Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Colección Diplomática Altomedieval De Galicia I: Documentación Editada En Escritura Visigótica (662-1234). A Coruña: Toxosoutos (serie Trivium, 43), 2011.

Galicia é probablemente unha das comunidades autónomas que conta cun maior número de documentos conservados para o período medieval do noso país. Con todo, estes fondos non mereceron aínda a mesma atención que os conservados para outras zonas, polo

   EMBED


Share

Transcript

  ݱ´»½½·-² ¼·°´±³?¬·½¿ ¿´¬±³»¼·»ª¿´ ¼» Ù¿´·½·¿ ×æ ܱ½«³»²¬¿½·-² »¼·¬¿¼¿ »² »½®·¬«®¿ ª··¹-¬·½¿ øêêîóïîíì÷ ìí  òò  ݱ´»½½·-² ¼·°´±³?¬·½¿ ¿´¬±³»¼·»ª¿´ ¼» Ù¿´·½·¿ ×æ ܱ½«³»²¬¿½·-² »¼·¬¿¼¿ »² »½®·¬«®¿ ª··¹-¬·½¿ øêêîóïîíì÷ ÈÈÈÈÈÈÛ¼·¬±®·¿´ ̱¨±-±«¬±-ÍÛÎ×Û ÌÎ×Ê×ËÓîðïï  Ý¿´¯«»®¿ º±®³¿ ¼» ®»°®±¼«½·²ô ¼·-¬®·¾«½·²ô ½±³«²·½¿½·² °&¾´·½¿ ±« ¬®¿²-º±®³¿½·² ¼»-¬¿ ±¾®¿ - °±¼» -»® ®»¿´·¦¿¼¿ ½±¿ ¿«¬±®·¦¿½·² ¼±- -»«- ¬·¬«´¿®»-ô ¿¹?- »¨½»°½·² °®»ª·-¬¿ °±´¿ ´»·ò Ü·®3¨¿-» ¿ ÝÛÜÎÑ øÝ»²¬®± Û-°¿/±´ ¼» Ü»®»·¬±- λ°®±¹®?º·½±-ô  ©©©ò½»¼®±ò±®¹÷ -» ²»½»-·¬¿ º±¬±½±°·¿® ±« »-½¿²»¿® ¿´¹&² º®¿¹³»²¬± ¼»-¬¿ ±¾®¿òïv »¼·½·²ô îðïïw ̱¨±-±«¬±-ô ÍòÔòw ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨Ü·®-ò ¼¿ ½±´»½½·²æ È»®¿®¼± ß¹®¿º±¨±Ý´±¼·± Ù±²¦?´»¦Ý±±®¼·²¿½·² »¼·¬±®·¿´ ¼» Ü¿ª·¼ Ùò ݱ«-±Û¼·¬¿æ ̱¨±-±«¬±-ô ÍòÔòÝ®«½»·®± ¼± λ¹± ó Ѿ®»ïëîïé ÒÑ×ß øß Ý±®«/¿÷̺²±ò çèï èîíèëë ‹ Ú¿¨ çèï èîïêçð»ó³¿·´æ »¼·¬±®·¿´à¬±¨±-±«¬±-ò½±³×³°®·³»æ Ù®?º·½¿- Í»³»²¬»·®¿ô Íòßò»ó³¿·´æ ¹®¿º·½¿-๮¿º·½¿--»³»²¬»·®¿ò½±³×òÍòÞòÒòæçéèóèì󨨨¨¨ó¨¨ó¨Ü»°-·¬± Ô»¹¿´æÝ ¨¨¨¨óîðïï׳°®»-± »² Ù¿´·½·¿  ß Û¼«¿®¼±ô з³°± » Ú»®²¿²¼±ô  °±´± -»« ¿°±·±ò