Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Aut Ibsalut Celador 09

Descripción: AUT IBSALUT CELADOR 09

   EMBED


Share

Transcript

TEKI = Nb`etmvns Ec tribi`n de gecidnr/g gecidnr/gecidnri0 ecidnri0 aulgmnles de ci gitefnrëi prnaesmnlic Gnlnger cis aulgmnles felerices dec gecidnr edmtnrmic    }         gep 9. EC TRI TRIBI@ BI@N N DE GEC GECIDNR/GEC IDNR/GECIDNR IDNRI0 I0 AUL AULGMNL GMNLEW EW DE CI GITEFNRËI ZRNAEWMNLIC   9.9 Aulgmnles de vmfmcilgmi I. Qmfmcilgmi recigmnlidi gnl ci Mlstmtugm÷l - Qmfmcirél cis eltridis de ci Mlstmtugm÷l, ln perkmtmeldn ec iggesn iggesn i sus depeldelgmis kés que i cis persnlis iutnrmzidis piri eccn. - Teldrél i su su girfn ci vmfmcilgmi lngturli, lngturli, tiltn dec dec mltermnr gnkn dec extermnr dec edmamgmn, gumdildn de que estíl gerridis cis puertis de cns servmgmns gnkpcekeltirmns. - Dirél guelti guelti i sus mlkedmitns mlkedmitns supermnres supermnres de cns desperaegtns desperaegtns n ilnkicëis que elgueltre elgueltre el ci cmkpmezi y gnlservigm÷l dec edmamgmn y kitermic. - Qecirél gnltmluikelte gnltmluikelte pnr gnlsefumr ec ec kiynr nrdel y smcelgmn pnsmbce el tndis cis depeldelgmis de ci Mlstmtugm÷l. - Gumdirél, ic mfuic que ec restn dec persnlic, de que cns elaerkns ln hifil usn mldebmdn de cns elseres y rnpis de ci Mlstmtugm÷l, evmtildn su determnrn n mlstruyíldnces el ec usn y kile`n de cis persmilis, gnrtmlis y ðtmces de servmgmn el feleric. B. Qmfmcilgmi recigmnlidi gnl cns elaerkns, aikmcmires y vmsmtiltes - Qmfmcirél ec iggesn y estilgmis de cns aikmcmires y vmsmtiltes el cis hibmtigmnles de cns elaerkns, ln perkmtmeldn ci eltridi kés que i cis persnlis iutnrmzidis, gumdildn de que ln mltrnduzgil el cis Mlstmtugmnles kés que iqueccns piquetes expresikelte expresikelte iutnrmzidns pnr ci Dmreggm÷l. - Qmfmcirél, ismkmskn, ec gnkpnrtikmeltn de cns elaerkns y de cns vmsmtiltes, evmtildn que ístns ðctmkns aukel el cis hibmtigmnles, trimfil icmkeltns n se smeltel el cis gikis y, el feleric, tndn iquecci iggm÷l que per`udmque ic prnpmn elaerkn n ic nrdel de ci M lstmtugm÷l. - Gumdirél que cns vmsmtiltes ln deikbucel pnr cns pismccns y depeldelgmis kés que cn legelegesirmn piri ccefir ic cufir dnlde gnlgretikelte se dmrm`il. G. Ntris aulgmnles de vmfmcilgmi Hiy aulgmnles de vmfmcilgmi que sm bmel ln se elgueltril espegmamgidis el ec Estitutn de Zersnlic ln Wilmtirmn se despreldel de ci prégtmgi prnaesmnlic, isë0 274 - Wm ec Gecidnr presti presti sus servmgmns el ci puerti puerti prmlgmpic, ln de`iré lulgi ibildnlidi ci vmfmcilgmi de dmghi puerti de eltridi. - El ec supuestn supuestn de que sur`il gnlacmgtns gnlacmgtns gnl ul vmsmtilte n gnl ul mltrusn, mltrusn, ec Gecidnr requermré ci preselgmi dec Zersnlic de Wefurmdid. Teki = edmtnrmic    }         gep 9.2 Recigm÷l dec Gecidnr Gecidnr gnl cns aikmcmires de cns elaerkns Wmfumeldn ec grmtermn de ci Nrfilmzigm÷l Kuldmic de ci Wicud (NKW), se eltmelde pnr sicud ec estidn gnkpcetn de bmelestir aësmgn, psëqumgn y sngmic, y ln s÷cn ci iuselgmi de elaerkedid? desde esti ÷ptmgi debe eltelderse ec gnlgeptn de ismstelgmi silmtirmi mltefric. Geltréldnlns el ci dmkelsm÷l sngmic de ci persnli, es evmdelte ci mkpnrtilgmi que idqumere ci aikmcmi el ec prngesn de ci elaerkedid de sus kmekbrns. @ultn i ul elaerkn smekpre hiy uli aikmcmi n ul frupn de recigm÷l que desekpeùi esi aulgm÷l, y iulque hiyi dmaereltes tmpns de aikmcmis, ec delnkmlidnr gnkðl es ci grmsms aikmcmir. Este es ul aigtnr i teler el guelti, sm se qumere que ci itelgm÷l silmtirmi icgilge ec seltmdn fcnbic n mltefric que persmfue. Znr tiltn, ec tritn dec Gecidnr gnl cns aikmcmires y vmsmtiltes de cns elaerkns debe ser de respetn y gnrdmicmdid. Ln ncvmdekns que ci desitelgm÷l ic pðbcmgn gnlstmtuye uli aicti ceve? que ci aicti de respetn ic pðbcmgn tmele ci gnlsmderigm÷l de aicti frive, y que cns kicns tritikmeltns de picibri ic pðbcmgn snl uli aicti kuy frive. El recigm÷l gnl cns aikmcmires y vmsmtiltes de cns elaerkns ec Gecidnr vmfmciré su gnkpnrtikmeltn, mlvmtéldnces i que nbservel cis lnrkis e mlstruggmnles de girégter feleric estibcegmdis el cis Mlstmtugmnles Wilmtirmis y cis espegëamgis estibcegmdis pnr ci Dmreggm÷l, smeldn su gnketmdn0 - Qmfmcir ec iggesn y ci estilgmi estilgmi de cns kmskns el cis hibmtigmnles de cns elaerkns. elaerkns. - Ln perkmtmr ci eltridi kés que i cis persnlis iutnrmzidis, iutnrmzidis, evmtildn, pnr tiltn, cis vmsmtis prnhmprnhmbmdis pnr ec Kídmgn n ignrtildn, gnlanrke i cis mldmgigmnles de íste, cis vmsmtis que gilsel el exgesn ic pigmelte. - Evmtir cns rumdns, rumdns, vecildn pnr gnlsefumr gnlsefumr ec kiynr kiynr nrdel nrdel y smcelgmn. - Evmtir que deikbucel pnr cns pismccns kés que cn legesirmn legesirmn piri sus despcizikmeltns, despcizikmeltns, que aukel el cis hibmtigmnles n se smeltel el cis gikis. - Evmtir que mltrnduzgil icmkeltns, icmkeltns, bebmdis, kedmgikeltns n guicqumer ntrn nb`etn n prndugtn ln perkmtmdn. El este gisn ec Gecidnr mlvmtiré ic aikmcmir n vmsmtilte piri que cn depnsmte el ec Wervmgmn de Idkmsm÷l y cn retmre el ec knkeltn de su sicmdi dec geltrn. Amlickelte, ec Estitutn de Zersnlic ln Wilmtirmn gnltmele uli prnhmbmgm÷l expresi i cns Gecidnres el su recigm÷l gnl cns aikmcmires de cns elaerkns, estibcegmeldn i este respegtn que cns Gecidnres0 –We ibsteldrél de higer gnkeltirmns gnl aikmcmires y vmsmtiltes de cns elaerkns snbre dmifl÷stmgn, expcnrigmnles y tritikmeltns que se estíl reicmzildn i cns kmskns, y kughn kelns mlanrkir snbre cns prnl÷stmgns de su elaerkedid, debmeldn smekpre nrmeltir sus gnlsuctis higmi ec Kídmgn elgirfidn de ci ismstelgmi dec elaerkn‛. 9.7 Aulgmnles de ismstelgmi ic Zersnlic Wilmtirmn Aiguctitmvn Aiguctitmvn y ln Aiguctitmvn - Trikmtir y gnldugmr sml tirdilzi cis gnkulmgigmnles verbices, dngukeltns, dngukeltns, gnrrespnldelgmi gnrrespnldelgmi u nb`etns que ces seil gnlamidns pnr sus supermnres. Ec Gecidnr el este gikpn deberé0 Ec tribi`n de gecidnr/i 275 edmtnrmic    }         gep 271 ¶ Igtuir gnl gnl ripmdez? ci mlanrkigm÷l n gnltelmdn de cns dngukeltns puede ser eselgmic piri idkmlmstrir gnl urfelgmi ul tritikmeltn n resuctir mkpresgmldmbce piri ecibnrir ul pcil de igtuigm÷l i sefumr gnl ec pigmelte. ¶ Idnptir cis kedmdis legesirmis legesirmis piri piri que cns dngukeltns dngukeltns u nb`etns que se ces elgnkmelelgnkmeldel ccefuel i su destmln sml determnrn. ¶ Ln mlanrkir mlanrkir dec gnltelmdn de cns kelsi`es verbices que debil trilskmtmr, trilskmtmr, lm dec gnltelmdn de cns dngukeltns, iulque cn gnlnzgil, i cns pigmeltes, aikmcmires u ntris persnlis, guildn ci mlanrkigm÷l iaegte ic estidn de sicud dec pigmelte n ci mlanrkigm÷l i aigmcmtir sei gnkpetelgmi dec Aiguctitmvn, ci Elaerkeri n ec Wupermnr `erérqumgn, el ntrn gisn mlgurrmré el kntmvn de silgm÷l dmsgmpcmlirmi. - Triscidir, el su gisn, de ulns servmgmns i ntrns cns ipiritns n knbmcmirmn que se requmeri. requmeri. - Triscidir i cns elaerkns, elaerkns, tiltn tiltn el ci Mlstmtugm÷l gnkn el el ec servmgmn de ikbucilgmis. ¶ Guildn ec Gecidnr triscide triscide i ul elaerkn piri que se ce reicmgel pruebis n gnlsuctis, gnlsuctis, ln deberé ibildnlirce? tmele ci nbcmfigm÷l de perkileger `ultn ic elaerkn histi que ci persnli respnlsibce de cis pruebis n gnlsuctis que se ce viyil i reicmzir se hifi girfn dec kmskn. ¶ Guildn ec Gecidnr reicmge ec triscidn dec elaerkn elaerkn seré seré respnlsibce respnlsibce de ci dngukeltigm÷l dngukeltigm÷l que ce hiyi eltrefidn ec persnlic de Elaerkerëi. Mfuickelte seré respnlsibce de que ci dngukeltigm÷l n ci Hmstnrmi Gcëlmgi que se ce hiyi eltrefidn ln sei kilmpucidi pnr ec elaerkn, aikmcmires n ignkpiùiltes. - Iyudir i cis elaerkeris elaerkeris y iyudiltes iyudiltes de pcilti ic knvmkmeltn y triscidn de cns elaerkns elgikidns que requmeril ul tritn espegmic el riz÷l i sus dncelgmis, piri higerces cis gikis. - Exgepgmnlickelte, civir y iseir i cns elaerkns kisgucmlns elgikidns n que ln puedil reicmzircn pnr së kmskns, iteldmeldn i cis mldmgigmnles de cis supervmsnris de pcilti n servmgmn n persnlis que cis sustmtuyil cefickelte el sus iuselgmis. - Risurir i cns elaerkns elaerkns kisgucmlns que viyil i ser mltervelmdns qumrðrfmgikelte qumrðrfmgikelte el iqueccis znlis de su guerpn que cn requmeril, el gisn de iuselgmi dec pecuquern n pnr urfelgmi dec tritikmeltn. - El cns qumr÷ailns qumr÷ailns iuxmcmirél iuxmcmirél el tndis tndis iqueccis cibnres prnpmis dec Gecidnr destmlidn el el estns servmgmns, isë gnkn el cis que ces seil elgnkeldidis pnr Kídmgns, Wupervmsnres n Elaerkeris. - Guildn pnr gmrgulstilgmis espegmices gnlgurreltes gnlgurreltes dec elaerkn ln puedi íste ser ser knvmdn s÷cn pnr ci Elaerkeri, iyudiré el ci gncngigm÷l y retmridi de cis guùis piri ci regnfmdi de exgretis de dmghns elaerkns. - Iyudirél i cis Elaerkeris Elaerkeris n persnlis elgirfidis de iknrti`ir i cns elaerkns elaerkns aiccegmdns, aiccegmdns, gnrrmeldn de su girfn ec triscidn de cns gidéveres ic knrtunrmn. - Iyudirél i ci prégtmgi de iutnpsmis el iqueccis aulgmnles iuxmcmires que ln requmeril pnr su pirte higer usn de mlstrukeltic icfuln snbre ec gidéver. Cmkpmirél ci kesi de iutnpsmis y ci prnpmi sici. - Teldré i su girfn cns ilmkices utmcmzidns el cns qumr÷ailns expermkeltices y cibnritnrmns, cibnritnrmns, i qumeles gumdirél, icmkeltéldncns, iseéldncns y kiltelmeldn cmkpmis cis `iucis, tiltn iltes de ser snketmdns i cis pruebis expermkeltices, gnkn despuís de iquíccis y smekpre bi`n Teki = edmtnrmic    }         gep cis mldmgigmnles que regmbil de cns Kídmgns, Wupervmsnres n Elaerkeris que ces sustmtuyil el sus iuselgmis.   9.4 Ntris aulgmnles - Higer cns servmgmns de fuirdmi que gnrrespnldil deltrn de cns turlns que se estibcezgil. - Wervmr de isgelsnrmstis, guildn se ce elgnkmelde n cis legesmdides legesmdides dec servmgmn cn requmeril. - Reicmzir, exgepgmnlickelte, exgepgmnlickelte, iqueccis cibnres de cmkpmezi que se ces elgnkmelde, elgnkmelde, guildn su reicmzigm÷l pnr ec persnlic aekelmln ln sei md÷lei el nrdel i ci smtuigm÷l, ekpcizikmeltn, dmamguctid de kile`n, pesn de cns nb`etns n cngices i cmkpm ir. Weré aulgm÷l dec Gecidnr reicmzir tndis iqueccis tireis smkmcires i cis iltermnres que ce seil elgnkeldidis pnr sus supermnres y que ln hiyil quedidn espegëamgikelte reseùidis el cns ipirtidns iltermnres. Ec tribi`n de gecidnr/i 276 Esqueki = EC TRIBI@N DE D E GECIDNR/GECIDNRI0 AULGMNLEW DE CI GITEFNRËI ZRNAEWMNLIC Aulgmnles de vmfmcilgmi Qmfmcilgmi recigmnlidi gnl ci Mlstmtugm÷l Qmfmcilgmi recigmnlidi gnl cns elaerkns, aikmcmires aikmcmires y vmsmtiltes Ntris aulgmnles de vmfmcilgmi Recigm÷l dec Gecidnr gnl cns aikmcmires de cns elaerkns Wmfumeldn ec grmtermn de ci Nrfilmzigm÷l Kuldmic de ci Wicud (NKW), se eltmelde pnr sicud ec estidn gnkpcetn de bmelestir aësmgn, psëqumgn y sngmic, y ln s÷cn ci iuselgmi de elaerkedid? desde esti ÷ptmgi debe eltelderse ec gnlgeptn de ismstelgmi silmtirmi mltefric Geltréldnlns el ci dmkelsm÷l sngmic de ci persnli, es evmdelte ci mkpnrtilgmi que idqumere ci aikmcmi el ec prngesn de ci elaerkedid de sus kmekbrns. @ultn i ul elaerkn smekpre hiy uli aikmcmi n ul frupn de recigm÷l que desekpeùi esi aulgm÷l, y iulque hiyi dmaereltes tmpns de aikmcmis, ec delnkmlidnr gnkðl es ci grmsms aikmcmir. Este es ul aigtnr i teler el guelti, sm se qumere que ci itelgm÷l silmtirmi icgilge ec seltmdn fcnbic n mltefric que persmfue Znr tiltn, ec tritn dec Gecidnr gnl cns aikmcmires y vmsmtiltes de cns elaerkns debe ser de respetn y gnrdmicmdid Aulgmnles de ismstelgmi ic Zersnlic Wilmtirmn Aiguctitmvn y ln Aiguctitmvn Ntris aulgmnles Ec tribi`n de gecidnr/i 27=