiÛÔ Î·È ÌÈÎÚÔÎÔÛÌÈο, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ ¤ÙÛÈ ·fi ÙË ÛÎÔÈ¿ ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ fiÓÙÔ˜. ∞˘Ùfi ı’ ··ÈÙ‹ÛÂÈ Î¿ÔȘ ÚÔηٷÚÎÙÈΤ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ô˘ Û ÚÒÙË ·Ó¿ÁÓˆÛË ÌÔÚ› Ó· Ê·ÓÔ‡Ó Î¿ˆ˜ ‰˘ÛÓfiËÙ˜ Î·È ÂÚ›ÏÔΘ ·ÏÏ¿, fiÙ·Ó ‰È·ÏÔÁÈÛıԇ̠ے ·˘Ù¤˜ Î·È ÙȘ ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘ÌÂ, ÌÔÚ› ÙÂÏÈο Ó’ ·Ô‰ÂȯıÔ‡Ó ‰È·ÊˆÙÈÛÙÈΤ˜ Î·È ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙÈΤ˜ Î·È ·ÎfiÌË, fiÙ·Ó Ô ÓÔ˘˜ ÂÍÔÈÎÂȈı› Ì ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ, ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› fiÙÈ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ÏÔÁÈ΋ ˘fiıÂÛË ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË Ê‡ÛË Î·È ÙËÓ ÚԤϢÛË Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ™Â οÔÈÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‚È‚Ï›Ô ı›Í·Ì οˆ˜ ·˘Ùfi ÙÔ ˙‹ÙËÌ·, ·ÏÏ¿ ÂÈı˘Ìԇ̠ӷ ÙÔ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÒÛÔ˘ÌÂ Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ó· ÙÔ ‰È¢ڇÓÔ˘ÌÂ, ı¤ÙÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÌÈ· Ï·ÙÈ¿ ‚¿ÛË ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó’ ·Ó·Ù˘¯ı› Î·È ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÁÂÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈ̇ÛÂÈ ÁÈ· Ó· ˘ԉ›ÍÂÈ Ù· fiÚÈ· Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Ì·˜. ∞˜ ‰Ô‡Ì ÏÔÈfiÓ ÙÔ ı¤Ì· Ì·ÎÚÔÎÔÛÌÈο ÎÈ ¤ÂÈÙ· ·˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ÛÙÔ ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ ‹ ÛÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÔÓ. π. ¶Àƒ ™∆O ª∞∫ƒO∫O™ªO ∆Ô ¶˘Ú ÛÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ʇÛË Â›Ó·È ÙÚÈÏfi, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó Â›- 37 32 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ Ó·È Û ÂΉ‹ÏˆÛË Î·Ù·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÂÓÙ·ÏÒ˜ Î·È ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛı› ˆ˜ ÂÍ‹˜: 38 1. ¶˘Ú ‰È· ÙÚÈ‚‹˜ ‹ ÂÓ‰fiÙÂÚÔ ˙ˆÔÁfiÓÔ ˘Ú. ∆· ˘Ú¿ ·˘Ù¿ ÂÌ„˘¯ÒÓÔ˘Ó Î·È ˙ˆÔÁÔÓÔ‡Ó ÙÔ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ·. ∞ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÏÔÁÔ˚΋˜ ÎÔ˘ÓÙ·Ï›ÓÈ fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Ï‹ÚË Û˘ÛÙËÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. 2. ∏ÏÈ·Îfi ¶˘Ú ‹ ÎÔÛÌÈÎfi ÓÔËÙÈÎfi ˘Ú. ∂›Ó·È ÂΛÓÔ ÙÔ ÎÏ¿ÛÌ· ÙÔ˘ ÎÔÛÌÈÎÔ‡ ÓÔËÙÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ Ô˘ ηÙ¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÌ„‡¯ˆÛË ÙÔ˘ ÓÔËÙÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ §fiÁÔ˘. ∆Ô ˘Ú ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› ˆ˜ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÛÈÓı‹ÚˆÓ ÙÔ˘ ÓÔ˘, ÙˆÓ ˘ÚÒÓ ÙˆÓ ÓÔËÙÈÎÒÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù˘ ÂÌ„˘¯ÒÓÔ˘Û·˜ ·Ú¯‹˜ ÙˆÓ ·ÓÂÏÈÛÛfiÌÂÓˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ Ê˘Ï‹˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÎfiÛÌÔ˘˜. 3. ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi ¶˘Ú ‹ ÏÔÁÔ˚΋ £Â›· ºÏfiÁ·. ∏ ÊÏfiÁ· ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÙÔ ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi ÁÓÒÚÈÛÌ· ÙÔ˘ §fiÁÔ˘ Ì·˜ Î·È Â›Ó·È ÂΛÓÔ Ô˘ ∆ÔÓ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ› ·’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ §fiÁÔ˘˜Ø ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ∆Ô˘ Î·È ÙÔ ÛËÌ¿‰È Ù˘ ı¤Û˘ ∆Ô˘ ÛÙËÓ ÎÔÛÌÈ΋ ÂͤÏÈÍË. ∆Ô ÙÚÈÏfi ·˘Ùfi ˘Ú ÌÔÚ› Ó· ÂÎÊÚ·Ûı› Ì ·ÎÙÈÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜: ∫·Ù’ ·Ú¯‹ ¤¯Ô˘Ì ٷ ÂÌ„˘¯ˆÙÈο ˘Ú¿ ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ Â›Ó·È Ù· ˘Ú¿ Ù˘ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ·ÎÙ›Ó·˜ Ù˘ ÂÓÂÚÁÔ‡ ÓÔ‹ÌÔÓÔ˜ ‡ÏË˜Ø ·˘Ù¿ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ µÚ¿¯Ì·, Ù˘ ÙÚ›Ù˘ fi„˘ ÙÔ˘ §fiÁÔ˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ˘Ú¿ Ù˘ ı›·˜ ∞ÎÙ›Ó·˜ Ù˘ ∞Á¿˘-™ÔÊ›·˜, Ù˘ ·ÎÙ›Ó·˜ Ù˘ ÓÔ‹ÌÔÓÔ˜ ·Á¿˘ Ô˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ù˘ fi„˘ ÙÔ˘ µÈÛÓÔ‡, Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÏÔÁÔ˚΋˜ fi„˘.4 ∆ÂÏÈο ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÎÔÛÌÈÎÔ‡ ÓÔËÙÈÎÔ‡ 4 “∂ΛÓÔ˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Ù· ¿ÓÙ· ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È, ‚ÈÛ¿ÓÙÈ, Â›Ó·È Ô µÈÛÓÔ‡Ø ·˘Ùfi˜ Ô˘ ηχÙÂÈ, ÂÚÈÎÏ›ÂÈ, ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ Î·È ÛÙËÚ›˙ÂÈ Ù· ¿ÓÙ· Â›Ó·È Ô µÚ¿¯Ì·Ø ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÎÔÈÌ¿Ù·È Û ηıÂÙ›, Û¤ÙÂ, Â›Ó·È Ô ™›‚·. O ™›‚· ÎÔÈÌ¿Ù·È, ÎÚ‡‚ÂÙ·È Û fiÏ· Î·È ·ÓÙÔ‡ Û·Ó Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi˜ ÎÚ›ÎÔ˜ ‹ ‰ÂÛÌfi˜ ÎÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙË Ê‡ÛË Ù˘ ÂÈı˘Ì›·˜. µÚÈÓ›Ù ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÎ¿Ï˘„Ë, ÙÔÓ ÂÁÎÏÂÈÛÌfi Û οÔÈÔ ÂÚ›‚ÏËÌ·, ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎÒÓ ÔÚ›ˆÓ ‹ ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÎÈ ¤ÙÛÈ ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ‹ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· (fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ)Ø ÎÈ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ‰Ú¿ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ÚÔ˝ÛÙ·Ù·È Ô µÚ¿¯Ì·. ∏ ‚ÈÛ¿ÓÙÈ Û·Ú‚·Ó› ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ fiÏ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û’ ∞˘Ùfi ÎÈ ∞˘Ùfi Û fiÏ· Î·È Ù¤ÙÔÈÔ˜ ›- ∂π™∞°ø°π∫∂™ ¶∞ƒ∞∆∏ƒ∏™∂π™ 33 ‰›Ô˘, Ô˘ Â›Ó·È Ù· ˘Ú¿ Ù˘ ÎÔÛÌÈ΋˜ ·ÎÙ›Ó·˜ Ù˘ ı¤ÏËÛ˘. £· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÚÈÁÚ·ÊÔ‡Ó Û·Ó ·ÎÙ›Ó˜ Ù˘ ÓÔ‹ÌÔÓÔ˜ ı¤ÏËÛ˘ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ ÏÔÁÔ˚΋˜ fi„˘, Ù˘ fi„˘ ÙÔ˘ ª·¯·ÓÙ¤‚·.5 Œ¯Ô˘Ì ÏÔÈfiÓ ÙÚÂȘ ÂΉËÏÔ‡ÌÂÓ˜ ÎÔÛÌÈΤ˜ ·ÎÙ›Ó˜: ∆ËÓ ∞ÎÙ›Ó· Ù˘ ¡Ô‹ÌÔÓÔ˜ ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÎÙ›Ó· ηٷʷÓÔ‡˜ ‰fiÍ·˜ Î·È ·ÓÒÙÂÚÔ˘ ÛËÌ›Ԣ ·Ó¿Ù˘Í˘ ·fi ÙȘ ¿ÏϘ ‰‡Ô, ηıfiÛÔÓ Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓ ÌÈ·˜ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚ˘ Ì·¯·Î¿Ï· ‹ ÂÓfi˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜.6 ∂Óۈ̷ÙÒÓÂÈ ÙÔ Ó·È Ô ∂·˘Ùfi˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙË ÁÓÒÛË Î·È ÙÔÓ µÈÛÓÔ‡. ∆Ô ¿ıÚÔÈÛÌ· ‹ ÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ô ª·¯·-µÈÛÓÔ‡. “O ª·¯·-µÈÛÓÔ‡, Ô ÂÈ΢ڛ·Ú¯Ô˜ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Û·Ó πÛ‚¿Ú·, Ï¢Îfi¯ÚˆÌÔ˜, ÙÂÙÚ¿¯ÂÈÚÔ˜, ÛÙÔÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ÙÔ ÎÔÁ¯‡ÏÈ, ÙÔ ‰›ÛÎÔ, ÙÔ Û΋ÙÚÔ, ÙÔ ÏˆÙfi, ÙË ÁÈÚÏ¿ÓÙ· Ì ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ Î·È ÙÔ ÎfiÛÌËÌ· ηÓÛÙÔ‡Ì·, ·ÛÙÚ·Ô‚fiÏÔ˜, ÓÙ˘Ì¤ÓÔ˜ ÛÙÔ Î˘·ÓÔ‡Ó Î·È ÛÙÔ Î›ÙÚÈÓÔ, ·ÈÒÓÈÔ˜ Î·È ¿Êı·ÚÙÔ˜ ÛÙË ÌÔÚÊ‹, ‰›¯ˆ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ ÎÈ ˆÛÙfiÛÔ ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ÂÌ„˘¯ÒÓÂÈ Î·È ˘fiÎÂÈÙ·È fiÏˆÓ ÙˆÓ È‰ÈÔًوÓ. ∂‰Ò ÙÔ Â›ıÂÙÔ πÛ‚¿Ú· ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·Ø Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯¤ÚÈ· ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ÓfiËÛ˘ Î.Ï.Ø Ë Ï¢ÎfiÙËÙ· Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙË ÊÒÙÈÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓØ Ë Û¿Óί·, ÙÔ ÎÔÁ¯‡ÏÈ ‹ fiÛÙÚ·ÎÔ, ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ Î¿ı ‹¯Ô Î·È ÙÔ ÙÛ¿ÎÚ·, Ô ÙÚÔ¯fi˜ ‹ ‰›ÛÎÔ˜, ÙËÓ ÔÏfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡ÔØ Ë ÁοÓÙ·, ÙÔ (ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ) Û΋ÙÚÔ, Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙË ÛÂÈÚÔÂȉ‹ ̤ıÔ‰Ô Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ÙÔ ¿ÓıÔ˜ ÙÔ˘ ψÙÔ‡ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÚ›·˜Ø ÙÔ ‚·Ó·-Ì¿Ï·, Ë ÁÈÚÏ¿ÓÙ· ·fi ¿ÓıË ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜, ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ·ÚÌ¿ıÈ·ÛÌ· fiÏˆÓ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Û ÂÓfiÙËÙ· Î·È ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ·Ø ÙÔ ÓÈÏ·-ÈÙ-·Ì¿Ú·, ÙÔ Î˘·ÓÔ‡Ó Î·È Î›ÙÚÈÓÔ ¤Ó‰˘Ì·, Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È Î·È ÙÔ Êˆ˜Ø ÙÔ ÎfiÛÌËÌ· ηÓÛÙÔ‡Ì· ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ¿ÚÚËÎÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔ ·ÓØ Ë ÓÈÚÁÎÔ‡Ó·, Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë È‰ÈÔًوÓ, ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ʇÛ˘ Ù˘ ÕÚÓËÛË˜Ø ÂÓÒ Ë Û·ÁÎÔ‡Ó·, Ë ‡·ÚÍË È‰ÈÔًوÓ, Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ Î·È ÌÔÚÊ‹˜. ∏ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· (fiˆ˜ ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ·ÁÎfiÛÌÈÔ Û‡ÛÙËÌ·) Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ȉ·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ª·¯·-µÈÛÓÔ‡.” – ¶Ú·Ó¿‚·-µ¿ÓÙ·, Û. 72-74, 94-95. 5 ª·¯·ÓÙ¤‚· ÛËÌ·›ÓÂÈ Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο “̤Á·˜ ¡Ù¤‚·”. O fiÚÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û˘¯Ó¿ ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ¶ÚfiÛˆÔ Ù˘ ÂΉËψ̤Ó˘ ∆ÚÈ¿‰·˜, ÙÔÓ ™›‚·, ÙËÓ fi„Ë ÙÔ˘ ∫·Ù·ÛÙÚÔʤ·, ÙÔ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁfi. 6 “ªÈ· ̤ڷ Ù˘ Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓ˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ µÚ¿¯Ì· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ∫¿Ï·Ø Î·È ÌÈ· ∫¿Ï· Â›Ó·È ÂΛÓÔ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ô˘ ÌÂÛÔÏ·‚› ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ‰È·‰Ô¯ÈÎÒÓ Û˘˙‡ÍÂˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ï·ÓËÙÒÓ ÙÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ· Ù˘ §¿Óη ÛÙÔ ÚÒÙÔ ˙Ò‰ÈÔ ÙÔ˘ ∫ÚÈÔ‡. ªÈ· ∫¿Ï· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ‚·ÛÈÏ›· ‰ÂηÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ª·ÓÔ‡, ηıÒ˜ Î·È Ù· Û¿ÓÙÈ ÙÔ˘˜ (ÌÂÛԉȷÛÙ‹Ì·Ù·)Ø ‰ËÏ·‰‹ οı ª·ÓÔ‡ ‚·ÛÈχÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô Û¿ÓÙÈ. ∏ ΢ÚÈ·Ú¯›· οı ª·ÓÔ‡ ‰È·ÚΛ ‚‰ÔÌ‹ÓÙ· Ì›· ª¿¯· °ÈÔ‡Áη – οı ª¿¯· °ÈÔ‡Áη ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ù¤ÛÛÂÚȘ °ÈÔ‡Áη, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ∫Ú›Ù·, ÙËÓ ∆Ú¤Ù·, ÙË ¡ÙÔ˘·¿Ú· Î·È ÙËÓ ∫¿ÏÈØ Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· ηıÂÌÈ¿˜ ·’ ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·˘Ù¤˜ °ÈÔ‡Áη Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ 4, 3, 2, 1. 39 34 40 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ‚·ÛÈÎfi ÎÚ·‰·ÛÌfi ÙÔ˘ ÙˆÚÈÓÔ‡ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔ˘ ÂÓ‰fiÙÂÚÔ ˘Ú Ô˘ ÂÌ„˘¯ÒÓÂÈ Î·È ˙ˆÔÁÔÓ› ÙÔ fiÏÔ Î·È ÂÈÛ‰‡ÂÈ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·. ∂›Ó·È ÙÔ ·›ÙÈÔ Ù˘ ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ Ù˘ ÛÊ·ÈÚÔÂȉԇ˜ ÌÔÚÊ‹˜ fiÏˆÓ fiÛˆÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. O ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÛÙÚÈÎÒÓ ÂÙÒÓ Ô˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙȘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı›Û˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Â›Ó·È Ô ÂÍ‹˜: ŒÙË ıÓËÙÒÓ 360 Ë̤Ú˜ ıÓËÙÒÓ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ¤Ó· ¤ÙÔ˜.......................................... 1 ∏ ∫Ú›Ù· °ÈÔ‡Áη ÂÚȤ¯ÂÈ ................................................................. 1.728.000 ∏ ∆Ú¤Ù· °ÈÔ‡Áη ÂÚȤ¯ÂÈ ................................................................. 1.296.000 ∏ ¡ÙÔ˘·¿Ú· °ÈÔ‡Áη ÂÚȤ¯ÂÈ ....................................................... 864.000 ∏ ∫¿ÏÈ °ÈÔ‡Áη ÂÚȤ¯ÂÈ ................................................................... 432.000 ∆Ô Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙˆÓ °ÈÔ‡Áη Û˘ÓÈÛÙ¿ ÌÈ· ª¿¯· °ÈÔ‡Áη ......................................................... 4.320.000 ∂‚‰ÔÌ‹ÓÙ· Ì›· ª¿¯· °ÈÔ‡Áη ÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÂÓfi˜ ª·ÓÔ‡........................................................... 306.720.000 ∏ ‚·ÛÈÏ›· ÙˆÓ 14 ª·ÓÔ‡ ηχÙÂÈ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· 994 ª¿¯· °ÈÔ‡Áη Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ...................................................... 4.294.080.000 ∆· ™¿ÓÙÈ, ‰ËÏ·‰‹ Ù· ÌÂÛԉȷÛÙ‹Ì·Ù· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ‚·ÛÈÏ›· οı ª·ÓÔ‡, ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 6 ª¿¯· °ÈÔ‡Áη, ‹ÙÔÈ................. 25.920.000 ∆Ô Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ Î·È Ù˘ ÌÂÛÔ‚·ÛÈÏ›·˜ ÙˆÓ 14 ª·ÓÔ‡ Â›Ó·È 1.000 ª¿¯· °ÈÔ‡Áη Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó Ì›· ∫¿Ï·, ‰ËÏ·‰‹ Ì›· Ë̤ڷ ÙÔ˘ µÚ¿¯Ì· Ô˘ ÈÛÔ‡Ù·È Ì ......................... 4.320.000.000 ∂ÊfiÛÔÓ Ë Ó‡¯Ù· ÙÔ˘ µÚ¿¯Ì· Â›Ó·È ›Û˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜, ¤Ó· ËÌÂÚÔÓ‡¯ÙÈÔ ÙÔ˘ µÚ¿¯Ì· ı· ÂÚȤ¯ÂÈ ........................................ 8.640.000.000 360 Ù¤ÙÔÈ· ËÌÂÚÔÓ‡¯ÙÈ· ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ¤Ó· ¤ÙÔ˜ ÙÔ˘ µÚ¿¯Ì· Ô˘ ÈÛÔ‡Ù·È ÌÂ............................................................................... 3.110.400.000.000 100 ·ÚfiÌÔÈ· ¤ÙË Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ÔÏÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ µÚ·¯ÌÈ΋˜ ËÏÈΛ·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙË ª¿¯· ∫¿Ï· ............................ 311.040.000.000.000 ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·˘ÙÔ› ‰ÂÓ Â›Ó·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎÔ› ·ÏÏ¿ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È Û ·ÛÙÚÔÓÔÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ, ηٷ‰Â›¯ıËΠ·fi ÙÔÓ Î. ¡Ù¤Ë‚Ș Û ¤Ó· ‰ÔΛÌÈÔ ÙˆÓ ∞ÛÈ·ÙÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓØ Î·È ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÁˆÏÔÁÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ Î·È ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¢Ú. ÷ÓÙ, ÚÒËÓ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∞ÓıÚˆÔÏÔÁÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜, ηıÒ˜ Î·È Î·Ù¿ οÔÈÔ ÙÚfiÔ ·fi ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ ÙÔ˘ ∫·ıËÁËÙ‹ ÿÍϸ. ŸÛÔ ÎÈ ·Ó Ê·›ÓÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ù˘ ª¿¯· ∫¿Ï·, Ì·˜ ·Ú¤¯ÂÙ·È Ë ‚‚·›ˆÛË fiÙÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ª¿¯· ∫¿Ï· ·Ú‹Ïı·Ó Î·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¤ÏıÔ˘Ó (‚Ϥ µÚ¿¯Ì·-µ·˚‚¿ÚÙ· Î·È ª·‚›Û˘Ú ¶Ô˘Ú¿Ó·Ø Î·È §›ÓÁη ¶Ô˘Ú¿Ó·, ÎÂÊ. 171, ÛÙÚÔÊ‹ 107 Î.Ï.)Ø Î·È ·˘Ùfi Û ·Ï‹ ÁÏÒÛÛ· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ô ÃÚfiÓÔ˜ Ô˘ ·Ú‹ÏıÂ Â›Ó·È ¿ÂÈÚÔ˜ Î·È Ô ÃÚfiÓÔ˜ Ô˘ ı· ¤ÏıÂÈ Â›Ó·È ÂÍ›ÛÔ˘ ¿ÂÈÚÔ˜. ∆Ô ™‡Ì·Ó Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È, ‰È·Ï‡ÂÙ·È ÎÈ ·Ó··Ú¿ÁÂÙ·È Û ÌÈ· ·Ù¤ÚÌÔÓ· ‰È·‰Ô¯‹ (ª·Áη‚¿Ù-ÁÎÈÙ¿, VIII, 19). – £ÂÔÛÔÊÈÛÙ‹˜, ∆fiÌ. VII, Û. 115. ∂π™∞°ø°π∫∂™ ¶∞ƒ∞∆∏ƒ∏™∂π™ 35 ∆ËÓ ∞ÎÙ›Ó· Ù˘ ¡Ô‹ÌÔÓÔ˜ ∞Á¿˘. ∂›Ó·È Ë ·ÎÙ›Ó· Ô˘ ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ÙÔÓ ‡„ÈÛÙÔ ÎÚ·‰·ÛÌfi ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÈηÓfi˜ Ô ËÏÈ·Îfi˜ Ì·˜ §fiÁÔ˜ ‹ £ÂfiÙËÙ· ÛÙÔ ÙˆÚÈÓfi ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ·. ¢ÂÓ ÎÚ·‰·›ÓÂÙ·È ·ÎfiÌË ÈηÓÔÔÈËÙÈο Ô‡Ù ¤Êı·Û ·ÎfiÌË ÛÙÔ ÎÔڇʈ̷ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿˜ Ù˘. ∂›Ó·È Ë ‚¿ÛË Ù˘ ΢ÎÏÈ΋˜ ÛÂÈÚÔÂȉԇ˜ ΛÓËÛ˘ ÙÔ˘ ÏÔÁÔ˚ÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÎÈ fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô ¡fiÌÔ˜ Ù˘ OÈÎÔÓÔÌ›·˜ Â›Ó·È Ô ÓfiÌÔ˜ Ô˘ ‰È¤ÂÈ Ù· ÂÓ‰fiÙÂÚ· ˘Ú¿ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ¤ÙÛÈ ÎÈ Ô ÎÔÛÌÈÎfi˜ ¡fiÌÔ˜ Ù˘ ŒÏ͢ Î·È ÕˆÛ˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÓfiÌÔ Ù˘ ı›·˜ ·˘Ù‹˜ ∞ÎÙ›Ó·˜. ∆ËÓ ∞ÎÙ›Ó· Ù˘ ¡Ô‹ÌÔÓÔ˜ £¤ÏËÛ˘. §›Á· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈˆıÔ‡Ó ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÙ›Ó· ·˘Ù‹. ∂›Ó·È Ë ·ÎÙ›Ó· ÙÔ˘ ÎÔÛÌÈÎÔ‡ ÓÔ˘ Î·È Ë ÂͤÏÈÍ‹ Ù˘ ·Ú·ÏÏËÏ›˙ÂÙ·È Ì’ ÂΛÓË Ù˘ ÎÔÛÌÈ΋˜ ·Á¿˘, ·ÏÏ¿ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Ô ÎÚ·‰·ÛÌfi˜ Ù˘ Â›Ó·È ‚Ú·‰‡ÙÂÚÔ˜ Î·È Ë ·Ó¿Ù˘Í‹ Ù˘ ¤¯ÂÈ ÂÈ‚Ú·‰˘Óı›. ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÎfiÈÌ· ÎÈ ÂÛÎÂÌ̤ӷ Î·È ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔÓ ˘ÔΛÌÂÓÔ ÛÎÔfi Î·È ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ §fiÁÔ˘, Ô OÔ›Ô˜ ÂȉÈÒÎÂÈ ÛÙÔ ˘„ËÏfi ∆Ô˘ Â›Â‰Ô (fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ οÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ÛÂȘ ∆Ô˘, ÔÈ ˘ÈÔ› ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ) Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÛÊ·ÈÚÈÎfiÙÂÚË ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Û˘ÓÂÒ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÎÔÛÌÈ΋˜ ·Á¿˘ ηٿ ÙÔÓ ·ÚfiÓÙ· Ì›˙ÔÓ· ·ÎÏÔ. ∏ ·ÎÙ›Ó· ·˘Ù‹ ‰È¤ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¡fiÌÔ Ù˘ ™‡ÓıÂÛ˘ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙË ‚¿ÛË Ù˘ Û˘ÛÙËÌÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÁÚ·Ê› ηχÙÂÚ· Û·Ó ÚÔÒıËÛË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ‹ ÚfiÛıÈ· ÚfiÔ‰Ô˜. §›Á· ÌÔÚÔ‡Ó Ó’ ·Ó·ÊÂÚıÔ‡Ó Û¯ÂÙÈο Ì’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÎÙ›Ó· Î·È ÙËÓ ¤ÎÊÚ·Û‹ Ù˘. ∂ϤÁ¯ÂÈ ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ˘ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ.7 O ›Ó·Î·˜ Ù˘ ÛÂÏ›‰·˜ 42 ÌÔÚ› Ó’ ·ÔÛ·ÊËÓ›ÛÂÈ Î¿ˆ˜ ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ȉ¤Â˜. OÈ ÙÚÂȘ ·˘Ù¤˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Ù˘ ı›·˜ ∑ˆ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› 7 O fiÚÔ˜ “·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ˜ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˜” ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ ·ÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· Ó· ˘Ô‰ËÏÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ÛÊ·›Ú·˜ ÂÈÚÚÔ‹˜ οı ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ˙ˆÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ Î·È ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· fiÏ· Ù· ¿ÙÔÌ·, ·fi ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ù˘ ‡Ï˘, fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙË Ê˘ÛÈ΋ Î·È ÙË ¯ËÌ›·, ̤¯ÚÈ Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· Î·È Ï·ÓËÙÈο ¿ÙÔÌ· ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¿ÙÔÌÔ ÂÓfi˜ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. O ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ˜ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˜ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ fiÓÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ÛÊ·ÈÚÔÂȉ‹˜ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÓÔËÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Ôχ ¤Ú· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙ· ηÙÒÙÂÚ· Â›‰· ÙÔ˘ ÓÔËÙÈÎÔ‡ ‰›Ô˘. 41 42 3. £Â›· ºÏfiÁ· ..........£¤ÏËÛË ................¡Ô‹ÌˆÓ ...............¶ÚfiÛıÈ· ¶ÚfiÔ‰Ô˜ ...............™‡ÓıÂÛË...............∏ÏÂÎÙÚÈÎfi ¶˘Ú. £¤ÏËÛË 2. ∆Ô˘ ¡Ô˘ ................∞Á¿Ë..................¡Ô‹ÌˆÓ ...............™ÂÈÚÔÂȉ‹˜ ΢ÎÏÈ΋ ...........ŒÏÍË....................∏ÏÈ·Îfi ¶˘Ú. ∞Á¿Ë Î›ÓËÛË ¶˘Ú ∞ÎÙ›Ó· Ÿ„Ë ŒÎÊÚ·ÛË ¡fiÌÔ˜ ¶ÔÈfiÙËÙ· 1. ∂ÛˆÙÂÚÈÎfi.............¶ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜........¡Ô‹ÌˆÓ ...............¶ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ΛÓËÛË ..........OÈÎÔÓÔÌ›· ...........¶˘Ú ‰È· ÙÚÈ‚‹˜. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ∆O ¶Àƒ ∫∞π OI Oæ∂π™ ¶π¡∞∫∞™ π 36 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ∂π™∞°ø°π∫∂™ ¶∞ƒ∞∆∏ƒ∏™∂π™ 37 fiÙÈ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÙÚÈÏfi ÙÚfiÔ ÂΉ‹ÏˆÛ˘. ¶ÚÒÙÔ, ÙÔ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi ‹ ·Ùfi Û‡Ì·ÓØ ‰Â‡ÙÂÚÔ, ÙÔ˘˜ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎÔ‡˜ ÎfiÛÌÔ˘˜ ‹ ÙË ÌÔÚÊ‹Ø Î·È ÙÚ›ÙÔ, ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ fi„Ë Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙˆÓ ¿ÓÙˆÓ.8 ∆· ÂÓ‰fiÙÂÚ· ˘Ú¿ Ô˘ ÂÌ„˘¯ÒÓÔ˘Ó Î·È ˙ˆÔÁÔÓÔ‡Ó, ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ¤Ó· ‰ÈÏfi ÙÚfiÔ: ¶ÚÒÙÔ, ˆ˜ Ï·Óı¿ÓÔ˘Û· ıÂÚÌfiÙËÙ·. ∞˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› ÙË ‚¿ÛË Ù˘ ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ Î·È ÙÔ ·›ÙÈÔ Ù˘ ÛÊ·ÈÚÔÂȉԇ˜ Û˘ÓÂÎÙÈ΋˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ οı ‡·Ú͢, ·’ ÙÔ ÏÔÁÔ˚Îfi ¿ÙÔÌÔ, ÙÔÓ ËÏÈ·Îfi ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ, ̤¯ÚÈ ÙÔ ·ÂÈÚÔÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ù˘ ¯ËÌ›·˜ ‹ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜. ¢Â‡ÙÂÚÔ, ˆ˜ ÂÓÂÚÁfi˜ ıÂÚÌfiÙËÙ·. ∞˘Ù‹ Ô‰ËÁ› ÛÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ˘ÏÈ΋˜ ÂͤÏÈ͢. O Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·˘ÙÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ (ÂÓÂÚÁÔ‡ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜, Ï·Óı¿ÓÔ˘Û·˜ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ Ô˘Û›·˜ Ô˘ ÂÌ„˘¯ÒÓÔ˘Ó) Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ ÛÙÔ ‡„ÈÛÙÔ ‰›Ô Û·Ó “ı¿Ï·ÛÛ· ˘Úfi˜” ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· Ë ·Î¿Û· Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙËÓ ÚÒÙË ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ÚÔÁÂÓÂÙÈ΋˜ ‡Ï˘. ∏ ·Î¿Û· Û ÂΉ‹ÏˆÛË ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Û·Ó ºÔ¯¿Ù ‹ ı›· ∂Ó¤ÚÁÂÈ· Î·È ÙÔ ºÔ¯¿Ù ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· ‰›· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi Û·Ó ·Èı‹Ú, ·‹Ú, 8 1. ¶ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜ Â›Ó·È Ë ∞ÎÙ›Ó· Î·È Ë ¿ÌÂÛË ÂÎfiÚ¢ÛË Ù˘ πÂÚ‹˜ ∆ÂÙÚ¿‰·˜. – ª.¢., π, 115, 116. ∏ πÂÚ‹ ∆ÂÙÚ¿‰· ›ӷÈ: ªÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ· ·. ¶·Ù‹Ú ........ª·¯·ÓÙ¤‚· .........1Ô˜ §fiÁÔ˜............£¤ÏËÛË……¶Ó‡̷. ¢˘·‰ÈÎfiÙËÙ· ‚. ÀÈfi˜............µÈÛÓÔ‡..................2Ô˜ §fiÁÔ˜............∞Á¿Ë-™ÔÊ›·. ∆ÚÈ·‰ÈÎfiÙËÙ· Á. ª‹ÙËÚ ........µÚ¿¯Ì· ................3Ô˜ §fiÁÔ˜............¡Ô‹ÌˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. πÂÚ‹ ∆ÂÙÚ¿‰· ‰. ∏ Âӈ̤ÓË ÂΉ‹ÏˆÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ – Ô ª·ÎÚfiÎÔÛÌÔ˜. 2. ∏ ÂΉËψ̤ÓË ∆ÂÙÚ·ÎÙ‡˜ Î·È ÔÈ ÂÙ¿ OÈÎÔ‰fiÌÔÈ ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ·fi ÙË ªËÙ¤Ú·. – ª.¢., π, 402. ·. OÈ ÂÙ¿ OÈÎÔ‰fiÌÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ª·Ó·Û·Ô‡ÙÚ·, ÔÈ ÁÂÓÓË̤ÓÔÈ ·’ ÙÔ ¡Ô˘ ˘ÈÔ› ÙÔ˘ µÚ¿¯Ì·, Ù˘ ÙÚ›Ù˘ fi„˘. – ª.¢., πππ, 540. ‚. ŒÚ¯ÔÓÙ·È Û ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· Ó’ ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÙË ‰Â‡ÙÂÚË fi„Ë. – ª.¢., π, 108. Á. ª¤ıÔ‰fi˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ë ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ·. 3. OÈ Â·Ó·Ê˘ÓÈṲ̂Ó˜ ∂Ó¤ÚÁÂȘ ÂÎÙÈÓ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. ·. ∂›Ó·È Ë Î·Ï˘Ì̤ÓË Û‡ÓıÂÛË ..............................................ª.¢., π, 362. ‚. ∂›Ó·È Ë ÔÏfiÙËÙ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ........................................ª.¢., π, 470. Á. ∂›Ó·È ÚÔ-ÎÔÛÌÈΤ˜ ............................................................ª.¢., π, 152, 470. 43 38 44 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ˘Ú, ‡‰ˆÚ, ËÏÂÎÙÚÈÛÌfi˜, ·Èı¤Ú·˜, Ú¿Ó· Î·È Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÚfiÌÔÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜.9, 10, 11 ∞ÔÙÂÏ› ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÂΛÓÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È ÂÓÂÚÁfi, ÂÌ„˘¯ˆÌ¤ÓÔ ‹ ˙ˆÔÁÔÓË̤ÓÔ, ηıÒ˜ Î·È Î·ıÂÙ› Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÂÛÒÙÂÚ˘ ÊÏfiÁ·˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜. £· ‹Ù·Ó ¯Ú‹ÛÈÌÔ Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘ÌÂ Â‰Ò ˆ˜ Ô Ì·ÁÓËÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ı›·˜ ·ÎÙ›Ó·˜ Û ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ÙËÓ ›‰È· ¤ÓÓÔÈ· Ô˘ Ô ËÏÂÎÙÚÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÙÔ ÂΉËψ̤ÓÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ·ÎÙ›Ó·˜ Ù˘ ÂÓÂÚÁÔ‡ ÓÔËÌÔÛ‡Ó˘. £· ‹Ù·Ó ˆÊ¤ÏÈÌÔ Ó· ÛÙÔ¯·Ûı›Ù ے ·˘Ùfi, ÁÈ·Ù› ÎÚ‡‚ÂÈ ¤Ó· Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ. 9 ∞ο۷. OÚÈÛÌfi˜ ...........................................................................ª.¢., ππ, 538. ∂›Ó·È Ë Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ·Èı¤Ú·........................................................ª.¢., π, 353, 354. ∂›Ó·È Ë Ô˘Û›· ÙÔ˘ ·Èı¤Ú· ............................................................ª.¢., π, 366. ∂›Ó·È Ô ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜ ·Èı¤Ú·˜.......................................................ª.¢., π, 585. ∂›Ó·È Ô ÙÚ›ÙÔ˜ §fiÁÔ˜ Û ÂΉ‹ÏˆÛË ............................................ª.¢., π, 377. 10 ∏ ∂.¶.ª. ÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ∞ο۷ Ì ÙÔ˘˜ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˘˜ fiÚÔ˘˜: ª.¢., ππ, 538. “∏ ∞ο۷, ÙÔ ·ÛÙÚÈÎfi ºˆ˜, ÌÔÚ› Ó· ÔÚÈÛÙ› Ì ϛÁ˜ ϤÍÂȘ: Â›Ó·È Ë ¶·ÁÎfiÛÌÈ· æ˘¯‹, Ë ª‹ÙÚ· ÙÔ˘ ™‡Ì·ÓÙÔ˜, ÙÔ ª·ÁÈÎfi ª˘ÛÙ‹ÚÈÔ ·’ ÙÔ ÔÔ›Ô ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È Ì ¯ˆÚÈÛÌfi ‹ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË fiÏ· fiÛ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ™Ù· ·ÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈο ‚È‚Ï›· ·ÔηÏÂ›Ù·È Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ›Ûˆ˜ ı· ¿ÍÈ˙ Ӓ ··ÚÈıÌÔ‡Û·Ì ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ·’ ·˘ÙÔ‡˜ ‰Ò. À¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Î·È ÔÈ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘. OÌÔÁÂÓ¤˜ ¢È·ÊÔÚÔÔÈË̤ÓÔ 1.∞‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÙË ÎÔÛÌÈ΋ Ô˘Û›·. 1.∞ÛÙÚÈÎfi ºˆ˜. 2.¶ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜ ·Èı¤Ú·˜. 2.£¿Ï·ÛÛ· ˘Úfi˜. 3.¶ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÔÓÙfiÙËÙ·. 3.∏ÏÂÎÙÚÈÛÌfi˜. 4.∞ο۷. 4.¶Ú·ÎÚ›ÙÈ. 5.ÀÂÚ·ÛÙÚÈÎfi ʈ˜. 5.∞ÙÔÌÈ΋ ‡ÏË. 6.¶‡ÚÈÓÔ˜ fiÊȘ. 6.O fiÊȘ ÙÔ˘ ηÎÔ‡. 7.ªÔ˘Ï·Ú·ÎÚ›ÙÈ. 7.∞Èı¤Ú·˜ Ì ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ˘ԉȷÈÚ¤ÛÂȘ 8.¶ÚÔÁÂÓÂÙÈ΋ ‡ÏË. ÙÔ˘, ·‹Ú, ˘Ú, ‡‰ˆÚ, ÁË.” 11 ∆Ô ºÔ¯¿Ù Â›Ó·È Ë ı›· ÛΤ„Ë ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· (™¿ÎÙÈ) fiˆ˜ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Û οı ‰›Ô ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∂›Ó·È Ë ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ¶Ó‡̷ÙÔ˜ Î·È ‡Ï˘. OÈ ÂÙ¿ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ºÔ¯¿Ù ›ӷÈ: 1. ∆Ô ¶Â‰›Ô Ù˘ ı›·˜ ˙ˆ‹˜ ....................Õ‰È..................................£¿Ï·ÛÛ· ˘Úfi˜. 2. ∆Ô ¶Â‰›Ô Ù˘ ÂÓ·‰È΋˜ ˙ˆ‹˜ ..............∞ÓÔ˘·‰¿Î· .................∞ο۷. 3. ∆Ô ¶Â‰›Ô ÙÔ˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜....................ÕÙÌ·...............................∞Èı‹Ú. 4. ∆Ô ¶Â‰›Ô Ù˘ ÂÓfiÚ·Û˘ ......................µÔ‡‰‰È............................∞‹Ú. 5. ∆Ô ¶Â‰›Ô ÙÔ˘ ÓÔ˘.................................¡ÔËÙÈÎfi..........................¶˘Ú. 6. ∆Ô ¶Â‰›Ô Ù˘ ÂÈı˘Ì›·˜ ......................∞ÛÙÚÈÎfi .........................∞ÛÙÚÈÎfi ºˆ˜. 7. ∆Ô ¶Â‰›Ô Ù˘ ˘ÎÓfiÙËÙ·˜ ...................º˘ÛÈÎfi ...........................∞Èı¤Ú·˜. – ª.¢., π, 105, 134, 135, 136. ∂π™∞°ø°π∫∂™ ¶∞ƒ∞∆∏ƒ∏™∂π™ 39 ∆· ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÓÔËÙÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È Â›Û˘ Ì ¤Ó· ‰ÈÏfi ÙÚfiÔ: ¶ÚÒÙÔ, ˆ˜ ¶˘Ú ÙÔ˘ ¡Ô˘, ÙË ‚¿ÛË Î¿ı ¤ÎÊÚ·Û˘ Î·È Ì ÌÈ· ȉȿ˙Ô˘Û· ·ÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ‡·Ú͢. ¶·Ú¤¯ÂÈ ÙË Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ ˙ˆ‹˜ Î·È ÌÔÚÊ‹˜, ÌÂٷ͇ Ó‡̷ÙÔ˜ Î·È ‡Ï˘ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙË ‚¿ÛË Ù˘ Û˘Ó›‰ËÛ˘ ηı·˘Ù‹˜. ¢Â‡ÙÂÚÔ, ˆ˜ ™ÙÔȯÂȷο ÙÔ˘ ¶˘Úfi˜ ‹ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÂÓÂÚÁÔ‡ ¤ÎÊÚ·Û˘ Ù˘ ÛΤ„˘, Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ÔÓÙÔÙ‹ÙˆÓ ÔÈ Ôԛ˜ ÛÙËÓ ›‰È· ÙÔ˘˜ ÙËÓ Ô˘Û›· Â›Ó·È ˘Ú ηı·˘Ùfi. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ‰˘·‰ÈÎfiÙËÙ˜ Ù˘ ¤ÎÊÚ·Û˘ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·Ó·Áη›Ô˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ÏÔÁÔ˚΋˜ ÙÂÙÚ¿‰·˜12 ‹ Ù˘ ηÙÒÙÂÚ˘ ʇÛ˘ ÙÔ˘ §fiÁÔ˘, ıˆÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛ‹ ∆Ô˘ ·fi ÌÈ· ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÛÎÔÈ¿Ø Â͈ÙÂÚÈο ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÏÔÁÔ˚΋˜ ÙÂÙÚ¿‰·˜ Û˘Ó ÙË ÏÔÁÔ˚΋ ¤ÌÙË ·Ú¯‹, ÙÔÓ ÎÔÛÌÈÎfi ÓÔ˘. O ı›Ԙ ÛÈÓı‹Ú·˜ ‰ÂÓ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ (fiˆ˜ Ù· ¿ÏÏ· ‰‡Ô ˘Ú¿) Û·Ó ‰˘·‰ÈÎfiÙËÙ·, ·ÚfiÙÈ Ë ÂͤÏÈÍË ·fi ÌfiÓË Ù˘ ı· Ê·ÓÂÚÒÛÂÈ ÂΛÓÔ Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÙ·È Û οÔÈÔ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ Î‡ÎÏÔ. ∆Ô ÙÚ›ÙÔ ·˘Ùfi ˘Ú, Ì·˙› Ì ٷ ¿ÏÏ· ‰‡Ô, ··ÚÙ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó·Áη›· ÂÓÙ¿‰· Ù˘ ÏÔÁÔ˚΋˜ ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÂÈÔ ÙÔ˘ ÛÌ›ÍÈÌÔ Ì ٷ ‰‡Ô ¿ÏÏ· ˘Ú¿, ηıÒ˜ ‚·›ÓÂÈ Ë ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, Á›ÓÂÙ·È ÔÚ·Ùfi˜ Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ÏÔÁÔ˚΋˜ Â›Ù¢Í˘ ÁÈ· ÙÔ Ì›˙ÔÓ· ·˘Ùfi ·ÎÏÔ ‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ŸÙ·Ó Ë ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜ ·ÎÙ›Ó· Ù˘ ÓÔ‹ÌÔÓÔ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, Ë ı›· ·ÎÙ›Ó· Ù˘ ÓÔ‹ÌÔÓÔ˜ ·Á¿˘ Î·È Ë ÙÚ›ÙË ÎÔÛÌÈ΋ ·ÎÙ›Ó· Ù˘ ÓÔ‹ÌÔÓÔ˜ ı¤ÏËÛ˘ Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó, ·Ó·ÌÂȯıÔ‡Ó, ÛÌ›ÍÔ˘Ó Î·È ·ÛÙÚ·Ô‚ÔÏ‹ÛÔ˘Ó, Ô §fiÁÔ˜ ı· Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ¤ÌÙË ∆Ô˘ ̇ËÛË, ÂÚ·ÙÒÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ¤Ó·Ó ·’ ÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ ∆Ô˘. ŸÙ·Ó Ë ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋, Ë ÚfiÛıÈ· Î·È Ë ÛÂÈÚÔÂȉ‹˜ ΢ÎÏÈ΋ ΛÓËÛË Ï¿‚Ô˘Ó ¯ÒÚ· Û ٤ÏÂÈ· Û‡ÓıÂÛË, ÙfiÙ ı· ¤¯ÂÈ ÚÔÛÂÁÁÈÛı› Ô ÂÈı˘ÌËÙfi˜ ÎÚ·‰·ÛÌfi˜. ŸÙ·Ó ÔÈ ÙÚÂȘ ¡fiÌÔÈ Ù˘ OÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ù˘ ŒÏ͢ Î·È Ù˘ ™‡ÓıÂÛ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Û ٤ÏÂÈ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ‰È¢ı¤ÙËÛË, ÙfiÙÂ Ë Ê‡ÛË ı· Âȉ›ÍÂÈ Ì ÙÂÏÂÈfiÙËÙ· ÙËÓ ·Ó·Áη›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· 12 ∏ ÙÂÙÚ¿‰· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ηÙÒÙÂÚ˜ ·Ú¯¤˜ Î·È Ù· ÂÚÈ‚Ï‹Ì·Ù· ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È Û·Ó Û˘ÓÂÎÙÈ΋ ÌÔÓ¿‰·, ηıfiÛÔ Û˘Ó¤¯ÔÓÙ·È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ·fi ÙË ˙ˆÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÂÓÔÈÎÔ‡Û·˜ ÔÓÙfiÙËÙ·˜. 45 40 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ Î·È ÙËÓ ÔÚı‹ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ˘ÏÈ΋˜ ÌÔÚÊ‹˜ ÛÙÔ ÂÓÔÈÎÔ‡Ó Ó‡̷, Ù˘ ‡Ï˘ ÛÙË ˙ˆ‹ Î·È Ù˘ Û˘Ó›‰ËÛ˘ ÛÙÔ ÊÔÚ¤· Ù˘. ππ. ¶Àƒ ™∆O ªπ∫ƒO∫O™ªO 46 ∞˜ ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ ÌÂ Û˘ÓÙÔÌ›· ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fiÏÔ Î·È ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Û·Ó ÌÔÓ¿‰· Î·È Î·ÙfiÈÓ ·˜ ·Ó·Ï‡ÛÔ˘Ì ÏÂÙÔÌÂÚÂȷο ÙÔ ı¤Ì· Ì·˜ Î·È ·˜ ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ٷ ÙÌ‹Ì·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· ı· ‹Ù·Ó Û˘ÓÂÙfi Ó· ‰È·ÈÚÂı›. ∆Ô ˘Ú ÛÙÔ ªÈÎÚfiÎÔÛÌÔ Â›Ó·È Â›Û˘ ÙÚÈÏfi ÛÂ Ô˘Û›· Î·È ÂÓÙ·Ïfi Û ÂΉ‹ÏˆÛË. 1. À¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ∂Ó‰fiÙÂÚÔ ∑ˆÔÁfiÓÔ ¶˘Ú Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ˘Úfi˜ ‰È· ÙÚÈ‚‹˜. ∂›Ó·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ·ÙÔÌÈ΋˜ ÎÔ˘ÓÙ·Ï›ÓÈØ ÂÌ„˘¯ÒÓÂÈ ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ‰ÔÌ‹ Î·È ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Â›Û˘ Ì ‰ÈÏfi ÙÚfiÔ: ¶ÚÒÙÔ, ˆ˜ Ï·Óı¿ÓÔ˘Û· ıÂÚÌfiÙËÙ· Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙË ‚¿ÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÛÊ·ÈÚÔÂȉԇ˜ ΢ÙÙ¿ÚÔ˘ ‹ ·ÙfiÌÔ˘ Î·È Ù˘ ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋˜ ÙÔ˘ ‰È¢ı¤ÙËÛ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ¿ÏÏ· ·ÙÙ·Ú·. ¢Â‡ÙÂÚÔ, ˆ˜ ÂÓÂÚÁfi˜ ıÂÚÌfiÙËÙ· ‹ Ú¿Ó·Ø ·˘Ù‹ ÂÌ„˘¯ÒÓÂÈ Ù· ¿ÓÙ· ÎÈ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÎÈÓËÙ‹ÚÈ· ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÂÍÂÏÈÛÛfiÌÂÓ˘ ÌÔÚÊ‹˜. ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·Èı¤Ú˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÂÚÈÒ‰Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÎÈ Â‰Ò ··ÓÙ¿Ù·È ÌÈ· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ‰›Ô ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∞ο۷ Î·È ÙËÓ ÂÓÙ·Ï‹ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ ‰›Ô ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∆Ô ˘Ú ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÎÚ·‰·ÛÌfi ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ fiÔ˘ Ë ÂÓ¿‰· ‹ ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ Ó‡̷ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙÔ ÏfiÁÔ Î·È Û˘ÁÎÚ·Ù› ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ‹ ÙÔÓ Î·ÙÒÙÂÚÔ ˘ÏÈÎfi ¿ÓıÚˆÔ Û ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË, ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÛÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÌÔÓ¿‰· Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È Û’ Â·Ê‹ Ì ÙÔ ‰›Ô Ù˘ ˘ÎÓfiÙ·Ù˘ ‡Ï˘. Œ¯ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÎÙ›Ó· Ù˘ ÓÔ‹ÌÔÓÔ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÎÈ ÂϤÁ¯ÂÙ·È ·fi ÌÈ· ˘ԉȷ›ÚÂÛË ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ Ù˘ OÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÙÔ ¡fiÌÔ Ù˘ ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÛÙÔ ÃÚfiÓÔ. 2. À¿Ú¯ÂÈ Î·ÙfiÈÓ ÙÔ ¶˘Ú ‹ Ô ™ÈÓı‹Ú·˜ ÙÔ˘ ¡Ô˘ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ ˘Úfi˜ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ™˘ÓÈÛÙ¿ ÙË ÛÎÂÙfiÌÂÓË ·˘ÙÔÛ˘Ó›‰ËÙË ÌÔÓ¿‰· ‹ ÙËÓ „˘¯‹. ∞˘Ùfi ÙÔ ˘Ú ÙÔ˘ ÓÔ˘ ‰È¤ÂÙ·È ·’ ÙÔ ¡fiÌÔ Ù˘ ŒÏ͢ fiˆ˜ ÎÈ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÓÙÈ- ∂π™∞°ø°π∫∂™ ¶∞ƒ∞∆∏ƒ∏™∂π™ 41 ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘. ∞ÚÁfiÙÂÚ· ı· ÂÂÎÙ·ıԇ̠ے ·˘Ùfi ÙÔ ˙‹ÙËÌ·. ∞˘Ùfi˜ Ô ÛÈÓı‹Ú·˜ ÙÔ˘ ÓÔ˘ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, Ô˘ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Û·Ó ÛÂÈÚÔÂȉ‹˜ ΢ÎÏÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, Â›Ó·È ÂΛÓÔ˜ Ô˘ Ô‰ËÁ› Û ‰È‡ڢÓÛË Î·È ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÙÔ˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘, ÙËÓ ∂Ó¿‰· – ÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›· Î·È ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ ÌÂÙÂÓÛ·ÚÎÔ‡ÌÂÓÔ˘ ∆˙›‚· ‹ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ fiÓÙÔ˜. ∆Ô ˘Ú ·˘Ùfi ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Â›Û˘, fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ Ì·ÎÚfiÎÔÛÌÔ, Ì’ ¤Ó· ‰ÈÏfi ÙÚfiÔ. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û·Ó ÂΛÓË Ë ÓÔ‹ÌˆÓ ı¤ÏËÛË Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙËÓ ∂Ó¿‰· ‹ Ó‡̷ Ì ÙÔ Î·ÙÒÙ·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Â·Ê‹˜ Ù˘, ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ̤ۈ ÂÓfi˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÊÔÚ¤·. ∂ΉËÏÒÓÂÙ·È Â›Û˘, ·ÙÂÏÒ˜ ·ÎfiÌË, Û·Ó Ô ˙ˆÔÁfiÓÔ˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ÙˆÓ ÛÎÂÙÔÌÔÚÊÒÓ Ô˘ ·ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ô ÛÙÔ¯·ÛÙ‹˜. ªÔÚ› Ó· ÂÈˆı› ˆ˜ Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ï›Á˜ ÌfiÓÔ ÛÎÂÙÔÌÔÚʤ˜ ‰ÔÌÔ‡ÓÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ Û˘Ó›‰ËÛ˘, ÙÔ ÛÙÔ¯·ÛÙ‹, ÙÔ ∂ÁÒ. §›ÁÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÙfiÛÔ ÛÙÂÓ‹ Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ ·ÓÒÙÂÚÔ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ‹ ∂ÁÒ, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ‡ÏË ÙÔ˘ ÓÔËÙÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ Û οÔÈ· ÌÔÚÊ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· Ó· ÌÔÚ› Ó· ϯı› ·ÏËıÈÓ¿ ˆ˜ ·ÔÙÂÏ› ¤ÎÊÚ·ÛË ÙˆÓ ÛΤ„ˆÓ, ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡ ‹ Ù˘ ÂÈı˘Ì›·˜ ÙÔ˘ ∂ÁÒ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ‰È· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘. °È· ÙȘ Ï›ÛÙ˜ ÙˆÓ ÛÎÂÙÔÌÔÚÊÒÓ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÙÒÚ· ÌÔÚ› Ó· ÂÈˆı› ˆ˜ Â›Ó·È Û˘Ûۈ̷ÙÒÛÂȘ ‡Ï˘ Ô˘ ÌÔÚÊÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ η̷-Ì¿Ó·˜ (‹ ÂÈı˘Ì›·˜ Ì ·Ì˘‰Ú‹ ¯ÚÔÈ¿ ÓÔ˘, ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ¤Ó· Ì›ÁÌ· ·ÛÙÚÈ΋˜ Î·È ÓÔËÙÈ΋˜ ‡Ï˘, ΢ڛˆ˜ ·ÛÙÚÈ΋˜) Î·È ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Û ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈ΋ ÛÙÔȯÂȷ΋ ‰Ú¿ÛË. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ‰˘·‰ÈÎfiÙËÙ˜ Ù˘ ¤ÎÊÚ·Û˘ ›ӷÈ: 1. ∂ÓÂÚÁfi ˘Ú ‹ Ú¿Ó·. §·Óı¿ÓÔÓ ˘Ú ‹ ۈ̷ÙÈ΋ ıÂÚÌfiÙËÙ·. 2. ¡ÔËÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÙÔ ÓÔËÙÈÎfi ÛÒÌ·. ∫·ı·Ú¿ ÓÔËÙÈΤ˜ ÛÎÂÙÔÌÔÚʤ˜ Ô˘ ÂÌ„˘¯ÒÓÔÓÙ·È ·fi ·˘ÙÔÊ˘¤˜ ˘Ú ‹ ÙËÓ ¤ÌÙË ·Ú¯‹ Î·È Â›Ó·È Û˘ÓÂÒ˜ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÛÊ·›Ú·˜ ‹ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ∂Ó¿‰·˜. ∞˘Ù¤˜ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÌÈ· ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÙÂÙÚ¿‰· Ë ÔÔ›· Ì·˙› Ì ÙÔÓ ¤ÌÙÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ·, ÙÔ ıÂ›Ô ÛÈÓı‹Ú· Ù˘ ÓÔ‹ÌÔÓÔ˜ ı¤ÏËÛ˘, 47 42 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÓÙ¿‰· Ù˘ ÂÓ·‰È΋˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ – ÌÈ·˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ ÌÈ· ηı·Ú¿ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô‡Ù ÙÂÏ›ˆ˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Ô‡Ù ÙÂÏ›ˆ˜ ˘ÏÈ΋. 3. ∆ÂÏÈο ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ∂Ó·‰È΋ £Â›· ºÏfiÁ·. ∞˘Ù‹ ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ÙÔÓ ‡„ÈÛÙÔ ÎÚ·‰·ÛÌfi ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÈηӋ Ë ∂Ó¿‰·, ‰È¤ÂÙ·È ·’ ÙÔ ¡fiÌÔ Ù˘ ™‡ÓıÂÛ˘ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ·›ÙÈÔ Ù˘ ÚfiÛıÈ·˜ ÚÔԉ¢ÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÍÂÏÈÛÛfiÌÂÓÔ˘ ∆˙›‚·. ºÙ¿ÓÔ˘Ì ϤÔÓ Î·Ù’ ·ÎÔÏÔ˘ı›· ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ ‹ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ÙÂÏ›ˆÛË (·’ ÙË ÛÎÔÈ¿ Ù˘ ÂÓ¿‰·˜) ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ‹ Ì·Ó‚·ÓÙ¿Ú·. ∆È ı· ‚Úԇ̠¿Ú·ÁÂ; Ÿˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙÔ Ì·ÎÚfiÎÔÛÌÔ Ë ·Ó¿ÌÂÈÍË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ˘ÚÒÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ηıfiÚÈÛ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÏÔÁÔ˚΋˜ Â›Ù¢Í˘, ¤ÙÛÈ Î·È Ì ÙËÓ ·Ó¿ÌÂÈÍË ÙˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ˘ÚÒÓ ÙÔ˘ ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ˘ Ô‰ËÁԇ̷ÛÙ ÛÙËÓ ·Ôı¤ˆÛË Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ Â›Ù¢Í˘ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÚfiÓÙ· ·ÎÏÔ. ŸÙ·Ó ÙÔ Ï·Óı¿ÓÔÓ ˘Ú Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ ‹ ÙÔ˘ ηÙÒÙÂÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ·Ó·ÌÂȯı› Ì ÙÔ ˘Ú ÙÔ˘ ÓÔ˘ – ÙÔ ˘Ú ÙÔ˘ ·ÓÒÙÂÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ – Î·È ÛÌ›ÍÂÈ ÙÂÏÈο Ì ÙË £Â›· ºÏfiÁ·, ÙfiÙÂ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ¤ÌÙË ª‡ËÛË ÛÙÔ ÙˆÚÈÓfi ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Ì›˙ÔÓ˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÙÔ˘.13 ŸÙ·Ó Î·È Ù· ÙÚ›· ·ÛÙÚ·Ô‚ÔÏÔ‡Ó Û·Ó ¤Ó· ˘Ú, ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ë ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ·’ ÙËÓ ‡ÏË ‹ ·fi ÙËÓ ˘ÏÈ΋ ÌÔÚÊ‹. ∏ ‡ÏË ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÔÚı¿ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜ Î·È Ë ÂÓÔÈÎÔ‡Û· ˙ˆ‹ ‰È·Ê‡ÁÂÈ ÙÂÏÈο ·’ ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ¿ Ù˘ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ϤÔÓ ÌfiÓÔ ¤Ó·Ó ·ÁˆÁfi ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘. 13 OÈ fiÚÔÈ ∫·ÙÒÙÂÚÔ˜ ∂·˘Ùfi˜, ∞ÓÒÙÂÚÔ˜ ∂·˘Ùfi˜, £Â›Ô˜ ∂·˘Ùfi˜ Ù›ÓÔ˘Ó Ó· ÚÔηÏÔ‡Ó Û‡Á¯˘ÛË ÛÙÔ ÛÔ˘‰·ÛÙ‹ ˆÛfiÙÔ˘ ·˘Ùfi˜ ηٷÓÔ‹ÛÂÈ Ù· ‰È¿ÊÔÚ· Û˘ÓÒÓ˘Ì¿ ÙÔ˘˜. O ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˜ ›Ó·Î·˜ ›Ûˆ˜ Ê·Ó› ¯Ú‹ÛÈÌÔ˜: ¶·Ù‹Ú ..........................................ÀÈfi˜ .............................................ª‹ÙËÚ. ¶Ó‡̷........................................æ˘¯‹ ............................................™ÒÌ·. ∑ˆ‹..............................................™˘Ó›‰ËÛË ...................................ªÔÚÊ‹. ∂Ó¿‰· ..........................................∂ÁÒ ..............................................¶ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·. £Â›Ô˜ ∂·˘Ùfi˜..............................∞ÓÒÙÂÚÔ˜ ∂·˘Ùfi˜ ......................∫·ÙÒÙÂÚÔ˜ ∂·˘Ùfi˜. ¶Ó‡̷........................................∞ÙÔÌÈÎfiÙËÙ· ...............................¶ÚÔÛˆÈÎfi˜ ∂·˘Ùfi˜. ∆Ô ™ËÌ›Ô....................................∏ ∆ÚÈ¿‰· ....................................∏ ∆ÂÙÚ¿‰·. ∂Ó¿‰· ..........................................∏ÏÈ·Îfi˜ ÕÁÁÂÏÔ˜ .......................™ÂÏËÓÈ·ÎÔ› ∫‡ÚÈÔÈ. ∂π™∞°ø°π∫∂™ ¶∞ƒ∞∆∏ƒ∏™∂π™ 43 πππ. ¶Àƒ ™∂ ∂∫¢∏§ø™∏ 48 ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂͤٷÛË ÙˆÓ ˘ÚÒÓ Ô˘ Û˘ÓÙËÚÔ‡Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ˘ ÔÚ·ÙÔ‡ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÚ·ÙÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔ‡ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ fiÓÙÔ˜, Ô˘ ÂÈʤÚÔ˘Ó ÙËÓ ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ ‚¿ÛÂȘ οı ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋˜ ·ÓıÔÊÔÚ›·˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì ˆ˜ ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È Û·Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ˙ˆÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ÂÓfi˜ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÂÓfi˜ Ï·Ó‹ÙË, Ù˘ ÔÏÈ΋˜ Û‡ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁ¿ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ·ÓıÚÒÔ˘ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ‰›Ô Î·È ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Ù˘ Ô˘Û›·˜. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÁÂÓÈο ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ԇ̠fiÙÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ˘Ú ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÌÂ: ·. ∆Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ‡Ï˘. ‚. ∆ËÓ ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ΛÓËÛË Ù˘ ‡Ï˘. Á. ∆ËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ‡Ï˘ ̤ۈ Ù˘ ÙÚÈ‚‹˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ Ù˘ OÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∞˘Ùfi ı›ÁÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∂.¶.ª. ÛÙË ª˘ÛÙÈ΋ ¢ÔÍ·Û›·.14 ∆Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ ˘Ú, ÙÔ ˘Ú ÙÔ˘ ÎÔÛÌÈÎÔ‡ ÓÔËÙÈÎÔ‡ ‰›Ô˘, ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÌÂ: ·. ∆ËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ ·Ó¤ÏÈ͢ ÙÔ˘ ÓÔ˘ ‹ Ì¿Ó·˜. ‚. ∆Ë ˙ˆÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ „˘¯‹˜. Á. ∆ËÓ ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ηıÒ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂΛÓÔ˘ ÙÔ˘ Ê¢Á·Ï¤Ô˘ οÙÈ Ô˘ ÂÈʤÚÂÈ ÙË Û‡ÓıÂÛË Ù˘ ‡Ï˘. ∫·ıÒ˜ Ù· ‰‡Ô ÛÌ›ÁÔ˘Ó Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ‰Ú·ÛÙÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ÂÓÂÚÁÔÔÈÔ‡ ·Ú¿ÁÔÓÙ·, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÂΛÓÔ Ô˘ ·ÔηÏÂ›Ù·È Û˘Ó›‰ËÛË.15 ∫·ıÒ˜ ÚÔ¯ˆÚ› Ë Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË Î·È Ù· ˘Ú¿ Û˘Óı¤ÙÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, Ë 14 µÏ¤ ª.¢., π, 169, 562, 567, 569Ø ππ, 258, 390, 547, 551, 552. 15 ™ÙË ªÂϤÙË Ù˘ ™˘Ó›‰ËÛ˘ Ë Î. ª¤˙·ÓÙ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ (ÛÂÏ. 37): “∏ Û˘Ó›‰ËÛË Â›Ó·È Ë ÌfiÓË Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ì ÙËÓ ÏËÚ¤ÛÙÂÚË ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÔÏ˘¯ÚËÛÈÌÔÔÈË̤Ó˘ ·˘Ù‹˜ ÊÚ¿ÛË˜Ø ·’ ·˘Ùfi Â͢·ÎÔ‡ÂÙ·È ˆ˜ οı Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·ÓÙÏÂ›Ù·È ·fi ÙË Û˘Ó›‰ËÛË. ŒÙÛÈ Î·ıÂÙ› Ô˘ Â›Ó·È ÓÔËÙfi, ˘Ê›ÛٷٷÈ. ∞˘Ù‹ Ë Û˘Ó›‰ËÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ηıÂÙ› ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο Â›Ó·È ‘ÂÊÈÎÙfi’ ηıÒ˜ Î·È ‘Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi’ – ÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ Û·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi 49 44 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ÔÏfiÙËÙ· ·˘Ù‹ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, Ô˘ ÙË ıˆÚÔ‡ÌÂ Û·Ó Û˘ÓÂȉËÙ‹ ‡·ÚÍË, ÙÂÏÂÈÔÔÈÂ›Ù·È fiÏÔ Î·È ÈÔ Ôχ. ‰. ∆Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ˘Úfi˜ ˘fi ÙÔ ¡fiÌÔ Ù˘ ŒÏ͢. Â. ∆Ô Â·ÎfiÏÔ˘ıÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÛÂÈÚÔÂȉԇ˜ ΢ÎÏÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ËÏȷ΋ ÂͤÏÈÍË, ·ÏÏ¿ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› (·fi ÙË ÛÎÔÈ¿ ÂÓfi˜ ÎfiÛÌÔ˘) ÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·Ùfi˜ Ì·˜ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÙÔ˘ ÛËÌ›Ô. ∞˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ·Ûı› ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘.16 ∆Ô ÙÚ›ÙÔ ˘Ú ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÌÂ: 50 ·. ∆ËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜. ∆›ÔÙ· Ú·ÎÙÈο ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÛÙÔ ÙˆÚÈÓfi ÛÙ¿‰ÈÔ Û¯ÂÙÈο Ì’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÊÚ·Ûı› ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÌfiÓÔ Ì fiÚÔ˘˜ ÂͤÏÈ͢ Ù˘ ‡Ï˘ Î·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ Ë ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÔÚ› οˆ˜ Ó· ÂÎÙÈÌËı› ÌfiÓÔ Ì¤Ûˆ Ù˘ Â¿ÚÎÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· Î·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ηٷÏÏËÏfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ‹ Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜. ∂‰Ò Ú¤ÂÈ Ó· ·ÚÂÌ‚ÏËı› ÌÈ· ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË: ÂΛÓÔ Ô˘ ÓÔÂ›Ù·È ÁÈ· ˘·ÚÎÙfi ·fi ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ Û˘Ó›‰ËÛË Û ¯ÚfiÓÔ Î·È ¯ÒÚÔ Î·È Û·Ó ÂÊÈÎÙfi ηıÂÙ› Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÓÔËı› Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ – ·ÔηÏÂ›Ù·È ∞fiÏ˘ÙË ™˘Ó›‰ËÛË. ∂›Ó·È ÙÔ ¶·Ó, ÙÔ ∞ÈÒÓÈÔ, ÙÔ ÕÂÈÚÔ, ÙÔ ∞ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ. ∏ Û˘Ó›‰ËÛË Ô˘ ÓÔ› ¯ÚfiÓÔ Î·È ¯ÒÚÔ Î·ıÒ˜ Î·È fiϘ ÙȘ ÌÔÚʤ˜ Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÙÔ ¯ÒÚÔ Â›Ó·È Ë ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ™˘Ó›‰ËÛË, Ô ŒÓ·˜, Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ πÓ‰Ô‡˜ ™·ÁÎÔ‡Ó· µÚ¿¯Ì·Ó – Ô ∞ÈÒÓÈÔ˜ Ì ÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ – ÙÔ ¶Ú¿Ù˘·ÁÎ-ÕÙÌ· – Ô ∂ÛÒÙÂÚÔ˜ ∂·˘Ùfi˜Ø ·fi ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜ øÚÔÌ¿Û‰Ë˜Ø ·fi ÙÔ˘˜ ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˘˜ ∞ÏÏ¿¯. ∏ Û˘Ó›‰ËÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ¤Ó·Ó ηıÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚfiÓÔ, ÔÛÔ‰‹ÔÙ ÌÂÁ¿ÏÔ ‹ ÌÈÎÚfi, ¤Ó·Ó ηıÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÒÚÔ, ÔÛÔ‰‹ÔÙ ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ ‹ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ, Â›Ó·È ·ÙÔÌÈ΋, ‰ËÏ·‰‹ ÂÓfi˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ŸÓÙÔ˜, ÂÓfi˜ ∫˘Ú›Ô˘ ÔÏÏÒÓ ÎfiÛÌˆÓ ‹ ÂÓfi˜ ÎfiÛÌÔ˘ ‹ οÔÈÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÓfi˜ ÎfiÛÌÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏ› ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ Î·È Â›Ó·È Û˘ÓÂÒ˜ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ¤Ó· Û‡Ì·Ó – ηıfiÛÔ ÔÈ fiÚÔÈ ·˘ÙÔ› ÔÈΛÏÏÔ˘Ó Û ¤ÎÙ·ÛË ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ Û˘Ó›‰ËÛË˜Ø fiÛË ·fi ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÛΤ„Ë ÌÔÚ› Ó· ÓÔ‹ÛÂÈ Ï‹Úˆ˜ Û·Ó Í¯ˆÚÈÛÙ‹ Û˘Ó›‰ËÛË, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ¿Óˆ Ù˘ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ó· ıˆڋÛÂÈ ˆ˜ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Û·Ó ÎÈ ·˘ÙfiÓ, ·˘Ù‹ Î·È Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘.” 16 ∏ ·ÁÎfiÛÌÈ· Û˘Ó›‰ËÛË Ô˘ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Û·Ó Û˘Ó›‰ËÛË ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÙÔ ¯ÒÚÔ, fiˆ˜ ÙfiÛÔ Âȉ¤ÍÈ· ÙËÓ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ë Î. ª¤˙·ÓÙ, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiϘ ÙȘ ÌÔÚʤ˜ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÛÂÈÚÔÂȉԇ˜ ΢ÎÏÈ΋˜ ÂͤÏÈ͢ ·fi ÙË ÛÎÔÈ¿ Ù˘ ÎÔÛÌÈ΋˜ ÂͤÏÈ͢ Î·È ›Ûˆ˜ Ì fiÚÔ˘˜ ·fiÏ˘Ù˘ Û˘Ó›‰ËÛ˘ Ó· Â›Ó·È Â›Û˘ ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋. ∂π™∞°ø°π∫∂™ ¶∞ƒ∞∆∏ƒ∏™∂π™ 45 Ÿˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi ÁÈ· ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÊÔÚ¤· ¿Óˆ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ‰›Ô Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙÔ ÔÏÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ∂ÁÒ ‹ ·ÓÒÙÂÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡, ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Î·È ÁÈ· ÙÔ ∂ÁÒ Ó· ÓÈÒÛÂÈ Î·È Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜. ∞’ fiÔ˘ Î·È Ë ÔÏÔÛ¯ÂÚ‹˜ ·‰˘Ó·Ì›· Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ Û˘Ó›‰ËÛ˘ Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ Â·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜ ‹ Ù˘ ∂Ó¿‰·˜. ‚. ∆Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ı›·˜ ÊÏfiÁ·˜ οو ·fi ÙÔ ¡fiÌÔ Ù˘ ™‡ÓıÂÛ˘ – ÂÓfi˜ ÁÂÓÈÎÔ‡ fiÚÔ˘ Ô˘ ı· ‰È·ÈÛÙˆı› ÙÂÏÈο ˆ˜ ÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ¿ÏÏÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Û·Ó ˘ԉȷÈÚ¤ÛÂȘ. Á. ∆Ô Â·ÎfiÏÔ˘ıÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÚfiÛıÈ·˜ ÚÔԉ¢ÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ – ÌÈ·˜ ΛÓËÛ˘ Ô˘ Â›Ó·È ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋, ΢ÎÏÈ΋ Î·È ÚÔԉ¢ÙÈ΋. ∆Ô fiÏÔ ı¤Ì· Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ·˘Ù‹ Ë ¶Ú·ÁÌ·Ù›· ·ÊÔÚ¿ ΢ڛˆ˜ ÙËÓ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ Ô˘Û›· ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÎÈ fi¯È ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ‹ ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ fi„Ë. ∞ÊÔÚ¿ ÙȘ OÓÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ÂÓÔÈÎÔ‡Ó ÛÙË ÌÔÚÊ‹, Ô˘ ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È Û·Ó ÂÌ„˘¯ˆÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ‰È·Ì¤ÛÔ˘ Ù˘ ‡Ï˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ù˘ ·ÈıÂÚÈ΋˜ ‡ÏË˜Ø Ô˘ ·ÓÂÏ›ÛÛÔ˘Ó ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÈηÓfiÙËÙ· – ÙÔ ˘Ú ÙÔ˘ ÓÔ˘ – Î·È Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·ı·˘Ù¤˜ ÛËÌ›· ˘Úfi˜ Ù· ÔÔ›· ÂÎÙÔ͇ıËÎ·Ó ‰È· Ù˘ ÎÔÛÌÈ΋˜ ÙÚÈ‚‹˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È ·’ ÙËÓ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÎÔÛÌÈÎÔ‡ ÙÚÔ¯Ô‡ Î·È Ù· ÔÔ›· ·Ú·Û‡ÚıËÎ·Ó Û ÚfiÛηÈÚË ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ÂΉ‹ÏˆÛË Î·È ÔÊ›ÏÔ˘Ó ÙÂÏÈο Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÎÔÛÌÈÎfi ÙÔ˘˜ ΤÓÙÚÔ. £· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó Û˘Ó·ÔÎÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋˜ ·‡ÍËÛ˘ Î·È ‰È· Ù˘ ·ÊÔÌÔ›ˆÛ˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÛÂÈ ÙË ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë Ê‡ÛË ÙÔ˘˜ Î·È ı· Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ˘Ú Û˘Ó Ì·Ó·ÛÈÎfi ˘Ú. ∆Ô ÂÓ‰fiÙÂÚÔ ˘Ú Ù˘ ‡Ï˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÛÙË ª˘ÛÙÈ΋ ¢ÔÍ·Û›· “¶˘Ú ‰È· ∆ÚÈ‚‹˜”. ∂›Ó·È Û˘Ó¤ÂÈ· ÎÈ fi¯È ·›ÙÈÔ. ¶·Ú¿ÁÂÙ·È ·fi Ù· ‰‡Ô ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ÓÔ˘ (ËÏÂÎÙÚÈÎfi Î·È ËÏÈ·Îfi ˘Ú) Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ·ÌÔÈ‚·›· Â·Ê‹ ‰È·Ì¤ÛÔ˘ Ù˘ ‡Ï˘. ∏ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·˘Ù‹ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ‡ÏË ˆ˜ Ù· ÂÓ‰fiÙÂÚ· ˘Ú¿ ÙÔ˘ ËÏ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ Ï·ÓËÙÒÓ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÈ ÌÈ· ·ÓÙ·Ó¿ÎÏ·ÛË ÛÙ· ÂÓ‰fiÙÂÚ· ˘Ú¿ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. O ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È Ë £Â›· ºÏfiÁ· Î·È ÙÔ ˘Ú ÙÔ˘ ¡Ô˘, Ô˘ ‹Ïı·Ó Û Â·Ê‹ ‰È·Ì¤ÛÔ˘ Ù˘ Ô˘Û›·˜ ‹ Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜. 51 46 52 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ŸÙ·Ó Ë ÂͤÏÈÍË ÙÂÚÌ·ÙÈÛÙ›, ÙÔ ˘Ú Ù˘ ‡Ï˘ ‰Â ı· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È. ¢È·ÚΛ ÌfiÓÔ fiÙ·Ó Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ù· ‰‡Ô ¿ÏÏ· ˘Ú¿ Î·È ‰Â Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Í¤¯ˆÚ· ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ Ô˘Û›·. ∞˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ì ÙÒÚ· Û‡ÓÙÔÌ· ÔÚÈṲ̂ӷ ‰Â‰Ô̤ӷ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ˘Ú ÛÙËÓ ‡ÏË Î·È ·˜ Ù· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ó· ·ÔÛ·ÊËÓ›ÛÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜. ¶ÚÒÙÔ, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ԇ̠fiÙÈ ÙÔ ÂÓ‰fiÙÂÚÔ ˘Ú, fiÓÙ·˜ Î·È Ï·Óı¿ÓÔÓ Î·È ÂÓÂÚÁfi, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û·Ó Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ Î·Ù¿ ·Ú·‰Ô¯‹ ˘ÚÒÓ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÎÈ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Û·Ó ËÏȷ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· Î·È Û·Ó ÂÛÒÙÂÚË Ï·ÓËÙÈ΋ η‡ÛË. ∆Ô ı¤Ì· ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ Î¿ˆ˜ ÌÂÏÂÙËı› ·’ ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË Î·È ÎÚ‡‚ÂÙ·È ÛÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ‰›Ô˘, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ¤ÎÊÚ·ÛË ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÒÓ ÂÓ‰fiÙÂÚˆÓ ˘ÚÒÓ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ë ÂÛÒÙÂÚË Î·‡ÛË ·ÔÙÂÏ› ¤ÎÊÚ·ÛË ÙˆÓ Ï·Óı·ÓfiÓÙˆÓ ÂÓ‰fiÙÂÚˆÓ ˘ÚÒÓ. ∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·˘Ù¿ ˘Ú¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi οı ÛÊ·›Ú·˜ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË ‚¿ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ˙ˆ‹˜. ¢Â‡ÙÂÚÔ, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ù· ÂÓ‰fiÙÂÚ· ˘Ú¿ Â›Ó·È Ë ‚¿ÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Î·ÙÒÙÂÚˆÓ ‚·ÛÈÏ›ˆÓ Ù˘ ʇÛ˘ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ٤ٷÚÙÔ˘ ‹ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‚·ÛÈÏ›Ԣ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ηÙÒÙÂÚÔ˘˜ ÊÔÚ›˜. ∆Ô ¶˘Ú ÙÔ˘ ¡Ô˘, fiÙ·Ó ·Ó·ÌÂȯı› Ì ٷ ÂÓ‰fiÙÂÚ· ˘Ú¿, ·ÔÙÂÏ› ÙË ‚¿ÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ٤ٷÚÙÔ˘ ‚·ÛÈÏ›Ԣ Î·È ·˘Ù¿ Âӈ̤ӷ ÂϤÁ¯Ô˘Ó (ÌÂÚÈÎÒ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÔÏÈÎÒ˜) ÙÔÓ Î·ÙÒÙÂÚÔ ÙÚÈÏfi ¿ÓıÚˆÔ ‹ ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·Ø Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·˘Ùfi˜ ‰È·ÚΛ ̤¯ÚÈ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ÚÒÙ˘ ª‡ËÛ˘. ∆ÂÏÈο ÙÔ ˘Ú ÙÔ˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜, fiÙ·Ó ·Ó·ÌÂȯı› Ì ٷ ¿ÏÏ· ‰‡Ô ˘Ú¿ (ÌÈ· ·Ó¿ÌÂÈÍË Ô˘ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ·Ú¯›˙ÂÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÒÙË Ì‡ËÛË), Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ÌÈ· ‚¿ÛË ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ‹ ‡·Ú͢. ∫·ıÒ˜ Ë ÂͤÏÈÍË Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¤ÌÙÔ ‹ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ‚·Û›ÏÂÈÔ, Ù· ÙÚ›· ·˘Ù¿ ˘Ú¿ ·ÛÙÚ·Ô‚ÔÏÔ‡Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÙÂÏÂȈ̤ÓË Û˘Ó›‰ËÛË. ∏ ·ÛÙÚ·Ô‚ÔÏ‹ ·˘Ù‹ ηٷϋÁÂÈ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÂÍ·ÁÓÈÛÌfi Ù˘ ‡Ï˘ Î·È ÛÙËÓ Â·ÎfiÏÔ˘ıË Â¿ÚÎÂÈ¿ ÙË˜Ø ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÂÈʤÚÂÈ ÙÂÏÈο ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ Î·È ÙË ‰È¿Ï˘Û‹ Ù˘ ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ‡·Ú͢ fiˆ˜ ÓÔÂ›Ù·È ÛÙ· ηÙÒÙÂÚ· ‰›·. ªÂ fiÚÔ˘˜ Ù˘ µÔ˘‰‰ÈÛÙÈ΋˜ ıÂÔÏÔÁ›·˜ ∂π™∞°ø°π∫∂™ ¶∞ƒ∞∆∏ƒ∏™∂π™ 47 ÚÔηÏ› ÂÎÌˉ¤ÓÈÛËØ ·˘Ù‹ ‰Â Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ·ÒÏÂÈ· Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜, ·ÏÏ¿ ÙËÓ Î·Ù¿·˘ÛË Ù˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙË ‰È·Ê˘Á‹ ÙÔ˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜, Ì·˙› Ì ÙÔ ÓÔ˘, ÚÔ˜ ÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ. µÚ›ÛÎÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁ›· Ù˘ ÛÙË Ì‡ËÛË, fiÔ˘ Ô Ì‡ÛÙ˘ ÛÙ¤ÎÂÈ ÂχıÂÚÔ˜ ·’ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ‡Ï˘ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÎfiÛÌÔ˘˜. ∆· ÂÓ‰fiÙÂÚ· ˘Ú¿ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Î·È ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Â›Ó·È ÙÚÈÏ¿: 1. ∂Ó‰fiÌ˘¯Ô ˘Ú ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÛÊ·›Ú·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ οÌÈÓÔÈ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ıÂÚÌfiÙËÙ·. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Ï·Óı¿ÓÔÓ ˘Ú. 2. ∞ÎÙÈÓÔ‚fiÏÔ ˘Ú. ∞˘Ùfi˜ Ô Ù‡Ô˜ ˘Úfi˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÎÊÚ·Ûı› Ì fiÚÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ‰›Ô˘, ·ÎÙ›ÓˆÓ ÊˆÙfi˜ ÎÈ ·ÈıÂÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÂÓÂÚÁfi ˘Ú. 3. O˘ÛÈ҉˜ ˘Ú, ‰ËÏ·‰‹ Ù· ÛÙÔȯÂȷο ÙÔ˘ ˘Úfi˜ Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó Î·ı·˘Ù¿ ÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ˘ ˘Úfi˜. ¢È·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Û ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜: ·. ¡Ù¤‚· ÙÔ˘ ˘Úfi˜ ‹ ·ÓÂÏÈÎÙÈΤ˜ ÔÓÙfiÙËÙ˜. ‚. ™ÙÔȯÂȷο ÙÔ˘ ˘Úfi˜ ‹ ÂÓÂÏÈÎÙÈΤ˜ ÔÓÙfiÙËÙ˜. £· ÙÔ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÔ˘Ì ·ÚÁfiÙÂÚ·, fiÙ·Ó ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ ¶˘Ú ÙÔ˘ ¡Ô˘ Î·È Ú·ÁÌ·Ù¢ıԇ̠ÙË Ê‡ÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯÂÈ·ÎÒÓ Ù˘ ÛΤ„˘. ∆Ô Û‡ÓÔÏÔ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÛÙÔȯÂÈ·ÎÒÓ Î·È ÓÙ¤‚· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ÕÁÎÓÈ, ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ˘Úfi˜. ŸÙ·Ó ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÿ‰ÈÔ Î·È ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈfi ∆Ô˘, ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì Ӓ ·Û¯ÔÏËıԇ̠ÂÎÙÂÓ¤ÛÙÂÚ· Ì ÙÔ ı¤Ì·. £· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ˆÛÙfiÛÔ Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘ÌÂ Â‰Ò fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ Ì·˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ ÂÓ‰fiÙÂÚ· ˘Ú¿ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó ÔÈ ÔÓÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ˘Úfi˜ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜. ∞Ó¿ÏÔÁÔÈ fiÚÔÈ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó Ì ÙËÓ ›‰È· ¤ÓÓÔÈ· Â›Ó·È Ë ıÂÚÌfiÙËÙ· Î·È Ë ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·. ∫·ıÂÌÈ¿ ·’ ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÚÔηÏ› ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Ù¿ÍË Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ. ∆Ô Ï·Óı¿ÓÔÓ ˘Ú Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ·‡ÍËÛË ÂΛÓÔ˘ ̤۷ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤ÓıÂÙÔ Î·ıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·ÓÔ‰È΋ ÒıËÛË Ô˘ ʤÚÓÂÈ Û ÂΉ‹ÏˆÛË fiÏ· fiÛ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙ· ‚·Û›ÏÂÈ· Ù˘ ʇÛ˘. ∆Ô ·ÎÙÈÓÔ‚fiÏÔ ˘Ú ÚÔηÏ› ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÂΛÓÔ˘ Ô˘ 53 48 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ÚÔfi‰Â˘Û οو ·’ ÙËÓ ÂÈÚÚÔ‹ ÙÔ˘ Ï·Óı¿ÓÔÓÙÔ˜ ˘Úfi˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ Ó· Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙÈÎfi ÛÙÔ ·ÎÙÈÓÔ‚fiÏÔ ˘Ú. ∏ ηٿٷÍË ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™˘ÛÙËÌÈÎfi ‹ ª·ÎÚÔÎÔÛÌÈÎfi: O ËÏÈ·Îfi˜ §fiÁÔ˜ ‹ O ª¤Á·˜ ÕÓıÚˆÔ˜ ÙˆÓ O˘Ú·ÓÒÓ. ∆Ô Ï·Óı¿ÓÔÓ ‹ ÂÓ‰fiÌ˘¯Ô ˘Ú ·Ú¿ÁÂÈ ÙËÓ ÂÓ‰fiÙÂÚË ıÂÚÌfiÙËÙ· Ô˘ ηıÈÛÙ¿ ÙÔ ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· ÁfiÓÈÌÔ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÌÔÚʤ˜ ˙ˆ‹˜. ∏ ÂÁÁÂÓ‹˜ ı·ÏˆÚ‹ Â›Ó·È ÂΛÓË Ô˘ ÚÔηÏ› οı ›‰Ô˘˜ ÁÔÓÈÌÔÔ›ËÛË, ›Ù ·ÓıÚÒÈÓË Â›Ù ˙ˆÈ΋ ›ÙÂ Ê˘ÙÈ΋. ∆Ô ÂÓÂÚÁfi ‹ ·ÎÙÈÓÔ‚fiÏÔ ˘Ú ‰È·ÙËÚ› Û ˙ˆ‹ Î·È ÚÔηÏ› ÙËÓ ÂͤÏÈÍË fiÏˆÓ fiÛˆÓ ‹Ïı·Ó Û ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· ̤ۈ ÙÔ˘ Ï·Óı¿ÓÔÓÙÔ˜ ˘Úfi˜. ¶Ï·ÓËÙÈÎfi ‹ ÔÈ O˘Ú¿ÓÈÔÈ ÕÓıÚˆÔÈ: Ÿ,ÙÈ ·Ó·Ê¤ÚıËΠۯÂÙÈο Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Û·Ó Û‡ÓÔÏÔ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó·¯ı› Î·È ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ï·Ó‹Ù˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÛÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘˜ ·ÓÙ·Ó·ÎÏÔ‡Ó ÙÔÓ ◊ÏÈÔ, ÙÔÓ ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ ·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘˜. ∞ÓıÚÒÈÓÔ ‹ Ô ªÈÎÚÔÎÔÛÌÈÎfi˜ ÕÓıÚˆÔ˜: ∆Ô ·ÓıÚÒÈÓÔ Ï·Óı¿ÓÔÓ ˘Ú, Ë ÂÓ‰fiÌ˘¯Ë ıÂÚÌfiÙËÙ· Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ‰ÔÌ‹˜, ÚÔηÏ› ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÎÈ ¿ÏÏˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ˙ˆ‹˜, fiˆ˜: 1. ∆· ·ÙÙ·Ú· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜. 2. OÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ Û˘ÓÙËÚÔ‡ÓÙ·È ·’ ÙË Ï·Óı¿ÓÔ˘Û· ıÂÚÌfiÙËÙ·. 3. ∆ËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ Û ¿ÏϘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÌÔÚʤ˜, ÙË ‚¿ÛË Ù˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ∆Ô ·ÓıÚÒÈÓÔ ·ÎÙÈÓÔ‚fiÏÔ ‹ ÂÓÂÚÁfi ˘Ú Û˘ÓÈÛÙ¿ ¤Ó· Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ Ô˘ Â›Ó·È ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ηٷÓÔËÙfi˜Ø Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·‡Ú· Ù˘ ˘Á›·˜ Î·È Ì ÂΛÓË ÙËÓ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ÙÔ˘ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ Ô˘ ηıÈÛÙ¿ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ıÂÚ·Â˘Ù‹ Î·È ÈηÓfi Ó· ‰È·‚È‚¿˙ÂÈ ÂÓÂÚÁfi ıÂÚÌfiÙËÙ·. ∂›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ó· ‰È·ÊÔÚÔÔÈÂ›Ù·È ·˘Ù‹ Ë ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ÙÔ˘ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡, Ô˘ Â›Ó·È ÌÈ· ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· Ù˘ Ú¿Ó·, ·’ ÙÔ Ì·ÁÓËÙÈÛÌfi Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÂÎfiÚ¢ÛË ·fi ¤Ó· ÏÂÙÔÊ˘¤ÛÙÂÚÔ ÛÒÌ· (Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÔ ·ÛÙÚÈÎfi) ÎÈ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ £Â›·˜ ∂π™∞°ø°π∫∂™ ¶∞ƒ∞∆∏ƒ∏™∂π™ 49 ºÏfiÁ·˜ ̤۷ ÛÙ· ˘ÏÈο ÂÚÈ‚Ï‹Ì·Ù·. ∏ £Â›· ºÏfiÁ· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰›Ô – ÙÔ ÂÓ·‰ÈÎfi – Î·È Ô Ì·ÁÓËÙÈÛÌfi˜ (Ô˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÌÈ· ̤ıÔ‰Ô ÁÈ· ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ·ÎÙÈÓÔ‚fiÏÔ˘ ˘Úfi˜) Á›ÓÂÙ·È ÂÔ̤ӈ˜ ·ÈÛıËÙfi˜ Û ̤ÁÈÛÙÔ ‚·ıÌfi ÛÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÎÈ ¤ÎÙÔ ‰›Ô ‹ ̤ۈ ÙÔ˘ ‚Ô˘‰‰ÈÎÔ‡ Î·È ·ÛÙÚÈÎÔ‡ ÊÔÚ¤·. ∞˘ÙÔ›, fiˆ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÂÓ¿ Ì ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰›Ô. ∏ ‰È¿ÎÚÈÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÛÔ˘‰·ÈfiÙ·ÙË Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÚÔÛÂÎÙÈο ˘fi„Ë. ∞ÊÔ‡ ÏÔÈfiÓ ‰È·Ù˘ÒÛ·Ì ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ‰ËÏÒÛÂȘ, ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Û ÌÈ· οˆ˜ ÏÂÙÔÌÂÚ¤ÛÙÂÚË ÌÂϤÙË ÙˆÓ ÂÓ‰fiÌ˘¯ˆÓ ˘ÚÒÓ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔÎÔÛÌÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ Ì·ÎÚÔÎÔÛÌÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. 54 ª∂ƒO™ ¶ƒø∆O ∆ª∏ª∞ ∞ ∆∞ ∂¡¢O∆∂ƒ∞ ¶Àƒ∞ ∆ø¡ ¶∂ƒπµ§∏ª∞∆ø¡ π. OÈ ÙÚÂȘ ·ÁˆÁÔ›. ππ. ™ÙÔȯÂȷο Î·È ÓÙ¤‚· ÙÔ˘ ˘Úfi˜. π. Oπ ∆ƒ∂π™ ∞°ø°Oπ °π∞ ∆O ¶Àƒ 55 ∞¶O ÙËÓ ›‰È· ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ fiÚÔ˘ “ÂÚ›‚ÏËÌ·” ı· Á›ÓÂÈ Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ì ÂΛӷ Ù· ˘Ú¿ Ô˘ ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÔًوÓ, ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ¤ÏˆÓ Ù˘ Ô˘Û›·˜ Ô˘ ηχÙÔ˘Ó Î·È ·ÔÎÚ‡‚Ô˘Ó ÙËÓ ÂÛÒÙÂÚË ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ¢Â ı· Ú·ÁÌ·Ù¢ıÔ‡ÌÂ Â‰Ò ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ÂÚÈ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· ·ÓÒÙÂÚ· ‰›·, ·ÏÏ¿ ı’ ·Û¯ÔÏËıԇ̠·ÏÒ˜ Ì ٷ ˘Ú¿ Ô˘ ÂÌ„˘¯ÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ηÙÒÙÂÚÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ – ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÛÒÌ· ÛÙȘ ‰‡Ô ‰È·ÈÚ¤ÛÂȘ ÙÔ˘ (·ÈıÂÚÈÎfi Î·È ˘ÎÓfi), ÙÔ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi ‹ ·ÛÙÚÈÎfi ÛÒÌ· Î·È ÙÔ ÓÔËÙÈÎfi ÂÚ›‚ÏËÌ·. ™˘¯Ó¿ ·Ú·‚ϤÂÙ·È ·’ ÙÔÓ ÂÈfiÏ·ÈÔ ÛÔ˘‰·ÛÙ‹ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙfiÛÔ ÙÔ ·ÛÙÚÈÎfi fiÛÔ Î·È ÙÔ ÓÔËÙÈÎfi ÛÒÌ· Â›Ó·È ˘ÏÈο Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙfiÛÔ ˘ÏÈο Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘˜ fiÛÔ Â›Ó·È ÙÔ ˘ÎÓfi Ê˘ÛÈÎfi ÛÒÌ· ηıÒ˜ Î·È fiÙÈ Ë Ô˘Û›· ·’ ÙËÓ ÔÔ›· Û˘Ó›ÛÙ·ÓÙ·È, ÂÌ„˘¯ÒÓÂÙ·È ·fi ¤Ó· ÙÚÈÏfi ˘Ú fiˆ˜ Î·È ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi. ™ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÛÒÌ· ¤¯Ô˘Ì ٷ ˘Ú¿ Ù˘ ηÙÒÙÂÚ˘ ʇÛ˘ (ÙÔ˘ ˙ˆÒ‰Ô˘˜ ‰›Ô˘) ÂÈÎÂÓÙڈ̤ӷ ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ÛÙ‹Ï˘. µÚ›ÛÎÔÓÙ·È Û’ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë Û¯¤ÛË ÚÔ˜ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÛÒÌ· Â›Ó·È fiˆ˜ Ë Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ËÏ›Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔ ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ·. ∆Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi ·˘Ùfi ÛËÌÂ›Ô ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ› ÚÔ˜ fiϘ ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋ ÛÙ‹ÏË Û·Ó A A 2Ë T A N M AT P 3Ë T AT 4Ë PA T¿Ì·̃, ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·. P¿Ù˙·̃, ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ™¿ÙÙ‚·, AÚÌÔÓ›·. 7Ô ¶Â‰›Ô TA AT PA AÔÙ¤ÏÂÛÌ· 6Ë TA NM AT 7Ë PA TA NM A TPA AÔÙ¤ÏÂÛÌ· AÔÙ¤ÏÂÛÌ· AÔÙ¤ÏÂÛÌ· “£EO™OºI™TH™”, ¢ÂΤ̂ÚÈỖ 1899. ¶ÚÈıÈ‚ÈÙ¿ÙÙ‚· (º˘ÛÈο ÕÙÔÌ·) 2Ô, 3Ô, 4Ô, 5Ô, 6Ô, 7Ô ˘Ô‰›Ô. A·ÛÙ¿ÙÙ‚· (AÙÔÌÈ΋ ⁄ÏË ÙÔ˘ 2Ô˘ ¶Â‰›Ô˘) 2Ô, 3Ô, 4Ô, 5Ô, 6Ô, 7Ô ˘Ô‰›Ô. AÁÎÓÈÙ¿ÙÙ‚· (AÙÔÌÈ΋ ⁄ÏË ÙÔ˘ 3Ô˘ ¶Â‰›Ô˘) 2Ô, 3Ô, 4Ô, 5Ô, 6Ô, 7Ô ˘Ô‰›Ô. B·ÁÈÔ˘Ù¿ÙÙ‚· (AÙÔÌÈ΋ ⁄ÏË ÙÔ˘ 4Ô˘ ¶Â‰›Ô˘) 2Ô, 3Ô, 4Ô, 5Ô, 6Ô, 7Ô ˘Ô‰›Ô. Aη۷ٿÙÙ‚· (AÙÔÌÈ΋ ⁄ÏË ÙÔ˘ 5Ô˘ ¶Â‰›Ô˘) 2Ô, 3Ô, 4Ô, 5Ô, 6Ô, 7Ô ˘Ô‰›Ô. AÓÔ˘·‰·Î·Ù¿ÙÙ‚· (AÙÔÌÈ΋ ⁄ÏË ÙÔ˘ 6Ô˘ ¶Â‰›Ô˘) 2Ô, 3Ô, 4Ô, 5Ô, 6Ô, 7Ô ˘Ô‰›Ô. 5Ë TA NM AT PA NM (º˘ÛÈÎfi) 1Ô ¶Â‰›Ô (AÛÙÚÈÎfi) 2Ô ¶Â‰›Ô (M·Ó·ÛÈÎfi) 3Ô ¶Â‰›Ô (BÔ˘‰‰ÈÎfi) 4Ô ¶Â‰›Ô (NÈÚ‚·ÓÈÎfi) 5Ô ¶Â‰›Ô (¶·Ú·ÓÈÚ‚·ÓÈÎfi) 6Ô ¶Â‰›Ô (M·¯·-¶·Ú·ÓÈÚ‚·ÓÈÎfi) = 1Ë T·ÓÌ¿ÙÚ·, ‰‡Ó·ÌË ‹ ÎÚ·‰·ÛÌfi Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙË̃ Û˘Ó›‰ËÛ‹̃ TÔ˘. A˘Ù‹ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ §fiÁÔ˘, Û·Ó ÎÈÓÔ‡ÌÂÓỖ Ì ·Û‡ÏÏËÙË Ù·¯‡ÙËÙ· ÛÙÚfi‚ÈÏỖ, “‰È·ÓÔ›ÁÂÈ Ô¤̃ ¯ÒÚÔ˘” ÛÙË ÚÈ˙È΋ ‡ÏË Î·È ·˘Ùfĩ Ô ˙ˆÈÎfĩ ÛÙÚfi‚ÈÏỖ Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ¤Ó· ˘Ì¤ÓÈÔ ÚÈ˙È΋̃ ‡ÏË̃, ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ¿ÙÔÌÔ Î·È ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È: A‰‰ÈÙ¿ÙÙ‚·.Afi Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡̃ ÙË̃ AÙÔÌÈ΋̃ ⁄ÏË̃ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Ù· 6 ηÙÒÙÂÚ· ˘Ô‰›· ÙÔ˘ ‡„ÈÛÙÔ˘ ‰›Ô˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ 2Ô, 3Ô, 4Ô, 5Ô, 6Ô, 7Ô ˘Ô‰›Ô. 3Ỗ §fiÁỖ:¶·Ú¤¯ÂÈ ÙÈ̃ 3 ÁÎÔ‡Ó· (ȉÈfiÙËÙẪ) ÛÙË ÚÈ˙È΋ ‡ÏË = O IÛ‚¿Ú·, Ô §fiÁỖ, ÂÎ¤ÌÂÈ Î·ÙfiÈÓ ÙËÓ: 2Ỗ §fiÁỖ:¢È·¯ˆÚÈÛÌfĩ Û ¶Ó‡̷ Î·È ⁄ÏË. AÔÙ¤ÏÂÛÌ· ™ËÌ. – H T¿ÙÙ‚· ‹ AÙÔÌÈ΋ ⁄ÏË ÂÓfĩ ¶Â‰›Ô˘ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÓfĩ ÛÙÚÔ‚›ÏÔ˘ Ô˘ ‰ڷÈÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ T¿ÙÙ‚· ÙÔ˘ ·Ì¤Ûˆ̃ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¶Â‰›Ô˘ Â› ÙˆÓ ¯ÔÓ‰ÚÔÂȉ¤ÛÙÂÚˆÓ Û˘Ó·ıÚÔ›ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ·Ì¤Ûˆ̃ ·ÓÒÙÂÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ¶Â‰›Ô˘, ηıfiÛÔ Ô ÛÙÚfi‚ÈÏỖ ·˘Ùfĩ ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi ÌÈ· Ó¤· T·ÓÌ¿ÙÚ· Ô˘ ÂÎ¤ÌÂÙ·È ·’ ÙÔÓ IÛ‚¿Ú·. NM E•E§I•H TH™ Y§H™ 1Ỗ §fiÁỖ:2 ¶fiÏÔÈ ¶Ó‡̷ÙỖ-⁄ÏË̃ ·‰È·¯ÒÚÈÛÙÔÈ, ·‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÙÔÈ. §O°O™ ENO™ H§IAKOY ™Y™THMATO™ ∆∞ ∂¡¢O∆∂ƒ∞ ¶Àƒ∞ ∆ø¡ ¶∂ƒπµ§∏ª∞∆ø¡ 51 ¢π∞°ƒ∞ªª∞ π 56 AÔÙ¤ÏÂÛÌ· 52 57 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ‚·ÛÈ΋ ·ÚÙËÚ›· ÙÔ˘ ÎÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ Û ÛÙÂÓ‹ Û¯¤ÛË Ì ÔÚÈṲ̂ӷ ÎÂÓÙÚÈο Á¿ÁÁÏÈ· ÔÔ˘‰‹ÔÙ ÎÈ ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÂȉÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙË ÛÏ‹Ó·. ™ÙÔ ·ÈıÂÚÈÎfi ÛÒÌ·, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ·ÎÚÈ‚¤˜ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ˘ÎÓfiÙÂÚÔ˘ ÔÌÔÈfiÙ˘Ô‡ ÙÔ˘, ¤¯Ô˘Ì ÙÔ fiÚÁ·ÓÔ ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁÔ‡ ‹ ·ÎÙÈÓÔ‚fiÏÔ˘ ˘Úfi˜ Î·È fiˆ˜ Â›Ó·È Ôχ ÁÓˆÛÙfi ÙÔ ÊÔÚ¤· Ù˘ Ú¿Ó·. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· ·ÔıË·ÂÈ ÙȘ ·ÎÙ›Ó˜ ÙÔ˘ ·ÎÙÈÓÔ‚fiÏÔ˘ ʈÙfi˜ Î·È Ù˘ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·È ·’ ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Î·È Ó· ÙȘ ‰È·‚È‚¿˙ÂÈ Ì¤Ûˆ Ù˘ ÛÏ‹Ó·˜ Û’ fiÏ· Ù· ̤ÚË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜. °È·˘Ùfi Î·È ı· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛı› ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ fiÙÈ Ë ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋ ÛÙ‹ÏË Î·È Ë ÛÏ‹Ó· ¤¯Ô˘Ó ˘¤ÚÙ·ÙË ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙË Ê˘ÛÈ΋ ¢ÂÍ›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÎÈ fiÙÈ fiÙ·Ó Ë ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋ ÛÙ‹ÏË Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ‰È¢ıÂÙË̤ÓË ÎÈ Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ÓË ÎÈ fiÙ·Ó Ë ÛÏ‹Ó· ‰ÂÓ ¿Û¯ÂÈ ·fi Û˘ÌÊfiÚËÛË Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ˘ÁÈ‹ ηٿÛÙ·ÛË, ÙÔ ˘ÎÓfi Ê˘ÛÈÎfi ÛÒÌ· ı· ¤¯ÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ŸÙ·Ó Ë Ê˘ÛÈ΋ οÌÈÓÔ˜ η›ÂÈ ¤ÓÙÔÓ· ÎÈ fiÙ·Ó Ù· η‡ÛÈÌ· ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ (ÔÈ Ú·ÓÈΤ˜ ·ÎÙ›Ó˜) ·ÊÔÌÔÈÒÓÔÓÙ·È Â·ÚÎÒ˜, Ë ·ÓıÚÒÈÓË ‰ÔÌ‹ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηٿ ÙÔÓ ÂÈı˘ÌËÙfi ÙÚfiÔ. ∆Ô ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·Ó¿ÌÂÈ͢ ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÒÓ ˘ÚÒÓ, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È Ï‹Ú˘ Û ¤Ó· Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi Î·È ˘ÁȤ˜ ÚfiÛˆÔ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÚÚÔÊ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡. ∆fiÙ ̤ÏËÌ¿ ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È Ë ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË Ù˘ Ó¢ÚÈ΋˜ Û˘ÌÊfiÚËÛ˘ ‹ Ù˘ ˘ÏÈ΋˜ Û˘ÛÛÒÚ¢Û˘, ÒÛÙ ӷ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¤Ó·˜ ÂχıÂÚÔ˜ ·ÁˆÁfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÛÒÙÂÚË ıÂÚÌfiÙËÙ·. ∏ ·Ó¿ÌÂÈÍË ·˘Ù‹, Ô˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙÒÚ· Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ Î·È Û˘Ó‹ıË ·Ó¿Ù˘ÍË Û οı ·ÓıÚÒÈÓÔ ÔÓ, ·ÔÙÂÏÔ‡Û ¤Ó· ·’ Ù· ÛËÌ›· Â›Ù¢Í˘ ‹ ̇ËÛ˘ Û οÔÈÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ·. Ÿˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ë Ì‡ËÛË ÎÈ Ë ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÙˆÚÈÓfi ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· ·’ ÙËÓ ·Ó¿ÌÂÈÍË ÙˆÓ ˘ÚÒÓ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ÙÔ˘ ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜, ¤ÙÛÈ Î·È Û οÔÈÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Î‡ÎÏÔ Ë Â›Ù¢ÍË ÚÔÛ‰ÈÔÚÈ˙fiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÌÂÈÍË ÙˆÓ Ï·Óı·ÓfiÓÙˆÓ ˘ÚÒÓ Ù˘ ‡Ï˘ Ì ٷ ·ÎÙÈÓÔ‚fiÏ· ‹ ÂÓÂÚÁ¿ ˘Ú¿ Î·È ÙË ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚË ¤ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ٷ ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÓÔ˘. ™ÙËÓ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ù˘ ı›·˜ ºÏfiÁ·˜ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ·fiÌ·ÎÚ· Î·È ‚·ıÈ¿ ÎÚ˘Ì̤ӷ ÒÛÙÂ, ÌÔÏÔÓfiÙÈ Û˘Ó¤‚·ÈÓ·Ó ·ÓÂ·›ÛıËÙ·, Û¿ÓÈ· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·Ó. ªÈ· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ÌÔÚ› Ó· ·Ú·ÙËÚËı› ÛÙÔ ˙ˆÈÎfi ‚·Û›- ∆∞ ∂¡¢O∆∂ƒ∞ ¶Àƒ∞ ∆ø¡ ¶∂ƒπµ§∏ª∞∆ø¡ 53 ÏÂÈÔ fiÔ˘ ÙÔ ¤ÓÛÙÈÎÙÔ ÎÚ·Ù¿ ÙËÓ ÂÓfiÚ·ÛË Û ϷÓı¿ÓÔ˘Û· ηٿÛÙ·ÛË Î·È ÙÔ ¶Ó‡̷ ÂÈÛÎÈ¿˙ÂÈ ·ÓÂ·›ÛıËÙ·. ∫È fï˜ fiÏ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì¤ÚÔ˜ ÂÓfi˜ ı›Ԣ fiÏÔ˘. ∆Ô ı¤Ì· Ù˘ ·ÎÙÈÓÔ‚fiÏÔ˘ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Ì·ÎÚÔÎÔÛÌÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔÎÔÛÌÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ı· ÂÍÂÙ·Ûı› ÏÂÙÔÌÂÚÂȷο Û’ ¤Ó· ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì·. ∂‰Ò ı’ ·Û¯ÔÏËıԇ̠ÌfiÓÔ Ì ÙÔ Ï·Óı¿ÓÔÓ ÂÓ‰fiÌ˘¯Ô ˘Ú ÙÔ˘: ·. ‚. Á. ‰. ∏Ï›Ô˘. ¶Ï·Ó‹ÙË. ∞ÓıÚÒÔ˘. ∞ÙfiÌÔ˘. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ı˘ÌfiÌ·ÛÙ fiÙÈ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ·ÛÙÚÈÎfi fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ÓÔËÙÈÎfi ÂÚ›‚ÏËÌ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· ÔÌÔÈfiÙ˘· ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ fiˆ˜ ·˘Ù¿ Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÛÒÌ·. ∆· ΤÓÙÚ· ·˘Ù¿ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ‡ÏË Î·È ÙËÓ ÂͤÏÈÍ‹ Ù˘. ªÈ· ıÂÌÂÏÈ҉˘ ‰‹ÏˆÛË ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ù˘ˆı› Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÂÓ‰fiÙÂÚ· ˘Ú¿ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÙÂÙÚ¿‰·˜ (ËÏ›Ô˘, Ï·Ó‹ÙË, ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È ·ÙfiÌÔ˘): À¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔÓ ◊ÏÈÔ, ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË, ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ÛÙÔ ¿ÙÔÌÔ ¤Ó· ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ ‹ (·Ó ÌÔÚÒ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Ûˆ ¤Ó·Ó ÙfiÛÔ ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎfi ÎÈ ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔ fiÚÔ) ¤Ó· ÎÂÓÙÚÈÎfi Û‹Ï·ÈÔ ˘Úfi˜ ‹ ¤Ó·˜ ˘Ú‹Ó·˜ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ ÎÈ ·˘Ùfi˜ Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ˘Ú‹Ó·˜ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ Ù· fiÚÈ· Ù˘ ÛÊ·›Ú·˜ ÂÈÚÚÔ‹˜ ÙÔ˘, ÙÔ˘ ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ˘ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘, ̤ۈ ÂÓfi˜ ÙÚÈÏÔ‡ ·ÁˆÁÔ‡.17 ·. O ◊ÏÈÔ˜. ª¤Û· ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘, ˘¿Ú17 “∏ ı›· Ô˘Û›·, ‰È·ÂÚÓÒÓÙ·˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Û‡Ì·Ó ÙˆÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ËÏÈ·ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·’ ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Ì·˜ ÎÈ ÂͤگÂÙ·È Û ÂΉËψ̤ÓË ÌÔÚÊ‹ ̤¯ÚÈ Ù· ·ÎÚfiٷٷ fiÚÈ· ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë ÂΉËψ̤ÓË ·˘Ù‹ Ô˘Û›· Ó’ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÎfiÛÌˆÓ Ì·˜Ø Ë ı›· ·˘Ù‹ Ô˘Û›· Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ÙÔ ¡¿ÓÙ·Ì Ù˘ ÁÈÔÁÎÈ΋˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ Ì·˜ ÎÈ ·˘Ùfi ÙÔ ¡¿ÓÙ·Ì ‹ Oª ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ Û·Ó ÂÙ¿ Ú‡̷ٷ. ∆Ô ·ÓÂΉ‹ÏˆÙÔ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ‹ ÁÂÓÓÈ¤Ù·È ·fi ÙȘ ÂÙ¿ Â·ÎfiÏÔ˘ı˜ ‰È·ÎÏ·‰ÒÛÂȘ. ∆· Ú‡̷ٷ ·˘Ù¿ Â›Ó·È Ù· ÂÙ¿ ʈӋÂÓÙ· ‹ ÔÈ ÂÙ¿ ÓfiÙ˜. ∆· ÂÙ¿ ·˘Ù¿ ʈӋÂÓÙ· Î·È ÓfiÙ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂȉÈΤ˜ Û˘Û¯ÂÙ›ÛÂȘ Ì ٷ ÂÙ¿ ‚‰Èο ̤ÙÚ·, ·ÊÔ‡ ÛÙË µÈÛÓÔ‡ ¶Ô˘Ú¿Ó· Ô ¶·Ú·Û¿Ú· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ù· ‚‰Èο ̤ÙÚ· Û·Ó ÙÔ˘˜ ‰ÚfïÓ˜ Ù˘ ËÏȷ΋˜ Ô˘Û›·˜.” – ªÂÚÈΤ˜ ™Î¤„ÂȘ ÛÙËÓ °ÎÈÙ¿, ÛÂÏ. 74. 58 54 59 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ¯ÂÈ ÌÈ· ı¿Ï·ÛÛ· ˘Úfi˜ ‹ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ ·ÏÏ’ fi¯È ı¿Ï·ÛÛ· ·fi ÊÏfiÁ˜. ∂‰Ò ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ›Ûˆ˜ οÔÈ· ‰È¿ÎÚÈÛË Ô˘ Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ· ÁÈ· ÌÂÚÈÎÔ‡˜. ™˘ÓÈÛÙ¿ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÛÊ·›Ú·˜ Î·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÛÊÔ‰ÚfiÙÂÚ˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ η‡Û˘ ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ ÌÈÎÚ‹ Û¯¤ÛË Ì ÙȘ ÊÏfiÁ˜ ‹ Ù· ηÈÁfiÌÂÓ· ·¤ÚÈ· (ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ fiÚÔ ÎÈ ·Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ) Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÁÂÓÈο ˆ˜ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ· fiÔÙ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ô ‹ÏÈÔ˜. ∂›Ó·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÛÊÔ‰ÚfiÙÂÚ˘ ˘Ú¿ÎÙˆÛ˘ Î·È Ë ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÛÊ·›Ú· ˘Úfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ·˘Ù‹˜ η‡Û˘. ∏ ÎÂÓÙÚÈ΋ ·˘Ù‹ ıÂÚÌfiÙËÙ· ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ› ÙË ı¤ÚÌË Ù˘ Û’ fiÏ· Ù· ̤ÚË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ̤ۈ ÂÓfi˜ ÙÚÈÏÔ‡ ·ÁˆÁÔ‡ ‹ ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ÙˆÓ “∞ÎÙ›ÓˆÓ ¶ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ‹˜” Ù˘, Ô˘ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜ Ì·˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ È‰¤· Ù˘ “ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ËÏ›Ô˘”. 1. ∏ ·Î¿Û·, Ë Î·ı·˘Ù‹ ˙ˆÔÁÔÓË̤ÓË ‡ÏË ‹ Ô˘Û›· ÂÌ„˘¯ˆÌ¤ÓË ·fi Ï·Óı¿ÓÔ˘Û· ıÂÚÌfiÙËÙ·. 2. O ËÏÂÎÙÚÈÛÌfi˜, Ô˘Û›· ÌÔÓ‹˜ ÔÏÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË ·fi ÌÈ· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÏÔÁÔ˚ÎÒÓ fi„ˆÓ. ™Â ÈÔ ·ÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË Â›Ó·È Ô˘Û›· Ô˘ ÂΉËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎÔÛÌÈÎÔ‡ ∫˘Ú›Ô˘ ÙÔ˘ OÔ›Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. 3. OÈ ∞ÎÙ›Ó˜ ºˆÙfi˜ Ù˘ Ú·ÓÈ΋˜ fi„˘, Ô˘ ÌÂÚÈΤ˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È ÙÒÚ· ·fi ÙÔ˘˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ fi„ÂȘ Ù˘ Ï·Óı¿ÓÔ˘Û·˜ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ËÏ›Ô˘ ηıÒ˜ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ ÙË °Ë ·fi ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ÁÚ·ÌÌ‹ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˘ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘. ŸÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ô fiÚÔ˜ “·ÁˆÁfi˜ ‹ ·ÎÙ›Ó· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘” ÛËÌ·›ÓÂÈ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ËÏȷ΋˜ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·. OÙȉ‹ÔÙÂ Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ – fiˆ˜ Ù· Ï·ÓËÙÈο ÛÒÌ·Ù·, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· – ı· ÂËÚ·Ûı› ηٿ οÔÈÔ ÙÚfiÔ ·’ ÙÔ ·Î·ÛÈÎfi Ú‡̷, ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷, ‹ ÙÔ Ú·ÓÈÎfi Ú‡̷, ·ÏÏ¿ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· Ú‡̷ٷ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÌfiÓÔ Ù· ÂÓ‰fiÙÂÚ· ˘Ú¿ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ fiÙ·Ó ·Ú·ÙËÚËıÔ‡Ó ·fi οÔÈÔ ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ Û˘Ì·ÓÙÈÎÔ‡, fi¯È fï˜ ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡, ¯ÒÚÔ˘. ∂›Ó·È Û˘ÓÂÒ˜ Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ˘Úfi˜ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÔχÏÔÎÔ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ. ∆· ÂÓ‰fiÙÂÚ· ∆∞ ∂¡¢O∆∂ƒ∞ ¶Àƒ∞ ∆ø¡ ¶∂ƒπµ§∏ª∞∆ø¡ 55 ˘Ú¿ ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ô‚·›ÓÔ˘Ó Â͈ÙÂÚÈο Î·È ·ÎÙÈÓÔ‚fiÏ· fiÙ·Ó ÂÍÂÙ·ÛıÔ‡Ó ·fi ÙË ÛÎÔÈ¿ ÂÓfi˜ Ï·Ó‹ÙË, ÂÓÒ Ù· ÂÓ‰fiÙÂÚ· ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË ı· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ¤Ó· ·ÓıÚÒÈÓÔ ÔÓ Û·Ó ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÚfiÔ Ô˘ ÔÈ Ú·ÓÈΤ˜ ÂÎÔÚ‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ¤Ó· ¿ÏÏÔ Ê˘ÛÈÎfi ÛÒÌ· Â›Û˘ Û·Ó ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·. ∆Ô ÛËÌÂ›Ô Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÓÔËı› Û fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ fi„ÂȘ Â›Ó·È fiÙÈ Î·ıÂÌÈ¿ Î·È fiϘ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ‡ÏË ‹ Ô˘Û›· ÎÈ fi¯È Ì ÓÔ˘ ‹ ¶Ó‡̷. ‚. O ¶Ï·Ó‹Ù˘. µ·ıÈ¿ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË – ÂÓfi˜ Ï·Ó‹ÙË fiˆ˜ Ë °Ë, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· – ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· ÂÓ‰fiÙÂÚ· ˘Ú¿ Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÛÊ·›Ú· ‹ Ù· Û‹Ï·È· Ô˘ – ηıÒ˜ Â›Ó·È ÁÂÌ¿Ù· Ì ˘Ú·Îو̤ÓÔ Ù‹ÁÌ· – ηıÈÛÙÔ‡Ó ÂÊÈÎÙ‹ ÙË ˙ˆ‹ ¿Óˆ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË. ∆· ÂÓ‰fiÙÂÚ· ˘Ú¿ Ù˘ ÛÂÏ‹Ó˘ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÎÙÈο ·Ó·Ïˆı› Î·È Û˘ÓÂÒ˜ Ë ÛÂÏ‹ÓË ‰Â Ï¿ÌÂÈ ·Ú¿ ÌfiÓÔ ·fi ·ÓÙ·Ó¿ÎÏ·ÛË, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÛÒÙÂÚÔ ˘Ú ÁÈ· Ó· ·Ó·ÌÂȯı› Î·È Ó· Û˘Á¯ˆÓ¢ı› Ì Â͈ÙÂÚÈÎfi ʈ˜. ∆· ÂÛÒÙÂÚ· ·˘Ù¿ ˘Ú¿ Ù˘ Á˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó, fiˆ˜ Î·È ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ, ̤ۈ ÙÚÈÒÓ Î‡ÚÈˆÓ ·ÁˆÁÒÓ: 1. ∆˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ Ô˘Û›·˜ ‹ Ù˘ ‡Ï˘ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ô˘ ¤¯ÂÈ ˙ˆÔÁÔÓËı› ·fi ıÂÚÌfiÙËÙ·. ∏ ıÂÚÌfiÙËÙ· ·˘Ù‹ Ì·˙› Ì ÙËÓ ‡ÏË ‰ÚÔ˘Ó Û·Ó ÌËÙ¤Ú· fiÏˆÓ fiÛˆÓ ‚Ï·ÛÙ¿ÓÔ˘Ó Î·È Û·Ó ÚÔÛÙ¿Ù˘ fiÏˆÓ fiÛˆÓ ÂÓÔÈÎÔ‡Ó Ì¤Û· Î·È ¿Óˆ ÙÔ˘. ∞ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙËÓ ·Î¿Û·, ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ˙ˆÔÁÔÓË̤ÓË ‡ÏË ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ Á·ÏÔ˘¯Â› Ù· ¿ÓÙ· Û·Ó ÌËÙ¤Ú·. 2. ∆Ô˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú¢ÛÙÔ‡, ÂÓfi˜ Ú¢ÛÙÔ‡ Ô˘ Â›Ó·È Ï·Óı¿ÓÔÓ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË ÌÔÏÔÓfiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ·Ó·ÁÓˆÚÈÛı› Â·ÚÎÒ˜. ∞Ô‰›‰ÂÙ·È ›Ûˆ˜ ηχÙÂÚ· Ì ÙÔÓ fiÚÔ “˙ˆÒ‰Ë˜ Ì·ÁÓËÙÈÛÌfi˜”. ∞ÔÙÂÏ› ÙË ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ ÂÓfi˜ Ï·Ó‹ÙË, ‹ ÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ÙÔ˘. ∂›Ó·È Ô ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜ fiÏÔ˜ ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú¢ÛÙÔ‡ Î·È Ë Â·Ê‹ ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÈ Ô ÔÚıfi˜ ¯ÂÈÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÛÎÔfi – Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ›Ûˆ˜ ·ÓÙÈÏËÙfi˜ – οı ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. 3. ∂ΛӢ Ù˘ ÂÎfiÚ¢Û˘ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÔÓÔÌ¿ÛÔ˘Ì ¶Ï·ÓËÙÈ΋ ¶Ú¿Ó·. ∞Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ے ·˘Ù‹ 60 56 61 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ fiÙ·Ó ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙȘ ıÂÚ·¢ÙÈΤ˜ ÔÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ªËÙ¤Ú·˜ º‡Û˘ Î·È ·˘Ù‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ›Ûˆ ·’ ÙË ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡ fiÙ·Ó Ï¤ÂÈ Ì ۇÓÂÛË: “¶›Ûˆ ÛÙË °Ë”. ∏ Ú¢ÛÙ‹ ÂÎfiÚ¢ÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ú¿Ó· Â›Ó·È ÂΛÓË Ô˘ ÂÂÓÂÚÁ› ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÛÒÌ·, ·Ó ÎÈ fi¯È ̤ۈ ÙÔ˘ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË. ∞ÔÚÚÔÊ¿Ù·È ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ ÂȉÂÚÌ›‰· Î·È ÔÈ fiÚÔÈ Â›Ó·È Ë ÁÚ·ÌÌ‹ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˘ ·ÓÙ›ÛÙ·Û‹˜ Ù˘. Á. O ÕÓıÚˆÔ˜. ™ÙË ‚¿ÛË Ù˘ ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ÛÙ‹Ï˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÚ˘Ì̤ӷ Ù· ˘Ú¿ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ‹ Ù· ÂÓ‰fiÙÂÚ· ˘Ú¿ ÙÔ˘ ªÈÎÚfiÎÔÛÌÔ˘. ∂Λ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·È ·’ ·˘Ùfi ÂÎÔÚ‡ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÎÙÈÓÔ‚Ôϛ˜ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÚÈÒÓ ·ÁˆÁÒÓ Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙË ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋ ÛÙ‹ÏË. 1. ∆˘ ۈ̷ÙÈ΋˜ ı¤ÚÌ˘, ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏÂ›Ù·È Ë ıÂÚÌfiÙËÙ· Î·È ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ÚÔÛÔ¯‹˜ Â›Ó·È Ë ı¤ÚÌ·ÓÛË Ù˘ ۈ̷ÙÈ΋˜ ‰ÔÌ‹˜. ∞˘Ù‹ Ë ˙ˆÔÁfiÓËÛË Ù˘ ˘ÎÓ‹˜ ‡Ï˘ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· Ù˘ ÛÙË Û˘ÛÙËÌÈ΋ ·Î¿Û· Î·È ÛÙËÓ Ï·ÓËÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ Ô˘Û›·. 2. ∆˘ Ó¢ÚÈ΋˜ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛ˘. ∞˘Ù‹ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙÔ ˙ˆÔÁfiÓÔ ÏÂÙÔÊ˘¤˜ Ú¢ÛÙfi Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· ÙË ‰È¤ÁÂÚÛË ÙˆÓ Ó¢ÚÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙËÓ Â·Ê‹ ÙˆÓ ÓÂ‡ÚˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘. ¶Ú¤ÂÈ ϤÔÓ Ó· ÌÂÏÂÙËı› ÚÔÛÂÎÙÈÎfiÙÂÚ·. ∞ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ Û˘ÛÙËÌÈÎfi ËÏÂÎÙÚÈÛÌfi Î·È ÛÙÔÓ Ï·ÓËÙÈÎfi ËÏÂÎÙÚÈÛÌfi. 3. ∆˘ Ú·ÓÈ΋˜ ÂÎfiÚ¢Û˘. ∂›Ó·È Ë ÂÎfiÚ¢ÛË, ̤ۈ ÙÔ˘ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· Ù˘ ËÏȷ΋˜ Î·È Ù˘ Ï·ÓËÙÈ΋˜ Ú¿Ó· ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ∞˘Ù‹ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ·‡Ú· Ù˘ ˘Á›·˜ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ Û¯¤ÛË Ì ÙȘ Ì·ÁÓËÙÈΤ˜ ÔÈfiÙËÙ˜ fiˆ˜ ÁÂÓÈο ÂÎÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È fiÙ·Ó ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ë ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ‹ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Û·Ó ÌÔÓ¿‰·. ¶ÚÔ‚·›Óˆ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·Ó·Áη›Ô Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÓÔËÙÈ΋ Û‡Á¯˘ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Ì·ÁÓËÙÈÛÌfi Ô˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÂÎfiÚ¢ÛË Î·È Û’ ÂΛÓÔÓ Ô˘ Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ ˙ˆÒ‰Ë˜. ∆∞ ∂¡¢O∆∂ƒ∞ ¶Àƒ∞ ∆ø¡ ¶∂ƒπµ§∏ª∞∆ø¡ 57 £· ‹Ù·Ó ÊÚfiÓÈÌÔ Â‰Ò Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë ÙÚÈÏ‹ ·˘Ù‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ˘Úfi˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·ÚfiÌÔÈ· ÛÙÔ ·ÛÙÚÈÎfi Î·È ÙÔ ÓÔËÙÈÎfi ÛÒÌ·, ÂÂȉ‹ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ Ô˘Û›· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ. £· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ì ·˘Ùfi ÙÔ ˘Ú ÛÙËÓ ÙÚÈÏ‹ ÙÔ˘ ÂΉ‹ÏˆÛË Û·Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ Ô˘ÛÈÒ‰Ô˘˜ ˘Úfi˜, ‹ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ §fiÁÔ˘. £· ¤ÚÂ ӷ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÚÔÛÂÎÙÈο ˘fi„Ë fiÙÈ Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ §fiÁˆÓ ·ÔÙÂÏ› ¤ÎÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ÓÔ˘ οÔÈ·˜ ÎÔÛÌÈ΋˜ OÓÙfiÙËÙ·˜. ∫·Ù¿ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ ÔÈ ÂÙ¿ Ï·ÓËÙÈΤ˜ OÓÙfiÙËÙ˜, ÔÈ ÂÙ¿ O˘Ú¿ÓÈÔÈ ÕÓıÚˆÔÈ, Â›Ó·È ÂÙ¿ §fiÁÔÈ (ÎÔÛÌÈο ŸÓÙ· Â›Û˘) ÔÈ OÔ›ÔÈ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ∆Ô˘˜ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙÔ ™ÒÌ· ÙÔ˘ ÙÚÈÏÔ‡ §fiÁÔ˘. Œ¯Ô˘Ì ηٿ Û˘Ó¤ÂÈ·: 1. ∆ÔÓ ·‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÙÔ §fiÁÔ – ÌÈ· ÎÔÛÌÈ΋ OÓÙfiÙËÙ·. 2. ∆Ô §fiÁÔ, Ô˘ Â›Ó·È ÙÚÈÏfi˜ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË: ·. ∆ÔÓ ÎÔÛÌÈÎfi ∫‡ÚÈÔ Ù˘ ¢‡Ó·Ì˘ Ù˘ £¤ÏËÛ˘. ‚. ∆ÔÓ ÎÔÛÌÈÎfi ∫‡ÚÈÔ Ù˘ ∞Á¿˘ Î·È Ù˘ ™ÔÊ›·˜. Á. ∆ÔÓ ÎÔÛÌÈÎfi ∫‡ÚÈÔ Ù˘ ∂ÓÂÚÁÔ‡ ¡ÔËÌÔÛ‡Ó˘. 3. ∆ÔÓ ÙÚÈÏfi §fiÁÔ, Ô˘ Â›Ó·È ÂÙ·Ïfi˜ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜ ÂÙ¿ Ï·ÓËÙÈÎÔ‡˜ §fiÁÔ˘˜.18, 19, 20 18 O ∆. ™Ô‡Ì· ƒ¿Ô ϤÂÈ ÛÙË ÛÂÏ›‰· 20 ÙˆÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ∫ÂÈ̤ӈÓ: “™·Ó ÁÂÓÈÎfi˜ ηÓfiÓ·˜ ÔÔ˘‰‹ÔÙ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ·ÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ÂÈÛÙ‹ÌË Ù˘ πÓ‰›·˜ ÂÙ¿ ÔÓÙfiÙËÙ˜, Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÁÂÓÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿, Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ôı¤ÛÂÙ fiÙÈ ÔÈ ÂÙ¿ ·˘Ù¤˜ ÔÓÙfiÙËÙ˜ ‹Ïı·Ó Û ‡·ÚÍË ·fi ÙÚÂȘ ·ÚȘ ÔÓÙfiÙËÙ˜ ÎÈ fiÙÈ ÔÈ ÙÚÂȘ ·˘Ù¤˜ ÔÓÙfiÙËÙ˜ ÂÍÂÏ›¯ıËÎ·Ó ·fi Ì›· ÔÓÙfiÙËÙ· ‹ ÂÓ¿‰·. °È· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÁÓˆÛÙfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÔÈ ÂÙ¿ ¯ÚˆÌ·ÙÈΤ˜ ·ÎÙ›Ó˜ Ù˘ ËÏȷ΋˜ ·ÎÙ›Ó·˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÚÂȘ ·ÚȘ ¯ÚˆÌ·ÙÈΤ˜ ·ÎÙ›ÓÂ˜Ø Î·È Ù· ÙÚ›· ·ÚÈ· ¯ÚÒÌ·Ù· Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ËÏȷ΋ ·ÎÙ›Ó· Ì ٷ Ù¤ÛÛÂÚ· ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙ· ¯ÚÒÌ·Ù·. ¶·ÚfiÌÔÈ· ÔÈ ÙÚÂȘ ·ÚȘ ÔÓÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤ÊÂÚ·Ó ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Û ‡·ÚÍË, Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó ̤۷ ÙÔ˘ Ì ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÔÓÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ·fi ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Î‡ÚÈˆÓ ÔÓÙÔًوÓ.” ™ÙË ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ÔÚÔÏÔÁ›· ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È Ù· ÙÚ›· ¶ÚfiÛˆ· Ù˘ ∆ÚÈ¿‰·˜ Î·È Ù· ÂÙ¿ ¶Ó‡̷ٷ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ £ÚfiÓÔ˘. µÏ¤Â: “O £Âfi˜ ËÌÒÓ ¶˘Ú ηٷӷϛÛÎÔÓ.” ∂‚Ú: 12.29. 19 “∞Ó¤ÊÂÚ· ‹‰Ë, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ §fiÁÔ, fiÙÈ Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· ‹Ù·Ó Ô §fiÁÔ˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛıËΠ̠ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ¡Ù˘¿Ó ∆Ûfi¯·Ó ‹ ÙÔ˘ Ï·ÓËÙÈÎÔ‡ ¶Ó‡̷ÙÔ˜, fiÙ·Ó Ë ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Í·Ó¿Ú¯ÈÛ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›Ô‰Ô ·‰Ú¿ÓÂÈ·˜ Û’ ·˘Ùfi ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË – fiˆ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ Ô Î. ™ÈÓÓ¤Ù ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ∂ÛˆÙÂÚÈÎfi˜ µÔ˘‰‰ÈÛÌfi˜ – Î·È ·ÊÔ‡ ¤ıÂÛ Û ΛÓËÛË ÙËÓ ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋ ÚÔ‹, ·ÔÛ‡ÚıËΠÛÙÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi Â- 62 58 63 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ∫·ıÂÌÈ¿ ·fi ÙȘ ÎÔÛÌÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ OÓÙfiÙËÙ˜ Â›Ó·È ÛÙËÓ Î·ı·˘Ù‹ Ô˘Û›· ∆˘ ¶˘ÚØ Î·ıÂÌÈ¿ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ˆ˜ ˘Ú Ì’ ¤Ó·Ó ÙÚÈÏfi ÙÚfiÔ. O ÎÔÛÌÈÎfi˜ ∫‡ÚÈÔ˜ Ù˘ ÂÓÂÚÁÔ‡ ¡ÔËÌÔÛ‡Ó˘, ıˆÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·’ ÙË ÛÎÔÈ¿ Ù˘ ÎÔÛÌÈ΋˜ ÂͤÏÈ͢, Â›Ó·È ¯ÚÔÓÈο ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÍÂÏÈÁ̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ∞‰ÂÏÊÔ‡˜ ∆Ô˘. ∂›Ó·È Ë ˙ˆ‹ Ù˘ ‡Ï˘, ÙÔ Ï·Óı¿ÓÔÓ ÂÓ‰fiÙÂÚfi Ù˘ ¶˘Ú. ¢È΋ ∆Ô˘ Â›Ó·È Ë ‡ÚÈÓË Ô˘Û›· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ∏Ï›Ô˘, ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Î·È ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÌÔÚÊÒÓ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ∂›Ó·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ¶·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. O ∫‡ÚÈÔ˜ Ù˘ ∫ÔÛÌÈ΋˜ ∞Á¿˘ ÂÈ˙ËÙ› ÙÒÚ· ÙËÓ ¤ÓˆÛË Ì ÙÔÓ ∞‰ÂÏÊfi ∆Ô˘ Î·È ¯ÚÔÓÈο ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ fiÏÔ ÙÔ ¶·ÚfiÓ. ∂›Ó·È ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· fiÏˆÓ fiÛˆÓ Â›Ó·È ÂÓÛˆÌ·ÙˆÌ¤Ó·Ø Â›Ó·È Û˘ÓÂȉËÙ‹ ⁄·ÚÍË. ∂›Ó·È Ô ı›Ԙ ÀÈfi˜ Î·È Ë ˙ˆ‹ ÎÈ Ë Ê‡ÛË ∆Ô˘ ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È Ì¤Û· ·fi οı ˘·ÚÎÙ‹ ÌÔÚÊ‹. O ∫‡ÚÈÔ˜ Ù˘ ∫ÔÛÌÈ΋˜ £¤ÏËÛ˘ ÎÚ‡‚ÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì¤Û· ÛÙ· Û¯¤‰È· Î·È ÙË Û˘Ó›‰ËÛ‹ ∆Ô˘. ∫·È ÔÈ ÙÚÂȘ Â›Ó·È ÀÈÔ› ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ¶·ÙÚfi˜ Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ Â›Ó·È fi„ÂȘ ÙÔ˘ ∂Ófi˜ £ÂÔ‡ Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ Â›Ó·È ¶Ó‡̷ Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ Â›Ó·È æ˘¯‹ Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ Â›Ó·È ∞ÎÙ›Ó˜ Ô˘ ÂÎÔÚ‡ÔÓÙ·È ·fi ¤Ó· ÎÔÛÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ. ∫·È ÔÈ ÙÚÂȘ Â›Ó·È Ô˘Û›·, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ô ¤Ó·˜ ∫‡ÚÈÔ˜ ‰›Ô Ô˘ Â›Ó·È ÔÌÔÂȉ¤˜ Ì ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ Î·È ·fi ÂΛ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ¤ÎÙÔÙ ٷ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜ Î·È ·fi ηÈÚfi Û ηÈÚfi ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û˘Ó‰ÂfiÌÂÓÔ˜ Ì οÔÈ· ·ÓıÚÒÈÓË ·ÙÔÌÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ Á¤ÓÔ˘˜. ◊ ÌÔÚ›Ù ӷ ‰Â›Ù ÙÔ §fiÁÔ Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ıËΠ·’ ÙÔÓ ∫Ú›ÛÓ·, Û·Ó Î¿ÔÈÔÓ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ›‰È· Ù¿ÍË Ì ÙÔ §fiÁÔ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛıËΠηْ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘, Ô ∫Ú›ÛÓ· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ (ÎÂÊ. Ã, ÛÙ›¯Ô˜ 6): “OÈ ÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ƒ›ÛÈ, ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔÈ ª·ÓÔ‡, Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙË Ê‡ÛË ÌÔ˘, ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ·’ ÙË ‰È¿ÓÔÈ¿ ÌÔ˘Ø ·’ ·˘ÙÔ‡˜ ÍÂ‹‰ËÛ (ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ) Ë ·ÓıÚÒÈÓË Ê˘Ï‹ ÎÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜.” ªÈÏ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û¿Ù· ƒ›ÛÈ Î·È ÙÔ˘˜ ª·ÓÔ‡ Û·Ó ÙÔ˘˜ Ì·Ó·Û·Ô‡ÙÚ· ÙÔ˘ ‹ ÙÔ˘˜ ÁÂÓÓË̤ÓÔ˘˜ ·’ ÙÔ ÓÔ˘ ˘ÈÔ‡˜, οÙÈ Ô˘ ı· ›Û¯˘Â ·Ó Ô ›‰ÈÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¶Ú·Ù˙·¿ÙÈ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛıËΠے ·˘Ùfi ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Î·È ¿Ú¯ÈÛ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÂͤÏÈ͢.” – £ÂÔÛÔÊÈÛÙ‹˜, ∆ÔÌ. VIII, ÛÂÏ. 443. 20 O ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˜ ›Ó·Î·˜ ı· ¤ÚÂ ӷ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë: ∂Ù¿ Ê˘ÏÂÙÈÎÔ› ÎÏ¿‰ÔÈ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó...........................ÌÈ· ˘ÔÊ˘Ï‹ ∂Ù¿ ˘ÔÊ˘Ï¤˜ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó........................................ÌÈ· Ê˘ÏÂÙÈ΋ Ú›˙· ∂Ù¿ Ê˘ÏÂÙÈΤ˜ Ú›˙˜ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó..............................ÌÈ· ·ÁÎfiÛÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ∂Ù¿ ·ÁÎfiÛÌȘ ÂÚ›Ô‰ÔÈ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ....................¤Ó· Á‡ÚÔ ∂Ù¿ Á‡ÚÔÈ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó...............................................ÌÈ· ·Ï˘ÛˆÙ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ∂Ù¿ ·Ï˘ÛˆÙ¤˜ ÂÚ›Ô‰ÔÈ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó........................ÌÈ· Ï·ÓËÙÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË ¢¤Î· Ï·ÓËÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó....................¤Ó· ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ·. ∆∞ ∂¡¢O∆∂ƒ∞ ¶Àƒ∞ ∆ø¡ ¶∂ƒπµ§∏ª∞∆ø¡ 59 ‹Ù·Ó Ô ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ˜ ÀÈfi˜, ÛÙÔ ·ÚfiÓ ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ∫‡ÚÈÔ˜ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ·ÎfiÌË ı· ÂÌÊ·ÓÈÛı›. ∞ÏÏ¿ ·˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ¤ÙÛÈ ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÃÚfiÓÔ. ∞’ ÙË ÛÎÔÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÒÓÈÔ˘ ∆ÒÚ· ηÓ›˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Ô‡Ù ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ·’ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ, ÁÈ·Ù› Ô ¤Û¯·ÙÔ˜ ¤ÛÂÙ·È ÚÒÙÔ˜ Î·È Ô ÚÒÙÔ˜ ¤Û¯·ÙÔ˜. ∂ÎÙfi˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ¯ÚfiÓÔ˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜ ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ Û˘Ó›‰ËÛ˘. ∆Ô ˘Ú ÙÔ˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ Ô˘ÛÈ҉˜ ˘Ú ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ Ù˘ £¤ÏËÛ˘ Û˘Ó ÙÔ ˘Ú ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ §fiÁÔ˘ Ù˘ ∞Á¿˘. OÈ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ÎÔÛÌÈΤ˜ OÓÙfiÙËÙ˜ ÛÌ›ÁÔ˘Ó, Û˘Á¯ˆÓ‡ÔÓÙ·È ÎÈ ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È Û·Ó æ˘¯‹, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÛÎÔÔ‡˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ §fiÁÔ˘. ∆· ÙÚ›· ˘Ú¿ ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÔÓÙ·È Î·È Û˘Á¯ˆÓ‡ÔÓÙ·È. ™’ ·˘Ùfi ÙÔÓ Ù¤Ù·ÚÙÔ Á‡ÚÔ Î·È Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ÛÊ·›Ú· Ù˘ Ï·ÓËÙÈ΋˜ Ì·˜ ‰È¿Ù·Í˘ Ù· ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ §fiÁÔ˘ Ù˘ ÓÔ‹ÌÔÓÔ˜ ‡Ï˘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÔÓÙ·È Û οÔÈÔ ‚·ıÌfi Ì ٷ ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÎÔÛÌÈÎÔ‡ ÓÔ˘, ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓ· Û·Ó ı¤ÏËÛË ‹ ‰‡Ó·ÌË Î·È ÂÌ„˘¯ÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ™ÙÔ¯·ÛÙ‹ Û’ fiÏ· Ù· ‰›·. ∆Ô ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ∆Ô˘˜ Â›Ó·È Ë Ù¤ÏÂÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÎÔÛÌÈÎÔ‡ ∫˘Ú›Ô˘ Ù˘ ∞Á¿˘. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙÔ¯·Ûı›Ù ے ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ·ÔηχÙÂÈ ¤Ó· Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ. ∏ ·Ó¿ÌÂÈÍË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ˘ÚÒÓ, Ë Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ∞ÎÙ›ÓˆÓ Î·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ §fiÁˆÓ ·ԂϤÔ˘Ó (·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Î·È Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ·) ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ O˘Û›·˜ ÙÔ˘ ÎÔÛÌÈÎÔ‡ ∫˘Ú›Ô˘ Ù˘ ∞Á¿˘, ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ¶ÚÔÛÒÔ˘ Ù˘ ÏÔÁÔ˚΋˜ ÙÚÈ¿‰·˜. ∞˘Ùfi ‰Â Û˘Ó¤‚·ÈÓ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Ô‡ÙÂ Î·È ı· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ·ÏÏ¿ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ·. ŸÙ·Ó ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi ÓÔËÙÈÎfi ‰›Ô, ÔÈ ∆ÚÂȘ ·˘ÙÔ› Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ¶ƒO™ø¶π∫O∆∏∆∞ ∆OÀ §O°OÀ Î·È Ê·›ÓÔÓÙ·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û·Ó ¤Ó·˜. ∞’ fiÔ˘ Î·È ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi (·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ Û·ÊÒ˜ Û·Ó ÁÂÁÔÓfi˜, ·Ó Î·È ÌË Î·Ù·ÓÔËÙfi) Ù˘ ˘¤ÚÌÂÙÚ˘ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜, ·ÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈο ÂÎÊÚ·˙fiÌÂÓ˘, ÙÔ˘ ·ÛÙÚÈÎÔ‡ ‹ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÙÚÈÏ‹˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜. ∂Ì„˘¯ÒÓÂÈ Î·È ÂϤÁ¯ÂÈ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÛÒÌ· Î·È ÔÈ ÂÈı˘Ì›Â˜ ÙÔ˘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛˆÓØ ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ Û ¯ÚfiÓÔ Î·È ¯ÒÚÔ ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· Ù˘ ÚfiÛηÈÚ˘ ¤ÓˆÛ˘ Ó‡̷ÙÔ˜ Î·È ‡Ï˘, Ù˘ ·Ó¿ÌÂÈ͢ ÙˆÓ ˘ÚÒÓ Ù˘ ÎÔÛÌÈ΋˜ ·Á¿˘ Î·È ÙˆÓ ˘ÚÒÓ Ù˘ ‡Ï˘. ªÈ· ·ÚfiÌÔÈ· ·Ó·ÏÔÁ›· 64 60 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ¤Î‰ËÏË ıÂÚÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ‰. ∆Ô ÕÙÔÌÔ. ∆· ÂÛÒÙÂÚ· ˘Ú¿ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Â›Û˘ Ó· ·Ú·ÙËÚËıÔ‡Ó fiÙÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û ·ÚfiÌÔȘ ÁÚ·Ì̤˜ Î·È Ë ÂΉ‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ó·ÁÓˆÚÈÛı› οˆ˜ ·’ ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË. ™˘ÓÂÒ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛË.21 65 ππ. ™∆OπÃ∂π∞∫∞ ∫∞π ¡∆∂µ∞ ∆OÀ ¶ÀƒO™ ªÔÚԇ̠ÙÒÚ· Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ÂÚÈÏËÙÈο ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ÛÙÔȯÂÈ·ÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÓÙ¤‚· ÙÔ˘ ˘Úfi˜ Î·È Î·ÙfiÈÓ Ó· Ú·ÁÌ·Ù¢ıԇ̠ÙË Û¯¤ÛË Ù˘ ∞ÎÙ›Ó·˜ Ù˘ ¶ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ Ì ÙÔ ÂÓ‰fiÙÂÚÔ ·˘Ùfi ˘Ú ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÙÚÈÏ‹ ÙÔ˘ ÂΉ‹ÏˆÛË. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿ ÔÚÈṲ̂ӷ ÁÂÁÔÓfiÙ· Û¯ÂÙÈο Ì ٷ Ó‡̷ٷ ÙÔ˘ ˘Úfi˜ (·Ó ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó’ ·ÔÎÏËıÔ‡Ó ¤ÙÛÈ). ∆Ô ıÂÌÂÏÈ҉˜ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ÙÔÓÈÛÙ› Â‰Ò Â›Ó·È fiÙÈ Ô ∞°∫¡π, Ô ∫‡ÚÈÔ˜ ÙÔ˘ ¶˘Úfi˜, ÂÍÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ fiÏ· Ù· ÛÙÔȯÂȷο Î·È ÙÔ˘˜ ÓÙ¤‚· ÙÔ˘ ˘Úfi˜ ÛÙ· ÙÚ›· ‰›· Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÂͤÏÈ͢ – ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi, ÙÔ ·ÛÙÚÈÎfi Î·È ÙÔ ÓÔËÙÈÎfi – Î·È Ù· ÂÍÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ Û’ ·˘Ùfi ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË, Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È °Ë, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ÙÚ›· ‰›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ·’ ÙÔ˘˜ ÂÙ¿ ∞‰ÂÏÊÔ‡˜ (ÁÈ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· ¤ÎÊÚ·ÛË ÔÈΛ· ÛÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ Ù˘ ª˘ÛÙÈ΋˜ ¢ÔÍ·Û›·˜) Ô˘ ηı¤Ó·˜ ∆Ô˘˜ ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ÌÈ· ·’ ÙȘ ÂÙ¿ ·Ú¯¤˜, ‹ Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó Î·ı·˘ÙÔ› Ù· ÂÙ¿ ΤÓÙÚ· ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ÎÔÛÌÈÎÔ‡ ∫˘Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ¶˘Úfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÔÎÏ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ∂.¶.ª. “ºÔ¯¿Ù”. ∂›Ó·È ÂΛÓË Ë ÂÓÂÚÁfi˜ ‡ÚÈÓË ¡ÔË21 “£· Ú¤ÂÈ Ó· ı˘ÌfiÌ·ÛÙ fiÙÈ Ë ·Ï‹ Îϛ̷η ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›·, ÁÈ·Ù› ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ÙÔ ÌÈÎÚfi Â›Ó·È Î·Ù’ Ô˘Û›· Û¯ÂÙÈο. ∆Ô Âڈ̤ÓÔ Î¿ı ·ÙfiÌÔ˘ Â›Ó·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· ‚Ú·¯Ì¿ÓÙ·. OÈ ‚Ú·¯Ì¿ÓÙ· Ô˘ Â›Ó·È fiÌÔȘ ‹ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·’ ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ Î·È Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ¤Ó·Ó ‹ÏÈÔ, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û οı ¿ÙÔÌÔ. ∆· ‚›Û‚·, Ù· ÌÂÁ¿Ï· ·ÁÎfiÛÌÈ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ¿ÙÔÌÔ Î·È Ù· ¿ÙÔÌ· ¿ÏÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û’ ·˘Ù¿ Ù· ‚›Û‚·. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ‘ÔÏÏÒÓ ÂÎ ÙÔ˘ ÂÓfi˜’Ø ÔÔ˘‰‹ÔÙ ‚ϤÔ˘Ì ÙÔÓ ¤Ó· ı· Ú¤ÂÈ Â›Û˘ Ó’ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ Î·È ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜. ∞ÊÔ‡ ÚÒÙ· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Î·ÙfiÈÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì Ú·ÁÌ·ÙÈο ÌÈ· ‚Ú·¯Ì¿ÓÙ·, ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì· Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Ù˙·ÁοÙ, ¤ÂÈÙ· ÂÓfi˜ ‚›Û‚·, ηÙfiÈÓ ÂÓfi˜ Ì·¯·-‚›Û‚· Î.Ô.Î., ˆÛfiÙÔ˘ ÂÈÙ¢¯ı› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ì·¯·-‚ÈÛÓÔ‡.” – ª·Áη‚¿Ó ¡Ù·˜ ÛÙËÓ ¶Ú·Ó¿‚· µ¿ÓÙ·, ÛÂÏ. 94. ∆∞ ∂¡¢O∆∂ƒ∞ ¶Àƒ∞ ∆ø¡ ¶∂ƒπµ§∏ª∞∆ø¡ 61 ÌÔÛ‡ÓË Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙË ‚¿ÛË ÙˆÓ ÂÓ‰fiÙÂÚˆÓ ˘ÚÒÓ ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ™Â οı ‰›Ô ΢Úȷگ› ¤Ó·˜ ·’ ÙÔ˘˜ ∞‰ÂÏÊÔ‡˜ ·˘ÙÔ‡˜ Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔÈ ∞‰ÂÏÊÔ› (ÁÈ·Ù› ¿ÓÙ· ÔÈ ÙÚÂȘ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ÔÚ·ÙÔ› Î·È Î·ÙfiÈÓ ÔÈ ÂÙ¿, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· Û˘Á¯ˆÓ‡ÔÓÙ·È ÙÂÏÈο ÛÙÔ˘˜ ·Ú¯ÈÎÔ‡˜ ÙÚÂȘ) ΢‚ÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ ÚÒÙÔ, ÙÔ ÙÚ›ÙÔ Î·È ÙÔ ¤ÌÙÔ ‰›Ô ‹ ÙÔ ‰›Ô ÙÔ˘ ¿‰È, ÙÔ˘ ¿ÙÌ·22 Î·È ÙÔ˘ Ì¿Ó·˜. ∂›Ó·È ÂÈÙ·ÎÙÈÎfi Ó· ı˘ÌfiÌ·ÛÙÂ Â‰Ò fiÙÈ ∞˘ÙÔ› Â›Ó·È ˘Ú ·fi ÙË ÛÎÔÈ¿ Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ÙÔ˘ fi„˘, ÙÔ˘ ˘Úfi˜ Ù˘ ‡Ï˘. ™ÙËÓ ÔÏfiÙËÙ¿ ∆Ô˘˜ ÔÈ ÂÙ¿ ·˘ÙÔ› ∫‡ÚÈÔÈ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙËÓ Ô˘Û›· ÂΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ÎÔÛÌÈÎÔ‡ ∫˘Ú›Ô˘ Ô OÔ›Ô˜ ÛÙ· ·ÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈο ‚È‚Ï›· ·ÔηÏÂ›Ù·È ºÔ¯¿Ù.23 ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ÙËÓ ›‰È· ¤ÓÓÔÈ· ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ÂÙ¿ ∆Ûfi¯·Ó,24 Ì ÙȘ Û˘Ó·Ê›˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ∆Ô˘˜, Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙËÓ Ô˘Û›· ‹ Ù· ΤÓÙÚ· ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ O˘Ú¿ÓÈ22 “ÕÙÌ· ÛËÌ·›ÓÂÈ, fiˆ˜ fiÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ, ÙÔÓ Â·˘Ùfi ‹ ÙÔ ÂÁÒ, ‹ ¤Ó· ·ÙÔÌÈÎÔÔÈË̤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ Û˘Ó›‰ËÛ˘ Á‡Úˆ ·’ ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡ÓÙ·È Î·È ‰È¢ıÂÙÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ ÂÁÎfiÛÌȘ ÂÌÂÈڛ˜ ÛÙË ‰ÈÏ‹ ÙÔ˘˜ fi„Ë, ÙËÓ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋. ∂›Ó·È Û·Ó ÌÈ· ·’ ÙȘ ÂÛٛ˜ ·’ fiÔ˘ ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÊˆÙÂÈÓ¤˜ ·ÎÙ›Ó˜ ÁÈ· Ó· ʈٛÛÔ˘Ó Ù· ÎÔÛÌÈο ‡‰·Ù· Î·È fiÔ˘ Â›Û˘ Û˘ÁÎÏ›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÎÙ›Ó˜ Ô˘ ·Ó·ÎÏÔ‡ÓÙ·È ·’ ·˘Ù¿ Ù· ‡‰·Ù·. ™Ù· £ÂÔÛÔÊÈο ΛÌÂÓ· ·ÔηÏÂ›Ù·È ·˘ÙÔÛ˘Ó›‰ËÙË ·ÙÔÌÈÎfiÙËÙ· ‹ ∞ÓÒÙÂÚÔ ª¿Ó·˜. ∞’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¿Ô„Ë ı· ‰Â›Ù fiÙÈ ÙÔ ∞ÓÒÙÂÚÔ ª¿Ó·˜ Â›Ó·È Ë ÈÔ ÛÔ˘‰·›· ·Ú¯‹ ‹ Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ Û‡ÛÙ·Û˘ ‹ Ë ·ÏËıÈÓ‹ „˘¯‹. ∂›Ó·È ÙÔ Ó‹Ì· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·‰Ú·¯Ù› ·fi ÂΛÓÔÓ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Î·È Ó’ ·Ó˘„ˆı› ¤Ú· ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ·˘Ù‹ ‡·ÚÍË. ªÔÚ› Û’ ·˘Ù¿ Ó’ ·ÓÙÈÙ·¯ı› fiÙÈ ÙÔ ÕÙÌ· ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙËÓ ¤‚‰ÔÌË ·Ú¯‹ Ù˘ ıÂÔÛÔÊÈ΋˜ ÂÙ¿‰·˜ ÎÈ fiÙÈ ÙÔ ª¿Ó·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ôχ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÛÙËÓ Îϛ̷η. ∞ÏÏ¿ Ë Ï‹Ú˘ ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È fiÙÈ Ë ¤‚‰ÔÌË ·Ú¯‹ Â›Ó·È Ë ˘¤ÚÙ·ÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ·’ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ·ÊÔ‡ ‰È·Û¯›ÛÂÈ ÙÔÓ ˆÎ·Ófi Ù˘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ‡·Ú͢ ‹ Û·ÌÛ¿Ú·.” – ªÂÚÈΤ˜ ™Î¤„ÂȘ ÛÙËÓ °ÎÈÙ¿, ÛÂÏ. 26. 23 ∆Ô ºÔ¯¿Ù ‹ ËÏÂÎÙÚÈÛÌfi˜ Â›Ó·È OÓÙfiÙËÙ·. ∂›Ó·È Ë ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋ OÓÙfiÙËÙ·........................ª.¢., π, 105. ∂›Ó·È...............................£¤ÏËÛË ........................................ª.¢., π, 136. ∂›Ó·È...............................∞Á¿Ë-™ÔÊ›·..............................ª.¢., π, 100, 144, 155. ∂›Ó·È...............................∂ÓÂÚÁfi˜ ¡ÔËÌÔÛ‡ÓË .................ª.¢., π, 136. ∂Ô̤ӈ˜ Â›Ó·È £Âfi˜.........................................................ª.¢., π, 167. ∂›Ó·È ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙˆÓ ÂÙ¿ ¶ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ §fiÁÔ˘. – ª.¢., π, 169. 24 ∆Ûfi¯·Ó (£È‚ÂÙ·ÓÈο). ∫‡ÚÈÔ˜ ‹ ¢È‰¿ÛηÏÔ˜. ŒÓ·˜ ·ÓÒÙÂÚÔ˜ ª‡ÛÙ˘. ŒÓ·˜ Ì˘Ë̤ÓÔ˜ Ô˘ ¤Ï·‚ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ª˘‹ÛÂȘ ·’ ÙȘ ¤ÓÙ ·ÚȘ ª˘‹ÛÂȘ Ô˘ ηıÈÛÙÔ‡Ó ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ “¢È‰¿ÛηÏÔ Ù˘ ™ÔÊ›·˜”. 66 62 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ Ô˘˜ ∞ÓıÚÒÔ˘˜, ÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ï·ÓËÙÈÎÔ‡˜ §fiÁÔ˘˜. ∞˘ÙÔ› ¿ÏÈ ÔÈ ÂÙ¿ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ∆Ô˘˜ ÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ˘ §fiÁÔ˘. ∫·ı¤Ó·˜ ·’ ÙÔ˘˜ ÂÙ¿ ∫˘Ú›Ô˘˜ ÙÔ˘ ¶˘Úfi˜25 ‰È·ÊÔÚÔÔÈÂ›Ù·È Û ÔÏ˘¿ÚÈı̘ ÔÌ¿‰Â˜ ‡ÚÈÓˆÓ ÔÓÙÔًوÓ, ·’ ÙÔ˘˜ ¡Ù‚·˚ÎÔ‡˜ ∫˘Ú›Ô˘˜ ÂÓfi˜ ‰›Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ Û·Ï·Ì¿Ó‰Ú˜ ÙˆÓ ÂÓ‰fiÙÂÚˆÓ Î·Ì›ÓˆÓ. ¢ÂÓ ·Û¯ÔÏԇ̷ÛÙ ے ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Ì·˜ Ì ÙȘ ‡ÚÈÓ˜ Ô˘Û›Â˜ ÙˆÓ ·ÓÒÙÂÚˆÓ ‰›ˆÓ. ªfiÓÔ ı· ··ÚÈıÌ‹ÛÔ˘Ì οˆ˜ Û‡ÓÙÔÌ· ÌÂÚÈΤ˜ ·’ ÙȘ ÈÔ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜, fiˆ˜ ··ÓÙÒÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÎfiÛÌÔ˘˜. 67 1. ∆Ô º˘ÛÈÎfi ¶Â‰›Ô. OÈ ™·Ï·Ì¿Ó‰Ú˜, Ù· ÌÈÎÚ¿ ÂΛӷ ÛÙÔȯÂȷο ÙÔ˘ ˘Úfi˜, Ù· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ȉˆıÔ‡Ó Î·ıÒ˜ ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó Û οı ÊÏfiÁ·, ÊÚÔÓÙ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ˘Ú¿ Ù˘ ÂÛÙ›·˜, ÙˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ. ∞Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ›‰È· ÔÌ¿‰· Ì ÂΛӷ Ù· Ó‡̷ٷ ÙÔ˘ ˘Úfi˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó’ ··ÓÙËıÔ‡Ó ‚·ıÈ¿ ÛÙ· ‡ÚÈÓ· ¤Áηٷ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ∆· Ó‡̷ٷ ÙÔ˘ ˘Úfi˜ Ô˘ Ï·Óı¿ÓÔ˘Ó Û fiÏ· Ù· ÂÛÙȷο ÛËÌ›· ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ Î·È Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó Î·ı·˘Ù¿ ÙËÓ Ô˘Û›· Ù˘ ı·ÏˆÚ‹˜ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó’ ··ÓÙËıÔ‡Ó ÛÙË ıÂÚÌfiÙËÙ· Ù˘ ۈ̷ÙÈ΋˜ ‰ÔÌ‹˜ ›Ù ·ÓıÚÒˆÓ ›Ù ˙ÒˆÓ Î·È Ô˘ Â›Û˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙË Á‹ÈÓË ıÂÚÌfiÙËÙ·. OÈ ∞ÁÎÓÈÙÛ¿ÈÙ·Ó, ÌÈ· ·ÓÒÙÂÚË ‚·ıÌ›‰· ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ˘Úfi˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÛÙÚfi‚ÈÏÔ˘˜ ˘Úfi˜ fiÙ·Ó ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏË Îϛ̷η, fiˆ˜ ÛÙ· ËÊ·›ÛÙÂÈ· Î·È ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ηٷÛÙÚÂÙÈΤ˜ ˘ÚηÁȤ˜. ™˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÛÙÂÓ¿ Ì ÌÈ· ·ÎfiÌË ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚË ÔÌ¿‰· ÓÙ¤‚· Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙÔ ‡ÚÈÓÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ËÏ›Ô˘. ∆· Ú·ÓÈο ÛÙÔȯÂȷο, ÔÈ ÌÈÎÚÔÛÎÔÈΤ˜ ÂΛӘ ‡ÚÈÓ˜ Ô˘Û›Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ‰È·ÂÚÓÔ‡Ó ÙËÓ ˘Ê‹ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ÂÓfi˜ ‰¤Ó‰ÚÔ˘ ‹ fiÏˆÓ fiÛˆÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ·Ó25 OÈ ÂÙ¿ ∞‰ÂÏÊÔ›. µÏ¤ ª.¢., π, 105. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ÂÙ¿ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙȘ ÂÙ¿ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ Ù˘ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ¶Â‰›Ô. Ÿˆ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ·ÔÎÚ˘ÊÈÛÌfi, Ô fiÚÔ˜ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÌ‚¤ÏÂÈ· ‹ ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Î¿ÔÈ·˜ ηٿÛÙ·Û˘ Û˘Ó›‰ËÛ˘ ‹ Ù˘ ·ÓÙÈÏËÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ÂÓfi˜ ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ·ÈÛı‹ÛÂˆÓ ‹ ÙË ‰Ú¿ÛË ÌÈ·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ‰‡Ó·Ì˘ ‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ‡Ï˘ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ Î·ı¤Ó· ·’ Ù· ·Ú·¿Óˆ. ∆∞ ∂¡¢O∆∂ƒ∞ ¶Àƒ∞ ∆ø¡ ¶∂ƒπµ§∏ª∞∆ø¡ 63 ıÚÒÈÓÔ, Ê˘ÙÈÎfi Î·È ˙ˆÈÎfi ‚·Û›ÏÂÈÔ Î·È Ô˘ ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÔÓÙ·È Ì ٷ ˘Ú¿ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÎÔÛÌÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. OÚÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔ ÓÙ‚·˚Îfi ‚·Û›ÏÂÈÔ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚÈÁÚ·ÊÔ‡Ó Û·Ó ÂÌ„˘¯ÒÓÔÓÙ˜ οÔȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÎÙ›Ó˜ ʈÙfi˜ Î·È Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó Î·ı·˘ÙÔ› ÙËÓ Ô˘Û›· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ. ∫È ¿ÏϘ ÌÔÚʤ˜ ·ÚfiÌÔÈˆÓ ÛÙÔȯÂÈ·ÎÒÓ ˙ˆÒÓ Î·È ÓÙ‚·˚ÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó’ ··ÚÈıÌËıÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ Ë ·Ú·¿Óˆ ηٿٷÍË ·ÚΛ ÁÈ· ÙÔÓ ÙˆÚÈÓfi Ì·˜ ÛÎÔfi. 2. ∆Ô ∞ÛÙÚÈÎfi ¶Â‰›Ô. OÈ ‡ÚÈÓ˜ Ô˘Û›Â˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‰›Ô˘ Â›Ó·È ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚÔ Ó· ηٷÓÔËıÔ‡Ó ÂÊfiÛÔÓ ‰Â ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ·ÎfiÌË ÙÔÓ ÔÚÒÓÙ· ÔÊı·ÏÌfi Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ‰›Ô. ™˘ÓÈÛÙÔ‡Ó Î·ı·˘Ù¤˜ ÙË ı·ÏˆÚ‹ Î·È ÙË ıÂÚÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ. ∞Ó‹ÎÔ˘Ó Û ηÙÒÙÂÚË Ù¿ÍË fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÙÚ·fi Ù˘ ÂÈı˘Ì›·˜ Î·È Û ·ÓÒÙÂÚË Ù¿ÍË fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÙÚ·fi Ù˘ ¤ÊÂÛ˘, ÁÈ·Ù› ÙfiÙ ÙÔ ÛÙÔȯÂÈ·Îfi ÌÂÙÔ˘ÛÈÒÓÂÙ·È Û ÓÙ¤‚·. OÈ ‚·ıÌ›‰Â˜ Î·È ÔÈ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÔÏϤ˜, ·ÏÏ¿ Ù· ÔÓfiÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó ·Ú¿ ÌfiÓÔ Û ÌÈ· ÂÚ›ÙˆÛË. £· ‹Ù·Ó ›Ûˆ˜ ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· ÁÓˆÚ›˙·Ù ÙËÓ ÚÔÛˆÓ˘Ì›· Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÓÙ¤‚· ÙÔ˘ ˘Úfi˜, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ô ÚfiÏÔ˜ Â›Ó·È Ó· ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó Ù· ˘Ú¿ Ô˘ ı· ηٷÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ· ÙÔ ·ÈÙÈ҉˜ ÛÒÌ·. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ı˘ÌfiÌ·ÛÙ fiÙÈ Â›Ó·È Ë ÂÎÙ›Ó·ÍË ÙÔ˘ Ï·Óı¿ÓÔÓÙÔ˜ ˘Úfi˜ Ù˘ ‡Ï˘ Î·È Ë Û˘Á¯ÒÓÂ˘Û‹ ÙÔ˘ Ì ‰‡Ô ¿ÏÏ· ˘Ú¿ ÂΛÓÔ Ô˘ ÂÈʤÚÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹. ∞˘Ù¿ Ù· ÛÙÔȯÂȷο Î·È ÔÈ ÓÙ¤‚· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ∞ÁÎÓÈÛÔ‡Ú˘·Ó Î·È ÛÙËÓ ÔÏfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙȘ ‡ÚÈÓ˜ Ô˘Û›Â˜ ÙÔ˘ ‚Ô‡‰‰È, ÁÈ·˘Ùfi Î·È Ë Î·ÙÒÙ·ÙË ÂΉ‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¤ÎÙÔ ‰›Ô, ÙÔ ·ÛÙÚÈÎfi. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÓÙ‚·˚Τ˜ ·˘Ù¤˜ ˙ˆ¤˜ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ì ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ÛÙËÓ ¶Ú·ÁÌ·Ù›·, fiÔ˘ Î·È ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Î¿ˆ˜ ÂÎÙÂÓ¤ÛÙÂÚ·. 68 ª∂ƒO™ ¶ƒø∆O ∆ª∏ª∞ µ ∏ ∞∫∆π¡∞ ∆∏™ ¶ƒO™ø¶π∫O∆∏∆∞™ ∫∞π ∆O ¶Àƒ ¢π∞ ∆ƒπµ∏™ π. ∆Ô ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ. 1. ∏ ·ÎÙ›Ó· Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜. 2. ∏ ÂÁˆÈ΋ ·ÎÙ›Ó·. 3. ∏ ÂÓ·‰È΋ ·ÎÙ›Ó·. ππ. ∏ ·ÎÙ›Ó· Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ ÌfiÓÈÌÔ ¿ÙÔÌÔ. πππ. ∏ ·ÎÙ›Ó· Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ Î¿ÚÌ·. π. ∆O ∂ƒ°O ∆ø¡ ∆ƒπø¡ ∞∫∆π¡ø¡ 69 ∂¢ø ı›ÁÔ˘Ì ¤Ó· ı¤Ì· ÁÂÓÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Ô˘ fï˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ηٷÓÔ›ٷÈ. ∞ӷʤÚÔÌ·È ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÌfiÓÈÌˆÓ ·ÙfïÓ.26 26 ªfiÓÈÌÔ ÕÙÔÌÔ. ŒÓ· ȉÈÔÔÈË̤ÓÔ ÛËÌÂ›Ô ·ÙÔÌÈ΋˜ ‡Ï˘. ŒÓ· ÌÈÎÚÔÛÎÔÈÎfi ΤÓÙÚÔ ‰‡Ó·Ì˘ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ Î·È ÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ¤Ï͢ Á‡Úˆ ·’ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰ÔÌÔ‡ÓÙ·È Ù· ÂÚÈ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÓÛ·ÚÎÔ‡ÌÂÓ˘ ∂Ó¿‰·˜. ∞˘Ù¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÚ·Ṳ̂ӷ Û·Ó Ì·ÚÁ·ÚÈÙ¿ÚÈ· ¿Óˆ ÛÙË ÛÔ˘ÙÚ¿ÙÌ· ‹ Ó‹Ì·. ∞ÎÙ›Ó·. ŒÓ· Ú‡̷ ‰‡Ó·Ì˘ ‹ ÌÈ· ÂÎfiÚ¢ÛË. O ËÏÈ·Îfi˜ §fiÁÔ˜ ‹ Ô ª·ÎÚfiÎÔÛÌÔ˜ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÚÈÒÓ Î‡ÚÈˆÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ Î·È ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ. ∏ ∂Ó¿‰· ‹ Ô ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ˜ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Â›Û˘ ̤ۈ ÙÚÈÒÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ. ŸÏ˜ ÔÈ ·ÎÙ›Ó˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ¤Ó·Ó ȉȷ›ÙÂÚÔ ÎÈ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ Ù‡Ô ‰‡Ó·Ì˘. ∆ÚÈ¿‰·. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ÕÙÌ·-‚Ô‡‰‰È-Ì¿Ó·˜, Ë ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ ∂Ó¿‰·˜, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ë ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È ¤ÎÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ∂ÁÒ. ∏ ∂Ó¿‰· ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ∆ÚÈ¿‰·˜ Î·È ÛÙËÓ Î·ÙÒÙ·ÙË ‹ ÙÚ›ÙË Ÿ„Ë Ù˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙÔ ∂ÁˆÈÎfi ‹ ∞ÈÙÈ҉˜ ÛÒÌ·, ÙÔ ÓËÈ·Îfi ‹ ÛÂÚÌ·ÙÈÎfi ∂ÁÒ. ŸÌÔÈ· ÙÔ ∂ÁÒ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÙÚÈÏÔ‡ ηÙÒÙÂÚÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ÓÔËÙÈÎÔ‡, Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÔ‡ Î·È ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ (ÙˆÓ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ·ÓÒÙÂÚ˘ ∆ÚÈ¿‰·˜) Î·È Ù· ÙÚ›· ·˘Ù¿ ÁÂÓÓÔ‡Ó ÙËÓ ˘ÎÓ‹ Ê˘ÛÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË. ∏ ∞∫∆π¡∞ ∆∏™ ¶ƒO™ø¶π∫O∆∏∆∞™ ∫∞π ∆O ¶Àƒ ¢π∞ ∆ƒπµ∏™ 65 ∫¿ı ÛÒÌ· ‹ ÌÔÚÊ‹ fiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ ¶Ó‡̷, ¤¯ÂÈ Û·Ó ÂÛÙÈ·Îfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ Û οı ‰›Ô ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ Ô˘ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ·fi ‡ÏË ÙÔ˘ ·ÙÔÌÈÎÔ‡ ˘Ô‰›Ô˘ οı ‰›Ô˘. ∞˘Ùfi ¯ÚËÛÈ̇ÂÈ Û·Ó ˘Ú‹Ó·˜ ÁÈ· ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ‰‡Ó·Ì˘, ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Ù˘ ÈηÓfiÙËÙ·˜, ÙËÓ ·ÊÔÌÔ›ˆÛË Ù˘ ÂÌÂÈÚ›·˜ Î·È ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÌÓ‹Ì˘. ∆· ¿ÙÔÌ· ·˘Ù¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ¿ÌÂÛË Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙË ÌÈ· ‹ ÙËÓ ¿ÏÏË ·’ ÙȘ ÙÚÂȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÎÙ›Ó˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ: ·. ∆ËÓ ∂Ó·‰È΋ ∞ÎÙ›Ó·, ÙË Û˘ÓıÂÙÈ΋ ·ÎÙ›Ó· ÙÔ˘ ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ˘. ‚. ∆ËÓ ∂ÁˆÈ΋ ∞ÎÙ›Ó·. Á. ∆ËÓ ·ÎÙ›Ó· Ù˘ ¶ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜. ∫·ıÂÌÈ¿ ·fi ÙȘ ·ÎÙ›Ó˜ ·˘Ù¤˜ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì οÔÈÔ ·’ Ù· ÌfiÓÈÌ· ¿ÙÔÌ· ÙÔ˘ ηÙÒÙÂÚÔ˘ ÙÚÈÏÔ‡ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È ·ÛΛ ¿ÌÂÛË ‰Ú¿ÛË ¿Óˆ ÛÙ· ÛÂÈÚÒÌ·Ù·27 Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ¿ÙÔÌÔ. ™ËÌÂÈÒÛ·Ì ÛÙȘ “∂ÈÛÙÔϤ˜ Â› ÙÔ˘ ∞ÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈÎÔ‡ ¢È·ÏÔÁÈÛÌÔ‡” fiÙÈ Ù· ¿ÙÔÌ· ÙÔ˘ ηÙÒÙÂÚÔ˘ ÙÚÈÏÔ‡ ·ÓıÚÒÔ˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÌÈ· ‰ÈÏ‹ ‰ÈÂÚÁ·Û›·: ∫·Ù’ ·Ú¯‹ ‰ÈÂÁ›ÚÔÓÙ·È ÂÚÈÛÙÚÔÊÈο Î·È Î·ı¤Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù› 27 ™›ڈ̷: “°È· ÙËÓ ÂͤٷÛË Ù˘ ‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Ù¯ÓËÙ¿ ¤Ó·˜ ¯ÒÚÔ˜, ÔfiÙ ·Ó Á›ÓÂÈ Î¿ÔÈÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÛÙÔ ÙÔ›¯ˆÌ· Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛıËÎÂ, ÂÈÛÚ¤ÂÈ Ë ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Û· ‰‡Ó·ÌË Î·È Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÚÂȘ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔÈ Ô˘ ÂÚÈ˙ÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ‘Ô‹’ Ì ÙËÓ ÙÚÈÏ‹ ÙÔ˘˜ Û›ڷ ÙˆÓ ‰˘fiÌÈÛË ÂÏ›ÎˆÓ ÎÈ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘˜ Ì ÌÈ· Û›ڷ ̤۷ ÛÙÔ ¿ÙÔÌÔØ ·˘ÙÔ› ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜ ·fi ÂÙ¿ ÏÂÙfiÙÂÚÔ˘˜ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ηıÒ˜ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÙË Û›ڷ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÚÒÙˆÓ ÛÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÎÈ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘˜ Ì ÌÈ· Û›ڷ ̤۷ Û’ ·˘Ù‹ Î·È Î·ıÒ˜ Ú¤Ô˘Ó ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË Î·Ù‡ı˘ÓÛË, Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ¤Ó· ÎËÚ‡ÎÂÈÔ Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÚÒÙÔ˘˜. ∫·ı¤Ó·˜ ·’ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ·¯‡ÙÂÚÔ˘˜ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘˜, ‰È·Ï·Ù˘ÓfiÌÂÓÔ˜, Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ¤Ó·Ó ÎÏÂÈÛÙfi ·ÎÏÔØ Î·ı¤Ó·˜ ·’ ÙÔ˘˜ ÂÙ¿ ÏÂÙfiÙÂÚÔ˘˜, ‰È·Ï·Ù˘ÓfiÌÂÓÔ˜, Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ Â›Û˘ ¤Ó·Ó ÎÏÂÈÛÙfi ·ÎÏÔ. OÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÔÌÔ›ˆ˜ Ô˘ Ú¤Ô˘Ó Ì¤Û· Û’ ·˘ÙÔ‡˜, ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ‘¤Íˆ’, ·fi οÔÈÔÓ ÙÂÙÚ·‰È¿ÛÙ·ÙÔ ¯ÒÚÔ. ∫·ı¤Ó·˜ ·’ ÙÔ˘˜ ÏÂÙfiÙÂÚÔ˘˜ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘˜ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÂÙ¿ ·ÎfiÌË ÏÂÙfiÙÂÚÔ˘˜ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔÈ ‰È·‰Ô¯Èο Û ÔÚı¤˜ ÁˆÓ›Â˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È Î·ı¤Ó·˜ Â›Ó·È ÏÂÙfiÙÂÚÔ˜ ·’ ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓfi ÙÔ˘Ø ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÛÂÈÚÒÌ·Ù·. “∫¿ı Û›ڈ̷ ÂÌ„˘¯ÒÓÂÙ·È ·’ ÙË ˙ˆÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÂÓfi˜ ‰›Ô˘ Î·È ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù¤ÛÛÂÚ· Û ηÓÔÓÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ¤Ó· ÁÈ· οı Á‡ÚÔ. ∏ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÌÔÚ› Ó· ÂÓÙ·ı› ÚfiˆÚ· Ì ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ÁÈfiÁη.” – ∞ÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ÃËÌ›·, ÛÂÏ. 28. 70 66 71 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ÙÔ Êˆ˜ Û ‰È·‰Ô¯È΋ ÛÂÈÚ¿ ˆÛfiÙÔ˘ ʈÙÈÛı› ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ. ∆ÂÏÈο Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ÌÂÙÔ˘Û›ˆÛË ‹ (ÁÈ· Ó· ÙÔ ‰È·Ù˘ÒÛÔ˘Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈο) Ë fiψÛË ÌÂÙ·ÙÔ›˙ÂÙ·È ÙÂÏÈο ÛÙ· ÙÚ›· ÌfiÓÈÌ· ¿ÙÔÌ· Ù˘ ∆ÚÈ¿‰·˜ Î·È ¤Ú· ·’ Ù· ÙÚ›· ÌfiÓÈÌ· ¿ÙÔÌ· ÙÔ˘ ηÙÒÙÂÚÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘. ∆Ô Ê˘ÛÈÎfi ÌfiÓÈÌÔ ¿ÙÔÌÔ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÙ·È Î·È Ë fiψÛË Î·ı›ÛÙ·Ù·È Ì·Ó·ÛÈ΋ ‹ ÓÔËÙÈ΋, ÙÔ ·ÛÙÚÈÎfi ÌfiÓÈÌÔ ¿ÙÔÌÔ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÙ·È Î·È Ë fiψÛË ·Ô‚·›ÓÂÈ ‚Ô˘‰‰È΋, ÂÓÒ Ë ÓÔËÙÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È ·’ ÙÔ ÌfiÓÈÌÔ ¿ÙÔÌÔ ÙÔ˘ ¤ÌÙÔ˘ ‰›Ô˘, ÙÔ˘ ·ÙÌÈÎÔ‡. ŸÏ· ·˘Ù¿ Û˘ÓÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ ÂÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ ÛÙ· ¿ÙÔÌ· Î·È ÛÙË ˙ˆ‹ ̤۷ Û οı ¿ÙÔÌÔ. ∏ Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·˘ÙÒÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌfiÓÈÌˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Û˘ÓÔ„ÈÛı› ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∏ ∞ÎÙ›Ó· Ù˘ ¶ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ ¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛË ‰Ú¿ÛË ¿Óˆ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÌfiÓÈÌÔ ¿ÙÔÌÔ. ∏ ∂ÁˆÈ΋ ∞ÎÙ›Ó· ¤¯ÂÈ ·ÚfiÌÔÈ· ‰Ú¿ÛË ¿Óˆ ÛÙÔ ·ÛÙÚÈÎfi ÌfiÓÈÌÔ ¿ÙÔÌÔ. ∏ ∂Ó·‰È΋ ∞ÎÙ›Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙÂÓ‹ Û¯¤ÛË Ì ÙË ÓÔËÙÈ΋ ÌÔÓ¿‰·. ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Â›Ó·È ÙÚÈÏfi ·ÏÏ¿ fi¯È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓÔØ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ¿ÓÙÔÙÂ, fiˆ˜ ηıÂÙ› ÛÙË º‡ÛË, Û ‰È·‰Ô¯ÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜. ∏ ‰È¤ÁÂÚÛË, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ô˘ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÂÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ù˘ ÂÓ·‰È΋˜ ∞ÎÙ›Ó·˜ ÛÙË ÓÔËÙÈ΋ ÌÔÓ¿‰·, Á›ÓÂÙ·È ·ÈÛıËÙ‹ ÌfiÓÔ fiÙ·Ó Ô ˙Ëψً˜ ‰È·Ó‡ÂÈ ÙËÓ ∞ÙÚ·fi, ‹ ·ÊÔ‡ Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ª‡ËÛË. ∏ ÂÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ù˘ ÂÁˆÈ΋˜ ∞ÎÙ›Ó·˜ ÛÙÔ ·ÛÙÚÈÎfi ÌfiÓÈÌÔ ¿ÙÔÌÔ Á›ÓÂÙ·È ·ÈÛıËÙ‹ ÌfiÏȘ ÙÔ ∂ÁÒ ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· Û˘Ó‰Âı› ÈηÓÔÔÈËÙÈο Ì ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÁΤʷÏÔØ fiÙ·Ó Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi, Ë ÂÁˆÈ΋ ·ÎÙ›Ó· ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ‰˘Ó·ÌÈο ÎÈ ·‰È¿ÎÔ·Ø ·˘Ùfi Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È fiÙ·Ó Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È Ôχ ÂÍÂÏÈÁ̤ÓÔ˜ Î·È ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ ÙËÓ ∞ÙÚ·fi. ∏ ÙÚÈÏ‹ ·˘Ù‹ ‰‡Ó·ÌË Á›ÓÂÙ·È ·ÈÛıËÙ‹ ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜: ¶ÚÒÙÔ. ∂ȉڿ ¿Óˆ ÛÙ· ÙÔȯÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Û·Ó Â͈ÙÂÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Î·È ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ Î·È ÎÚ·‰·ÛÌÈ΋ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛË. ∏ ∞∫∆π¡∞ ∆∏™ ¶ƒO™ø¶π∫O∆∏∆∞™ ∫∞π ∆O ¶Àƒ ¢π∞ ∆ƒπµ∏™ 67 ¢Â‡ÙÂÚÔ. ¢ÈÂÁ›ÚÂÈ ÙÔ ÂÛÒÙÂÚÔ ˘Ú ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Î·È Î¿ÓÂÈ ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ Ó· Ï¿ÌÂÈ Ì ·‡ÍÔ˘Û· ·›ÁÏË. ∆Ú›ÙÔ. ∂ÂÓÂÚÁ› ÛÙ· ÛÂÈÚÒÌ·Ù· Î·È ‚·ıÌÈ·›· Ù· Ô‰ËÁ› fiÏ· Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ππ. ∏ ∞∫∆π¡∞ ∆∏™ ¶ƒO™ø¶π∫O∆∏∆∞™ ∫∞π ∆O ªO¡πªO ∞∆OªO ∏ ∞ÎÙ›Ó· Ù˘ ¶ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ ·ÊÔÚ¿ Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ÚÒÙ· ÛÂÈÚÒÌ·Ù· Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ËÁ‹ Ù˘ ‰È¤ÁÂÚÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ™ËÌÂÈÒÛÙÂ Â‰Ò ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· Ì ÙËÓ Î·ÙÒÙÂÚË ÙÂÙÚ¿‰· Î·È ÙË ‰È¤ÁÂÚÛ‹ Ù˘ ·’ ÙÔ ÂÁÒ. ∏ ∂ÁˆÈ΋ ∞ÎÙ›Ó· Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ¤ÌÙÔ Î·È ÙÔ ¤ÎÙÔ Û›ڈ̷ Î·È Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙËÓ ·ÈÙ›· Ù˘ ·Ó¿‰˘Û‹˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÌÈ· Ï·Óı¿ÓÔ˘Û· Î·È ‰˘ÓËÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Û ÈÛ¯‡ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ∏ ∂Ó·‰È΋ ∞ÎÙ›Ó· Â›Ó·È Ë ËÁ‹ ‰È¤ÁÂÚÛ˘ ÙÔ˘ ¤‚‰ÔÌÔ˘ ÛÂÈÚÒÌ·ÙÔ˜. À¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì’ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· Î·È ÁÈ· ÙÔ ÛÔ‚·Úfi ÛÔ˘‰·ÛÙ‹ ‰È·ÓÔ›ÁÔÓÙ·È Ï·ÙȤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÛΤ„˘ Î·È ·¯·Ó‹ ‰›· ¤Ú¢ӷ˜. ∏ ÙÚÈÏ‹ ·˘Ù‹ ‰Ú¿ÛË ÔÈΛÏÏÂÈ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÙË ÛÂÈÚ¿ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ·ÎÙ›Ó· ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ∂Ó¿‰·Ø ÙÔ ˙‹ÙËÌ· fï˜ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ÁÈ· Ó· ÙÔ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ıԇ̠ÙÒÚ·. ∂ÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ı¤Ì· ·’ ÙË ÛÎÔÈ¿ ÙÔ˘ ˘Úfi˜, ÌÔÚ› οˆ˜ Ó· Û˘ÏÏËÊı› Ë È‰¤· ̤۷ ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë fiÙÈ ÙÔ Ï·Óı¿ÓÔÓ ˘Ú Ù˘ ‡Ï˘ ÛÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ô‰ËÁÂ›Ù·È Û ϷÌÚfiÙËÙ· Î·È ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· Ì ÙË ‰Ú¿ÛË Ù˘ ∞ÎÙ›Ó·˜ Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜, Ô˘ ÛÌ›ÁÂÈ Ì’ ·˘Ùfi ÙÔ ˘Ú Î·È Î·Ù¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ ÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÌfiÓÈÌÔ ¿ÙÔÌÔ fiˆ˜ Î·È ÙÔ ºOÃ∞∆ ÛÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi ‰›Ô. ∆Ô ˘Ú ÎÚ‡‚ÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙË ÛÊ·›Ú· (›Ù ÙË Û˘ÛÙËÌÈ΋ ÛÊ·›Ú· ›Ù ÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ ÛÊ·›Ú·) Î·È Ë ∞ÎÙ›Ó· Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙË ÌÈ· ÂÚ›ÙˆÛË Î·È ÙÔ ºÔ¯¿Ù ÛÙËÓ ¿ÏÏË ‰Ú· Û·Ó ‰‡Ó·ÌË Ô˘ Ô‰ËÁ› ÙË Ï·Óı¿ÓÔ˘Û· ηٿÛÙ·ÛË Û ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È ÙË ‰˘ÓËÙÈÎfiÙËÙ· Û ÂΉËψ̤ÓË ‰‡Ó·ÌË. ∏ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ·˘Ù‹ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÏÂÙËı› Ì ÚÔÛÔ¯‹ Î·È ÎÚ›ÛË. Ÿˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ºÔ¯¿Ù Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ÂΉ‹ÏˆÛË ‹ ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ·, ¤ÙÛÈ Î·È Ë ∞ÎÙ›Ó· Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÙÚ›ÙË fi„Ë, ÂΛÓË Ù˘ ‰Ú·ÛÙË- 72 68 73 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ. ∆Ô ¤ÚÁÔ Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ÏÔÁÔ˚΋˜ fi„˘ ‹Ù·Ó Ë ‰È¢ı¤ÙËÛË Ù˘ ‡Ï˘ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÔÈÎÔ‰ÔÌËı› ÙÂÏÈο Û ÌÔÚÊ‹ ̤ۈ Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ fi„˘. ŒÙÛÈ ·Ôηı›ÛÙ·Ù·È Ë ·ÓÙÈÛÙÔȯ›·. ªÂ ÙË ˙ˆ‹ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ‰›Ô (·˘Ù‹ ÙË ˙ˆ‹ fiÔ˘ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÌfiÓÈÌÔ ¿ÙÔÌÔ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Ï‹Úˆ˜) Ë ‡ÏË ‰È¢ıÂÙÂ›Ù·È Î·È ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ ÙÂÏÈο Ó· ÔÈÎÔ‰ÔÌËı› ÛÙÔ ¡·fi ÙÔ˘ ™ÔÏÔÌÒÓÙÔ˜, ÙÔ ÂÁˆÈÎfi ÛÒÌ·, Ì ÙË ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË Ù˘ ÂÁˆÈ΋˜ ˙ˆ‹˜, Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ fi„˘. ™ÙÔ Ï·ÙÔÌÂ›Ô Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Ï›ıÔÈ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¡·fi. ªÂ ÙËÓ ‡·ÚÍË ¿Óˆ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ‰›Ô Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÚÔÛˆÈ΋ ˙ˆ‹ ÎÂÚ‰›˙ÂÙ·È ÂΛÓË Ë ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ∂ÁÒ Û·Ó ÈηÓfiÙËÙ·. ŸÛ· ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È Â‰Ò ı· ·ÓÙ·Ì›„Ô˘Ó ÏÔ˘ÛÈÔ¿ÚÔ¯· ÙËÓ ·Ì¤ÚÈÛÙË ÚÔÛÔ¯‹ Ì·˜ Î·È ı· Ì·˜ ‰È·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÂÎÙ¿ÛÂȘ ȉÂÒÓ Ô˘ ı· Ì·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ÌÈ· ÛÔÊfiÙÂÚË Î·Ù·ÓfiËÛË, Û ÌÈ· ÔÚıfiÙÂÚË ÎÚ›ÛË Î·È Û ÌÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË ÁÈ· ‰Ú¿ÛË. πππ. ∏ ∞∫∆π¡∞ ∆∏™ ¶ƒO™ø¶π∫O∆∏∆∞™ ∫∞π ∆O ∫∞ƒª∞ £· ‹Ù·Ó ÊÚfiÓÈÌÔ Â‰Ò Ó· οÓÔ˘Ì ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË, ÁÈ·Ù› Ì ÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ÌÓ‹Ì˘ ÌÔÚ› Ó· ÙÂı› Ë ‚¿ÛË Ù˘ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÁÓÒÛ˘. ∞Û¯ÔÏËı‹Î·Ì ·Ú¯Èο Ì ٷ ÙÚ›· ˘Ú¿ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ – Ì·ÎÚÔÎÔÛÌÈÎÔ‡ Î·È ÌÈÎÚÔÎÔÛÌÈÎÔ‡ – Î·È ·ÊÔ‡ ‰È·Ù˘ÒÛ·Ì ÔÚÈṲ̂Ó˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ, ÚÔ¯ˆÚ‹Û·Ì ÛÙËÓ ÂͤٷÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ·fi Ù· ˘Ú¿, ÂΛÓÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È ¤ÌÊ˘ÙÔ ÛÙËÓ ‡ÏË. ∞ÊÔ‡ ÙÔ ÌÂÏÂÙ‹Û·Ì οˆ˜ ÛÙËÓ ÙÚÈÏ‹ ÙÔ˘ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÚË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ÂÍÂÙ¿Û·Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ∞ÎÙ›Ó·˜ Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ Û¯¤Û˘ Ù˘ Ì ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ·˘Ùfi ˘Ú. ¶Ú¤ÂÈ Â‰Ò Ó· ı˘ÌËıԇ̠fiÙÈ fiÏ· fiÛ· Ú·ÁÌ·Ù¢ı‹Î·Ì ۯÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ‡ÏË Î·È Ë ÛΤ„Ë ·˘Ù‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÚÔÛÂÎÙÈο ηٿ ÓÔ˘ Û’ ÔÏfiÎÏËÚÔ ·˘Ùfi ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ı· Ù· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì fiÏ· ·fi ÙË ÛÎÔÈ¿ ÙÔ˘ ÓÔ˘ Î·È ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·’ ÙË ÛÎÔÈ¿ Ù˘ £Â›·˜ ∞ÎÙ›Ó·˜. ∂‰Ò ·Û¯ÔÏԇ̷ÛÙ ̒ ÂΛÓÔ Ô˘ Ë ∂.¶.ª. ·ÔηÏ› ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ·ÎÙ›Ó· ∏ ∞∫∆π¡∞ ∆∏™ ¶ƒO™ø¶π∫O∆∏∆∞™ ∫∞π ∆O ¶Àƒ ¢π∞ ∆ƒπµ∏™ 69 Ì ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ù˘ ÛÙËÓ ‡ÏË.28 ŸÏ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ∞ÎÙ›Ó˜ ÙÔ˘ ∫ÔÛÌÈÎÔ‡ ¡Ô˘, Ù˘ ¶ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ £Â›·˜ ∞Á¿˘-™ÔÊ›·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ Ô˘ÛÈ҉˘ ÔÈfiÙËÙ· Ô˘ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Ì ÙË ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË Î¿ÔÈÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·. ∏ ¶ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜ ∞ÎÙ›Ó· Â›Ó·È Ë ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ΛÓËÛ˘ Ô˘ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ‰È· Ù˘ ‡Ï˘. ∏ ∞ÎÙ›Ó· ÙÔ˘ ¡Ô˘ Â›Ó·È Ë ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÓÔ‹ÌÔÓÔ˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ô˘ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ‰È· ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ΛÓËÛ˘ Î·È Ù˘ ‡Ï˘. ∏ ∞ÎÙ›Ó· Ù˘ ∞Á¿˘-™ÔÊ›·˜ Â›Ó·È Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹ÙÚÔ˘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙË ÓÔ‹ÌÔÓ· ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ‡Ï˘ Û ΛÓËÛË ÁÈ· Ó· ÂΉËÏÒÛÂÈ Û ¤Ó· Û˘ÓıÂÙÈÎfi fiÏÔ ÙË ÌÂÁ¿ÏË fi„Ë Ù˘ ∞Á¿˘ ÙÔ˘ §fiÁÔ˘.29 ∞˘Ù‹ Ë ÁÚ·ÌÌ‹ ÛΤ„˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛı› ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Î·È ÛÙÔ ªÈÎÚfiÎÔÛÌÔ Î·È Ó· ηٷ‰Â›ÍÂÈ ˆ˜ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ·ÙÔÌÈο ÂÈÙÂÏ› ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ù‡Ô ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔÓ ËÏÈ·Îfi §fiÁÔ, ·ÏÏ¿ Û ÌÈÎÚfiÙÂÚË Îϛ̷η. ™’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ Ú·ÁÌ·Ù›·˜ ı· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ì·˜ ÛÙËÓ ∞ÎÙ›Ó· Ù˘ ∂ÓÂÚÁÔ‡ ⁄Ï˘, ‹ Û’ ÂΛÓË ÙË Ï·Óı¿ÓÔ˘Û· ıÂÚÌfiÙËÙ· Ù˘ Ô˘Û›·˜, Ô˘ ˘fiÎÂÈÙ·È ÛÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ Ù˘ Î·È Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙÔ ·›ÙÈÔ Ù˘ ΛÓËÛ‹˜ Ù˘. ∞Ó ÛÎÂÊıԇ̠̠ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Î·È ‰È·‡ÁÂÈ· ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì fiÛÔ ÛÙÂÓ¿ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Ì’ ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÔÈ ∫‡ÚÈÔÈ §›Èη ‹ ∫‡ÚÈÔÈ ÙÔ˘ ∫¿ÚÌ·. ∆ÚÂȘ ·’ ∞˘ÙÔ‡˜ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÂÓ¿ Ì ÙÔ ∫¿ÚÌ· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ οÔÈ· ·’ ÙȘ ÙÚÂȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ∞ÎÙ›Ó˜ ‹ Ù· ÙÚ›· ¶Àƒ∞, ÂÓÒ Ô Ù¤Ù·ÚÙÔ˜ ∫‡ÚÈÔ˜ §›Èη Û˘Óı¤ÙÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ∞‰ÂÏÊÒÓ ÙÔ˘ Î·È ÂÈÙËÚ› ÙËÓ ÔÌÔÈfiÌÔÚÊË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË Î·È ·Ó¿ÌÂÈÍË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ˘ÚÒÓ. ™ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜, ÙË °Ë, ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Ù· ÛËÌ›· Â·Ê‹˜ ∆Ô˘˜ ‰È· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ “µÔ˘‰‰ÒÓ ¢Ú¿Û˘”30 (Ú¤ÂÈ Â‰Ò Ó· ÙÔ28 µÏ¤ ª.¢., π, 108 & ππ, 596. 29 ª.¢., π, 99, 108 & ππ, 596. 30 “µÔ‡‰‰Â˜ Ù˘ ¢Ú¿Û˘”. OÈ ‘¶Ú·Ù˘¤Î· µÔ‡‰‰Â˜’. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ‚·ıÌfi˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙË ™¯ÔÏ‹ °ÈÔÁηÙÛ¿Ú˘·, fï˜ ‰ËÏÒÓÂÈ ÌfiÓÔ ÌÈ· ˘„ËÏ‹ ‰È·ÓÔËÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ¯ˆÚ›˜ ηÌÈ¿ ·ÏËıÈÓ‹ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfiÙËÙ·… ∞ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ ·ÙÚ·Ô‡˜ ÚÔ˜ ÙË ¡ÈÚ‚¿Ó·, ÙËÓ Î·ÙÒÙ·ÙË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤Ó·˜ ÁÈfiÁÎÈ – “¯ˆÚ›˜ ‰¿ÛηÏÔ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ÛÒ˙ÂÈ ¿ÏÏÔ˘˜” – Ì ÙËÓ ·Ï‹ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ı¤ÏËÛ˘ Î·È ÙËÓ Ù‹ÚËÛË Ù¯ÓÈÎÒÓ 74 70 75 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ÓÈÛÙ› Ë ·ÓÙÈÛÙÔȯ›·) Î·È ÙÔ˘ ٤ٷÚÙÔ˘ ∫Ô˘Ì¿Ú·, ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘. ∫·Ù·Ï‹ÁÔ˘ÌÂ Û˘ÓÂÒ˜ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë fiÙÈ Ë ∞ÎÙ›Ó· Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙË Û¯¤ÛË Ù˘ Ì ÙÔ ˘Ú Ù˘ ‡Ï˘ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Î·È ‰È¢ıÂÙÂ›Ù·È ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ·fi ¤Ó·Ó ·’ ÙÔ˘˜ µÔ‡‰‰Â˜ Ù˘ ¢Ú¿Û˘. ∆Ô Î¿ÚÌ·31, 32, 33 Ù˘ ηı·˘Ù‹˜ ‡Ï˘ ·ÔÙÂÏ› ‰˘ÛÓfiËÙÔ ı¤Ì· Î·È ˆ˜ ÙÒÚ· Û¿ÓÈ· ¤¯ÂÈ ıÈÁ›. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ÂÌϤÎÂÙ·È ·Ó·fiÛ·ÛÙ· Ì ÙÔ Î¿ÚÌ· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘. ™˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÂͤÏÈ͢ Ù˘ ÂÓ·‰È΋˜ Ô˘Û›·˜, Ù˘ ÛÙÔȯÂȷ΋˜ Ô˘Û›·˜ Î·È Ù˘ ·ÙÔÌÈ΋˜ ‡Ï˘ ÙÔ˘ ‰›Ô˘Ø Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÙÂÛۿηÓfiÓˆÓ ÊÙ¿ÓÂÈ ·ÙÔÌÈο Û οÔÈÔ Â›‰Ô˜ ηْ fiÓÔÌ· ‚Ô˘‰‰È΋˜ ηٿÛÙ·Û˘.” – £ÂÔÛÔÊÈÎfi °ÏˆÛÛ¿ÚÈÔ. 31 “∞’ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ∫¿ÚÌ·, Ô˘ Û·˜ ¤‰ˆÛ·, ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÙ fiÙÈ Î·Ó¤Ó· ‰›Ô ‡„ÈÛÙ˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ ÓÈÚ‚·ÓÈÎfi, ‰Â ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Íˆ ·fi ÙÔÓ Î·ÚÌÈÎfi ÙÚÔ¯fi ÎÈ fiÙ·Ó Ï¤ÁÂÙ·È ÛÙȘ ™·ÓÛÎÚÈÙÈΤ˜ Áڷʤ˜ Î·È ÛÙËÓ ª·Áη‚¿Ù °ÎÈÙ¿ fiÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰È·Û¯›˙Ô˘Ó ÙÔÓ Î·ÚÌÈÎfi ˆÎ·Ófi, Ú¤ÂÈ ·˘Ùfi Ó· ηٷÓÔÂ›Ù·È Ì οÔÈ· ÂÈʇϷÍË. OÈ ÔÓÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ηÙfiÚıˆÛ·Ó Ó· ÂͤÏıÔ˘Ó ·’ ÙÔÓ Î·ÚÌÈÎfi ÙÚÔ¯fi, ÙÔ ¤Ù˘¯·Ó ÌÔÓ¿¯· ·Ó ıˆÚËı› fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚÔ¯fi Ô˘ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÙÒÚ·. O ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ÎÈÓÂ›Ù·È Û’ ¤Ó· ·˘Ï¿ÎÈ fiϘ ÙȘ ̤Ú˜ ÙÔ˘ µÚ¿¯Ì·, ·ÏÏ¿ ÚÔ¯ˆÚ› Û fiÏÔ Î·È ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ηıÒ˜ ÂÎÏËÚÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘. ∞˘ÙÔ› Ô˘ ¤ÊÙ·Û·Ó Û ÌÈ· ·Ó¿·˘Ï·, ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÒÚ· ÂÊÈÎÙ‹, ı· ÂÚȤÏıÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ̤ڷ ÛÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ÙÚÔ¯Ô‡, ›Ûˆ˜ Ì·˙› Ì οÔÈ· ÙÈ̈ڛ· ÁÈ· Ù· ˘„ËÏ¿ ηı‹ÎÔÓÙ· Ô˘ ·Ú·Ì¤ÏËÛ·Ó Â› ·ÈÒÓ˜.” – ªÂÚÈΤ˜ ™Î¤„ÂȘ ÛÙËÓ °ÎÈÙ¿, ÛÂÏ. 40. 32 OÈ §›Èη Â›Ó·È Ù· ¶Ó‡̷ٷ ÙÔ˘ ™‡Ì·ÓÙÔ˜. ™˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ¡fiÌÔ ÙÔ˘ ∞ÈÙ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ∞ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ (∫¿ÚÌ·) Î·È ÙÔ˘˜ ηٷÁÚ·Ê›˜ ÙÔ˘. O fiÚÔ˜ §›Èη ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·’ ÙË ÁÚ·Ê‹ “§›È”. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ∫˘Ú›Ô˘˜ §›Èη ‚Ϥ ª.¢., π, ÛÂÏ. 152, 153. OÈ µÔ‡‰‰Â˜ Ù˘ ¢Ú¿Û˘ Â›Ó·È Ë ∆ÚÈ¿‰· Ë OÔ›· ÛÙ¤ÎÂÈ ÏËÛȤÛÙÂÚ· ÛÙÔÓ ™·Ó¿Ù ∫Ô˘Ì¿Ú·, ÙÔÓ ∫‡ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘. ∞ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ Ï·ÓËÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›Â˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÙÚÂȘ Ÿ„ÂȘ Ù˘ ÏÔÁÔ˚΋˜ ÙÚ›Ù˘ Ÿ„˘ Î·È ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙË ‰‡Ó·ÌË ›Ûˆ ·’ ÙËÓ Ï·ÓËÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË. ∂Ó·‰È΋ O˘Û›· Â›Ó·È Ë ‡ÏË ÙÔ˘ ·ÙÔÌÈÎÔ‡ (‹ ·ÓÒÙ·ÙÔ˘) ˘Ô‰›Ô˘ οı ‰›Ô˘. ™ÙÔȯÂȷ΋ O˘Û›· Â›Ó·È Ë ‡ÏË ÙˆÓ ¤ÍÈ ˘Ô‰›ˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÙÔÌÈο. ∂›Ó·È ÌÔÚȷ΋ ‡ÏË. 33 “∆Ô ∫¿ÚÌ· ÌÔÚ› Ó· ÔÚÈÛÙ› ˆ˜ Â›Ó·È Ë ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ÁÂÓÓÈ¤Ù·È ·fi ¤Ó· ·ÓıÚÒÈÓÔ Î¤ÓÙÚÔ ÁÈ· Ó· ‰Ú¿ÛÂÈ ÛÙÔÓ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÎfiÛÌÔ Î·È Ë ÂÎ Ù˘ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ ÂÈÚÚÔ‹ Ô˘ ÁÂÓÓÈ¤Ù·È Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ·fi ÙÔÓ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÁÈ· Ó· ‰Ú¿ÛÂÈ ¿Óˆ ÙÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ÔÓÔÌ·Ûı› ηÚÌÈ΋ Â›‰Ú·ÛË Î·È ÙÔ ÔÚ·Ùfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È ·’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË Î¿Ùˆ ·fi ηٿÏÏËϘ Û˘Óı‹Î˜ ÌÔÚ› Ó· ÔÓÔÌ·Ûı› ηÚÌÈÎfi˜ ηÚfi˜.” – ªÂÚÈΤ˜ ™Î¤„ÂȘ ÛÙËÓ °ÎÈÙ¿, ÛÂÏ. 53. ∏ ∞∫∆π¡∞ ∆∏™ ¶ƒO™ø¶π∫O∆∏∆∞™ ∫∞π ∆O ¶Àƒ ¢π∞ ∆ƒπµ∏™ 71 ÚˆÓ ÛÂÈڈ̿وÓ, Ì ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ÙË Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙȘ ÌÔÚʤ˜ fiÙ·Ó Â›Ó·È ·ÙÔÌÈΤ˜ Î·È Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÛÒÙÂÚ˘ Ï·Óı¿ÓÔ˘Û·˜ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ ηıÒ˜ Î·È Ì ÙË ‚·ıÌÈ·›· ‡ÚÈÓË ·‡ÍËÛ‹ Ù˘ ̤¯ÚÈ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÛÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÂΛÓÔ˘ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÔ ·ÈÙÈ҉˜ ÛÒÌ·: ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ̤ۈ η‡Û˘. ∞Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛ˘ Ù˘ ‡Ï˘ Û ÌÔÚÊ‹ ‰È· Ù˘ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û˘ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÎÙ›ÓˆÓ, Ù˘ £Â›·˜ Î·È Ù˘ ¶ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜, ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÂΛÓÔ ÙÔ ˘Ú ‰È· ÙÚÈ‚‹˜ Ô˘ Ù›ÓÂÈ Û ˙ˆ‹ Î·È Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË. ∆Ô Î¿ÚÌ· Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÂÍ›ÛÔ˘ ·¯·Ó¤˜ ı¤Ì·, Ôχ ÂÚ›ÏÔÎÔ ÁÈ· ÙË Ì¤ÛË Î·Ù·ÓfiËÛË, ·ÏÏ¿ Û˘ÓÈÛÙ¿ ¤Ó·Ó ·Ú¿ÁÔÓÙ· ·ÏËıÈÓ‹˜ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·‚ϤÂÙ·È ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÂÓfi˜ ÎfiÛÌÔ˘, Ì ÙË Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ÎfiÛÌˆÓ ‹ ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ıˆÚÔ‡ÌÂÓÔ˘ ·fi ˘„ËÏfiÙÂÚ· Â›‰·. ∫·ıÂÙ› Â›Ó·È ÛÙËÓ ÔÏfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚·Ó ÎÔÛÌÈΤ˜ O˘Û›Â˜ Î·È OÓÙfiÙËÙ˜ Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ËÏȷο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÌÂÓÔ Ì¤Ûˆ ¯ˆÚÈÛÙÒÓ ·ÙfiÌˆÓ Î·È Ì¤Ûˆ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ Û˘Ûۈ̷ÙÒÛÂˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÌÔÚʤ˜. ∏ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ∞ÎÙ›Ó·˜ Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙ· ÂÓ‰fiÙÂÚ· ˘Ú¿ Â›Ó·È Û˘ÓÂÒ˜ ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÂÈÚÚÔ‹˜ ÙÔ˘ Ï·ÓËÙÈÎÔ‡ §fiÁÔ˘ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÂÓ¯fiÌÂÓ˘ ·ÎÙ›Ó·˜, ηıÒ˜ ∞˘Ùfi˜ ÂÎÏËÚÒÓÂÈ ÂΛÓÔ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ∫¿ÚÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ ∆Ô˘ Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÌÂÁ¿ÏÔ ‹ ÌÈÎÚfi ·ÎÏÔ. ŒÙÛÈ ÂÈʤÚÂÈ Î·È ÙÂÏÈο ÌÂÙÔ˘ÛÈÒÓÂÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÈÙ›ˆÓ Ô˘ Ô ÿ‰ÈÔ˜ ¤ıÂÛ Û ΛÓËÛË ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ¤ÍÈ ∞‰ÂÏÊÔ‡˜ ∆Ô˘, ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Ï·ÓËÙÈÎÔ‡˜ §fiÁÔ˘˜. ™˘Ó·ÓÙԇ̠¤Ó· Û·Ê‹ ·Ú·ÏÏËÏÈÛÌfi Ì ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË Ô˘ ·ÛÎÂ›Ù·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÛÙȘ Á‹ÈÓ˜ Â·Ê¤˜ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰È¿Ï·ÛË Î·È ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË, ÙË ‰È¤ÁÂÚÛË ‹ ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ı˘ÌfiÌ·ÛÙ fiÙÈ fiϘ ÔÈ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ÂÈÚÚÔ¤˜ Î·È ÂȉڿÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È ·ÈÛıËÙ¤˜ ÛÙÔ ·ÛÙÚÈÎfi ‰›Ô Î·È ·fi ÂΛ ‰ÚÔ˘Ó ‰È· ÙÔ˘ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ÛÙÔ ˘ÎÓfi Ê˘ÛÈÎfi, ˘¿ÁÔÓÙ·˜ Û˘ÓÂÒ˜ ÙËÓ ‡ÏË ÛÙË ÛÊ·›Ú· ÂÈÚÚÔ‹˜ ÙÔ˘, ÌÔÏÔÓfiÙÈ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂÓ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·’ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ‰›Ô. 76 ª∂ƒO™ ¶ƒø∆O ∆ª∏ª∞ ° ∆O ∞π£∂ƒπ∫O ™øª∞ ∫∞π ∏ ¶ƒ∞¡∞34 π. ∏ ʇÛË ÙÔ˘ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜. 1. ™ÎÔfi˜ Î·È ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘. 2. OÎÙÒ ‰ËÏÒÛÂȘ. ππ. ∏ ʇÛË Ù˘ Ú¿Ó·. 1. ∏Ïȷ΋ Ú¿Ó·. 2. ¶Ï·ÓËÙÈ΋ Ú¿Ó·. 3. ∏ Ú¿Ó· ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ. πππ. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜. 1. ∂›Ó·È Ô ‰¤ÎÙ˘ Ù˘ Ú¿Ó·. 2. ∂›Ó·È Ô ·ÊÔÌÔȈً˜ Ù˘ Ú¿Ó·. 3. ∂›Ó·È Ô ‰È·‚È‚·ÛÙ‹˜ Ù˘ Ú¿Ó·. 4. ¢È·Ù·Ú·¯¤˜ ÙÔ˘ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜. IV. ª·ÎÚÔÎÔÛÌÈÎÔ› Î·È ÌÈÎÚÔÎÔÛÌÈÎÔ› ·Èı¤Ú˜. 1. O Ï·ÓËÙÈÎfi˜ §fiÁÔ˜ Î·È ÔÈ ·Èı¤Ú˜. 2. ∫ÔÛÌÈÎÔ› Î·È Û˘ÛÙËÌÈÎÔ› ·Èı¤Ú˜. 3. O ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi˜ ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜. V. O ı¿Ó·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ ·ÈıÂÚÈÎfi ÛÒÌ·. 1. ªÈÎÚÔÎÔÛÌÈÎfi˜ ı¿Ó·ÙÔ˜. 2. ª·ÎÚÔÎÔÛÌÈ΋ Ú·Ï¿ÁÈ·. π. ∏ ºÀ™∏ ∆OÀ ∞π£∂ƒπ∫OÀ ™øª∞∆O™ 77 ∂•∂∆∞∑O¡∆∞™ Ù· ÂÓ‰fiÙÂÚ· ˘Ú¿ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ı· ·Ó·Î·Ï‡34 “¶Ú¿Ó· ‹ ˙ˆÙÈ΋ ·Ú¯‹ Â›Ó·È Ë ÂȉÈ΋ Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ÕÙÌ· Ì οÔÈ· ÌÔÚÊ‹ ‡Ï˘ Ë ÔÔ›·, ÏfiÁˆ Ù˘ Û¯¤Û˘ Ì ÙÔ ÕÙÌ·, ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌÂ›Ù·È Û·Ó Ì¤ÛÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ∆O ∞π£∂ƒπ∫O ™øª∞ ∫∞π ∏ ¶ƒ∞¡∞ 73 „Ô˘Ì ÔÏÏ¿ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ÁÂÓÈ¿ ÛÙÔ¯·ÛÙÒÓ ÁÈ· ÙÚÂȘ ΢ڛˆ˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó’ ··ÚÈıÌËıÔ‡Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: 1. ™ÎÔfi˜ Î·È ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘. ¶ÚÒÙÔ. ™ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÎÚ‡‚ÂÙ·È (ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Î·È ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ·ÛÎÔ‡Ó ÙÔ È·ÙÚÈÎfi Â¿ÁÁÂÏÌ·) ÌÈ· ÏËÚ¤ÛÙÂÚË Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ Ù˘ ‡Ï˘ Î·È ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ Ù˘ ˘Á›·˜. ∏ ϤÍË ˘Á›· ÔÚ›ÛÙËΠÔχ ÛÙÂÓ¿ ηٿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È Ë ¤ÓÓÔÈ¿ Ù˘ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠÛÙËÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È ÛÙËÓ Ï‹ÚË ¤ÎÊÚ·ÛË ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÛÙÔȯÂÈ·ÎÔ‡. ™ÙȘ ̤Ú˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ı· Á›ÓÂÈ ·ÓÙÈÏËÙfi fiÙÈ Ë ˘Á›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·’ ÙËÓ ˘Á›· fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘ÁÁÂÓÒÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ÎÈ ·fi ÙË Û˘ÓÂÚÁ·ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË Î·È ÙËÓ Ï‹ÚË ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ ‡Ï˘ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Î·È ÙÔ˘ Ï·ÓËÙÈÎÔ‡ ÛÙÔȯÂÈ·ÎÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· Û‡ÓıÂÙË ÂΉ‹ÏˆÛË ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÛÙÔȯÂÈ·ÎÒÓ fiÏ˘ Ù˘ ÂΉËψ̤Ó˘ ʇÛ˘. ¢Â‡ÙÂÚÔ. ™ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ Ú¿Ó· ÂÚȤ¯ÂÙ·È Ë ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÂȉڿÛÂˆÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ ÙÔ˘ ËÏ›Ô˘, ÙȘ Ôԛ˜ (·fi ¤ÏÏÂÈ„Ë Î·Ï‡ÙÂÚ˘ ¤ÎÊÚ·Û˘) ı· ÔÓÔÌ¿ÛÔ˘Ì “ËÏȷΤ˜ Ú·ÓÈΤ˜ ÂÎÔÚ‡ÛÂȘ”. OÈ ËÏȷΤ˜ ·˘Ù¤˜ Ú·ÓÈΤ˜ ÂÎÔÚ‡ÛÂȘ Â›Ó·È ÙÔ ·Ú·ÁfiÌÂÓÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ËÏ›Ô˘, Ô˘ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ ¿ÏÏ· ÛÒÌ·Ù· ÛÙÔ ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· ̤ۈ ÂÓfi˜ ·’ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ·ÚÈÔ˘˜ ·ÁˆÁÔ‡˜ Â·Ê‹˜ Î·È ÚÔηÏ› ÛÙ· ÛÒÌ·Ù· Ô˘ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ ÔÚÈṲ̂ӷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó Î¿ˆ˜ ·fi ÂΛӷ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ·’ ÙȘ ¿ÏϘ ÂÎÔÚ‡ÛÂȘ. ∆· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·˘Ù¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ıˆÚËıÔ‡Ó Û·ÊÒ˜ ‰ÈÂÁÂÚÙÈο ÎÈ ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈο Î·È (̤ۈ Ù˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ÔÈfiÙËÙ·˜) ˆ˜ ÂÈʤÚÔÓÙ· Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÚÔˆ·fiÎÙËÛË ÂÌÂÈÚ›·˜. ∏ ÂȉÈ΋ ·˘Ù‹ Û¯¤ÛË Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ ¶Ú¿Ó· ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘. ∏ ÎÔÛÌÈ΋ ¶Ú¿Ó· Ô˘ ‰È·ÂÚÓ¿ Ù· ¿ÓÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ¶Ú¿Ó· Ì ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ¤ÓÓÔÈ·, ·ÏÏ¿ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· fiÓÔÌ· ÁÈ· ÙÔÓ µÚ¿¯Ì· Û·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi Ù˘ ·ÙÔÌÈ΋˜ ¶Ú¿Ó·… ŸÏ· Ù· fiÓÙ·, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·Ó Â›Ó·È ¡Ù‚¿Ù·, ¿ÓıÚˆÔÈ ‹ ˙Ò·, ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÌfiÓÔ ÂÊfiÛÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¶Ú¿Ó· ̤۷ ÛÙÔ ÛÒÌ·. ∫·ıÔÚ›˙ÂÈ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ fiψӅ ∏ ¶Ú¿Ó· ‹ Ë ˙ˆÙÈÎfiÙËÙ· ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÓÔ˘ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛˆÓ.” – ∏ OÊÈÔÂȉ‹˜ ¢‡Ó·ÌË, ÛÂÏ. 94, 95. 78 74 79 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ıÔ‡Ó ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ΢ÙÙ·ÚÈ΋˜ ‡Ï˘ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜Ø ·ÊÔÚÔ‡Ó Â›Û˘ ÙËÓ ÂÛÒÙÂÚË ˘Á›· (Ô˘ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Ì ÙË ıÂÚÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Î·È ÙËÓ Â·ÎfiÏÔ˘ıË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘) Î·È ÙËÓ ÔÌÔÈfiÌÔÚÊË ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙÔ È‰È·›ÙÂÚÔ ·˘Ùfi ¿ÙÔÌÔ ‡Ï˘ ·ÔÙÂÏ› Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ̤ÚÔ˜. ∏ ÂÎÔÚ¢fiÌÂÓË Ú¿Ó· Û˘ÓÙÂÏ› Ôχ Ï›ÁÔ ÛÙË ‰fiÌËÛË Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜Ø ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙË ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›· Ù˘, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È fï˜ Ë Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ Ì ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ˘Á›·˜ ÙˆÓ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ù˘. ÕÏϘ ·ÎÙ›Ó˜ ÙÔ˘ ËÏ›Ô˘ ÂÂÓÂÚÁÔ‡Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÛÙȘ ÌÔÚʤ˜ Î·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ˘˜. ªÂÚÈΤ˜ ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∫·Ù·ÛÙÚÔʤ· ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ Î·È ¿ÏϘ ÚÔˆıÔ‡Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ Û˘ÓÔ¯‹˜ Î·È Ù˘ ¤ÏÍË˜Ø ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∫·Ù·ÛÙÚÔʤ· Î·È ÙÔ˘ ™˘ÓÙËÚËÙ‹ ÚÔˆıÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¡fiÌÔ Ù˘ ŒÏ͢ Î·È ÕˆÛ˘. ªÂÚÈΤ˜ ·ÎÙ›Ó˜ ÚÔηÏÔ‡Ó Û·ÊÒ˜ ÂÈÙ·¯˘ÓfiÌÂÓË Î›ÓËÛË, ÂÓÒ ¿ÏϘ ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛË. ∞˘Ù¤˜ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ·Û¯ÔÏԇ̷ÛÙÂ Â‰Ò – ÔÈ Ú·ÓÈΤ˜ ËÏȷΤ˜ ÂÎÔÚ‡ÛÂȘ – ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·Èı¤Ú˜, ÂΛÓË ÙËÓ ‡ÏË Ô˘ (·ÚfiÙÈ Ê˘ÛÈ΋) ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ÔÚ·Ù‹ ÛÙÔ Ì¿ÙÈ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ∞ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË ‚¿ÛË fiÏ˘ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ fiÙ·Ó ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ‡Ï˘ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ‰›Ô˘, ÙËÓ ÂÁÁÂÓ‹ ÙÔ˘˜ ıÂÚÌfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ÙÔ˘˜ ΛÓËÛË. OÈ ÂÎÔÚ‡ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙË ‚¿ÛË ÂΛÓÔ˘ ÙÔ˘ “˘Úfi˜ ‰È· ÙÚÈ‚‹˜” Ô˘ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ÛÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ‡Ï˘. ∆ÂÏÈο, Ì ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ Ú¿Ó· ·ÔÎÙ¿Ù·È Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ÌÂıfi‰Ô˘ Ù˘ ÏÔÁÔ˚΋˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÎÈ ÂÔ̤ӈ˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈÎfi Î·È ÁÈ· οı ıˆÚËÙÈÎfi ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔ. ∆Ô ·ÈıÂÚÈÎfi ÛÒÌ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÎÚ‡‚ÂÈ ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ù˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘. Œ¯ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ ·Ú¯¤Ù˘Ô ‰›Ô – ÂΛÓÔ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ‰›Ô Ù˘ ı›·˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, ÙÔ ÚÒÙÔ ‰›Ô ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ ‰›Ô Õ‰È. ∏ ‡ÏË ÙÔ˘ ‡„ÈÛÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ‰›Ô˘ ·ÔηÏÂ›Ù·È Û˘¯Ó¿ “ı¿Ï·ÛÛ· ˘Úfi˜” Î·È Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙË Ú›˙· Ù˘ ·Î¿Û·, ÙÔ˘ fiÚÔ˘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ‰›Ô˘ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘. ∞˜ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁ›· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÏÂÙÔÌÂÚÂȷο, ÁÈ·Ù› Ì ÙËÓ ·ÎÚÈ‚‹ Ù˘ ηٷÓfiËÛË ı· ÚÔ·„ÂÈ ÔÏÏ‹ ∆O ∞π£∂ƒπ∫O ™øª∞ ∫∞π ∏ ¶ƒ∞¡∞ 75 ÊÒÙÈÛË Î·È ı’ ·Ó·Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÏÏ¿ Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈ̇ÛÔ˘Ó ÛÙË ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛË ÙfiÛÔ ÙˆÓ Ì·ÎÚÔÎÔÛÌÈÎÒÓ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÎÔÛÌÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. £· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì Ì ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ÙÔ ·ÈıÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÛÒÌ·. ∆Ô ·ÈıÂÚÈÎfi ÛÒÌ· ¤¯ÂÈ ÂÚÈÁÚ·Ê› Û·Ó ‰›¯Ù˘ Ô˘ ‰È·ÂÚ¿Ù·È ·fi ˘Ú, ‹ Û·Ó ÈÛÙfi˜ Ô˘ ÂÌ„˘¯ÒÓÂÙ·È ·fi ¯Ú˘Ûfi ʈ˜. ∞ӷʤÚÂÙ·È ÛÙË µ›‚ÏÔ ˆ˜ “·Óı¤ÌÈÔÓ ÙÔ˘ ¯Ú˘Û›Ô˘”. ™˘Ó›ÛÙ·Ù·È ·fi ÂΛÓË ÙËÓ ‡ÏË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ·ÈıÂÚÈ΋ Î·È ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÏÂÙÔÊ˘‹ Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ӷ Ó‹Ì·Ù· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‡Ï˘ Ô˘ ‰ÔÌÂ›Ù·È ·fi ÙË ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ Î·ÙÒÙÂÚˆÓ ¢ÔÌËÙÒÓ ÛÙË ÌÔÚÊ‹ ‹ ÙÔ Î·ÏÔ‡È ¿Óˆ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ‚Ú·‰‡ÙÂÚ· ÙÔ ˘ÎÓfi Ê˘ÛÈÎfi ÛÒÌ·. Àfi ÙÔ ¡fiÌÔ Ù˘ ŒÏ͢ Ë ˘ÎÓfiÙÂÚË ‡ÏË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ Ô‰ËÁÂ›Ù·È ÛÂ Û˘ÓÔ¯‹ Ì’ ·˘Ù‹ ÙË ˙ˆÔÁÔÓË̤ÓË ÌÔÚÊ‹ Î·È ‚·ıÌÈ·›· ÔÈÎÔ‰ÔÌÂ›Ù·È Á‡Úˆ Ù˘ Î·È Ì¤Û· Ù˘ ˆÛfiÙÔ˘ Ë ·ÏÏËÏԉțۉ˘ÛË Â›Ó·È ÙfiÛÔ Ï‹Ú˘ ÒÛÙ ÔÈ ‰‡Ô ÌÔÚʤ˜ Ó· ··ÚÙ›ÛÔ˘Ó Ì›· ÌfiÓÔ ÌÔÓ¿‰·Ø ÔÈ Ú·ÓÈΤ˜ ÂÎÔÚ‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ηı·˘ÙÔ‡ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÂÂÓÂÚÁÔ‡Ó ÛÙÔ ˘ÎÓfi Ê˘ÛÈÎfi ÛÒÌ· Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Î·Ù¿ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ Ú·ÓÈΤ˜ ÂÎÔÚ‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ËÏ›Ô˘ ÂÂÓÂÚÁÔ‡Ó ÛÙÔ ·ÈıÂÚÈÎfi ÛÒÌ·. ŸÏ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ·¤Ú·ÓÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ Î·È ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛ˘ ̤۷ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. ŸÏ· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÔ˘Ó Û’ ÂΛÓÔ Ô˘ Â›Ó·È Î·ÙÒÙÂÚÔ ‹ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂÍÂÏÈÁ̤ÓÔ. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·ÙËÚËı› Û οı ‰›Ô. ŒÙÛÈ ÙÔ ·ÈıÂÚÈÎfi ÛÒÌ· ··ÚÙ›˙ÂÈ ÙÔ ·Ú¯¤Ù˘Ô ‰›Ô ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ˘ÎÓfi Ê˘ÛÈÎfi ÛÒÌ·. O ÛÙÔ¯·ÛÙ‹˜ ÛÙ¤ÎÂÈ ÛÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ‰›Ô ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi, fiˆ˜ Î·È Ô §fiÁÔ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ¿ ∆Ô˘. ∏ Û‡ÓıÂÛË Ù˘ ÛΤ„˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÊÚ·Ûı› ˆ˜ ÂÍ‹˜: O ÛÙÔ¯·ÛÙ‹˜ Â› ÙÔ˘ ·ÛÙÚÈÎÔ‡ ‰›Ô˘, ÙÔ˘ ‰›Ô˘ Ù˘ ÂÈı˘Ì›·˜ Î·È Ù˘ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ·˜, ÛÙ¤ÎÂÈ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÛÒÌ· fiˆ˜ Ô §fiÁÔ˜ ÛÙ¤ÎÂÈ ÛÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi ·ÛÙÚÈÎfi ‰›Ô ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ¿ ∆Ô˘. ∫·ıÒ˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÙË ÌÂϤÙË ı· ÚÔÛ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÎfiÛÌÔ˘˜, ÁÈ·Ù› ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ı˘ÌfiÌ·ÛÙ fiÙÈ Ë ·Ó·ÏÔÁ›· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ù¤ÏÂÈ·. 1. O ÕÓıÚˆÔ˜, Ô ªÈÎÚfiÎÔÛÌÔ˜, Ë ÂΉËÏÔ‡ÌÂÓË ∂Ó¿‰·, ‹ Ô ŒÓ·˜. 80 76 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ 2. O O˘Ú¿ÓÈÔ˜ ÕÓıÚˆÔ˜, Ô Ï·ÓËÙÈÎfi˜ §fiÁÔ˜, ‹ Ë ÂΉËÏÔ‡ÌÂÓË ÔÌ¿‰·. 3. O ª¤Á·˜ ÕÓıÚˆÔ˜ ÙˆÓ O˘Ú·ÓÒÓ, Ô ª·ÎÚfiÎÔÛÌÔ˜, Ô ËÏÈ·Îfi˜ §fiÁÔ˜, Ë ÂΉ‹ÏˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÎÈ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ Ì¤Û· ÛÙÔ ™ÒÌ· ∆Ô˘, ÙÔ ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ·. 81 ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÛÒÌ·Ù· – ÙÔ ÛÒÌ· ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘, ÂÓfi˜ Ï·ÓËÙÈÎÔ‡ §fiÁÔ˘ ÎÈ ÂÓfi˜ ËÏÈ·ÎÔ‡ §fiÁÔ˘ – ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚÔ˚fiÓ Ù˘ ÂÈı˘Ì›·˜ Ô˘ ËÁ¿˙ÂÈ ·’ Ù· ‰›· ÙÔ˘ ·ÊËÚË̤ÓÔ˘ ÓÔ˘, ÎÔÛÌÈÎÔ‡, Û˘ÛÙËÌÈÎÔ‡ ‹ ÓÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÎfiÛÌÔ˘˜, ›Ù ÎÔÛÌÈ΋˜ ÂÈı˘Ì›·˜ÓÔ˘ ‹ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÂÈı˘Ì›·˜-ÓÔ˘ Î·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÔÈ “ÀÈÔ› Ù˘ ∞Ó¿Á΢”, fiˆ˜ ÙfiÛÔ ÔÚı¿ ÙÔ ‰È·Ù‡ˆÛÂ Ë ∂.¶.ª.35, 36 2. OÎÙÒ ¢ËÏÒÛÂȘ. ∞Û¯ÔÏԇ̷ÛÙ Ì ٷ ·ÈıÂÚÈο ÛÒÌ·Ù· fiψÓ, Ì ÙË ˙ˆÔÁfiÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ Ú¿Ó· (ÎÔÛÌÈ΋, ËÏȷ΋, Ï·ÓËÙÈ΋ ‹ ·ÓıÚÒÈÓË), 35 ª.¢., π, 74. 36 “OÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ËÏÈ·Îfi ·˘Ùfi Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙÂ Û·Ó ¤Ó·Ó ÂÏÒÚÈÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi Ì ÌÈ· ¤ÍÔ¯Ë ‰È¢ı¤ÙËÛË ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Û’ fiϘ ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ, Û˘ÓÈÛÙ¿ ·Ï¿ ÙË Ê˘ÛÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙÔ˘ µÈÛÓÔ‡, ‹ Ù˘ ·Èı¤ÚÈ·˜ ‚·ÛÈ΋˜ Ô˘Û›·˜, fiˆ˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙË Ï¤ÍË. ŸÏ˜ ÔÈ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÈ̘ ·ÚÌÔÓÈÎfiÙËÙ˜ ÛÙÔÓ ÂΉËψ̤ÓÔ ÎfiÛÌÔ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂Ó˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÔÈ Ôԛ˜ ·Ó¿ÁÔ˘Ó ÙÔÓ ·Èı¤Ú· ÛÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË Ô˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ. ŸÏÔÈ ÔÈ Ï·Ó‹Ù˜, ÔÈ ÎfiÛÌÔÈ, Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· fiÓÙ· Î.Ï. Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó Ì¤ÚË ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ÙÔ Î·ı¤Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÂÈı·Ú¯ÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÓfiÌÔ Ô˘ ‰È¤ÂÈ ÙÔ fiÏÔ. ∏ ÂͤÏÈÍË, Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÌÈ· ·¤Ú·ÓÙË ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È °È¿ÁÎÓ· Î·È Ë ÔÔ›· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ÛÙÔ ÛÒÌ· Ù˘ °È¿ÁÎÓ· ¶Ô˘ÚÔ‡Û·, ‹ ÙÔ˘ „˘¯ÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ʇÛ˘. ∏ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·, ıˆÚÔ‡ÌÂÓË Û˘ÏÏÔÁÈο, Â›Ó·È Ë Î·Ú‰È¿ Î·È Ô ÂÁΤʷÏÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¶Ô˘ÚÔ‡Û· Î·È Û˘ÓÂÒ˜ fiÏÔ ÙÔ ∫¿ÚÌ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·’ ÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·, Ê˘ÛÈÎfi, ÓÔËÙÈÎfi ‹ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi, ηıÔÚ›˙ÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ °È·ÁÎÓÈ΋˜ ·˘Ù‹˜ ‰È·‰Èηۛ·˜… °È·˘Ùfi Ô ™ÚÈ ∫Ú›ÛÓ· ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ °È·ÁÎÓÈ΋˜ ˙ˆ‹˜, ÙËÓ ÔÔ›· ‰›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ∞Ú˙Ô‡Ó·, °ÈfiÁη (1Ë ™Ïfiη, 4Ô ∫ÂÊ.). ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ë °ÈfiÁη Î·È Ë °È¿ÁÎÓ· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÛÙÂÓfiٷٷ Î·È ¿ÚÚËÎÙ·, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Û‹ÌÂÚ· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÙȘ ‰È·¯ˆÚ›˙Ô˘Ó. ∏ ϤÍË Àoga (ÁÈfiÁη) ÚÔ·ÙÂÈ ·’ ÙË Ú›˙· Yuj (ÂÓÒÓˆ) Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÈ· Ú¿ÍË ¤ÓˆÛ˘. ∆ÒÚ·, fiˆ˜ Ë Î·Ú‰È¿ Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Î¤ÓÙÚÔ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, ¤ÙÛÈ ÎÈ Ô °ÈfiÁÎÈ Ù˘ ηډȿ˜ ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÙÔ˘ ı¤ÛË ÛÙÔ Û‡Ì·Ó Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÙËÓ ·ÙÔÌÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ∏ ·ÙÔÌÈÎfiÙËÙ· ‹ ÙÔ ∞ÓÒÙÂÚÔ ª¿Ó·˜ Â›Ó·È Ô ¿ÍÔÓ·˜ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ Û‡ÛÙ·- ∆O ∞π£∂ƒπ∫O ™øª∞ ∫∞π ∏ ¶ƒ∞¡∞ 77 Ì ٷ fiÚÁ·Ó· Ï‹„˘ Î·È Ì ÙË ‚¿ÛË ÙˆÓ ÂÎÔÚ‡ÛˆÓ. ∂‰Ò ÏÔÈfiÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ηٷϋÍÔ˘Ì Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ·ÈıÂÚÈÎfi ÛÒÌ·, ÔÈ Ôԛ˜ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ Û·Ê‹ÓÂÈ·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó’ ··ÚÈıÌËıÔ‡Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶ÚÒÙÔ. ∆Ô ·ÈıÂÚÈÎfi ÛÒÌ· Â›Ó·È ÙÔ Î·ÏÔ‡È ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ¢Â‡ÙÂÚÔ. ∆Ô ·ÈıÂÚÈÎfi ÛÒÌ· Â›Ó·È ÙÔ ·Ú¯¤Ù˘Ô ¿Óˆ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÔÌÂ›Ù·È Ë ˘ÎÓ‹ Ê˘ÛÈ΋ ÌÔÚÊ‹, ›Ù ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂÓfi˜ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ›Ù ÁÈ· ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Û οÔÈ· ÂÓÛ¿ÚΈÛË. ∆Ú›ÙÔ. ∆Ô ·ÈıÂÚÈÎfi ÛÒÌ· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÈÛÙfi˜ ‹ ‰›¯Ù˘ ÏÂÙÔÊ˘ÒÓ Û˘Ó˘Ê·ÛÌ¤ÓˆÓ ·ÁˆÁÒÓ, Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi ‡ÏË ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·Èı¤ÚˆÓ Î·È ‰ÔÌÂ›Ù·È Û ÌÈ· ÂȉÈ΋ ÌÔÚÊ‹. ™¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ¤Ó· ÂÛÙÈ·Îfi ÛËÌÂ›Ô ÁÈ· ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·ÎÙÈÓÔ‚fiϘ ÂÎÔÚ‡ÛÂȘ Ô˘ ˙ˆÔÁÔÓÔ‡Ó, ‰ÈÂÁ›ÚÔ˘Ó Î·È ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ‰Ú¿ÛË Ù˘ ‡Ï˘. ∆¤Ù·ÚÙÔ. OÈ Ú·ÓÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ ÂÎÔÚ‡ÛÂȘ, fiÙ·Ó ÂÛÙÈ·ÛıÔ‡Ó Î·È ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó, ·ÓÙȉÚÔ‡Ó Ì ÙËÓ ˘ÎÓ‹ ‡ÏË Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÔÌËı› ÛÙÔ ·ÈıÂÚÈÎfi ÈÎÚ›ˆÌ· Î·È Ï·›ÛÈÔ. ¶¤ÌÙÔ. O ·ÈıÂÚÈÎfi˜ ·˘Ùfi˜ ÈÛÙfi˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÓÛ¿ÚΈÛ˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ¤Ó· ÊÚ¿ÁÌ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi Î·È ÙÔ ·ÛÙÚÈÎfi ‰›Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô ˘ÂÚ‚·›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ fiÙ·Ó Ë Û˘Ó›‰ËÛË Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ·Ó·Ù˘Á̤ÓË ÁÈ· Ó· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙË ‰È·Ê˘Á‹. ∞˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ·Ú·ÙËÚËı› ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Ì·ÎÚfiÎÔÛÌÔ. ŸÙ·Ó Ô ¿ÓıÚˆÔ˜, ̤ۈ ‰È·ÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·È Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘, ¤¯ÂÈ ‰È¢ڇÓÂÈ ÙË Û˘Ó›‰ËÛ‹ ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ ÂÓfi˜ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ÛËÌ›Ԣ, Á›ÓÂÙ·È ÈηÓfi˜ Ó· Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ Ù· ÏÂÛ˘ ‹ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÂÚ› ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È, fiˆ˜ ¤¯ˆ ‹‰Ë ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, Ù· ‰‡Ô ËÌÈÛÊ·›ÚÈ· Ù˘ ·ÓÒÙÂÚ˘ Î·È Ù˘ ηÙÒÙÂÚ˘ ‡·ÚÍË˜Ø Û˘ÓÂÒ˜ Ô °ÈfiÁÎÈ Ù˘ ηډȿ˜ ¤¯ÂÈ ¤Ó·Ó Ô˘Ú¿ÓÈÔ ıfiÏÔ ·fi ¿Óˆ Î·È ÌÈ· Á‹ÈÓË ¿‚˘ÛÛÔ ·fi οو ÎÈ ÂÔ̤ӈ˜ Ë ÁÈfiÁη ÙÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ‰ÈÏ‹. ™˘ÓÂÓÒÓÂÙ·È Ì’ ÂΛÓÔ Ô˘ Â›Ó·È Â¿Óˆ ̤ۈ Ù˘ ÓÙ˘¿Ó· Î·È Ì’ ÂΛÓÔ Ô˘ Â›Ó·È Î¿Ùˆ ̤ۈ Ù˘ ‰Ú¿Û˘. ∏ ϤÍË Yagna (ÁÈ¿ÁÎÓ·) ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·’ ÙË Ú›˙· Yaj (˘ËÚÂÙÒ) Ô˘ Â›Û˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÈ· ‰ÈÏ‹ ˘ËÚÂÛ›·, ˘ËÚÂÛ›· Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÙ·È Û’ ÂΛÓÔ Ô˘ Â›Ó·È Â¿Óˆ ˘ËÚÂÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ¤ÎÊÚ·Û‹ ÙÔ˘, ‰ËÏ. ÂΛÓÔ Ô˘ Â›Ó·È Î¿Ùˆ.” – ªÂÚÈΤ˜ ™Î¤„ÂȘ ÛÙËÓ °ÎÈÙ¿, ÛÂÏ. 18, 134. 82 78 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ÙÔÊ˘¤ÛÙÂÚ· ‰›· Î·È Ó· ·Ô‰Ú¿ÛÂÈ ¤Ú· ·fi Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡. ºÀ™π∫∞ À¶O¶∂¢π∞ ¶∂¢π∞ ∏§π∞∫OÀ ™À™∆∏ª∞∆O™ 1. ¶ÚÒÙÔ˜ ·Èı¤Ú·˜. ∞ÙÔÌÈÎfi ‰›Ô.....Õ‰È. £Â›Ô. £¿Ï·ÛÛ· ˘Úfi˜. ¶ÚÒÙÔ˜ ÎÔÛÌÈÎfi˜ ·Èı¤Ú·˜. 2. ¢Â‡ÙÂÚÔ˜ ·Èı¤Ú·˜. À·ÙÔÌÈÎfi ........∞ÓÔ˘·‰¿Î·. ∂Ó·‰ÈÎfi ‰›Ô. ∞ο۷. ¢Â‡ÙÂÚÔ˜ ÎÔÛÌÈÎfi˜ ·Èı¤Ú·˜. 3. ∆Ú›ÙÔ˜ ·Èı¤Ú·˜. ÀÂÚ·ÈıÂÚÈÎfi .......∞ÙÌÈÎfi. ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ‰›Ô. ∞Èı‹Ú. ∆Ú›ÙÔ˜ ÎÔÛÌÈÎfi˜ ·Èı¤Ú·˜. 4. ∆¤Ù·ÚÙÔ˜ ·Èı¤Ú·˜. ÀÂÚ·ÂÚÈ҉˜..µÔ˘‰‰ÈÎfi. ∂ÓÔÚ·ÙÈÎfi ‰›Ô. ∞‹Ú. ∆¤Ù·ÚÙÔ˜ ÎÔÛÌÈÎfi˜ ·Èı¤Ú·˜. ¶À∫¡O ºÀ™π∫O ¶∂¢π∞ ∞¡£ƒø¶O∆∏∆∞™ 5. ∞ÂÚÈ҉˜. ÀÔ·ÈıÂÚÈÎfi...................¡ÔËÙÈÎfi. ¶˘Ú. ∫ÔÛÌÈÎfi ·ÂÚÈ҉˜. 6. ÀÁÚfi ...................................................∞ÛÙÚÈÎfi. ™˘ÁÎÈÓËÛÈ·Îfi ‰›Ô. ⁄‰ˆÚ. ∫ÔÛÌÈÎfi ˘ÁÚfi. 7. °‹ÈÓÔ. ¶˘ÎÓfi .....................................º˘ÛÈÎfi ‰›Ô. °Ë. ∫ÔÛÌÈÎfi ˘ÎÓfi. 83 ŸÙ·Ó Ô §fiÁÔ˜ ÂÂÎÙ›ÓÂÈ ÙË ™˘Ó›‰ËÛ‹ ∆Ô˘ ÛÙ· ÎÔÛÌÈο Â›‰·, ÌÔÚ› ÙfiÙ ӷ ˘Âڂ› ÙÔ ÏÔÁÔ˚Îfi ·ÈıÂÚÈÎfi ÈÛÙfi Î·È Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·’ ÙÔÓ ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ Ù˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋˜ ∆Ô˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘. ∂ÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁ›· ·˘Ù‹ Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ì ÚÔÛÂÎÙÈο ˘fi„Ë ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù· ÂÙ¿ ·ÚÈ· ‰›· ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ù· ÂÙ¿ ˘Ô‰›· ÙÔ˘ ÎÔÛÌÈÎÔ‡ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ‹ ÙÔ˘ ηÙÒÙ·ÙÔ˘ ÎÔÛÌÈÎÔ‡ ‰›Ô˘. ªÔÚԇ̠ӷ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘ÌÂ Â‰Ò ÙËÓ ·ÎÚÈ‚‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›·˜ ÛÙËÓ ‡ÏË Î·È ˆ˜ ÙÔ ·ÎÙÈÓÔ‚fiÏÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Â›Ó·È ÂÍ›ÛÔ˘ ·ÎÚÈ‚¤˜. ŒÎÙÔ. ∫·È ÛÙ· ÙÚ›· ÛÒÌ·Ù· – ·ÓıÚÒÈÓÔ, Ï·ÓËÙÈÎfi Î·È Û˘ÛÙËÌÈÎfi ‹ ÏÔÁÔ˚Îfi – ı· ‚ÚÂı› ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ fiÚÁ·ÓÔ Ì¤Û· ÛÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Ô˘ ‰Ú· Û·Ó ‰¤ÎÙ˘ Ù˘ Ú¿Ó·. ∆Ô fiÚÁ·ÓÔ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·ÈıÂÚÈ΋ ÙÔ˘ ÂΉ‹ÏˆÛË Î·È ÙÔ ˘ÎÓfi Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯÔ. ™ÙÔ ™‡ÛÙËÌ·. ™ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ fiÚÁ·ÓÔ Ù˘ ÎÔÛÌÈ΋˜ Ú¿Ó·, Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ Ô˘ ˙ˆÔÁÔÓ› ÙËÓ ‡ÏË, Â›Ó·È Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ∆O ∞π£∂ƒπ∫O ™øª∞ ∫∞π ∏ ¶ƒ∞¡∞ 79 ‹ÏÈÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È Ô ¿ÌÂÛÔ˜ ‰¤ÎÙ˘ Î·È ‰È·ÓÔ̤·˜ Ù˘ ÎÔÛÌÈ΋˜ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜. ∞ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·’ ÙȘ ÙÚÂȘ ‰È·ÈÚ¤ÛÂȘ Ù˘ ¶ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ∞ÎÙ›Ó·˜ Ù˘ ÂÓÂÚÁÔ‡ ÓÔËÌÔÛ‡Ó˘. ∫·ıÂÌÈ¿ ·’ ÙȘ ÎÔÛÌÈΤ˜ ∞ÎÙ›Ó˜ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÙÚÈÏ‹, ¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Û˘¯Ó¿ ·Ú·‚ϤÂÙ·È, ·Ó Î·È Â›Ó·È ÏÔÁÈο ÚÔÊ·Ó¤˜Ø οı ∞ÎÙ›Ó· Â›Ó·È ÊÔÚ¤·˜ ÌÈ·˜ ÎÔÛÌÈ΋˜ OÓÙfiÙËÙ·˜ Î·È Î¿ı ‡·ÚÍË Â›Ó·È Î·Ù’ ·Ó¿ÁÎË ÙÚÈÏ‹ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË. O ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ◊ÏÈÔ˜ ¤¯ÂÈ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ¿ ÙÔ˘ ¤Ó· ΤÓÙÚÔ Ï‹„˘ Ì ÌÈ· ÂÈÊ·ÓÂȷ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·. ™ÙÔÓ ¶Ï·Ó‹ÙË. ™ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË ı· ‚ÚÂı› ¤Ó· ·ÚfiÌÔÈÔ fiÚÁ·ÓÔ ‹ ‰¤ÎÙ˘ ÛÙÔ ·ÈıÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÛÒÌ·, Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ÎÔÈÓÔÔÈËı› Ô‡ÙÂ Î·È Ó’ ·ÔÎ·Ï˘Êı›. ™¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô fiψÓ, ‚fiÚÂÈÔ˘ Î·È ÓfiÙÈÔ˘, ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Ë ÛÊ·›Ú· Î·È Â›Ó·È Ë ËÁ‹ ÙÔ˘ ıÚ‡ÏÔ˘ ÁÈ· ÌÈ· ÈÂÚ‹ ÁfiÓÈÌË ÁË Ì¤Û· ÛÙË ÛÊ·›Ú· ÙˆÓ ÔÏÈÎÒÓ ÂȉڿÛˆÓ. ∏ Ì˘ıÈ΋ ¯ÒÚ· Ù˘ ·Û˘Ó‹ıÈÛÙ˘ ¢ÊÔÚ›·˜, Ù˘ ¿ÊıÔÓ˘ Î·È ÔÚÁÈÒ‰Ô˘˜ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ Î·È Ù˘ ÂÎÏËÎÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, Ê˘ÙÈ΋˜, ˙ˆÈ΋˜ Î·È ·ÓıÚÒÈÓ˘, ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ê˘ÛÈο ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ï‹„˘ Ù˘ Ú¿Ó·. ∂›Ó·È Ô ÂÛˆÙÂÚÈÎfi˜ ∫‹Ô˜ Ù˘ ∂‰¤Ì, Ë ÁË Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ÙÂÏÂÈfiÙËÙ·˜. ∏ ÂÈÊ·ÓÂȷ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ˆ˜ Ï·ÓËÙÈ΋ Ú¿Ó·. ™ÙÔÓ ÕÓıÚˆÔ. ∆Ô fiÚÁ·ÓÔ Ï‹„˘ Â›Ó·È Ë ÛÏ‹Ó· ̤ۈ ÙÔ˘ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ Ù˘ ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÔ˘. ªÂÙ¿ ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ Û’ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÛÒÌ· ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ÙÔ˘ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÂΉËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÊ·ÓÂȷ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ˆ˜ ·‡Ú· ˘Á›·˜. Œ‚‰ÔÌÔ. ŒÙÛÈ Î·È ÛÙ· ÙÚ›· ÛÒÌ·Ù· Ë ÔÌÔÈfiÙËÙ· ÌÔÚ› Ó· ·Ú·ÙËÚËı› ÍÂοı·Ú· Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙËÓ Ù¤ÏÂÈ· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· Ù˘ ÌÔÚ› ‡ÎÔÏ· Ó· ηٷ‰Âȯı›: ∏ ¶ƒ∞¡∞ ∆OÀ ∏§π∞∫OÀ ™À™∆∏ª∞∆O™ ∆O ∏§π∞∫O ™À™∆∏ª∞ ∂ΉËÏÔ‡ÌÂÓË ÔÓÙfiÙËÙ·......................................O ËÏÈ·Îfi˜ §fiÁÔ˜. ™ÒÌ· ÂΉ‹ÏˆÛ˘................................................∆Ô ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ·. ∫¤ÓÙÚÔ Ï‹„˘ .....................................................¶fiÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ∏Ï›Ô˘. ∂ÈÊ·ÓÂȷ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ‹ ÂÎfiÚ¢ÛË .........∏Ïȷ΋ Ú¿Ó·. 84 80 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ¶·Ú·ÁfiÌÂÓË Î›ÓËÛË ..........................................™˘ÛÙËÌÈ΋ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹. ¢È·ÓÂÌËÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ..................................∏Ïȷ΋ ·ÈıÂÚÈ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· (·ÈÛıËÙ‹ ÎÔÛÌÈο). O ¶§∞¡∏∆∏™ ∂ΉËÏÔ‡ÌÂÓË ÔÓÙfiÙËÙ·......................................ŒÓ·˜ Ï·ÓËÙÈÎfi˜ §fiÁÔ˜. ™ÒÌ· ÂΉ‹ÏˆÛ˘................................................ŒÓ·˜ Ï·Ó‹Ù˘. ∫¤ÓÙÚÔ Ï‹„˘ .....................................................O Ï·ÓËÙÈÎfi˜ fiÏÔ˜. ∂ÈÊ·ÓÂȷ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ‹ ÂÎfiÚ¢ÛË .........¶Ï·ÓËÙÈ΋ Ú¿Ó·. ¶·Ú·ÁfiÌÂÓË Î›ÓËÛË ..........................................¶Ï·ÓËÙÈ΋ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹. ¢È·ÓÂÌËÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ..................................¶Ï·ÓËÙÈ΋ ·ÈıÂÚÈ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· (·ÈÛıËÙ‹ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ·). ∂¡∞ ∞¡£ƒø¶π¡O O¡ ∂ΉËÏÔ‡ÌÂÓË ÔÓÙfiÙËÙ·......................................O ÛÙÔ¯·ÛÙ‹˜, ¤Ó·˜ ¡Ù˘¿Ó ∆Ûfi¯·Ó. ™ÒÌ· ÂΉ‹ÏˆÛ˘................................................º˘ÛÈÎfi ÛÒÌ·. ∫¤ÓÙÚÔ Ï‹„˘ .....................................................∏ ÛÏ‹Ó·. ∂ÈÊ·ÓÂȷ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ‹ ÂÎfiÚ¢ÛË .........∞‡Ú· ˘Á›·˜. ¶·Ú·ÁfiÌÂÓË Î›ÓËÛË ..........................................∞ÙÔÌÈ΋ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹. ¢È·ÓÂÌËÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ..................................∞ÓıÚÒÈÓË ·ÈıÂÚÈ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· (·ÈÛıËÙ‹ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ). 85 ∆O ∞∆OªO ∆∏™ À§∏™ ∂ΉËÏÔ‡ÌÂÓË ÔÓÙfiÙËÙ·......................................ªÈ· ÛÙÔȯÂȷ΋ ˙ˆ‹. ™ÒÌ· ÂΉ‹ÏˆÛ˘................................................∏ ·ÙÔÌÈ΋ ÛÊ·›Ú·. ∫¤ÓÙÚÔ Ï‹„˘ .....................................................¶fiÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘. ∂ÈÊ·ÓÂȷ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ‹ ÂÎfiÚ¢ÛË .........™˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ÛÙËÓ Âӈ̤ÓË ·‡Ú· ˘Á›·˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ¶·Ú·ÁfiÌÂÓË Î›ÓËÛË ..........................................∞ÙÔÌÈ΋ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹. ¢È·ÓÂÌËÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ..................................∞ÙÔÌÈ΋ ·ÈıÂÚÈ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· (·ÈÛıËÙ‹ ÛÙË Ê˘ÛÈ΋ ÌÔÚÊ‹). ŸÁ‰ÔÔ. ŸÙ·Ó Ë “ı¤ÏËÛË ÁÈ· ˙ˆ‹” ÂÎÏ›ÂÈ, ÙfiÙ ÔÈ “ÀÈÔ› Ù˘ ∞Ó¿Á΢” ·‡Ô˘Ó Ó· ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÏÔÁÈο ·Ó·fiÊ¢ÎÙÔ Î·È Ë Ú·ÁÌ¿ÙˆÛ‹ ÙÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·ÙËÚËı› Û οı ÂÚ›ÙˆÛË ÔÓÙÔÔÈË̤Ó˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜. ŸÙ·Ó Ô ™ÙÔ¯·ÛÙ‹˜ ÛÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ‰›Ô ·ÔÛ‡ÚÂÈ ∆O ∞π£∂ƒπ∫O ™øª∞ ∫∞π ∏ ¶ƒ∞¡∞ 81 ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ÌÈÎÚfi ÙÔ˘ Û‡ÛÙËÌ· ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÎfiÛÌÔ˘˜ Î·È ·˘ÙÔÂÚÈÛ˘ÏϤÍÂÈ fiϘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘, ÙfiÙÂ Ë ‡·ÚÍË ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ‰›Ô ÙÂÚÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÎÈ fiÏ· ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙËÓ ·ÈÙÈÒ‰Ë Û˘Ó›‰ËÛËØ ·˘Ùfi Û˘ÓÈÛÙ¿ ÌÈ· ·Ê·›ÚÂÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÎfiÛÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ™ÙÔ¯·ÛÙ‹ fiˆ˜ Î·È ÙÔ ∞fiÏ˘ÙÔ ÁÈ· ÙÔ ÙÚÈÏfi ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ §fiÁÔ˘. ∞˘Ù‹ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ‰›Ô Ì ÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛË ÙÔ˘ ·ÎÙÈÓÔ‚fiÏÔ˘ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ·’ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜ Î·È ÙËÓ Â·ÎfiÏÔ˘ıË ·ÔÛ‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡. ∏ ‰ÔÌ‹ ηٷÚÚ¤ÂÈ Î·È Ë ˘ÎÓ‹ Ê˘ÛÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ‰È·Û¿Ù·ÈØ Ë Ú·ÓÈ΋ ˙ˆ‹ ·Ê·ÈÚÂ›Ù·È ÛˆÌ·ÙÈο ·’ ÙÔ ˘ÎÓfi ÂÚ›‚ÏËÌ· Î·È Ë ‰È¤ÁÂÚÛË ÙˆÓ ˘ÚÒÓ Ù˘ ‡Ï˘ ·‡ÂÈ Ó· ˘Ê›ÛٷٷÈ. ∆Ô Ï·Óı¿ÓÔÓ ˘Ú ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈØ Â›Ó·È ÂÁÁÂÓ¤˜, ·ÏÏ¿ Ë ÌÔÚÊ‹ ÚÔ·ÙÂÈ ·’ ÙË ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ˘ÚÒÓ Ù˘ ‡Ï˘ – ÂÓÂÚÁÔ‡ Î·È Ï·Óı¿ÓÔÓÙÔ˜, ·ÎÙÈÓÔ‚fiÏÔ˘ ÎÈ ÂÁÁÂÓÔ‡˜ – Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ˘Úfi˜ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ §fiÁÔ˘ Î·È fiÙ·Ó ·˘Ù¿ ·Ô¯ˆÚÈÛıÔ‡Ó Ë ÌÔÚÊ‹ ηٷÚÚ¤ÂÈ. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È ÌÈ· ÌÈÎÚÔÁÚ·Ê›· Ù˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ‰˘·‰ÈÎfiÙËÙ·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· ÔÔ›· ÂÂÓÂÚÁ› ÙÔ ºÔ¯¿Ù. À¿Ú¯ÂÈ ÛÙÂÓ‹ Û˘Ó¿ÊÂÈ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ÛÏ‹Ó· Î·È ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ·ÈıÂÚÈÎfi ÛÒÌ·. ∆Ô fiÚÁ·ÓÔ Ù˘ ÛÏ‹Ó·˜ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· Ì ÙÔÓ ÔÌÊ¿ÏÈÔ ÏÒÚÔ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔ ¤Ì‚Ú˘Ô Ì ÙË ÌËÙ¤Ú· ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Î·È Ô˘ ·ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË Á¤ÓÓËÛË. ŸÙ·Ó Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ˙ÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ˙ˆ‹ Ù˘ Û˘ÓÂȉËÙ‹˜ ÂÈı˘Ì›·˜, fiÙ·Ó Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÁÂÓÓÈ¤Ù·È Û’ ¤Ó· Ó¤Ô ÎfiÛÌÔ ÏÂÙÔÊ˘¤ÛÙÂÚ˘ ÌÔÚÊ‹˜ ˙ˆ‹˜, Ë Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ÓË ·˘Ù‹ ¯ÔÚ‰‹ ·ÈıÂÚÈ΋˜ ‡Ï˘ (Ô˘ ÙÔÓ Û˘Ó¤‰Â Ì ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ˘ ÛÒÌ·) ıÚ·‡ÂÙ·ÈØ ÙÔ “Û¯ÔÈÓ›ÔÓ ÙÔ˘ ·ÚÁ˘Ú›Ô˘ ·Ó·ÙÚ¤ÂÙ·È” ÎÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ·ÔÎfiÙÂÈ ÙË Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ˘ÎÓfi Ê˘ÛÈÎfi ÛÒÌ· ÎÈ ÂͤگÂÙ·È ·fi ÙÔ ‡„ÈÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ·ÓÙ› ·’ ÙÔ Î·ÙÒÙ·ÙÔ, ÁÈ· ÌÈ· ˙ˆ‹ Û’ ¤Ó·Ó ·ÓÒÙÂÚÔ ÎfiÛÌÔ ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘ ‰È¿ÛÙ·Û˘. TÔ ›‰ÈÔ ı· ‰È·ÈÛÙˆı› ÁÈ· fiÏ· Ù· ÛÒÌ·Ù· Î·È Ù· ÂÚÈ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ˘, ÁÈ·Ù› Ë ·Ó·ÏÔÁ›· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Û’ fiÏ· Ù· ‰›· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘. ŸÙ·Ó ·ÔÎÙËı› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÁÓÒÛË ı’ ·Ó·Î·Ï˘Êı› fiÙÈ Ë ›‰È· ‰ÈÂÚÁ·Û›· 86 82 87 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Îϛ̷η ÛÙËÓ Ï·ÓËÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË. ŒÓ·˜ Ï·Ó‹Ù˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ ÙÔ ÛÒÌ· ÂÓfi˜ Ï·ÓËÙÈÎÔ‡ §fiÁÔ˘ – Ô˘ Â›Ó·È ·ÈıÂÚÈÎfi ÛÒÌ· – Î·È Ô §fiÁÔ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì¤Ûˆ ·˘ÙÔ‡ Î·È ‰ÔÌ› ¿Óˆ ÛÙÔ ·ÈıÂÚÈÎfi ÈÎÚ›ˆÌ· ¤Ó· ÊÔÚ¤· ÂΉ‹ÏˆÛ˘. ∏ ™∂§∏¡∏ ‹Ù·Ó οÔÙ ÙÔ ÛÒÌ· ¤ÎÊÚ·Û˘ ÂÓfi˜ §fiÁÔ˘Ø ·˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ÁÈ· ÙË °∏ Î·È ÔÈ Î‡ÎÏÔÈ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ. ∆Ô Î¤ÓÙÚÔ Ê˘Á‹˜ ÁÈ· ÙÔ ·ÈıÂÚÈÎfi ÛÒÌ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Â›Û˘ Û’ ¤Ó· Ê˘ÛÈÎfi Ï·Ó‹ÙË Î·È Ë Ï·ÓËÙÈ΋ ·ÚÁ˘Ú‹ ¯ÔÚ‰‹ χÓÂÙ·È ÛÙÔÓ Î·ıÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚfiÓÔØ ·ÏÏ¿ ÔÈ Î·ÈÚÔ› Î·È ÔÈ Î‡ÎÏÔÈ, Ë ·Ú¯‹ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘˜, ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ÛÙ· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ª‡ËÛ˘ Î·È ‰Â Ì·˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó. ∫·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· ı· Û˘Ì‚Â› Â›Û˘ ÌÈ· ·ÚfiÌÔÈ· Ú¿ÍË ÛÙÔ ¤Ú·˜ ÌÈ·˜ ª·¯·Ì·Ó‚·ÓÙ¿Ú·. O §fiÁÔ˜ ı· ·ÔÛ˘Úı› ÛÙÔÓ ∂·˘Ùfi ∆Ô˘, ·Ê·ÈÚÒÓÙ·˜ ÙȘ ÙÚÂȘ ·ÚȘ ·Ú¯¤˜ ∆Ô˘.37 ∆Ô ÛÒÌ· ÂΉ‹ÏˆÛ‹˜ ∆Ô˘ – Ô ◊ÏÈÔ˜ Î·È ÔÈ ÂÙ¿ ÈÂÚÔ› ¶Ï·Ó‹Ù˜ Ô˘ fiÏÔÈ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È Û ·ÈıÂÚÈ΋ ‡ÏË – ı· ·ÔÛ˘Úı› ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· Î·È ı· Á›ÓÂÈ ·ı¤·ÙÔ. ∞fi ÙË Û˘Ó‹ıË Ê˘ÛÈ΋ ¿Ô„Ë ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ı· Û‚‹ÛÂÈ. £· Â·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÌÈ· ‚·ıÌÈ·›· ÂÈÛÓÔ‹ ˆÛfiÙÔ˘ ÂÚÈÛ˘ÏϤÍÂÈ Ù· ¿ÓÙ· ̤۷ ∆Ô˘Ø ÙÔ ·ÈıÂÚÈÎfi ı· ¿„ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ô ÈÛÙfi˜ ‰Â ı· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È È·. £· ¤¯ÂÈ ÂÈÙ¢¯ı› Ï‹Ú˘ Û˘Ó›‰ËÛË Î·È ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ Â›Ù¢Í˘ ı· ¿„ÂÈ Ë ‡·ÚÍË ‹ Ë ÔÓÙÔÔÈË̤ÓË ÂΉ‹ÏˆÛË. ŸÏ· ı· Â·Ó·ÔÚÚÔÊËıÔ‡Ó ÛÙÔ ∞fiÏ˘ÙÔØ Ë Ú·Ï¿ÁÈ·38 ‹ Ô ÎÔÛÌÈÎfi˜ Ô˘Ú·Ófi˜ Ù˘ ·Ó¿·˘Û˘ ı’ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·È ‰Â ı· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È È· Ë ºˆÓ‹ Ù˘ ™ÈÁ‹˜. OÈ ·ÓÙ˯‹ÛÂȘ Ù˘ §∂•∏™ ı· Û‚‹ÛÔ˘Ó Î·È Ë “™ÈÁ‹ ÙˆÓ À„ËÏÒÓ ∆fiˆÓ” ı· ‚·ÛÈχÂÈ ˘¤ÚÙ·ÙË. ππ. ∏ ºÀ™∏ ∆∏™ ¶ƒ∞¡∞ ¶Ú·ÁÌ·Ù¢fiÌÂÓÔÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÙÔ˘ Û·Ó ·ÊÔÌÔȈً Î·È ‰È·ÓÔ̤· Ù˘ Ú¿Ó·, ·Û¯Ô37 ∞Ú¯¤˜, ÔÈ ‚·ÛÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ÔÈfiÙËÙ˜ ‹ Ù‡ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ¿Óˆ ÛÙȘ Ôԛ˜ ‰ÔÌÔ‡ÓÙ·È fiÏ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·Ø ÚÔÛ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ʇÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ. 38 ¶Ú·Ï¿ÁÈ·… ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ Û˘ÛÎfiÙÈÛ˘ ‹ ·Ó¿·˘Û˘ – Ï·ÓËÙÈ΋˜, Û˘ÛÙËÌÈ΋˜ ‹ ÎÔÛÌÈ΋˜. ŒÓ· ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ÂÚÈfi‰ˆÓ ÂΉ‹ÏˆÛ˘. ∆O ∞π£∂ƒπ∫O ™øª∞ ∫∞π ∏ ¶ƒ∞¡∞ 83 ÏËı‹Î·Ì ̒ ·˘Ùfi ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘ ÛÙÔ Û¯‹Ì· ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. ∂ÍÂÙ¿Û·Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ·’ ÙË ÛÎÔÈ¿ ÙˆÓ ·ÓÙÈÛÙÔȯÈÒÓ Î·È ·ÓȯÓ‡۷Ì ÙȘ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ·, ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Î·È ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ¢È·ÈÛÙÒÛ·Ì fiÙÈ ··ÚÙ›˙ÂÈ ÙÔ ıÂ̤ÏÈÔ Ù˘ ˘ÎÓ‹˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ÌÔÚÊ‹˜ Î·È fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ηı·˘Ùfi ¤Ó· ÛÔ˘‰·ÈfiÙ·ÙÔ ‰ÂÛÌfi ÌÂٷ͇: ·. ∆Ô˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÔ‡ ‹ ·ÛÙÚÈÎÔ‡ ‰›Ô˘. ‚. ∆Ô˘ ¶Ï·ÓËÙÈÎÔ‡ ∞ÓıÚÒÔ˘ Î·È Ù˘ Ô˘ÛÈÒ‰Ô˘˜ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜. Á. ∆Ô˘ §fiÁÔ˘ – ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ O˘Ú¿ÓÈÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘ – Î·È ÙÔ˘ ÎÔÛÌÈÎÔ‡ ·ÛÙÚÈÎÔ‡ ‰›Ô˘. £· Ú¤ÂÈ ÙÒÚ· Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ı¤Ì· ÛÙËÓ ÂͤٷÛË ÙÔ˘ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ fiÓÙÔ˜ ‰›¯ˆ˜ Ó· ı›ÍÔ˘Ì ‰ÈfiÏÔ˘ ÙȘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›Â˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· Û˘ÛÙËÌÈο ‹ ÎÔÛÌÈο Ú¿ÁÌ·Ù·, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ı· ‹Ù·Ó ·Ó·Áη›Ô Ó· ı˘ÌfiÌ·ÛÙ fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÓÂÙfi ÛÔ˘‰·ÛÙ‹ Ë ÛÔÊ›· ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ÂÚÌËÓ¢ÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹Ø ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ (Û ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË, Ô˘ÛÈÒ‰Ë ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÂÚÈÂÎÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË) ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Â›Û˘ ÙÔÓ ∫‡ÚÈÔ Ù˘ ∞ÎÙ›Ó·˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ §fiÁÔ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘. ∂›Ó·È ÏÔÈfiÓ ÌfiÓÔ ˙‹ÙËÌ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜, Û˘ÓÂȉËÙ‹˜ ‰È‡ڢÓÛ˘ Î·È ÓÔ‹ÌÔÓÔ˜ ÂÚÌËÓ›·˜, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË Û˘ÓÂÙ‹ ·Ô¯‹ ·fi ‰ÔÁÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË fiÙÈ Ë ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ·ÊÔÚ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ·Ú¿ ÙË ÏÂÙÔÌÂÚ‹ ÚÔÛÎfiÏÏËÛË Û ÌÈ· ηıÔÚÈṲ̂ÓË ‰Ú¿ÛË Û οÔÈ· ‰Â‰Ô̤ÓË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ÂͤÏÈ͢. ŸÛ· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Â‰Ò ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ˘ÏÈÎfi ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó ÛÙÔ¯·Ûı›Ù ηٿÏÏËÏ· ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁËı›Ù Û ÌÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÓÔ‹ÌÔÓ· Ú·ÎÙÈ΋ ‚›ˆÛË, Ì ÙËÓ ·ÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ fiÚÔ˘ “‚›ˆÛË”Ø ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó ÌÂÏÂÙËı› ÂÈÛÙËÌÔÓÈο, ıÚËÛ΢ÙÈο Î·È ÊÈÏÔÛÔÊÈο, ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÛÎÔÒÓ Ù˘ ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÛÙÔÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ‹ÛÛÔÓ· ·ÎÏÔ. ™ÎÔfi˜ Ì·˜ ÏÔÈfiÓ Â›Ó·È Ó· ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Î·È Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ì 88 84 89 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ÌÂÚÈΤ˜ ·’ ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ Î·È Ò˜ ÌÔÚ› ÙÂÏÈο Ó· ÂÚȤÏıÂÈ Û˘ÓÂȉËÙ¿ ÛÙËÓ ÂÌ‚¤ÏÂÈ· Ù˘ ÓÔËÙÈ΋˜ ηٷÓfiËÛ˘. Ÿˆ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, Ë ÂÈÛÙ‹ÌË ÊÙ¿ÓÂÈ ÁÔÚÁ¿ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ ı’ ·Ó·ÁηÛÙ› Ó· ·Ú·‰Â¯ı› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ˘ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ÁÈ·Ù› Ë ¿ÚÓËÛË Ù˘ ·Ú·‰Ô¯‹˜ ÙÔ˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·Ó˘¤Ú‚ÏËÙ· ÂÌfi‰È· Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ‡·ÚÍ‹˜ ÙÔ˘. OÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ‹‰Ë ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ·ÈıÂÚÈ΋˜ ‡ÏË˜Ø Ë ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ η٤‰ÂÈÍ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÂΛÓÔ˘ Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÂıˆÚ›ÙÔ ··ÙËÏfi, ÂÂȉ‹ (·’ ÙË ÛÎÔÈ¿ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡) ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·Ùfi. ∂ÈÛ˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Û˘Ó¯Ҙ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ù· ÔÔ›·, ·Ó ‰ÂÓ ÂÚÌËÓ¢ıÔ‡Ó Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ·ÈıÂÚÈ΋ ‡ÏË, ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ˘ÂÚÊ˘ÛÈÎÔ‡ Î·È ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ÛÙËÓ ·‰ËÌÔÓ›· ÙÔ˘˜ Ó· ‰È·„‡ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÛÙ¤˜, ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ·ÏËıÈÓÔ‡ Î·È ·ÓÒÙÂÚÔ˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡, ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ˘ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ·ÚfiÙÈ ÙÔ ıÂÒÚËÛ·Ó Û·Ó ÛÒÌ· ÂÎÔÚ¢fiÌÂÓ˘ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ – ηıfiÛÔ ÂӉȷʤÚıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰›¯ˆ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÎÚÈ‚ÒÛÂÈ ·ÎfiÌË ÙÔ ·›ÙÈÔ. O È·ÙÚÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÌÂÏÂÙ¿ (Ù˘ÊÏ¿ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ) ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ˙ˆÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ËÏÈ·ÎÒÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ ¿Óˆ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Î·È ÙÔ˘˜ ˘ÔΛÌÂÓÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ù˘ ÂÁÁÂÓÔ‡˜ Î·È ·ÎÙÈÓÔ‚fiÏÔ˘ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜. ∞Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÛÙË ÛÏ‹Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ·, Ó· ÌÂÏÂÙÔ‡Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ÙˆÓ ·‰¤ÓˆÓ Î·È ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ·ÊÔÌÔ›ˆÛË ÙˆÓ ˙ˆÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ ·fi ÙÔ ÛˆÌ·ÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi. µÚ›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛˆÛÙfi ‰ÚfiÌÔ Î·È ÚÈÓ ÂÚ¿ÛÂÈ Ôχ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ (Èı·ÓfiÓ Ì¤Û· ÛÙÔÓ ·ÚfiÓÙ· ·ÈÒÓ·) ÙÔ °∂°O¡O™ ÙÔ˘ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ‚·ÛÈ΋˜ ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ı· ‰ڷȈı› ¤Ú· ·fi οı ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË Î·È ÔÏfiÎÏËÚÔ˜ Ô ÛÎÔfi˜ Ù˘ ÚÔÏËÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·¢ÙÈ΋˜ È·ÙÚÈ΋˜ ı· ÌÂÙ·ÙÔÈÛı› Û’ ¤Ó· ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Â›‰Ô. ∆Ô ÌfiÓÔ Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘ÌÂ Â‰Ò Â›Ó·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì Û ·Ï‹ Î·È Û˘ÓÔÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÌÂÚÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ Î·È Ó· ÎÂÓÙÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ·ÏËıÈÓÔ‡ ÂÚ¢ÓËÙ‹. ∞˜ ·Ó·Ê¤Úˆ ÏÔÈfiÓ ÛÂ Û˘ÓÙÔÌ›· ·˘Ù¿ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·Ù¢ıÒ ÛÙ· ÂÓ·Ô̤ÓÔÓÙ· ÙÚ›· ÛËÌ›·: ∆O ∞π£∂ƒπ∫O ™øª∞ ∫∞π ∏ ¶ƒ∞¡∞ 85 ∆Ș ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ∆Ë Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜. ∆Ș ÓfiÛÔ˘˜ ‹ ÙȘ ·Ûı¤ÓÂȘ ÙÔ˘ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ (ÊÚÔÓÙ›˙ÔÓÙ·˜ Ó· ‰È·ÙËÚ‹Ûˆ ÙËÓ ·Ú¯È΋ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ Ϥ͢ “·Ûı¤ÓÂÈ·”). ∆Ë ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙÈ· ηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘. ∞˘Ù¿ ı· ÂÓۈ̷ÙÒÛÔ˘Ó fiÏ· fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Ú·ÎÙÈ΋ ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ·. ∞ÚÁfiÙÂÚ· ›Ûˆ˜ ·Ú·Û¯ÂıÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÈ· ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛ‹ Ì·˜, ·Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È ÙÒÚ· ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ·ÎÔÏÔ˘ıËıÔ‡Ó ÚÔÛÂÎÙÈο ÎÈ ·Ó ÔÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó Ì ۇÓÂÛË, ¯ÂÊÚÔÛ‡ÓË Î·È Â˘Ú‡ÙËÙ· ÙÔ ÛÔ˘‰·›Ô ·˘Ùfi ˙‹ÙËÌ·. ∫·ıÒ˜ Ë Ê‡ÛË Î·È ÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ı’ ·ÔÎÙÔ‡Ó ÙËÓ ÔÚı‹ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË ÛÙË ÛΤ„Ë ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Î·ıÒ˜ ı· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÂ›Ù·È fiÙÈ ÙÔ ·ÈıÂÚÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ·’ Ù· ‰‡Ô Ê˘ÛÈο ÛÒÌ·Ù·, Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ı· ¤ÏıÂÈ Û ÛÙÂÓfiÙÂÚË Û˘ÓÂȉËÙ‹ Â·Ê‹ Ì ÙȘ ¿ÏϘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô˘ ·ÓÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È Û ·ÈıÂÚÈ΋ ‡ÏË fiˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÙÔ ˘ÎÓfi Ê˘ÛÈÎfi ÛÒÌ·. À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÓÙ¤‚· Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È “ÓÙ¤‚· ÙˆÓ ›ÛÎȈӔ ‹ ÈÒ‰ÂȘ ÓÙ¤‚·, Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÛÙÂÓ¿ Ì ÙËÓ ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È Ô˘ ‰È·‚È‚¿˙Ô˘Ó Û’ ·˘ÙfiÓ ÙËÓ ËÏȷ΋ Î·È Ï·ÓËÙÈ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·. ∆Ô ·ÈıÂÚÈÎfi ÛÒÌ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ‰¤¯ÂÙ·È Ú¿Ó· ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂȉÒÓ Î·È Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÎÈ fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ÙÚfiÔÈ ÙÔÓ Ê¤ÚÓÔ˘Ó Û’ Â·Ê‹ Ì ÔÈΛϘ ÔÓÙfiÙËÙ˜. 1. ∏Ïȷ΋ ¶Ú¿Ó·. ∏ ËÏȷ΋ Ú¿Ó· Â›Ó·È ÂΛÓÔ ÙÔ ˙ˆÙÈÎfi Î·È Ì·ÁÓËÙÈÎfi Ú¢ÛÙfi Ô˘ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Î·È ‰È·‚È‚¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ·ÈıÂÚÈÎfi ÛÒÌ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ì ÙË ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÓÙ‚·˚ÎÒÓ ÔÓÙÔÙ‹ÙˆÓ Ôχ ˘„ËÏ‹˜ Ù¿Í˘ Î·È ¯Ú˘Û‹˜ ·fi¯ÚˆÛ˘. ¢È¤Ú¯ÂÙ·È ·’ Ù· ÛÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÎ¤ÌÂÙ·È Û·Ó ÈÛ¯˘Ú‹ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· Ô˘ Âȉڿ ¢ı¤ˆ˜ ̤ۈ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÏÂÁÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ·ÓÒÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ Î·È ÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜, η٤گÂÙ·È ÛÙÔ ·ÈıÂÚÈÎfi ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ Ù˘ ÛÏ‹Ó·˜ Î·È ·fi ÂΛ ‰È·‚È‚¿˙ÂÙ·È ÈÛ¯˘Ú¿ ÛÙËÓ Î·ı·˘Ù‹ ÛÏ‹Ó·. OÈ ¯Ú˘- 90 86 91 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ Û·ÊȤ˜ ·˘Ù¤˜ Ú·ÓÈΤ˜ ÔÓÙfiÙËÙ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·¤Ú· ¿Óˆ ·fi Ì·˜ Î·È Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ‰Ú·ÛÙ‹ÚȘ Û ÔÚÈṲ̂ӷ ̤ÚË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ fiˆ˜ Ë ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ· Î·È Û’ ÂΛӘ ÙȘ ÙÚÔÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ fiÔ˘ Ô ·¤Ú·˜ Â›Ó·È Î·ı·Úfi˜ Î·È ÍËÚfi˜ Î·È fiÔ˘ ÔÈ ·ÎÙ›Ó˜ ÙÔ˘ ËÏ›Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¢ÂÚÁÂÙÈΤ˜. OÈ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ·˘Ù‹ ÙˆÓ ÓÙ¤‚· Â›Ó·È Ôχ ÛÙÂÓ¤˜ ·ÏÏ¿ ÂÓ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÔÏÏÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. OÈ ÓÙ¤‚· ·˘ÙÔ› Â›Ó·È Ôχ ÈÛ¯˘Ú‹˜ Ù¿Í˘ Î·È ¿Óˆ ÛÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÁÚ·ÌÌ‹ Â›Ó·È ÈÔ ÂÍÂÏÈÁ̤ÓÔÈ ·’ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. O ·ÚÔÛٿ٢ÙÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¤ÏÂfi˜ ÙÔ˘˜ Î·È ·’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ù˘ Ì·ÁÓËÙÈ΋˜ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ‹ Ù˘ ËÏȷ΋˜ ¿ˆÛ˘ ÚÔ·ÙÂÈ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë ·ÂÈÏ‹ Ù˘ ËÏ›·Û˘. ŸÙ·Ó ÙÔ ·ÈıÂÚÈÎfi ÛÒÌ· Î·È ÔÈ ·ÊÔÌÔȈÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰È·‰Èηۛ˜ ηٷÓÔËıÔ‡Ó ÂÈÛÙËÌÔÓÈο, Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ı· Á›ÓÂÈ ·ÚfiÛ‚ÏËÙÔ˜ ·fi ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙËÓ ËÏȷ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·. £· ÚÔÛٷهÂÙ·È ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ô˘ ‰È¤Ô˘Ó ÙË Ì·ÁÓËÙÈ΋ ¿ˆÛË Î·È ¤ÏÍË ÎÈ fi¯È ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÚÔ‡¯· ‹ ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ηٷʇÁÈÔ. ∂›Ó·È ΢ڛˆ˜ ˙‹ÙËÌ· fiψÛ˘. ªÔÚ› Ó· ‰Ôı› Â‰Ò ¤Ó·˜ ˘·ÈÓÈÁÌfi˜: ŸÙ·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Î·Ù·ÓÔ‹ÛÔ˘Ó Î¿ˆ˜ ηχÙÂÚ· ÙË ÓÙ‚·˚΋ ÂͤÏÈÍË Î·È ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙˆÓ ÓÙ¤‚· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ◊ÏÈÔ Î·È ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó fiÙÈ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ÙÔ ıËÏ˘Îfi fiÏÔ fiˆ˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ÙÔÓ ·ÚÛÂÓÈÎfi (Ë Ù¤Ù·ÚÙË ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ πÂÚ·Ú¯›· Â›Ó·È ·ÚÛÂÓÈ΋),39 ı· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÙËÓ ·ÌÔÈ‚·›· Û¯¤ÛË Î·È ı· ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙË Û¯¤ÛË ·˘Ù‹ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ. OÈ ËÏÈ·ÎÔ› ·˘ÙÔ› ÓÙ¤‚· ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ·ÎÙÈÓÔ‚fiϘ ·ÎÙ›Ó˜ ÙÔ˘ ËÏ›Ô˘ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ·’ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ̤ۈ ÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ·ÁˆÁÔ‡˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘, ÙȘ ‰È·‚È‚¿˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÂÛÙÈ¿˙Ô˘Ó ÂΛ. ¢ÚÔ˘Ó ÂÚ›Ô˘ fiˆ˜ ‰Ú· ¤Ó·˜ Û˘ÁÎÏ›ÓˆÓ Ê·Îfi˜. OÈ ·ÎÙ›Ó˜ ·˘Ù¤˜ ·ÓÙ·Ó·ÎÏÒÓÙ·È ¤ÂÈÙ· ‹ ‰È·‚È‚¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ·ÈıÂÚÈÎfi ÛÒÌ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, Û˘Ï39 ª.¢., π, 232-238. OÏfiÎÏËÚÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ηıÔ‰ËÁ›ٷÈ, ÂϤÁ¯ÂÙ·È Î·È ÂÌ„˘¯ÒÓÂÙ·È ·fi ÌÈ· ·Ù¤ÏÂȈÙË Û¯Â‰fiÓ ÛÂÈÚ¿ πÂÚ·Ú¯ÈÒÓ ·ÈÛı·ÓÙÈÎÒÓ ŸÓÙˆÓ, Ô˘ ηıÂÌÈ¿ ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ·ÔÛÙÔÏ‹ Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÈ. – ª.¢., π, 295. ™’ ·˘Ù¤˜ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Î·È Ë πÂÚ·Ú¯›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ∂Ó¿‰ˆÓ. ∆O ∞π£∂ƒπ∫O ™øª∞ ∫∞π ∏ ¶ƒ∞¡∞ 87 Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·’ ·˘ÙfiÓ Î·È ·ÊÔÌÔÈÒÓÔÓÙ·È ÂÎ Ó¤Ô˘. ŸÙ·Ó ÙÔ ·ÈıÂÚÈÎfi ÛÒÌ· Â›Ó·È Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηÓÔÓÈο, ·ÚÎÂÙ‹ ·’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Ú¿Ó· ·ÔÚÚÔÊ¿Ù·È ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ fiÏÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÎÈ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÙÔÓÈÛÙ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∏ ˘fiÏÔÈË ·Ô‚¿ÏÏÂÙ·È Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ˙ˆÒ‰Ô˘˜ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ ‹ Ê˘ÛÈÎÔ‡ Ì·ÁÓËÙÈÛÌÔ‡ – fiÏÔÈ ÔÈ fiÚÔÈ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ȉ¤·. O ¿ÓıÚˆÔ˜ Û˘ÓÂÒ˜ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Û ÌÈÎÚfiÙÂÚË Îϛ̷η ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ËÏÈ·ÎÒÓ ÓÙ¤‚· Î·È Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÚÔÛı¤ÙÂÈ ÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ ÙÔ˘ Ù˘ ·Ó·Ôψ̤Ó˘ ÎÈ Â·Ó·Ì·ÁÓËÙÈṲ̂Ó˘ ÂÎfiÚ¢Û˘ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ Ï·ÓËÙÈ΋˜ ·‡Ú·˜. 2. ¶Ï·ÓËÙÈ΋ ¶Ú¿Ó·. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È ÙÔ ˙ˆÙÈÎfi Ú¢ÛÙfi Ô˘ ÂÎÔÚ‡ÂÙ·È ·fi οı Ï·Ó‹ÙË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌfi ‹ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ·Ú¿ÁÂÙ·È Ì ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Ì¤Û· ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Ù˘ ›‰È·˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ÙËÓ ËÏȷ΋ Ú¿Ó·. O Ï·Ó‹Ù˘ (Ë °Ë ‹ ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ˜) ·ÔÚÚÔÊ¿ ËÏȷ΋ Ú¿Ó·, ·ÊÔÌÔÈÒÓÂÈ fi,ÙÈ ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ› ÂΛÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‹ ÙÔ˘ ηٿÛÙ·ÛË Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ Ï·ÓËÙÈ΋˜ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜. ∏ Ï·ÓËÙÈ΋ Ú¿Ó· Â›Ó·È Û˘ÓÂÒ˜ ËÏȷ΋ Ú¿Ó· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË, ¤¯ÂÈ Î˘ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ‰È· ÙÔ˘ Ï·ÓËÙÈÎÔ‡ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ¤¯ÂÈ ‰È·‚È‚·Ûı› ÛÙÔÓ ˘ÎÓfi Ê˘ÛÈÎfi Ï·Ó‹ÙË Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÚÚÈÊı› Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ì ÙËÓ ËÏȷ΋ Ú¿Ó·, Ì ÂÈϤÔÓ ÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ Î·È ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ∞˘Ùfi Û˘ÓÈÛÙ¿ ÌÈ· Â·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ‰ÈÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È ÛÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÛÒÌ·. OÈ Ê˘ÛÈΤ˜ ·ÎÙÈÓÔ‚Ôϛ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ۈ̿وÓ. ∆Ô ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ì ¤Ó·Ó Ï·Ó‹ÙË. ∏ ÂÎÏ˘fiÌÂÓË Ï·ÓËÙÈ΋ Ú¿Ó· (fiˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ËÏȷ΋˜ Ú¿Ó·) Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È ‰È·‚È‚¿˙ÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÌÈ·˜ ȉȷ›ÙÂÚ˘ ÔÌ¿‰·˜ ÓÙ¤‚· Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È “ÓÙ¤‚· ÙˆÓ ›ÛÎȈӔ Î·È Â›Ó·È ·Èı¤ÚÈÔÈ ÓÙ¤‚· ÌÈ·˜ ÂÏ·ÊÚ¿˜ ÈÒ‰Ô˘˜ ·fi¯ÚˆÛ˘. ∆· ÛÒÌ·- 92 88 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ Ù¿ ÙÔ˘˜ Û˘Ó›ÛÙ·ÓÙ·È ·fi ‡ÏË Î¿ÔÈÔ˘ ·’ ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·Èı¤Ú˜ Î·È ÂÛÙÈ¿˙Ô˘Ó Î·È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÂÎÔÚ‡ÛÂȘ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË ÎÈ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿Óˆ ÙÔ˘. Œ¯Ô˘Ó ÌÈ· ÂȉÈ΋ ÛÙÂÓ‹ Û¯¤ÛË Ì ٷ ·ÓıÚÒÈÓ· fiÓÙ·, Ë ÔÔ›· ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ Ô˘ÛÈÒ‰Ô˘˜ ÔÌÔÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ۈ̷ÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ Ô˘Û›·˜ Ì ÙËÓ ·ÈıÂÚÈ΋ Ô˘Û›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÎÈ ÂÂȉ‹ ‰È·‚È‚¿˙Ô˘Ó Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ Ì·ÁÓËÙÈÛÌfi Ù˘ “ªËÙ¤Ú·˜ °Ë˜”. µÏ¤Ô˘Ì ÏÔÈfiÓ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÓÙ¤‚· Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ: ·. ∏ÏÈ·ÎÔ› ÓÙ¤‚· Ô˘ ‰È·‚È‚¿˙Ô˘Ó ÙÔ ˙ˆÙÈÎfi Ú¢ÛÙfi Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÛÙÔ ·ÈıÂÚÈÎfi ÛÒÌ·. ‚. ¶Ï·ÓËÙÈÎÔ› ÓÙ¤‚· ÈÒ‰Ô˘˜ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ·ÈıÂÚÈÎfi ÛÒÌ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È Ô˘ ‰È·‚È‚¿˙Ô˘Ó ÙËÓ Ú¿Ó· Ù˘ Á˘ ‹ ÙËÓ Ú¿Ó· ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ Ï·Ó‹ÙË ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÔÚ› Ó· ‰Ú· Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈ·˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ÂÓÛ¿ÚΈÛ˘. 93 ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÙÂı› ÌÈ· Û˘Ó·Ê‹˜ ÂÚÒÙËÛË Î·È ÌÔÏÔÓfiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ì Ï‹Úˆ˜ ÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÌÂÚÈΤ˜ ÂÈÛËÁËÙÈΤ˜ Ó‡ÍÂȘ. ªÔÚԇ̠ӷ ÚˆÙ‹ÛÔ˘ÌÂ: ∆È ÚÔηÏ› ÙË Ê·ÈÓÔÌÂÓÈ΋ Ó¤ÎÚ· Ù˘ ™ÂÏ‹Ó˘; À¿Ú¯ÂÈ ¿Ú·Á ÓÙ‚·˚΋ ˙ˆ‹ ¿Óˆ Û’ ·˘Ù‹; ¢ÂÓ ·ÛΛ ¿Ú·Á ¿Óˆ Ù˘ ηÌÈ¿ Â›‰Ú·ÛË Ë ËÏȷ΋ Ú¿Ó·; ™Â ÙÈ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ Ù˘ Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο ÓÂÎÚ‹˜ ™ÂÏ‹Ó˘ ÎÈ ÂÓfi˜ ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡ Ï·Ó‹ÙË fiˆ˜ Ë °Ë;40 ∂‰Ò ı›ÁÔ˘Ì ¤Ó· ÎÚ˘Ì̤ÓÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë Ï‡ÛË ·ÔηχÙÂÙ·È Û’ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÂÚ¢ÓÔ‡Ó Î·È ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· fiÓÙ· Î·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÓÙ¤‚· ‰Â ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ϤÔÓ ¿Óˆ ÛÙË ™ÂÏ‹ÓË. O ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰ÂÓ ¤·„ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿Óˆ ÛÙË ™ÂÏ‹ÓË ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ÓÂÎÚ‹ ÎÈ ÂÔ̤ӈ˜ ‰Â ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Ë ™ÂÏ‹ÓË Â›Ó·È ÓÂÎÚ‹ ÁÈ·Ù› Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Î·È ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÓÙ‚·˚Τ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËÎ·Ó ·’ ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ Ù˘ Î·È ·’ ÙË ÛÊ·›Ú· ÂÈÚÚÔ‹˜ Ù˘.41 O ¿ÓıÚˆÔ˜ Î·È 40 ª.¢., π, 170-180. 41 ª.¢., π, 179. K·ÙÒÙ·ÙÔ KÔÛÌÈÎfi ‹ KÔÛÌÈÎÔ-¶Ú·ÎÚÈÙÈÎfi ¶Â‰›Ô AÙÔÌÈ΋ ⁄ÏË AÈı¤Ú·̃ II AÈı¤Ú·̃ III AÈı¤Ú·̃ IV ·¤ÚÈ· ˘ÁÚ¿ ÛÙÂÚ¿ 6 ηÙÒÙÂÚ· ˘Ô‰›· ˆ̃ ·ÓˆÙ¤Úˆ AÙÔÌÈ΋ ⁄ÏË 6 ηÙÒÙÂÚ· ˘Ô‰›· ˆ̃ ·ÓˆÙ¤Úˆ AÙÔÌÈ΋ ⁄ÏË 6 ηÙÒÙÂÚ· ˘Ô‰›· ˆ̃ ·ÓˆÙ¤Úˆ AÙÔÌÈ΋ ⁄ÏË 6 ηÙÒÙÂÚ· ˘Ô‰›· ˆ̃ ·ÓˆÙ¤Úˆ AÙÔÌÈ΋ ⁄ÏË 6 ηÙÒÙÂÚ· ˘Ô‰›· ˆ̃ ·ÓˆÙ¤Úˆ AÙÔÌÈ΋ ⁄ÏË TÛÈÙ. ÕÁÈÔ ¶Ó‡̷. ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û °Ë, ŸÛÊÚËÛË = ¶ÚÈıÈ‚ÈÙ¿ÙÙ‚· ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ⁄‰ˆÚ, °Â‡ÛË = A·ÛÙ¿ÙÙ‚· ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ¶˘Ú, ºˆ̃ = AÁÎÓÈÙ¿ÙÙ‚· ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û A¤Ú·, AÊ‹ = B·ÁÈÔ˘Ù¿ÙÙ‚· ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û AÈı¤Ú·, ◊¯Ô = Aη۷ٿÙÙ‚· = AÓÔ˘·‰·ηٿÙÙ‚· = A‰ÈÙ¿ÙÙ‚· AÓ¿ÓÙ·, AÙÔÌÈ΋ ⁄ÏË AÈı¤Ú·̃ II AÈı¤Ú·̃ III AÈı¤Ú·̃ IV ·¤ÚÈÔ ˘ÁÚfi ÛÙÂÚÂfi ™·Ù, YÈfĩ, BÚ¿¯Ì·. BÈÛÓÔ‡, OÚ˘ÎÙfi B·Û›ÏÂÈÔ (ÛËÌÂ›Ô K·Ì‹̃) 3Ô ™ÙÔȯÂÈ·Îfi B·Û›ÏÂÈÔ 2Ô ™ÙÔȯÂÈ·Îfi B·Û›ÏÂÈÔ 1Ô ™ÙÔȯÂÈ·Îfi B·Û›ÏÂÈÔ 1Ô K‡Ì· Zˆ‹̃, EͤÏÈÍË ÙË̃ ⁄ÏË̃ ¶Â‰›Ô ¶Â‰›Ô ¶Â‰›Ô ¶Â‰›Ô ¶Â‰›Ô ¶Â‰›Ô º˘ÛÈÎfi ÛÒÌ· (·ÓıÚÒÈÓÔ˘, ˙ˆÈÎÔ‡ Î·È Ê˘ÙÈÎÔ‡ ‚·ÛÈÏ›Ԣ) AÛÙÚÈÎfi ÛÒÌ· (·ÓıÚÒÈÓÔ˘ & ˙ˆÈÎÔ‡ ‚·ÛÈÏ›Ԣ Î·È ÛÂÚÌ·ÙÈÎfi ÛÙÔ Ê˘ÙÈÎfi) NÔËÙÈÎfi ÛÒÌ· (·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‚·ÛÈÏ›Ԣ Î·È ÛÂÚÌ·ÙÈÎfi ÛÙÔ ˙ˆÈÎfi) AÈÙÈÒ‰Ẫ ÛÒÌ· (·’ ÙËÓ ¤ÓˆÛË 2Ô˘ & 3Ô˘ K‡Ì·ÙỖ Zˆ‹̃) ™ÒÌ· M·Î·ÚÈfiÙËÙ·̃ ⁄·ÚÍË, NÔËÌÔÛ‡ÓË. M·Î·ÚÈfiÙËÙ·, AÁ¿Ë, AÈıÂÚÈÎfi AÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ¶˘ÎÓfi º˘ÛÈÎfi ™ÒÌ· ¶Ú¿Ó· K¿Ì· K·ÙÒÙÂÚÔ M¿Ó·̃ AÓÒÙÂÚÔ M¿Ó·̃ (AÓÙ·Ó¿ÎÏ·ÛË 3Ô˘ §fiÁÔ˘) BÔ‡‰‰È (AÓÙ·Ó¿ÎÏ·ÛË 2Ô˘ §fiÁÔ˘) ÕÙÌ· (AÓÙ·Ó¿ÎÏ·ÛË 1Ô˘ §fiÁÔ˘) ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ™ÔÊ›·. 3Ỗ §fiÁỖ. ÕÙÌ· ¶Ó‡̷-⁄ÏË, 2Ỗ §fiÁỖ, “£EO™OºI™TH™”, I·ÓÔ˘¿ÚÈỖ 1900. º˘ÛÈÎfi AÛÙÚÈÎfi E›‰· PÔ‡· ÙÔ˘ M·Ó·ÛÈÎÔ‡ ¶Â‰›Ô˘ E›‰· AÚÔ‡· ÙÔ˘ M·Ó·ÛÈÎÔ‡ ¶Â‰›Ô˘ BÔ˘‰‰ÈÎfi NÈÚ‚·ÓÈÎfi ¶·Ú·-ÓÈÚ‚·ÓÈÎfi M·¯··Ú·ÓÈÚ‚·ÓÈÎfi TÔ AÓÂΉ‹ÏˆÙÔ, 1Ỗ §fiÁỖ, TÚÈÏfĩ E·˘Ùfĩ ™›‚·, (AÓıÚÒÈÓÔ B·Û›ÏÂÈÔ) ¶·Ù‹Ú, EÍ ¤Ï È Í ËÙ Ë̃ M ÔÚ Ê‹ ̃ 2Ô K ‡Ì· Zˆ ‹̃, ̃ ÙÔ Ì· ‡ ÙÔ˘ ÛË Î¯˘ ̃, Œ Z ˆ‹ ‡Ì· 3Ô K ¶Ó 2Ô K‡ Ì ·Z ˆ ‹̃ AÁ¿Ë, ⁄·ÚÍË, °Ó‹ÛÈ· ·ÓÙ·Ó·ÎÏÒÌÂÓË YfiÛÙ·ÛË, Û·Ó EÈı˘Ì›·, ·ÓÙ·Ó·ÎÏÒÌÂÓË ¶¿ıỖ ÛÙÔ Û·Ó ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ AÛÙÚÈÎfi ¶Â‰›Ô Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔ º˘ÛÈÎfi ¶Â‰›Ô K¤ÓÙÚÔ NÔËÌÔÛ‡ÓË̃ ÙË̃ ÂͤÏÈÍ‹̃ Ì·̃, ÌË ·ÓÙ·Ó·ÎÏÒÌÂÓÔ EÈı˘Ì›·, ¶¿ıỖ, ·ÓÙ·Ó¿ÎÏ·ÛË ÙË̃ AÁ¿Ë̃ ÛÙÔ BÔ˘‰‰ÈÎfi ¶Â‰›Ô AÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ·ÓÙ·Ó¿ÎÏ·ÛË ÙË̃ ⁄·ÚÍË̃ ÛÙÔ NÈÚ‚·ÓÈÎfi ¶Â‰›Ô §O°O™ ENO™ H§IAKOY ™Y™THMATO™ ∆O ∞π£∂ƒπ∫O ™øª∞ ∫∞π ∏ ¶ƒ∞¡∞ 89 ¢π∞°ƒ∞ªª∞ ππ 94 90 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ÔÈ ÓÙ¤‚· ‰ÚÔ˘Ó Û οı Ï·Ó‹ÙË Û·Ó ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ¤˜ ‹ ‰È·‚È‚·ÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜. ŸÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ηı›ÛÙ·ÓÙ·È ·Ó¤ÊÈÎÙ˜ Î·È Â¤Ú¯ÂÙ·È Ë ·ÔÛ‡ÓıÂÛË. O ÏfiÁÔ˜ Ù˘ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ˘ ·˘Ù‹˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ÎÔÛÌÈÎfi ¡fiÌÔ ÙÔ˘ ∞ÈÙ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ∞ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ‹ ÙÔ˘ ÎoÛÌÈÎÔ‡ οÚÌ· ηıÒ˜ Î·È ÛÙË Û‡ÓıÂÙË, ·Ó Î·È ·ÙÔÌÈ΋, ÈÛÙÔÚ›· ÂÓfi˜ ÙˆÓ O˘Ú¿ÓÈˆÓ ∞ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ OÔ›Ô˘ ÙÔ ÛÒÌ· Û οÔÈ· ÂÔ¯‹ Û˘Ó¤‚Ë Ó· Â›Ó·È Ë ™ÂÏ‹ÓË ‹ οÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ ÓÂÎÚfi˜ Ï·Ó‹Ù˘. 3. ∏ ¶Ú¿Ó· ÙˆÓ ªÔÚÊÒÓ. £· Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ fiϘ ÔÈ ÌÔÚʤ˜ Â›Ó·È ·Ó·ÁηÛÙÈο ‰‡Ô ÂȉÒÓ Î·È fiÙÈ Î·ıÂÌÈ¿ ¤¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ı¤ÛË ÛÙË ‰È¿Ù·ÍË: ªÔÚʤ˜ Ô˘ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ §fiÁÔ˘ Î·È Ù˘ Âӈ̤Ó˘ ˙ˆ‹˜ ∆Ô˘˜. OÈ ÌÔÚʤ˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛÙÔ Ê˘ÙÈÎfi, ˙ˆÈÎfi Î·È ÔÚ˘ÎÙfi ‚·Û›ÏÂÈÔ. ªÔÚʤ˜ Ô˘ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Âӈ̤Ó˘ ‰Ú¿Û˘ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ §fiÁˆÓ Î·È Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ηı·Ú¿ ÓÙ‚·˚Τ˜ Î·È ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÌÔÚʤ˜. 95 À¿Ú¯ÂÈ Â›Û˘ Ë ·ÎfiÌ· ·ÏÔ‡ÛÙÂÚË ÌÔÚÊ‹ Ô˘ Â›Ó·È ÂÓۈ̷و̤ÓË ÛÙËÓ Ô˘Û›· ·’ ÙËÓ ÔÔ›· ·Ú¿ÁÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ¿ÏϘ ÌÔÚʤ˜. ∏ ‡ÏË ·˘Ù‹, ·ÎÚÈ‚ÔÏÔÁÒÓÙ·˜, Â›Ó·È Ë ·ÙÔÌÈ΋ Î·È ÌÔÚȷ΋ ‡ÏË Î·È ÂÌ„˘¯ÒÓÂÙ·È ·’ ÙË ˙ˆ‹ ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ §fiÁÔ˘. ∫·ıÒ˜ Ú·ÁÌ·Ù¢fiÌ·ÛÙ ÙËÓ ÚÒÙË ÔÌ¿‰· ÌÔÚÊÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ì ˘fi„Ë fiÙÈ ÔÈ Ú·ÓÈΤ˜ ÂÎÔÚ‡ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·‰‡ÔÓÙ·È ·fi ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ˙ˆÈÎÔ‡ Î·È Ê˘ÙÈÎÔ‡ ‚·ÛÈÏ›Ԣ (·ÊÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ÚÒÙ· ·ÔÚÚÔÊ‹ÛÂÈ ÙfiÛÔ ÙËÓ ËÏȷ΋ fiÛÔ Î·È ÙËÓ Ï·ÓËÙÈ΋ Ú¿Ó·) Â›Ó·È ‚¤‚·È· ¤Ó·˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô Î·È ‰È·‚È‚¿˙ÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÂÈÊ·ÓÂȷ΋˜ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜, fiˆ˜ Ë ËÏȷ΋ Î·È Ë Ï·ÓËÙÈ΋ Ú¿Ó·, Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÓÙ¤‚·, fi¯È Ôχ ˘„ËÏ‹˜ Ù¿Í˘, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ÂÚ›ÂÚÁË Î·È ÔχÏÔÎË Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÔÌ·‰È΋ „˘¯‹ ÙÔ˘ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏÔ‡ÓÙÔ˜ ˙ÒÔ˘ ‹ Ê˘ÙÔ‡. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ Ú·ÁÌ·Ù¢ıÔ‡ÌÂ Â‰Ò ·˘Ùfi ÙÔ ˙‹ÙËÌ·. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ÓÙ¤‚· Â›Ó·È Â›Û˘ ÈÒ- ∆O ∞π£∂ƒπ∫O ™øª∞ ∫∞π ∏ ¶ƒ∞¡∞ 91 ‰Ô˘˜ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ·ÏÏ¿ ÙfiÛÔ ÂÏ·ÊÚ¿˜ ¯ÚÔÈ¿˜ Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÁÎÚ›˙ÔØ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ¤Ó· ÌÂÙ·‚·ÙÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ Î·È ÛÌ›ÁÔ˘Ó Ì ÌÈ· Û˘Áί˘Ì¤ÓË ·Ù·Í›· Ì ÔÌ¿‰Â˜ ÔÓÙÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û¯Â‰fiÓ ÛÙÔ ÂÓÂÏÈÎÙÈÎfi ÙfiÍÔ.42, 43, 43· ∫·ıÒ˜ ·Û¯ÔÏԇ̷ÛÙ Ì ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÔÌ¿‰·, Ë ·ÓıÚÒÈÓË ÌÔÚÊ‹ ‰È·‚È‚¿˙ÂÈ ÙȘ ÂÎÔÚ¢ÙÈΤ˜ ·ÎÙÈÓÔ‚Ôϛ˜ Û ÓÙ¤‚· Ôχ ·ÓÒÙÂÚÔ˘ ‚·ıÌÔ‡. OÈ ÓÙ¤‚· ·˘ÙÔ› ¤¯Ô˘Ó ÈÔ ¤ÓÙÔÓË ¯ÚÔÈ¿ Î·È ·ÊÔ‡ ·ÊÔÌÔÈÒÛÔ˘Ó Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·, ÙË ‰È·‚È42 ∂ÓÂÏÈÎÙÈÎfi ∆fiÍÔ Â›Ó·È Ô fiÚÔ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜. ∫·Ï‡ÙÂÈ ÙËÓ “·ÙÚ·fi Ù˘ ηıfi‰Ô˘” ‹ Ù˘ ηٿ‚·Û˘ ÙÔ˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ ÛÂ Û˘Ó¯Ҙ ˘ÎÓfiÙÂÚË ‡ÏË Ì¤¯ÚÈ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ¯·ÌËÏfiÙ·ÙÔ ÛËÌ›Ô, ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ˘ÎÓfiÙ·Ù˘ Û‡ÌË͢. ∆Ô ¿ÏÏÔ ÌÈÛfi Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÂÍÂÏÈÎÙÈÎfi Î·È ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ‹ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ ÛÙËÓ ËÁ‹ Ù˘ ÂÎfiÚÂ˘Û‹˜ ÙÔ˘, Ì·˙› Ì ٷ ·ÔÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜. 43 OÈ ∆ÚÂȘ ∂ί‡ÛÂȘ. ™ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ù· “ۇ̂ÔÏ· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Ÿ„ÂˆÓ (ÙÔ˘ §fiÁÔ˘) ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ¤Íˆ ·’ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È ÌfiÓÔ ÔÈ ÚÔ¤˜ Ù˘ Â›‰Ú·Û‹˜ ÙÔ˘˜ η٤گÔÓÙ·È ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ‰›ˆÓ Ì·˜… ∂ÎÚÔÛˆÔ‡Ó Ì ÙËÓ Ú¤Ô˘Û· ÛÂÈÚ¿ ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ٷ ÙÚ›· ¶ÚfiÛˆ· Ù˘ ∆ÚÈ¿‰·˜… £· ‰È·ÈÛÙˆı› fiÙÈ ·’ ÙÔ Î·ı¤Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ÌÈ· ¤Î¯˘ÛË ˙ˆ‹˜ ‹ ‰‡Ó·Ì˘ ÚÔ˜ Ù· ηÙÒÙÂÚ· ‰›·. ∏ ÚÒÙË ÛÙËÓ Ù¿ÍË ·’ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È Ë Â˘ı›· ÁÚ·ÌÌ‹ Ô˘ η٤گÂÙ·È ·’ ÙËÓ ÙÚ›ÙË Ÿ„ËØ Ë ‰Â‡ÙÂÚË Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÂΛÓÔ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ˆÔÂȉԇ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ì·˜ – ÙÔ Ú‡̷ Ô˘ η٤گÂÙ·È ·’ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ÿ„Ë Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂÁÁ›ÛÂÈ ÙÔ Î·ÙÒÙ·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ‡Ï˘ ÎÈ ¤ÂÈÙ· ˘„ÒÓÂÙ·È Í·Ó¿ ·’ Ù· ‰ÂÍÈ¿ Ì·˜ ̤¯ÚÈ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ ÓÔËÙÈÎfi Â›‰Ô. ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ Âί‡ÛÂȘ Ë ı›· ˙ˆ‹ Û˘ÛÎÔÙ›˙ÂÙ·È Î·È Î·Ï‡ÙÂÙ·È Î·ıÒ˜ η٤گÂÙ·È ÛÙËÓ ‡ÏË, ˆÛfiÙÔ˘ ÛÙÔ ÈÔ ¯·ÌËÏfi ÛËÌÂ›Ô ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠È· Ó· ÙËÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘ÌÂ Û·Ó ı›· ˙ˆ‹Ø ·ÏÏ¿ ηıÒ˜ ˘„ÒÓÂÙ·È Î·È ¿ÏÈ, ·ÊÔ‡ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Ó·‰›Ú Ù˘, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î¿ˆ˜ ηı·ÚfiÙÂÚ·. ∏ ÙÚ›ÙË ¤Î¯˘ÛË Ô˘ η٤گÂÙ·È ·’ ÙËÓ ‡„ÈÛÙË fi„Ë ÙÔ˘ §fiÁÔ˘, ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·’ ÙȘ ¿ÏϘ ÁÈ·Ù› ‰Â ÛÎÈ¿˙ÂÙ·È Î·ıfiÏÔ˘ ·’ ÙËÓ ‡ÏË Ì¤Û· ·’ ÙËÓ ÔÔ›· ‰È¤Ú¯ÂÙ·È, ·ÏÏ¿ ‰È·ÙËÚ› ÌÈ· ·ÚıÂÓÈ΋ ·ÁÓfiÙËÙ· Î·È ÌÈ· ¿ÛÈÏË Ï·ÌÚfiÙËÙ·. ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ Ë ¤Î¯˘ÛË ·˘Ù‹ η٤گÂÙ·È ÌfiÓÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ ‚Ô˘‰‰ÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ (ÙÔ˘ ٤ٷÚÙÔ˘ ‰›Ô˘) Î·È fiÙÈ Ô Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi ¤Ó· ÙÚ›ÁˆÓÔ Û’ ¤Ó·Ó ·ÎÏÔ, Ô˘ ÂÎÚÔÛˆ› ÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ „˘¯‹ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ – ÙÔ Â·ÓÂÓÛ·ÚÎÔ‡ÌÂÓÔ ÂÁÒ. ∆Ô ÙÚ›ÁˆÓÔ Â‰Ò ·Ú¤¯ÂÙ·È ·’ ÙËÓ ÙÚ›ÙË ¤Î¯˘ÛË Î·È Ô Î‡ÎÏÔ˜ ·’ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË…” – ∏ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ¶›ÛÙË ˘fi ∫.O. §ÂÓÙÌ‹ÙÂÚ, ÛÂÏ. 39, 40. 43· µÏ¤ ª.¢., π, 98, 99, 100, 103. 1. ∏ Ú›˙· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û οı ÛÙ·ÁfiÓ· ÙÔ˘ ˆÎ·ÓÔ‡ Ù˘ ·ı·Ó·Û›·˜. ∫¿ı ¿ÙÔÌÔ ‡Ï˘ ›¯Â ÂÌÔÙÈÛÙ› Ì ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ §fiÁÔ˘. 2. O ˆÎ·Ófi˜ ‹Ù·Ó ·ÎÙÈÓÔ‚fiÏÔ Êˆ˜, Ô˘ ‹Ù·Ó ¶˘Ú, £ÂÚÌfiÙËÙ·, ∫›ÓËÛË. ∆· ÙÚ›· ·˘Ù¿ Â›Ó·È Ë ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ ˙ˆ‹ Ô˘ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο. ¶˘Ú: ∏ Ô˘Û›· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ §fiÁÔ˘. ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi ˘Ú. ¶Ó‡̷. £ÂÚÌfiÙËÙ·: ¢˘·‰ÈÎfiÙËÙ·. ∏ Ô˘Û›· ÙÔ˘ ‰Â‡- 96 92 97 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ‚¿˙Ô˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ ˙ˆÈÎfi ‚·Û›ÏÂÈÔ, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙË ÛÙÂÓ‹ Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ‚·ÛÈÏ›ˆÓ. ∞Ó Ë ·Ú·¿Óˆ ÂÍ‹ÁËÛË Ù˘ ÂÚ›ÏÔ΢ ·ÏÏËÏÔÛ¯¤ÙÈÛ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ Î·È ÙÔ˘˜ Ï·Ó‹Ù˜, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Ï·Ó‹Ù˜ Î·È ÙȘ ÂÍÂÏÈÛÛfiÌÂÓ˜ ÌÔÚʤ˜ ¿Óˆ ÙÔ˘˜ Î·È ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÌÔÚʤ˜ ÎÏÈÌ·ÎÔ‡ÌÂÓ˘ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ·˜ ‰ÂÓ ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ Ù›ÔÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ú¿ ÙËÓ ÂÎÏËÎÙÈ΋ ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘¿Ú͈Ó, ÙfiÙ ÔÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÙ¢¯ı›. ŒÓ· ¿ÏÏÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Â›Û˘ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› Â›Ó·È Ë ÛÙÂÓ‹ Û¯¤ÛË Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ·Ó¿ÌÂÛ· Û’ fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ù˘ ʇÛ˘, ·’ ÙÔÓ Ô˘Ú¿ÓÈÔ ‹ÏÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ Ù·ÂÈÓfiÙÂÚÔ ÌÂÓÂͤ, ̤ۈ Ù˘ ÓÙ‚·˚΋˜ ÂͤÏÈ͢ Ë ÔÔ›· ‰Ú· Û·Ó ‰È·‚È‚·ÛÙÈ΋ ÌÂÙÔ˘ÛȈÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Û’ fiÏÔ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. ∆ÂÏÈο Ù· ¿ÓÙ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ˘Ú. ¶˘Ú ÂÓ‰fiÙÂÚÔ, ÂÁÁÂÓ¤˜ Î·È Ï·Óı¿ÓÔÓØ ˘Ú ·ÎÙÈÓÔ‚fiÏÔ ÎÈ ÂÎÏ˘fiÌÂÓÔØ ˘Ú ·Ú·ÁfiÌÂÓÔ, ÙÂÚÔ˘ §fiÁÔ˘. ∏ÏÈ·Îfi ˘Ú. ∏ fi„Ë ÙÔ˘ ÀÈÔ‡. ™˘Ó›‰ËÛË. ∫›ÓËÛË: ∏ Ô˘Û›· ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ §fiÁÔ˘. ¶˘Ú ‰È· ÙÚÈ‚‹˜. ⁄ÏË. O ª∞∫ƒO∫O™ªO™ ¶ÚÒÙÔ˜ §fiÁÔ˜...........¶˘Ú ...................∏ ı¤ÏËÛË ÁÈ· ˙ˆ‹ ‹ ‡·ÚÍË. ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi. ¢Â‡ÙÂÚÔ˜ §fiÁÔ˜ ........£ÂÚÌfiÙËÙ· .......¢˘·‰ÈÎfiÙËÙ· ‹ ·Á¿Ë ÌÂٷ͇ ‰‡Ô. ∏ÏÈ·Îfi. ∆Ú›ÙÔ˜ §fiÁÔ˜ .............∫›ÓËÛË ..............∆Ô ˘Ú ÙÔ˘ ÓÔ˘, Ë Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇. ¶˘Ú ‰È· ÙÚÈ‚‹˜. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË. O ◊ÏÈÔ˜ ....................................................................£¤ÏËÛË ‹ ‰‡Ó·ÌË. ∞ÊÚÔ‰›ÙË-∂ÚÌ‹˜.......................................................∞Á¿Ë Î·È ™ÔÊ›·. ∫ÚfiÓÔ˜.......................................................................¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ‹ ÓÔËÌÔÛ‡ÓË. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË. O ªπ∫ƒO∫O™ªO™ ∏ ∂Ó¿‰·............................∏ÏÂÎÙÚÈÎfi ˘Ú ..............£¤ÏËÛË ‹ ‰‡Ó·ÌË. ∆Ô ∂ÁÒ ..............................∏ÏÈ·Îfi ˘Ú ...................∞Á¿Ë Î·È ÛÔÊ›·. ∏ ¶ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ...........¶˘Ú ‰È· ÙÚÈ‚‹˜..............¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ‹ ÓÔËÌÔÛ‡ÓË. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË. ∆Ô ÓÔËÙÈÎfi ÛÒÌ·........................£¤ÏËÛË ‹ ‰‡Ó·ÌË ..........................¶˘Ú. ∆Ô ·ÛÙÚÈÎfi ÛÒÌ· .......................∞Á¿Ë-ÛÔÊ›· .................................£ÂÚÌfiÙËÙ·. ∆Ô Ê˘ÛÈÎfi ÛÒÌ·.........................∂ÓÂÚÁfi˜ ÓÔËÌÔÛ‡ÓË ......................∫›ÓËÛË. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË. º˘ÛÈÎfi ÛÒÌ·. O ÂÁΤʷÏÔ˜ .................∂Ó¿‰· .........................£¤ÏËÛË ‹ ‰‡Ó·ÌË. ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi ˘Ú. ∏ ηډȿ .......................∂ÁÒ .............................∞Á¿Ë-ÛÔÊ›·. ∏ÏÈ·Îfi ˘Ú. ∫·ÙÒÙÂÚ· fiÚÁ·Ó· ........¶ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·.........∂ÓÂÚÁfi˜ ÓÔËÌÔÛ‡ÓË. ∆O ∞π£∂ƒπ∫O ™øª∞ ∫∞π ∏ ¶ƒ∞¡∞ 93 ·ÊÔÌÔÈÔ‡ÌÂÓÔ ÎÈ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏÔ‡ÌÂÓÔØ ˘Ú ˙ˆÔÁfiÓÔ, ‰ÈÂÁÂÚÙÈÎfi Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎfiØ ˘Ú ‰È·‚È‚·˙fiÌÂÓÔ, ·ÓÙ·Ó·ÎÏÔ‡ÌÂÓÔ ÎÈ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓÔØ ˘Ú, Ë ‚¿ÛË fiÏ˘ Ù˘ ˙ˆ‹˜Ø ˘Ú, Ë Ô˘Û›· οı ‡·ÚÍË˜Ø ˘Ú, ÙÔ Ì¤ÛÔÓ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Ë ÒıËÛË ›Ûˆ ·fi οı ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·Ø ˘Ú, Ô ÔÈÎÔ‰fiÌÔ˜, Ô Û˘ÓÙËÚËÙ‹˜ Î·È Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜Ø ˘Ú, Ô ÁÂÓÓ‹ÙÔÚ·˜, Ë ‰È·‰Èηۛ· Î·È Ô ÛÙfi¯Ô˜Ø ˘Ú ÙÔ ÂÍ·ÁÓ›˙ÔÓ Î·È ÙÔ ·Ó·Ï›ÛÎÔÓ. O £Âfi˜ ÙÔ˘ ¶˘Úfi˜ Î·È ÙÔ ˘Ú ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ·ÏÏËÏÂÓÂÚÁÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ˆÛfiÙÔ˘ fiÏ· Ù· ˘Ú¿ ÛÌ›ÍÔ˘Ó Î·È ·ÛÙÚ·Ô‚ÔÏ‹ÛÔ˘Ó Î·È ˆÛfiÙÔ˘ fiÏ· fiÛ· ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È – ·fi ¤Ó· ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· ̤¯ÚÈ ¤Ó· Ì˘ÚÌ‹ÁÎÈ – ‰È¤ÏıÔ˘Ó ·fi ÙÔ ˘Ú Î·È ·Ó·‰˘ıÔ‡Ó Û·Ó ÙÚÈÏ‹ ÙÂÏÂÈfiÙËÙ·. ∆Ô ˘Ú ÙfiÙ ‰È·Ê‡ÁÂÈ ·’ ÙÔÓ ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ Û·Ó ÙÂÏÂÈÔÔÈË̤ÓË Ô˘Û›·, Ô˘Û›· Ô˘ ·Ó·‰‡ÂÙ·È ·’ ÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ, ÙÔÓ Ï·ÓËÙÈÎfi ‹ ÙÔÓ ËÏÈ·Îfi ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ. O ÙÚÔ¯fi˜ ÙÔ˘ ˘Úfi˜ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·È Î·ıÂÙ› Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔÓ ÙÚÔ¯fi ÂÎÙ›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÚÈÏ‹ ÊÏfiÁ· Î·È ÙÂÏÈο ÛÙ¤ÎÂÈ ÙÂÏÂȈ̤ÓÔ. πππ. ∏ §∂π∆OÀƒ°π∞ ∆OÀ ∞π£∂ƒπ∫OÀ ™øª∞∆O™ £· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙÒÚ· ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ·ÈıÂÚÈÎfi ÛÒÌ· ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Î·È ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÛÒÌ·. ∆· ‰‡Ô ÛÒÌ·Ù· Ú¤ÂÈ ÏÔÁÈο Ó· ÌÂÏÂÙËıÔ‡Ó Ì·˙›, ÁÈ·Ù› Ë ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÛÙÂÓ‹ ÒÛÙ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ¯ˆÚÈÛÙ¿. ∫·Ù’ ·Ú¯‹ ÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÙÚÂȘ: 1. ∂›Ó·È Ô ‰¤ÎÙ˘ Ù˘ Ú¿Ó·. 2. ∂›Ó·È Ô ·ÊÔÌÔȈً˜ Ù˘ Ú¿Ó·. 3. ∂›Ó·È Ô ‰È·‚È‚·ÛÙ‹˜ Ù˘ Ú¿Ó·. 1. O ¢¤ÎÙ˘ Ù˘ ¶Ú¿Ó·. ∆Ô ·ÈıÂÚÈÎfi ÛÒÌ· ÌÔÚ› ÏÔÈfiÓ Ó· ÂÚÈÁÚ·Ê› Û·Ó ·ÚÓËÙÈÎfi ‹ ‰ÂÎÙÈÎfi Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ·ÎÙ›Ó˜ ÙÔ˘ ËÏ›Ô˘ Î·È Û·Ó ıÂÙÈÎfi Î·È Â͈ıËÙÈÎfi Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ˘ÎÓfi Ê˘ÛÈÎfi ÛÒÌ·. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· – ·˘Ù‹ Ù˘ ·ÊÔÌÔ›ˆÛ˘ – Â›Ó·È ·˘ÛÙËÚ¿ ÈÛÔÚÚÔË̤ÓË ‹ ÂÓ‰fiÙÂÚË. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤Ú·Ì ӈڛÙÂÚ·, ÔÈ Ú·ÓÈΤ˜ ÂÎÔÚ‡ÛÂȘ 98 94 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ÙÔ˘ ËÏ›Ô˘ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÓÙ·È ·’ ÙÔ ·ÈıÂÚÈÎfi ÛÒÌ· ̤ۈ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ ·ÓÒÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ·’ fiÔ˘ Î·È Î·Ù¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÚÔ˜ Ù· οو, ÚÔ˜ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ·ÈıÂÚÈ΋ ÛÏ‹Ó·, ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ÙÔ ·ÓÔÌÔÈfiÙ˘Ô Û ·ÈıÂÚÈ΋ ‡ÏË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘. ∆Ô Î‡ÚÈÔ Î¤ÓÙÚÔ Ï‹„˘ Ù˘ Ú¿Ó· Â›Ó·È ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Î¿ÔÈÔ Î¤ÓÙÚÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ˆÌÔÏ¿Ù˜. ŒÓ· ¿ÏÏÔ Î¤ÓÙÚÔ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ·Ê¤ıËΠӷ ÂÚÈ¤ÛÂÈ Û ÌÂÚÈ΋ ·‰Ú¿ÓÂÈ· ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ Î·Ù·¯Ú‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÎÈ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È Ï›ÁÔ ·Ú·¿Óˆ ·’ ÙÔ ËÏÈ·Îfi ϤÁÌ·. ™ÙËÓ ÂÂÚ¯fiÌÂÓË Ê˘ÏÂÙÈ΋ Ú›˙· Î·È Ì ·˘Í·ÓfiÌÂÓË Ì¿ÏÈÛÙ· Û˘¯ÓfiÙËÙ· ı· ÂÎÙÈÌËı› Ë ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ÛÙȘ ·ÎÙ›Ó˜ ÙÔ˘ ËÏ›Ô˘, Ì ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ˙ˆÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∞˘Ù¿ Ù· ÙÚ›·: 1. ∆Ô Î¤ÓÙÚÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ˆÌÔÏ¿Ù˜, 2. ∆Ô Î¤ÓÙÚÔ ¿Óˆ ·’ ÙÔ ‰È¿ÊÚ·ÁÌ·, 3. ∫·È Ë ÛÏ‹Ó·, 99 Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó, ·Ó ÌÔÚÔ‡Û ηÓ›˜ Ó· ÙÔ ‰ÂÈ, ¤Ó· ·ÎÙÈÓÔ‚fiÏÔ ·ÈıÂÚÈÎfi ÙÚ›ÁˆÓÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚÈ· ÒıËÛË ÁÈ· ÙËÓ Â·ÎfiÏÔ˘ıË Ú·ÓÈ΋ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· Û’ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. ∆Ô ·ÈıÂÚÈÎfi ÛÒÌ· Â›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô ÏÂÙÂ›ÏÂÙˆÓ ·ÁˆÁÒÓ Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο ̤ÚË ÌÈ·˜ Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂Ó˘ ÏÂÙ‹˜ ¯ÔÚ‰‹˜ – ¤Ó· ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È Ô Ì·ÁÓËÙÈÎfi˜ ‰ÂÛÌfi˜ Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi Î·È ÙÔ ·ÛÙÚÈÎfi ÛÒÌ· Î·È Ô ÔÔ›Ô˜ Îfi‚ÂÙ·È ‹ ıÚ·‡ÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛË ÙÔ˘ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ·’ ÙÔ ˘ÎÓfi Ê˘ÛÈÎfi ηٿ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘. “∏ ·ÚÁ˘Ú¿ ¯ÔÚ‰‹ ·Ó·ÙÚ¤ÂÙ·È”, fiˆ˜ ÙÔ ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ Ë µ›‚ÏÔ˜44 Î·È ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ‚¿ÛË ÙÔ˘ ̇ıÔ˘ Ù˘ ·‰ÂÏÊ‹˜ ÌÔ›Ú·˜ Ô˘ Ì ÙËÓ ÙÚÔÌÂÚ‹ „·Ï›‰· Îfi‚ÂÈ ÙÔ Ó‹Ì· Ù˘ ˙ˆ‹˜. O ·ÈıÂÚÈÎfi˜ ÈÛÙfi˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÚ›ÏÔÎË ‡Ê·ÓÛË Ù˘ ˙ˆÔÔÈË̤Ó˘ ·˘Ù‹˜ ¯ÔÚ‰‹˜ Î·È ¤Ú· ·’ Ù· ÂÙ¿ ΤÓÙÚ· Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ (Ù· ÔÔ›· ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙ· ÈÂÚ¿ ΤÓÙÚ· fiÔ˘ Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Û˘¯Ó¿ ÎÈ Ë ÛÏ‹Ó·), ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È Ù· ‰‡Ô ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ· Ô˘ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó – Ì·˙› Ì ÙË ÛÏ‹Ó· – ¤Ó· ÙÚ›ÁˆÓÔ ‰Ú·ÛÙË44 µ›‚ÏÔ˜. ∂ÎÎÏ. Ãππ, 6. ∆O ∞π£∂ƒπ∫O ™øª∞ ∫∞π ∏ ¶ƒ∞¡∞ 95 ÚÈfiÙËÙ·˜. O ·ÈıÂÚÈÎfi˜ ÈÛÙfi˜ ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÏÔÁË Ê‡ÛË Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ Â›Û˘ ÙÚ›· ΤÓÙÚ· ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë Ù˘ ÎÔÛÌÈ΋˜ Ú¿Ó·. ∏ Ì˘ÛÙËÚÈ҉˘ ˙ÒÓË ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ÙËÓ ÔÔ›· ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì °·Ï·Í›· (ª.¢., ππ, 250) Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÛÙÂÓ¿ Ì ÙËÓ ÎÔÛÌÈ΋ Ú¿Ó· ‹ ÂΛÓË ÙËÓ ÎÔÛÌÈ΋ ˙ˆÙÈÎfiÙËÙ· ‹ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· Ô˘ ˙ˆÔÁÔÓ› ÙÔ ËÏÈ·Îfi ·ÈıÂÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. 2. O ∞ÊÔÌÔȈً˜ Ù˘ ¶Ú¿Ó·. ∏ ‰ÈÂÚÁ·Û›· Ù˘ ·ÊÔÌÔ›ˆÛ˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ Î·È Ë Ú¿Ó· Ô˘ ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ΤÓÙÚÔ, ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ Á‡Úˆ ·’ ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ÚÈÓ ‰È·‚È‚·Ûı› Û’ fiÏ· Ù· ̤ÚË ÙÔ˘ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ÊÔÚ¤· Î·È ·fi ÂΛ ÛÙÔ ˘ÎÓfi Ê˘ÛÈÎfi ÛÒÌ·. ∆Ô Î‡ÚÈÔ fiÚÁ·ÓÔ ·ÊÔÌÔ›ˆÛ˘ Â›Ó·È Ë ÛÏ‹Ó· – ÙÔ ·ÈıÂÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Î·È ÙÔ ˘ÎÓfi Ê˘ÛÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ. ∏ ˙ˆÙÈ΋ Ô˘Û›· ÂÚÓ¿ ·’ ÙÔÓ ‹ÏÈÔ ÛÙËÓ ·ÈıÂÚÈ΋ ÛÏ‹Ó· ÎÈ ÂΛ ˘fiÎÂÈÙ·È Û ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛ˘ ‹ ·Ô‰˘Ó¿ÌˆÛ˘, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ˘ÁÈ‹ ‹ fi¯È ηٿÛÙ·ÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘. ∞Ó Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È ˘ÁÈ‹˜, Ë ÚÔÛÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓË ÂÎfiÚ¢ÛË ı· ÂÓÈÛ¯˘ı› ·’ ÙÔÓ ·ÙÔÌÈÎfi ÙÔ˘ ÎÚ·‰·ÛÌfi Î·È Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎÚ·‰·ÛÌÔ‡ Ù˘ ı· ÂÈÙ·¯˘Óı› ÚÈÓ ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙË Ê˘ÛÈ΋ ÛÏ‹Ó·Ø ‹ ı· ÂÈ‚Ú·‰˘Óı› Î·È ı· ÌÂȈı› ·Ó Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ï‹ ˘Á›·. ∆· ÙÚ›· ·˘Ù¿ ΤÓÙÚ· ¤¯Ô˘Ó ÌÔÚÊ‹ ·ÚfiÌÔÈ· ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ ÂÏ·Ù˘Ṳ̂ÓÔ˘ ‰ÈÛÎÔÂȉԇ˜, ÌÔÈ¿˙ÔÓÙ·˜ οˆ˜ ÛÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ì ÌÈÎÚ¤˜ ‰›Ó˜ Ô˘ ÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Ó Ì¤Û· ÛÙË ÛÊ·›Ú· ÂÈÚÚÔ‹˜ ÙÔ˘˜ Ù· Ú‡̷ٷ Ô˘ ηÙ¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û’ ·˘Ù¤˜. ∆· ΤÓÙÚ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó’ ·ÂÈÎÔÓÈÛıÔ‡Ó Û·Ó ÛÙÚÔ‚ÈÏÈ˙fiÌÂÓ˜ ‰›Ó˜ Ì ¤Ó·Ó ˘ÎÓ¿ ˘Ê·Ṳ̂ÓÔ ÙÚÈÏfi ·ÁˆÁfi Ô˘ ÂÚÓ¿ ·’ ÙÔ ¤Ó· ΤÓÙÚÔ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ Î·È Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ¤Ó· ۯ‰fiÓ Í¯ˆÚÈÛÙfi ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ·. ∞˘Ùfi˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÛÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÛÏ‹Ó·˜ ·fi ÂΛÓË ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È Ë Ú¿Ó·. ∆Ô ˙ˆÙÈÎfi Ú¢ÛÙfi ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·˘ÙÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ÚÈÓ ‰È·Ê‡ÁÂÈ ÙÂÏÈο ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·˘Ù‹ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ÌÂٷʤÚÂÈ ÙËÓ Ú¿Ó· ‰È· ÙˆÓ ÏÂÙÂ›ÏÂÙˆÓ Û˘Ó˘Ê·ÛÌ¤ÓˆÓ ·ÁˆÁÒÓ Û οı ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ÂÌÔÙ›˙ÂÙ·È Ï‹Úˆ˜ ·’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÎÔÚ‡ÛÂȘ, ·Ó ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ì ̒ ·˘- 100 96 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ. OÈ ÂÎÔÚ‡ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó ÙÂÏÈο ·’ ÙÔ ·ÈıÂÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ̤ۈ ÂÈÊ·ÓÂȷ΋˜ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜. ∏ Ú·ÓÈ΋ Ô˘Û›· ‰È·ÚÚ¤ÂÈ ·’ ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ ÚfiÛηÈÚÔ˘ ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ˘ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘ Ù˘ Û·Ó ÂÎÔÚ¢fiÌÂÓË ·ÓıÚÒÈÓË Ú¿Ó·, ›‰È· Ì ÙËÓ Ú¿Ó· Ô˘ ›¯Â ÚÔÛÏËÊı› ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Û˘Ó ÙËÓ È‰È¿˙Ô˘Û· ÔÈfiÙËÙ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Ù˘ ÚÔÛ‰ÒÛÂÈ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿ÙÔÌÔ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ∏ Ô˘Û›· ‰È·Ê‡ÁÂÈ Ì·˙› Ì ÔÈfiÙËÙ· ·’ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. ∂‰Ò ‚ϤÔ˘Ì ͷӿ ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· Ù˘ ‰È·Ê˘Á‹˜ οıÂ Ô˘Û›·˜ ̤۷ ·’ ÙÔÓ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ fiÙ·Ó Ô Î‡ÎÏÔ˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÌÏËÚˆı›. ∞˘Ùfi ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Ú·ÎÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÎÈ fiÙ·Ó Ë ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ηٷÓÔËı› ηχÙÂÚ·, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ Ù˘ Ú¿Ó· ÛÙÔ ÛÒÌ· Î·È ı· ÌÂÚÈÌÓÔ‡Ó ÒÛÙÂ Ë ˙ˆÔÁfiÓËÛË ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ̤ۈ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ Ó· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙ·. ∆Ô ı¤Ì· Ú¤ÂÈ ·Ó·ÁηÛÙÈο Ó· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙԇ̠ÂÈÊ·ÓÂȷο Î·È ÌfiÓÔ ÁÂÓÈÎfiÙËÙ˜ Î·È ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ Ó‡ÍÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÔıÔ‡Ó. ¶¿ÓÙˆ˜ ı· ‰È·ÈÛÙˆı› fiÙÈ ·Ó Ë ‰È‰·Ûηϛ· ÌÂÏÂÙËı› Ì ÚÔÛÔ¯‹, ı· ÌÂÙ·‰ÒÛÂÈ ÌÈ· ÁÓÒÛË ·ÏËıÂÈÒÓ ÌË ÎÔÈÓÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ˆ˜ ÙÒÚ· Î·È ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÔÏ΋ Î·È Ë ¤ÓÓÔÈ· ı’ ·Ô‰ÂȯıÔ‡Ó ·ÓÂÎÙ›ÌËÙ˜. ∂‰Ò ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ÂÓ‰Âϯ¤ÛÙÂÚ· ·’ fi,ÙÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Û·Ó ‰È·¯ˆÚÈÛÙ‹ ‹ ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ˘ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘ ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ Û·Ó ‰¤ÎÙË Î·È ‰È·ÓÔ̤· Ù˘ Ú¿Ó·, fï˜ ÙÔ ı¤Ì· ›Ûˆ˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ó· ‰È¢ڢÓı› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ¢‡Ô ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ·Ï‹ıÂȘ ͯˆÚ›˙Ô˘Ó ·’ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Ô˘ ÙfiÛÔ ·ÎÚÔıÈÁÒ˜ ÂÍÂÙ¿Û·Ì ‰Ò: 101 ¶ÚÒÙÔ. ∆Ô Ù¤Ù·ÚÙÔ ·ÈıÂÚÈÎfi ˘Ô‰›Ô ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ·: ·. ∆ÔÓ ÕÓıÚˆÔ, ÙÔ ªÈÎÚfiÎÔÛÌÔ, ‚. ∆ÔÓ O˘Ú¿ÓÈÔ ÕÓıÚˆÔ, ÙÔÓ Ï·ÓËÙÈÎfi §fiÁÔ, Á. ∆Ô ª¤Á· ÕÓıÚˆÔ ÙˆÓ O˘Ú·ÓÒÓ, ÙÔÓ ËÏÈ·Îfi §fiÁÔ. ¢Â‡ÙÂÚÔ. ™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ¿Ï˘ÛÔ Î·È ÙÔÓ Ù¤Ù·ÚÙÔ Á‡ÚÔ Ô Ù¤Ù·ÚÙÔ˜ ·Èı¤Ú·˜ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÌÂÏÂÙ¿Ù·È Î·È – ıˆÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ∆O ∞π£∂ƒπ∫O ™øª∞ ∫∞π ∏ ¶ƒ∞¡∞ 97 Û·Ó ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈÎfi˜ ÈÛÙfi˜ – ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÂÚÈÛÙ·Ûȷο ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Û’ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٿÏÏËÏÔ ÎÚ·‰·ÛÌfi. 3. O ¢È·‚È‚·ÛÙ‹˜ Ù˘ ¶Ú¿Ó·. £›Í·Ì ÂÚÈÏËÙÈο ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ˘Úfi˜, ηıfiÛÔ Ô ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ó· ÙÔ ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÂÈ Î·È Ó· ÙÔ ‰È·Ó¤ÌÂÈ Û’ fiÏ· Ù· ̤ÚË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘. ∂ÈÌ›ӷÌ Û ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÈÂÁ›ÚÔ˘Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È Ó· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÔ˘Ó ÙË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ú·ÓÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ÊÔÚ¤·. ªÂÚÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ··ÈÙÔ‡Ó ¤ÌÊ·ÛË Î·È ÂͤٷÛË Î·ıÒ˜ ÌÂÏÂÙԇ̠ÙÔ ÛÙ·ÙÈÎfi ·˘Ùfi ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ Î·È Ù· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡ÓÙ· ˘Ú¿ ÙÔ˘. ∞˜ οӈ ÌÈ· Û‡ÓÙÔÌË Û‡ÓÔ„Ë ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û·Ê‹ÓÂÈ·: ∆Ô ™‡ÛÙËÌ· ‰¤¯ÂÙ·È Ú¿Ó· ·fi ÎÔÛÌÈΤ˜ ËÁ¤˜ ̤ۈ ÙÚÈÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ Î·È ÙËÓ ·Ó·‰È·Ó¤ÌÂÈ Û’ fiÏ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÎÙÂٷ̤Ó˘ ÂÈÚÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ‹ ̤¯ÚÈ Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡. ∏ ÎÔÛÌÈ΋ ·˘Ù‹ Ú¿Ó· ¯ÚˆÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ËÏȷ΋ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙȘ ·ÎÚfiٷ٘ ·Ú˘Ê¤˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÁÚ·Ê› Û·Ó Ë ˙ˆÔÁfiÓËÛË ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙË Ê˘ÛÈ΋ ˘ÏÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ §fiÁÔ˘. O ¶Ï·Ó‹Ù˘ ‰¤¯ÂÙ·È Ú¿Ó· ·’ ÙÔ ËÏÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ Î·È ÙËÓ ·Ó·‰È·Ó¤ÌÂÈ ‰È· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ Ï‹„˘ Û’ fiÏ· Ù· ̤ÚË Ù˘ ÛÊ·›Ú·˜ ÂÈÚÚÔ‹˜ ÙÔ˘. ∏ ËÏȷ΋ ·˘Ù‹ Ú¿Ó· ¯ÚˆÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·’ ÙËÓ Ï·ÓËÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ·ÔÚÚÔÊ¿Ù·È ·’ fiϘ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔÓ Ï·ÓËÙÈÎfi ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÁÚ·Ê› Û·Ó Ë ˙ˆÔÁfiÓËÛË ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙË Ê˘ÛÈ΋ ˘ÏÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ‹ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ·’ ÙÔ˘˜ ÂÙ¿ O˘Ú¿ÓÈÔ˘˜ ∞ÓıÚÒÔ˘˜. O ªÈÎÚfiÎÔÛÌÔ˜ ‰¤¯ÂÙ·È Ú¿Ó· ·’ ÙÔÓ ‹ÏÈÔ, ·ÊÔ‡ ·˘Ù‹ ‰È·ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔÓ Ï·ÓËÙÈÎfi ·ÈıÂÚÈÎfi ÊÔÚ¤· ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Û˘ÓÈÛÙ¿ ËÏȷ΋ Ú¿Ó· Û˘Ó Ï·ÓËÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ·. ∫¿ı Ï·Ó‹Ù˘ Â›Ó·È ÂÓۈ̿وÛË Î¿ÔÈ·˜ ·ÎÙÈÓÈ΋˜ fi„˘ Î·È Ë ÔÈfiÙËÙ¿ Ù˘ ÛËÌ·‰Â‡ÂÈ Î˘ÚÈ·Ú¯Èο fiÏË ÙËÓ ÂͤÏÈÍ‹ ÙÔ˘. ™˘ÓÂÒ˜ Ë Ú¿Ó·, Ô˘ Â›Ó·È ÂÓÂÚÁfi˜ ·ÎÙÈÓÔ‚fiÏÔ˜ ıÂÚÌfiÙËÙ·, ÔÈΛÏÏÂÈ Û ÎÚ·‰·ÛÌfi Î·È ÔÈfiÙËÙ· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ OÓÙfiÙËÙ· Ô˘ ÙË Ï·Ì‚¿ÓÂÈ. O ¿ÓıÚˆÔ˜ ÂÚÓ¿ ÙËÓ Ú¿Ó· ̤۷ ·’ ÙÔÓ ·ÈıÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÊÔÚ¤·, ÙË ¯ÚˆÌ·Ù›˙ÂÈ Ì ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ȉȿ˙Ô˘Û· ÔÈfiÙË- 102 98 103 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ Ù· ÎÈ ¤ÙÛÈ ÙË ‰È·‚È‚¿˙ÂÈ ÛÙȘ ηÙÒÙÂÚ˜ ˙ˆ¤˜ Ô˘ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÌÈÎÚfi ÙÔ˘ Û‡ÛÙËÌ·. ŒÙÛÈ Ë ÌÂÁ¿ÏË ·ÏÏËÏÂÓ¤ÚÁÂÈ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÎÈ fiÏ· Ù· ̤ÚË ÛÌ›ÁÔ˘Ó, Û˘Á¯ˆÓ‡ÔÓÙ·È ÎÈ ·ÏÏËÏÔÂÍ·ÚÙÒÓÙ·ÈØ ÎÈ fiÏ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó, ¯ÚˆÌ·Ù›˙Ô˘Ó, ÂÍÂȉÈÎÂ‡Ô˘Ó Î·È ‰È·‚È‚¿˙Ô˘Ó. ªÈ· ·Ù¤ÏÂȈÙË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ‰È·ÚÎÒ˜, ‰›¯ˆ˜ ÓÔËÙ‹ ··Ú¯‹ Ô‡ÙÂ Î·È Èı·Ófi Ù¤ÚÌ· ·’ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ÂÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ÁÈ·Ù› Ë ÚԤϢÛË Î·È Ë Î·Ù¿ÏËÍ‹ Ù˘ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¿ÁÓˆÛÙË ÎÔÛÌÈ΋ ËÁ‹. ∞Ó ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ‹Ù·Ó ·ÓÙÔ‡ Ù¤ÏÂȘ, Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ·˘Ù‹ ı· Û˘Ó¯È˙fiÙ·Ó ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË Î·È ı· Ô‰ËÁÔ‡Û Û ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË ·Ù¤ÚÌÔÓ˘ ۯ‰fiÓ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜, ·ÏÏ¿ Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ Î·È Ô ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Û·Ó ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ·Ù¤ÏÂÈ·˜ Ô˘ ·Ú·¯ˆÚ› ÙË ı¤ÛË Ù˘ Û ÌÈ· ‚·ıÌÈ·›· ÙÂÏÂÈÔÔ›ËÛË. ∫¿ı ·ÎÏÔ˜ ËÁ¿˙ÂÈ ·fi οÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ Û¯ÂÙÈ΋˜ ÏËÚfiÙËÙ·˜ Î·È ¿ÓÙ· ı· ·Ú·¯ˆÚ› ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Û ÌÈ· ·ÓÒÙÂÚË ¤ÏÈÎ·Ø ¤ÙÛÈ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÂÚ›Ô‰ÔÈ Ê·ÈÓÔÌÂÓÈ΋˜ Û¯ÂÙÈο ÙÂÏÂÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ¿ÏϘ ·ÎfiÌË ÙÂÏÂÈfiÙÂÚ˜. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ·ÎÏÔ˘ ›ӷÈ, fiˆ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, ÙÔ ÛÌ›ÍÈÌÔ ÙˆÓ ‰‡Ô ˘ÚÒÓ Ù˘ ‡Ï˘ – ÙÔ˘ Ï·Óı¿ÓÔÓÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁÔ‡ – Î·È Ë Û˘Á¯ÒÓÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜ Ì ٷ ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜, ˆÛfiÙÔ˘ ÂÍ·Ê·ÓÈÛıÔ‡Ó ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ÊÏfiÁ·Ø Ù· ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜ ηٷη›Ô˘Ó ÙËÓ ‡ÏË ÎÈ ¤ÙÛÈ ÂÈʤÚÔ˘Ó ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ·’ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜. O ‚ˆÌfi˜ Ù˘ Á˘ Â›Ó·È ÙÔ Ï›ÎÓÔ ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜, Ô ·ÂÏ¢ıÂÚˆÙ‹˜ ÙÔ˘ ·’ ÙË ÌËÙ¤Ú· (‡ÏË) Î·È Ë Â›ÛÔ‰fi˜ ÙÔ˘ Û ·ÓÒÙÂÚ· ‚·Û›ÏÂÈ·. ŸÙ·Ó ÏÔÈfiÓ Ô Ú·ÓÈÎfi˜ ÊÔÚ¤·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ù¤ÏÂÈ· Î·È ÛÙȘ ÙÚÂȘ ÔÌ¿‰Â˜, ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË, ÙËÓ Ï·ÓËÙÈ΋ Î·È ÙËÓ ËÏȷ΋, ı· ÂÈÙ¢¯ı› Ë ¤ÓˆÛË Ì ÙÔ Ï·Óı¿ÓÔÓ ˘Ú. ŒÙÛÈ ÂÍËÁÂ›Ù·È Ë ¤ÌÊ·ÛË Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ó· ‰ÔÌËıÔ‡Ó ·ÁÓÔ› Î·È ÂÍ¢ÁÂÓÈṲ̂ÓÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ› ÊÔÚ›˜. ŸÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÍ¢ÁÂÓÈṲ̂ÓË Î·È ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓË Â›Ó·È Ë ÌÔÚÊ‹, ÙfiÛÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ‰¤ÎÙ˘ Ù˘ Ú¿Ó· ı· ·Ԃ› Î·È ÙfiÛÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ı· ÚÔ‚ÏËı› ηٿ ÙËÓ ·Ó‡„ˆÛË Ù˘ ÎÔ˘ÓÙ·Ï›ÓÈ ÛÙÔÓ ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚfiÓÔ. ÃÔÓ‰ÚÔÂȉ‹˜ ‡ÏË Î·È ·Î·Ù¤ÚÁ·ÛÙ· ·ÓÒÚÈÌ· Ê˘ÛÈο ÛÒÌ·Ù· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÔÎÚ˘ÊÈÛÙ‹ Î·È Î·Ó›˜ ·ÏËıÈÓfi˜ ‰ÈÔÚ·ÙÈÎfi˜ ‰Â ı· ‚ÚÂı› Ó· η٤¯ÂÈ ÛÒÌ· ¯ÔÓ‰ÚÔÂȉԇ˜ ÔÈfiÙËÙ·˜. OÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ Ù˘ ‰È¿Û·Û˘ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔÈ Î·È Ë ·ÂÈÏ‹ Ù˘ ·ÔÛ‡ÓıÂÛ˘ ∆O ∞π£∂ƒπ∫O ™øª∞ ∫∞π ∏ ¶ƒ∞¡∞ 99 ‰È· ÙÔ˘ ˘Úfi˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÙÚÔÌÂÚ‹. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠÌÈ· ÌfiÓÔ ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Ê˘Ï‹˜ (ÛÙȘ ̤Ú˜ ÙˆÓ §ÂÌÔ˘Ú›ˆÓ) Ì ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ Ê˘Ï‹˜ Î·È ÙˆÓ ËÂ›ÚˆÓ ·fi ÙÔ ˘Ú.45 OÈ O‰ËÁÔ› Ù˘ Ê˘Ï‹˜ ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ ÂΛÓÔ˘ ÂˆÊÂÏ‹ıËÎ·Ó ·’ ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ù¤ÏÔ˜ Û ÌÈ· ·ÓÂ·Ú΋ ÌÔÚÊ‹. ∆Ô Ï·Óı¿ÓÔÓ ˘Ú Ù˘ ‡Ï˘ (fiˆ˜ ·Ú·ÙËÚ›ٷÈ, ÏfiÁÔ˘ ¯¿ÚË, ÛÙËÓ ËÊ·ÈÛÙÂȷ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·) Î·È ÙÔ ·ÎÙÈÓÔ‚fiÏÔ ˘Ú ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Û˘Ó‰˘¿ÛıËηÓ. ∏ Ï·ÓËÙÈ΋ ÎÔ˘ÓÙ·Ï›ÓÈ Î·È Ë ËÏȷ΋ ÂÎfiÚ¢ÛË Û˘ÓÂÓÒıËÎ·Ó ‚›·È· Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ. ∆Ô ›‰ÈÔ Ú¿ÁÌ· ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Í·Ó¿ ·ÏÏ¿ Ì ‡ÏË ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ·Èı¤Ú· Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Û˘ÓÂÒ˜ ı· Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ô‰˘ÓËÚ¿ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ Û·ÓÈfiÙËÙ·˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·Èı¤Ú· Î·È Ù˘ Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÂÎϤÙ˘ÓÛ˘ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. £· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÛËÌÂÈÒÛÔ˘ÌÂ Â‰Ò ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÂÁÔÓfi˜, Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÎfiÌË ¿Ï˘ÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi Ì·˜, fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ Î·Ù·ÛÙÚÔʤ˜ ·fi ˘Ú ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰ÔÎÈÌ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ˘Úfi˜ Û ÌÈ· ̇ËÛË ÂΛÓÔ˘ ÙÔ˘ O˘Ú¿ÓÈÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘ ÙÔ˘ OÔ›Ô˘ ÙÔ Î¿ÚÌ· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙË ÁË Ì·˜. ∫¿ı ηٷÛÙÚÔÊ‹ οÔÈÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÈÛÙÔ‡ ηٷϋÁÂÈ Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘ÎÔÏ›· ÂÍfi‰Ô˘ Î·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· (fiÙ·Ó È‰ˆı› ·fi ·ÓÒÙÂÚ· ‰›·) ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ‚‹Ì· ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜ Î·È ÌÈ· ‰È‡ڢÓÛË. ªÈ· Â·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ Ú¿ÁÌ·ÙÔ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÛÙÔ˘˜ ηıÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜. 4. ¢È·Ù·Ú·¯¤˜ ÙÔ˘ ∞ÈıÂÚÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜. £· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÒÚ· ÙÔ ·ÈıÂÚÈÎfi ÛÒÌ·, ÙȘ ·Ûı¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘ Î·È ÙË ÌÂÙ·ı·Ó¿ÙÈ· ηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘. ∆Ô ı¤Ì· ·˘Ùfi ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ ı›ÍÔ˘Ì ۇÓÙÔÌ· ÌfiÓÔ. ŸÛ· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ˘Ô‰ËψıÔ‡Ó ÙÒÚ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ÁÂÓÈ΋ ȉ¤· ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ·ÛıÂÓÂÈÒÓ ÛÙȘ Ôԛ˜ ˘fiÎÂÈÙ·È ÙÔ ·ÈıÂÚÈÎfi Î·È ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ô˘ ı’ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ë ÂÊ·ÚÌÔṲ̂ÓË È·ÙÚÈ΋ fiÙ·Ó Î·Ù·ÓÔËıÔ‡Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÔÈ ÓfiÌÔÈ ÙÔ˘ ·ÔÎÚ˘ÊÈÛÌÔ‡. ∂‰Ò Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ·Óı› ¤Ó· 45 ™ÙËÓ ˘ÔÛËÌ›ˆÛË Ù˘ ÛÂÏ. 473 ÙÔ˘ ∆fiÌ. π Ù˘ ª˘ÛÙÈ΋˜ ¢ÔÍ·Û›·˜ Á›ÓÂÙ·È Ó‡ÍË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ §ÂÌÔ˘Ú›·˜ ·’ ÙÔ ˘Ú Î·È ÛÙË ÛÂÏ. 149 ÙÔ˘ ∆ÔÌ. ππ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ Ï¤ÍÂȘ: “∏ §ÂÌÔ˘Ú›· ‰ÂÓ Î·Ù·ÔÓÙ›ÛÙËΠ·ÏÏ¿ ηٷÛÙÚ¿ÊËΠ·fi ËÊ·ÈÛÙÂȷ΋ ‰Ú¿ÛË Î·È Î·ÙfiÈÓ ‚˘ı›ÛÙËÎÂ.” 104 100 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ηٷÓÔ‹ıËΠÂÏ¿¯ÈÛÙ·, ·Ó ¤ÁÈÓÂ Î·Ó ·ÓÙÈÏËÙfi. ∫È ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ·Ûı¤ÓÂȘ ÙÔ˘ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ÊÔÚ¤· ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ˘ Û˘Ó·ÓÙÔ‡ÓÙ·È ÂÍ›ÛÔ˘ Î·È ÛÙÔ ª·ÎÚfiÎÔÛÌÔ. ∂‰Ò ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÁÓÒÛË Ô˘ Û˘¯Ó¿ ÂÍËÁ› ÙȘ ¤Î‰ËϘ Ê˘ÛÈΤ˜ ·ıÏÈfiÙËÙ˜. ªÂÚÈΤ˜ ·’ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ Û˘ÌÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ËÁ¿˙Ô˘Ó ·fi ·ÈıÂÚÈΤ˜ ·Ûı¤ÓÂȘ, ÂÂÎÙ›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ È‰¤· ÙÔ˘ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ˆ˜ ÙȘ Ï·ÓËÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ‹ Î·È ÙȘ ËÏȷΤ˜. ∫·ıÒ˜ ı›ÁÔ˘Ì ٷ ·›ÙÈ· Ù˘ ·ÈıÂÚÈ΋˜ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, ÌÔÚÔ‡Ó Èı·ÓÒ˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÓÙÈÏËÙ¤˜ ÔÈ Ï·ÓËÙÈΤ˜ Î·È ÔÈ ËÏȷΤ˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›Â˜ Î·È ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙÔ˘˜. £· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÚÔÛÂÎÙÈο ηٿ ÓÔ˘, fiÙ·Ó ÌÂÏÂÙ¿Ì ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì·, fiÙÈ fiϘ ÔÈ ·Ûı¤ÓÂȘ ÙÔ˘ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ÙÚÈÏfi ÛÎÔfi ÙÔ˘ Î·È Â›Ó·È: ·. §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·fi ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚfiÛÏË„Ë Ù˘ Ú¿Ó·. ‚. OÚÁ·ÓÈΤ˜ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰È·ÓÔÌ‹ Ù˘ Ú¿Ó·. Á. ™Ù·ÙÈΤ˜ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÈÛÙfi fiÙ·Ó ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÙË ÛÎÔÈ¿ Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ÂÓfi˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ˘ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘ Î·È Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ Û·Ó ‰È·¯ˆÚÈÛÙ‹ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ·ÛÙÚÈÎÔ‡. 105 OÈ ÙÚÂȘ ·˘Ù¤˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ‹ ÛÎÔÒÓ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ·ÓÙȉÚÔ‡Ó Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÙfiÛÔ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ fiÛÔ Î·È ÚÔ˜ Ù· ̤۷. £ÂˆÚÔ‡ÌÂÓ˜ ·fi Ï·ÓËÙÈ΋ ¿Ô„Ë Á›ÓÔÓÙ·È ·ÓÙÈÏËÙ¤˜ ÔÈ ›‰È˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙÔ ·ÈıÂÚÈÎfi Ï·ÓËÙÈÎfi ÛÒÌ· (Ô˘ Â›Ó·È ‚·ÛÈο ÙÔ ÛÒÌ· ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ÈÂÚÒÓ Ï·ÓËÙÒÓ, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰Â Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë °Ë) ¤¯ÂÈ ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ‰ÂÎÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Ú¿Ó·, ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÙȘ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ‰˘Û¯¤ÚÂȘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ Ù˘, ηıÒ˜ ÎÈ ÂΛӘ ÙȘ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ÔÈ Ôԛ˜ ÚÔÍÂÓÔ‡Ó ·ÓˆÌ·Ï›Â˜ ÛÙÔÓ ·ÈıÂÚÈÎfi ÈÛÙfi Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙÔÓ ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ Ï·ÓËÙÈÎÔ‡ ¶Ó‡̷ÙÔ˜. ∂‰Ò ı· ‹ıÂÏ· Ó· ÙÔÓ›Ûˆ ∆O ∞π£∂ƒπ∫O ™øª∞ ∫∞π ∏ ¶ƒ∞¡∞ 101 ˆ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ Ï·ÓËÙÈÎÒÓ ¶ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ù· OÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ıÂ›Ô ÂÍÂÏÈÎÙÈÎfi ÙfiÍÔ, ÙˆÓ O˘Ú¿ÓÈˆÓ ∞ÓıÚÒˆÓ ÙˆÓ OÔ›ˆÓ Ù· ÛÒÌ·Ù· Â›Ó·È Ï·Ó‹Ù˜, Ô ·ÈıÂÚÈÎfi˜ ÈÛÙfi˜ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÂÌfi‰ÈÔ, ·ÏÏ¿ (fiˆ˜ ÔÈ ∫·ÚÌÈÎÔ› ∫‡ÚÈÔÈ Û’ ¤Ó· ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ‰›Ô) ¤¯Ô˘Ó ÂÏ¢ıÂÚ›· ΛÓËÛ˘ ¤Ú· ·’ Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ Ï·ÓËÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ̤۷ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ˘ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘.46 ∞ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙË Û˘ÛÙËÌÈ΋ ¿Ô„Ë ÌÔÚ› Ó· ·Ú·ÙËÚËıÔ‡Ó Ù· ›‰È· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ÙË ÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi ΤÓÙÚÔØ ÔÚÁ·ÓÈο Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ Ï·ÓËÙÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓØ Î·È ÛÙ·ÙÈο Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ËÏÈ·Îfi ‹ ÏÔÁÔ˚Îfi ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ. ªÔÚԇ̠ÙÒÚ· ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ Û·Ê‹ÓÂÈ·˜ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ÙȘ ÙÚÂȘ ·˘Ù¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ ¯ˆÚÈÛÙ¿ Î·È Ó· ÙȘ ı›ÍÔ˘Ì ۇÓÙÔÌ·, ˘·ÈÓÈÛÛfiÌÂÓÔÈ (ÁÈ·Ù› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù¿) ÌÂıfi‰Ô˘˜ ıÂÚ·›·˜ Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜. ·. ªÈÎÚÔÎÔÛÌÈΤ˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ¢È·Ù·Ú·¯¤˜. OÈ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ·˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙË Ï‹„Ë ÙˆÓ Ú·ÓÈÎÒÓ Ú¢ÛÙÒÓ ·’ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ΤÓÙÚˆÓ. £· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ì ¿ÓÙ· ˘fi„Ë ÎÈ ¤ÙÛÈ Ó· ‰È·ÙËÚԇ̠۷ÊÒ˜ ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÎÔÚ‡ÛÂȘ Ù˘ Ú¿Ó· Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË ıÂÚÌfiÙËÙ· Ô˘ Ï·Óı¿ÓÂÈ ÛÙËÓ ‡ÏËØ fiÙ·Ó ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÔÚı¿ ‰È· ÙÔ˘ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜, Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙË Ê˘ÛÈ΋ Ï·Óı¿ÓÔ˘Û· ۈ̷ÙÈ΋ ı·ÏˆÚ‹ Î·È (ÛÌ›ÁÔÓÙ·˜ Ì’ ·˘Ù‹) ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙÔ ÛÒÌ· Û ηٿÛÙ·ÛË ˙ˆÔÁfiÓËÛ˘, Â͈ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ‡ÏË ÙÔ˘ Û ÌÈ· ÔÚÈṲ̂ÓË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÎÚ·‰·ÛÌÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ Ô˘ ÚÔηÏ› ÙËÓ ·Ó·Áη›· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÊÔÚ¤· Î·È ÙËÓ ÔÚı‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÙÔ˘. £· Á›ÓÂÈ Û˘ÓÂÒ˜ Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ÔÈ ÛÙÔȯÂÈÒ‰ÂȘ ‚¿ÛÂȘ Ù˘ ۈ̷ÙÈ΋˜ ˘Á›·˜ Û˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÔÚı‹ Ï‹„Ë Ù˘ Ú¿Ó· ÎÈ fiÙÈ ÌÈ· ·fi ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â¤ÏıÔ˘Ó ÛÙË 46 To Ï·ÓËÙÈÎfi ¶Ó‡̷ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ fiÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ §fiÁÔ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜, ¤Ó· ·’ Ù· “ÂÙ¿ ¶Ó‡̷ٷ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ £ÚfiÓÔ˘” Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ¤Ó·˜ ·’ ÙÔ˘˜ ÂÙ¿ O˘Ú¿ÓÈÔ˘˜ ∞ÓıÚÒÔ˘˜. µÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÂÍÂÏÈÎÙÈÎfi ÙfiÍÔ ÙÔ˘ Û‡Ì·ÓÙÔ˜ ÎÈ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ÔÏÏ¿ ÛÙ¿‰È· ¤Ú· ·’ ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ. ∏ Ï·ÓËÙÈ΋ OÓÙfiÙËÙ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÂÓÂÏÈÎÙÈÎfi ÙfiÍÔ Î·È Â›Ó·È OÓÙfiÙËÙ· Ôχ ¯·ÌËÏÔ‡ ‚·ıÌÔ‡. ∂›Ó·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÛÙÔȯÂÈ·ÎÒÓ ˙ˆÒÓ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. 106 102 107 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ˙ÒÔ˘ (Ë ÔÔ›· Â›Ó·È Ë fi„Ë Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ì ‰Ò) ·ÊÔÚ¿ ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ Û˘Óı‹Î˜ ˙ˆ‹˜. ∆· ÙÚ›· ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë Î¤ÓÙÚ· Ì ٷ ÔÔ›· ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ë Ï‹„Ë Ú¤ÂÈ Ó· ·ÊÂıÔ‡Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È Ì ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜. ∆ÒÚ·, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ·ÈÒÓˆÓ Ï·Óı·Ṳ̂ÓÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ‚·ÛÈÎÒÓ ÛÊ·ÏÌ¿ÙˆÓ (Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙˆÓ §ÂÌÔ˘Ú›ˆÓ), Ù· ÙÚ›· Ú·ÓÈο ΤÓÙÚ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ‰Â ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ηϋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. ∆Ô Î¤ÓÙÚÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ˆÌÔÏ¿Ù˜ ¤¯ÂÈ ÙȘ ηχÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ï‹„˘ ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·fi ÙËÓ Î·Î‹ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ÛÙ‹Ï˘ (Ë ÔÔ›· Û ÔÏÏÔ‡˜ ÛÙÂÚÂ›Ù·È ·ÎÚÈ‚Ô‡˜ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛ˘) Ù›ÓÂÈ Ó’ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ï·ıÂ̤ÓË ı¤ÛË ÛÙËÓ Ï¿ÙË. ∆Ô Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÛÏ‹Ó·˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ‰È¿ÊÚ·ÁÌ· ¤¯ÂÈ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÎÔ‡ Î·È ÔÈ ÎÚ·‰·ÛÌÔ› ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÚıÔ›. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ·˘Ùfi¯ıÔÓˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ fiˆ˜ ÔÈ ¡fiÙȘ £¿Ï·ÛÛ˜ Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÈıÂÚÈΤ˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜Ø Ë ˙ˆ‹ Ô˘ ‰È¿ÁÔ˘Ó Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ (·fi ˙ˆÒ‰Ë ¿Ô„Ë) ·’ fi,ÙÈ Û οı ¿ÏÏË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∏ Ê˘Ï‹ ¿Û¯ÂÈ ·fi ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·ÓÈηÓfiÙËÙ˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚÈÁÚ·ÊÔ‡Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶ÚÒÙÔ. ∞ÓÈηÓfiÙËÙ· ÛÙËÓ ¿ÓÙÏËÛË Ú·ÓÈÎÒÓ ÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·Óı˘ÁÈÂÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜ ÙfiÛˆÓ ÔÏÏÒÓ. ∞˘Ù‹ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÙËÓ ·ÔÎÔ‹ Ù˘ ËÁ‹˜ ÂÊԉȷÛÌÔ‡ Î·È ÙËÓ Â·ÎfiÏÔ˘ıË ·ÙÚÔÊ›· Î·È Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ Ï‹„˘. ∞˘Ù‹ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Î·Ù·Ê·ÓÒ˜ ÛÙ· ·È‰È¿ ÙˆÓ Û˘ÓˆÛÙÈÛÌ¤ÓˆÓ Û˘ÓÔÈÎÈÒÓ Î¿ı ÌÂÁ¿Ï˘ fiÏ˘ Î·È ÛÙÔ˘˜ η¯ÂÎÙÈÎÔ‡˜ Î·È ·Ó·ÈÌÈÎÔ‡˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ οı ÊÙˆ¯ÔÁÂÈÙÔÓÈ¿˜. ∏ ıÂÚ·›· Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó‹˜ – ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ηχÙÂÚˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ˙ˆ‹˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚÔ˘ ÚÔ˘¯ÈÛÌÔ‡ Î·È ˘ÈÔı¤ÙËÛË ·ÓÂÙfiÙÂÚˆÓ Î·È ˘ÁÈÂÈÓfiÙÂÚˆÓ ÙÚfiˆÓ ˙ˆ‹˜. ŸÙ·Ó ÔÈ Ú·ÓÈΤ˜ ·ÎÙ›Ó˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÂχıÂÚË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ ‰È¿ÊÚ·ÁÌ·, Ë Û˘Ó‹ıˆ˜ ·Ê‡ÛÈÎË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÛÏ‹Ó·˜ ı· ÚÔÛ·ÚÌÔÛı› ·˘ÙfiÌ·Ù·. ¢Â‡ÙÂÚÔ. ÀÂÚ‚ÔÏÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ÛÙËÓ ¿ÓÙÏËÛË Ú·ÓÈÎÒÓ ÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ. O ÚÒÙÔ˜ Ù‡Ô˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋˜ ‰È·Ù·Ú·¯‹˜ Â›Ó·È ÎÔÈÓfi˜ Î·È Ï·ÙÈ¿ ‰È·‰Ô̤ÓÔ˜. ∆Ô ·ÓÙ›ıÂÙfi ÙÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È ÂΛ fiÔ˘ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ˙ˆ‹˜ Â›Ó·È Ù¤ÙÔȘ ÒÛÙ ٷ ΤÓÙÚ· (ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ¿ÌÂÛ˘ ∆O ∞π£∂ƒπ∫O ™øª∞ ∫∞π ∏ ¶ƒ∞¡∞ 103 Î·È ·Ú·ÙÂٷ̤Ó˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÛÙËÓ ËÏȷ΋ ÂÎfiÚ¢ÛË) ˘ÂÚ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È, ÎÚ·‰·›ÓÔÓÙ·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÁÔÚÁ¿ Î·È ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ú¿Ó· Û Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜. ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û·ÓÈfiÙÂÚ·, ·ÏÏ¿ Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È Û ÌÂÚÈΤ˜ ÙÚÔÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ÎÈ Â˘ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ‚·Û·ÓÈÛÙÈ΋˜ ·ÙÔÓ›·˜ Ô˘ ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. ∆Ô ·ÈıÂÚÈÎfi ÛÒÌ· ‰¤¯ÂÙ·È Ú¿Ó· ‹ ËÏȷΤ˜ ·ÎÙ›Ó˜ Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ·, ÙȘ ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÂÈ Ì¤Û· ·’ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ‰‡Ó·ÌË ÎÈ ·˘Ùfi ηıÈÛÙ¿ ÙÔ ı‡Ì· ‡ÎÔÏË Ï›· ÛÙËÓ ·‰Ú¿ÓÂÈ· Î·È ÙËÓ ·Ô‰˘Ó¿ÌˆÛË. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· ÙÔ ·ÈıÂÚÈÎfi ÛÒÌ· ηı›ÛÙ·Ù·È ÓˆıÚfi, ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ¯·Ï·ÚˆÌ¤ÓÔ ϤÁÌ· ‹ (ÁÈ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Ûˆ ¤Ó· Ôχ ·Ïfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·) Ì ÌÈ· ڷΤٷ ÙÔ˘ Ù¤ÓȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ Ôχ ̷Ϸ΋ ÎÈ ¤¯·Û ÙËÓ ÂÏ·ÛÙÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘. ∆Ô ÂÛÒÙÂÚÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ‰È·‚È‚¿˙ÂÈ ÙȘ Ú·ÓÈΤ˜ ÂÎÔÚ‡ÛÂȘ Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Ù·¯‡ÙËÙ· ‰›¯ˆ˜ Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ÙË ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· ·ÔÚÚfiÊËÛË ÎÈ ¤ÙÛÈ ÙÔ fiÏÔ Û‡ÛÙËÌ· ˘ÔʤÚÂÈ. ∞ÚÁfiÙÂÚ· ı· ·Ó·Î·Ï˘Êı› fiÙÈ ÔÏϤ˜ ·’ ÙȘ ·Ûı¤ÓÂȘ Ô˘ ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙËÓ πÓ‰›·, ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÈÙ›·Ø ÚÔÛ¤¯ÔÓÙ·˜ ÏÔÈfiÓ ÙË ÛÏ‹Ó· Î·È Ì ÙÔ Û˘ÓÂÙfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ˙ˆ‹˜ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·ÓˆÌ·Ï›Â˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó’ ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó. ∂ÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ·ÚfiÌÔȘ Û˘Óı‹Î˜ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·˘ÙÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ ‰˘ÛÚ·Á›·˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ϯıÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ Ì ÙË Û˘ÓÂÙ‹ ÌÂϤÙË Ù˘ ËÏȷ΋˜ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ÙÔ˘ ΛÓËÛË ÌÂÚÈÎÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÔÌ·‰ÈÎÔ‡˜ ηÓfiÓ˜ ˘Á›·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷÓÔËıÔ‡Ó Î·È Ó· ÙËÚËıÔ‡Ó. ∆Ô Ó‡̷ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË (‹ Ë Ï·ÓËÙÈ΋ ÔÓÙfiÙËÙ·) ¤¯ÂÈ Â›Û˘ ÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ·ÔÚÚfiÊËÛË Ù˘ Ï·ÓËÙÈ΋˜ Ú¿Ó· Î·È ÛÙËÓ ÔÚı‹ ‰È·ÓÔÌ‹ Ù˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÚ˘Ì̤ÓÔ ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ù˘ ÁÔÓÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÔÌÔÈfiÌÔÚÊ˘ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘. ªÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì˘ÛÙÈÎÔ‡ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ÛÙÔ Ì‡ıÔ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ÌÂٷ͇ ˘Úfi˜ Î·È ‡‰·ÙÔ˜, Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ Ï·Óı¿ÓÔÓÙÔ˜ ˘Úfi˜ Ù˘ ‡Ï˘ ÚÔ˜ ÙÔ ˘Ú Ô˘ ËÁ¿˙ÂÈ ¤ÍˆıÂÓ Ù˘ ‡Ï˘ Î·È Âȉڿ ¿Óˆ Ù˘. ™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ÌÂÛÔÏ·‚› ηıÒ˜ ·˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰È·‰Èηۛ· ·Ó¿ÌÂÈ͢, ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÂÚ›Ô‰ÔÈ Î·Ù¿ ÙȘ Ôԛ˜, ̤ۈ ηÚÌÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜, Ë ‰ÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È ·ÛÙ·ı‹˜ Î·È Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹ ¿ÓÈÛË. 108 104 109 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ Ÿˆ˜ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÈÛÔÚÚÔ›·˜ ÛÙË Ê˘Ï‹, ¤ÙÛÈ ı· ÂÈÙ¢¯ı› Î·È Ë Ï·ÓËÙÈ΋ ÈÛÔÚÚÔ›· Î·È Ì ÙËÓ Ï·ÓËÙÈ΋ Â›Ù¢ÍË ı· Â¤ÏıÂÈ Ë ÂÍÈÛÔÚÚfiËÛË Ô˘ Ú¤ÂÈ ·ÌÔÈ‚·›· Ó· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ËÏÈ·ÎÒÓ Ï·ÓËÙÒÓ. ŸÙ·Ó ÂÈÙ‡¯Ô˘Ó ·ÌÔÈ‚·›· ÈÛÔÛÙ¿ıÌÈÛË Î·È ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË, ÙfiÙ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ı· ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËı› Î·È ı· ÙÂÏÂÈÔÔÈËı›. ∏ ÔÌ·Ï‹ ‰È·ÓÔÌ‹ Ù˘ Ú¿Ó· ı· ·Ú·ÏÏËÏÈÛı› Ì’ ·˘Ù‹ ÙË ÈÛÔÛÙ¿ıÌÈÛË ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, ÛÙË Ê˘Ï‹, ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Î·È ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ԇ̠fiÙÈ ı· ÂÈÙ¢¯ı› ÔÌÔÈfiÌÔÚÊÔ˜ ÎÚ·‰·ÛÌfi˜. ‚. ªÈÎÚÔÎÔÛÌÈΤ˜ OÚÁ·ÓÈΤ˜ ¢È·Ù·Ú·¯¤˜. ∞˘Ù¤˜ ‚·ÛÈο Â›Ó·È ‰‡Ô Û ·ÚÈıÌfi: ∞ӈ̷ϛ˜ Ô˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÂ Û˘ÌÊfiÚËÛË. ∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÈÛÙÔ‡ Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ˘ÂÚ·ÔÚÚfiÊËÛË Ù˘ Ú¿Ó· ‹ Û Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚË ·Ó¿ÌÂÈÍ‹ Ù˘ Ì ÙÔ Ï·Óı¿ÓÔÓ Ê˘ÛÈÎfi ˘Ú. Œ¯Ô˘Ì ¤Ó· Ôχ ÂÚ›ÂÚÁÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÈ’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰‡Ô ÌÔÚʤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ ÛÙËÓ ËÏ›·ÛË Î·È ÙË ıÂÚÌÔÏËÍ›·. ªÔÏÔÓfiÙÈ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È ˆ˜ ηٷÓÔÔ‡ÓÙ·È ·’ ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ˘¿ÁÔÓÙ·È ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο ÛÙȘ ·ÈıÂÚÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜. ŸÙ·Ó ηٷÓÔËı› ηχÙÂÚ· Ë Ê‡ÛË ÙÔ˘ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È Â·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë Û˘ÓÂÙ‹ ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘, ı· ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ‰‡Ô ·˘ÙÔ› Ù‡ÔÈ ·ı‹ÛˆÓ. OÊ›ÏÔÓÙ·È Û ËÏȷ΋ Ú·ÓÈ΋ ÂÎfiÚ¢ÛËØ ÛÙË ÌÈ· ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÂÎfiÚ¢Û˘ Â›Ó·È Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ‹ ÌÈ· ¤ÓÙÔÓË ·‰È·ıÂÛ›· ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ Û˘ÌÊfiÚËÛ˘ οÔÈÔ˘ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ·ÁˆÁÔ‡, ÂÓÒ ÛÙËÓ ¿ÏÏË ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â¤Ú¯ÂÙ·È ·’ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ·ÈıÂÚÈ΋˜ ‡Ï˘. ∆· ·Ú·¿Óˆ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÚfiıÂÛË, ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ Ë ·ÈıÂÚÈ΋ Û˘ÌÊfiÚËÛË ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÔÏÏÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ ¿ıËÛ˘ Î·È ÓÔËÙÈ΋˜ ·ÓÈηÓfiÙËÙ·˜. ∏ ·ÈıÂÚÈ΋ Û˘ÌÊfiÚËÛË Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ·Ê‡ÛÈÎË ¿¯˘ÓÛË ÙÔ˘ ÈÛÙÔ‡ Î·È ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ·ÚÂÌÔ‰›ÛÂÈ, ÏfiÁÔ˘ ¯¿ÚË, ÙËÓ Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ ·ÓÒÙÂÚÔ ∂·˘Ùfi ‹ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÎÈ ¤¯ÂÈ Û·Ó Â·ÎfiÏÔ˘ıfi Ù˘ ÙËÓ ËÏÈıÈfiÙËÙ· Î·È ÙË ÓÔËÙÈ΋ ·ÓÈÛÔÚÚÔ›·. ªÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ·Ê‡ÛÈÎË ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ Û¿Úη˜, Û ‰ÈfiÁΈÛË Î¿ÔÈÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ Î·È ÛÙËÓ Â·ÎfiÏÔ˘ıË ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ›ÂÛËØ Ë Û˘ÌÊfiÚËÛË ÂÓfi˜ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi ∆O ∞π£∂ƒπ∫O ™øª∞ ∫∞π ∏ ¶ƒ∞¡∞ 105 Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ηٿÛÙ·ÛË Ï‹ÚÔ˘˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ‰È·Ù·Ú·¯‹˜ Ô˘ ηٷϋÁÂÈ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯ÚfiÓȘ ·ı‹ÛÂȘ. ∏ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÈÛÙÔ‡ ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ‰È·ÓÔËÙÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ ÔÏÏÒÓ ÂȉÒÓ, ȉȷ›ÙÂÚ· Û’ ÂΛӘ Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·Ó›·Ù˜. ∏ η‡ÛË ÙÔ˘ ÈÛÙÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Û Â͈ÙÂÚÈο ·ÛÙÚÈο Ú‡̷ٷ ÛÙ· ÔÔ›· Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È ·Ó›Û¯˘ÚÔ˜Ø Ô ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎfi˜ ÈÛÙfi˜ ÌÔÚ› ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο Ó· ηٷÛÙÚ·Ê› ·’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ›ÂÛË Î·È Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ οÔÈÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ˘ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÛÔ‚·Ú‹ ·ÓˆÌ·Ï›·. ªÈ· ·ÚfiÌÔÈ· ηٿÛÙ·ÛË Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË. ¡ÂfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ·ÔÎÚ‡ÙÔÓÙ·È, ÌÔÚ› ÚÔÛ¯Ҙ Ó· ‰ÔıÔ‡ÓØ ı· ηٷ‰Âȯı› fiÙÈ ÔÏfiÎÏËÚ˜ Ê˘Ï¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÂËÚ·Ûı› Î·È ÔÚÈṲ̂ӷ ‚·Û›ÏÂÈ· Ù˘ ʇÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ù·Ú·¯ı› ·fi ÙËÓ Ï·ÓËÙÈ΋ ·ÈıÂÚÈ΋ Û˘ÌÊfiÚËÛË, ‹ ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ Ï·ÓËÙÈÎÔ‡ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡. ∞Û¯ÔÏËı‹Î·Ì Ì ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ Î·È ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ·Ûı¤ÓÂȘ ÙÔ˘ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÌÂÚÈΤ˜ ÂӉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ Î·È Û ¿ÏÏ· ‚·Û›ÏÂÈ· ÏËÓ ÙÔ˘ ηı·Ú¿ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘. ∆Ô ÎÏÂȉ› ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ, ·ÏÏ¿ ÙÔ Á‡ÚÈÛÌ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎÏÂȉÈÔ‡ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙË ı‡Ú· ÁÈ· ÌÈ· Ï·Ù‡ÙÂÚË ÂÚÌËÓ›·, ηıfiÛÔ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙ· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ʇÛ˘. ªÔÏÔÓfiÙÈ ÙÔ ÎÏÂȉ› ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ ÂÙ¿ ÊÔÚ¤˜, ·ÎfiÌË Î·È ÌÈ· ÌfiÓÔ ÛÙÚÔÊ‹ ·ÔηχÙÂÈ ·Ó›ˆÙ˜ ψÊfiÚÔ˘˜ Â·ÎfiÏÔ˘ı˘ ηٷÓfiËÛ˘.47, 48 47 ∆· ∫ÏÂȉȿ Ù˘ ª˘ÛÙÈ΋˜ ¢ÔÍ·Û›·˜ ˘fi ∂.¶. ªÏ·‚¿ÙÛ΢. µÏ¤ ª.¢., π, 343Ø ππ, ÛËÌ›ˆÛËØ ππ, 551. 1. ∫¿ı ۇ̂ÔÏÔ Î·È ·ÏÏËÁÔÚ›· ¤¯ÂÈ ÂÙ¿ ÎÏÂȉȿ. – ª.¢., ππ, 567Ø πππ, 3. 2. ªfiÓÔ ÙÚ›· ÎÏÂȉȿ ‹Ù·Ó ÚÔÛÈÙ¿ ÛÙÔ ‰¤Î·ÙÔ ¤Ó·ÙÔ ·ÈÒÓ·. – ª.¢., ππ, 543. ¶·Ú¿‚·Ï ππ, 617, 842. 3. À¿Ú¯Ô˘Ó ÂÙ¿ ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÙËÓ ‡ÏË ∂ÈÛfi‰Ô˘ ÙˆÓ ª˘ÛÙËÚ›ˆÓ. – ª.¢., πππ, 178. ¶·Ú¿‚·Ï π, 346Ø ππ, 330Ø ππ, 668Ø ππ, 731. 4. ∆· ÎÏÂȉȿ, fiˆ˜ ˘·ÈÓ›ÛÛÂÙ·È Ë ∂.¶.ª., ›ӷÈ: ·. æ˘¯ÔÏÔÁÈÎfi. – ª.¢., ππ, 25, ÛËÌ›ˆÛËØ π, 389. ‚. ∞ÛÙÚÔÓÔÌÈÎfi. – ª.¢., ππ, 25, ÛËÌ›ˆÛËØ π, 389Ø πππ, 198. Á. º˘ÛÈÎfi ‹ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi. – ª.¢., ππ, 25, ÛËÌ›ˆÛËØ πππ, 198. 106 110 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ∂ÍÂÙ¿Û·Ì ÙË Ï‹„Ë Î·È ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ Ú·ÓÈÎÒÓ ÂÎÔÚ‡ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Î·È ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÎÈ ÂÓÙÔ›Û·Ì ÂΛӷ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ·ÚÔ‰ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Î·È ·Ô‰˘Ó¿ÌˆÛË ‹ ˘ÂډȤÁÂÚÛË Ù˘ ÔÚÁ·ÓÈ΋˜ ÌÔÚÊ‹˜. ∆ÒÚ· ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ ı¤Ì· ·fi ÌÈ· ÙÚ›ÙË ÛÎÔÈ¿ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ı· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ: Á. ªÈÎÚÔÎÔÛÌÈΤ˜ ™Ù·ÙÈΤ˜ ¢È·Ù·Ú·¯¤˜, ‹ ı· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ ·ÈıÂÚÈÎfi ÛÒÌ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ÂÓfi˜ ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ˘ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Î·ı·Ú¿ Ê˘ÛÈÎfi Î·È ÙÔ ·ÛÙÚÈÎfi. Ÿˆ˜ ¤¯ÂÈ Ï¯ı› ÙfiÛÔ Â‰Ò fiÛÔ Î·È ÛÙ· ‚È‚Ï›· Ù˘ ∂.¶.ª., Ô ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ˜ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˜48· Â›Ó·È ÂΛÓÔ ÙÔ ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎfi ÂÌfi‰ÈÔ Ô˘ ‰Ú· Û·Ó ‰È¿ÊÚ·ÁÌ· ‹ ¯ÒÚÈÛÌ· ·Ó¿ÌÂÛ· Û’ ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· Î·È Û’ ÂΛÓÔ Ô˘ Â›Ó·È Â͈ÙÂÚÈÎfi ˆ˜ ÚÔ˜ ·˘Ùfi. ∞˘Ùfi, fiˆ˜ ı· ‰Ô‡ÌÂ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ Û˘Û¯ÂÙ›ÛÂȘ fiÙ·Ó ÙÔ ı¤Ì· ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È (fiˆ˜ ÏÔÁÈο Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ÙÔ ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘ÌÂ) ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ fiÓÙÔ˜, ÂÓfi˜ Ï·Ó‹ÙË ÎÈ ÂÓfi˜ ‰. ªÂÙ·Ê˘ÛÈÎfi . – ª.¢., ππ, 25, ÛËÌ›ˆÛËØ ππ, 394. Â. ∞ÓıÚˆÔÏÔÁÈÎfi. – ª.¢., π, 389Ø πππ, 198. ˙. ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈÎfi. – ª.¢., ππ, 343. Ë. °ÂˆÌÂÙÚÈÎfi. – ª.¢., ππ, 494Ø πππ, 176. ı. ª˘ÛÙÈÎÈÛÙÈÎfi. – ª.¢., π, 401. È. ™˘Ì‚ÔÏÈÎfi. – ª.¢., π, 561. Î. ∞ÚÈıÌËÙÈÎfi. – ª.¢., ππ,1 98. 5. ∫¿ı ÎÏÂȉ› Ú¤ÂÈ Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ ÂÙ¿ ÊÔÚ¤˜. – ª.¢., π, 22. 6. OÈ ∂‚Ú·›ÔÈ ÂˆÊÂÏ‹ıËÎ·Ó ·fi ‰‡Ô ÎÏÂȉȿ ÂÎ ÙˆÓ ÂÙ¿. 7. ∆Ô ªÂÙ·Ê˘ÛÈÎfi ÎÏÂȉ› Â›Ó·È ÚÔÛÈÙfi. – ª.¢., π, 338. ¶·Ú¿‚·Ï πππ, 198. 48 “T· ÂÙ¿ ÎÏÂȉȿ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó Ù· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ·, ÂÚ·Ṳ̂ӷ Î·È ÌÂÏÏÔÓÙÈο, ÙˆÓ ÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Ê˘ÏÂÙÈÎÒÓ ÚÈ˙ÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÙ¿ οÏ·.” ∫¿ı ·ÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈÎfi ‚È‚Ï›Ô, ۇ̂ÔÏÔ ‹ ·ÏÏËÁÔÚ›· ˘fiÎÂÈÙ·È Û ÂÙ¿ ÂÚÌËÓ›˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ÙÚÂȘ ÎÏÂȉ·ÚȤ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÔȯÙÔ‡Ó. ∂Ù¿ ÎÏÂȉȿ. ∫¿ı ‚È‚Ï›Ô ÌÔÚ› Ó· ‰È·‚·Ûı› Â͈ÙÂÚÈο, ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈο Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈο. ŸÏ· Ù· ÎÏÂȉȿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÚÔÛÈÙ¿. (µÏ¤ ª˘ÛÙÈ΋ ¢ÔÍ·Û›·, π, 330, 343). À¿Ú¯ÂÈ ÙÔ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi, ÙÔ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi, ÙÔ ·ÛÙÚÔÏÔÁÈÎfi Î·È ÙÔ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈÎfi ÎÏÂȉ›. ∆Ô ¤ÌÙÔ ÎÏÂȉ› Â›Ó·È ÙÔ ÁˆÌÂÙÚÈÎfi. 48· “∞ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ˜ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˜. ∆· fiÚÈ· Ù˘ ÛÊ·›Ú·˜ ÂÈÚÚÔ‹˜ οı ΤÓÙÚÔ˘ ıÂÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜. ™˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È Ë ‡ÚÈÓË ÛÊ·›Ú· ÙÔ˘ Ì·ÁÓËÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ËÏȷ΋˜ ÙÚԯȿ˜, ıˆÚÔ‡ÌÂÓ˘ Û·Ó ÙÔ ÛÒÌ· ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÂÓfi˜ ËÏÈ·ÎÔ‡ §fiÁÔ˘ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó· ÔÏfiÎÏËÚÔ ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ·. O fiÚÔ˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Â›Û˘ ÛÙË ÛÊ·›Ú· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÂÓfi˜ Ï·ÓËÙÈÎÔ‡ §fiÁÔ˘ ‹ ÌÈ·˜ Ï·ÓËÙÈ΋˜ ‰È¿Ù·Í˘ Î·È ÌÔÚ› ¿ÚÈÛÙ· Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛı› Î·È ÛÙË ÛÊ·›Ú· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ∂ÁÒ.” – ª.¢., π, 346. ∆O ∞π£∂ƒπ∫O ™øª∞ ∫∞π ∏ ¶ƒ∞¡∞ 107 Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë fiÙÈ Î·ıÒ˜ ·Û¯ÔÏԇ̷ÛÙ Ì ÙÔ ·ÈıÂÚÈÎfi ÛÒÌ·, ·Û¯ÔÏԇ̷ÛÙ ÌÂ Ê˘ÛÈ΋ ‡ÏË. ∞˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ‰È·ÙËÚԇ̠¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈο ÛÙÔ ÓÔ˘ Ì·˜. ™˘ÓÂÒ˜, ¤Ó·˜ ÛÔ˘‰·ÈfiÙ·ÙÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ı· ··ÓÙËı› Û’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È ·˘Ùfi˜ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ˜ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˜ ‰Ú· Û·Ó ÂÌfi‰ÈÔ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÂΛÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÈÎÚ‹ ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋ Â›Ù¢ÍË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÊÚ·ÁÌfi ÁÈ· ÂΛÓÔ Ô˘ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÚÔÔ‰Â˘Ì¤ÓÔ. ∆Ô fiÏÔ ˙‹ÙËÌ· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ‰‡Ô ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙÔ Î¿ÚÌ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ÙÔ˘ Ï·ÓËÙÈÎÔ‡ §fiÁÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ §fiÁÔ˘ Î·È ·’ ÙËÓ ·fi ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ÂÓÔÈÎÔ‡Û·˜ ÔÓÙfiÙËÙ·˜ ΢ÚÈ·Ú¯›· ¿Óˆ ÛÙÔ ÊÔÚ¤· Ù˘. IV. ª∞∫ƒO∫O™ªπ∫Oπ ∫∞π ªπ∫ƒO∫O™ªπ∫Oπ ∞π£∂ƒ∂™ 1. O ¶Ï·ÓËÙÈÎfi˜ §fiÁÔ˜ Î·È ÔÈ ∞Èı¤Ú˜. O ¿ÓıÚˆÔ˜, Ô ÂÓÔÈÎÒÓ ÛÙÔ¯·ÛÙ‹˜, ÂͤگÂÙ·È ÙË Ó‡¯Ù· ·’ ÙÔÓ ·ÈıÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› οÔ˘ ·ÏÏÔ‡. ™˘ÓÂÒ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ, Ô Ï·ÓËÙÈÎfi˜ §fiÁÔ˜ ÌÔÚ› Â›Û˘ Ó· ‰È·‚› ÙÔÓ ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ∆Ô˘ Û ٷÎÙ¤˜ ÂÔ¯¤˜ Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙȘ ÒÚ˜ Ù˘ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ·Ó¿·˘Û˘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ‹ Ù˘ Ú·Ï¿ÁÈ·. ∆Ô ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ËÏÈ·Îfi §fiÁÔ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù·ÎÙÒÓ Î‡ÎÏˆÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰Â Û˘Ì›ÙÔ˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ Ô˘ ‰È·‰¤¯ÔÓÙ·È ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ËÏȷ΋ Ú·Ï¿ÁÈ· ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÔÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔÈ Î‡ÎÏÔÈ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙȘ “Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ µÚ¿¯Ì·”, ‰ËÏ·‰‹ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ÌÂȈ̤Ó˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Ì ÂÚÈÔ‰È΋ ·ÎÔÏÔ˘ı›·. ŸÏ· ·˘Ù¿ ‰È¤ÔÓÙ·È ·’ ÙÔ Î¿ÚÌ· Î·È fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô ·ÏËıÈÓfi˜ ÕÓıÚˆÔ˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙÔ ÓfiÌÔ ÙÔ˘ οÚÌ· ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎÔÈÎfi ÙÔ˘ Û‡ÛÙËÌ· ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ÂΛӢ Ù˘ ٤ٷÚÙ˘ ÔÌ¿‰·˜ ηÚÌÈÎÒÓ ÔÓÙÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ∫˘Ú›Ô˘˜ §›Èη, ¤ÙÛÈ ÎÈ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙÔ ÓfiÌÔ ÛÙËÓ ÙÚÈÏ‹ ηÙÒÙÂÚË Ê‡ÛË ÙÔ˘. OÈ Â͈ÎÔÛÌÈΤ˜ OÓÙfiÙËÙ˜ Ù˘ ٤ٷÚÙ˘ ÔÌ¿‰·˜ ÔÈ Oԛ˜ η٤¯Ô˘Ó ÂÈÎÔ˘ÚÈ΋ ı¤ÛË ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÎÔÛÌÈÎÔ‡˜ §fiÁÔ˘˜ Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ ÙÚÈÏfi ¿ıÚÔÈÛÌ· Ù˘ ÏÔÁÔ˚΋˜ ʇÛ˘, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·‚Ô‡Ó ÛÙÔ˘˜ Ù·ÎÙÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ ∆Ô˘˜ Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ 111 108 112 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ËÏÈ·ÎÔ‡ ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ˘ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘. ∞˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ‚·ı‡ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Î·È Ë ÂÚÈÏÔ΋ ÙÔ˘ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ·Ó Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë fiÙÈ Ë Ù¤Ù·ÚÙË ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ πÂÚ·Ú¯›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ∂Ó¿‰ˆÓ Î·È ÔÈ ∫‡ÚÈÔÈ §›Èη ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ∆Ô˘˜ (ÙÔÓ ÚÒÙÔ, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Î·È ÙÔÓ fiÌÈÏÔ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ª·¯·Ú¿Ù˙·, Ô˘ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÏfiÙËÙ· ÙˆÓ ÙÚÈÏÒÓ Î·ÚÌÈÎÒÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÒÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÛÙ¤ÎÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ §fiÁÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÂÙ¿ Ï·ÓËÙÈÎÒÓ §fiÁˆÓ) ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÛÙÂÓfiÙÂÚÔ ‰ÂÛÌfi ·’ fi,ÙÈ ÔÈ ¿ÏϘ πÂÚ·Ú¯›Â˜ Î·È Ù· Âڈ̤ӷ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ¿ÚÚËÎÙ· Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ӷ. ŒÓ·˜ ·ÎfiÌË ÎÚ›ÎÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜, ÚfiÛÊÔÚÔ˜ ÁÈ· ÌÂϤÙË, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÎÙ›Ó˜ ÙÔ˘ ÓÔ˘ (Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ Î¿ÚÌ· ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Ï·ÓËÙÈÎÒÓ §fiÁˆÓ) ‰È·Ê˘Ï¿ÛÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÏfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÙˆÚÈÓ‹ ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘, ıˆÚÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Û·Ó ™ÙÔ¯·ÛÙ‹. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ηÚÌÈÎÔ‡˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÂÓfiٷٷ. ™˘ÓÂÒ˜ ¤¯Ô˘Ì ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÔÌ¿‰Â˜: ¶ÚÒÙÔ. ™ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ª·¯·Ú¿Ù˙·, ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘˜ ∫˘Ú›Ô˘˜ §›Èη49 Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÙÔ Î¿ÚÌ· ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Î·È ÙÔ ÂÍ·ÓÙÏÔ‡Ó ÛÙÔ ·ÚfiÓ. ¢Â‡ÙÂÚÔ. ™ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ §›Èη Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ∂.¶.ª., ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ οÚÌ· Î·È ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ Âڈ̤ÓÔ˘ ÙˆÓ Ê˘ÏÒÓ. ∆Ô ¤ÚÁÔ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÎÔÛÌÈÎÒÓ ∫˘Ú›ˆÓ §›Èη Â›Ó·È ·fiÎÚ˘ÊÔ Î·È ·ÔηχÙÂÙ·È ÌÂÚÈÎÒ˜ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ª‡ËÛË (fï˜ Î·È ÙfiÙ ·Ì˘‰Ú¿) ÎÈ ¤ÙÛÈ ‰Â ı· ÙÔ ı›ÍÔ˘Ì ‰Ò. ∆Ú›ÙÔ. ™ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ πÂÚ·Ú¯›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ∂Ó¿‰ˆÓ, Ô˘ ‰ÂÛ̇ÂÙ·È ·fi ¤Ó·Ó ÙÂÙÚ·Ïfi ηÚÌÈÎfi ÓfiÌÔ ˘fi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙˆÓ §›Èη. 49 OÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ∫‡ÚÈÔÈ §›Èη ÛÙ¤ÎÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ‰›Ô˘. – ª.¢., π, 155. ·. ªÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·‚Ô‡Ó ÙÔÓ ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ. – ª.¢., π, 157. ‚. ™˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙÔ Î¿ÚÌ·. – ª.¢., π, 153. Á. ∞Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ ÀÂÚ¤Ú·Ó. – ª.¢., π, 151. ‰. ∂ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Û ÙÚÂȘ ÔÌ¿‰Â˜. – ª.¢., π, 153. Â. ∂›Ó·È Ù· Ó‡̷ٷ ÙÔ˘ ™‡Ì·ÓÙÔ˜. – ª.¢., π, 153. ∆O ∞π£∂ƒπ∫O ™øª∞ ∫∞π ∏ ¶ƒ∞¡∞ 109 ∆¤Ù·ÚÙÔ. ™ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ï·ÓËÙÈÎÔ‡˜ §fiÁÔ˘˜50 Ù˘ ∞ÚÌÔÓ›·˜, Ù˘ °ÓÒÛ˘, Ù˘ ∞ÊËÚË̤Ó˘ ™Î¤„˘ Î·È Ù˘ ∆ÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜, Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÔÏfiÙËÙ¿ ∆Ô˘˜ ÙËÓ ∆ÂÙÚ¿‰· ÙÔ˘ ª¿Ó·˜ ηٿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÂͤÏÈ͢ Î·È ı¤ÙÔ˘Ó Î¿Ùˆ ·’ ÙËÓ ÂÈÚÚÔ‹ ∆Ô˘˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘ÈÔ‡˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ¶¤ÌÙÔ. ™ÙÔ˘˜ ¡Ù‚·˚ÎÔ‡˜ ∫˘Ú›Ô˘˜ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ‰›ˆÓ ÙÔ˘ µÔ‡‰‰È ‹ ‰›Ô˘ Ù˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ∂ÓfiÚ·Û˘, ÙÔ˘ ª¿Ó·˜ ‹ ÓÔËÙÈÎÔ‡ ‰›Ô˘, Ù˘ ∂Èı˘Ì›·˜ Î·È ÙÔ˘ º˘ÛÈÎÔ‡, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Â›Û˘ Ì ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÂͤÏÈÍË ·ÏÏ¿ ÈÔ ÛÙÂÓ¿ ·’ fi,ÙÈ ÔÈ ÙÚÂȘ ·ÓÒÙÂÚÔÈ. ªÈ· ÚfiÛıÂÙË ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ·ÎfiÏÔ˘ı· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ˘fiÎÂÈÓÙ·È ·ÎfiÌË Î·È ÙÒÚ· Û ‰ÈÂÚÁ·Û›· ·Ó¿Ù˘Í˘: ∆Ô Ù¤Ù·ÚÙÔ ‰›Ô ÙÔ˘ µÔ‡‰‰È Â›Ó·È ÂΛÓÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ Ï·ÓËÙÈÎÔ› §fiÁÔÈ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÙË ‰È·Ê˘Á‹ ∆Ô˘˜ ·fi ÙÔÓ Ï·ÓËÙÈÎfi ∆Ô˘˜ ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ‹ ·fi ÙÔÓ ·ÈıÂÚÈÎfi ÈÛÙfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ·ÓÔÌÔÈfiÙ˘fi ÙÔ˘ Û fiÏ· Ù· ‰›·. ŸÙ·Ó Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ·Ú¯›ÛÂÈ Î·Ù¿ οÔÈÔ ÙÚfiÔ Ó· Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ ‚Ô˘‰‰ÈÎfi ÊÔÚ¤· ‹, ÁÈ· Ó· ÙÔ ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È ¤ÛÙˆ Î·È ·Ì˘‰Ú¿ Û’ Â·Ê‹ Ì ÙÔ ‚Ô˘‰‰ÈÎfi ‰›Ô, ÙfiÙ ·Ú¯›˙ÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È Û˘ÓÂȉËÙ¿ Ó’ ·ÔÎÙ¿ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ‰È·Ê˘Á‹˜ ·’ ÙÔÓ ·ÈıÂÚÈÎfi ÈÛÙfi ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ‰›Ô˘. µÚ·‰‡ÙÂÚ· ‰È·Ê‡ÁÂÈ ·fi ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔȯfi ÙÔ˘ ÛÙÔ ·ÛÙÚÈÎfi ‰›Ô Î·È ÙÂÏÈο ·’ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÛÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ˘Ô‰›Ô 50 OÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÎÙ›Ó˜ ÙÔ˘ ÓÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ·ÎÙ›Ó˜ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙË ÏÔÁÔ˚΋ ∆ÂÙÚ¿‰· Î·È Ô˘ ÙÂÏÈο Û˘Óı¤ÙÔÓÙ·È Û ÌÈ· ¤ÌÙË ·ÎÙ›Ó·, ÙËÓ ÙÚ›ÙË Î‡ÚÈ· ·ÎÙ›Ó· Ù˘ ÂÓÂÚÁÔ‡ ÓÔËÌÔÛ‡Ó˘ ‹ Ù˘ ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∆· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ Â›Ó·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: OÈ ÙÚÂȘ ·ÚȘ ·ÎÙ›Ó˜: 1. ∏ ∞ÎÙ›Ó· Ù˘ £¤ÏËÛ˘ ‹ Ù˘ ¢‡Ó·Ì˘. 2. ∏ ∞ÎÙ›Ó· Ù˘ ∞Á¿˘ ‹ Ù˘ ™ÔÊ›·˜. 3. ∏ ∞ÎÙ›Ó· Ù˘ ∂ÓÂÚÁÔ‡ ¡ÔËÌÔÛ‡Ó˘. OÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ∞ÎÙ›Ó˜: 4. ∏ ∞ÎÙ›Ó· ÙÔ˘ ∫¿ÏÏÔ˘˜, Ù˘ ∞ÚÌÔÓ›·˜, Ù˘ ∆¤¯Ó˘ ‹ ÙÔ˘ ƒ˘ıÌÔ‡. 5. ∏ ∞ÎÙ›Ó· Ù˘ ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ °ÓÒÛ˘ ‹ Ù˘ ∂ÈÛÙ‹Ì˘. 6. ∏ ∞ÎÙ›Ó· ÙÔ˘ ∞ÊËÚË̤ÓÔ˘ π‰Â·ÏÈÛÌÔ‡. 7. ∏ ∞ÎÙ›Ó· Ù˘ ∆ÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∆¿Í˘ ‹ Ù˘ OÚÁ¿ÓˆÛ˘. 113 110 114 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ÙÔ˘ ÓÔËÙÈÎÔ‡ ‰›Ô˘, fï˜ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ̤ۈ Ù˘ ÓÔËÙÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜. ∞˘Ùfi Ô‰ËÁ› ÙÂÏÈο Û ·ÈÙÈÒ‰Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ‹ ÛÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ÂÓÔÈΛ Î·È Ó· ‰Ú· ÛÙÔ ÊÔÚ¤· ÙÔ˘ ∂ÁÒ, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÂÓۈ̿وÛË Ù˘ fi„˘ ·Á¿Ë Î·È ÛÔÊ›· Ù˘ ∂Ó¿‰·˜. ™ËÌÂÈÒÛÙÂ Â‰Ò ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ fiÙÈ ÔÏÏÔ› ÌÔÚÔ‡Ó ·ÎfiÌË Î·È ÙÒÚ· Ó· ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó ·’ ÙÔ ·ÈıÂÚÈÎfi ÛÒÌ· Î·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙÔ ·ÛÙÚÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂÚ›‚ÏËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙËÓ ·ÓÙ·Ó¿ÎÏ·ÛË ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ›‰È·˜ ·˘Ù‹˜ ‰Â‡ÙÂÚ˘ fi„˘. ŸÙ·Ó Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ª‡ËÛË, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ ÊÔÚ¤· ÙÔ˘ ٤ٷÚÙÔ˘ ‰›Ô˘ – ÙÔ˘ ‚Ô˘‰‰ÈÎÔ‡ – ÎÈ ¤¯ÂÈ ·Ô‰Ú¿ÛÂÈ ÔÚÈÛÙÈο ·’ ÙÔÓ ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜, ÛÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ˘Ô‰›Ô ÙÔ˘ ÓÔËÙÈÎÔ‡. ∆›ÔÙ· ‰ÂÓ ÙÔÓ ÎÚ·Ù¿ È· ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÎfiÛÌÔ˘˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÚÒÙË ª‡ËÛË ‰È·Ê‡ÁÂÈ Î·Ù¿ οÔÈÔ ÚfiÛηÈÚÔ ÙÚfiÔ ·’ ÙÔÓ ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ, fï˜ ÙÔ˘ ̤ÓÂÈ ·ÎfiÌË Ó· ‰È·Ê‡ÁÂÈ ·fi Ù· ÙÚ›· ·ÓÒÙÂÚ· ÓÔËÙÈο Â›‰· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ ÓÔËÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›Â˜ ÙˆÓ ·ÓÒÙÂÚˆÓ ·Èı¤ÚˆÓ Î·È Ó’ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Ï‹ÚË Û˘Ó›‰ËÛË ÛÙ· ÙÚ›· ·˘Ù¿ ·ÓÒÙÂÚ· ˘Ô‰›·. Œ¯Ô˘ÌÂ Â‰Ò ÌÈ· ·Ó·ÏÔÁ›· ÚÔ˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÙÂϤÛÂÈ Ô Ì˘Ë̤ÓÔ˜ ·ÊÔ‡ ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ËÏÈ·Îfi ‰›Ô, ÙÔ ‚Ô˘‰‰ÈÎfi. ∞Ô̤ÓÂÈ ·ÎfiÌË Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ï‹ÚÔ˘˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘ ÛÙ· ÙÚ›· ·ÓÒÙÂÚ· ‰›· ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜ ÚÈÓ Î·ÙÔÚıÒÛÂÈ Ó· ‰È·Ê‡ÁÂÈ ·’ ÙÔÓ ËÏÈ·Îfi ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ¤‚‰ÔÌË ª‡ËÛË Ë ÔÔ›· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î¿Ô˘ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‹ ÛÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ô˘ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÙ·È ·’ ÙËÓ ÎÔÛÌÈ΋ ÛÔ˘ÙÚ¿ÙÌ· ‹ ÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi Ó‹Ì· Ù˘ ˙ˆ‹˜.51 ∏ ٤ٷÚÙË ·˘Ù‹ Á‹ÈÓË ¿Ï˘ÛÔ˜ Â›Ó·È ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙ·ÙË, ÁÈ·Ù› ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ Î·ıÔÚÈṲ̂ÓÔ ÙfiÔ ÁÈ· ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ·’ ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÂÓ¿‰· Ì ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ Î·È Ï·ÓËÙÈ΋˜ ‰È·Ê˘Á‹˜ ·’ ÙÔ˘˜ 51 ™Ô˘ÙÚ¿ÙÌ·. ∆Ô “·ÚÁ˘Úfi Ó‹Ì·” Ô˘ ÂÓÛ·ÚÎÒÓÂÙ·È ·’ ÙËÓ ·Ú¯‹ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÈ·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÚ·Ṳ̂ӷ ¿Óˆ ÙÔ˘ Ù· Ì·ÚÁ·ÚÈÙ¿ÚÈ· Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ‡·Ú͢. ∂›Ó·È Ë ÁÚ·ÌÌ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔÓ Î·ÙÒÙÂÚÔ ÚÔÛˆÈÎfi ¿ÓıÚˆÔ Ì ÙÔÓ ¶·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ O˘Ú·Ófi ̤ۈ ÙÔ˘ ∂ÁÒ, ÙË ÌÂÛÔÏ·‚Ô‡Û· ÌÂÛ·›· ·Ú¯‹. ¶¿Óˆ Û’ ·˘Ù‹ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂΛӷ Ù· ÂÛÙȷο ÛËÌ›· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÌfiÓÈÌ· ¿ÙÔÌ·. ∆O ∞π£∂ƒπ∫O ™øª∞ ∫∞π ∏ ¶ƒ∞¡∞ 111 ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜. ∏ Á‹ÈÓË ·˘Ù‹ ¿Ï˘ÛÔ˜, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ÂÙ¿ ÈÂÚ¤˜ Ï·ÓËÙÈΤ˜ ·Ï‡ÛÔ˘˜, ¤¯ÂÈ ˙ˆÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ÙÔÓ Ï·ÓËÙÈÎfi §fiÁÔ Ô˘ ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÚÔÛˆÚÈÓ¿ Û·Ó Ì¤ÛÔÓ ÂÓÛ¿ÚΈÛ˘ ÎÈ ¤ÎÊÚ·Û˘. ™ÙÔÓ Ù¤Ù·ÚÙÔ ·˘Ùfi Á‡ÚÔ Ì ÙË ÛÊÔ‰Ú‹ Î·È ¯·ÔÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Ë Ï‡ÛË ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙÔ ·ÏÔ‡ÛÙ·ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ Û˘ÓÙÚÈ‚‹˜ ÙÔ˘ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ë ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Î·È Ó· ÂÈÙÚ·› ÌÈ· ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË Î¿ÔÈ·˜ Â·ÚΤÛÙÂÚ˘ ÌÔÚÊ‹˜. ŒÓ·˜ ·ÎfiÌË Û˘ÓÂÈÚÌfi˜ ȉÂÒÓ ÌÔÚ› Ó’ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ì ÙËÓ ˘ÂÓı‡ÌÈÛË fiÙÈ Ô Ù¤Ù·ÚÙÔ˜ ·Èı¤Ú·˜ ÌÂÏÂÙ¿Ù·È ·ÎfiÌË Î·È ÙÒÚ· Î·È ÂÚÌËÓ‡ÂÙ·È ·’ ÙÔ Ì¤ÛÔ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ· ÎÈ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ηٿ οÔÈÔ ÙÚfiÔ ÙÈı·Û¢Ù› ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘Ø fiÙÈ ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ˘Ô‰›Ô ÙÔ˘ ·ÛÙÚÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ Â›Ó·È Ô Ê˘ÛÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È fiÙÈ ÛÙÔ Á‡ÚÔ ·˘Ùfi ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ë ‰È·Ê˘Á‹ ·fi ÙÔÓ ·ÈıÂÚÈÎfi ÊÔÚ¤·Ø fiÙÈ ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ˘Ô‰›Ô ÙÔ˘ ÓÔËÙÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ÙˆÚÈÓfi ÛÙfi¯Ô Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÙÂÙ¿ÚÙÔ˘ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜Ø fiÙÈ Ë Ù¤Ù·ÚÙË Ì·Ó‚·ÓÙ¿Ú· ı· ‰ÂÈ ÙÔÓ ËÏÈ·Îfi ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÏˆÊfiÚÔ˘˜ ‰È·Ê˘Á‹˜ ÁÈ· ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ·Ó·Áη›Ô ÛËÌ›ÔØ fiÙÈ ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ï·ÓËÙÈÎÔ› §fiÁÔÈ ı· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙË ‰È·Ê˘Á‹ ∆Ô˘˜ ·’ ÙÔ Ï·ÓËÙÈÎfi ∆Ô˘˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÂÛË ÛÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi ·ÛÙÚÈÎfi ‰›Ô, ·Ú·ÏÏËÏ›˙ÔÓÙ·˜ Û ÎÔÛÌÈο Â›‰· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó Ù· ·ÙÙ·Ú· ÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ∆Ô˘˜. O ËÏÈ·Îfi˜ Ì·˜ §fiÁÔ˜, fiÓÙ·˜ §fiÁÔ˜ ٤ٷÚÙ˘ Ù¿Í˘, ı’ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi ‚Ô˘‰‰ÈÎfi ÛÒÌ· ∆Ô˘ Î·È Î·ıÒ˜ ı· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÙÔÓ ÎÔÛÌÈÎfi ÓÔ˘ ı· ·ÔÎÙ¿ ‚·ıÌÈ·›·, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÓÔ˘, ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi ‚Ô˘‰‰ÈÎfi ‰›Ô. ∞Û¯ÔÏËı‹Î·Ì οˆ˜ Ì’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Î·È ·ÓÙÈÛÙÔȯ›Â˜, ÁÈ·Ù› Ì·˜ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ó’ ·ÓÙÈÏËÊıԇ̠ÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÙÂÏÂÛı› ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ÙÔÓ ·ÈıÂÚÈÎfi ÈÛÙfi ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ӷ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ·ÈÙ›ˆÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÚÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÚfiÔ‰Ô Î·È Ó· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·ıÔÚÈṲ̂ÓË ‰È·Ê˘Á‹ Î·È ÙËÓ ÚÔ‰ÈηṲ̂ÓË ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË. µÚ·‰‡ÙÂÚ· ı· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ·ÈıÂÚÈÎfi ÈÛÙfi Î·È ÙË ÛÙ·- 115 112 116 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ÙÈ΋ ÙÔ˘ ηٿÛÙ·ÛË. ∞˘Ùfi Ì·˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ì ηٿ ÓÔ˘ ‰‡Ô Ú¿ÁÌ·Ù·: ¶ÚÒÙÔ, fiÙÈ Ë ÛÙ·ÙÈ΋ ·˘Ù‹ ηٿÛÙ·ÛË ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ıˆÚÂ›Ù·È ·’ ÙË ÛÎÔÈ¿ ÙÔ˘ ÙˆÚÈÓÔ‡ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¤ÙÛÈ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È¢ÎÚÈÓÈÛıÔ‡Ó ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚˆıÔ‡Ó. ∏ ÂͤÏÈÍË ÚÔ¯ˆÚ› ÙfiÛÔ ·ÚÁ¿ ·’ ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÛÎÔÈ¿ ÒÛÙ ӷ Ê·›ÓÂÙ·È Û¯Â‰fiÓ ÛÙ¿ÛÈÌË, ȉȷ›ÙÂÚ· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÈıÂÚÈ΋ ÂͤÏÈÍË. ¢Â‡ÙÂÚÔ, fiÙÈ Â‰Ò ·Û¯ÔÏԇ̷ÛÙ ÌfiÓÔ Ì ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·ÈıÂÚÈÎfi ÛÒÌ· Î·È fi¯È Ì ÙȘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›Â˜ ÙÔ˘ Û’ fiÏ· Ù· ‰›·. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚˆÙ·Ú¯È΋ ÛËÌ·Û›· ÁÈ· Ì·˜ ηıfiÛÔ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ¿ Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ÎÔÛÌÈο ·ÈıÂÚÈο Â›‰·. 2. ∫ÔÛÌÈÎÔ› Î·È ™˘ÛÙËÌÈÎÔ› ∞Èı¤Ú˜. °È· ¯¿ÚË ÙˆÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ú·ÁÌ·Ù›·˜ ÎÈ ÂÂȉ‹ Ë Û˘Ó¯‹˜ Â·Ó¿ÏË„Ë ÂÓfi˜ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ Û˘ÓÙÂÏ› ÛÙË ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ‹ ÙÔ˘, ·˜ Û˘ÓÔ„›ÛÔ˘ÌÂ Â‰Ò ÔÚÈṲ̂Ó˜ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÌÂÛË Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘ÌÂ Î·È ÔÈ Ôԛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈ̇ÛÔ˘Ó ÛÙË ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˘ Û‡Á¯˘Û˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ªÂÚÈο ·’ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Â‰Ò Â›Ó·È ‹‰Ë Ôχ ÁÓˆÛÙ¿, ¿ÏÏ· ¿ÏÈ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Û˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈο, ÂÓÒ ÔÚÈṲ̂ӷ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤ÎÊÚ·ÛË ·ÏÈÒÓ Î·È ·ÏËıÈÓÒÓ ·ÓÙÈÛÙÔȯÈÒÓ Ô˘ ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·È Ì ÌÈ· ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓË ÌÔÚÊ‹. ·. ∆Ô Î·ÙÒÙ·ÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi ‰›Ô Â›Ó·È ÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi Ê˘ÛÈÎfi Î·È Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÌÔÚ› οˆ˜ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÈ Ë ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ‰È¿ÓÔÈ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ‚. ∆Ô ÎÔÛÌÈÎfi ·˘Ùfi Ê˘ÛÈÎfi ‰›Ô ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‡ÏË ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ÓË Û ÂÙ¿ ÔÈfiÙËÙ˜, ÔÌ¿‰Â˜, ‚·ıÌ›‰Â˜ ‹ ÎÚ·‰·ÛÌÔ‡˜. Á. OÈ ÂÙ¿ ·˘Ù¤˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ Â›Ó·È Ù· ÂÙ¿ ·ÚÈ· ‰›· ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. °È· ÏfiÁÔ˘˜ Û·Ê‹ÓÂÈ·˜ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Â‰Ò Ó· Ù· Ù·ÍÈÓÔÌ‹ÛÔ˘ÌÂ Û·Ó Ê˘ÛÈο, Û˘ÛÙËÌÈο Î·È ÎÔÛÌÈο, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Á›ÓÔ˘Ó Ê·ÓÂÚ¤˜ ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ÔÈ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›Â˜ Î·È Ó· ‰È¢ÎÚÈÓÈÛı› Ë Û‡Ó‰ÂÛË ÂΛÓÔ˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Â¿Óˆ ÚÔ˜ ÂΛÓÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î¿Ùˆ ‹ ÂÚȤ¯ÂÙ·È. ∆O ∞π£∂ƒπ∫O ™øª∞ ∫∞π ∏ ¶ƒ∞¡∞ 113 ¢π∞°ƒ∞ªª∞ πππ 117 TA E¶TA ¶E¢IA TOY H§IAKOY MA™ ™Y™THMATO™ I £EIO A¢I ◊ ¶E¢IO TOY §O°OY ¶PøTO KO™MIKO AI£EPIKO II ENA¢IKO £E§H™H ENA¢A ANOY¶A¢AKA ¢EYTEPO KO™MIKO AI£EPIKO ¢PA™H ™OºIA III ¶NEYMATIKO ¶NEYMATIKH £E§H™H ATMIKO MONIMO ATOMO IV ENOPATIKO ¶NEYMATIKH TPIA¢A ATMIKO ¶E¢IO TPITO KO™MIKO AI£EPIKO ENOPA™H BOY¢¢IKO MONIMO ATOMO BOY¢¢IKO ¶E¢IO TETAPTO KO™MIKO AI£EPIKO MANA™IKO ¶E¢IO KO™MIKO AEPIø¢E™ NOY™ NOHTIKO MONIMO ATOMO E°ø E°øIKO ◊ AITIø¢E™ ™øMA NOHTIKH MONA¢A VI ™YNAI™£HMATIKO A™TPIKO MONIMO ATOMO VII ºY™IKO ºY™IKO MONIMO ATOMO A™TPIKO ¶E¢IO KO™MIKO Y°PO ¶PøTO™ AI£EPA™ ¢EYTEPO™ AI£EPA™ ºY™IKO ¶E¢IO KO™MIKO ¶YKNO TPITO™ AI£EPA™ TETAPTO™ AI£EPA™ AEPIø¢E™ Y°PO ¶YKNO H ™Y™TA™H TOY AN£Pø¶OY ¶PO™ø¶IKOTHTA V NOHTIKO 114 118 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ∆∞ ¶∂¢π∞ º˘ÛÈÎfi ¶Â‰›Ô ™˘ÛÙËÌÈο ¶Â‰›· ∫ÔÛÌÈο ¶Â‰›· 1. ∞ÙÔÌÈÎfi ‰›Ô .......£Â›Ô. Õ‰È...............................∞ÙÔÌÈÎfi ‰›Ô 1Ô˜ ·Èı¤Ú·˜ ¶ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜ ‡ÏË 1Ô˜ ·Èı¤Ú·˜ 2. À·ÙÔÌÈÎfi .............∂Ó·‰ÈÎfi. ∞ÓÔ˘·‰¿Î·. .......À·ÙÔÌÈÎfi ∏ ∞ο۷ 2Ô˜ ·Èı¤Ú·˜ 3. ÀÂÚ·ÈıÂÚÈÎfi........¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi. ∞ÙÌÈÎfi.............3Ô˜ ·Èı¤Ú·˜ ∞Èı¤Ú·˜ ¶∂¢πO ∆∏™ ∂¡ø™∏™ ◊ ∂¡O¶Oπ∏™∏™ 4. ∞ÈıÂÚÈÎfi ................∂ÓÔÚ·ÙÈÎfi. µÔ˘‰‰ÈÎfi ..........4Ô˜ ∫ÔÛÌÈÎfi˜ ·Èı¤Ú·˜ ∞‹Ú Oπ ∫∞∆ø∆∂ƒOπ ∆ƒ∂π™ ∫O™ªOπ 5. ∞ÂÚÈ҉˜................¡ÔËÙÈÎfi. ¶˘Ú........................∞ÂÚÈ҉˜ ÀÔ·ÈıÂÚÈÎfi 6. ÀÁÚfi .......................∞ÛÙÚÈÎfi. ™˘ÁÎÈÓËÛÈ·Îfi.......ÀÁÚfi 7. ¶˘ÎÓfi Ê˘ÛÈÎfi........º˘ÛÈÎfi ‰›Ô ........................¶˘ÎÓfi Ê˘ÛÈÎfi ‰. ∂Âȉ‹ Ù· ÂÙ¿ ·˘Ù¿ ·ÚÈ· ‰›· ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ Ù· ÂÙ¿ ˘Ô‰›· ÙÔ˘ ÎÔÛÌÈÎÔ‡ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ‰›Ô˘, ÌÔÚԇ̠Ӓ ·ÓÙÈÏËÊıԇ̠ηٿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÌÊ·ÛË Ô˘ ‰fiıËΠ·’ ÙËÓ ∂.¶.ª.52, 53 ¿Óˆ ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‡ÏË Î·È ·Èı¤Ú·˜ Â›Ó·È Û˘ÓÒÓ˘ÌÔÈ fiÚÔÈ ÎÈ fiÙÈ ·˘Ùfi˜ Ô ·Èı¤Ú·˜ ··ÓÙ¿Ù·È Ì ÙË ÌÈ· ‹ ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÔÚÊ‹ Û’ fiÏ· Ù· ‰›· Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ ÌÈ· ‰È·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÎÔÛÌÈ΋˜ ·ÙÔÌÈ΋˜ ‡Ï˘ Ô˘ fiÙ·Ó Â›Ó·È ·‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÙË ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÌÔ˘Ï·Ú·ÎÚ›ÙÈ ‹ ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜ ÚÔÁÂÓÂÙÈ΋ Ô˘Û›· Î·È fiÙ·Ó ‰È·ÊÔÚÔÔÈÂ›Ù·È ·’ ÙÔ ºÔ¯¿Ù (‹ ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔÈÔ‡Û· ∑ˆ‹, ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ §fiÁÔ ‹ µÚ¿¯Ì·) ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ú·ÎÚ›ÙÈ ‹ ‡ÏË.54 Â. ∆Ô ËÏÈ·Îfi Ì·˜ Û‡ÛÙËÌ· Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Û‡ÛÙËÌ· ٤ٷÚÙ˘ Ù¿ÍË˜Ø Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Â‰Ú¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi ·ÈıÂÚÈÎfi ‰›Ô ÌÂÙÚÒÓÙ·˜, fiˆ˜ ¿ÓÙ·, ·fi ¿Óˆ ÚÔ˜ Ù· οو. 52 ª.¢., π, 136, 354. µÏ¤ Â›Û˘ ÛËÌ›ˆÛË ÛÂÏ. 8. 53 ª.¢., π, 87, 136, 731, 732. 54 ªÔ˘Ï·Ú·ÎÚ›ÙÈ. ∏ ¶·Ú·‚Ú·¯ÌÈ΋ Ú›˙·, Ë ·ÊËÚË̤ÓË ·Ôıˆ̤ÓË ıËÏ˘Î‹ ·Ú¯‹ – Ë ·‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÙË Ô˘Û›·. ∏ ∞ο۷. ™ÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›·, “Ë Ú›˙· Ù˘ º‡Û˘” (Ù˘ ¶Ú·ÎÚ›ÙÈ) ‹ Ù˘ ‡Ï˘. ∆O ∞π£∂ƒπ∫O ™øª∞ ∫∞π ∏ ¶ƒ∞¡∞ 115 ˙. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ·˘Ùfi ÎÔÛÌÈÎfi ·ÈıÂÚÈÎfi ‰›Ô ··ÚÙ›˙ÂÈ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Î·È Ì¤ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ·ÚfiÓ. Ë. ™˘ÓÂÒ˜ ÙÔ ‚Ô˘‰‰ÈÎfi ‹ ÂÓÔÚ·ÙÈÎfi ‰›Ô (Ë ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ٤ٷÚÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÎÔÛÌÈÎÔ‡ ·Èı¤Ú·) ·ÔÙÂÏ› Â›Û˘ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ‹ ÙÔ ‰›Ô ¤ÓˆÛ˘ ÂΛÓÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÎÈ ÂΛÓÔ˘ Ô˘ ı· Â›Ó·È Ô ˘ÂÚ¿ÓıÚˆÔ˜ Î·È Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ì’ ÂΛÓÔ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ì‚Â›. ı. OÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›Â˜ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·Í›˙Ô˘Ó ÚÔÛÂÎÙÈÎfi ‰È·ÏÔÁÈÛÌfi. µ·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙË Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ Û¯¤Û˘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ٤ٷÚÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÎÔÛÌÈÎÔ‡ ·Èı¤Ú· – ÙÔ˘ ‚Ô˘‰‰ÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ – Î·È ÙÔ˘ ٤ٷÚÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ˘Ô‰›Ô˘. ∆Ô Ù¤Ù·ÚÙÔ ˘Ô‰›Ô ÙÔ˘ ÓÔ˘, ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ÛÙÔ ÓÔËÙÈÎfi ‰›Ô, ·ÔÙÂÏ› Â›Û˘ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÌÂÙ¿‚·Û˘ ·’ ÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ ÛÙÔ ·ÓÒÙÂÚÔ Î·È Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙÔÓ ÙfiÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÚÔ˜ ¤Ó· ·ÓÒÙÂÚÔ ÛÒÌ·. ∆Ô Ù¤Ù·ÚÙÔ ˘Ô‰›Ô ÙÔ˘ ÂÓ·‰ÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ηٿ ¤Ó·Ó Ôχ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÙÔÓ ÙfiÔ ÌÂÙ¿‚·Û˘ ·’ ÙËÓ ÂÁˆÈ΋ ·ÎÙ›Ó· (ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÎÈ ·Ó Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ë ·ÎÙ›Ó·) ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÓ·‰È΋ ·ÎÙ›Ó·Ø ÔÈ ÙÚÂȘ ·˘Ù¤˜ ·ÚȘ ·ÎÙ›Ó˜ Â›Ó·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ÛÙ· ÙÚ›· ·ÓÒÙÂÚ· ˘Ô‰›· ÙÔ˘ ÂÓ·‰ÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Î·Ù¿ ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ù· ÙÚ›· ·ÊËÚË̤ӷ ˘Ô‰›· ÙÔ˘ ÓÔËÙÈÎÔ‡ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·’ ÙËÓ ·ÎÙ›Ó· Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÁˆÈ΋. OÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ·ÎÙ›Ó˜ ÛÌ›ÁÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÙÚ›ÙË Î‡ÚÈ· ·ÎÙ›Ó· Ù˘ ÂÓÂÚÁÔ‡ ÓÔËÌÔÛ‡Ó˘ ÛÙÔ ÓÔËÙÈÎfi Î·È ÙÔ ·ÙÌÈÎfi ‰›Ô. OÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ §fiÁÔÈ ‹ Ï·ÓËÙÈο ¶Ó‡̷ٷ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û·Ó ¤Ó·˜ Â› ÙÔ˘ ·ÙÌÈÎÔ‡ ‰›Ô˘. È. ªÈ· ·ÎfiÌË Û‡ÓıÂÛË Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ¿Óˆ ÛÙË Û˘ÓıÂÙÈ΋ ‰Â‡ÙÂÚË ·ÎÙ›Ó· Â› ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ˘Ô‰›Ô˘ ÙÔ˘ ‚Ô˘‰‰ÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÂÓ·‰ÈÎÔ‡ ‰›Ô˘, ÂÓÒ ÔÈ Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ï›Á˜ ∂Ó¿‰Â˜ Ù˘ ı¤ÏËÛ˘ ‹ ‰‡Ó·Ì˘ Û˘Óı¤ÙÔÓÙ·È ÛÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi ˘Ô‰›Ô ÙÔ˘ ·ÙÌÈÎÔ‡. ∫·È ÔÈ ÙÚÂȘ fiÌÈÏÔÈ ∂Ó¿‰ˆÓ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û ÙÚÈÏ‹ ÌÔÚÊ‹ Â› ÙÔ˘ ÓÔËÙÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ ˘fi ÙÔÓ ª·¯·ÙÛfi¯·Ó, ÙÔÓ ª·ÓÔ‡ Î·È ÙÔÓ µÔ‰ÈÛ¿ÙÙ‚· ‹ ÙÔÓ ÃÚÈÛÙfiØ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‹ ÂÓ·‰ÈÎfi ‰›Ô ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û·Ó ÌÔÓ¿‰·, ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙË ‰ÈÏ‹ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›· ÌfiÓÔ ÛÙÔ 119 116 120 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ·ÙÌÈÎfi ‰›Ô Î·È ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÙÚÈÏfiÙËÙ· ÌfiÓÔ ÛÙÔ ‚Ô˘‰‰ÈÎfi ‰›Ô.55 ∆Ô Ù¤Ù·ÚÙÔ ·ÈıÂÚÈÎfi ‰›Ô ÎÚ·Ù¿ ÙÔ ÎÏÂȉ› ÁÈ· ÙËÓ Î˘ÚÈ¿Ú¯ËÛË Ù˘ ‡Ï˘ Î·È ÌÔÚ› Ó· ‰Ëψı› fiÙÈ: ∂› ÙÔ˘ ٤ٷÚÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·Èı¤Ú· Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ ·ÛÙÚÈÎfi ‹ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ÛÒÌ· Î·È Ó· ‰È·Ê‡ÁÂÈ Î·Ù¿ Û˘¯ÓfiÙÂÚ· ‰È·Ï›ÌÌ·Ù· Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÊÔÚ¤·. ∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ Û˘Ó›‰ËÛ˘ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È fiÙ·Ó Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·Èı¤Ú˜. ∂› ÙÔ˘ ٤ٷÚÙÔ˘ ˘Ô‰›Ô˘ ÙÔ˘ ÓÔËÙÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ ÙÔ ·ÈÙÈ҉˜ ‹ ÂÁˆÈÎfi ÙÔ˘ ÛÒÌ· Î·È Ó· ÔÏÒÓÂÈ ÙË Û˘Ó›‰ËÛ‹ ÙÔ˘ ÂΛ ˆÛfiÙÔ˘ Ë fiψÛË ÔÏÔÎÏËÚˆı›. ªfiÓÔ fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ Î˘ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ ÙȘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›Â˜ ÙˆÓ ·Èı¤ÚˆÓ ÛÙÔ ÓÔËÙÈÎfi ‰›Ô, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ϤÔÓ Û˘ÓÂȉËÙ¿ Û’ ·˘Ùfi. ∂› ÙÔ˘ ‚Ô˘‰‰ÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ (‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ ٤ٷÚÙÔ˘ ÎÔÛÌÈÎÔ‡ ·Èı¤Ú·) ÔÈ O˘Ú¿ÓÈÔÈ ÕÓıÚˆÔÈ (‹ Ë ÔÌ·‰ÔÔÈË̤ÓË Û˘Ó›‰ËÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÓÙ‚·˚ÎÒÓ ∂Ó¿‰ˆÓ) ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·È Ó· ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó ÙÂÏÈο ·’ Ù· ÎÔÛÌÈο ·ÈıÂÚÈο ‰›·. ŸÙ·Ó ÔÈ ÙÚÂȘ ·˘ÙÔ› ÎÔÛÌÈÎÔ› ·Èı¤Ú˜ ΢ÚÈ·Ú¯ËıÔ‡Ó, Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÂÏÂÈÔÔÈ›ٷÈ, Ë fiψÛË ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂÓ·‰ÈÎÔ‡˜ 55 OÈ ÂÓ¿‰Â˜ Ù˘ ٤ٷÚÙ˘ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ πÂÚ·Ú¯›·˜, ÔÈ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ∂Ó¿‰Â˜, ˘¿ÁÔÓÙ·È Û ÙÚÂȘ ·ÚȘ ÔÌ¿‰Â˜: ·. ∆Ș ∂Ó¿‰Â˜ Ù˘ £¤ÏËÛ˘. ‚. ∆Ș ∂Ó¿‰Â˜ Ù˘ ∞Á¿˘. Á. ∆Ș ∂Ó¿‰Â˜ Ù˘ ¢Ú¿Û˘. ª·¯·ÙÛfi¯·Ó. O ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ Ù˘ Ï·ÓËÙÈ΋˜ Ì·˜ πÂÚ·Ú¯›·˜ Ô˘ ÚÔ˝ÛÙ·Ù·È ÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ Î·È Ù˘ Û˘ÓıÂÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ÙÚ›Ù˘ ·ÎÙ›Ó·˜. ∞Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi, Ì ÙË ‰È·ÓÔËÙÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÙˆÓ Ê˘ÏÒÓ Î·È Ì ÙË ÓÔ‹ÌÔÓ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ∂›Ó·È Ô ·Ú¯ËÁfi˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ª˘ÛÙÒÓ. µÔ‰ÈÛ¿ÙÙ‚·. O ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ·ÎÙÈÓÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘, Ô ¢È‰¿ÛηÏÔ˜ ÙˆÓ ª˘ÛÙÒÓ, ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÙˆÓ ∞ÁÁ¤ÏˆÓ. ∆Ô ·Í›ˆÌ· ·˘Ùfi ηÙ›¯Â ·Ú¯Èο Ô µÔ‡‰‰·˜, ·ÏÏ¿ ÙË ı¤ÛË ∆Ô˘ (ÌÂÙ¿ ÙË ºÒÙÈÛ‹ ∆Ô˘) ÙËÓ ‹ÚÂ Ô ÃÚÈÛÙfi˜. ∆Ô ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ µÔ‰ÈÛ¿ÙÙ‚· Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙȘ ıÚËÛΛ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Ì ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ O˘Û›· ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘. ª·ÓÔ‡. ∞˘Ùfi˜ Ô˘ ÚÔ˝ÛÙ·Ù·È ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ Ê˘ÏÒÓ. ∂›Ó·È Ô È‰Â҉˘ ¿ÓıÚˆÔ˜. OÊ›ÏÂÈ Ó· ÂÚÁ·Ûı› Ì ÙȘ ÌÔÚʤ˜ ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂΉËψı› ÙÔ ¶ÓÂ‡Ì·Ø Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÂÈ Î·È ·ÓÔÈÎÔ‰ÔÌ›. ∆· ÙÚ›· ·˘Ù¿ ÕÙÔÌ· ÚÔ‰ÚÂ‡Ô˘Ó ÛÙ· ÙÚ›· ∆Ì‹Ì·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· ‰È·ÈÚÂ›Ù·È Ë πÂÚ·Ú¯›· ÎÈ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó Û˘ÓÂÒ˜ ÛÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ÛÊ·›Ú· ÙÔ˘˜ ÙȘ ÙÚÂȘ Ÿ„ÂȘ Ù˘ ı›·˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘. ∆O ∞π£∂ƒπ∫O ™øª∞ ∫∞π ∏ ¶ƒ∞¡∞ 117 ÊÔÚ›˜ Î·È ÔÈ ÂÙ¿ O˘Ú¿ÓÈÔÈ ÕÓıÚˆÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ÛÙfi¯Ô ∆Ô˘˜. Î. ™˘ÓÂÒ˜ ÛÙ· ·ÈıÂÚÈο ·˘Ù¿ Â›‰· Ô §fiÁÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·Ùfi˜ Ì·˜ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Û·Ó ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÏfiÙËÙ· ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÛÎÔÈÎÒÓ ∆Ô˘ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ÛÂˆÓ ÛÙ· Ê˘ÛÈο ‰›·Ø Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi ·ÛÙÚÈÎfi ∆Ô˘ ÛÒÌ· ÎÈ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û˘Ó›‰ËÛ˘ ·ÊÔ‡ ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÎÔÛÌÈÎÔ‡˜ ·Èı¤Ú˜. Ï. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ÙÔ ˘ÎÓfi Ê˘ÛÈÎfi ÛÒÌ· ÛÙȘ ÙÚÂȘ ‚·ıÌ›‰Â˜ ÙÔ˘ – ˘ÎÓfi, ˘ÁÚfi Î·È ·ÂÚÈ҉˜ – ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È Û·Ó ·Ú¯‹, ¤ÙÛÈ Î·È ˘fi ÙËÓ ÎÔÛÌÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi (˘ÎÓfi), ÙÔ ·ÛÙÚÈÎfi (˘ÁÚfi) Î·È ÙÔ ÓÔËÙÈÎfi (·ÂÚÈ҉˜) Â›Â‰Ô ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Â›Û˘ Û·Ó ÌË ˘·ÚÎÙ¿ Î·È ÙÔ ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· ‰ڿ˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ Ù¤Ù·ÚÙÔ ·Èı¤Ú·. OÈ ÂÙ¿ ÈÂÚÔ› Ï·Ó‹Ù˜ Û˘Ó›ÛÙ·ÓÙ·È ·fi ‡ÏË ÙÔ˘ ٤ٷÚÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ·Èı¤Ú· Î·È ÔÈ ÂÙ¿ O˘Ú¿ÓÈÔÈ ÕÓıÚˆÔÈ, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÒÌ·Ù·, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·ÓÔÓÈο ÛÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ‰›Ô ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ ‚Ô˘‰‰ÈÎfi ‹ ÙÔÓ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi ·Èı¤Ú·. ŸÙ·Ó Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙË Û˘Ó›‰ËÛË ÙÔ˘ ‚Ô˘‰‰ÈÎÔ‡ ‰›Ô˘, ¤¯ÂÈ ·Ó˘„ÒÛÂÈ ÙË Û˘Ó›‰ËÛ‹ ÙÔ˘ Û’ ÂΛÓË ÙÔ˘ O˘Ú¿ÓÈÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘, ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›Ó·È Î‡ÙÙ·ÚÔ. ∞˘Ùfi ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ª‡ËÛË, ÙËÓ ·ÂÏ¢ıÂÚˆÙÈ΋ ̇ËÛË. ∫·Ù¿ ÙËÓ ¤ÌÙË ª‡ËÛË ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ì·˙› Ì ÙÔÓ O˘Ú¿ÓÈÔ ÕÓıÚˆÔ ÛÙÔ ¤ÌÙÔ ‰›Ô (·’ ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÛÎÔÈ¿) – ÙÔ ·ÙÌÈÎfi – Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ¤ÎÙË ¤¯ÂÈ Î˘ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÎÔÛÌÈÎfi ·Èı¤Ú· ÎÈ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÂÓ·‰È΋ Û˘Ó›‰ËÛË Î·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ ¤‚‰ÔÌË ª‡ËÛË Î˘Úȷگ› ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ÛÊ·›Ú· Ù˘ ‡Ï˘ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÙ·È ÛÙÔ Î·ÙÒÙ·ÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi ‰›Ô, ‰È·Ê‡ÁÂÈ ·fi οı ·ÈıÂÚÈ΋ Â·Ê‹ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi ·ÛÙÚÈÎfi ‰›Ô. ∆Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· ›‰Â ÙËÓ ˘ÂÚ‹‰ËÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Î·ÙÒÙ·ÙˆÓ ÎÔÛÌÈÎÒÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ‰›ˆÓ – ıˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ·’ ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ ‡Ï˘ – Î·È ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Ù˘ ˘ÎÓ‹˜ ÙÚÈÏ‹˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ÌÔÚÊ‹˜ fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È fiÏË Ë ˙ˆ‹, Ù˘ ˘ÎÓ‹˜, ˘ÁÚ‹˜ Î·È ·ÂÚÈÒ‰Ô˘˜ ‡Ï˘. ∂‰Ò ÌÔÚ› Ó· ·Ú·ÙËÚËı› Ë ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ÂÈÙ‡¯ıËΠ·’ ÙȘ ÙÚÂȘ ÚÒÙ˜ Ê˘ÏÂÙÈΤ˜ Ú›˙˜.56, 57 56 º˘ÏÂÙÈ΋ Ú›˙·. ∏ ª˘ÛÙÈ΋ ¢ÔÍ·Û›· Ì·˜ ‰È‰¿ÛÎÂÈ fiÙÈ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ‹ °‡- ÚÔ Û’ ·˘Ùfi ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Ë ∆˙È‚¿ÙÌ· – Ë ·ÓıÚÒÈÓË „˘¯‹ – ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÂÙ¿ ‚·ÛÈ- 121 118 122 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ 3. O ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi˜ ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ∞ÈıÂÚÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜. ªÂÙ¿ ·’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î¿ˆ˜ ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¤ÓıÂÛË ·˜ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ٷ ÎÔÛÌÈο Î·È ·Î·Ù·ÓfiËÙ· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ·˜ ¤ÏıÔ˘Ì ÛÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË Î·È ÛÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ‡Ï˘ ÙÔ˘ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È ÛÙȘ ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘ ÚÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙÔ ÛÒÌ· ·˘Ùfi (·fi ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘) fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÂÎÙÂÏ› È· ÙËÓ ÚÔÛٷ٢ÙÈ΋ ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ∞˜ ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ÚÒÙ· ·’ fiÏ· ÔȘ Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÚÔÛٷ٢ÙÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜: ÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ ‹ “Ê˘ÏÂÙÈΤ˜ Ú›˙˜”. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÒÙˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¤˜ Û·Ó “∞‰·ÌÈ·›·” Î·È “ÀÂÚ‚fiÚÂÈ·”, ÔÈ ÂÌ„˘¯Ô‡ÌÂÓ˜ ÌÔÚʤ˜ ‹Ù·Ó ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜ ·ÛÙÚÈΤ˜ Î·È ·ÈıÂÚÈΤ˜: ◊Ù·Ó “ÂÏÒÚȘ Î·È ·fiÚÈÛÙ˜” Ì ¯·ÌËÏ‹ ηٿÛÙ·ÛË Â͈ÛÙÚÂÊÔ‡˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘ Ô˘ ÂÍ·ÛΛÙÔ ·fi ÙË ÌÈ· ·›ÛıËÛË (·ÎÔ‹) Ô˘ ‰È¤ıÂÙÂ Ë ÚÒÙË Ê˘Ï‹ Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô ·ÈÛı‹ÛÂȘ (·ÎÔ‹ Î·È ·Ê‹) Ô˘ ‰È¤ıÂÙÂ Ë ‰Â‡ÙÂÚË. ∞ÏÏ¿ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË Ê˘Ï‹, ÙË §ÂÌÔ‡ÚÂÈ·, ·Ó·Ù‡¯ıËΠ¤Ó· ˘ÎÓfiÙÂÚÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ Â›‰Ô˜ Ô˘ ÙÂÏÂÈÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ‹ ∞ÙÏ¿ÓÙÂÈ· Ê˘Ï‹. ∏ ¤ÌÙË Ê˘Ï‹, Ë ÕÚÂÈ·, ‰È·ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÒÚ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ¿Óˆ ÛÙËÓ ˘‰ÚfiÁÂÈÔ Ì·˙› Ì’ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ٤ٷÚÙ˘ Ê˘Ï‹˜ Î·È Ì ÌÂÚÈο ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· Ù˘ ÙÚ›Ù˘. °È·Ù› Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜, ÌÔÏÔÓfiÙÈ Î¿ıÂ Ê˘Ï‹ ÁÂÓÓ¿ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË, ÔÈ ‰‡Ô Ê˘Ï¤˜ ÂÈηχÙÔÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ·ÈÒÓ˜. ∞fi ÙÔ˘˜ ˘¿Ú¯ÔÓÙ˜ Ï·Ô‡˜, ÔÈ ∆¿ÚÙ·ÚÔÈ, ÔÈ ∫ÈÓ¤˙ÔÈ Î·È ÔÈ ªÔÁÁfiÏÔÈ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË Ê˘Ï‹ ÂÓÒ ÔÈ Èı·ÁÂÓ›˜ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜ Î·È ÔÈ OÙÙÂÓÙfiÙÔÈ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË. 57 K·Ù¿ ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ EÓ·‰ÈÎÔ‡, AÙÌÈÎÔ‡ Î·È BÔ˘‰‰ÈÎÔ‡ ÊÔÚ¤· ÙÔ˘ O˘Ú¿ÓÈÔ˘ AÓıÚÒÔ˘, ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜, Ù˘ ·ÓÒÙÂÚ˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›·˜ Ù˘ Ú¿Ó· Ô˘ ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ ÙËÓ Î·ÙÒÙÂÚË ·ÓÙ·Ó¿ÎÏ·ÛË, ÙÔ ·ÈıÂÚÈÎfi Ê˘ÛÈÎfi ÛÒÌ·, ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿ÓÙ· ÛÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi ˘Ô‰›Ô Î·È Ù· ¤ÍÈ ÛÌ›ÁÔ˘Ó Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ÙÔ ¤‚‰ÔÌÔ. ™’ ·˘Ùfi ÙÔ ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ ‰›Ô Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÂÍÂÏÈÎÙÈÎfi Û¯‹Ì·. E›Ó·È ÙÔ ‰›Ô Ù˘ Û˘Ó¿ıÚÔÈÛ˘ Î·È Ù˘ Ú·Ï¿ÁÈ·. ™ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ·ÈıÂÚÈÎfi ηÙ›¯Â ·˘Ù‹ ÙË ı¤ÛËØ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏÈÛÛfiÌÂÓ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÂΛӢ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ fi,ÙÈ ·ÔÙÂÏ› ÙÒÚ· ÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi ‰›Ô, ÙÔ ‡„ÈÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ Â›Ù¢Í˘. O ÛÙfi¯Ô˜ fiÏˆÓ ‹Ù·Ó ÙÔ ‚Ô˘‰‰ÈÎfi ‰›Ô ‹ Ô Ù¤Ù·ÚÙÔ˜ ÎÔÛÌÈÎfi˜ ·Èı¤Ú·˜. TÚ›· ¿ÏÏ· ‰›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÒÚ· ÙÔ ÛÙfi¯Ô – ÙÔ ‚Ô˘‰‰ÈÎfi, ÙÔ ·ÙÌÈÎfi Î·È ÙÔ ÂÓ·‰ÈÎfi, οı ÊÔÚ¿ ÙÚ›· ‰›· Î·È Ë ÙÂÏÈ΋ ÙÔ˘˜ Û‡ÓıÂÛË. ™ÙÔ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎfi ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· Ô ÎÔÛÌÈÎfi˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ ·ÙÔÌÈÎfi˜ ·Èı¤Ú·˜ (ÙÔ ‰›Ô ÙÔ˘ Õ‰È ÛÙÔ ÙˆÚÈÓfi Û‡ÛÙËÌ·) ı· ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›· Î·È Ù· ÙÚ›· ‰›· Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ΢ÚÈ·Ú¯ËıÔ‡Ó ı· Â›Ó·È Ù· ÙÚ›· ηÙÒÙÂÚ· ÎÔÛÌÈο ·ÛÙÚÈο ‰›·. O ¿ÓıÚˆÔ˜ ı· Í·Ó·Ú¯›ÛÂÈ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ¤ÌÂÈÓÂ, Ì ÙÂÏÂÈÔÔÈË̤ÓË ÎÔÛÌÈ΋ Ê˘ÛÈ΋ ‡ÏË. K·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È ÙÔ ÂÓ·‰ÈÎfi ‹ ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÎÔÛÌÈÎÔ‡ ·Èı¤Ú·. A˘Ùfi ÙfiÙ ‰Â ı· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Û·Ó ·Ú¯‹ fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ ÙÚÈÏfi Ê˘ÛÈÎfi ÛÒÌ· ÙÔ˘ ÙˆÚÈÓÔ‡ ·ÓıÚÒÔ˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È Û·Ó ·Ú¯‹. TÔ ÙˆÚÈÓfi ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· ı· ‰ÂÈ ÙËÓ ˘ÂÚ‹‰ËÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ÎÔÛÌÈÎÒÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ‰›ˆÓ, ÙÔ˘ ٤ٷÚÙÔ˘, ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ·Èı¤Ú·, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ÎÔÛÌÈÎÔ‡ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ∆O ∞π£∂ƒπ∫O ™øª∞ ∫∞π ∏ ¶ƒ∞¡∞ 119 ¶ÚÒÙÔ. ∆Ô ·ÈıÂÚÈÎfi ϤÁÌ· ‰Ú· Û·Ó ‰È·¯ˆÚÈÛÙ‹˜ ‹ ‰È·ÈÚÂÙÈÎfi˜ ÈÛÙfi˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ·ÛÙÚÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ˘ÎÓÔ‡ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ¢Â‡ÙÂÚÔ. ∫˘ÎÏÔÊÔÚ› ÙËÓ ÂÈÛÚ¤Ô˘Û· ˙ˆÙÈÎfiÙËÙ· ‹ ÙÔ Ú·ÓÈÎfi Ú¢ÛÙfi ÎÈ ÂÎÙÂÏ› ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Û ÙÚ›· ÛÙ¿‰È·. ∆Ô ÚÒÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Â›Ó·È ÂΛÓÔ Î·Ù¿ ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ Ú·ÓÈÎfi Ú¢ÛÙfi Î·È ÔÈ ËÏȷΤ˜ ·ÎÙÈÓÔ‚Ôϛ˜ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ·ÊÔ‡ ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ Á‡Úˆ ·’ ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ, ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È Î·ÙfiÈÓ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ÂÌ„˘¯ÒÓÔÓÙ·˜ Î·È ˙ˆÔÁÔÓÒÓÙ·˜ fiÏ· Ù· Ê˘ÛÈο fiÚÁ·Ó· Î·È Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÛÙȘ ·˘ÙfiÌ·Ù˜ ˘ÔÛ˘Ó›‰ËÙ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ˘ÎÓ‹˜ ‡Ï˘. ŸÙ·Ó ÂÎÏËÚÒÓÂÈ Ù¤ÏÂÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ÙÔ˘, ÚÔÛٷهÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÒÌ· ·fi ·ı‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ ·Ûı¤ÓÂȘ Ù˘ Û¿Úη˜ Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙ˜ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ·ÔÚÚÔÊ¿ Î·È ‰È·Ó¤ÌÂÈ ÙËÓ Ú¿Ó· Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ·. O ˘·ÈÓÈÁÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È fiÙ·Ó Î·Ù·ÓÔËı› ÛˆÛÙ¿ ı· ¤¯ÂÈ Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÈ· ‚·ÛÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ È·ÙÚÈ΋˜, ·fi ıÂÚ·¢ÙÈ΋ Û ÚÔÏËÙÈ΋ ‚¿ÛË. ∆Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Â›Ó·È ÂΛÓÔ Î·Ù¿ ÙÔ ÔÔ›Ô Ù· Ú·ÓÈο Ú¢ÛÙ¿ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ÛÌ›ÁÔ˘Ó Ì ÙÔ ˘Ú ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ÛÙ‹Ï˘ Î·È Ó· ÚÔˆıÔ‡Ó ‚Ú·‰¤ˆ˜ ·˘Ùfi ÙÔ ˘Ú ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÙË ıÂÚÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ·fi Ù· οو ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ ϤÁÌ·ÙÔ˜ ΤÓÙÚ· ÛÙ· ÙÚ›· ·ÓÒÙÂÚ· ΤÓÙÚ· – Ù˘ ηډȿ˜, ÙÔ˘ Ï·ÈÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È ÌÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË Î·È ‚Ú·‰Â›· ‰È·‰Èηۛ· fiÙ·Ó ·Ê‹ÓÂÙ·È ÛÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ʇÛ˘, ·ÏÏ¿ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â‰Ò Â›Ó·È Ô˘ (Û ϛÁ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ) ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÌÈ· ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÔÏÈÛıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜ ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ˘ËÚÂÛ›·˜. ™˘ÓÈÛÙ¿ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Î¿ı ·ÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. £· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ fi„Ë ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ fiÙ·Ó Î·Ù·È·ÛÙԇ̠ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÙÌ‹Ì· Ì ÙËÓ “∫Ô˘ÓÙ·Ï›ÓÈ Î·È ÙË ™ÔÓ‰˘ÏÈ΋ ™Ù‹ÏË”. ∆Ô ÙÚ›ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Â›Ó·È ÂΛÓÔ Î·Ù¿ ÙÔ ÔÔ›Ô Ë ÂÓÂÚÁfi˜ ·ÎÙÈÓÔ‚fiÏÔ˜ ‡ÏË ‹ Ú¿Ó· ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÂÙ·È ÏËÚ¤ÛÙÂÚ· Ì ÙÔ Ï·Óı¿ÓÔÓ ˘Ú Ù˘ ‡ÏË˜Ø ·˘Ùfi ηٷϋÁÂÈ (fiˆ˜ ı· ‰Ô‡Ì ·Ú·Î¿Ùˆ) Û ÔÚÈṲ̂ӷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ¶ÚÔηÏ› ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÎÚ·‰·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÒÛÙ ӷ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘¯¤ÚÂÈ· ÛÙÔÓ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÊıfiÁÁÔ ÙÔ˘ ∂ÁÒ Î·È ÂÈʤÚÂÈ ÌÈ· ÛÙ·ıÂÚ‹ ·Ó‡- 123 120 124 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ „ˆÛË ÙˆÓ ·Ó·ÌÂȯı¤ÓÙˆÓ ˘ÚÒÓ ‰È· ÙÔ˘ ÙÚÈÏÔ‡ ·ÁˆÁÔ‡ Ù˘ ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ÛÙ‹Ï˘. ∫·Ù¿ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ ˙ˆÔÁfiÓÔ ·˘Ùfi ·Ó·ÌÂȯı¤Ó ˘Ú ÊÙ¿ÓÂÈ Û ¤Ó· ΤÓÙÚÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ηÙÒÙÂÚ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ˆÌÔÏ·ÙÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Û‡Ó‰ÂÛ˘ Î·È Ï‹ÚÔ˘˜ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ ÙÔ˘ ˘Úfi˜ ·fi ÙË ‚¿ÛË Ù˘ ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ÛÙ‹Ï˘ Î·È ÙÔ˘ ˘Úfi˜ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ Ú·ÓÈÎÔ‡ ÙÚÈÁÒÓÔ˘. £· Ú¤ÂÈ Ó· ı˘ÌfiÌ·ÛÙ ˆ˜ ÂΛ ‰ڿ˙ÂÙ·È ÌÈ· ÎÔÚ˘Ê‹ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘. ŸÙ·Ó ÙÔ ÙÚÈÏfi ˘Ú Ù˘ ‚¿Û˘ Î·È ÙÔ ÙÚÈÏfi Ú·ÓÈÎfi ˘Ú Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó Î·È Û˘Á¯ˆÓ¢ıÔ‡Ó, ÙfiÙÂ Ë ÂͤÏÈÍË ÚÔ¯ˆÚ› Ì Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ù·¯‡ÙËÙ·. ∞˘Ùfi Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÔÚÈÛÙÈο ηٿ ÙËÓ ÚÒÙË ª‡ËÛË, fiÔ˘ Ë fiψÛË ÛÙ·ıÂÚÔÔÈÂ›Ù·È Û οÔÈÔ ·’ Ù· ÙÚ›· ·ÓÒÙÂÚ· ΤÓÙÚ· – Ì ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ó· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·’ ÙËÓ ·ÎÙ›Ó· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ Ô‰ËÁ› Û ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ. ∞Ô‚·›ÓÔ˘Ó “ÙÚÔ¯Ô› Ô˘ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜” Î·È ·fi ÌÈ· ηı·Ú¿ ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ΛÓËÛË ·ÔÎÙÔ‡Ó ÙÂÙÚ·‰È¿ÛÙ·ÙË ‰Ú¿ÛË ÎÈ ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È Û·Ó ·ÎÙÈÓÔ‚fiÏ· ÂÚȉÈÓÔ‡ÌÂÓ· ΤÓÙÚ· ˙ÒÓÙÔ˜ ˘Úfi˜. ∆· ÙÚ›· ·ÚÈ· ÎÂÊ·ÏÈο ΤÓÙÚ· (Ì ÛÂÈÚ¿ Ô˘ ÔÈΛÏÏÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ·ÎÙ›Ó·) ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ÌÈ· ·ÚfiÌÔÈ· ‰È·‰Èηۛ· ÂÈÙÂÏÂ›Ù·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Î·È ÛÙÔ Ú·ÓÈÎfi ÙÚ›ÁˆÓÔ. ∂ÓÒ Â›Ó·È ÙÚ›· ΤÓÙÚ· Ô˘ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ¿ÙÔÓ· ÛÙȘ ·ÌÔÈ‚·›Â˜ ÎÚ·‰·ÛÌÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ (ÓÈÒıÔÓÙ·˜ ·ÌÔÈ‚·›· ÙË ı·ÏˆÚ‹ Î·È ÙÔ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘˜, ·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ fï˜ ¯ˆÚÈṲ̂ӷ), ÙÔ ˘Ú ·Ú¯›˙ÂÈ Ó’ ·Ó·ˉ¿ ·fi ΤÓÙÚÔ Û ΤÓÙÚÔ Î·È Î¿ı ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˜ ÙÚÔ¯fi˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÌÈ· ¿Ï˘ÛÔ ˘Úfi˜ ˆÛfiÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó· ‡ÚÈÓÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ‰È· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏÔ‡Ó ·ÏÈÓ‰ÚÔÌÈο Ë ÎÔ˘ÓÙ·Ï›ÓÈ Î·È Ù· Ú·ÓÈο ˘Ú¿. ∂ÈϤÔÓ Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. ∆Ô ˘Ú Ù˘ ÎÔ˘ÓÙ·Ï›ÓÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙË ıÂÚÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Î·È ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· Î·È Ï·ÌÚfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ÂÓÒ ÙÔ Ú·ÓÈÎfi ÂÎÔÚ¢ÙÈÎfi ˘Ú ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÈ· Û˘Ó¯Ҙ ·‡ÍÔ˘Û· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹. ªÂ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÚÒÙË Î·È ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ª‡ËÛË Ô ÙÚÈÏfi˜ ·ÁˆÁfi˜ Ù˘ ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ÛÙ‹Ï˘ Î·È ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ·ÈıÂÚÈÎfi ÛÒÌ· ηı·Ú›˙ÔÓÙ·È ÚÔԉ¢ÙÈο ÎÈ ÂÍ·ÁÓ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ˘Úfi˜ ˆÛfiÙÔ˘ fiÏË Ë “ÛΈڛ·” (fiˆ˜ ÙËÓ ∆O ∞π£∂ƒπ∫O ™øª∞ ∫∞π ∏ ¶ƒ∞¡∞ 121 ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ô ÃÚÈÛÙÈ·Ófi˜) ηٷη› Î·È Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ·Ô̤ÓÂÈ Ô˘ Ó· ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÊÏfiÁ·˜. ∫·ıÒ˜ ÙÔ ˘Ú Ù˘ ÎÔ˘ÓÙ·Ï›ÓÈ Î·È Ë Ú¿Ó· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ Î·È Ô ·ÁˆÁfi˜ ηı·Ú›˙ÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, Ù· ΤÓÙÚ· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ÙÔ ÛÒÌ· ÂÍ·ÁÓ›˙ÂÙ·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ, Ë ÊÏfiÁ· ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜ ‹ ÙÔ ˘Ú ·’ ÙÔ ∂ÁÒ Î·Ù¤Ú¯ÂÙ·È ‰Ú·ÛÙÈÎfiÙÂÚ· ˆÛfiÙÔ˘ ÌÈ· ÊÏfiÁ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ Ï·ÌÚfiÙËÙ·˜ ÍÂˉ‹ÛÂÈ ·’ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜. ∏ ÊÏfiÁ· ·˘Ù‹ ÂÊÔÚÌ¿ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ ‰È· ÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ËÁ‹ Ù˘, ÙÔ ·ÈÙÈ҉˜ ÛÒÌ·. ∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ˘ÚÒÓ Ù˘ ‡Ï˘ Î·È ÙÔ˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ Ù· ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÓÔ˘ ‹ Ì¿Ó·˜ η›Ô˘Ó Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÓÙ·ÛË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ù· ˘Ú¿ Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ·ÙÔÌÈÎÔÔ›ËÛË. ∆Ú¤ÊÔÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ·’ ÙÔ ˘Ú Ù˘ ‡Ï˘ ÎÈ Ë ıÂÚÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ·˘Í¿ÓÂÈ ·fi ÙÔ ËÏÈ·Îfi ÂÎÔÚ¢ÙÈÎfi ˘Ú Ô˘ ÂÎËÁ¿˙ÂÈ ·’ Ù· ÎÔÛÌÈο Â›‰· ÙÔ˘ ÓÔ˘. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë fi„Ë ÙÔ˘ Ì·Ó·ÛÈÎÔ‡ ˘Úfi˜ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ì ÙȘ ÌÔÚʤ˜ ÂÓÛÙ›ÎÙÔ˘, ˙ˆÒ‰Ô˘˜ ÌÓ‹Ì˘ Î·È Û˘ÓÂÈÚÌÈ΋˜ ·Ó¿ÌÓËÛ˘, ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ¤Î‰ËϘ ÛÙÔÓ ˘·Ó¿Ù˘ÎÙÔ ¿ÓıÚˆÔ. ªÂ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙÔ ˘Ú ÙÔ˘ ÓÔ˘ η›ÂÈ Ï·ÌÚfiÙÂÚ· ÎÈ ¤ÙÛÈ ÊÙ¿ÓÂÈ Û’ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ηٷη›ÂÈ ÙÔÓ ·ÈıÂÚÈÎfi ÈÛÙfi – ÂΛÓÔ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÈÛÙÔ‡ Ô˘ ÚÔÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÛÙËÓ Î·ı·˘Ù‹ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜ – Î·È Ó· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙËÓ Î·ıÔ‰È΋ ÚÔ‹ ·’ ÙÔ ¶Ó‡̷. ∫·ÙfiÈÓ ÙÔ‡ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÚÈṲ̂ӷ Ú¿ÁÌ·Ù·: ∆Ô ˘Ú Ù˘ ÎÔ˘ÓÙ·Ï›ÓÈ Î·Ù¢ı‡ÓÂÙ·È Û˘ÓÂȉËÙ¿ Î·È ÂϤÁ¯ÂÙ·È ·’ ÙÔ ÓÔ˘ ‹ ÙËÓ fi„Ë ı¤ÏËÛË ·’ ÙÔ ÓÔËÙÈÎfi ‰›Ô. ∆· ‰‡Ô ˘Ú¿ Ù˘ ‡Ï˘ Ì ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ÓÔ˘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÔÓÙ·È ÚÒÙ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÎÈ ¤ÂÈÙ· Ì ÙÔ ˘Ú ÙÔ˘ ÓÔ˘. ∆Ô Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·Ó¿ÌÂÈ͢ Â›Ó·È Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ (Ì ηÓfiÓ· Î·È Ù¿ÍË) ÙÔ˘ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡ Î·È Ë Â·ÎfiÏÔ˘ıË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜ ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛË Î·ıÒ˜ Î·È Ë ÂÈÛ‰Ô¯‹ ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÌÈ·˜ “∑ˆ‹˜ ÂÚÈÛÛ‹˜” ‹ ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ˘Úfi˜ ÙÔ˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜. ∏ οıÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ Î·È Ë ·Ó‡„ˆÛË ÙˆÓ ÂÛÒÙÂÚˆÓ ˘ÚÒÓ Ù˘ ‡Ï˘ (Ô˘ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È Î·È Î·Ù¢ı‡ÓÔÓÙ·È ·’ ÙË Û˘ÓÂȉËÙ‹ ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ˘Úfi˜ ÙÔ˘ ÓÔ˘) ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙ· ›‰È· Â›‰· ÙÔ˘ ·ÛÙÚÈÎÔ‡ Î·È ÓÔËÙÈÎÔ‡ ‰›Ô˘, ¤ÙÛÈ 125 122 126 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ÒÛÙ ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÌÈ· ·Ú¿ÏÏËÏË Â·Ê‹ Î·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ› ηٿ ¤Ó·Ó Ù·ÎÙfi ÙÚfiÔ. ∫·Ù¿ ÙȘ ÙÚÂȘ ÚÒÙ˜ Ì˘‹ÛÂȘ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·˘Ù¿ ÙÂÏÂÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË fiÔ˘ Ë ¤ÓÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÓˆÌ¤ÓˆÓ ˘ÚÒÓ Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙËÓ Ï‹ÚË Î·‡ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÌÔ‰›ˆÓ Î·È ÛÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË, ÌÂ Û˘ÓÂȉËÙ‹ ηÙ¢ı˘ÓfiÌÂÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜, ·fi ÙÔ ÙÚÈÏfi ηÙÒÙÂÚÔ ÂÚ›‚ÏËÌ¿ ÙÔ˘. O ¿ÓıÚˆÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Û˘ÓÂȉËÙ¿ ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ‹ ÙÔ˘. ∆· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·˘Ù¿ Ù· ÚÔηÏ› Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ηıÒ˜ ¯ÂÈÚ·ÊÂÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÎfiÛÌÔ˘˜ Î·È Û˘ÓÙÚ›‚ÂÈ ÙÔÓ ÙÚÔ¯fi Ù˘ Â·Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ ·ÓÙ› Ó· Û˘ÓÙÚȂ› Ô ›‰ÈÔ˜ ¿Óˆ ÙÔ˘. ∂›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ÔÈ ÂÂÍËÁ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ÊÔÚ¤· Û·Ó ‰È·¯ˆÚÈÛÙ‹ ÙˆÓ ˘ÚÒÓ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‰Âȯı› ÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó fiÙ·Ó Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ·ÚÂÌ‚·›ÓÂÈ ·fi ¿ÁÓÔÈ·, ·ÏfiÁÈÛÙ· Î·È ÂÎÔ‡ÛÈ· Û’ ·˘Ù¿ Ù· ˘Ú¿. ∞Ó Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ì ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ı¤ÏËÛ˘ ‹ Ì ÙËÓ ˘ÂÚ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÓÔËÙÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ó’ ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÂÈ Î·È Ó· ÚÔˆı› ·˘Ù¿ Ù· ˘Ú¿ Ù˘ ‡Ï˘, ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ·fi ÌÔÓÔÌ·Ó›·, ·Ú¿ÓÔÈ·, Ê˘ÛÈÎfi ı¿Ó·ÙÔ ‹ ·fi ÊÚÈÎÙ‹ ·Ûı¤ÓÂÈ· Û οÔÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ Î·È ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó’ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ÔÚÌ‹, ·Ó˘„ÒÓÔÓÙ·˜ ÙË ‰‡Ó·ÌË Î·Ù¿ ·ÓÒÌ·ÏÔ ÙÚfiÔ ‹ ηÙ¢ı‡ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· Ù˘ Û ·ÓÂÈı‡ÌËÙ· ΤÓÙÚ·. O ÏfiÁÔ˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi Â›Ó·È fiÙÈ Ë ‡ÏË ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ·ÁÓ‹ ÁÈ· Ó’ ·ÓÙ¤ÍÂÈ ÙËÓ ¤ÓˆÛË ÙˆÓ ÊÏÔÁÒÓ, fiÙÈ Ô ·ÁˆÁfi˜ ÛÙË ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋ ÛÙ‹ÏË Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÊÚ·Á̤ÓÔ˜ ÎÈ ·ÔÎÏÂÈṲ̂ÓÔ˜ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ‰Ú· Û·Ó ÂÌfi‰ÈÔ ÈÛˆÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙË ÊÏfiÁ· Î·È fiÙÈ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· (ηıfiÛÔ Â›Ó·È Âӈ̤ÓË Ì ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ÓÔ˘ Î·È ‰Â Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·’ ÙËÓ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË Î·ıÔ‰È΋ ÚÔ‹ ·fi ÙÔ ‰›Ô ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜) ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô, ‰È· Ù˘ η‡Û˘ ÙÔ˘ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡, ·ÓÂÈı‡ÌËÙˆÓ ÎÈ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ, ÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ·ÎfiÌË Î·È ÔÓÙÔًوÓ. ∞˘Ù¿ Û˘ÓÙÚ›‚Ô˘Ó, ÍÂÛΛ˙Ô˘Ó Î·È Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ ·’ ÙÔÓ ·ÈıÂÚÈÎfi ÊÔÚ¤·, ·’ ÙÔÓ ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎfi ÈÛÙfi, ·ÎfiÌË Î·È ·’ ÙÔ Î·ı·˘Ùfi ˘ÎÓfi Ê˘ÛÈÎfi ÛÒÌ·. O ·‰·‹˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Â›ÁÓˆÛË Ù˘ ∞ÎÙ›Ó·˜ ÙÔ˘ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ∆O ∞π£∂ƒπ∫O ™øª∞ ∫∞π ∏ ¶ƒ∞¡∞ 123 Ù˘ ηٿÏÏËÏ˘ ÁˆÌÂÙÚÈ΋˜ ÌÔÚÊ‹˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ Ô˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙËÓ ÔÚı‹ ̤ıÔ‰Ô Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ΤÓÙÚ·, ı· ηÙ¢ı‡ÓÂÈ ÙÔ ˘Ú Û ·‰fiÎÈÌË ÔÚ›· ÎÈ ¤ÙÛÈ ı· ηٷο„ÂÈ ÙÔÓ ÈÛÙfiØ ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ÙfiÙ (·Ó fi¯È Ù›ÔÙ· ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ) ı· Á˘Ú›ÛÂÈ ›Ûˆ ηٿ ÔÏϤ˜ ˙ˆ¤˜ ÙÔ ÚÔÏfiÈ Ù˘ ÚÔfi‰Ô˘ ÙÔ˘, ÁÈ·Ù› ı· Û·Ù·Ï‹ÛÂÈ Ôχ ¯ÚfiÓÔ Ó’ ·ÓÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÂÈ fiÛ· η٤ÛÙÚÂ„Â Î·È Ó’ ·Ó·‰È·ÚıÚÒÛÂÈ Û ÔÚı¤˜ ÁÚ·Ì̤˜ fiÏË ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ. ∞Ó Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÁÈ· ÔÏϤ˜ ˙ˆ¤˜ ·˘Ù‹ ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ‰Ú¿Û˘, ·Ó ·Ú·ÌÂÏ› ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È Û ‰È·ÓÔËÙÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi Ù˘ ‡Ï˘ ÁÈ· ȉÈÔÙÂÏ›˜ ÛÎÔÔ‡˜, ÂÈ̤ÓÔÓÙ·˜ Û’ ·˘Ùfi ·ÚfiϘ ÙȘ ·Ú·ÈÓ¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÛÒÙÂÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‹ ÙȘ ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘ ·¢ı‡ÓÔ˘Ó ∂ΛÓÔÈ Ô˘ ÂÈÙËÚÔ‡Ó Î·È Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ ÁÈ· ÌÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÂÚ›Ô‰Ô, ÌÔÚ› Ó· ÂÈÛ‡ÚÂÈ ¿Óˆ ÙÔ˘ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ô˘ ı· Â›Ó·È ÔÚÈÛÙÈ΋ ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙË Ì·Ó‚·ÓÙ¿Ú· ‹ ·ÎÏÔ. ªÂ ÙËÓ ¤ÓˆÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ˘ÚÒÓ Ù˘ ‡Ï˘ Î·È ÙË ‰ÈÏ‹ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ÓÔËÙÈÎÔ‡ ˘Úfi˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÂÈʤÚÂÈ ÙËÓ Ï‹ÚË Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÌfiÓÈÌÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ÎÈ ¤ÙÛÈ Ó’ ·ÔÎfi„ÂÈ ÙË Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ·ÓÒÙÂÚÔ Â·˘Ùfi ÁÈ· ·ÈÒÓ˜. ∏ ∂.¶.ª. ¤ıÈÍ οˆ˜ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙȘ “·ˆÏÂÛı›Û˜ „˘¯¤˜”Ø58, 59 Ú¤ÂÈ Â‰Ò Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÙÚÔÌÂÚ‹˜ ·˘Ù‹˜ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ Î·È Ó· ÎÚÔ‡ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÎÒ‰ˆÓ· Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ˘ÚÒÓ Ù˘ ‡Ï˘ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÊ˘Â›˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÙÔ˘. ∏ ·Ó¿ÌÂÈÍË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ˘ÚÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÓÂ˘Ì·ÙÔÔÈË̤Ó˘ ÁÓÒÛ˘ Î·È Ó· ηÙ¢ı‡ÓÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÙÔ ºˆ˜ ÙÔ˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜, Ô˘ ‰Ú· ·fi ·Á¿Ë Î·È Â›Ó·È ·Á¿Ë Î·È Ô˘ ˙ËÙ¿ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÓÔÔ›ËÛË Î·È ÙËÓ ¤Û¯·ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË fi¯È ·’ ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ ·›ÛıËÛ˘ ‹ Ù˘ ˘ÏÈ΋˜ ÈηÓÔÔ›ËÛ˘, ·ÏÏ¿ ·fi ÂÈı˘Ì›· ÁÈ· ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Î·È ÂÍ¿ÁÓÈÛË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ë ˘„ËÏfiÙÂÚË ¤ÓˆÛË Ì ÙÔ §fiÁÔØ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó’ ·ԂϤÔ˘Ì ے ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÓˆÛË ÁÈ· ȉÈÔÙÂÏ›˜ ÛÎÔÔ‡˜ ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› Ë ÔÌ·‰È΋ ÙÂÏÂÈfiÙËÙ· Â›Ó·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÎÈ Ô ÛÎÔfi˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ˘ËÚÂÛ›· ÛÙË Ê˘Ï‹. 58 AˆÏÂÛı›Û˜ æ˘¯¤˜. BϤ ÿÛȉ· ∞ÔÎ·Ï˘Êı›۷, TfiÌ. II, ÛÂÏ. 368Ø Â›Û˘ M.¢., I, 255 Î·È M.¢., III, 493, 513-516, 521, 525, 527. 59 µÏ¤ ª.¢., πππ, 523-529. 127 124 128 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ V. O £∞¡∞∆O™ ∫∞π ∆O ∞π£∂ƒπ∫O ™øª∞ ¢Â ÛÎÔ‡ԢÌ ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ÁÂÁÔÓfiÙ· ÁÈ· Ó· Ù· Â·ÏËı‡ÛÂÈ Ë ÂÈÛÙ‹ÌË Ô‡Ù ӷ ˘ԉ›ÍÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì·Ø ·Ó fï˜ Û˘Ì‚Â› οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰Â ı· Â›Ó·È ·Ú¿ Û˘Ìو̷ÙÈÎfi Î·È ÙÂÏ›ˆ˜ ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓ. ∞˘Ùfi Ô˘ ΢ڛˆ˜ ÚÔÛ·ıÔ‡ÌÂ Â›Ó·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÂӉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÙÚÈÏÔ‡ fiÏÔ˘ Ô˘ ηıÈÛÙ¿ ÙÔ ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· fi,ÙÈ Â›Ó·È – Ô ÊÔÚ¤·˜ ‰È· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÎÔÛÌÈ΋ O¡∆O∆∏∆∞, Ô ËÏÈ·Îfi˜ §fiÁÔ˜, ÂΉËÏÒÓÂÈ ÂÓÂÚÁfi ÓÔËÌÔÛ‡ÓË Ì ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi ÛÎÔfi Ó· Âȉ›ÍÂÈ Ù¤ÏÂÈ· ÙËÓ ·Á·ËÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ʇÛ˘ ∆Ô˘. ¶›Ûˆ ·’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚfiıÂÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó·˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎfiÙÂÚo˜ Î·È ·ÒÙÂÚÔ˜ ÛÎÔfi˜ Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ÛÙË £¤ÏËÛË Ù˘ ™˘Ó›‰ËÛ˘ ÙÔ˘ À¤ÚÙ·ÙÔ˘ ŸÓÙÔ˜ Î·È Ô˘ ·Ó·ÁηÛÙÈο ı· ηٷ‰Âȯı› ·ÚÁfiÙÂÚ·, fiÙ·Ó ÂÈÙ¢¯ı› Ô ÙˆÚÈÓfi˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi˜ ÛÎÔfi˜. ∏ ‰ÈÏ‹ ÂÓ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Î·È Ù˘ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋˜ Û˘ÛÎfiÙÈÛ˘, Ë ÂÚÈÔ‰È΋ ÂÎÓÔ‹ Ô˘ ÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë ÂÈÛÓÔ‹ fiÛˆÓ ÚÔˆı‹ıËÎ·Ó ‰È· Ù˘ ÂͤÏÈ͢, ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ¤Ó·Ó ·’ ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÎÔÛÌÈÎÔ‡˜ ÎÚ·‰·ÛÌÔ‡˜ Î·È ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÙfiÓÔ Ù˘ ÎÔÛÌÈ΋˜ ·˘Ù‹˜ O¡∆O∆∏∆∞™ Ô˘ ·ÔÙÂÏԇ̠ÙÔ ÛÒÌ· Ù˘. OÈ ÎÙ‡ÔÈ Ù˘ ηډȿ˜ ÙÔ˘ §fiÁÔ˘ (·Ó ÌÔÚ› Ó· ‰Ôı› ÌÈ· ÙfiÛÔ ·ÓÂ·Ú΋˜ ¤ÎÊÚ·ÛË) ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ËÁ‹ fiÏ˘ Ù˘ ΢ÎÏÈ΋˜ ÂͤÏÈ͢, ·’ fiÔ˘ Î·È ÚÔ·ÙÂÈ Ë ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÙ·È Û’ ÂΛÓË ÙËÓ fi„Ë Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È “ηډȿ” ‹ “fi„Ë ·Á¿Ë” Î·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ô˘ ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡. ∞˘Ùfi ·ÏËı‡ÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÎÔÛÌÈο Î·È Ì·ÎÚÔÎÔÛÌÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÌÔÓ¿‰·˜. ∫¿Ùˆ ·’ fiϘ ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ·ÈÛı‹ÛÂȘ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙÔ Ú˘ıÌfi, ÙÔÓ ÎÚ·‰·ÛÌfi, ÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÙ‡Ô˘˜ Ù˘ ηډȿ˜, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ – Ë ·Á¿Ë, ÙÔ ·›ÛıËÌ·, ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ·, Ë ÂÈı˘Ì›·, Ë ·ÚÌÔÓ›·, Ë Û‡ÓıÂÛË, Ë Ù·ÎÙ‹ ·ÏÏËÏÔ˘¯›· – Î·È ›Ûˆ ·’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ËÁ‹ ÙÔ˘ ·ÓÙfi˜, Ë Ù·˘ÙfiÙËÙ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ À¤ÚÙ·ÙÔ˘ ŸÓÙÔ˜ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ. ™˘ÓÂÒ˜ Ë ÌÂϤÙË Ù˘ Ú·Ï¿ÁÈ· ‹ Ù˘ ·fiÛ˘ÚÛ˘ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ·’ ÙÔÓ ·ÈıÂÚÈÎfi ÊÔÚ¤· ı· Â›Ó·È ›‰È· ›Ù ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·fiÛ˘Ú- ∆O ∞π£∂ƒπ∫O ™øª∞ ∫∞π ∏ ¶ƒ∞¡∞ 125 ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÔ˘, ÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛË ÙÔ˘ Ï·ÓËÙÈÎÔ‡ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÔ˘, ‹ ÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛË ÙÔ˘ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ ·ÚfiÌÔȘ. ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ¿Ú·Á ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·fiÛ˘ÚÛ˘, ‹ Ì¿ÏÏÔÓ ÙÈ ÚÔηÏ› ·˘Ùfi Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ı¿Ó·ÙÔ ‹ Ú·Ï¿ÁÈ·; ∫·ıÒ˜ ˘ÈÔıÂÙԇ̠ے ·˘Ù‹ ÙËÓ Ú·ÁÌ·Ù›· ÙÔ ‡ÊÔ˜ ÂÓfi˜ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘, ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÙˆÓ Ù·ÍÈÓÔÌ‹ÛˆÓ. OÈ ·Èٛ˜ Ù˘ ·fiÛ˘ÚÛ˘ ÙÔ˘ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÔ˘ ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘, ÂÓfi˜ Ï·Ó‹ÙË ÎÈ ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜: ·. ∏ ηٿ·˘ÛË Ù˘ ÂÈı˘Ì›·˜. ∞˘Ù‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· οı ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜. O ·ÏËıÈÓfi˜ ı¿Ó·ÙÔ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ, Â¤Ú¯ÂÙ·È Ì ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔ‡ ÛÎÔÔ‡ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ Ì ÙËÓ Î·Ù¿·˘ÛË Ù˘ ¤ÊÂÛ˘. ∫·ıÒ˜ Ô ÙÂÏÂÈÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·ÎÏÔ˜ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ¤Ú·˜ ÙÔ˘, ·˘Ùfi ı· ·ÏËı‡ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÔÓ ·ÙÔÌÈο, ÁÈ· ÙÔÓ O˘Ú¿ÓÈÔ ÕÓıÚˆÔ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÿ‰ÈÔ ÙÔ §fiÁÔ. ‚. ∏ Â›Ù¢ÍË Â·ÚÎÔ‡˜ ÎÚ·‰·ÛÌÔ‡ Î·È Ë Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ì ÙËÓ ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛË Î·È ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ·fiÛ‚ÂÛË ÙÔ˘ ΢ÎÏÈÎÔ‡ Ú˘ıÌÔ‡. ŸÙ·Ó Ô ÎÚ·‰·ÛÌfi˜ ‹ Ô ÊıfiÁÁÔ˜ Á›ÓÂÈ Ù¤ÏÂÈ· ·ÈÛıËÙfi˜ ‹ ÂÎʈÓËı› Ù¤ÏÂÈ·, ÚÔηÏ› (ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Û‡ÓıÂÛ˘ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÎÚ·‰·ÛÌÔ‡˜) ÙËÓ ÔÏÔÛ¯ÂÚ‹ Û˘ÓÙÚÈ‚‹ ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ. ∏ ΛÓËÛË, fiˆ˜ ͤÚÔ˘ÌÂ, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÚÂȘ ÔÈfiÙËÙ˜: 129 1. ∞‰Ú¿ÓÂÈ·, 2. ∫ÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·, 3. ƒ˘ıÌfi. OÈ ÙÚÂȘ ·˘Ù¤˜ ÔÈfiÙËÙ˜ ‚ÈÒÓÔÓÙ·È Ì’ ·˘Ù‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙË ÛÂÈÚ¿ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÙÔ˘Ó ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ¯·ÌËÏ‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ·fi ÌÈ· ¿ÏÏË ·ÎÚ·›·˜ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∏ ÌÂÛ·›· ·˘Ù‹ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÚÔηÏ› Û˘Ìو̷ÙÈο (ηıÒ˜ ·Ó·˙ËÙÂ›Ù·È Ô ·ÏËıÈÓfi˜ ÊıfiÁÁÔ˜ Î·È Ú˘ıÌfi˜) ·ÎÏÔ˘˜ ¯¿Ô˘˜, ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ‡, ÂÌÂÈÚ›·˜ Î·È Î·Ù·ÓfiËÛ˘. ∆Ô˘˜ ‰‡Ô ·˘ÙÔ‡˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ΛÓËÛ˘ (Ô˘ Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÔ› ÁÈ· ÙÔ ¿ÙÔÌÔ, ÙÔÓ ÕÓıÚˆÔ, ÁÈ· ÙÔÓ O˘Ú¿ÓÈÔ ÕÓıÚˆÔ ‹ ÙÔÓ fiÌÈÏÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ §fiÁÔ ‹ ÙËÓ OÏfiÙËÙ·) ·ÎÔÏÔ˘ı› ÌÈ· 130 126 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ú˘ıÌÔ‡ Î·È ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÈÛÔÚÚÔ›·˜. ∏ Ú·Ï¿ÁÈ· Â›Ó·È ÙÔ ·Ó·fiÊ¢ÎÙÔ Â·ÎfiÏÔ˘ıÔ Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ ÂÍÈÛÔÚÚfiËÛ˘ ÙˆÓ ˙¢ÁÒÓ ÙˆÓ ·ÓÙÈı¤ÙˆÓ ·’ ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔ·ÙÂÈ ÈÛÔÛÙ¿ıÌÈÛË. Á. ∏ ·ÔÎÔ‹ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ ÏÂÙÔÊ˘¤ÛÙÂÚÔ ÛÙ· ÂÛÒÙÂÚ· ‰›· ‰È· ÙËÓ Û˘ÓÙÚÈ‚‹˜ ÙÔ˘ ÈÛÙÔ‡. ∞˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ÙÚÈÏfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·: ¶ÚÒÙÔ. ∏ ˙ˆ‹ Ô˘ ÂÌ„‡¯ˆÓ ÙË Ê˘ÛÈ΋ ÌÔÚÊ‹ (ÙfiÛÔ ÙËÓ ˘ÎÓ‹ fiÛÔ Î·È ÙËÓ ·ÈıÂÚÈ΋) Î·È Ô˘ ›¯Â ÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›· Ù˘ ÛÙÔ ÌfiÓÈÌÔ ¿ÙÔÌÔ ·’ fiÔ˘ “‰È·ÂÚÓÔ‡Û ÙÔ ÎÈÓËÙfi Î·È ÙÔ ·Î›ÓËÙÔ” (ÛÙÔ £Âfi, ÙÔÓ O˘Ú¿ÓÈÔ ÕÓıÚˆÔ Î·È ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÔÓ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ù˘ ‡Ï˘), ·ÔÛ‡ÚÂÙ·È ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο ̤۷ ÛÙÔ ¿ÙÔÌÔ ¿Óˆ ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ ·Ê·›ÚÂÛ˘. ∞˘Ùfi ÙÔ “‰›Ô Ù˘ ·Ê·›ÚÂÛ˘” ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÂÓ¯fiÌÂÓ˜ ÔÓÙfiÙËÙ˜: ·. °È· ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÌfiÓÈÌÔ ¿ÙÔÌÔ Â›Ó·È ÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi Â›‰Ô. ‚. °È· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Â›Ó·È Ô ·ÈÙÈ҉˘ ÊÔÚ¤·˜. Á. °È· ÙÔÓ O˘Ú¿ÓÈÔ ÕÓıÚˆÔ Â›Ó·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰›Ô Ù˘ ÂÓ·‰È΋˜ ˙ˆ‹˜, Ë Î·ÙÔÈΛ· ∆Ô˘. ‰. °È· ÙÔ §fiÁÔ Â›Ó·È ÙÔ ‰›Ô ÙÔ˘ Õ‰È. 131 ŸÏ· ·˘Ù¿ ÔÚ›˙Ô˘Ó Ù· ÛËÌ›· ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ˘ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ÛÙËÓ Ú·Ï¿ÁÈ·. ¶Ú¤ÂÈ Â‰Ò Ó· ı˘ÌfiÌ·ÛÙ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ¿ÓÙÔÙ ÁÈ· Ú·Ï¿ÁÈ· fiÙ·Ó ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÂÎ ÙˆÓ Î¿Ùˆ. °È· ÙËÓ ·ÓÒÙÂÚË fiÚ·ÛË Ô˘ ‚ϤÂÈ ÙÔ ÏÂÙÔÊ˘¤ÛÙÂÚÔ Ó· ÂÈÛÎÈ¿˙ÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ÙÔ ˘ÎÓfi fiÙ·Ó ‰Â ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË, Ë Ú·Ï¿ÁÈ· Â›Ó·È ÌfiÓÔ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· Î·È ‰Â Û˘ÓÈÛÙ¿ ÂΛÓÔ “Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È” ·ÏÏ¿ ·ÏÒ˜ ÂΛÓÔ Ô˘ Â›Ó·È ÂÛˆÙÂÚÈÎfi. ¢Â‡ÙÂÚÔ. ∆Ô ·ÈıÂÚÈÎfi ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘, ÂÓfi˜ Ï·ÓËÙÈÎÔ‡ §fiÁÔ˘ ÎÈ ÂÓfi˜ ËÏÈ·ÎÔ‡ §fiÁÔ˘, fiÙ·Ó Û˘ÓÙÚ›‚ÂÙ·È ·‡ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ôψ̤ÓÔ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¤ÓÔÈÎfi ÙÔ˘ ÎÈ ¤ÙÛÈ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË ‰È·Ê˘Á‹. ¢ÂÓ Â›Ó·È ϤÔÓ (ÁÈ· Ó· ÙÔ ‰È·Ù˘ÒÛÔ˘Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈο) ËÁ‹ ¤Ï͢ Ô‡Ù ÂÛÙÈ·Îfi Ì·ÁÓËÙÈÎfi ÛËÌ›Ô. ∫·ı›ÛÙ·Ù·È ÌË-Ì·ÁÓËÙÈÎfi Î·È Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ¡fiÌÔ˜ Ù˘ ŒÏ͢ ·‡ÂÈ Ó· ÙÔ ÂϤÁ¯ÂÈØ Û˘ÓÂÒ˜ Ë ÂfiÌÂÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ Â›Ó·È Ë ·ÔÛ‡ÓıÂÛË. ∆Ô ∂ÁÒ ·‡ÂÈ Ó· ÂÏ·ÂÙ·È ·fi ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ‰›Ô Î·È ∆O ∞π£∂ƒπ∫O ™øª∞ ∫∞π ∏ ¶ƒ∞¡∞ 127 ÂÈÛÓ¤ÔÓÙ·˜ ·ÔÛ‡ÚÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ·. O ·ÎÏÔ˜ ÎÏ›ÓÂÈ, ÙÔ ›ڷ̷ ¤ÁÈÓÂ, Ô ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi˜ ÛÎÔfi˜ (·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙËÓ ÂÓÛ¿ÚΈÛË) ÂÎÏËÚÒıËÎÂ Î·È ‰ÂÓ ·Ô̤ÓÂÈ È· Ù›ÔÙ· Ó· ÂÈı˘Ì‹ÛÂÈØ ÙÔ ∂ÁÒ ‹ Ë ÛÎÂÙfiÌÂÓË ÔÓÙfiÙËÙ· ¯¿ÓÂÈ ÂÔ̤ӈ˜ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙË ÌÔÚÊ‹ Î·È ÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ Ù· ̤۷. ∏ fiψۋ ÙÔ˘ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È Î·È ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÙÂÏÈο ·ÔÚÚ›ÙÂÙ·È. O Ï·ÓËÙÈÎfi˜ §fiÁÔ˜ ·ÚfiÌÔÈ· ÛÙÔ Ì›˙ÔÓ· ·ÎÏÔ ∆Ô˘ (ÙË Û‡ÓıÂÛË ‹ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÛÎÔÈÎÒÓ Î‡ÎÏˆÓ ÙˆÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ ∆Ô˘) ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ›‰È· ÔÚ›·Ø ·‡ÂÈ Ó· ÂÏ·ÂÙ·È ÚÔ˜ Ù· οو ‹ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ Î·È ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙÔ ‚ϤÌÌ· ∆Ô˘Ø Û˘ÏϤÁÂÈ Ì¤Û· ∆Ô˘ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ ˙ˆÒÓ ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ ∆Ô˘ – ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË – Î·È ·ÔÎfiÙÂÈ ÙË Û‡Ó‰ÂÛË. ∏ Â͈ÙÂÚÈ΋ ¤ÏÍË ÛÙ·Ì·Ù¿ Î·È fiÏ· Û˘ÁÎÏ›ÓÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ·ÓÙ› Ó· ‰È·ÛÎÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ ∆Ô˘. ∏ ›‰È· ‰È·‰Èηۛ· ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·’ ÙÔÓ ËÏÈ·Îfi §fiÁÔØ ·’ ÙÔÓ ˘„ËÏfi ∆Ô˘ ÙfiÔ Ù˘ ·Ê·›ÚÂÛ˘ ·‡ÂÈ Ó· ÂÏ·ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÛÒÌ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ‹˜ ∆Ô˘. ∞ÔÛ‡ÚÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ∆Ô˘ Î·È ÙÔ ˙‡ÁÔ˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈı¤ÙˆÓ, ÙÔ Ó‡̷ Î·È Ë ‡ÏË ÙÔ˘ ÊÔÚ¤·, ·Ô¯ˆÚ›˙ÂÙ·È. ª’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ·Ô¯ˆÚÈÛÌfi ÙÔ ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ·, ·˘Ùfi˜ Ô “ÀÈfi˜ Ù˘ ∞Ó¿Á΢” ‹ Ù˘ ÂÈı˘Ì›·˜, ·‡ÂÈ Ó· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÎÈ ÂÎʇÁÂÈ ·’ ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ‡·ÚÍË. ∆Ú›ÙÔ. ∞˘Ùfi Ô‰ËÁ› ÙÂÏÈο ÛÙÔ ‰È·ÛÎÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÙÔ˘ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙ·ÛË. ∏ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ ˙ˆ‹, Ë Û‡ÓıÂÛË Ù˘ ı¤ÏËÛ˘ Î·È Ù˘ ·Á¿˘ Ë ÔÔ›· ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÓÂÚÁfi ÌÔÚÊ‹, ·ÔÛ‡ÚÂÙ·È. ∏ Û‡ÌÚ·ÍË ‰È·Ï‡ÂÙ·È. ∆fiÙÂ Ë ÌÔÚÊ‹ ‰È·Û¿Ù·ÈØ Ô Ì·ÁÓËÙÈÛÌfi˜ Ô˘ ÙËÓ ÎÚ·ÙÔ‡Û ÛÂ Û˘ÓÂÎÙÈÎfi Û¯‹Ì· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ È· Î·È Ë ‰È¿Ï˘ÛË Â›Ó·È Ï‹Ú˘. ∏ ‡ÏË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÏÏ¿ Ë ÌÔÚÊ‹ ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ϤÔÓ. ∆Ô ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ §fiÁÔ˘ ÙÂÚÌ·Ù›˙ÂÙ·È Î·È Ë ı›· ÂÓÛ¿ÚΈÛË ÙÔ˘ ÀÈÔ‡ ÂÚ·ÙÒÓÂÙ·È. ∞ÏÏ¿ Ë ÈηÓfiÙËÙ· ‹ Ë ¤ÌÊ˘ÙË ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ‡Ï˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ οı ÂÚÈfi‰Ô˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ë ‡ÏË (·Ó Î·È ‰È·ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È Í·Ó¿ ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ Ù˘ ÌÔÚÊ‹) ·Ô‚·›ÓÂÈ ÂÓÂÚÁfi˜ ÓÔ‹ÌˆÓ ‡ÏË Ì ÂÈϤÔÓ ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ ·’ ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË ·ÎÙÈÓÔ‚fiÏÔ Î·È Ï·Óı¿ÓÔ˘Û· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ‰È· Ù˘ ÂÌÂÈÚ›·˜. ∞˜ ÙÔ ‰È¢- 132 128 133 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ÎÚÈÓ›Ûˆ: ∏ ‡ÏË ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ·‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÙË, ‹Ù·Ó ÂÓÂÚÁfi˜ ÓÔ‹ÌˆÓ ‡ÏË ÎÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÌÔÚԇ̠Ӓ ·ÔÊ·Óıԇ̠ÁÈ’ ·˘Ù‹. ∏ ÂÓÂÚÁfi˜ ·˘Ù‹ ÓÔ‹ÌˆÓ ‡ÏË ¯·Ú·ÎÙËÚÈ˙fiÙ·Ó ·fi οÔÈ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÌÂÈÚ›· Î·È ‹Ù·Ó ¯ÚˆÌ·ÙÈṲ̂ÓË ·fi οÔÈ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÓÛ¿ÚΈÛË. ∆ÒÚ· ·˘Ù‹ Ë ‡ÏË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÔÚÊ‹, ÙÔ ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· ‰Â ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Ú·Ï¿ÁÈ· ·ÏÏ¿ Û ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· – Ë ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ·ԂϤÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ÌÈ·˜ ·ÎfiÌË ÔÈfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ÏÔÁÔ˚Îfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ, Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ·Á¿˘ Î·È Ù˘ ÛÔÊ›·˜. ™˘ÓÂÒ˜ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ËÏȷ΋ Ú·Ï¿ÁÈ·, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ÂηÙfi ¯ÚfiÓˆÓ ÙÔ˘ µÚ¿¯Ì·, Ë ‡ÏË ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ı· Â›Ó·È ¯ÚˆÌ·ÙÈṲ̂ÓË ·fi ÂÓÂÚÁfi ÓÔËÌÔÛ‡ÓË Î·È ÂÓÂÚÁfi ·Á¿Ë. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο fiÙÈ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· Ù˘ ËÏȷ΋˜ ·ÙÔÌÈ΋˜ ‡Ï˘ ı· ÎÚ·‰·›ÓÂÙ·È ÙÂÏÈο Û ÌÈ· ÎÏ›‰· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·fi ÂΛÓË Ù˘ ¯·Ú·˘Á‹˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘. ∏ ·Ó·ÏÔÁ›· ·˘Ù‹ ÈÛ¯‡ÂÈ ·fiÏ˘Ù·, ÁÈ·˘Ùfi Î·È ÌÔÚԇ̠ӷ ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ Ï·ÓËÙÈÎfi §fiÁÔ Î·È ÛÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÌÔÓ¿‰·. Œ¯Ô˘Ì ÌÈ· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· Û ÌÈÎÚÔÛÎÔÈ΋ Îϛ̷η ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Û οı ÂÚ›Ô‰Ô ·ÓıÚÒÈÓ˘ ˙ˆ‹˜ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÍÂÏÈÁ̤ÓÔ Ê˘ÛÈÎfi ÛÒÌ· Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÓÙ·ÔÎÚÈÙÈÎfiÙËÙ·, ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂ÓÔ Û ÌÈ· ˘„ËÏfiÙÂÚË ÎÏ›‰·, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÍ¢ÁÂÓÈṲ̂ÓÔ Î·È ÎÚ·‰·ÈÓfiÌÂÓÔ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ̤ÙÚÔ. ∞fi ÙȘ ÙÚÂȘ ·˘Ù¤˜ ÛΤ„ÂȘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÊfiÛÔÓ ÌÂÏÂÙËıÔ‡Ó ÚÔÛÂÎÙÈο ÎÈ ÂÂÎÙ·ıÔ‡Ó ÏÔÁÈο. ‰. ∏ ÌÂÙÔ˘Û›ˆÛË ÙÔ˘ ÈÒ‰Ô˘˜ Û ΢·ÓÔ‡Ó. ™’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÂÎÙ·ıÔ‡ÌÂ. ∞ÏÒ˜ οÓÔ˘Ì ÙË ‰‹ÏˆÛË ÎÈ ·Ê‹ÓÔ˘Ì ÙË ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ‹ Ù˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙÔ Î¿ÚÌ· ÙÔ˘˜ Î·È Ô˘ Ë ÂÓfiÚ·Û‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Â·Ú΋˜. Â. ∏ ‚·ıÌÈ·›· ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ Ì ÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜. ∂›Ó·È ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘ÌÂ Â‰Ò ÙËÓ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË, ÁÈ·Ù› ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ OÈÎÔ‰fiÌÔÈ Î·È ¡Ù¤‚· Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ ÂÓÂÚÁÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Î·È Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙË ÌÔÚÊ‹ ÛÂ Û˘ÓÂÎÙÈÎfi Û¯‹Ì·, ÌÂÙÔ˘ÛÈÒÓÔÓÙ·˜, ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚÒÓÙ·˜ ÙȘ Ú·ÓÈΤ˜ ÂÎÔÚ‡ÛÂȘ, ¯¿ÓÔ˘Ó Â›Û˘ ÙËÓ ¤ÏÍË ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ‡ÏË Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ Î·È ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ·ÏÏÔ‡ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ ·ÙÚ·fi Ù˘ ÂÎÓÔ‹˜ (·ÓıÚÒÈÓ˘, Ï·ÓËÙÈ΋˜ ‹ ÏÔÁÔ˚- ∆O ∞π£∂ƒπ∫O ™øª∞ ∫∞π ∏ ¶ƒ∞¡∞ 129 ΋˜) ·˘ÙÔ› ÔÈ ‰ÔÌËÙ¤˜ ÓÙ¤‚· (¿Óˆ ÛÙËÓ ›‰È· ∞ÎÙ›Ó· Ì ÙË ÌÔÓ¿‰· Ô˘ ÂÈı˘Ì› ÂΉ‹ÏˆÛË, ‹ Û ÌÈ· Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ∞ÎÙ›Ó·) ÂÏ·ÔÓÙ·È ·fi ÙË ı¤ÏËÛË Î·È ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ù˘ Î·È ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÌ¿ ÙÔ˘˜ Ù˘ ‰fiÌËÛ˘. ™ÙËÓ ·ÙÚ·fi Ù˘ ÂÈÛÓÔ‹˜ (·ÓıÚÒÈÓ˘, Ï·ÓËÙÈ΋˜ ‹ ÏÔÁÔ˚΋˜) ‰ÂÓ ÂÏ·ÔÓÙ·È È· Î·È Ë ÌÔÚÊ‹ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ‰È·Ï‡ÂÙ·È. ∞ÔÛ‡ÚÔ˘Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ (·ÚfiÌÔȘ ÔÓÙfiÙËÙ˜) Ô˘ Â›Ó·È Ú¿ÎÙÔÚ˜ Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜, ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ·Ó·Áη›Ô ¤ÚÁÔ Ù˘ ‰È¿Û·Û˘ Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜Ø ÙË ‰È·ÛÎÔÚ›˙Ô˘Ó – fiˆ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ·ÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈο – ÛÙÔ˘˜ “Ù¤ÛÛÂÚȘ ·Ó¤ÌÔ˘˜ ÙÔ˘ O˘Ú·ÓÔ‡” ‹ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÓÔÒÓ – ¤Ó·˜ ÙÂÙÚ·Ïfi˜ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ Î·È ‰È·ÓÔÌ‹. ∂‰Ò Á›ÓÂÙ·È ÌÈ· Ó‡ÍË ÁÈ· ÚÔÛÂÎÙÈ΋ ÌÂϤÙË. ∞Ó Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı› ʈÙÔÁڷʛ˜ ÛÙÈÁÌÒÓ ı·Ó¿ÙÔ˘ Ô‡Ù Ù˘ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋˜ ‰È·Ê˘Á‹˜ ÙÔ˘ ·Û·›ÚÔÓÙÔ˜ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ·’ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜, fiˆ˜ ›Ûˆ˜ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó, ÌÂÚÈÎÔ› ·’ ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ Ô˘ ‰È¤Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛË ¤¯Ô˘Ó ÌÓËÌÔÓ¢ı›. ∂›‰·Ì ˆ˜ ÛÙfi¯Ô˜ οı ˙ˆ‹˜ (·ÓıÚÒÈÓ˘, Ï·ÓËÙÈ΋˜ ‹ ËÏȷ΋˜) ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë Ú·ÁÌ¿ÙˆÛË Î·È Ë ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÂÓfi˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÛÎÔÔ‡. O ÛÎÔfi˜ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÈ·˜ ηٷÏÏËÏfiÙÂÚ˘ ÌÔÚÊ‹˜ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜Ø ÎÈ fiÙ·Ó Ô ÛÎÔfi˜ ·˘Ùfi˜ ÂÈÙ¢¯ı›, ÙfiÙÂ Ô ŒÓÔÈÎÔ˜ ·ÔÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎÈ Ë ÌÔÚÊ‹ ·ÔÛ˘ÓÙ›ıÂÙ·È ¤¯ÔÓÙ·˜ Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘. ∞˘Ùfi fï˜ ‰Â Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ¿ÓÙÔÙ Û οı ·ÓıÚÒÈÓË ˙ˆ‹ Ô‡ÙÂ Î·È Û οı Ï·ÓËÙÈÎfi ·ÎÏÔ. ∆Ô Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÛÂÏ‹Ó˘ Â›Ó·È ÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ·ÔÙ˘¯›·˜. ∏ ηٷÓfiËÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì˘ÛÙËÚ›Ô˘ Ô‰ËÁ› Û ÌÈ· ˙ˆ‹ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜ Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· ÛÙfi¯Ô ·ÓÙ¿ÍÈÔ ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ Ì·˜. ŸÙ·Ó ·˘Ù‹ Ë ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛı› ηıÔÏÈο, fiˆ˜ Î·È ı· Á›ÓÂÈ fiÙ·Ó Ë ÓÔËÌÔÛ‡ÓË Ù˘ Ê˘Ï‹˜ Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋, ÙfiÙÂ Ë ÂͤÏÈÍË ı· ÔÚ¢ı› Ì ‚‚·ÈfiÙËÙ· ÎÈ ÔÈ ·ÔÙ˘¯›Â˜ ı· ÏÈÁÔÛÙ¤„Ô˘Ó. ª∂ƒO™ ¶PøTO TMHMA ¢ H KOYNTA§INπ60, 61 KAI H ™¶ON¢Y§IKH ™TH§H I. H KÔ˘ÓÙ·Ï›ÓÈ Î·È Ù· ÙÚ›· ÙÚ›ÁˆÓ·. 1. ™ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹. 2. ™ÙÔ ÛÒÌ·. 3. ™ÙË ‚¿ÛË Ù˘ ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ÛÙ‹Ï˘. II. H ·Ê‡ÓÈÛË Ù˘ KÔ˘ÓÙ·Ï›ÓÈ. 134 M∂ ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÓÙÔÌ›· ı· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÎÔ˘ÓÙ·Ï›ÓÈ Î·È Ù˘ ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ÛÙ‹Ï˘, ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ·ÔÎ·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÏÏ¿ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ·Ó·ÁηÛÙÈο ÂÈΛӉ˘ÓÔ ı¤Ì·. ¶Ú¤ÂÈ Â‰Ò Ó· Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë fiÙÈ ·Û¯ÔÏԇ̷ÛÙ Ì ÙÔ ·ÈıÂÚÈÎfi ·ÓÔÌÔÈfiÙ˘Ô Ù˘ ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ÛÙ‹Ï˘ ÎÈ fi¯È Ì ÙËÓ ÔÛÙÂÒ60 “KÔ˘ÓÙ·Ï›ÓÈ, Ë ÔÊÈÔÂȉ‹˜ ‰‡Ó·ÌË ‹ ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ˘ÚØ ·ÔηÏÂ›Ù·È ÔÊÈÔÂȉ‹˜ ‹ ‰·ÎÙ˘ÏÈÔÂȉ‹˜ ‰‡Ó·ÌË ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÛÂÈÚÔÂȉԇ˜ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ‹ ÚÔfi‰Ô˘ ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ·ÛÎËÙ‹ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ì¤Û· ÙÔ˘. E›Ó·È ÌÈ· ËÏÂÎÙÚÈ΋ ‡ÚÈÓË ·fiÎÚ˘ÊË ‹ ÊÔ¯·ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË, Ë ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¯¤ÁÔÓË ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ˘fiÎÂÈÙ·È Û οı ÔÚÁ·ÓÈ΋ Î·È ·ÓfiÚÁ·ÓË ‡ÏË.” – ∂.¶. ªÏ·‚¿ÙÛ΢ 61 “KÔ˘ÓÙ·Ï›ÓÈ Â›Ó·È Ë ÛÙ·ÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Û ÛÒÌ·Ù· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ËÁ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Ù˘ ¶Ú¿Ó·… “H ϤÍË ·˘Ù‹ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ Â›ıÂÙÔ Kundalin, ‰ËÏ·‰‹ “Û˘ÛÂÈڈ̤ÓÔ˜”. AӷʤÚÂÙ·È Û·Ó “Û˘ÛÂÈڈ̤ÓË” ÁÈ·Ù› fiÙ·Ó ÎÔÈÌ¿Ù·È Â›Ó·È ÎÔ˘ÏÔ˘ÚÈ·Ṳ̂ÓËØ ÎÈ ÂÂȉ‹ Ë Ê‡ÛË Ù˘ ‰‡Ó·Ì‹˜ Ù˘ Â›Ó·È ÛÂÈÚÔÂȉ‹˜… M ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· ·˘Ù‹ Ë KÔ˘ÓÙ·Ï›ÓÈ Û¿ÎÙÈ Â›Ó·È ÂΛÓÔ Ô˘ fiÙ·Ó ÎÈÓÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ÂΉËψı›, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û·Ó ™‡Ì·Ó. ŸÙ·Ó ϤÌ fiÙÈ Â›Ó·È “Û˘ÛÂÈڈ̤ÓË” ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·Ó··‡ÂÙ·È – ‰ËÏ·‰‹ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηٿÛÙ·ÛË ÛÙ·ÙÈ΋˜ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜… H KÔ˘ÓÙ·Ï›ÓÈ Û¿ÎÙÈ ÛÙ· ÛÒÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Â›Ó·È ‰‡Ó·ÌË Û ËÚÂÌ›·, ‹ ÙÔ ÛÙ·ÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Á‡Úˆ ·’ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î¿ı ÌÔÚÊ‹ ‡·Ú͢ Û·Ó ÎÈÓÔ‡ÌÂÓË ‰‡Ó·ÌË…” – ∏ OÊÈÔÂȉ‹˜ ¢‡Ó·ÌË ˘fi ÕÚıÔ˘Ú Õ‚·ÏÔÓ. ∏ ∫OÀ¡∆∞§π¡π ∫∞π ∏ ™¶O¡¢À§π∫∏ ™∆∏§∏ 131 ‰Ë ‰ÔÌ‹ Ô˘ ·ÔηÏԇ̠ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋ ÛÙ‹ÏË. A˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È Â·ÚÎÒ˜ ·fi ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ηٷÁ›ÓÔÓÙ·È Ì ÙÔ ı¤Ì·. ÀÂÚ‚ÔÏÈ΋ ¤ÌÊ·ÛË ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ·ÁˆÁÔ‡˜ Ù˘ ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ÛÙ‹Ï˘ Ô˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔÓ ÙÚÈÏfi ÓˆÙÈ·›Ô Ì˘ÂÏfi. OÈ ·ÁˆÁÔ› ·˘ÙÔ› Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ Ó¢ÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ·ÏÏ¿ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ·ÚfiÓ ı¤Ì· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙfiÛË ÛËÌ·Û›· fiÛË Ô ·ÈıÂÚÈÎfi˜ ·ÁˆÁfi˜ Ô˘ Â›Ó·È Ë ÌÔÓ¿‰· Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ. EÔ̤ӈ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ì ۷ÊÒ˜ ˘fi„Ë fiÙÈ ·Û¯ÔÏԇ̷ÛÙ ÌÂ: ·. TÔÓ ·ÈıÂÚÈÎfi ·ÁˆÁfi, ‚. TÔ ˘Ú Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·’ ÙÔÓ ·ÁˆÁfi, Á. TË Û‡Ó‰ÂÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ˘Úfi˜ Ì ÙÔ ·ÎÙÈÓÔ‚fiÏÔ ÂÓÂÚÁÔÔÈfi ˘Ú ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ˆÌÔÏ¿Ù˜, ‰. TËÓ Âӈ̤ÓË ÙÔ˘˜ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹, Â. TËÓ ÙÂÏÈ΋ ÙÔ˘˜ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË Ì ÙÔ Ì·Ó·ÛÈÎfi ˘Ú Ô˘ ÂÓÂÚÁÔÔÈ› Ù· ÙÚ›· ÎÂÊ·ÏÈο ΤÓÙÚ·. I. H KOYNTA§INI KAI TA TPIA TPI°øNA TÔ ˘Ú Ô˘ ÂÓÂÚÁÔÔÈ› ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ·ÓÒÙÂÚË ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ Ù˘ Ú¿Ó· ÛÙÔ Ì¤ÛÔ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ηÙÒÙÂÚ˘ ·ÓÙ·Ó¿ÎÏ·Û‹˜ ÙÔ˘ ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ÛÙ‹Ï˘. Œ¯Ô˘Ì ÏÔÈfiÓ ÙÚ›· ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÚ›ÁˆÓ· ÛÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÌÔÓ¿‰·: 1. ™ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹: TÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Î‡ÚÈˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ, ·. E›Ê˘ÛË, ‚. YfiÊ˘ÛË, Á. K¤ÓÙÚÔ ¿ÏÙ· Ì¿ÁÈÔÚ. 2. ™ÙÔ ÛÒÌ·: TÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ Ù˘ Ú¿Ó·, ·. AÓ¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ˆÌÔÏ¿Ù˜, ‚. ¶¿Óˆ ·’ ÙÔ ‰È¿ÊÚ·ÁÌ·, Á. ™Ï‹Ó·. 135 132 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ 3. ™ÙË ‚¿ÛË Ù˘ ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ÛÙ‹Ï˘: T· ÙÚ›· ηÙÒÙÂÚ· ΤÓÙÚ·, ·. ŒÓ· ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ÛÙ‹Ï˘, ‚. Î·È Á. T· ‰‡Ô ·ÚÈ· ÛÂÍÔ˘·ÏÈο fiÚÁ·Ó· ÙÔ˘ ¿Ó‰Ú· Î·È Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜.62 136 TÔ ÛÌ›ÍÈÌÔ ÙˆÓ ˘ÚÒÓ Ù˘ ‡Ï˘ Î·È ÙˆÓ ˘ÚÒÓ ÙÔ˘ ÓÔ˘ ηٷϋÁÂÈ ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ù˘ ‡Ï˘ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. A˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ù˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ·ÓÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÛÙÔ¯·ÛÙÒÓ Î·È ÂÚÁ·ÙÒÓ Ù˘ Ê˘Ï‹˜. K·Ù·Ï‹ÁÂÈ Â›Û˘ Û ÌÈ· ÙÚÔÌÂÚ‹ ‰È¤ÁÂÚÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·ÓÒÙÂÚˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ÛÙÔ ÛÒÌ·, Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜, Ù˘ ηډȿ˜ Î·È ÙÔ˘ Ï·ÈÌÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ËϤÎÙÚÈÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ∆· ·ÓÒÙÂÚ· ·˘Ù¿ ΤÓÙÚ· Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙfiÙ ¤Ó· ÂÏÎÙÈÎfi ‰›Ô ÁÈ· ÙËÓ Î·ıÔ‰È΋ ÚÔ‹ ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ˘Úfi˜, ÙÔ˘ ˘Úfi˜ ÙÔ˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜. TÔ ÔÏ˘¤Ù·ÏÔ ÎÂÊ·ÏÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜ ·Ô‚·›ÓÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÓÂÚÁfi. AÔÙÂÏ› ÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÎÂÊ·ÏÈÎfi ΤÓÙÚÔ Î·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ. H Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ˙ˆÔÁfiÓËÛË ÙÔ˘ ÔÏ˘¤Ù·ÏÔ˘ ψÙÔ‡ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ·Ú¿ÏÏËÏ· ‹ ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ÙË ‰È¤ÁÂÚÛË ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. E›Ó·È Ô ÙfiÔ˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ˘ÚÒÓ, ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ÙÔ˘ ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜. ŸÙ·Ó ¤¯ÂÈ ‰ÈÂÁÂÚı› Ï‹Úˆ˜, ÂÚ·ÙÒÓÂÙ·È Ë ÂÓÔÔ›ËÛË Ì ÙÔ EÁÒ Î·È Â·ÎÔÏÔ˘ı› Ë Î·‡ÛËØ ·˘Ù‹ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÏÂÙfiÙÂÚÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Î·È ÚÔηÏ› ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÎÔڇʈÛË Î·È ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜. TÔ ÛÌ›ÍÈÌÔ ÙˆÓ ˘ÚÒÓ Ù˘ ‡Ï˘ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋˜ ÔÚ›·˜ fiÙ·Ó Â·Ê›ÂÙ·È ÛÙË Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ‚Ú·‰Â›· ·Ó¿Ù˘ÍË Ô˘ ÌfiÓÔ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÈʤÚÂÈ. H Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ˘ÚÒÓ Ù˘ ‡Ï˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÚÒÈÌ· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÏfiÓËÙË ˘Á›· Ô˘ ı· ¤ÚÂÂ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο Ó’ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ì ÙÔÓ ¿ÌÂÌÙÔ ‚›Ô Î·È 62 ¢ÂÓ ¤¯ˆ ÙËÓ ÚfiıÂÛË Ó· ÙÔÓ›Ûˆ ȉȷ›ÙÂÚ· ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, ÁÈ·Ù› ·˘Ù¿ Â›Ó·È fiÚÁ·Ó· Ì ٷ ÔÔ›· Ô ·ÔÎÚ˘ÊÈÛÙ‹˜ ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏ›ٷÈ. ŒÙÛÈ ‰Â ı· Ù· ··ÚÈıÌ‹Ûˆ ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜. £· ‹ıÂÏ· ÌfiÓÔ Ó· ÙÔÓ›Ûˆ fiÙÈ ·’ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ˘Úfi˜ Ù˘ ‚¿Û˘ Ù˘ ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ÛÙ‹Ï˘ Î·È ÙË ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÚÔÛÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÛÙ· ‰‡Ô ·ÓÒÙÂÚ· ÙÚ›ÁˆÓ· ÚÔ·ÙÂÈ Ë Ï‡ÙÚˆÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ∏ ∫OÀ¡∆∞§π¡π ∫∞π ∏ ™¶O¡¢À§π∫∏ ™∆∏§∏ 133 ÙÔÓ ˘„ËÏfiÊÚÔÓ· ÏÔÁÈÛÌfi. ŸÙ·Ó Ù· ˘Ú¿ Ù˘ ‡Ï˘ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó (Âӈ̤ӷ) ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ·ÁˆÁÔ‡ Ù˘ ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ÛÙ‹Ï˘, ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ ˘Ú ÙÔ˘ Ì¿Ó·˜ ηıÒ˜ ·˘Ùfi ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ› ·’ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ Ï·ÈÌÔ‡. H ‰È·‡ÁÂÈ· Ù˘ ÛΤ„˘ Â›Ó·È Â‰Ò ··Ú·›ÙËÙË Î·È Ú¤ÂÈ Ó’ ·ÔÛ·ÊËÓÈÛı› οˆ˜ ·˘Ùfi ÙÔ Ì¿ÏÏÔÓ ‰˘ÛÓfiËÙÔ ı¤Ì·. 1. T· ÙÚ›· ·ÚÈ· ÎÂÊ·ÏÈο ΤÓÙÚ· (·fi Ê˘ÛÈ΋ ¿Ô„Ë) ›ӷÈ: ·. TÔ Î¤ÓÙÚÔ ¿ÏÙ·, ‚. H Â›Ê˘ÛË, Á. H ˘fiÊ˘ÛË. 2. ™¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ¤Ó· Ì·Ó·ÛÈÎfi ÙÚ›ÁˆÓÔ ·ÊÔ‡ Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó Ì ٷ ‰‡Ô ˘Ú¿ ÙˆÓ ‰‡Ô ηÙÒÙÂÚˆÓ ÙÚÈÁÒÓˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ·ÊÔ‡ ·Ô‚Ô‡Ó Û˘ÓıÂÙÈο. 3. AÏÏ¿ ÙÔ Î·ı·Ú¿ Ì·Ó·ÛÈÎfi ÙÚ›ÁˆÓÔ ÚÈÓ ·’ ·˘Ù‹ ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË Â›Ó·È: ·. TÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ Ï·ÈÌÔ‡, ‚. H Â›Ê˘ÛË, Á. H ˘fiÊ˘ÛË. A˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô fiÔ˘ Ë ·ÓıÚÒÈÓË ÌÔÓ¿‰· ·Ó·Ù›ÓÂÈ Û˘ÓÂȉËÙ¿ Î·È ÂÓÙ¿ÛÛÂÈ ÙË ı¤ÏËÛ‹ Ù˘ ÛÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÂͤÏÈ͢, ηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈ΋ ÙË ˙ˆ‹ Ù˘. TÔ ¿ÏÏÔ ˘Ú Ù˘ ‡Ï˘ (ÙÔ ‰ÈÏfi ˘Ú) ¤ÏÎÂÙ·È ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ ÎÈ ÂÓÒÓÂÙ·È Ì ÙÔ ˘Ú ÙÔ˘ ÓÔ˘ ̤ۈ ÌÈ·˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ¿ÏÙ· Ì¿ÁÈÔÚ. TÔ Î¤ÓÙÚÔ ·˘Ùfi ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ ÎÈ ÂΛ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ¯¿ÛÌ· ·Ó¿ÌÂÛ· Û’ ·˘Ùfi Î·È ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ Ù· ˘Ú¿ Ù˘ ‡Ï˘ Â΂¿ÏÏÔ˘Ó ·’ ÙÔÓ ·ÁˆÁfi Ù˘ ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ÛÙ‹Ï˘. ŒÓ· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÛΤ„˘, Â›Ó·È Ó· ‰ÔÌ‹ÛÂÈ ¤Ó·Ó ÚÔÛˆÚÈÓfi ·ÁˆÁfi Û ·ÈıÂÚÈ΋ ‡ÏË ÁÈ· Ó· ÁÂÊ˘ÚÒÛÂÈ ÙÔ ¯¿ÛÌ·. O ·ÁˆÁfi˜ ·˘Ùfi˜ ·ÔÙÂÏ› ·ÓÙ·Ó¿ÎÏ·ÛË ÛÂ Ê˘ÛÈ΋ ‡ÏË Ù˘ ·ÓÙ·Ûοڷӷ63 ÙËÓ ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô63 1. “∏ æ˘¯‹-¢È‰¿ÛηÏÔ˜ Â›Ó·È AÏ¿ÁÈ·, Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· „˘¯‹ ‹ ÕÙÌ·, Ù˘ ÔÔ›·˜ οı ¿ÓıÚˆÔ˜ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ·ÎÙ›Ó· ̤۷ ÙÔ˘ Î·È ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ÈηÓfi˜ Ó· Ù·˘ÙÈÛı› Î·È Ó· Û˘Á¯ˆÓ¢ı› Ì·˙› Ù˘. 137 134 138 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ Ì‹ÛÂÈ ÙÔ EÁÒ ÁÈ· Ó· ÁÂÊ˘ÚÒÛÂÈ ÙÔ ¯¿ÛÌ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ηÙÒÙÂÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ·ÓÒÙÂÚÔ˘ ÓÔËÙÈÎÔ‡, ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ·ÈÙÈÒ‰Ô˘˜ ÊÔÚ¤· ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ˘Ô‰›Ô ÙÔ˘ ÓÔËÙÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ Ì·Ó·ÛÈÎÔ‡ ÌfiÓÈÌÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ˘Ô‰›Ô. A˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ οÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ·Û˘Ó›‰ËÙ· fiÏÔÈ ÔÈ ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔÈ ÛÙÔ¯·ÛÙ¤˜. ŸÙ·Ó ÙÔ ¯¿ÛÌ· ÁÂÊ˘Úˆı› Ï‹Úˆ˜, ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ÓÔËÙÈÎfi ÛÒÌ· Î·È Ù· ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÓÔ˘ Î·È Ù˘ ‡Ï˘ ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÔÓÙ·È. ¶ÂÚ·ÙÒÓÂÙ·È Ë ÙÂÏ›ˆÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ë ÙÂÏ›ˆÛË ·˘Ù‹, fiˆ˜ ›·Ì ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜, Ô‰ËÁ› ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ÛÙËÓ ‡ÏË Ù˘ ̇ËÛ˘ – ηıfiÛÔ Ë Ì‡ËÛË ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÂÈÛÊÚ¿ÁÈÛË ÙÔ˘ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘ ¤ÚÁÔ˘Ø ÛËÌ·‰Â‡ÂÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÂÓfi˜ ‹ÛÛÔÓÔ˜ ·ÎÏÔ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Û ÌÈ· ·ÎfiÌË ˘„ËÏfiÙÂÚË Û›ڷ. ¶Ú¤ÂÈ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¤¯Ô˘Ì ˘fi„Ë fiÙÈ Ù· ˘Ú¿ Ù˘ ‚¿Û˘ Ù˘ ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ÛÙ‹Ï˘ Î·È ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ Ù˘ ÛÏ‹Ó·˜ Â›Ó·È ˘Ú¿ Ù˘ ‡Ï˘. A˘Ùfi ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Í¯Óԇ̠‹ Ó· ÙÔ Û˘Á¯¤Ô˘ÌÂ. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÙËÓ ‡ÏË fiÔ˘ ‰ڿ˙ÔÓÙ·È Ù· ΤÓÙÚ· ‰‡Ó·Ì˘. A˘Ù¿ Ù· ΤÓÙÚ· ‰‡Ó·Ì˘ ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ·È ¿ÓÙ· ·fi ÙÔ Ì¿Ó·˜ ‹ ÓÔ˘, ‹ ·fi ÙË Û˘ÓÂȉËÙ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ÂÓÔÈÎÔ‡Û·˜ ÔÓÙfiÙËÙ·˜Ø ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ Ë ÔÓÙfiÙËÙ· ·ÚÂÌÔ‰›˙ÂÙ·È ÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ˆÛfiÙÔ˘ ÔÈ ÊÔÚ›˜ ‰È· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÈ˙ËÙ¿ Ó· ÂÎÊÚ·Ûı›, ηıÒ˜ Î·È Ù· ηÙ¢ı˘ÓÙ‹ÚÈ·, ÂÓÂÚÁÔÔÈËÙÈο ΤÓÙÚ· ÙÔ˘˜ ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÈηÓÔÔÈËÙÈο. EÔ̤ӈ˜ ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Ú¤Ô˘Û· ÔÚ›· Ù˘ ÂͤÏÈ͢ Î·È ÙËÓ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Ù˘ ‡Ï˘ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ·’ Ù· Ï·Óı¿ÓÔÓÙ· ˘Ú¿ Ù˘, Ë ÔÓÙfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÂÎ2. AÓÙ·Ûοڷӷ Â›Ó·È ÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ M¿Ó·˜, Ë ·ÙÚ·fi˜ Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ‹ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÌÂٷ͇ Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÓÒÙÂÚÔ˘ M¿Ó·˜ ‹ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ „˘¯‹˜. K·Ù¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Û·Ó ·ÙÚ·fi˜ ‹ ̤ÛÔÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Ù· ηٿÏÔÈ¿ Ù˘ ÂÈ˙Ô‡Ó Û ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ fiˆ˜ ÙÔ K·Ì·-ÚÔ‡· – ÙÔ Î¤Ï˘ÊÔ˜.” – ∏ ºˆÓ‹ Ù˘ ™ÈÁ‹˜, ÛÂÏ.71. “H ·ÓÙ·Ûοڷӷ Â›Ó·È Ë Ê·ÓÙ·Ûȷ΋ ·ÙÚ·fi˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ·ÚfiÛˆÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Î·È Â›Ó·È Ë ÏˆÊfiÚÔ˜ Ù˘ ·›ÛıËÛË˜Ø Â›Ó·È ÙÔ ‰›Ô Ì¿¯Ë˜ ÁÈ· ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· Â› ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡. E›Ó·È Ë ·ÙÚ·fi˜ Ù˘ ¤ÊÂÛ˘ Î·È fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ fiıÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ·Á·ıfi, Ë ·ÓÙ·Ûοڷӷ ‰È·ÙËÚ›ٷÈ.” – BϤ ∏ ºˆÓ‹ Ù˘ ™ÈÁ‹˜, ÛÂÏ. 50, 55, 56, 88. ∏ ∫OÀ¡∆∞§π¡π ∫∞π ∏ ™¶O¡¢À§π∫∏ ™∆∏§∏ 135 ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ Ì·ÎÚfiÓÔÔ ÛÎÔfi Ù˘. A’ fiÔ˘ Î·È Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ˘Úfi˜ Ù˘ ‡Ï˘ ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·’ ÙÔ Ì·ÎÚfi ÂÓÙ·ÊÈ·ÛÌfi Î·È ÙË Ê·ÈÓÔÌÂÓÈ΋ ÂÎfiÚÓ¢ÛË ÚÈÓ Î·ÙÔÚıÒÛÂÈ Ó· ÂÓˆı› Ì ÙÔÓ ¶·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ O˘Ú·ÓÔ‡˜, ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ §fiÁÔ, Ô OÔ›Ô˜ Â›Ó·È Ë NÔËÌÔÛ‡ÓË Ù˘ ηı·˘Ù‹˜ ‡Ï˘. K·È ¿ÏÈ ÈÛ¯‡ÂÈ Ë ·ÓÙÈÛÙÔȯ›·. AÎfiÌË Î·È ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘, ÙȘ Ì˘‹ÛÂȘ Î·È ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ıÚ›·Ì‚Ô. OÈ ¿ÏϘ fi„ÂȘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, fiˆ˜ Ù· ΤÓÙÚ· Î·È Ë Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ Ì¿Ó·˜, ÙÔ ˘Ú ÙÔ˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ Ì¿Ó·˜ Î·È Ë ÙÂÏÈ΋ ·Ó¿ÌÂÈÍË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ˘ÚÒÓ, ı· ÂÍÂÙ·ÛıÔ‡Ó ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ‰‡Ô ̤ÚË. ™’ ·˘Ùfi ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÂÚÈÔÚÈ˙fiÌ·ÛÙ ÛÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ‡Ï˘ Î·È ÙÔ˘ ˘Úfi˜ Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÚÂÎÎÏ›ÓÔ˘Ì ÁÈ·Ù› ı· Â·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Û‡Á¯˘ÛË. II. H AºY¶NI™H TH™ KOYNTA§INI O ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ê˘ÓÈÛı› ÙÔ ˘Ú Ù˘ ‚¿Û˘ Ù˘ ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ÛÙ‹Ï˘, Ë ÌÔÚÊ‹ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÚfiÔ‰fi ÙÔ˘ (Ô˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ AÎÙ›Ó·), Ë ·Ó¿ÌÂÈÍË ÙÔ˘ ˘Úfi˜ Ì ÙÔ Ú·ÓÈÎfi ˘Ú Î·È Ë Â·ÎfiÏÔ˘ıË Âӈ̤ÓË ÙÔ˘˜ ÔÚ›·, ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È Â˘Ù˘¯Ò˜ ÁÈ· ÙË Ê˘Ï‹ ÙÔ ¤ÚÁÔ Û˘ÌÏËÚÒıËΠ‰›¯ˆ˜ Û˘ÓÂȉËÙ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ¶Ú¤ÂÈ ·ÎfiÌË Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ‰Â‡ÙÂÚË ·Ó¿ÌÂÈÍË Ì ÙÔ ˘Ú ÙÔ˘ Ì¿Ó·˜. M¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÌfiÓÔ Û Û¿ÓȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ηÙfiÚıˆÛ·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ó· ηÙ¢ı‡ÓÔ˘Ó ÙÔ ˘Ú Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ¤Ó·Ó ·ÁˆÁÔ‡˜ Ù˘ ÙÚÈÏ‹˜ ÛÙ‹ÏË˜Ø ÁÈ·˘Ùfi Ù· ‰‡Ô ÙÚ›Ù· Ù˘ Â›‰Ú·Û‹˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·ÎfiÌË ÛÙË ‰È¤ÁÂÚÛË ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Ù˘ Ê˘ÏÂÙÈ΋˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜. MfiÓÔ fiÙ·Ó ÙÔ ˘Ú ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙ· Û’ ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ·ÁˆÁfi, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë Ï‹Ú˘ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË Ì ÙÔ ˘Ú ÙÔ˘ Ì¿Ó·˜ Î·È ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ÚÔԉ‡ÂÈ ÁˆÌÂÙÚÈο Î·È ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ – Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ‰Ú¿ÛË Î·È ÔÌÔÈfiÌÔÚÊÔ ÎÚ·‰·ÛÌfi – ·Ê˘Ó›˙ÂÙ·È ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ ·ÏËıÈÓfi ˘Ú Ù˘ ÎÔ˘ÓÙ·Ï›ÓÈ, ÔfiÙ Á›ÓÂÙ·È ÈηÓfi Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ οı·ÚÛ˘ Ì ÙËÓ Î·‡ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡ Î·È ÙˆÓ ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈÎÒÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ. ŸÙ·Ó ÂÈÙ¢¯ı› ·˘Ùfi, Ô ÙÚÈÏfi˜ ·ÁˆÁfi˜ Á›ÓÂÙ·È ¤Ó·˜. A’ fiÔ˘ ÎÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜. 139 136 140 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ T›ÔÙ ¿ÏÏÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÎÔÈÓÔÔÈËı› ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì·. EΛÓÔ˜ Ô˘ ηÙ¢ı‡ÓÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ˘ÚÒÓ Ù˘ ‡Ï˘, ·›˙ÂÈ (Ì ‚¤‚·ÈÔ Î›Ó‰˘ÓÔ) Ì’ ¤Ó· ˘Ú Ô˘ ÌÔÚ› ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο Ó· ÙÔÓ Î·Ù·ÛÙÚ¤„ÂÈ. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘ ›Ûˆ, ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ˘„ÒÛÂÈ Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÙÔ ‰›Ô fiÔ˘ ÂÓÔÈΛ ÙÔ ·ı¿Ó·ÙÔ ¶Ó‡̷ ÙÔ˘ ÎÈ ¤ÂÈÙ· Ì ·˘ÙÔÂÈı·Ú¯›·, ÓÔËÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÎϤÙ˘ÓÛË ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÙÔ˘ ۈ̿وÓ, ÙfiÛÔ ÙˆÓ ÏÂÙÔÊ˘ÒÓ fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡, Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ÊÔÚ¤·˜ ÁÈ· ÙË ı›· Á¤ÓÓËÛË Î·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË Ì‡ËÛË. ŸÙ·Ó ÙÔ ·È‰›ÔÓ-XÚÈÛÙfi˜ (fiˆ˜ ÙfiÛÔ ˆÚ·›· ÙÔ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÔÈ XÚÈÛÙÈ·ÓÔ›) ÁÂÓÓËı› ÛÙÔ Û‹Ï·ÈÔ Ù˘ ηډȿ˜, ÙfiÙÂ Ô ı›Ԙ ·˘Ùfi˜ ηÏÂṲ̂ÓÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ Û˘ÓÂȉËÙ¿ Ù· ηÙÒÙÂÚ· ˘ÏÈο ÛÒÌ·Ù· ‰È· ÙÔ˘ ηı·ÁÈ·Ṳ̂ÓÔ˘ ÓÔ˘. MfiÓÔ fiÙ·Ó ÙÔ ‚Ô‡‰‰È ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· Û˘Ó¯Ҙ ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ÓÔËÙÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ (·’ fiÔ˘ ÚÔ·ÙÂÈ Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÙË ‰fiÌËÛË Ù˘ ·ÓÙ·Ûοڷӷ), Ë ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ı’ ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› Û’ ·˘Ùfi Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿Óˆ Î·È Ù· ηÙÒÙÂÚ· ˘Ú¿ ı· ·Ó¤ÏıÔ˘Ó Î·È ı· ·Ó·ÌÂȯıÔ‡Ó Ì ٷ ‰‡Ô ·ÓÒÙÂÚ·. MfiÓÔ fiÙ·Ó ÙÔ ¶Ó‡̷ Ì ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÛΤ„˘ ÂϤÁ¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ˘ÏÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜, Ë ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ ˙ˆ‹ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÔÚı‹ Ù˘ ı¤ÛË Î·È Ô ¤Ó‰ÔÓ £Âfi˜ Ï¿ÌÂÈ Î·È ·ÛÙÚ·Ô‚ÔÏ› ˆÛfiÙÔ˘ Ë ÌÔÚÊ‹ ¯·ı› ·fi ÙË ı¤· Î·È “·È Ô‰Ô› ÙˆÓ ‰Èη›ˆÓ ÔÌÔ›ˆ˜ ʈٛ Ï¿ÌÔ˘ÛÈÓ, ÚÔÔÚ‡ÔÓÙ·È Î·È ÊˆÙ›˙Ô˘ÛÈÓ, ¤ˆ˜ ηÙÔÚıÒÛË Ë Ë̤ڷ”. ª∂ƒO™ ¶PøTO TMHMA E KINH™H ™TO ºY™IKO KAI TO A™TPIKO ¶E¢IO I. ¶ÚÔηٷÚÎÙÈΤ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ. 1. O ÙÚÈÏfi˜ ÛÙfi¯Ô˜. 2. H ÙÚÈÏ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. 3. O ÙÚÈÏfi˜ ÙÚfiÔ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. Iπ. T· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋˜ ΛÓËÛ˘. 1. ¢È·¯ˆÚÈÛÌfi˜. 2. OÚÌ‹. 3. TÚÈ‚‹. 4. AÔÚÚfiÊËÛË. III. OÈ ÔÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋˜ ΛÓËÛ˘. 1. A‰Ú¿ÓÂÈ·. 2. KÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·. 3. ƒ˘ıÌfi˜. IV. ¶ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ΛÓËÛË Î·È Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi˜. V. H ΛÓËÛË Î·È Ù· ΤÓÙÚ·. 1. H ʇÛË ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ. 2. T· ΤÓÙÚ· Î·È ÔÈ ·ÎÙ›Ó˜. 3. T· ΤÓÙÚ· Î·È Ë ÎÔ˘ÓÙ·Ï›ÓÈ. 4. T· ΤÓÙÚ· Î·È ÔÈ ·ÈÛı‹ÛÂȘ. 5. T· ΤÓÙÚ· Î·È Ë Ì‡ËÛË. π. ¶POKATAPKTIKE™ ¶APATHPH™EI™ £∞ ‹ıÂÏ· Ó· ˘ÔÁÚ·Ì̛ۈ Î·È Ó· ÙÔÓ›Ûˆ ΢ڛˆ˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Î›ÓËÛË ÙËÓ ÔÔ›· ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ì ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ Ï·Óı¿ÓÔÓ ˘Ú 141 138 142 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ Ù˘ ηı·˘Ù‹˜ ‡Ï˘, ÌÈ· ΛÓËÛË Ô˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙÔ ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Î·È ÙË ‚·ÛÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ¶ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ AÎÙ›Ó·˜ Ù˘ EÓÂÚÁÔ‡ NÔËÌÔÛ‡Ó˘. EÎÊÚ¿˙ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÚÔ¤¯Ô˘Û· ȉÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ §fiÁÔ˘, ÙÔ˘ BÚ¿¯Ì·, ıˆÚÔ‡ÌÂÓÔ˘ Û·Ó ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ Î·È Ë È‰ÈfiÙËÙ· ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓ ‹ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÈ·˜ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚ˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘. K·ı¤Ó·˜ ·’ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ §fiÁÔ˘˜ fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û’ ÂΉ‹ÏˆÛË Î·È Â›Ó·È ¤ÙÛÈ ÚÔÛˆÔÔÈË̤ÓÔ˜, ‰È·‰ËÏÒÓÂÈ ÂΛÓË ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ô˘ ΢Úȷگ› ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ¿ÏϘ. K·ı¤Ó·˜ Ï›ÁÔ ‹ Ôχ ÙȘ ‰È·‰ËÏÒÓÂÈ fiϘ, ·ÏÏ¿ ÂΉËÏÒÓÂÈ ÙfiÛÔ ¤ÓÙÔÓ· ÌÈ· ·’ ÙȘ ÙÚÂȘ fi„ÂȘ ÒÛÙ ӷ ÂÎÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Û·Ó ·˘Ù‹ ηı·˘Ù‹ Ë fi„Ë. ¶·ÚfiÌÔÈ· ÔÈ ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÂÓÛ·ÚÎÔ‡ÌÂÓÔÈ Ù˙›‚·, ÏfiÁÔ˘ ¯¿ÚË, ÂÌÂÚȤ¯Ô˘Ó ¤Ó·Ó ÎÚ·‰·ÛÌfi Ô˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙÔ Î‡ÚÈÔ Ì¤ÙÚÔ ÙÔ˘˜, ·ÚfiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ó ÎÈ ¿ÏÏÔ˘˜ ‹ÛÛÔÓ˜ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÔ‡˜ ÎÚ·‰·ÛÌÔ‡˜. A˜ ÙÔ ·ÔÛ·ÊËÓ›ÛÔ˘Ì ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Ë ·Ï‹ıÂÈ· Ô˘ ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ Â›Ó·È ıÂÌÂÏÈ҉˘. 1. O ÙÚÈÏfi˜ ÛÙfi¯Ô˜, 2. H ÙÚÈÏ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, 3. O ÙÚÈÏfi˜ ÙÚfiÔ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. O TÚ›ÙÔ˜ §fiÁÔ˜. O ÙÚ›ÙÔ˜ §fiÁÔ˜ ‹ BÚ¿¯Ì· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÂÓÂÚÁfi ÓÔËÌÔÛ‡ÓËØ Ô ÙÚfiÔ˜ ‰Ú¿Û˘ TÔ˘ Â›Ó·È ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ·ÔηÏԇ̠ÂÚÈÛÙÚÔÊÈÎfi˜, ‹ ÂΛÓË Ë ÌÂÙÚÈ΋ ·Ó·Î‡ÎÏËÛË Ù˘ ‡Ï˘ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ı¤ÙÂÈ ·Ú¯Èο Û ΛÓËÛË ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÙ·È Û·Ó ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÏfiÙËÙ· Û’ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ÎÈ ¤ÂÈÙ· ÙÔ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ› ÛÙ· ÂÙ¿ ‰›·, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÂÙ¿ ÎÚ·‰·ÛÌÈΤ˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ˜ ‹ ̤ÙÚ·. H ‰È·‰Èηۛ· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ Î·ı¤Ó· ·’ ·˘Ù¿ Ù· ‰›· Î·È Ë ‡ÏË ÙÔ˘ οı ‰›Ô˘ ̤۷ ÛÙÔÓ ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·Ú¯Èο Û·Ó ÔÏfiÙËÙ· ÎÈ ¤ÂÈÙ· Û·Ó ÂÙ·Ï‹ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË. A˘Ù‹ Ë ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ‡Ï˘ Â¤Ú¯ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ΛÓËÛË ÎÈ ÂϤÁ¯ÂÙ·È ·’ ÙÔ NfiÌÔ Ù˘ OÈÎÔÓÔÌ›·˜ (¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÛÌÈÎÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜) Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı’ ·Û¯ÔÏËıԇ̠·ÚÁfiÙÂÚ·, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ Â‰Ò ÌfiÓÔ fiÙÈ ·˘Ùfi˜ Ô NfiÌÔ˜ Ù˘ OÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› Û·Ó ÂϤÁ¯ˆÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ §fiÁÔ˘. ™˘ÓÂÒ˜: ∫π¡∏™∏ ™∆O ºÀ™π∫O ∫∞π ∆O ∞™∆ƒπ∫O ¶∂¢πO 139 ·. O ÛÙfi¯Ô˜ TÔ˘ Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂÈÔÔÈË̤ÓË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ¶Ó‡̷ÙÔ˜ Î·È ‡Ï˘. ‚. H ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· TÔ˘ Â›Ó·È Ô ¯ÂÈÚÈÛÌfi˜ Ù˘ Ú·ÎÚ›ÙÈ ‹ ‡Ï˘, ÒÛÙ ӷ ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌfiÛÂÈ ‹ Ó· ÙËÓ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜. Á. O ÙÚfiÔ˜ ‰Ú¿Û˘ TÔ˘ Â›Ó·È ÂÚÈÛÙÚÔÊÈÎfi˜ ‹ Ì ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎÏËÛË Ù˘ ‡Ï˘ Ó· ÂÓÙ›ÓÂÈ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÎÈ ¤ÙÛÈ Ó· ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÈÔ Â‡Ï·ÛÙÔ. K·È ÔÈ ÙÚÂȘ ·˘Ù¤˜ ¤ÓÓÔȘ ‰È¤ÔÓÙ·È ·’ ÙÔ NfiÌÔ Ù˘ OÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ô˘ Â›Ó·È Ô NfiÌÔ˜ Ù˘ ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Û ¯ÚfiÓÔ Î·È ¯ÒÚÔ ‹ Ë ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˘ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘. A˘Ù‹ Ë ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˘ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ Â›Ó·È Ë ÂÈ˙ËÙÔ‡ÌÂÓË Î·È Ë ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓË ÛÙËÓ ˘ÏÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ‡·Ú͢. ¶·ÚÂÌÈÙfiÓÙˆ˜ Ô BÚ¿¯Ì· ÂΉËÏÒÓÂÈ £¤ÏËÛË, ÂÂȉ‹ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙÔ ÛÎÔfi, ηıÒ˜ Î·È AÁ¿Ë ÂÂȉ‹ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· Ë AÁ¿Ë ·ÔÙÂÏ› ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˘ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘. MÔÏÔÓfiÙÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Û˘ÓÈÛÙ¿ ·ÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË ¿ÍÈ· ÚÔÛÔ¯‹˜, ˆÛÙfiÛÔ Ú¤ÂÈ Ó· ı˘ÌfiÌ·ÛÙ fiÙÈ A˘Ùfi˜ Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È ÓÔËÌÔÛ‡ÓË Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÈÎfiÙËÙ· ÎÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Î‡ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi TÔ˘. O ¢Â‡ÙÂÚÔ˜ §fiÁÔ˜. O ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ §fiÁÔ˜, Ô BÈÛÓÔ‡, Ë ı›· AÎÙ›Ó· Ù˘ ™ÔÊ›·˜, Ë ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¯‹ ÙÔ˘ BÔ‡‰‰È Ô˘ ˙ËÙ¿ Ó· ÛÌ›ÍÂÈ Ì ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ NÔËÌÔÛ‡Ó˘, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi AÁ¿Ë. TËÓ Î›ÓËÛ‹ TÔ˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÙËÓ ÔÚ›ÛÔ˘ÌÂ Û·Ó ÛÂÈÚÔÂȉҘ ΢ÎÏÈ΋. EˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ΛÓËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÙfïÓ, ÚÔÛı¤ÙÂÈ Û’ ·˘Ù‹ ÙË ‰È΋ TÔ˘ ÌÔÚÊ‹ ΛÓËÛ˘, ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ÛÂÈÚÔÂȉԇ˜ ÂÚÈÔ‰È΋˜ ÌÂٷΛÓËÛ˘ Î·È Ì ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ¿Óˆ Û ÌÈ· ÙÚԯȿ ‹ ÛÊ·ÈÚÔÂȉ‹ ·ÙÚ·fi (Ô˘ ‰È·ÁÚ¿ÊÂÈ ¤Ó· Û˘Ó¯Ҙ ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓÔ ÛÂÈÚÔÂȉ¤˜ Á‡Úˆ ·fi ¤Ó· ÎÂÓÙÚÈÎfi ÂÛÙÈ·Îfi ÛËÌ›Ô) ÚÔ·ÙÔ˘Ó ‰‡Ô ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·: ·. ™˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Ù· ¿ÙÔÌ· Û ÌÔÚʤ˜. ‚. ¢È· ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ·˘ÙÒÓ ·ÔÎÙ¿ ÙËÓ ·Ó·Áη›· Â·Ê‹ Î·È ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ Ï‹ÚË Û˘Ó›‰ËÛË ÛÙ· ¤ÓÙ ‰›· Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘, ÂÎÏÂÙ‡ÓÔÓÙ·˜ Î·È ÂÍ¢ÁÂÓ›˙ÔÓÙ·˜ ‚·ıÌÈ·›· ÙȘ ÌÔÚʤ˜ fiˆ˜ ÙÔ ¶Ó‡̷ Ù˘ AÁ¿˘ ‹ Ë £Â›· ºÏfi- 143 140 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ Á· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ¿ÓÙÔÙ ÛÂÈÚÔÂȉҘ ÚÔ˜ ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ù˘ Ô˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ Î·È ÙËÓ ËÁ‹ ·’ ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔ‹ÏıÂ. 144 OÈ ÌÔÚʤ˜ ·˘Ù¤˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÛÊ·ÈÚÒÓ ‹ ·ÙfiÌˆÓ Ì¤Û· ÛÙÔ ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· ‹ ̤۷ ÛÙÔÓ ËÏÈ·Îfi ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ Î·È ÛÙȘ ÂÙ¿ ·ÚȘ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙȘ ÛÊ·›Ú˜ ÙˆÓ ÂÙ¿ ¶ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ ‹ ÙˆÓ ÂÙ¿ Ï·ÓËÙÈÎÒÓ §fiÁˆÓ. ŸÏ˜ ÔÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÛÊ·›Ú˜ Ô˘ ÎÏÈÌ·ÎÒÓÔÓÙ·È Î¿Ùˆ ·’ ÙȘ ·ÚȘ, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó fiϘ ÙȘ ‚·ıÌ›‰Â˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ̤¯ÚÈ ÙË ÛÙÔȯÂȷ΋ Ô˘Û›· ÛÙÔ ÙfiÍÔ Ù˘ ÂÓ¤ÏÈ͢.64 ¶Ú¤ÂÈ Ó· ı˘ÌfiÌ·ÛÙ ˆ˜ ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ AÙÚ·fi Ù˘ ∂Ó¤ÏÈ͢ Á›ÓÂÙ·È ·ÈÛıËÙ‹ Ë ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ BÚ¿¯Ì· ηıÒ˜ ÂÈ˙ËÙ¿ ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˘ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘. ™ÙËÓ AÙÚ·fi Ù˘ AÓ¤ÏÈ͢ Á›ÓÂÙ·È ·ÈÛıËÙfi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ §fiÁÔ˘ Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Û’ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ¯ÒÚÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÎÚ‡‚ÂÈ ÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ·Ï‡ÛÔ˘, ·ÏÏ¿ ·ÔÎÙ¿ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÂÈÙ·¯˘Óı¤ÓÙÔ˜ ÎÚ·‰·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ‹ Ù˘ ÂÓÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÚfiˆÓ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ – ÂÚÈÛÙÚÔÊÈÎÔ‡-ÛÂÈÚÔÂȉԇ˜ ΢ÎÏÈÎÔ‡ – ÛÙÔ Ì¤ÛÔ Ù˘ ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓ˘ ÙÚ›Ù˘ ·Ï‡ÛÔ˘. A˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ï‹ÚË ·Ó¿ÌÂÈÍË Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ BÚ¿¯Ì· Ì ÙËÓ ·ÓÈÔ‡Û· ÚfiÔ‰Ô ÙÔ˘ BÈÛÓÔ‡. A·ÓÙԇ̠ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Â¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Î·È ÙÚ›ÙË Ê˘ÏÂÙÈ΋ Ú›˙·. H ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ §fiÁÔ˘ ÚÔˆıÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÎÔÛÌÈÎfi NfiÌÔ Ù˘ ŒÏ͢. O NfiÌÔ˜ Ù˘ OÈÎÔÓÔÌ›·˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ Û·Ó ÎÏ¿‰Ô ÙÔ˘ ¤Ó·Ó ÂÈÎÔ˘ÚÈÎfi NfiÌÔ Î·Ù·Ê·ÓÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È NfiÌÔ˜ Ù˘ ÕˆÛ˘. OÈ ÎÔÛÌÈÎÔ› NfiÌÔÈ Ù˘ ŒÏ͢ Î·È Ù˘ OÈÎÔÓÔÌ›·˜ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó Û˘ÓÂÒ˜ ÙÔ ·ÒÙÂÚÔ ·›ÙÈÔ (ȉˆÌ¤ÓÔ ·fi ÌÈ· ÛÎÔÈ¿) Ù˘ ·ÈÒÓÈ·˜ ¿ˆÛ˘ Ô˘ ÂÌ̤ÓÂÈ fiÛÔ ÙÔ ¶Ó‡̷ ÂȉÈÒÎÂÈ ·ÓÙÔÙÈÓ¿ ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙË ÌÔÚÊ‹. H fi„Ë Ù˘ ‡Ï˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ¿ÓÙÔÙ ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˘ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ Î·È ·ˆı› οı ٿÛË ÁÈ· ÔÌ·‰ÈÎfi Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi, 64 ∏ ™ÙÔȯÂȷ΋ O˘Û›· Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi Û˘Ûۈ̷ÙÒÛÂȘ ‡Ï˘ Û οÔÈÔ ·’ Ù· ¤ÍÈ ÌË-·ÙÔÌÈο ˘Ô‰›· ÙÔ˘ ÓÔËÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÂÈı˘ÌËÙÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ – Û˘Ûۈ̷ÙÒÛÂȘ Ô˘ ‰Â ¯ÚËÛÈÌÂ‡Ô˘Ó Î·ı·˘Ù¤˜ Û·Ó ÌÔÚʤ˜ ÁÈ· Ó· ÂÓÔÈ΋ÛÂÈ Î¿ÔÈ· ÔÓÙfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ Û·Ó ÙÔ ˘ÏÈÎfi ·’ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰ÔÌËıÔ‡Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÌÔÚʤ˜. ∫π¡∏™∏ ™∆O ºÀ™π∫O ∫∞π ∆O ∞™∆ƒπ∫O ¶∂¢πO 141 ÂÓÒ ÙÔ ¶Ó‡̷, Ô˘ ‰È¤ÂÙ·È ·’ ÙÔ NfiÌÔ Ù˘ ŒÏ͢, ÂȉÈÒÎÂÈ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ·’ ÙËÓ ‡ÏË ‰È· Ù˘ ÌÂıfi‰Ô˘ Ù˘ ÚÔÛ¤Ï΢Û˘ ÂÓfi˜ ‰È·ÚÎÒ˜ Â·ÚΤÛÙÂÚÔ˘ Ù‡Ô˘ ‡Ï˘ ηٿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ‰È¿ÎÚÈÛ˘ ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ·fi ÙÔ ··ÙËÏfi Î·È ‰È¤Ï¢Û˘ ·’ ÙË ÌÈ· Ï¿ÓË ÛÙËÓ ¿ÏÏË ˆÛfiÙÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó Ï‹Úˆ˜ Ù· ·Ôı¤Ì·Ù· Ù˘ ‡Ï˘. TÂÏÈο Ô ŒÓÔÈÎÔ˜ Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ ÓÈÒıÂÈ ÙËÓ ·ÚfiÚÌËÛË ‹ ÙËÓ ÂÏÎÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ E·˘ÙÔ‡ TÔ˘. O Â·ÓÂÓÛ·ÚÎÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ù˙›‚·, ÏfiÁÔ˘ ¯¿ÚË, ¯·Ì¤ÓÔ˜ ÛÙÔ Ï·‚‡ÚÈÓıÔ Ù˘ Ï¿Ó˘, ·Ú¯›˙ÂÈ Ì ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ó’ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ (˘fi ÙÔ NfiÌÔ Ù˘ ŒÏ͢) ÙÔÓ ÎÚ·‰·ÛÌfi ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ ÙÔ˘ EÁÒ, Ô˘ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙ¤ÎÂÈ Û·Ó §fiÁÔ˜, Ë ıÂfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÎfiÛÌÔ˘˜ Ù˘ ÂÌÂÈÚ›·˜. AÚÁfiÙÂÚ·, fiÙ·Ó ÙÔ Î·ı·˘Ùfi ÂÁˆÈÎfi ÛÒÌ· ÂÎÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Û·Ó Ï¿ÓË, Ô ÎÚ·‰·ÛÌfi˜ Ù˘ ∂Ó¿‰·˜ Á›ÓÂÙ·È ·ÈÛıËÙfi˜ Î·È Ô Ù˙›‚·, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ οو ·’ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÓfiÌÔ, ‰È·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ ‰È·Ì¤ÛÔ˘ Ù˘ ‡Ï˘ ÙˆÓ ‰‡Ô ‰›ˆÓ Ù˘ ˘ÂÚ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÂͤÏÈ͢ ˆÛfiÙÔ˘ ÛÌ›ÍÂÈ Ì ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ Ô˘Û›·. ™˘ÓÂÒ˜: ·. O ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ §fiÁÔ˘ Â›Ó·È Ë Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛË Ô˘ ı’ ·ÔÎÙËı› ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ §fiÁÔ. ‚. H ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· TÔ˘ Â›Ó·È Ë ‰fiÌËÛË ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ Ô˘ ı’ ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó Ù· ÂÚÁ·Ï›· Ù˘ ÂÌÂÈÚ›·˜ ∆Ô˘. Á. O ÙÚfiÔ˜ ‰Ú¿Û˘ TÔ˘ Â›Ó·È Î˘ÎÏÈÎfi˜ Î·È ÛÂÈÚÔÂȉ‹˜, Ë ·Ó·Î‡ÎÏËÛË ÙÔ˘ ÙÚÔ¯Ô‡ Ù˘ ‡·Ú͢ Û ٷÎÙÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÁÈ· οÔÈÔ ÂȉÈÎfi ÛÎÔfi Î·È Ë ÚfiÔ‰Ô˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÛÊ·ÈÚÒÓ ‡Ï˘ Á‡Úˆ ·fi ¤Ó· ÛÙ·ıÂÚfi ΤÓÙÚÔ Ì¤Û· ÛÙËÓ ËÏȷ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ·. OÈ ÙÚÂȘ ·˘Ù¤˜ ¤ÓÓÔȘ ‰È¤ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ NfiÌÔ Ù˘ ŒÏ͢, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÓfiÌÔ Ô˘ ΢‚ÂÚÓ¿ ÙËÓ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ‹ ÙË ‰Ú¿ÛË Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË: ·. AÓ¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ◊ÏÈÔ Î·È ÙÔ˘˜ ¤ÍÈ ·‰ÂÏÊÔ‡˜ ÙÔ˘. ‚. AÓ¿ÌÂÛ· ÛÙ· ·Ó·Î˘ÎÏÔ‡ÌÂÓ·, ÛÙÚÔ‚ÈÏÈ˙fiÌÂÓ· ÂÙ¿ ‰›· ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. 145 142 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ Á. AÓ¿ÌÂÛ· Û ηıÂÙ› ÛÙËÓ ‡ÏË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ, ÛÙȘ ηı·˘Ù¤˜ ÛÊ·›Ú˜ Ù˘ ‡Ï˘ Î·È ÛÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ÛÊ·ÈÚÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ÂÓۈ̷و̤Ó˜ Û ÌÔÚʤ˜ ¿ÏψÓ. 146 O ¶ÚÒÙÔ˜ §fiÁÔ˜. O ÚÒÙÔ˜ §fiÁÔ˜ Â›Ó·È Ë AÎÙ›Ó· Ù˘ KÔÛÌÈ΋˜ £¤ÏËÛ˘. O ÙÚfiÔ˜ ‰Ú¿Û˘ TÔ˘ Â›Ó·È Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο Ë ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ˘ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘ ̤۷ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ì·¯·Ì·Ó‚·ÓÙ¿Ú· ‹ Ë̤ڷ˜ ÙÔ˘ BÚ¿¯Ì· (ÙÔ˘ ÏÔÁÔ˚ÎÔ‡ ·ÎÏÔ˘) ‰Â ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ·ÓÙÈÏËÊıԇ̠Ò˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο Â›Ó·È Ë ÚÒÙË fi„Ë Ù˘ ı¤ÏËÛ˘ ‹ ‰‡Ó·Ì˘. TË ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÒÚ· Û·Ó ı¤ÏËÛË ÁÈ· ‡·ÚÍË, ÂΉËÏÔ‡ÌÂÓË Ì¤Ûˆ Ù˘ ‡Ï˘ ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ (Ù˘ ¶ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ AÎÙ›Ó·˜ Î·È Ù˘ £Â›·˜ AÎÙ›Ó·˜) Î·È ÙËÓ ÂÎÏ·Ì‚¿ÓÔ˘ÌÂ Û·Ó ÂΛÓÔ Ô˘ ηٿ οÔÈÔ ·fiÎÚ˘ÊÔ ÙÚfiÔ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ì ÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ. ∫·Ù¿ ÙÚfiÔ ·Û‡ÏÏËÙÔ ÁÈ· Ì·˜ Ô ÚÒÙÔ˜ §fiÁÔ˜ ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ¿ÏÏˆÓ ·ÛÙÂÚÈÛÌÒÓ. ŸÙ·Ó ηٷÓÔËı› ηχÙÂÚ· Ë ÚÒÙË ·˘Ù‹ fi„Ë (ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì·¯·Ì·Ó‚·ÓÙ¿Ú·), ı· Á›ÓÂÈ ·ÓÙÈÏËÙfi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ÂÙ¿ P›ÛÈ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÕÚÎÙÔ˘65 ηıÒ˜ ÎÈ Ë ˘¤ÚÙ·ÙË ÂÈÚÚÔ‹ ÙÔ˘ ™ÂÈÚ›Ô˘Ø ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ YÈÔ‡ ‹ Ù˘ fi„˘ ÙÔ˘ BÈÛÓÔ‡ Û¯ÂÙÈ˙fiÌ·ÛÙ ÛÙÂÓfiÙÂÚ· Ì ÙȘ ¶ÏÂÈ¿‰Â˜ Î·È ÙËÓ Â›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜ ‰È· ÙÔ˘ HÏ›Ô˘ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜ ‰È· Ù˘ AÊÚÔ‰›Ù˘. TÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ §fiÁÔ, Ô˘ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ÌfiÓÔ Û ۇӉÂÛË Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‡Ô ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ·, Â›Ó·È ¤Ó· ‚·ı‡ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ Î·Ù·ÓÔÔ‡Ó Ï‹Úˆ˜ Ô‡Ù ÎÈ ÂΛÓÔÈ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ÙËÓ ¤ÎÙË M‡ËÛË. O ÚÒÙÔ˜ §fiÁÔ˜ ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ÙË “ı¤ÏËÛË ÁÈ· ˙ˆ‹” Î·È Ì¤Ûˆ Ù˘ Û˘Ì‚ÔÏ‹˜ TÔ˘ ‹Úı·Ó ÔÈ M·Ó·Û·Ô‡ÙÚ· Û ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ‡·ÚÍË ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË Î·È ÙË ÓÙ‚·˚΋ ÈÂÚ·Ú¯›·. ™’ ·˘Ùfi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ë ·Ó¿ÌÂÈÍË Ù˘ £Â›·˜ AÎÙ›Ó·˜ Ù˘ ™ÔÊ›·˜ Î·È Ù˘ ¶ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ AÎÙ›Ó·˜ Ù˘ ÓÔ‹ÌÔÓÔ˜ ‡Ï˘ Û˘ÁÎÚÔÙ› ÙË ÌÂÁ¿ÏË ‰ÈÏ‹ ·Ó¤ÏÈÍËØ ›Ûˆ ·fi ÙȘ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ÎÔÛÌÈΤ˜ OÓÙfiÙËÙ˜ ÛÙ¤ÎÂÈ ÌÈ· ¿ÏÏË Ë OÔ›· Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙËÓ ÂÓۈ̿وÛË Ù˘ £¤ÏËÛ˘ 65 “OÈ πÓ‰Ô› ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÂÙ¿ ·Ú¯¤ÁÔÓÔ˘˜ ƒ›ÛÈ ÙÔ˘˜ ÛÙË ªÂÁ¿ÏË ÕÚÎÙÔ. ™·Ó ÚˆÙfiÙ˘· ‹ ÂÌ„˘¯ÒÓÔ˘Û· ËÁ‹ ÙˆÓ ÂÙ¿ O˘Ú¿ÓÈˆÓ ∞ÓıÚÒˆÓ, ÙˆÓ Ï·ÓËÙÈÎÒÓ §fiÁˆÓ, ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÙ¿ À¿ÚÍÂȘ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÂÙ¿ ¿ÛÙÚˆÓ Ù˘ ÕÚÎÙÔ˘.” – ª.¢., ππ, 668. ∫π¡∏™∏ ™∆O ºÀ™π∫O ∫∞π ∆O ∞™∆ƒπ∫O ¶∂¢πO 143 Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙȘ ÌÔÚʤ˜ – ·Ó ÎÈ fi¯È ¿ÏϘ ·’ ÙȘ ÌÔÚʤ˜ Ù˘ ÈÂÚ·Ú¯›·˜ ÙˆÓ MÂÁ¿ÏˆÓ ¢ÔÌËÙÒÓ ÓÙ¤‚· ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÈÂÚ·Ú¯›·˜ Û ¯ÚfiÓÔ Î·È ¯ÒÚÔ. ∂›Ó·È Ë ÂÌ„˘¯ÒÓÔ˘Û· ·Ú¯‹Ø Ë fi„Ë ı¤ÏËÛË-ÁÈ·-˙ˆ‹ ÙˆÓ ÂÙ¿ IÂÚ·Ú¯ÈÒÓ. øÛÙfiÛÔ ÔÈ ÂÙ¿ ·˘Ù¤˜ IÂÚ·Ú¯›Â˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó (fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë E.¶.M.) ÙËÓ ÂÙ·Ï‹ ·ÎÙ›Ó· Ù˘ ÛÔÊ›·˜, ÙÔ ‰Ú¿ÎÔÓÙ· Ì ÙȘ ÂÙ¿ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘.66, 67, 68 ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‚·ı‡ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Î·È ÌfiÓÔ ÌÈ· Ó‡ÍË ÁÈ’ ·˘Ùfi ÌÔÚ› ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Ó’ ·Ó¢ÚÂı› ·’ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ÂÓ·ÙÂÓ›˙ÂÈ ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÎfiÛÌÔ˘˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ‹˜ ÙÔ˘. Ÿˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô §fiÁÔ˜ Ì·˜ ÂȉÈÒÎÂÈ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· ‰È· ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ TÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÙÚÈÏ‹ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘, Ù˘ ÔÔ›·˜ Ë ·ÚÔ‡Û· Â›Ó·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË, ¤ÙÛÈ ÎÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÂȉÈÒÎÂÈ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ – Ê˘ÛÈÎÔ‡, ·ÛÙÚÈÎÔ‡ Î·È ÓÔËÙÈÎÔ‡. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Â›Ó·È Ôψ̤ÓÔ˜ ÛÙÔ ·ÛÙÚÈÎfi ÙÔ˘ ÛÒÌ·, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË fi„Ë ÙÔ˘, fiˆ˜ ÎÈ Ô ·‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÙÔ˜ §fiÁÔ˜ Â›Ó·È Ôψ̤ÓÔ˜ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË fi„Ë TÔ˘. ™ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÙÔ ¯ÒÚÔ, fiˆ˜ ÙÔ˘˜ ÓÔԇ̠ÙÒÚ·, ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Ù˙›‚· ‰È¤ÂÙ·È ·fi ÙÔ ·›ÛıËÌ·, ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· Î·È ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÎÈ fi¯È ·’ ÙË ı¤ÏËÛË, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ë fi„Ë ı¤ÏËÛË Î˘‚ÂÚÓ¿ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË, ηıfiÛÔ ÙÔ ∂ÁÒ Ô˘ Â›Ó·È Ë ËÁ‹ Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ ÂΉËÏÒÓÂÈ ÙË ı¤ÏËÛË ÁÈ· ·Á¿Ë. H ‰˘ÛÎÔÏ›· ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙËÓ ·ÓÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ÓÔ˘ Ó· Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÙÚÈÏ‹˜ ·˘Ù‹˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, ·ÏÏ¿ Ì ÙÔ ‚·ı˘ÛÙfi¯·ÛÙÔ ÏÔÁÈÛÌfi ¿Óˆ ÛÙËÓ ¶ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Î·È ÛÙË Û¯¤ÛË 66 ª.¢., π, 100-108. 67 O ™Ô‡Ì· ƒ¿Ô ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ¶¤ÓÙ ÃÚfiÓÈ· £ÂÔÛÔÊ›·˜, ÛÂÏ. 102, ϤÂÈ: “™·Ó ÁÂÓÈÎfi˜ ηÓfiÓ·˜ ÔÔÙ‰‹ÔÙ ÎÈ ·Ó ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ·ÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ÂÈÛÙ‹ÌË Ù˘ πÓ‰›·˜ ÂÙ¿ ÔÓÙfiÙËÙ˜, Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ôı¤ÛÂÙ ˆ˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ‡·ÚÍË ·fi ÙÚÂȘ ÚˆÙ·Ú¯ÈΤ˜ ÔÓÙfiÙËÙÂ˜Ø Î·È ˆ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÙÚÂȘ ·ÓÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È ¿ÏÈ ·fi ÌÈ· ÂÓÈ·›· ÔÓÙfiÙËÙ· ‹ ÂÓ¿‰·. °È· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÁÓˆÛÙfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÔÈ ÂÙ¿ ¯ÚˆÌ·ÙÈΤ˜ ·ÎÙ›Ó˜ Ù˘ ËÏȷ΋˜ ·ÎÙ›Ó·˜ ·ÓÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È ·fi ÙÚÂȘ ÚˆÙ·Ú¯ÈΤ˜ ¯ÚˆÌ·ÙÈΤ˜ ·ÎÙ›ÓÂ˜Ø Î·È Ù· ÙÚ›· ·ÚÈ· ¯ÚÒÌ·Ù· Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ËÏȷ΋ ·ÎÙ›Ó· Ì ٷ Ù¤ÛÛÂÚ· ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙ·. ¶·ÚfiÌÔÈ· ÔÈ ÙÚÂȘ ÚˆÙ·Ú¯ÈΤ˜ ÔÓÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤ÊÂÚ·Ó Û ‡·ÚÍË ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó ̤۷ ÙÔ˘ Ì ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÔÓÙfiÙËÙ˜ ÔÈ Ôԛ˜ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÚˆÙ·Ú¯ÈÎÒÓ.” µÏ¤ Â›Û˘ ª.¢., π, 190, 191. 68 µÏ¤ ª.¢., π, 100, 108. ∂›Û˘ ™ÙÚÔÊ‹ πππ, 7∞. 147 144 148 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ Ù˘ Ì ÙÔ EÁÒ, Ô˘ Â›Ó·È Ë fi„Ë Ù˘ ·Á¿˘ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÎfiÛÌÔ˘˜ Â›Ó·È ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· Î·È Ë fi„Ë Ù˘ ı¤ÏËÛ˘, ı· ¤ÏıÂÈ Î¿ÔÈÔ ·Ì˘‰Úfi ʈ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ·Ó¿ÏÔÁ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ó·Î‡ÙÔ˘Ó ÁÈ· ÙË £ÂfiÙËÙ· ‹ ÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È ·’ ÙË ÌÈÎÚÔÎÔÛÌÈ΋ ˆ˜ ÙË Ì·ÎÚÔÎÔÛÌÈ΋ ÛÊ·›Ú·. H fi„Ë ÙÔ˘ M·¯·ÓÙ¤‚· ‹ Ô ÚÒÙÔ˜ §fiÁÔ˜ (Ô˘ ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ÙËÓ ÎÔÛÌÈ΋ ı¤ÏËÛË) ÂϤÁ¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ NfiÌÔ Ù˘ ™‡ÓıÂÛ˘, ÙÔÓ ÎÔÛÌÈÎfi ÓfiÌÔ Ô˘ ‰È¤ÂÈ ÙËÓ Ù¿ÛË ÚÔ˜ ÂÓÔÔ›ËÛËØ ÌfiÓÔ Ô˘ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÔÔ›ËÛË ‡Ï˘ Î·È ¶Ó‡̷ÙÔ˜ ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÎÈ ¤ÂÈÙ· ÛÙÔÓ ¤Ó·Ó. OÈ ÙÚÂȘ ·˘ÙÔ› ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ¶Ó‡̷, ÔÈfiÙËÙ· Î·È ·Ú¯‹ ÎÈ fi¯È ÙfiÛÔ ÙËÓ ‡ÏË, ÌÔÏÔÓfiÙÈ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ˘ÔÙ¿ÛÛÂÙ·È ÂÌÓÂfiÌÂÓË ·’ ÙÔ Ó‡̷. O NfiÌÔ˜ Ù˘ ™‡ÓıÂÛ˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ∂ΛÓÔÓ Ô˘ Â›Ó·È ·ÓÒÙÂÚÔ˜ ÎÈ ·’ ÙÔ §fiÁÔ Ì·˜ Î·È Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙÔ ÓfiÌÔ ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ Ô˘ ·ÛΛ ¿Óˆ ÛÙÔ §fiÁÔ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·Ùfi˜ Ì·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Û¯¤ÛË Ô˘ Ù›ÓÂÈ Û ·Ê·›ÚÂÛË ‹ Û’ ÂΛÓË ÙË Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙË Û˘ÓÂȉËÙ‹ ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ (ÎÈ fiÏÔ ÙÔ ı¤Ì· ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙË Ï¤ÍË “Û˘ÓÂȉËÙ‹”) ÛÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi ÙÔ˘˜ ÛËÌÂ›Ô Û‡ÓıÂÛ˘ ‹ ÛÙËÓ ÂÓÔÔ›ËÛË Ì ÙËÓ ËÁ‹ ÙÔ˘˜. ¶ËÁ‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ô ENA™ °IA TON O¶OIO TI¶OTA ¢EN M¶OPEI NA EI¶ø£EI, fiˆ˜ ›‰·Ì ӈڛÙÂÚ·. ™˘ÓÂÒ˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ §fiÁÔ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË Û‡ÓÔ„Ë fiˆ˜ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ §fiÁÔ˘˜: ·. O ÛÙfi¯Ô˜ TÔ˘ Â›Ó·È Ë Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ¶ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÔÎÙÔ‡Ó Û˘Ó›‰ËÛË ‰È· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Î·È Ô˘ ‰È·Ì¤ÛÔ˘ Ù˘ ÂÌÂÈÚ›·˜ ÛÙËÓ ‡ÏË ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Û ÔÈfiÙËÙ·. ‚. H ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· TÔ˘ Â›Ó·È Ó· Ù· ‰È·ÙËÚ›, ‰È· Ù˘ ı¤ÏËÛ˘, Û ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· Ó· Ù· ·Ê·ÈÚ› Î·È Ó· Ù· ÛÌ›ÁÂÈ ¿ÏÈ Ì ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ËÁ‹. A’ fiÔ˘ Î·È Ë ·Ó¿ÁÎË Ó· ı˘ÌfiÌ·ÛÙ fiÙÈ ‚·ÛÈο Ô ÚÒÙÔ˜ §fiÁÔ˜ ÂϤÁ¯ÂÈ ÙȘ ÎÔÛÌÈΤ˜ ÔÓÙfiÙËÙ˜ ‹ Ù· ÂÍˆÛ˘ÛÙËÌÈο fiÓÙ·Ø Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ §fiÁÔ˜ ÂϤÁ¯ÂÈ ÙȘ ËÏȷΤ˜ ÔÓÙfiÙËÙÂ˜Ø Ô ÙÚ›ÙÔ˜ §fiÁÔ˜ ÂϤÁ¯ÂÈ ÙȘ ÛÂÏËÓȷΤ˜ ÔÓÙfiÙËÙ˜ ηıÒ˜ Î·È Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ¿ ÙÔ˘˜ ÔÔ˘‰‹ÔÙ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. ∫π¡∏™∏ ™∆O ºÀ™π∫O ∫∞π ∆O ∞™∆ƒπ∫O ¶∂¢πO 145 ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÂÎÙ·ıԇ̠۠ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÓfiÓ· ·˘Ùfi fiÛÔ Ô ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ ÓÔ˘˜ ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ ÙˆÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·. TÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙË Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛË ˆ˜ fiÏ· ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È Ì ÌÈ· ı›· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ô˘ ‰ڿ˙ÂÙ·È ¤Íˆ ·’ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. A’ fiÔ˘ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ÚÒÙÔ˜ §fiÁÔ˜ ·ÔηÏÂ›Ù·È K·Ù·ÛÙÚÔʤ·˜ ÂÂȉ‹, ıˆÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi οو ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ, Û˘ÓÈÛÙ¿ ·Ê·›ÚÂÛË. TÔ ¤ÚÁÔ TÔ˘ Â›Ó·È Ë Û‡ÓıÂÛË ¶Ó‡̷ÙÔ˜ Ì ¶Ó‡̷, Ë ÙÂÏÈ΋ ÙÔ˘˜ ·Ê·›ÚÂÛË ·’ ÙËÓ ‡ÏË Î·È Ë ÂÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ÎÔÛÌÈ΋ ÙÔ˘˜ ËÁ‹. E›Ó·È ÏÔÈfiÓ EΛÓÔ˜ Ô˘ ÂÈʤÚÂÈ ÙËÓ Ú·Ï¿ÁÈ· ‹ ÙËÓ ·ÔÛ‡ÓıÂÛË Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ – Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ·Ê·ÈÚ¤ıËΠÙÔ ¶Ó‡̷. EÂÎÙ›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁ›· ÛÙÔ ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘ÏÏ¿‚Ô˘Ì ·Ì˘‰Ú¿ ÙËÓ ›‰È· ȉ¤· ÎÈ ¤ÙÛÈ Ó’ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ηٷÓÔԇ̠̠ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘¯¤ÚÂÈ·. TÔ EÁÒ (fiÓÙ·˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ‰›Ô fi,ÙÈ ÎÈ Ô §fiÁÔ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ¿ TÔ˘) Û˘ÓÈÛÙ¿ ·ÚfiÌÔÈ· ÙËÓ ÂÌ„˘¯ÒÓÔ˘Û· ı¤ÏËÛË, ÙÔÓ Î·Ù·ÛÙÚÔʤ· ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ, ÙÔÓ ÂÈʤÚÔÓÙ· ÙËÓ Ú·Ï¿ÁÈ· ÎÈ EΛÓÔÓ Ô˘ ·ÔÛ‡ÚÂÈ ÙÔÓ ÂÛÒÙÂÚÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ¿ÓıÚˆÔ ·fi ÙÔ ÙÚÈÏfi ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ø ÙÔ˘˜ Û‡ÚÂÈ ÚÔ˜ ·˘ÙfiÓ, ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. TÔ EÁÒ Â›Ó·È Â͈ÎÔÛÌÈÎfi fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÔÓ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ‰›Ô Î·È Ì ÙË Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ ı· ‰È¢ÎÚÈÓÈÛı› ÙÔ ·ÏËıÈÓfi ÎÔÛÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓ¤¯ÂÙ·È Ô §fiÁÔ˜ Î·È Ù· “ÂÓ Ê˘Ï·Î‹ Ó‡̷ٷ” fiˆ˜ ÙÔ ı¤ÙÂÈ Ô XÚÈÛÙÈ·Ófi˜. Á. O ÙÚfiÔ˜ ‰Ú¿Û˘ TÔ˘ Â›Ó·È Ë ÚÔÒıËÛËØ ‰È΋ TÔ˘ Â›Ó·È Ë ı¤ÏËÛË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ›Ûˆ ·’ ÙËÓ ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÎÈ A˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô˘ ˆı› ÙÔ ¶Ó‡̷ ‰È· Ù˘ ‡Ï˘ ˆÛfiÙÔ˘ ·Ó·‰˘ı› ÙÂÏÈο ·’ ·˘Ù‹ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÈÙ‡¯ÂÈ ‰‡Ô Ú¿ÁÌ·Ù·: ¶ÚÒÙÔ. ¶ÚfiÛıÂÛ ÔÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ·Ó·‰‡ÂÙ·È Û˘ÓÂÒ˜ Ì ÙËÓ ·ÔÎÙËı›۷ ÈηÓfiÙËÙ· Ô˘ ÙÔ˘ ÚfiÛÊÂÚÂ Ë ÂÌÂÈÚ›·. ¢Â‡ÙÂÚÔ. A‡ÍËÛ ÙÔÓ ÎÚ·‰·ÛÌfi Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ‡Ï˘ Ì ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë ‡ÏË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ Ú·Ï¿ÁÈ· Î·È Ù˘ Û˘ÛÎfiÙÈÛ˘ Ó· ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ·ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο – 149 146 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· – ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ NfiÌÔ˘ Ù˘ OÈÎÔÓÔÌ›·˜ – ÎÈ ¤Ó· ‰ÈÏfi Ì·ÁÓËÙÈÛÌfi Ô˘ ı· Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ Ù˘ ŒÏ͢. 150 K·È ÔÈ ÙÚÂȘ ·Ú·¿Óˆ ¤ÓÓÔȘ ‰È¤ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ NfiÌÔ Ù˘ ™‡ÓıÂÛ˘ Ô˘ Â›Ó·È Ô ÓfiÌÔ˜ ÌÈ·˜ Û˘ÓÂÎÙÈ΋˜ ı¤ÏËÛ˘-ÁÈ·-›ӷÈ, ÈÛ¯‡Ô˘Û·˜ fi¯È ÌfiÓÔ Û ¯ÚfiÓÔ Î·È ¯ÒÚÔ ·ÏÏ¿ Î·È Û’ ¤Ó·Ó ·ÎfiÌË ÈÔ ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ Î‡ÎÏÔ. OÈ ÚÔηٷÚÎÙÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ·Ú·Ù¤ıËÎ·Ó Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ì ÙË Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ fiÏÔ˘. M ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Î·È ıÔÏÒÓÂÈ Ë È‰¤·Ø ÔÈ Ï¤ÍÂȘ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ηχÙÔ˘Ó ‹ ÎÚ‡‚Ô˘Ó ÙȘ ÛΤ„ÂȘ, ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ Â˘ÎÚ›ÓÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ì ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ÚÔηÏÔ‡Ó Û‡Á¯˘ÛË. TÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ §fiÁÔ˘ (fiÓÙ·˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· Ù˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ Ô˘ÛÈÒ‰Ô˘˜ ¶Ó‡̷ÙÔ˜) Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ¢ÎÔÏfiÙÂÚ· ·’ fi,ÙÈ ÙÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ §fiÁÔ˘, ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÂÌ„˘¯ÒÓÔ˘Û·˜ ı¤ÏËÛ˘. K¿ÔÈ· ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛË ›Ûˆ˜ ÚÔ·„ÂÈ ·Ó ÂÎÊÚ·Ûıԇ̠̠‚¿ÛË fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ˘Úfi˜. O ÙÚ›ÙÔ˜ §fiÁÔ˜ Â›Ó·È ˘Ú Û ‡ÏË. K·Ù·Î·›ÂÈ Ì ÙËÓ ÙÚÈ‚‹ Î·È ·ÔÎÙ¿ Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È ÚfiÛıÂÙÔ ÎÚ·‰·ÛÌfi ·fi ÙËÓ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÛÊ·ÈÚÒÓ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÚÔÍÂÓ› ÙË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÙÚÈ‚‹. O ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ §fiÁÔ˜ Â›Ó·È ËÏÈ·Îfi ˘Ú. ™˘ÓÈÛÙ¿ ·Ó¿ÌÂÈÍË ÙÔ˘ ˘Úfi˜ Ù˘ ‡Ï˘ Î·È ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ˘Úfi˜ ÙÔ˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜, Ë ÔÔ›· ·Ú¿ÁÂÈ Û ¯ÚfiÓÔ Î·È ¯ÒÚÔ ÂΛÓÔ ÙÔ ˘Ú Ô˘ ·ÔηÏԇ̠ËÏÈ·Îfi. ∞ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÊÏfiÁ·˜, ‹ ÙËÓ Ô˘ÛÈÒ‰Ë ÊÏfiÁ· Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È ·’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÌ›ÍÈÌÔ. K¿ÔÈ· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ÌÔÚ› Ó· ȉˆı› ÛÙÔ ·ÎÙÈÓÔ‚fiÏÔ ˘Ú Ù˘ ‡Ï˘ Î·È ÛÙȘ ÂÎÔÚ‡ÛÂȘ, ÏfiÁÔ˘ ¯¿ÚË, ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ËÏ›Ô˘, ÂÓfi˜ Ï·Ó‹ÙË, ‹ οÔÈÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ fiÓÙÔ˜ – Ô˘ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›ÙˆÛË ·ÔηÏÔ‡ÓÙ·È Ì·ÁÓËÙÈÛÌfi˜. H ÂÎfiÚ¢ÛË ‹ Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi˜ ÎÚ·‰·ÛÌfi˜ ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ·Ó¿ÌÂÈ͢ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ Î·È ‡Ï˘ Î·È Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜ Ù˘ ‡Ï˘ ‹ Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ ÛÙËÓ ¤Ó‰ÔÓ ˙ˆ‹. TÔ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ·, ‹ Ô ‹ÏÈÔ˜ Û’ ÂΉ‹ÏˆÛË, Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ·Ó¿ÌÂÈ͢ ÙÔ˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ (ËÏÂÎÙÚÈÎfi ˘Ú) Ì ÙËÓ ∫π¡∏™∏ ™∆O ºÀ™π∫O ∫∞π ∆O ∞™∆ƒπ∫O ¶∂¢πO 147 ‡ÏË (˘Ú ‰È· ÙÚÈ‚‹˜) Î·È ÔÈ ÂÎÔÚ‡ÛÂȘ ÙÔ˘ YÈÔ‡ Û ¯ÚfiÓÔ Î·È ¯ÒÚÔ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·’ ÙËÓ Â¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‡Ï˘ Î·È Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ ÛÙËÓ ¤Ó‰ÔÓ ˙ˆ‹. O ÚÒÙÔ˜ §fiÁÔ˜ Â›Ó·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi ˘Ú, ÙÔ ˘Ú ÙÔ˘ ·ÁÓÔ‡ ¶Ó‡̷ÙÔ˜. øÛÙfiÛÔ Û ÂΉ‹ÏˆÛË Â›Ó·È Ô YÈfi˜, ÁÈ·Ù› ηٿ ÙËÓ ¤ÓˆÛË Ì ÙËÓ ‡ÏË (ÙË MËÙ¤Ú·) ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Ô YÈfi˜ ‰È· ÙÔ˘ OÔ›Ô˘ ηı›ÛÙ·Ù·È ÁÓˆÛÙfi˜. H ‰‹ÏˆÛË “ÂÁÒ Î·È Ô ·Ù‹Ú ÂÓ ÂṲ̂Ӕ69 Â›Ó·È Ë ÈÔ ·fiÎÚ˘ÊË ÛÙË XÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ B›‚ÏÔ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ¤ÓˆÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ì ÙËÓ ËÁ‹ ÙÔ˘, ÙËÓ ÂÓ¿‰·, ̤ۈ ÙÔ˘ ÂÁÒ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ¤ÓˆÛË fiÏ˘ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì ÙËÓ ËÁ‹ Ù˘, ÙËÓ fi„Ë ı¤ÏËÛË, ÙÔÓ ÚÒÙÔ §fiÁÔ. £· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ÙÒÚ· Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙԇ̠·˘ÛÙËÚ¿ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ˘Úfi˜ ÛÙËÓ ‡ÏË Î·È Ù˘ ÂÓÂÚÁÔ‡ ÙÔ˘ Â›‰Ú·Û˘ ÛÙ· ÂÚÈ‚Ï‹Ì·Ù· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙÔÓ ÂÌ„˘¯ˆÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· ΤÓÙÚ· Ù· ÔÔ›· ΢ڛˆ˜ ÂϤÁ¯ÂÈ. Ÿˆ˜ Ì·˜ ÂÈÒıËΠÎÈ fiˆ˜ ÁÂÓÈο Á›ÓÂÙ·È ·Ú·‰ÂÎÙfi, ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ‡ÏË Â›Ó·È Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂΛӢ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·ÔηÏԇ̠ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋, ‹ ·Ó·Î‡ÎÏËÛË ÙˆÓ ÛÊ·ÈÚÒÓ. MÂÚÈο ·Ú¯·›· ‚È‚Ï›·, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÚÈṲ̂ӷ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÚfiÛÈÙ· ÛÙË ¢‡ÛË, ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ˆ˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ˜ Ô Ô˘Ú¿ÓÈÔ˜ ıfiÏÔ˜ Â›Ó·È ÌÈ· ·¤Ú·ÓÙË ÛÊ·›Ú· Ô˘ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ‚Ú·‰¤ˆ˜ Û·Ó ÁÈÁ·ÓÙÈ·›Ô˜ ÙÚÔ¯fi˜, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ηٿ ÙËÓ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÛÙÂÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È Ù· Û‡Ì·ÓÙ· Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ. ∆Ë ‰‹ÏˆÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙËÓ Â·ÏËı‡ÛÂÈ Ô ÂÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˜ ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÛÙÔ ÙˆÚÈÓfi ÙÔ˘ ÛÙ¿‰ÈÔ Î·È Ì ÙÔÓ ÙˆÚÈÓfi ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi, ·ÏÏ¿ (fiˆ˜ οı ·ÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË) ÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔ Û¤ÚÌ· Ù˘ ÛΤ„˘, ÙÔ ÛfiÚÔ Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ Î·È ÙÔ ÎÏÂȉ› ÁÈ· ÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ Û‡Ì·ÓÙÔ˜. AÚΛ Ó· ˆ Â‰Ò fiÙÈ Ë ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÛÊ·ÈÚÒÓ Ì¤Û· ÛÙËÓ ËÏȷ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· ·ÔÙÂÏ› ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ ·ÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂӉ›ÍÂȘ Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ˆ˜ ·ÎfiÌË ÎÈ Ë ÂÈÛÙ‹ÌË ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛË fiÙÈ Ô ËÏÈ·Îfi˜ ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ˜ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˜ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Â›Û˘ ÛÙËÓ Î·ıÔÚÈṲ̂ÓË ÙÔ˘ ı¤ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÛÙÂÚÈÛÌÒÓ. AÏÏ¿ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Â‰Ò Ó’ ·Û¯ÔÏËıԇ̠̠·˘Ù‹ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ 69 µ›‚ÏÔ˜. ∫·Ù¿ πˆ¿ÓÓËÓ, 10:30. 151 148 152 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ı¤Ì·ÙÔ˜, Î·È ı· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ÛÊ·ÈÚÒÓ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ – fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ ÛÊ·ÈÚÒÓ Î¿ı ‚·ıÌ›‰·˜ – ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ¿ÓÙ· ˘fi„Ë Ì·˜ ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË ˆ˜ ·Û¯ÔÏԇ̷ÛÙ ÙÒÚ· ÌfiÓÔ Ì ÙÔ ¤ÌÊ˘ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ηı·˘Ù‹˜ ‡Ï˘ ÎÈ fi¯È Ì ÙËÓ ‡ÏË Î·ıÒ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙfi Ù˘, ÙÔ ¶Ó‡̷, οÙÈ Ô˘ ÂÈʤÚÂÈ ÙË ÛÂÈÚÔÂȉ‹-΢ÎÏÈ΋ ΛÓËÛË. II. TA A¶OTE§E™MATA TH™ ¶EPI™TPOºIKH™ KINH™H™ K¿ı ÛÊ·›Ú· ÛÙÔ Ì·ÎÚÔÎÔÛÌÈÎfi ÛÒÌ· ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È. H ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ ·˘Ù‹ ÚÔηÏ› ÔÚÈṲ̂ӷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó’ ··ÚÈıÌËıÔ‡Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: 1. ¢È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È ·’ ÙËÓ ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ΛÓËÛË. ¢È· Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ·˘Ù‹˜ fiϘ ÔÈ ÛÊ·›Ú˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·È Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó, fiˆ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ·ÙÔÌÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜: ·. TÔ ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ÂÎÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Û·Ó ÎÔÛÌÈÎfi ¿ÙÔÌÔ, ÂÓÒ fiÏ· Ù· ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓ· ¿ÙÔÌ· ̤۷ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ¿ ÙÔ˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÔÚȷ΋ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË. ‚. T· ÂÙ¿ ‰›· Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Û·Ó ÂÙ¿ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÛÊ·›Ú˜ ÔÈ Ôԛ˜ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÂÁηÚÛ›ˆ˜ ̤۷ ÛÙËÓ ËÏȷ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ·. Á. OÈ ÂÙ¿ ·ÎÙ›Ó˜ Ô˘ ÂÎÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û·Ó ÔÈ ÂÙ¿ Û˘ÁηχÙÔ˘Û˜ ÌÔÚʤ˜ ÙˆÓ ¶ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È Ô˘ ηı·˘Ù¤˜ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÊ·ÈÚÔÂȉ›˜ ¯ÚˆÌ·ÙÈΤ˜ Ù·Èӛ˜ ÔÈ Ôԛ˜ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ‰È·Ì‹Îˆ˜ Î·È Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó (ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ٷ ÂÙ¿ ‰›·) ¤Ó· ·¤Ú·ÓÙÔ Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ÓÔ ‰›ÎÙ˘Ô. ∆· ‰‡Ô ·˘Ù¿ Û‡ÓÔÏ· ÛÊ·ÈÚÒÓ (‰›· Î·È ·ÎÙ›Ó˜) ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÏfiÙËÙ· ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙË ÛÊ·ÈÚÔÂȉ‹ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘. A˜ ·ÔÛ‡ÚÔ˘ÌÂ Â‰Ò ÙË ÛΤ„Ë Ì·˜ ·’ ÙËÓ ÂÌ„˘¯ÒÓÔ˘Û· ™˘Ó›‰ËÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·˘ÙÒÓ Ù‡ˆÓ ÛÊ·ÈÚÒÓ Î·È ·˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ì·˜ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë ˆ˜ οı ‰›Ô Â›Ó·È ÌÈ· Â- ∫π¡∏™∏ ™∆O ºÀ™π∫O ∫∞π ∆O ∞™∆ƒπ∫O ¶∂¢πO 149 ÏÒÚÈ· ÛÊ·›Ú· ‡Ï˘ Ô˘ ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È ·fi Ï·Óı¿ÓÔ˘Û· ıÂÚÌfiÙËÙ· Î·È ÚÔԉ‡ÂÈ ‹ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÚÔ˜ ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË Î·Ù‡ı˘ÓÛË. K¿ı ·ÎÙ›Ó· ʈÙfi˜, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜, Û˘ÓÈÛÙ¿ Â›Û˘ ÌÈ· ÛÊ·›Ú· ·fi ‡ÏË ˘¤ÚÙ·Ù˘ ·Ú·›ˆÛ˘, Ô˘ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Û ηÙ‡ı˘ÓÛË ·ÓÙ›ıÂÙË ·fi ÂΛÓË ÙˆÓ ‰›ˆÓ. OÈ ·ÎÙ›Ó˜ ·˘Ù¤˜ ·ÛÎÔ‡Ó Ë ÌÈ· ÛÙËÓ ¿ÏÏË Î¿ÔÈ· ·ÎÙÈÓÔ‚fiÏÔ Â›‰Ú·ÛË ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·ÌÔÈ‚·›·˜ ÙÔ˘˜ ·ÏÏËÏÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ŒÙÛÈ Ì ÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ù˘ Ï·Óı¿ÓÔ˘Û·˜ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ Ù˘ ‡Ï˘ Î·È Ì ÙËÓ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û‹ Ù˘ Ì ¿ÏϘ ÛÊ·›Ú˜ ·Ú¿ÁÂÙ·È ÂΛÓË Ë ÔÏfiÙËÙ· Ô˘ ·ÔηÏԇ̠“˘Ú ‰È· ÙÚÈ‚‹˜”. AÓ·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·˘ÙÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ ÛÊ·ÈÚÒÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ԇ̠ÂÂÍËÁËÌ·ÙÈο Î·È ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙÈο fiÙÈ: ·. T· ‰›· ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÂÍ ·Ó·ÙÔÏÒÓ ÚÔ˜ ‰˘ÛÌ¿˜. ‚. OÈ ·ÎÙ›Ó˜ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ·fi ‚ÔÚÚ¿ ÚÔ˜ ÓfiÙÔ. OÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Â‰Ò Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÚÔÛÂÎÙÈο ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ·Ó·ÊÂÚfiÌ·Ù Û ÛËÌ›· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘Ø ·Ú·ı¤ÙÔ˘Ì ·Ï¿ ·˘Ù‹ ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ϤÍÂȘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· οÓÔ˘Ì ηٷÓÔËÙ‹ ÌÈ· ‰˘ÛÓfiËÙË È‰¤·. Afi ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ ÔÏfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰›ˆÓ ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ‚ÔÚÚ¿˜, ÓfiÙÔ˜, ·Ó·ÙÔÏ‹ ‹ ‰‡ÛË. ŸÌˆ˜ Â‰Ò ÚÔ·ÙÂÈ ÌÈ· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ÎÈ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ·ÏËıÈÓÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜, ·ÚfiÙÈ ÂÍ›ÛÔ˘ ÂÚ›ÏÔÎÔ. M¤Ûˆ ·˘Ù‹˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù˘ ·ÏÏËÏÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Á›ÓÂÙ·È ÂÊÈÎÙfi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ M·¯·Ú¿Ù˙· ‹ K˘Ú›ˆÓ ÙÔ˘ K¿ÚÌ·Ø Ë ÙÂÙÚ¿‰·, fiˆ˜ Î·È Î¿ı ۇÓÔÏÔ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ, ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› Û·Ó ¤Ó·˜ ·’ ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ Ù˘ ‡Ï˘, Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·’ ÙË ‰ÈÏ‹ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ‰›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ. T· ÂÙ¿ ‰›·, fiˆ˜ Î·È Ù· ¿ÙÔÌ·, ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÂÚ› ÙÔÓ ¿ÍÔÓ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Ì’ ·˘Ùfi Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ·’ fiϘ ÙȘ ·ÙÔÌÈΤ˜ ˙ˆ¤˜. OÈ ÂÙ¿ ÛÊ·›Ú˜ οı ‰›Ô˘, Ô˘ ·ÔηÏÔ‡ÓÙ·È ˘Ô‰›·, ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Â›Û˘ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ·Ø Î·ıÂÌÈ¿ ¤¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÙ¿ ÂÚȉÈÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÙÚÔ¯Ô‡˜ Ù˘ ‹ ‰›· Ô˘ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Ì ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÂÁÁÂÓ‹ ÈηÓfiÙËÙ· Ë ÔÔ›· ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙË 153 150 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ Ï·Óı¿ÓÔ˘Û· ıÂÚÌfiÙËÙ· – ÙË ıÂÚÌfiÙËÙ· Ù˘ ‡Ï˘ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ··ÚÙ›˙ÔÓÙ·È. OÈ ÛÊ·›Ú˜ ‹ Ù· ¿ÙÔÌ· οı ÌÔÚÊ‹˜, ·’ ÙË ÏÔÁÔ˚΋ ÌÔÚÊ‹, ÙËÓ ÔÔ›· ı›Í·Ì οˆ˜, ˆ˜ ÙÔ ¤Û¯·ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ¿ÙÔÌÔ Î·È ÙË ÌÔÚȷ΋ ‡ÏË Ô˘ ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰fiÌËÛË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ·ÚfiÌÔȘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›Â˜ Î·È ·Ó·ÏÔÁ›Â˜. 154 ŸÏ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÛÊ·›Ú˜ Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Ì ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ηÓfiÓ˜, ÏËÚÔ‡Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi Ù· ›‰È· ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ÁÓˆÚ›ÛÌ·Ù·. AÚÁfiÙÂÚ· ı· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜, ÙÒÚ· fï˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ‹ Ì·˜ Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘. 2. OÚÌ‹ Ô˘ Ô‰ËÁ› Û˘ÓÂÒ˜ Û ¿ˆÛË Î·È ÚÔ·ÙÂÈ ·’ ÙËÓ ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ΛÓËÛË. AӷʤڷÌ ÙÔ NfiÌÔ Ù˘ ÕˆÛ˘ Û·Ó ¤Ó·Ó ·’ ÙÔ˘˜ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÔ‡˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ NfiÌÔ˘ Ù˘ OÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È¤ÂÈ ÙËÓ ‡ÏË. H ¿ˆÛË Â¤Ú¯ÂÙ·È ·’ ÙËÓ ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ‰Ú¿ÛË Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙË ‚¿ÛË ÂΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ Ô˘ ·ÔÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ Â·Ê‹ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ¿ÙÔÌ·, ‰È·ÙËÚ› ÙÔ˘˜ Ï·Ó‹Ù˜ Û ηıÔÚÈṲ̂ӷ ÛËÌ›· ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È ÛÙ·ıÂÚ¿ ‰È·¯ˆÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜Ø ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÚ·Ù› ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·fiÛÙ·ÛË ·’ ÙÔ Û˘ÛÙËÌÈÎfi ÙÔ˘˜ ΤÓÙÚÔ ÎÈ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ Â›Û˘ Ù· ‰›· Î·È Ù· ˘Ô‰›· Ó· ·ˆÏ¤ÛÔ˘Ó ÙËÓ ˘ÏÈ΋ ÙÔ˘˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. E‰Ò ÌÔÚԇ̠ӷ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Ì·ÎÚ·›ˆÓ˘ ·˘Ù‹˜ ÌÔÓÔÌ·¯›·˜ ÌÂٷ͇ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ Î·È ‡Ï˘, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, Ù˘ ÌÈ·˜ fi„˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˘ ˘fi ÙÔ NfiÌÔ Ù˘ ŒÏ͢ Î·È Ù˘ ¿ÏÏ˘ ‰ÈÂfiÌÂÓ˘ ·fi ÙÔ NfiÌÔ Ù˘ ÕˆÛ˘. E› ·ÈÒÓ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Î·È Ë ‡ÏË Î·ı›ÛÙ·Ù·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÌÈ΋. B·ıÌÈ·›· (ÙfiÛÔ ‚·ıÌÈ·›· ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Â·ÏËı‡ÂÙ·È fiÙ·Ó ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·fi ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ‰›Ô) Ë ÂÏÎÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ ÂÍ·ÛıÂÓ›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Ù˘ ‡Ï˘ ˆÛfiÙÔ˘ ÛÙÔ ¤Ú·˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ËÏÈ·ÎÒÓ Î‡ÎÏˆÓ ı· Â·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ (fiˆ˜ ·ÔηÏ›ٷÈ) Î·È Ô NfiÌÔ˜ Ù˘ ÕˆÛ˘ ı· ˘ÂÚÎÂÚ·ÛÙ› ·fi ÙÔ NfiÌÔ Ù˘ ŒÏ͢. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ηٷÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ ÎÈ fi¯È Ù˘ ηı·˘Ù‹˜ ‡Ï˘, ÁÈ·Ù› Ë ‡ÏË Â›Ó·È ¿Êı·ÚÙË. A˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ȉˆı› ·ÎfiÌË Î·È ÙÒÚ· ÛÙË ÌÈÎÚÔÎÔÛÌÈ΋ ˙ˆ‹ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ·›ÙÈÔ Ù˘ ·ÔÛ‡ÓıÂÛ˘ Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜, Ë ÔÔ›· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Û·Ó Í¯ˆÚÈ- ∫π¡∏™∏ ™∆O ºÀ™π∫O ∫∞π ∆O ∞™∆ƒπ∫O ¶∂¢πO 151 ÛÙ‹ ÌÔÓ¿‰· ̤ۈ Ù˘ ›‰È·˜ ÌÂıfi‰Ô˘ Ù˘ ¿ˆÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÌÔÚÊÒÓ. MÔÚ› Ó· ·Ú·ÙËÚËı› ηıÒ˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ÛÙ·‰È·Î¿ Î·È ·ÓÂ·›ÛıËÙ· ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ÙË ™ÂÏ‹ÓË Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È È· ·ˆıËÙÈ΋ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÁË Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ Ô˘Û›· Ù˘ Û’ ·˘Ùfi ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË. H E.¶.M. ÙÔ ˘·ÈÓ›ÛÛÂÙ·È ÛÙË M˘ÛÙÈ΋ ¢ÔÍ·Û›· ÎÈ Â‰Ò ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ˆ ÙÔ ÓfiÌÔ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·˘Ùfi.70, 71 3. TÚÈ‚‹ ¿Óˆ Û’ fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· ·ÙÔÌÈο ÛÒÌ·Ù·, Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ: ·. ‚. Á. ‰. ∑ˆÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔ ¿ÙÔÌÔ. ™˘ÓÔ¯‹ ÛÙÔ ¿ÙÔÌÔ. πηÓfiÙËÙ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›. £ÂÚÌfiÙËÙ· Ô˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È ÛÙË Û‡ÓıÂÙË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ÔÔ›·˜ ·˘Ùfi Û˘ÓÈÛÙ¿ ÎÏ¿ÛÌ·, ›Ù ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ıÂÚÌfiÙËÙ· Ô˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È ·’ ÙËÓ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ ÂÓfi˜ Ï·Ó‹ÙË Ì¤Û· ÛÙË Ì·ÎÚÔÎÔÛÌÈ΋ ÌÔÚÊ‹, ‹ ÙËÓ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ ÂÓfi˜ ΢ÙÙ¿ÚÔ˘ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ̤۷ ÛÙË ÌÈÎÚÔÎÔÛÌÈ΋ ÌÔÚÊ‹. Â. TÂÏÈ΋ η‡ÛË ‹ ‰È¿Û·ÛË, fiÙ·Ó ÙÔ Ï·Óı¿ÓÔÓ Î·È ÙÔ ·ÎÙÈÓÔ‚fiÏÔ ˘Ú ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Û’ ¤Ó· ÂȉÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ. A˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ Û˘ÛÎfiÙÈÛ˘ Î·È Ù˘ Ú·Ï¿ÁÈ·, ‰›¯ˆ˜ fï˜ Ó· ‰È·¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ¿ÏÏÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ˘Úfi˜. 4. AÔÚÚfiÊËÛË Ì¤Ûˆ ÂΛӢ Ù˘ Ï¿Ù˘ÓÛ˘ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Û’ fiϘ ÙȘ ÂÚȉÈÓÔ‡ÌÂÓ˜ ÛÊ·›Ú˜ ·ÙÔÌÈ΋˜ ‡Ï˘ Î·È Û’ ÂΛÓË ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ÛÊ·›Ú·˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È BfiÚÂÈÔ˜ ¶fiÏÔ˜ ÁÈ· ¤Ó·Ó Ï·Ó‹ÙË. K¿ÔÈ· ¤ÓÓÔÈ· ÂΛÓÔ˘ Ô˘ ÚÔÙ›ıÂÌ·È Ó· ÌÂÙ·‰ÒÛˆ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·ÓÙÈÏËÙ‹ ·’ ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ fiˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛıËΠÛÙȘ “AÚ¯¤˜ ÙÔ˘ ºˆÙfi˜ Î·È ÙÔ˘ XÚÒÌ·ÙÔ˜” ÙÔ˘ ª¿ÌÈÙ ÎÈ ¤ÂÈÙ· ÛÙËÓ “AfiÎÚ˘ÊË XËÌ›·” Ù˘ Î. ª¤˙·ÓÙ. ∏ Ï¿Ù˘ÓÛË ·˘Ù‹ ·Ú¿ÁÂÙ·È ·fi 70 “∏ ÛÂÏ‹ÓË (Ô ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˜ Ì·˜) ‰È·¯‡ÓÂÈ fiÏË ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ÛÙËÓ Î·ÙÒÙ·ÙË ÛÊ·›Ú· Ù˘ Ï·ÓËÙÈ΋˜ Ì·˜ ·Ï‡ÛÔ˘ (™Ê·›Ú· ¢. “°Ë”)Ø ÎÈ ÂÂȉ‹ ÙȘ ÌÂÙ·‚›‚·Û ے ¤Ó· Ó¤Ô Î¤ÓÙÚÔ, η٤ÛÙË Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÓÂÎÚfi˜ Ï·Ó‹Ù˘ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤·„Â Ë ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ë ÛÊ·›Ú· Ì·˜.” – ª.¢., π, 179. 71 ª.¢., π, 179. 155 152 156 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ·ÎÙÈÓÔ‚Ôϛ˜ Ô˘ ‰È·‰›‰ÔÓÙ·È ·ÓÙ›ıÂÙ· ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÛÊ·›Ú·˜ Î·È Î·Ù¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ‚ÔÚÚ¿ ÚÔ˜ ÓfiÙÔ ˆ˜ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔ Ì¤ÛÔ. Afi ÂΛ Ù›ÓÔ˘Ó Ó’ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙË Ï·Óı¿ÓÔ˘Û· ıÂÚÌfiÙËÙ·, Ó· ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÚfiÛıÂÙË ÔÚÌ‹ Î·È Ó· ÚÔÛ‰›ÓÔ˘Ó ÂȉÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ËÁ‹ ÚÔ¤Ï¢Û˘ Ù˘ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜. H ·ÔÚÚfiÊËÛË ·˘Ù‹ Ù˘ Â͈-ÛÊ·ÈÚÔÂȉԇ˜ ÂÎfiÚ¢Û˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ù˘ ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ Ù˘ ÌÈ·˜ ÛÊ·›Ú·˜ ·’ ÙËÓ ¿ÏÏË ÎÈ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· Ù˘ ÛÙËÓ ·Ó·Î‡ÎÏËÛË ÌÈ·˜ ·ÎÙ›Ó·˜ ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ‰›Ô˘. K¿ı ¿ÙÔÌÔ, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛıËΠÛÊ·ÈÚÔÂȉ¤˜, Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚¤ÛÙÂÚ· ÌÈ· ÛÊ·›Ú· ÂÏ·ÊÚÒ˜ Û˘ÌÈÂṲ̂ÓË Û’ ÂΛÓË ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ‰È· Ù˘ ÔÔ›·˜ Ú¤ÂÈ Ë ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ÂÌ„˘¯ÒÓÂÈ ÙËÓ ‡ÏË Ù˘ ÛÊ·›Ú·˜. A˘Ùfi ·ÏËı‡ÂÈ ÁÈ· οı ÛÊ·›Ú·, ·fi ÙËÓ ËÏȷ΋ ̤¯ÚÈ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ù˘ ‡Ï˘ Ô˘ ·ÔηÏԇ̠·ÙÙ·ÚÔ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ¢È·Ì¤ÛÔ˘ Ù˘ Ï¿Ù˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÙfiÌÔ˘ ÂÈÛÚ¤ÂÈ ÂÎ ÙˆÓ ¤Íˆ Ë ˙ˆÔÁfiÓÔ˜ ‰‡Ó·ÌË. K¿ı ¿ÙÔÌÔ Â›Ó·È Î·È ıÂÙÈÎfi Î·È ·ÚÓËÙÈÎfiØ Â›Ó·È ‰ÂÎÙÈÎfi ‹ ·ÚÓËÙÈÎfi ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÂÈÛÚ¤Ô˘Û· ‰‡Ó·ÌË Î·È ıÂÙÈÎfi ‹ ·ÎÙÈÓÔ‚fiÏÔ fiÙ·Ó ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂÎÔÚ‡ÛÂȘ ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ Â›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘ ¿Óˆ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘. TÔ ›‰ÈÔ ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔ‰ÈοÛÔ˘ÌÂ Î·È ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. H ‰‡Ó·ÌË ÂÈÛÚ¤ÂÈ ÛÙÔ ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· ·fi ÙÚÂȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ̤ۈ ÙÚÈÒÓ ·ÁˆÁÒÓ: ·. TÔÓ ‹ÏÈÔ ™Â›ÚÈÔ, ‚. TȘ ¶ÏÂÈ¿‰Â˜, Á. TË MÂÁ¿ÏË ÕÚÎÙÔ. E‰Ò ı¤Ïˆ Ó· ˘ԉ›͈ ÙË Û¯¤ÛË ‹ ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ·Ó¿ÌÂÛ· Û’ ·˘Ù‹ ÙË ‰‹ÏˆÛË Î·È Û ÌÈ· ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚË fiÙ·Ó ·Ó·ÊÂÚfiÌÔ˘Ó ÛÙËÓ ËÏȷ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÁˆÁÔ‡˜ ‰È· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·ÈÛıËÙ‹. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÚÔ¤˜ ‹ ·ÎÙÈÓÔ‚Ôϛ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È: ·. AηÛÈΤ˜. ‚. HÏÂÎÙÚÈΤ˜. Á. ¶Ú·ÓÈΤ˜. ∫π¡∏™∏ ™∆O ºÀ™π∫O ∫∞π ∆O ∞™∆ƒπ∫O ¶∂¢πO 153 ∂ÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· ÂΛÓÔ˘ Ô˘ ÂÈÛËÁԇ̷ÛÙ ‰Ò, ı· ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛÔ˘‰·ÛÙ‹ Ó· ÂÂÍÂÚÁ·Ûı› ÙȘ ¿ÏϘ ‰‡Ô Û¯¤ÛÂȘ. OÈ ¶ÏÂÈ¿‰Â˜ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· ÙËÓ ËÁ‹ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÎÈ fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô ‹ÏÈÔ˜ Ì·˜ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÂÓۈ̿وÛË Ù˘ ηډȿ˜ ‹ ÙËÓ fi„Ë ·Á¿Ë ÙÔ˘ §fiÁÔ˘ (Ô OÔ›Ô˜ Â›Ó·È Ë Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ENO™ °IA TON O¶OIO TI¶OTA ¢EN M¶OPEI NA EI¶ø£EI), ¤ÙÛÈ Î·È ÔÈ ¶ÏÂÈ¿‰Â˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ıËÏ˘Îfi ·ÓÙ›ıÂÙÔ ÙÔ˘ BÚ¿¯Ì·. MÂÏÂÙ‹ÛÙ ·˘Ù‹ ÙË ‰‹ÏˆÛË ÁÈ·Ù› ÔÏÏ¿ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û’ ·˘Ù‹. AӷʤÚıËÎ·Ó Â‰Ò ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÁÂÓÈÎfiÙËÙ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ‡Ï˘ Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÛÊ·›Ú˜. Ÿ,ÙÈ ·ÏËı‡ÂÈ ÁÈ· ÌÈ· ÛÊ·›Ú· ‹ ¿ÙÔÌÔ, ·ÏËı‡ÂÈ ÁÈ· fiϘ ÎÈ ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ·ÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜, ÔfiÙ ›̷ÛÙ Û ı¤ÛË Ó’ ·ÓȯÓ‡ÛÔ˘Ì ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂȉڿÛÂȘ: 1. 2. 3. 4. ¢È·¯ˆÚÈÛÌfi ‹ ÙËÓ ·ˆıËÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË, OÚÌ‹ ‹ ÙËÓ ÂÓ‰fiÌ˘¯Ë Â›‰Ú·ÛË, TÚÈ‚‹, ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË, AÔÚÚfiÊËÛË, ÙË ‰ÂÎÙÈ΋ ‹ ÂÏÎÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË, Û οı ‚·ıÌ›‰· Î·È Ù‡Ô ·ÙfiÌÔ˘ – Û’ ¤Ó· ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ·, ¤Ó·Ó ‹ÏÈÔ, ¤Ó·Ó Ï·Ó‹ÙË, ¤Ó· ‰›Ô, ÌÈ· ·ÎÙ›Ó·, ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ EÁÒ, ‹ Û’ ¤Ó· ·ÙÙ·ÚÔ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜. πππ. OI ¶OIOTHTE™ TH™ ¶EPI™TPOºIKH™ KINH™H™ K¿ı ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓË ÛÊ·›Ú· ‡Ï˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÚÂȘ ÔÈfiÙËÙ˜, ÙËÓ ·‰Ú¿ÓÂÈ·, ÙËÓ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔ Ú˘ıÌfi. 1. A‰Ú¿ÓÂÈ·. A˘Ù‹ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Î¿ı ¿ÙÔÌÔ ÛÙËÓ ·˘Á‹ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÂÓfi˜ ËÏÈ·ÎÔ‡ ·ÎÏÔ˘ ‹ Ì·¯·Ì·Ó‚·ÓÙ¿Ú· (‰ËÏ·‰‹ ÂηÙfi ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ BÚ¿¯Ì·), ÛÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÌÈ·˜ ·Ï‡ÛÔ˘, ÌÈ·˜ ÛÊ·›Ú·˜, ‹ οı ¿ÏÏ˘ ÛÊ·ÈÚÔÂȉԇ˜ ÌÔÚÊ‹˜ ‰›¯ˆ˜ ÂÍ·›ÚÂÛË. H ‰‹ÏˆÛË ·˘Ù‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÔ‡ÌÂÓˆÓ ÌÔÚÊÒÓ Ì¤Û· ÛÙÔ ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ·. A˜ ¤¯Ô˘Ì ۷ÊÒ˜ ˘fi„Ë Ì·˜ fiÙÈ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÙȘ 157 154 158 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ÙÚÂȘ ÔÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ηı·˘Ù‹˜ ‡Ï˘ ÎÈ fi¯È ÙË Û˘Ó›‰ËÛË. H ·‰Ú¿ÓÂÈ· Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ËÚÂÌ›·˜ ÙˆÓ ˘ÚÒÓ Ù˘ ‡Ï˘. ∆· ˘Ú¿ ·˘Ù¿ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘ÛÎfiÙÈÛ˘ ‹ Ù˘ ¶Ú·Ï¿ÁÈ·, ·Ó Î·È Ï·Óı¿ÓÔÓÙ·, Â›Ó·È ··ÏÏ·Á̤ӷ ·fi ÙË ‰È¤ÁÂÚÛË Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ Î·Ù¿ ÙË Û˘Ûۈ̿وÛË ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Û ÌÔÚÊ‹ Î·È ·’ ÙËÓ Â·ÎfiÏÔ˘ıË ·ÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. OÔÙ‰‹ÔÙ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÌÔÚÊ‹ Î·È Î˘ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÔÈ NfiÌÔÈ Ù˘ ÕˆÛ˘ Î·È Ù˘ ŒÏ͢, ηıÈÛÙÒÓÙ·˜ Û˘ÓÂÒ˜ ÂÊÈÎÙ‹ ÙËÓ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·, ÚÔ·ÙÂÈ ‰È¤ÁÂÚÛË, ÂÎÔÚ¢ÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË Î·È ÌÈ· ÛÙ·‰È·Î‹ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Ë ÔÔ›· ̤۷ ·’ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Î·È Ì ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ΛÓËÛË ·Ú¿ÁÂÈ ÙÂÏÈο ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÔÈfiÙËÙ·. 2. KÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·. T· ÂÁÁÂÓ‹ ˘Ú¿ Ù˘ ‡Ï˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ΛÓËÛË. H ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÈο Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·. H ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· Ù˘ ‡Ï˘, ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ‰ÈÏ‹˜ Ù˘ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜, ÚÔηÏ› ·Ó·ÁηÛÙÈο ÌÈ· Â›‰Ú·ÛË ¿Óˆ Û ¿ÏÏ· ¿ÙÔÌ· ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ (·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·Ó ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÎÔÛÌÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, Û˘ÛÙËÌÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ‹ Ë ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ οÔÈÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘) ÎÈ ·˘Ù‹ Ë ·ÏÏËÏÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÂÈʤÚÂÈ ¿ˆÛË ‹ ¤ÏÍË ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÔÏÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎÔÛÌÈÎÔ‡, Û˘ÛÙËÌÈÎÔ‡ ‹ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÙfiÌÔ˘. TÂÏÈο ÚÔηÏ› Û˘ÓÔ¯‹ ÛÙË ÌÔÚÊ‹Ø ÛÒÌ·Ù· ‹ Û˘Ûۈ̷ÙÒÛÂȘ ·ÙfiÌˆÓ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ‡·ÚÍË ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË Î·È ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Î·ı’ fiÏÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‹ ÌÈÎÚÔ‡ ÙÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘ ˆÛfiÙÔ˘ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛı› ÔÚÈÛÙÈο Ë ÙÚ›ÙË ÔÈfiÙËÙ·. 3. P˘ıÌfi˜ ‹ Ë Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ Ù˘ Ù¤ÏÂÈ·˜ ÈÛÔÛÙ¿ıÌÈÛ˘ Î·È ÈÛÔÚÚÔ›·˜. A˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ Ù¤ÏÂÈ·˜ ÂÍÈÛÔÚÚfiËÛ˘ ÚÔηÏ› ϤÔÓ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂȉÈΤ˜ ÂȉڿÛÂȘ ÙȘ Ôԛ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì Ӓ ··ÚÈıÌ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘ÌÂ, ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ÛÙȘ ÂÂÚ·Ṳ̂Ó˜ Ì·˜ ‰È¿ÓÔȘ Èı·ÓfiÓ Ó· Ê·›ÓÔÓÙ·È ·Ú¿‰Ô͘ Î·È ·ÓÙÈÊ·ÙÈΤ˜. O ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ̷˜ Î·È ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ÎÈ fi¯È Û οÔÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·Ó·ÎÚ›‚ÂÈ·. OÈ ÂȉڿÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ›ӷÈ: ·. H ‰È¿Û·ÛË Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜, ‚. H ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ Ô˘Û›·˜ ÙËÓ ÔÔ›· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ Ë ÌÔÚÊ‹, ∫π¡∏™∏ ™∆O ºÀ™π∫O ∫∞π ∆O ∞™∆ƒπ∫O ¶∂¢πO 155 Á. OÈ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ› ¶Ó‡̷ÙÔ˜ Î·È ‡Ï˘, ‰. TÔ Ù¤ÏÔ˜ ÂÓfi˜ ·ÎÏÔ˘, Ï·ÓËÙÈÎÔ‡, ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‹ ËÏÈ·ÎÔ‡, Â. H ¤Ï¢ÛË Û˘ÛÎfiÙÈÛ˘ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜ ‹ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, ˙. H Â·Ó·ÔÚÚfiÊËÛË Ù˘ Ô˘Û›·˜ Î·È Ë ÂÎ Ó¤Ô˘ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË Ù˘ ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤Ó˘ ‡Ï˘ Ì ÙË Ú›˙· Ù˘ ‡Ï˘, Ë. TÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ fiˆ˜ ÙÔ˘˜ ÂÓÓÔÔ‡ÌÂ, ı. H ÂÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ¶˘ÚÒÓ Î·È Ë ÚfiÎÏËÛË ·˘ıfiÚÌËÙ˘ η‡Û˘, ·Ó ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ÙËÓ ÔÓÔÌ¿ÛÂÈ ¤ÙÛÈ, È. H Û˘ÓıÂÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ‡Ï˘ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ Ù‡Ô˘˜ ΛÓËÛ˘ – ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋˜, ÛÂÈÚÔÂȉԇ˜ ΢ÎÏÈ΋˜ Î·È ÚfiÛıÈ·˜ ÚÔfi‰Ô˘ – ηıfiÛÔ Ë ÂÓÔÔÈË̤ÓË Î›ÓËÛË ·Ú¿ÁÂÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ·ÌÔÈ‚·›· ·ÏÏËÏÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ˘ÚÒÓ Ù˘ ‡Ï˘, ÙÔ˘ ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜. ŸÙ·Ó ÂÈÙ¢¯ı› ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡ ‹ Ù˘ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ Û’ ¤Ó· ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ·, ¤Ó· ‰›Ô, ÌÈ· ·ÎÙ›Ó·, ¤Ó· ·ÈÙÈ҉˜ ÛÒÌ· Î·È ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÛÒÌ·, ÙfiÙÂ Ô Î¿ÙÔ¯Ô˜ Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ ··ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È ÙˆÓ ‰ÂÛÌÒÓØ ÌÔÚ› Ó’ ·ÔÛ˘Úı› ÛÙË ÁÂÓÂÛÈÔ˘ÚÁfi ËÁ‹ ÙÔ˘ Î·È ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÙ·È ·’ ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛÂ Û·Ó Ê˘Ï·Î‹Ø Î·È ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ê‡ÁÂÈ ·fi ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÂÌÂÈÚ›·˜ ηıÒ˜ Î·È Û·Ó ‰›Ô Ì¿¯Ë˜ ÙˆÓ ˙¢ÁÒÓ ÙˆÓ ·ÓÙÈı¤ÙˆÓ. TfiÙ ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· ‹ Ë Î¿ı ›‰Ô˘˜ ÌÔÚÊ‹ ‰È·Û¿Ù·È ·˘ÙfiÌ·Ù·. IV. ¶EPI™TPOºIKH KINH™H KAI ™YMBO§I™MO™ K¿ı ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓË ÛÊ·›Ú· ‡Ï˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·ÛÙ·ı› Ì ٷ ›‰È· ÁÂÓÈο ÎÔÛÌÈο ۇ̂ÔÏ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÈÎfiÓÈÛË Ù˘ ÂͤÏÈ͢. 1. O ·ÎÏÔ˜. AÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙÔÓ ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ Ù˘ ·‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÙ˘ ‡Ï˘. AÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ¤Ó· ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· ‹ ÙÔ ÏÔÁÔ˚Îfi ÛÒÌ· ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂÓÔ ·ÈıÂÚÈÎ¿Ø ¤Ó·Ó Ï·Ó‹ÙË ‹ ÙÔ ÛÒÌ· ÂÓfi˜ O˘Ú¿ÓÈÔ˘ AÓıÚÒÔ˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂÓÔ ·ÈıÂÚÈÎ¿Ø ¤Ó· ·ÓıÚÒÈÓÔ ÛÒÌ· ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂÓÔ Â›Û˘ ·ÈıÂÚÈο, ηıÒ˜ ÎÈ fiÏ· fiÛ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÚˆÙ·Ú¯È΋ ‹ ÚÒÈÌË ÂÔ¯‹ ÂΉ‹ÏˆÛ˘. T¤ÏÔ˜ 159 156 160 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙÔ Î¿ı ·ÙÙ·ÚÔ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÊÔÚ¤· fiˆ˜ Î·È ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ù˘ ¯ËÌ›·˜ Î·È Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜. 2. O ·ÎÏÔ˜ Ì ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ‡ÏË˜Ø ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ˘Úfi˜, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, ÙËÓ ÚÒÙË Û˘ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Ô˘ ˘ÔÎÈÓÂ›Ù·È ·fi Ï·Óı¿ÓÔ˘Û· ıÂÚÌfiÙËÙ· ̤۷ ÛÙË ÛÊ·›Ú· ÂÈÚÚÔ‹˜ ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘. ¢ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙËÓ ÚÒÙË ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·, ÙËÓ ÚÒÙË ¤ÏÍË Î·È ÙËÓ Â·ÎfiÏÔ˘ıË Â‰Ú·›ˆÛË ÌÈ·˜ ¿ˆÛ˘, ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Û˘ÓÂÒ˜, 3. TÔ ‰È¯ÔÙÔÌË̤ÓÔ Î‡ÎÏÔ. ÀÔ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ Î·È ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Ù˘ ‡Ï˘ Î·È ÚÔηÏ› ÙËÓ Â·ÎfiÏÔ˘ıË Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ Â›‰Ú·Û˘ ÙÔ˘ ıÂÙÈÎÔ‡ ÛËÌ›Ԣ ̤۷ ÛÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ù˘ ‡Ï˘, ˆÛfiÙÔ˘ Ë ÛÊ·›Ú· ÂÈÚÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ÂÎÙ·ı› ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ˆ˜ ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ Ë ÂÈÚÚÔ‹ ÙÔ˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·, ¤Ú¯ÂÙ·È Û’ Â·Ê‹ Ì ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙfi˜ ÙÔ˘Ø Â‰Ú·ÈÒÓÂÙ·È ÌÈ· ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· Î·È Î¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ï¿Ù˘ÓÛ˘ Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÛÚÔ‹ Î·È ÙËÓ ÂÎÚÔ‹ ‰‡Ó·Ì˘ ‹ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜. E‰Ò ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ì ÌfiÓÔ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÎÔÛÌÈÎÒÓ Û˘Ì‚fiÏˆÓ ÛÙËÓ ‡ÏË Î·È ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏԇ̷ÛÙ Ì ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ú¿ ÌfiÓÔ ·’ ÙËÓ Î·ı·Ú¿ ˘ÏÈ΋ ÛÎÔÈ¿. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ì ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ¿Óˆ ÛÙË ÛÊ·›Ú· Ù˘ ‡Ï˘ Î·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ Ï·Óı¿ÓÔ˘Û·˜ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜. ¢ÂÓ Ú·ÁÌ·Ù¢fiÌ·ÛÙÂ Â‰Ò ÙËÓ ‡ÏË Û·Ó ÂÌ„˘¯ˆÓfiÌÂÓË ·fi οÔÈ· ÔÓÙfiÙËÙ· Ô˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÁÈ· ÙËÓ ‡ÏË, fiÙ·Ó ÙËÓ ÂÌ„˘¯ÒÓÂÈ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi, ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Û˘ÓÂȉËÙ‹˜ ˙ˆ‹˜. AÛ¯ÔÏԇ̷ÛÙ ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ ‡ÏË Î·È ÙË Ï·Óı¿ÓÔ˘Û· ıÂÚÌfiÙËÙ·, Ì ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·’ ÙËÓ ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ΛÓËÛË Ù˘ ·ÎÙÈÓÔ‚fiÏÔ˘ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ Î·È ÙËÓ Â·ÎfiÏÔ˘ıË ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ·ÙÔÌÈÎÒÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ. K·Ù·ÁÈÓfiÌ·ÛÙÂ Û˘ÓÂÒ˜ Ì ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ۯ‰ȿ۷Ì ӷ ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ¤ÌÙÔ ·˘Ùfi ÙÌ‹Ì·, ÙËÓ Î›ÓËÛË ÛÙ· ÂÚÈ‚Ï‹Ì·Ù·. 4. O ‰È·ÈÚÂ̤ÓÔ˜ ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· ·ÎÏÔ˜. ∂›Ó·È Ô ·ÏËıÈÓfi˜ ·ÎÏÔ˜ Ù˘ ‡Ï˘, Ô ÈÛÔÛÎÂÏ‹˜ ÛÙ·˘Úfi˜ ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ ÙÔ OÔ›Ô ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÚÔÛˆÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÓÂÚÁÔ‡ ÓÔ‹ÌÔÓÔ˜ ‡Ï˘. A˘Ùfi˜ ÂÌÊ·›ÓÂÈ ÙËÓ ÙÂÙÚ·‰È¿ÛÙ·ÙË ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ‡Ï˘ Î·È ÙË ‰È- ∫π¡∏™∏ ™∆O ºÀ™π∫O ∫∞π ∆O ∞™∆ƒπ∫O ¶∂¢πO 157 ›ۉ˘ÛË ÙÔ˘ ˘Úfi˜ ÚÔ˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ, ÂÓÒ Ë ÙÚÈÏ‹ ÙÔ˘ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È Ì ٷ ÙÚ›ÁˆÓ· Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·’ ÙÔÓ ÙÂÙÚ·Ïfi ÛÙ·˘Úfi. AÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ ÙÂÙÚ·Ï‹ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ οı ·ÙfiÌÔ˘. ¢ÂÓ ÂÓÓÔԇ̠ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· οı ·ÙfiÌÔ˘ Ó· ÂÎÙÂÏ› Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÚÈÛÙÚÔʤ˜, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ÙÂÙÚ·‰È¿ÛÙ·ÙË ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÔÛÎÔ› Î·È ÌfiÏȘ ÙÒÚ· Á›ÓÂÙ·È ÁÓˆÛÙ‹ ÛÙËÓ ‡ÏË Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ٤ٷÚÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Á‡ÚÔ˘ Î·È ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ·˘Ù‹ ¿Ï˘ÛÔ. H ·ÎÚ›‚ÂÈ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Û˘Ì‚fiÏÔ˘ ı’ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È Î·ıÒ˜ ÙÔ ¤ÌÙÔ Û›ڈ̷ ‹ ÙÔ ¤ÌÙÔ Ú‡̷ ‰‡Ó·Ì˘ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ı· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÎÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ı· ÌÔÚ› Ó· Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÈ· ÙÂÙÚ·‰È¿ÛÙ·ÙË ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ΛÓËÛË. £· ‰È·ÈÛÙˆı› ÙfiÙ ˆ˜ fiÏ· Ù· ÂÚÈ‚Ï‹Ì·Ù· ηٿ ÙËÓ ÚfiÔ‰fi ÙÔ˘˜ ·’ ÙËÓ ·‰Ú¿ÓÂÈ· ÛÙÔ Ú˘ıÌfi, ̤ۈ Ù˘ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜, ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ·’ fiÏ· Ù· ÛÙ¿‰È·, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·Ó ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÏÔÁÔ˚ο ÂÚÈ‚Ï‹Ì·Ù·, ÔÈ ·ÎÙ›Ó˜ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ·ÔÎÚ‡ÙÔÓÙ·È ÔÈ O˘Ú¿ÓÈÔÈ ÕÓıÚˆÔÈ, Ù· ‰›· Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Ù· ÛÒÌ·Ù· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ËÏÈ·ÎÒÓ ÔÓÙÔًوÓ, ÙÔ ·ÈÙÈ҉˜ ÛÒÌ· (‹ ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· ÙÔ˘ EÁÒ ÛÙÔ ÓÔËÙÈÎfi ‰›Ô), ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ Ê˘ÛÈÎfi ÛÒÌ· ÛÙËÓ ·ÈıÂÚÈ΋ ÙÔ˘ Û‡ÛÙ·ÛË, ‹ οÔÈÔ Î‡ÙÙ·ÚÔ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ·ÈıÂÚÈÎfi ÛÒÌ·. ŸÏ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ˘ÏÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ (Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È Û ·ÈıÂÚÈ΋ ‡ÏË Ë ÔÔ›· Â›Ó·È Ë ·ÏËıÈÓ‹ ‡ÏË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ) Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ·Ú¯Èο ·‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÙ· ˆÔÂȉ‹Ø ·Ú¯›˙Ô˘Ó ¤ÂÈÙ· Ó· ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ· ‹ Ó· ÂΉËÏÒÓÔ˘Ó Ï·Óı¿ÓÔ˘Û· ıÂÚÌfiÙËÙ·Ø ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ÂΉËÏÒÓÔ˘Ó ‰˘·‰ÈÎfiÙËÙ· ‹ Ï·Óı¿ÓÔÓ Î·È ·ÎÙÈÓÔ‚fiÏÔ ˘ÚØ Ë ¤ÎÊÚ·ÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ηٷϋÁÂÈ Û ÙÂÙÚ·‰È¿ÛÙ·ÙË ‰Ú¿ÛË ‹ ÛÙÔ ÙÚÔ¯fi, ‰ËÏ·‰‹ Û ÌÈ· ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘. 5. H Û‚¿ÛÙÈη ‹ ÙÔ ˘Ú Ô˘ ‰ÂÓ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ ·’ ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Û ٤ÛÛÂÚȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Ô˘ ÛÙ·‰È·Î¿ ΢ÎÏÔÊÔÚ› Î·È ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ› ·fi ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È Á‡Úˆ ·’ ·˘Ù‹. YÔ‰ËÏÒÓÂÈ Ï‹ÚË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Û οı ÙÌ‹Ì· Ù˘ ‡Ï˘ ˆÛfiÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ì ÙÂÏÈο ¤Ó·Ó ·ÛÙÚ·Ô‚fiÏÔ, ‡ÚÈÓÔ ÙÚÔ¯fi Ô˘ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ·ÓÙÔÈÔÙÚfiˆ˜, Ì ·ÎÙÈÓÔ‚fiÏÔ˘˜ ·ÁˆÁÔ‡˜ ˘Úfi˜ ·’ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ – ˘Ú ÂÓÙfi˜, ÂÎÙfi˜ Î·È ¤ÚÈÍ ˆÛfiÙÔ˘ Ô ÙÚÔ¯fi˜ ·Ó·Ïˆı› Î·È ‰ÂÓ ·ÔÌ›ÓÂÈ ·Ú¿ ÙÂÏÂÈÔÔÈË̤ÓÔ ˘Ú. 161 158 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ V. H KINH™H KAI TA KENTPA 162 MÔÚԇ̠ӷ ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ Ì ÙÚÂȘ ÙÚfiÔ˘˜. ¶ÔÏÏ¿ ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó Î·È ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÁÈ· Ù· ΤÓÙÚ· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÔχ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ‰È¤ÁÂÈÚ ÙËÓ ÂÚȤÚÁÂÈ· ÙˆÓ ·‰·ÒÓ Î·È ‰ÂϤ·Û ÔÏÏÔ‡˜ Ó’ ·Ó·ÌÂȯıÔ‡Ó Û’ fi,ÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ·ÊÔÚ¿. EÈ˙ËÙÒ Ó· ÚÔÛʤڈ οÔÈ· ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛË Î·È ÌÈ· Ó¤· ÚÔÔÙÈ΋ ÁÈ· ÙË ÌÂϤÙË ÙˆÓ ‰˘ÛÓfiËÙˆÓ ·˘ÙÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ. ¢ÂÓ ÚÔÙ›ıÂÌ·È Ì ηӤӷ ÙÚfiÔ Ó· ÂÍÂÙ¿Ûˆ ÙÔ ı¤Ì· ˘fi ÙÔ Ú›ÛÌ· Ù˘ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ˘ ηÓfiÓˆÓ Î·È ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ ı· Â¤ÙÚÂ·Ó Û οÔÈÔÓ ÙË ˙ˆÔÁfiÓËÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ Î·È ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜. ™·˜ ·ÔÙ›ӈ Â‰Ò ÌÈ· Â›ÛËÌË ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË. A˜ ÂȉÔı› Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Û ÌÈ· ˙ˆ‹ ˘„ËÏÔ‡ ·ÏÙÚÔ˘ÈÛÌÔ‡, Û ÌÈ· ÂÈı·Ú¯›· Ô˘ ı· ÂÎÏÂÙ‡ÓÂÈ Î·È ı· ˘ÔÙ¿ÍÂÈ ÙÔ˘˜ ηÙÒÙÂÚÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ Î·È Û Â›ÔÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÂÍ·ÁÓ›ÛÂÈ Î·È Ó· ÂϤÁÍÂÈ Ù· ÂÚÈ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘. ŸÙ·Ó ·˘Ùfi ÂÈÙ¢¯ı› ÎÈ ¤¯ÂÈ ·Ó˘„ˆı› Î·È ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËı› Ô ÎÚ·‰·ÛÌfi˜ ÙÔ˘, ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ˆ˜ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ·Ú¿ÏÏËÏË ÔÚ›· Î·È ˆ˜ (·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ÙÔ˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹) ÙÔ ¤ÚÁÔ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙȘ ÂÈı˘ÌËÙ¤˜ ÁÚ·Ì̤˜. MÂÁ¿ÏÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ Î·È ÊÔ‚ÂÚ¿ ‰ÂÈÓ¿ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ‰ÈÂÁ›ÚÂÈ ·˘Ù¿ Ù· ΤÓÙÚ· Ì ·ı¤ÌÈÙ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ Î·È Ô˘ ÂÈÚ·Ì·Ù›˙ÂÙ·È Ì ٷ ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ‰›¯ˆ˜ ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË Ù¯ÓÈ΋ ÁÓÒÛË. MÔÚ› Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ Ì ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘ ÙË ‰È¤ÁÂÚÛË ÙˆÓ ˘ÚÒÓ Î·È ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ, ·ÏÏ¿ ı· ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ Ù›ÌËÌ· Ù˘ ¿ÁÓÔÈ·˜ Ì ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ‡Ï˘, ÙËÓ ˘ÚfiÏËÛË ÙÔ˘ ۈ̷ÙÈÎÔ‡ ‹ ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡, ÙË ‰È·Ù¿Ú·ÍË ÙˆÓ ÊÚ¤ÓˆÓ Î·È ÙË ‰È¿ÓÔÈÍË ‰Èfi‰ˆÓ Û Ú‡̷ٷ Î·È ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·ÓÂÈı‡ÌËÙ˜ Î·È Î·Ù·ÛÙÚÂÙÈΤ˜. ¢ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ‰ÂÈÏ›· Û’ ·˘Ù¿ Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ ˙ˆ‹ Ë ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈ΋ Î·È Û˘ÓÂÙ‹ ΛÓËÛËØ Â›Ó·È ˙‹ÙËÌ· ÊÚfiÓËÛ˘. O ˙Ëψً˜ Ú¤ÂÈ ÏÔÈfiÓ Ó· ÂÈÙÂϤÛÂÈ ÙÚ›· Ú¿ÁÌ·Ù·: 1. N· ÂÍ·ÁÓ›ÛÂÈ, Ó· ÂÈı·Ú¯‹ÛÂÈ Î·È Ó· ÌÂÙÔ˘ÛÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÙÚÈÏ‹ ηÙÒÙÂÚË Ê‡ÛË ÙÔ˘. 2. N· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙËÓ ·˘ÙÔÁÓˆÛ›· Î·È Ó· ÂÍÔÏ›ÛÂÈ ÙÔ ÓÔËÙÈÎfi ∫π¡∏™∏ ™∆O ºÀ™π∫O ∫∞π ∆O ∞™∆ƒπ∫O ¶∂¢πO 159 ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ø Ó· ·ÓÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÂÈ ÙÔ ·ÈÙÈ҉˜ ÛÒÌ· Ì ·Á·ı¤˜ Ú¿ÍÂȘ Î·È ÛΤ„ÂȘ. 3. N· ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙË Ê˘Ï‹ ÙÔ˘ Ì ¤Û¯·ÙË ·˘Ù·¿ÚÓËÛË. M ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÂÎÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ ÓfiÌÔ, ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÁÈ· ÂÎÁ‡ÌÓ·ÛË Î·È Î·ı›ÛÙ·Ù·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘¤ÚÙ·ÙË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ M˘ËÙÈ΋˜ P¿‚‰Ô˘ ÎÈ ¤ÙÛÈ ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈ› ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙËÓ ·Ê‡ÓÈÛË ÙÔ˘ ˘Úfi˜. Ÿ,ÙÈ ·ÔÛÎÔÂ›Ù·È Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Ú·ÁÌ·Ù›· Â›Ó·È Ó· ‰È·¯˘ı› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Êˆ˜ ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ù· ΤÓÙÚ·, Ó· Ê·ÓÂÚˆı› Ë ·ÏÏËÏÔÛ¯¤ÙÈÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Ó’ ·ÓȯÓ¢ıÔ‡Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·’ ÙËÓ Ú¤Ô˘Û· ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘˜. °È· Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi, fiˆ˜ ‰ËÏÒıËΠÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜, ÙÔ ı¤Ì· ı· ‰È·ÈÚÂı› ÛÙ· ·ÎfiÏÔ˘ı· ̤ÚË: 1. 2. 3. 4. 5. H ʇÛË ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ. T· ΤÓÙÚ· Î·È ÔÈ ·ÎÙ›Ó˜. T· ΤÓÙÚ· Î·È Ë ÎÔ˘ÓÙ·Ï›ÓÈ. T· ΤÓÙÚ· Î·È ÔÈ ·ÈÛı‹ÛÂȘ. T· ΤÓÙÚ· Î·È Ë Ì‡ËÛË. Ÿˆ˜ Á›ÓÂÙ·È Ê·ÓÂÚfi ·fi ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ηٿٷÍË, ÙÔ ı¤Ì· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ·¯·Ó¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È ‰˘ÛÓfiËÙÔ. A˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ, ˆÛfiÙÔ˘ Ë Ê˘Ï‹ Á›ÓÂÈ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο ‰ÈÔÚ·ÙÈ΋, ‰Â ı· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· Â·ÏËı‡ÛÂÈ fiÛ· ϤÁÔÓÙ·È Î·È Ú¤ÂÈ Ó’ ·Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ fiÛˆÓ Â·ÁÁ¤ÏÔÓÙ·È ÙË ÁÓÒÛË. AÚÁfiÙÂÚ·, fiÙ·Ó Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ı· ÌÔÚ› Ó· ‚ϤÂÈ Î·È Ó· ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ·fi ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘, ı· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ù¤ÙÔÈˆÓ ‰ËÏÒÛˆÓØ ‰ÂÓ ¤ÊÙ·Û ·ÎfiÌË Ô Î·ÈÚfi˜ ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÁÈ· Ï›ÁÔ˘˜. 1. H º‡ÛË ÙˆÓ K¤ÓÙÚˆÓ. A˜ ηٷÈ·ÛÙԇ̠̠ÙÔ ÚÒÙÔ ÛËÌ›Ô: £· ‹ıÂÏ· Ó· ··ÚÈıÌ‹Ûˆ Ù· ΤÓÙÚ· Ô˘ ı· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ے ·˘Ù‹ ÙËÓ Ú·ÁÌ·Ù›·, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÌÈ· ·Ú›ıÌËÛË ·ÚfiÌÔÈ· Ì’ ÂΛÓË Ô˘ οӷÌ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜, ‰›¯ˆ˜ Ó’ ·Û¯ÔÏËıԇ̠̠fiÏ· Ù· ΤÓÙÚ· ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ì’ ÂΛӷ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÂÓ¿ Ì ÙËÓ ÂÓÙ·Ï‹ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. 163 160 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ Ÿˆ˜ ‰ËÏÒıËΠÚˆÙ‡ÙÂÚ·, Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· Ù˘ Ì·ÎÚ¿˜ ÙÔ˘ ÚÔÛ·ÓËÛ˘ ı· ¤¯ÂÈ ‰È¤ÏıÂÈ Ù· ¤ÓÙ ‚·Û›ÏÂÈ· Ù˘ ʇÛ˘ Â·ÓÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ËÁ‹ ÙÔ˘: 1. 2. 3. 4. 5. TÔ ÔÚ˘ÎÙfi ‚·Û›ÏÂÈÔ, TÔ Ê˘ÙÈÎfi ‚·Û›ÏÂÈÔ, TÔ ˙ˆÈÎfi ‚·Û›ÏÂÈÔ, TÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ, TÔ ˘ÂÚ·ÓıÚÒÈÓÔ ‹ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ‚·Û›ÏÂÈÔ Î·È ı· ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Ï‹ÚË Û˘ÓÂȉËÙfiÙËÙ· ÛÙ· ¤ÓÙ ‰›·: 164 1. 2. 3. 4. 5. ™ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ‰›Ô, ™ÙÔ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi ‹ ·ÛÙÚÈÎfi ‰›Ô, ™ÙÔ ÓÔËÙÈÎfi ‰›Ô, ™ÙÔ ÂÓÔÚ·ÙÈÎfi ‹ ‚Ô˘‰‰ÈÎfi ‰›Ô, ™ÙÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi, ·ÙÌÈÎfi ‹ ÓÈÚ‚·ÓÈÎfi ‰›Ô, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ¤ÓÙ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›Â˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙ· ¤ÓÙ ‰›·: 1. 2. 3. 4. 5. TËÓ ·ÎÔ‹, TËÓ ·Ê‹, TËÓ fiÚ·ÛË, TË Á‡ÛË, TËÓ fiÛÊÚËÛË. ŸÙ·Ó ÚÔÛÂÁÁÈÛı› Ô ¤ÌÙÔ˜ Á‡ÚÔ˜, Ù· ÙÚ›· ¤ÌÙ· Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÂÈÙ‡¯ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Î·È ı· ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ¤ÓÙ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Û Ï‹ÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙ· ÙÚ›· ‰›· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÎfiÛ̈Ó, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ‰‡Ô Á‡ÚÔ˘˜ ÙËÓ ˘ÔÙ·Á‹ ÙˆÓ ‰‡Ô ¿ÏÏˆÓ ‰›ˆÓ. £· ‹ıÂÏ· Â‰Ò Ó· ÙÔÓ›Ûˆ ¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ·ÓÙÈÏËÙfi, fiÙÈ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÓÙ·Ï‹ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· ÔÈ ‰‡Ô ÂÓ·Ô̤ÓÔÓÙ˜ Á‡ÚÔÈ Î¿ı Ï·ÓËÙÈÎÔ‡ ·ÎÏÔ˘ ηıÒ˜ Î·È Ë ¤ÎÙË Î·È Ë ¤‚‰ÔÌË Ê˘ÏÂÙÈ΋ Ú›˙· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Î‡ÎÏˆÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÓÙ· ∫π¡∏™∏ ™∆O ºÀ™π∫O ∫∞π ∆O ∞™∆ƒπ∫O ¶∂¢πO 161 Û˘ÓıÂÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·Ø Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ó· Û˘ÏϤÁÔ˘Ó Î·È Ó· Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÂΛÓÔ Ô˘ ÂÈÙ‡¯ıËΠÛÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ¤ÓÙÂ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê˘ÏÂÙÈ΋ Ú›˙· Ë ¤ÎÙË Î·È Ë ¤‚‰ÔÌË ˘ÔÊ˘Ï‹ ı· Û˘Óı¤ÛÔ˘Ó Î·È ı· Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÔ˘Ó fi,ÙÈ ÛÊ˘ÚËÏ·Ù‹ıËΠÛÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ¤ÓÙÂ. H ·Ó·ÏÔÁ›· ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· Ù· ‰‡Ô ·ÓÒÙÂÚ· ‰›· (ÙÔ ÏÔÁÔ˚Îfi Î·È ÙÔ ÂÓ·‰ÈÎfi) Â›Ó·È Û˘ÓıÂÙÈο. TÔ ¤Ó· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi ‰›Ô ÙÔ˘ §fiÁÔ˘ ·’ fiÔ˘ ·Ê·ÈÚ› ÙËÓ Ô˘Û›· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛË˜Ø ÂÓÒ ÙÔ ¿ÏÏÔ Â›Ó·È Ù˘ ∂Ó¿‰·˜ ·’ fiÔ˘ ·Ê·ÈÚ› ÎÈ ·ÔÎÔÌ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ηÚÔ‡˜ Ù˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜. £· ·Û¯ÔÏËıԇ̠ÏÔÈfiÓ Â‰Ò ÌfiÓÔ Ì ÂΛӷ Ù· ΤÓÙÚ· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÏÂÙÔÊ˘¤ÛÙÂÚˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ, ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ „˘¯‹˜ ÎÈ fi¯È Ì’ ÂΛӷ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Î·È ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ˘ÎÓÔ‡ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜. A˘Ù¿ Ù· ΤÓÙÚ· Â›Ó·È ¤ÓÙÂ: 1. TÔ Î¤ÓÙÚÔ ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ÛÙ‹Ï˘, ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈ· Ê˘ÛÈ΋ Â›‰Ú·ÛË ·’ fiÛ· ı· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘ÌÂ. 2. TÔ Î¤ÓÙÚÔ Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙÔ ËÏÈ·Îfi ϤÁÌ·, ÙÔ ÈÔ ÛÔ˘‰·›Ô ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ·ÛÙÚÈÎfi ‰›Ô. 3. TÔ Î¤ÓÙÚÔ Ô˘ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Ï·ÈÌfi, ÙÔ ÈÔ ÛÔ˘‰·›Ô ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ÓÔËÙÈÎfi ‰›Ô. 4. TÔ Î¤ÓÙÚÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ηډȿ˜ Î·È Ô˘ ‰È·ÙËÚ› ¤Ó·Ó ·fiÎÚ˘ÊÔ ‰ÂÛÌfi Ì ÙÔ ‚Ô˘‰‰ÈÎfi ‰›Ô. 5. TÔ Î¤ÓÙÚÔ ¿Óˆ ·’ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÛÙ¤ÌÌ· Î·È Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ·ÙÌÈÎfi ‰›Ô. ¢ÂÓ ·Û¯ÔÏԇ̷ÛÙ Ì ٷ ηÙÒÙÂÚ· ÁÂÓÂÙ‹ÛÈ· ΤÓÙÚ· Ô‡Ù Ì ÙË ÛÏ‹Ó· Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙÔ ·ÈıÂÚÈÎfi Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ‰È·‚È‚·ÛÙ‹ Ù˘ Ú¿Ó·Ø ·Û¯ÔÏËı‹Î·Ì ̒ ·˘Ù¿ ÚˆÙ‡ÙÂÚ·. T· ΤÓÙÚ· ÛÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÔÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ‚·ÛÈο ÙËÓ fi„Ë ÙÔ˘ ¶YPO™ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, ‹ ÙÔ ıÂ›Ô ÙÔ˘ Ó‡̷. ™˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Û·ÊÒ˜ Ì ÙËÓ ∂Ó¿‰·, ÙËÓ fi„Ë ı¤ÏËÛË, ÙËÓ ·ı·Ó·Û›·, ÙËÓ ‡·ÚÍË, ÙË ı¤ÏËÛË ÁÈ· ˙ˆ‹ Î·È Ì ÙȘ ÂÁÁÂÓ›˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜. ¢Â Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË, ·ÏÏ¿ Ì ÙË ‰‡Ó·ÌË ‹ ÙËÓ ÈÛ¯‡ Ù˘ ı›·˜ ˙ˆ‹˜. H ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ÛÙÔ M·ÎÚfiÎÔ- 165 162 166 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ÛÌÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ‰È¢ıÂÙ› Ù· ÎÔÛÌÈο ÓÂÊÂÏÒÌ·Ù· Î·È Ô˘ Ì ÙË ÛÙÚÔ‚ÈÏÔÂȉ‹ ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ Ù˘ ΛÓËÛË Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ› ÙÂÏÈο Û Ï·Ó‹Ù˜ ‹ ÛÊ·ÈÚÔÂȉ‹ ÛÒÌ·Ù·. K·ı¤Ó·˜ ·’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ï·Ó‹Ù˜ Â›Ó·È ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ “ı¤ÏËÛ˘ ÁÈ· ˙ˆ‹” οÔÈ·˜ ÎÔÛÌÈ΋˜ ÔÓÙfiÙËÙ·˜ Î·È Ë ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ÂÚȉÈÓ›˙ÂÈ, ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÈ, ÔÈÎÔ‰ÔÌ›, ÛÙÂÚÂÔÔÈ› Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚ› ÛÂ Û˘ÓÔ¯‹ ÙË ÌÔÚÊ‹, Â›Ó·È Ë ‰‡Ó·ÌË Î¿ÔÈÔ˘ ÎÔÛÌÈÎÔ‡ ŸÓÙÔ˜. H ‰‡Ó·ÌË ·˘Ù‹ ËÁ¿˙ÂÈ ·’ Ù· ÎÔÛÌÈο ÓÔËÙÈο Â›‰· ·fi ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÛٛ˜ ÙÔ˘˜, η٤گÂÙ·È ÛÙ· ÎÔÛÌÈο ·ÛÙÚÈο, Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÎÔÛÌÈο ÂÛÙȷο ÛËÌ›· Î·È ÛÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi ·ÈıÂÚÈÎfi Â›Â‰Ô (ÙÔ ‚Ô˘‰‰ÈÎfi ‰›Ô ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜) ÂÎÚ¤ÂÈ ÚÔ˜ ÔÚÈṲ̂ӷ ÌÂÁ¿Ï· ΤÓÙÚ·. ∆· ΤÓÙÚ· ·˘Ù¿ ·ÓÙ·Ó·ÎÏÔ‡ÓÙ·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ‹ ·Ó··Ú¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÎfiÛÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ Ìfi¯ıÔ˘. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Û˘ÓÂÒ˜ Ó· ı˘ÌfiÌ·ÛÙÂ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ O˘Ú¿ÓÈÔÈ ÕÓıÚˆÔÈ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Î¤ÓÙÚ· Û ÙÚ›· ËÏȷο ‰›·: ·. ™ÙÔ ÂÓ·‰ÈÎfi ‰›Ô, ÙÔ ‰›Ô ÙˆÓ ÂÙ¿ AÎÙ›ÓˆÓ. ‚. ™ÙÔ ‚Ô˘‰‰ÈÎfi ‰›Ô fiÔ˘ ÔÈ ¢È‰¿ÛηÏÔÈ ÎÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Ù· Û·Ú¿ÓÙ· ÂÓÓ¤· ΤÓÙÚ· ÛÙ· ÛÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÙ¿ O˘Ú¿ÓÈˆÓ AÓıÚÒˆÓ. Á. ™ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ·ÈıÂÚÈÎfi Ê˘ÛÈÎfi ‰›Ô, fiÔ˘ ··ÓÙÒÓÙ·È ÔÈ ÈÂÚÔ› Ï·Ó‹Ù˜, Ù· ˘ÎÓ¿ ÛÒÌ·Ù· Û ·ÈıÂÚÈ΋ ‡ÏË ÙˆÓ O˘Ú¿ÓÈˆÓ AÓıÚÒˆÓ. E‰Ò ÌÔÚԇ̠¿ÏÈ Ó· ·ÓȯÓ‡ÛÔ˘Ì ÙË ÌÈÎÚÔÎÔÛÌÈ΋ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›·: ™ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÔÓ Ù· ΤÓÙÚ· ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÓÔËÙÈÎfi ‰›Ô ·’ fiÔ˘ ËÁ¿˙ÂÈ Ë ·ÚfiÚÌËÛË ÁÈ· ‡·ÚÍË Â› ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ ‹ Ë ı¤ÏËÛË ÁÈ· ÂÓÛ¿ÚΈÛËØ ·fi ÂΛ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ȯÓËÏ·ÙËıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ·ÛÙÚÈÎfi Â›Â‰Ô Î·È ÙÂÏÈο ̤¯ÚÈ Ù· ·ÈıÂÚÈο Â›‰· ˆ˜ ÙÔÓ Ù¤Ù·ÚÙÔ ·Èı¤Ú· fiÔ˘ ˘fiÎÂÈÓÙ·È Ú·ÎÙÈο Û ·ÚfiÌÔÈ· ÂͤÏÈÍË Ì’ ÂΛÓË ÙˆÓ Ï·ÓËÙÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ Î·È Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜ – fiÓÙ·˜ ΤÓÙÚ· ‰‡Ó·Ì˘. T· ΤÓÙÚ· Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi Ú‡̷ٷ ‰‡Ó·Ì˘ Ë ÔÔ›· Âί‡ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ EÁÒ, ‰ÈÔ¯ÂÙ¢fiÌÂÓË Û’ ·˘Ùfi ·fi ÙËÓ ∫π¡∏™∏ ™∆O ºÀ™π∫O ∫∞π ∆O ∞™∆ƒπ∫O ¶∂¢πO 163 ∂Ó¿‰·. E‰Ò ÎÚ‡‚ÂÙ·È ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ù˘ ‚·ıÌÈ·›·˜ ÎÚ·‰·ÛÌÈ΋˜ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ Î·ıÒ˜ ÚÒÙ· ÙÔ EÁÒ ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· (ÌÂÙ¿ ÙË Ì‡ËÛË) Ë ∂Ó¿‰· ·ÔÎÙÔ‡Ó ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, ÂÈʤÚÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Î·È ·˘ÍË̤ÓË ˙ˆÙÈÎfiÙËÙ· Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÛÊ·›Ú˜ ˘Úfi˜ ‹ ·ÁÓ‹˜ ˙ˆÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘. T· ΤÓÙÚ· ÏÔÈfiÓ, fiÙ·Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·Ù¿ÏÏËÏ·, Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙÔ “ÛÒÌ· ˘Úfi˜”, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È fi,ÙÈ ·Ô̤ÓÂÈ ÚÒÙ· ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÎfiÛÌÔ˘˜ ÎÈ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ∂Ó¿‰·. A˘Ùfi ÙÔ ÛÒÌ· ˘Úfi˜ Â›Ó·È ÙÔ “¿Êı·ÚÙÔ ÛÒÌ·”72 ‹ ÙÔ ·Î·Ù¿Ï˘ÙÔ – ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ô A. ¶·‡ÏÔ˜ – Î·È ·ÔÙÂÏ› ÚÔ˚fiÓ ÂͤÏÈ͢ Î·È Ù¤ÏÂÈ·˜ ·Ó¿ÌÂÈ͢ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ˘ÚÒÓ Ô˘ ηٷÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙÂÏÈο ÙË ÌÔÚÊ‹. ŸÙ·Ó ηٷÛÙÚ·Ê› Ë ÌÔÚÊ‹ ·Ô̤ÓÂÈ ÙÔ ¿„·˘ÛÙÔ ·˘Ùfi ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ÛÒÌ· ˘Úfi˜, ÌÈ· ·ÁÓ‹ ÊÏfiÁ·, ¯·Ú·ÎÙËÚÈ˙fiÌÂÓË ·fi ÂÙ¿ Ï·ÌÚ¿ ΤÓÙÚ· ÂÓÙÔÓfiÙÂÚ˘ η‡Û˘. ∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ·˘Ùfi ˘Ú Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙˆÓ ‰‡Ô fiÏˆÓ Î·È Î·Ù·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ Ï‹ÚÔ˘˜ ÂÓÔÔ›ËÛ˘ ÙËÓ ·ÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ·Ï‹ıÂÈ· Ù˘ ÊÚ¿Û˘ “Ô £Âfi˜ ËÌÒÓ ˘Ú ηٷӷϛÛÎÔÓ”.73 TÚ›· ·’ ·˘Ù¿ Ù· ΤÓÙÚ· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Î‡ÚÈ·, ηıfiÛÔÓ ÂÓۈ̷ÙÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÙÚÂȘ fi„ÂȘ Ù˘ ÙÚÈÛ˘fiÛÙ·Ù˘ ∂Ó¿‰·˜ – ÙË £¤ÏËÛË, ÙËÓ AÁ¿Ë Î·È ÙË NÔËÌÔÛ‡ÓË: 1. TÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ KÂÊ·Ï‹˜.............H ∂Ó¿‰·. £¤ÏËÛË ‹ ¢‡Ó·ÌË. 2. TÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ K·Ú‰È¿˜ .............TÔ EÁÒ. AÁ¿Ë Î·È ™ÔÊ›·. 3. TÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ §·ÈÌÔ‡ ...............H ¶ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ‹ NÔËÌÔÛ‡ÓË. T· ‰‡Ô ¿ÏÏ· ΤÓÙÚ· ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙÔ ·ÈıÂÚÈÎfi ÛÒÌ· Î·È ÙÔ ·ÛÙÚÈÎfi ‰›Ô. TÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ Ï·ÈÌÔ‡ Û˘Óı¤ÙÂÈ fiÏË ÙË ˙ˆ‹ Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Û·ÊÒ˜ Ì ÙÔ ÓÔËÙÈÎfi ‰›Ô – Ù· ÙÚ›· ‰›· Ì ٷ ‰‡Ô ·ÓÒÙÂÚ· ‰›· Î·È Ù· ÙÚ›· ΤÓÙÚ· Ì ٷ ‰‡Ô ¿ÏÏ· ΤÓÙÚ·, ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Î·È ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹. øÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÛÌÔÓԇ̠ˆ˜ Î·È ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ÛÙ‹Ï˘ ÚÔηÏ› Û‡ÓıÂÛË, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È, ·ÊÔ‡ ÙÔ Î·ÙÒÙ·ÙÔ ‰›Ô Ù˘ fiÏ˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È Û·Ó ÙÔ ÛË72 µ›‚ÏÔ˜. ¶ÚÔ˜ ∫ÔÚÈÓı. ∞, ÃV, 53. 73 µ›‚ÏÔ˜. ¢Â˘ÙÂÚ. IV, 24Ø ¶ÚÔ˜ ∂‚Ú. Ãππ, 29. 167 164 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ÌÂ›Ô Ù˘ ÈÔ ‚·ıÈ¿˜ ·ÓÙ·Ó¿ÎÏ·Û˘. TÔ Î·ÙÒÙ·ÙÔ ·˘Ùfi ΤÓÙÚÔ, Û˘Óı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙÔ ˘Ú Ù˘ ÎÔ˘ÓÙ·Ï›ÓÈ Ì ٷ Ú·ÓÈο ˘Ú¿, ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÂÙ·È Î·È Û˘Á¯ˆÓ‡ÂÙ·È ÙÂÏÈο Ì ÙÔ ˘Ú ÙÔ˘ ÓÔ˘ ÎÈ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ì ÙÔ ˘Ú ÙÔ˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜, ÂÈʤÚÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ÙÂÏ›ˆÛË. ¶Ú¤ÂÈ Ó’ ··ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙÔ ÓÔ˘ Ì·˜ ·fi ÙËÓ È‰¤· fiÙÈ Ù· ΤÓÙÚ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È Ê˘ÛÈο Ú¿ÁÌ·Ù·. E›Ó·È ÛÙÚfi‚ÈÏÔÈ ‰‡Ó·Ì˘ Ô˘ ÂÚȉÈÓ›˙Ô˘Ó ·ÈıÂÚÈ΋, ·ÛÙÚÈ΋ Î·È ÓÔËÙÈ΋ ‡ÏË Û οÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. EÂȉ‹ Ë ‰Ú¿ÛË Â›Ó·È ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋, Ë Û˘Ó¤ÂÈ· Â› Ù˘ ‡Ï˘ Â›Ó·È ¤Ó· ΢ÎÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ȉˆı› ·’ ÙÔ ‰ÈÔÚ·ÙÈÎfi Û·Ó ‡ÚÈÓÔÈ ÙÚÔ¯Ô› Ô˘ ‰ڿ˙ÔÓÙ·È: 168 1. 2. 3. 4. 5. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ÛÙ‹Ï˘, ÛÙÔ Î·ÙÒÙ·ÙÔ ÙÌ‹Ì·. ™ÙÔ ıÒڷη, οو ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·’ ÙÔ ‰È¿ÊÚ·ÁÌ·. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ Ì·ÛÙÔ‡. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ Ï·ÈÌÔ‡. AÎÚÈ‚Ò˜ ¿Óˆ ·’ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜. £· ‹ıÂÏ· Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ˆ Ù· ΤÓÙÚ· ·˘Ù¿ ÏÂÙÔÌÂÚ¤ÛÙÂÚ·, ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ¿˜ Ù· fiˆ˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È Û ·ÈıÂÚÈ΋ ‡ÏË Î·È Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ¤Ó· ·Ó¿ÏÔÁÔ Â‰¿ÊÈÔ ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô “EÛÒÙÂÚË Zˆ‹”, TfiÌ. I, ÛÂÏ. 447-460 ÙÔ˘ Î. ∫.O. §ÂÓÙÌ‹ÙÂÚ. A˜ ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ì ٷ ¯ÚÒÌ·Ù· Î·È Ù· ¤Ù·Ï·: 1. H ‚¿ÛË Ù˘ ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ÛÙ‹Ï˘, Ù¤ÛÛÂÚ· ¤Ù·Ï·. ∆· ¤Ù·Ï· ·˘Ù¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ۯ‹Ì· ÛÙ·˘ÚÔ‡ Î·È ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏÔ‡Ó ÔÚÙÔηϛ ˘Ú. 2. TÔ ËÏÈ·Îfi ϤÁÌ·, ‰¤Î· ¤Ù·Ï· Ì ¯ÚÒÌ· Úfi‰ÈÓÔ ·Ó¿ÌÂÈÎÙÔ Ì Ú¿ÛÈÓÔ. 3. TÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ηډȿ˜, ‰Ò‰Âη ¤Ù·Ï· Û ¯ÚÒÌ· ˘Ú·Îو̤ÓÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡. 4. TÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ Ï·ÈÌÔ‡, ‰Âη¤ÍÈ ¤Ù·Ï· ·ÚÁ˘Úfi¯ÚÔÔ˘ ΢·ÓÔ‡ Ì ÙÔ Î˘·ÓÔ‡Ó Ó· ˘ÂÚ¤¯ÂÈ. 5. TÔ ÎÂÊ·ÏÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÛÙË ‰ÈÏ‹ ÙÔ˘ ˘ԉȷ›ÚÂÛË: ·. AÓ¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÊÚ‡‰È·, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÂÓÂÓ‹ÓÙ· ¤ÍÈ ¤Ù·Ï· Ì ÙÔ ÌÈÛfi ψÙfi Û ¯ÚÒÌ· Úfi‰ÈÓÔ Î·È Î›ÙÚÈÓÔ Î·È ÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ Û ΢·ÓÔ‡Ó Î·È ÔÚÊ˘ÚÔ‡Ó. ∫π¡∏™∏ ™∆O ºÀ™π∫O ∫∞π ∆O ∞™∆ƒπ∫O ¶∂¢πO 165 ‚. ™ÙËÓ Î·ı·˘Ù‹ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜. ŒÓ· ΤÓÙÚÔ Ô˘ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ·fi ‰Ò‰Âη ·ÚÈ· ¤Ù·Ï· Ï¢ÎÔ‡ Î·È ¯Ú˘ÛÔ‡ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ·fi ÂÓÓÈ·ÎfiÛÈ· ÂÍ‹ÓÙ· ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙ· ¤Ù·Ï· ‰È¢ıÂÙË̤ӷ ¤ÚÈÍ ÙˆÓ ‰Ò‰Âη ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ. Œ¯Ô˘Ì ¤ÙÛÈ ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ¯ÈÏ›ˆÓ ÂÍ‹ÓÙ· ÔÎÙÒ ÂÙ¿ÏˆÓ ÛÙ· ‰‡Ô ÎÂÊ·ÏÈο ΤÓÙÚ· (Ô˘ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ¤Ó· ΤÓÙÚÔ) ‹ ÙÚÈ·ÎfiÛȘ ÂÓ‹ÓÙ· ¤ÍÈ ÙÚÈÏfiÙËÙ˜. ŸÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ÛËÌ·Û›·. Ÿˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ë ∂Ó¿‰· Â›Ó·È ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ fi„ÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÙ¿ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ¤ÙÛÈ Î·È ÙÔ ÎÂÊ·ÏÈÎfi ΤÓÙÚÔ ·ÔÙÂÏ› ·ÓÔÌÔÈfiÙ˘fi Ù˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙË ÛÊ·›Ú· ÂÈÚÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ÂÙ¿ ¿ÏÏ· ΤÓÙÚ· Ì ÙÔ ›‰ÈÔ Ó· Û˘Óı¤ÙÂÈ. T· ÂÙ¿ ·˘Ù¿ ΤÓÙÚ· ‰È·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ·ÚfiÌÔÈ· Û ÙÚ›· ·ÚÈ· Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙ·, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ¤ÓˆÛË ÎÈ Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ··ÓÙ¿Ù·È ÛÙÔ ÂÍ·›ÛÈÔ Î¤ÓÙÚÔ Ô˘ Ù· ˘ÂÚηχÙÂÈ Î·È Ù· ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ. Y¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÙÚ›· Ê˘ÛÈο ΤÓÙÚ· Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È: ·. ∫¤ÓÙÚÔ ¿ÏÙ· Ì¿ÁÈÔÚ, ‚. ∂›Ê˘ÛË, Á. ÀfiÊ˘ÛË Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙ· ΤÓÙÚ·. T· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·˘Ù¿ ΤÓÙÚ· Û˘Á¯ˆÓ‡ÔÓÙ·È Û’ ÂΛÓÔ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ¿ÏÙ· Ì¿ÁÈÔÚ Î·È ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Ì·˜ ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó. £· ‹ıÂÏ· Â›Û˘ Ó· ÙÔÓ›Ûˆ Â‰Ò fiÙÈ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÛÙÂÓ‹ Û¯¤ÛË: ·. ªÂٷ͇ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ¿ÏÙ· Ì¿ÁÈÔÚ Î·È ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ÙÔ˘ Ï·ÈÌÔ‡. ‚. ªÂٷ͇ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ ηډȿ˜ Î·È Ù˘ ˘fiÊ˘Û˘. Á. ªÂٷ͇ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜ Î·È Ù˘ Â›Ê˘Û˘. £· ‹Ù·Ó ÂˆÊÂϤ˜ ÁÈ· ÙÔ ÛÔ˘‰·ÛÙ‹ Ó· ÛÙÔ¯·Ûı› ÙËÓ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ‰È·‰Ô¯‹ ÙˆÓ ÙÚÈÁÒÓˆÓ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ÙÔ˘ ˘Úfi˜, ÚÔÙÔ‡ ÙÔ ˘Ú ·˘Ùfi ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· Ù· ˙ˆÔÁÔÓ‹ÛÂÈ Ù¤ÏÂÈ· Î·È Ó· ÚԂ› Û ÂÚ·ÈÙ¤- 169 166 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ Úˆ ÌÂÙÔ˘ÛÈÒÛÂȘ. MÔÚԇ̠Ӓ ··ÚÈıÌ‹ÛÔ˘Ì ÌÂÚÈο ·’ ·˘Ù¿ Ù· ÙÚ›ÁˆÓ·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ¿ÓÙ· ˘fi„Ë fiÙÈ Ë ÁˆÌÂÙÚÈ΋ ·Ó‡„ˆÛË ÙÔ˘ ˘Úfi˜ ηıÒ˜ Î·È Ë ·ÎÔÏÔ˘ı›· ÙˆÓ ÂÁÁÈ˙fiÌÂÓˆÓ ÎÔÚ˘ÊÒÓ ‚·›ÓÔ˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ·ÎÙ›Ó·. E‰Ò ÎÚ‡‚ÂÙ·È ¤Ó· ·fi Ù· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ̇ËÛ˘ ÎÈ Â‰Ò ¤ÁÎÂÈÙ·È Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ·fi ÌÈ· ÚfiˆÚË ÎÔÈÓÔÔ›ËÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ·ÎÙ›Ó˜. 170 1. TÔ Ú·ÓÈÎfi ÙÚ›ÁˆÓÔ. ·. TÔ Î¤ÓÙÚÔ ÛÙȘ ˆÌÔÏ¿Ù˜. ‚. TÔ Î¤ÓÙÚÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ‰È¿ÊÚ·ÁÌ·. Á. H ÛÏ‹Ó·. 2. O ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÂϤÁ¯ÂÙ·È ·’ ÙÔ ·ÛÙÚÈÎfi ‰›Ô. ·. H ‚¿ÛË Ù˘ ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ÛÙ‹Ï˘. ‚. TÔ ËÏÈ·Îfi ϤÁÌ·. Á. H ηډȿ. 3. O ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÂϤÁ¯ÂÙ·È ·’ ÙÔ ÓÔËÙÈÎfi ‰›Ô. ·. H ‚¿ÛË Ù˘ ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ÛÙ‹Ï˘. ‚. H ηډȿ. Á. O Ï·ÈÌfi˜. 4. O ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÂϤÁ¯ÂÙ·È ÌÂÚÈο ·’ ÙÔ EÁÒ, Ô ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜. ·. H ηډȿ. ‚. O Ï·ÈÌfi˜. Á. H ÎÂÊ·Ï‹, ‰ËÏ·‰‹ Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙ· ΤÓÙÚ· Î·È Ë Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘˜, ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ¿ÏÙ·. 5. O ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ˆ˜ ÙËÓ ÙÚ›ÙË M‡ËÛË. ·. H ηډȿ. ‚. O Ï·ÈÌfi˜. Á. T· ÂÙ¿ ÎÂÊ·ÏÈο ΤÓÙÚ·. 6. O ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ˆ˜ ÙËÓ ¤ÌÙË M‡ËÛË. ·. H ηډȿ. ‚. T· ÂÙ¿ ÎÂÊ·ÏÈο ΤÓÙÚ·. Á. OÈ ‰‡Ô ÔÏ˘¤Ù·ÏÔÈ ÏˆÙÔ›. OÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ·˘Ù¤˜ ÂÚ›Ô‰ÔÈ Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÙÚÈÁˆÓÈΤ˜ ·ÎÙÈÓÔ‚Ôϛ˜. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¿ÁÔ˘Ì ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ ∫π¡∏™∏ ™∆O ºÀ™π∫O ∫∞π ∆O ∞™∆ƒπ∫O ¶∂¢πO 167 ˆ˜ fiÙ·Ó ÙÔ ˘Ú ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È Û οÔÈÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ‰ÂÓ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Î·È Û ¿ÏÏ·. EÊfiÛÔÓ ÙÔ ˘Ú ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÂχıÂÚË ‰›Ô‰Ô Û οÔÈÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ, ·˘Ùfi ÊϤÁÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ, ˆÛÙfiÛÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÓÙ· οÔÈÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÎÙÈÓÔ‚fiÏÔ Î·È ÊˆÙÂÈÓfi ·’ Ù· ¿ÏÏ· Î·È ·’ Ù· ‰È¿˘Ú· ·˘Ù¿ ÙÚ›ÁˆÓ· ʈÙfi˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÚÔ¯Ô‡˜ Î·È ‰›Ó˜ ˘Úfi˜, ÔÈ ‰ÈÔÚ·ÙÈÎÔ› Î·È ÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ Ù˘ Ê˘Ï‹˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÛÙÔ Û¯‹Ì· ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Î·È Ó· ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ Â›Ù¢͋ ÙÔ˘. ™ÙÔ ·ÔÎÔڇʈ̷ Ù˘ ÂÌÂÈÚ›·˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÎÈ fiÙ·Ó Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘, οı ÙÚ›ÁˆÓÔ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÌÈ· ·ÎÙÈÓÔ‚fiÏÔ ·ÙÚ·fi ʈÙfi˜ Î·È Î¿ı ΤÓÙÚÔ ¤Ó·Ó ÙÚÔ¯fi ˙ÒÛ·˜ ‡ÚÈÓ˘ ‰‡Ó·Ì˘ Ô˘ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Ì ÙÚÔÌ·ÎÙÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ·Ø ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ·˘Ùfi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‰ÂÓ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÌfiÓÔ ÚÔ˜ οÔÈ· ÂȉÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË ·ÏÏ¿ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘, Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÌÈ· ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÊÏÂÁfiÌÂÓË ÈÚȉ›˙Ô˘Û· ÛÊ·›Ú· ·ÁÓÔ‡ ˘Úfi˜ Î·È ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ̤۷ ÙÔ˘ ¤Ó· ÔÚÈṲ̂ÓÔ ÁˆÌÂÙÚÈÎfi Û¯‹Ì·, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ÙÔ Ì¿ÙÈ ‰‡ÛÎÔÏ· ÙÔ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ Ù·¯‡Ù·Ù˘ ‰fiÓËÛ˘. EÈϤÔÓ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜ ı· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÈ· ‡ÚÈÓË ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ı· ÂÈÛÎÈ¿˙ÂÈ Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο ÙË ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓØ ·’ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ÔÏ˘¤Ù·ÏÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ψÙÔ‡ ı· ÍÂˉ¿ ÌÈ· ÊÏfiÁ· ˘Úfi˜ Ì ÙË ‚·ÛÈ΋ ·fi¯ÚˆÛË Ù˘ ·ÎÙ›Ó·˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. A˘Ù‹ Ë ÊÏfiÁ· ı· ·Ó·ÚÚȯ¿Ù·È Î·È ı· Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÚÔÛÂÏ·ÂÈ ¤Ó· ¤Ù·ÛÌ· ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ʈÙfi˜ ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙËÓ Î·ıÔ‰È΋ ÚÔ‹ ·fi ÙÔ Ó‡̷ ÙÔ˘ ‡„ÈÛÙÔ˘ ‰›Ô˘. A˘Ùfi Ì·ÚÙ˘Ú¿ ÙËÓ ·Ó¿ÌÂÈÍË ÙˆÓ ˘ÚÒÓ Î·È ÙËÓ ··ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ·’ ÙÔ ˙˘Áfi Ù˘ ‡Ï˘. A˜ ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì ÙÒÚ· ˆ˜ Ë ÂͤÏÈÍË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ‰‡Ó·Ì˘ ÌÔÚ› Ó’ ·ÂÈÎÔÓÈÛı› fi¯È ÌfiÓÔ Ì ϤÍÂȘ ·ÏÏ¿ Ì ٷ ›‰È· ¤ÓÙ ۇ̂ÔÏ· Ô˘ ÙfiÛÔ Û˘¯Ó¿ ÂÓ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ÎÔÛÌÈ΋ ÂÚÌËÓ›·. 1. O ·ÎÏÔ˜. ™ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ·˘Ùfi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ·ÏÒ˜ Ì’ ¤Ó· ÂÏ·Ù˘Ṳ̂ÓÔ ‰ÈÛÎÔÂȉ¤˜ (fiˆ˜ ÙÔ ı¤ÙÂÈ Ô Î. ∫.O. §ÂÓÙÌ‹ÙÂÚ) ·fi ˘Ú Ô˘ Ï¿ÌÂÈ ·Ì˘‰Ú¿, ¤Ó· ‰È¿¯˘ÙÔ ˘Ú ‰›¯ˆ˜ ·ÏËıÈÓ‹ ¤ÓÙ·ÛË. H ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÙÚÔ¯Ô‡ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ‚Ú·‰Â›· ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·ÓÂ·›ÛıËÙË. A˘Ùfi ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Ì ÙÔ ˘·Ó¿Ù˘ÎÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ, Ì ÙËÓ ÚÒÈÌË §ÂÌÔ‡ÚÂÈ· Ê˘ÏÂÙÈ΋ Ú›˙· Î·È Ì’ ÂΛÓË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·Ú¿ ¤Ó· ˙ÒÔØ Ìfi- 171 168 172 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ÓÔ ¤Ó· ‚¿ıÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ÛÈÓı‹Ú· ÙÔ˘ ÓÔ˘ ‹Ù·Ó Û¯ËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ. 2. O ·ÎÏÔ˜ Ì ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. TÔ Î¤ÓÙÚÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Â‰Ò Ì’ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ˘Úfi˜ Ô˘ Ï¿ÌÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÛÔ ÙÔ˘ ÂÏ·Ù˘Ṳ̂ÓÔ˘ ‰ÈÛÎÔÂȉԇ˜ Î·È Ë ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ Â›Ó·È Ù·¯‡ÙÂÚË. A˘Ùfi ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Ì ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ fiÔ˘ Ô ÓÔ˘˜ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ·ÈÛıËÙfi˜ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ Ì ÙËÓ fi„ÈÌË ÂÔ¯‹ ÙˆÓ §ÂÌÔ˘Ú›ˆÓ. 3. O ‰È¯ÔÙÔÌË̤ÓÔ˜ ·ÎÏÔ˜. ™’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÊˆÙfi˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ‰›Ó˘ ÙÔ˘ ˘Úfi˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔØ Ë ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ΛÓËÛË ÙÔ ·Ó·Áο˙ÂÈ Ó· η›ÂÈ Ï·ÌÚfiÙÂÚ· Î·È Ó· ÂÎ¤ÌÂÈ ·ÎÙ›Ó˜ ˘Úfi˜ ÚÔ˜ ‰‡Ô ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‰È¯ÔÙÔÌÔ‡Ó ÙË ‰›ÓËØ Ë Î›ÓËÛË ¤¯ÂÈ ÂÈÙ·¯˘Óı› Ôχ Î·È Ë ‰È¯ÔÙÔÌÔ‡Û· ÊÏfiÁ· Ù˘ ‰›Ó˘ ·ÏÈÓ‰ÚÔÌ› ·ÛÙÚ·È·›·, ‰ÈÂÁ›ÚÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó·Ï·Ì‹ ÙÔ˘ ηı·˘ÙÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ˆÛfiÙÔ˘ ÂÈÙ¢¯ı› ¤Ó· ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜. A˘Ùfi ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Ì ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ AÙÏ¿ÓÙÂȈÓ. 4. O ‰È·ÈÚÂ̤ÓÔ˜ ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· ·ÎÏÔ˜. ºÙ¿ÓÔ˘Ì ϤÔÓ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Á›ÓÂÙ·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÓÂÚÁfi, Ì ÙÔ ÛÙ·˘Úfi ̤۷ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ó· ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È fiˆ˜ ÎÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ÙÚÔ¯fi˜ Î·È Ó· ÚÔηÏ› ¤Ó· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. O ¿ÓıÚˆÔ˜ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ ¤Ó· ÛÙ¿‰ÈÔ Ôχ ˘„ËÏ‹˜ ÓÔËÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙËÓ ¤ÌÙË Ê˘ÏÂÙÈ΋ Ú›˙· ‹ ÛÙÔÓ ¤ÌÙÔ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ·ÎÏÔ˘Ø Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ› ̤۷ ÙÔ˘ ‰‡Ô ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÙÚÔ¯fi Î·È ÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈο ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ ÛÙ·˘Úfi. Œ¯ÂÈ ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ÌÔÏÔÓfiÙÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ˙ˆ‹ Î·È ·Ó·Ù‡¯ıËΠˆ˜ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ ÙË ¢ÔÎÈÌ·ÛÙÈ΋ AÙÚ·fi. 5. H Û‚¿ÛÙÈη. ™ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ·˘Ùfi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Á›ÓÂÙ·È ÙÂÙÚ·‰È¿ÛÙ·ÙÔØ Ô ÂÛˆÙÂÚÈο ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˜ ÛÙ·˘Úfi˜ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÂÚ› ÙÔÓ ¿ÍÔÓ¿ ÙÔ˘ Î·È Ó· Â͈ı› ÙË ÊÏÂÁfiÌÂÓË ÂÚÈʤÚÂÈ· ÚÔ˜ fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ· Û·Ó ÛÊ·›Ú· ˘Úfi˜ ·Ú¿ Û·Ó ÙÚÔ¯fi˜. ÀÔ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ AÙÚ·Ô‡ Ì ÙȘ ‰‡Ô ˘ԉȷÈÚ¤ÛÂȘ, ÁÈ·Ù› Ë ‰È·‰Èηۛ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÁڷʤÓÙÔ˜ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ηχÙÂÈ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ AÙÚ·Ô‡. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù· ΤÓÙÚ· Ê·›ÓÔÓÙ·È Û·Ó ∫π¡∏™∏ ™∆O ºÀ™π∫O ∫∞π ∆O ∞™∆ƒπ∫O ¶∂¢πO 169 ÛÊ·›Ú˜ ·ÎÙÈÓÔ‚fiÏÔ˘ ˘Úfi˜ Ì ÙȘ ·ÎÙ›Ó˜ ÙÔ˘ ÙÚÔ¯Ô‡ (‹ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ÛÙ·˘ÚÔ‡ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ) Ó· ÛÌ›ÁÔ˘Ó Î·È Ó· Û˘Á¯ˆÓ‡ÔÓÙ·È Û’ ¤Ó· “˘Ú Ô˘ ηٷη›ÂÈ ÙÔ ·Ó”. E‰Ò ·ÚÌfi˙ÂÈ ¤Ó· Û‡ÓÙÔÌÔ Â‰¿ÊÈÔ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ Û¯¤Û˘ ÙÔ˘ Ì’ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì·. KÈ ¤Ó· ·ÎfiÌË Ô˘ ·Ó ‰È·ÏÔÁÈÛı›Ù ے ·˘Ùfi ı’ ·Ô‰Âȯı› ÔχÙÈÌÔ Î·È ı· ¤¯ÂÈ Û·Ê‹ Â›‰Ú·ÛË ¿Óˆ Û οÔÈÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓ·fiÎÂÈÙ·È ÛÙÔ ÛÔ˘‰·ÛÙ‹ Ó· ÙÔ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ. T· ‰‡Ô ‰¿ÊÈ· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜: “TÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ¶˘Úfi˜ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÚ¿ÌÌ· Ù˘ IÂÚ‹˜ §¤Í˘. TÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Û˘ÁηχÙÂÙ·È Ì˜ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿. ŸÙ·Ó ÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÎÚ·‰·›ÓÂÙ·È, fiÙ·Ó ÙÔ IÂÚfi TÚ›ÁˆÓÔ ˘Ú·ÎÙÒÓÂÙ·È, fiÙ·Ó ÙÔ ÛËÌ›Ô, ÙÔ ÌÂÛ·›Ô ΤÓÙÚÔ Î·È Ë ÎÔÚ˘Ê‹ η›Ô˘Ó ÂÍ›ÛÔ˘, ÙfiÙ ٷ ‰‡Ô ÙÚ›ÁˆÓ· – ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ – ÛÌ›ÁÔ˘Ó Û ÌÈ· ÊÏfiÁ· Ô˘ ηٷη›ÂÈ ÙÔ ·Ó.” “TÔ ˘Ú ̘ ÛÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ˘Ú ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙËÓ ÚfiÔ‰fi ÙÔ˘ Ó· ÂÓÙ›ÓÂÙ·È Î·Ù¿ Ôχ fiÙ·Ó Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ·Î›ÓËÙÔ˘, ÙÔ˘ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘ ÙÚÔ¯Ô‡ ̘ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚÔ¯fi Ô˘ ‰ÂÓ ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙÔ XÚfiÓÔ, ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÌÈ· ‰ÈÏ‹ ‰È¤ÍÔ‰ÔØ Ï¿ÌÂÈ ÙfiÙ Ì ÙË ‰fiÍ· ÙÔ˘ ¢ÈÛ˘fiÛÙ·ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÂÍ·ÏÔ‡ ·‰ÂÏÊÔ‡ TÔ˘. TÔ ºÔ¯¿Ù ÂÊÔÚÌ¿ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. AÓ·˙ËÙ¿ ÙÔ Û˘Ìϋڈ̿ ÙÔ˘. H ÓÔ‹ ÙÔ˘ ·Î›ÓËÙÔ˘ Î·È ÙÔ ˘Ú EΛÓÔ˘ Ô˘ ‚ϤÂÈ ÙÔ fiÏÔ ÂÍ·Ú¯‹˜ ÔÚÌÔ‡Ó ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Î·È ÙÔ ·Î›ÓËÙÔ ·Ô‚·›ÓÂÈ Ë ÛÊ·›Ú· ‰Ú¿Û˘.” ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂͤٷÛË ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ı· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÒÚ· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛËÌ›Ô: 2. T· K¤ÓÙÚ· Û ™¯¤ÛË Ì ÙȘ AÎÙ›Ó˜. A˘Ùfi Ì·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ ı¤Ì· ÁÈ· ÌÂϤÙË Î·È ¿ÊıÔÓË ÙÚÔÊ‹ ÁÈ· ÛΤ„Ë, ÂÈηۛ˜ Î·È Û˘ÓÂÙ¿ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. ŸÏ· fiÛ· ‰ËÏÒÓÔÓÙ·È Â‰Ò ‰›ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Û·Ó ‚·ÛÈο ‹ ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ‰Â‰Ô̤ӷ ¿Óˆ ÛÙ· ÔÔ›· ı· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÔÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÓÂÈÚÌÒÓ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÎÈ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ‰‡Ô Ú¿ÁÌ·Ù·: 173 170 174 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ TËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ÂÂÎÙ›ÓÔ˘Ì ÙË ÓÔËÙÈ΋ Ì·˜ ·ÓÙ›ÏË„Ë Î·È Ó· ‰ÔÌԇ̠ÙËÓ ·ÓÙ·Ûοڷӷ ‹ ÂΛÓË ÙË Á¤Ê˘Ú· ÙËÓ ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÔÌ‹ÛÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ·ÓÒÙÂÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ηÙÒÙÂÚÔ˘ ÓÔ˘ fiÏÔÈ fiÛÔÈ ÂÈ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ‚Ô˘‰‰ÈÎfi ÊÔÚ¤·Ø ·’ fiÔ˘ ÎÈ Ë ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜ (Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÙÔ ·ÛÙÚÈÎfi ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ Ù˘ ÓÔËÙÈ΋˜ ‰È¿ÎÚÈÛ˘) Î·È Ù˘ ‡ÛÙ·Ù˘ ÌÂÙÔ˘Û›ˆÛ‹˜ Ù˘ Û ÂÓfiÚ·ÛË. ŸÏÔÈ ÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ Ô˘ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ì·ıËÙ¤˜ ÁÈ· ÂÎÁ‡ÌÓ·ÛË Î·È Ô˘ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Ó· ÙÔ˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Û ·ÁÎfiÛÌÈ· ˘ËÚÂÛ›·, ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ù˘ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛ˘ ÂÓfi˜ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ (ÎÚ˘Ì̤ÓÔ˘ Û˘¯Ó¿ Û ϤÍÂȘ Î·È Û˘ÁÎ·Ï˘Ì̤ÓÔ˘ ·fi ۇ̂ÔÏ·) ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ¤ÂÈÙ· ÙÔ Ì·ıËÙ‹ Ó· Û˘Ó¿ÁÂÈ Ù· ‰Èο ÙÔ˘ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. ŒÙÛÈ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ë ‰È¿ÎÚÈÛË Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ Î‡ÚÈ· ̤ıÔ‰Ô Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ¶Ó‡̷ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ‹ ÙÔ˘ ·fi Ù· ‰ÂÛÌ¿ Ù˘ ‡Ï˘ Î·È Í¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Ï¿ÓË ·fi ÂΛÓÔ Ô˘ ·˘Ù‹ ÎÚ‡‚ÂÈ. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÔÈÓÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÏÏ¿ ‰Ò, ηıfiÛÔ ÙÔ ı¤Ì·, ·Ó ·Ó·Ù˘¯ı› Ï‹Úˆ˜, ı· ÌÂÙ·‰ÒÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Û fiÛÔ˘˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÙȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ï·ıÂ̤ӷ. K·ıÒ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, Ë ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ Â›Ó·È ·ÚÁ‹ Î·È ÛÙ·‰È·Î‹ Î·È ÚÔ¯ˆÚ¿ Û ٷÎÙÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ Ô˘ ÔÈΛÏÏÔ˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ·ÎÙ›Ó· Ù˘ ∂Ó¿‰·˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ¶ÚÔÛ΢ÓËÙ‹ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙË ‰È·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì Û ÙÚÂȘ ·ÚȘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜: 1. EΛÓË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î¿Ùˆ ·’ ÙËÓ ÂÈÚÚÔ‹ Ù˘ AÎÙ›Ó·˜ Ù˘ ¶ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜. 2. EΛÓË fiÔ˘ ÂÚȤگÂÙ·È ˘fi ÙËÓ AÎÙ›Ó· ÙÔ˘ EÁÒ. 3. EΛÓË fiÔ˘ ΢Úȷگ› Ë ∂Ó·‰È΋ AÎÙ›Ó·. H ÚÒÙË ÂÚ›Ô‰Ô˜ Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÒ˜ Ë ÈÔ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· Î·È Î·Ï‡ÙÂÈ ÙËÓ ·¤Ú·ÓÙË ·ÎÔÏÔ˘ı›· ÙˆÓ ·ÈÒÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ë fi„Ë Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÏÔ‡ ·˘ÙÔ‡. K·ıÒ˜ ÔÈ ˙ˆ¤˜ ·Ú¤Ú¯ÔÓÙ·È, ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ‚Ú·‰¤ˆ˜ Ë fi„Ë ÙÔ˘ Ì¿Ó·˜ ‹ ÓÔ˘ Î·È ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÔÓ ÂÚȤگÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ˘fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ‰È·ÓfiËÛ‹˜ ÙÔ˘ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ‰È· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ∫π¡∏™∏ ™∆O ºÀ™π∫O ∫∞π ∆O ∞™∆ƒπ∫O ¶∂¢πO 171 ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘. A˘Ù‹ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ıˆÚËı› fiÙÈ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Ì ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ fiÔ˘ Ë ÙÚ›ÙË ÏÔÁÔ˚΋ fi„Ë, ÂΛÓË ÙÔ˘ BÚ¿¯Ì·, ÙÔ˘ NÔ˘ ‹ Ù˘ NÔËÌÔÛ‡Ó˘, Ô‰ËÁ‹ıËΠ۠ÛËÌÂ›Ô Â›Ù¢Í˘.74 K·ÙfiÈÓ ÛÙÔ ÙˆÚÈÓfi ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· Ë ‰Â‡ÙÂÚË fi„Ë ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÛÌ›ÁÂÈ Ì·˙› Ù˘ Î·È Ó’ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ‰È’ ·˘Ù‹˜. M ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙˆÓ ·ÈÒÓˆÓ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ·Ô‚·›ÓÂÈ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÓÂÚÁ¿ ÓÔ‹ÌˆÓ Î·È ÙÔ ‰›Ô Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ÚfiÛÊÔÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ï¢ÛË Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ·˘Ù‹˜ fi„˘. H 74 “ŸÙ·Ó Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ·ÎÏÔ˜ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ Û˘ÌÏËÚˆı› ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·˘Ù‹ ÁfiÓÈÌË ÁËØ Î·È Ë ·ÓıÚˆfiÙËÙ· ÊÙ¿ÛÂÈ Ì·˙Èο ÛÙË µÔ˘‰‰È΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ÂÚ¿ÛÂÈ ·’ ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ‡·ÚÍË ÛÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡ÈÚ‚¿Ó· – ÙfiÙ ‘ı· ÛËÌ¿ÓÂÈ Ë ÒÚ·’Ø ÙÔ ÔÚ·Ùfi Á›ÓÂÙ·È ·fiÚ·ÙÔ, ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÔ΢ÎÏÈ΋ ÙÔ˘ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ·ÙÔÌÈ΋˜ ηٷÓÔÌ‹˜. ∞ÏÏ¿ ÔÈ ÓÂÎÚÔ› ÎfiÛÌÔÈ Ô˘ ·Ê‹ÓÂÈ ›Ûˆ ÙÔ˘ Ô Û·ÚˆÙÈÎfi˜ ·ÏÌfi˜ ‰ÂÓ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÓÂÎÚÔ›. ∏ ΛÓËÛË Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙËÓ ·ÈÒÓÈ· Ù¿ÍË ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Î·È Ë Û˘Ó¿ÊÂÈ· ‹ ¤ÏÍË Â›Ó·È Ô ˘ËÚ¤Ù˘ Ù˘ Û οı ÂÚÁ·Û›·. ∆Ô Ú›ÁÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ı· Û˘ÓÂÓÒÛÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÎÈ fiÙ·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ Ë ÒÚ· ı· ÛÎÈÚÙ‹ÛÂÈ ¿ÏÈ Ì¤Û· ÛÙÔÓ ·‰Ú·Ó‹ Ï·Ó‹ÙË. ªÔÏÔÓfiÙÈ fiϘ ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó Î·È ˘ÓÒÙÙÔ˘Ó, ˆÛÙfiÛÔ – fiÙ·Ó Ë ÒÚ· ÛËÌ¿ÓÂÈ Î·È ¿ÏÈ – ı· ·Ó·Û˘ÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ÁÈ· ¤Ó· Ó¤Ô Î‡ÎÏÔ Î˘ÔÊfiÚËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È ı· ÁÂÓÓ‹ÛÔ˘Ó Ù‡Ô˘˜ ·ÓÒÙÂÚÔ˘˜ ËıÈο Î·È Ê˘ÛÈο ·fi ÂΛÓÔ˘˜ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ Ì·Ó‚·ÓÙ¿Ú·. ∫·È Ù· ‘ÎÔÛÌÈο ÙÔ˘ ¿ÙÔÌ· ‹‰Ë Û ηٿÛÙ·ÛË ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛ˘’ (‰È·Ê¤ÚÔÓÙ· – ÛÙËÓ ·Ú¿ÁˆÁÔ ‰‡Ó·ÌË ˘fi ÙË Ì˯·ÓÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ΛÓËÛ˘ Î·È Ù˘ Â›‰Ú·Û˘) ‘·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó fiˆ˜ Î·È ÔÈ ÛÊ·›Ú˜ Î·È Î·ıÂÙ› ¿ÏÏÔ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡’. ªÈ· Ù¤ÙÔÈ· ‘˘fiıÂÛË Â›Ó·È Û Ï‹ÚË Û˘Ìʈӛ· Ì ÙË ‰È΋ (ÛÔ˘) (ÌÔ˘) ·Ú·Ù‹ÚËÛË’. °È·Ù› ηıÒ˜ Ë Ï·ÓËÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÚÔԉ‡ÂÈ fiˆ˜ Î·È Ë ·ÓıÚÒÈÓË ‹ Ê˘ÏÂÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË, Ë ÒÚ· ÙÔ˘ ÂÚ¯ÔÌÔ‡ Ù˘ ¶Ú·Ï¿ÁÈ· ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ı›· ÙˆÓ ÎfiÛÌˆÓ Û ‰È·‰Ô¯Èο ÛÙ¿‰È· ÂͤÏÈÍË˜Ø (‰ËÏ·‰‹) οÔÈÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Û’ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Â›Ù¢Í˘ Û ÌÈ· ·’ ÙȘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Ù˘ ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋˜ ÚÔfi‰Ô˘, ÛÙ·Ì·Ù¿ ÂΛ ˆÛfiÙÔ˘ Ë ÂÍÒıËÛË Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ Ì·Ó‚·ÓÙ¿Ú· ÙÔÓ ı¤ÛÂÈ ¿ÏÈ Û ΛÓËÛË – fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤Ó· ÛÙ·Ì·ÙË̤ÓÔ ÚÔÏfiÈ Ô˘ ÙÔ ÎÔ˘Ú‰›˙Ô˘ÌÂ. °È·˘Ùfi ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ· ÙË Ï¤ÍË ‘‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË’. ∆ÔÓ ÂÚ¯ÔÌfi Ù˘ ¶Ú·Ï¿ÁÈ· ηÌÈ¿ ·ÓıÚÒÈÓË, ˙ˆÈ΋ ‹ Î·È Ê˘ÙÈ΋ ÔÓÙfiÙËÙ· ‰Â ı· ˙ÂÈ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ‰ÂÈ, ·ÏÏ¿ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ Á·›Â˜ ‹ ÛÊ·›Ú˜ Ì ٷ ÔÚ˘ÎÙ¿ ÙÔ˘˜ ‚·Û›ÏÂÈ·Ø Î·È fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ Ï·Ó‹Ù˜ ı· ·ÔÛ˘ÓÙÂıÔ‡Ó Ê˘ÛÈο ÛÙËÓ Ú·Ï¿ÁÈ·, fï˜ ‰Â ı· ηٷÛÙÚ·ÊÔ‡ÓØ ÁÈ·Ù› ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÏÏËÏÔ˘¯›· Ù˘ ÂͤÏÈ͢ Î·È Î·ıÒ˜ ÔÈ ‘ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ¤˜’ ÙÔ˘˜ ı· ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ¿ÏÈ ·’ ÙÔ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎfi, ı· Â·Ó·‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ ÛËÌÂ›Ô ·’ ÙÔ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ¿Óˆ ÛÙËÓ ¿Ï˘ÛÔ ÙˆÓ ‘ÂΉËÏˆÌ¤ÓˆÓ ÌÔÚÊÒÓ’. ∞˘Ùfi fiˆ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂȘ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ‰ÈËÓÂÎÒ˜ ÛÙËÓ ∞ȈÓÈfiÙËÙ·. O ηı¤Ó·˜ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ·˘Ùfi ÙÔÓ ·Ù¤ÚÌÔÓ· Á‡ÚÔ Î·È ı· ÙÔÓ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÓÙÔÙÈÓ¿. ∏ ·fiÎÏÈÛË Ù˘ ÔÚ›·˜ ηıÂÓfi˜ ÎÈ Ô Ú˘ıÌfi˜ Ù˘ ÚÔfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ·fi ¡ÈÚ‚¿Ó· Û ¡ÈÚ‚¿Ó· ‰È¤ÂÙ·È ·fi ·›ÙÈ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ô ›‰ÈÔ˜ ·’ ÙȘ ÎÚ›ÛÈ̘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÂÌϤÎÂÙ·È.” – ∂ÈÛÙÔϤ˜ ÙÔ˘ ª·¯¿ÙÌ· ÛÙÔÓ A.¶. ™ÈÓÓ¤ÙÙ, ÛÂÏ. 67. 175 172 176 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙȘ ÁÂÓÈΤ˜ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ ÎÈ fi¯È ÛÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ fiˆ˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÙÔ ¯ÒÚÔ. K·Ï‡ÙÂÈ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÚÒÙˆÓ ÙÚÈÁÒÓˆÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤Ú·Ì ӈڛÙÂÚ·. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÛÌÔÓԇ̠fiÙÈ, ¯¿ÚË Û·Ê‹ÓÂÈ·˜, ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡ÌÂ Â‰Ò ÙȘ ÔÈΛϘ fi„ÂȘ Î·È ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÙÔ ¯ÒÚÔ ‹ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜, ·ÏÏ’ fi¯È ·fi ÙË ÛÎÔÈ¿ ÙÔ˘ AÈÒÓÈÔ˘ TÒÚ· Î·È ·’ ÙËÓ EÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¶·Ó-E·˘ÙÔ‡. O BÈÛÓÔ‡ ‹ Ë fi„Ë Ù˘ AÁ¿˘-™ÔÊ›·˜ Ï·Óı¿ÓÂÈ ÛÙÔÓ E·˘Ùfi Î·È ·ÔÙÂÏ› ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÓ·‰ÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘, ·ÏÏ¿ Ë fi„Ë ÙÔ˘ BÚ¿¯Ì·, Ù˘ ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜-NÔËÌÔÛ‡Ó˘, ÚÔËÁÂ›Ù·È ¯ÚÔÓÈο Û ÂΉ‹ÏˆÛË. H ™ÎËÓ‹ ÙÔ˘ M·ÚÙ˘Ú›Ô˘ ÛÙËÓ ŒÚËÌÔ ÚÔËÁ‹ıËÎ Ù˘ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛ˘ ÙÔ˘ N·Ô‡ ÙÔ˘ ™ÔÏÔÌÒÓÙÔ˜Ø Ô ÛfiÚÔ˜ ÙÔ˘ Û›ÙÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ °Ë˜ ÚÈÓ ·Ó·Ê·Ó› ÙÔ Ù¤ÏÂÈÔ ¯Ú˘Ûfi ÛÙ¿¯˘ Î·È Ô §ˆÙfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‚˘ı›ÛÂÈ ÙȘ Ú›˙˜ ÙÔ˘ ‚·ıÈ¿ ̤۷ ÛÙË Ï¿ÛË ÚÈÓ ÂÌÊ·ÓÈÛı› ÙÔ Î¿ÏÏÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÓıÔ˘˜. H ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô˜ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ΢Úȷگ› Ë ÂÁˆÈ΋ ·ÎÙ›Ó·, Û˘ÁÎÚÈÙÈο ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ·Ø Î·Ï‡ÙÂÈ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô fiÔ˘ ˙ˆÔÁÔÓÔ‡ÓÙ·È ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ Î·È ÙÔ ¤ÌÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ˙ˆ¤˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÈ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘ ÂͤÏÈ͢, ÂÈı·Ú¯Â› ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘, ÔÚ‡ÂÙ·È ÛÙËÓ AÙÚ·fi Ù˘ ¢ÔÎÈÌ·Û›·˜ Î·È ÚÔ¯ˆÚ¿ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÚ›ÙË M‡ËÛË. Yfi ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ù˘ AÎÙ›Ó·˜ Ù˘ ¶ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ‚·›ÓÂÈ Â› ÙˆÓ ¤ÓÙ AÎÙ›ÓˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÚÁ·Ûı› Û˘ÓÂȉËÙ¿ Ì ÙÔ NÔ˘, ÙËÓ ¤ÎÙË ·›ÛıËÛË, ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ηْ ·Ú¯‹ ·fi ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ AÎÙ›Ó˜ ÎÈ ¤ÂÈÙ· ·fi ÙËÓ ÙÚ›ÙË. EÚÁ¿˙ÂÙ·È ¿Óˆ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË AÎÙ›Ó· – Ù˘ ÂÓÂÚÁÔ‡ NÔËÌÔÛ‡Ó˘ – ÎÈ ·’ ·˘Ù‹ ÂÚÓ¿ Û ÌÈ· ·fi ÙȘ ˘Ô·ÎÙ›Ó˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ¿ÏÏˆÓ Î‡ÚÈˆÓ AÎÙ›ÓˆÓ fiÙ·Ó Ë ÙÚ›ÙË ‰Â Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙËÓ ÂÁˆÈ΋ ÙÔ˘ AÎÙ›Ó·. MÔÚ› Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο Ó’ ·Ó·ÚˆÙËı› ηÓ›˜ fiÛÔ ·Ó·Áη›Ô Â›Ó·È Ó’ ·Ó‹ÎÂÈ Ë ÂÁˆÈ΋ ·ÎÙ›Ó· Û ÌÈ· ·’ ÙȘ ÙÚÂȘ ·ÚȘ ·ÎÙ›Ó˜ ÎÈ ·Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó’ ··ÓÙËıÔ‡Ó M˘Ë̤ÓÔÈ Î·È ¢È‰¿ÛηÏÔÈ Û οÔÈ· ·’ ÙȘ ·ÎÙ›Ó˜ ÙÔ˘ ÓÔ˘, ÙȘ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ. H ·¿ÓÙËÛË ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: H ÂÁˆÈ΋ ·ÎÙ›Ó· ÌÔÚ› ·ÛÊ·ÏÒ˜ Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ÂÙ¿, ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ı˘ÌfiÌ·ÛÙ fiÙÈ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ·ÛÙÚÈÎÔ-‚Ô˘‰‰ÈÎfi ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ·, fiÔ˘ Ë ·Á¿Ë Î·È Ë ÛÔÊ›· ∫π¡∏™∏ ™∆O ºÀ™π∫O ∫∞π ∆O ∞™∆ƒπ∫O ¶∂¢πO 173 Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È Û ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ·, Ô Î‡ÚÈÔ˜ fiÁÎÔ˜ ÙˆÓ ÂÓ¿‰ˆÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÎÙ›Ó· Ù˘ ·Á¿˘-ÛÔÊ›·˜. TÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÏÔÈfiÓ fiÙÈ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙË Û˘ÓıÂÙÈ΋ ·ÎÙ›Ó· ¤¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ·. A˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ YIOY Ô˘ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È AÁ¿Ë. AÔÙÂÏ› ÙË ı›· ÂÓÛ¿ÚΈÛË ÙÔ˘ BÈÛÓÔ‡. O ¢Ú¿ÎÔÓÙ·˜ Ù˘ ™ÔÊ›·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂΉ‹ÏˆÛË Î·È Ê¤ÚÓÂÈ Û ÂÓÛ¿ÚΈÛË ÂΛӘ ÙȘ ÎÔÛÌÈΤ˜ OÓÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ÛÙËÓ Ô˘Û›· Â›Ó·È Ù·˘ÙfiÛË̘ Ì’ A˘ÙfiÓ. MÂÙ¿ ÙËÓ ÙÚ›ÙË M‡ËÛË Î¿ı ·ÓıÚÒÈÓÔ ÔÓ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÓ·‰È΋ ÙÔ˘ ·ÎÙ›Ó· – οÔÈ· ·’ ÙȘ ÙÚÂȘ ·ÚȘ ·ÎÙ›Ó˜ – Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¢È‰¿ÛηÏÔÈ Î·È M˘Ë̤ÓÔÈ ··ÓÙÒÓÙ·È Û fiϘ ÙȘ ·ÎÙ›Ó˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˘˜ ‰‡Ô ·Ú¿ÁÔÓÙ˜: ¶ÚÒÙÔ. K¿ı ·ÚÈ· ·ÎÙ›Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙȘ ˘Ô·ÎÙ›Ó˜ Ù˘ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙȘ ÂÙ¿ ·ÎÙ›Ó˜. ¢Â‡ÙÂÚÔ. ¶ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ù˘ Ê˘Ï‹˜ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ·’ ÙË ÌÈ· ·ÎÙ›Ó· ÛÙËÓ ¿ÏÏË ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Î·È ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. H ÌÂÙ¿ıÂÛË ÂÓfi˜ ¢È‰·ÛοÏÔ˘ ‹ M˘Ë̤ÓÔ˘ ÚÔηÏ› ÌÈ· ÔÏÈ΋ ·Ó·Î·Ù¿Ù·ÍË. ŸÙ·Ó Â›Û˘ οÔÈÔ˜ ¢È‰¿ÛηÏÔ˜ ÂÁηٷÏ›ÂÈ ÙËÓ ÈÂÚ·Ú¯›· ÙÔ˘ ¶Ï·Ó‹ÙË Ì·˜ ÁÈ· Ó’ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î·ı‹ÎÔÓÙ· οÔ˘ ·ÏÏÔ‡, ··ÈÙÂ›Ù·È Û˘¯Ó¿ ÌÈ· Ï‹Ú˘ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÂÈÛ‰Ô¯‹ Ó¤ˆÓ ÌÂÏÒÓ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË §Â˘Î‹ ™ÙÔ¿. T· ÁÂÁÔÓfiÙ· ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈËı›. BÚ›ÛÎÔ˘Ì ·ÎfiÌË ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘ÌÂ Â‰Ò ˆ˜ ‰Â Ì·˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÔÈ Á‹ÈÓ˜ Û˘Óı‹Î˜ fiÙ·Ó ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ì ÙȘ AÎÙ›Ó˜, Ô‡Ù ηٷÁÈÓfiÌ·ÛÙ ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ∂Ó¿‰ˆÓ ¿Óˆ Û’ ·˘Ùfi ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË, ·ÏÏ¿ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ ÂÍ›ÛÔ˘ ÙÔ ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ë ÁË Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ·Ó·Áη›· ·ÏÏ’ fi¯È ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ı¤ÛË. H ÁË Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ̤۷ Û οÔÈÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ··ÈÙ› Ï·Ù‡ÙÂÚË ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË. OÈ ˘ÈÔ› ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ¿Óˆ Û’ ·˘Ùfi ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Û˘¯Ó¿ ÙÔ fiÏÔ Û‡ÛÙËÌ· Û·Ó Ó· ηÙ›¯Â Ë ÁË ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ËÏ›Ô˘, ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. Yfi ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘ EÁÒ Î˘Úȷگ› Ë ·ÎÙ›Ó· ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÔ›· ··ÓÙ¿Ù·È ÙÔ ÂÁÒ. H ·ÎÙ›Ó· ·˘Ù‹ Â›Ó·È ·Ï¿ ÌÈ· ¿ÌÂÛË ·ÓÙ·Ó¿ÎÏ·ÛË Ù˘ ÂÓ¿‰·˜ Î·È ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÂΛÓË ÙËÓ fi„Ë Ù˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ÙÚÈ¿‰·˜, Ô˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Û’ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛÙÈÁÌ‹ ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˘ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘. A˘Ùfi Ì·˜ ÂÈ- 177 174 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ÙÚ¤ÂÈ Ó’ ·ÓÙÈÏËÊıԇ̠fiÙÈ Ë ·ÎÙ›Ó· ¤¯ÂÈ Û·Ó Î¤ÓÙÚÔ ‰‡Ó·Ì˘ ¿ÏÏÔÙ ÙËÓ ·ÙÌÈ΋ fi„Ë, ¿ÏÏÔÙ ÙË ‚Ô˘‰‰È΋ Î·È ÂÓ›ÔÙ ÙË Ì·Ó·ÛÈ΋ fi„Ë. MÔÏÔÓfiÙÈ Ë ÙÚÈ¿‰· Â›Ó·È ÙÚÈÛ˘fiÛÙ·ÙË, Ë ÂÁˆÈ΋ ÚÔÊ˘Ï·Î‹ Ù˘ (·Ó ÌÔÚԇ̠ӷ ÙËÓ ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ì ¤ÙÛÈ) ı· Â›Ó·È Â›Ù ÔÚÈÛÙÈο ·ÙÌÈ΋, ›Ù ΢ڛ·Ú¯· ‚Ô˘‰‰È΋ ‹ Ì·Ó·ÛÈ΋. £· ‹ıÂÏ· Â‰Ò Ó· ÂÈÛ‡Úˆ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Û·˜ ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÙÚÈÏ‹ ·˘Ù‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ÌÔÚ› Ó· ȉˆı› Ì ÙÚÂȘ ÌÔÚʤ˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Û˘ÓÔÏÈο ÌÈ· ÂÓÓ·Ï‹ ÂÈÏÔÁ‹ ·ÎÙ›ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ EÁÒ: AÙÌÈ΋ fi„Ë. 1. ·ÙÌÈ΋-·ÙÌÈ΋ 2. ·ÙÌÈ΋-‚Ô˘‰‰È΋ 3. ·ÙÌÈ΋-Ì·Ó·ÛÈ΋. BÔ˘‰‰È΋ fi„Ë. 1. ‚Ô˘‰‰È΋-·ÙÌÈ΋ 2. ‚Ô˘‰‰È΋-‚Ô˘‰‰È΋ 3. ‚Ô˘‰‰È΋-Ì·Ó·ÛÈ΋. M·Ó·ÛÈ΋ fi„Ë. 1. Ì·Ó·ÛÈ΋-·ÙÌÈ΋ 2. Ì·Ó·ÛÈ΋-‚Ô˘‰‰È΋ 3. Ì·Ó·ÛÈ΋-Ì·Ó·ÛÈ΋. 178 A˘Ùfi ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ηıÂÌÈ¿ ·’ ÙȘ ÙÚÂȘ ·ÚȘ ·ÎÙ›Ó˜ ÌÔÚ› Ó· ˘ԉȷÈÚÂı› (·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ EÁÒ) Û ÙÚ›· ÙÌ‹Ì·Ù·. TÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ Â›Û˘ ÂÎÙÈÌËı› ÂÏ¿¯ÈÛÙ·. H ÙÚ›ÙË ÂÚ›Ô‰Ô˜ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· Á›ÓÂÙ·È ·ÈÛıËÙ‹ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ‰›Ô Ë ÂÓ·‰È΋ ·ÎÙ›Ó·, Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÒ˜ Ë Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚË Î·È Î·Ï‡ÙÂÈ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙËÓ ÔÔ›· ΢Úȷگ› ÙÔ ¤ÎÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ. M·ÚÙ˘Ú¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ Â›Ù¢Í˘, Ù˘ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ Î·È Û˘ÓÂÒ˜, ÌÔÏÔÓfiÙÈ Â›Ó·È Ë Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô˜ fiÙ·Ó È‰ˆı› ÂÎ ÙˆÓ Î¿Ùˆ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ, Û˘ÓÈÛÙ¿ ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Û¯ÂÙÈ΋˜ ÌÔÓÈÌfiÙËÙ·˜ fiÙ·Ó È‰ˆı› ·’ ÙÔ ‰›Ô Ù˘ ∂Ó¿‰·˜. K·Ï‡ÙÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ô˘ ·Ô̤ÓÂÈ ·fi Ù· ÂηÙfi ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ BÚ¿¯Ì·, ‹ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ·’ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘. H ÌÂϤÙË ÏÔÈfiÓ ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚıÂÈÛÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÚÈÁÒÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÚÈfi‰ˆÓ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ ÙˆÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ ·Ê‹ÓÂÈ ÌÂÁ¿Ï· ÂÚÈıÒÚÈ· ∫π¡∏™∏ ™∆O ºÀ™π∫O ∫∞π ∆O ∞™∆ƒπ∫O ¶∂¢πO 175 ÁÈ· ÛΤ„Ë. EÈÙÚ¤„Ù ÌÔ˘ fï˜ Ó· ÙÔÓ›Ûˆ Â‰Ò ˆ˜ ÔÈ ¤ÍÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÚÈÁÒÓˆÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Û ¤ÓÙ ÂÊfiÛÔÓ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ÙÔ Ú·ÓÈÎfi ÙÚ›ÁˆÓÔ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Î·ı·˘Ù‹ ‡ÏË Î·È ‰ÂÓ ÚÔÛÌÂÙÚ¿Ù·È, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Î·È ÙÔ ˘ÎÓfi Ê˘ÛÈÎfi ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Û·Ó ·Ú¯‹. ™˘ÓÂÒ˜ ¤¯Ô˘ÌÂ: ·. ¢‡Ô ÙÚ›ÁˆÓ· Ô˘ ˙ˆÔÁÔÓÔ‡ÓÙ·È ·’ ÙËÓ ·ÎÙ›Ó· Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜. ‚. ¢‡Ô ÙÚ›ÁˆÓ· Ô˘ ˙ˆÔÁÔÓÔ‡ÓÙ·È ·’ ÙËÓ ÂÁˆÈ΋ ·ÎÙ›Ó·. Á. TÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÙÚ›ÁˆÓÔ Ù˘ ∂Ó¿‰·˜. ¶Ú¤ÂÈ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Ó’ ·Ó·ÏÔÁÈÛıԇ̠fiÙÈ Ë ÂÚÈÏÔ΋ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ·’ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù· ÙÚ›ÁˆÓ· Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È Û Ï‹ÚË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÎÙ›Ó· Ù˘ ∂Ó¿‰·˜ ‹ ÙÔ˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜. EÔ̤ӈ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ù˘ˆı› ηӤӷ˜ ·˘ÛÙËÚfi˜ ‹ Û˘ÓÔÙÈÎfi˜ ηÓfiÓ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË. T· ÂÁˆÈο ÙÚ›ÁˆÓ· ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·fi ÙËÓ ·ÓÙ·Ó¿ÎÏ·ÛË Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ Ù˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·. AÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ÂӉȿÌÂÛÔ ÛËÌ›Ô, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ·ÈÙÈ҉˜ ‹ ÂÁˆÈÎfi ÛÒÌ· Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ‰È·‚›‚·Û˘ (fiÙ·Ó Â›Ó·È Â·ÚÎÒ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Î·È ‰ÔÌË̤ÓÔ) ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ·ÓÒÙÂÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ηÙÒÙÂÚÔ˘. T· ÌfiÓÈÌ· ¿ÙÔÌ· ÂÌÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ ·ÈÙÈÒ‰Ô˘˜ ÛÒÌ·ÙÔ˜, fï˜ ÙÔ Û¯ÂÙÈο ÌfiÓÈÌÔ ·˘Ùfi ÛÒÌ· ‰ÔÌÂ›Ù·È Î·È ‰È¢ڇÓÂÙ·È, ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Î·È ‰È·Û΢¿˙ÂÙ·È Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ï‹„˘ Î·È ‰È·‚›‚·Û˘ (¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ·ÓÂ·ÚΛ˜ ϤÍÂȘ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‰ÒÛÔ˘Ì ÌÈ· ·fiÎÚ˘ÊË È‰¤·) ·fi ÙËÓ ¿ÌÂÛË ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ·˘Ù¿. Ÿˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ë ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ‹ Ë fi„Ë ı¤ÏËÛË ‹Ù·Ó ÂΛÓË Ô˘ ‰fiÌËÛ ÙÔ ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ·, ¤ÙÛÈ ÎÈ Ë ›‰È· ‰‡Ó·ÌË ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ‰ÔÌ› ÙÔ ·ÈÙÈ҉˜ ÛÒÌ·. Afi ÙË Û˘Ó¿ÊÂÈ· Ó‡̷ÙÔ˜ Î·È ‡Ï˘ (¶·ÙÚfi˜-MËÙÚfi˜) ÛÙÔ Ì·ÎÚfiÎÔÛÌÔ Î·È ÙËÓ ¤ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ̤ۈ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Ù˘ ı¤ÏËÛ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· ‹ Ô YÈfi˜ – ·˘Ùfi˜ Ô YÈfi˜ Ù˘ ÂÈı˘Ì›·˜, Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi TÔ˘ Â›Ó·È Ë ·Á¿Ë Î·È Ê‡ÛË TÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ‚Ô‡‰‰È ‹ Ë ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÛÔÊ›·. Afi ÙË Û˘Ó¿ÊÂÈ· (ÛÙÔ ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ) ¶Ó‡̷ÙÔ˜ Î·È ‡Ï˘ Î·È ÙË Û˘ÓÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ̤ۈ Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ (‹ Ù˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ı¤ÏËÛ˘) ‰Ë- 179 176 180 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi ·˘Ùfi Û‡ÛÙËÌ·, ÙÔ ·ÈÙÈ҉˜ ÛÒÌ·Ø ·ÔÙÂÏ› ÚÔ˚fiÓ ÌÂÙÔ˘ÛȈ̤Ó˘ ÂÈı˘Ì›·˜, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi (fiÙ·Ó ÂΉËψı› Ï‹Úˆ˜) ı· Â›Ó·È Ë ·Á¿Ë, Ë ¤ÎÊÚ·ÛË ÙÂÏÈο ÙÔ˘ ‚Ô‡‰‰È ¿Óˆ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ‰›Ô. TÔ ·ÈÙÈ҉˜ ÛÒÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· ÙÔ˘ EÁÒ. TÔ ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· ÙÔ˘ YÈÔ‡. TfiÛÔ ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· fiÛÔ Î·È ÛÙ· ÌÈÎÚ¿ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È Î¤ÓÙÚ· ‰‡Ó·Ì˘ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ·. T· ΤÓÙÚ· ÛÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÔÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÎfiÛÌÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÓÒÙÂÚˆÓ ·˘ÙÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ‰‡Ó·Ì˘. ¶ÚÔÙÔ‡ ηٷÈ·ÛÙԇ̠̠ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÎÔ˘ÓÙ·Ï›ÓÈ Î·È ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ, ı· ‹Ù·Ó ¯Ú‹ÛÈÌÔ Ó· ÂÂÎÙ›ÓÔ˘Ì ÙËÓ Î‡ÚÈ· ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ·Ú·¿Óˆ, ·’ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, Û·Ó Î¿ÙÈ Ô˘ ÙÔÓ ·ÊÔÚ¿, ̤¯ÚÈ ÙÔ ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· – ÙÔ Ì·ÎÚfiÎÔÛÌÔ – Î·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. Ÿ,ÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ‰ÈηÛÙ› ÁÈ· ÙÔ ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο ÁÈ· ÙÔ Ì·ÎÚfiÎÔÛÌÔ Î·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÁÓˆÛÙÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· Û˘ÛÙËÌÈο ÙÚ›ÁˆÓ·, ÁÈ·Ù› ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ı· Â›Ó·È ·Ó·ÁηÛÙÈο ÙfiÛÔ ÛÎÔÙÂÈÓ¤˜ ÒÛÙ Ú·ÎÙÈο ‰Â ı· ¤¯Ô˘Ó ηÌÈ¿ ‰È·ÓÔËÙÈ΋ ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·Ó·Ù˘Á̤ÓË ÂÓfiÚ·ÛË Î·È ·ÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ÁÓÒÛË, fï˜ Û ۯ¤ÛË Ì’ ·˘Ùfi ÌÔÚÔ‡Ó Ó’ ·Ó·ÊÂÚıÔ‡Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Ú¿ÁÌ·Ù·. TÔ HÏÈ·Îfi ™‡ÛÙËÌ·. MÔÚԇ̠ӷ ÙÔ ‰ÈÂÚ¢ӋÛÔ˘ÌÂ Û˘ÓÔÙÈο ˘fi ÙÔ Ú›ÛÌ· ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ÙˆÓ O˘Ú¿ÓÈˆÓ AÓıÚÒˆÓ Î·È ÙÔ˘ MÂÁ¿ÏÔ˘ AÓıÚÒÔ˘ ÙˆÓ O˘Ú·ÓÒÓ, ÙÔ˘ §fiÁÔ˘. ·. OÈ O˘Ú¿ÓÈÔÈ ÕÓıÚˆÔÈ. OÈ Î·ı·˘ÙÔ› O˘Ú¿ÓÈÔÈ ÕÓıÚˆÔÈ ÂÓۈ̷ÙÒÓÔ˘Ó Î¤ÓÙÚ· fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÎÈ ¤Ó· ·ÓıÚÒÈÓÔ ÔÓ ÎÈ ·˘Ù¿ Ù· ΤÓÙÚ· ‰‡Ó·Ì˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó’ ·Ó¢ÚÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ‰ÈÎfi TÔ˘˜ ‰›Ô. XÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó’ ·Ó·ÏÔÁÈÛıԇ̠¿ÏÈ ˆ˜ ·˘Ù¿ Ù· ΤÓÙÚ· ‰‡Ó·Ì˘ ÛÙ· ÎÔÛÌÈο Â›‰· Î·È Û ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û·Ó Ù· ÌÂÁ¿Ï· ΤÓÙÚ· ‰‡Ó·Ì˘ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÎÊÚ·ÛÙ¤˜ Â›Ó·È Î¿ıÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÔÌ¿‰· Ì˘ÛÙÒÓ Î·È Ì·ıËÙÒÓ TÔ˘˜. K¿ı fiÌÈÏÔ˜ ¢È‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ÎÈ fiÏ· Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· fiÓÙ· ÂÓÛ·ÚΈ̤ӷ ‹ ÌË – Ô˘ Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ Û˘Ó›‰ËÛ‹˜ TÔ˘˜ – ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î¤ÓÙÚ· ‰‡Ó·Ì˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ›‰Ô˘˜ ‹ ÔÈfiÙËÙ·˜. A˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· ÁÂÓÈο ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ ÁÂÁÔ- ∫π¡∏™∏ ™∆O ºÀ™π∫O ∫∞π ∆O ∞™∆ƒπ∫O ¶∂¢πO 177 Ófi˜, fï˜ ÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÚÔÙÚ¤ÔÓÙ·È Ó· Û˘Û¯ÂÙ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi Ì ÙȘ ÁÓˆÛÙÔÔÈË̤Ó˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Ù· ΤÓÙÚ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ fiÓÙÔ˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ Ì¿ıÂÈ ÔÏÏ¿. A˘Ù¿ Ù· ΤÓÙÚ· ‰‡Ó·Ì˘ ı· ÂΉËψıÔ‡Ó Û ·ÈıÂÚÈο Â›‰· Î·È ÛÙ· ÏÂÙÔÊ˘¤ÛÙÂÚ· ‰›·, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ı· ˙ˆÔÁÔÓËıÔ‡Ó, fiˆ˜ Î·È Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ΤÓÙÚ·, ·’ ÙËÓ Ï·ÓËÙÈ΋ ÎÔ˘ÓÙ·Ï›ÓÈ Î·ıÒ˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ¿ ÚÔԉ¢ÙÈο ‰È· ÙˆÓ ÂÈı˘ÌËÙÒÓ ÙÚÈÁÒÓˆÓ. E‰Ò ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ‰‡Ô Ó‡ÍÂȘ ÁÈ· ÓÔ˘Ó¯‹ ÂͤٷÛË. AÓ·ÊÔÚÈο Ì ¤Ó·Ó ÂÎ ÙˆÓ O˘Ú¿ÓÈˆÓ AÓıÚÒˆÓ (Ô˘ Â› ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ηÙÔÓÔÌ·Ûı›) ·Ú·ÙËÚԇ̠¤Ó· ÙÚ›ÁˆÓÔ ‰‡Ó·Ì˘ ÛÙ· ·ÎfiÏÔ˘ı· ÙÚ›· ΤÓÙÚ·: ·. TÔ Î¤ÓÙÚÔ ‰‡Ó·Ì˘ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤ÎÊÚ·ÛË Â›Ó·È Ô M·ÓÔ‡ Î·È Ô fiÌÈÏfi˜ TÔ˘. ‚. TÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÛÙÈ·Îfi ÛËÌÂ›Ô Â›Ó·È Ô BÔ‰ÈÛ¿ÙÙ‚· ‹ Ô XÚÈÛÙfi˜ Î·È ÔÈ ÈÛÙÔ› TÔ˘. Á. TÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Â›Ó·È Ô M·¯·ÙÛfi¯·Ó Î·È ÔÈ Ô·‰Ô› TÔ˘. OÈ ÙÚÂȘ ·˘ÙÔ› fiÌÈÏÔÈ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Ù· ÙÚ›· ΤÓÙÚ· ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ – ÂÓfi˜ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÎfiÌË Ï‹Úˆ˜ ˙ˆÔÁÔÓË̤ÓÔ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. ŒÓ· ¿ÏÏÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ Û ۇӉÂÛË Ì ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ Ï·ÓËÙÈÎfi §fiÁÔ Â›Ó·È ÂΛÓÔ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·’ ÙÔ˘˜ ÂÙ¿ KÔ˘Ì¿Ú· – Ì ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ KÔ˘Ì¿Ú· Ó’ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÎÂÊ·ÏÈο ΤÓÙÚ· Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ KÔ˘Ì¿Ú· Ó’ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙ· ÙÚ›· ·ÚÈ· ÎÂÊ·ÏÈο ΤÓÙÚ·.75, 76 75 ∂Ù¿ ∫Ô˘Ì¿Ú· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ Ï·ÓËÙÈ΋ Ì·˜ ÂͤÏÈÍË ÂÎ ÙˆÓ Oo›ˆÓ ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ Â›Ó·È Â͈ÙÂÚÈÎÔ›Ø ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ› ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÊÔÚ›˜ Û ·ÈıÂÚÈ΋ ‡ÏËØ ÙÚÂȘ ∫Ô˘Ì¿Ú· Â›Ó·È ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ› Î·È ÔÈ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Û ·ÎfiÌË ÏÂÙÔÊ˘¤ÛÙÂÚË ‡ÏË. O ™·Ó¿Ù ∫Ô˘Ì¿Ú·, Ô ∫‡ÚÈÔ˜ ÙÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘, ÂÎÚÔÛˆ› ÛÙË ÁË ÙËÓ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ Ï·ÓËÙÈÎÔ‡ §fiÁÔ˘Ø ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ¤ÍÈ ∫Ô˘Ì¿Ú· ‰È·‚È‚¿˙Ô˘Ó ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·’ ÙȘ ¿ÏϘ ¤ÍÈ Ï·ÓËÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ. 76 ª.¢., π, 186-189. 181 178 182 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ H ‰Â‡ÙÂÚË Ó‡ÍË Ô˘ ÂÈ˙ËÙÒ Ó· ‰ÒÛˆ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·’ ÙË °Ë, ÙÔÓ ÕÚË Î·È ÙÔÓ EÚÌ‹. ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ·˘Ùfi Ë ·Ó·ÏÔÁ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô EÚÌ‹˜ Î·È ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ÛÙ‹Ï˘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ fiÓÙÔ˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÛÙÂÓ¿. O EÚÌ‹˜ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ÎÔ˘ÓÙ·Ï›ÓÈ Û ÓÔ‹ÌÔÓ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ÂÓÒ Ô ÕÚ˘ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙË Ï·Óı¿ÓÔ˘Û· ÎÔ˘ÓÙ·Ï›ÓÈ. H ·Ï‹ıÂÈ· ÎÚ‡‚ÂÙ·È ÛÙ· ‰‡Ô ·ÛÙÚÔÏÔÁÈο ÙÔ˘˜ ۇ̂ÔÏ·. M ÙË ÌÂÙÔ˘Û›ˆÛË Î·È ÙËÓ Ï·ÓËÙÈ΋ ÁˆÌÂÙÚ›· ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÌÔÚ› Ó’ ·ÔÎ·Ï˘Êı›. ‚. O M¤Á·˜ ÕÓıÚˆÔ˜ ÙˆÓ O˘Ú·ÓÒÓ. OÈ ÂÙ¿ O˘Ú¿ÓÈÔÈ ÕÓıÚˆÔÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ÂÙ¿ ΤÓÙÚ· ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ §fiÁÔ˘, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ Ì’ A˘ÙfiÓ ÌÈ· Û¯¤ÛË Ù·˘ÙfiÛËÌË Ì’ ÂΛÓË Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÔÈ ¢È‰¿ÛηÏÔÈ Î·È ÔÈ Û˘Ó‰ÂfiÌÂÓÔÈ Ì·˙› ∆Ô˘˜ fiÌÈÏÔÈ ÚÔ˜ οÔÈÔÓ Ï·ÓËÙÈÎfi §fiÁÔ. H Û˘ÛÙËÌÈ΋ ÎÔ˘ÓÙ·Ï›ÓÈ ÚÔ¯ˆÚ¿ ÛÙË ˙ˆÔÁfiÓËÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ Î·È Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÔÚÈṲ̂ӷ ΤÓÙÚ· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÛÙÂÓfiÙÂÚ· ·’ fi,ÙÈ ¿ÏÏ·. Ÿˆ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ Ï·ÓËÙÈÎfi Ì·˜ §fiÁÔ ÔÈ ÙÚÂȘ ·ÈıÂÚÈÎÔ› Ï·Ó‹Ù˜ Ù˘ ·Ï‡ÛÔ˘ Ì·˜ – Ë °Ë, Ô EÚÌ‹˜ Î·È Ô ÕÚ˘77 – Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ¤Ó· ÙÚ›ÁˆÓÔ Û¿ÓÈ·˜ ÛËÌ·Û›·˜, ¤ÙÛÈ ÎÈ Â‰Ò ÌÔÚ› Ó· ϯı› fiÙÈ ÛÙÔ ·ÚfiÓ ÛËÌÂ›Ô ÂͤÏÈ͢ ÙˆÓ ÏÔÁÔ˚ÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ Ë AÊÚÔ‰›ÙË, Ë °Ë Î·È Ô KÚfiÓÔ˜ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ¤Ó· ÙÚ›ÁˆÓÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. E›Ó·È ¤Ó· ÙÚ›ÁˆÓÔ Ô˘ ˘fiÎÂÈÙ·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Û ˙ˆÔÁfiÓËÛË Ì ÙË ‰Ú¿ÛË Ù˘ ÎÔ˘ÓÙ·Ï›ÓÈØ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Û˘ÓÂÒ˜ Ë ÎÚ·‰·ÛÌÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ Ô˘ ·Ô‚·›ÓÔ˘Ó ‚Ú·‰¤ˆ˜ ÙÂÙÚ·‰È¿Ûٷٷ. ¢ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ·ÎfiÌË Ë ˘fi‰ÂÈÍË ¿ÏÏˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÙÚÈÁÒÓˆÓ, fï˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ ΤÓÙÚ· ÌÔÚÔ‡Ó Â‰Ò Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ‰‡Ô Ó‡ÍÂȘ: ¶ÚÒÙÔ. H AÊÚÔ‰›ÙË ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ηډȿ˜ ÙÔ˘ ÏÔÁÔ˚ÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ‰È·ÙËÚ› Û˘ÓÂÒ˜ ÌÈ· ·ÏÏËÏÔÛ˘Û¯¤ÙÈÛË Ì fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· ΤÓÙÚ· ÛÙÔ ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· fiÔ˘ Ë Î·Ú‰È·Î‹ fi„Ë Â›Ó·È Ë ϤÔÓ ‰ÂÛfi˙Ô˘Û·. 77 OÈ ¿Ï˘ÛÔÈ Î¿ı Ï·ÓËÙÈ΋˜ ‰È¿Ù·Í˘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÙ¿ ÈÂÚÒÓ Ï·ÓËÙÒÓ, ηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Â˘ÎÔÏfiÙÂÚË ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ ÙˆÓ ∞ÓÙÈÛÙÔȯÈÒÓØ Â›Û˘ ÔÈ ÛÊ·›Ú˜ οı ·Ï‡ÛÔ˘ ·ÔηÏÔ‡ÓÙ·È Ì ٷ Ï·ÓËÙÈο ÔÓfiÌ·Ù·, fiˆ˜ ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË. À¿Ú¯Ô˘Ó Ï·ÓËÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÕÚ˘ Î·È ∂ÚÌ‹˜. ∫π¡∏™∏ ™∆O ºÀ™π∫O ∫∞π ∆O ∞™∆ƒπ∫O ¶∂¢πO 179 ¢Â‡ÙÂÚÔ. O KÚfiÓÔ˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ Ï·ÈÌÔ‡ ‹ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ÙÚ›Ù˘ fi„˘. K·ıÒ˜ ÚÔ¯ˆÚ¿ Ë ÂͤÏÈÍË Ù· ˘fiÏÔÈ· ΤÓÙÚ· ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔ˘Ó ÂÓÙÔÓfiÙÂÚÔ ÎÚ·‰·ÛÌfi Î·È ÙÔ ˘Ú (Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÙÚÈÁˆÓÈο) Ù· Ô‰ËÁ› Û ÌÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÚ›ÔÙË ı¤ÛËØ ˆÛÙfiÛÔ Ù· ‰‡Ô ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ· ¤¯Ô˘Ó ÚˆÙ·Ú¯È΋ ÛËÌ·Û›· ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÂÚ›Ô‰Ô. ∞˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô Ì·˙› Ì ÙÔ ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓ ÙÚ›ÁˆÓÔ Ù˘ ·Ï‡ÛÔ˘ Ì·˜ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ ÂÛÙÈ·Îfi ÛËÌÂ›Ô ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ıˆÚÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÙËÓ Ï·ÓËÙÈ΋ Ì·˜ ÛÎÔÈ¿. ¶¤Ú· ·’ ÙȘ Ï›Á˜ ·˘Ù¤˜ Ó‡ÍÂȘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ ÌÈÎÚÔÎÔÛÌÈο Î·È Ù· Ì·ÎÚÔÎÔÛÌÈο ΤÓÙÚ· ÌÔÚԇ̠ӷ ‰ÒÛÔ˘ÌÂ Â‰Ò ˘·ÈÓÈÎÙÈο Î·È Î¿ÔȘ ÎÔÛÌÈΤ˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›Â˜. O KfiÛÌÔ˜. TÔ ËÏÈ·Îfi Ì·˜ Û‡ÛÙËÌ· Ì·˙› Ì ÙȘ ¶ÏÂÈ¿‰Â˜ Î·È ¤Ó· ·fi Ù· ¿ÛÙÚ· Ù˘ MÂÁ¿Ï˘ ÕÚÎÙÔ˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ¤Ó· ÎÔÛÌÈÎfi ÙÚ›ÁˆÓÔ ‹ ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ÙÚÈÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ÛÙÔ ™ÒÌ· ÙÔ˘ ENO™ °IA TON O¶OIO TI¶OTA ¢EN M¶OPEI NA EI¶ø£EI. T· ÂÙ¿ ¿ÛÙÚ· ÙÔ˘ ·ÛÙÂÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ MÂÁ¿Ï˘ ÕÚÎÙÔ˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙ· ÂÙ¿ ÎÂÊ·ÏÈο ΤÓÙÚ· ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ŸÓÙÔ˜ Ô˘ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·’ ÙÔ §fiÁÔ Ì·˜. EÍ¿ÏÏÔ˘ ‰‡Ô ¿ÏÏ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, fiÙ·Ó Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó Ì ÙÔ ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÙȘ ¶ÏÂÈ¿‰Â˜, ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î·ÙÒÙÂÚË ÙÂÙÚ¿‰· Ë ÔÔ›· Û˘ÓÙ›ıÂÙ·È ÙÂÏÈο ÛÙ· ÂÙ¿ ÎÂÊ·ÏÈο ΤÓÙÚ· Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÂÚ›Ô˘ ÙÚfiÔ fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÔÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË Ì‡ËÛË. 1. 2. 3. 4. H ‚¿ÛË Ù˘ ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ÛÙ‹Ï˘. TÔ ËÏÈ·Îfi ϤÁÌ·. H ηډȿ. O Ï·ÈÌfi˜. TÔ ÂÙ·Ïfi ÎÂÊ·ÏÈÎfi ΤÓÙÚÔ ‚Ú›ÛÎÂÈ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ˘¤ÚÙ·ÙË ¤ÎÊÚ·ÛË ÛÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô ‰ÈÏfi ΤÓÙÚÔ ¿Óˆ Î·È Á‡Úˆ ·’ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜. ¶¤Ú· ˆÛÙfiÛÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ˜ ·ÛÙÂÚÈÛÌÔ‡˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌË ¤Ó· ÎÔÛÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ. TÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ ̇ËÛ˘, Ù˘ ¤‚‰ÔÌ˘. A˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ÌfiÓ˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›Â˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÁÓˆÛÙÔÔÈË- 183 180 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ıÔ‡Ó ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ. Ÿ,ÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ú· ·’ ÙÔÓ ËÏÈ·Îfi ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ Èı·ÓfiÓ Ó· ¤¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi ‰È·ÓÔËÙÈ΋ ¿Ô„Ë,78 ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ Ù˘ ÌÈÎÚÔÎÔÛÌÈ΋˜ ÂͤÏÈ͢ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙfiÛË ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›·. 3. T· K¤ÓÙÚ· Î·È Ë KÔ˘ÓÙ·Ï›ÓÈ. Ÿˆ˜ ›·ÌÂ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÎÔÈÓÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ˘ÓÙ·Ï›ÓÈ ‹ ÙÔ ÔÊÈÔÂȉ¤˜ ˘Ú. ŸÌˆ˜ ı· ¿ÍÈ˙ Ӓ ··ÚÈıÌ‹ÛÔ˘Ì ۇÓÙÔÌ· Ù· fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ÂÈˆı›: 184 ·. H ÎÔ˘ÓÙ·Ï›ÓÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ÛÙ‹Ï˘ Î·È ÛÙÔ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ̤ÛÔ ¿ÓıÚˆÔ Ë Î‡ÚÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Â›Ó·È Ë ˙ˆÔÁfiÓËÛË ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ‚. H ÎÔ˘ÓÙ·Ï›ÓÈ ÂÈÙÂÏ› ÙÚÂȘ ÂÓÔÔÈ‹ÛÂȘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘: 1. M ٷ ·ÎÙÈÓÔ‚fiÏ· ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ‹ ÙËÓ Ú¿Ó· Û’ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ˆÌÔÏ¿Ù˜. 2. M ٷ ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÓÔ˘ Û’ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù˘ ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ÛÙ‹Ï˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ Ô›ÛıÈÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Ï·ÈÌÔ‡. 3. M ÙÔ ˘Ú ÙÔ˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ Ù· ‰‡Ô ·˘Ù¿ Âӈ̤ӷ ˘Ú¿ Ù˘ ‡Ï˘ Î·È ÙÔ˘ ÓÔ˘ ÂͤگÔÓÙ·È ·’ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜. Á. K·ı¤Ó·˜ ·’ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ·ÁˆÁÔ‡˜ ̤۷ ÛÙË ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋ ÛÙ‹ÏË ¤¯ÂÈ Û·Ó ÂȉÈÎfi ÛÎÔfi ÙËÓ ·Ó¿ÌÂÈÍË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÙÚÈÏÒÓ ˘ÚÒÓ. XÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ì ˘fi„Ë fiÙÈ Ù· ˘Ú¿ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÎÈ fiÙÈ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ Â›Ù¢Í˘ οı ÙÚ›ÁˆÓÔ ÛÙÔ ÛÒÌ· Â›Ó·È ˙ˆÔÁÔÓË̤ÓÔ, οı ΤÓÙÚÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ï‹Úˆ˜ Î·È ÌÈ· ÙÚÈÏ‹ ·ÙÚ·fi˜ ˘Úfi˜ ÌÔÚ› Ó· ȉˆı› ηıÒ˜ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Û’ fiÏÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ÛÙ‹Ï˘. ‰. ŸÙ·Ó Ë ÎÔ˘ÓÙ·Ï›ÓÈ ·Ó·ÌÂȯı› Ì ÙÔ Ú·ÓÈÎfi ˘Ú, Ù· ΤÓÙÚ· Á›ÓÔÓÙ·È ÙÚÈۉȿÛٷٷ. ŸÙ·Ó ·Ó·ÌÂȯı› Ì ÙÔ ÓÔ˘ ‹ ÙÔ ËÏÈ·Îfi ˘Ú Î·È Ù· ‰‡Ô ˘Ú¿ ÂÓˆıÔ‡Ó ÙÂÏ›ˆ˜, Ù· ΤÓÙÚ· Á›ÓÔÓÙ·È ÙÂÙÚ·‰È¿Ûٷٷ. ŸÙ·Ó ·Ó·ÌÂȯı› Ì ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi 78 ª.¢., π, 545, 726Ø ππ, 581, 582, 654. ∫π¡∏™∏ ™∆O ºÀ™π∫O ∫∞π ∆O ∞™∆ƒπ∫O ¶∂¢πO 181 ˘Ú ÙÔ˘ ·ÁÓÔ‡ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÚ›ÙË M‡ËÛË, ·ÔÎÙÔ‡Ó ‰‡Ô ·ÎfiÌË ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. Â. H ÎÔ˘ÓÙ·Ï›ÓÈ, ηıÒ˜ ·Ê˘Ó›˙ÂÙ·È, ·˘Í¿ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÙËÓ ÎÚ·‰·ÛÌÈ΋ ‰Ú¿ÛË fi¯È ÌfiÓÔ ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ı ˘ÏÈÎÔ‡ ·ÙfiÌÔ˘ Û’ fiÏ· Ù· ÛÒÌ·Ù· – ·ÈıÂÚÈÎfi, ·ÛÙÚÈÎfi Î·È ÓÔËÙÈÎfi. A˘Ù‹ Ë ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ·ÛΛ ÌÈ· ‰ÈÏ‹ Â›‰Ú·ÛË ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜: 1. EÍ·Ï›ÊÂÈ fiÏË ÙË ¯ÔÓ‰ÚÔÂȉ‹ Î·È ·Î·Ù¿ÏÏËÏË ‡ÏË Î·È ÙËÓ ·ÔÚÚ›ÙÂÈ fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÎÈ ¤Ó·˜ Ù·¯‡Ù·Ù· ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˜ ÙÚÔ¯fi˜ ·Ô‚¿ÏÏÂÈ ‹ ÂÎÛÊÂÓ‰ÔÓ›˙ÂÈ Î·ıÂÙ› ·’ ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ ÙÔ˘. 2. ™‡ÚÂÈ ÛÙË ÛÊ·›Ú· ÂÈÚÚÔ‹˜ Ù˘ ÔÌÔÈÔÎÚ·‰·ÛÌÈ΋ ‡ÏË Î·È ÙËÓ ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ÛÙÔ ÎÚ·‰·ÛÌÈÎfi Ù˘ ÂÚȯfiÌÂÓÔ. ∆Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ·Ú¿ ·ÓÙ·Ó¿ÎÏ·ÛË Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ §fiÁÔ˘ ηıÒ˜ ÚÔ‚·›ÓÂÈ Û ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ‡Ï˘ ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. H ÎÔ˘ÓÙ·Ï›ÓÈ ¿ÏψÛÙÂ Â›Ó·È ÙÔ ˘Ú ‹ Ë ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ‡Ï˘ ÎÈ ÂÔ̤ӈ˜ Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ §fiÁÔ˘. ˙. H ÎÔ˘ÓÙ·Ï›ÓÈ ÂÈʤÚÂÈ ‰‡Ô ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙÔÓ ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ ·ÈıÂÚÈÎfi ÈÛÙfi: 1. M ÙËÓ ÛÙ·‰È·Î¿ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ‰Ú¿ÛË Ù˘ ÂÍ·ÁÓ›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÈıÂÚÈ΋ ·˘Ù‹ ÌÔÚÊ‹ Î·È ÙËÓ ··ÏÏ¿ÛÛÂÈ ·fi ÙË “ÛΈڛ·”, fiˆ˜ ÙÔ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ô XÚÈÛÙÈ·Ófi˜. 2. TÂÏÈο, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ·Ó¿ÌÂÈ͢ ÙˆÓ ‰‡Ô ˘ÚÒÓ Ù˘ ‡Ï˘ Ì ÙÔ ˘Ú ÙÔ˘ ÓÔ˘ (ÌÈ· ‚Ú·‰Â›· Î·È ‚·ıÌÈ·›· ‰ÈÂÚÁ·Û›·), Ô Î·ı·˘Ùfi˜ ÈÛÙfi˜ ηٷÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·È Î·ıÒ˜ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÙ·È Ë ÙÚ›ÙË M‡ËÛË Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û˘Ó›‰ËÛ˘. ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÂÎÙfi˜ ÎÈ ·Ó ÁÈ· οÔÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¤ÚÁÔ Î·È ÁÈ· ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Û˘ÓÂȉËÙ¿ ÎÈ ÂÛÎÂÌ̤ӷ ·ÔʇÁÂÈ ÙËÓ Î·‡ÛË ÙÔ˘ ÈÛÙÔ‡, οÙÈ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì ÙË Û˘ÓÂȉËÙ‹ ‰Ú¿ÛË Ù˘ ı¤ÏËÛ˘. 4. T· K¤ÓÙÚ· Î·È ÔÈ AÈÛı‹ÛÂȘ, º˘ÛÈΤ˜ Î·È YÂÚÊ˘ÛÈΤ˜. ¶ÚÈÓ Ú·ÁÌ·Ù¢ıԇ̠ٷ ΤÓÙÚ· Î·È ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ Ì ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ, Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô ηْ ·Ú¯‹ Ó· ˘ԉ›ÍÔ˘Ì ÔÚÈṲ̂ӷ ÂÓ- 185 182 186 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ‰È·Ê¤ÚÔÓÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ·Ó·ÊÔÚÈο Ì’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ79 ÎÈ ¤ÙÛÈ Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘Ì ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÏËÚÔÊfiÚËÛË. TÈ Â›Ó·È ¿Ú·Á ÔÈ ·ÈÛı‹ÛÂȘ; ¶fiÛ˜ ›ӷÈ; K·È ÔÈ· Â›Ó·È Ë Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ Ì ÙÔÓ ÂÓÔÈÎÔ‡ÓÙ· ÕÓıÚˆÔ, ÙÔ ™ÙÔ¯·ÛÙ‹, ÙÔ £Â›Ô M·Ó·Û·Ô‡ÙÚ·; ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ˙ˆÙÈ΋˜ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË Î·Ù·ÓfiËÛ‹ ÙÔ˘˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÈηÓfiÙËÙ· Ó’ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂ Û˘ÓÂÙ¿ ÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ Ù˘ ÁÓÒÛ˘. OÈ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÔÚÈÛıÔ‡Ó Û·Ó ÂΛӷ Ù· fiÚÁ·Ó· Ì ٷ ÔÔ›· Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ·ÔÎÙ¿ Â›ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙfi˜ 79 OÈ ÂÙ¿ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ‹ ψÊfiÚÔÈ Ù˘ ·ÓÙ›Ï˄˘. – ª.¢., π, 489, 490. ∏ ÙÚ›ÙË ‹ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ πÓÙÚ›ÁÈ·. – ª.¢., πππ, 567. πÓÙÚ›ÁÈ· – O ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ Ù˘ ÁÈfiÁη. À¿Ú¯Ô˘Ó ‰¤Î· Â͈ÙÂÚÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚÂ˜Ø ÔÈ ¤ÓÙ ·ÈÛı‹ÛÂȘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë Î·È ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ‘∑Ó¿Ó·-πÓÙÚ›ÁÈ·’ Î·È ÔÈ ¤ÓÙ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ‰Ú¿ÛË, ÔÈ ‘∫¿ÚÌ·-πÓÙÚ›ÁÈ·’. – £ÂÔÛÔÊÈÎfi °ÏˆÛÛ¿ÚÈÔ. “∑Ó¿Ó·-πÓÙÚ›ÁÈ·” – ηٿ ϤÍË ÁÓÒÛË-·ÈÛı‹ÛÂȘ… ‰È¿ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·ÔÎÙ¿Ù·È Ë ÁÓÒÛË… ™˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙȘ ÂÛˆÛÙÚÂÊ›˜ ψÊfiÚÔ˘˜. “∫¿ÚÌ·-πÓÙÚ›ÁÈ·” – ηٿ ϤÍË ‰Ú¿ÛË-·ÈÛı‹ÛÂȘ… ÂΛӘ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÙË ‰Ú¿ÛË… ∂›Ó·È ÔÈ Â͈ÛÙÚÂÊ›˜ ψÊfiÚÔÈ. – ªÂϤÙË ÛÙË ™˘Ó›‰ËÛË, ÛÂÏ. 166-167. 1. ∏ ·ÈÛı·ÓÙÈÎfiÙËÙ· Ï·Óı¿ÓÂÈ Û οı ¿ÙÔÌÔ Ô˘Û›·˜. – ª.¢., ππ, 710. 2. O ◊ÏÈÔ˜ Â›Ó·È Ë Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ·fi ÂΛ ÂÎÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·ÈÛı·ÓÙÈÎfiÙËÙ·. ∞Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙËÓ ËÏȷ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·. – ª.¢., π, 590, 662. 3. ∏ ÁÓÒÛË Â›Ó·È ÙÔ Ù¤ÚÌ· Ù˘ ·›ÛıËÛ˘. – ª.¢., π, 300. 4. À¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ·ÈÛı‹ÛˆÓ, ÓÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ Î·È ˘ÏÈΤ˜. – ª.¢., π, 582Ø ª.¢., ππ, 307, 308. ∞˘Ùfi ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ·Ó¿ÎÏ·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ·ÈÛı‹ÛÂˆÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÈÓÙÚ›ÁÈ·. 5. OÈ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó’ ··ÚÈıÌËıÔ‡Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ª.¢., π, 583 Î·È ÛËÌ›ˆÛË 123Ø ª.¢., ππ, 600, 674, 675, 676. 6. ∆· ÛÙÔȯ›· Â›Ó·È ÔÈ ÚfiÁÔÓÔÈ ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛˆÓ.… ª.¢., ππ, 112, 113. ·. ∞Èı‹Ú....∞ÎÔ‹ ...........◊¯Ô˜ ......................................................∞ÙÌÈÎfi ‰›Ô. ‚. ∞‹Ú .......∞Ê‹ .............◊¯Ô˜, ·Ê‹ .............................................µÔ˘‰‰ÈÎfi ‰›Ô. Á. ¶˘Ú .......ŸÚ·ÛË........◊¯Ô˜, ·Ê‹, fiÚ·ÛË ................................¡ÔËÙÈÎfi ‰›Ô. ‰. ⁄‰ˆÚ ...°Â‡ÛË ..........◊¯Ô˜, ·Ê‹, fiÚ·ÛË, Á‡ÛË ....................∞ÛÙÚÈÎfi ‰›Ô. Â. °Ë ..........ŸÛÊÚËÛË ...◊¯Ô˜, ·Ê‹, fiÚ·ÛË, Á‡ÛË, fiÛÊÚËÛË ..º˘ÛÈÎfi ‰›Ô. 7. ∫¿ı ·›ÛıËÛË ‰È·ÂÚÓ¿ οı ¿ÏÏË ·›ÛıËÛË… – ª.¢., πππ, 569. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÂÈÚ¿ ÛÙÔ Û‡Ì·Ó. ŸÏ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û’ fiÏ· Ù· ‰›·. – ª.¢., πππ, 550. 8. OÈ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û οı ¿ÏÏË ÂÙ¿‰· Ù˘ ʇÛ˘. µÏ¤ ª.¢., πππ, 448. ¶·Ú¿‚·Ï ª.¢., πππ, 497. ¶Ú·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÓˆÛË… – ª.¢., π, 288. ∫π¡∏™∏ ™∆O ºÀ™π∫O ∫∞π ∆O ∞™∆ƒπ∫O ¶∂¢πO 183 ÙÔ˘. ¢Â ı· ¤ÚÂ ›Ûˆ˜ Ó· ÙȘ ıˆÚԇ̠ÙfiÛÔ Ôχ Û·Ó fiÚÁ·Ó· (ÁÈ·Ù›, Û ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó¿Ï˘ÛË, fiÚÁ·ÓÔ Â›Ó·È ÌÈ· ˘ÏÈ΋ ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÁÈ· οÔÈÔ ÛÎÔfi), ·ÏÏ¿ Û·Ó Ì¤Û· Ì ٷ ÔÔ›· Ô ™ÙÔ¯·ÛÙ‹˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ̤۷ Ì ٷ ÔÔ›· ÂÚÂ˘Ó¿, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙÔ ‰›Ô ÙÔ˘ ˘ÎÓÔ‡ Ê˘ÛÈÎÔ‡Ø Ì¤Û· Ì ٷ ÔÔ›· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘, ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ÂΛÓÔ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ, ·ÔÎÙ¿ Â›ÁÓˆÛË Î·È ‰È¢ڇÓÂÈ ÙË Û˘Ó›‰ËÛ‹ ÙÔ˘. ¶Ú·ÁÌ·Ù¢fiÌ·ÛÙÂ Â‰Ò ÙȘ ¤ÓÙ ·ÈÛı‹ÛÂȘ fiˆ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·’ ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÔÓ. OÈ ¤ÓÙ ·˘Ù¤˜ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È Î·È ÛÙÔ ˙ÒÔ, ·ÏÏ¿ ηıÒ˜ ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë Û˘ÓÂÈÚÌÈ΋ ȉÈfiÙËÙ· Ù˘ ÛΤ„˘ ÎÈ Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ·Ó·Ù˘Á̤ÓË Ë “Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇” ·˘ÙÔ‡ Î·È ÌË-·˘ÙÔ‡, ‰Â ı· ·Û¯ÔÏËıԇ̷̠˙› ÙÔ˘˜ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌ›Ô. OÈ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ÛÙÔ ˙ˆÈÎfi ‚·Û›ÏÂÈÔ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÌ·‰È΋ ȉÈfiÙËÙ· ÎÈ ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È Û·Ó Ê˘ÏÂÙÈÎfi ¤ÓÛÙÈÎÙÔ. OÈ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÙÔÌÈ΋ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ˘Û›· ÎÈ ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È: ·. ‚. Á. ‰. Â. ™·Ó ͯˆÚÈÛÙ‹ ·ÓÙ›ÏË„Ë Ù˘ ·˘ÙÔÛ˘Ó›‰ËÛ˘. ™·Ó ÈηÓfiÙËÙ· ÂȂ‚·›ˆÛ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·ÙÔÌÈÎÈÛÌÔ‡. ™·Ó ÔχÙÈÌÔ Ì¤ÛÔÓ ÁÈ· ·˘ÙÔÛ˘Ó›‰ËÙË ÂͤÏÈÍË. ™·Ó ËÁ‹ ÁÓÒÛ˘. ™·Ó ÌÂÙÔ˘ÛȈÙÈ΋ ȉÈfiÙËÙ· ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÎfiÛÌÔ˘˜. Ÿˆ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, ÔÈ ·ÈÛı‹ÛÂȘ Â›Ó·È ¤ÓÙÂ Î·È Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ ·Ó¿Ù˘Í˘ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ·. ‚. Á. ‰. Â. AÎÔ‹. AÊ‹. ŸÚ·ÛË. °Â‡ÛË. ŸÛÊÚËÛË. K·ıÂÌÈ¿ ·fi ÙȘ ¤ÓÙ ·˘Ù¤˜ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ¤¯ÂÈ Û·Ê‹ Û¯¤ÛË Ì οÔÈÔ ‰›Ô ηıÒ˜ Î·È ÌÈ· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· Û’ fiÏ· Ù· ‰›·. A˜ ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ·Ú¯Èο οı ·›ÛıËÛË ¯ˆÚÈÛÙ¿, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ 187 184 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ÌÂÚÈο ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ ÁÈ’ ·˘Ù¤˜ Î·È ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ÙÔ˘˜ ÛÙ· ˘Ô‰›·. ¶E¢IO AI™£H™H 1. º˘ÛÈÎfi...................AÎÔ‹. 2. AÛÙÚÈÎfi .................AÊ‹ ‹ „·‡ÛË. 3. NÔËÙÈÎfi .................ŸÚ·ÛË. 4. BÔ˘‰‰ÈÎfi...............°Â‡ÛË. 5. AÙÌÈÎfi ...................ŸÛÊÚËÛË. ™Ù· ‰‡Ô ηÙÒÙÂÚ· ‰›· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÎfiÛÌˆÓ – ·ÛÙÚÈÎfi Î·È Ê˘ÛÈÎfi – Ù· ¤ÓÙ ˘Ô‰›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ Ìfi¯ıÔ˘ Â›Ó·È Ù· ·ÓÒÙÂÚ·. T· ‰‡Ô ηÙÒÙÂÚ· ˘Ô‰›·, ÙÔ ¤ÎÙÔ ÎÈ ¤‚‰ÔÌÔ, ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È “οو ·fi ÙÔ Î·ÙÒÊÏÈ” Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÌÔÚʤ˜ ˙ˆ‹˜ ÙÂÏ›ˆ˜ οو Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘. MÈ· ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ ·Ó·ÏÔÁ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ Ê˘ÏÂÙÈΤ˜ Ú›˙˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Û·ÊÒ˜ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÎÈ fiÙÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÓıÚÒÈÓË ˘‹ÚÍ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ë ÙÚ›ÙË Ê˘ÏÂÙÈ΋ Ú›˙·. MÂÙÚÒÓÙ·˜ ÏÔÈfiÓ ÂÎ ÙˆÓ Î¿Ùˆ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ, ÌfiÓÔ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ˘Ô‰›Ô ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ·ÛÙÚÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ Ìfi¯ıÔ˘, Ì ¤ÓÙ ˘Ô‰›· ÂÓ·Ô̤ÓÔÓÙ· Ó· ΢ÚÈ·Ú¯ËıÔ‡Ó. T· ¤ÓÙ ηÙÒÙÂÚ· ˘Ô‰›· ÙÔ˘ ÓÔËÙÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ηı·Ú¿ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÂͤÏÈ͢. ŸÙ·Ó Ë Û˘Ó›‰ËÛË ÂÈÎÂÓÙÚˆı› ÛÙÔ ¤ÌÙÔ ˘Ô‰›Ô (ÌÂÙÚÒÓÙ·˜ ÂÎ ÙˆÓ Î¿Ùˆ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ) ÙfiÙ ٷ ‰›· Ù˘ ·Ê·›ÚÂÛ˘ – ·fi ÙË ÛÎÔÈ¿ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÎfiÛÌÔ˘˜ – ‰È·‰¤¯ÔÓÙ·È Ù· ‰‡Ô ˘Ô‰›· Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘, οÙÈ Ô˘ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Ì ÙË Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ¤ÓÙ ·ÈÛı‹ÛˆÓ. ∆Ô ›‰ÈÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ O˘Ú¿ÓÈÔ˘ AÓıÚÒÔ˘: ¤ÓÙ ‰›· Ìfi¯ıÔ˘ – Ù· ¤ÓÙ ηÙÒÙÂÚ· ‰›· ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ – Î·È ‰‡Ô ·ÓÒÙÂÚ· ‰›· ·Ê·›ÚÂÛ˘, ÙÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ‹ ÂÓ·‰ÈÎfi Î·È ÙÔ ıÂ›Ô ‹ ÏÔÁÔ˚Îfi. 188 E•E§I•H TøN AI™£H™EøN ™TO MIKPOKO™MO ¶Â‰›Ô A›ÛıËÛË YÔ‰›Ô º˘ÛÈÎfi...........1. AÎÔ‹.........................................................5Ô.....·ÂÚÈ҉˜ 2. AÊ‹, „·‡ÛË .............................................4Ô.....ÚÒÙÔ ·ÈıÂÚÈÎfi ∫π¡∏™∏ ™∆O ºÀ™π∫O ∫∞π ∆O ∞™∆ƒπ∫O ¶∂¢πO 185 3. ŸÚ·ÛË......................................................3Ô.....˘ÂÚ·ÈıÂÚÈÎfi 4. °Â‡ÛË........................................................2Ô.....˘·ÙÔÌÈÎfi 5. ŸÛÊÚËÛË .................................................1Ô.....·ÙÔÌÈÎfi AÛÙÚÈÎfi .........1. ∆ËÏ·ÎÔ‹ .................................................5Ô 2. æ˘¯ÔÌÂÙÚ›· .............................................4Ô 3. ∆ËÏÂÔ„›· .................................................3Ô 4. º·ÓÙ·Û›· .................................................2Ô 5. ™˘ÁÎÈÓËÛÈ·Îfi˜ ȉ·ÏÈÛÌfi˜.....................1Ô NÔËÙÈÎfi .........1. AÓÒÙÂÚË ÙËÏ·ÎÔ‹ .................................7Ô 2. ¶Ï·ÓËÙÈ΋ „˘¯ÔÌÂÙÚ›·...........................6Ô ª∂ 3. AÓÒÙÂÚË ÙËÏÂÔ„›·..................................5Ô ªOƒº∏ 4. ¢È¿ÎÚÈÛË ..................................................4Ô 5. ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Ô͢‰¤ÚÎÂÈ·.........................3Ô AÓÙ·fiÎÚÈÛË Û ÔÌ·‰ÈÎfi ÎÚ·‰·ÛÌfi....2Ô ∞ªOƒºO ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÙËÏÂ¿ıÂÈ·.........................1Ô BÔ˘‰‰ÈÎfi.......1. K·Ù·ÓfiËÛË...............................................7Ô 2. £ÂÚ·›·.................................................6Ô 3. £Â›Ô˜ ÔÚ·Ì·ÙÈÛÌfi˜.................................5Ô 4. EÓfiÚ·ÛË...................................................4Ô 5. I‰Â·ÏÈÛÌfi˜ ...............................................3Ô AÙÌÈÎfi ...........1. E˘‰·ÈÌÔÓ›· ..............................................7Ô 2. EÓÂÚÁfi˜ ˘ËÚÂÛ›· ..................................6Ô 3. ∞ÓÙ›ÏË„Ë..................................................5Ô 4. TÂÏ›ˆÛË..................................................4Ô 5. ¶·ÓÙÔÁÓˆÛ›·...........................................3Ô £· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÙ ˆ˜ ‰Â Û˘ÌÂÚȤϷ‚· Ù· ‰‡Ô Â›‰· ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÛÙÔ ·ÙÌÈÎfi Î·È ÙÔ ‚Ô˘‰‰ÈÎfi ‰›Ô, ÂÂȉ‹ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó ¤Ó· ‚·ıÌfi Ú·ÁÌ¿ÙˆÛ˘ Ô˘ η٤¯Ô˘Ó Ì˘Ë̤ÓÔÈ ·ÓÒÙÂÚ˘ ‚·ıÌ›‰·˜ ·fi ÂΛÓË ÙÔ˘ ̇ÛÙË, Ôχ ¤Ú· ·’ ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë Ù˘ ·ÓÂÏÈÛÛfiÌÂÓ˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·¢ı‡ÓÂÙ·È ·˘Ù‹ Ë Ú·ÁÌ·Ù›·. MÔÚԇ̠‰Ò, ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ Û·Ê‹ÓÂÈ·˜, Ó· ηٷٿÍÔ˘Ì ÙȘ ¤ÓÙ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ fi„ÂȘ ÙˆÓ ¤ÓÙ ·ÈÛı‹ÛÂˆÓ ÛÙ· ¤ÓÙ ‰›·, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Û·Ó ‚¿ÛË ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ›Ó·Î·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›Â˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÂÌÊ·Ó›˜: 189 186 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ·. H ¶ÚÒÙË A›ÛıËÛË ..............................AÎÔ‹. 1. º˘ÛÈ΋ ·ÎÔ‹. 2. ∆ËÏ·ÎÔ‹. 3. AÓÒÙÂÚË ÙËÏ·ÎÔ‹. 4. K·Ù·ÓfiËÛË (ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ‹¯ˆÓ). 5. E˘‰·ÈÌÔÓ›·. ‚. H ¢Â‡ÙÂÚË A›ÛıËÛË............................AÊ‹ ‹ „·‡ÛË. 1. º˘ÛÈ΋ ·Ê‹. 2. æ˘¯ÔÌÂÙÚ›·. 3. ¶Ï·ÓËÙÈ΋ „˘¯ÔÌÂÙÚ›·. 4. £ÂÚ·›·. 5. EÓÂÚÁfi˜ ˘ËÚÂÛ›·. Á. H TÚ›ÙË A›ÛıËÛË ................................ŸÚ·ÛË. 1. º˘ÛÈ΋ fiÚ·ÛË. 2. ∆ËÏÂÔ„›·. 3. AÓÒÙÂÚË ÙËÏÂÔ„›·. 4. £Â›Ô˜ ÔÚ·Ì·ÙÈÛÌfi˜. 5. ∞ÓÙ›ÏË„Ë. ‰. H T¤Ù·ÚÙË A›ÛıËÛË............................°Â‡ÛË. 1. º˘ÛÈ΋ Á‡ÛË. 2. º·ÓÙ·Û›·. 3. ¢È¿ÎÚÈÛË. 4. EÓfiÚ·ÛË. 5. TÂÏ›ˆÛË. Â. H ¶¤ÌÙË A›ÛıËÛË.............................ŸÛÊÚËÛË. 1. º˘ÛÈ΋ fiÛÊÚËÛË 2. ™˘ÁÎÈÓËÛÈ·Îfi˜ ȉ·ÏÈÛÌfi˜. 3. ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Ô͢‰¤ÚÎÂÈ·. 4. I‰Â·ÏÈÛÌfi˜. 5. ¶·ÓÙÔÁÓˆÛ›·. 190 A˜ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÙÒÚ· Û ÌÈ· ÏÂÙÔÌÂÚ¤ÛÙÂÚË ÂͤٷÛË Î¿ı ·›ÛıËÛ˘: ·. AÎÔ‹. A˘Ù‹ Ôχ ÔÚı¿ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ·›ÛıËÛË Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂΉËψıÂ›Ø Ë ÚÒÙË fi„Ë Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Â›Ó·È ÂΛÓË ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ Î·È Î·Ù’ ·Ó¿ÁÎË ÏÔÈfiÓ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ì ӷ Â›Ó·È Ô ‹¯Ô˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ∫π¡∏™∏ ™∆O ºÀ™π∫O ∫∞π ∆O ∞™∆ƒπ∫O ¶∂¢πO 187 Ú¿ÁÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ‰›Ô, ÙÔ ‰›Ô Ù˘ ˘ÎÓfiÙÂÚ˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÂÌÊ·Ó¤ÛÙÂÚˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘, ıˆÚÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Û·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ·. TÔ Ê˘ÛÈÎfi ‰›Ô Â›Ó·È ÙÔ Î·ÙÂÍÔ¯‹ ‰›Ô Ù˘ ·ÎÔ‹˜, ÁÈ·˘Ùfi Î·È Ë ·Ú·¿Óˆ ·›ÛıËÛË ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ ‰›Ô Ù˘ ÂͤÏÈ͢ Î·È ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ ·fi Ù· ¤ÓÙ ‰›·. ™ÙÔ ¤‚‰ÔÌÔ ‹ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ‰›Ô Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó’ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ï‹ÚË ÁÓÒÛË Ù˘ Â›‰Ú·Û˘ Ù˘ IÂÚ‹˜ §¤Í˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‰È·‰Èηۛ· ÂÎÊÒÓËÛ˘. K·ıÒ˜ ·ÓÙÈÏ·Ï› Û’ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·, Ô‰ËÁ› ÙËÓ ‡ÏË ÛÙËÓ Î·ıÔÚÈṲ̂ÓË Ù˘ ı¤ÛË ÎÈ Â› ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ‚·ı‡ÙÂÚ˘ ˘ÏÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿˜ Ù˘ Î·È Ù˘ ÈÔ Û˘Ì·ÁÔ‡˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘. TÔ ÎÏÂȉ› Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó’ ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ Î·È Ó· ÂÚÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ Ì˘ÛÙËÚ›Ô˘: ·. ‚. Á. ‰. TÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘. TÔ˘ ‹¯Ô˘ ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊÔ‡ ÙÔ˘. TÔ˘ ‹¯Ô˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘. TÔ˘ ‹¯Ô˘ ÂΛÓÔ˘ ÙÔ˘ O˘Ú¿ÓÈÔ˘ AÓıÚÒÔ˘ Ì ÙÔÓ OÔ›Ô Û˘Ó‰¤ÂÙ·È. Â. TÔ˘ ‹¯Ô˘ ÙÔ˘ §fiÁÔ˘ ‹ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ Ù˘ ʇÛË˜Ø ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ˘ MÂÁ¿ÏÔ˘ AÓıÚÒÔ˘ ÙˆÓ O˘Ú·ÓÒÓ. ¶·Ú·ÙËÚԇ̠ÏÔÈfiÓ fiÙÈ Â› ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ ÊıfiÁÁÔ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÙÔÓ ‚ÚÂÈ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·’ ÙËÓ ˘ÎÓfiÙËÙ· Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜. ·. ™ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ‰›Ô ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÊıfiÁÁÔ. ‚. ™ÙÔ ·ÛÙÚÈÎfi ‰›Ô ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔ ÊıfiÁÁÔ ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊÔ‡ ÙÔ˘Ø ‰È· Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊÔ‡ ÙÔ˘. Á. ™ÙÔ ÓÔËÙÈÎfi ‰›Ô ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ÙÔ ÊıfiÁÁÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘. ‰. ™ÙÔ ‚Ô˘‰‰ÈÎfi ‰›Ô ‹ ÙÔ ‰›Ô Ù˘ ÛÔÊ›·˜ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó’ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ÙÔ ÊıfiÁÁÔ ÙÔ˘ Ï·ÓËÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ §fiÁÔ˘. Â. ™ÙÔ ·ÙÌÈÎfi ‹ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ‰›Ô Ô ÏÔÁÔ˚Îfi˜ ÊıfiÁÁÔ˜ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ˯› ̤۷ ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛ‹ ÙÔ˘. 191 188 192 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ¶ÚÔ‚·›Óˆ Û’ ·˘Ù‹ ÙË ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ Û·Ê‹ÓÂÈ·˜. ™ÙËÓ Î·ı·˘Ù‹ ÂͤÏÈÍË, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·Ú¿ÏÏËÏˆÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ ʇÛ˘, ÔÈ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ Û·Ê›˜ Î·È Ë ·ÎÙ›Ó· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·Ó¿Ù˘Í˘, ÙÔ ‹‰Ë ÂÈÙ¢¯ı¤Ó ¤ÚÁÔ, ÔÈ ÚfiÛηÈÚÔÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏ· ·›ÙÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ê·ÈÓÔÌÂÓÈ΋ Û‡Á¯˘ÛË, ·ÏÏ¿ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿Ù·ÍË, ıˆÚÔ‡ÌÂÓË ÂÎ ÙˆÓ ¿Óˆ ÚÔ˜ Ù· οو, Ë ÔÚ›· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È fiˆ˜ ÙËÓ ÂÚÈÁÚ¿„·ÌÂ. H ·ÎÔ‹ ÛÙÔ ·ÛÙÚÈÎfi ‰›Ô ·ÔηÏÂ›Ù·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙËÏ·ÎÔ‹ Î·È ˘ÔÓÔ› ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ó’ ·Îԇ̠ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ·ÛÙÚÈÎÔ‡ ‰›Ô˘. E›Ó·È ÌÈ· ȉÈfiÙËÙ· Ô˘ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Û’ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ·ÛÙÚÈÎfi ÛÒÌ· Î·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ·ÎÔ‡ÂÈ Ì fiÏÔ ÙÔ ÊÔÚ¤· ÙÔ˘ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ Ì ÙÔ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ fiÚÁ·ÓÔ, ÙÔ ·˘Ù›, ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Ù˘ Â› ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ ‰Ú¿Û˘ Î·È ·ÓÙ›‰Ú·Û˘. AÓ·ÁηÛÙÈο Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ¤ÙÛÈ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ Ú¢ÛÙ‹˜ ʇÛ˘ ÙÔ˘ ·ÛÙÚÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ™ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ‰›Ô Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ·ÎÔ‡ÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌÈ· ÔÚÈṲ̂ÓË Îϛ̷η ‹¯ˆÓ Î·È Ù· ·˘ÙÈ¿ ÙÔ˘ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ Î·È È‰È·›ÙÂÚË Áο̷ ÎÚ·‰·ÛÌÒÓ. Y¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙ˜ Ê˘ÛÈÎÔ› ‹¯ÔÈ Ô˘ ÙÔ˘ ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó ÂÓÙÂÏÒ˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ͯˆÚ›ÛÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ ÙÔ˘˜ ·ÚÈÔ˘˜ ÔÌ·‰ÈÎÔ‡˜ ‹¯Ô˘˜. K·ıÒ˜ ÚÔ¯ˆÚ¿ Ë ÂͤÏÈÍË Î·È Ô͇ÓÂÙ·È Ë ÂÛÒÙÂÚË ·›ÛıËÛË Ù˘ ·ÎÔ‹˜, ÔÈ ÏÔÈÔ› ·˘ÙÔ› ‹¯ÔÈ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ ı· ÂÚȤÏıÔ˘Ó Â›Û˘ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÏËÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÌ‚¤ÏÂÈ· Î·È ı’ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Â·ÎÚÈ‚‹ Û˘Ó›‰ËÛË Î¿ı ‹¯Ô˘ ÛÙÔ ·ÛÙÚÈÎfi Î·È ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ‰›Ô – οÙÈ Ô˘ ·Ó Û˘Ó¤‚·ÈÓ ÙÒÚ·, ı· η٤ÏËÁ ÛÂ Û˘ÓÙÚÈ‚‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. AÓ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ô ÊıfiÁÁÔ˜ Ù˘ ʇÛ˘ ·ÓÙ˯ԇÛ ¤ÛÙˆ Î·È ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÛÙ· ·˘ÙÈ¿ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ (¤Ó·˜ ÊıfiÁÁÔ˜ Ô˘ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÔÏfiÙËÙ· ÙˆÓ ÎÚ·‰·ÛÌÒÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·’ fiϘ ÙȘ ˘ÎÓ¤˜ ˘ÏÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜), ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ˘ ÛÒÌ· ı· ‰È·Ï˘fiÙ·Ó ÙÂÏ›ˆ˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ¤ÙÔÈÌÔ˜ ÁÈ· οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔØ ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ·˘Ù› ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔ. MfiÓÔ fiÙ·Ó ÙÂÏÂÈÔÔÈËı› Ë ÙÚÈÏ‹ ·ÎÔ‹ ÙÔ˘, ı· ÙÔ˘ ÂÈÙÚ·› Î·È Ë Ï‹Ú˘ ·ÎÔ‹ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ‰›Ô. H ·ÎÔ‹ ÛÙÔ ÓÔËÙÈÎfi ‰›Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ ÌÈ· Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ȉÈfiÙËÙ·˜ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘. H ·ÎÔ‹ ÙËÓ ÔÔ›· Ú·ÁÌ·Ù¢ı‹Î·Ì ے ·˘Ù¿ Ù· ‰›· Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙË ÌÔÚÊ‹, ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÎÚ·‰·ÛÌfi Ù˘ ‡Ï˘ Î·È ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔ ÌË-·˘Ùfi. ¢Â Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ∫π¡∏™∏ ™∆O ºÀ™π∫O ∫∞π ∆O ∞™∆ƒπ∫O ¶∂¢πO 189 Ì ÙËÓ „˘¯‹ ‹ ÙËÓ ÙËÏÂ·ıËÙÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰È¿ÓÔȘ, ·ÏÏ¿ Ì ÙÔÓ ‹¯Ô Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ ‹ Ì ÂΛÓË ÙË ‰‡Ó·ÌË ‰È· Ù˘ ÔÔ›·˜ οÔÈ· ¯ˆÚÈÛÙ‹ ÌÔÓ¿‰· Û˘Ó›‰ËÛ˘ ·ÔÎÙ¿ Â›ÁÓˆÛË ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜ ·’ ÙËÓ ›‰È·. A˘Ùfi Ó· ÙÔ Ï¿‚ÂÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ˘fi„Ë. ŸÙ·Ó Ë ·ÎÔ‹ ÂÂÎÙ·ı› ÙfiÛÔ ÒÛÙ ӷ Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ÙËÓ „˘¯‹, ÙfiÙ ı’ ·ÔηÏÂ›Ù·È ÙËÏÂ¿ıÂÈ·, ‰ËÏ·‰‹ ÂΛÓË Ë ÌË ÏÂÎÙÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙË Û‡ÓıÂÛË Ù˘ ·ÎÔ‹˜ ÛÙ· ÙÚ›· ηÙÒÙÂÚ· ‰›· Î·È Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ·’ ÙÔ EÁÒ ÛÙÔ ·ÈÙÈ҉˜ ÛÒÌ· Â› ÙˆÓ ¿ÌÔÚÊˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ÙÔ˘ ÓÔËÙÈÎÔ‡ ‰›Ô˘. ™ÙÔ ‚Ô˘‰‰ÈÎfi ‰›Ô Ë ·ÎÔ‹ (Ì ÙË Û˘ÓıÂÙÈ΋ ϤÔÓ ÔÈfiÙËÙ· Ô˘ ·ÔηÏÂ›Ù·È ÙËÏÂ¿ıÂÈ·) ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Û·Ó Ï‹Ú˘ ηٷÓfiËÛË ÁÈ·Ù› Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ‰‡Ô Ú¿ÁÌ·Ù·: 1. TË ÁÓÒÛË Î·È ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙÔ˘ ·ÙÔÌÈÎÔ‡ ‹¯Ô˘. 2. MÈ· ·ÚfiÌÔÈ· ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ÔÌ·‰ÈÎÔ‡ ‹¯Ô˘, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ Ï‹ÚË ÙÔ˘˜ ÂÓÔÔ›ËÛË. ∞˘Ùfi ÂÈʤÚÂÈ ÙÂÏÂÈfiÙ·ÙË Î·Ù·ÓfiËÛË Î·È Â›Ó·È ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ ÙÔ˘ ¢È‰·ÛοÏÔ˘. ™ÙÔ ·ÙÌÈÎfi ‰›Ô Ë ÙÂÏÂÈÔÔÈË̤ÓË ·˘Ù‹ ·ÎÔ‹ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û·Ó Â˘‰·ÈÌÔÓ›·. ◊¯Ô˜, Ë ‚¿ÛË Ù˘ ‡·ÚÍË˜Ø ‹¯Ô˜, Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ›ӷÈØ ‹¯Ô˜, Ô ¤Û¯·ÙÔ˜ ÂÓÔÔÈËÙ‹˜Ø ‹¯Ô˜ ÏÔÈfiÓ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈÏËÙfi˜ Û·Ó Ô ÏfiÁÔ˜ ‡·Ú͢, Û·Ó Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ Ù˘ ÂͤÏÈ͢ ÎÈ ÂÔ̤ӈ˜ Û·Ó Â˘‰·ÈÌÔÓ›·.80 ‚. AÊ‹. •ÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ·›ÛıËÛ˘, Ù˘ ·Ê‹˜, 80 …“ÙÔ Î‡ÚÈÔ Ì¤ÛÔÓ ‰È· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È Ô ÙÚÔ¯fi˜ Ù˘ º‡Û˘ ÚÔ˜ οÔÈ· Ê·ÈÓÔÌÂÓÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË Â›Ó·È Ô ‹¯Ô˜. O ‹¯Ô˜ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÚÒÙË fi„Ë ÙÔ˘ ÂΉËψ̤ÓÔ˘ ÂÓÙ·ÁÒÓÔ˘, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÌÈ· ȉÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·Èı¤Ú· ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓË Õη˜ Î·È fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ· ‹‰Ë, Ë µÂ‰‰È΋ ··ÁÁÂÏ›· ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ‡„ÈÛÙË °È¿ÁÎÓ·Ì Ô˘ ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ fiϘ ÙȘ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ °È¿ÁÎÓ·Ì Î·È Ù›ÓÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚ› Û Ú¤Ô˘Û· Ù¿ÍË ÙÔ ÂΉËψ̤ÓÔ ÂÓÙ¿ÁˆÓÔ. ∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ÊÈÏÔÛfiÊˆÓ Ì·˜ Ô ‹¯Ô˜ ‹ Ë ÔÌÈÏ›· Â›Ó·È ÌÂÙ¿ ÙË ÛΤ„Ë, ÙÔ ‡„ÈÛÙÔ Î·ÚÌÈÎfi ̤ÛÔÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ô ¿ÓıÚˆÔ˜. ∞fi Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ηÚÌÈο ̤۷ Ô˘ ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÁÈ· Ó· ‰È·Ï¿ÛÛÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘, Ô ‹¯Ô˜ ‹ Ë ÔÌÈÏ›· Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ÁÈ·Ù› ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ·Èı¤Ú· Ô ÔÔ›Ô˜ ‚¤‚·È· ‰È¤ÂÈ ÙËÓ Î·ÙÒÙÂÚË ÙÂÙÚ¿‰· ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ·¤Ú·, ˘Ú, ‡‰ˆÚ Î·È ÁË. ∏ ·ÓıÚÒÈÓË Ï·ÏÈ¿ ‹ ÁÏÒÛÛ· ÂÚȤ¯ÂÈ Û˘ÓÂÒ˜ fiÏ· Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÈÎ›ÏˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ ÙˆÓ ¡Ù¤‚· Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ ‚¤‚·È· Â›Ó·È Ù· ʈӋÂÓÙ· Î·È Ù· Û‡Ìʈӷ. OÈ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ˘˜ ÓÙ¤‚· Ô˘ ÚÔÂÍ¿Ú¯Ô˘Ó ÙÔ˘ ÏÂÙÔÊ˘Ô‡˜ Îfi- 193 190 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È Ë Î·ÙÂÍÔ¯‹ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚË ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ – ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÛÙÚÈÎÔ‚Ô˘‰‰È΋˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘.81 K·ıÂÌÈ¿ ·fi ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÂÓfi˜ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ÛËÌ›Ԣ, ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· Û˘Óı¤ÙÂÙ·È Ì ÙȘ ¿ÏϘ ηٿ Ù¤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì Ô‡ ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ÌÈ· Î·È Ô‡ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ë ¿ÏÏË. H ·Ê‹ Â›Ó·È ÂΛÓË Ë ¤ÌÊ˘ÙË ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ Â·Ê‹˜ ‰È· Ù˘ ¿ÛÎËÛ˘ ÙÔ˘ Ì¿Ó·˜ ‹ ÓÔ˘ ηٿ ¤Ó·Ó ÙÚÈÏfi ÙÚfiÔ: ™·Ó ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË. ™·Ó ÌÓ‹ÌË. ™·Ó Úfi‚Ï„Ë. 194 K·ıÂÌÈ¿ ·fi ÙȘ ¤ÓÙ ·ÈÛı‹ÛÂȘ, fiÙ·Ó Û˘Ó‰˘·Ûı› Ì ÙÔ Ì¿Ó·˜, ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÛÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÌÈ· ·ÓÙ›ÏË„Ë Ô˘ ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ÙÔ ·ÚfiÓ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ŸÙ·Ó ÏÔÈfiÓ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È Ôχ ÂÍÂÏÈÁ̤ÓÔ˜, ¤¯ÂÈ ˘Âڂ› ÙÔ ¯ÚfiÓÔ (fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÎfiÛÌÔ˘˜) Î·È ÌÔÚ› Û˘ÓÂÒ˜ Ó· ıˆÚ› Ù· ÙÚ›· ηÙÒÙÂÚ· ‰›· ˘fi ÙÔ Ú›ÛÌ· ÙÔ˘ AÈÒÓÈÔ˘ TÒÚ·Ø ·ÓÙÈηıÈÛÙ¿ ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ Ì ÙËÓ Ï‹ÚË ÂÓÂÚÁfi Û˘Ó›‰ËÛË. °ÓˆÚ›˙ÂÈ Î·È ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ϤÔÓ ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙË ÁÓÒÛË. AÏÏ¿ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÎfiÛÌÔ˘˜ οı ·›ÛıËÛË Û οı ‰›Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ ™ÙÔ¯·ÛÙ‹ οÔÈ· fi„Ë ÙÔ˘ ÌË-·˘ÙÔ‡ Î·È Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ÓÔ˘ Ô ™ÙÔ¯·ÛÙ‹˜ ÌÔÚ› È· Ó· ‰È¢ıÂÙ‹ÛÂÈ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘. H ·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ·Ú¤¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ȉ¤· Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ ÎÈ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ó· ÛÙ·ıÂÚÔÔÈ› ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙË ‰È¿Ù·ÍË Î·È Ó· ·˘ÙÔÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÙÔÈο. H ·Ê‹ ÙÔ˘ ·Ú¤¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ȉ¤· Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ÔÛfiÙËÙ·˜ Î·È ÛÌÔ˘, ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· Ù˘ ·ÏËıÈÓ‹˜ ª¿ÓÙÚ· ™¿ÛÙÚ· Ë ÔÔ›· ‚¤‚·È· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ Â·˚fiÓÙˆÓ.” – ªÂÚÈΤ˜ ™Î¤„ÂȘ ÛÙËÓ °ÎÈÙ¿, ÛÂÏ. 72. 81 ∞ÛÙÚÈÎÔ‚Ô˘‰‰È΋ Û˘Ó›‰ËÛË Â›Ó·È Ô fiÚÔ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙË ‚·ÛÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ÷ڷÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi Û˘Ó·›ÛıËÌ·, ·›ÛıËÌ· Î·È ·ÈÛı·ÓÙÈÎfiÙËÙ·, Ô˘ Ú¤ÂÈ ÙÂÏÈο Ó· ÌÂÙÔ˘ÛȈıÔ‡Ó Û ÂÓfiÚ·ÛË, ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë Î·È ÂÓfiÙËÙ·. ∫π¡∏™∏ ™∆O ºÀ™π∫O ∫∞π ∆O ∞™∆ƒπ∫O ¶∂¢πO 191 ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÂÓÙÔ›˙ÂÈ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÙÔ˘ ·Í›· ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ¿ÏÏ· ÛÒÌ·Ù· ¤Íˆ ·’ ÙÔÓ ›‰ÈÔ. H fiÚ·ÛË ÙÔ˘ ·Ú¤¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ȉ¤· Ù˘ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ÙËÓ Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ¿ÏψÓ. H Á‡ÛË ÙÔ˘ ·Ú¤¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ȉ¤· Ù˘ ·Í›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÚÔÛËÏÒÓÂÙ·È Û’ ÂΛÓÔ Ô˘ ÙÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ. H fiÛÊÚËÛË ÙÔ˘ ·Ú¤¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ȉ¤· Ù˘ ¤ÌÊ˘Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó’ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ÂΛÓÔ Ô˘ ÙÔÓ ÂÏ·ÂÈ Î·ıfiÛÔ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÔÈfiÙËÙ· ‹ Ô˘Û›· Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ. ™’ fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÔÚÈÛÌÔ‡˜ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ó· ¤¯Ô˘Ì ˘fi„Ë fiÙÈ ÙÔ fiÏÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È Ó’ ·ÔÎ·Ï˘Êı› Ô ÌË-·˘Ùfi˜ Î·È Ó· ÂÈÙÚ·› ÂÔ̤ӈ˜ ÛÙÔÓ E·˘Ùfi Ó· ͯˆÚ›ÛÂÈ ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ·’ ÙÔ ··ÙËÏfi.82 82 “OÈ ·ÈÛıËÙ‹ÚȘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Ô˘ ‰ÈÂÁ›ÚÔÓÙ·È ·fi Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛˆÓ, ‚ÈÒÓÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ‹ ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛÂˆÓ (πÓÙÚ›ÁÈ·) Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ ‰Èfi‰Ô˘˜ ‰È· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ô ∆˙›‚· ·ÔÎÙ¿ ÂÁÎfiÛÌȘ ÂÌÂÈڛ˜. ∂›Ó·È ‰¤Î· Î·È ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ‰‡Ô ηÙËÁÔڛ˜: ·. T· ¤ÓÙ fiÚÁ·Ó· Ù˘ ·ÈÛıËÙ‹ÚÈ·˜ ·ÓÙ›Ï˄˘.............∑Ó·ÓÂÓÙÚ›ÁÈ· 1. ∞˘Ù›...................................∞ÎÔ‹. 2. ∂ȉÂÚÌ›‰· ......................∞›ÛıËÛË ‰È’ Â·Ê‹˜. 3. ª¿ÙÈ..................................ŸÚ·ÛË. 4. °ÏÒÛÛ·.............................°Â‡ÛË. 5. ª‡ÙË .................................ŸÛÊÚËÛË. ‚. T· ¤ÓÙ fiÚÁ·Ó· Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ........................................∫·ÚÌÂÓÙÚ›ÁÈ· 1. ™ÙfiÌ· ................................OÌÈÏ›·. 2. äÚÈ· ................................Õ‰Ú·ÁÌ·. 3. ¶fi‰È·................................¶ÂÚ¿ÙËÌ·. 4. ¶ÚˆÎÙfi˜ ...........................∫¤ÓˆÛË. 5. °ÂÓÓËÙÈο fiÚÁ·Ó· ...........∆ÂÎÓÔÔ›ËÛË. ∆· ·ÈÛıËÙ‹ÚÈ· fiÚÁ·Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ÂÍ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙÔ˘ ∂·˘ÙÔ‡ ÛÙËÓ ·ÈÛıËÙ‹ÚÈ· ·ÓÙ›ÏË„Ë. ∆· fiÚÁ·Ó· Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Â›Ó·È ÂΛӷ ‰È· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÈηÓÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÈı˘Ì›Â˜ ÙÔ˘ ∆˙›‚·. “∏ πÓÙÚ›ÁÈ· ‹ ·›ÛıËÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ ·ÏÏ¿ Ë ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ô ÓÔ˘˜ ̤ۈ ·˘ÙÔ‡ Û·Ó Ó· Â›Ó·È ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÙÔ˘. ∆· Â͈ÙÂÚÈο ·ÈÛıËÙ‹ÚÈ· fiÚÁ·Ó· Â›Ó·È Ù· Û˘Ó‹ıË Ì¤Û· ‰È· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ·ÎÔ‹ Î·È ÔÈ ÏÔÈ¤˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÂÈÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ‰›Ô. ŸÌˆ˜, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ·Ï¿ fiÚÁ·Ó· Î·È Ë ÈÛ¯‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÔÚÚ¤ÂÈ ·’ ÙÔ ÓÔ˘, Ô °ÈfiÁÎÈ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ Ì ÌfiÓÔ ÙÔ ÓÔ˘ fiÏ· fiÛ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ì¤Ûˆ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ, ¯ˆÚ›˜ Î·Ó Ó· Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ… 192 195 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ K·Ù¿ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛÂˆÓ Ë ·ÎÔ‹ Â›Ó·È ÂΛÓÔ Ô˘ ·Ú¯Èο Î·È ·fiÚÈÛÙ· ÂÈÛ‡ÚÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο Ù˘ÊÏÔ‡ ·˘ÙÔ‡: ·. ™’ ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ÎÚ·‰·ÛÌfi. ‚. ™Â οÙÈ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ¤Íˆ ·’ ÙÔÓ ›‰ÈÔ. Á. ™ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ Â͈ÙÂÚÈÎfiÙËÙ·˜. MfiÏȘ Â¤ÏıÂÈ Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ ‹¯Ô, Ë Û˘Ó›‰ËÛË ·ÔÎÙ¿ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Â›ÁÓˆÛË ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. AÏÏ¿ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ˘ÓÒÙÙÔ˘Û· Û˘Ó›‰ËÛË (̤ۈ ·˘Ù‹˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù˘ ·›ÛıËÛ˘ Ù˘ ·ÎÔ‹˜), Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ οÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Íˆ ·’ ÙËÓ ›‰È·, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛ‹ ÙÔ˘. H ·ÓÙ›ÏË„Ë ·˘Ù‹ Ì ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ʤÚÓÂÈ Û ‡·ÚÍË ÌÈ· ·ÎfiÌË ·›ÛıËÛË, ÙËÓ ·Ê‹. O NfiÌÔ˜ Ù˘ ŒÏ͢ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›, Ë Û˘Ó›‰ËÛË Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ ‚Ú·‰¤ˆ˜ ÚÔ˜ ÂΛÓÔ Ô˘ ¤ÁÈÓ ·ÎÔ˘ÛÙfiØ Î·È Ë Â·Ê‹ Ô˘ ÂÈÙÂÏÂ›Ù·È Ì ÙÔ ÌË-·˘Ùfi ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ·Ê‹. H ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ Î·ÈÓÔ‡ÚȘ ȉ¤Â˜ ÛÙËÓ „ËÏ·ÊÔ‡Û· Û˘Ó›‰ËÛË, ȉ¤Â˜ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜, Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ˘Ê‹˜ Î·È ‰È·ÊÔÚÒÓ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·Ø ¤ÙÛÈ ‰È¢ڇÓÂÙ·È ·ÚÁ¿ Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙÔ˘ ™ÙÔ¯·ÛÙ‹. MÔÚ› Ó· ·ÎÔ‡ÂÈ Î·È Ó· „·‡ÂÈ, fï˜ ‰Â ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ·ÎfiÌË ·ÚÎÂÙ¿ ÁÈ· Ó· Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÈ ‹ Ó· ÔÓÔÌ·Ù›˙ÂÈ. ŸÙ·Ó ηÙÔÚıÒÛÂÈ Ó· ‰›ÓÂÈ ÔÓfiÌ·Ù·, ¤¯ÂÈ ÚÔԉ‡ÛÂÈ ·ÏÌ·Ùˆ‰Ò˜. MÔÚÔ‡ÌÂ Û˘ÓÂÒ˜ Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘ÌÂ Â‰Ò fiÙÈ Ù· ÚˆÙ·Ú¯Èο ÎÔÛÌÈο ۇ̂ÔÏ· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· Î·È ÛÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ fiˆ˜ ÎÈ ·ÏÏÔ‡: TÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ – Û˘Ó›‰ËÛË Î·È ÌË-·˘Ùfi˜ Û’ ¤Ó· ÛÙ¿‰ÈÔ fiÔ˘ ÌfiÓÔ Ô ‹¯Ô˜ Á›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈÏËÙfi˜. O ‰È¯ÔÙÔÌË̤ÓÔ˜ ·ÎÏÔ˜ – Û˘Ó›‰ËÛË Ì Â›ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ÌË·˘ÙÔ‡ ̤۷ ·fi ÌÈ· ‰ÈÏ‹ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË. “OÈ ÙÚÂȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ù˘ ÚÔÛÔ¯‹˜, Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ Î·È Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘ Ù˘ ȉÈfiÌÔÚÊ˘ ÔÏÏ·ÏfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛÂˆÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û’ ÂΛÓË ÙËÓ fi„Ë ÙÔ˘ ÓÔËÙÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Ú¿ÎÙÔÚ·, Ô˘ ·ÔηÏÂ›Ù·È ª¿Ó·˜. Ÿˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ Ì¿Ó·˜ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô ÁÈ· ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ, ¤ÙÛÈ ÎÈ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Â˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¿Ó·˜… ∆Ô Ì¿Ó·˜ Â›Ó·È Û˘ÓÂÒ˜ Ë ÎÔÚ˘Ê·›· ÈÓÙÚ›ÁÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÔÈ ·ÈÛı‹ÛÂȘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ‰˘Ó¿ÌÂȘ.” – ∏ OÊÈÔÂȉ‹˜ ¢‡Ó·ÌË, ˘fi ÕÚıÔ˘Ú Õ‚·ÏÔÓ. ∫π¡∏™∏ ™∆O ºÀ™π∫O ∫∞π ∆O ∞™∆ƒπ∫O ¶∂¢πO 193 ∞ÎÔÏÔ˘ı› Ë fiÚ·ÛË Î·È Ë ÙÚ›ÙË ·˘Ù‹ ·›ÛıËÛË ‰ËÏÒÓÂÈ Û·ÊÒ˜ ÙË Û˘Û¯¤ÙÈÛË È‰ÂÒÓ ‹ ÙËÓ ·ÌÔÈ‚·›· Û¯¤ÛËØ ·Ú·ÏÏËÏ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ NÔ˘ ÙfiÛÔ ¯ÚÔÓÈο fiÛÔ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο. AÓ·Ù‡ÛÛÔ˘Ì ·ÎÔ‹, ·Ê‹ ‹ „·‡ÛË Î·È Î·ÙfiÈÓ fiÚ·ÛË. AÓ·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›Â˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë fiÚ·ÛË ÂÌÊ·Ó›ÛıËΠÛÙËÓ ÙÚ›ÙË Ê˘ÏÂÙÈ΋ Ú›˙· ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ Á‡ÚÔ˘ ÎÈ fiÙÈ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË Ê˘Ï‹ ÂÌÊ·Ó›ÛıËΠÂ›Û˘ Ô NÔ˘˜. O E·˘Ùfi˜ ÎÈ Ô ÌË-·˘Ùfi˜ Û˘Û¯ÂÙ›ÛıËÎ·Ó ·Î·ÚÈ·›· Î·È Û˘ÓÙÔÓ›ÛıËηÓ. H ÛÙÂÓ‹ ÙÔ˘˜ Û‡ÌÚ·ÍË ¤ÁÈÓ È· ÙÂÙÂÏÂṲ̂ÓÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Î·È Ë ÂͤÏÈÍË ÂÈÙ·¯‡ÓıËΠ̠·Ó·Óˆ̤ÓË ÔÚÌ‹. OÈ ÙÚÂȘ ·˘Ù¤˜ ·ÚȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ (·Ó ÌÔÚԇ̠ӷ ÙȘ ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ì ¤ÙÛÈ) Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Û·Ê¤Ûٷٷ Ì ηı¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ §fiÁÔ˘˜: AÎÔ‹ – H ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ÙÂÙÚ·Ï‹˜ Ϥ͢, Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ‡Ï˘, Ô ÙÚ›ÙÔ˜ §fiÁÔ˜. AÊ‹ – H ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙÔ˘ ÂÙ·ÏÔ‡ ¢ÔÌËÙ‹ ÙˆÓ MÔÚÊÒÓ, Ë Û˘Ó¿ıÚÔÈÛË ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ, Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÎÈ Ë ·ÏÏËÏÔÛ¯¤ÙÈÛ‹ ÙÔ˘˜, Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ §fiÁÔ˜. O NfiÌÔ˜ Ù˘ ŒÏ͢ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ E·˘ÙÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÌË-·˘ÙÔ‡ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›. ŸÚ·ÛË – H ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ÔÏfiÙËÙ·˜, Ë Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ¿ÓÙˆÓ, Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë ÛÙ· ¶ÔÏÏ¿ ÙÔ˘ EÓfi˜, Ô ÚÒÙÔ˜ §fiÁÔ˜. O NfiÌÔ˜ Ù˘ ™‡ÓıÂÛ˘ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÌÂٷ͇ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ÙȘ Ôԛ˜ η٤¯ÂÈ Ô Â·˘Ùfi˜ Î·È Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ̤ۈ Ù˘ fiÚ·Û˘. AÓ·ÊÔÚÈο Ì ÙË Á‡ÛË Î·È ÙËÓ fiÛÊÚËÛË ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ Â›Ó·È ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ηıfiÛÔ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÛÙÂÓ¿ Ì ÙË ÛÔ˘‰·›· ·›ÛıËÛË Ù˘ ·Ê‹˜. ¶Ú·ÎÙÈο ÙËÓ ÂÈÎÔ˘ÚÔ‡Ó. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ·˘Ù‹ ·›ÛıËÛË Î·È Ë Û¯¤ÛË Ù˘ Ì ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·˘Ùfi ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ‡ ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡. E›Ó·È Ë ·›ÛıËÛË Ô˘ ηÙÂÍÔ¯‹ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÛÙÂÓfiÙÂÚ· Ì ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ §fiÁÔ. ∏ Ú¤Ô˘Û· ÂͤٷÛË ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ı· ÌÂÙ·‰ÒÛÂÈ ÌÈ· ÔχÙÈÌË Ó‡ÍË. E›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Û’ ¿ÏÏ· ‰›· Ù˘ ·Ê‹˜ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ‰›Ô ÎÈ ¤ÙÛÈ Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì ÚÔ˜ Ù· Ô‡ ηÙ¢ı˘ÓfiÌ·ÛÙÂ. E›Ó·È Ë È‰ÈfiÙËÙ· Ô˘ Ì·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· Ô‰ËÁËıԇ̠ÛÙËÓ Ô˘Û›· Ì ÙËÓ ·ÚÌfi˙Ô˘Û· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎ·Ï˘ÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. EÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔ ™ÙÔ¯·- 196 197 194 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ÛÙ‹ Ô˘ ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÛÙÔ ¤·ÎÚÔ Ó· ¤ÏıÂÈ Û’ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙËÓ Ô˘Û›· οı ·˘ÙÔ‡ Û οı ÛÙ¿‰ÈÔ ÎÈ ¤ÙÛÈ Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ó· ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ·. K‡ÚÈÔ˜ Ù˘ ™˘ÌfiÓÈ·˜ Â›Ó·È ÂΛÓÔ˜ Ô˘ (̤ۈ Ù˘ ·Ê‹˜) Û˘Ó·ÈÛı¿ÓÂÙ·È, ηٷÓÔ› Ï‹Úˆ˜ Î·È ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ ıÂÚ·›·˜ ÎÈ Â·ÓfiÚıˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÙˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÌË-·˘ÙÔ‡ ÎÈ ¤ÙÛÈ ˘ËÚÂÙ› ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ÂͤÏÈ͢. ¶Ú¤ÂÈ Â›Û˘ Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Â‰Ò ÙËÓ ·Í›· Ù˘ ·Ê‹˜ fiˆ˜ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·’ ÙÔ˘˜ ıÂÚ·Â˘Ù¤˜ Ù˘ Ê˘Ï‹˜ (ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ BÔ‰ÈÛ¿ÙÙ‚·)83 ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ NfiÌÔ˘ Ù˘ ŒÏ͢ Î·È ÕˆÛ˘ fiˆ˜ ÙÔÓ ¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ. OÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ Ù˘ ÂÙ˘ÌÔÏÔÁ›·˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ fiÙÈ Ë Î·Ù·ÁˆÁ‹ Ù˘ Ϥ͢ „·‡ˆ Â›Ó·È Î¿ˆ˜ ·Û·Ê‹˜, ·ÏÏ¿ Èı·Ófi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ ‘Û‡Úˆ Ì ÁÚ‹ÁÔÚË Î›ÓËÛË’. E‰Ò ¤ÁÎÂÈÙ·È ÙÔ fiÏÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÎÈ Â‰Ò ı· ηٷ‰Âȯı› Ë ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙÔ˘ ÎÚ·‰·ÛÌÔ‡ ̤ۈ Ù˘ „·‡Û˘. H ·‰Ú¿ÓÂÈ·, Ë ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ô Ú˘ıÌfi˜ Â›Ó·È ÔÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È ·’ ÙÔ ÌË-·˘Ùfi. O Ú˘ıÌfi˜, Ë ÈÛÔÚÚÔ›· ÎÈ Ô ÛÙ·ıÂÚfi˜ ÎÚ·‰·ÛÌfi˜ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ηı·˘Ù‹˜ ȉÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ·Ê‹˜ ‹ „·‡Û˘. ∞˜ ‰ÒÛˆ ¤Ó· Û‡ÓÙÔÌÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È¢ÎÚÈÓ›Ûˆ οˆ˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ∆È ¿Ú·Á ÚÔ·ÙÂÈ Î·Ù¿ ÙÔ ‰È·ÏÔÁÈÛÌfi; Àfi ÙËÓ ›ÂÛË Ù˘ ÛıÂÓ·Ú‹˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Î·È Ù˘ Ú¤Ô˘Û·˜ ÚÔۋψÛ˘ ÛÙÔ˘˜ ÙÂı¤ÓÙ˜ ηÓfiÓ˜ Ô ˙Ëψً˜ ηÙÔÚıÒÓÂÈ Ó· „·‡ÛÂÈ ‡ÏË Û·ÓÈfiÙÂÚ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ·’ fi,ÙÈ Û˘ÓËı›˙ÂÈ. ∞ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ ·ÈÙÈ҉˜ ÛÒÌ· ÙÔ˘ Î·È Ì ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ÙËÓ ‡ÏË ÙÔ˘ ‚Ô˘‰‰ÈÎÔ‡ ‰›Ô˘. ª¤Ûˆ ·˘Ù‹˜ Ù˘ „·‡Û˘ Ô ÎÚ·‰·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÈÙ·¯‡ÓÂÙ·È ÚfiÛηÈÚ· Î·È Û‡ÓÙÔÌ·. ∂·ÓÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ‚·ÛÈο ÛÙÔ ı¤Ì· Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ·Û¯ÔÏԇ̷ÛÙ ے ·˘Ù‹ ÙËÓ Ú·ÁÌ·Ù›·. ∆Ô Ï·Óı¿ÓÔÓ ˘Ú Ù˘ ‡Ï˘ ÚÔÛÂÏ·ÂÈ ÂΛÓÔ ÙÔ ˘Ú Ô˘ Ï·Óı¿ÓÂÈ ÛÙȘ ¿ÏϘ ÌÔÚʤ˜. ŒÚ¯ÔÓÙ·È Û’ Â·Ê‹, ÔfiÙ Â¤Ú¯ÂÙ·È ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Î·È Â›ÁÓˆÛË. ∆Ô ˘Ú ÙÔ˘ Ì¿Ó·˜ η›ÂÈ ·‰È¿ÎÔ· Î·È ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÂΛÓÔ Ô˘ ÂÏ·ÂÙ·È Î·È ·ˆı›ٷÈ. ŸÙ·Ó Ù· ‰‡Ô ·Ó·ÌÂȯıÔ‡Ó, Ë 83 ∏ ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ µÔ‰ÈÛ¿ÙÙ‚· Â›Ó·È ÂΛÓË Ù˘ ∞Á¿˘-™ÔÊ›·˜ Î·È Ù˘ ÂÓ‰Âϯԇ˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Ù˘ „˘¯‹˜Ø Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Î·È ÙËÓ ·ÙÚ·fi Ô˘ fiÏÔÈ ÙÂÏÈο Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ó‡ÛÔ˘Ó. ∫π¡∏™∏ ™∆O ºÀ™π∫O ∫∞π ∆O ∞™∆ƒπ∫O ¶∂¢πO 195 ‰È¤ÁÂÚÛË ÂÓÙ›ÓÂÙ·È Î·Ù¿ Ôχ ÎÈ Ë ÈηÓfiÙËÙ· ÁÈ· ·Ê‹ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È. O ¡fiÌÔ˜ Ù˘ ŒÏ͢ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ˆÛfiÙÔ˘ ÚÔÛÂÏ΢Ûı› Î·È „ËÏ·ÊËı› ·ÎfiÌË ¤Ó· ˘Ú Î·È ÂÚ·Ùˆı› Ë ÙÚÈÏ‹ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË. £˘ÌËı›Ù ۯÂÙÈο ÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ª˘ËÙÈ΋˜ ƒ¿‚‰Ô˘.84 ∞ÚÁfiÙÂÚ·, fiÙ·Ó ı· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ Î·È Ù˘ ª‡ËÛ˘, Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë fiÙÈ ı· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÌÈ· fi„Ë Ù˘ Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰Ô˘˜ ·˘Ù‹˜ ȉÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ·Ê‹˜, Ù˘ ȉÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ §fiÁÔ˘ Ô˘ ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÓfiÌÔ Ù˘ ŒÏ͢. ∞˜ Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ì ÙÒÚ· fi,ÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÎÔÈÓÔÔÈËı› ÁÈ· ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÙÚÂȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ – ÙËÓ fiÚ·ÛË, ÙË Á‡ÛË, ÙËÓ fiÛÊÚËÛË – Î·È ÌÂÙ¿ ı· Û˘ÓÔ„›ÛÔ˘Ì ۇÓÙÔÌ· ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘˜ Ì ٷ ΤÓÙÚ· Î·È ÙËÓ ·ÌÔÈ‚·›· ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛË ÎÈ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË. ŒÙÛÈ ‰Â ı· ·ÔÌ›ÓÔ˘Ó ·Ú¿ ‰‡Ô ÌfiÓÔ ÛËÌ›· ÁÈ· Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ÚÒÙÔ ·˘Ùfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ ¶Ú·ÁÌ·Ù›·˜ Â› ÙÔ˘ ∫ÔÛÌÈÎÔ‡ ¶˘Úfi˜ ηıÒ˜ Î·È ÌÈ· ·Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË. £· ›̷ÛÙ ÙfiÙ Û ı¤ÛË Ó· ηٷÈ·ÛÙԇ̠̒ ÂΛÓÔ ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ Ú·ÁÌ·Ù›·˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ˘Ú ÙÔ˘ Ì¿Ó·˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Ì·Ó·Û·Ô‡ÙÚ·,85 ÙfiÛÔ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜ fiÛÔ Î·È ·ÙÔÌÈο. ∆Ô ı¤Ì· ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· ηıfiÛÔ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, ÙÔ ∂ÁÒ, ÙÔ ÛÙÔ¯·ÛÙ‹ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÎÔÛÌÈ΋ ·Ó¿ÌÂÈÍË ÙˆÓ ˘ÚÒÓ Ù˘ ‡Ï˘ Î·È ÙÔ˘ ÓÔ˘ ηıÒ˜ Î·È ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·’ ÙËÓ ÂÓÔÈÎÔ‡Û· ºÏfiÁ·. Á. ŸÚ·ÛË. Ÿˆ˜ ÂÈÒıËΠÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜, ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ˘¤ÚÙ·ÙË Û˘Û¯ÂÙÈÛÙÈ΋ ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. Àfi ÙÔ ¡fiÌÔ Ù˘ OÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ·ÎÔ‡ÂÈ. O ‹¯Ô˜ ‰È·ÂÚÓ¿ ÙËÓ ‡ÏË Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙË ‚¿ÛË Ù˘ Â·ÎfiÏÔ˘ı˘ ÂÙÂÚÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ Ù˘. Àfi ÙÔ ¡fiÌÔ Ù˘ ŒÏ͢ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ „·‡ÂÈ ÎÈ ¤Ú¯ÂÙ·È Û’ Â·Ê‹ Ì’ ÂΛÓÔ Ô˘ ˘Ô›ÙÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ ̤۷ ·’ Ù· ˯ËÙÈ84 OÈ ª˘‹ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¶Ú·ÁÌ·Ù›· Â›Ó·È ÔÈ Î‡ÚȘ ª˘‹ÛÂȘ Ô˘ ÂÈʤÚÔ˘Ó ÂΛӘ ÙȘ ‰È¢ڇÓÛÂȘ Û˘Ó›‰ËÛ˘ ÔÈ Ôԛ˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛËØ ·˘Ù¤˜ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ·ÈÙÈ҉˜ ÛÒÌ· ÎÈ ·fi ÎÂÈ ·ÓÙ·Ó·ÎÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfiØ Ô ª˘Ë̤ÓÔ˜ ÔÙ¤ ‰Â ‰È·ÎËÚ‡ÛÛÂÈ ÙË Ì‡ËÛ‹ ÙÔ˘. 85 ª·Ó·Û·Ô‡ÙÚ·: ∂›Ó·È ÔÈ ÀÈÔ› ÙÔ˘ ¡Ô˘, Ë ·Ú¯‹ Ù˘ ·ÙÔÌÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, ÙÔ ∂ÁÒ, Ô ËÏÈ·Îfi˜ ÕÁÁÂÏÔ˜, ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ÙÔ ÛÒÌ· Â› ÙˆÓ ·ÊËÚËÌ¤ÓˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ÙÔ˘ ÓÔËÙÈÎÔ‡ ‰›Ô˘. 198 196 199 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ο ·̷ٷ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. ∞˘Ùfi Ô‰ËÁ› Û ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË ·ÌÔÈ‚·›·˜ ¿ˆÛ˘ Î·È ¤Ï͢ ·Ó¿ÌÂÛ· Û’ ÂΛÓÔÓ Ô˘ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È Û’ ÂΛÓÔ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈÏËÙfi. ªÂ ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë Î·È ÙËÓ Â·ÎfiÏÔ˘ıË Â·Ê‹ Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÎÈ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛÙËÓ fiÏË Ù¿ÍË ˘fi ÙÔ ¡fiÌÔ Ù˘ ™‡ÓıÂÛ˘. ∞ÎÔ‹ ...............................∂Ó·‰ÈÎfiÙËÙ· ∞Ê‹.................................¢˘·‰ÈÎfiÙËÙ· ŸÚ·ÛË............................∆ÚÈ·‰ÈÎfiÙËÙ·. ™ÙȘ ÙÚÂȘ ·˘Ù¤˜ ·ÈÛı‹ÛÂȘ Û˘ÓÔ„›˙ÂÙ·È ÁÈ· Ì·˜ ÙÔ ·ÚfiÓ. ∆Ô ¤ÚÁÔ Ù˘ ÂͤÏÈ͢ Â›Ó·È Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË, Ë ¯Ú‹ÛË, Ô Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ Î·È Ë Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ˆÛfiÙÔ˘ Ô ∂·˘Ùfi˜ ‰È· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·˘ÙÒÓ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ· Â›ÁÓˆÛË Î¿ı ÌÔÚÊ‹˜, οı ÎÚ·‰·ÛÌÔ‡ Î·È Î¿ı ·ÏÌÔ‡ ÙÔ˘ ÌË-·˘ÙÔ‡Ø ¤ÂÈÙ·, ̤ۈ Ù˘ ‰È¢ıÂÙÔ‡Û·˜ ‰‡Ó·Ì˘ ÙÔ˘ ÓÔ˘, Ô ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi˜ ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Â›Ó·È Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ‹ ÂΛÓÔ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÁÈ· ÙÔÓ ∂·˘Ùfi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÂÍÈÛÔÚÚfiËÛ˘ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ ÙÂÏÂÈÔÔÈÂ›Ù·È Ô Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜Ø ηÙfiÈÓ Ô ∂·˘Ùfi˜ ÌÔÚ› Ó· ‰È·¯ˆÚÈÛı› ·fi οı ¤ÏÔ, οı Â·Ê‹ Î·È Î¿ı ·›ÛıËÛË. ∞˘Ùfi Û οı ÂΉ‹ÏˆÛË Ô‰ËÁ› Û ÙÚÂȘ Ù‡Ô˘˜ ¯ˆÚÈÛÌÔ‡: ∂Ó¤ÏÈÍË. O ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ‡Ï˘, ‹ Ô ¤Ó·˜ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÔÏÏ¿. OÈ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Î·È Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÙÂÏÂÈÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ∂·˘Ùfi ÁÈ· ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË Ù˘ ‡Ï˘. ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¡fiÌÔ Ù˘ OÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∞Ó¤ÏÈÍË Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ¢ÔÎÈÌ·ÛÙÈ΋˜ ∞ÙÚ·Ô‡. ∏ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ¶Ó‡̷ÙÔ˜ Î·È ‡Ï˘ Î·È Ë ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛÂˆÓ Û ÌÈ· ÚÔԉ¢ÙÈ΋ Ù·‡ÙÈÛË ÙÔ˘ ∂·˘ÙÔ‡ Ì fiϘ ÙȘ ÌÔÚʤ˜ ·’ ÙȘ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ Û¯ÂÙÈο ÈÔ ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂Ó˜. ∞˘Ùfi Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¡fiÌÔ Ù˘ ŒÏ͢. ∞Ó¤ÏÈÍË ÛÙËÓ ∞ÙÚ·fi. ∫·È ¿ÏÈ Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜ ·’ ÙËÓ ‡ÏË, Ë Ù·‡ÙÈÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ŒÓ· Î·È Ë ¤Û¯·ÙË ·fiÚ- ∫π¡∏™∏ ™∆O ºÀ™π∫O ∫∞π ∆O ∞™∆ƒπ∫O ¶∂¢πO 197 ÚÈ„Ë Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜. ∆fiÙ ÔÈ ·ÈÛı‹ÛÂȘ Û˘Óı¤ÙÔÓÙ·È Û ÌÈ· Â›ÎÙËÙË È‰ÈfiÙËÙ· ÎÈ Ô ∂·˘Ùfi˜ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È È· ÙÔ ÌË-·˘Ùfi. ™Ì›ÁÂÈ Ì ÙÔÓ ¶·Ó-∂·˘Ùfi. ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¡fiÌÔ Ù˘ ™‡ÓıÂÛ˘. ∞Ó ·˘Ùfi ÏËÊı› ˘fi„Ë Ô‰ËÁ› ÛÙË Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛË fiÙÈ Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ ·’ ÙÔÓ ˘ÏÈÎfi ÊÔÚ¤· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰‡Ô fi„ÂȘ ÙÔ˘ ∂Ófi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ŸÏÔ˘Ø Â‰Ò ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡, ÙÔ˘ ™˘ÓÙËÚËÙ‹ Î·È ÙÔ˘ ∫·Ù·ÛÙÚÔʤ·. °È· ÙËÓ Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ÙÂÏÂÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ·˘Ù‹˜ ·›ÛıËÛ˘ Ù˘ fiÚ·Û˘, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ô fiÚÔ˜ ·ÓÙ›ÏË„Ë, Ô˘ Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÓÂ·Ú΋˜. ∞˜ ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÚÔÛÂÎÙÈο Ô ÛÔ˘‰·ÛÙ‹˜ ÙËÓ Î·ÙÒÙÂÚË Î·È ·ÓÒÙÂÚË ÂΉ‹ÏˆÛË ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛÂˆÓ – fiˆ˜ ÂÌÊ·›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›Ó·Î· Ô˘ ‰fiıËΠÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ – ÎÈ ·˜ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÂÎÊÚ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË Û‡ÓÔ„Ë: ∞ÎÔ‹..............∂˘‰·ÈÌÔÓ›·. ∞Ê‹ ...............ÀËÚÂÛ›·. ŸÚ·ÛË ..........∞ÓÙ›ÏË„Ë. °Â‡ÛË ............∆ÂÏ›ˆÛË. ŸÛÊÚËÛË......∆¤ÏÂÈ· °ÓÒÛË. ∞˘Ù‹ Ú·ÁÌ·ÙÒÓÂÙ·È ‰È· ÙÔ˘ ÌË-·˘ÙÔ‡. ∆Ô Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ∂·˘ÙÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ÌË-·˘Ùfi. ∞Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ·Ó·Áη›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÚÈ·‰ÈÎfiÙËÙ·˜ ‹ Ù˘ ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ ∂·˘ÙÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÌË-·˘ÙÔ‡. OÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÂͤÏÈÍË ‰È· Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ÌË-·˘ÙÔ‡ Î·È Ù˘ ÂÈÙ¢¯ı›۷˜ Â¿ÚÎÂÈ¿˜ ÙÔ˘. ∏ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ Ì¿Ó·˜ Ì ÙË ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ô˘ ÙÂÏÂÈÔÔÈ› ÙËÓ ·ÏÏËÏÔÛ¯¤ÙÈÛË ∂·˘ÙÔ‡ Î·È ÌË-·˘ÙÔ‡. ŸÏ· ·˘Ù¿ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÙÂÏÂȈ̤ÓË, Ú·Á̷و̤ÓË ¶ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·. ™’ fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÙÂÏÂÈÔÔÈ‹ÛÂȘ ‚ϤÔ˘Ì ÙËÓ Â›ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ∂·˘ÙÔ‡ Î·È ÙË ‰È·‚·ıÌÈṲ̂ÓË ‰È·‰Èηۛ· Ù·‡ÙÈÛ˘, ¯Ú‹Û˘, ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÂÏÈ΋˜ ·fiÚÚȄ˘ ÙÔ˘ ÌË-·˘ÙÔ‡ ·’ ÙÔÓ ∂·˘Ùfi Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ϤÔÓ Û˘ÓÂȉËÙ‹ Â›ÁÓˆÛË. ∞ÎÔ‡ÂÈ ÙÔ ÊıfiÁÁÔ Ù˘ ʇÛ˘ 200 198 201 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ÂÓ¿‰·˜ ÙÔ˘Ø ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔÓ ÎÚ·‰·ÛÌfi ÙÔ˘˜ Î·È ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ÁÔÚÁ¿ ·fi Ù· ÙÚ›· ÛÙ¿‰È· ÙÔ˘ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡, ÙÔ˘ ™˘ÓÙËÚËÙ‹ Î·È ÙÔ˘ ∫·Ù·ÛÙÚÔʤ·. ∞ÁÁ›˙ÂÈ ‹ „·‡ÂÈ ÙÔÓ ÎÚ·‰·ÛÌfi Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ ‹ ÙÔ˘ ÌË-·˘ÙÔ‡ Û’ fiϘ ÙȘ ÔÈΛϘ ‰È·‚·ıÌ›ÛÂȘ Ù˘, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È ÁÈ· ÛÎÔÔ‡˜ ‡·Ú͢ ‹ Â›Ó·È Î·È ‰È· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ¡fiÌˆÓ Ù˘ OÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ù˘ ŒÏ͢ Î·È Ù˘ ™‡ÓıÂÛ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›, ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÂÈ Î·È ÙÂÏÈο ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘. µÏ¤ÂÈ ÙËÓ ÙÚÈÏ‹ ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋ ‰ÈÂÚÁ·Û›· Î·È ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÛÒÙÂÚË fiÚ·ÛË, ‚ϤÂÈ Ì¤Û· ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ Ì·ÎÚÔÎÔÛÌÈÎÔ‡ Î·È ÌÈÎÚÔÎÔÛÌÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔÓ ¤Ó·Ó ∂∞À∆O ÛÙȘ ÔÏϤ˜ ÌÔÚʤ˜ Î·È ÙÂÏÈο Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ∂·˘Ùfi ‰È· Ù˘ Û˘ÓÂȉËÙ‹˜ ·fiÚÚȄ˘ ÙÔ˘ ÌË-·˘ÙÔ‡ ·ÊÔ‡ ÙÔÓ ˘ÔÙ¿ÍÂÈ Î·È ÙÔÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο. ‰. °Â‡ÛË. ∆ÂÏÈο Á‡ÂÙ·È Î·È ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ, ÁÈ·Ù› Ë Á‡ÛË Â›Ó·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ·›ÛıËÛË Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ‰È¿ÎÚÈÛ˘, Ë ÔÔ›· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· fiÙ·Ó ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë „¢‰·ÈÛıËÛȷ΋ ʇÛË Ù˘ ‡Ï˘. ∏ ‰È¿ÎÚÈÛË Â›Ó·È Ë ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ‰ÈÂÚÁ·Û›· ÙËÓ ÔÔ›· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Ô ∂·˘Ùfi˜ ηٿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÂÓfiÚ·Û˘ – ·˘Ù‹˜ Ù˘ ȉÈfiÙËÙ·˜ ‰È· ÙËÓ ÔÔ›·˜ Ô ∂·˘Ùfi˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ˘ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÙ·È Î·È ˘fiÎÂÈÙ·È Û’ fiϘ ÙȘ ÌÔÚʤ˜. ∏ ‰È¿ÎÚÈÛË ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰˘·‰ÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ʇÛ˘ – ÙÔÓ ∂·˘Ùfi Î·È ÙÔ ÌË-·˘Ùfi – Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Ì¤ÛÔÓ Ù˘ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ηٿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·Ê·›ÚÂÛË˜Ø Ë ÂÓfiÚ·ÛË ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∂·˘ÙÔ‡ Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È Û’ Â·Ê‹ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜, ‰›¯ˆ˜ Ó· Û˘ÓÈÛÙ¿ ȉÈfiÙËÙ· ‰È· Ù˘ ÔÔ›·˜ Ó· ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÙ·È Ô ÌË-·˘Ùfi˜. ∞’ fiÔ˘ Î·È ·ÔÚÚ¤ÂÈ Ë Û·ÓÈfiÙËÙ¿ Ù˘ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ¤ÓÙÔÓ˘ ·ÙÔÌÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÁÒ Î·È Ù˘ Ù·‡ÙÈÛ‹˜ ÙÔ˘ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ – ÌÈ· ·Ó·Áη›· Ù·‡ÙÈÛË Û’ ·˘Ù‹Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ÙËÓ ÂÔ¯‹. ∫·ıÒ˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ë ·›ÛıËÛË Ù˘ Á‡Û˘ ÛÙ· ·ÓÒÙÂÚ· ‰›·, ηÙ¢ı‡ÓÂÈ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Û fiÏÔ Î·È ÏÂÙfiÙÂÚ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ˆÛfiÙÔ˘ Ô‰ËÁËı› ÙÂÏÈο ‰È· Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ ηÙ¢ı›·Ó ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ʇÛ˘ ÙÔ˘. Â. ŸÛÊÚËÛË Â›Ó·È Ë È‰ÈfiÙËÙ· Ù˘ ÔÍ›·˜ ·ÓÙ›Ï˄˘ Ô˘ Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÂÏÈο ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ÛÙËÓ ËÁ‹ ·’ fiÔ˘ ÚÔ‹ÏıÂ, ÙÔ ·Ú¯¤- ∫π¡∏™∏ ™∆O ºÀ™π∫O ∫∞π ∆O ∞™∆ƒπ∫O ¶∂¢πO 199 Ù˘Ô ‰›Ô, ÙÔ ‰›Ô fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ·ÏËıÈÓ‹ ÙÔ˘ ηÙÔÈΛ·. ∫·ÏÏÈÂÚÁ‹ıËΠÌÈ· ·ÓÙ›ÏË„Ë ‰È·ÊÔÚ¿˜, Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ı›· ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ¶ÚÔÛ΢ÓËÙ‹ ÛÙË Ì·ÎÚÈÓ‹ ¯ÒÚ·Ø Ô ¿ÛˆÙÔ˜ ˘Èfi˜ ¤Î·Ó ÙË Û‡ÁÎÚÈÛËØ ·Ó¤Ù˘ÍÂ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ¿ÏϘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ. ∆ÒÚ· ηٷÎÙ¿ ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· Ù˘ ÎÚ·‰·ÛÌÈ΋˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ Ù˘ ‰fiÓËÛ˘ Ù˘ ηÙÔÈΛ·˜, ·Ó ÌÔÚԇ̠ӷ ÙËÓ ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ì ¤ÙÛÈ. ∂›Ó·È ÙÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂΛӢ Ù˘ ·›ÛıËÛ˘ Ô˘ Ô‰ËÁ› ·Ï¿Óı·ÛÙ· Ù· ˙Ò·, Ù· ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ· ÎÈ ¿ÏÏ· Ô˘ÏÈ¿ ›Ûˆ ÛÙÔÓ ÔÈÎÂ›Ô ÙfiÔ ·’ fiÔ˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó. ™˘ÓÈÛÙ¿ ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ ÎÚ·‰·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ∂·˘ÙÔ‡ Î·È ÙËÓ Ù·¯Â›· ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ÂÎÔÚ¢ÙÈ΋ ËÁ‹ ̤ۈ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÓÛÙ›ÎÙÔ˘. ªÂÏÂÙÒÓÙ·˜ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ fiÛÔ ·¯·Ó‹˜ Â›Ó·È Ô ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓÔ˜ ÙÔ̤·˜ ÛΤ„˘ – Ô ÙÔ̤·˜ Ù˘ fiÏ˘ ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ fiÓÙÔ˜. øÛÙfiÛÔ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ‰Ò, fiˆ˜ Î·È ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜, Â›Ó·È Ó· ˘ԉ›ÍÔ˘Ì οÔȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÛΤ„˘ ÁÈ· ÂÓ‰Âϯ‹ ÛÙÔ¯·ÛÌfi Î·È Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì ÔÚÈṲ̂Ó˜ ȉ¤Â˜ Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈ̇ÛÔ˘Ó Û·Ó ıÂÌÂÏȷΤ˜ ÛΤ„ÂȘ ÁÈ· ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ÓÔËÙÈ΋ ‰ÚÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ÂÈΛÌÂÓ˘ ÁÂÓÈ¿˜. ∂ÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ı¤Ì·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ˘fi„Ë Î·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ‰Â‰Ô̤ӷ: ·. ŸÙÈ ·Û¯ÔÏËı‹Î·Ì Ì ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¶Ú·ÁÌ·Ù›·˜ Â› ÙÔ˘ ∫ÔÛÌÈÎÔ‡ ¶˘Úfi˜ ÂÂȉ‹ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ˘ÏÈ΋ ÌÔÚÊ‹. ∞ÎÚÈ‚ÔÏÔÁÒÓÙ·˜, ÔÈ ¤ÓÙ ·ÈÛı‹ÛÂȘ, fiˆ˜ ÙȘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ̤۷ Â·Ê‹˜ Ô˘ ‰ÔÌ‹ıËÎ·Ó ·’ ÙÔ ™ÙÔ¯·ÛÙ‹ (ÙÔÓ Ôψ̤ÓÔ ÛÙÔ ·ÈıÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÛÒÌ·) Î·È ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÎÊÚ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË Ê˘ÛÈ΋ ÌÔÚÊ‹ Û’ ÂΛӷ Ù· Ó¢ÚÈο ΤÓÙÚ·, Ù· ÂÁÎÂÊ·ÏÈο ·ÙÙ·Ú·, Ù· Á¿ÁÁÏÈ· Î·È Ù· ϤÁÌ·Ù· Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È Ë Â͈ÙÂÚÈ΋ ÂÈÛÙ‹ÌË. ‚. ŸÙÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÛÎÔÒÓ Ù˘ ÙˆÚÈÓ‹˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· ÂÛÙȷο ÙÔ˘˜ ÛËÌ›· ÛÙÔ ·ÛÙÚÈÎfi ‰›Ô Î·È ˘fiÎÂÈÓÙ·È Û˘ÓÂÒ˜ ÛÙËÓ Î·ÙÂÍÔ¯‹ ‰ÈÂÁÂÚÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ ϤÁÌ·ÙÔ˜ – ÂΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÂÛÙÈ·ÎÔ‡ ÛËÌ›Ԣ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ‰ÈÂÁÂÚÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹. Á. ŸÙÈ Î·ıÒ˜ ÙÔ ·ÓÒÙÂÚÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ ¤Ú¯ÂÙ·È Û ‰Ú¿ÛË Î·È Ë fiψÛË ÌÂÙ·ÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙ· ·ÓÒÙÂÚ· ΤÓÙÚ·, ÔÈ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó 202 200 203 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ·ÓÙÈÏËÙ¤˜ ÛÙÔ ÓÔËÙÈÎfi Â›Â‰Ô Î·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ·ÔÎÙ¿ Â›ÁÓˆÛË Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ‰›Ô. ™ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÛÒÌ· ÌÈ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ·ÓÙ·Ó¿ÎÏ·ÛË Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ù˘ fiψÛ˘ ·’ ÙËÓ ¶ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔ ∂ÁÒ ‹ ÛÙÔ ·ÈÙÈ҉˜ ÛÒÌ· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙËÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË ‰È·›ÚÂÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ·ÓÒÙÂÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ηÙÒÙÂÚÔ˘ ÓÔËÙÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ ηıÒ˜ Î·È ÛÙË ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ‰È·ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ·ÓÒÙÂÚË Î·È ÙËÓ Î·ÙÒÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ∫¿Ùˆ ·’ ÙÔ ‰È¿ÊÚ·ÁÌ· ¤¯Ô˘Ì ٷ Ù¤ÛÛÂÚ· ηÙÒÙÂÚ· ΤÓÙÚ·: 1. 2. 3. 4. ∆Ô ËÏÈ·Îfi ϤÁÌ·. ∆Ë ÛÏ‹Ó·. ∆· ÁÂÓÓËÙÈο fiÚÁ·Ó·. ∆Ë ‚¿ÛË Ù˘ ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ÛÙ‹Ï˘. ∞fi ¿Óˆ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ì ٷ ÙÚ›· ·ÓÒÙÂÚ·: 1. ∫·Ú‰È¿. 2. §·ÈÌfi. 3. ∫ÂÊ·Ï‹. ™ÙÔ ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ Ë Î·ÙÒÙÂÚË ÙÂÙÚ¿‰· ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∆ÚÈ¿‰· ηٿ ¤Ó·Ó ·ÚfiÌÔÈÔ ÙÚfiÔ Î·È Ë ·Ó·ÏÔÁ›· ·˘Ù‹ ··ÈÙ› ÛÔ‚·Úfi ÛÙÔ¯·ÛÌfi. ªÔÚԇ̠ÏÔÈfiÓ Ì ÂÓ‰Âϯ‹ ÛΤ„Ë Ó· Û˘ÌÂÚ¿ÓÔ˘Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛÂˆÓ ˘fi ÙÔ Ú›ÛÌ· ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ‰›ˆÓ, ·Ó·ÏÔÁÈ˙fiÌÂÓÔÈ fiÙÈ Î·ıÒ˜ ·Ê˘Ó›˙ÔÓÙ·È Ù· ΤÓÙÚ· Ë ‰È·‰Èηۛ· ı· ‚·›ÓÂÈ Ì ÙÚÂȘ ÙÚfiÔ˘˜: ¶ÚÒÙÔ. ªÂ ÙËÓ ·Ê‡ÓÈÛË Â› ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ Î·È ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ·‡ÍËÛË Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ˆÛfiÙÔ˘ ÚÔÛÂÁÁÈÛı› Ë ∞ÙÚ·fi˜ Ù˘ ¢ÔÎÈÌ·Û›·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛÂˆÓ Î·È ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙ·ıÂÚ¿ ÛÙËÓ Ù·‡ÙÈÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Ì ٷ ÂÚÈ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘. ¢Â‡ÙÂÚÔ. ªÂ ÙËÓ ·Ê‡ÓÈÛË Â› ÙÔ˘ ·ÛÙÚÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ Î·È ÙË ÛÙ·‰È·Î¿ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ˆÛfiÙÔ˘ ∫π¡∏™∏ ™∆O ºÀ™π∫O ∫∞π ∆O ∞™∆ƒπ∫O ¶∂¢πO 201 ÚÔÛÂÁÁÈÛı› Ë ÚÒÙË ª‡ËÛË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÓÙ›ÓÂÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Ë ÔÍ›· ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛÂˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ë ‰È¿ÎÚÈÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ∂·˘Ùfi Î·È ÙÔ ÌË·˘Ùfi. ∆Ú›ÙÔ. ªÂ ÙËÓ ·Ê‡ÓÈÛË Â› ÙÔ˘ ÓÔËÙÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ Î·È ÙË ÛÙ·‰È·Î¿ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛˆÓ. ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ù›ÓÂÈ Û ٷ‡ÙÈÛË ÙÔ˘ ∂·˘ÙÔ‡ Ì ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ Ô˘Û›· Û οı ÔÌ¿‰· Î·È ÛÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë ÙˆÓ ÂÚÈ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ·˘Ù‹ ·Ú·ÏÏËÏ›˙ÂÙ·È ÛÙ· ‰‡Ô ·ÓÒÙÂÚ· ‰›· Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ٷ ηÙÒÙÂÚ· Î·È Î·ıÒ˜ ÔÈ ·ÛÙÚÈΤ˜ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ÂÚȤگÔÓÙ·È Û ٤ÏÂÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ΤÓÙÚ· ‰‡Ó·Ì˘ ÛÙÔ ‚Ô˘‰‰ÈÎfi ‰›Ô ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆÛfiÙÔ˘ ·ÔÎÔÚ˘Êˆı› Ë ÎÚ·‰·ÛÌÈ΋ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Î·È Ë ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ∆ÚÈ¿‰·˜ ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Û·ÊÒ˜ ·ÈÛıËÙ‹ ÛÙËÓ ¶ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ̤ۈ ÙÔ˘ ·ÛÙÚÈÎÔ‡. ∂ÈÚfiÛıÂÙ· ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯÔÈ ÛÙÚfi‚ÈÏÔÈ ÛÙÔ ·ÙÌÈÎfi Â›Â‰Ô ·ÔÎÙÔ‡Ó ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ ÎÚ·‰·ÛÌfi ηıÒ˜ Ù· ÓÔËÙÈο ΤÓÙÚ· ηı›ÛÙ·ÓÙ·È ÙÂÙÚ·‰È¿Ûٷٷ, ˆÛfiÙÔ˘ ÌÈ· ˘¤ÚÔ¯Ë ‡ÚÈÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÂΉËψı› Î·È ÛÙ· ÙÚ›· ‰›·. ∞fi ÙË ÛÎÔÈ¿ ÙÔ˘ ˘Úfi˜,86 ‰›¯ˆ˜ Ó· ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ì ÚÔÛˆÚÈÓ¿ 86 ∆Ô ¶˘Ú ÙÔ˘ ÂΉËψ̤ÓÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Â›Ó·È ∂Ù·‰ÈÎfi. O ∆ÚÈÛ˘fiÛÙ·ÙÔ˜ £Âfi˜ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ‰È· ÙˆÓ ÂÙ¿ ¶˘ÚÒÓ: 1. ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi ˘Ú.................OÈ ÂÙ¿ O˘Ú¿ÓÈÔÈ ÕÓıÚˆÔÈ. 2. ∏ÏÈ·Îfi ˘Ú ......................∂ͤÏÈÍË ÙˆÓ ÂÙ¿ OÓÙÔÙ‹ÙˆÓ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘˜ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÙ¿ ·Ú¯¤˜. 3. ¶˘Ú ‰È· ÙÚÈ‚‹˜.................OÈ ÂÙ¿ ¿Ï˘ÛÔÈ. ∂›Ó·È Ù· ÂÙ¿ ΤÓÙÚ· ÙÔ˘ §fiÁÔ˘. O O˘Ú¿ÓÈÔ˜ ÕÓıÚˆÔ˜ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÌÈ·˜ ·Ï‡ÛÔ˘. 1. ∂›Ó·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi ˘Ú ..............OÈ ÂÙ¿ ËÏȷΤ˜ ÔÓÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ÂÌ„˘¯ÒÓÔ˘Ó Î¿ı ÛÊ·›Ú·. 2. ∂›Ó·È ËÏÈ·Îfi ˘Ú....................∂ͤÏÈÍË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ̤ۈ ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÙ¿ ·Ú¯¤˜. 3. ∂›Ó·È ˘Ú ‰È¿ ÙÚÈ‚‹˜..............OÈ ÂÙ¿ ÛÊ·›Ú˜. ∫¿ı O˘Ú¿ÓÈÔ˜ ÕÓıÚˆÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÙ¿ ·Ú¯¤˜. O ÕÓıÚˆÔ˜, Ô ªÈÎÚfiÎÔÛÌÔ˜, ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ‰È· ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘: 1. ∂›Ó·È ËÏÂÎÙÚÈÎfi ˘Ú ..............∏ ÂÓ¿‰·, ÌÈ· ËÏȷ΋ ÔÓÙfiÙËÙ·. 204 202 205 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ÙËÓ ·‡Ú· Î·È Ù· ¯ÚÒÌ·Ù¿ Ù˘, Ë ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÌÈ· ÂÍ›ÛÔ˘ Û·Ê‹ ‰È·‰Èηۛ·. ·. ∑ˆÔÁÔÓÂ›Ù·È Ë ÂÛÒÙÂÚË ıÂÚÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÚÈ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ‹ ÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎÔÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ˘Úfi˜ Ô˘ Ï·Óı¿ÓÂÈ Û οı Í¯ˆÚÈÛÙfi ¿ÙÔÌÔ Ù˘ ‡Ï˘. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ ‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÙ· ÙÚ›· ÛÒÌ·Ù·, ‚Ú·‰¤ˆ˜ ÛÙËÓ ·Ú¯‹, ¤ÂÈÙ· Ù·¯‡ÙÂÚ· Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È Û˘ÓıÂÙÈο. ‚. ∆· ÂÙ¿ ΤÓÙÚ· Û’ fiÏ· Ù· ‰›·, ÂÎÎÈÓÒÓÙ·˜ ÂÎ ÙˆÓ Î¿Ùˆ, ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙË Ï·Óı¿ÓÔ˘Û· ηٿÛÙ·ÛË Û ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ˆÛfiÙÔ˘ (·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ·ÎÙ›Ó· Î·È ÙÔÓ Ù‡Ô) ·ÏÏËÏÔÛ¯ÂÙÈÛıÔ‡Ó Î·È Û˘ÓÙÔÓÈÛıÔ‡Ó. ™ÙÔÓ Ù¤ÏÂÈÔ Ì‡ÛÙË ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È ÙÚÈ¿ÓÙ· ¤ÓÙ ‰›Ó˜ ˘Úfi˜ – Ì ÙȘ ‰›Ó˜ ·˘Ù¤˜ Ó· ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏÔ‡Ó ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ· Î·È Ó· ·ÏÏËÏÂÓÂÚÁÔ‡Ó. Á. OÈ ÛÙÚfi‚ÈÏÔÈ ‹ ÙÚÔ¯Ô› Ù˘ ÛÈÓıËÚ›˙Ô˘Û·˜ ÊÏfiÁ·˜ ·ÏÏËÏÔÛ˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙÚ›ÁˆÓ· ˘Úfi˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È¤Ú¯ÂÙ·È Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚ› ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜, ˆÛfiÙÔ˘ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ϤÁÌ· ‡ÚÈÓˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ, Ô˘ Û˘ÓÂÓÒÓÂÈ Ù· ΤÓÙÚ· ÙÔ˘ ˙ÒÓÙÔ˜ ˘Úfi˜ Î·È Â·ÏËı‡ÂÈ ÙË ‰‹ÏˆÛË fiÙÈ ÔÈ ÀÈÔ› ÙÔ˘ ¡Ô˘ Â›Ó·È º§O°∂™. ‰. ∆· ΤÓÙÚ· ·˘Ù¿ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÙÂÏ›ˆÛ˘ ηıfiÛÔ ÙÔ ¶Ó‡̷ ‹ Ë fi„Ë £¤ÏËÛË ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÏËÚ¤ÛÙÂÚÔ ¤ÏÂÁ¯Ô. ∆· ÂÓÔÔÈËÙÈο ÙÚ›ÁˆÓ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·’ ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ˘Úfi˜ ÙÔ˘ ÓÔ˘, ÂÓÒ ÙÔ ˘Ú Ù˘ ‡Ï˘ Û˘ÁÎÚ·Ù› ÙË ÌÔÚÊ‹ Û ‰È¢ıÂÙË̤ÓË ·ÏÏËÏÔ˘¯›·. ŒÙÛÈ Ë ·ÏÏËÏÂÍ¿ÚÙËÛË Ù˘ ‡Ï˘, ÙÔ˘ ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ȉˆı› 2. ∂›Ó·È ËÏÈ·Îfi ˘Ú....................∂ͤÏÈÍË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ̤ۈ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó’ ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÂÙ¿ ·Ú¯¤˜. 3. E›Ó·È ˘Ú ‰È· ÙÚÈ‚‹˜..............∆· ÂÙ¿ ÂÚÈ‚Ï‹Ì·Ù·: 1. ∞ÙÌÈÎfi .....................................2. µÔ˘‰‰ÈÎfi. 3. ∞ÈÙÈ҉˜ ..................................4. ¡ÔËÙÈÎfi ÛÒÌ·. 5. ∞ÛÙÚÈÎfi ÛÒÌ· ........................6. ∞ÈıÂÚÈÎfi ÛÒÌ·. 7. º˘ÛÈÎfi ÛÒÌ·. O ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙÔ˘ º˘ÛÈÎÔ‡ ¶Â‰›Ô˘ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Û ÙÚÂȘ ÎfiÛÌÔ˘˜: 1. ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi ˘Ú.................O ·ÓÒÙÂÚÔ˜ ·˘Ùfi˜. 2. ∏ÏÈ·Îfi ˘Ú ......................∆· ÂÙ¿ ΤÓÙÚ·. 3. ¶˘Ú ‰È· ÙÚÈ‚‹˜.................∆· ÂÚÈ‚Ï‹Ì·Ù·. ∫π¡∏™∏ ™∆O ºÀ™π∫O ∫∞π ∆O ∞™∆ƒπ∫O ¶∂¢πO 203 Î·È Î·Ù·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÔÊı·ÏÌfi ÙÔ˘ „˘¯ÔÚ·ÙÈÎÔ‡ Û·Ó Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ˘ÚÒÓ. Â. ™ÙÔÓ O˘Ú¿ÓÈÔ ÕÓıÚˆÔ Î·È ÛÙÔ ÛÒÌ· ∆Ô˘ ÌÔÚ› Â›Û˘ Ó· ȉˆı› ÌÈ· ¿Ï˘ÛÔ˜ ÛÊ·ÈÚÒÓ87 Î·È Ú¤ÂÈ Â‰Ò Ó· Ï¿‚Ô˘Ì ÚÔÛÂÎÙÈο ˘fi„Ë fiÙÈ ÔÈ ÂÙ¿ ¿Ï˘ÛÔÈ ÌÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ÂÓfi˜ Ï·ÓËÙÈÎÔ‡ §fiÁÔ˘. OÈ O˘Ú¿ÓÈÔÈ ÕÓıÚˆÔÈ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÌÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘ ÂÙ¿ ·Ï‡ÛˆÓ Î·È ›Ûˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠ·Ó¿ÚÌÔÛÙ· Ô ˘ÎÓfi˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ Ï·Ó‹Ù˘ οıÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ·Ï‡ÛÔ˘. ∞˘Ùfi ›¯Â Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· οÔÈ· ˘ÔÙ›ÌËÛË Ù˘ ÛËÌ·Û›·˜ Ù˘ ·Ï‡ÛÔ˘. ∫·ıÂÌÈ¿ ·’ ÙȘ ÂÙ¿ ·Ï‡ÛÔ˘˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ıˆÚËı› ˆ˜ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ Ù· ÂÙ¿ ΤÓÙÚ· οÔÈÔ˘ O˘Ú¿ÓÈÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘. ∏ ȉ¤· ˆ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·fi ∂ÁÒ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó Î¤ÓÙÚ· ÙÔ˘ O˘Ú¿ÓÈ87 OÈ ¶Ï·ÓËÙÈΤ˜ ÕÏ˘ÛÔÈ: OÈ ÂÙ¿ O˘Ú¿ÓÈÔÈ ÕÓıÚˆÔÈ .................™¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÙ¿ ÈÂÚÔ‡˜ Ï·Ó‹Ù˜. – ª.¢., π, 100, 155. ªÂÚÈΤ˜ ÔÓÔ̷ۛ˜ Î·È ÔÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜: ·. OÈ ÂÙ¿ Ï·ÓËÙÈÎÔ› §fiÁÔÈ ‹ Ù· ÂÙ¿ ¶Ó‡̷ٷ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ £ÚfiÓÔ˘. ‚. OÈ ÂÙ¿ ∫Ô˘Ì¿Ú·....................................ª.¢., πππ, 59, 327. Á. OÈ ÂÙ¿ ËÏȷΤ˜ ıÂfiÙËÙ˜ ......................ª.¢., π, 114Ø π, 228Ø ππ, 92, 257. ‰. OÈ ÚˆÙÔÁÂÓ›˜ ÂÙ¿ ..............................ª.¢., π, 116. Â. OÈ ÂÙ¿ OÈÎÔ‰fiÌÔÈ .................................ª.¢., π, 152, 153. ˙. OÈ ÂÙ¿ ÓÔ‹ÌÔÓ˜ ¶ÓÔ¤˜ ........................ª.¢., ππ, 332, ÛËÌ›ˆÛË. Ë. OÈ ÂÙ¿ ª·ÓÔ‡ ........................................ª.¢., π, 488. ı. OÈ ºÏfiÁ˜ ................................................ª.¢., ππ, 258. ¶ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ οÏ· ........ª.¢., ππ, 99. ∏ ʇÛË ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÁÓÒÛË Î·È ·Á¿Ë...............ª.¢., ππ, 275, 619. OÈ ÂÙ¿ ÈÂÚÔ› Ï·Ó‹Ù˜ ›ӷÈ: 1. ∫ÚfiÓÔ˜ ....................................2. ¢›·˜. 3. ÕÚ˘ ........................................4. ◊ÏÈÔ˜ (˘ÔηıÈÛÙ¿ ¿ÏÏÔÓ). 5. ∞ÊÚÔ‰›ÙË.................................6. ∂ÚÌ‹˜. 7. ™ÂÏ‹ÓË (˘ÔηıÈÛÙ¿ ¿ÏÏÔÓ). O ¶ÔÛÂȉÒÓ·˜ ÎÈ Ô O˘Ú·Ófi˜ ‰ÂÓ ÂÚÈÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Â‰Ò, Ô‡Ù ÎÈ Ô ◊Ê·ÈÛÙÔ˜. ∏ ÙÚԯȿ ÙÔ˘ ¶ÔÛÂȉÒÓ· ÂÚÈÎÏ›ÂÈ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ. O ◊Ê·ÈÛÙÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙËÓ ÙÚԯȿ ÙÔ˘ ∂ÚÌ‹. ∫·ı¤Ó·˜ ·’ ÙÔ˘˜ O˘Ú¿ÓÈÔ˘˜ ∞ÓıÚÒÔ˘˜ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ÌÈ· ¿Ï˘ÛÔ ÂÙ¿ ÛÊ·ÈÚÒÓ. ∫·È ÔÈ ÂÙ¿ §fiÁÔÈ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÌÈ· ¿Ï˘ÛÔ, fï˜ ¤Ó·˜ ÌfiÓÔ ·’ ∞˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È Ë ÂÓÛ·ÚΈÓfiÌÂÓË OÓÙfiÙËÙ·. ∂ËÚ¿˙Ô˘Ó: ·. ªÈ· ÛÊ·›Ú· ·Ï‡ÛÔ˘............‚. ŒÓ· ‰›Ô ...................Á. ŒÓ· Á‡ÚÔ. ‰. ªÈ· ·ÁÎfiÛÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô .....Â. ªÈ· Ê˘ÏÂÙÈ΋ Ú›˙·......˙. ªÈ· ˘ÔÊ˘Ï‹. Ë. ŒÓ· Ê˘ÏÂÙÈÎfi ÎÏ¿‰Ô...........ı. ŒÓ·Ó fiÌÈÏÔ .................È. ªÈ· ·ÓıÚÒÈÓË ÌÔÓ¿‰·. 206 204 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ Ô˘ ∞ÓıÚÒÔ˘ Â›Ó·È ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÔÚı‹, ·ÏÏ¿ Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ Â‰Ò ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙ· ΤÓÙÚ· ‰‡Ó·Ì˘ ÙÔ˘ ‚Ô˘‰‰ÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÂÓ·‰ÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘.88 207 ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ ·Ú·¿Óˆ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· Ô˘ÛÈ҉˜ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ ÔÙ¤ Ó· ÏËÛÌÔÓÔ‡ÌÂ: ÔÈ ÂÙ¿ ·˘ÙÔ› O˘Ú¿ÓÈÔÈ ÕÓıÚˆÔÈ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ Ê˘ÛÈ΋ ÂÓÛ¿ÚΈÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Û·Ó Ì¤ÛÔÓ ¤Ó· Ê˘ÛÈÎfi Ï·Ó‹ÙË Î·È Â‰Ò ¤ÁÎÂÈÙ·È ÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ Ï·ÓËÙÈ΋˜ ÂͤÏÈ͢. ∂‰Ò ¤ÁÎÂÈÙ·È Î·È ÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜, Ô˘ Â›Ó·È Ô ÈÔ Ì˘ÛÙËÚÈ҉˘ ·’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ï·Ó‹Ù˜. Ÿˆ˜ ÔÈΛÏÏÂÈ ÙÔ Î¿ÚÌ· ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ¤ÙÛÈ ÔÈΛÏÏÂÈ Î·È ÙÔ Î¿ÚÌ· ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ §fiÁˆÓ, Ì ÙÔ Î¿ÚÌ· ÙÔ˘ Ï·ÓËÙÈÎÔ‡ Ì·˜ §fiÁÔ˘ Ó· Â›Ó·È ‚·Ú‡ Î·È Ó· ·ÔÎÚ‡ÙÂÙ·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ‹ ÙËÓ ·‰Ú¿ÓÂÈ· ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ÔÈΛÏÏÂÈ ÂÍ›ÛÔ˘ Î·È Ë ÂΉ‹ÏˆÛË Î·È Ë ÌÂϤÙË Ô˘ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Î·È ‚·ı‡ ÂӉȷʤÚÔÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ·. 5. ∆· ∫¤ÓÙÚ· Î·È Ë ª‡ËÛË. ¶Ú·ÁÌ·Ù¢ı‹Î·Ì ÛÂ Û˘ÓÙÔÌ›· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ, ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙË ÛÙ·‰È·Î¿ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ·fi ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Û¯ÂÙÈ΋˜ ·‰Ú¿ÓÂÈ·˜ ˆ˜ ÙËÓ ·ÔÎÔڇʈÛË Ù˘ ΛÓËÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ηı›ÛÙ·ÓÙ·È ˙ˆÓÙ·ÓÔ›, ÊÏfiÁÈÓÔÈ ÙÚÔ¯Ô› Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙË ‰ÈÏ‹ ΛÓËÛË Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Î·È ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈο ÂÚÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓˆÓ ÙÚÔ¯ÒÓ Î·È ·’ ÙÔ ÙÂÙÚ·‰È¿ÛÙ·ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÊ›ÏÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ Â˘ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË ÙˆÓ ÂÛÒÙÂÚˆÓ ÏÂÙÔÊ˘ÒÓ ÛÙÚÔ‚›ÏˆÓ Ì ٷ Â͈ÙÂÚÈο Û¯ÂÙÈÎÒ˜ ·ÈıÂÚÈο ΤÓÙÚ·. ∏ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË ·˘Ù‹ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÙÂÏÈο ηٿ ÙË Ì‡ËÛË. ∆Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë Ì‡ËÛË fiÏ· Ù· ΤÓÙÚ· Â›Ó·È ÂÓÂÚÁ¿ Î·È Ù· ηÙÒÙÂÚ· Ù¤ÛÛÂÚ· (Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙËÓ ¶ÚÔÛˆÈ88 ™ÙË ª˘ÛÙÈ΋ ¢ÔÍ·Û›· ÔÈ ÀÈÔ› ÙÔ˘ ¡Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û·Ó ÊÏfiÁ˜. “∂›Ó·È Ë ÙÚ›ÁψÛÛË ÊÏfiÁ· Ù˘ ÙÂÙÚ·Ï‹˜ ıÚ˘·ÏÏ›‰·˜. OÈ ıÚ˘·ÏÏ›‰Â˜ Â›Ó·È ÛÈÓı‹Ú˜ Ô˘ ÂÎËÁ¿˙Ô˘Ó ·’ ÙËÓ ÙÚ›ÁψÛÛË ÊÏfiÁ· Ë ÔÔ›· ÂÍ·ÎÔÓÙ›˙ÂÙ·È ·’ ÙȘ ÂÙ¿ ÊÏfiÁ˜. O ÛÈÓı‹Ú·˜ ·Ó·ÚÙ¿Ù·È ·’ ÙË ÊÏfiÁ· Ì’ ¤Ó· ÏÂÙfiÙ·ÙÔ Ó‹Ì· ºÔ¯¿Ù.” – ™ÙÚÔÊ‹ VII, 4. ∫π¡∏™∏ ™∆O ºÀ™π∫O ∫∞π ∆O ∞™∆ƒπ∫O ¶∂¢πO 205 ÎfiÙËÙ·) ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÌÂÙ¿ıÂÛ˘ ÙÔ˘ ˘Úfi˜ ÛÙ· ÙÚ›· ·ÓÒÙÂÚ·. ∏ ‰ÈÏ‹ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ Î·ÙÒÙÂÚˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·ÙËÚËı› ÍÂοı·Ú· Î·È Ù· ÙÚ›· ·ÓÒÙÂÚ· ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÂÍ›ÛÔ˘ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ·. ªÂ ÙËÓ Â›ıÂÛË Ù˘ ª˘ËÙÈ΋˜ ƒ¿‚‰Ô˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ì˘ËÙÈ΋˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ Â¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÚÈṲ̂ӷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ ΤÓÙÚ·, Ù· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó’ ··ÚÈıÌËıÔ‡Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ·. ∆Ô ˘Ú Ù˘ ‚¿Û˘ Ù˘ ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ÛÙ‹Ï˘ ηÙ¢ı‡ÓÂÙ·È ÔÚÈÛÙÈο Û fiÔÈÔ Î¤ÓÙÚÔ ·ÔÙÂÏ› ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂȉÈ΋˜ ÚÔÛÔ¯‹˜. ∞˘Ùfi ÔÈΛÏÏÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ∞ÎÙ›Ó· ‹ ÙËÓ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ì˘Ë̤ÓÔ˘. ‚. ∏ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ÂÓÙ›ÓÂÙ·È, Ô ÂÍÂÏÈÎÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ Ú˘ıÌfi˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙȘ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ·ÎÙ›Ó˜ ÙÔ˘ ÙÚÔ¯Ô‡ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ·. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÎÙ›Ó˜, Ô˘ ·fi ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·ÔηÏÔ‡ÓÙ·È ¤Ù·Ï· ψÙÔ‡, Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÛÙÂÓ¿ Ì ٷ ‰È¿ÊÔÚ· ÛÂÈÚÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÌfiÓÈÌˆÓ ·ÙfïÓ. ªÂ ÙË ‰È¤ÁÂÚÛ‹ ÙÔ˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ¤Ó· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·’ Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÂÈÚÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÌfiÓÈÌˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Î·ÙÒÙÂÚˆÓ ‰›ˆÓ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÙÚ›ÙË ª‡ËÛË Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ÌÈ· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ‰È¤ÁÂÚÛË ÙˆÓ ÌfiÓÈÌˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ù˘ ∆ÚÈ¿‰·˜, Ë ÔÔ›· Ô‰ËÁ› ÛÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ‚Ô˘‰‰ÈÎÔ‡ ÊÔÚ¤· Î·È ÛÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ fiψÛ˘ ·’ ÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ ÛÙÔ ·ÓÒÙÂÚÔ. Á. ªÂ ÙËÓ Â›ıÂÛË Ù˘ ª˘ËÙÈ΋˜ ƒ¿‚‰Ô˘ Ë Î·ıÔ‰È΋ ÚÔ‹ Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ ·’ ÙÔ ∂ÁÒ ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Á›ÓÂÙ·È ÙÚÈÏ‹, Ì ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ ·˘Ù‹˜ Ó· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·’ ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ Ù· ΤÓÙÚ· Ô˘ ÂÈÛ‡ÚÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Â›Ó·È ·ÈıÂÚÈο ‹ ·ÛÙÚÈο ηٿ ÙËÓ ÚÒÙË Î·È ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ª‡ËÛË, ‹ ηٿ fiÛÔ Ô Ì˘Ë̤ÓÔ˜ ÛÙ¤ÎÂÈ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ∫ÀƒπOÀ ∆OÀ ∫O™ªOÀ. ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›ÙˆÛË ı· ‰ÈÂÁÂÚıÔ‡Ó Ù· ÓÔËÙÈο ÙÔ˘ ΤÓÙÚ· ‹ ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯԛ ÙÔ˘˜ ÛÙÚfi‚ÈÏÔÈ ‰‡Ó·Ì˘ ÙˆÓ ·ÓÒÙÂÚˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ. ŸÙ·Ó Ô ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ∂Î·È‰Â˘Ù‹˜ Ì˘ÛÙ·ÁˆÁ› ηٿ ÙËÓ ÚÒÙË Î·È ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ª‡ËÛË, Ë Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ∆ÚÈ·‰È΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÛÙË ˙ˆÔÁfiÓËÛË ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ ηډȿ˜ Î·È ÙÔ˘ Ï·ÈÌÔ‡ Î·È Ë ÈηÓfiÙËÙ· Û‡ÓıÂÛ˘ Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ ÙˆÓ Î·ÙÒÙÂÚˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ˘¤ÚÌÂÙÚ·. ŸÙ·Ó Ô ŒÓ·˜ ª˘ÛÙ·ÁˆÁfi˜ ÂÈı¤ÙÂÈ ÙË ƒ¿‚‰Ô Ù˘ πÛ¯‡Ô˜ ∆Ô˘, Ë ÚÔ‹ η٤گÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∂Ó¿‰· Î·È ÌÔÏÔÓfiÙÈ Û·Ó ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË 208 206 209 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ÂÓÙ›ÓÂÙ·È Ô ÎÚ·‰·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ Ï·ÈÌÔ‡ Î·È Ù˘ ηډȿ˜, Ë ‰‡Ó·ÌË Î·Ù¢ı‡ÓÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ÂÙ¿ ΤÓÙÚ· Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜ Î·È ÙÂÏÈο (ηٿ ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË) ÛÙÔ ˘ÂÚ¿Óˆ ÙÔ˘˜ ·ÎÙÈÓÔ‚fiÏÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜, Ô˘ Û˘Óı¤ÙÂÈ Â›Û˘ Ù· ÂÙ¿ ·˘Ù¿ ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙ· ΤÓÙÚ·. ‰. ∫·Ù¿ ÙË Ì‡ËÛË ÂÈÛÔÚÌ¿ ÛÙ· ΤÓÙÚ· ÌÈ· ·Ó·Óˆ̤ÓË ÎÚ·‰·ÛÌÈ΋ ȉÈfiÙËÙ· Î·È ‰‡Ó·ÌË Î·È ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ˙ˆ‹: ¶ÚÒÙÔ. ∆ËÓ Â˘·ÈÛıËÛÙÔÔ›ËÛË Î·È ÂÎϤÙ˘ÓÛË ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, Ô˘ ÌÔÚ› ·Ú¯Èο Ó· ÚÔÍÂÓ› ÌÂÁ¿ÏË Ô‰‡ÓË ÛÙÔ Ì˘Ë̤ÓÔ, ·ÏÏ¿ Ô˘ ÁÂÓÓ¿ ÌÈ· ÈηÓfiÙËÙ· ·ÓÙ·fiÎÚÈÛ˘ Û Â·Ê¤˜, Ë ÔÔ›· ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›˙ÂÈ Î·Ù¿ Ôχ ÙÔ Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ıÔ fiÓÔ. ¢Â‡ÙÂÚÔ. ∆ËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ȉÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ „˘¯ÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÌÔÚ› Î·È ¿ÏÈ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÚfiÛηÈÚ˜ ‰˘Û¯¤ÚÂȘ, ·ÏÏ¿ Ô˘ ÙÂÏÈο ÚÔηÏ› ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ∂·˘ÙÔ‡ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜, οÙÈ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜. ∆Ú›ÙÔ. ∆ËÓ ˘ÚfiÏËÛË ‰È· Ù˘ ‚·ıÌÈ·›·˜ ·Ê‡ÓÈÛ˘ Ù˘ ÎÔ˘ÓÙ·Ï›ÓÈ Î·È Ù˘ ÔÚı‹˜ ÁˆÌÂÙÚÈ΋˜ Ù˘ ÚÔfi‰Ô˘ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡. ∞˘Ù‹ ÂÈʤÚÂÈ ÌÈ· Â·ÎfiÏÔ˘ıË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ Û˘Ó›‰ËÛ˘, Ë ÔÔ›· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔ Ì˘Ë̤ÓÔ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Û˘ÓÂȉËÙ¿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Û·Ó ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÛÙ· Û¯¤‰È· Ù˘ ÂͤÏÈ͢. ∆¤Ù·ÚÙÔ. ∆Ë ‚·ıÌÈ·›· ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ ÙÔ˘ ∫Ú·‰·ÛÌÔ‡ Û·Ó ÌÈ·˜ fi„˘ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ Ù˘ ‰fiÌËÛË˜Ø Ô Ì˘Ë̤ÓÔ˜ Ì·ı·›ÓÂÈ Û˘ÓÂȉËÙ¿ Ó· ‰ÔÌ›, Ó· ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙËÓ ‡ÏË Ù˘ ÛΤ„˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÂÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÙÔ˘ §fiÁÔ˘, Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì ÓÔËÙÈ΋ Ô˘Û›· Î·È Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙÔ ÓfiÌÔ ÛÙ· ÓÔËÙÈο Â›‰·, ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ‰›Ô. ∞fi ÙËÓ ÎÔÛÌÈ΋ ÛÎÔÈ¿ Ë Î›ÓËÛË ËÁ¿˙ÂÈ ·’ Ù· ÎÔÛÌÈο ÓÔËÙÈο Â›‰· Î·È Ë ›‰È· ÛÂÈÚ¿ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÔ ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ. ∂‰Ò ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ·fiÎÚ˘ÊË Ó‡ÍË Ô˘ ı’ ·Ôηχ„ÂÈ ÔÏÏ¿ ·Ó ÙË Û˘ÏÏÔÁÈÛı›ÙÂ. ∫·Ù¿ ÙË Ì‡ËÛË, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ Ù˘ ƒ¿‚‰Ô˘, Ô Ì˘Ë̤ÓÔ˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Û˘ÓÂȉËÙ¿ ÙÔ ÓfiËÌ· ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ Ù˘ ŒÏ͢ ÛÙË ÌÔÚÊÈ΋ ‰fiÌËÛË Î·È ÛÙË Û‡Ó- ∫π¡∏™∏ ™∆O ºÀ™π∫O ∫∞π ∆O ∞™∆ƒπ∫O ¶∂¢πO 207 ıÂÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ˘ÚÒÓ. ∞fi ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù› ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë Î·È Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙÔ ÓfiÌÔ ı· ÂÍ·ÚÙËı› Ë ÈÛ¯‡˜ Î·È Ë ÚfiÔ‰fi˜ ÙÔ˘. Â. ªÂ ÙËÓ Â›ıÂÛË Ù˘ ƒ¿‚‰Ô˘ ·Ê˘Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ ˘Ú Ù˘ ÎÔ˘ÓÙ·Ï›ÓÈ Î·È ‰È¢ı‡ÓÂÙ·È Ë ·ÓÔ‰È΋ ÙÔ˘ ÚfiÔ‰Ô˜. ∆Ô ˘Ú Ù˘ ‚¿Û˘ Ù˘ ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ÛÙ‹Ï˘ Î·È ÙÔ ˘Ú ÙÔ˘ ÓÔ˘ ηÙ¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ‹ ÙÚ›ÁˆÓ· ·fi ÙË ‰Ú¿ÛË Ù˘ ƒ¿‚‰Ô˘ ηıÒ˜ ÎÈÓÂ›Ù·È Ì’ ¤Ó·Ó ÂȉÈÎfi ÙÚfiÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ¡fiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ∏ÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ·ÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ‰ÈηÈÔÏÔÁ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Î¿ıÂ Ì˘Ë̤ÓÔ˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ª˘ÛÙ·ÁˆÁfi Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ‰‡Ô ¢È‰·ÛοÏÔ˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÛÙ¤ÎÔ˘Ó Û οı ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘. OÈ ÙÚÂȘ Ì·˙› Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ¤Ó· ÙÚ›ÁˆÓÔ Ô˘ ηıÈÛÙ¿ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÂÊÈÎÙfi. ∏ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ƒ¿‚‰Ô˘ Â›Ó·È ‰ÈÏ‹ Î·È Ë ÈÛ¯‡˜ Ù˘ ÙÚÔÌ·ÎÙÈ΋. O Ì˘Ë̤ÓÔ˜ ‰Â ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰Â¯ı› ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÙËÓ Ù¿ÛË Ù˘ ƒ¿‚‰Ô˘ ‰›¯ˆ˜ ÛÔ‚·Ú‹ ‚Ï¿‚Ë, Û ÙÚÈÁˆÓÈÎfi fï˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Ë ‰ÈÔ¯¤Ù¢ÛË Á›ÓÂÙ·È ·Î›Ó‰˘Ó·. OÈ ‰‡Ô ¢È‰¿ÛηÏÔÈ Ô˘ Â›Ó·È ·Ó¿‰Ô¯ÔÈ ÙÔ˘ Ì˘Ë̤ÓÔ˘, ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ÙȘ ‰‡Ô ÔÏÈÎfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ŸÏÔ˘Ø Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ∆Ô˘˜ Â›Ó·È ÏÔÈfiÓ Ó· ·Ú·ÛÙ¤ÎÔ˘Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÁÈ· ̇ËÛË fiÙ·Ó ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘. ŸÙ·Ó Ô ª˘ÛÙ·ÁˆÁfi˜ Û ÛÙ¿ÛË ‰‡Ó·Ì˘ Î·È ÛÙȘ ηıÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÔ¯¤˜ ÎÚ·Ù¿ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙȘ ª˘ËÙÈΤ˜ ƒ¿‚‰Ô˘˜, ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÚÔ˘Ó Û·Ó ·ÁˆÁÔ› ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ·fi Ôχ „ËÏ¿ Â›‰· – ÙfiÛÔ „ËÏ¿ Ì¿ÏÈÛÙ· ÒÛÙÂ Ô “ºÏÂÁfiÌÂÓÔ˜ ∞‰¿Ì·˜” Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·’ ÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ Ì˘‹ÛÂȘ (ÙËÓ ¤ÎÙË Î·È ÙËÓ ¤‚‰ÔÌË) ‰È·‚È‚¿˙ÂÈ ‰‡Ó·ÌË Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ §fiÁÔ˘ ·fi ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÂÏ›ˆ˜ ¤Íˆ ·’ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ı˘ÌfiÌ·ÛÙ ˆ˜ Û’ ·˘Ùfi ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Ë Ì›˙ˆÓ ·˘Ù‹ ƒ¿‚‰Ô˜ Â›Ó·È Ë ÌfiÓË Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ, ·ÏÏ¿ ˆ˜ ̤۷ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÈ ¿ÏϘ ·ÚfiÌÔȘ ƒ¿‚‰ÔÈ πÛ¯‡Ô˜ Î·È ˆ˜ ηٷٿÛÛÔÓÙ·È Û ÙÚÂȘ Ù¿ÍÂȘ, ·Ó ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ì ̒ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ. ¶ÚÒÙÔ. ∏ ª˘ËÙÈ΋ ƒ¿‚‰Ô˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ‰‡Ô Ì˘‹ÛÂȘ Î·È ÙËÓ ÔÔ›· ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ô ªÂÁ¿ÏÔ˜ ∫‡ÚÈÔ˜, Ô ÃÚÈÛÙfi˜, Ô ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ∂Î·È‰Â˘Ù‹˜. ª·ÁÓËÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ Â›ıÂÛË 210 208 211 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ÙÔ˘ “ºÏÂÁfiÌÂÓÔ˘ ∞‰¿Ì·ÓÙÔ˜” – Ì ÙË Ì·ÁÓ‹ÙÈÛË Ó· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ó·ÁfiÚ¢ÛË Î¿ı ӤԢ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ∂Î·È‰Â˘Ù‹. ªÈ· ˘¤ÚÔ¯Ë ÙÂÏÂÙ‹ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÙ·È fiÙ·Ó Ô Ó¤Ô˜ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ∂Î·È‰Â˘Ù‹˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ∆Ô˘. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ‰È΋ ∆Ô˘ ƒ¿‚‰Ô πÛ¯‡Ô˜ – ÙËÓ ›‰È· ƒ¿‚‰Ô Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·’ ÙËÓ ÂÁηı›‰Ú˘ÛË Ù˘ Ï·ÓËÙÈ΋˜ Ì·˜ πÂÚ·Ú¯›·˜ – Î·È ÙËÓ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ∫‡ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘ Ô OÔ›Ô˜ ÙËÓ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ì ÙË ‰È΋ ∆Ô˘ ·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌË ƒ¿‚‰Ô, Â·Ó·ÊÔÚÙ›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù˘ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·. ∏ ÙÂÏÂÙ‹ ·˘Ù‹ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ÛÙË ™·Ì¿ÏÏ·.89, 90 ¢Â‡ÙÂÚÔ. ∏ ª˘ËÙÈ΋ ƒ¿‚‰Ô˜ Ô˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ Û·Ó “ºÏÂÁfiÌÂÓÔ˜ ∞‰¿Ì·˜” Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·’ ÙÔÓ ™·Ó¿Ù ∫Ô˘Ì¿Ú·, ÙÔÓ ŒÓ· ª˘ÛÙ·ÁˆÁfi, Ô˘ ·ÔηÏÂ›Ù·È ÛÙË µ›‚ÏÔ Ô ∞Ú¯·›Ô˜ ÙˆÓ ∏ÌÂÚÒÓ. ∏ ƒ¿‚‰Ô˜ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÎÚ˘Ì̤ÓË “ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹” Î·È ‰È·ÙËÚ› ÙÔ Ï·Óı¿ÓÔÓ ˘Ú Ô˘ ηٷ˘Á¿˙ÂÈ ÙË £ÚËÛΛ· Ù˘ ™ÔÊ›·˜. ∆Ë ƒ¿‚‰Ô ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛÎfiÌÈÛÂ Ô ∫‡ÚÈÔ˜ ÙÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘ fiÙ·Ó ¤Ï·‚ ÌÔÚÊ‹ Î·È ‹Ïı ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜ ÚÈÓ ·fi ‰ÂηÔÎÙÒ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¯ÚfiÓÈ·. ªÈ· ÊÔÚ¿ Û οı ·ÁÎfiÛÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ˘fiÎÂÈÙ·È Û ÌÈ· ·ÚfiÌÔÈ· ‰È·‰Èηۛ· Ì’ ÂΛÓË Ù˘ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘ ƒ¿‚‰Ô˘, ÌfiÓÔ Ô˘ ÙË ÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ Â·Ó·ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ¿ÌÂÛË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ÿ‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ §fiÁÔ˘ – ÙÔ˘ §fiÁÔ˘ ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. O ÙfiÔ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·˘Ù‹ Ë ƒ¿‚‰Ô˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ ∫‡ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘ Î·È ÛÙÔ˘˜ ∆Ûfi¯·Ó ÙˆÓ ∞ÎÙ›ÓˆÓ Î·È (ÂÂȉ‹ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Ê˘Ï·¯Ùfi ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂͤÏÈ͢) Ô ∆Ûfi¯·Ó Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ∞ÎÙ›Ó·˜ Â›Ó·È – ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ∫‡ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘ – Ô Î‡ÚÈÔ˜ ıÂÌ·ÙÔʇϷο˜ Ù˘, ‚ÔËıÔ‡ÌÂ89 ™·Ì¿ÏÏ· – ∏ πÂÚ‹ ¡‹ÛÔ˜ ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ °ÎfiÌÈ. ∆Ô Î¤ÓÙÚÔ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ∞Û›· fiÔ˘ Ô ∫‡ÚÈÔ˜ ÙÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘, Ô ∞Ú¯·›Ô˜ ÙˆÓ ∏ÌÂÚÒÓ, ¤¯ÂÈ ÙËÓ ¤‰Ú· ∆Ô˘. ∏ ∂.¶.ª. ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ Â›Ó·È “ÌÈ· Ôχ Ì˘ÛÙËÚÈ҉˘ ÙÔÔıÂÛ›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ Ù˘ Û˘Ó¿ÊÂȘ.” – ª.¢., ππ, 413. 90 O ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ∂Î·È‰Â˘Ù‹˜ – ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·ı‹ÎÔÓÙ· ΢ÎÏÈο. OÈ Î‡ÎÏÔÈ ∆Ô˘ ‰Â Û˘Ì›ÙÔ˘Ó Ì’ ÂΛÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ª·ÓÔ‡ ηıfiÛÔ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ‰È·ÙËÚ› Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË Ê˘ÏÂÙÈ΋ Ú›˙·. O ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ∂Î·È‰Â˘Ù‹˜ ÚÔÛ‰›‰ÂÈ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÙfiÓÔ ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ıÚËÛΛ˜ Î·È Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙËÓ ÂÎÔÚ¢ÙÈ΋ ËÁ‹ ÙˆÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ ÒÛˆÓ. ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Î‡ÎÏˆÓ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÎÔÈÓÔÔÈ›ٷÈ. O µÔ‡‰‰·˜ ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ∂Î·È‰Â˘Ù‹˜ ˆ˜ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ºÒÙÈÛ‹˜ ∆Ô˘, ÔfiÙ ÙÔÓ ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛÂ Ô ∫‡ÚÈÔ˜ ª·˚ÙÚ¤ÁÈ· Ô˘ ·ÔηÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ¢˘ÙÈÎÔ‡˜ ÃÚÈÛÙfi˜. ∫π¡∏™∏ ™∆O ºÀ™π∫O ∫∞π ∆O ∞™∆ƒπ∫O ¶∂¢πO 209 ÓÔ˜ ·’ ÙÔ ÓÙ‚·˚Îfi ∫‡ÚÈÔ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ‰›Ô˘. OÈ µÔ‡‰‰Â˜ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÊÚÔ‡ÚËÛ‹ Ù˘ ÎÈ ¤ÂÈÙ· ·’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô ∆Ûfi¯·Ó Ù˘ ∞ÎÙ›Ó·˜. ¶ÚÔÛ¿ÁÂÙ·È ÌfiÓÔ Û ηıÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ fiÙ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÂÛı› οÔÈÔ ÂȉÈÎfi ¤ÚÁÔ. ¢Â ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÌfiÓÔ Î·Ù¿ ÙË Ì‡ËÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÔÚÈṲ̂Ó˜ Ï·ÓËÙÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ Ù›ÔÙ· ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÔÈÓÔÔÈËı›. Œ¯ÂÈ ÙË ı¤ÛË Ù˘ Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÙÂÏÂÙ¤˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ÂÛÒÙÂÚÔ Á‡ÚÔ91 Î·È ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi ÙË °Ë, ÙÔÓ ÕÚË Î·È ÙÔÓ ∂ÚÌ‹. ŸÌˆ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ÁÓˆÛÙÔÔÈËıÔ‡Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹. ∆Ú›ÙÔ. ∏ ª˘ËÙÈ΋ ƒ¿‚‰Ô˜ ÙËÓ ÔÔ›· ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ô §fiÁÔ˜ ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÔηÏÂ›Ù·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î·È “∂Ù·Ïfi ºÏÂÁfiÌÂÓÔ ¶˘Ú”. ∆ËÓ ÂÌÈÛÙ‡ıËΠÛÙÔ §fiÁÔ Ì·˜ Ô ∫‡ÚÈÔ˜ ÙÔ˘ ™ÂÈÚ›Ô˘ Î·È ¯ÔÚËÁ‹ıËΠÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ¿ Ì·˜ ·’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ·ÎÙÈÓÔ‚fiÏÔ ‹ÏÈÔ. ŒÓ·˜ ·’ ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ Ù˘ Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ·Ó¿Á΢. ∆Ô ÌÂÁ¿ÏÔ ·˘Ùfi Ê˘Ï·¯Ùfi ‰Â ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠÔÙ¤ ˆ˜ ÙÒÚ· ÁÈ· ¤Ó·Ó Ù¤ÙÔÈÔ ÏfiÁÔ, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ·Ú’ ÔÏ›ÁÔ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ – Ì›· ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ∞ÙÏ¿ÓÙÂÈˆÓ Î·È ÙËÓ ¿ÏÏË ÛÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÔϤÌÔ˘. ∞˘Ù‹ Ë ƒ¿‚‰Ô˜ πÛ¯‡Ô˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î·Ù¿ ÙË Ì‡ËÛË ÙˆÓ ÂÙ¿ O˘Ú¿ÓÈˆÓ ∞ÓıÚÒˆÓ Â› ÙˆÓ ÎÔÛÌÈÎÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·ÎfiÌË ÛÙË Ì‡ËÛË ÙˆÓ Ơ̂ψÓ, οÙÈ Û¯Â‰fiÓ ·Û‡ÏÏËÙÔ ÁÈ· Ì·˜. ∂ÈÙ›ıÂÙ·È ÛÙ· ΤÓÙÚ· ÙˆÓ ÂÙ¿ O˘Ú¿ÓÈˆÓ ∞ÓıÚÒˆÓ ηٿ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÁÂÓÈο ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÈÙ›ıÂÓÙ·È ÔÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ƒ¿‚‰ÔÈ ÛÙ· ·ÓıÚÒÈÓ· ΤÓÙÚ· Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Â›Ó·È Ù· ›‰È· ·Ó Î·È Û Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Îϛ̷η. ∂›Ó·È ÂÚÈÙÙfi Ó· ԇ̠ˆ˜ ·˘Ùfi Û˘ÓÈÛÙ¿ ¤Ó· ·¯·Ó¤˜ Î·È ‰˘ÛÓfiËÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ˘ÈÔ‡˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ∆Ô ı›ÁÔ˘Ì fï˜ ‰Ò, ÁÈ·Ù› ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ë ··Ú›ıÌËÛË ÙˆÓ ª˘ËÙÈÎÒÓ ƒ¿‚‰ˆÓ ı· ‹Ù·Ó ·ÙÂÏ‹˜ Î·È ÁÈ·Ù› ¯ÚËÛÈ̇ÂÈ Ó· ηٷ‰Â›ÍÔ˘Ì ÙË ı·˘Ì·ÛÙ‹ Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ fiÏÔ˘ Î·È ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Û ÌÈ· Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È¿Ù·ÍË. ™Â fiÏ· Ù· 91 O ÂÛÒÙÂÚÔ˜ Á‡ÚÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ì˘ÛÙËÚÈ҉˘ ·ÎÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ï›Á· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈˆıÔ‡Ó. ¢ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÂÙ¿ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ‹ ÛÊ·ÈÚÒÓ, ·ÏÏ¿ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÔÚÈṲ̂Ó˜ fi„ÂȘ Ù˘ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋˜ ∑ˆ‹˜ ‹ Ù˘ „˘¯‹˜. 212 210 213 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ÎÔÛÌÈο Ú¿ÁÌ·Ù· ÈÛÙÔÔÈÂ›Ù·È ÙÂÏÂÈfiÙËÙ· ÓfiÌÔ˘ Î·È Ù¿Í˘ Î·È ÔÈ ‰È·ÎÏ·‰ÒÛÂȘ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·ÙËÚËıÔ‡Ó Û’ fiÏ· Ù· ‰›· Î·È Ù· ˘Ô‰›·. ∏ ̤ÁÈÛÙË ·˘Ù‹ ƒ¿‚‰Ô˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ˘fi ÙËÓ ÂÈÙ‹ÚËÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ Î·ÚÌÈÎÒÓ ∫˘Ú›ˆÓ. ªÔÚ› Ó· ÂÚÈÁÚ·Ê› Û·Ó Ë ƒ¿‚‰Ô˜ Ô˘ ʤÚÂÈ ÌÈ· Ù¿ÛË ·ÁÓ‹˜ ÊÔ¯·ÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ·fi ÎÔÛÌÈο Â›‰·. OÈ ‰‡Ô ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ƒ¿‚‰ÔÈ Ê¤ÚÔ˘Ó ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ÓË ÊÔ¯·ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË. ∞˘Ù‹ Ë ÏÔÁÔ˚΋ ƒ¿‚‰Ô˜ πÛ¯‡Ô˜ Ê˘Ï¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔÓ ◊ÏÈÔ Î·È Â·Ó·ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Î¿ı ÂηÙÔÓÙ·ÂÙ›·˜ ÙÔ˘ µÚ¿¯Ì·. O ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Â‰Ò ÔÈ ƒ¿‚‰ÔÈ πÛ¯‡Ô˜ Â›Ó·È ÁÈ·Ù› Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Û·ÊÒ˜ Ì ٷ ΤÓÙÚ· Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÚÔ‚›ÏÔ˘˜ ‰‡Ó·Ì˘ Û ‡ÏË Î·È Ô˘ (ÌÔÏÔÓfiÙÈ Â›Ó·È ·ÁˆÁÔ› ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘, ‹ ΤÓÙÚ· fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÈ ¤ÎÊÚ·ÛË Ë ‘ı¤ÏËÛË ÁÈ· ‡·ÚÍË’) ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È Û·Ó ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ‡ÏË. ∂›Ó·È Ù· ΤÓÙÚ· Ù˘ ‡·Ú͢ Î·È fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ‰È·¯ˆÚÈÛıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÔÈ ‰‡Ô fiÏÔÈ ÙÔ˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ‡Ï˘, ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Î·È Ó· ÂÈÙÂı› Ë ƒ¿‚‰Ô˜ ηٿ ÙË Ì‡ËÛË ‰›¯ˆ˜ Ó· Â¤ÏıÔ˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Û’ ·˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô. OÈ ƒ¿‚‰ÔÈ ÊÔÚÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ºÔ¯¿Ù ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ˘Ú Ù˘ ‡Ï˘ Ì·˙› Ì ËÏÂÎÙÚÈÎfi ˘Ú, ·’ fiÔ˘ Î·È Ë Â›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜. ∆Ô Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÍËÁËı› ÏÂÙÔÌÂÚ¤ÛÙÂÚ· ηıfiÛÔ Ù· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ̇ËÛ˘ ‰Â ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÔÓÙ·È. °È· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ÎÔÈÓÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Â‰Ò ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·Ú¿ ÔÙ¤, ·ÚfiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÁÈ· fiÏ· ·˘Ù¿. ª∂ƒO™ ¶ƒø∆O ∆ª∏ª∞ ∑ O ¡OªO™ ∆∏™ Oπ∫O¡Oªπ∞™ π. ∏ Â›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ‡ÏË. 1. ¢È¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÙfïÓ. 2. ∫·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ·ÙfïÓ. 3. ∫Ú·‰·ÛÌÈÎfi˜ Ú˘ıÌfi˜. 4. ∂ÙÂÚÔÁ¤ÓÂÈ·. 5. ∂ÁÁÂÓ‹˜ ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ‰Ú¿ÛË. ππ. OÈ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÔ› ÙÔ˘ ÓfiÌÔÈ. 1. O ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ÎÚ·‰·ÛÌÔ‡. 2. O ÓfiÌÔ˜ Ù˘ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜. 3. O ÓfiÌÔ˜ Ù˘ ¿ˆÛ˘. 4. O ÓfiÌÔ˜ Ù˘ ÙÚÈ‚‹˜. π. ∏ ∂¶π¢ƒ∞™∏ ∆OÀ ™∆∏¡ À§∏ ∞À∆O™ Ô ÓfiÌÔ˜ ΢‚ÂÚÓ¿ ÙËÓ ˘ÏÈ΋ fi„Ë Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Î·È Â›Ó·È Ô ÓfiÌÔ˜ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ §fiÁÔ˘ ÎÈ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ÔÓÙÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ÂÓۈ̷ÙÒÓÔ˘Ó ÙË ı¤ÏËÛ‹ ∆Ô˘ Î·È Â›Ó·È Ú¿ÎÙÔÚ˜ ÙˆÓ ÛÎÔÒÓ ∆Ô˘. ∫·ıÂÌÈ¿ ·’ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÎÔÛÌÈΤ˜ OÓÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ §fiÁˆÓ, ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÚÈÁÚ·ÊÔ‡Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∏ ÙÚ›ÙË Ÿ„Ë, ‹ Ë fi„Ë ÙÔ˘ µÚ¿¯Ì· ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ OÓÙÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤ÎÊÚ·Û‹ ∆Ô˘, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÂΛÓË ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ‰È·ÓÔÌ‹˜ Ù˘ ‡Ï˘ Ô˘ ·ÔηÏԇ̠¡fiÌÔ Ù˘ OÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∂›Ó·È Ô ÓfiÌÔ˜ Ô˘ ‰È¤ÂÈ ÙË ‰È·ÛÔÚ¿ ÙˆÓ 214 212 215 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ·ÙfiÌˆÓ Ù˘ ‡Ï˘ Î·È ÙË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ‰È¿ÛÙ·ÛË, ÙËÓ Ï·ÙÈ¿ ηٷÓÔÌ‹, ÙÔÓ ÎÚ·‰·ÛÌÈÎfi Ú˘ıÌfi, ÙËÓ ÂÙÂÚÔÁ¤ÓÂÈ·, ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÂÁÁÂÓ‹ ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛË. ∞˘Ùfi˜ Ô ¡fiÌÔ˜ Ù˘ OÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÂÍ·Ó·Áο˙ÂÈ ÙËÓ ‡ÏË Ó’ ·ÎÔÏÔ˘ı› ¿ÓÙÔÙ ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˘ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ Î·È Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙË ‚¿ÛË Ù˘ ¯ˆÚÈÛÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ Ù˘ ·ÙÔÌÈ΋˜ ‡Ï˘. ∫˘‚ÂÚÓ¿ ÙËÓ ‡ÏË, ÙÔÓ ·ÓÙ›ıÂÙÔ fiÏÔ ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË Ÿ„Ë, Ë ‰ÔÌËÙÈ΋ ‹ fi„Ë ÙÔ˘ µÈÛÓÔ‡, ‰È¤ÂÙ·È ·’ ÙÔ ¡fiÌÔ Ù˘ ŒÏÍË˜Ø Ë Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ÔÓÙÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ÂÓۈ̷ÙÒÓÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ fi„Ë ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË Ù˘ ‡Ï˘ ÚÔ˜ ÙÔ ¶Ó‡̷ Î·È ÛÙË ‚·ıÌÈ·›· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ‰‡Ô fiψÓ. ∫·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÂ Û˘ÓÔ¯‹, ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Û˘Ûۈ̷ÙÒÛÂˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Û ÔÈΛÏÔ˘˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È Ë ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ·˘Ù‹ Â¤Ú¯ÂÙ·È ·’ ÙËÓ ÂÏÎÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜. ∂ΉËÏÒÓÂÙ·È ÛÙË: 1. 2. 3. 4. 5. ™‡Ó·„Ë, ªÔÚÊÈ΋ ‰fiÌËÛË, ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ ÛÙÔÓ ÎÚ·‰·ÛÌfi, ™¯ÂÙÈ΋ ÔÌÔÈÔÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ ÔÌ·‰È΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜, ∫˘ÎÏÈ΋ ÛÂÈÚÔÂȉ‹ ΛÓËÛË. ∏ ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˘ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ‰Â Û˘ÓÈÛÙ¿ ÓfiÌÔ ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ fi„Ë. ∏ ÂÏÎÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ ÛÙË ‰fiÌËÛË ÌÔÚÊÒÓ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Â›Ó·È ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ fiÓÔ˘ Î·È Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔØ Ô fiÓÔ˜ ÚÔηÏÂ›Ù·È ÌfiÓÔ ·’ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Î·È ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·Ó·Áη›· Ê¿ÛË ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÂͤÏÈ͢. ∞˘Ùfi˜ Ô ÓfiÌÔ˜ Ù˘ ¤Ï͢ ΢‚ÂÚÓ¿ ÙÔ ¶Ó‡̷, ÙÔ ÔÏÈÎfi ·ÓÙ›ıÂÙÔ Ù˘ ‡Ï˘. ∏ ÚÒÙË Ÿ„Ë, ‹ Ë ı¤ÏËÛË ÁÈ· ‡·ÚÍË, ‰È¤ÂÙ·È ·’ ÙÔ ¡fiÌÔ Ù˘ ™‡ÓıÂÛ˘ Î·È ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÎÔÛÌÈÎÒÓ ÔÓÙÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ÙËÓ ÂÓۈ̷ÙÒÓÔ˘Ó ‰È¤ÔÓÙ·È ·’ ÙÔ ÓfiÌÔ Ù˘ ÂÈ‚·ÏÏfiÌÂÓ˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ Ô˘ÛÈÒ‰Ô˘˜ ÔÌÔÈÔÁ¤ÓÂÈ·˜. ∂›Ó·È Ô ÓfiÌÔ˜ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÙÂÏÈο Û ‰Ú¿ÛË ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛÌ›ÍÈÌÔ Ó‡̷ÙÔ˜ Î·È ‡Ï˘ Î·È ÙËÓ ·ÌÔÈ‚·›· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜Ø ‰È¤ÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Û‡ÓıÂÛË ∂·˘ÙÔ‡ Ì ∂·˘Ùfi Î·È ÙÂÏÈο Ì ÙÔÓ ¶·Ó-∂·˘Ùfi Î·È ÂÈϤÔÓ Ù˘ Ô˘Û›·˜ Ì O ¡OªO™ ∆∏™ Oπ∫O¡Oªπ∞™ 213 Ô˘Û›·, Û ·ÓÙȉȷÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙË Û‡ÓıÂÛË ‡Ï˘ Î·È ¶Ó‡̷ÙÔ˜. ∫·Ù·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Û·Ó: 1. ∞Ê·›ÚÂÛË, 2. ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË, 3. ∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ ‰È· Ù˘ ·fiÛ˘ÚÛ˘ ÙÔ˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ (Ë fi„Ë ÙÔ˘ ∫·Ù·ÛÙÚÔʤ·), 4. ∞fiÏ˘ÙË ÔÌÔÈÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ·fiÏ˘ÙË Ô˘ÛÈÒ‰Ë ÂÓfiÙËÙ·, 5. ¶ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ÚfiÛıÈ· ΛÓËÛË. ŒÙÛÈ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·ÙËÚËı› Ë ˘¤ÚÔ¯Ë Û‡ÓıÂÛË Ô˘ ÂÈÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·˘ÙÒÓ ÎÔÛÌÈÎÒÓ ÓfiÌˆÓ – Ô˘ ηı¤Ó·˜ ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÎÔÛÌÈÎÒÓ OÓÙÔÙ‹ÙˆÓ ‹ À¿Ú͈Ó. OÈ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ÓfiÌÔÈ ı· ÂÍÂÙ·ÛıÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ı¤ÛË ÙÔ˘˜. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ fï˜ ı· ı›ÍÔ˘Ì ÛÂ Û˘ÓÙÔÌ›· ÙÔ ÓfiÌÔ Ù˘ ‡Ï˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ¡fiÌÔ Ù˘ OÈÎÔÓÔÌ›·˜. O ÓfiÌÔ˜ ·˘Ùfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ÂΛÓÔ Ô˘ ÔÈ ıÂÔÏfiÁÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ÔÓfiÌ·Û·Ó ÂÛÊ·Ï̤ӷ “∏ ¶ÙÒÛË” Î·È ÔÚ›˙ÂÈ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙËÓ ÂÓÂÏÈÎÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· fiÙ·Ó ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ·fi ÎÔÛÌÈ΋ ÛÎÔÈ¿. O‰‹ÁËÛ Û ÌÈ· ÂÙ·Ï‹ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ‡Ï˘ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. Ÿˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô ¡fiÌÔ˜ Ù˘ ŒÏ͢ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ ÂÙ·Ï‹ „˘¯È΋ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÀÈÒÓ ÙÔ˘ ¡Ô˘ Î·È Ô ¡fiÌÔ˜ Ù˘ ™‡ÓıÂÛ˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÙ·Ï‹ ÙÂÏ›ˆÛË ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ª·Ó·Û·Ô‡ÙÚ·, ¤ÙÛÈ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÌÈ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û· Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇: ∆ˆÓ ÂÙ¿ ‰›ˆÓ ‹ ÂÙ¿ ‚·ıÌ›‰ˆÓ ‡Ï˘. ∆ˆÓ ÂÙ¿ O˘Ú¿ÓÈˆÓ ∞ÓıÚÒˆÓ, ÙˆÓ ÂÙ¿ £Â›ˆÓ ª·Ó·Û·Ô‡ÙÚ· ‹ ÙˆÓ ÂÙ¿ Ù‡ˆÓ ÛÔÊ›·˜-·Á¿˘. ∆ˆÓ ÂÙ¿ ÔÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÔÊ›·˜, Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·’ ÙȘ ÎÔÛÌÈΤ˜ ÔÓÙfiÙËÙ˜, ÙÔ˘˜ ∫Ô˘Ì¿Ú·, Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ÁÓÒÛ˘ ̤ۈ Ù˘ ‡Ï˘. O ÚÔ·Ó·ÊÂÚı›˜ ¡fiÌÔ˜ Ù˘ OÈÎÔÓÔÌ›·˜ ¤¯ÂÈ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È¤Ô˘Ó ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙȘ ‰È¿ÊÔ- 216 214 217 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ Ú˜ ‚·ıÌ›‰Â˜ Ù˘ ‡Ï˘. Ÿˆ˜ ÂÈÒıËΠÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜, Ô ¡fiÌÔ˜ ·˘Ùfi˜ Ù¤ıËΠ۠ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·’ ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ Ô˘ ÂÎÊÒÓËÛÂ Ô §fiÁÔ˜. ∏ πÂÚ‹ §¤ÍË ‹ Ô ÂÎʈÓËı›˜ ◊¯Ô˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÔÚʤ˜ Î·È ÌÔÏÔÓfiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ì›· §¤ÍË, ¤¯ÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ Û˘ÏÏ·‚¤˜. ŸÏ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ Û˘ÏÏ·‚¤˜ Ì·˙› Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÌÈ· ËÏȷ΋ ÊÚ¿ÛËØ fï˜ ·fi ÌfiÓ˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ϤÍÂȘ ‰‡Ó·Ì˘ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ‰È¿ÊÔÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·.92 92 …“∏ µ¤‰·, ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Û ·ÓıÚÒÈÓË Ï·ÏÈ¿, Ô˘ ‰fiıËΠÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ÁÈ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÌÂÙ·Ê˘ÛÈο ·’ ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ ÙÔ˘ Î·È Ì·ÁÈο ·’ ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ Ú¤Ô˘Û·˜ ··ÁÁÂÏ›·˜ ÙÔ˘. ∆Ô ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ô˘ ˘·ÎÔ‡ÂÈ Û ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ·Ó·ÏÔÁÈÒÓ ‹ ÛÙËÓ ¶˘ı·ÁfiÚÂÈ· ·ÚÈıÌËÙÈ΋ Î·È ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ÙË Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ Â›‰Ú·ÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÎÔÛÌÈ΋˜ Ô˘Û›·˜, ¤¯ÂÈ ·Ú·Û‡ÚÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· ÎÚ˘ÛÙ¿ÏψÛ˘, ÙËÓ ÔÔ›· Ô ¶Ï¿ÙˆÓ ·ÔοÏÂÛ ÁˆÌÂÙÚ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. OÈ ÔÈΛϘ ÌÔÚʤ˜ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ·’ ÙÔ ÌfiÚÈÔ ÂÓfi˜ ÎÚ˘ÛÙ·ÏÏÈÎÔ‡ ¿Ï·ÙÔ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ ı·˘Ì·ÛÙ¿ ÔχÏÔÎÔ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ‰Ô̤˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÎÔÛÌÈÎÔ‡ Áˆ̤ÙÚË Ô˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ Û·Ó µÈÛ‚·Î¿ÚÌ·, Ô ÓÙ‚·˚Îfi˜ ͢ÏÔ˘ÚÁfi˜ ÙˆÓ ¶Ô˘Ú·ÓÈÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Ì·˜. ∏ ·ÔÎ·Ï˘Êı›۷ µ¤‰· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Â›Ó·È Ó· ÛÎÈ·ÁÚ·Ê‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·fi ÌÈ· ‚·ÛÈ΋ ˯ËÙÈ΋ Ô˘Û›· Ô˘ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÙ·È Û·Ó Oª, Ë ÔÔ›· ‰È·Û¿ÛıËΠ·Ó·ÁηÛÙÈο Û ÌÈ· ÚˆÙ·Ú¯È΋ ÙÚÈ¿‰·, ÌÂÙ¿ Û ÂÙ¿ ʈӋÂÓÙ· Î·È Î·ÙfiÈÓ Û ÂÙ¿ ÊıfiÁÁÔ˘˜, ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ Û ÂÙ¿ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÂÙ¿ ÊıfiÁÁˆÓ Â› Ù˘ ‚·ÛÈ΋˜ ÙÚÈ¿‰·˜ Î·È ‡ÛÙÂÚ· Û ‡ÌÓÔ˘˜. ∞˘Ù¿ ηıÒ˜ ÂÚȤÂÛ·Ó ÛÙÔ ˘ÏÈÎfi ‰›Ô ÙˆÓ Û˘ÌÊÒÓˆÓ, ·Ú‹Á·Á·Ó ‚·ıÌÈ·›· ÙȘ ÂΉËψ̤Ó˜ ÎÚ˘ÛÙ·Ïψ̤Ó˜ ÌÔÚʤ˜ Ô˘ ÂÎÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û˘ÏÏÔÁÈο Û·Ó Û‡Ì·Ó. O ÎfiÛÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÛÙÔ¯·ÛÙ‹ Â›Ó·È Ë Ì·ÁÈ΋ ΛÓËÛË Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È ·’ ÙÔÓ OÚʤ· ÙÔÓ ·Ôȉfi ‹ ÙËÓ πÓ‰‹ ™·Ú·Û‚¿ÙÈ…” “™ÙË µÈÛÓÔ‡ ¶Ô˘Ú¿Ó·, ̤ÚÔ˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ, ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÙ fiÙÈ Ë ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÚÈÛ˘fiÛÙ·ÙË µÂ‰È΋ ‰‡Ó·ÌË, fiÙÈ Ë ‰‡Ó·ÌË Û·Ó ƒÈÎ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›, Û·Ó °È·˙Ô‡˜ Û˘ÓÙËÚ› Î·È Û·Ó ™¿Ì· ηٷÛÙÚ¤ÊÂÈ. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ƒÈÎ Â›Ó·È ÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙˆÓ ¡Ù¤‚· ÛÙÔÓ ◊ÏÈÔ. °È·˙Ô‡˜ Â›Ó·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È ™¿Ì· ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ÙˆÓ ¡Ù¤‚· ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛ˘ ÙˆÓ ¡Ù¤‚· ÛÙË ÛÂÏ‹ÓË. ™˘ÓÂÒ˜ ƒÈÎ Â›Ó·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙˆÓ ¡Ù¤‚· Î·È ™¿Ì· ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙˆÓ ¶›ÙÚÈ Î·È °È·˙Ô‡· ÙÔ ÂӉȿÌÂÛÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È. µ¤‚·È· ÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙˆÓ µÂ‰ÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÔÈΛÏÏÔ˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ÛÎÔÈ¿. ŒÙÛÈ, ·Ó ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ ÙÔ˘˜ ¶›ÙÚÈ, ÙfiÙ ™¿Ì· Â›Ó·È ÙÔ ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘˜ Î·È ƒÈÎ Ô Î·Ù·ÛÙÚÂÙÈÎfi˜ ÊıfiÁÁÔ˜ ÙÔ˘˜. OÈ ÙÚÂȘ µ¤‰Â˜ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÚÔÊ·ÓÒ˜ Û οı ÙÚÈ¿‰· Ù˘ º‡Û˘ Î·È Û·˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ˆ Ó’ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙȘ ·Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ˜ ¶Ô˘Ú¿Ó·…” “∞’ Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ηÚÌÈο ̤۷ Ô˘ ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÁÈ· Ó· ‰È·Ï¿ÛÛÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘, Ô ‹¯Ô˜ ‹ Ô ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ, ÁÈ·Ù› Ë ÔÌÈÏ›· Â›Ó·È ÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ·Èı¤Ú·, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚¤‚·È· ΢‚ÂÚÓ¿ ÙËÓ Î·ÙÒÙÂÚË ÙÂÙÚ¿‰· O ¡OªO™ ∆∏™ Oπ∫O¡Oªπ∞™ 215 ∏ ÌÂÁ¿ÏË §∂•∏, Ë ÔÔ›· ˯› Â› ÂηÙfi ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ µÚ¿¯Ì· ‹ ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ ·ÓÙ‹¯ËÛ‹ Ù˘ Û’ ¤Ó· ÔÏfiÎÏËÚÔ ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ·, Â›Ó·È Ô ÈÂÚfi˜ ‹¯Ô˜ ÙÔ˘ A U M. ™Â ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË Î·È fiˆ˜ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Û ¯ÚfiÓÔ Î·È ¯ÒÚÔ, ηı¤Ó· ·fi Ù· ÙÚ›· ·˘Ù¿ Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰Ë ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ÌÈ·˜ ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û·˜ ÊÚ¿Û˘ Ë ÔÔ›· ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜. ŒÓ· ÁÚ¿ÌÌ· Ì ÌÈ· ·ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ‹¯ˆÓ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙÔÓ ÎÚ·‰·ÛÌfi ‹ ÙÔ ÊıfiÁÁÔ ÙÔ˘ µÚ¿¯Ì·, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ Î˘Ú›·Ú¯Ë ÛÙËÓ ‡ÏË fi„Ë Ù˘ ÓÔËÌÔÛ‡Ó˘. ∞’ fiÔ˘ ÚÔ·ÙÂÈ Î·È ÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ÛÙÔ ÂÓÙ¿ÁˆÓÔ, ÛÙËÓ ¤ÌÙË ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÓÔ˘ Î·È ÛÙ· ¤ÓÙ ‰›· Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÂͤÏÈ͢. ∆· ¤ÓÙ ·˘Ù¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, fiÙ·Ó ÂÎʈÓËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÔÚıfi ÊıfiÁÁÔ, ·Ú¤¯Ô˘Ó ÙÔ ÎÏÂȉ› ÁÈ· ÙËÓ ·ÏËıÈÓ‹ ÂÛˆÙÂÚÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ‡Ï˘ ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯fi Ù˘ – Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ó· ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÚı‹ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ Ù˘ OÈÎÔÓÔÌ›·˜. ªÈ· ¿ÏÏË ÊÚ¿ÛË ÂÙ¿ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿, ‹ ÂÓfi˜ ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ηı¤Ó·Ó ·’ ÙÔ˘˜ ÂÙ¿ O˘Ú¿ÓÈÔ˘˜ ∞ÓıÚÒÔ˘˜, ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ÙÔÓ ‹¯Ô ‹ ÙÔ ÊıfiÁÁÔ Ù˘ fi„˘ ÙÔ˘ µÈÛÓÔ‡, Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÏÔÁÔ˚΋˜ fi„˘, Ù˘ fi„˘ Ù˘ ÌÔÚÊÈ΋˜ ‰fiÌËÛ˘. ªÂ ÙËÓ ÔÚı‹ ‹ ÙË ÌÂÚÈ΋ ÂÎÊÒÓËÛ‹ Ù˘, Ì ÙËÓ Ï‹ÚË ‹ ÙËÓ ËÌÈÙÂÏ‹ ·ÓÙ‹¯ËÛ‹ Ù˘, ‰ÔÌÔ‡ÓÙ·È Î·È ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÌÔÚʤ˜. O ¡fiÌÔ˜ Ù˘ ŒÏ͢ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi Ù˘ ‡Ï˘ Î·È ÙË Û˘Ó¤ÓˆÛ‹ Ù˘ Û ÌÔÚÊ‹ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜. ∫·ÙfiÈÓ ÌÈ· ÙÚ›ÙË §¤ÍË ‹ ÊÚ¿ÛË ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙȘ ¿ÏϘ ‰‡Ô, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ÏÔÁÔ˚΋ §¤ÍË Î·È ÂÈʤÚÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÔÎÔڇʈÛË. ∂›Ó·È ÌÈ· §¤ÍË ÂÓÓ¤· ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÎÈ ¤ÙÛÈ ¤¯Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÎÔÛȤӷ ‹¯Ô˘˜ (5+7+9) ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. OÈ ÂÓÓ¤· ÙÂÏÈÎÔ› ‹¯ÔÈ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Û‡ÓıÂÛË Î·È ÙË ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜ ·fi ÙË ÌÔÚÊ‹. ∞ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙȘ ÂÓÓ¤· ‹ Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ·¤Ú·, ÙÔ˘ ˘Úfi˜, ÙÔ˘ ‡‰·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ Á˘. ∏ ·ÓıÚÒÈÓË Ï·ÏÈ¿ ‹ ÁÏÒÛÛ· ÂÚȤ¯ÂÈ Û˘ÓÂÒ˜ fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¡Ù¤‚· ÎÈ ·˘Ù¿ Ù· ÛÙÔȯ›· Â›Ó·È ‚‚·›ˆ˜ Ù· ʈӋÂÓÙ· Î·È Ù· Û‡Ìʈӷ. OÈ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ Î·È Ù˘ Û¯¤Û˘ ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ¡Ù¤‚· Ô˘ ÚÔ˚ÛÙ·ÓÙ·È ÛÙÔ ÏÂÙÔÊ˘‹ ÎfiÛÌÔ, ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ·ÏËıÈÓ‹˜ ª¿ÓÙÚ· ™¿ÛÙÚ·, Ô˘ ‚¤‚·È· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ Â·˚fiÓÙˆÓ.” – ªÂÚÈΤ˜ ™Î¤„ÂȘ ÛÙËÓ °ÎÈÙ¿. 218 216 219 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ª˘‹ÛÂȘ, fiÔ˘ οı ̇ËÛË ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÌÈ· ÙÂÏÂÈfiÙÂÚË ¤ÓˆÛË ÙÔ˘ ∂·˘ÙÔ‡ Ì ÙÔÓ ¶·Ó-∂·˘Ùfi Î·È ÌÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ·’ ÙÔ ‰fiηÓÔ Ù˘ ‡Ï˘. ŸÙ·Ó ÙÂÏÂÈÔÔÈËı› Ë ·›ÛıËÛË Ù˘ ·ÎÔ‹˜ Û fiÏ· Ù· ‰›· (οÙÈ Ô˘ Â¤Ú¯ÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÔÚı‹ ηٷÓfiËÛË ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ Ù˘ OÈÎÔÓÔÌ›·˜), ÔÈ ÙÚÂȘ ·˘Ù¤˜ ÌÂÁ¿Ï˜ §¤ÍÂȘ ‹ ÊÚ¿ÛÂȘ ı· ηٷÛÙÔ‡Ó ÁÓˆÛÙ¤˜. O °ÓÒÛÙ˘ ı· ÙȘ ÚÔʤÚÂÈ ÛÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ·ÏËıÈÓ‹ ÎÏ›‰·, ÛÌ›ÁÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔÓ ‹¯Ô ÙÔ˘ Ì ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi fiÁÎÔ ÙÔ˘ ÎÚ·‰·ÛÌÔ‡ Î·È ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ ηٿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÌÈ· ·ÈÊÓ›‰È· ·ÓÙ›ÏË„Ë Ù˘ Ô˘ÛÈÒ‰Ô˘˜ ÙÔ˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Ì’ ∂ΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÂÎʤÚÔ˘Ó ÙȘ ϤÍÂȘ. ∫·ıÒ˜ Ô ‹¯Ô˜ Ù˘ ‡Ï˘ ‹ ÙÔ˘ µÚ¿¯Ì· ı· ‚ÚÔÓÙ¿ ÛÙ’ ·˘ÙÈ¿ ÙÔ˘ Û’ fiÏ· Ù· ‰›·, ı· ‰ÂÈ fiϘ ÙȘ ÌÔÚʤ˜ Û·Ó Ï¿ÓË Î·È ı· ÂÏ¢ıÂÚˆı› ÁÈ·Ù› ı· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Û·Ó ·ÓÙ·¯Ô‡ ·ÚfiÓÙ·. ∫·ıÒ˜ Ô ‹¯Ô˜ ÙÔ˘ µÈÛÓÔ‡ ı’ ·ÓÙ˯› ̤۷ ÙÔ˘, ı· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Û·Ó ÙÂÏÂÈÔÔÈË̤ÓË ÛÔÊ›· Î·È ı· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ ÊıfiÁÁÔ Ù˘ ‡·ÚÍ‹˜ ÙÔ˘ (‹ ÙÔ ÊıfiÁÁÔ ÙÔ˘ O˘Ú¿ÓÈÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘ ÛÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙÔ ™ÒÌ· ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È) ·’ ÙÔ˘˜ ÔÌ·‰ÈÎÔ‡˜ ÊıfiÁÁÔ˘˜ Î·È ı’ ·ÓÙÈÏËÊı› ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Û·Ó ·ÓÙÔÁÓÒÛÙË. ∫·ıÒ˜ Ô ‹¯Ô˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ fi„˘ ‹ Ù˘ fi„˘ ÙÔ˘ ª·¯·ÓÙ¤‚· ı’ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‡Ô, ı’ ·ÓÙÈÏËÊı› ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Û·Ó ·ÁÓfi ¶Ó‡̷ Î·È ÛÙÔ ·ÔÎÔڇʈ̷ Ù˘ Û˘Á¯ÔÚ‰›·˜ ı· ‚˘ıÈÛÙ› ÛÙÔÓ ∂·˘Ùfi ‹ ÛÙËÓ ËÁ‹ ·’ fiÔ˘ ÚÔ‹ÏıÂ. ¢Â ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÓÔ˘˜, ‰Â ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ‡ÏË Î·È ‰Â ı’ ·Ô̤ÓÂÈ ·Ú¿ Ô ∂·˘Ùfi˜ ‚˘ıÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙÔÓ ˆÎ·Ófi ÙÔ˘ ∂·˘ÙÔ‡. ™Â οı ÛÙ¿‰ÈÔ Û¯ÂÙÈ΋˜ Â›Ù¢Í˘ ΢Úȷگ› οÔÈÔ˜ ·’ ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ – ÚÒÙ· Ô ÓfiÌÔ˜ Ù˘ ‡Ï˘, ηÙfiÈÓ Ô ÓfiÌÔ˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·’ ÙÔ ÓfiÌÔ ÙÔ˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘. ππ. ∂¶π∫OÀƒπ∫Oπ ¡OªOπ OÈ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÔ› ÓfiÌÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ ¡fiÌÔ Ù˘ OÈÎÔÓÔÌ›·˜, Â›Ó·È Ù¤ÛÛÂÚȘ Î·È ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ Î·ÙÒÙÂÚË ÙÂÙÚ¿‰·: 1. O ¡fiÌÔ˜ ÙÔ˘ ∫Ú·‰·ÛÌÔ‡, Ô˘ Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÙfiÓÔ ‹ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ‡Ï˘ οı ‰›Ô˘. ªÂ ÙË ÁÓÒÛË ·˘ÙÔ‡ O ¡OªO™ ∆∏™ Oπ∫O¡Oªπ∞™ 217 ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂϤÁ¯ÂÙ·È ÙÔ ˘ÏÈÎfi οı ‰›Ô˘ ÛÙȘ ÂÙ¿ ˘ԉȷÈÚ¤ÛÂȘ ÙÔ˘. 2. O ¡fiÌÔ˜ Ù˘ ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Â›Ó·È Ô ÓfiÌÔ˜ Ô˘ ‰È¤ÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ΛÓËÛË Î¿ı ·ÙfiÌÔ˘ Û οı ‰›Ô Î·È ˘Ô‰›Ô. 3. O ¡fiÌÔ˜ Ù˘ ÕˆÛ˘ ‰È¤ÂÈ ÂΛÓË ÙË Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ηٷϋÁÂÈ ÛÙË ÌË ÚÔÛÎfiÏÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙËÓ Ï‹ÚË ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ·’ ÙÔ ¿ÏÏÔØ ‰È·ÙËÚ› Â›Û˘ ÙËÓ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜ Û ÛÙ·ıÂÚ¿ ÛËÌ›· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÛÊ·›Ú· Ù˘ ·ÓÙ›ıÂÙ˘ ÔÏÈÎfiÙËÙ·˜. 4. O ¡fiÌÔ˜ Ù˘ ∆ÚÈ‚‹˜ ΢‚ÂÚÓ¿ ÙËÓ fi„Ë Ù˘ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ οı ·ÙfiÌÔ˘, ÙËÓ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Î·È ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ Û οı ¿ÏÏÔ ¿ÙÔÌÔ. ∫¿ı ¿ÙÔÌÔ Ù˘ ‡Ï˘ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÏÂÙËı› Û ٤ÛÛÂÚȘ fi„ÂȘ Î·È ‰È¤ÂÙ·È ·fi ¤Ó·Ó ‹ ·’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÓfiÌÔ˘˜. ·. ‚. Á. ‰. ∆Ô ¿ÙÔÌÔ ÎÚ·‰·›ÓÂÙ·È Ì’ ¤Ó· ÔÚÈṲ̂ÓÔ Ì¤ÙÚÔ. ¶ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Ì ÌÈ· ÔÚÈṲ̂ÓË Ù·¯‡ÙËÙ·. ¢Ú· Î·È ·ÓÙȉڿ ÛÙ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó. ¶ÚÔÛı¤ÙÂÈ ÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ıÂÚÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÙÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÎÈ ·Ó ›ӷÈ. OÈ ÁÂÓÈÎÔ› ·˘ÙÔ› ηÓfiÓ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ٷ ·ÙÔÌÈο ÛÒÌ·Ù·, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÂÎÙ·ıÔ‡Ó fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙ· ¿ÙÔÌ· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ ·ÏÏ¿ Î·È Û fiÏ· Ù· ÛÊ·ÈÚÔÂȉ‹ ÛÒÌ·Ù· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·, ıˆÚÒÓÙ·˜ ÙÔ Û·Ó ÎÔÛÌÈÎfi ¿ÙÔÌÔ. ∆Ô ÌÈÎÚÔÛÎÔÈÎfi ¿ÙÔÌÔ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ‰›Ô˘, ¤Ó· ‰›Ô, ¤Ó·˜ Ï·Ó‹Ù˘ ÎÈ ¤Ó· ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ·, ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È fiÏ· Ì ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ·˘ÙÔ‡˜ Î·È ‰È¤ÔÓÙ·È ·’ ÙÔ ¡fiÌÔ Ù˘ OÈÎÔÓÔÌ›·˜ Û ̛· ·’ ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ fi„ÂȘ ÙÔ˘. ∆ÂÏÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ô ÓfiÌÔ˜ ·˘Ùfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ΢ÚÈ·Ú¯Ëı› ·’ ÙÔ˘˜ Ì˘Ë̤ÓÔ˘˜ ÚÈÓ ÂÈÙ‡¯Ô˘Ó ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ó· ¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ‡ÏË Î·È 220 218 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‹ ‰‡Ó·ÌË ÛÙËÓ ‡ÏË Û‡Ìʈӷ Ì’ ·˘Ùfi ÙÔ ÓfiÌÔØ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ‡ÏË Î·È ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÁÈ· Ó· ÂÈÙ‡¯Ô˘Ó ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ Î·È Ó· ÂÈʤÚÔ˘Ó ÙËÓ Î·ÚÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ÛÎÔÒÓ ÙÔ˘ §fiÁÔ˘ ÛÙËÓ ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·. ª∂ƒO™ ¢∂À∆∂ƒO ∏§π∞∫O ¶Àƒ (∆Ô ¶˘Ú ÙÔ˘ ¡Ô˘) ∂π™∞°ø°π∫∂™ ∂ƒø∆∏™∂π™ ∆ª∏ª∞ ∞. ∆O ª∞¡∞™ ◊ ¡OÀ™ ∫∞π ∏ ºÀ™∏ ∆OÀ ∆ª∏ª∞ µ. ∆O ª∞¡∞™ ™∞¡ ∫O™ªπ∫O™, ™À™∆∏ªπ∫O™ ∫∞π ∞¡£ƒø¶π¡O™ ¶∞ƒ∞°O¡∆∞™ ∆ª∏ª∞ °. ∏ ∂°øπ∫∏ ∞∫∆π¡∞ ∫∞π ∆O ∏§π∞∫O ¶Àƒ ∆ª∏ª∞ ¢. ™∆OπÃ∂π∞∫∞ ∆∏™ ™∫∂æ∏™ ∫∞π ™∆OπÃ∂π∞∫∞ ∆OÀ ¶ÀƒO™ ∆ª∏ª∞ ∂. ∫π¡∏™∏ ™∆O ¶∂¢πO ∆OÀ ¡OÀ ∆ª∏ª∞ ∑. O ¡OªO™ ∆∏™ ∂§•∏™ ª∂ƒO™ ¢∂À∆∂ƒO ∂π™∞°ø°π∫∂™ ∂ƒø∆∏™∂π™ 1. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ÀÈÔ‡ Ì ÙÔÓ ◊ÏÈÔ; 2. ∆È Â›Ó·È Î·È Ò˜ ‚·›ÓÂÈ Ë ÂͤÏÈÍË; 3. °È·Ù› ÙÔ ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ¿Óˆ ÛÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ Ù˘ ‰˘·‰ÈÎfiÙËÙ·˜; 4. ∆È Â›Ó·È Ë Û˘Ó›‰ËÛË Î·È ÔÈ· Â›Ó·È Ë ı¤ÛË Ù˘ ÛÙÔ Û¯‹Ì·; 5. À¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ¿ÌÂÛË ·Ó·ÏÔÁ›· ÌÂٷ͇ ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÂÓfi˜ Ï·Ó‹ÙË, ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÎÈ ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘; 6. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë fi„Ë ÙÔ˘ ÓÔ˘; ¶ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ª·Ó·Û·Ô‡ÙÚ·; 7. °È·Ù› Â›Ó·È Î˘ÎÏÈ΋ Ë ÔÚ›· Ù˘ ÂͤÏÈ͢; 8. °È·Ù› ˘¿Ú¯ÂÈ Â͈ÙÂÚÈ΋ Î·È ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÁÓÒÛË; 9. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë Û¯¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ·: ·. ™ÙȘ ‰¤Î· ‰È·Ù¿ÍÂȘ; ‚. ™ÙÔ˘˜ ÂÙ¿ ÈÂÚÔ‡˜ Ï·Ó‹Ù˜; Á. ™ÙȘ ÂÙ¿ ·Ï‡ÛÔ˘˜ ÌÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘; ‰. ™ÙȘ ÂÙ¿ ÛÊ·›Ú˜ ÌÈ·˜ ·Ï‡ÛÔ˘; Â. ™ÙÔ˘˜ ÂÙ¿ Á‡ÚÔ˘˜ ÌÈ·˜ ÛÊ·›Ú·˜; ˙. ™ÙȘ ÂÙ¿ Ê˘ÏÂÙÈΤ˜ Ú›˙˜ Î·È ˘ÔÊ˘Ï¤˜; ¶ƒO∆OÀ ηٷÈ·ÛÙԇ̠̠ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ˘Úfi˜ ÙÔ˘ ÓÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ‹‰Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛı¤ÓÙ·, ı· ‹Ù·Ó ›Ûˆ˜ ˆÊ¤ÏÈÌÔ Ó· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙·Ì ÔÚÈṲ̂ӷ ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È Ó· ‰È¢ÎÚÈÓ›˙·Ì οÔÈ· ÛËÌ›·. ∆Ô ı¤Ì· Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ӷ ‰È·Û·ÊËÓ›ÛÔ˘Ì ·ÔÙÂÏ› ‚·ı‡ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Î·È Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙË ‚¿ÛË Î·ıÂÙ› ÔÚ·ÙÔ‡ Î·È ÁÓˆÛÙÔ‡ ÙfiÛÔ ·’ ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ fiÛÔ Î·È ·’ ÙËÓ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÛÎÔÈ¿. ªÂÏÂÙ‹Û·Ì οˆ˜ ÂΛÓÔ ÙÔÓ fiÏÔ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ô˘ ·ÔηÏԇ̠‡ÏË. ∆Ô ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ı›ÁÔ˘Ì ÙÒÚ· ·ÊÔÚ¿ ‰È¿ÊÔÚ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ıˆÚËıÔ‡Ó Û·Ó ™˘Ó›‰ËÛË 223 222 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ˆ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ı¤Ì·Ù· – ·’ fiÔ˘ Î·È Ë ıÂÌÂÏÈ҉˘ ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘: 224 ·. ∆ËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË Ù˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜. ‚. ∆ËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÀÈÔ‡ ̤ۈ ÙÔ˘ ∏Ï›Ô˘ Î·È ÙˆÓ Û˘Óԉ¢ÙÈÎÒÓ ÛÊ·ÈÚÒÓ ÙÔ˘, ‹ ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÔÏfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. Á. ∆ËÓ ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ Û˘Ó›‰ËÛ˘ Û ¯ÚfiÓÔ Î·È ¯ÒÚÔ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ó‡̷ÙÔ˜ Î·È ‡Ï˘. ∞Ó ÌÂÏÂÙËıÔ‡Ó Ù· ÙÚ›· ·Ú·¿Óˆ ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ı· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ˆ˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÚÈÂÎÙÈο Î·È Û˘ÓÂÒ˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, ‰Â Ì·˜ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÌÈ· ·fiÂÈÚ· ÁÈ· οÔÈ· ·‰Ú‹ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛË Ù˘ Û‡ÏÏ˄˘ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÂÚÈÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ÛÙ·‰È·Î‹˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ Û˘Ó›‰ËÛ˘. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì Ì ÓÔËÌÔÛ‡ÓË ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· ı· ‹Ù·Ó Û˘ÓÂÙfi Ó· ‰È·Ù˘ÒÛÔ˘Ì ηْ ·Ú¯‹Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ – (·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó Ì·˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¤˜ Î·È ÙȘ ¤¯Ô˘Ì ‹‰Ë ÛÙ·ıÌ›ÛÂÈ) – ı· ¯ÚËÛÈ̇ÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ Û·Ó ÈÎÚ›ˆÌ· Â› ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ·ÓÂÁ›ÚÔ˘Ó ÙÔ ·ÔÛÎÔÔ‡ÌÂÓÔ ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ· Ù˘ ÁÓÒÛ˘. ∂ÊfiÛÔÓ Ô ÛÔ˘‰·ÛÙ‹˜ Ù˘ ™ÔÊ›·˜ ηÙÔÚıÒÛÂÈ Ó· Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ı¤Ì·ÙÔ˜, ı· ÌÔÚ› ϤÔÓ Â˘ÎÔÏfiÙÂÚ· Î·È ·ÎÚÈ‚¤ÛÙÂÚ· Ó· ÙÔÔıÂÙ› ÙȘ ÏÂÙÔÌÂÚ¤ÛÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙȘ ·ÚÌfi˙Ô˘Û˜ ˘Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘˜. ÿÛˆ˜ Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ı· ‹Ù·Ó Ó· ı¤ÛÔ˘Ì ÔÚÈṲ̂ӷ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ¤ÂÈÙ· ÛÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ – ÔfiÙ ÔÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ı· ÂÓۈ̷ÙÒÓÔ˘Ó Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ‰È·Ù˘ÒÛÔ˘ÌÂ. ∆· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ÂÁ›ÚÔÓÙ·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο ÛÙÔ ÌÂÏÂÙËÙ‹ Ù˘ ª˘ÛÙÈ΋˜ ¢ÔÍ·Û›·˜, fiÙ·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‚ϤÂÈ ϤÔÓ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Û¯¤‰ÈÔ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÙÔ ÛˆÚfi ÙÔ˘ ÏÂÙÔÌÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÙ¿ÍÂÈ Û’ ·˘Ùfi. ∆· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ı¤ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Â›Ó·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: 1. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ÀÈÔ‡ Ì ÙÔÓ ◊ÏÈÔ; 2. ∆È Â›Ó·È Î·È Ò˜ ‚·›ÓÂÈ Ë ÂͤÏÈÍË; ∂π™∞°ø°π∫∂™ ∂ƒø∆∏™∂π™ 223 3. °È·Ù› ·˘Ùfi ÙÔ ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ¿Óˆ ÛÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ Ù˘ ‰˘·‰ÈÎfiÙËÙ·˜; 4. ∆È Â›Ó·È Ë Û˘Ó›‰ËÛË Î·È ÔÈ· Â›Ó·È Ë ı¤ÛË Ù˘ ÛÙÔÓ ·ÚfiÓ Û¯‹Ì· ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ; 5. À¿Ú¯ÂÈ ¿Ú·Á οÔÈ· ¿ÌÂÛË ·Ó·ÏÔÁ›· ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ·ÎfiÏÔ˘ıˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ: ÂÓfi˜ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÂÓfi˜ Ï·Ó‹ÙË, ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ ÎÈ ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘; 6. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë fi„Ë ÙÔ˘ ÓÔ˘ Î·È ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· Ë Ì·Ó·ÛÈ΋ ‹ ÓÔËÙÈ΋ ·Ú¯‹; ¶ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ª·Ó·Û·Ô‡ÙÚ· ‹ ÔÈ ÀÈÔ› ÙÔ˘ ¡Ô˘; 7. °È·Ù› Â›Ó·È Î˘ÎÏÈ΋ Ë ÔÚ›· Ù˘ ÂͤÏÈ͢; 8. °È·Ù› ıˆÚԇ̠ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÔÚÈṲ̂ÓË ÁÓÒÛË Û·Ó ÂÛˆÙÂÚÈ΋, ÂÓÒ ¿ÏϘ fi„ÂȘ Ù˘ ÁÓÒÛ˘ Û·Ó Â͈ÙÂÚÈΤ˜; 9. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë Û¯¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ·: ·. ™ÙȘ ‰¤Î· Ï·ÓËÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ; ‚. ™ÙÔ˘˜ ÂÙ¿ ÈÂÚÔ‡˜ Ï·Ó‹Ù˜; Á. ™ÙȘ ÂÙ¿ ·Ï‡ÛÔ˘˜ ÌÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘; ‰. ™ÙȘ ÂÙ¿ ÛÊ·›Ú˜ ÌÈ·˜ ·Ï‡ÛÔ˘; Â. ™ÙÔ˘˜ ÂÙ¿ Á‡ÚÔ˘˜ ÌÈ·˜ ÛÊ·›Ú·˜; ˙. ™ÙȘ ÂÙ¿ Ê˘ÏÂÙÈΤ˜ Ú›˙˜ Î·È ˘ÔÊ˘Ï¤˜; ∞ÊÔ‡ ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì Ӓ ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ì Ì ۇÓÙÔÌÔ Î·È Û˘ÓÔÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÛÙȘ ÂÓÓÈ¿ ·˘Ù¤˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È Û˘ÏÏ¿‚Ô˘Ì ̤۷ ·’ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ‰ÔıÔ‡Ó Î¿ÙÈ ·fi ÙÔ ÛÎÔfi Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ›Ûˆ ·’ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ Û˘Ó›‰ËÛ˘ ÙÔ˘ ÀÈÔ‡ (Ì fiÏ· fiÛ· Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ·˘Ù‹ Ë ¤ÎÊÚ·ÛË), ı· ›̷ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Û ÌÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÓÔ‹ÌÔÓ· ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ Î·È Ó’ ·ÓÙÈÏËÊıԇ̠̠ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÎÙËı›, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Û·Ó Ï·ÙÊfiÚÌ· ÙËÓ ÙˆÚÈÓ‹ Ì·˜ ÛÎÔÈ¿. ¶Ú¤ÂÈ ¿ÓÙ· Ó· ı˘ÌfiÌ·ÛÙ ˆ˜ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚȤÚÁÂÈ· ηıÒ˜ Î·È Ë ·ÒÙÂÚË Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÙÔ˘ §fiÁÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηÌÈ¿ ·Í›· ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ·˘Ùfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Û¯ÂÙ›˙ÂÈ ÙÔ ·ÚfiÓ Ì’ ÂΛÓÔ Ô˘ ÈÛÙ‡ÂÈ ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, Ó· ÂÍ·ÎÚÈ‚ÒÓÂÈ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ÂÈÙ‡¯ıËÎÂ Î·È Ó’ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Û ÙÈ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÙÔ ¿ÌÂÛÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ Ú¤ÂÈ 225 224 226 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ¢π∞°ƒ∞ªª∞ πV XAPTH™ TOY ¶§HPøMATO™ ™YMºøNA ME TON BA§ENTINO ¶ÚÒÙ· ÙÔ ñ (™ËÌ›Ô), Ë ∂Ó¿‰·, Ô µ˘ıfi˜, Ô ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ Î·È ·Î·Ù¿ÏËÙÔ˜ ¶·Ù‹Ú. ŒÂÈÙ· ÙÔ (∆Ú›ÁˆÓÔ), ‰ËÏ·‰‹ Ô µ˘ıfi˜ Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÎÔÚ¢ı¤Ó ˙‡ÁÔ˜ ‹ ¢˘¿‰·, Ô ¡Ô˘˜ Î·È Ë Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘ Ë ∞Ï‹ıÂÈ·. ⁄ÛÙÂÚ· ÙÔ (∆ÂÙÚ¿ÁˆÓÔ), Ë ‰ÈÏ‹ ¢˘¿‰· ‹ ∆ÂÙÚ·ÎÙ‡˜ ‹ ∆ÂÙÚ¿‰·, ‰ËÏ·‰‹ ‰‡Ô ¿ÚÚÂÓ˜ ||, Ô §fiÁÔ˜ Î·È Ô ÕÓıÚˆÔ˜ Î·È ‰‡Ô ı‹Ï· =, ÔÈ Û‡˙˘ÁÔ› ÙÔ˘˜ Ë ∑ˆ‹ Î·È Ë ∂ÎÎÏËÛ›·. ∂Ù¿ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜. ∆Ú›ÁˆÓÔ Ë ¢˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜, ∆ÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Ë ¢˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ⁄ÏË˜Ø Ë ∫¿ıÂÙË ∂˘ı›· ÙÔ ¢˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ Î·È Ë OÚÈ˙fiÓÙÈ· ÙÔ ¢˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ ⁄Ï˘. ∫·ÙfiÈÓ ¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ ¶ÂÓÙ¿ÁÚ·ÌÌ· , Ë ¶ÂÓÙ¿‰·, ÙÔ Ì˘ÛÙËÚÈ҉˜ ۇ̂ÔÏÔ ÙˆÓ ª·Ó·Û·Ô‡ÙÚ· ‹ ÀÈÒÓ Ù˘ ™ÔÊ›·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì·˙› Ì ÙȘ Û˘˙‡ÁÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙÔ 10 ‹ ÙË ¢Âο‰·Ø Î·È Ù¤ÏÔ˜ Ë ∂Í¿ÏÊ· ‹ Ù· Û˘ÌÏÂÎfiÌÂÓ· ∆Ú›ÁˆÓ· , Ë ∂Í¿‰·, Ô˘ Ì·˙› Ì ÙȘ Û˘˙‡ÁÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙÔ 12 ‹ ÙË ¢ˆ‰Âο‰·. ∆Ô ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ¶ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÔÈ π‰¤Â˜ ÙÔ˘ £Â›Ô˘ ¡Ô˘, 28 Û˘ÓÔÏÈο, ηıfiÛÔ Ô µ˘ıfi˜ ‹ Ô ¶·Ù‹Ú ‰ÂÓ ÚÔÛÌÂÙÚ¿Ù·È ÂÊfiÛÔÓ ·ÔÙÂÏ› ÙË ƒ›˙· ÙˆÓ ¿ÓÙˆÓ. OÈ ‰‡Ô ÌÈÎÚÔ› ·ÎÏÔÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ¶Ï‹ÚˆÌ· Â›Ó·È ÔÈ Û‡˙˘ÁÔÈ ÃÚÈÛÙfi˜-¶ÓÂ‡Ì·Ø Â›Ó·È ÌÂÙ·-ÂÎÔÚ‡ÛÂȘ Î·È ·fi ÌÈ· ¿Ô„Ë Û˘Ì‚ÔÏ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î¿ıÔ‰Ô ÙÔ˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÌ„˘¯ÒÛÂÈ Î·È Ó’ ·ÓÂÏ›ÍÂÈ ÙËÓ ⁄ÏË Ë ÔÔ›· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ›‰È· ËÁ‹Ø Î·È ·fi ÌÈ· ¿ÏÏË ¿Ô„Ë ÙËÓ Î¿ıÔ‰Ô ‹ ÂÓÛ¿ÚΈÛË ÙˆÓ ∫Ô˘Ì¿Ú· ‹ ÙˆÓ ∞ÓÒÙÂÚˆÓ ∂ÁÒ Ù˘ ∞ÓıÚˆfiÙËÙ·˜. “∂ø™ºOƒO™”, M¿˚Ô˜ 1890. ∂π™∞°ø°π∫∂™ ∂ƒø∆∏™∂π™ 225 Ó· ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÛÂÈ ÛÙË ‚·ıÌÈ·›· ·˘Ù‹ ‰È·‰Èηۛ· ·fiÎÙËÛ˘ Ï‹ÚÔ˘˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘. π. ¶Oπ∞ ∂π¡∞π ∏ ™Ã∂™∏ ∆OÀ ÀπOÀ ª∂ ∆O¡ ∏§πO; ∏ ÂÚÒÙËÛË ·˘Ù‹ Ì·˜ Ô‰ËÁ› ηْ ·Ú¯‹ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÀÈfi˜ Î·È ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∆Ô˘. ¶·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ fiÏ· Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Â¿ÍÈ· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÊÈÏÔÛÔÊÈο ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ‰‡Ô ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜Ø ÙÔ Ó‡̷ Î·È ÙËÓ ‡ÏË, ÙËÓ Ô˘ÚÔ‡Û· Î·È ÙËÓ Ú·ÎÚ›ÙÈ. ∆›ÓÔ˘ÌÂ Û˘¯Ó¿ Ó· Û˘Á¯¤Ô˘Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ “¶Ó‡̷ Î·È ‡ÏË” Ì fiÚÔ˘˜ fiˆ˜ “˙ˆ‹ Î·È ÌÔÚÊ‹” ‹ “Û˘Ó›‰ËÛË Î·È ÊÔÚ¤·˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘”. ∂›Ó·È Û˘Ó·Ê›˜ ·ÏÏ¿ ı· ·ÔÎÙÔ‡Û·Ì ηı·ÚfiÙÂÚË ÚÔÔÙÈ΋ ·Ó Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÔ‡Û·Ì ˆ˜ Â›Ó·È ÔÚıfiÙÂÚË Ë ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ¶Ó‡̷ Î·È ‡ÏË ÁÈ· Ù· ÚÔ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ‹ Ù˘ Á¤ÓÓËÛ˘ ÂÓfi˜ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ŸÙ·Ó ÙÔ ¶Ó‡̷ Î·È Ë ‡ÏË ·ÏÏËÏÔÛ¯ÂÙÈÛıÔ‡Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Î·È Ï‹ÍÂÈ ÙÔ Ú·Ï·ÁÈ·Îfi ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ‹ ÌÂÛԉȿÛÙËÌ· ‰‡Ô Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ÙfiÙ ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÔÈ fiÚÔÈ ˙ˆ‹ Î·È ÌÔÚÊ‹ ‹ Û˘Ó›‰ËÛË Î·È ÊÔÚ›˜ Ù˘, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ·Ê·›ÚÂÛ˘ Û˘Ó›‰ËÛË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, ÌÔÚÊ‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, Ô‡ÙÂ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ˙ˆ‹ ÂΉËÏÔ‡ÌÂÓË Û·Ó ‰ÚÒÛ· ·Ú¯‹. À¿Ú¯ÂÈ ¶Ó‡̷-Ô˘Û›· ·ÏÏ¿ Û ηٿÛÙ·ÛË ËÚÂÌ›·˜, Ù¤ÏÂÈ·˜ Ô˘‰ÂÙÂÚfiÙËÙ·˜, ·ÚÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ·ıËÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù· ‰‡Ô ·˘Ù¿ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÔÓÙ·ÈØ ·ÏÏËÏÂÓÂÚÁÔ‡ÓØ Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÂÎÙÔ›˙ÂÈ ÙËÓ ËÚÂÌ›·Ø Ë ıÂÙÈÎfiÙËÙ· ·Ú·ÁΈӛ˙ÂÈ ÙËÓ ·ÚÓËÙÈÎfiÙËÙ·Ø Ë ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ·ÓÙÈηıÈÛÙ¿ ÙËÓ ·ıËÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÚˆÙÔÁÂÓ›˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È È· Ô˘‰¤ÙÂÚÔÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ ¤ÏÎÔ˘Ó ÎÈ ·ˆıÔ‡Ó, ÂÂÓÂÚÁÔ‡Ó Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó. ªfiÓÔ ÙfiÙÂ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ¤¯Ô˘Ì ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ÂÌ„˘¯ÒÓÂÙ·È ·fi ˙ˆ‹ Î·È Û˘Ó›‰ËÛË Ô˘ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ ηٿÏÏËÏˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. ¶Ò˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÊÚ·Ûı› ·˘Ùfi; ªÂ fiÚÔ˘˜ ˘Úfi˜, fiÙ·Ó ‰‡Ô ËÏÂÎÙÚÈÎÔ› fiÏÔÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Û¯¤ÛË, ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ıÂÚÌfiÙËÙ· Î·È Êˆ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ fiÚ·ÛË Î·È ·›ÛıËÛË. ∏ ·Ú·¿Óˆ Û¯¤ÛË Â¤Ú¯ÂÙ·È Î·È ÙÂÏÂÈÔÔÈÂ›Ù·È ‰È·ÚÎÔ‡Û˘ Ù˘ ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜. ∏ ıÂÚÌfiÙËÙ· Î·È ÙÔ Êˆ˜ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·’ ÙËÓ ¤ÓˆÛË ÙˆÓ ‰‡Ô fiψÓ, ‹ ÙÔÓ ·fiÎÚ˘ÊÔ Á¿ÌÔ 227 226 228 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ÙÔ˘ ·ÚÛÂÓÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ıËÏ˘ÎÔ‡, ÙÔ˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ (·ÙÚfi˜) Î·È Ù˘ ‡Ï˘ (ÌËÙÚfi˜). ªÂ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Ë ¤ÓˆÛË ·˘Ù‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙÔ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ·, ÙÔÓ ÀÈfi ÙÔ˘ ¶·ÙÚfi˜ Î·È Ù˘ ªËÙÚfi˜. ªÂ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙÔÓ ◊ÏÈÔ Û·Ó ÙÔ ÔÏÈÎfi ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ÔÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ʈÙfi˜ Î·È Ù˘ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜. ªÂ fiÚÔ˘˜ ˘Úfi˜, ·fi ÙËÓ ¤ÓˆÛË ‹ ÙËÓ ÂÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ˘Úfi˜ (¶Ó‡̷ÙÔ˜) Î·È ÙÔ˘ ˘Úfi˜ ‰È· ÙÚÈ‚‹˜ (ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤Ó˘ ‡Ï˘) ·Ú¿ÁÂÙ·È ËÏÈ·Îfi ˘Ú. ∆Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ı· ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ¿Óˆ ·’ fiÏ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋ ÙÔ˘ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÁÈ· ÙË ‚·ıÌÈ·›· ·‡ÍËÛË Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ Ù˘ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ Ô˘ ı· ÓÈÒıÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ˘ ʈÙfi˜ Ô˘ ı· ‚ϤÔ˘ÌÂ. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì ÏËÚ¤ÛÙÂÚ· ÙÔ ·ÊËÚË̤ÓÔ ·˘Ùfi ˙‹ÙËÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ ‹ ÙÔÓ ·ÓÂÏÈÛÛfiÌÂÓÔ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÎfiÛÌÔ˘˜ ¿ÓıÚˆÔ. O ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Ù˘ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ (·ÙÂÏÔ‡˜ ÚÔÛˆÚÈÓ¿) ÙˆÓ ‰‡Ô fiÏˆÓ ÙÔ˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ (ÙÔ˘ ¶·ÙÚfi˜ ÂÓ ÙÔȘ O˘Ú·ÓÔ›˜) Î·È Ù˘ ‡Ï˘ (Ù˘ ªËÙÚfi˜). ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¤ÓˆÛ˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·ÙÔÌÈÎÔÔÈË̤ÓÔ˜ ÀÈfi˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ‹ ÌÈ· ÌÔÓ¿‰· ÙÔ˘ ı›Ԣ ∂·˘ÙÔ‡, ¤Ó· ÌÈÎÚÔÛÎÔÈÎfi ·ÓÔÌÔÈfiÙ˘Ô ÛÙÔ Î·ÙÒÙ·ÙÔ ‰›Ô ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÀÈÔ‡ ÙÔ˘ £ÂÔ‡, ÙÔ˘ ¶·Ó-∂·˘ÙÔ‡, Ô˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÛÎÔÈÎÒÓ ˘ÈÒÓ, ÙˆÓ ·ÙÔÌÈÎÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ∂·˘ÙÒÓ ÎÈ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. O ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ˜, ÂÎÊÚ·˙fiÌÂÓÔ˜ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ‹ ·fi ÙËÓ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ ¿Ô„Ë, Â›Ó·È ¤Ó·˜ ‹ÏÈÔ˜ Û ÌÈÎÚÔÁÚ·Ê›· Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ·fi ÙȘ ÔÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ ʈÙfi˜. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ Êˆ˜ ·˘Ùfi ‚Ú›ÛÎÂÙ·È “˘fi ÙÔÓ Ìfi‰ÈÔÓ”, ÎÚ˘Ì̤ÓÔ ‚·ıÈ¿ ·fi ¤Ó·Ó ¤ÏÔ ‡Ï˘, ·ÏÏ¿ Ì ÙËÓ Ú¤Ô˘Û· ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ı· ··ÛÙÚ¿„ÂÈ Û ٤ÙÔÈÔ ‚·ıÌfi ÒÛÙ ٷ ¤Ï· ı· ÂÍ·Ê·ÓÈÛıÔ‡Ó Ì¤Û· Û ÌÈ· ·ÛÙÚ·Ô‚ÔÏ‹ ıÂÛ¤ÛÈ·˜ ·›ÁÏ˘. ªÂȈ̤ÓË Â›Ó·È ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Î·È Ë ÌÈÎÚÔÎÔÛÌÈ΋ ıÂÚÌfiÙËÙ·, ‹ Ë Ì·ÁÓËÙÈ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÌÈÎÚÔÎÔÛÌÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ·ÈÛıËÙ‹ (Ì ÙËÓ ·ÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ fiÚÔ˘), ·ÏÏ¿ Ì ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÔÈ ÂÎÔÚ‡ÛÂȘ Ù˘ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ – ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ÂÛÒÙÂÚ˘ ÊÏfiÁ·˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ·ÊÔÌÔ›ˆÛË Ù˘ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ ¿ÏÏˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ – ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ ÒÛÙÂ Ë ·ÏÏËÏÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ·ÙÔÌÈÎÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ∂·˘ÙÒÓ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ Ù¤ÏÂÈ· Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË Ù˘ ÊÏfiÁ·˜ ̤۷ ÛÙÔÓ Î·ı¤Ó· ηıÒ˜ ∂π™∞°ø°π∫∂™ ∂ƒø∆∏™∂π™ 227 Î·È Û ·Ó¿ÌÂÈÍË Ù˘ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜Ø ·˘Ùfi ı· Û˘Ó¯ÈÛı› ˆÛfiÙÔ˘ ‰Â ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ú¿ “ÌÈ· ÊÏfiÁ· Ì ·Ì¤ÙÚËÙÔ˘˜ ÛÈÓı‹Ú˜” ̤۷ Ù˘ Î·È Ë ıÂÚÌfiÙËÙ· ı· Â›Ó·È Î·ıÔÏÈ΋ Î·È ÈÛÔ˙˘ÁÈṲ̂ÓË. ŸÙ·Ó Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi Î·È Î¿ı ÀÈfi˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ı· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÙÂÏÂÈÔÔÈË̤ÓÔ˜ ◊ÏÈÔ˜ Ô˘ ı· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ʈ˜ Î·È ıÂÚÌfiÙËÙ· Ù¤ÏÂÈ· ÂÎÊÚ·Ṳ̂ӷ, ÙfiÙ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ·, Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÀÈfi˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡, ı· Á›ÓÂÈ Ô ÙÂÏÂȈ̤ÓÔ˜ ◊ÏÈÔ˜. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ı· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ÙfiÙ ·fi ¤Ó· “··‡Á·ÛÌ· ‰fi͢” Î·È ·fi ÌÈ· ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· Ô˘ ı· ÙÔ Û˘Ó‰¤ÂÈ Ì ÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ, ÂÈʤÚÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ ÀÈÔ‡ Î·È ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ∆Ô˘ ÛÙËÓ Ôχ Ì·ÎÚÈÓ‹ ËÁ‹ ·’ fiÔ˘ ÂÎÔÚ‡ıËÎÂ Ô ·Ú¯¤ÁÔÓÔ˜ ·ÏÌfi˜. ™˘ÓÂÒ˜ Ó· ¤¯ÂÙ ˘fi„Ë: ¶ÚÒÙÔ, fiÙÈ Ô ÀÈfi˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ·ÎÙÈÓÔ‚fiÏÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ¤ÓˆÛ˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ Î·È ⁄Ï˘ Î·È ÌÔÚ› Ó· ÂÎÏËÊı› Û·Ó Ë ÔÏfiÙËÙ· ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ˘ ∏Ï›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÂÙ¿ ÈÂÚÒÓ Ï·ÓËÙÒÓ. ¢Â‡ÙÂÚÔ, fiÙÈ Ô ÀÈfi˜ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙȘ ÔÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ʈÙfi˜ Î·È Ù˘ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜, fiˆ˜ ÎÈ Ô ◊ÏÈÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·Ùfi˜ Ì·˜. ∆Ú›ÙÔ, fiÙÈ Ô ÀÈfi˜ Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ “˘Úfi˜ ‰È· ÙÚÈ‚‹˜” Î·È ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ˘Úfi˜ Î·È Û˘ÓÈÛÙ¿ Ô ÿ‰ÈÔ˜ “ËÏÈ·Îfi ˘Ú” ‹ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ‰‡Ô, ·’ fiÔ˘ ·ÔÚÚ¤ÂÈ Î·ıÂÙ› Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÔÚ·Ùfi Î·È Î·ıÂÙ› Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ·ÈÛıËÙfi. ∆ÂÏÈο, fiÙÈ Ô ÀÈfi˜ ·ÔÙÂÏ› ÂÔ̤ӈ˜ ÙËÓ ÂӉȿÌÂÛË ÂΉ‹ÏˆÛË Î·È ˘fi ÙËÓ ·ÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÂΛÓÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿Óˆ Î·È ·fi ÂΛÓÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î¿Ùˆ. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Ô ÀÈfi˜ ÛÙÔ ‰ÈÎfi ∆Ô˘ ‰›Ô (ÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi ÓÔËÙÈÎfi ‰›Ô) Â›Ó·È ÙÔ ÂÁˆÈÎfi ÛÒÌ· ÙÔ˘ §fiÁÔ˘ Ì ÙËÓ ›‰È· ¤ÓÓÔÈ· ˘fi ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ÂÁˆÈÎfi ÛÒÌ· ÙÔ˘ ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ÚÔ˚fiÓ ¤ÓˆÛ˘ Ù˘ ∂Ó¿‰·˜ ‹ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ Ì ÙËÓ ‡ÏË. Ÿˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ÂÁˆÈÎfi ÛÒÌ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ (ÙÔ ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ ·ÈÙÈ҉˜ ÛÒÌ·) ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ï¿ Û ‰È·‰Èηۛ· Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ‰›¯ˆ˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÔÔÈËı› ·ÎfiÌË, ¤ÙÛÈ ÌÔÚԇ̠Ӓ ·ÔÊ·Óıԇ̠ˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÙÔ ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· ηıÒ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË ∑ˆ‹ ÙÔ˘ £ÂÔ‡. µÚ›ÛÎÂÙ·È Û ‰È·‰Èηۛ· ÙÂÏ›ˆÛ˘. O ÀÈfi˜, ÂΉËÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ‰È· ÙÔ˘ ∏Ï›Ô˘ Î·È Ù˘ ÛÊ·›Ú·˜ ÂÈÚÚÔ‹˜ ÙÔ˘, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÎfiÌË ÛÙË Ê¿ÛË Ù˘ ÛÙ·‰È·Î‹˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÌfiÓÔ fiÙ·Ó Î¿ı ·ÙÙ·ÚÔ ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ ∆Ô˘ ı· ÂΉËÏÒÓÂÈ 229 228 230 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ Ï‹ÚË ˙ˆÓÙ¿ÓÈ· Î·È ÔÌÔÈfiÌÔÚÊÔ ÎÚ·‰·ÛÌfi ı· Â›Ó·È “Ù¤ÏÂÈÔ˜” Î·È ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˜. ªfiÓÔ fiÙ·Ó Ë ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ∆Ô˘ Î·È Ë ÊˆÙÂÈÓ‹ ∆Ô˘ ¤ÎıÂÛË ı· Â›Ó·È Ù¤ÏÂÈ· ÔÚ·Ù¤˜ ÎÈ ·ÈÛıËÙ¤˜, ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙË ı¤ÛË ∆Ô˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Ô˘Ú¿ÓÈÔ˘˜ ·ÛÙÂÚÈÛÌÔ‡˜ (·Ô‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÀÈfi˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ Ì ÎÔÛÌÈ΋ ¤ÓÓÔÈ·). ªfiÓÔ fiÙ·Ó Î¿ı ·ÙÙ·ÚÔ ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ ∆Ô˘ ı· Â›Ó·È ÌÈ· ÛÊ·›Ú· ·ÎÙÈÓÔ‚fiÏÔ˘ ‰fiÍ·˜ – ¤Ó· ··‡Á·ÛÌ· ˘Úfi˜ Î·È ÊˆÙfi˜ ηıÒ˜ Î·È ÌÈ· ËÁ‹ Ì·ÁÓËÙÈ΋˜ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ ‹ ıÂÚÌfiÙËÙ·˜, Ì ÙËÓ ·ÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· – ı· “Ï¿Ì„ÂÈ” Ô ÀÈfi˜ ÂÓ ÙÔȘ O˘Ú·ÓÔ›˜. ∫·ıÒ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, ·fi ÙËÓ ÎÔÛÌÈ΋ ÛÎÔÈ¿ Ô ‹ÏÈÔ˜ Ì·˜ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ù¤Ù·ÚÙ˘ Ù¿Í˘ Î·È ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ Î·ÙÒÙ·ÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi ‰›Ô. ŸÙ·Ó Ô ÀÈfi˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ∏Ï›Ô˘ ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÙËÓ Ï‹ÚË ¤ÎÊÚ·ÛË (‰ËÏ·‰‹ ÙÂÏÂÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛ‹ ∆Ô˘ Û ʈ˜ Î·È ıÂÚÌfiÙËÙ·), ÙfiÙ ı· Ï¿Ì„ÂÈ Û’ ¤Ó· ¿ÏÏÔ ‰›Ô, ÂΛÓÔ ÙÔ˘ ÎÔÛÌÈÎÔ‡ ÓÔËÙÈÎÔ‡. ∞Ó¿ÏÔÁ· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÙÔ ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ ‹ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ŸÙ·Ó ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ï¿Ì„ÂÈ Ï‹Úˆ˜, fiÙ·Ó Ë Ì·ÁÓËÙÈ΋ ÙÔ˘ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ¤ÓÙÔÓ˘ ·ÏÏËÏÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ‹ Ù˘ ÔÌ·‰È΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, ÙfiÙ ı· ¤¯ÂÈ ÂÈÙ‡¯ÂÈ Ï‹ÚË ·˘ÙÔ¤ÎÊÚ·ÛË Î·È ı· ¤¯ÂÈ ÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ÙÔ ÓÔËÙÈÎfi ‰›Ô ̤۷ ÛÙË ÛÊ·›Ú· ÂÈÚÚÔ‹˜ ÎÈ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙÔ˘. £· ıˆÚÂ›Ù·È ÙfiÙ ¢È‰¿ÛηÏÔ˜. ∞Ó‹ÎÂÈ Â›Û˘ ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË Ù¿ÍËØ Â›Ó·È Ë ÙÂÙÚ·ÎÙ‡˜. ∆Ô ·ÈıÂÚÈÎfi ‰›Ô Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ Ì ÙË Ê˘ÛÈ΋ ¤ÓÓÔÈ·, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô ‹ÏÈÔ˜ Î·È ÔÈ Ï·Ó‹Ù˜, ηıÒ˜ Ì·˜ ϤÁÔ˘Ó, ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÂÛˆÙÂÚÈο ˆ˜ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È Û ·ÈıÂÚÈ΋ ‡ÏË. “ø˜ ¿Óˆ, Ô‡Ùˆ Î·È Î¿Ùˆ”, ‰ËÏÒÓÂÈ Ô ·fiÎÚ˘ÊÔ˜ ÓfiÌÔ˜. ∂Ô̤ӈ˜ Ë Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ÀÈÔ‡, ÙÔ˘ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ÂÎ ÙÔ˘ ¶·ÙÚfi˜ ÎÈ ÂÎ Ù˘ ªËÙÚfi˜, ÚÔ˜ ÙÔÓ ◊ÏÈÔ Â›Ó·È ›‰È· Ì ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ÊÔÚ¤· ‰È· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›. ™˘ÓÈÛÙ¿ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·Ùfi˜ ∆Ô˘, ÙÔ ÊÔÚ¤· ¤ÎÊÚ·Û‹˜ ∆Ô˘Ø ·ÔÙÂÏ› ÙË ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ÂÌ„˘¯ÒÓÂÙ·È ·’ ÙË ˙ˆ‹ ∆Ô˘ Ì ÂȉÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙËÓ: ·. ‚. Á. ‰. Â. ∞fiÎÙËÛË ÂÌÂÈÚ›·˜. ∞ÔηٿÛÙ·ÛË Â·Ê‹˜. ∞Ó¿Ù˘ÍË Ï‹ÚÔ˘˜ ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·˜. ∫·Ù¿ÎÙËÛË Ï‹ÚÔ˘˜ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ ‹ ÂϤÁ¯Ô˘. ∂›Ù¢ÍË “¿Ó‰ÚˆÛ˘” ÎÔÛÌÈο. O ÎÔÛÌÈÎfi˜ ÃÚÈÛÙfi˜ Ú¤- ∂π™∞°ø°π∫∂™ ∂ƒø∆∏™∂π™ 229 ÂÈ Ó· ÛÙ·ı› ÛÙÔ ‡„Ô˜ “ÂÓfi˜ ·Ó‰Úfi˜ ÙÂÏ›Ԣ”, fiˆ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÛÙË ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ µ›‚ÏÔ.93 ˙. ¢È‡ڢÓÛË Ù˘ Û˘Ó›‰ËÛ‹˜ ∆Ô˘. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÛÙ¿‰È· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÎÙËıÔ‡Ó Û ÎÔÛÌÈο Â›‰· Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÚfiÔ Ô˘ Ô ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ˜ Ì¿¯ÂÙ·È ÁÈ· ·ÚfiÌÔÈ· ȉ·ÓÈο ÛÂ Û˘ÛÙËÌÈο Â›‰·. ππ. ∆π ∂π¡∞π ∫∞π ¶ø™ µ∞π¡∂π ∏ ∂•∂§π•∏; 1. OÈ µÈfi΢ÎÏÔÈ. ¢ÂÓ ÚÔÙ›ıÂÌ·È Â‰Ò Ó· ·Û¯ÔÏËıÒ Î·ıfiÏÔ˘ Ì ÙËÓ ·ÓÂÏÈÎÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ˘ԉ›͈ ÛÂ Û˘ÓÙÔÌ›· fiÙÈ Ë fiÏË Ì¤ıÔ‰Ô˜ Ù˘ ÂͤÏÈ͢ ¤ÁÎÂÈÙ·È ·Ï¿ ÛÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ˘ÏÈ΋˜ fi„˘ ÛÙËÓ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋, ÒÛÙÂ Ë ÚÒÙË Ó’ ·Ô‰Âȯı› ÔÏfiÙÂÏ· ηٿÏÏËÏË Û·Ó ÛÒÌ· ¤ÎÊÚ·Û˘ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘. O ‚Èfi΢ÎÏÔ˜ ÙÔ˘ ÀÈÔ‡ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û ÂηÙfi ¤ÙË ÙÔ˘ µÚ¿¯Ì· ηٿ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ô˘ Ô ‚Èfi΢ÎÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û’ ¤Ó·Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔ ·ÚÈıÌfi ÂÙÒÓ Ô˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ Î¿ÚÌ· ÙÔ˘. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‚Èfi΢ÎÏÔ˘ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ È‰È·›ÙÂÚfi ÙÔ˘ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Î·È ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿ ·fi ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ·ËÛ˘, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· Ô ∂·˘Ùfi˜ ÂÈÛÎÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ˘ÏÈ΋ fi„Ë, ˆ˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· Ô ∞ÓÒÙÂÚÔ˜ ∂·˘Ùfi˜ ·ÔÎÙ¿ Ï‹ÚË Î·ÙÔ¯‹ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂Ó˘ ÌÔÚÊ‹˜. ∆Ô ÛÙ¿‰ÈÔ ·˘Ùfi ÔÈΛÏÏÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ¿ÙÔÌ·. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÂÈ˙ËÙ¿ ÏËÚ¤ÛÙÂÚË ·˘ÙÔÛ˘Ó›‰ËÛË Î·È (ÂÊfiÛÔÓ ÚÔ¯ˆÚ¿ ÈηÓÔÔÈËÙÈο) ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì¤Û· ·’ ÙË ÌÔÚÊ‹ fiÏÔ Î·È ÈÔ ÈηÓÔÔÈËÙÈο. ™Â οı ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‚Èfi΢ÎÏÔ ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÙÔ˘ ∂ÁÒ ‹ ∂·˘ÙÔ‡ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì ˆ˜ Ë ¤ÎÊÚ·ÛË ·˘Ù‹ ·Ô‚·›ÓÂÈ ÏËÚ¤ÛÙÂÚË, Ë ÌÔÚÊ‹ ÂϤÁ¯ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÌÈ· Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∂·˘ÙÔ‡, ˆÛfiÙÔ˘ ¤ÏıÂÈ ¤Ó·˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ·ÎÏÔ˜ ˙ˆÒÓ Î·Ù¿ ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô ¤Ó‰ÔÓ ∂·˘Ùfi˜ ΢Úȷگ› ÁÔÚÁ¿ Î·È ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ï‹ÚË ÂÍÔ˘Û›·. ∏ ÌÔÚÊ‹ ·Ô‚·›ÓÂÈ ·fiÏ˘Ù· ÈηÓÔÔÈËÙÈÎ‹Ø Ë Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô fiÏˆÓ ÙÔ˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ‡Ï˘ 93 µ›‚ÏÔ˜. ∂ÊÂÛ., 4:13. 231 230 232 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ Â›Ó·È ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈÎ‹Ø Î·È ÙÔ Êˆ˜ (˘Ú) ÎÈ Ë ıÂÚÌfiÙËÙ· (·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·) Á›ÓÔÓÙ·È ÔÚ·Ù¿ Î·È ·ÈÛıËÙ¿ ÛÂ Û˘ÛÙËÌÈ΋ Îϛ̷η. ∆fiÙÂ Ë ÌÔÚÊ‹ ›Ù ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û˘ÓÂȉËÙ¿ ÁÈ· ÂȉÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜, ›Ù ÂÁηٷÏ›ÂÙ·È ÎÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÙ·È. ∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ˘Ú Î·È ÙÔ ˘Ú ‰È· ÙÚÈ‚‹˜ Û˘Á¯ˆÓ‡ÔÓÙ·È Î·È ÙÔ ·ÔÚÚ¤ÔÓ ËÏÈ·Îfi ˘Ú ··˘Á¿˙ÂÈ Ì ·ÎÙÈÓÔ‚fiÏÔ ·›ÁÏË. ∂ÂÎÙ›ÓÂÙ ÙËÓ È‰¤· ·˘Ù‹ ·’ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, ÙËÓ ·ÙÔÌÈÎÔÔÈË̤ÓË ÌÔÓ¿‰· Û˘Ó›‰ËÛ˘, ˆ˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ O˘Ú¿ÓÈÔ˘˜ ∞ÓıÚÒÔ˘˜, ÛÙÔ ÛÒÌ· ÂÓfi˜ ÂÎ ÙˆÓ OÔ›ˆÓ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ·ÙÙ·ÚÔ. ∆Ô ÛÒÌ· ¤ÎÊÚ·Û˘ οı O˘Ú¿ÓÈÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘ Â›Ó·È Î¿ÔÈÔ˜ ÈÂÚfi˜ Ï·Ó‹Ù˘ Î·È ·ԂϤÔ˘Ó Û ÛÙfi¯Ô˘˜ ·ÚfiÌÔÈÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘˜ – ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË Ï‹ÚÔ˘˜ ¤ÎÊÚ·Û˘ Â› ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ ∆Ô˘˜ ÂÈ¤‰ˆÓ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ Û˘Ó›‰ËÛ‹˜ ∆Ô˘˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ˘ ÛËÌ›Ԣ Ó’ ··ÛÙÚ¿„ÂÈ ÙÔ ¶Ó‡̷ Û·Ó ıÂ›Ô Êˆ˜ Î·È Û·Ó ıÂÚÌfiÙËÙ·. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏÂ›Ù·È Û˘ÓÂȉËÙ¿ Î·È Ì ¤ÓÙÔÓË Ì·ÁÓËÙÈ΋ ¤ÏÍË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÙ¿ Û˘ÛÙËÌÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ‹ Ï·ÓËÙÈÎÒÓ ‰È·Ù¿ÍˆÓ. ∆Ô Ì·ÁÓËÙÈÎfi ‰›Ô ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘˜ ηχÙÂÈ ÙËÓ Î·ıÂÌÈ¿ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Ï·ÓËÙÈÎÒÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ ÙÔ˘˜. ¶ÚÔˆı‹ÛÙ ·˘Ù‹ ÙË ÛΤ„Ë ˆÛfiÙÔ˘ ÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ÙÔÓ ÀÈfi Î·È ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ÂÌ„˘¯ÒÓÂÈØ ·Û¯›˙ÂÈ Ó· ÂÎÊÚ·Ûı› ÏËÚ¤ÛÙÂÚ· ÂΛ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÂÏÈο ÙÔ Êˆ˜ ∆Ô˘ Ó· Á›ÓÂÈ ÔÚ·Ùfi Û˘ÓÂȉËÙ¿ ηıÒ˜ Î·È Ë ıÂÚÌfiÙËÙ¿ ∆Ô˘ ‹ Ì·ÁÓËÙÈ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· Ó· Á›ÓÂÈ ·ÈÛıËÙ‹ ¤Ú· ·’ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÛÊ·›Ú· ÂÈÚÚÔ‹˜ ∆Ô˘, ÙÔ ÏÔÁÔ˚Îfi ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ. ∆fiÛÔ ÙÔ Êˆ˜ fiÛÔ Î·È Ë ıÂÚÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÀÈÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÈÛıËÙ¿ ÛÙÔÓ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi fiÏÔ, ÂΛÓÔ ÙÔÓ ·ÛÙÂÚÈÛÌfi Ô˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙÔ Ì·ÁÓËÙÈÎfi ·ÓÙ›ıÂÙÔ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·Ùfi˜ Ì·˜. 2. O ∞ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi˜ ™ÎÔfi˜ ÙˆÓ ªÔÓ¿‰ˆÓ ™˘Ó›‰ËÛ˘. ŒÙÛÈ Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ¤ÓˆÛ˘ Î·È Ù˘ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ ˘fiÎÂÈÙ·È Û’ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÂÍÂÏÈÎÙÈÎfi Û¯‹Ì·Ø Ô ÕÓıÚˆÔ˜, ÔÈ O˘Ú¿ÓÈÔÈ ÕÓıÚˆÔÈ Î·È Ô ÎÔÛÌÈÎfi˜ ÕÓıÚˆÔ˜ (Ô ÀÈfi˜ ÙÔ˘ ¶·ÙÚfi˜ Î·È Ù˘ ªËÙÚfi˜) Ú¤ÂÈ: ·. ¡’ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ‹ÛÔ˘Ó ·fiÎÚ˘ÊË ıÂÚÌfiÙËÙ· ¤Ú· ·’ ÙÔÓ ·ÙÔÌÈÎÔÔÈË̤ÓÔ ÙÔ˘˜ ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ. ∂π™∞°ø°π∫∂™ ∂ƒø∆∏™∂π™ 231 ‚. ¡’ ··ÛÙÚ¿„Ô˘Ó Î·È Ó· ÂΉËÏÒÛÔ˘Ó ·ÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈο ʈ˜ ‹ ‡ÚÈÓË ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ·. Á. ¡· ‰È¢ڢÓıÔ‡Ó ÒÛÙ ӷ ÂÚÈÏ¿‚Ô˘Ó ÛÙËÓ ¿ÌÂÛË ÛÊ·›Ú· ÙÔ˘˜ ηıÂÙ› Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ú· ·’ ·˘Ù‹. ‰. ¡· Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÔ˘Ó Î·È Ó’ ·Ó·Ì›ÍÔ˘Ó Ù· ‰‡Ô ˘Ú¿ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú·¯ı› Ù¤ÏÂÈ· ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ˘Ú, ÙÔ ËÏÈ·Îfi ˘Ú. Â. ¡’ ·Ó·Ì›ÍÔ˘Ó ¶Ó‡̷ Î·È ‡ÏË ÒÛÙ ӷ ÚÔ·„ÂÈ ¤Ó· ÛÒÌ· Ô˘ ı· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÈηÓÔÔÈËÙÈο ÙÔ ¶Ó‡̷. ˙. ¡· ÛÌ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ Ô˘Û›·, Ë ÔÔ›· ·ÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈο ÂÍÂȉÈ·ÂÙ·È ‰È·ÚÎÔ‡Û˘ Ù˘ ÂͤÏÈ͢, Ì ÙËÓ Ô˘Û›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ – Û ·ÓıÚÒÈÓË, Ï·ÓËÙÈ΋ Î·È ÎÔÛÌÈ΋ Îϛ̷η. Ë. ¡· ÂÈÙ‡¯Ô˘Ó ·ÓıÚÒÈÓË, Û˘ÛÙËÌÈ΋ Î·È ÎÔÛÌÈ΋ ¿Ó‰ÚˆÛË. ı. ¡· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÔ˘Ó Û ÙÚ›· ‰›· ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. È. ¡· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÔ˘Ó Û ¤ÓÙ ‰›· ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ O˘Ú¿ÓÈÔ ÕÓıÚˆÔ. Î. ¡· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÔ˘Ó Û ÙÚ›· ÎÔÛÌÈο ‰›·, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÎÔÛÌÈÎfi ÃÚÈÛÙfi, ÙÔÓ ÀÈfi, ‹ ÙÔÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ÂΉËÏÔ‡ÌÂÓÔ §fiÁÔ. 3. OÈ ∂ΉËÏÔ‡ÌÂÓ˜ ªÔÓ¿‰Â˜ ™˘Ó›‰ËÛ˘.94 ∞Ó ÔÈ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ˜ ÛÙfi¯ÔÈ ÂÍÂÙ·ÛıÔ‡Ó Ì ÚÔÛÔ¯‹, ı· ‰È·ÈÛÙˆı› ˆ˜ ηı¤Ó·˜ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Î·È ˆ˜ Ë ÂͤÏÈ94 “¶Ú¤ÂÈ Ó· ı˘ÌfiÌ·ÛÙ fiÙÈ Ë ‡ÏË Â›Ó·È ÂΛÓË Ë ÔÏfiÙËÙ· Ù˘ ⁄·Ú͢ ÛÙÔÓ ∫fiÛÌÔ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÙ·È Û’ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ‰›Ô ‰˘Ó·Ù‹˜ ·ÓÙ›Ï˄˘.” – ª.¢., π, 560. OÈ À¿ÚÍÂȘ ·˘Ù¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó’ ··ÚÈıÌËıÔ‡Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: 1. OÈ ÂÙ¿ O˘Ú¿ÓÈÔÈ ÕÓıÚˆÔÈ. ™ÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙÔ ™ÒÌ· ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘ ÙˆÓ O˘Ú·ÓÒÓ, ÙÔ˘ §fiÁÔ˘. ÕÏϘ ÔÓÔ̷ۛ˜ ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ù· ŸÓÙ· ›ӷÈ: ·. ∂Ù¿ Ï·ÓËÙÈÎÔ› §fiÁÔÈ ‹ ¶Ó‡̷ٷ. ‚. ¶Ú·Ù˙·¿ÙÈ. Á. ∂Ù¿ ·ÚÈÔÈ ÙˆÓ ∞ÎÙ›ÓˆÓ. ‰. ¡Ù˘¿Ó ∆Ûfi¯·Ó. Â. ∂Ù¿ ¶Ó‡̷ٷ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ £ÚfiÓÔ˘. ˙. ∂Ù¿ ∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔÈ. Ë. ∂Ù¿ §fiÁÔÈ. ı. ∂Ù¿ OÈÎÔ‰fiÌÔÈ. – ª¢., π, 115, 130, 152, 535. 233 232 234 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ÍË ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ ¤Ó·˜ fiÚÔ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ·Ó¿Ù˘ÍË Û ¯ÚfiÓÔ Î·È ¯ÒÚÔ Ù˘ ¤ÌÊ˘Ù˘ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ fiÓÙÔ˜, ÂÓfi˜ O˘Ú¿ÓÈÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘ ÙˆÓ O˘Ú·ÓÒÓ. ∏ ·ÌÔÈ‚·›· ÙÔ˘˜ ı¤ÛË Î·È ÂÚȈ‹ Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó’ ·Ó·Ù˘¯ı› ‰›¯ˆ˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. Œ¯Ô˘Ì ÏÔÈfiÓ: ∂›Ó·È ÔÈ ÂÌ„˘¯ÒÓÔ˘Û˜ OÓÙfiÙËÙ˜ Ù˘ £Â›·˜ ∞ÎÙ›Ó·˜, Ù˘ ∞ÎÙ›Ó·˜ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ §fiÁÔ˘, ηٿ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Ô˘ ÙÔ ºÔ¯¿Ù Î·È ÔÈ ÂÙ¿ ∞‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ¶ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ∞ÎÙ›Ó·˜. – ª.¢., π, 100, 108, 155. ·. ∏ ‡ÏË ÁÔÓÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·’ ÙËÓ ¶ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ∞ÎÙ›Ó· Ù˘ ¡ÔËÌÔÛ‡Ó˘. ∂›Ó·È Ë ¿ÓÈÌ· ÌÔ‡ÓÙÈ, Ë „˘¯‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ‚. ∏ ¶ÚˆÙÔÁÂÓ‹˜ ∞ÎÙ›Ó· Â›Ó·È Ô ÊÔÚ¤·˜ Ù˘ £Â›·˜ ∞ÎÙ›Ó·˜ Ù˘ ∞Á¿˘ Î·È Ù˘ ™ÔÊ›·˜. ∏ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ù˘ ÂͤÏÈ͢. Á. ∏ £Â›· ∞ÎÙ›Ó· Â›Ó·È ÂÙ·‰È΋. ∂ÈÛ¿ÁÂÈ ÂÙ¿ OÓÙfiÙËÙ˜. ‰. ∞˘Ù¤˜ ›ӷÈ: 1. O §fiÁÔ˜ Ù˘ £¤ÏËÛ˘ ‹ ¢‡Ó·Ì˘. 2. O §fiÁÔ˜ Ù˘ ∞Á¿˘ Î·È Ù˘ ™ÔÊ›·˜. 3. O §fiÁÔ˜ Ù˘ ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. 4. O §fiÁÔ˜ Ù˘ ∞ÚÌÔÓ›·˜. 5. O §fiÁÔ˜ Ù˘ ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ∂ÈÛÙ‹Ì˘. 6. O §fiÁÔ˜ Ù˘ ∞ÊÔÛ›ˆÛ˘ ‹ ÙÔ˘ ∞ÊËÚË̤ÓÔ˘ π‰Â·ÏÈÛÌÔ‡. 7. O §fiÁÔ˜ ÙÔ˘ ∆ÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ¡fiÌÔ˘ ‹ Ù˘ ∆¿Í˘. 2. OÈ ÕÓıÚˆÔÈ, Ë ∂Ó¿‰·, ÔÈ ªÔÓ¿‰Â˜ ™˘Ó›‰ËÛ˘. ™ÙËÓ ÔÏfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó Ù· ™ÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÙ¿ O˘Ú¿ÓÈˆÓ ∞ÓıÚÒˆÓ. ∫¿ı ∂Ó¿‰· ··ÓÙ¿Ù·È Û ÌÈ· ·’ ÙȘ ÂÙ¿ ∞ÎÙ›Ó˜. – ª.¢., π, 197, 285, 624Ø ππ, 85, 176, 196. 3. OÈ ¡Ù¤‚·. – ª.¢., π, 308Ø ππ, 107. ∆¤ÙÔÈÔÈ ÓÙ¤‚· Â›Ó·È ÏfiÁÔ˘ ¯¿ÚË: ·. O ÓÙ‚·˚Îfi˜ ∫‡ÚÈÔ˜ ÂÓfi˜ ‰›Ô˘. ∏ ÛÊ·›Ú· ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ‰›Ô. ‚. ŸÌÈÏÔÈ ÓÙ‚·˚ÎÒÓ ÔÈÎÔ‰fïÓ. 4. OÈ OÓÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ÂÓ¤¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÔÚ˘ÎÙfi, Ê˘ÙÈÎfi Î·È ˙ˆÈÎfi ‚·Û›ÏÂÈÔ. – ª.¢., π, 210, 298. ·. ∏ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ §fiÁÔ˘ – ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ù˘ ‡Ï˘. ‚. ∏ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ §fiÁÔ˘ – ÔÌ¿‰Â˜ ·ÙfiÌˆÓ ÂÓÙ·Á̤Ó˜ Û ÌÔÚʤ˜, Ê˘ÙÈΤ˜ Î·È ˙ˆÈΤ˜. Á. ∏ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ §fiÁÔ˘ – ÌÔÚʤ˜ Ô˘ ÂÓÔÈÎÔ‡ÓÙ·È ·’ ÙÔ ‡„ÈÛÙÔ ¶Ó‡̷. 5 ∆Ô Ó‡̷ ÂÓfi˜ Ï·Ó‹ÙË. – ª.¢., π, 178Ø ππ, 251, 500. ∂›Ó·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ÂÓÂÏÈÎÙÈÎÒÓ ˙ˆÒÓ ¿Óˆ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË. 6. ∆Ô ¿ÙÔÌÔ. – ª.¢., π, 559, 620-622. ™‡ÓÔ„Ë: °È· ÙÔ ÛÎÔfi Î·È ÙÔ ÛÙfi¯Ô ‚Ϥ ª.¢., π, 70, 132. ∂π™∞°ø°π∫∂™ ∂ƒø∆∏™∂π™ 233 ·. ∆ÔÓ ÀÈfi, ÙÔ ª¤Á· ÕÓıÚˆÔ ÙˆÓ O˘Ú·ÓÒÓ. ∂ΉËÏÒÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ∏Ï›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÂÙ¿ ÈÂÚÒÓ Ï·ÓËÙÒÓ, ηı¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ÌÈ· ·’ ÙȘ ÂÙ¿ ·Ú¯¤˜ ∆Ô˘, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÎÈ ∞˘Ùfi˜ ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ÛÙËÓ ÔÏfiÙËÙ¿ ∆Ô˘ ÌÈ· ·’ ÙȘ ·Ú¯¤˜ οÔÈ·˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÎÔÛÌÈ΋˜ OÓÙfiÙËÙ·˜. ‚. ŒÓ·Ó O˘Ú¿ÓÈÔ ÕÓıÚˆÔ. ∂ΉËÏÒÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÂÓfi˜ Ï·Ó‹ÙË ÎÈ ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ Î¿ÔÈ· ·’ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÀÈÔ‡, ÙÔ˘ §fiÁÔ˘. ∞˘Ùfi˜ Ô ÿ‰ÈÔ˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ·ÚfiÌÔÈ· ̤ۈ ÂÙ¿ ·Ú¯ÒÓ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ËÁ‹ Ù˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ∆Ô˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ O˘Ú¿ÓÈÔ˘˜ ∞ÓıÚÒÔ˘˜. £ÂˆÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi ÎÔÛÌÈ΋ ¿Ô„Ë, Ô ÀÈfi˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÙËÓ ·Ú¯‹ οÔÈÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ÎÔÛÌÈÎÔ‡ ŸÓÙÔ˜, ÂΛÓË ÙËÓ ·Ú¯‹ Ô˘ ·ÔηÏԇ̠·Á¿Ë-ÛÔÊ›·. ∞˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ıÂÌÂÏÈ҉˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó’ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‚Èfi΢ÎÏÔ‡ ∆Ô˘. ∫¿ı O˘Ú¿ÓÈÔ˜ ÕÓıÚˆÔ˜ ÏÔÈfiÓ ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ Î˘ÚÈ·Ú¯Èο ÌÈ· ·Ú¯‹ ÂÈÎÔ˘ÚÈ΋ Ù˘ ıÂÌÂÏÈÒ‰Ô˘˜. Ÿˆ˜ Ô ÀÈfi˜, ¤ÙÛÈ ÎÈ ∞˘Ùfi˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¿ÏϘ ¤ÍÈ ÂÈÎÔ˘ÚÈΤ˜ ·Ú¯¤˜. Á. ŒÓ· ∞ÓıÚÒÈÓÔ OÓ, ¤Ó·˜ ÕÓıÚˆÔ˜. ∂ΉËÏÒÓÂÙ·È ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ‰›Ô ‰È· Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ Â›Û˘ ÂÙ¿ ·Ú¯¤˜Ø Û οı ‚Èfi΢ÎÏÔ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘˜. ¢È·ı¤ÙÂÈ ·ÚfiÌÔÈ· ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌfi ∆Ô˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·’ ÙË ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ·Ú¯‹ ÙËÓ ÔÔ›· ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ Ô O˘Ú¿ÓÈÔ˜ ÕÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÂÎÔÚ¢ÙÈ΋ ËÁ‹ ÙÔ˘. ŒÙÛÈ ¤¯Ô˘ÌÂ: ∆O §O°O ¶·Ù¤Ú·-¶Ó‡̷………ªËÙ¤Ú·-⁄ÏË Ô˘ ÁÂÓÓÔ‡Ó ∆ÔÓ ÀÈfi ‹ ÙÔ ª¤Á· ÕÓıÚˆÔ ÙˆÓ O˘Ú·ÓÒÓ, ÙÔ Û˘ÓÂȉËÙfi ÏÔÁÔ˚Îfi ∂ÁÒ Ô˘ ·ÓÂÏ›ÛÛÂÙ·È ‰È· ∆Ô˘ ∏Ï›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÂÙ¿ ÈÂÚÒÓ Ï·ÓËÙÒÓ, ηı¤Ó·˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ÌÈ· ∫ÔÛÌÈ΋ ·Ú¯‹ Û ¤ÍÈ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ù˘ ·. ¢È‡ڢÓÛ˘, ÎÚ·‰·ÛÌÈ΋˜ ‰È¤ÁÂÚÛ˘, Ì·ÁÓËÙÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Ù˘ ¤Ï͢ Î·È ¿ˆÛ˘. 235 234 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ‚. ∫˘ÎÏÈ΋˜ ÚÔfi‰Ô˘, ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋˜ Â·Ó¿Ï˄˘, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË ÛÂÈÚÔÂȉ‹ ·Ó‡„ˆÛË, Î·È ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ·. ∆ËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ·Á¿˘-ÛÔÊ›·˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË ÌÔÚÊ‹ Ì ÙÔ Ì¤ÛÔÓ Ù˘ ÂÓÂÚÁÔ‡ ÓÔËÌÔÛ‡Ó˘. ‚. ∆ËÓ Ï‹ÚË ·˘ÙÔÛ˘Ó›‰ËÛË. Á. ∆Ô Ù¤ÏÂÈÔ ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ·, ‹ ÙË ÌÔÚÊ‹ Ô˘ Â·ÚΛ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÂÓÔÈÎÔ‡ÓÙÔ˜ Ó‡̷ÙÔ˜. 236 ∂‰Ò ÌÔÚ› Â›Û˘ Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· ·Ó¿ÏÔÁË Î·Ù¿Ù·ÍË Ô˘ ı· ηٷ‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ÔÌÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÂÓfi˜ O˘Ú¿ÓÈÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘ ÎÈ ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ fiÓÙÔ˜. ∞Ó ·Ó·ÚˆÙËıԇ̠ÁÈ·Ù› ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ Û ‰¤Î· ‰È·Ù¿ÍÂȘ Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ Û ‰¤Î· Ï·Ó‹Ù˜ (ÂÙ¿ ÈÂÚÔ‡˜ Î·È ÙÚÂȘ Û˘ÁÎ·Ï˘Ì̤ÓÔ˘˜), ·˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ÂÙ¿ ÈÂÚÔ› Ï·Ó‹Ù˜ Û˘Á¯ˆÓ‡ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ Î·È ÙÂÏÈο ÔÈ ÙÚÂȘ ÛÌ›ÁÔ˘Ó ÛÙÔÓ ¤Ó·. ∏ ›‰È· ·Ó·ÏÔÁ›· ÌÔÚ› Ó’ ·ÓȯÓ¢ı› Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ÂÙ¿ ∞ÎÙ›ÓˆÓ. ∞˘Ù¤˜ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤Ó˜ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο Û˘Óı¤ÙÔÓÙ·È. ª·˜ ¤¯ÂÈ ÂÈˆı› fiÙÈ ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÛÌ›ÁÔ˘Ó ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË Î‡ÚÈ· ·ÎÙ›Ó· ÎÈ fiÙÈ ÔÈ ÙÚÂȘ ·ÚȘ ·ÎÙ›Ó˜ Û˘Á¯ˆÓ‡ԢÓÙ·È ÙÂÏÈο ÛÙË Û˘ÓıÂÙÈ΋, ÙËÓ ∞ÎÙ›Ó· Ù˘ ∞Á¿˘-™ÔÊ›·˜ (ÙÔ ¢Ú¿ÎÔÓÙ· Ù˘ ™ÔÊ›·˜, ÙÔÓ ·fiÎÚ˘ÊÔ fiÊÈ Ô˘ ‰¿ÎÓÂÈ ÙËÓ Ô˘Ú¿ ÙÔ˘).95 ∞˘Ùfi ÙÔÓ›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ∂.¶.ª. Œ¯Ô˘ÌÂ Û˘ÓÂÒ˜ ÙÚÂȘ ÂÈÛÙ¤ÊÔ˘Û˜ ·ÎÙ›Ó˜, ·ÏÏ¿ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÂÙ¿ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ˘˜ O˘Ú¿ÓÈÔ˘˜ ∞ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì¤Ûˆ ÙˆÓ Ï·ÓËÙÒÓ, ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÓÂÒ˜ ÙÚÂȘ Ï·Ó‹Ù˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ıˆÚËıÔ‡Ó Û·Ó Û˘Óı¤ÙÔÓÙ˜ Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ Ô˘ ÛÌ›ÁÔ˘Ó ÙÂÏÈο, ˆÛfiÙÔ˘ ÔÈ ÙÚÂȘ ·ÔÚÚÔÊ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ô˘Û›· ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓØ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ô ¤Ó·˜ ·ÔÚÚÔÊ¿ ÙËÓ Ô˘Û›· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÂÚ·ÙÒÓÂÙ·È. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÔÏϤ˜ Ì˘ÚÈ¿‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó·fiÊ¢ÎÙ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ù˘ ‚·ıÌÈ·›·˜ Û˘ÛÎfiÙÈÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·Ùfi˜ Ì·˜. ∆¤ÛÛÂÚȘ O˘Ú¿ÓÈÔÈ ÕÓıÚˆÔÈ ı· ‚ÚÔ˘Ó Ù· Ì·ÁÓËÙÈο ∆Ô˘˜ ·ÓÙ›ıÂÙ·, ı· Û˘Á¯ˆÓ¢ıÔ‡Ó Î·È ı· ÛÌ›ÍÔ˘Ó. ∞˘Ùfi ı· 95 ŸÊȘ ‰¿ÎÓˆÓ ÙËÓ Ô˘Ú¿ ÙÔ˘. – ª.¢., π, 704Ø ππ, 531. ∂π™∞°ø°π∫∂™ ∂ƒø∆∏™∂π™ 235 Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· ηْ ·Ú¯‹ ÌÂٷ͇ ∆Ô˘˜, ηıfiÛÔ ÔÈ ·ÚÓËÙÈΤ˜ Î·È ÔÈ ıÂÙÈΤ˜ ·ÎÙ›Ó˜ ı· Û˘Á¯ˆÓ‡ÔÓÙ·È Î·È ı· ÛÌ›ÁÔ˘Ó, Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ‰‡Ô ·’ ÙÔ˘˜ ·Ú¯ÈÎÔ‡˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ. ∫·È ¿ÏÈ ÔÈ ‰‡Ô ı· ÛÌ›ÍÔ˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÂÓÔÔÈË̤ÓÔ fiÏÔ, ÔfiÙÂ Ô ¤Ó·˜ Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ ı’ ·Ó·ÌÂȯı› Ì ÙËÓ ÙÚ›ÙË Î‡ÚÈ· ·ÎÙ›Ó·, ÙËÓ fi„Ë Ù˘ ÓÔËÌÔÛ‡Ó˘ – ÙËÓ ·ÎÙ›Ó· Ô˘ ÂÎÚÔÛˆ› Ô ª·¯·ÙÛfi¯·Ó ÛÙËÓ Ï·ÓËÙÈ΋ Ì·˜ πÂÚ·Ú¯›·. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ı· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË Ì¤¯ÚÈ Ó· ÚÔÛÂÁÁÈÛı› Ë ¤Û¯·ÙË ÂÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ô ÀÈfi˜ ÂÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ÛÎÔfi ∆Ô˘. ∂›Ó·È ϤÔÓ ÙÂÏÂÈÔÔÈË̤ÓË ·Á¿Ë-ÛÔÊ›·Ø ÙÔ Êˆ˜ ∆Ô˘ Ï¿ÌÂÈ Û ÎÔÛÌÈ΋ ÎÏ›Ì·Î·Ø Ë Ì·ÁÓËÙÈ΋ ∆Ô˘ Â‹ÚÂÈ· ÂÁÁ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ ÎÔÛÌÈÎÔ‡ ∆Ô˘ ·ÓÙÈı¤ÙÔ˘ Î·È Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È Ô Á¿ÌÔ˜ ÙÔ˘ ÀÈÔ‡. OÈ ‰‡Ô ÎÔÛÌÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛÌ›ÁÔ˘Ó. ∞Ó Â‰Ò ·Ó·ÚˆÙËıÔ‡ÌÂ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο ÔÈ· ÎÔÛÌÈ΋ ÌÔÓ¿‰· Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙÔ ËÏÈ·Îfi Ì·˜ ·ÓÙ›ıÂÙÔ, ı· Ì·˜ ÂÈˆı› fiÙÈ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·˘Ùfi ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Ó·¿ÓÙËÙÔ Â› ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ‰›ÓÔÓÙ·È Ó‡ÍÂȘ ÛÙË ª˘ÛÙÈ΋ ¢ÔÍ·Û›· Î·È Û ¿ÏÏ· ÈÂÚ¿ ‚È‚Ï›·. ªÈ· Ó‡ÍË ÂÌÂÚȤ¯ÂÙ·È ÛÙË Û¯¤ÛË ÙˆÓ ¶ÏÂÈ¿‰ˆÓ Ì ÙË ÁË Ì·˜, fï˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÍ·ÎÚÈ‚ˆı› Û ÙÈ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ·˘Ù‹ Ë Û¯¤ÛË ·Ó ‰Â Û˘Ì‚Â› ÌÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÌÂÙ¿ÙˆÛË ÙˆÓ ÈÛËÌÂÚÈÒÓ.96 πππ. °π∞∆π ∞À∆O ∆O ∏§π∞∫O ™À™∆∏ª∞ ∂•∂§π™™∂∆∞π ¶∞¡ø ™∆π™ °ƒ∞ªª∂™ ∆∏™ ¢À∞¢π∫O∆∏∆∞™; 1. ∆Ô ¶Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ⁄·Ú͢. ∆Ô ÙÚ›ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó· ·’ Ù· ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋˜ Î·È Ë Âͤٷۋ ÙÔ˘ ηχÙÂÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÂÚ›ÏÔÎÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ‡·Ú͢ Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜. ∂›Ó·È ÂΛÓÔ Ô˘ Ù¤ıËΠÔÈÎÈÏfiÌÔÚÊ· ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ οı ۯÔÏ‹˜ ÛΤ„˘ – ·fi ıÚËÛ΢fiÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ·Ó·ÚˆÙÈÔ‡ÓÙ·È: “°È·Ù› ¿Ú·ÁÂ Ô £Âfi˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·; °È·Ù› Ë ‡·ÚÍË ÂÈ‚Ï‹ıËΠ¿Óˆ ÛÙÔ Î·ıÂÙ›;”Ø ·fi ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó¿ ÙÔ˘˜ 96 OÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ·Ú·ÔÌ¤˜ Î·È Ó· ÂÍ¿ÁÔ˘Ó ¤ÂÈÙ· Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. – ª.¢., π, 711 ÛËÌ., 545, 439Ø ππ, 811, 830, 581, 582, 426, 454, 654, 371. 237 236 238 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ÁÈ· ÙËÓ ˘¤ÚÙ·ÙË ·Ï‹ıÂÈ· Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó’ ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó ÙÔ Î›ÓËÙÚÔ fiÏˆÓ fiÛˆÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÈÛı·ÓÙÈ΋ ˙ˆ‹Ø ·fi ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÍ›ÛÔ˘ ÂÈÛٷ̤ÓË ÙÔ˘˜ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÂΛÓË ÙËÓ ÂÌ„˘¯ÒÓÔ˘Û· ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì¤Û· ·’ fiϘ ÙȘ ·ÓıÚˆÈÛÙÈΤ˜ Î·È ËıÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÈÛً̘ οı ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È Î¿ıÂ Ï·Ô‡Ø ·fi ‚ÈÔÏfiÁÔ˘˜ ÛÙËÓ Â›ÌÔÓË ·ÊȤڈۋ ÙÔ˘˜ Ó’ ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó ÙËÓ ËÁ‹ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÛÙË ÛıÂÓ·Ú‹ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ó ÙË ˙ˆÈ΋ ·Ú¯‹ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ¿ÓÙ· Ó· ÍÂÁÏÈÛÙÚ¿ ·’ ÙȘ ¤Ú¢Ӥ˜ ÙÔ˘˜Ø ·fi Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·Ù¢fiÌÂÓÔÈ ÙË ÌÔÚÊÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Û οı ‚·ıÌ›‰· ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ ÊÚÔÓÔ‡Ó ˆ˜ Ô £Âfi˜ ÁˆÌÂÙÚ›, ˆ˜ Ô ÓfiÌÔ˜ Î·È Ô Î·ÓfiÓ·˜ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ·ÁÎfiÛÌÈ·, ˆ˜ Ô ¤Ó·˜ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ Î·È Ô˘ ˆÛÙfiÛÔ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· χÛÔ˘Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÂΛÓÔ˘ Ô˘ ÁˆÌÂÙÚ›. ŒÙÛÈ Ô ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È ÔÈ ÔÏϤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ (ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ó‡ÚÂÛ˘ ÌÈ·˜ χÛ˘) ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô Î¿ÔÈ·˜ ˘fiıÂÛ˘ Î·È ÛÙËÓ ·Ú·‰Ô¯‹ ÂÓfi˜ οÙÈ Ì ٤ÙÔÈ· ·Û‡ÏÏËÙË Ê‡ÛË ÒÛÙ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È ·’ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ó· ÂÈοÛÔ˘Ó ÙËÓ ‡·ÚÍË ÌÈ·˜ ËÁ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ˙ˆ‹˜, ÓÔËÌÔÛ‡Ó˘ Î·È Ó· Ù˘ ÚÔÛ‰ÒÛÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÔÓÔ̷ۛ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ‰È·ÓÔËÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÚÔ‹ (ıÚËÛ΢ÙÈ΋, ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ‹ ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋). £Âfi˜, ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¡Ô˘˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·, ¢‡Ó·ÌË, ∞fiÏ˘ÙÔ, ÕÁÓˆÛÙÔ – ·˘ÙÔ› Â›Ó·È ÌÂÚÈÎÔ› ·’ ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ÂÎʤÚÔÓÙ·È ·Ó·ÁηÛÙÈο ·fi fiÛÔ˘˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Ì ٷ ̤۷ Ù˘ ÌÔÚÊÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔÓ ŒÓÔÈÎÔ Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ ‰›¯ˆ˜ Ó· ∆ÔÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ·ÎfiÌË. ∏ ·‰˘Ó·Ì›· ·Ó‡ÚÂÛ‹˜ ∆Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ÂÏÏÈ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ‰È· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi ÙÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi Î·È Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı› ÙÂÏÈο Â·Ê‹ Ì·˙› ∆Ô˘. ∆Ô Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ‰˘·‰ÈÎfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ηı·˘Ù‹˜ ‡·Ú͢ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ï˘ı› ·’ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ·ÚÓÂ›Ù·È Ó’ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙÔ ‚¿ÛÈÌÔ ‰‡Ô ·ÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ: 1. ¶ˆ˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ÙË Û˘Ó›‰ËÛË Ù˘ OÓÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ‰›· ÙÂÏ›ˆ˜ ¤Íˆ ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ˘ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘. ∂π™∞°ø°π∫∂™ ∂ƒø∆∏™∂π™ 237 2. ¶ˆ˜ Ë ÂΉ‹ÏˆÛË Â›Ó·È ÂÚÈÔ‰È΋ Î·È ˆ˜ Ô ¡fiÌÔ˜ Ù˘ ∂·Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô ÁÈ· ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ, ¤Ó·Ó Ï·ÓËÙÈÎfi §fiÁÔ ÎÈ ¤Ó·Ó ËÏÈ·Îfi §fiÁÔ. ∞’ fiÔ˘ Î·È Ë ¤ÌÊ·ÛË Ô˘ Ù¤ıËΠÛÙ· ÙÚ›· ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ·ÍÈÒÌ·Ù·,97 ÛÙÔ ÚÔÔ›ÌÈÔ Ù˘ ª˘ÛÙÈ΋˜ ¢ÔÍ·Û›·˜: ·. ∏ ∞‰¤ÛÌ¢ÙË ∞Ó·ÏÏÔ›ˆÙË ∞Ú¯‹ Î·È ‚. ∏ ÂÚÈÔ‰ÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ™‡Ì·ÓÙÔ˜. Á. ∏ Ù·˘ÙfiÙËÙ· fiÏˆÓ ÙˆÓ „˘¯ÒÓ Ì ÙËÓ ÀÂÚ„˘¯‹. ŸÙ·Ó ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Ù· ‰‡Ô ·˘Ù¿ ‰Â‰Ô̤ӷ ÙfiÙ ÔÈ ÂÚÌËÓ›˜ ÙÔ˘˜ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÔÚ›· Î·È Ë ·Ï‹ıÂÈ· fiˆ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο Â›Ó·È ı’ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ʈٛ˙ÂÈ ÙÔ ÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘˜. §›ÁÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Â›Ó·È ÂȉÂÎÙÈÎÔ› ÊÒÙÈÛ˘, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ·Ï¿ ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ÂÓfiÚ·Û˘ Ô˘ ·Ó·ÙÚ¤ÂÈ Ù· ÂÌfi‰È· Ô˘ ·Ó¤ÁÂÈÚÂ Ô ÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜. £· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛı› ÙÂÏÈο ˆ˜ Ë ‰˘·‰ÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜: ·. ‚. Á. ‰. ∆ËÓ Î·ı·˘Ù‹ ‡·ÚÍË. ∆Ô ¯ÚfiÓÔ Î·È ÙÔ ¯ÒÚÔ. ∆ËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÂÈı˘Ì›·˜ ‹ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ·˜. ∆ËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÔÈÎÂÈÔÔ›ËÛ˘ Ô˘ Â›Ó·È ¤ÌÊ˘ÙË ÛÙËÓ ›‰È· ÙË ˙ˆ‹. ªÂ ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ·˘Ù‹ Û˘ÏϤÁÂÙ·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ΛÓËÛ˘ ÙÔ ˘ÏÈÎfi ‰È· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÈηÓÔÔÈÂ›Ù·È Ë ÂÈı˘Ì›·, ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È Ë ÌÔÚÊ‹ ‰È· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÂȉÈÒÎÂÙ·È Ë ¤ÎÊÚ·ÛË Î·È Â¤Ú¯ÂÙ·È ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ̤۷ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó’ ·ÔÎÙËı› ÂÌÂÈÚ›·. ∏ ·Ú·‰Ô¯‹ Â›Ó·È ÔÚı‹ ηıfiÛÔ ·˘Ù‹ Ë ıˆڛ· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Û·Ó ‰Â‰Ô̤ÓÔ ˆ˜ ÌÈ· ·Ó›Û¯˘ÚË ¡ÔËÌÔÛ‡ÓË ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ÂÓfi˜ ‰È¢ıÂÙË̤ÓÔ˘ ۯ‰›Ô˘ Î·È Û˘ÓÂȉËÙ¿ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Û¯‹Ì· ÎÈ ÂÓÛ·ÚÎÒÓÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÂÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ ∆˘. ∞ÏÏ¿ Ë ˘fiıÂÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ ÙÔ ˘fi‚·ıÚÔ Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÎÈ Â›Ó·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ï·ÙÈ¿ ·Ô‰ÂÎÙ‹, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ÂÎ97 ª.¢., π, 42-44. 239 238 240 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ÊÚ¿ÛıËÎÂ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛıËΠÔÈÎÈÏfiÙÚÔ· ·fi ÛÙÔ¯·ÛÙ¤˜ οı ۯÔÏ‹˜ ÛΤ„˘ ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ˘‰ÚÔÁ›Ԣ. ∞ÎfiÌË ÎÈ Ë Û‡ÏÏË„Ë ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ·Ú¿ ÌÂÚÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ·˘ıÂÓÙÈ΋˜ π‰¤·˜ ·ÏÏ¿, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÂͤÏÈ͢, ·ÚΛ Û·Ó ‚¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ÔÚıˆı› Ô Ó·fi˜ Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜. ∏ OÓÙfiÙËÙ· ·˘Ù‹ Ô˘ ∆ËÓ ·ÔηÏԇ̠ËÏÈ·Îfi §fiÁÔ ‰ÂÓ ÂÍÔÌÔÈÒÓÂÙ·È Î·ıfiÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi £Âfi ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ, Ô˘ Û ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó¿Ï˘ÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ¤ÊÙ·Û ӷ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÚÔÌ·ÎÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ˘fiÎÂÈÙ·È ÛÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ·ÚÂÙ¤˜ Î·È Ê·˘ÏfiÙËÙ˜. O ËÏÈ·Îfi˜ §fiÁÔ˜ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, ÁÈ·Ù› ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ Ì¤Û· Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ·, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ Ô˘ Â›Ó·È ÌÈ· ÂͤÏÈÍË ÛÙÔ ÂӉȿÌÂÛÔ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¿ÏψÓ. ∞’ ÙË ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÎÏÈÌ·ÎÒÓÔÓÙ·È ÛÙÚ·ÙȤ˜ fiÓÙˆÓ ·ÓÒÙÂÚˆÓ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ÙÔ ÙˆÚÈÓfi ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤ÊÙ·Û·Ó Î·È ÍÂ¤Ú·Û·Ó Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ οÏ·Ø ·’ ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È ÛÙÚ·ÙȤ˜ ˘·ÓıÚÒÈÓˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ Ô˘ ı’ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ˘fiÛÙ·ÛË Û ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ οÏ·. O ¿ÓıÚˆÔ˜ ÛÙ¤ÎÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÈÛÔÚÚÔ›·˜Ø ·’ fiÔ˘ Î·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ ÙÔ˘. ¢Â Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ ÛÙËÓ ˘ÏÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÂͤÏÈ͢ Ô‡ÙÂ Û˘ÓÈÛÙ¿ ηı’ ÔÏÔÎÏËÚ›· ¤ÎÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ §fiÁÔ˘, Ù˘ µÚ·¯ÌÈ΋˜ fi„˘ Ù˘ £ÂfiÙËÙ·˜, Ë OÔ›· ·ÔÙÂÏ› ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ ·ÁÓ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ‹ Ù˘ ÓÔËÌÔÛ‡Ó˘ Ô˘ ÎÈÓËÙÔÔÈ› ÂΛÓÔ ÙÔ Ê¢Á·Ï¤Ô οÙÈ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘ÌÂ Ô˘Û›·. ¢Â Û˘ÓÈÛÙ¿ ¶Ó‡̷ ηı’ ÔÏÔÎÏËÚ›·, ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ §fiÁÔ˘, ÙË ª·¯·ÓÙ‚·˚΋ fi„Ë, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ ·ÁÓ‹˜ ı¤ÏËÛ˘ ‹ Ù˘ ÂÍ·Ó·ÁηÛÙÈ΋˜ ÂÈı˘Ì›·˜ Ë ÔÔ›· Â͈ı› Û’ ÂΉ‹ÏˆÛË. ∂›Ó·È ÙÔ Î·ı·˘Ùfi ıÂÌÂÏÈ҉˜ ΛÓËÙÚÔ ‹ Ë ÌÂÁ¿ÏË ı¤ÏËÛË ÁÈ· ‡·ÚÍË. O ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓ Ù˘ ¤ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ‰‡ÔØ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ÙfiÔ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ù˘ ‡Ï˘ ‹ Ù˘ ÂÓÂÚÁÔ‡ ÓÔ‹ÌÔÓÔ˜ Ô˘Û›·˜ Î·È ÙÔ˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ ‹ Ù˘ ıÂÌÂÏÈÒ‰Ô˘˜ ı¤ÏËÛ˘. ∂›Ó·È Ô ÁfiÓÔ˜ ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ ÙÔ˘˜ ‹ Ù˘ ÂÓÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ¶ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÂΛÓÔ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÙ·È Û ηı¤Ó· ·’ Ù· ‰‡Ô ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì·˙› Ì ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Ì›Í˘ ÙÔ˘˜ ̤۷ ÙÔ˘. ∂π™∞°ø°π∫∂™ ∂ƒø∆∏™∂π™ 239 2. ∏ º‡ÛË Î·È Ë ¢˘·‰ÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. ∆È ¤¯Ô˘Ì ÏÔÈfiÓ Ì fiÚÔ˘˜ ÔÈfiÙËÙ·˜; Œ¯Ô˘Ì ÂÓÂÚÁfi ÓÔËÌÔÛ‡ÓË Ô˘ Âӈ̤ÓË Ì ÙË ı¤ÏËÛË ‹ ÙË ‰‡Ó·ÌË ·Ú¿ÁÂÈ ÂΛÓÔÓ ÙÔÓ “ÀÈfi Ù˘ ∞Ó¿Á΢”98 (fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ∂.¶.ª.) Ô OÔ›Ô˜ ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ÓÔËÌÔÛ‡ÓË, ı¤ÏËÛË ‹ ÂÈı˘Ì›· Î·È ÙË Û˘ÓÂӈ̤ÓË ÙÔ˘˜ Ï·Óı¿ÓÔ˘Û· ÂΉ‹ÏˆÛË, ÙËÓ ·Á¿Ë-ÛÔÊ›·. ¶Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ì ÌÈ· ·Ó¿ÏÔÁË ÛΤ„Ë Ì fiÚÔ˘˜ ¶˘Úfi˜; ∆Ô Ï·Óı¿ÓÔÓ ˘Ú Ù˘ ‡Ï˘ – Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÚÔ˚fiÓ ÌÈ·˜ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚ˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ù˘ ›‰È·˜ ÎÔÛÌÈ΋˜ ∆·˘ÙfiÙËÙ·˜, ‹ ÙË Û¯ÂÙÈο ÙÂÏÂȈ̤ÓË ÔÈfiÙËÙ· Ô˘ ÙËÓ ·ÂÚÁ¿ÛıËΠ۠οÔÈ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÎÔÛÌÈ΋ ∆˘ ÂÓÛ¿ÚΈÛË – ÎÈÓËÙÔÔÈÂ›Ù·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ·’ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ù˘ ›‰È·˜ ∆·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÁÈ· Ó· ‰È·ÙÚ¤ÍÂÈ Í·Ó¿ ÙÔÓ ÙÚÔ¯fi Ù˘ Â·Ó·Á¤ÓÓËÛ˘. ∞˘Ùfi ÙÔ “˘Ú ‰È· ÙÚÈ‚‹˜” ·Ú¿ÁÂÈ ıÂÚÌfiÙËÙ· Î·È ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ÎÈ ÂÈÛ‡ÚÂÈ Î¿ÔÈ· ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ·’ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙfi ÙÔ˘, ÙÔ “ËÏÂÎÙÚÈÎfi ˘Ú” ‹ Ó‡̷. ∂‰Ò ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ∞ÎÙ›Ó·˜ Ô˘ ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙËÓ ‡ÏË, ÁÈ·Ù› Ë ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ˘Úfi˜ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÚÔˆıËÙÈ΋, fiˆ˜ ˘ԉ›¯ıËΠÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜. ∏ ∞ÎÙ›Ó· ÙÔ˘ “ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ ˘Úfi˜” ÂÊÔÚÌ¿ ÛÙËÓ ‡ÏË. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô Û˘ÛÙËÌÈÎfi˜ Á¿ÌÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÙÚfi˜ Î·È Ù˘ ªËÙÚfi˜. ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Ë ·Ó¿ÌÂÈÍË ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÒÓ ˘ÚÒÓ Î·È Ë ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂΛӢ Ù˘ ¤ÎÊÚ·Û˘ ÙÔ˘ ˘Úfi˜ Ô˘ ·ÔηÏԇ̠“ËÏÈ·Îfi ˘Ú”. ŒÙÛÈ ÁÂÓÓÈ¤Ù·È Ô ÀÈfi˜. ∏ ∂ÓÂÚÁfi˜ ¡ÔËÌÔÛ‡ÓË Î·È Ë £¤ÏËÛË Û˘ÓÂÓÒÓÔÓÙ·È Î·È Ì ÙËÓ ÙÂÏ›ˆÛË Ì¤Ûˆ Ù˘ ÂͤÏÈ͢ ı· ÚÔ·„ÂÈ Ë ·Á¿Ë-ÛÔÊ›·. ∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ˘Ú ‹ ¶Ó‡̷ Âӈ̤ÓÔ Ì ÙÔ ˘Ú ‰È· ÙÚÈ‚‹˜ (ıÂÚÌfiÙËÙ·) ·Ú¿ÁÂÈ ËÏÈ·Îfi ˘Ú ‹ ʈ˜. ∂Ô̤ӈ˜, fiÙ·Ó Ë ÎÔÛÌÈ΋ OÓÙfiÙËÙ· ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÔÚÊ‹, ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ÓÔËÌÔÛ‡ÓË, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÚÔ˚fiÓ ÌÈ·˜ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚ˘ ÂÓÛ¿ÚΈۋ˜ ∆˘, ÌÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÔÈfiÙËÙ· Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÂÁÁÂÓ‹˜ Î·È ‰˘Ó·ÌÈ΋, ÂΛÓË Ù˘ ·Á¿˘-ÛÔÊ›·˜. ∂›Ó·È Ë ÈηÓfiÙËÙ· ·Á¿˘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔ‡ ‹ ÙÔ˘ ÌË-·˘ÙÔ‡ Î·È ÙÂÏÈο Ù˘ ¤ÓÛÔÊ˘ ¯Ú‹Û˘ Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜. ∏ ·ÁÓ‹ ı¤ÏËÛË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÌÈ· ·Ê·›ÚÂÛË Î·È ı· Ô‰ËÁËı› Û Ï‹ÚË ·Ó¿Ù˘ÍË ÌfiÓÔ Û ÌÈ· ¿ÏÏË ÂÓÛ¿ÚΈÛË ÙÔ˘ §fiÁÔ˘. O ¡Ô˘˜ ‹ Ë ¡ÔËÌÔÛ‡ÓË ‰ÂÓ ·Ô98 ª.¢., π, 74. 241 240 242 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ÙÂÏ› ·Ê·›ÚÂÛËØ Â›Ó·È Î¿ÙÈ À¶∞ƒ∫∆O. O‡ÙÂ Î·È Ë ·Á¿Ë-ÛÔÊ›· ·ÔÙÂÏ› ·Ê·›ÚÂÛË. µÚ›ÛÎÂÙ·È Û ‰È·‰Èηۛ· ·Ó¿Ù˘Í˘ ‹ Û ÔÚ›· ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Î·È Â›Ó·È Ë ÀÈ΋ fi„Ë. ŸÛ· ÎÔÈÓÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·Ú·¿Óˆ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î¿ÙÈ ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ·ÏÏ¿ Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÛΤ„ÂˆÓ ¿Óˆ ÛÙËÓ Ô˘ÛÈÒ‰Ë ‰˘·‰ÈÎfiÙËÙ· ¤ÁÈÓ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‰ÒÛÂÈ ÛÙȘ ‰È¿ÓÔȤ˜ Ì·˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ıÂÒÚËÛ˘ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ·’ ÙË ÛÎÔÈ¿ Ù˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÎÔÛÌÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË ÎÈ fi¯È ·’ ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ Ï·ÓËÙÈ΋˜ Ì·˜ ÂͤÏÈ͢ Î·È ÙÔ˘ ηı·˘ÙÔ‡ ·ÓıÚÒÔ˘. ∏ ·ÓıÚˆfiÙËÙ· Â›Ó·È ÂΛÓË Ë ÂͤÏÈÍË ‰È· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÎÊÚ·Ûı› Ù¤ÏÂÈ· Ë ÀÈ΋ fi„Ë Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÔÛÌÈ΋ ÂÓÛ¿ÚΈÛË. O ¿ÓıÚˆÔ˜ ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÂÈ Ù· ˙‡ÁË ÙˆÓ ·ÓÙÈı¤ÙˆÓ Î·È Ù· ÙÚ›· ˘Ú¿ ·ÓÙ·ÌÒÓÔ˘Ó Û’ ·˘ÙfiÓ. ™˘ÓÈÛÙ¿ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ Ì·Ó·ÛÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ Î·È ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› ·fi ÌÈ· Ôχ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÛÎÔÈ¿ Û·Ó ÙÔ ·ÚÈÛÙÔÙ¤¯ÓËÌ· ÙÔ˘ µÚ¿¯Ì·. ∂›Ó·È ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡Ø Ë ·ÙÔÌÈÎÔÔÈË̤ÓË Û˘Ó›‰ËÛË ÙÔ˘ §fiÁÔ˘ Ô˘ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÂÙ¿ ı›ˆÓ ª·Ó·Û·Ô‡ÙÚ· ‹ O˘Ú¿ÓÈˆÓ ∞ÓıÚÒˆÓ, ÛÙ· ÛÒÌ·Ù· ÙˆÓ OÔ›ˆÓ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Î¿ı ÌÔÓ¿‰· Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. ∂›Ó·È Ë fi„Ë ÙÔ˘ µÈÛÓÔ‡ Û ‰È·‰Èηۛ· ·Ó¿Ù˘Í˘ ̤ۈ Ù˘ ÓÔËÌÔÛ‡Ó˘ ÙÔ˘ µÚ¿¯Ì·, Â͈ıÔ‡ÌÂÓË ·’ ÙË ı¤ÏËÛË ÙÔ˘ ª·¯·ÓÙ¤‚·. ∫·Ù¿ ÌÈ· ȉȿ˙Ô˘Û· ¤ÓÓÔÈ· ÏÔÈfiÓ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜, ηıfiÛÔ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙÔÓ ÙfiÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÔÔ›ËÛË Î·È ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ fi„ˆÓØ ÔˆÛ‰‹ÔÙ fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÔ˘‰·›Ô˜ ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ‰Â Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ·ÏÏ¿ ÙÔ ÌÂÛ·›Ô ÌfiÓÔ ÛËÌ›Ô, ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ È‰ˆı› ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶Ó‡̷-¶·Ù‹Ú, O ÀÈfi˜ ‹ ¿ÓıÚˆÔ˜, ⁄ÏË-ª‹ÙËÚ. ∏ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ÀÈÔ‡, ‹ Ù˘ ÎÔÛÌÈ΋˜ ÂÓÛ¿ÚΈÛ˘ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡, ¤¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· Ù· Û¯¤‰È· ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ·’ ÙÔÓ ËÏÈ·Îfi §fiÁÔ ŸÓÙÔ˜, ∂∫∂π¡OÀ °π∞ ∆O¡ O¶OπO ∆π¶O∆∞ ¢∂¡ ª¶Oƒ∂π ¡∞ ∂π¶ø£∂π. OÈ ÂÌ„˘¯ÒÓÔ˘Û˜ ·Ú¯¤˜ ÙˆÓ Û˘ÁÁÂÓÈÎÒÓ ·ÛÙÂÚÈÛÌÒÓ Î·È Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ù˘ ÂͤÏÈ͢ ÙÔ˘ ÀÈÔ‡ Ì ·Ì¤ÚÈÛÙË ÚÔÛÔ¯‹. ∂π™∞°ø°π∫∂™ ∂ƒø∆∏™∂π™ 241 Ÿˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô Ï·Ó‹Ù˘ Ô˘ ηÏÂ›Ù·È °Ë ıˆÚÂ›Ù·È Ë ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ì‹ ‹ ÙÔ ‰›Ô Ì¿¯Ë˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ¶Ó‡̷ Î·È ÙËÓ ‡ÏË Î·È ˘fi ÙÔ Ú›ÛÌ· ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂÒ˜ ÌÂÁ¿ÏË ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ·, ¤ÙÛÈ Î·È ÙÔ ËÏÈ·Îfi Ì·˜ Û‡ÛÙËÌ· η٤¯ÂÈ ·Ó¿ÏÔÁË ı¤ÛË ÛÙËÓ ÎÔÛÌÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË. O ÎÔÛÌÈÎfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, Ô ËÏÈ·Îfi˜ ∞Ú˙Ô‡Ó·, Ì¿¯ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÔÌÈÎÔÔÈË̤ÓË ∆Ô˘ Ù¤ÏÂÈ· ·˘ÙÔÛ˘Ó›‰ËÛË Î·È ÁÈ· ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ·’ ÙË ÌÔÚÊ‹ Î·È ÙÔ ÌË-·˘Ùfi. ŒÙÛÈ ÎÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÛÙË ÌÈÎÚÔÛÎÔÈ΋ ÙÔ˘ Îϛ̷η ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Û’ ·˘Ùfi ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË ÁÈ· ·ÚfiÌÔÈ· ȉ·ÓÈÎ¿Ø ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÁÒÓ· ‰ÈÂÍ¿ÁÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ô˘Ú·ÓÔ‡˜ Ô ªÈ¯·‹Ï ÎÈ ÔÈ ÕÁÁÂÏÔ› ∆Ô˘, ‹ ÔÈ ı›ÔÈ O˘Ú¿ÓÈÔÈ ÕÓıÚˆÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Úfi‚ÏËÌ· Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Îϛ̷η. ∞’ ÙË ‰˘·‰ÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÔ·ÙÂÈ: ·. ‚. Á. ‰. ∏ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· ‹ Ô ÂΉËψ̤ÓÔ˜ ÀÈfi˜ ‹ ◊ÏÈÔ˜. ∏ ηı·˘Ù‹ ÂͤÏÈÍË. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜. O ¯ÚfiÓÔ˜ Î·È Ô ¯ÒÚÔ˜. OÈ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ Ú¤ÂÈ ÙÒÚ· Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ì ÂÓۈ̷ÙÒÓÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ıÂÌÂÏȷΤ˜ fi„ÂȘ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, ıˆÚÔ‡ÌÂÓ˜ ηÙÂÍÔ¯‹ ·’ ÙËÓ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ ‹ „˘¯È΋ ÛÎÔÈ¿. IV. ∆π ∂π¡∞π ∏ ™À¡∂π¢∏™∏; ¶Oπ∞ ∂π¡∞π ∏ £∂™∏ ∆∏™ ™∆O ™Ã∏ª∞ ∆ø¡ ¶ƒ∞°ª∞∆ø¡; ∏ Û˘Ó›‰ËÛË ÌÔÚ› Ó· ÔÚÈÛı› Û·Ó ÈηÓfiÙËÙ· ·ÓÙ›Ï˄˘ Î·È ·ÊÔÚ¿ ΢ڛˆ˜ ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ∂·˘ÙÔ‡ Ì ÙÔ ÌË-·˘Ùfi, ÙÔ˘ °ÓÒÛÙË Ì ÙÔ °ÈÁÓˆÛÎfiÌÂÓÔ Î·È ÙÔ˘ ™ÙÔ¯·ÛÙ‹ Ì ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ÛΤ„˘ ÙÔ˘. ŸÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ÔÚÈÛÌÔ› Û˘ÓÂ¿ÁÔÓÙ·È ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ Ù˘ ‰˘·‰ÈÎfiÙËÙ·˜ ‹ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔ‡ ÎÈ ÂΛÓÔ˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ›Ûˆ ·’ ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ·.99 ∏ Û˘Ó›‰ËÛË ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÂΛÓÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› Û·Ó ÙÔ ÌÂÛ·›Ô ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘. ¢ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο 99 “∏ Û˘Ó›‰ËÛË Â›Ó·È Ô ÎÔÛÌÈÎfi˜ ÛfiÚÔ˜ Ù˘ ˘ÂÚÎfiÛÌÈ·˜ ·ÓÙÔÁÓˆÛ›·˜. Œ¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÓÔÊı¿ÏÌÈÛ˘ ÛÙË ı›· Û˘Ó›‰ËÛË.” – ª.¢., πππ, 555. 243 242 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ÙÔÓ fiÏÔ ÙÔ˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜. ¶ÚÔ·ÙÂÈ ·’ ÙËÓ ¤ÓˆÛË ÙˆÓ ‰‡Ô fiÏˆÓ Î·È ·’ ÙË ‰ÈÂÚÁ·Û›· Ù˘ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û˘ Î·È Ù˘ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Ô˘ ·Ó·ÁηÛÙÈο Â·ÎÔÏÔ˘ı›. ∏ ·ÎfiÏÔ˘ıË Î·Ù¿Ù·ÍË ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÔÙÈ΋˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ˘: 244 ¶ÚÒÙÔ˜ ¶fiÏÔ˜ ∆Ô ™ËÌÂ›Ô ŒÓˆÛ˘ ¢Â‡ÙÂÚÔ˜ ¶fiÏÔ˜ ¶ÚÒÙÔ˜ §fiÁÔ˜................¢Â‡ÙÂÚÔ˜ §fiÁÔ˜ ...................∆Ú›ÙÔ˜ §fiÁÔ˜. ª·¯·ÓÙ¤‚· .....................µÈÛÓÔ‡ ...................................µÚ¿¯Ì·. £¤ÏËÛË ............................™ÔÊ›·-∞Á¿Ë........................∂ÓÂÚÁfi˜ ¡ÔËÌÔÛ‡ÓË. ¶Ó‡̷............................™˘Ó›‰ËÛË .............................⁄ÏË. ¶·Ù‹Ú ..............................ÀÈfi˜ .......................................ª‹ÙËÚ. ∂Ó¿‰· ..............................∂ÁÒ ........................................¶ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·. O ∂·˘Ùfi˜.........................∏ Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇....................O ªË-∂·˘Ùfi˜. O °ÓÒÛÙ˘.......................°ÓÒÛË ....................................∆Ô °ÈÁÓˆÛÎfiÌÂÓÔ. ∑ˆ‹..................................∞ÓÙ›ÏË„Ë...............................ªÔÚÊ‹. £· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ·Ú·ı¤ÛÔ˘Ì ÎÈ ¿ÏÏÔ˘˜ fiÚÔ˘˜, fï˜ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ηٷ‰Â›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË ÛÙÔÓ ÙÚÈÏfi §fiÁÔ Û¯¤ÛË ‰È·ÚÎÔ‡Û˘ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‹ÏˆÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛÙ›: ∆Ô ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı›۷ ÏÔÁÔ˚΋ Û¯¤ÛË ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÍÂÏÈÛÛfiÌÂÓ˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ô fiÏÔ˜ ÛÎÔfi˜ Ù˘ ÚÔԉ¢ÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ∆Ô Û‡Ì·Ó Â›Ó·È ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ Û˘ÓÂȉËÛÈ·ÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛˆÓ. – ª.¢., ππ, 633. ∏ Û˘Ó›‰ËÛË ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÈÚÂı› ηٿ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÂ: 1. ∞fiÏ˘ÙË ‹ £Â˚΋ ™˘Ó›‰ËÛË..............∞ÓÂΉ‹ÏˆÙÔ˜ §fiÁÔ˜. “∂ÁÒ ÂÈÌ› Ô øÓ.” 2. ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ‹ OÌ·‰È΋ ™˘Ó›‰ËÛË ....∂ΉËψ̤ÓÔ˜ §fiÁÔ˜. “∂ÁÒ ÂÈÌ› Ô.” ™˘Ó›‰ËÛË Ï·ÓËÙÈÎÔ‡ §fiÁÔ˘. 3. ∞ÙÔÌÈ΋ ‹ ∞˘ÙÔÛ˘Ó›‰ËÛË..................∞ÓıÚÒÈÓË Û˘Ó›‰ËÛË. “∂ÁÒ ÂÈÌ›.” 4. ™˘Ó›‰ËÛË ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ........................À·ÓıÚÒÈÓË Û˘Ó›‰ËÛË. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ Û˘ÓÂȉËÙfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ÁÈ·: 1. ∆ÔÓ Ï·ÓËÙÈÎfi §fiÁÔ .......Ë ∞fiÏ˘ÙË Û˘Ó›‰ËÛË. 2. ∆ÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ...................Ë OÌ·‰È΋ Û˘Ó›‰ËÛË. 3. ∆Ô ¿ÙÔÌÔ...........................Ë ∞˘ÙÔÛ˘Ó›‰ËÛË. O §fiÁÔ˜ Â›Ó·È ª·ÎÚfiÎÔÛÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÕÓıÚˆÔ. – ª.¢., π, 288, 295. O ¿ÓıÚˆÔ˜ Â›Ó·È ª·ÎÚfiÎÔÛÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÕÙÔÌÔ… ™‡ÓÔ„Ë: ∏ ∑ˆ‹ Î·È ÔÈ ∑ˆ¤˜. – ª.¢., π, 281, 282. ∂π™∞°ø°π∫∂™ ∂ƒø∆∏™∂π™ 243 Â›Ó·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÀÈfi ÙÔ˘ ¶·ÙÚfi˜ Î·È Ù˘ ªËÙÚfi˜ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ Ï‹ÚÔ˘˜ ·ÓÙ›Ï˄˘, Ù˘ Ù¤ÏÂÈ·˜ ·˘ÙÔÛ˘Ó›‰ËÛ˘ Î·È Ù˘ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ Î·È ‰ÚÒÛ·˜ ÁÓÒÛ˘. ∞˘Ùfi˜ Ô ÀÈfi˜ ·ÔÙÂÏ› ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ÙÔ ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ·, ÂÁÁÂÓÒ˜ Â›Ó·È ı¤ÏËÛË ‹ ‰‡Ó·ÌË Î·È ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈο Û˘ÓÈÛÙ¿ ·Á¿Ë-ÛÔÊ›·. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·˘Ù‹ ÔÈfiÙËÙ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‰È·‰Èηۛ· ·Ó¿Ù˘Í˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Û·Ó Ì¤ÛÔÓ ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ÓÔËÌÔÛ‡ÓË. ∆· ÙÚ›· ÂΉËψ̤ӷ ¶ÚfiÛˆ· Ù˘ ÏÔÁÔ˚΋˜ ∆ÚÈ¿‰·˜ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó ÙÔ ¤Ó· ‰È· ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ Ï‹ÚË ·Ó¿Ù˘ÍË. ∏ ı¤ÏËÛË ÁÈ· ‡·ÚÍË Ù˘ ª·¯·ÓÙ‚·˚΋˜ fi„˘ ÂȉÈÒÎÂÈ Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ÓÔËÌÔÛ‡Ó˘ ÙÔ˘ µÚ¿¯Ì· Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙËÓ ·Á¿Ë-ÛÔÊ›· ‹ ÙËÓ ÀÈ΋ fi„Ë, ÙËÓ fi„Ë ÙÔ˘ µÈÛÓÔ‡. ™ÙÔ ÌÈÎÚÔÎÔÛÌÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÙËÓ ·ÓÙ·Ó¿ÎÏ·ÛË ÙÔ˘ ÙÚÈÏÔ‡ §fiÁÔ˘, Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÚÔÛ·ı› ̤ۈ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÌÈ· ·Ó¿ÏÔÁË ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ‰›Ô. ™Ù· ·ÓÒÙÂÚ· ‰›· ÔÈ O˘Ú¿ÓÈÔÈ ÕÓıÚˆÔÈ (̤ۈ ÙÔ˘ ¿ÙÌ·‚Ô‡‰‰È-Ì¿Ó·˜) ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó Û ÌÈ· ·ÚfiÌÔÈ· ÚfiÔ‰Ô. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ‰‡Ô, ÔÈ O˘Ú¿ÓÈÔÈ ÕÓıÚˆÔÈ Î·È ÔÈ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ∆Ô˘˜, Ù· ÔÔ›· Û˘Ó›ÛÙ·ÓÙ·È ·fi ÓÙ‚·˚Τ˜ Î·È ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÂÓ¿‰Â˜, ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ÔÏfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÙÔ ª¤Á· O˘Ú¿ÓÈÔ ÕÓıÚˆÔ. ªÂ ÙËÓ Î·Ù·Í›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ηٷÍÈÒÓÔÓÙ·È ÎÈ ÔÈ O˘Ú¿ÓÈÔÈ ÕÓıÚˆÔÈØ fiÙ·Ó ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ÂÈÙ‡¯Ô˘Ó Ï‹ÚË ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÁÓÒÛË Î·È ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ·˘ÙÔÛ˘Ó›‰ËÛË Û’ fiÏ· Ù· ‰›·, ÙfiÙ ηٷÍÈÒÓÂÙ·È Ô ÀÈfi˜ Î·È ÙÔ ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· (ÙÔ ÛÒÌ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Î·È Ù˘ ÂÌÂÈÚ›·˜ ∆Ô˘) ¤¯ÂÈ ÂÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ÛÎÔfi ÙÔ˘. O ÀÈfi˜ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÙ·È. ∞Ó ÂÂÎÙ›ÓÔ˘Ì ÙËÓ È‰¤· Ù˘ ÙÚ›Ù˘¯Ë˜ ·˘Ù‹˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ Û˘Ó›‰ËÛ˘ ˆ˜ ÙÔÓ ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î‡ÎÏÔ ÙÔ˘ §fiÁÔ˘ (ˆ˜ Ù· ÙÚ›· ËÏȷο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ÙˆÚÈÓfi Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÛ·›Ô), ı· ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· Â·Ó¿ÏË„Ë Û ÎÔÛÌÈο Â›‰· Î·È ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ §fiÁÔ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÎfiÛÌÔ˘˜: O ª∞∫ƒO∫O™ªO™ ∆Ô ÚÒÙÔ ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· ........ÂÓۈ̿وÛÂ................ÙËÓ ·Ú¯‹ “∂ÁÒ ÂÈÌ›”. ∆Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· .....ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ...............ÙËÓ ·Ú¯‹ “∂ÁÒ ÂÈÌ› Ô”. ∆Ô ÙÚ›ÙÔ ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· ..........ı· ÂÓۈ̷ÙÒÛÂÈ .........ÙËÓ ·Ú¯‹ “∂ÁÒ ÂÈÌ› Ô øÓ”. O ªπ∫ƒO∫O™ªO™ ∏ ÚÒÙË ÂΉ‹ÏˆÛË, Ë ¶ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ÙËÓ ·Ú¯‹ “∂ÁÒ ÂÈÌ›”. 245 244 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÂΉ‹ÏˆÛË, ÙÔ ∂ÁÒ, ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ÙËÓ ·Ú¯‹ “∂ÁÒ ÂÈÌ› Ô”. ∏ ÙÚ›ÙË ÂΉ‹ÏˆÛË, Ë ∂Ó¿‰·, ı· ÂÓۈ̷ÙÒÛÂÈ ÙËÓ ·Ú¯‹ “∂ÁÒ ÂÈÌ› Ô øÓ”. ŒÙÛÈ ÔÈ ‰È¿ÊÔÚÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙Ô˘Ó ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfi Û¯‹Ì· ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Î·È fiÏÔÈ ·ÏÏËÏÔÛ¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Î·È Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ·ÌÔÈ‚·›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ· ̤ÚË Î·È Ì¤ÏË. V. À¶∞ƒÃ∂π ∫∞¶Oπ∞ ∞ª∂™∏ ∞¡∞§O°π∞ ™∆∏¡ ∞¡∞¶∆À•∏ ∂¡O™ ™À™∆∏ª∞∆O™, ∂¡O™ ¶§∞¡∏∆∏, ∂¡O™ ∞¡£ƒø¶OÀ ∫π ∂¡O™ ∞∆OªOÀ; 246 ∞Ó Ì ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ·˘Ù‹ ÂÈı˘Ìԇ̠ӷ ηٷ‰Âȯı› οÔÈ· ·ÎÚÈ‚‹˜ ÔÌÔÈfiÙËÙ·, Ë ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È: Ÿ¯È, Ë ·Ó·ÏÔÁ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÙ¤ ·ÎÚÈ‚‹˜ ÛÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ·Ú¿ ÌfiÓÔ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ Ï·ÙȤ˜ ‚·ÛÈΤ˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›Â˜. £· ·Ó¢ÚÂıÔ‡Ó Î·È ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· ÔÚÈṲ̂ӷ ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙ· ÛÙÔȯ›· ÔÌÔÈfiÙËÙ·˜ ·ÏÏ¿ Ù· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓ· ÛÙ¿‰È· ηٿ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Èı·ÓfiÓ Ó· ÌËÓ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ÏÂÙÔÌÂÚ‹ ÂͤÏÈÍË, ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂÓ· ˘fi ÙÔ Ú›ÛÌ· ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÎfiÛÌˆÓ Ì ÙÔ ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ÙÔ˘ ηٷÓfiËÛ˘. ∆· ÛÙÔȯ›· ÔÌÔÈfiÙËÙ·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÓÔ„ÈÛıÔ‡Ó ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ Û·Ó ·ÊÂÙËÚ›· ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ Î·È ÚÔ¯ˆÚÒÓÙ·˜ ÛÙ·‰È·Î¿: ∆Ô ÕÙÔÌÔ.1 ·. ∆Ô ¿ÙÔÌÔ Â›Ó·È ÌÈ· ÛÊ·ÈÚÔÂȉ‹˜ ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ¤Ó·Ó ˘Ú‹Ó· ˙ˆ‹˜. ‚. ∆Ô ¿ÙÔÌÔ ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ӷ ÌfiÚÈ· Ù· ÔÔ›· ÛÙÔ 1 ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ÕÙÔÌÔ Ë ª˘ÛÙÈ΋ ¢ÔÍ·Û›· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: 1. ∏ ·fiÏ˘ÙË ÓÔËÌÔÛ‡ÓË Û˘ÓÙ·Ú¿ÛÛÂÈ Î¿ı ¿ÙÔÌÔ.....................ª.¢., π, 298. 2. ŸÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÙÔÌÔ ‡Ï˘, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ˙ˆ‹............................ª.¢., π, 245, 269, 279. 3. ∆Ô ¿ÙÔÌÔ Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜...................................................................................ª.¢., π, 201. 4. OÈ ›‰È˜ ·fiÚ·Ù˜ ˙ˆ¤˜ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó Ù· ¿ÙÔÌ· Î.Ï....................ª.¢., π, 281. 5. ∫¿ı ¿ÙÔÌÔ ÙÔ˘ Û‡Ì·ÓÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ·˘ÙÔÛ˘Ó›‰ËÛË...........................................................................ª.¢., π, 132Ø ππ, 742. 6. ÕÙÔÌ· Î·È „˘¯¤˜ Â›Ó·È Û˘ÓÒÓ˘Ì· ÛÙË ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ ª˘ËÌ¤ÓˆÓ ..................................................................................ª.¢., π, 620, 622. ∂π™∞°ø°π∫∂™ ∂ƒø∆∏™∂π™ 245 Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜ ÙÔ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó. §fiÁÔ˘ ¯¿ÚË, Ì·˜ ϤÓ fiÙÈ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ¿ÙÔÌÔ ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ¿ ÙÔ˘ ‰Âη٤ÛÛÂÚ· ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·Ú¯ÂÙ˘ÈÎÒÓ ·ÙfïÓ, Ô˘ fï˜ ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È Û·Ó ¤Ó·. Á. ∆Ô ¿ÙÔÌÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÎÈ ÂΉËÏÒÓÂÈ ÙȘ ÔÈfiÙËÙ˜ Ù˘: ·. ¶ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋˜ ΛÓËÛ˘. ‚. ¢È·ÎÚÈÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘. Á. πηÓfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË. ‰. ∆Ô ¿ÙÔÌÔ Ì·˜ ϤÓ ˆ˜ ÂÚȤ¯ÂÈ ÙÚÂȘ ·ÚȘ Û›Ú˜ Î·È ÂÙ¿ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜,2 ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ˘fiÎÂÈÙ·È Û ‰È·‰Èηۛ· ˙ˆÔÁfiÓËÛ˘ ‰›¯ˆ˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ·ÎfiÌË Û Ï‹ÚË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ™ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ·˘Ùfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÓÒ Ë ¤ÌÙË Â›Ó·È ˘fi ·Ó¿Ù˘ÍË. Â. ∆Ô ¿ÙÔÌÔ ‰È¤ÂÙ·È ·’ ÙÔ ¡fiÌÔ Ù˘ OÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÂÚȤگÂÙ·È ‚Ú·‰¤ˆ˜ ˘fi ÙÔ ¡fiÌÔ Ù˘ ŒÏ͢ Î·È ı· ˘·¯ı› ÙÂÏÈο ÛÙÔ ¡fiÌÔ Ù˘ ™‡ÓıÂÛ˘. ˙. ∆Ô ¿ÙÔÌÔ ÂÚȤ¯ÂÙ·È Û οı ÌÔÚÊ‹Ø Î¿ı ÌÔÚÊ‹ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Û˘Ó¿ıÚÔÈÛË ·ÙfïÓ. Ë. ∞ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È Û ‰ÈÂÁ¤ÚÛÂȘ ÂÎ ÙˆÓ ¤Íˆ: ™Â ËÏÂÎÙÚÈ΋ ‰È¤ÁÂÚÛË Ô˘ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÙÔ˘ ÌÔÚÊ‹. ™Â Ì·ÁÓËÙÈ΋ ‰È¤ÁÂÚÛË Ô˘ ‰Ú· ¿Óˆ ÛÙËÓ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÙÔ˘ ˙ˆ‹. 7. ∆Ô ¿ÙÔÌÔ ·Ó‹ÎÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο ÛÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· Ù˘ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋˜ ..................................................................................ª.¢., π, 559. 8. ∏ £ÂfiÙËÙ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· Û οı ¿ÙÔÌÔ..................................ª.¢., π, 89, 183. 9. ∫¿ı ¿ÙÔÌÔ Â›Ó·È Î·Ù·‰ÈηṲ̂ÓÔ Û ·¤Ó·Ë ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ....ª.¢., π, 167. 10. ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ÂͤÏÈ͢ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Â›Ó·È Ô ÕÓıÚˆÔ˜ .........ª.¢., π, 206. 11. ∫¿ÔÈÔ Û¤ÚÌ· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î¿ı ·ÙfiÌÔ˘.................ª.¢., π, 87Ø ππ, 622. 12. À¿Ú¯ÂÈ ıÂÚÌfiÙËÙ· Û οı ¿ÙÔÌÔ.............................................ª.¢., π, 112. 13. ∫¿ı ¿ÙÔÌÔ ‰È·ı¤ÙÂÈ 7 ‰›· ‡·Ú͢ .......................................ª.¢., π, 174. 14. ∆· ¿ÙÔÌ· Â›Ó·È ÎÚ·‰·ÛÌÔ›...........................................................ª.¢., π, 694. 2 ∂ÛˆÙ¤Ú· ∑ˆ‹: ∆fiÌ. II, 177-179. ∞fiÎÚ˘ÊË ÃËÌ›·, ÛÂÏ. 22. ∞fiÎÚ˘ÊË ÃËÌ›·, ¶·Ú¿ÚÙËÌ· II & III. Àfi ª¿ÌÈÙÙ “ºˆ˜ Î·È ÃÚÒÌ·”, ÛÂÏ. 97-101. 247 246 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ™ÙË Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓË Â›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ‰ÈÂÁ¤ÚÛˆÓ, Ô˘ ÚÔηÏ› ÙËÓ Â·ÎfiÏÔ˘ıË ÂÓ‰fiÙÂÚË ·‡ÍËÛË Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË. ∆Ô ¿ÙÔÌÔ Û˘ÓÂÒ˜ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ·fi: 1. ∆Ô ÛÊ·ÈÚÔÂȉ¤˜ Û¯‹Ì· ÙÔ˘. O ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ˜ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Û·Ê‹˜ ÎÈ Â˘ÎÚÈÓ‹˜. 2. ∆ËÓ ÂÓ‰fiÙÂÚ‹ ÙÔ˘ ‰È¢ı¤ÙËÛË Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ÛÊ·›Ú· ÂÈÚÚÔ‹˜ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ·ÙfiÌÔ˘. 3. ∆Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ‹ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Î·Ù¿ ÙÔ ÔÔ›Ô Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ˙ˆ‹ ÂÌ„˘¯ÒÓÂÈ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ, οÙÈ ÙÂÏ›ˆ˜ Û¯ÂÙÈÎfi Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ. 4. ∆ËÓ ˘fi ÂͤÏÈÍË ÂÙ·Ï‹ ÂÛÒÙÂÚË ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ˘. 5. ∆ËÓ ÙÂÏÈ΋ ÙÔ˘ ÂÓ‰fiÙÂÚË Û‡ÓıÂÛË ÂÎ ÙˆÓ ÂÙ¿ ÛÙȘ ÙÚÂȘ. 6. ∆ËÓ ÔÌ·‰È΋ ÙÔ˘ Û¯¤ÛË. 7. ∆ËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘ ÛÂ Û˘Ó›‰ËÛË ‹ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÙÈÎfiÙËÙ·. Œ¯ÔÓÙ·˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘, ÌÔÚԇ̠ϤÔÓ Ó· ÂÂÎÙ›ÓÔ˘Ì ÙËÓ È‰¤· ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ›‰È· ÁÂÓÈ΋ ÔÚ›·. 248 O ÕÓıÚˆÔ˜ ·. O ¿ÓıÚˆÔ˜ ¤¯ÂÈ ÛÊ·ÈÚÔÂȉ‹ ÌÔÚÊ‹ Î·È ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› Û·Ó ¤Ó·˜ ΢ÎÏÔÙÂÚ‹˜ ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ˜ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˜, ÌÈ· ÛÊ·›Ú· ‡Ï˘ Ì’ ¤Ó·Ó ˘Ú‹Ó· ˙ˆ‹˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ªÂ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi ·˘Ùfi ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙË ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ·ÏËıÈÓÔ‡ ·ÓıÚÒÔ˘ Û·Ó ÙÔ ∂ÁÒ Î·È ÛÙË ÛÊ·›Ú· ÂΉ‹ÏˆÛ‹˜ ÙÔ˘, ÙÔ ·ÈÙÈ҉˜ ÛÒÌ· – ÂΛÓÔ ÙÔ ÛÒÌ· Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙÔ ÂӉȿÌÂÛÔ ÛËÌÂ›Ô ÌÂٷ͇ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ Î·È ‡Ï˘. ‚. O ¿ÓıÚˆÔ˜ ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ӷ ¿ÙÔÌ·, Ù· ÔÔ›· ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÛÙ· ‰›· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ‹˜ ÙÔ˘. ŸÏ· ÂÌ„˘¯ÒÓÔÓÙ·È ·’ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘, ·fi ÙËÓ Â›ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ı¤ÏËÛË-ÁÈ·-‡·ÚÍËØ Ô ÎÚ·‰·ÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ ÂÍÂÏÈÎÙÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ¶·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ·fi Ù· ·ÓÒÙÂÚ· ‰›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û·Ó ÛÊ·›Ú· (‹ ÛÊ·›Ú˜) ‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤Ó˘ ‡Ï˘, Ô˘ ‰ÔÓÂ›Ù·È Ì’ ¤Ó· ÔÚÈṲ̂ÓÔ ∂π™∞°ø°π∫∂™ ∂ƒø∆∏™∂π™ 247 ̤ÙÚÔ, ¯ÚˆÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi ¤Ó· ÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚÒÌ· Î·È ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·Ù¿ ÌÈ· ÛÙ·ıÂÚ‹ ÎÏ›‰· – ÙËÓ ÎÏ›‰· ÙÔ˘ ‚Èfi΢ÎÏÔ‡ ÙÔ˘. Á. O ¿ÓıÚˆÔ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Û ¤Ó· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‰›· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÎfiÛÌˆÓ Î·È ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙȘ ÔÈfiÙËÙ˜ Ù˘: 1. ¶ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ ‹ Ù˘ ȉȷ›ÙÂÚ˘ ·Ó·Î‡ÎÏËÛ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÙÚÔ¯fi Ù˘ ˙ˆ‹˜ Á‡Úˆ ·’ ÙÔÓ ÂÁˆÈÎfi ÙÔ˘ fiÏÔ. 2. ¢È·ÎÚÈÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ‹ Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ Ó· ÂÈϤÁÂÈ Î·È Ó’ ·ÔÎÙ¿ ÂÌÂÈÚ›·. 3. πηÓfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ·Ó¤ÏÈÍË, ÁÈ· ÎÚ·‰·ÛÌÈ΋ ·‡ÍËÛË Î·È ÁÈ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Â·ÊÒÓ. ‰. O ¿ÓıÚˆÔ˜ ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ ÙÚÂȘ ·ÚȘ ·Ú¯¤˜ – ı¤ÏËÛË, ·Á¿Ë-ÛÔÊ›·, ÂÓÂÚÁfi ÓÔËÌÔÛ‡ÓË ‹ ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÈÎfiÙËÙ· – Î·È ÙȘ ·Ú¿ÁˆÁ˜ ÂÙ¿ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘˜. ∞˘Ù¤˜, Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ ‰¤Î· Ù˘ Ù¤ÏÂÈ·˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰È·‰Èηۛ· ˙ˆÔÔ›ËÛ˘, ‰›¯ˆ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÂÈÙ‡¯ÂÈ Ï‹ÚË ¤ÎÊÚ·ÛË. ™ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ‰ÚÔ˘Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ÌfiÓÔ ·Ú¯¤˜ Î·È Ë ¤ÌÙË ‹ Ì·Ó·ÛÈ΋ ·Ú¯‹ Â›Ó·È ˘fi ·Ó¿Ù˘ÍË. ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ fiÛÔ Ù¤ÏÂÈ· Â›Ó·È Ë ·Ó·ÏÔÁ›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ – ıˆÚÔ‡ÌÂÓÔ˘ Û·Ó Î·ÙÒÙÂÚ˘ ÙÂÙÚ¿‰·˜ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÓÔ˘ – Î·È ÛÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ì ٷ Ù¤ÛÛÂÚ· ÂÓÂÚÁ¿ ÛÂÈÚÒÌ·Ù· Î·È Ì ÙÔ ¤ÌÙÔ Û ‰È·‰Èηۛ· ‰È¤ÁÂÚÛ˘. Â. O ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰È¤ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¡fiÌÔ Ù˘ ŒÏ͢, ·ÓÂÏ›ÛÛÂÙ·È ‰È· ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ Ù˘ OÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÂÚȤگÂÙ·È ˘fi ÙÔ ¡fiÌÔ Ù˘ ™‡ÓıÂÛ˘. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‰È¤ÂÈ ÙËÓ ˘ÏÈ΋ ‰ÈÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Û˘ÓÂȉËÙ‹ Û¯¤ÛËØ Ë ¤ÏÍË ‰È¤ÂÈ ÙË Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘ Ì ¿ÏϘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ‹ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Ë Û‡ÓıÂÛË Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙÔ ÓfiÌÔ ÙÔ˘ ÂÛÒÙÂÚÔ˘ ∂·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘, Ù˘ ˙ˆ‹˜ ̤۷ ÛÙË ÌÔÚÊ‹. ˙. O ¿ÓıÚˆÔ˜ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙËÓ ÔÌ·‰È΋ ÌÔÚÊ‹. OÈ ÂÁˆÈÎÔ› fiÌÈÏÔÈ Î·È ÔÈ O˘Ú¿ÓÈÔÈ ÕÓıÚˆÔÈ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·’ ÙË Û˘Ó¿ıÚÔÈÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÓÙ‚·˚ÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. Ë. ∞ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È Û ‰ÈÂÁ¤ÚÛÂȘ ÂÎ ÙˆÓ ¤Íˆ: ·. ™Â ËÏÂÎÙÚÈ΋ ‰È¤ÁÂÚÛË Ô˘ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÌÔÚÊ‹, ‹ ÙËÓ Ú·ÓÈ΋ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË. 249 248 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ‚. ™Â Ì·ÁÓËÙÈ΋ ‰È¤ÁÂÚÛË Ô˘ ÂÂÓÂÚÁ› ÛÙËÓ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÙÔ˘ ˙ˆ‹. ∞˘Ù‹ ·ÔÚÚ¤ÂÈ ·’ ÙÔÓ ÂÁˆÈÎfi ÙÔ˘ fiÌÈÏÔ Î·È ‚Ú·‰‡ÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ O˘Ú¿ÓÈÔ ÕÓıÚˆÔ ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ OÔ›Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ·ÙÙ·ÚÔ. Á. ™ÙË Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓË Â›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÒÓ ‰ÈÂÁ¤ÚÛˆÓ, Ô˘ ÚÔÍÂÓ› ÛÙ·ıÂÚ‹ ·‡ÍËÛË ÎÈ ·Ó¿Ù˘ÍË. O ¿ÓıÚˆÔ˜ Û˘ÓÂÒ˜ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ·fi: 250 1. ∆Ô ÛÊ·ÈÚÔÂȉ¤˜ Û¯‹Ì· ÙÔ˘. O ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ˜ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Û·Ê‹˜ Î·È Â˘ÎÚÈÓ‹˜. 2. ∆ËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÙÔ˘ ‰È¢ı¤ÙËÛËØ Ë fiÏË ÛÊ·›Ú· ÂÈÚÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‰È·‰Èηۛ· ·Ó¿Ù˘Í˘. ∏ ÛÊ·›Ú· ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË Î·È Ë ·ÎÙ›Ó· ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹. ŸÛÔ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÙÔ ÂÁˆÈÎfi ÛÒÌ·, ·˘Í¿ÓÂÈ Î·È Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ˘Ú‹Ó· Ù˘ ˙ˆ‹˜, ˆÛfiÙÔ˘ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ˘ÔÙ·¯ı› Î·È Î˘ÚÈ·Ú¯Ëı›. 3. ∆Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ‹ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Î·Ù¿ ÙÔ ÔÔ›Ô Û οı ‰Â‰Ô̤ÓË ÛÙÈÁÌ‹ ÂΉËÏÒÓÂÈ ·˘ÙÔÛ˘Ó›‰ËÛË ‹ ÂϤÁ¯ÂÈ ÙËÓ ÙÚÈÏ‹ ηÙÒÙÂÚË Ê‡ÛË ÙÔ˘. 4. ∆ËÓ ÂÙ·Ï‹ ÂÛÒÙÂÚË ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ˘Ø ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÂÙ¿ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘. 5. ∆ËÓ ÙÂÏÈ΋ ÙÔ˘ ÂÓ‰fiÙÂÚË Û‡ÓıÂÛË ˘fi ÙË ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÓfïÓ, ÂÎ ÙˆÓ ÂÙ¿ ÛÙȘ ÙÚÂȘ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙË Ì›·. 6. ∆ËÓ ÔÌ·‰È΋ ÙÔ˘ Û¯¤ÛË. 7. ∆ËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘ ÛÂ Û˘Ó›‰ËÛË, Û ·ÓÙ·ÔÎÚÈÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙȘ Â·Ê¤˜, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ Â›ÁÓˆÛ˘. O O˘Ú¿ÓÈÔ˜ ÕÓıÚˆÔ˜.3 ·. ∫¿ı O˘Ú¿ÓÈÔ˜ ÕÓıÚˆÔ˜ ÌÔÚ› Â›Û˘ Ó· ıˆÚËı› ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÛÊ·ÈÚÔÂȉ¤˜ Û¯‹Ì·. ¢È·ı¤ÙÂÈ ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ fiˆ˜ ÙÔ 3 ∞˘ÙÔ› ÔÈ O˘Ú¿ÓÈÔÈ ÕÓıÚˆÔÈ Â›Ó·È: 1. ∆Ô Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ Û˘Ó›‰ËÛ˘ ......................................ª.¢., π, 626. 2. OÈ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ›..........................................................ª.¢., π, 477, 481-485. ™‡ÁÎÚÈÓ ª.¢., ππ, 244. ∂π™∞°ø°π∫∂™ ∂ƒø∆∏™∂π™ 249 ¿ÙÔÌÔ ÎÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜. O ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ˜ ·˘Ùfi˜ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ Ï·ÓËÙÈ΋ ‰È¿Ù·ÍËØ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛ‹ ∆Ô˘ Ë ˘ÎÓ‹ Ê˘ÛÈ΋ ÛÊ·›Ú· οı ·Ï‡ÛÔ˘ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁË Ì ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÛÒÌ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È Ì ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ‰›Ô˘. ∫¿ı ‰È¿Ù·ÍË ÂÙ¿ ·Ï‡ÛˆÓ ·ÔÙÂÏ› ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ οÔÈ·˜ OÓÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·ÔÎÙ¿ ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ù˘ fiˆ˜ ÎÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ÁÈ· ÛÎÔÔ‡˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Î·È ·fiÎÙËÛ˘ ÂÌÂÈÚ›·˜. ‚. O O˘Ú¿ÓÈÔ˜ ÕÓıÚˆÔ˜ ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ ÂΛÓÔ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙ· ·ÙÙ·Ú· ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ¤ÎÊÚ·Û˘ ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ fiÓÙÔ˜. ∆· ¿ÙÔÌ· ‹ Ù· ·ÙÙ·Ú· ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ ∆Ô˘ Û˘Ó›ÛÙ·ÓÙ·È ·’ ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ÓÙ‚·˚ÎÒÓ Î·È ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÔÈ Ôԛ˜ ÎÚ·‰·›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi ∆Ô˘ ÙfiÓÔ Î·È ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ∆Ô˘. ™˘ÁÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È ÎÈ ÂÌ„˘¯ÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙË ı¤ÏËÛ‹ ∆Ô˘ ÁÈ· ‡·ÚÍË Î·È ‰ÔÓÔ‡ÓÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÂÈÙ¢¯ı¤Ó ÂÍÂÏÈÎÙÈÎfi ∆Ô˘ ÛËÌ›Ô. ∞fi ÎÔÛÌÈ΋ ÛÎÔÈ¿ Ô O˘Ú¿ÓÈÔ˜ ÕÓıÚˆÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û·Ó ÛÊ·›Ú· ıÂÛ¤ÛÈ·˜ ˙ˆ‹˜, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÙËÓ ·ÎÙ›Ó· ÂÈÚÚÔ‹˜ Ù˘ ÙËÓ ÎÚ·‰·ÛÌÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ÌÈ·˜ ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ï·ÓËÙÈ΋˜ ‰È¿Ù·Í˘. ¢ÔÓÂ›Ù·È Ì ¤Ó· ÔÚÈṲ̂ÓÔ Ì¤ÙÚÔ Ô˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·’ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ Ûʇ˙Ô˘Û·˜ ˙ˆ‹˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÛÊ·›Ú·˜Ø Ë fiÏË Ï·ÓËÙÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË ¯ÚˆÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi ¤Ó· Û˘Áη. ∞ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ ÂÙ¿ ÚˆÙ·Ú¯ÈΤ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜, ‹ ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ·ÈıÂÚÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ·fi ¤Ó·Ó O˘Ú¿ÓÈÔ ÕÓıÚˆÔ. ‚. ∞ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ ÂÙ¿ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜, ‹ ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ˘ÎÓÔ‡ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ∞ÓȯÓ‡ÛÙ ٷ ·Ú·¿Óˆ ÛÙÔ ªÈÎÚfiÎÔÛÌÔ Î·È ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ‰fiÌËÛ˘ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ·’ ÙÔ˘˜ ÓÙ¤‚· ÙˆÓ ·Èı¤ÚˆÓ. Á. ∆Ô Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ı›·˜ ÓÔËÌÔÛ‡Ó˘...............................ª.¢., π, 488. ‰. OÈ ÁÂÓÓË̤ÓÔÈ ·’ ÙÔ ÓÔ˘ ÀÈÔ› ÙÔ˘ µÚ¿¯Ì·..............ª.¢., π, 493Ø ππ, 610, 618. ∂›Ó·È Ë ÏÔÁÔ˚΋ ∆ÂÙÚ¿‰·, ÔÈ ¶¤ÓÙÂ Î·È ÔÈ ∂Ù¿. Â. OÈ ÂÙ¿ ∞ÎÙ›Ó˜ ...........................................................ª.¢., π, 561Ø ππ, 201. ∂›Ó·È ÔÈ ÂÙ¿ ·ÙÚ·Ô› ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÛÙÔ £Âfi...¶Ó‡̷. ∂›Ó·È ÌÂÙ·Ê˘ÛÈο ÔÈ ÂÙ¿ ·Ú¯¤˜. ∂›Ó·È Ê˘ÛÈο ÔÈ ÂÙ¿ Ê˘Ï¤˜. ˙. OÈ ∫‡ÚÈÔÈ Ù˘ ·Î·Ù¿·˘ÛÙ˘ Î·È ·ÎÔ‡Ú·ÛÙ˘ ·ÊÔÛ›ˆÛ˘ ...ª.¢., ππ, 92. Ë. OÈ ·ÔÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ .............................ª.¢., ππ, 243. ı. ∆· ÔÏÈο ·ÓÙ›ıÂÙ· ÙˆÓ ¶ÏÂÈ¿‰ˆÓ ..........................................ª.¢., ππ, 579, 581. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ¿ Ì·˜ Â›Ó·È ·ÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈο ·ÚÛÂÓÈÎfi Î·È ÙˆÓ ¶ÏÂÈ¿‰ˆÓ ıËÏ˘Îfi. O O˘Ú¿ÓÈÔ˜ ÕÓıÚˆÔ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ì ·ÚfiÌÔÈÔ ÙÚfiÔ ÛÙËÓ Ï·ÓËÙÈ΋ ∆Ô˘ ‰È¿Ù·ÍË. µÏ¤ ª.¢., ππ, 626. 251 250 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÚÒÌ· Î·È ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·Ù¿ ÌÈ· ÛÙ·ıÂÚ‹ ÎÏ›‰· Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÎÏ›‰· ÙÔ˘ ‚Èfi΢ÎÏÔ‡ ∆Ô˘ ̤۷ ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ì·¯·Ì·Ó‚·ÓÙ¿Ú· ‹ ÏÔÁÔ˚Îfi ·ÎÏÔ. Á. O O˘Ú¿ÓÈÔ˜ ÕÓıÚˆÔ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·’ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ∆Ô˘ Û οÔÈÔ ·fi Ù· ‰›· Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ∆ÚÈ·‰Èο, ‹ ÕÙÌ·-µÔ‡‰‰È-ª¿Ó·˜, ηٿ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Ô˘ ÎÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Û οÔÈÔ ·’ Ù· ‰›· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÎfiÛ̈Ó, ÓÔËÙÈÎfi-·ÛÙÚÈÎfi-Ê˘ÛÈÎfi. ∆ÂÏÈο Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ·ÔÎÙ¿ ·˘ÙÔÛ˘Ó›‰ËÛË Î·È ÛÙ· ÙÚ›·. ∆ÂÏÈο Ô O˘Ú¿ÓÈÔ˜ ÕÓıÚˆÔ˜ ·ÔÎÙ¿ Ï‹ÚË ·˘ÙÔÛ˘Ó›‰ËÛË ÛÙ· ·ÓÒÙÂÚ· ÙÚ›·. ∫¿ı ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ΛÓËÛË ‹ ·‡ÍËÛË Ù˘ ˙ˆÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÎfiÛÌÔ˘˜ ·Ú·ÏÏËÏ›˙ÂÙ·È ·fi ÌÈ· ·Ó¿ÏÔÁË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙ· ÙÚ›· ·ÓÒÙÂÚ· ‰›·. ∏ ‰Ú¿ÛË ÎÈ Ë ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ˙ˆ‹ Ô˘ ÂÌ„˘¯ÒÓÂÈ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ‹ ÙÔ˘˜ O˘Ú¿ÓÈÔ˘˜ ∞ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ÛÙË ˙ˆ‹ Ô˘ ÂÌ„˘¯ÒÓÂÈ Ù· ¿ÙÔÌ· ‹ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, Â›Ó·È Ì˘ÛÙËÚÈ҉˘ Î·È ı·˘Ì·ÛÙ‹. O O˘Ú¿ÓÈÔ˜ ÕÓıÚˆÔ˜ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Â›Û˘ ÛÙ· ‰Èο ∆Ô˘ ‰›· ÙȘ ÔÈfiÙËÙ˜ Ù˘: 252 ¶ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ ‹ Ù˘ ȉȷ›ÙÂÚ˘ ΢ÎÏÔÙÂÚÔ‡˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿˜ ∆Ô˘ Á‡Úˆ ·’ ÙÔÓ ÙÚÔ¯fi Ù˘ ˙ˆ‹˜ ∆Ô˘ – ÌÈ· Ï·ÓËÙÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË – ÎÈ ¤ÙÛÈ Á‡Úˆ ·’ ÙÔÓ ÂÁˆÈÎfi ∆Ô˘ fiÏÔ. ¢È·ÎÚÈÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ‹ Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ Ó· ÂÈϤÁÂÈ ÎÈ ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ Ó’ ·ÔÎÙ¿ ÂÌÂÈÚ›·. OÈ O˘Ú¿ÓÈÔÈ ÕÓıÚˆÔÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÓۈ̷ÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ì¿Ó·˜ ‹ Ù˘ ÓÔ‹ÌÔÓÔ˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ (·’ fiÔ˘ ÎÈ Ô Ù›ÙÏÔ˜ ∆Ô˘˜ Û·Ó £Â›ˆÓ ª·Ó·Û·Ô‡ÙÚ·) Ë ÔÔ›· ηٷÓÔ›, ÂÈϤÁÂÈ Î·È ·ÔÚÚ›ÙÂÈ, ηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÂÊÈÎÙ‹ ÙË ÁÓÒÛË Î·È ÙËÓ ·˘ÙÔÛ˘Ó›‰ËÛË. ∆Ë Ì·Ó·ÛÈ΋ ·˘Ù‹ ÈηÓfiÙËÙ· ÙËÓ ·Ó¤Ù˘Í·Ó Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ οÏ· ‹ ËÏȷο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·. ™ÎÔÂ‡Ô˘Ó ÙÒÚ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ·˘Ùfi Ô˘ ‹‰Ë ·Ó¤Ù˘Í·Ó ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈʤÚÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ÂȉÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È Ó· ÂÈÙ‡¯Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. πηÓfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ·Ó¤ÏÈÍË, ÁÈ· ÎÚ·‰·ÛÌÈ΋ ·‡ÍËÛË, ÁÈ· ·fiÎÙËÛË ÁÓÒÛ˘ Î·È ÁÈ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Â·ÊÒÓ. ∞˘Ù‹ Ë ∂π™∞°ø°π∫∂™ ∂ƒø∆∏™∂π™ 251 ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÎÚ·‰·ÛÌÔ‡ Â›Ó·È ÛÙ·‰È·Î‹ Î·È ·ÓÂÏÈÎÙÈ΋ Î·È ‚·›ÓÂÈ ·fi ΤÓÙÚÔ Û ΤÓÙÚÔ fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ÛÙ· ·ÙÔÌÈο ÛÂÈÚÒÌ·Ù·. ∞ԂϤÔ˘Ó ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÔÌÔÈfiÌÔÚÊ˘ ·ÌÔÈ‚·›·˜ Â·Ê‹˜ Î·È ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÌ›ÍÈÌÔ ÙˆÓ ¯ˆÚÈÛÙÒÓ ∆Ô˘˜ Ù·˘ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂ÓÈ·›· ∆·˘ÙfiÙËÙ·, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ï‹ÚË ·˘ÙÔÛ˘Ó›‰ËÛË ‹ ·ÙÔÌÈÎÔÔÈË̤ÓË ·˘ÙÂ›ÁÓˆÛË. ‰. O O˘Ú¿ÓÈÔ˜ ÕÓıÚˆÔ˜ ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ ÙÚÂȘ ·ÚȘ ·Ú¯¤˜ – ı¤ÏËÛË, ·Á¿Ë-ÛÔÊ›·, ÓÔËÌÔÛ‡ÓË – ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ‰È· ÙˆÓ ÂÙ¿ ·Ú¯ÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ÙfiÛÔ Û˘¯Ó¿ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·. ∞˘Ù¤˜ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙȘ ‰¤Î· Ù˘ ·ÒÙÂÚ‹˜ ∆Ô˘ ÙÂÏ›ˆÛ˘, ÁÈ·Ù› ÔÈ ÂÙ¿ ·Ó¿ÁÔÓÙ·È Û ÙÚÂȘ ÎÈ ÔÈ ÙÚÂȘ Û ̛·. ∫¿ı O˘Ú¿ÓÈÔ˜ ÕÓıÚˆÔ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ‚¤‚·È· ÙËÓ Î‡ÚÈ· ¯ÚÔÈ¿ ‹ ·Ú¯‹ ∆Ô˘, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Î·È ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. O ¿ÓıÚˆÔ˜ ¤¯ÂÈ Û·Ó ‚·ÛÈ΋ ¯ÚÔÈ¿ ‹ ·Ú¯‹ ÂΛÓË ÙÔ˘ O˘Ú¿ÓÈÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘ ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ OÔ›Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ‰ÔÌÈ΋ ÌÔÓ¿‰·. ¢È·ı¤ÙÂÈ ·ÎfiÌË ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ‰‡Ô ·ÚȘ ·Ú¯¤˜ (fiˆ˜ ÎÈ Ô O˘Ú¿ÓÈÔ˜ ÕÓıÚˆÔ˜) ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ÂÙ¿ ·Ú¿ÁˆÁ¤˜ ÙÔ˘˜ fiˆ˜ ÚԷӷʤڷÌÂ. ∂ÈϤÔÓ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ¤¯ÂÈ Û·Ó Î‡ÚÈ· ¯ÚÔÈ¿ ‹ ·Ú¯‹ ÂΛÓË Ù˘ ÂÁˆÈ΋˜ ·ÎÙ›Ó·˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ fiÓÙÔ˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È. ∞˘Ùfi ‚¤‚·È· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ¿ÙÔÌÔ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ∏ ¯ÚÔÈ¿ ·˘Ù‹ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Û·Ó ÙÔ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ̤ÙÚÔ ÎÚ·‰·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Î‡ÚÈˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÙ¿ ‰Â˘ÙÂÚ¢fiÓÙˆÓ ÛÂÈڈ̿وÓ. ªfiÓÔ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·Ú¯¤˜ ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È Â› ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ Û οÔÈÔ ‚·ıÌfi ÛÙÔ˘˜ O˘Ú¿ÓÈÔ˘˜ ∞ÓıÚÒÔ˘˜, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ŒÓ·˜ ·’ ∞˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ÈÔ ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ˜ Î·È Ë ¤ÌÙË ∆Ô˘ ·Ú¯‹ ‰ÔÓÂ›Ù·È Â·ÚÎÒ˜, ÂÓÒ Û ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÂÏÂÈÔÔÈÂ›Ù·È Ë Ù¤Ù·ÚÙË. O O˘Ú¿ÓÈÔ˜ ÕÓıÚˆÔ˜ Ù˘ ·Ï‡ÛÔ˘ Ì·˜ ¿ÏÏÂÙ·È Î¿ˆ˜ ÛÙËÓ ¤ÌÙË ·Ú¯‹, ‹ ·ÎÚÈ‚¤ÛÙÂÚ· Ù›ÓÂÈ Ó· ÙËÓ ·Ê˘Ó›ÛÂÈ Û ˙ˆ‹. O ٤ٷÚÙÔ˜ ÎÚ·‰·ÛÌfi˜ ‹ ·Ú¯‹ ∆Ô˘ ÛÙÔÓ ·ÚfiÓÙ· ٤ٷÚÙÔ Á‡ÚÔ ‹ ·ÎÏÔ Î·È ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ·˘Ù‹ ÛÊ·›Ú· ·Ê˘Ó›˙ÂÙ·È, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ‰Â ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙÔ˘ ¤ÌÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘. ¶ÔÏÏ¿ ·’ Ù· ÙˆÚÈÓ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·’ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË 253 252 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ÙÔ˘ ·ÓÒÙÂÚÔ˘ ‹ ¤ÌÙÔ˘ ÎÚ·‰·ÛÌÔ‡, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Î·È Ë ˘¤Ú‚·ÛË ı· Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ› ÛÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ‹ ¤ÌÙÔ Î‡ÎÏÔ. Ÿˆ˜ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ÛÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ë ·Ó·ÏÔÁ›· ÈÛ¯‡ÂÈ ÎÈ Â‰Ò, fi¯È fï˜ Û’ fiϘ ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. Â. O O˘Ú¿ÓÈÔ˜ ÕÓıÚˆÔ˜ ‰È¤ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¡fiÌÔ Ù˘ ŒÏ͢, ¤¯ÂÈ ˘Âڂ› ÙÔ ¡fiÌÔ Ù˘ OÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÂÚȤگÂÙ·È Ù·¯‡Ù·Ù· ˘fi ÙÔ ¡fiÌÔ Ù˘ ™‡ÓıÂÛ˘. ™ËÌÂÈÒÛÙ ÏÔÈfiÓ ÙËÓ ÎÏÈ̷Έً Â·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ: ¶ÚÒÙÔ. O ¡fiÌÔ˜ Ù˘ OÈÎÔÓÔÌ›·˜ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ÓfiÌÔ ÁÈ· ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. O ¡fiÌÔ˜ Ù˘ ŒÏ͢ Ù›ÓÂÈ Ó· ÂϤÁÍÂÈ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. O ¡fiÌÔ˜ Ù˘ ™‡ÓıÂÛ˘ Á›ÓÂÙ·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ·ÈÛıËÙfi˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘. ∞ÔÙÂÏ› ÙÔ ÓfiÌÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜. ¢Â‡ÙÂÚÔ. O ¡fiÌÔ˜ Ù˘ ŒÏ͢ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ÓfiÌÔ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. O ¡fiÌÔ˜ Ù˘ OÈÎÔÓÔÌ›·˜ Â›Ó·È ‰Â˘ÙÂÚ‡ˆÓ ÓfiÌÔ˜ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ. ¢È¤ÂÈ ÙËÓ ‡ÏË ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘. O ¡fiÌÔ˜ Ù˘ ™‡ÓıÂÛ˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÛÙ·ıÂÚ¿ ·ÈÛıËÙfi˜. ∆Ú›ÙÔ. O ¡fiÌÔ˜ Ù˘ ™‡ÓıÂÛ˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ÓfiÌÔ ÁÈ· ÙÔÓ O˘Ú¿ÓÈÔ ÕÓıÚˆÔ. O ¡fiÌÔ˜ Ù˘ ŒÏ͢ ΢Úȷگ› Ï‹Úˆ˜. Œ¯ÂÈ ÂÈÙ¢¯ı› Ë ˘¤Ú‚·ÛË ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ Ù˘ OÈÎÔÓÔÌ›·˜. 254 ∆Ô ˘ÎÓfi Ê˘ÛÈÎfi ÛÒÌ· ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ·Ú¯‹ ÁÈ· ÙÔÓ O˘Ú¿ÓÈÔ ÕÓıÚˆÔ, ·’ fiÔ˘ ÎÈ Ë ˘¤Ú‚·ÛË ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ Ù˘ OÈÎÔÓÔÌ›·˜. O ¡fiÌÔ˜ Ù˘ ŒÏ͢ ‰È¤ÂÈ ÙËÓ ˘ÏÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÌÔÚÊÈ΋˜ ‰fiÌËÛ˘. O ¡fiÌÔ˜ Ù˘ ™‡ÓıÂÛ˘ Â›Ó·È Ô ÓfiÌÔ˜ Ù˘ ⁄·ÚÍ‹˜ ∆Ô˘. ˙. O O˘Ú¿ÓÈÔ˜ ÕÓıÚˆÔ˜ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁÔ˚ÎÔ‡˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ Î·È ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙË ı¤ÛË ∆Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ÂÙ¿ Î·È ‰È· Ù˘ Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ˘ Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ·. Ë. ∞ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È Û ‰ÈÂÁ¤ÚÛÂȘ ÂÎ ÙˆÓ ¤Íˆ. ∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ıˆÚÔ‡ÌÂÓÔ ·’ ÙËÓ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ·ÓıÚÒÈÓË ÛÎÔÈ¿ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÂÚÈÔ¯ÒÓ ·ÚfiÛÈÙˆÓ ·ÎfiÌË ÛÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ‰È·ÓfiËÛË. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ: ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ‰È¤ÁÂÚÛË Î·È ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙËÓ ËÏȷ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË Ï·ÓËÙÈ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·. ∂π™∞°ø°π∫∂™ ∂ƒø∆∏™∂π™ 253 ª·ÁÓËÙÈ΋ ‰È¤ÁÂÚÛË Ô˘ ÂÂÓÂÚÁ› ÛÙËÓ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ ∆Ô˘ ˙ˆ‹. ∏ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ·˘Ù‹ ·ÔÚÚ¤ÂÈ ·fi ËÁ¤˜ ÂÓÙÂÏÒ˜ ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. £· ÌÔÚÔ‡Û·Ì Â›Û˘ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı· ‰Â‰Ô̤ӷ: H Ì·ÁÓËÙÈ΋ ‰È¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÙfiÌÔ˘ ÚÔηÏÂ›Ù·È ·’ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Â› ÙˆÓ ·ÛÙÚÈÎÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ Î·È ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ·’ Ù· ‚Ô˘‰‰Èο Â›‰·. ∏ Ì·ÁÓËÙÈ΋ ‰È¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÚÔηÏÂ›Ù·È ·’ ÙÔ˘˜ O˘Ú¿ÓÈÔ˘˜ ∞ÓıÚÒÔ˘˜ Â› ÙˆÓ ‚Ô˘‰‰ÈÎÒÓ Î·È ÌÂÙ¤ÂÈÙ· Â› ÙˆÓ ÂÓ·‰ÈÎÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ. ∏ Ì·ÁÓËÙÈ΋ ‰È¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ O˘Ú¿ÓÈÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘ ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi ÂÍˆÛ˘ÛÙËÌÈΤ˜ ËÁ¤˜, ·’ ÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi ·ÛÙÚÈÎfi, ÔfiÙÂ Ë Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓË Â›‰Ú·ÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰ÈÂÁ¤ÚÛÂˆÓ ÂÈʤÚÂÈ Û˘Ó¯‹ ÂÓ‰fiÙÂÚË ·Ó¿Ù˘ÍË. O O˘Ú¿ÓÈÔ˜ ÕÓıÚˆÔ˜ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Û˘ÓÂÒ˜ ·fi: 1. ∆Ô ÛÊ·ÈÚÔÂȉ¤˜ Û¯‹Ì· ∆Ô˘. O ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ˜ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˜ ∆Ô˘ ‰È·ÚÎÔ‡Û˘ Ù˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È Û·Ê‹˜ Î·È Â˘ÎÚÈÓ‹˜. 2. ∆ËÓ ÂÓ‰fiÙÂÚ‹ ∆Ô˘ ‰È¢ı¤ÙËÛË Î·È ÙË ÛÊ·›Ú· ÂÈÚÚÔ‹˜ ∆Ô˘, ‹ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÂΛÓË Ô˘ ÂÌ„˘¯ÒÓÂÈ ÙËÓ Ï·ÓËÙÈ΋ ¿Ï˘ÛÔ. 3. ∆ËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· Ù˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ∆Ô˘ ˙ˆ‹˜ Û οı ‰Â‰Ô̤ÓË ÂÚ›Ô‰Ô. ∞ÔÙÂÏ› ÙË ‰‡Ó·ÌË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÌ„˘¯ÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÙ·Ï‹ ∆Ô˘ ʇÛË. ¶ÚÔÛ¤ÍÙ ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÂÈÚÚÔ‹˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÙÚÈÏ‹ ·ÓıÚÒÈÓË. 4. ∆ËÓ ÙÂÏÈ΋ ∆Ô˘ ·ÒÙÂÚË Û‡ÓıÂÛË ÂÎ ÙˆÓ ÂÙ¿ ÛÙȘ ÙÚÂȘ Î·È ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ÛÙË Ì›·. ∞˘Ù‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË Û˘ÛÎfiÙÈÛË ÙˆÓ ÛÊ·ÈÚÒÓ Î·È ÙË Û˘Ó¤ÓˆÛË ÙˆÓ ÂÙ¿ ·Ú¯ÒÓ ÙȘ Ôԛ˜ ·ÓÂÏ›ÛÛÂÈ Î¿ı ÛÊ·›Ú·. 5. ∆ËÓ ÂͤÏÈÍ‹ ∆Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¡fiÌÔ Î·È ÙËÓ Â·ÎfiÏÔ˘ıË ·Ó¿Ù˘ÍË. 6. ∆ËÓ ÔÌ·‰È΋ ∆Ô˘ Û¯¤ÛË. 7. ∆ËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ ∆Ô˘ ÛÂ Û˘Ó›‰ËÛË Î·È Â›ÁÓˆÛË. 255 254 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ¶Ú¤ÂÈ Ù¤ÏÔ˜ Ó· ÂÂÎÙ›ÓÔ˘Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ȉ¤Â˜ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ËÏÈ·Îfi §fiÁÔ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì fiÛÔ Ù¤ÏÂÈ· ÈÛ¯‡ÂÈ Ë ·Ó·ÏÔÁ›·. OÈ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙË Ì·ÁÓËÙÈ΋ Î·È ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ‰È¤ÁÂÚÛË Ì·˜ Â·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· ÛÙË ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ˘Úfi˜, ÙÔ˘ ıÂÌÂÏ›Ô˘ Î·È Ù˘ ËÁ‹˜ fiÏ˘ Ù˘ ˙ˆ‹˜. 256 O ∏ÏÈ·Îfi˜ §fiÁÔ˜. ·. O ËÏÈ·Îfi˜ §fiÁÔ˜, Ô ª¤Á·˜ ÕÓıÚˆÔ˜ ÙˆÓ O˘Ú·ÓÒÓ, ¤¯ÂÈ Â›Û˘ ÛÊ·ÈÚÔÂȉ¤˜ Û¯‹Ì·. O ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ˜ ‰È·ÎÙ‡ÏÈÔ˜ ∆Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ηıÒ˜ Î·È Î·ıÂÙ› Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÙ·È ÛÙË ÛÊ·›Ú· ÂÈÚÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ∏Ï›Ô˘. O ◊ÏÈÔ˜ η٤¯ÂÈ ÌÈ· ı¤ÛË ·Ó¿ÏÔÁË Ì ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘. ∏ ÛÊ·›Ú· ·˘Ù‹ ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ ÙȘ ÂÙ¿ Ï·ÓËÙÈΤ˜ ·Ï‡ÛÔ˘˜ ηıÒ˜ Î·È ÙȘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Û˜ ÙÚÂȘ, Ô˘ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙȘ ‰¤Î· Ù˘ ÏÔÁÔ˚΋˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘. O ◊ÏÈÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÛÒÌ· ‹ ÛÒÌ· ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ §fiÁÔ˘ ÙÔ˘ OÔ›Ô˘ Ë ˙ˆ‹ ‰È·‰›‰ÂÙ·È Î˘ÎÏÈο ‰È· ÙˆÓ ÂÙ¿ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ›‰È· ¤ÓÓÔÈ· Ô˘ Ë ˙ˆ‹ ÂÓfi˜ Ï·ÓËÙÈÎÔ‡ §fiÁÔ˘ ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ ÂÙ¿ ÊÔÚ¤˜ ÙË ‰È¿Ù·ÍË ÙˆÓ ÂÙ¿ ·Ï‡ÛˆÓ ∆Ô˘. ∫¿ı ¿Ï˘ÛÔ˜ η٤¯ÂÈ ÌÈ· ı¤ÛË ·Ó¿ÏÔÁË Ì ÌÈ· ÛÊ·›Ú· Û οÔÈ· Ï·ÓËÙÈ΋ ¿Ï˘ÛÔ. ™ËÌÂÈÒÛÙ ÙÔ Î¿ÏÏÔ˜ Ù˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›·˜, ·ÚfiÏË ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÏÂÙÔÌÂÚÔ‡˜ ·Ó·ÏÔÁ›·˜.4 ‚. O ËÏÈ·Îfi˜ §fiÁÔ˜ ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ Û·Ó ¿ÙÔÌ· ÛÙÔ ÛÒÌ· ÂΉ‹ÏˆÛ‹˜ ∆Ô˘ fiϘ ÙȘ ·ÓÙÔÂȉ›˜ ÔÌ¿‰Â˜, ·fi ÙËÓ ÂÓÂÏÈÛÛfiÌÂÓË ÔÌ·‰È΋ „˘¯‹ ˆ˜ ÙÔ˘˜ ÂÁˆÈÎÔ‡˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ Â› ÙÔ˘ ÓÔËÙÈÎÔ‡ ‰›Ô˘. Œ¯ÂÈ (Û·Ó ÂÌ„˘¯ˆÙÈο ΤÓÙÚ· ÛÙÔ ÛÒÌ· ∆Ô˘) ÙÔ˘˜ ÂÙ¿ ·ÚÈÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ‹ ÙÔ˘˜ ÂÙ¿ O˘Ú¿ÓÈÔ˘˜ ∞ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏÔ‡Ó ÙËÓ ÂÈÚÚÔ‹ ∆Ô˘˜ Û’ fiÏ· Ù· ̤ÚË Ù˘ ÏÔÁÔ˚΋˜ ÛÊ·›Ú·˜ Î·È Ô˘ ÂÓۈ̷ÙÒÓÔ˘Ó fiϘ ÙȘ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ˙ˆ¤˜, ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜, ÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ Î·È ÙȘ ÓÙ‚·˚Τ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, Ù· ·ÙÙ·Ú·, Ù· ¿ÙÔÌ· Î·È Ù· ÌfiÚÈ·. ¶·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂÓË ·fi ÎÔÛÌÈο Â›‰· Ë ÛÊ·›Ú· ÙÔ˘ §fiÁÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ȉˆı› Û·Ó ÌÈ· ‰ÔÓÔ‡ÌÂÓË ‡ÚÈÓË Ì¿Ï· ıÂÛ¤ÛÈ·˜ ·›ÁÏ˘, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÂÈÚÚÔ‹˜ Ù˘ Û·Ó Â›Û˘ ‰ÔÓÔ‡ÌÂÓ˜ ‡ÚÈÓ˜ Ì¿Ï˜ ÙȘ Ï·ÓËÙÈΤ˜ ÛÊ·›Ú˜. O ª¤Á·˜ ÕÓ4 ª.¢., π, 136. ∂π™∞°ø°π∫∂™ ∂ƒø∆∏™∂π™ 255 ıÚˆÔ˜ ÙˆÓ O˘Ú·ÓÒÓ ‰ÔÓÂ›Ù·È Ì ¤Ó· ÛÙ·ıÂÚ¿ ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ Ì¤ÙÚÔØ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ¯ÚˆÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÚÒÌ· – ÙÔ ¯ÚÒÌ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ §fiÁÔ˘, Ù˘ ªÈ·˜ £Â›·˜ ∞ÎÙ›Ó·˜Ø Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·Ù¿ ¤Ó· ÔÚÈṲ̂ÓÔ Ì¤ÙÚÔ Ô˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙËÓ ÎÏ›‰· Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ οÏ· ‹ ËÏÈ·ÎÔ‡ ·ÎÏÔ˘ Î·È ÂÚÈʤÚÂÙ·È Á‡Úˆ ·’ ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ËÏÈ·Îfi ÙÔ˘ fiÏÔ. Á. O ËÏÈ·Îfi˜ §fiÁÔ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ∆Ô˘ Û’ fiÏ· Ù· ‰›· ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜Ø ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ fiÏ˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, ·’ ÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ Î·È ˘ÎÓfiÙÂÚÔ Ê˘ÛÈÎfi ¿ÙÔÌÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÎÙÈÓÔ‚fiÏÔ Î·È ÎÔÛÌÈο ÈÔ ·Èı¤ÚÈÔ ¡Ù˘¿Ó ∆Ûfi¯·Ó. ∞˘Ùfi ÙÔ ÂÙ·Ïfi ÎÚ·‰·ÛÌÈÎfi ̤ÙÚÔ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙËÓ ÎÏ›‰· ÙÔ˘ ηÙÒÙ·ÙÔ˘ ÎÔÛÌÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ Î·È Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡ ÙÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ·ÈÛıËÙ‹ ÛÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi ·ÛÙÚÈÎfi, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÌÈ· ·Ì˘‰Ú‹ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Â› ÙÔ˘ ÎÔÛÌÈÎÔ‡ ÓÔËÙÈÎÔ‡. ŒÙÛÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì ˆ˜ Ë ˙ˆ‹ Ù˘ ÏÔÁÔ˚΋˜ ‡·Ú͢ ÛÙ· ÎÔÛÌÈο Â›‰· ·Ú·ÏÏËÏ›˙ÂÙ·È Ì ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÎfiÛÌÔ˘˜, Ù· ηÙÒٷٷ Û˘ÛÙËÌÈο ‰›·. O §fiÁÔ˜ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Â›Û˘ ÛÙ· ‰Èο ∆Ô˘ ‰›· Ù· ÂÍ‹˜: ¶ÚÒÙÔ. ¶ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ΛÓËÛË. ∏ ˙ˆ‹ ∆Ô˘, ηıÒ˜ ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ ÌÈ· µÚ·¯ÌÈ΋ ̤ڷ, ÌÔÚ› Ó· ȉˆı› ˆ˜ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÛÂÈÚÔÂȉҘ Á‡Úˆ ·’ ÙÔ Ì›˙ÔÓ· ÙÚÔ¯fi ∆Ô˘, ÙȘ ‰¤Î· ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÂÓfi˜ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ¢Â‡ÙÂÚÔ. ¢È·ÎÚÈÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ·. ∏ ÚÒÙË ∆Ô˘ Ú¿ÍË, fiˆ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, ‹Ù·Ó Ó· ͯˆÚ›ÛÂÈ ‹ Ó· ÂÈϤÍÂÈ ÙËÓ ‡ÏË Ô˘ ‹Ù·Ó ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ·˘Ù‹ ˘·ÁÔÚ‡ıËΠ·fi: ∆Ô ÎÔÛÌÈÎfi ∫¿ÚÌ·. ∆ËÓ ÎÚ·‰·ÛÌÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ·. ∆Ë ¯ÚˆÌ·ÙÈ΋ ‹ ÔÈÔÙÈ΋ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË. ∆Ô˘˜ ·ÚÈıÌËÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ô˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙ· ÎÔÛÌÈο Ì·ıËÌ·ÙÈο. ∞ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÂÓۈ̿وÛË ÙÔ˘ ÎÔÛÌÈÎÔ‡ Ì¿Ó·˜ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÂȉÈÒÎÂÈ – ̤ۈ Ù˘ ÂÌ„˘- 257 256 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ¯ˆÌ¤Ó˘ ÌÔÚÊ‹˜ – Ó· ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÛÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi ∆Ô˘ ·ÈÙÈ҉˜ ÛÒÌ· ÌÈ· ·Ú¿ÏÏËÏË ÔÈfiÙËÙ· ·Á¿˘-ÛÔÊ›·˜. ∆Ú›ÙÔ. πηÓfiÙËÙ· ÁÈ· ÚfiÔ‰Ô, ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÎÚ·‰·ÛÌÔ‡ Î·È ÁÈ· ·fiÎÙËÛË Ï‹ÚÔ˘˜ ·˘ÙÔÛ˘Ó›‰ËÛ˘ Â› ÙˆÓ ÎÔÛÌÈÎÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ. 258 ‰. O ËÏÈ·Îfi˜ §fiÁÔ˜ ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ ÙȘ ÙÚÂȘ ·ÚȘ ·Ú¯¤˜ ‹ fi„ÂȘ ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ·Ú¿ÁˆÁ˜ ÂÙ¿ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘˜. ∞˘Ù¤˜ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙȘ ‰¤Î· Ù˘ ·ÒÙÂÚ‹˜ ∆Ô˘ ÙÂÏ›ˆÛ˘ Î·È Û˘Óı¤ÙÔÓÙ·È ÙÂÏÈο ÛÙË ÌÈ· Ù¤ÏÂÈ· ·Ú¯‹ Ù˘ ·Á¿˘-ÛÔÊ›·˜. ∏ ˘¤ÚÙ·ÙË ·˘Ù‹ ·Ú¯‹ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌfi ∆Ô˘. ∫¿ı ·Ú¯‹ ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÙ·È Û ÌÈ· ·’ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Î·È ÙËÓ ·ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ¤Ó·˜ ·’ ÙÔ˘˜ O˘Ú¿ÓÈÔ˘˜ ∞ÓıÚÒÔ˘˜. ªfiÓÔ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·Ú¯¤˜ Â›Ó·È ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÂΉËψ̤Ó˜ Û οÔÈÔ ‚·ıÌfi, ÁÈ·Ù› Ë ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ §fiÁÔ˘ ·Ú·ÏÏËÏ›˙ÂÙ·È Ì’ ÂΛÓË ÙˆÓ O˘Ú¿ÓÈˆÓ ∞ÓıÚÒˆÓ. Â. O ËÏÈ·Îfi˜ §fiÁÔ˜ ‰È¤ÂÙ·È ·’ ÙÔ ¡fiÌÔ Ù˘ ™‡ÓıÂÛ˘. ™˘ÁÎÚ·Ù› Ù· ¿ÓÙ· ÛÂ Û˘ÓıÂÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· ‹ ÔÌÔÈÔÁ¤ÓÂÈ·. ∏ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ ∆Ô˘ ˙ˆ‹ ‰È¤ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¡fiÌÔ Ù˘ ŒÏÍË˜Ø Ë ˘ÏÈ΋ ∆Ô˘ ÌÔÚÊ‹ ‰È¤ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¡fiÌÔ Ù˘ OÈÎÔÓÔÌ›·˜. ¶ÂÚȤگÂÙ·È ˘fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘ ÎÔÛÌÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘, ·Î·Ù·ÓfiËÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ·ÔηχÙÂÙ·È ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ·ÓÒÙ·ÙÔ˘˜ Ì˘Ë̤ÓÔ˘˜. ˙. O ËÏÈ·Îfi˜ §fiÁÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂÍ·ÎÚ›‚ˆÛ˘ Ù˘ ı¤Û˘ ∆Ô˘ ̤۷ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Û‡ÛÙËÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù¤¯ÂÈ ÌÈ· ı¤ÛË ·Ó¿ÏÔÁË Ì’ ÂΛÓË ÙÔ˘ O˘Ú¿ÓÈÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘ ÛÙÔ ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ·. ∞Ó·˙ËÙ¿ ÚÒÙ· ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ù˘ ›‰È·˜ ∆Ô˘ Ù˘ ‡·Ú͢ ÎÈ ÂȉÈÒÎÂÈ ÙËÓ Â›Ù¢ÍË Ï‹ÚÔ˘˜ ∞˘ÙÔ-™˘Ó›‰ËÛË˜Ø ‰Â‡ÙÂÚÔ, ÂÈ˙ËÙ¿ Ó· ÂÍ·ÎÚÈ‚ÒÛÂÈ ÙË ı¤ÛË Î·È ÙËÓ ÂÚȈ‹ ÙÔ˘ ÔÏÈÎÔ‡ ∆Ô˘ ·ÓÙÈı¤ÙÔ˘Ø ÙÚ›ÙÔ, Ó· ÛÌ›ÍÂÈ Î·È Ó· Û˘Á¯ˆÓ¢ı› Ì’ ·˘Ùfi ÙÔ ÔÏÈÎfi ·ÓÙ›ıÂÙÔ. ∞˘Ùfi Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙÔÓ ÎÔÛÌÈÎfi Á¿ÌÔ ÙÔ˘ §fiÁÔ˘. Ë. O ËÏÈ·Îfi˜ §fiÁÔ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÙÈÎfiÙËÙ¿ ∆Ô˘ Û ‰ÈÂÁ¤ÚÛÂȘ ÂÎ ÙˆÓ ¤Íˆ. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ: ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ‰È¤ÁÂÚÛË ‹ ÙËÓ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛ‹ ∆Ô˘ Û ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÊÔ¯·ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ÂÎÔÚ‡ÂÙ·È ·fi ¿ÏÏ· ‰È·ÛÙÚÈο ΤÓÙÚ· Î·È ÂϤÁ¯ÂÈ ‚·ÛÈο ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·Ùfi˜ Ì·˜ Î·È ∂π™∞°ø°π∫∂™ ∂ƒø∆∏™∂π™ 257 ÙËÓ Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÛÙÂÚÈÛÌÔ‡˜. ª·ÁÓËÙÈ΋ ‰È¤ÁÂÚÛË Ô˘ ÂÂÓÂÚÁ› ÛÙËÓ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ ∆Ô˘ ∑ˆ‹ ÎÈ ÂÎËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÔÚÈṲ̂ӷ ÎÔÛÌÈο ΤÓÙÚ· Ô˘ Ù· ˘·ÈÓ›ÛÛÂÙ·È Ë ª˘ÛÙÈ΋ ¢ÔÍ·Û›·. ∞˘Ù¿ ‰ڿ˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ÎÔÛÌÈο ‚Ô˘‰‰Èο Â›‰·. ∏ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓË ÙÔ˘˜ Â›‰Ú·ÛË ÚÔηÏ› ·‰È¿ÎÔË ·Ó¿Ù˘ÍË. O ËÏÈ·Îfi˜ §fiÁÔ˜ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ·fi: 1. ∆Ô ÛÊ·ÈÚÔÂȉ¤˜ Ù˘ ÂΉËÏÔ‡ÌÂÓ˘ ‡·ÚÍ‹˜ ∆Ô˘. O ËÏÈ·Îfi˜ ·ÍÂ¤Ú·ÛÙÔ˜ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˜ ∆Ô˘ Â›Ó·È Û·Ê‹˜ Î·È Â˘ÎÚÈÓ‹˜. ∞˘Ùfi ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÌÔÚ› Ó· ηٷ‰Âȯı› ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÍ·ÎÚ›‚ˆÛ˘ Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È Ì ÙËÓ Î·Ù·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ËÏȷ΋˜ ÛÊ·›Ú·˜ ÂÈÚÚÔ‹˜ ‹ Ù˘ Ì·ÁÓËÙÈ΋˜ ¤Ï͢ Ô˘ ·ÛΛ Ô ◊ÏÈÔ˜ Û ¿ÏÏ· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÛÒÌ·Ù· Ù· ÔÔ›· Û˘ÁÎÚ·Ù› Û ΢ÎÏÈΤ˜ ÙÚԯȤ˜ Á‡Úˆ ÙÔ˘. 2. ∆Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ô˘ ÂÌ„˘¯ÒÓÂÈ ÙȘ ‰¤Î· ‰È·Ù¿ÍÂȘ. 3. ∆ËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ Ô˘ Û οı ‰Â‰Ô̤ÓË ÂÚ›Ô‰Ô ·ÛÎÂ›Ù·È ·’ ÙÔ §fiÁÔ. 4. ∆ËÓ ·ÒÙÂÚË Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ÂÙ¿ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÛÙȘ ÙÚÂȘ Î·È ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ÛÙË Ì›·. ∞˘Ù‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË Û˘ÛÎfiÙÈÛË ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÙ¿ ·Ú¯ÒÓ Ô˘ ÂÓۈ̷ÙÒÓÔ˘Ó. 5. ∆ËÓ ˘·ÁˆÁ‹ ∆Ô˘ ÛÙÔ ¡fiÌÔ Ù˘ ⁄·ÚÍ‹˜ ∆Ô˘. 6. ∆ËÓ ÔÌ·‰È΋ ∆Ô˘ Û¯¤ÛË. 7. ∆ËÓ ·Ó¤ÏÈÍ‹ ÙÔ˘ Û ™˘Ó›‰ËÛË, Ì ÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ó· ÂϤÁ¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ·Ó¤ÏÈ͢ fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘ÓÂȉËÙÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ ∆Ô˘. ∞ÓȯÓ‡۷ÌÂ Â‰Ò Ì ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÓÙÔÌ›· ÌÂÚÈΤ˜ ·’ ÙȘ ÈÛ¯‡Ô˘Û˜ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ ÛÙÔ˘˜ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È ··ÓÙ‹Û·ÌÂ Û˘ÓÔÙÈο ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ Ù¤ıËÎÂ. ∆· ÛËÌ›· ·˘Ù¿, ÂÊfiÛÔÓ Á›ÓÔ˘Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡, ı· ‰È·ÈÛÙˆı› ˆ˜ 259 258 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÓÔËÙÈ΋˜ ·ÓÙ›Ï˄˘ ÙÔ˘ ÛÔ˘‰·ÛÙ‹ Î·È ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·fi ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ηٷÓfiËÛ˘ ÙÔ˘ οÏÏÔ˘˜ ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ËÏȷ΋˜ ‰È¿Ù·Í˘. VI. ∆π ∂π¡∞π ∏ Oæ∏ ∆OÀ ¡OÀ; °π∞∆π ∂Ã∂π ∆∂∆Oπ∞ ™¶OÀ¢∞πO∆∏∆∞ ∏ ª∞¡∞™π∫∏ ∞ƒÃ∏; ¶OπOπ ∂π¡∞π Oπ ª∞¡∞™∞¶OÀ∆ƒ∞; 260 ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÙÒÚ· Ó· ı›ÍÔ˘Ì ÙÔ ÂÌ‚ÚÈı¤ÛÙÂÚÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÂΉËψ̤ÓÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ – ·˘Ùfi Ô˘ Ë ∂.¶.ª. ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û·Ó ÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡.5 ™˘Ó‰¤ÂÙ·È ¿ÚÚËÎÙ· Ì ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ fiˆ˜ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÂÙ¿ ∫¤ÓÙÚˆÓ ∆Ô˘, ÙˆÓ ÂÙ¿ O˘Ú¿ÓÈˆÓ ∞ÓıÚÒˆÓ, ÙˆÓ £Â›ˆÓ ª·Ó·Û·Ô‡ÙÚ·. ∆Ô Úfi‚ÏËÌ· ·˘Ùfi ‰ÂÓ Âȉ¤¯ÂÙ·È ·ÎfiÌË Â͈ÙÂÚÈ΋ χÛË ÎÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó’ ·ÔÎ·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÛÙÔ Ï·Ù‡ ÎÔÈÓfi. ∞˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ÙÚÂȘ ÏfiÁÔ˘˜: ¶ÚÒÙÔ, ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·fi ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÚı‹ ηٷÓfiËÛË ÙˆÓ ·ÊËÚËÌ¤ÓˆÓ ·˘ÙÒÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ. ¢Â‡ÙÂÚÔ, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ‰˘Ó·Ù‹˜ ÂÚÌËÓ›·˜ ·ÔηχÙÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÂ Ì˘Ë̤ÓÔ˘˜ ¤Ú·Ó Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ª‡ËÛ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Ì Ôχ ÚÔÛÂÎÙÈÎfi ÙÚfiÔ. ∆Ú›ÙÔ, Ë ·ÔÎ¿Ï˘„Ë Ù˘ ÛÙÂÓ‹˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙÔ˘ ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÊÔ¯¿Ù ‹ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ‹ Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ Ù˘ ÛΤ„˘ Î·È ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ – Ù˘ Â›‰Ú·Û˘ Ù˘ ÊÔ¯·ÙÈ΋˜ ÒÛ˘ ¿Óˆ ÛÙËÓ ‡ÏË – Â›Ó·È ÌÂÛÙ‹ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ Î·È Ô ÎÚ›ÎÔ˜ Ô˘ Ï›ÂÈ (·Ó ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ì Ì ٤ÙÔÈÔÓ fiÚÔ) ÛÙË Û˘ÓÂÈÚÌÈ΋ ·Ï˘Û›‰· Ô˘ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ·’ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘˜ ÒıËÛË, ÌÔÚ› Ó· ÎÔÈÓÔÔÈËı› ·Î›Ó‰˘Ó· ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ Î·Ù·Û΢·Ûı› Â·ÚÎÒ˜ Ë Á¤Ê˘Ú· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ·ÓÒÙÂÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ηÙÒÙÂÚÔ˘ ÓÔ˘. ŸÙ·Ó ÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ ÂϤÁ¯ÂÙ·È ·’ ÙÔ ·ÓÒÙÂÚÔ ‹ fiÙ·Ó Ë ÙÂÙÚ¿‰· Û˘Á¯ˆÓ‡ÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÚÈ¿‰·, ÙfiÙ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÌÈÛÙ¢ıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ù· ˘fiÏÔÈ· Ù¤ÛÛÂÚ· ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ·ÍÈÒÌ·Ù·. ∆· ÙÚ›· ÂÍ ·˘ÙÒÓ ‰È·Ù˘ÒıËÎ·Ó ÛÙÔ ¶ÚÔÔ›ÌÈÔ Ù˘ ª˘ÛÙÈ΋˜ ¢ÔÍ·Û›·˜6 Î·È Ì ÙËÓ 5 ª.¢., π, 439, 221, 107. 6 ª.¢., π, 42-44. ∂π™∞°ø°π∫∂™ ∂ƒø∆∏™∂π™ 259 ·Ó¤ÏÈÍË Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ Ù˘ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ı· ¤¯Ô˘Ì ٷ ·ÔÎ·Ï˘Êı¤ÓÙ· ÙÚ›· Î·È ÙÔ ·Ó·Ù¤ÏÏÔÓ Ù¤Ù·ÚÙÔ. ∆· ˘fiÏÔÈ· ÙÚ›· Â›Ó·È ÂÛˆÙÂÚÈο Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ¤ÙÛÈ ˆÛfiÙÔ˘ οı ¿ÓıÚˆÔ˜ ·ÂÚÁ·ÛÙ› ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ·Ó¿Ù˘ÍË, ‰ÔÌ‹ÛÂÈ ÙË Á¤Ê˘Ú· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ·ÓÒÙÂÚÔ Î·È ÙÔÓ Î·ÙÒÙÂÚÔ ÓÔ˘, ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÙÔ ‚ˆÌfi ÛÙÔ Ó·fi ÙÔ˘ ™ÔÏÔÌÒÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ºˆ˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ Î·È ÛÙÚ¤„ÂÈ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÏÙÚÔ˘ÈÛÙÈ΋ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ ÂÍÂÏÈÎÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÙÔ˘ §fiÁÔ˘. ŸÙ·Ó ÔÈ ÔÈfiÙËÙ˜ ·˘Ù¤˜ ÚÔÛÏ¿‚Ô˘Ó ÚÔ¤¯Ô˘Û· ı¤ÛË ÎÈ fiÙ·Ó Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Âȉ›ÍÂÈ ·Ì¤ÚÈÛÙË ı¤ÏËÛË ÁÈ· ˘ËÚÂÛ›·, ÙfiÙ ı· ÙÔ˘ ‰Ôı› Ô Ì›ÙÔ˜ Î·È ı’ ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ‰È· Ù˘ ÔÔ›·˜ Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi˜ ·ÏÌfi˜, Ô˘ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Û·Ó ıÂÚÌfiÙËÙ·, ʈ˜ Î·È Î›ÓËÛË, ÂϤÁ¯ÂÙ·È Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈØ ı· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÙËÓ ËÁ‹ Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ÒÛ˘ ÛÙ· ÂÍˆÛ˘ÛÙËÌÈο ΤÓÙÚ· ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Ú˘ıÌfi. ∆fiÙÂ Î·È ÌfiÓÔ ÙfiÙ ı· Â›Ó·È ·˘ıÂÓÙÈο ÓÔ‹ÌˆÓ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ Î·È (‰È·Ê‡ÁÔÓÙ·˜ ·’ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÎfiÛ̈Ó) ı· ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ô ›‰ÈÔ˜ ÙÔ ÓfiÌÔ ÛÙȘ ηÙÒÙÂÚ˜ ÛÊ·›Ú˜. 1. ∏ º‡ÛË Ù˘ ∂Ή‹ÏˆÛ˘. ∂Á›ÚÔÓÙ·È Â‰Ò ÙÚ›· ÛÔ˘‰·›· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·Ù¢ıÔ‡ÌÂ Û·Ó ¤Ó·, ηıfiÛÔ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì· Î·È Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È fiÏ· Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ηı·˘Ù‹˜ ÓÔ‹ÌÔÓÔ˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜. ¶·Ú·ÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÙÚÈÏfi ·˘Ùfi ÂÚÒÙËÌ· Î·È ·Ó¿ÁÔÓÙ¿˜ ÙÔ ÛÙË ÌÈÎÚÔÎÔÛÌÈ΋ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ·, ›Ûˆ˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ó· ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÙ·Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÔχÏÔÎÔ. £· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÙÔ ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ì ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™Â ÙÈ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È Ë fi„Ë ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ fiÓÙÔ˜; °È·Ù› Ô ÓÔ˘˜ Î·È ÔÈ ÓÔËÙÈΤ˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÙfiÛË ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ·; ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ™ÙÔ¯·ÛÙ‹˜; O ¿ÓıÚˆÔ˜ ÛÙËÓ Ô˘ÛÈÒ‰Ë ÙÔ˘ ˘fiÛÙ·ÛË Â›Ó·È Ë ·ÓÒÙÂÚË ÙÚÈ¿‰· Ô˘ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ÌÈ· ÛÙ·‰È·Î¿ ·ÓÂÏÈÛÛfiÌÂÓË ÌÔÚÊ‹ – ÙÔ ÂÁˆÈÎfi ‹ ·ÈÙÈ҉˜ ÛÒÌ· – Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙËÓ Î·ÙÒÙÂÚË ÙÚÈÏ‹ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Û·Ó Ì¤ÛÔÓ Â·Ê‹˜ Ì ٷ ηÙÒÙÂÚ· ÙÚ›· ‰›·. ŸÏ· ·˘Ù¿ ·ԂϤÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù¤ÏÂÈ·˜ ·˘ÙÔÛ˘Ó›‰ËÛ˘. ¶¿Óˆ ·’ ÙËÓ ÙÚÈ¿‰· ÛÙ¤ÎÂÈ Ë ∂Ó¿‰· ‹ Ô ¶·Ù‹Ú ÂÓ ÙÔȘ O˘Ú·ÓÔ›˜ – ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ‚Ϥ- 261 260 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·’ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ‰›Ô. ∏ ∂Ó¿‰· η٤¯ÂÈ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ∞fiÏ˘ÙÔ˘, οÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ Ì ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÙÔ˘ §fiÁÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÙÚÈÛ˘fiÛÙ·ÙË ∆ÚÈ¿‰·, Ù· ÙÚ›· ¶ÚfiÛˆ· Ù˘ ÏÔÁÔ˚΋˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘. O ·Ú·ÏÏËÏÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚‹˜. 1. ∏ ∂Ó¿‰·. 2. ∏ ÙÚÈÛ˘fiÛÙ·ÙË ∆ÚÈ¿‰·, ÕÙÌ·-µÔ‡‰‰È-ª¿Ó·˜, ‹ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ı¤ÏËÛË, ÂÓfiÚ·ÛË Î·È ·ÓÒÙÂÚÔ˜ ÓÔ˘˜. 3. ∆Ô ÂÁˆÈÎfi ‹ ·ÈÙÈ҉˜ ÛÒÌ·, Ô ‚ˆÌfi˜ Ù˘ ‚Ô˘‰‰È΋˜ ·Ú¯‹˜. ∆Ô ÛÒÌ· ·˘Ùfi ‰ÔÌÂ›Ù·È Ì ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ÓÔ˘. ∞ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ. 4. ∏ ÙÚÈÏ‹ ηÙÒÙÂÚË Ê‡ÛË, Ù· ÛËÌ›· Ù˘ ÈÔ ˘ÎÓ‹˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜. 5. ∞˘Ù‹ Ë ÙÚÈÏ‹ ηÙÒÙÂÚË Ê‡ÛË Â›Ó·È Î·Ù’ Ô˘Û›· ÌÈ· ÙÂÙÚ¿‰· – Ô ·ÈıÂÚÈÎfi˜ ÊÔÚ¤·˜, Ë ÂÌ„˘¯ÒÓÔ˘Û· ˙ˆ‹ ‹ Ú¿Ó·, ÙÔ Î·Ì·-Ì¿Ó·˜ Î·È Ô Î·ÙÒÙÂÚÔ˜ ÓÔ˘˜. ∆Ô Ì¿Ó·˜ ‹ Ë ¤ÌÙË ·Ú¯‹ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ÎÚ›ÎÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ηÙÒÙÂÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ·ÓÒÙÂÚÔ˘.7 262 Œ¯Ô˘ÌÂ Û˘ÓÂÒ˜ Ù· ηÙÒÙÂÚ· Ù¤ÛÛÂÚ·, Ù· ·ÓÒÙÂÚ· ÙÚ›· Î·È ÙË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û¯¤ÛË, ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÓÔ˘. ∞˘Ù¿ Ù· ÂÙ¿ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ¤ÓˆÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ, Ì ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ÂÓfi˜ ·ÎfiÌË ·Ú¿ÁÔÓÙ· Á›ÓÔÓÙ·È ÔÎÙÒ. ∆· ·ÒÙÂÚ· ÂÙ¿ ı· ÚÔ‚¿ÏÔ˘Ó fiÙ·Ó ÛÌ›ÍÔ˘Ó ÙÔ ‚Ô‡‰‰È Î·È ÙÔ Ì¿Ó·˜. ™Â ÌÂÚÈο ·ÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈο ‚È‚Ï›· Ì·˜ ‰fiıËÎ·Ó Ó‡ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ fiÁ‰ÔË ÛÊ·›Ú·. £· ¤ÏÂÁ· fiÙÈ ·˘Ùfi˜ Ô Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ˘ Â˘Ê˘Ô‡˜ ÓÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÎÏÂȉ› ÁÈ· ÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ. ŸÙ·Ó Ô ÓÔ˘˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ·Ó¿ÚÌÔÛÙ· Î·È ·‡ÂÈ Ó· Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔ ·ÓÒÙÂÚÔ Ì ÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ, Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ÌÈ· ‰È΋ ÙÔ˘ ÛÊ·›Ú·. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Ì¤ÁÈÛÙË Û˘ÌÊÔÚ¿ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÓÛ΋„ÂÈ ÛÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÌÔÓ¿‰·. Œ¯Ô˘Ì ÏÔÈfiÓ: ∏ ∂Ó¿‰·, ÙÔ ÌÈÎÚÔÎÔÛÌÈÎfi ·fiÏ˘ÙÔ. ∞ÁÓfi ¶Ó‡̷. ∆Ô ¤Ó· Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi. 7 ª.¢., π, 107. ∂π™∞°ø°π∫∂™ ∂ƒø∆∏™∂π™ 261 ∏ ÂÓ·‰È΋ ÙÚÈ¿‰·. ¶ÚÒÙË fi„Ë......................................................ÕÙÌ· ‹ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ı¤ÏËÛË. ¢Â‡ÙÂÚË fi„Ë...................................................µÔ‡‰‰È ‹ ÃÚÈÛÙÈ΋ ·Ú¯‹. ∆Ú›ÙË fi„Ë........................................................ª¿Ó·˜ ‹ ·ÓÒÙÂÚÔ˜ ÓÔ˘˜. ∏ ÀÈ΋ fi„Ë Û ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ·. ∆Ô ÂÁˆÈÎfi ‹ ·ÈÙÈ҉˜ ÛÒÌ·. ∏ ηÙÒÙÂÚË ÙÂÙÚ¿‰·. 1. ∆Ô ÓÔËÙÈÎfi ÛÒÌ·. 3. ∏ Ú¿Ó· ‹ ˙ˆÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. 2. ∆Ô ·ÛÙÚÈÎfi ‹ Û˘ÁÎÈÓËÛÈ·Îfi ÛÒÌ·.8 4. ∆Ô ·ÈıÂÚÈÎfi ÛÒÌ·. O ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ˜ ·Ó··Ú¿ÁÂÈ Û ÌÈÎÚÔÁÚ·Ê›· ÙÔ ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ·. ∆· ·Ú·¿Óˆ Ú·ÁÌ·Ù‡ÔÓÙ·È ÙȘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ÔÈ Ôԛ˜ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÙ¿ ÈÂÚÔ‡˜ Ï·Ó‹Ù˜. ∞ÏÏ¿ Ë Â͈ÙÂÚÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ·Ú·ÏÏËÏ›˙ÂÙ·È ·fi ÌÈ· „˘¯È΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙËÓ ÔÔ›· ÚÔÛ‰›ÓÔ˘Ì ÙÔ fiÓÔÌ· ÙˆÓ ÂÙ¿ ·Ú¯ÒÓ. O ¿ÓıÚˆÔ˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÂÙ¿ ·Ú¯¤˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ··ÚÈıÌËıÔ‡Ó ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜: ªπ∫ƒO∫O™ªπ∫∂™ ∞ƒÃ∂™9 ¢‡Ô ·ÓÒÙÂÚ˜ ·Ú¯¤˜: 1. ∂ÓÂÚÁfi˜ ÓÔËÌÔÛ‡ÓË. 2. §·Óı¿ÓÔ˘Û· ·Á¿Ë-ÛÔÊ›·. (∏ „˘¯È΋ ʇÛË Ù˘ ∂Ó¿‰·˜ Â›Ó·È ‰ÈÛ˘fiÛÙ·ÙË). 8 ∫·Ì·Ì¿Ó·˜ – ∏ ·Ó¿ÌÂÈÍË ÙÔ˘ ÓÔËÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ı˘ÌÈÎÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ‹ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÂÁÎÂÊ·ÏÈ΋ Â˘Ê˘›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. “OÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ Î·ÙÒÙÂÚˆÓ ÂȉÒÓ ÓÔËÙÈ΋˜ ‡Ï˘ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·’ ·˘Ùfi Û ‚Ú·‰‡ÙÂÚÔ˘˜ ÎÚ·‰·ÛÌÔ‡˜ Ô˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÛÙÚÈ΋ ‡ÏË, ÔfiÙ ٷ ‰‡Ô ÛÒÌ·Ù· ÎÚ·‰·›ÓÔÓÙ·È Ì·˙› ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙ· Î·È Û˘Ó˘Ê·›ÓÔÓÙ·È Ôχ ÛÙÂÓ¿.” – ∏ ∞Ú¯·›· ™ÔÊ›· ˘fi ∞. ª¤˙·ÓÙ. 9 1. À¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙË Ê‡ÛË ‰‡Ô ·ÚȘ ÎÔÛÌÈΤ˜ ·Ú¯¤˜: ·. ∂ÓÂÚÁËÙÈ΋ Î·È ·ıËÙÈ΋, ·ÚÛÂÓÈ΋ Î·È ıËÏ˘Î‹. – ª.¢., ππ, 556Ø π, 46. ‚. µÔ‡‰‰È Î·È Ì·¯¿Ù. µÏ¤ Â›Û˘ ª.¢., π, 357Ø ππ, 649Ø πππ, 273. 2. ∂ӈ̤Ó˜ ÔÈ ·ÓÒÙÂÚ˜ ·˘Ù¤˜ ·Ú¯¤˜ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÙȘ ÙÚÂȘ Î·È ÙȘ ÂÙ¿. – ª.¢., π, 46. ·. ∞ÔηÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÙÚÂȘ ∞ÎÙ›Ó˜ Ù˘ O˘Û›·˜ Î·È ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ÿ„ÂȘ. – ª.¢., π, 182. ‚. ªÔÚÔ‡Ó Ó· ÔÓÔÌ·ÛıÔ‡Ó ÔÈ ÙÚÂȘ ºÔÚ›˜ Ì ÙȘ ÙÚÂȘ ÙÔ˘˜ Ÿ„ÂȘ Î·È ÙÔ ÕÙÌ·. – ª.¢., π, 182. 263 262 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ 1. ∏ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¿ÙÌ·. ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ʇÛË. £¤ÏËÛË. 2. ∏ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ‚Ô‡‰‰È. ∞Á·ËÙÈ΋ ʇÛË. ™ÔÊ›·. 3. ∏ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ Ì¿Ó·˜. ¡Ô‹ÌˆÓ ʇÛË. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ™ËÌÂÈÒÛÙÂ Â‰Ò fiÙÈ ÔÈ ÙÚÂȘ ·Ú¯¤˜ Û ∆ÚÈ·‰ÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Ì·˙› Ì ÙȘ ‰‡Ô Û˘Óı¤ÙÔ˘Û˜ ·Ú¯¤˜ Â› ÙÔ˘ ∂Ó·‰ÈÎÔ‡ ‰›Ô˘ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙȘ ¤ÓÙ ·Ú¯¤˜ ÔÈ Ôԛ˜ ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ·Ú›ıÌËÛË Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ë ∂.¶.ª. Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÛËÌ›·. £· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÙÔ ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ì ˆ˜ ÂÍ‹˜: π. ∆Ô ∞fiÏ˘ÙÔ..........∏ ∂Ó¿‰·. ππ. 1. ¶Ú·ÎÚ›ÙÈ .........∂ÓÂÚÁfi˜ ÓÔËÌÔÛ‡ÓË. O £Â›Ô˜ ª·Ó·Û·Ô‡ÙÚ·. 2. ¶Ô˘ÚÔ‡Û·.......∞Á¿Ë - ™ÔÊ›·. ∏ fi„Ë ÙÔ˘ µÈÛÓÔ‡. ™ÙÔ ‰›Ô Ù˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜. πππ. 3. ÕÙÌ·. 4. µÔ‡‰‰È. ∏ ∆ÚÈ¿‰·. 5. ª¿Ó·˜. ∞’ ÙË ÛÎÔÈ¿ Ù˘ ÂͤÏÈ͢ ıˆÚԇ̠ÙȘ ‰‡Ô ·ÓÒÙÂÚ˜ ·Ú¯¤˜ ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ‡„ÈÛÙË Û·Ó ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ∞fiÏ˘ÙÔ˘ ηٿ ÙË ‰˘·‰È΋ ∆Ô˘ ÂΉ‹ÏˆÛË. ∞˘Ù‹ ÚÔËÁÂ›Ù·È Ù˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ·˜ Á. OÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ·ÎfiÌË Ë ÙÚ›ÁψÛÛË ºÏfiÁ· ÙˆÓ ∆ÂÛÛ¿ÚˆÓ £Ú˘·ÏÏ›‰ˆÓ. – ª.¢., π, 257. ∞˘Ùfi ·ÏËı‡ÂÈ ÎÔÛÌÈο Î·È ·ÓıÚÒÈÓ·. OÈ ∞Ú¯¤˜ ÙÔ˘ §fiÁÔ˘ ............................OÈ ÂÙ¿ ¶Ï·ÓËÙÈÎÔ› §fiÁÔÈ. – ª.¢., π, 358, 365. OÈ ∞Ú¯¤˜ ÙÔ˘ Ï·ÓËÙÈÎÔ‡ §fiÁÔ˘ .......O ÊÔÚ¤·˜ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¿Ï˘ÛÔ˜. – ª.¢., π, 194, 196Ø ππ, 626. OÈ ∞Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘......................OÈ ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÊÔÚ›˜. ™ËÌ›ˆÛ ·ÎfiÌË: – ª.¢., π, 176, 177Ø ππ, 630, 631Ø π, 189. ™‡ÓÔ„Ë: – ª.¢., πππ, 475. 3. O ∫ÔÛÌÈÎfi˜ π‰Â·ÛÌfi˜ ÂÛÙÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ Û ÌÈ· ·Ú¯‹ ¤¯ÂÈ Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË Û˘Ó›‰ËÛË ÛÙÔ ¿ÙÔÌÔ. – ª.¢., π, 351. ·. ∏ ÔÈÎÂÈÔÔ›ËÛË ·’ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÂÓfi˜ ÊÔÚ¤· ·Ú¿ÁÂÈ ÌÈ· ÂÓÂÚÁÂȷ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ‰›Ô˘. ∏ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·˘Ù‹ ı· ¤¯ÂÈ È‰È¿˙ÔÓ ¯ÚÒÌ· Î·È ÔÈfiÙËÙ·, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÂÓ¯fiÌÂÓÔ ‰›Ô. 4. OÈ ÂÙ¿ ·Ú¯¤˜ Â›Ó·È ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ÌÈ·˜ ºÏfiÁ·˜. – ª.¢., π, 45Ø πππ, 374. ™ËÌ›ˆÛ Â›Û˘ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ £ÂÒÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÂÊԉȿ˙ÂÙ·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ì ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘. – ª.¢., π, 308. ∂π™∞°ø°π∫∂™ ∂ƒø∆∏™∂π™ 263 Ë ÔÔ›· ··ÈÙ› ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ıˆڋÛÔ˘Ì ÙȘ ·Ú¯¤˜ ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜: ¶ÚÒÙË ∞Ú¯‹ .................∏ ÛÊ·›Ú· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, ÙÔ ÂÓ·‰ÈÎfi ˆfi. ¢Â‡ÙÂÚË ∞Ú¯‹ ..............ÕÙÌ· ........................£¤ÏËÛË. ∆Ú›ÙË ∞Ú¯‹ ...................µÔ‡‰‰È .....................∞ÁÓfi˜ ÏfiÁÔ˜, ÛÔÊ›·. ∆¤Ù·ÚÙË ∞Ú¯‹...............ª¿Ó·˜ .....................∞ÁÓfi˜ ÓÔ˘˜, ·ÓÒÙÂÚÔ˜ ÓÔ˘˜. ¶¤ÌÙË ∞Ú¯‹................ª¿Ó·˜ .....................∫·ÙÒÙÂÚÔ˜ ÓÔ˘˜. ŒÎÙË ∞Ú¯‹ ...................∫·Ì·-Ì¿Ó·˜. Œ‚‰ÔÌË ∞Ú¯‹ ..............∞ÁÓfi Û˘Ó·›ÛıËÌ· ‹ ·›ÛıËÌ·. ∞˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ·Ú¯¤˜ ÁÈ· ÙÔ ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ fiÙ·Ó ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Ù˘ Ï‹ÚÔ˘˜ ˘¤Ú‚·Û˘ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ, ÔfiÙÂ Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î·Ù¿Ù·ÍË ·ÊÔÚ¿ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο ÙËÓ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ ˙ˆ‹ ‹ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ „˘¯‹˜. ∆Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘Ó¯Ҙ ηٿ ÓÔ˘ ·ÏÏÈÒ˜ ı· Â·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Û‡Á¯˘ÛË. ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ··Ú›ıÌËÛË ·Û¯ÔÏԇ̷ÛÙ Ì ÙËÓ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· ÎÈ fi¯È Ì ÙË ÌÔÚÊ‹. ∂ÍÂÙ¿Û·Ì ÏÔÈfiÓ ÙËÓ: ·. ∂Ù·Ï‹ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· ........ÙȘ ˘ÏÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜. ‚. ∂Ù·Ï‹ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· .........ÙËÓ „˘¯È΋ ·Ó¤ÏÈÍË. Á. ∂Ù·Ï‹ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfiÙËÙ· ............ÙË ˙ˆ‹ Ù˘ OÓÙfiÙËÙ·˜. £· ·Ú·ÙËÚ‹Û·Ù ·ÎfiÌË fiÙÈ ÛÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ ∂Ó¿‰·˜ ıˆڋ۷Ì ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û·Ó ÂÓÙ·Ï‹. ∞˘Ùfi ˘·ÁÔÚ‡ıËΠηْ ·Ó¿ÁÎË ·’ ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÂÓÙ·Ï‹ ÂͤÏÈÍË, fï˜ ÔÈ ÂÓ·Ô̤ÓÔ˘Û˜ ‰‡Ô ·Ú¯¤˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ıˆÚËıÔ‡Ó Û·Ó: 6. ∏ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ O˘Ú¿ÓÈÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘ ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ OÔ›Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Ë ·ÓıÚÒÈÓË ∂Ó¿‰·. 7. ∏ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ §fiÁÔ˘ ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ OÔ›Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Ô O˘Ú¿ÓÈÔ˜ ÕÓıÚˆÔ˜. £· ‹Ù·Ó ¯Ú‹ÛÈÌÔ Â‰Ò Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ·ÎfiÌË ÌÈ· ηٿٷÍË ÙˆÓ 264 264 265 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘10 ηıÒ˜ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÎfiÛÌÔ˘˜, Ù· ‰›· fiÔ˘ ÙÔ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎfi Û˘ÓÂÓÒÓÂÙ·È Ì ÙÔ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi. ∆È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤¯Ô˘Ì ÂΛ; ∞˜ ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ·fi ÎÂÈ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜, ·’ ÙÔ Î·ÙÒÙ·ÙÔ: 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. ∞ÈıÂÚÈÎfi ÛÒÌ· .........1. ¶Ú¿Ó·........................2. ∫·Ì·-Ì¿Ó·˜..............3. ∫·ÙÒÙÂÚÔ˜ ÓÔ˘˜ .......4. ª¿Ó·˜ .......................5. µÔ‡‰‰È .......................6. ÕÙÌ·...........................7. ∑ˆÙÈÎfi ÛÒÌ·. ∑ˆÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË. ∂Èı˘Ì›·-¡Ô˘˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ÓÔ˘˜. ∞ÓÒÙÂÚÔ˜ ‹ ·ÊËÚË̤ÓÔ˜ ÓÔ˘˜. ™ÔÊ›·, ÃÚÈÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË, ÂÓfiÚ·ÛË. ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ £¤ÏËÛË. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Î·ÙÒÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ··Ú›ıÌËÛË ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔÓ ÙˆÚÈÓfi ˘·Ó¿Ù˘ÎÙÔ ¿ÓıÚˆÔ. ŸÌˆ˜ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ú·ÙËÚËı› ·’ ÙË ÛÎÔÈ¿ ÙÔ˘ ∂ÁÒ; π. ∆Ô ∞fiÏ˘ÙÔ ..............ÕÙÌ·. ∞ÁÓ‹ ı¤ÏËÛË-ÁÈ·-‡·ÚÍË. 10 ∞·Ú›ıÌËÛË ÙˆÓ ∞Ú¯ÒÓ. – ª.¢., ππ, 627, 631. 1Ë ∞Ú¯‹ ............¶˘ÎÓfi Ê˘ÛÈÎfi ÛÒÌ·. ™ıԇϷ ™·Ú›Ú·. 2Ë ∞Ú¯‹ ............∞ÈıÂÚÈÎfi ÛÒÌ·. §›ÓÁη ™·Ú›Ú·. 3Ë ∞Ú¯‹ ............¶Ú¿Ó·. ∑ˆÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. 4Ë ∞Ú¯‹ ............∫·Ì·-ÚÔ‡·. ∏ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ù˘ ÂÈı˘Ì›·˜. – ª.¢., π, 136. (∞˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ηÙÒÙÂÚ˜ ·Ú¯¤˜) 5Ë ∞Ú¯‹ ............ª¿Ó·˜. ∏ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ù˘ ÛΤ„˘. ∏ ÌÂÛ·›· ·Ú¯‹. – ª.¢., ππ, 83, 84, 332, 669. 6Ë ∞Ú¯‹ ............µÔ‡‰‰È. ∏ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ù˘ ·Á¿˘. – ª.¢., ππ, 649, 676Ø πππ, 58. 7Ë ∞Ú¯‹ ............ÕÙÌ·. ∏ Û˘Óı¤ÙÔ˘Û· ·Ú¯‹. – ª.¢., π, 357, 201Ø πππ, 142. µÏ¤ ª.¢., πππ, 201, ÛËÌ›ˆÛË. ·. ∆Ô ‚Ô‡‰‰È Â›Ó·È Ô ÊÔÚ¤·˜ ÙÔ˘ ¿ÙÌ·. ‚. ∆Ô Ì¿Ó·˜ Â›Ó·È Ô ÊÔÚ¤·˜ ÙÔ˘ ‚Ô‡‰‰È. Á. ∆Ô Î·Ì·ÚÔ‡· Â›Ó·È Ô ÊÔÚ¤·˜ ÙÔ˘ Ì¿Ó·˜. – ª.¢., ππ, 171. ‰. ∆Ô ·ÈıÂÚÈÎfi ÛÒÌ· Â›Ó·È Ô ÊÔÚ¤·˜ Ù˘ Ú¿Ó·. §¿‚ ·ÎfiÌË ˘fi„Ë: ·. ŸÙÈ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÛÒÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¯‹. – ª.¢., ππ, 652Ø πππ, 445, 652. ‚. ŸÙÈ ÙÔ ¿ÙÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¯‹. µÏ¤ Â›Û˘ ª.¢., πππ, 62, 63, 293. (ÕÏϘ ··ÚÈıÌ‹ÛÂȘ, Ô˘ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó Û ÌÂÚÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È: ª.¢., π, 177, 181, 685Ø ππ, 669Ø πππ, 476, 560. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÛˆÙÂÚÈ΋.) ∂π™∞°ø°π∫∂™ ∂ƒø∆∏™∂π™ 265 ππ. ∏ ¢˘¿‰·. 1. µÔ‡‰‰È ..................∞ÁÓfi˜ ÏfiÁÔ˜, ÛÔÊ›·. 2. ª¿Ó·˜ ..................∞ÁÓfi˜ ÓÔ˘˜. πππ. ∏ ∆ÚÈ¿‰·. 3. ∞ÈÙÈ҉˜ ÛÒÌ·. 4. ∫·ÙÒÙÂÚÔ˜ ÓÔ˘˜. 5. ∫·Ì·-Ì¿Ó·˜. 6. ¶Ú¿Ó·. 7. ∞ÈıÂÚÈÎfi ÛÒÌ·. ™ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ·˘Ù¤˜ ηٷٿÍÂȘ Ú·ÁÌ·Ù¢fiÌ·ÛÙ ÙȘ ·Ú¯¤˜ (fiˆ˜ ¿ÏψÛÙ ˘¤‰ÂÈÍÂ Î·È Ë ∂.¶.ª.)11, 12 ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÛÎÔȤ˜, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÂÈÙ¢¯ı¤Ó ÛÙ¿‰ÈÔ Î·È ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋. ∆Ș ÂÍÂÙ¿Û·Ì ηْ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó’ ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ¤ÎÙÔ ÂÚÒÙËÌ·, ηıfiÛÔ ÂȉÈÒÍ·Ì ӷ ÙÔÓ›ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó’ ·ÔÙ˘ÒÛÔ˘Ì ۷ÊÒ˜ ÛÙÔ ÓÔ˘ Ì·˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó’ ·Ó·ÏÔÁÈ˙fiÌ·ÛÙ ÙȘ ÙÚÂȘ ÁÚ·Ì̤˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ª·Ó·Û·Ô‡ÙÚ·. 2. ∏ ∞ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ∞Ó¿Ù˘ÍË. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È ÂÙ·Ï‹ ÂÍÂÏÈÎÙÈο Î·È ¯ÚÔÓÈο, ÂÓÓ·Ï‹ ‰È·ÚÎÔ‡Û˘ Ù˘ Û˘ÛÎfiÙÈÛ˘ Î·È ‰ÂηÏ‹ ηٿ ÙË ‰È¿Ï˘ÛË. ª·ÎÚÔÎÔÛÌÈ΋ 1. OÈ ÂÙ¿ ÈÂÚÔ› Ï·Ó‹Ù˜ ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. 2. OÈ ‰‡Ô Û˘ÁÎ·Ï˘Ì̤ÓÔÈ, Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Û˘Óı¤ÙÔÓÙ˜ Ï·Ó‹Ù˜. 11 ∏ ∂.¶. ªÏ·‚¿ÙÛ΢ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙË ª˘ÛÙÈ΋ ¢ÔÍ·Û›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ∞Ú¯¤˜: ·. ŸÙÈ Â›Ó·È Ôχ Èı·Ó¿ Ù· Ï¿ıË Ù·ÍÈÓfiÌËÛ˘. – ª.¢., ππ, 677. ‚. ŸÙÈ Ú¤ÂÈ Ó’ ·Ó·˙ËÙԇ̠ÙËÓ ·ÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈ΋ ¤ÓÓÔÈ·. – ª.¢., ππ, 652. ŸÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ¤ÍÈ ÎÈ fi¯È ÂÙ¿ ·Ú¯¤˜. Á. ŸÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈΛϘ Ù·ÍÈÓÔÌ‹ÛÂȘ. – ª.¢., πππ, 374, 446. ‰. ŸÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘ÓÙ·ÈÚÈ¿ÍÔ˘Ì ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Ì ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ··Ú›ıÌËÛË. – ª.¢., πππ, 476. Â. ŸÙÈ Ë ·Ú›ıÌËÛË ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Â›Ó·È ı¤Ì· ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ÚÔfi‰Ô˘. – ª.¢., πππ, 456, 460. 12 ª.¢., πππ, 456. 266 266 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ 3. O ÙÂÏÈÎfi˜ Û˘Óı¤ÙˆÓ Ï·Ó‹Ù˘ – Ô ◊ÏÈÔ˜. ∂Ù¿ Ì ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ‰‡Ô ÎÈ ÂÓfi˜ ·ÎfiÌË Î¿ÓÔ˘Ó ‰¤Î·. ¢¤Î· ΤÓÙÚ· ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÛÙÔ ª¤Á· O˘Ú¿ÓÈÔ ÕÓıÚˆÔ. O O˘Ú¿ÓÈÔ˜ ÕÓıÚˆÔ˜ 1. OÈ ÂÙ¿ ¿Ï˘ÛÔÈ ÌÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘. 2. OÈ ‰‡Ô Û˘Óı¤ÙÔ˘Û˜ ¿Ï˘ÛÔÈ. 3. ª›· ·ÒÙ·ÙË ¿Ï˘ÛÔ˜. 267 ¢¤Î· ΤÓÙÚ· ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È Û’ ¤Ó·Ó Ï·ÓËÙÈÎfi §fiÁÔ. O ªÈÎÚfiÎÔÛÌÔ˜ 1. OÈ ÂÙ¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓÔÈ ÊÔÚ›˜: ·. ∆Ô ·ÙÌÈÎfi ÂÚ›‚ÏËÌ·. ‚. O ‚Ô˘‰‰ÈÎfi˜ ÊÔÚ¤·˜. Á. ∆Ô ·ÈÙÈ҉˜ ‹ ÂÁˆÈÎfi ÛÒÌ·. ‰. ∆Ô ÓÔËÙÈÎfi ÛÒÌ·. Â. ∆Ô ·ÛÙÚÈÎfi ÛÒÌ·. ˙. ∆Ô ·ÈıÂÚÈÎfi ÛÒÌ·. Ë. ∆Ô ˘ÎÓfi Ê˘ÛÈÎfi. 2. ¢‡Ô ÛÒÌ·Ù· Û‡ÓıÂÛ˘: ·. ∆Ô ·ÈÙÈ҉˜ ÛÒÌ·. ‚. ∆Ô Ê˘ÛÈÎfi ÛÒÌ·. 3. ŒÓ· ÛÒÌ· Û‡ÓıÂÛ˘: ·. ∆Ô ÂÓ·‰ÈÎfi ÂÚ›‚ÏËÌ·. ∂Ù¿ ΤÓÙÚ· ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÊÔÚ¤·, Ù· ÔÔ›· ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û’ ·˘Ù¿ Ù· ÛÒÌ·Ù· Ì ٷ ΤÓÙÚ· Û‡ÓıÂÛ˘ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Î·È ÛÙÔ Ï·ÈÌfiØ ÂÓÒ Ë ÎÂÊ·Ï‹ Â›Ó·È Ô ÙÂÏÈÎfi˜ Û˘Óı¤Ù˘. ∏ ηٿٷÍË ·˘Ù‹ ·ÊÔÚ¿ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÙË ÌÔÚÊÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ô˘ ÂÓÔÈÎÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ §fiÁÔ, ÙÔ˘˜ ª·Ó·Û·Ô‡ÙÚ· Î·È ÙÔÓ ÕÓıÚˆÔ. 3. ∏ ÀÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ ∞Ó¿Ù˘ÍË. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Â›Û˘ ÂÙ·Ï‹: ∂π™∞°ø°π∫∂™ ∂ƒø∆∏™∂π™ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 267 ∞ÛÙÚÈÎfi .....................·ÁÓ‹ ÂÈı˘Ì›·, Û˘Ó·›ÛıËÌ·, ·›ÛıËÌ·. ∫·Ì·-Ì¿Ó·˜..............ÂÈı˘Ì›·-ÓÔ˘˜. ª¿Ó·˜ .......................ηÙÒÙÂÚÔ˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ÓÔ˘˜. ∞ÓÒÙÂÚÔ Ì¿Ó·˜ ........·ÊËÚË̤ÓÔ˜ ‹ ·ÁÓfi˜ ÓÔ˘˜. µÔ‡‰‰È .......................·ÁÓfi˜ ÏfiÁÔ˜, ÂÓfiÚ·ÛË. ÕÙÌ· ..........................·ÁÓ‹ ı¤ÏËÛË, ·ÓÙ›ÏË„Ë. ∂Ó·‰ÈÎfi.....................£¤ÏËÛË, ·Á¿Ë-ÛÔÊ›·, ÓÔËÌÔÛ‡ÓË. ∞ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÙ·Ï‹ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÁÁÂÓÔ‡˜ ·Á¿˘-ÛÔÊ›·˜ Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ÓÔ˘. ∞˘Ù‹ ‚·›ÓÂÈ Ì·ÎÚÔÎÔÛÌÈο ‰È· ÙˆÓ ÂÙ¿ O˘Ú¿ÓÈˆÓ ∞ÓıÚÒˆÓ ÔÈ OÔ›ÔÈ Â›Ó·È ÂÓÂÚÁ¿ ÓÔ‹ÌÔÓ˜, ¤ÌÊ˘Ù· ·Á·ËÙÈÎÔ› Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ÔÚ·ÙÔ› ̤۷ ·’ ÙȘ ÌÔÚʤ˜ ∆Ô˘˜, ÙȘ Ï·ÓËÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ. ™ÙËÓ ÔÏfiÙËÙ¿ ∆Ô˘˜ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ §fiÁÔ, ÙÔ ª¤Á· ÕÓıÚˆÔ ÙˆÓ O˘Ú·ÓÒÓ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ O˘Ú¿ÓÈÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ‚·›ÓÂÈ ‰È· ÙˆÓ ÂÙ¿ ÔÌ›ÏˆÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ÔÓÙÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Ù· „˘¯Èο ∆Ô˘ ΤÓÙÚ·. OÈ fiÌÈÏÔÈ ·˘ÙÔ› ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ÛÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰›Ô ÓÔËÌÔÛ‡ÓË, Â›Ó·È ¤ÌÊ˘Ù· ·Á·ËÙÈÎÔ› Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ·ÈÛıËÙÔ› ÛÙȘ ÂÙ¿ ·Ï‡ÛÔ˘˜ ÌÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘. ™ÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ‚·›ÓÂÈ ‰È· ÙˆÓ ÂÙ¿ ΤÓÙÚˆÓ ÙÔ˘ Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ÎÏ›‰· Ù˘ „˘¯È΋˜ ÙÔ˘ ·Ó¤ÏÈ͢. O ¿ÓıÚˆÔ˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ Â›Û˘ ÓÔËÌÔÛ‡ÓË, Â›Ó·È ¤ÌÊ˘Ù· ·Á·ËÙÈÎfi˜ Î·È Á›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ÔÚ·Ùfi˜ ̤۷ ·fi οÔÈÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘. ∞˘Ùfi Ô˘ ˙ËÙÒ Ó· ÙÔÓ›Ûˆ Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ „˘¯È΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÎÈ ·ÎfiÌË ˆ˜ Ë ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÂͤÏÈÍË Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙÔ Î‡ÚÈÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ÙÔ˘ §fiÁÔ˘, ÙÔ˘ Ï·ÓËÙÈÎÔ‡ §fiÁÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ∏ ‰ÚÒÛ· ÓÔ‹ÌˆÓ ·Á¿Ë (Ë ÚÔ‚ÔÏ‹ ·’ ÙË Ï·Óı¿ÓÔ˘Û· ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÁÁÂÓÔ‡˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ·Á¿˘ ‰È· Ù˘ ÓÔ‹ÌÔÓÔ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ÓÔËÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜) ı· Â›Ó·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜. Ÿˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ë ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È ‰˘·‰È΋ – ˙ˆ‹-ÌÔÚÊ‹ – ÙÔ ›‰ÈÔ ‰˘·‰È΋ Â›Ó·È Î·È Ë ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· – ÓÔ˘˜-·Á¿Ë – Î·È Ë ·Ó¿ÌÂÈÍË ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ú¿ÁÂÈ ÙË Û˘Ó›‰ËÛË. ªfiÓÔ ÙÔ ¶Ó‡̷ Â›Ó·È ¤Ó· ÎÈ ·‰È·›ÚÂÙÔØ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ (‹ Ë ·fi ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ȉÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Î·ÚÒÓ Ù˘ ÂͤÏÈ͢) ÌÔÚ› Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È Ó· ÚÔ·„ÂÈ ÌfiÓÔ ·’ ÙËÓ ·ÔÎÔڇʈÛË Ù˘ ‰˘·‰È΋˜ ÂͤÏÈ͢ Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ Î·È Ù˘ „˘¯‹˜. ∆fiÙ ÙÔ ¶Ó‡̷ 268 268 269 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ‰Ú¤ÂÈ ÙÔ˘˜ ηÚÔ‡˜ Ù˘ ÂͤÏÈ͢ Î·È ÂÚÈÛ˘ÏϤÁÂÈ ÙȘ ÔÈfiÙËÙ˜ Ô˘ Á·ÏÔ˘¯‹ıËÎ·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ – ÙËÓ Ù¤ÏÂÈ· ·Á¿Ë Î·È ÙËÓ Ù¤ÏÂÈ· ÓÔËÌÔÛ‡ÓË Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙfiÙÂ Û·Ó ‰ÚÒÛ· ÓÔ‹ÌˆÓ ·Á¿Ë-ÛÔÊ›·. ∂›Ì·ÛÙ Û ı¤ÛË ÏÔÈfiÓ Ó’ ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ·: “∆È Â›Ó·È Ë fi„Ë ÙÔ˘ ¡Ô˘ Î·È ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÛÔ˘‰·›·;” ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë fi„Ë ÙÔ˘ ÓÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ‹ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ÏÔÁÔ˚΋˜ ⁄·Ú͢ Ó· ÛΤÙÂÙ·È, Ó· ‰Ú·, Ó· ‰ÔÌ› Î·È Ó’ ·ÓÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó’ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· Ù˘ ‰ÚÒÛ·˜ ·Á¿˘. ŸÙ·Ó Ô §fiÁÔ˜, Ô˘ ∂π¡∞π ‰ÚÒÛ· ÓÔËÌÔÛ‡ÓË, ‰È·ÙÚ¤ÍÂÈ ÙÔ ‚Èfi΢ÎÏfi ∆Ô˘, ı· Â›Ó·È Î·È ·Á¿Ë Ô˘ ı· ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Ï‹Úˆ˜ Û’ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ¶Ï¿ÛË. ∆Ô ›‰ÈÔ ÌÔÚԇ̠Ӓ ·ÔÊ·ÓıÔ‡ÌÂ Î·È ÁÈ· ¤Ó·Ó O˘Ú¿ÓÈÔ ÕÓıÚˆÔ ÛÙË ÛÊ·›Ú· ∆Ô˘ ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ ÛÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎÔÈÎfi ÙÔ˘ ·ÎÏÔ. ŒÙÛÈ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È Î·ı’ ÔÏÔÎÏËÚ›· Ë ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ì¿Ó·˜. ∂›Ó·È ÙÔ Ì¤ÛÔÓ ‰È· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ηı›ÛÙ·Ù·È ÂÊÈÎÙ‹ Ë ÂͤÏÈÍË, ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ë Î·Ù·ÓfiËÛË ÎÈ Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·Ú¿ÁÂÙ·È Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ. ∞˜ ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ϤÔÓ Ò˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÊÚ·Ûı› ·˘Ù‹ Ë ÂÚÒÙËÛË Ì fiÚÔ˘˜ ¶˘Úfi˜: ∞ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ÀÔÎÂÈÌÂÓÈο 1. ∏ ı¿Ï·ÛÛ· ÙÔ˘ ˘Úfi˜.....1. O £Âfi˜ ËÌÒÓ ˘Ú ............∂ÓÂÚÁÔÔÈfi˜ ηٷӷϛÛÎÔÓ. ı¤ÏËÛË. 2. ∏ ·Î¿Û· ...........................2. ∆Ô ºˆ˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ............ªÔÚÊÈ΋ fi„Ë. 3. O ·Èı‹Ú.............................3. ∏ ıÂÚÌfiÙËÙ· Ù˘ ‡Ï˘ .....Ÿ„Ë Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. 4. O ·‹Ú................................4. ∏ ÊÒÙÈÛË Ù˘ ÂÓfiÚ·Û˘. 5. ∆Ô ˘Ú...............................5. ∆Ô ˘Ú ÙÔ˘ ÓÔ˘. 6. ∆Ô ·ÛÙÚÈÎfi ʈ˜ ...............6. ∏ ı¤ÚÌË ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ. 7. O ËÏÂÎÙÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ..........7. ∏ ÎÔ˘ÓÙ·Ï›ÓÈ Î·È Ë Ú¿Ó·. Ê˘ÛÈÎÔ‡ ‰›Ô˘. ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈο ∞˘Ù‹ ˘ÔÎÚ‡ÙÂÙ·È Û’ ¤Ó· ÙÚÈÏfi Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ: 1. ™ÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡. 2. ™ÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ ÂÙ¿ ·ÛÙÂÚÈÛÌÒÓ. 3. ™ÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∂¡O™ À¶∂ƒ∞¡ø ∆OÀ §O°OÀ. ∂π™∞°ø°π∫∂™ ∂ƒø∆∏™∂π™ 269 4. OÈ O˘Ú¿ÓÈÔÈ ÕÓıÚˆÔÈ Î·È Ô ÕÓıÚˆÔ˜. ∆Ô ÙÂÏÈÎfi ÛΤÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÎÙÔ˘ ÂÚˆÙ‹Ì·ÙÔ˜ ›ӷÈ: ¶ÔÈÔ› Â›Ó·È ÔÈ ª·Ó·Û·Ô‡ÙÚ·; ∞˘Ùfi ı· ÙÔ Ú·ÁÌ·Ù¢ıԇ̠ÏÂÙÔÌÂÚ¤ÛÙÂÚ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜, fiÙ·Ó Î·Ù·È·ÛÙԇ̠̠ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ ∫˘Ú›ˆÓ Ù˘ ºÏfiÁ·˜. ∂‰Ò ÂÈı˘ÌÒ Ó· ‰È¢ÎÚÈÓ›Ûˆ ÔÚÈṲ̂ӷ ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ı’ ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙËÓ Ï·ÙÊfiÚÌ· οı ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÛΤ„˘ ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·˘Ùfi. OÈ £Â›ÔÈ ª·Ó·Û·Ô‡ÙÚ·,13, 14 Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ì ÔÈΛϷ ÔÓfiÌ·Ù· ÛÙË ª˘ÛÙÈ΋ ¢ÔÍ·Û›·, Â›Ó·È ÔÈ ÁÂÓÓË̤ÓÔÈ ·fi ÙÔ ¡Ô˘ ÀÈÔ› ÙÔ˘ µÚ¿¯Ì·, Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ÏÔÁÔ˚΋˜ fi„˘. ∂›Ó·È ÔÈ ÂÙ¿ Ï·ÓËÙÈÎÔ› §fiÁÔÈ Î·È Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ∫˘Ú›Ô˘˜ ÙˆÓ ∞ÎÙ›ÓˆÓ, ÙÔ˘˜ ÂÙ¿ O˘Ú¿ÓÈÔ˘˜ ∞ÓıÚÒÔ˘˜. ∞Ó¤Ù˘Í·Ó ÙËÓ fi„Ë ÙÔ˘ ÓÔ˘ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ·, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔ›¯Â Ô µÚ¿¯Ì· ÔfiÙÂ Î·È ÂÓۈ̿وÓ ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ‡·ÚÍË. ∞˘Ùfi 13 ™ÙË ª˘ÛÙÈ΋ ¢ÔÍ·Û›· ÔÈ O˘Ú¿ÓÈÔÈ ÕÓıÚˆÔÈ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û·Ó: 1. ¶Ú¿ÎÙÔÚ˜ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜. ∞ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ÔÏfiÙËÙ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘. – ª.¢., π, 470. 2. ∂›Ó·È ÚÔ-ÎÔÛÌÈÎÔ›. – ª.¢., π, 470. 3. ∂›Ó·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ËÏÈ·ÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÛÂÏËÓÈ·ÎÒÓ ÔÓÙÔًوÓ. – ª.¢., π, 152, 470. ™‡ÁÎÚÈÓ ππ, 374. 4. ∂›Ó·È ÔÈ ÂÙ¿ µÈ‚ÏÈÎÔ› ∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔÈ. ∂›Ó·È ÔÈ ÂÙ¿ ∂ÍÔ˘Û›Â˜ ‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ¢˘Ó¿ÌÂȘ. ∂›Ó·È Ù· ÂÙ¿ ¶Ó‡̷ٷ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ £ÚfiÓÔ˘. ∂›Ó·È Ù· ÂÙ¿ ¶Ó‡̷ٷ ÙˆÓ ¶Ï·ÓËÙÒÓ. – ª.¢., π, 472, 153. 5. ™ÙÔ Û‡ÓÔÏfi ∆Ô˘˜ Â›Ó·È ÙÔ ª˘ÛÙÈÎfi ∞Ó¤ÎÊÚ·ÛÙÔ ŸÓÔÌ·. – ª.¢., π, 473. 6. ∂›Ó·È ÔÈ Û˘ÏÏÔÁÈÎÔ› ¡Ù˘¿Ó ∆Ûfi¯·Ó. – ª.¢., π, 477. 7. ∂›Ó·È ÔÈ ÂÙ¿ ∫Ô˘Ì¿Ú·. OÈ ÂÙ¿ ƒ›ÛÈ. – ª.¢., π, 493Ø πππ, 196, 327. 8. ∂›Ó·È ÔÈ ÀÈÔ› ÙÔ˘ ºˆÙfi˜. – ª.¢., π, 521, 522. 9. ∂›Ó·È Ë πÂÚ·Ú¯›· ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ¢˘Ó¿ÌˆÓ. – ª.¢., π, 233. 10. ∂›Ó·È Ë Û˘ÁÎ·Ï˘Ì̤ÓË Û‡ÓıÂÛË. – ª.¢., π, 362. 11. ∂›Ó·È ÔÈ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ Ï·ÓËÙÈΤ˜ ıÂfiÙËÙ˜. – ª.¢., π, 153. 12. ∂›Ó·È fiÏÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ÁfiÓÔÈ ¿ÏÏˆÓ ÎfiÛ̈Ó. – ª.¢., π, 132. 13. ™˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÛÙÂÓ¿ Ì ٷ ÂÙ¿ ¿ÛÙÚ· Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ÕÚÎÙÔ˘. – ª.¢., π, 488Ø ππ, 332, 579, 668Ø πππ, 195. 14. ™˘Ì‚ÔÏ›˙ÔÓÙ·È Ì ·ÎÏÔ˘˜. – ª.¢., ππ, 582. 15. ™˘ÏÏÔÁÈο Â›Ó·È ÔÈ ÂÙˆÎfiÙ˜ ÕÁÁÂÏÔÈ. – ª.¢., ππ, 284, 541. 14 OÈ ÀÈÔ› ÙÔ˘ ¡Ô˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙÔ› Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ fiÚÔ˘˜, fiˆ˜: “ÔÈ ª·Ó·Û·Ô‡ÙÚ·, ÔÈ ¶Ú·Ù˙·¿ÙÈ, ÔÈ ∫Ô˘Ì¿Ú·, ÔÈ ¶ÚˆÙÔÁÂÓ›˜ ∂Ù¿, ÔÈ ƒÔ‡ÓÙÚ·, ÔÈ O˘Ú¿ÓÈÔÈ ÕÓıÚˆÔÈ, ÔÈ ƒ›ÛÈ, Ù· ¶Ó‡̷ٷ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ £ÚfiÓÔ˘.” 270 270 271 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ Û˘Ó¤‚·ÈÓ ηٿ ÙËÓ ›‰È· ¤ÓÓÔÈ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ‰Â‡ÙÂÚË fi„Ë (ÙÔ˘ µÈÛÓÔ‡ ‹ ÙÔ˘ ¢Ú¿ÎÔÓÙ· Ù˘ ™ÔÊ›·˜) ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÔÏfiÙËÙ· Ù˘ ‡·Ú͢ ÁÈ· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·˘Ùfi Û‡ÛÙËÌ·. ∆· ·ÙÙ·Ú· ÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ∆Ô˘˜ ··ÚÙ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÌÔÓ¿‰Â˜ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ Î·È Ù˘ ÓÙ‚·˚΋˜ ÂͤÏÈ͢ ηٿ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ (·ÏÏ¿ Û ·ÓÒÙÂÚË ¤ÏÈη ÙÔ˘ ÛÂÈÚÔÂȉԇ˜) Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ù· ÛÒÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ fiÓÙˆÓ ··ÚÙ›˙ÔÓÙ·È ·fi ˙ÒÓÙ˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ÂÌ„˘¯ˆÌ¤Ó· ·ÙÙ·Ú· ‹ ÙȘ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ˙ˆ¤˜. ∞˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈÎfi ‰Â‰Ô̤ÓÔ ÙÔ˘ ·ÔÎÚ˘ÊÈÛÌÔ‡ Î·È Ë Û¯¤ÛË ÙˆÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ì ٷ ·ÙÙ·Ú· ÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ÂÓfi˜ O˘Ú¿ÓÈÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘ ı· ·Ԃ› ‰È·ÊˆÙÈÛÙÈ΋ ÂÊfiÛÔÓ ÌÂÏÂÙËı› ÚÔÛÂÎÙÈο. Ÿˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÔÓ ÂÎÔÚ‡ÂÙ·È ·fi ÌÈ· ËÁ‹ – ÙËÓ ∂Ó¿‰· – Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó·Ó ËÌÈÌfiÓÈÌÔ ÊÔÚ¤·, ÙÔ ·ÈÙÈ҉˜ ÛÒÌ·, ·ÏÏ¿ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ‰È· ÙˆÓ Î·ÙÒÙÂÚˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ (ÛÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔ ˘ÎÓfi Ê˘ÛÈÎfi), ¤ÙÛÈ ÎÈ Ô O˘Ú¿ÓÈÔ˜ ÕÓıÚˆÔ˜ ÂÎÔÚ‡ÂÙ·È ·fi ÌÈ· ËÁ‹, ÙËÓ ∂Ó¿‰· ∆Ô˘, ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó· ËÌÈÌfiÓÈÌÔ ÛÒÌ· Â› ÙˆÓ ÂÓ·‰ÈÎÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ‰È· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Î·ÙÒÙÂÚˆÓ ÂÚÈ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, ÙˆÓ ·ÙÌÈÎÒÓ, ‚Ô˘‰‰ÈÎÒÓ Î·È Ì·Ó·ÛÈÎÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ Ì·˜. ∆Ô ·ÛÙÚÈÎfi Î·È ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ‰›Ô ∆Ô˘ Â›Ó·È Í¤Ó·, fiˆ˜ Î·È ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÁÈ· ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÔÓ. O ¿ÓıÚˆÔ˜ ˙ˆÔÁÔÓ› ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÊÔÚ¤· Ì ÙË ‰‡Ó·ÌË ‹ ÙË ıÂÚÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ¿˙ÂÈ ·ÔÎÚ˘ÊÈÛÙÈο Û·Ó ·Ú¯‹. ŒÙÛÈ Î·È Ù· ‰‡Ô ηÙÒÙÂÚ· ‰›· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Â›Ó·È Í¤Ó· ÁÈ· ÙÔÓ O˘Ú¿ÓÈÔ ÕÓıÚˆÔ ÌÔÏÔÓfiÙÈ Ù· ˙ˆÔÁÔÓ› Ì ÙË ‰‡Ó·Ì‹ ∆Ô˘. ∆Ô ·ÓıÚÒÈÓÔ ÔÓ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ› ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ (Û·Ó ÛˆÌ·ÙÈÎfi ·ÙÙ·ÚÔ) Ì ÙÔÓ O˘Ú¿ÓÈÔ ÕÓıÚˆÔ ÌfiÓÔ Î·ıÒ˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÙË Û˘Ó›‰ËÛË ÙÔ˘ ∂ÁÒ Â› ÙÔ˘ ‰›Ô˘ ÙÔ˘. ∞Ó Á›ÓÂÙ·È Ó· ÂÎÊÚ·Ûı› ¤ÙÛÈ, ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ ·ÈÙȈ‰ÒÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙȘ ηÙÒٷ٘ ÌÔÚʤ˜ ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ¤Ó·˜ O˘Ú¿ÓÈÔ˜ ÕÓıÚˆÔ˜, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÛÒÌ· Â›Ó·È Ë Î·ÙÒÙ·ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ fiÓÙÔ˜ ÎÈ ·˘Ùfi ÛÙËÓ ·ÈıÂÚÈ΋ ÙÔ˘ ‰È¿ÛÙ·ÛË. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ì ˘fi„Ë Ì·˜ fiÙÈ ÔÈ ÂΉËÏÔ‡ÌÂÓ˜ À¿ÚÍÂȘ ÂÓۈ̷ÙÒÓÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ‰›· ÎÈ ¤¯Ô˘Ó Ù· ÛËÌ›· Ù˘ ‚·ı‡ÙÂÚ˘ ÂÓ¤ÏÈÍ‹˜ ∆Ô˘˜ Û ‰È¿ÊÔÚ· Â›‰·: ∂π™∞°ø°π∫∂™ ∂ƒø∆∏™∂π™ 271 ·. O ÕÓıÚˆÔ˜ ÂÎÔÚ‡ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÂÓ·‰ÈÎfi Â›‰Ô, ¤¯ÂÈ ÙÔ Î‡ÚÈÔ ÂÛÙÈ·Îfi ÙÔ˘ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔ ¤ÌÙÔ Â›‰Ô, ÙÔ ÓÔËÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ ÂÈ˙ËÙ¿ Ï‹ÚË Û˘ÓÂȉËÙ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙ· ÙÚ›· ηÙÒÙÂÚ· ‰›·, ÙÔ ÓÔËÙÈÎfi, ÙÔ ·ÛÙÚÈÎfi Î·È ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi. ‚. O O˘Ú¿ÓÈÔ˜ ÕÓıÚˆÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ËÁ‹ ∆Ô˘ ¤Íˆ ·’ ÙÔ ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· (fiˆ˜ ÎÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ¤Íˆ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÎfiÛÌÔ˘˜ ÙÔ˘ Ìfi¯ıÔ˘ ÙÔ˘), ÙÔ Î‡ÚÈÔ ÂÛÙÈ·Îfi ÛËÌÂ›Ô ∆Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰›Ô ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ – ÙÔ ÂÓ·‰ÈÎfi – Î·È ˙ËÙ¿ Ó’ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Û˘Ó›‰ËÛË ÛÙ· ‰›· Ù˘ ∆ÚÈ¿‰·˜ – ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·Ó·ÊÔÚÈο Ì’ fiÏ· Ù· ·ÙÙ·Ú· ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ ∆Ô˘. ∞Ó¤Ù˘ÍÂ Û˘Ó›‰ËÛË ÛÙ· ÙÚ›· ηÙÒÙÂÚ· ‰›· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÎfiÛÌˆÓ ‰È·ÚÎÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ¿ÏÈ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ ·ÙÙ·Ú· ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ ∆Ô˘. O ¿ÓıÚˆÔ˜ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¤ÌÙË ª‡ËÛË, Ë ÔÔ›· ı· ÙÔÓ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û’ ¤Ó· ÛÙ¿‰ÈÔ Û˘Ó›‰ËÛ˘ Ô˘ ηٷÎÙ‹ıËΠ·’ ÙÔÓ O˘Ú¿ÓÈÔ ÕÓıÚˆÔ Û ÌÈ· Ôχ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚË Ì·¯·Ì·Ó‚·ÓÙ¿Ú·. ∞˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Ï¿‚ÂÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ˘fi„Ë Û·˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ Ì˘‹ÛÂȘ. Á. O ËÏÈ·Îfi˜ §fiÁÔ˜ ηٿÁÂÙ·È ·fi ¤Ó· ·ÎfiÌË ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÎÔÛÌÈÎfi Â›‰Ô, ¤¯ÂÈ ÙÔ Î‡ÚÈÔ ÂÛÙÈ·Îfi ∆Ô˘ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi ÓÔËÙÈÎfi ‰›Ô ·ÏÏ¿ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ‰È· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Î·ÙÒÙÂÚˆÓ ÎÔÛÌÈÎÒÓ ‰›ˆÓ, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÎÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ÂÈ˙ËÙ¿ ·˘ÙÔ¤ÎÊÚ·ÛË ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÎfiÛÌÔ˘˜. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Ù· ÂÙ¿ ·ÚÈ· ‰›· ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· Û¯¤ÛË Ì’ ∞˘ÙfiÓ ·fi ÎÔÛÌÈ΋ ¿Ô„Ë, fiˆ˜ Î·È ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ‰›Ô ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÔÓ. ™¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙÔ ·ÈıÂÚÈÎfi Î·È ÙÔ ˘ÎÓfi ÛÒÌ· ∆Ô˘. ªÔÚ› Ó· ‰Ëψı› fiÙÈ: 1. 2. 3. 4. ∆· ˙ˆÔÁÔÓ› Ì ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙË ıÂÚÌfiÙËÙ¿ ∆Ô˘. ∆· ÂÌ„˘¯ÒÓÂÈ. Œ¯ÂÈ Ï‹ÚË Û˘ÓÂȉËÙfiÙËÙ· ÌÂÛ’ ·’ ·˘Ù¿. ∆Ô ·ÈıÂÚÈÎfi ·ÔÙÂÏ› ¯ÚÔÓÈο ÙËÓ Î·ÙÒÙ·ÙË ·Ú¯‹ ∆Ô˘, ÂÓÒ ÙÔ ˘ÎÓfi Ê˘ÛÈÎfi ‰Â ÏÔÁ·ÚÈ¿˙ÂÙ·È. ∆Ô ˘ÎÓfi ÎÔÛÌÈÎfi Ê˘ÛÈÎfi ÛÒÌ· Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ·fi ‡ÏË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Î·ÙÒÙÂÚˆÓ ‰›ˆÓ ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ˘ ÓÔËÙÈÎÔ‡, ÙÔ˘ ·ÛÙÚÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡. ∆Ô ‚Ô˘‰‰ÈÎfi ‰›Ô ·ÔÙÂÏ› Û˘ÓÂÒ˜ ÙÔÓ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÎÔÛÌÈÎfi ·Èı¤Ú·. 272 272 273 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ‰. OÈ O˘Ú¿ÓÈÔÈ ÕÓıÚˆÔÈ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Ù· ÂÙ¿ ΤÓÙÚ· ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ §fiÁÔ˘. ∂Ô̤ӈ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÛÊ·›Ú˜ ˘Úfi˜ Ô˘ ÂÌ„˘¯ÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÛÒÌ· ∆Ô˘ Î·È ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Î¿ÔÈ· ÌÔÚÊ‹ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ù˘ ‰‡Ó·Ì‹˜ ∆Ô˘ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ı¤ÛË ∆Ô˘˜ ÛÙÔ ÛÒÌ·. Â. ∆· ·ÓıÚÒÈÓ· fiÓÙ·, fiÙ·Ó ÂÈÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Â› ÙˆÓ ·ÈÙȈ‰ÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Î¿ÔÈÔ ·’ Ù· ÂÙ¿ ΤÓÙÚ· ÛÙÔ ÛÒÌ· ÂÓfi˜ O˘Ú¿ÓÈÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘. ˙. O ËÏÈ·Îfi˜ §fiÁÔ˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ¤Ó· ΤÓÙÚÔ ÛÙÔ ÛÒÌ· ÌÈ·˜ ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÎÔÛÌÈ΋˜ O¡∆O∆∏∆∞™. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· fiÓÙ· ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Û οÔÈÔ ·fi Ù· Û·Ú¿ÓÙ· ÂÓÓ¤· ΤÓÙÚ· (fi¯È ÔÌ›ÏÔ˘˜, ÁÈ·Ù› ¤Ó· ΤÓÙÚÔ ÌÔÚ› Ó· ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· ÙÌ‹Ì·Ù·) ÙˆÓ ÂÙ¿ O˘Ú¿ÓÈˆÓ ∞ÓıÚÒˆÓ. ŒÓ·˜ O˘Ú¿ÓÈÔ˜ ÕÓıÚˆÔ˜ Ì ٷ ÂÙ¿ ∆Ô˘ ΤÓÙÚ· Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ Î¿ÔÈÔ Î¤ÓÙÚÔ ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ §fiÁÔ˘. £· ‹ıÂÏ· Â‰Ò Ó· Û·˜ ÙÔÓ›Ûˆ ÙËÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË ÛÙÂÓ‹ Û¯¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÂÙ¿ ƒ›ÛÈ Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ÕÚÎÙÔ˘ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÙ¿ O˘Ú¿ÓÈÔ˘˜ ∞ÓıÚÒÔ˘˜. ∏ Û¯¤ÛË ÙˆÓ ÂÙ¿ ƒ›ÛÈ Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ÕÚÎÙÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ∞˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È ›‰È· Ì’ ÂΛÓË Ù˘ ∂Ó¿‰·˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÓÂÏÈÛÛfiÌÂÓË ·ÓıÚÒÈÓË ÌÔÓ¿‰·. VII. °π∞∆π ∏ ¶ƒOO¢O™ ∆∏™ ∂•∂§π•∏™ ∂π¡∞π ∫À∫§π∫∏; ∆Ô ÂÚÒÙËÌ· ·˘Ùfi ·Ó·ÁηÛÙÈο Ì·˜ Û˘ÁÎÏÔÓ›˙ÂÈ Î·È Ì·˜ ÚÔÍÂÓ› ‰¤Ô˜. ∞˜ ÙÔ Ú·ÁÌ·Ù¢ıԇ̠ÏÔÈfiÓ ˆ˜ ÂÍ‹˜: OÚÈṲ̂Ó˜ ȉ¤Â˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ΢ÎÏÈ΋˜ ÚÔfi‰Ô˘ ÎÈ ·˘Ù¤˜ ı· Ì·˜ ·ÓÙ·Ì›„Ô˘Ó ÏÔ˘ÛÈÔ¿ÚÔ¯· ·Ó ÙȘ ÛÙÔ¯·ÛıÔ‡ÌÂ. 1. ∏ π‰¤· Ù˘ ∂·Ó¿Ï˄˘. ∏ Â·Ó¿ÏË„Ë ·˘Ù‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜: ·. ∂·Ó¿ÏË„Ë Û ¯ÚfiÓÔ: ∏ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ΢ÎÏÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ··ÈÙ› ¯ÚÔÓÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ – ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ‹ ÌÈÎÚÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ – ·ÏÏ¿ (·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘˜) ÔÌÔÂȉԇ˜ Ù¿Í˘. ªÈ· Ì·Ó‚·ÓÙ¿Ú· ‹ ∏̤ڷ ÙÔ˘ µÚ¿¯Ì· ¤¯ÂÈ ¿- ∂π™∞°ø°π∫∂™ ∂ƒø∆∏™∂π™ 273 ÓÙ· ÌÈ· ÔÚÈṲ̂ÓË ‰È¿ÚÎÂÈ·, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÌÈ· Ì·¯·Ì·Ó‚·ÓÙ¿Ú·. OÈ ÂÚ›Ô‰ÔÈ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ‰›Ô˘ ÂÚ› ÙÔÓ ¿ÍÔÓ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÔÌÔÂȉ›˜ ÁÈ· ÙÔ ‰›Ô ÙÔ˘. ‚. ∂·Ó¿ÏË„Ë Û Ú¿ÍË: ∞˘Ù‹ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÙËÓ È‰¤· ÌÈ·˜ ÌÂÙÚÈ΋˜ ÎÏ›‰·˜ ‹ ‹¯Ô˘ οÔÈ·˜ ȉȷ›ÙÂÚ˘ ÔÌ¿‰·˜ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÌÈ·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÌÔÚÊ‹˜. ∆· ÔÌ·‰ÔÔÈË̤ӷ ·˘Ù¿ ¿ÙÔÌ· Ù›ÓÔ˘Ó ÛÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÌÈ·˜ ȉȿ˙Ô˘Û·˜ ·ÎÔÏÔ˘ı›·˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂˆÓ ÎÈ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ‹ ÙÔÓ ‹¯Ô fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ ÂÌ„˘¯ˆÙÈÎfi˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ Âȉڿ ¿Óˆ ÙÔ˘˜. ∏ ÂÌ„˘¯ˆÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË, fiÙ·Ó ÂÂÌ‚·›ÓÂÈ Î·Ù¿ Ù·ÎÙ¤˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Û’ ¤Ó· ÔÚÈṲ̂ÓÔ Û‡ÓÔÏÔ ·ÙfïÓ, ÂÈÛ‡ÚÂÈ ·fi ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¤Ó·Ó ÂȉÈÎfi ‹¯Ô Ô˘ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο Û·Ó Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· Ë ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ∂·˘ÙÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÌË·˘ÙÔ‡ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙË Î˘ÎÏÈ΋ ʇÛË. ∏ ›‰È· ÙÔÓÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ∂·˘Ùfi ηıÒ˜ ÂÓÔÈΛ ÙË ÌÔÚÊ‹, ·ÏÏ¿ Ë ÎÏ›‰· ·Ó˘„ÒÓÂÙ·È ‚·ıÌˉfiÓ. ∞˘Ùfi ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÎÚÔ‡ÛË Ù˘ ›‰È·˜ ÓfiÙ·˜ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÔÎÙ¿‚˜, ·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ ·’ ÙË ‚·ÛÈ΋. Á. ∂·Ó¿ÏË„Ë Û ¯ÒÚÔ: ∏ ȉ¤· ·˘Ù‹ ÂÚȤ¯ÂÙ·È Û·ÊÒ˜ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ οÚÌ· Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙÔ ÓfiÌÔ Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È¤ÂÈ ÙËÓ ‡ÏË ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ô˘ Ë ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ËÏȷο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·. Œ¯Ô˘Ì ÏÔÈfiÓ Ù·ÎÙÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÎÈ Â·Ó¿ÏË„Ë Û’ ¤Ó· ‰È·ÚÎÒ˜ ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓÔ ÛÂÈÚÔÂȉ¤˜, Û‡Ìʈӷ Ì’ ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÓfiÌÔ. OÈ ÌÂÙ·‰Ôı›Û˜ ÛΤ„ÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÊÚ·ÛıÔ‡Ó ÎÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ·. ∆Ô ËÏÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· ηıÒ˜ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘.......∂·Ó¿ÏË„Ë Û ÃÒÚÔ. ‚. ªÈ· Ï·ÓËÙÈ΋ ¿Ï˘ÛÔ˜ ηıÒ˜ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ Ù˘........................................................∂·Ó¿ÏË„Ë Û ÃÚfiÓÔ. Á. ∏ ·‰È¿ÎÔË ·ÏÏÂ¿ÏÏËÏË ·ÓÙ‹¯ËÛË ÙÔ˘ ÊıfiÁÁÔ˘ ÂÓfi˜ ‰›Ô˘, ÂÓfi˜ ˘Ô‰›Ô˘ ÎÈ fiÏˆÓ fiÛˆÓ ÂÁ›ÚÔÓÙ·È Û ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ· ·’ ·˘Ùfi ÙÔ ÊıfiÁÁÔ ..................................¶Â‰È·Î‹ ∂·Ó¿ÏË„Ë. 274 274 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ ‰. ∏ Ù¿ÛË ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ó· ‰È·ÈˆÓ›˙Ô˘Ó ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÎÈ ¤ÙÛÈ Ó· ÂÈʤÚÔ˘Ó ÔÌÔÈfiÙËÙ· ÂÚÈÛÙ¿ÛˆÓ, ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÊÔÚ¤· ..................................................ªÔÚÊÈ΋ ∂·Ó¿ÏË„Ë. ŸÙ·Ó ÂÂÎÙ›ÓÔ˘Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ȉ¤Â˜ Û οı ‰›Ô ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ·fi ÂΛ ÛÙ· ÎÔÛÌÈο ‰›·, ı· Ì·˜ ‰È·ÓÔÈÁ› ÙÔ ¿ÂÈÚÔ. 275 2. ∏ ∂·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ∫˘ÎÏÈ΋˜ ¢Ú¿Û˘ ¢È¤ÂÙ·È ·fi ¢‡Ô ¡fiÌÔ˘˜. £· ‹Ù·Ó ·ÎÚÈ‚¤ÛÙÂÚÔ Ó· ԇ̠fiÙÈ ‰È¤ÂÙ·È ·fi ¤Ó· ÓfiÌÔ Î‡ÚÈÔ ÎÈ ¤Ó·Ó ÂÈÎÔ˘ÚÈÎfi. ∞˘Ùfi Ô‰ËÁ› Û ‰‡Ô ÁÂÓÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ ·Ó·Î‡ÎÏËÛ˘ ÎÈ ÂÌÂÚȤ¯ÂÙ·È ÛÙË Î·ı·˘Ù‹ ʇÛË ÙÔ˘ ∂·˘ÙÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÌË-·˘ÙÔ‡. ∏ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ÓÔ˘ ·Ú¿ÁÂÈ ÂΛÓÔ Ô˘ ·ÔηÏԇ̠ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‹ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ. O ÁÂÓÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ Ô˘ ÚÔηÏ› ΢ÎÏÔÙÂÚ‹ Â›‰Ú·ÛË Â›Ó·È Ô ¡fiÌÔ˜ Ù˘ ŒÏ͢ Î·È ÕˆÛ˘, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ô ¡fiÌÔ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ∂·Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎfi ÓfiÌÔ. ∏ ΢ÎÏÈ΋ ÂͤÏÈÍË Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ‡Ï˘ Î·È Ù˘ £¤ÏËÛ˘ ‹ ¶Ó‡̷ÙÔ˜. ¶·Ú¿ÁÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÏÏËÏÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ù˘ ‰ÚÒÛ·˜ ‡Ï˘ Î·È ÙÔ˘ ‰È·Ï¿ıÔÓÙÔ˜ ¶Ó‡̷ÙÔ˜. ∫¿ı ÌÔÚÊ‹ ÎÚ‡‚ÂÈ Î¿ÔÈ· ∑ˆ‹. ∫¿ı ˙ˆ‹ ·Û¯›˙ÂÈ ·‰È¿ÎÔ· Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÙȘ ·ÚfiÌÔȘ ˙ˆ¤˜ Ô˘ Ï·Óı¿ÓÔ˘Ó Û ¿ÏϘ ÌÔÚʤ˜. ŸÙ·Ó ¶Ó‡̷ Î·È ‡ÏË Ë¯‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÊıfiÁÁÔ, Ë ÂͤÏÈÍË ÛÙ·Ì·Ù¿. ŸÙ·Ó Ô ÊıfiÁÁÔ˜ Ô˘ Ë¯Â›Ù·È ·fi ÙË ÌÔÚÊ‹ Â›Ó·È ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ˜ ·fi ÂΛÓÔÓ ÙÔ˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜, ¤¯Ô˘Ì ¤ÏÍË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ. ŸÙ·Ó Ô ÊıfiÁÁÔ˜ Ô˘ Ë¯Â›Ù·È ·fi ÙÔ ¶Ó‡̷ Â›Ó·È ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ˜ ·fi ÂΛÓÔÓ Ù˘ ‡Ï˘ Î·È Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜, ÙÔ ¶Ó‡̷ ·ÔÔÈÂ›Ù·È ÙË ÌÔÚÊ‹. ∂‰Ò ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ‰›Ô Ì¿¯Ë˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ì ÙȘ Ì˘ÚÈ¿‰Â˜ ÙˆÓ ÂӉȿÌÂÛˆÓ Ê¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘ Ô˘ ÁÂÓÈο ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÙȘ ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ì ˆ˜ ÂÍ‹˜: ·. ∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ù˘ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ ÙÔ˘ ÊıfiÁÁÔ˘ Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ Â›Ó·È ÂΛÓË Ù˘ ÂÓ¤ÏÈ͢. ∂π™∞°ø°π∫∂™ ∂ƒø∆∏™∂π™ 275 ‚. ∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ù˘ ¿ˆÛ˘ Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ ·fi ÙÔ ¶Ó‡̷ Â›Ó·È ÂΛÓË ÙÔ˘ ‰›Ô˘ Ì¿¯Ë˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÎfiÛ̈Ó. Á. ∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ù˘ ¤Ï͢ ÙÔ˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ ·’ ÙÔ ¶Ó‡̷ Î·È Ë Â·ÎfiÏÔ˘ıË ·fiÛ˘ÚÛË ·fi ÙË ÌÔÚÊ‹ Â›Ó·È ÂΛÓË Ù˘ ∞ÙÚ·Ô‡. ‰. ∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ù˘ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ ÙÔ˘ ÊıfiÁÁÔ˘ ÙÔ˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ Â›Ó·È ÂΛÓË ÙˆÓ ·ÓÒÙÂÚˆÓ ‰›ˆÓ Ù˘ ·Ó¤ÏÈ͢. ∫·ıÂÙ› Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÌÔÚ› Ó’ ·Ô‰Ôı› ÛÙÔ Û˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ‹ ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Û˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÊıfiÁÁˆÓ. ŒÙÛÈ ÚÔ·ÙÂÈ Ë ·ÚÌÔÓ›·Ø ÚÒÙ· Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ÊıfiÁÁÔ˜ Ù˘ ‡Ï˘, ¤ÂÈÙ· Ô ÊıfiÁÁÔ˜ ÙÔ˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ Ô˘ ÛÙ·‰È·Î¿ ˘ÂÚÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ˘ ηÙÒÙÂÚÔ˘ ÊıfiÁÁÔ˘ Î·È ÌÔÓÔˆÏ› ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹, ˆÛfiÙÔ˘ ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ‚·ıÌÈ·›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÊıfiÁÁˆÓ. £· Ú¤ÂÈ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ¤¯Ô˘Ì ˘fi„Ë ˆ˜ Ô ÊıfiÁÁÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Â›Ó·È ÂΛÓÔ˜ Ô˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹. O ÊıfiÁÁÔ˜ ÙÔ˘ ∏Ï›Ô˘, ÏfiÁÔ˘ ¯¿ÚË, Û˘ÁÎÚ·Ù› Ì ÙËÓ ·ÚÌfi˙Ô˘Û· ¤ÏÍË ÙȘ ÂÚÈÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÛÊ·›Ú˜, ÙÔ˘˜ Ï·Ó‹Ù˜. OÈ ÊıfiÁÁÔÈ Û˘Á¯ÚÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÎÈ ÂÓ·ÚÌÔÓ›˙ÔÓÙ·È ˆÛfiÙÔ˘ ÂÈÙ¢¯ı› ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ Â¿ÚÎÂÈ·˜ ηıÒ˜ Î·È Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ù˘ ·Ê·›ÚÂÛ˘. ∏ ΢ÎÏÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÚÔ¯ˆÚ¿. ∆Ô ·ÓıÚÒÈÓÔ ÔÓ ·ÚfiÌÔÈ· Û˘Ó¤¯ÂÈ (̤ۈ ÙÔ˘ ÊıfiÁÁÔ˘ ÙÔ˘) Ù· ¿ÙÔÌ· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ, fiÓÙ·˜ ÁÈ’ ·˘Ù¿ fi,ÙÈ Î·È Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ‹ÏÈÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ï·Ó‹Ù˜. ŸÌˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ıˆڋÛÔ˘Ì ηْ ·Ú¯‹ Û·Ó ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Ô ¡fiÌÔ˜ Ù˘ ŒÏ͢ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ·fi‰ÂÈÍË ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜, ÂÓÒ Ô ¡fiÌÔ˜ Ù˘ ÕˆÛ˘ ‰È¤ÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹. ∆Ô ¶Ó‡̷ ¤ÏÎÂÈ ¶Ó‡̷ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ·ÎÏÔ˘. ™ÙÔ˘˜ ‹ÛÛÔÓ˜ ·ÎÏÔ˘˜ ÙÔ ¶Ó‡̷ ¤ÏÎÂÈ ÚfiÛηÈÚ· ÙËÓ ‡ÏË. ∆Ô ¶Ó‡̷ Ù›ÓÂÈ Ó· Û˘Á¯ˆÓ¢ı› Î·È Ó· ·Ó·ÌÂȯı› Ì ¶Ó‡̷. ∏ ÌÔÚÊ‹ ·ˆı› ÙË ÌÔÚÊ‹ ÎÈ ¤ÙÛÈ Â¤Ú¯ÂÙ·È Ô ¯ˆÚÈÛÌfi˜. ∞ÏÏ¿ – ‰È·ÚÎÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÎÏÔ˘ Ù˘ ÂͤÏÈ͢ – fiÙ·Ó ÂÌÊ·ÓÈÛı› Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ˘ ¡Ô˘ Î·È ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ÂÍÈÛÔÚÚfiËÛË, ·Ó·Ê·›ÓÂÙ·È Ë Î˘ÎÏÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ·ÏÏËÏÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ¶Ó‡̷ÙÔ˜ Î·È ÌÔÚÊ‹˜ Î·È ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÔÈ ‰È¢ıÂÙË̤ÓÔÈ Î‡ÎÏÔÈ ÙˆÓ Ï·ÓËÙÒÓ, ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ fiÓÙÔ˜ ÎÈ ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘. ŒÙÛÈ ‰È· Ù˘ Â·Ó¿Ï˄˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ë Û˘Ó›‰ËÛË Î·È ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È Ë ÈηÓfiÙËÙ· ÁÈ· ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË. ŸÙ·Ó Ë ÈηÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ·Ԃ› ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÎÂ- 276 276 ¶ƒ∞°ª∞∆∂π∞ ∂¶π ∆OÀ KO™ªπ∫OÀ ¶ÀƒO™ Ê·Ï·›Ô˘ ΛÓËÛ˘ Ù˘ OÓÙfiÙËÙ·˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓ·ÛÎËı› Û οı ‰›Ô, ÔfiÙÂ Î·È ¿ÏÈ Ë Î˘ÎÏÈ΋ ‰Ú¿ÛË ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÓfiÌÔ Î·È Ë ·‰È¿ÎÔË Â·Ó·Á¤ÓÓËÛË ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÂÓ¿ÛÎËÛ˘. ŸÙ·Ó Ë ÂÁÁÂÓ‹˜ ÈηÓfiÙËÙ· ÁÈ· Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛË Î¿ıÂ Û˘ÓÂȉËÛȷ΋˜