Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Transcript

ŠTUDIJNÉ ZVESTI ARCHEOLOGICKÉHO ÚSTAVU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED 20 NITRA 1983 - 207 - VEĽKOMORAVSKÝ ŽELEZNÝ DEPOT Z ČEBOVI EC Anton Točfk V roku 1971 PhDr. O. Gergelyi získal pre Slovenské polnohospodárske múzeum v Nitre železný depot, ktorý zachránil r. 1966 Ján Mäsiar, . obyvatel Stredných Plachtiniec, v chotári obce Cebovce /okres velký Krtíš/. Nálezové okolnosti sú podla výpovede nálezcu dosE neurčité. Pri otváraní kameňolomu na ostrohu v polohe Cervona severne od obce v údolí potoka Bliznava. /M-34-135-A-d, 1: 25 000, 85: 170 mmf odkryl buldozér na jednej kope pod hromadou kamenia asi 80 cm pod úrovňou terénu železné pre~ety. i~ ~ I /' o, ŽELOVCE o O O O .,....,.~"'-.9r.~\o~1 • r~::::::=~=;::::;~~~..-(LO·V t N SK E • + ČEBOVCE o sídliská z 9. a 10.stor. Obr . 1. Stredné Poiplie.Mapka lokalít ! V- DARMOTY • pOhrebiská zo7.-8 .stor .. zo 7. až 10. stor. Depot pozostával okrem jedného predmetu pravdepodobne symbolického významu z výrobkov, ktoré označujeme ako polnohospodárske náradie. Z desiatich výrobkov boli štyri srpy, dva lemeše-radlice, po jednom kosa, čerieslo, motyka a problematický sekerovitý nástroj. Zelezné predmety sa našli vo velmi dobrom stave, nep8sobila na ne nebezpečná hrdza. Nenesú stopy opotrebovania, a myslím, že právom ich mažeme považovaE za výrobky, ktoré práve vyšli z dielne kováča. Kto ich tezauroval, prečo sa pre ne nevrátil, alebo kto ich obetoval, je predmetom odborných diskusií. Ako v aa~šom rozbore ukážem, depot z Ceboviec môžeme datovaE do 9. stor. Patrí k súboru nálezov, ktoré sú pre t .o to obd.obie charakteristické. Na území - 208 Sloy~riska má zatial výnimočné postavenie pre niekolko dôvodov. Podla nálezových okolností depot bol ukrytý v horskom ' ďdolí mimo sídliska pri historickej ceste, ktorá spájala ' stredné Poiplie, konkrétne župné sídlo Balažské Oarmoty so stredným Slovenskom. Predpokladám, že depot ukryl obchodník, ktorý ho niesol z Poiplia na stredné Slovensko alebo opačne. Z ďzemia Slovenska poznáme ešte niekolko depotov, ktoré sa našli mimo sídlisk, resp. sídliskových objektov. Zloženie depotu vo Vršatskom Podhradí /Bialeková 1981, s. 88/, v ktorom boli okrem kováčskych nástrojov a opotrebovaných alebo poškodenÝch výrobkov aj fragmenty, poukazuje na sklad kováča. Opotrebované nástroje nájdené mimo sídliska, ktoré publikoval I. Hrubec /1965, s. 419/ zo Sklabine, tezauroval pravdepodobne drevorubač alebo prospektor. Depot zo Zádielskej doliny je bez bližších nálezových okolností /Lehoczky 1892, s. 166/; jeho datovanie do 9. storočia je problematické, preto sa k nemu nevyjadrujem. Ostatné depoty Z ďzemia Slovenska datované do 8.-9. stor. pochádzajď zo sídlisk. Na slovenskom Pomoraví, kde je regionálne najväčšia koncentrácia železných depotov na Slovensku /Gajary-Stolička, Gajary-Vrablicova pustatina, Kďty-Sigeca, Moravský Ján - Eisner 1933, s. 249; 1941, s. 153 n.; 1939-1946, s. 94 n.; 1948, s. 367 n.; Kraskovská 1947, s. 158 n.; Budinský-Krička 1950, s. 108 n./, ikea nálezové okolnosti sď niekedy problematické, ide o tezaurovanie na sídliskách. Pretože J týchto depotoch chýbajď polotovary It. j. sekerovité hrivny/ i poškodené výrobky, môžeme predpoklada~, že predstavujď najskôr rodinný majetok, bezprostredne uložený na sídlisku. O ukladaní v sídliskových objektoch hovoria okolnosti nálezu v Zitavskej Tôni /Eisner 1941, s. 160; 1948, s. 372/, ktorý sa našiel v kultďrnej jame hlbokej temer 2 a v Zabokrekoch, kde depot bol takisto v kultďrnej jame /Točík 1963, s. 591 n./. V Zitavskej Tôni hotové, nepoškodené výrobky nesprevádzali polotovary, preto išlo pravdepodobne o sďbor predmetov ukrytých asi obchodníkom. V Zabokrekoch /depoty I a I I považujem za celok/ poškodené a opotrebené predmety ur.čené na prekutié, ako aj polotovar - sekerovité hrivny, jednoznačne hovoria o majetku kováča. Hromadné nálezy výrobkov i polotovarov v Pobedime sďvisia s výrobným a trhovým charakterom opevnenej osady /Bialeková 1972, s. 129/, a preto ich môžeme pripísa~ kováčom a obchodníkom. Pri niektorých depotoch hrivien nájdených mimo sídliskových objektov nie je vylďčený kultový charakter. V pobedime prevažnď čas~ uloženia hromadných nálezov vyvolala katastrofa, a preto sa nedá pri všetkých hovori~ o tezaurácii. Podobný charakter má aj nález železných ' predmetov v chate v Komjaticiach /N~mejcová-Pa­ vďková 1978, s. 102/. Pravdepodobná interpretácia vzniku depotov v 8. a 9. storoči a ich charakteru je v rozhodujďcej miere závislá od nálezových okolností. Plati to aj pri interpretá.cii depotu z Ceboviec. Dôvody uloženia depotov sďvisia s významnými historickÝmi udalos~ami, ktoré sa odohrali v 8. a 9. storoči. To, že okrem mála výnimiek chýbajď železné depoty zo 7. stor. a z doby vznikajďceho uhorského štátu /10. a 11. stor./, takisto sďvisí s historickým vývojom. O p i s n á l e z o v 1. Velmi dobre zachovaný srp s poloblďkovitou čepelou a odsadeným tŕňom rukoväti. Koniec čepele má odsadený a priečne zatupený hrot. Chrbát čepele je jednostranne dovnďtra zosilnený a ostrie zo spodnej strany zasekávané neprerušene po celej dIžke cca 6 cm od tŕňa rukoväti a cca 3 cm od konca čepele. Cepel nad koreňom tŕňa hrubne, zužuje sa a je v profile štvorcová. Tŕň rukoväti má na konci záchytný háčik, obrátený na spodok; d. tetivy od hrotu čepele po koniec m, - 209 tŕňa 34,1 cm, d. tŕňa 13,1 cm, max. š. čepele 2,2 cm, hmotnosE 120 q /obr. 2: 1, obr. 6: 2/. prír. č. SPM v Nitre 6098. 2. Dobre zachovaný srp s polobldkovitou čepelou a odsadeným tŕňom rukoväti. Koniec čepele priečne skovaný dovndtra do tvaru priečneho trojuholníka. Chrbát pomerne širokej čepele je jednostranne dovndtra zosilnený, ostrie čiastočne vyštrbené. Pri nasadení na tŕň je čepel v profile obdlžnikovito zdžená. Na spodnej časti ostria t5epele sa nezistili stopy zasekávania. Tŕň rukoväti má na konci záchytný háčik', obrátený na spodok; d. tetivy od hrotu čepele po koniec tŕňa 33,1 cm, d. tŕňa 11,8 cm,.max. š. čepele 2,8 cm, hmotnosE 103 q /obr. 2: 2, obr. 6: 4/. prír. č. SPM v Nitre 6099. 3. Dobre zachovaný srp s polobldkovitou pomerne dzkou čepelou, ktorej hrot je na konci priečne skovaný a trochu odsadený. Chrbát čepele je jednostranne dovndtra zosilnený. Na spodnej strane ostria sd v strede a pri hrote stopy zasekávania. Odsadený tŕň rukoväti má na konci záchytný háčik otočený dospodu; d. myslenej tetivy od konca hrotu čepele po koniec rukoväti 32,1 cm, d. tŕňa 11,2 cm, š. čepele 1,5 cm, hmotnosE 96 9 /obr. 2: 3, obr. 6: 3/. prír. č. SPM v Nitre 6101. 4. DObre zachovaný srp s parabolickou čepelou a odsadeným tŕňom rukoväti, ktorý nemá záchytný háčik. Mierne obldkovitá čepel má jednostranne zosilnený chrbát a na konci hrotu je priečne roztepaná; d. myslenej tetivy od konca hrotu čepele po koniec tŕňa rukoväti 32,1 cm, d. tŕňa 10,2 cm, max. š. čepele 2,2 cm, hmotnosE 102 9 /obr. 2: 4, obr. 6: 1/. prír. č. SPM v Nitre 6100. 5. Dobre zachovaná krátka kosa s rovnou listovitou čepelou, so zosilneným chrbtom, zatupeným hrotom, do stredu sa zužujdcim ostrím a so šikmo pripojenQu a od ostria odsadenou násadou, ukončenou záchytným kolíkom. Ostrie koróziou trochu vyštrben~;d .• myslenej tetivy·· od konca ,násady po hrot čepele 36,8 cm, d. násady 8,5 cm, š. čepele na začiatku 3 cm, v strede 2,1 cm, hmotnosE 160 q /obr. 3: 1, obr. 6: 5/. prír. č. SPM v Nitre 6102. 6. Dobre zachované čerieslo s·rovnou, v profile štvorcovou násadou, ktorá prechádza do obldkovitého noža s odsadeným ostrím a ostrým hrotom; d. myslenej tetivy od začiatku násady po hrot noža 42 cm, z toho noža 14 cm, profil násady na začiátku 2,5 x 2 cm, na konci 2 x 1,6 cm, max. š. noža 4 cm, hr. noža pri päte 1. cm, na konci násady 1,6 cm, hmotnosE 1330 q /obr. 3: 2, obr. 6: 6/. prír. č. SPM v Nitre 6107. 7. Velmi dobre zachovaný symetrický lemeš s krátkymi, hrubými, nerovnako dlhými zaostrenými ramenami tulajky a so šikmými, ostro odsadenými a zrezanými nerovnakými krídelkami. Listovitý nôž má na oboch stranách fazety po kovaní, ktoré na vonkajšej strane vytvorilo vertikálne rebro; d. lemeša od tulajky po hrot noža 19,6 cm, š. chrbta tulajkY 8 cm, š. noža 12,6 cm, d. ramena 5,1 a 5,5 cm, hmotnosE 905 9 /obr. 4:1, obr. 6: 8/. prír. č. SPM v Nitre 6103. 8. Velmi dobre zachovaný lemeš, technicky totožný s predchádzajdcim, s rovnako dlhými zaostrenými ramenami tulajky, ktorá je mierne odsadená od listovitého noža s rovnakými krídelkami; d. lemeša od tulajky po hrot noža 19,6 cm, š. chrbta tulajky 8,2 cm, š. noža 12,2 cm, d. ramena 5,2 a 5,3 cm, hmotno sE 850 9 /obr. 4: 2, obr. 6: 7/. Pdr. č. SPM v Nitre 6104. 9. Dobre zachovaná sekerovitá motyka, mierne prehnutá, s polobldkovitým ostrím s obojstrannými, pomerne velkými trOjuholníkovými lalokmi, ktoré sd vertikálne žliabkované. Na os motyky je šikmo posadenÝ otvor, s ktorým je paralelný - 210 odsadený, pomerne hrubý, štítkovite rozšírený obuch~ d. motyky od streduobucha po stred ostria 19,1 cm, od hornej strany obucha po stred ostria 20,5 cm, d. obucha 2,7 cm. Asymetrické ostrie šikmo zbrdsené, š. ostria 7,5 .cm, hmotnosE 703 g' lobr. 5: 1, obr. 6: 10/. prír. č. SPM v Nitre 6105. , 10. Velmi dobre zachovaný štíhly, mierne prehnutý sekerovitý nástroj so šikmo zasadeným malým otvorom a s obojstrannými trojuholníkovými lalokmi, ktoré sd vertikálne žliabkované. Paralelne s otvorom je odsadený, hrubý štítkový, obdIžnlkový obuch 15,1 ·x 2,8 cml, ktorý je trikrát priečne žliabkovaný. Telo čepele pri otvore je štvorcové 13 x 2,1 cml, na spodku mierne prežliabnuté, postupne k šikmo zrezanému ostriu tenkne a rozširuje sa lš. ostria 4,8 cm, hr. ostria 0,2 cm/~ d. od stredu obucha po stred ostria 30,6 cm, od horného okraja obucha 31,2 cm, š. otvoru 2,2 cm, hmotnosE 1398 g lobr. 5: 2, obr. 6: 9/. prír. č. SPM v Nitre 6105. S r p y Depot z Ceboviec sa zachoval vo velmi dobrom stave. Na niektorých výrobkoch sa dajú rozoznaE také detaily, ktoré v iných nálezoch neboli pre zlý stav postrehnutelné. Týka sa to predovšetkým srpov lobr. 2: 1-4/. Všetky štyri srpy si zachovali pôvodnú dIžku~ t. j. neboli poškodené ani hroty, ani konce tŕňov. Myslená tetiva od konca tŕňa po hrot čepele sa pohYbuje od 32,1 po 34,1 cm, čo zodpovedá priemeru velkosti velkomoravských srpov a kosákov, zatial čo exempláre zo známych pohrebisk z doby avarskej riše sú o niečo väčšie. Priemerná dIžka tŕňa rukoväti je cca 12 cm 113,1 cm, 11,8 cm, 11,2 cm0 len na srpe s parabolickou čepelou lobr. 2: 4/, zohnutou v prvej tretine dIžky, je menšia ako 10,2 cm. Je možné, že s9ätný háčik bol ulomený. Max. šírka čepele sa pohybuje od 1,5 po 2,8 cm, pričom na. najužšej čepeli sú zachované zasekané zdbky lobr. 2: 3/, takže malá šírka čepele je pôvodná. Pomerne velký rozdiel v šírke čepele 12,8-1,5 cml nie je na tejto lokalite výnimočný; rozdiel v šírke je aj na exemplároch z hrobov i depotov z 8. a 9. storočia na strednom Dunaji. Odsadené, priečne roztepané hroty čepeli sú charakteristickým znakom žatevných srpov na pohrebiskách i v depotoch zo 7. až z 9. storočia, napr. v Devínskej Novej Vsi, Zelovciach, Gajaroch. Srp s koncom hrot a čepele roztepaným priečne do tvaru trojuholníka lobr. 2: 21 zatial nemá z územia CSSR analógie. Všetky exempláre z Ceboviec majú jednostranne zosilnený chrbát čepele, takže jedna strana je plochá, druhá je profilovaná. Plochd stranu označujeme ako s podnú. Je pozoruhodné, že na $podok sd zahnuté aj záchytné háčky lobr. 2: 1-31 ~ v dvoch prípadoch sd na spodnej strane zretelné záseky temer na celom úseku zao s trenej časti čepele lobr. 2: 1, 3/. Aby záseky mohli plniE svoju dlohu, ostrie č epele ' sa brúsilo na vrchnej strane. Tento princíp sa rešpektuje dodnes, ako to dokazujú kosáky priemyselne vyrábané v ZSSR, ktoré boli v r. 1982 dodané do CSSR. Uvedené dva srpy, ako aj novodobé exempláre sd robené na žatie sprava dolava, t. j. pre tých, ktorí používajd pravd ruku. Srp, ktorého čepel je .zohnutá temer v pravom uhle lobr. 2: 4/, mal- zasekávanie i zhrubnutie na opačnej strane, takže sa používal pri žatí i kosení zlava doprava a bol určený pre tých, ktorí túto prácu vykonávali lavou rukou. Zasekávanie ostria čepele je z nášho dzemia zatial 'známe len z hromadného nálezu v polohe Vrqblicova pustatina v Gajaroch, datovaného do konca 8. storočia, v ktorom sa takáto úprava ostria dá zistiE na troch poškodených nálezoch~ dva sú pre pravákov ISNM v Bratislave, inv. Č. 6570, 6571/ a jeden pre laváka ISNM Bratislava, inv. č. 6598; Eisner 1939-1946, - 211 - s. 103-104, obr. 7-8/. Brďsenie sa robilo len na jednej - vrchnej - strane, aby sa zasekávanie nepoškodilo. Srpy z Ceboviec patria podla triedenia M. Beranovej do skupiny B/I, ktorď autorka datuje od 7. do 12. stor. /Beranová 1957, s. 99-117/ . ' Najstaršie srpy B/I pochádzajď nepochybne z pOhrebísk z doby avarskej ríše. ~ atial najpočetnejší sďbor je zo Zeloviec /Cilinská 1973, s. 25/, kde sa našli srpy, resp. kosáky v dvanástich hroboch, z toho bolo še sf v mužských /54, 94, 236, 575, 664, 731/, päf v ženSkých hroboch /246, 393, 700, 737, 747/ a jeden v detskom /317/. . . Za sďčasného stavu bádania vidno, že najčastejší výsky t kosákovasrpov na pohrebiskách z dOby avarskej ríše sa regionálne viaže na severnď a severozápadnú perifériu . /Kraskovská 1970, s. 99 n./. Tieto výrobky sď zastďpené v hroboch bez rozdielu pohlavia, veku a sociálneho postavenia pochovaných. Prevažná časf je uložená na kostre /Zelovce, hroby 58, 94, 236, 317, 393, 575, 664, 700/, prípadne na ~ončatinách, čo môže sďvisief s oChranným magickým poslaním. Kladenie kosákovasrpov do hrobu pokračuje aj v dobe velkomoravskej /Dostál 1966, s. 881 Chropovský 1957, s. 183, 206-209, obr. 9/, v 10. stor. v čase vznikajďceho uhorského štátu na pohrebiskách tzv. belobrdského typu /SzOke 1962, s. 57/ a ojedinele aj na staromaaarskom pohrebisku v Cerveníku /Točík 1968, s. 18, 75, tab. 9: 13/. Nepochybne magické ochranné poslanie mali kosáky, ktoré našiel v ~tredovekÝch hroboch V. Budinský-Krička /1942-1943, s. 42, tab. 17: 8, 9, 12, 15, 16/ na prikostolnom cintoríne v Martine. Prečo zo širokej série polnOhospodárskych nástrojov kládli do hrobov okrem ojedinelých motýk a lemešov takmer výlučne kosáky, resp. srpy zostáva aj naaalej otvorenou otázkou. Ko s y Krátka kosa /obr. 3: l, 6/ z Ceboviec je takisto dobre zachovaná a'patrí k typu s rovnou čepelou, ktorý je početnejšie zastďpený v inventári hromadných nálezov z 8. a 9. storočia /Gajary-Vrablicova pustatina, Vršatsk4 Podhradie, Zabokreky/ ako typ so zohnutou čepelou /Gajary-Vrablicova pustatina, Zabokreky/. V porovnaní s ostatnými sďčasnými kosami prekvapuje na čebovskom náleze malá šírka čepele /2,1-2,2 cm/I napr. v Zabokrekoch dosahujď kosy šírku 4-5 cm. Kosy s rovnou i so zohnutou čepelou sa na ďzemí Slovenska nachádzajď spoločne /GajaryVrablicov~ pustatina a Zabokreky/ a ich bližšie datovanie v rámci 8. a 10. storočia nie je možné. Lem e š e Dva lemeše z Ceboviec /obr. 4: l, 2, obr. 6: 7, 8/ sú velmi dobre zachované, vôbec neboli používané,a vaaka priaznivému prostrediu, v ktorom sa našli, dal sa rozpoznaf celý pracovnÝ postup majstra kováča. Podla triedenia F. Sacha /1961, s. 25 n. '; Beranová 1968, s. 519 n./ patria do skupiny symetrických lemešov s listoviťou čepelou. Id. 19,5 cm/, čo Velkosfou ich možno začlenif medzi platí aj o hmotnosti /900 a ' 950 g/ a stredné až velké šírke čepele /12,2 a 12,6 cm/. Lemeše s.ú rovnaké . a len malé rozdiely sú v dIžke ramien tulajky /5,1 a 5,5 cm na jednom, 5,2 a 5,3 cm na druhom exemplári/o Velmi dobrý stav nájdených lemešov, ako už bolo konštatované, dovoluje sledovaf výrobný postup. Po vyseknutí a zahnutí tulajky čepeU bola rozkovaná pravidelne na obe strany, čím vzniklo vertikálne rebro na vonkajšej strane: Na obidvoch stranách sú velmi pekne zachované stopy po kovaní kladivom. Tento výrobný postup /vertikálne rebro/ pozorujeme aj na aalších dobre zachovaných listovitých a dýkovitých lemešoch z S.10. storočia na širokom stredoeurópskom priestore, a to. v Cechách v depote z lokality Semice nad Labem /Beranová 1972, S. 630, obr. 1: c/ a na mladšom náleze - 212 údajne z 11.-12. stor. vo Vinaflciach lBeranová 1975, s. 12, obr. t07 Pleiner 1962, obr. 48: 1/, na Morave v hromadných nálezoch z kostola 8 v Mikulčiciach a v pfítlukoch Ipoulík 1962, s. 82, tab. 357. Smerková 1976, s. 52, tab. 45: 4/. Z územia Slovenska analogický nález nepoznám. V južnom Maaarsku sa našli dva lemeše v Moháči IKiss 1964, s. 159, obr. 1 a 21 a aalšie dva v kultúrnej vrstve sídliska z 9. storočia v Garadne v Pot1sí ISalamon - Torok 1960, s. 161; Muller 1975, s. 96 n.l. Predpokladám, že väčšina listovitých a dýkovitÝch lemešov bola vyhotovená takto, ale pre'ich zlý stav pri nájdení alebo pre opotrebovanie sa tieto výrobné detaily zotreli. Podobne ako v prípade srpov a k8s presnejšie datovanie čebovských lemešov v rámci 8. až 10. stor. nie je možné. Podla triedenia F. Sacha 11961, s. 23 n.1 na území Slovenska máme zastúpené všetky tri druhy lemešov, a to maličké päfuholníkové, strednej velkosti a velké s listovitou a dýkovitou čepelou-nožom. Malé päfuholnlkové lemeše sa . objavujú už v 8. s~oro­ čí, napr. v hromadnom náleze v Moravskom 'Jáne Id. 10 cm, obr. 7: Si Eisner 1941, s. 153-154, ilustrácia chýbal a pokračujú aj v 9. storočí, ale už väčšie, v Zabokrekoch Id. 15 cm, obr. 8: 2~. S výnimkou dvoch dýkovitých lemešov z územia Slovenska ostatné nálezy môžeme zaradif medzi lemeše s listovitou čepelou, i kea niektoré by mohli patri! aj medzi päfuholníkové, napr. Vršatské Podhradie lobr. 7: 3; Bialeková 1981, obr. 14/, Sklabina lobr. 7: 1; Hrubec 1965, obr. 3: 3/, prípadne Zabokreky lobr. 8: 3, 4/. Podla symetrie krídel čepele­ noža nemožno lemeše bližšie datovaf. Medzi najstaršie a dobre datované asymetrické lemeše nepochybne patrí doteraz jediný hrobový nález z doby avarskej ríše v detskom hrobe 143 v Košiciach, časf Sebast~vce. Je to pomerne malý exemplár Id. 11,6 cm; obr. 8: 71 z VýSkumu V. Budinského-Kričku. Do prvej polovice 9. storočia datuje železná miska lemeš Id. 13,5 cml z lokality Gajary-Stolička lobr. 7: 81 a do toho istého obdobia patrí 11 ., 5 cm dlhý asymetrický lemeš z lokality Pobedim-Hradištia lobr. 7: 2; Bialeková 1979, s. 17, obr. 5: 2, 6/. PrOblematický je asymetrický lemeš zo Zabokriek lobr. 8: 1i Beranová 1975, s. 7/, ktorý mal pôvodne obidve krídelká zachované, ale zlou manipuláciou na výstavách bolo pravé krídelko odlomené. Ojedinelý nález velkého asymetrického lemeša Id. 22,3 cml z veselého, okres Trnava /obr. 7: 11/, datoval v. Budinský-Krička na základe velkosti do 10.-11. stor. /ar9hív AO SAV, nález. správa 352/51/. Z územia Slovenska máme z 9. storočia jediný lemeš s asymetrickou dvojitou čepelou z Pobedima lobr. 7: 4/. D. Bialeková /1979, s. 17, obr. 5: 1,5/ ho datuje do prvej polovice 9. stor. a predpokladá, že výrobok bol opravovaný, t. j. že ostrie bolo dodatočne navarované. Domnievam sa, že ide o zriedkavý samostatný typ lemeša, rozšírený na rozsiahlom území, napr. v Maaarsku pri Blatenskom jazere a v ZSSR medzi Donom a Dneprom na území so saltovsko-majackou kultúrou /Pletneva 1967, s. 144, obr. 8, 9/. S pObedimským exemplárom sa porovnáva lemeš s dvojitým,t. j. navarovaným ostrím z depotu zo Zádielskej doliny, ktorý sa podla môjho názoru vyníma z rámca velkomoravských nálezov, a to predovšetkým pre hmotnosf lemeša lzach. d. 22 cm a hmotnosf 1300 g/, ako aj čeriesel /3710 a 3500 g, d. 51 a 58 cm; Lehoczky 1892, s. 166/. stačí porovnaf napr. čeriesla z depotu I I z Pobedima lobr. 9: 2, 3 - 1013 a 1186 g, d. 48 a 50 emi Bialeková 1979, s. 23, obr. 4, 6/, prípadne z Ceboviec /1330 g, d. 42 cm70br. 9: 7/. Odhliadnuc od lemeša z problematického depotu Kúty-Sigeca I I /Kr~skovská 1947, s. 162, tab. 2: 28/, ktorý má dIžku vyše 26 cm a na základe sprievodných sekeriek je prisudzovaný Keltom IPaulík 1970, s. 52/, a spomínaného asymetrického lemeša zo Zádiel- - 213 akej doliny /celková d. cca 24 cm/, lemeAe z Ceboviec patria k najväčším z úze"': mia Slovenska. Niektorí bádatelia sa domnievajú, že velké lemeše sú mladšie. Boli aj pokusy datova~ ich do povelkomoravského obdobia. V uzavretých nálezových celkoch z Moravy a Ciech /Pfítluky, Semice nad Labem, Mikulčice, Ivanovice, Braníkovice - Smerková 1976, tab. 4, 24, 44, 83, 85/ sú však z predvelkomoravského obdobia radlice dlhé vyše 20 cm. Vzhladom na tieto nálezy nemôžeme lemeše z Ceboviec označi~ na základe velkosti ako povelkomoravské a musíme ich datova~ rámcovo do 9. stor. Cer i e s l o Velmi dobre zachované čerieslo /krájadlo/ z Ceboviec má rovný chrbát štvorcovej násadyapoloblúkovitý nôž, ktorý tvorí tretinu /14 cm/ celkovej dIžky /42 cm/ čeriesla /obr. 3: 3, obr. 6: 6/. Medzi nálezmi čeriesel z územia Slovenska nie je zatial k nálezu z Ceboviec priama ~nalógia. Týka sa to najmä stvárnenia noža, ktorý je pomerne malý a má ostrie prehnuté dovnútra. Prevažná čas~ nálezov má nôž s vonkajším obldkom ostria, ktorý je väčšinou čiastočne vyAtrbený /Sklabiňa, obr. 9: 3: Pobedim, obr. 9: 2: Zabokreky, obr. 9: 5: Zitavská Tôň, obr. 9: 6: Vršatské Podhradie, obr. 9: 10: Gajary-Vrablicova pustatina, obr. 9: 11, 13/. Dalšiu Skupinu tvoria čeriesla s nožom, spoloblúkovitou čepelou a rovným ostrím /Zabokreky, obr. 9: 1: Pobedim, obr, 9: 3: Zitavská Tôň, obr. 9: 9/. Podla celkového tvaru možno slovanské čeriesla deli~ aj na oblúkovite prehnuté /typický príklad je fragmentárny nález z Vrablicovej pustatiny v Gajaroch, obr. 9: 13/, esovite prehnuté /Gajary-Vrablicova pustatina, obr. 9: 11/ a s rovným chrbtom násady a noža /Zitavská Tôň, obr. 9: 6 a Pobedim, Bialeková 1979, s. 19, 79, obr. 7: 1/. Doteraz sa nepodarilo tieto typy regionálne diferencova~ a chronologicky spresni~. Zatial je prOblematické dáva~ ich podla velkosti alebo tvaru do spojitosti so symetrickými a s asymetrickými lemešmi, prípadne s radlom a pluhom, ako sa o to pokúšajú niektorí bádatelia /Beranová 1975, s. 10 no: Bialeková 1979, s. 19/. V depote z Ceboviec čerieslo strednej velkosti Id. 42 cm/ sprevádza velké lemeše /19,5 cm/, zatial čo v iných hromadných nálezoch, napr. v Zabokrekoch, pomerne malé lemeše /14-16 cm/ sa vyskytli spolu s velkými i so stredne velkými čerieslami /42-50 cm/o Podobná situácia bola v pobedime /Bialeková 1979, s. 17/. Za súčasného stavu bádania možno uzatvori~, že na Slovensku sa objavujú spolu už v dobe avarskej ríše malé a stredne velké čeriesla /Gajary-Vrablicova pu sta~/ a v nasledujúcom storočí prevládajú už čeriesla stredne velké a velké. M oty k a Zelezná motyka z Ceboviec /obr. 5: 1, obr. 6: 10/ je relatívne velká Id. 20 cm/, starostlivo vyhotovená, s vertikálnymi žliabkami na lalokoch, pomerne ~ažká /700 g/ a v istých detailoch techniky výroby a stvárnenia podobná sekerovitému výrobku /obr. 5: 2, obr. 6: 9/. K osobitým znakom patrí šikmý otvor, v osi ktorého je paralelne posadený aj obdIžnikový štítkový obuch. V literatúre sa tento nález radil medzi polnohospodárske nástroje zvané aj klčovnice /Eisner 1948, s. 287 n./. Motyky sú pomerne často zastúpené v depotoch, ale nechýbaj\1 ani na pohrebiSkách z doby avarskej ríše. Ich tvar, pOkial ide o čepel, je jednotný, rozdiely sú v stvárnení obucha. Motyka z polohy Vrablicova pustatina v Gajaroch má predIžený, pomerne štíhly obuch a krátke trojuholníkové laloky pri otvore /Eisner 1939-1946, obr. 7: 5/. Podobná je aj z VrAatského Podhradia /Bialeková 1981, obr. 14/. Krátky, tupo stvárnený obuch a trojuholníkové laloky majú aalšie motyky z Vršatského podhradia /Bialeková 1981, - 214 obr. 14/, zo Zabokriek /Točík 1963, obr. 202/ a z Cingova v Smižanoch /Budinský-Krička 1963, obr. 4: 2/. O niečo lahšia a kratšia Id. 17,3 cm/ je motyka z jazdeckého hrobu 79 v Devínskej Novej Vsi, ktorá ležala spolu s ostatnými železnými predmetmi na kostre koňa /Eisner 1952, s. 25, obr. 13: 4/. V Dvoroch nad Zitavou bola masívna, ale kratšia motyka /16 cm/ v detskom hrobe 56 z 8. storočia /Točík 1978, s. 74/. Tvarove i v detailoch je motyka z Ceboviec It. j. so šikmo posadeným ná sadovým otvorom, ale aj s predlženým, odstaveným otvorom s paralelným obuchom/ podobná motyka z depotu v Moravskom Jáne /obr. 8: 11/, datovaná do 8., resp. na začiatok 9. storočia /Eisner 1941, s. 170/. Domnievam sa, že vertikálne žliabkovanie lalokov na motyke so štíhlym vytiahnutým obuchom v hromadnom náleze v Tvarožnej Lhote /obr. 8: 10/ nie je náhodné a ukazuje na úzku spojitost obidvoch lokalít. Na základe metalografického rozboru je nález z Tvarožnej Lhoty /Pleiner 1967, s. 119, vzorka 95, tab. 10: 6-9/ vysokohodnotným výrobkom, a preto nejde o motyku, ale o kresací nástroj. Domnievam sa, že pri analogickom náleze v jazdeckom hrobe 79 v Devínskej Novej Vsi /Eisner 1952, obr. 13/ sa nedá vylúčiE ani možnost, že ide ' o zbraň, pretože na podobnej technologickej úrovni sú zbrane, najmä sekerk~ na súčasných pohrebiskách /Holiare, Stúrovo a a.; Pleiner 1967, s. 120, vzorka 100, s. 121, vzorka 103 a a./. Motykovitú sekerku v Tvarožnej Lhote sprevádzala ostroha s kuželovitým bodcom a s lopatkovitými platničkami na ramienkach tvaru U /Cervinka 1928, obr. 47/, ktorá sa podla typov Ib, II/Hrubý 1955, s. 177/ a VB /Bialeková 1977, s. 136, obr. 2/ datuje do druhej tretiny 9. storočia. Bližšie určenie funkcie motykovitého nástroja z Ceboviec bude možn~ až po metalografickom rozbore. S eke r o v i t Ý n á s t r o j Osobitnú pozornost v depote z Ceboviec si zasluhuje sekerovitý nástroj /obr. 5: 2, obr. 6: 9, obr. 10: 1/, pre ktorý zatial nie je ustálený presný termín. Podobný predmet z depotu v Muteniciach na Morave sa označoval termínom sekera i sekerovitá hrivna /Eisner 1941, s. 165; 1948, s. 388; Pleiner 1961, s. 414, obr. 3: 1/. Nález z Ceboviec je pomerne dlhý /31,2 cm/, má úzky list so šikmo odseknutým tupým ostrím jš. 4,8 cm, hr. ostria 0,2 cm/o List postupne ku kŕčku hrubne a nadobúda štvorcový prierez /3 x 2,1 cm/o Sikmo posadený, relatívne malý otvor /2,2 x 1,9 cm/ má po oboch stranách trojuholníkové laloky. Paralelne s otvorom a lalokmi je odsadený štítkový obdlžnikový obuch /5,1 x 2,8 aV. Rovnako ako motykovitý vÝrobok má na lalokoch priečne žliabky. Podobné sú aj na obuchu. Nástroj je starostlivo zhotovený. Treba súhlasit s R. Pleinerom /1961, s. 414/, že podobne ako analogický nález v Muteniciach Id. 31,2 cm, obr. 10: 2/ neznesie sekerovitý nástroj z Ceboviec preverovaciu prácu ako sekerka. To isté platí aj o novom náleze z Velkej Lomnice na Spiši /Kovalčík 1975/. Nálezy z Ceboviec, Muten!c a Velkej Lomnice tvoria samostatnú skupinu v inventári železných výrobkov z 9. stor., ktorých funkcia je pravdepodobne symbolická. Pôvod týchto sekerovitých výrobkov, ktoré práve pre starostlivé zhotovenie nemôžeme v žiadnom prípade označit ako polotovar, treba hladat v okruhu pamiatok stojacich rozmermi a ostatnými parametrami najbližšie. najskôr prichádzajú do úvahy dlhé, štíhle seker~ nachádzané na pohrebiskách z doby avarskej ríše, z ktorých tiež pomerne malá skupina má šikmo posadený otvor, trojuholníkové laloky a paralelne s otvorom aj štítkový obuch. Sekera v hrobe 555 z Devínskej Novej Vsi /Eisner 1952, s. 125, obr. 60: 7/ pravdepodobne nemohla plnit funkciu zbrane a pre šikmo zasadené toporisko nemohla slúžit ani ako sekera na rúbanie dreva /obr. 10: 5/. - 215 - 1 3 , o 10cm . Obr. 2. Cebovce, poloha Cervona. Hromadný nález ' - 216 - . o ) l t·o l '''-~ •••• .r . f -cc===,. . ....... o C:::::::::J ...: '. ' 1 o 10em ~.----~--~~--~----~--~ Obr. 3. Cebovce, poloha Cervona. Hromadný nález 2 ~~ - 217 - 1 o 10cm '" . .\ ";'(;:':'" ! .:';.' . .... . .... ':, ':,', ... . : :.." , / ." \: ~: , ( .. ' .... ." / ..,/ \... 2 Obr. 4. Cebovce, poloha Cervona. HromadnÝ nález - 218 - 1Gem ~--~--~--~--~----! G ..... \( . '- 1 " 1 •••: .. ..: " " f ) .. \ -C '-_---""J..,J : .. ......... '\, ;::: 2 Obr. 5. Cebovce, poloha Cervona. Hromadný nález - 219- Obr. 6. Cebovce, poloha Cervona. Hromadný nález - 220 - 4 5 l 2 1 7 8 9 6 o 10cm ~'~~--~--~~, Obr. 7. 1 - Sklabiňa, 2, 7 - Pobedim, poloha Hradištia, 3 - Vršatské Podhradie, 4 - Pobedim III, 5 - Moravský Ján, 6 - Kdty, poloha Cepengát, 8 - Gajary, poloha Stolička, 9 - Smižany, poloha Cingov, 10, 12 - Cebovce, 11 - Veselé - 221 - 1 3 l 4 1 8 6 5 o 1..'_ 9 10em ---1' ................................. 11 Obr, 8. 1-5 - Zabokreky, 6 - Hnojné, chata 78, .7 - Košice, časf Sebastovce, hrob 143, 8 - Alekšince, 9 - Cebovce, 10 - Tvarožná Lhota, 11 -MoraVSký Ján - 222 - 1 2~ -- ] ~-------~ 3~;-! -_J .~----) ~~--=>J 87~_ _- - ) 12 9~-----J 13 9......__.............~~tpcm 10~-,-----1J Obr. 9. 1, 5, 9 - Zabokreky, 2, 3 - ~obedim, poloha Hradiitia, 4 - Sklabiňa, 6, 8 - Zitavská Tdň, 7 - Cebovce, 10 - vršatské podhradie, 11, 13 - Gajary, poloha Vrablicova pustatina, 12 - Gajary, poloha Stolička - 223 - To isté možno tvrdi~ aj o trochu kratšej sekere /24 cm, obr. 10: 4/ z hromadného nálezu v Moháči v južnom Maaarsku /Kiss 1964, s. 159, obr. 3: 4/. Dva pravdepodobne prospektorské nástroje zo Sklabine /obr. 10: 3; Hrubec 1965, s. 415, obr. 4: 1, 3/ približne rovnakej držky /26 cm/ majú pretiahnutý štítkový obuch a laloky, ale relatívne velký otvor pre toporisko a masívny list jasne svedčia o pracovnom inštrumente. 4 l s l o 10cm '~~--~~--~~' Obr. 10. 1 - Cebovce, 2 -Mutenice, 3 Ves, hrOb 555 Sklabiňa, 4 - Mohács, 5 - Devínska Nová Stvárnenie listu nálezov z Muteníc,Ceboviec a Velkej Lomnice tvarom a čias­ i velkos~ou zhruba odpovedá typu juhopolských sekerovitých hrivien,zastúpených obrovským depotom v Krakove /Zaitz 1981, s. 97 n./. Ci naše symbolické sekerovité predmety mohli by~ vyrobené z takýchto hrivien, na to by mohol da~ odpovea predovšetkým metalografický rozbor. O niečo menšia príbuzná sprievodná sekera z mutenického depotu /Pleiner 1961, s. 444, obr. 3: 2; 1967, s. 119, obr. 12: 5, vzorka 98/ je majstrovským výrobkom snavareným ocelovým plechom, pri ktorom zhotovenie priamo z hrivien juhopolského typu len ~ažko prichádza do úvahy. Zatial najpravdepodobnejší je pôvod štíhlych sekerovitých výrobkOV v Karpatskej kotline, kde niekolko prvkov /štítkový obuch kombinovaný s lalokmi, šikmé nasadenie toporiska, čiastočne i štíhly list/ je charakteristických pre avarského točne kováča. Datovanie nálezu z Ceboviec sa zatial opiera len o u?avretý nálezový celok z Muteníc, v ktorom je typická moravská bradatica typu fA spolu so širočinou typu IlIA /Dostál 1966, s. 70, 71/. Obidva typy sa Vyskytujú predovšetkým v 9.sUr - 224 ročí, prípadne siahajú aj na začiatok 10. stor. Do tohto obdobia môžeme datovat i sekerovitý nástroj z Ceboviec. Zelezný depot z Ceboviec, ako sa už pri rozbore jednotlivých predmetov konštatovalo, datujeme rámcovo do 9. stor. Priraaujeme ho k súboru hromadných nálezov, ktoré sa dosial sústreaovali na území dolného toku Moravy, povodia Váhu a Nitry. Zelezné depoty na južnom a strednom Slovensku chýbali napriek tomu, že v údolí Hrona a Ipla márne od 6. stor. až do príchodu starých Maaaro~t. j. do 10. stor., doloženú kontinuitu slovanského osídlenia /Petrovský-Sichman 1961, s. 136 n./. Výnimku tvorí hromadný nález sekerovitých hrivien v chate 3/62 v Bíni /Habovštiak 1966, s. 454, obr. 16/. Nález depotu polnohospodárskych nástrojov z územia stredného Poiplia dOkresluje obraz o jeho slovanskom osídlení v 9. stor., potvrdzuje vysokú ú.roveň polnohosPodárstva i vyspelú metalurgiu železa. Cierna metalurgia 9. storočia na tomto území nadväzuje na staršie tradície kováčstva, reprezentované na pohrebiskách zo 6. až z 8. storočia v Zelovciach a Prši skvelými výrobkami zbraní a úžitkovej industrie. Početné kosáky na pohrebisku v Zelovciach /12 hrobov/ a zatial výnimočný nález lemeša v detskom hrobe 143 v Košiciach-Sebastovciach sú dokladom toho, že ekonomickou házou južného a východného Slovenska najmä v údolí Ipla a jeho prítokov bolo v 6. až 8. storočí polnohospodárstvo. Po páde avarskej ríše niet pochybnosti o kontinuite slovanského osídlenia Poiplia. Absencia koS\trových pohrebísk s.a vysvetluje svojráznym postavením tohto územia voči nitrianskemu kniežatstvu. V depote z Ceboviec sú náznaky osobitého regionálneho prejavu, ale súčasne je v ňom aj niekolko špecifickÝch a pomerne zriedkavých výrobkov, ktoré upozorňujú na úzke kontakty tohto teritória i s centrálnym územím velkej Moravy /Mutenice, Tvarožná Lhota/ v období ešte pred príchodom starých Madarov. záverom aakujem riaditelstvu Slovenského polnohospodárskeho múzea v Nitre a o. Gergelyimu za poskytnutie depotu na spracovanie. L ite r a túr a BERANOVÄ, M. 1957: Slovanské žňové nástroje v 6.-12. století. Parnátky archeologické, 48, s. 99-117. BERANOVÄ, M. 1968: Hromadný nález orebního náradí ze Smolenice a problematika oradla v Cechách v dobe hradištní. Parnátky archeologické, 59, s. 519-542. BERANOVÄ, M. 1972: Slovanský hromadný nález ze Semíc. Archeologické rozhledy, 24, s. 629-643. BERANOVÄ, M. 1975: Zemedelská výrOba v . ll.-14. století na území Ceskoslovenska. Brno. BIALEKOVÄ, D. 1972: Výskum ' slovanského hradiska v Pobedirne, okr. Trenčín. Archeologické rozhledy, 24, s. 121-129. BIALEKOVÄ, D. 1977: Sporen von slawischen Fundplätzen in pobedim. Slovenská archeológia, 26, s. 103-150. BIALEKOVÄ, D. 1979: orné a žatevn~ náradie zo slovanského hradiska v Pobedime. In: Agrikultúra. 16. Bratislava, s. 5-25. BIALEKOVÄ, D. 1981: Dávne slovanské kováčstvo. Bratislava. BUDINSK1-KRICKA, V. 1942-1943: Prvé nálezy staroslovenských radových pohrebíšf hradištných na strednom Slovensku. In: Sborník Slovenského národného múzea. 36-37. Turč. Sv. Martin, s. 13-62. - 225 BUDINSK1-KRICKA, V. 1950: Pamiatky praveké a hradištné z Kútov /okr. Skalica/ v Slovenskom národnom múzeu v Turč. Sv. Martine. In: Památky. Pravek. 43. 1947/48. Praha, s. 108-116. BUDINSK1-KRICKA, V. 1963: Nález z polnohospodárskych nástrojov na slovanskom sídlisku v Smižanoch. In: Studijné zvesti AO SAV. 11. Nitra, s. 143-152. CERVINKA, I. L. 1928: Slované na Moravé a Ríše Velkomoravská. Brno. CILINSKÄ, Z. 1973: Fruhmittelalterliches Gräberfeld in Zelovce. Bratislava. DOSTAL, B. 1966: Slovanská pohfebište ze stfední doby hradištní na Morave. Praha. EISNER, J. 1933: Slovensko v praveku. Bratislava. EISNER, J. 1939-1946: sídlište ze starší doby hradištní v slovenském pornoraví. Parná tky archeologické, 42, s. 94-105 ·. EISNER, J. 1941: Eln Hortfund der älteren Burgwallzeit aus der Slowakei. Altbohmen und Altrnähren, 1, s. 153-171. EISNER, J. 1948: Základy kovárství v dobe hradištní v Ceskoslovensku. In: Slavia Antiqua. 1. Poznan, s. 367-396. EISNER, J. 1952: Devínska Nová Ves. Bratislava. HABOVSTIAK, A. 1966: K otázke datovania hradiska v Bíni. Slovenská archeológia, 14, s. 439-486. HRUBEC, I. 1965: Depot železných nástrojov zo Sklabine. Slovenská archeológia, 13, s. 415-420. HRUB1, V. 1955: Staré Mesto - velkomoravské pohrebište "Na valách"~ Praha. CAROPOVSK1, B. 1957: Slovanské pOhrebisko z 9. stor. vo Velkom Grobe. Slovenská archeológia, 5, s. 174-239. KISS, A. 1964: A mohácsi késo-kozépkori vaseszkoz lelet. In: A Janus Pannonius Múzeum évkonyve 1963. pécs, s. 159-166. KOVALCtK, R. 1975: Nový slovanský nález v Popradskej kotline. Podtatranské noviny, č. 26, nestránkované. KRASKOVSKÄ, L. 1947: Správa o staroslovanskom nálezisku pri Kútoch. In: ~isto­ rica Slovaca. 5. Bratislava, s. 158-162. KRASKOVSKÄ, L. 1970: Zelezné nástroje v slovansko-avarských hroboch. In: Sborník Národního muzea v Praze. 24. Praha, s. 99-104. LEHOCZKY, T. 1892: Adatok hazánk archaeologiájához, kulonäs tekintettel Beregmegyére és kornyékére. Munkács. MOLLER, R. 1975: Die Datierung der mittelalterlichen Eisengerätfunde in Ungarn. /Beiträge zur Entwicklung der Agrotechnik des mittelalterlichen Ungarns/. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 27, s. 59-102. V. 1978: Komjatice, okres Nové Zámky. In: Významné slovanské náleziská na Slovensku. Bratislava, s. 102, obr. 49. PAULtK, J. 1970: Najstaršie hromadné nálezy železných predmetov na Slovensku • N~MEJCOVÄ-PAVOKOVÄ, . In: Zborník Slovenského národného múzea. 44. História. 10. Bratislava, · s. 25-83. PETROVSK1-SICm~1, A. 1961: Archeologický prieskum stredného Poiplia v roku 1955. In: Studijné zvesti AO SAV. 7. Nitra, s. 1-250. PLEINER, R. 1961: Slovanské sekerovité hrivny. Slovenská archeológia, 9, s. 404-450. PLEINER, R. 1962: Staré evropské kovárství. Praha. PLEINER, R. 1967: Die Technologie des Schmiedes in der grossmährischen Kultur. Slovenská archeo~ógia, 15, s. 77-188. PLETNEVA, C. A. 1967: ot kočevij k gorodam. Moskva. - 226 POUL!K, J. 1962: Bericht uber die Ergebnisse der archäologischen Grabung auf dem Burgwalle Valy bei Mikulčice fur das Jahr 1961. In: Pfehled výzkumd 1961. Brno, s. 81-84. SALA."tON, A. - TOROK, Gy. 1960: Funde von NO-Ungarn aus der Romerzeit. 2. Garadna. In: Folia Archaeologica. 12. Budapest, s. 160-171. SZÔKE, B. 1962: A ~ozep-Ouna-Medence magyar honfoglalás- és kora árpád-kori sírieletei. Budagest. SACH, F. 1961: RádIo a pluh na dzemí Ceskoslovenska. In: V~decké práce Zemedelského muzea. Praha, s. 24-155. SMERKOvA, A. 1976: Hradištní depoty železných predmetd vCSSR. 1-2. /Oiplomová práca./ Brnp - Universita J. E. Purkyne. Filozofická fakulta. TOC!K, A. 1963: Sdčasný stav archeologického bádania najstarších dejín slovenského národa. Archeologické rozhledy, 15, s. 591-624. TOC!K, A. 1968: Altmagyarische Gräberfelder in der Sudwestslowakei. Bratislava. TOC!K, A. 1978: nvory nad Zitavou, okres Nové Zá~~y. In: Významné slovanské náleziská na Slovensku. Bratislava, s. 72-74. ZAITZ, E. 1981: Wst$pne wyniki badan archeologicznych skarbu grzywien szekeropodobnych z ul. Kanonicznej 13 w Krakowie. In: Ma~eriaXy Archeologiczne. 21. Kraków, s. 97-124. GROSSMÄHP.ISCHER EISENDEPOTFUND VON CEBOVCE. Der Cebovcer Eisendepotfund /Bez. Velký Krtíš/ wurde im J. 1966 im Gebir9stal weit von historischen Orten entfernt gefunden. Er enthielt 10 Gegenstände. Sein sehr guter Erhaltungszustand ermoglicht es, verschiedene Herstellungsverfahren an den Gegenständen zu verfolgen. Die Gegenstände wurden nicht benutzt und man setzt voraus, dass sie vom Geschäftsmann neben der Strasse, die das Eipeltal mit der Mittelslowakei, dem Grantal verband, thesauriert worden waren /Abb. 1/. Der Depotfund enthielt Geräte landwirtschaftlic~en Charakters: 4 Sicheln, 1 Sense, 2 Pflugscharen, 1 pflugmesser, 1 l-J.ackenformiges und 1 axtformiges Erzeugnis, wohl von symbolischer Bedeutung. Die S)cheln /Abb. 2: 1-4/ sind geläufigen Charakter s mit Ausnahrne einer, deren Spitze in Form eines Dreiecks quer ausgehämrnert ist /Abb. 2: 2/. Bei drei Sicheln sind auf der Schne ide Einschnitte zu sehen. Die technischen Detaille liessen erkennen, dass drei Sicheln Rechtshändern /Abb. 2: 1-3/ und eine einem Linkshänder /Abb. 2: 4/ zu Erntearbeiten dienten. Die gut ~rhaltene kurze Sense /Abb. 3: 1/ hat schmale Klinge, wodurch sie sich 'von den zeitgleichen kurzen geraden Exemplaren mit breiter Klinge unterschelciet. Zwei symmetrische Pflugscharen mit blattformiger Klinge, die durch ihre Form und Gewicht /19,6 cm, 870 g/ einander fast vollig gleich sind, gehoren in die Kategorie der grossen Formen. Auf dem Rucken haben sie eine erhaltene vertik'ale Rippe als Beleg der Herstellungstechnologie. Aus der Gesamtanalyse der Pflugscharen in der Slowakei schliesst der Autor, das s schon im 8. Jh. die symmetrischen und asymmetrischen Pflugscharen verschiedener Grosse auf dem Gebiet der Slowakei parallel nebeneinander vorkamen /Gajary, Abb. 7: 8, Sebastovce, Grab 143, Abb. 8: 7/. Die Situation ändert sich im Grunde nicht einmal im 9. Jh. bis auf die Tatsache, dass die Pflugscharen mittlerer Grosse sowie die grossen Exemplare damals Oberhand gewannen. Mit den Pflugscharen zusammen kommt auch ein Pflugmesser vor /42 cm lang und fast 1300 9 schweri A~b. 3: ~, Abb. 6: 6/, dessen halbkreisfrormiges Messer mit innerem Schneidebogen bisher keine Analogie aufweist. Im Vergleich mit anderen Depotfunden, in denen immer ein Pflugmesser die Pflugschar begleitet, wurde festgestelit, dass die - 227 Länqe des Pfluqmessers und der Pfluqschar nicht direkt voneinander abhänqen. In Cebovce ist das Gewicht /Pfluqscharen 870 9 und Pflugmesser 1300 g/ mr diese Abh än qiqkeit entscheidend. Die Hacke /Abb. 5: 1 ; Abb. 6: 10/ und das axtfärmige Ge ge nstand /Abb. 5: 2/ haben einige gemeinsame zuge, die beweisen , dass es sich um Erzeugnisse desselben Meisters handelt. Beide zeigen ein quer a uf d ie Längsachse der Klinge qefertiqtes Loch, mit dem winkelrecht gerillte lappenfärmige Dorne parallel sind. Die abqesetzten Axtrucken sind rechteckig. Die derart qestalteten Schaftlächer stammen zusammen mit den dreieckfärmiqe n Lappen und rechteckiqen Axtrucken aus dem Bereich der awarenzeitlichen Schmiedewerkstätte, wo verschiedene derart zuqer~chtete Axttypen . vorkamen. Vereinzelt kommen die hackenähnlichen Geräte auch auf den awarenzeitlichen Gräberfeldern lz. B. Devínska Nová Ves, Dvory nad Zitavou/ zutage. Die bisher nahestehendste analoqische Hackenform aus der zweiten Hälfte des 8. Jh. stammt aus dem Depotfund von Moravský Ján, dessen Loch ebenfalls quer auf die Längsachse der Klinqe anqebracht ist, qleichlaufende Lappen und einen rechteckigen Rucken besitzt. Bei den Funden aus dem 9. Jh. fehlt qewähnlich der rechteckige Rucken. Die bisher ausserqewähnliche Länqsrillunq der Lappen des hackenfärmiqen Gerätes, doch ohne rechteckiqen Rukken stammt aus dem Depotfund von Tvarožná Lhota /Abb. 8: 10/. Seine metaloqraphische Analyse wurde von R. Pleiner /1967, S. 118, Prabe 95/ qemachť, der das Gerät als von hoher Qualität schätzte. Seiner Meinunq nach kann es keinesfalls zu Feldarbeiten, sondern als Zimmermannswerkzeuq qedient haben. Von den Befunden aus Cebovce, Tvarožná, Lhota und Moravský Ján ausgehend , die relativ kleine, quer auf die Länqsachse der Klinge angebrachte Lächer zeigen, ist seine Funktion als Waffe gleichermassen nicht ausgeschlossen. Auch bei dem ziemlich langen und schmalen axtfärmigen Erzeugnis /L. 31,2 cm; Abb. 5: 2, Abb. 6: 9/, das im Depotfund von Mutenice in Mähren Analogien findet /Abb. 10: 2/, und bei dem Einzelfund von der Zips /Kovalčík 1975/ ist die Funktion fraglich. Wie es beim Fund von Mutenice schon R. Pleiner /1961, S. 414/ feststelIte, kommt aus praktischen Grunden die Funktion als Axt und angesichts der Sorgfältiqkeitder Ausarbeitung die Funktion als Halbfabrikat - Axtbarren - nicht in Er\'lägung. Ähnlich fällt auch die Verwandschaft mit dem sudpolnischen massiven Axtbar~entypus /metalographische Eiqenschaften/ ab. Die Genese des Exemplars von Cebovce hängt mit dem Fund einer schlanken massiven Axt mit 28 cm Länge auf dem awarenzeitlichen Gräberfeld von Devínska Nová Ves, im Frauengrab 555 /Eisner 1952/ zusammen. Dieser Fund konnte aus práktischen Grunden ebenfalls nicht als ~affe, umso weniger als Gerät benutzt werden. Vorläufig kann diesem eigenartigen schlanken Axttyp eine symbolische Funktion zugeschrieben werden, obwohl sie im Depotfund von Cebovce zus~men mit landwirtschaftlichen Geräten und in Tvarožná mit Waffen qefunden wurde. Das Eisendepotfund von Cebovce gehärt rahmenhaft in das 9. Jh. und reiht sich zum Verband von Depotfunden, die sich bisher auf dem C~biet des Unterlaufs der March und im Strorngebiet der Flusse Waag und Nitra konzentrierten. Mit Ausnahme des Depotfundes von Axtbarren aus dem unteren Grantal /Bíňa/ fehlte es an Eisendepotfunden im Sudteil ' der Mittelslowakei trotz der Tatsache, dass im Gran- und Eipeltal vom 6. Jh. bis zur Ankunft der Altmagyaren Id. h . bis zum 10. Jh./ eine kontinuierliche slawische Besiedlung belegt ist. Der Depotfund von landwirtschaftlichen Geräten von Cebovce jim mittleren Eipeltal/ macht uns das Bild von der slawischen Besiedlung dieses Gebietes im 9. Jh. klarer und bestätigt das hohe Niveau der Landwirtschaft und der Metallurqie. Die Eisenmetallurgie des 9. Jh. - 228 - knupft-in -diesem Gebiet an ältere Traditionen des Schmiedehandwerks an, das auf den Gräberfeldern aus dem 7.-8. Jh. in Zelovce und Prša durch prachtvolle Waffenprodukte und durch Gebrauchsindustrie vertreten ist. Die auf dem Gräberfeld von Zelovce /12 Gräber/ gefundenen zahlreichen Sicheln und das Befund einer Pflugschar im Kindergrab Nr. 143 in Sebastovce sind Belege dafur, dass die Landwirtschaft vor allem im Tal der Eipel und ihrer Zuflusse im 6.-8. Jh. die äkonomische Basis bildet. Nach dem Untergang des Awarenreiches .g ibt es keine Zweifel mehr von der Existenz einer kontinuierlichen slawischen Besiedlung im Eipeltal. Der Mangel an Skelettgräberfeldern kann durch eine eigenartige Stellung dieses Gebietes gegenuber dem Nitraer Herzogtum erklärt werden. Im Cebovcer ~epotfund sind Anzeichen einer eigenartigen regionalen Äusserung zu beobachten. Gleichzeitig befinden sich in die ser Kollektion einige spezifische und ziemlich sporadische Erzeugnisse, die auf enge Beziehungen dieses Territoriurns zum grossmährischen Reich /Mutenice, Tvarožná Lhota/ hinweisen~ Diese Kontakte waren nur in der Zeit vor der Besetzung des Gebietes von den Altmagyaren und vor dessen Eingliederung in den entstehenden ungarischen Staat, d. h. bis zum Ende des 9. Jh. mäglich. Das Cebovcer Eisendepot kann aufgrund der Analyse und des gesamten Charakters rah~enhaft in das 9. Jh. datiert und mit der ziemlich intensiven Besiedlung des mittleren Eipeltals in Zusammenhang gebracht werden. Es ist bisher der einziqe Depotfund aus dieser Zeitepoche , der in der Slowakei ästlich vom r.litra-Tal entdeckt wurde und diesen Kreis der materiellen nenkmäler in der Ost- und Nestslowakei verknupft. Im Cebovcer Inventar sind einige Elemente zu finden, die in der 'o/estslowakei keine Analogien aufweisen und mit der eigenartiqen regionalen Position des mittleren Eipeltals zusammenhängen. Von engen Kontakten dieses Fundes mit dem TerritoriQ~ Grossmährens zeugt ein aussenordentlicher Fund eines axtfärmiqen Gerätes und einiqe Verzierunqselemente. BEJH1KOMOPABClurn lKEJIE3HbIt1 HJIA.U H3 C. tffiBOBUE. lIteJIe8Hblii KJIa.n; BC. Qe60Bue /paii. BenbK M-KpTMW/ 6b1JI HBfi.n;eH B 1966 r. B r09Hoii .n;OJIHHe He.n;aJIeKO OT HCTOpHqeCKHX I10C eJI eHMi1. OH co.rr,ep:>KBJI 10 npe,lll.!eToB. OqeHb xopoma51 coxpaHHocTb BemeM n08BOJI5IeT or.pe.n;e JlM Tb pBSHble TCXHOJIOrHqeCKHe npHeMhI npHMeHeHHble npH HX HarOTOBJI eHHH. Ilpe.n;Me TE He 6b1JIM MCrr OJIbSOB a HHble e MO:>KHO npe.n;nOJIaraTb, qTO 6b1JIM TeaBspMpOBaHHhle y .n; opo r rr , c oe.n; mHHBweM IlO RITJIbe CO Cpe.n;Heii CJIOB8KMe8, C 6accefiHOM ľpOHa /pec. 1/. KJI B.n; COCT051JI Ma opy~M8 ae MJIe.n;eJI bqeCKOr O xBpaKTepa: 4 cepnoB, 1 KOCbI, 2 JIeMeXOB, 1 TIJIylKH or o HO}!{a. 1 M O TblroBM'.n;~oro H 1 TonopoBH,!l;HOrO Ma.n;eJIHH, npe.n;no.irO:>KHTeJIbHO Cl1MBOJIM 4eC KOr o Ha SHBqaHH5I. Cepnbl /pHC. 2: 1-4/ 06blKHoBeHHoro BH.n;a, aa MCKJIJJqe!tHeM O,1J;8 0r O, y KOTop oro 6b1JIO OCTpHe nOnepeqHO paCqeKaHeHO B BH.n;e TpeyrOJIbHHKa / p wc . 2 : 2/ . Ae 8BMs Tpex 'cepnoB HMP.JIH aaCeqKY. Ilo TeXHHqeCKHM .n;eTaJI5IM 6blJIO BoaMO.HO aB Mc TMTb, qT O np ~ y 60pKe CJIy:>KHJIH TPH cepna npaBIDaM /pHC. 2: 1-3/ • O.n;HH JI enme /pMC . 2 : 4/. Xop owo cox~a HHBma 5lCB KOpOTKa51 Koca /pHC. 3: 1/ HMeeT yaKoe JI eaBM e, 4TO e e OTJIHqBeT OT COBpeMeHHblX np5lMblX KOpOTKHX 3KaeMnJI5IpOB C IDHpOKHM JI eaBMe M. ,UBa noq' ľm rrOJIHOCTbJO O.n;HHAKORblX no cBoeii q,opMe H Becy CHMMeTpHqHblX JIe MeXa C JIHCT CBH.n;HblM JIeaBHP-M /19,6 CM; 870 r./ OTHOC5ITC5I K KaTeropHH 60JIbIDHX aKaeM ITJI5I po3. Ha cnHHe y HHX XOpOlllO cOXpaHHJIOCb BepTHKBJIbHOe pe6po - CBH.n;eTeJIbCTSO TeX HOJIO rHqeCKOrO npHeM8 HX npoH3Bo.n;cTBa. Hcxo.n;51 Yo8 06mero aHaJI~aa JIeMeXOB B CJI OBBKMM , 8 BTOp np ~ xo.n;~T K Sa KJIJOqeHHJJ, qTO y:>Ke B VIII B. BCTpeqaJOTC5I Ha TeppHTOpM M CJIOBB KMH COBMeCTH O CHMMeTpHqHble H BCHMMeTpHqeCKMe JIeMeXM pa aHblX paaMe- - 229 pOB IraHp~, B IX B. B p~c. 7: cy~ecTBe 8j me6acToB~e, o~~HaKoBa, aa norpe6eH~e 143, ~CK~DqeH~eM 8: 7/. pHC. Toro, Tor~a qTO JIee qaCTbl:M~ JIeMeXH cpe~HHx ~ 60JIbllI~X pa8MepoB. HapH~y c CH ~ nJly:w.Hbl}i HOlK I,nJI~Ho}i 06oTaHoBKa CTBHOBHTCH 60- JIeMeX8MH BCTpeqae'ľ- 42 CM ~ BeCOM nOqT~ 1300 r . j pHO. 3: 2j p~c. 6: 6/" nOJIyapKOR!iI,ll;HOe oépopMJIeHHe KOToporo C BHYTpeHHe}i ,ll;yroH JIeaBHH He ~MeeT nOKa aHaJIOrHH. ITo cpaBHeHMD C ,npyr~MH KJIa~aM~, MC~HO KOHCTaTHpOBaTb, qTO ,ll;JlHHa HOlKa H JIeMeXa He aBB_CHT npHMO ,ll;pyr OT ,npyra. B KJIa,ne Ha qe60B~e HBJIHeTCH pellIaD~?M c xa - ~ Bec 870 r. co,neplKallIHMH JI8MeX COBMeCTH O C HOc{OM, HOlKa - 1300 r. Y TOqF:~ MOTblr~ HeCKOJlbKO o6~liIx qepT, ~oKaahlBB~QliIX, a'peH~H 3TO}i aaBJIICli!MOCT~ Bec JleMe- ~ TonopOB~,nHoro npe,ll;MeTa qTOOHH - . H3~eJllilH KOCO K rrpO~OJIbHo}i OClil JleSBJIIH, 06a HMe'IOT OTBepCTliIe nOJIOlKeHHOe IpJllc. 5: 21 o,nHoro liI Toro ~e M8CTepB. JIeJIbHbl .JIOnaCTeB~,nHble EblcTynlil C BepTJIIKaJIbHblMliI lKeJI06KaMliI. c KOTOpblM napaJI- OTO~BliIHyTble 06yxliI liIMe- IOT ~liITlw-npHMoyrOJlbHyIO épOpMy. TaK oépopMJIeHHble oTBepCTliIH ,nJlH pyKOHTliI COBMeCTHO C TpeyrOJlbHliIKOBblMliI JIOnaCTHMliI ~ III~TKOBblM~ 06yxaM~ npOv.cxo,nHT JIIa cépepbl KyaHeqHhlX MaTepcKliIX aBapCKOH ,neplKaBbI, B KOTOpO~ BCTpeqaDTCH TaKliIM 06paaOM liIarOTOB.JIeHHble Tonop~KliI H Tonopbl paaHblX BliI,nOB. MOTblrCBw,nHoe ~8,ll;eJI~e BCTpeqaeTCH e,ll;liIHliIqHO liI B MOrMJIbHliIKaX nep?o,na aBapcKo}i ,ll;eplKaBbl IHanp. ~eB~HCKa-HoBa-Bec, ~Bop~-Ha,ll;-~~TaBoy/. IToKa caMo}i 6JI~aKO~ aHaJIOrlilqHO~ HBXO.nKO~ HBJIHeTCH MOTblra liIS rpOMa,ll;Ho}i HaXO,ll;KliI BTOro~ fI(JJIOBJIIHbl VIII B. liIa C. MopaBcK~-HH/PlilC. 8: 2 l, !w'J'opo~ y oTBepcTMe KOCO K rrpO,ll;OJlbHO~ OCM Jle3B~H H liIMeeT napaJIJleJIbHble JlOnaCTM ~ ~liITKOBhll npHMoyro~bHhll 06yx. Y Haxo,noK IX B. 06blKHOBeHHo oTcyTcTByeT ~MTKOayl o6yx. Hble rrpo.nOJlbHbIe lKeJIo6YM HB JIOnaCTM MOTblroBM,nHoro Opy,nMH, BCTpeqeHbl B KJla,ll;e Ma C. TBapolKHa-JIbroTa Ip~c. CJle~OBaJl P. qeCTBeHHblM ITJleHHep ~ 11967, CTp. 118, np06a 95/. 101. HO 6ea cpaBH~TeJIbHO ~liI~KOBoro 06yxa MeT 9.;::JIO ! TaC;-;MqeCR'lIl MX c6- aTO opy,ll;Me OH CqHTaJI BblCOKOKa- HeCOMHeHHO OHO He HCrrOJIbSOBaJlOCb ,nJlH KonaHHH, ,z;epeBa. Y1CXO,nH liIa H8XO,ll;OK B CC. qe6oB~e, pblX 8: IToKa liICKJlIOqlilTeJlb- a ,ll;JIH 06TeCblBallHH TBapolKHa-JIbroTa H MopaBCK~-HH, y KOTO- MaJIble H KOCO K OCH JIeaBHH nOJIOlKeHHble OTBepC'J'MH C JIOnaCTHMM, He HCKJlIOqeHa épyHKUMH OpylKliIH. Y ,nOJIroro TOnOpOBJII,nEoro H3,neJIMH 131,2 cM/, IpJllc. 5: 2j pMC. 6: 91 TOHKoro JII cpaBHMTeEbHO aHaJIoŕlilH KOToporo npe,nC'ľaBJIeHhl B rpOMa,nHO~ Haxo,nKe B C. TeHH~e B MopaBMJII !pVIr.. 10: 21 vr e,nMHHqHOI H8XO,nKOI Bonpoc ero HBaHaqeHMH 'r aKJKe OTKpblT. ~a Crr~lIIa !Kovalčík KaK ylKe CI<8SaJI IT. OTHOCl/[TeJIbHO npe~Mp.Ta H8 C. MyTeHM~e, ITJIet1Hep My- 1975/, 11961, CTp. 4141 no rrpaKTHqeCKMM npJl[q~HaM a~eCb HeJIbaH npe,ll;nOJIaraTb HM épyHK~HD Tonopa VI: Hs-sa T~aTeJIbHOrO liI2rOTOBJIeHVIH H~ nOJIyépa6pHKaT TonopOBJ,ID;:IOI rp!IIBHbl. Y1CXO,ll;H Lia MeTaJlJICrpa