Transcript

   Aristoteles o člověku , vybral a přel. F. Stiebitz,Praha: Antropologický ústav Karlovy university v Praze. Historia animalium I,1486a5-14str. 13486a14-487a1str. 9487a1-10str. 13488b24-26str. 71I,2488b29-489a8str. 13-14I,3489a9-16str. 14489a17-29str. 14I,6491a7-26str. 14I,7491a27-b8str. 15I,9491b9-18str. 15491b18-26str. 16I,10491b34-492a12str. 16I,11492a13-b4str. 16-17492a21-22str. 16492b5-17str. 17492b22-25str. 17492b27-34str. 17492b34-493a1str. 18493a2-4str. 18I,12493a5-10str. 19493a11-16str. 19I,13493a17-24str. 191  493a24-33str. 19493b2-6str. 20493b7-10str. 20I,14493b2-6str. 20I,15493b11-16str. 20493b17-25str. 10493b26-494a3str. 20494a4-18str. 21-22494a20-b11str. 10I,16494b19-495a18str. 22-23495a18-b19str. 24495a19-24str. 25495b24-496a2str. 25I,17496a4-b10str. 25-26496b10-15str. 26496b15-34str. 27496b34-497a24str. 28497a24-34str. 29497b1-2str. 30II,1497b31-32str. 20497b33-35str. 19499a31-b1str. 22501b1-4str. 18II,3501b19-24str. 18II,4501b24-34str. 18II,7502a5-8str. 18II,8686a25-b5str. 70-712  III,1510a12-b20str. 29III,2511b1-23str. 30III,3-4513a12-515a13str. 31-32III,4666b13-16str. 26III,5515a27-b23str. 34-35III,6515b27-32str. 35III,7516a8-b6str. 33516b25-27str. 18III,8516b31-517a5str. 35III,9517a6-b2str. 35III,10-11517b3-518b25str. 35-36III,15519b13-21str. 38III,16519b26-520a6str. 38III,17520a6-b9str. 38III,20521b4-12str. 38521b18-522a22str. 40III,22523a13-26str. 41IV,11538b2-13str. 10V,31556b28-557a10str. 71-72VIIstr. 61-69VIII,12597a4-9str. 74IX,49A632a8-10str. 11 De partibus animalium II,1646a12-24str. 13II,2647b31-648a8str. 40II,3650a2-35str. 403  II,6651b20-36str. 39II,7652a24-b23str. 23-24653a10-16str. 24II,9654a32-655a13str. 33-34II,10656a3-13str. 10656a13-b11str. 15656a26-657a4str. 11II,12657a30-b2str. 16II,14658a14-24str. 36658b2-7str. 36-37II,15658b14-22str. 15II,16659b27-660a13str. 17660a12-13str. 38II,17660a16-30str. 17-18III,1661b6-15str. 18III,3664a35-b2str. 25665a9-22str. 25666a22-25str. 10III,5668b1-6str. 32III,6666b33-669a17str. 24-25III,7670a8-23str. 33670b4-6str. 27670b33-37str. 28III,8670b33-671a26str. 28III,9671b27-672a26str. 28-29III,10672b15-673a1str. 26-27III,11673b4-12str. 304  III,13519a30-66str. 36III,14675b28-676a5str. 25III,19520b10-521b3str. 39-40IV,2676b16-33str. 27677a12-25str. 27IV,3677b14-678b15str. 37-38IV,10686a5-18str. 18-19686a14-b2str. 20686b2-11str. 11686b20-26str. 71687a23-b25str. 21687a5-23str. 21689a23-31str. 19-20689b7-22str. 22690a27-b10str. 22 De generatione animalium I,2716a4-7str. 42I,4717a23-b2str. 30I,13719b29-34str. 20I,17-18721b11-724a13str. 42-45I,18724b21-725b25str. 45-47725b25-726a7str. 47I,18725b23-25str. 11I,19726a26-727b30str. 47-48II,1731b18-732a15str. 41-42II,4-5739b20-741b24str. 49-505