Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

A. Reynolds, J. A. Quirós Castillo, 2007, Despoblado De Aistra (zalduondo), Arkeoikuska 06, Pp. 94-100

The excavation of the Aistra region is located within the framework of a wider research project carried out over recent years, which focuses on the formation of medieval landscapes and which includes the excavation of various areas of open land and

   EMBED


Share

Transcript

  94  ARKEOIKUSKA 06 B.1.1.6. Aistra (Zalduondo) I. kanpainaZuzendaritza: J.A. Quirós CastilloDiru-laguntza emailea: Arabako Foru Aldundia; Zalduondoko Udala;Londresko Unibersity College ikaste-txea Sarrera Euskal Herriko Unibertsitateko Arkeologia Arloaazken urteetan Erdi Aroko paisaien osaeraren ingu-ruan bururatzen ari den ikerketa programaren baitarabiltzen da Aistrako herri hustuaren indusketa. Ikerketaprograma honi Arabako herri hustu batzuk, esate ba-terako Zornoztegi, azterturik ekin zitzaion; aldi berean,ondarearen kudeaketaren markoan jada eginda dau-den lan batzuk berrikusi ziren. Herrietako okupazio ja-rraituak eta sarriago induskatu diren beste aztarnate-giek berekin batera dakartzaten suntsiketak bizi izanez dituzten herri hustuen azterketak aukera ematendu Erdi Aroko herri horietan modu intentsibo eta esten-tsiboan jarduteko.Bestalde, herri hustuetan eta hiribilduetan egin-dako azterketei esker, dagoeneko ondo hautematenhasi gara Arabako Erdi Aroko herrixkak osatzeko pro-zesuen artean zer alde handiak izan ziren, eta ondo-rioz, gure azterketa esparrua ezinbestean zabalduegin behar genuela erabaki genuen. Halatan, materia-len erregistrotik abiaturik, Goi Erdi Aroko eta Erdi AroBeteko gizartearen geografia osatzeko modua eskai-niko diguten lekuak eta aztarnategiak aztertu nahi di-tugu. Aistrako herri hustua Arabako Erdi Aroko aztarna-tegi eta herri hustuen talde berezira biltzen da, hartanGoi Erdi Aroko kronologia duen ermita bat dagoelakoeta erromatarren garaiko okupazioari dagozkion ma-terial hondakinak daudelako. Zirkunstantzia hauek etaErdi Aroko herrixka osatzen zuten elementuen (esatebaterako laborantzari emandako espazioak) kon-tserbazio egoera bikainak azaltzen dute zergatik jar-dun behar izan dugun aztarnategi honetan lehenadierazitako proiektuaren araberako ikerketa gaiei etabaita kudeaketa kontuei heltzeko.Jarduera hau programatzeko orduan kontuan edu-ki dugun beste arrazoi bat Goi Erdi Aroko ermitak ikuspuntu berri batetik aztertzeko beharra da. IberiarPenintsulan Goi Erdi Aroko arkeologia kolpatzen duengaitz endemiko bat eliza ugari testuingurutik at indus- B.1.1.6. Aistra (Zalduondo) I CampañaDirección: J.A. Quirós CastilloSubvención: Diputación Foral de Álava; Ayuntamiento de Zalduondo; UniversityCollege of London Introducción La excavación del despoblado de Aistra se en-marca en el programa de investigación que el Área de Arqueología de la Universidad del País Vasco está lle-vando a cabo desde hace algunos años en torno a laformación de los paisajes medievales. Este proyectode investigación se ha iniciado a partir del estudio dealgunos despoblados alaveses, como es el caso deZornoztegi, o de la revisión de trabajos ya realizadosen el marco de la gestión patrimonial. El estudio delos despoblados permite intervenir de forma intensivay extensiva en aldeas medievales que no han sufridolas destrucciones que comporta la continuidad ocu-pacional propia de las villas y otros yacimientos exca-vados con mayor frecuencia.Por otro lado, gracias a los estudios realizados endespoblados y las villas es posible empezar a detec-tar la existencia de diferencias muy notables entre losprocesos de formación de las distintas aldeas medie-vales alavesas, por lo que se ha considerado impres-cindible ampliar nuestro ámbito de observación. Poreste motivo se pretende analizar distintos escenariosy yacimientos que nos permitan construir una geogra-fía social de la Alta y la Plena Edad Media a partir delos registros materiales.El despoblado de Aistra forma parte de un selectogrupo de despoblados y yacimientos medievales ala-veses caracterizado por la presencia de una ermita decronología altomedieval y por presentar materiales re-siduales pertenecientes a una ocupación de épocaromana. Estas circunstancias, además de la excelenteconservación de elementos constitutivos de la aldeamedieval (como son los espacios agrarios), explicanpor qué ha sido preciso intervenir en este yacimientopara poder abordar las temáticas de investigación,pero también de gestión, que se pretende estudiar enel proyecto antes señalado.Otra motivación que se ha tenido en cuenta a lahora de programar esta intervención es la necesidadde analizar las ermitas altomedievales desde una nue-va óptica. Un mal endémico que caracteriza la ar-queología altomedieval en la Península Ibérica es que, The excavation of the Aistra region is located within the framework of a wider research project carried out over  recent years, which focuses on the formation of medieval landscapes and which includes the excavation of various areas of open land and small villages in the north of the peninsular. During this first season, dedicated mainly to assessing the archaeological potential of the site, part of the cemetery that surrounds the San Julián and SantaBasilisa hermitage (9th century) was re-excavated and a number of sondages were carried out, enabling experts to identify a late medieval domestic area and to trace the borders of the cemetery.   ARKEOIKUSKA 06 95katu izana da, salbuespenak salbuespen. Hau da,arreta eta atentzio osoa monumentuan ipini da, bainaez da aztertu herriko eta lurraldea ustiatzeko egiture-kin zer harreman mota izan duen; izan ere, gurtzarakoeraikinen kanpoko aldean inoiz gutxitan induskatu damodu estentsiboan. Gure ikuspuntuaren arabera ga-bezia honek erabat mugatzen du tokiko eta lurraldekobotereen osaeran hain garrantzi handia izan dutenegitura mota hauek historian kokatzeko gure gaita-suna. Horrexegatik, hain zuzen ere, gure ustezezinbestekoa da gisa honetako herri hustuetan jardue-ra edo interbentzio zabalak bururatzea, gisa honetanedukiaz hornituko baitugu monumentuen arkeologia.Esan dezagun, garrantzitsua baita, Aistrako Erdi Aroko aztarnategia izan dela Euskal Herriko Erdi Aroko Arkeologiaren hasieraren abiapuntuetako bat. ElisaGarcia Retes andereak iragan mendeko 80. hamarral-diaren hasieran San Julian ermita birgaitzeko eta berri-tzeko markoan egin zituen lehen lanak arteanerreferentzia garrantzitsuak dira gaur egun gisa hone- tako aztarnategiak ezagutzeko. Aistrako herri hustuan bideratu beharreko interben-tzio arkeologikoaren proiektua, antolamenduari eta al-derdi operatiboei dagokienez, Euskal Herriko Uniber-tsitatea burura tzen ari da Londresko Unibertsitateko Arkeologia Institutuarekin batean. Izan ere, lehenengoindusketa kanpaina honetan Britainia Handiko aipatu-tako unibertsitateko talde batek jardun du, ikasleek eta doktoregoa egina dutenek osatua, Goi Erdi Aroko Arkeologia irakasle Andrew Reynolds irakaslearenzuzendaritzapean. Bestalde, hurrengo kanpainetanere parte hartuko duela ziurtatu digu.  Aistrako herri hustua  Aistrako aztarnategia, Araia eta Zalduondo herrie-tatik hurbil, Goi Erdi Aroan Aizkorri mendialdearen oi-netan, Murutegiko gaztelutik hurbil, fundatutako he-rrixka zahar bat da. Zalantzarik gabe, Aistrakoaztarnategian egun elementurik garrantzitsuena SanJulian eta Santa Basilisa ermita da, IX  .-  X  . mendeko eli-za, ikerlari askoren azterketaren xede izan dentenplua, alegia. Lehen adierazi bezala, 80. urteetanaurreneko indusketa arkeologikoak egin zituen E. Gar-cia Retes andereak ermita berritzen ari zirelako. Erai-kinaren kanpoko perimetroan bururatu zuen induske-tan guztira 31 hilobi berreskuratu ziren, hilobiak harrixabaletan eginak edo zuzenean harriaren gainean in-duskatuak, ehorzketa maila bitan banatuak. Ehorzketahauetatik gehienak,  XII .-  XIV  . mendeetakoak dira, jaiobe-rriak eta haurrak.Besteak beste, A. Suarez Alba, M. Portilla, J. Fon-taine, A. Azkarate eta A. Arbeiter ikerlariek aztertu di-tuzte eraikineko egiturak. Orain ez asko M. A. Utrerosalvo contadas excepciones, se han excavado nume-rosas iglesias pero de forma descontextualizada. Estoes, se ha prestado un atención prioritaria al monu-mento, pero no se ha analizado su relación con lasestructuras de poblamiento y de explotación del terri-torio, de tal manera que raramente se ha excavado enextensión en el exterior de los edificios de culto. Des-de nuestro punto de vista, esta carencia limita de for-ma definitiva nuestra capacidad para historiar estetipo de estructuras que tanta importancia han tenidoen la configuración de los poderes locales y territoria-les. Por este motivo consideramos prioritario llevar acabo intervenciones amplias en este tipo de despo-blados, ya que dotaremos de contenido a la arqueo-logía de los monumentos.Otro aspecto importante que hay que señalar esque el yacimiento medieval de Aistra ha sido uno delos lugares en los que se ha forjado el inicio de la Ar-queología Medieval en el País Vasco. Los pionerostrabajos de Elisa García Retes realizados a inicios delos años 80 del siglo pasado en el marco de la rehabi-litación y restauración arquitectónica de la menciona-da ermita de San Julián constituyen todavía en la ac-tualidad un referente para el conocimiento de estetipo de yacimientos.En términos organizativos y operativos el proyectode intervención arqueológica en el despoblado de Aistra se está realizando por la Universidad del País Vasco en colaboración con el Instituto de Arqueologíade la Universidad de Londres. De hecho, ha participa-do a la primera campaña de excavaciones un equipode investigación formado por estudiantes y doctoran-dos de la mencionada universidad británica lideradopor el profesor de Arqueología Altomedieval AndrewReynolds. Su participación, por otro lado, está garan-tizada en las próximas campañas. El despoblado de Aistra El yacimiento de Aistra, situado en proximidad delos pueblos de Araia y de Zalduondo, es una antiguaaldea fundada en la Alta Edad Media a los pies de lasierra de Aizkorri, en proximidad del castillo de Muru-tegi. Indudablemente el elemento más significativo quecaracteriza en la actualidad el yacimiento de Aistra esla ermita de San Julián y Santa Basilisa, iglesia de lossiglos IX  -  X  que ha sido objeto de estudio por parte denumerosos estudiosos. Tal y como se ha señalado ainicios de los años 80 se realizaron unas primeras ex-cavaciones arqueológicas por parte de E. García Re-tes en ocasión de la restauración de la ermita. En laexcavación que se realizó en el perímetro exterior deledificio se han recuperado un total de 31 tumbas delajas o excavadas directamente en la roca distribuidosen dos niveles de enterramientos. La mayor parte deestos enterramientos, fechados entre los siglos  XII -  XIV  ,eran de individuos infantiles o recién nacidos.Las estructuras del edificio han sido estudiadas endiferente grado por autores como A. Suárez Alba, M.Portilla, J. Fontaine, A. Azkarate, A. Arbeiter, etc. Más  96  ARKEOIKUSKA 06 eta L. Sanchez egileek aztertu dituzte berriro ere. Tenpluko burualdean dagoen ferra-arkuko baoa daikerlarien arreta handiena piztu duen elementua; itxuraguztien arabera «mozarabiar» aldikoa da. Azterketek,baita estratigrafiaren irakurketek ere, agerian utzi duteerakinaren konplexutasuna, eta zalantzarik ez dagoeraikuntza aldi ezberdinak izan zirela hartan.Baina Aistrako herri hustua Goi Erdi Aroko ermitabaino askoz ere gehiago da. Aistramendiko aurkikun-tzaren 10 hektareatan aipagarriak dira mendebaldekozazpi terrazak, laborantza-lanei emanak, baita okupa-zio antropikoaren arrasto garbiak erakusten dituztenbeste espazio batzuk ere. Idatzitako dokumentazio-aren argitara, baliteke laborantza-lanei emandako es-pazio hauek Erdi Arokoak izatea, herrixka abandonatuostean aziendarako espazio gisa baizik ez baita erabiliaurkientza hau.1025. urteko dokumentu batean, «Reja de San Mi-llan» izenaz ezagutzen den hartan, aipatzen da lehe-nengoz «Haiztara» herrixka, egungo Aistra herriarekinidentifikatu daitekeena. Leku hau berriro ere aipatzenda 1257. urteko dokumentu batean, Egilazko artzapez-barrutiaren mendeko herrien artean (eta seguru askobaita parrokien artean ere). Ez dakigu noiz abandona-tu zuten Aistrako herrixka, baina goiz izan behar zuen.Ez da azaltzen 1295. urtean Tarifako hesiaren eraikun-tza ordaindu zuten Arabako herrien zerrendan, eta ja-kin badakigu 1362. urterako abandonaturik zegoela.Urte hartatik aurrera eta ia gaur egun arte auzi ugariizan dira ondoko Zalduondo eta Araiako herrien ar-tean aurkientzaren eta bertako larreen jabea zein denerabakitzeko.  Jarduerarako estrategia  Aistrako aztarnategian bururatutako lehenengozundaketa arkeologikoen kanpainak hiru helburu na-gusi izan ditu: batetik, kontserbatutako depositu ar-keologikoen potentzialtasuna neurtzea; bestetik, SanJulian ermitaren datazio arkeologikoa zehazteko ele-mentu baliagarriak aurkitzea; eta hirugarrenik, Aistrakoermitaren Goi Erdi Aroko okupazioari lotutako egoitzaokupazioen izaera eta kokalekuak aztertzea.Helburu hauetako bakoitza betetzeko xedean hiru jarduera motatan oinarritutako estrategia bat diseinatugenuen. Lehenik aztarnategiaren multzoa aztertu etamugatu genuen gainazalean miaketa-lanak eginda, ai-retik egindako argazkiak aztertu genituen eta topogra-fia-lan guztiz xeheak bururatu genituen. Azterketageofisikoak egitea bazterrera utzi genuen oso garestiateratzen direlako. Aztarnategiko potentzialtasun arkeologikoa etabarruko egitura neurtzeko xedean hamar zundaketatxiki egin genituen San Julian ermitari leku egiten dionterrazan eta haren hegoaldean, iparraldean eta men-debaldean. Zundaketa hauek, batzuk besteak bainorecientemente ha sido también analizado por M. A.Utrero y L. Sánchez. El elemento que ha merecidouna mayor atención de los estudiosos es el vano conarco de herradura que preside la cabecera del tem-plo, atribuido al período «mozárabe». Los diferentesestudios, incluyendo las lecturas estratigráficas, hanmostrado la complejidad del edificio y la existencia dediferentes momentos constructivos.Pero el despoblado de Aistra es mucho más queuna ermita altomedieval. En las 10 Ha de extensióndel término de Aistramendi destaca la presencia desiete terrazas agrarias en el lado oeste, así comootros espacios que presentan claros indicios de unaocupación antrópica. A la luz de la documentaciónescrita, es posible pensar que estos espacios de cul-tivos sean los medievales, puesto que tras el abando-no de la aldea únicamente se ha ocupado este lugarcomo espacio ganadero.Es en el año 1025, en el documento conocidocomo «Reja de San Millán» cuando aparece por pri-mera vez en la documentación la aldea de «Haiztara»,que se puede identificar con la actual Aistra. El lugarvuelve a documentarse en el año 1257 entre las loca-lidades (y presuntamente parroquias) dependientesdel Arciprestazgo de Eguilaz. No sabemos cuando seprodujo el abandono de la aldea de Aistra, aunquedebió de ser precoz. No aparece en la lista de pue-blos alaveses que en 1295 sufragaron el cerco de Ta-rifa, mientras que la primera constatación cierta de suabandono es del año 1362. A partir de esta fecha yprácticamente hasta la actualidad se conservan nu-merosos pleitos por la propiedad del término y de suspastos por parte de las cercanas comunidades deZalduondo y Araia. La estrategia de intervención Los principales objetivos que ha tenido la primeracampaña de sondeos arqueológicos realizadas en elyacimiento de Aistra han sido, por un lado, evaluar lapotencialidad de los depósitos arqueológicos conser-vados; en segundo lugar, hallar elementos útiles paraestablecer una datación arqueológica de la ermita deSan Julián; en tercer lugar, estudiar la ubicación y lanaturaleza de las ocupaciones domésticas asociadasa la ocupación altomedieval de la ermita de Aistra.Para abordar cada uno de estos objetivos se hadiseñado una estrategia basada en tres tipos de inter-venciones diferentes. De forma previa se ha realizadoun estudio y delimitación del conjunto del yacimientoa través de la realización de una prospección de su-perficie, el análisis de la fotografía aérea y la realiza-ción de un levantamiento topográfico de detalle. Seexcluyó la realización de estudios geofísicos por sualto coste.Para evaluar la potencialidad arqueológica del ya-cimiento y su estructura interna se han realizado untotal de diez sondeos de pequeña extensión en la te-rraza donde se ubica la ermita de San Julián, así como en el lado sur, norte y oeste de la misma. Estos   ARKEOIKUSKA 06 97hedadura handiagokoak, bitarteko mekanikoak erabi-lita bururatu genituen zenbaitetan. Zundaketa-lanhauei esker, aztarnategia osatzen duten elementuenizaera eta neurriak erregistratu ahal izan genituen.Goi Erdi Aroko ermitaren datazioa zehazteko xe-dean, berriz, hiru zundaketa egin genituen eraikinarenhegoaldean, ekialdean eta iparraldean. Ondorioz, 80.urteetan bururatutako jarduera arkeologikoaren mu-gak aurkitu ahal izan genituen, eta egituraren eta zo-rupeko estratigrafiaren artean dagoen harremana be-reizi ahal izan genuen. Elizaren inguruko hilerria berriroere induskatzeaz gainera, hegoaldera ere luzatu geni-tuen indusketa-lanak.Bukatzeko, eta bitarteko mekanikoak baliaturik,hedadura handiagoko beste interbentzio bat bururatugenuen iparraldean, ustez Goi Erdi Aroko egoitza-okupazio baten arrastoak aurkitu genitzakeen lekuan;izan ere, aldez aurretik bururatutako zundaketetan lor-tutako emaitzen arabera, alde honetan ez zegoen er-mitari atxikiriko hilerririk. Lehen emai tzak  Bistan da ebaluaziorako lehenengo kanpaina ho-netan iritsitako konklusioak behin-behinekoak direlaeta erantzunak baino askoz ere galdera gehiagoplanteatzen dituztela. Nolanahi ere, aurreneko zun-daketen emaitzek agerian utzi dute aztarnategiarenpotentzialtasun handia, eta emaitza horiek oso lagun-garriak izan dira hurrengo urteetan bideratuko den jar-duerarako estrategia diseinatzeko orduan. Aistrako herrixkan oraingoz honako okupazio-unehauek bereiz daitezke: Goi Erdi Aroa Orain arte Aistrako Erdi Aroko herrixkan aurkitu-tako aztarna zaharrenak San Julian ermitaren ingu-rukoak dira.Ermitaren iparraldean, zundaketak modu esten-tsiboan egin genituen aldean, hainbat egitura bereizigenituen, paldoak egokitzeko zuloekin, eraikin bat edobatzuk mugatzen dituztenak. Aitzitik, oraindik ezin izan ditugu eraikin horien oinplanoak zehaztu. Era be-rean, ez genuen egitura hauekin zerikusia izango zu-ten zoru edo etxola-hondorik erregistratu. Nolanahiere, ez dirudi ongien ikusten diren zuloen errenkadak San Julian ermitarekin lerrokaturik daudenik. Erradio-karbonoaren bidezko datazioen emaitzen zain gaudenartean (testu hau idazten ari garen unean bururatzenari baitira, 2007ko otsailean), esan dezagun paldoaegokitzeko zulo baten amortizazioan Goi Inperioarengaraiko sigillata bat aurkitu genuela.Orain arte ez dugu ustezko finkamendu erromata-rraren kokalekua aurkitu, nahiz eta material hondaki-nak maiz samar agertzen diren Aistra aldean. Guresondeos, de diferente extensión en cada caso, hansido realizados en algunas ocasiones mediante el em-pleo de medios mecánicos. A partir de ellos ha sidoposible reconocer la naturaleza y la extensión de losdistintos elementos que configuran el yacimiento.Con el fin de establecer la datación de la ermitaaltomedieval se han realizado tres sondeos al sur, aleste y al norte del edificio que han permitido hallar loslímites de la intervención arqueológica realizada en losaños 80 y verificar la relación existente entre la estruc-tura y la estratigrafía enterrada. No solamente se hareexcavado el cementerio perimetral de la iglesia, sinoque también se ha prolongado su excavación en ellado sur.Por último se ha realizado una intervención másamplia en el lado norte mediante la ayuda de mediosmecánicos, donde se presumía que se encontraríanlos restos de una ocupación doméstica altomedieval ydonde los resultados de los sondeos previamenterealizados mostraban la ausencia del cementerio aso-ciado a la ermita. Los resultados preliminares Resulta evidente que las conclusiones que se hanpodido obtener a partir de esta primera campaña deevaluación son aún provisionales y plantean muchasmás preguntas que respuestas. En todo caso, los re-sultados de los primeros sondeos han mostrado laimportante potencialidad del yacimiento y han permiti-do diseñar la estrategia de intervención que se segui-rá en los próximos años.De forma preliminar se pueden reconocer los si-guientes momentos de ocupación de la aldea de Ais-tra:  Alta Edad Media Las evidencias más antiguas halladas hasta elmomento de la aldea medieval de Aistra se han locali-zado en proximidad de la ermita de San Julián.En el lado norte de la ermita, donde se han reali-zado los sondeos en extensión, se ha reconocido laexistencia de varias estructuras realizadas con aguje-ros de poste que definen uno o varios edificios cuyasplantas aún no ha sido posible determinar. Tampocose han hallado suelos o fondos de cabañas que pu-diesen relacionarse con estas estructuras. En todocaso, las alineaciones de agujeros más claramentereconocibles no parecen estar alineadas con la ermitade San Julián. A la espera de los resultados de lasdataciones radiocarbónicas, que se están realizandoen el momento de la redacción de este texto (febrero2007), es relevante señalar que en la amortización deuno de los agujeros de poste se ha hallado una sigilla-ta altoimperial.Hasta el momento no se ha localizado la ubica-ción del presunto asentamiento romano, aunque losmateriales residuales aparecen de forma relativamen-  98  ARKEOIKUSKA 06 aburuz, landa-lanek aukera emango digute erromata-rren garaiko eta Goi Erdi Aroko okupazioen arteko ha-rremanak aztertzeko eta argitzeko.Zulo bikoitzen presentziak eta aurkitutako egiturendentsitateak aztarnategiaren alde honetan egoitzaizaerako okupazio luzea izan zela pentsarazten digute.Egitura hauen hondakinetan haziak eta beste materialbatzuk aurkitu izanak adierazten digu garai honetanegitura ekonomikoa oso sendotuta egongo zela.Era berean, aztarnategiko Erdi Aroko okupazio-aren hasierako faseetakoak izan daitezke San Julianermitako sarreraren hegoaldera metro gutxi batzuetaradagoen harriko ebaki sakona amortizatuz aurkitutakozeramikazko materialak. Amortizazio-maila hauek, aldiberean, oro har Erdi Aro min edo betean datatu dai-tezkeen harri xabalezko hilobiek estalita zeuden.Eliza garai berean eraikiko zuten. Inguruko hilerriaberriro ere induskatu genuen arren, ez genuen eraiki-naren datazio arkeologiko bat lortzeko datu erabilga-rririk erdietsi; hala eta guztiz ere, ermita eraikitzekosekuentzia konplexua ulertzen lagundu zigun. Hormenazterketa estratigrafiko zehatza hurrengo kanpainetanmodu sakonagoan egingo den arren, itxura guztienarabera absidearen parte bat eta nabeko oinaren atalbat baizik ez dira eraikinaren lehenengo eraikuntza al-dikoak.te frecuente en el área de Aistra. Suponemos que laprosecución de los trabajos de campo permitirá anali-zar las relaciones entre las ocupaciones romana y al-tomedieval.La existencia de dobles agujeros y la densidad delas estructuras halladas permiten pensar en una dila-tada ocupación de carácter doméstico en este sectordel yacimiento. El hallazgo de semillas y otros mate-riales en los abandonos de estas estructuras nosmostraría la existencia de una estructura económicamuy consolidada en este periodo.Podrían atribuirse también a las fases iniciales de laocupación medieval del yacimiento los materiales cerá-micos que han aparecido amortizando un profundo cor-te en la roca situado a pocos metros al sur de la entradade la ermita de San Julián. Estos niveles de amortizaciónestaban a su vez cubiertos por enterramientos en lajasfechables de forma genérica en la Plena Edad Media.La construcción de la iglesia puede igualmenteatribuirse a este período. Aunque la reexcavación delcementerio perimetral no ha permitido obtener datosútiles para obtener una datación arqueológica del edi-ficio, si ha ayudado a comprender la compleja se-cuencia constructiva de la ermita. Aunque el estudioestratigráfico de detalle de los paramentos se realiza-rá de forma más exhaustiva en las próximas campa-ñas, parece claro que solamente puede atribuirse alprimer momento edilicio parte del ábside y un tramode la base de la nave. Indusketak Aistrako aztarnategian airetik ikusia (Zalduondo).Vista aérea de las excavaciones en el yacimiento de Aistra(Zalduondo).