Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Como Crear Dinero Por Catherine Ponder

   EMBED


Share

Transcript

`zzt>##bgz`mxekmtckjmx+vvv`}hr+bcl# `zzt>##vvv+tgfekgrtxcjefu+bcl#zlp92727:2:4:#jekmxc,jekmxc#fgkgx,fxgzer, jekmxc#bxmgx,jekmxc#bxmgkjcSjekmxc+`zl ³W}å refkeiebgk tgxg ze mo jekmxc u og txcrtmxejgj3 Mk ler zgoomxmr rchxm og txcrtmxejgj `m tcjejc bcltxchgx bclc gof}kgr tmxrckgr rm mkigj kigjgh ghg gk b}gkj }gkjc c r}r r}r bxmmk xmmkbe begr gr rchx rchxm m mo jekmx ekmxc c mxgk mxgk t}mr t}mrzg zgrr g tx}m tx}mhg hg ‒ mrtmbegolmkzm gw}moogr w}m mrzçk mk mo bglekc mrtexez}go+ Mrzm zmlg t}mjm `gbmx r}xfex l}b`cr l}b`cr t}kzcr t}kzcr ekzmxmrgkzmr+ ekzmxmrgkzmr+ Gof}kcr Gof}kcr temkrgk w}m mk o}fgx jm rmx mrtexez}go/ mrtexez}go/ mo jmrmgx jekmxc mr t}xg bcjebeg+ Czxcr temkrgk w}m mo jekmxc mr mo jeghoc+ L}b`gr ymbmr/ mrzgr bxmmkbegr rm cxefekgk g l}u zmltxgkg mjgj/ g tgxzex jm k}mrzxcr tgjxmr (w}m moocr gtxmkjemxck g r} ym~ jm r}r txctecr tgjxmr%/ c g tgxzex jm czxgr tmxrckgr w}m kcr ekio} ekio}mk mkbe begk gk++ Lgkz Lgkzmkm mkmlc lcrr mrzg mrzgrr bxmmk bxmmkbe begr gr j}xg j}xgkz kzm m zcjg zcjg k}mrz k}mrzxg xg yejg/ yejg/ ogr b}go b}gomr mr bcocxmgk k}mrzxgr mptmxemkbegr xmogzeygr g og txcrtmxejgj u mo jekmxc+ Tgxg tcjmx bxmgx txcrtmxejgj mk k}mrzxgr yejgr/ zmkmlcr w}m xmmltog~gx ZCJGR k}mrzxgr bxmmkbegr oelezgjcxgr+ Kc `gu czxc bglekc+ Mrzc refkeiebg rmx xmrtckrghomr jm k}mrzxg yejg+ Refkeiebg mrzgx jert}mrzc g bglhegx+ T}mjm w}m `gugr cìjc ctekeckmr u bclmkzgxecr rchxm bclc mo jekmxc mr gofc r}bec/ }kg lckmjg g`cxxgjg mr }kg lckmjg fgkgjg“/ ocr gxzerzgr zemkmk w}m o}b`gx tgxg fgkgx jekmxc/ zemkmr w}m zxghgngx j}xc tgxg fgkgx jekmxc/ kc lm lmxm~bc zmkmx jekmxc“/ jekmxc“/ mzbåzmxg+ mzbåzmxg+ K}mrzxgr K}mrzxgr bxmmkbegr bxmmkbegr ymxjgjmxglmkz ymxjgjmxglmkzm m bxmgk k}mrzxgr mptmxemkbegr mptmxemkbegr u mrzg mr og xg~òk tcx og w}m jmrmgxìg w}m mpglekgxgr b}ejgjcrglmkzm z}r txctegr bxmmkbegr gbmxbg jmo jekmxc u og txcrtmxejgj+ @m gtxmkjejc w}m mr k}mrzxc jmxmb`c jm kgbelemkzc mo zmkmx gh}kjgkbeg/ txcrtmxejgj u jekmxc+ Rm r}tckm w}m jmhmlcr zmkmxoc+ @m gtxmkjejc w}m mrzglcr mk mo txcbmrc jm xmbcxjgx w}emkmr rclcr xmgolmkzm+ Rclcr mk ymxjgj tcjmxcrcr b`glgkmr/ lgmrzxcr/ gygzgxmr/ hx}ncr/ lgfcr u bxmgjcxmr+ Zcjcr kcrczxcr+ Rcoglmkzm oc `mlcr coyejgjc+ Mo jekmxc mr }k lmjec jm ekzmxbglhec+ ekzmxbglhec+ Mo jekmxc mr mkmxfìg+ mkmxfìg+ Bxmgzekf Lckmu jmbogxg w}m og txcrtmxejgj rm hgrg mk mo hemk w}m mxmr bgtg~ jm jgx go l}kjc+ Jebm w}m mo åpezc mr bxmgx gofc b}gkjc oc kmbmrezgr/ mr glgx u xmrtmzgx g czxcr u g ze lerlc/ mr bxmbmx u gtxmkjmx jm zcjgr z}r mptmxemkbegr/ mo åpezc rm lejm tcx og bgoejgj u tcx og imoebejgj w}m `gu mk z} yejg+ Rmx xebc mr zmkmx jekmxc tgxg xmgoe~gx mo zxghgnc jm z} yejg+  U czxg ym~/ mo jekmxc jekm xc mr mkmxfìg+ G`cxg mr mo lclmkzc jm mkzmkjmx mpgbzglmkzm mp gbzglmkzm bclc zxghgng og mkmxfìg u bclc }zeoe~gxog mk z} yejg+ Rmfþk yglcr mkzxgkjc u rgoemkjc jm og b}gxzg jelmkreòk/ ogr bcrgr rm lgkeiemrzgk g`cxg lçr jmtxerg w}m k}kbg+ Tcx zgkzc/ mr lçr eltcxzgkzm g`cxg w}m k}kbg grmf}xgxrm jm w}m og mkmxfìg io}um remltxm mk zcjgr ogr çxmgr jm z} yejg/ tgxg tcjmx bxmgx z} yejg ejmgo+ ³Bòlc io}um z} mkmxfìg3 Z} ygxezg lçfebg Tgfekg txekbetgo jm Bxmg z} L}kjc Gw}e  Z} lerlc mxmr og i}mkzm jm z} gh}kjgkbeg+ ³@gr mrb}b`gjc mrzc gkzmr3 Uc bxmc w}m mr gofc zczgolmkzm bemxzc u oc `m mptmxelmkzgjc mk le yejg+ Og gh}kjgkbeg kc txcyemkm jm z} mltomc c jm z} togk jm tmkreckmr c jm z}r gbbeckmr/ bclc g l}b`cr rm kcr `g mkrm÷gjc+ Og gh}kjgkbeg kc txcyemkm jm z}r glefcr c jm z} tgxmng/ c jm b}gow}emx tmxrckg c bcrg i}mxg jm ze+ Og gh}kjgkbeg txcyemkm jm ze remltxm+ Re zm `gbm rmkzex lmncx jmbex w}m mo ]keymxrc/ c Jecr/ c Zcjc,oc,w}m,Mr mr og i}mkzm jm z} gh}kjgkbeg/ tcx igycx jeoc+ Mk b}gow}emx bgrc zcjc mr oc lerlc+ T}mjmr T}mj mr bx bxmgx mgx b} b}gow gow}e }emx mx bc bcrg rg w} w}m m jm jmrmm rmmrr mk z} yej yejg+ g+ @m gt gtxmk xmkje jejc jc w} w}m m k} k}mrz mrzxc xcrr tmkrglemkzcr rck bcrgr xmgomr u zgkfehomr+ Zcjcr ocr jìgr mrzglcr lgkeimrzgkjc k}mrzxcr tmkrglemkzcr+ B}gkjc tmkrglcr }k tmkrglemkzc/ årzm zclg icxlg u rm lgkeiemrzg bclc }k elçk+ Yegng i}mxg u/ bclc }k elçk/ gzxgm gofc w}m mkbgng bck mrm tmkrg tm krglem lemkz kzc+ c+ Mk L Lmxo mxoek ek&r &r Lmr Lmrrg rgfm fm/ / Lmx Lmxoì oìk k je jebm bm w} w}m m k} k}mr mrzx zxcr cr tm tmkrg krglem lemkz kzcr cr u rmkzelemkzcr rck bclc }kg ygxezg lçfebg u w}m bgjg }kc jm kcrczxcr tcrmm mrg ygxezg lçfebg+ Z} ygxezg lçfebg mr l}u tcjmxcrg u l}u xmgo ‒ §tck gzmkbeòk `gbeg jòkj jò kjm m mr mrzç zçrr gt gt}k }kzg zgkj kjc' c' B} B}gk gkjc jc gt gt}k }kzg zgrr z} yg ygxe xezg zg `g `gbe beg g go gofc fc (c je jexe xefm fmrr z} z}rr tmkrglemkzcr u rmkzelemkzcr `gbeg mrc%/ mrm gofc go iekgo gtgxmbmxç gkzm z}r cncr bclc re i}mxg lgfeg ‒ re oc w}emxmr bclc re kc+ ³@gbeg jòkjm gt}kzgr bck z} ygxezg lçfebg3 Og Omu jm og Gzxgbbeòk Og Omu ]keymxr ]keymxrgo go jm og Gzxgbbeòk mr }kg omu l}u rmkbeoog rmkbeoog tmxc l}u tcjmxcrg tcjmxcrg w}m kcr tmxlezm bxmgx k}mrzxg xmgoejgj+ Mrzg omu mrzghombm w}m zcjc oc w}m yg `gbeg i}mxg jmhm xmfxmrgx+ B}gkjc jexefelcr k}mrzxc tmkrglemkzc `gbeg gofc bck ekzmkbeòk/ tcx mnmltoc mo w} w}m m kc zm zmkml kmlcr cr r} r}ieb iebemk emkzm zm je jekm kmxc xc// gz gzxg xgmxm mxmlc lcrr zc zcjc jc gw gw}m }mooc ooc w} w}m m rc rctc tcxz xzg g mr mrzm zm tmkrglemkzc+ Gzxgmxmlcr lçr bgxmkbeg+ Mrzm mr mo o}fgx `gbeg jckjm gt}kzglcr k}mrzxg ygxezg lçfebg+ Gzxgmr gw}mooc `gbeg oc w}m jexefmr z} gzmkbeòk+ Mo zx}bc mrzç mk gt}kzgx k}mrzxg ygxezg lçfebg rcoc mk oc w}m w}mxmlcr/ tgxg ymx re rm lgkeiemrzg mk k}mrzxg yejg+ §Mrzc mr zcjc' Og lgucxìg jm kcrczxcr rcomlcr mkicbgxkcr mk oc w}m kc w}mxmlcr/ bclc }k `çhezc+ Zmkmlcr tmkrglemkzcr bclc Kc zmkfc r}iebemkzm jekmxc tgxg bcltxgx mrm bcb`m c Kc t}mjc tmxlezexlm bcltxgx mrc+ B}gkjc mrzcr tmkrglemkzcr u mrzgr tgoghxgr rgomk i}mxg/ ròoc gzxgmxçk u bxmgxçk bgxmkbeg+ bgxmk beg+ Mrzg mr og Omu jm og Gzxgb Gzxgbbeòk+ beòk+ Mk Bxmgzekf Lckmu/ Lckmu/ Cxek u JgHmk jebmk> re xmbckcbmr }k tmkrglemkzc kmfgzeyc/ reltomlmkzm tck mk r} o}fgx }k tmkrglemkzc tcrezeyc+ Re/ tcx mnmltoc/ zm cumr g ze lerlc jebemkjc &kc zmkfc r}iebemkzm jekmxc& reltom relt omlm lmkz kzm m je &z &zmk mkfc fc je jekm kmxc xc mk gh gh}k }kjg jgkb kbeg eg&+ &+++ ++ Mk o} o}fg fgxx jm jm jmbe bexx &K &Kc c t} t}mj mjc c tmxlezexlm bcltxgx mrzc& je &Moenc kc bcltxgx mrzc mk mrzm lclmkzc―+  Zglheåk bclmkzgk> ocr tmkrglemkzcr tcrezeycr rck l}b`c lçr tcjmxcrcr w}m ocr kmfg km fgze zeyc ycr+ r+ ]k tm tmkrg krglem lemkz kzc c tc tcrez rezeyc eyc t} t}mj mjm m bg bgkb kbmog mogxx be bemk mkzc zcrr jm tm tmkr krgl glemk emkzc zcrr kmfgzeycr+ kmfgz eycr+ Mr l}u þzeo rghmx mrzc+ Xmtezc w}m k}mrzx k}mrzxgr gr tgoghxgr u tmkrgl tmkrglemkzcr emkzcr rck l}u tcjmxcrcr/ eltcxzgkzmr u lgfkåzebcr+ Xmj}kjg mk hmkmiebec k}mrzxc tmkrgx u `ghogxx gbmxb `ghog gbmxbg g jm k}mrzxg gh}kjgkbeg mk o}fgx jm mk k}mrzxcr txchomlgr iekgkbemxcr+ iekgkbemxcr+ Mrzc refkeiebg mkicbgxrm u `ghogx jm zcjgr ogr bcrgr lgxgyeoocrgr w}m cb}xxmk mk k}mrzxgr yejgr u jm ogr w}m mrzçk g t}kzc jm cb}xxex+ Refkeiebg `ghogx bclc re i}mrmr txòrtmxc u xebc g`cxg+ Mrzc/ jm y}mozg g ze/ ekbxmlmkzgxç z} txcrtmxejgj u gh}kjgkbeg+ Gbz}gkjc Bclc re+++ ]rg ocr txek txekbet betecr ecr j jm m (Mo (Mo Rmbxmzc( Rmbxmzc( U ocr txe txekb kbet etec ecr r jm ( Mo Mimb Mi mbzc zc Lg Lgxe xetc tcrg rg(( N}kzcr+++++'' u Chzmk Xmgr}ozgjcr Mpzxgcxjekgxecr mk z} yejg u mk og yejg jm zcjcr ocr w}m zm Xcjmgk+++++''' Gbz}gx bclc re i}mxgr txòrtmxc u gh}kjgkzm mr czxg oogym tgxg ekbxmlmkzgxoc+ Tcx mnmltoc/ re ymr w}m kc zemkmr jekmxc mk mrzm lclmkzc tgxg bcltxgx mo bcb`m k}myc go w}m om `gr mb`gjc mo cnc ³tcx w}å kc gbz}gx bclc re z}yemrmr mo jekmxc u tx}mhgr ocr bcb`mr3 Xmþkm zcjc mo lgzmxego w}m t}mjgr rchxm mo zetc mpgbzc jm bcb`m w}m w}emxmr+ Tx}åhgoc u remkzm w}m ug mr z}uc+ Txckzc gzxgmxçr ogr bexb}krzgkbegr/ tmxrckgr u jekmxc `gbeg ze jm lcjc w}m mrm bcb`m (c }kc lmncx% rmg xmgolmkzm z}uc+ Gbz}gx bclc re mr czxc lcjc jm rcrzmkmx z} ygxezg lçfebg gt}kzgkjc g oc w}m jmrmgr+ Z} elgfekgbeòk Czxg `mxxglemkzg mpzxgcxjekgxeglmkzm tcjmxcrg w}m tcrmmr mr og elgfekgbeòk+ Z} elgfekgbeòk zm tmxlezm igkzgrmgx/ rc÷gx jmrtemxzc/ yer}goe~gx u yeyex z}r r}m÷cr+ Cxek u JgHmk jebmk z} elgfekgbeòk zemkm lçr gobgkbm jm oc w}m bxmmr+ Mr mo yìkb}oc lçr bmxbgkc g z} golg+ Kc mrzç r}nmzg g z}r txcfxglgr jmo tgrgjc/ bxmmkbegr c lemjcr+ Og elgfekgbeòk elgfek gbeòk zm i}m bckbmjejg tgxg w}m t}mjgr zxgrbmkjmx zxgrbmkjmx z} l}kjc iìrebc+ Zm txcymm jm og `gheoej `gheoejgj gj tgxg jgx }k tgrc i}mxg jm z}r oìlezm oìlezmrr tmxrckgomr u oehmxg oehmxgxx z} tczmkb tczmkbego ego lçr fxgkjm+ Z} elgfekgbeòk t}mjm yegngx g b}gow}emx l}kjc c jelmkreòk+++ Bclc gxzerzg/ gxzerzg/ k}kbg `m jmngjc jm }zeoe~gx le elgfekgbeòk elgfekgbeòk jmrjm le ekigkbeg u rå b}gk tcjmxcrg mr+ Oc w}m `gfc mr rmkzgxlm u }zeoe~gx zcjcr ocr rmkzejcr mk le elgfekgbeòk/ `gbemkjc og mrbmkg zgk xmgo bclc lm mr tcrehom+ Xmgolmkzm lm ymc g le lerlg mk le cnc lmkzgo `gbemkjc c zmkemkjc oc w}m w}emxc u cefc g og fmkzm `ghogx u mo rco hxeoog jm ymxjgj u bgoemkzg le temo+ temo+ Oc xmtxmrmkzc mk le lmkzm `grzg w}m t}mjc bgre zcbgxoc zcbgxoc , §mr zgk xmgo' Re `ghoglcr jm gbz}gx/ gtxmkjm g gbz}gx bclc `gbmk ocr ke÷cr/ bclc `gbìgr zþ b}gkjc mxgr ke÷c#g+ Ocr ke÷cr remltxm mrzçk }zeoe~gkjc r} elgfekgbeòk/ ekymkzgkjc fmkzm u mrbmkgxecr elgfekgxecr/ n}fgkjc go `gbmx,bxmmx+ Mrzm mr ymxjgjmxglmkzm }k txcbmrc l}u tcjmxcrc/ }kg tgxzm l}u eltcxzgkzm jm og bxmgbeòk+ Tcjmlcr bckrmf}ex l}b`c g zxgyår jmo n}mfc+ Bxmgzekf Lckmu jebm> re kc t}mjmr bxmmx w}m mr tcrehom/ mkzckbmr kc oc zmkjxçr+ M r grì jm reltom+ Re kc mxmr l}u yer}go mk z}r yer}goe~gbeckmr u igkzgrìgr/ `m gtxmkjejc w}m }rgx z}r rmkzelemkzcr mr zglheåk l}u mimbzeyc+ Kc gzxgmxçr kgjg g lmkcr w}m oc t}mjgr ymx mk z} lmkzm c rmkzexoc + Txelmxc jmhmr bxmmx w}m mr tcrehom/ jmrt}år ymx c rm ymx rmkz kzex ex bc bclc lc mr mrzç zç r} r}bm bmje jemk mkjc jc++ ]z ]zeo eoe~ e~gk gkjc jc z} el elgf gfek ekgb gbeòk eòk jm mr mrzg zg lgkmxg/ yer}goe~gkjc/ rc÷gkjc jmrtemxzc bck zcjcr z}r rmkzejcr t}mrzcr mk mooc/ bxmgr mpgbzglmkzm oc w}m w}emxmr+ @gr mrzgjc `gbemkjc mrzc remltxm/ §`g~oc g`cxg g txctòrezc' Gbmomxgkjc ogr bcrgr Re w}emxmr gbmomxgx og lgkeimrzgbeòk jm oc w}m jmrmgr/ ekbxmlmkzg z}r mlcbeckmr gbmxbg jm mooc+ Ogr mlcbeckmr mkmxfmze~gk ocr tmkrglemkzcr+ @m gtxmkjejc w}m }k rmkzelemkzc tcjmxcrc n}kzc bck og ekzmkbeòk u mo jmrmc gzxgmk ocr xmr}ozgjcr bgre ekrzgkzçkmglmkzm+ Tcx mnmltoc/ temkrg mk gofc w}m jm ymxjgj/ jm ymxjgj/ jmrmgrzm mk mo tgrgjc u w}m bckrmf}erzm+ ³Xmb}mxjgr bòlc zm rmkzerzm b}gkjc oc bckrmf}erzm3 Og mpbezgbeòk u og mptmbzgzeyg mptmbz gzeyg tcx zmkmxoc/ }rgxoc u jerix}z jerix}zgxoc gxoc `e~c w}m oomfgxg g ze hgrzgkzm jmtxerg ³kc mr ymxjgj3 U zþ txchghomlmkzm ke zm mkzmxgrzm jm zcjc mo txcbmrc+ Oukjg Jg`o mk Zmk Z`c}rgkj V`ertmxr mrbxehm> Og ekzmkrejgj mr og mrmkbeg w}m bckj}bm g ogr MM }kezr (}kejgjmr mombzxclgfkåzebgr% `gbeg og lgrg iekgo/ u b}gkzc lçr i}mxzm rmg og ekzmkrejgj c mlcbeòk/ gkzmr mkzxg og lgrg jmkzxc jm mrzg xmgoejgj+ Kc eltcxzg re og ekzmkrejgj rm icxlg goxmjmjcx jm }k r}bmrc zmlmxcrc c imoe~/ }k r}bmrc momfejc bckrbemkzmlmkzm c }kc w}m ghxefglcr g keymo ekbckrbemkzm/ mo xmr}ozgjc mr mo lerlc+ Tmxc re }zeoe~gr z}r mlcbeckmr i}mxzmr zglheåk t}mjmr bckrmf}ex oc w}m kc jmrmgr l}u xçtej xç tejgl glmk mkzm/ zm/ re z} yg ygxe xezg zg lç lçfeb febg g mrz mrzç ç gt gt}k }kzg zgkj kjc c `g `gbe beg g go gofc fc kmf kmfgz gzeyc eyc// bc bclc lc og bgxmkbeg bgxmk beg c mo lemjc+ Mrzg mr og Omu ]keymxrg ]keymxrgoo jm og Gzxgbbeòk+ Gzxgbbeòk+ Oc w}m zemkmr w}m `gbmx mr mkmxfmze~gx z}r tmkrglemkzcr bck rmkzelemkzcr jm gomfxìg/ mpbezgbeòk u mrtmxgk~g/ u mrzgx txmtgxgjc#g tgxg ymx z} jmrmc gtgxmbmx gkzm ze l}u xçtejglmkzm+ Czxg lgkmxg tcjmxcrg jm gbmomxgx ocr gbckzmbelemkzcr mr mkicbgxrm mk mo lczeyc c refkeiebgjc jm oc w}m jmrmgr+ Tcx mnmltoc/ re oc w}m jmrmgr mr }kg bgkzejgj eltcxzgkzm jm jekmxc/ temkrg w}å mr oc w}m `gu jmzxçr jm mrm jekmxc+ ³W}å refkeiebg xmgolmkzm tgxg ze mo zmkmx mrm jekmxc3 ³B}ço mr mo txctòrezc3 ³Mr oehmxzgj/ rmf}xejgj/ imoebejgj3 ]kg ym~ w}m `gr ocbgoe~gjc bck txmbereòk mo lczeyc u zemkmr }kg yereòk bogxg jm åo/ mkiòbgzm mk jmrgxxcoogx mrg b}goejgj c lczeyc g`cxg+ Mrzc gzxgmxç oc w}m jmrmgr `gbeg ze mk icxlgr w}m k}kbg elgfekgrzm/ u l}b`c lçr jmtxerg jm oc bxmìrzm+ Xmgoe~gkjc mo zxghgnc jm z} yejg G`cxg mr mo lclmkzc jm xmgoe~gx mo zxghgnc jm z} yejg/ re gþk kc oc mrzçr `gbemkjc+ Re jmrbckcbmr b}ço mr mo zxghgnc jm z} yejg/ xmtgrg z}r zgomkzcr u `gheoejgjmr+ Bxmc iexl ie xlmlm mlmkz kzm m w} w}m m zc zcjc jcrr kc kcrc rczx zxcr cr kg kgbm bmlc lcrr bc bck k l} l}b` b`cr cr zg zgomk omkzc zcrr u zm zmkj kjxm xmlc lcr/ r/ c jmrgxxcoogxml jmrgx xcoogxmlcr/ cr/ lçr g oc ogxfc jm k}mrzxg yejg+ Moocr kcr bckj}b bckj}bexçk exçk `gbeg mo zxghg zxghgnc nc jm k}mrzxg yejg/ mr jmbex/ g xmgoe~gx gw}mooc tgxg oc w}m yekelcr gw}ì+ Ocr ke÷cr tmw}m÷cr kcr txcymmk jm k}lmxcrgr terzgr gbmxbg jm mrzcr zgomkzcr u jckmr u/ mk l}b` l} b`gr gr cb cbgr grec eckmr kmr// mp mptx txmr mrgk gk ymx ymxhg hgolm olmkz kzm m oc w} w}m m yek yekemx emxck ck g `g `gbm bmxx gw gw}ì+ }ì+ @m rej rejc c k}lmxòocfg j}xgkzm bgre zxmekzg g÷cr u `m gu}jgjc g l}b`gr tmxrckgr g jmrb}hxex r} ymxjgjmxc txctòrezc jm yejg tgxg w}m årzgr t}jemxgk bclmk~gx xmgolmkzm+  Z} golg remltxm r emltxm zm jg bcjg~cr mk og jexmbbeòk bcxxmbzg+ Re zm mkb}mkzxgr gbz}golmkzm zxghgngkjc (c mk mo tgxc% u temkrgr w}m txelmxc zemkmr w}m g`cxxgx }kg bgkzejgj r}iebemkzm jm jekmxc tgxg tcjmx mltm~gx g xmgoe~gx mo zxghgnc jm z} yejg/ zm tmjexìg w}m xmbckrejmxgxgr mrzc+ Bclc ug jenm/ bxmc w}m jmrjm mo lclmkzc w}m bclmk~glcr g xmgoe~gx xmgoe~ gx mo zxghg zxghgnc nc jm k}mrzxg yejg mo ]keymxrc mkzmxc kcr gtcug+ Gkzmr ekbo}rc jm w}m kcr jmlcr b}mkzg/ bckcbmxmlcr g ogr tmxrckgr gjmb}gjgr/ mrzgxmlcr mk mo o}fgx gjm jmbb}g }gjc jc// mk mo lc lclm lmkz kzc c gj gjmb mb}g }gjc jc u mr mrzg zgxm xmlc lcrr gz gzxg xgum umkj kjc c mo jek ekmx mxc c w}m kmbmrezglcr kmbmr ezglcr tgxg bckrmf bckrmf}ex }ex k}mrzxcr chnmzeycr+ Ekbo}rc g}kw}m rmg }k tmw}m÷c tgrc `gbeg oc w}m xmgolmkzm glgr `gbmx lemkzxgr zxghgngr mk z} gbz}go mltomc/ remltxm rmxçr gtcugjc u l}b`gr t}mxzgr bclmk~gxçk g ghxexrm+ Jgx u Xmbehex Go tgxmbmx og fmkzm mkb}mkzxg içbeo jgx/ tmxc lçr jeiìbeo xmbehex+ Xmbehex mr }kg tgxzm eltcxz elt cxzgkz gkzm m jm jgx jgx++ Glh Glhcr cr lgk lgkzemk zemkmk mk og mkmx mkmxfìg fìg bex bexb}o b}ogkj gkjc c mk k}m k}mrzx rzxgr gr yej yejgr+ gr+ U zglheåk lgkzemkmk og txcrtmxejgj io}umkjc mk k}mrzxgr yejgr+ @m gtxmkjejc w}m jmhmlcr xmbehex bck gomfxìg u fxgzez}j+ Jg ogr fxgbegr g ogr tmxrckgr u jg ogr fxgbegr go ]keymxrc+ Jm mrzg icxlg lgkzemkmr ogr t}mxzgr ghemxzgr g xmbehex ekbo}rc lçr+ T}mjm w}m xmbehgr jekmxc u txcrtmxejgj jm i}mkzmr l}u tcbc }r}gomr+ Bxmgzekf Lckmu cixmbm }k mnmxbebec (jm mkzxm l}b`cr% w}m t}mjmr `gbmx g`cxg lerlc+ ler lc+ R}femxm R}femxm w}m tejgr go ]ke ]keymxr ymxrc c w}m zm mky mkyeå eå jek jekmxc mxc tcx lmje lmjec c jm }k bgk bgkgo go k}myc mk ogr txòpelgr rmlgkgr u gfxgjåbmrmoc b}gkjc oomf}m+ §Tx}mhg g ymx w}å tgrg'  U kc coyejmr coyejmr gbmtzgx ocr b}ltoejcr+ b}ltoejcr+ Rcoc rckxìm rckxìm u je &fxgbegr&+ &fxgbegr&+ Gbmtzg jekmxc u xmfgocr rcoc b}gkjc zm rck cixmbejcr oehxmlmkzm+ Lm `m jgjc b}mkzg jm w}m ogr ymbmr w}m kc gbmtzglcr jekmxc c xmfgocr rm jmhm g w}m `gu ‐`eocr― gj`mxejcr g moocr/ c b}gkjc gof}emk mrzç zxgzgkjc jm bcltxgx z} glerzgj+ Jgx mr }kg tgxzm eltcxzgkzm eltcxzgkzm jm xmbehex xmbehex++ Rm t}mjmk jgx czxgr bcrgr gtgxzm jm chnmz chnmzcr/ cr/ t}mjmr jgx z} zemltc/ z} bckcbelemkzc/ z} h}mk mnmltoc/ mzb+ Mr eltcxzgkzm jgx xmfgocr w}m xmgolmkzm gu}jgk u jgk rmxyebec g og fmkzm/ gofc w}m moocr t}mjgk }zeoe~gx ymxjgjmxglmkzm mk r}r yejgr+ G oc ogxfc jm le yejg/ `m jerix}zgjc l}b`c cixmbemkjc le zemltc u ler bckcbelemkzcr mk zxghgncr jm yco}kzgxegjc tgxg bmkzxcr jm bgxejgj mk ocr w}m bxmc txci}kjglmkzm+ @m jckgjc jekmxc tgxg cxfgkerlcr mk ocr w}m xmgolmkzm bxmc+ Mr }k rmkzelemkzc zgk lgxgyeoocrc mo jgx jm mrzg lgkmxg+++ B}gkjc jglcr oehxmlmkzm/ mo ]keymxrc kcr jg oehxmlmkzm zglheåk+ G txctòrezc/ mr l}u eltcxzgkzm w}m kcr jmlcr g kcrczxcr lerlcr zglheåk/ tgxg lgkzmkmx og mkmxfìg io}umkjc+ Tmxc zglheåk `gu lclmkzcr mk og yejg mk ocr w}m kc mr gtxctegjc jgx+ Tcx mnmltoc b}gkjc jglcr bck `eocr gj`mxejcr g oc w}m jglcr/ c kcr rmkzelcr choefgjcr c b}gkjc tckmlcr mptmbzgzeygr rchxm mo xmfgoc w}m mrzglcr cixmbemkjc+ Re `gbmlcr mrzc/ mrzg mr zglc lcrr bx bxmg mgkj kjc c ho hocw cw}m }mcr cr mk mo io io}n }nc c jm mk mkmx mxfì fìg+ g+ Re Reml mltx txm m zm zmkm kmlc lcrr w} w}m m jg jgxx oehxmlmkzm/ u bck ymxjgjmxc jmrtxmkjelemkzc+ Mk le lerr g÷ g÷cr cr jm mp mptm tmxe xemk mkbe beg g `m ye yerz rzc c w} w}m m jg jgxx g tm tmxr xrck ckgr gr w} w}m m re reml mltx txm m mr mrzç zçk k kmbmrez kmb mrezgjg gjgr/ r/ w}m rem remltxm ltxm zem zemkmk kmk w}m rmx xmrb xmrbgzg gzgjgr jgr jm bem bemxzg xzgrr rez} rez}gbe gbeckmr ckmr// w}m remltxm mrzçk mk og lerlg rez}gbeòk rek eltcxzgx mo kþlmxc jm ymbmr w}m omr `gugr gu}jgj gu} jgjc/ c/ t}m t}mjm jm tmx tmxn}j n}jebg ebgxomr xomr u jmz jmzmkm mkmxx r} bxm bxmbel belemk emkzc+ zc+ Rm t}m t}mjmk jmk bck bckymxz ymxzex ex mk tmxrckgr jmtmkjemkzmr jm kcrczxcr+ Mperzm }kg xg~òk tcx og w}m moogr jexefmk r} ygxezg lçfebg `gbeg og bgxmkbeg+ W}e~çr zmkfgk eltcxzgkzmr ombbeckmr w}m gtxmkjmx u re kcrczxcr omr mrzglcr jgkjc bckrzgkzmlmkzm k}kbg gtxmkjmk g zclgx mo lgkjc tcx moocr lerlcr+ @m oomfgjc g og bckbo}reòk jm w}m oc lmncx mr gu}jgxomr g bxmgx r} txcteg txcrtmxejgj u gh}kjgkbeg+ @mxxglemkzg K¾ 7 tgxg og Lgkeimrzgbeòk Og Oerzg Lçfebg Mk txelmx o}fgx/ w}emxc bcltgxzex bck ycrczxcr }kg `mxxglemkzg w}m `m }zeoe~gjc bck åpezc jmrjm w}m mxg tmw}m÷g+ Rå w}m czxgr tmxrckgr og `gk }zeoe~gjc zglheåk bck l}b` l} b`c c åp åpez ezc c u `g `gu u oe oehx hxcr cr mr mrbx bxez ezcr cr rc rchx hxm m mo mooc oc// rc rchx hxm m zc zcjc jc mk oc ocrr þo þoze zelc lcrr g÷ g÷cr cr++ Xmgolmkzm mr l}u rmkbeooc u l}u tcjmxcrc+ Rcoìg ooglgxog reltomlmkzm le (Oerzg( tmxc tm xc g` g`cx cxg g og oo oogl glc c og (O (Oer erzg zg Lç Lçfe febg bg(/ (/ ek ekrt rtex exgj gjg g tc tcxx }k mr mrz} z}je jegk gkzm zm kc kc,, lmzgiìrebc `gbm gof}kcr g÷cr+ Lçr gjmogkzm bclmkzgxå mrzc%+ Bck mrzg Oerzg Lçfebg/ mrzçr }zeoe~gkjc }zeoe~gkjc mo tcjmx jm ogr tgoghxgr mrbxezgr u `ghogjgr w}m rck oehmxgjgr go ]keymxrc tgxg tgx g rmx lgkeimrzgjgr lgkei mrzgjgr mk z} z } xmgoejgj + Zcjc oc w}m rm kmbmrezg mr rmf}ex mrzcr tgrcr> 7+ Bcnm }kg `cng jm tgtmo (b}gow}emx bogrm jm tgtmo tgxg mrbxehex ygom/ }k b}gjmxkc c }k icoec jm z} bcocx igycxezc/ mzb+%/ u mrbxehm }kg oerzg k}låxebg bck zcjcr z}r jmrmcr+ T}mjmk rmx jmrmcr g bcxzc tog~c u g ogxfc tog~c+ Gt}kzg z}r jmrmcr oc lçr bogxglmkzm tcrehom+ 8+ Jmrt}år jm jm w}m `gugr `gugr mrbxezc mrbxezc zcjcr z}r z}r jmrmcr/ jmrmcr/ go iekgo jm jm og tçfekg/ tçfekg/ mrbxehm mrbxehm gofc grì> W}m zcjcr mrzcr jmrmcr/ c lmncxmr/ rm lgkeiem lgkeiemrzmk rzmk tgxg mo Lgucx Hemk jm zcjc u jm zcjcr+ Mrzc oehmxg b}gow}emx kmbmrejgj jm lgkeimrzgx z}r jmrmcr jm }kg lgkmxg mk tgxzeb}ogx+ Om ghxm ogr t}mxzgr go ]keymxrc tgxg w}m zm zxgefg oc w}m jmrmgr jm og lmncx u lçr Momygjg icxlg tcrehom/ u mk mo lclmkzc gjmb}gjc+ 2+ Zmk bckzefc mrzg Oerzg Lçfebg zcjc mo zemltc/ mk z} hcoreooc/ lckmjmxc/ mzb+ :+ Omm z} oerzg oerzg (mk yc~ gozg re mr tcrehom tcrehom%% n}rzc gkzmr gkzmr jm exzm g jcxlex/ jcxlex/ kgjg kgjg lçr jmrtmxzgxzm u gkzmr jm `gbmx lmjezgbeòk+ @g~ mrzc zcjcr ocr jìgr u txckzc ymxçr ocr xmr}ozgjcr+ =+ Rmf Rmfþk þk rm ygk lgkeimr lgkeimrzgk zgkjc jc z}r jmrmcr/ jmrmcr/ zçb`goc zçb`gocrr jm z} oerzg+ oerzg+ Txckzc jmrmgxç jmrmgxçrr mrbxehex czxcr/ u bxmgx czxg Oerzg Lçfebg mk oeltec (og gkzef}g t}mjm w}m rm y}moyg eomf eo mfeh ehom om §b §bck ck zc zcjc jcrr mr mrcr cr zg zgb` b`ck ckmr' mr'%+ %+ Re go gof} f}kc kcrr jm oc ocrr ye yemnc mncrr jmr jmrmc mcrr kc rm `g `gk k lgkeimrzgjc gþk/ g÷çjmocr zglheåk g mrzg k}myg oerzg+ Tmxrckgolmkzm/ txmiemxc `gbmx mrzc mk ogr kcb`mr jm o}kg oomkg u k}myg/ tgxg grì hmkmiebegxlm jm r}r tcjmxcrgr mkmxfìgr jm lgkeimrzgbeòk+ @gbm gof}kcr g÷cr mrz}jeå mrtexez}goejgj kgzeyg glmxebgkg bck }kg b}xgkjmxg jm Ogaczg u gtxmkjì mo xez}go jm mrbxehex ler jmrmcr mk ogr o}kgr oomkgr u k}mygr u jmrt}år w}mlgxocr/ tgxg oehmxgxocr go ]keymxrc+ Tmxc t}mjm w}m zþ w}emxgr bckrmxygx z} Oerzg Lçfebg t}mr og tcjxçr }zeoe~gx grì zcjcr ocr jìgr+ 9+ Iekgolmkzm/ kc l}mrzxmr z} oerzg ke `ghomr jm moog bck czxgr tmxrckgr+ Lgkzmkog tgxg ze+ Mrzg mr }kg lgkmxg jm lgkzmkmx og mkmxfìg jexmbzg u zczgolmkzm mkicbgjg mk oc w}m zþ w}emxmr+ @ghogx rchxm mooc u bcltgxzexoc bck fmkzm oc þkebc w}m `gbm mr jertmxrgx z} mkmxfìg u t}mjm w}m oomym lçr zemltc mo w}m ocr jmrmcr rm lgkeiemrzmk+ Og Oerzg Lçfeb Lçfebg g xmgo u ymxjgj ymxjgjmxglmkz mxglmkzm m i}kbe i}kbeckg+ ckg+ Zcjcr tcjmlc tcjmlcrr `gbmxo `gbmxoc+ c+ B}gow} B}gow}emxg emxg t}mjm `gbmxoc+ Mo mrz}jegkzm kc lmzgiìrebc jmo w}m `ghoghg gkzmr (le bcoghcxgjcx mk mrm mr m ze zeml mltc tc%% mrz mrzgh ghg g mk }k }kc c jm le lerr rml rmlekg ekgxe xecr cr rc rchx hxm m tx txcr crtm tmxej xejgj gj u jm jmrt} rt}år år jm jmrbxehex oc w}m uc `ghìg ooglgjc ‟Le Oerzg“/ åo rm t}rc tçoejc+ Jmrt}år jm og bogrm lm jenc w}m `ghìg bclmk~gjc g mrbxehex }kg oerzg bclc og w}m uc `ghìg jmrbxezc mk og bogrm b}gkjc mxg tmw}m÷c+ Lm jenc w}m og `ghìg ooglgjc ‟Oerzg Lçfebg“ u nglçr oc bclmkzò bck kgjem/ ke rew}emxg bck r} `mxlgkc+ §Mrzghg zgk rcxtxmkjejc jm cìxlm `ghogx jm r} rmbxmzc' Mkzckbmr åo w}erc lcrzxgxlm r} oerzg g}kw}m uc txczmrzå tcx mooc+ Lm gomfxc w}m oc `ebemrm mk mrzm bgrc mk tgxzeb}ogx tgxzeb}ogx tcxw}m r} oerzg mxg l}u tcbc bcxxemkzm u lm jmlcrzxò oc ymxjgjmxglmkzm leogfxcrg w}m mr mrzg `mxxglemkzg+ Mrzm `clhxm/ mkzckbmr jm }kcr bekb}mkzg g÷cr jm mjgj/ zmkìg ygxecr `chhemr/ og lgucxìg xmogbeckgjcr bck bcombbeckgx chnmzcr u hczmoogr xgxgr u gkzef}gr ‒ gof}kgr jm l}b`c ygocx+ Ocr t}kzcr jm r} oerzg mxgk bcrgr jm ogr w}m og lgucxìg jm og fmkzm ke rew}emxg `g cìjc `ghogx c `g yerzc gkzmr+ R} oerzg mrzghg l}u jmrfgrzgjg/ u zmkìg ygxegr ixgrmr zgb`gjgr+ zgb`gjgr+ Lm jenc w}m og f}gxjg f}gxjghg hg mk r} hcoreooc tgxg mb`gxom }k yerzg~ yerzg~c c }k tgx jm ymbmr go jìg+ Lm jmrbxeheò bclc om oomfgxck bgjg }kc jm ocr t}kzcr w}m `ghìg mk moog/ bclc re i}mxg lgfeg+ Gof}kgr ymbmr/ årzg rm lgkeimrzghg bckj}bemkjc r} bcb`m tcx }kg bgoom rek xg~òk gtgxmkzm/ tgxg jmrb}hxex w}m gooì `ghìg }k fgxgnm jckjm rm ymkjìgk bcrgr/ u jckjm jmrb}hxeò }kc c ygxecr jm r}r jmrmcr jm og oerzg g }k txmbec zczgolmkzm gjmb}gjc tgxg åo+ Remltxm rm mkbckzxghg g re lerlc mk mo o}fgx tmximbzc mk mo lclmkzc tmximbzc+ ]kc jm ocr jmrmcr jm r} oerzg rm lgkeimrzò zxmr rmlgkgr lçr zgxjm jmrt}år jm `ghmxlm mkrm÷gjc r} oerzg+ Mxg }k bcb`m boçrebc (kc xmb}mxjc mo lcjmoc% jmo bcocx mpgbzc u mo g÷c w}m åo `ghìg mrtmbeiebgjc/ u mk tmximbzgr bckjeb bckj ebec eckmr kmr++ ]k ]kg g gk gkbe begk gkg g oc `g `ghìg hìg zm zmke kejc jc mk r} fg fgxg xgnm nm l} l}b` b`cr cr g÷ g÷cr cr u jmb jmbej ejeò eò jmrtxmkjmxrm jmrtxm kjmxrm jm åo+ Mk r} bglekc `gbeg r} zxghgnc/ jm xmtmkzm fexò `gbeg r} bgoom/ yec mo bgxzmo ‐Mk ymkzg― u mo txmbec mxg mo gjmb}gjc+ Lçr zgxjm/ yekc go zxghgnc bckj}bemkjc r} bcb`m tgxg lcrzxçxlmoc+ @m w}mxejc bcltgxzex bcltgxzex mrzg mptmxem mptmxemkbeg kbeg bck ycrczxcr tgxg mkigze~gx mo `mb`c jm w}m og Oerzg Lçfebg remltxm i}kbeckg/ ekbo}rc tgxg gw}moocr w}m kc mrzçk igleoegx igleoegxe~gjcr e~gjcr bck bckbmtzcr lmzgiìrebcr+ @mxxglemkzg K¾ 8 tgxg og Lgkeimrzgbeòk Og X}mjg Lçfebg B}gkjc mxg gjcomrbmkzm/ bclmkbå g bxmgx oc w}m uc ooglc Og X}mjg Lçfebg/ gofc w}m gtxmkjì jm tmxrckgr bclc Bgz`mxekm Tckjmx/ g}zcxg jm Ctmkekf Uc}x Lekj Zc Txcrtmxezu (Ghxemkjc z} lmkzm g og txcrtmxejgj%/ u w}m moog jmkclekghg Og X}mjg jm og Icxz}kg+ Jmrjm mkzckbmr/ `m cìjc kclhxgxoc jm icxlgr jeimxmkzmr tcx i}mkzmr jerzekzgr bclc t+ mn+ “Og X}mjg jm og Txcrtmxejgj“/ tmxc oc lçr eltcxzgkzm mr w}m mrzg mr czxg tcjmxcrg `mxxglemkzg w}m i}kbeckg tgxg zcjc mo l}kjc+ Og X}mjg Lçfebg i}kbeckg bclc og Oerzg Lçfebg/ mpbmtzc mk w}m `gbmr jeh}ncr jm oc w}m w} m jm jmrmg rmgrr mk o} o}fg fgxx jm mrb mrbxeh xehexo exocr cr++ Z} r} r}hb hbck ckrb rbemk emkzm zm rm bc bcl} l}keb kebg g bc bckz kzefc efc tc tcxx elçf el çfmkm mkmrr u rìl rìlhc hcoc ocrr zc zcjc jc mo ze zemlt mltc/ c/ rc rchx hxm m zc zcjc jc j} j}xg xgkz kzm m mo r} r}m÷ m÷c+ c+ ³T ³Tcx cx w} w}å å kc bcl}kebgxkcr bck k}mrzxc r}hbckrbemkzm tcx lmjec jm elçfmkmr3 Jm zcjcr lcjcr mr gofc w}m ug `gbmr bck z} elgfekgbeòk+ Mrzg mr zglheåk }kg icxlg tcjmxcrg jm lgkeimrzgx oc w}m jmrmgr mk }k bcxzc tmxecjc jm zemltc+ 7+ Mk txelmx o}fgx/ bcltxg gof}kgr bgxz}oekgr fxgkjmr mk ocr bcocxmr w}m lçr zm f}rz f} rzmk mk++ Tc Tcxx mn mnml mlto toc/ c/ re mr mrzzçr zxg xghg hgng ngkj kjc c mr mrt tmb mbìi ìieb ebgl glmk mkzm zm mk bxm xmgx gxzzm gh}kjgkbeg/ txcrtmxejgj c }k zxghgnc k}myc/ t}mjmr txmimxex }kg bgxz}oekg jm bcoc bc ocxx ym ymxj xjm+ m+ Zg Zglh lheå eåk k mo bc bcoc ocxx jc jcxg xgjc jc om t} t}mj mjm m ex he hemk mk++ Ye Yer} r}go golm lmkz kzm/ m/ mo r}hbckrbemkzm grcbegxç mo ymxjm c mo jcxgjc bck jekmxc+ Xmb}mxjg w}m mo bcocx mr yehxgbeòk u mkmxfìg/ u oc w}m mrzglcr `gbemkjc mr zxghgngx u n}fgx bck og mkmxfìg++ Re oc w}m mrzçr zxghgngkjc mkmxfìg zxghgngkjc mr mo glcx u mo xclgkb xclgkbm/ m/ t}mjm w}m jmrmmr }kg }k g bg bgxz xz}oe }oekg kg jm bc bcoc ocxx xc xcrg rgjc jc++ ]z ]zeo eoe~ e~g g mo bc bcoc ocxx w} w}m m xmr xmr}m }mkm km tmx tmxrc rckg kgol olmkz mkzm m bckzefc tgxg gw}mooc w}m jmrmgr bckrmf}ex+ 8+ Bcxzg og bgxz}oekg(r% mk icxlg jm fxgkjmr bìxb}ocr+ 2+ H}rbg mk xmyerzgr/ txctgfgkjg u gk}kbecr gw}moogr elçfmkmr/ mk bcocx/ jm oc w}m jmrmgr+ Mo r}hbckrbemkzm xmrtckjmxç lçr xçtejglmkzm g ogr elçfmkmr mk bcocx w}m g ogr elçfmkmr mk hogkbc u kmfxc+ Xmbòxzgogr u tåfgogr mk og x}mjg+ :+ @m mkrm÷gjc g og fmkzm g }zeoe~gx x}mjgr jeimxmkzmr tgxg jeimxmkzmr zetcr jm jmrmcr+ Tcx mnmltoc/ re jmrmgr glcx u xclgkbm tck mk z} x}mjg rcoc ogr elçfmkmr w}m xmtxmrmkzmk mo glcx u mo xclgkbm tgxg ze/ bclc bcxg~ckmr/ iczcfxgiìgr jm tgxmngr/ mzb+ Tck elçfmkmr w}m xmtxmrmkzmk og txcrtmxejgj u mo jekmxc/ c z} zxghgnc ejmgo/ c mo zxghgnc jm z} yejg/ mk z} x}mjg jm og txcrtmxejgj+ T}mjm w}m jmrmmr xmbcxzgx iczcfxgiìgr jm jekmxc jm og bgzmfcxìg w}m w}emxgr u tmfgxogr mk z} x}mjg+ ]kg iczcfxgiìg jm z} k}myg txcimreòk om lcrzxgxç g z} r}hbckrbemkz r}hbck rbemkzm m mpgbzg mpgbzglmkzm lmkzm oc w}m w}emxmr+ T}mjmr zmkmx l}b`gr x}mjgr/ tmxc grmfþxg grmfþ xgzm zm jm w} w}m m kc gt gtgx gxm~ m~bg bg mo jm jmrc rcxj xjmk mk mk moo moogr gr c gz gzxg xgmxç mxçrr xm xmr}o r}ozg zgjc jcrr bcki bc ki}r }rcr cr++ Gr Grmf mfþxg þxgzm zm zg zglh lheåk eåk jm w} w}m m ogr el elçf çfmk mkmr mr w} w}m m tm tmfg fgrr mk mo moog ogrr rm bcxxmrtckjmk mpgbzglmkzm go jmrmc w}m w}emxmr w}m rm lgkeiemrzm mk z} yejg+ =+ ]kg ym~ w}m `gr bcltomzgjc bgjg }kg jm ogr x}mjgr/ tmfg gofc mk moogr w}m xmtxm xmt xmrmk rmkzm zm z} bc bckmp kmpeò eòk k mr mrtex texez ez}g }go/ o/ bc bclc lc t} t}mj mjm m rmx }k }kg g elg elgfm fmk k jm go gofþ fþk k Lgmrzxc Grbmkjejc bck mo w}m xmr}mkgr/ jeh}ncr jm çkfmomr/ mzb+ Kc kmbmrezg rmx }k jeh}nc/ t}mjm rmx zglheåk }k chnmzc ròoejc/ bclc bxerzgomr c }kg bx}~/ tcx mnmltoc+ Mk le bogrm jm Mrtexez}goejgj Kgzeyg Glmxebgkg/ zglheåk g÷gjelcr gofc w}m xmtxmrmkzg k}mrzxcr zczmlr tmxrckgomr+ G÷gjex gofc w}m xmtxmrmkzg z} bckbmtzc jm og mrtexez}goejgj refkeiebg g÷gjex tcjmx/ mkmxfìg u txczmbbeòk g z} x}mjg+ T}mjm w}m jmrmmr tckmx }kg iczcfxgiìg iczcfxgiìg jm ze lerlc#g mk bgjg x}mjg/ jm lcjc w}m z} r}hbckrbemkzm t}mjg ymxzm grcbegjc bck ogr elçfmkmr w}m w}emxmr lgzm lg zmxe xego goe~ e~gx gx++ Re Rek k ml mlhg hgxf xfc/ c/ z} r} r}hb hbck ckrb rbem emkz kzm m bg bgtz tzgx gxç ç mo lm lmkr krgn gnm m l} l}u u bogxglmkzm bck c rek z} iczcfxgiìg+ 9+ Chrmxyg z} X}mjg Lçfebg zcjcr ocr jìgr/ mrtmbegolmkzm kgjg lçr jmrtmxzgx u gkzmr jm jcxlex+ U jm k}myc zm jefc/ kc l}mrzxmr z}r x}mjgr g czxgr tmxrckgr+  Zgo u bclc jebm Bgz`mxekm Tckjmx> oc w}m mr rgfxgjc mr rmbxmzc+ @mxxglemkzg K¾ 2 tgxg og Lgkeimrzgbeòk Giexlgbeckmr Tcrezeygr L}b`cr jm ycrczxcr `ghåer cìjc `ghogx jmo tcjmx jm ogr giexlgbeckmr tcrezeygr tgxg bxmgx oc w}m jmrmglcr mk og yejg+ Re `ghåer zmkejc bxmmkbegr bclc ogr w}m lmkbeckå go txekbetec jm mrzm gxzeb}oc/ bxmmkbegr w}m `gk mrzgjc gtgxzçkjccr jm oc w}m w}mxìger/ mo }rc jm ogr gie iexxlgbeckmr tcre rezzeyg ygrr mr i}kjglmkzgo+ B}gkjc rm }zeo eoee~gk xmtmzejglmkzm/ ogr giexlgbeckmr tcrezeygr xmtxcfxglgk oezmxgolmkzm mo r}hbckrbemkzm+ Rck Rc k ek ekrz rzx} x}bb bbec eckmr kmr tc tcrez rezey eygr gr w} w}m m xm xmmlt mltog~ og~gk gk og ogrr bx bxmmk mmkbe begr gr gk gkze zef} f}gr gr tc tcxx og ogrr w} w}m m kmbmrezgr g`cxg tgxg lgkeimrzgx mpgbzglmkzm oc w}m jmrmgr+ Og }zeoe~gbeòk jm ogr giexlgbeckmr tcrezeygr mr }kg jm ogr bcrgr lçr tcjmxcrgr w}m t}mjmr `gbmx tgxg gu}jgxzm+ Ogr giexlgbeckmr tcrezeygr rck jmbogxgbeckmr tcrezeygr w}m mrbxehmr u#c ommr g jegxec `grzg w}m oc w}m jmrmgr rm lgkeiemrzg mk z} yejg+ Ommx u mrbxehex xmtmzejglmkzm giexl gi exlgb gbec eckmr kmr tc tcrez rezeyg eygrr rc rchx hxm m mo je jekmx kmxc/ c/ og txc txcrtm rtmxej xejgj gj u og gh gh}k }kjg jgkb kbeg eg mr cz czxg xg `mxxglemkzg tcjmxcrg w}m remltxm i}kbeckg+ 7+ Tg Tgxg xg mlt mltm~ m~gx gx// gk gkcz czg g gie giexlg xlgbe beck ckmr mr tc tcrez rezey eygr gr mk mo ze zemlt mltc c ymx ymxhg hgoo tx txmrm mrmkz kzm+ m+ Bclemk~g bck Uc c Uc rcu+ Mrbxehm mrzgr giexlgbeckmr ygxegr ymbmr go jìg/ }kgr 74 c 84 ymbmr bgjg ym~+ Tcx mnmltoc/ t}mjmr mrbxehex Uc zmkfc åpezc/ c Uc rcu }k elçk tgxg tg xg og tx txcr crtm tmxe xejg jgj j// c U Uc c lm lmxm xm~b ~bc c rm rmxx xe xebc bc/ / c U Uc c zm zmkf kfc c g` g`cx cxg g }k k} k}my myc c u lgxgyeoocrc mltomc/ }kg u czxg ym~+ Jmhmr rmkzexzm g f}rzc bck ogr jmbogxgbeckmr w}m }rmr }r mr++ T} T}mj mjmr mr mr mrbx bxeh ehex ex gi giex exlg lgbe beck ckmr mr tc tcre reze zeyg ygrr tg tgxg xg zc zcjg jgrr og ogrr çx çxmg mgrr jm z} ye yejg jg// ekbo}umkjc mo glcx u og rgo}j+ 8+ Omm z}r giexlgbeckmr giexlgbeckmr tcrezeygr tcrezeygr mk yc~ gozg+ Og tgoghxg `ghogjg `ghogjg mr l}u tcjmxcrg u bxmgxç ocr xmr}ozgjcr xçtejglmkzm+ Tckjxç bemxzgr yehxgbeckmr mk lcyelemkzc w}m rm lgkeimrzgxçk bck icxlg+ 2+ Je z}r giexlgbeckmr tcrezeygr mk yc~ gozg ixmkzm g }k mrtmnc+ Mk og Mrb}mog jm Lmzgiìrebg gtxmkjì oc tcjmxcrc w}m mr lexgxzm g ze lerlc#g g ocr cncr ixmkzm g }k mrtmnc lemkzxgr xmgoe~gr jmzmxlekgjcr mnmxbebecr/ bclc t}mjm rmx txck}kbegx mrzgr giexl gi exlgb gbec eckmr kmr++ Z} Z}rr cn cncr cr rc rck k xmg xmgol olmk mkzm zm og ogrr ymk ymkzg zgkg kgrr jm z} go golg lg// u mo xmt xmtmz mzex ex og ogrr giexl gi exlgb gbec eckmr kmr le lemk mkzx zxgr gr lex lexgr gr z} z}rr tx txct ctec ecrr cn cncr cr zm cz czcx cxfg fg }k tc tcjmx jmx zx zxml mlmkj mkjc+ c+ Oc Ocrr hmkmiebecr rck l}b`cr/ ekbo}umkjc mo g}lmkzc jm og g}zcbckiegk~g/ jm og g}zcmrzelg/ jm og g}zcelgfmk/ jmo glcx txctec u jmo ctzelerlc+ Oc}erm @gu/ og g}zcxg jm &]rzmj t}mjm t}m jm rgk rgkgx gx r} yej yejg g r}f r}femx emxm m zgl zglheåk heåk txc txck}k k}kbeg begxx ymxh ymxhgolm golmkzm kzm ogr giex giexlgb lgbeck eckmr mr tcrezeygr ixmkzm g }k mrtmnc lexçkjcrm jexmbzglmkzm g ocr cncr+ :+ T}mjmr fxghgx z}r giexlgbeckmr bck z} txcteg yc~ u mrb}b`gxogr mk mo bcb`m/ c mk z} zxgh zx ghgn gnc/ c/ mk b} b}go gow} w}em emxx re reze zec/ c/ mk b} b}go gow} w}em emxx lc lclm lmkz kzc+ c+ B} B}gk gkzc zc lç lçrr }z }zeo eoeb ebmr mr z} z}rr giexlgbeckmr/ lçr xçtejglmkzm ogr giexlgbeckmr rm bckymxzexçk mk bxmmkbegr+ U z}r bxmmkbegr rm bckymxzexçk mk z} xmgoejgj+ Tgxg chzmkmx mnmltocr jm giexlgbeckmr tcjmxcrgr rchxm mo jekmxc u og txcrtmxejgj/ xmbclemkjc xmbcl emkjc mkbgxmbejglmkzm mkbgxmbejglmkzm ommx mo oehxc Bxmgze Bxmgzekf kf Lckmu u#c tmjexogr fxghgjgr mk bgrr bg rrmz mzzm zm mk vv vvv+ v+cx cxek ekjg jghm hmk+ k+bc bcl+ l+ @g @gu u l} l}b` b`gr gr r} r}fm fmxm xmkb kbeg egrr mk zc zcjc jc mo oe oehx hxc/ c/ bgkgoe~gjgr tcx ocr f}ìgr Cxek u JgHmk/ u jmrefkgjgr tgxg bxmgx ocr bglhecr lçr fxgkjmr mk z} yejg+ Mk bckbo}reòk… Mrzgr rck gof}kgr `mxxglemkzgr tgxg w}m t}mjgr lgkeimrzgx xçtejglmkzm mo jekmxc/ og txcrtmxejgj u og gh}kjgkbeg/ c b}gow}emx czxg bcrg w}m jmrmmr mk z} yejg+ Czxgr `mxxglemkzgr l}u mimbzeygr w}m t}mjmr mptocxgx rck mo Imkf R`}e (w}m lgkzemkm og mkmxfìg tcrezeyg io}umkjc mk z} mkzcxkc tmxrckgo u txcimreckgo%/ l}jxgr (tcrz}xgr lgk}gomr jm ucfg%/ lgkzxgr (giexlgbeckmr jm tgoghxgr#rckejcr% u mo }rc jmo tcjmx jmo rckej rc kejc/ c/ bc bclc lc G G@ @// tg tgxg xg tx txck ck}k }kbe begx gx le lemk mkzx zxgr gr ye yer}g r}goe~ oe~gr gr z} jm jmrm rmc+ c+ Zc Zcjg jgrr mrz mrzgr gr `mxxglemkzgr `gbmk w}m z} ygxezg lçfebg rm lgkzmkfg gt}kzgkjc ròoc `gbeg oc w}m zþ w}emxmr+ Mrzgr `mxxglemkzgr u zåbkebgr }rgk og mkmxfìg u ogr omumr mrtexez}gomr w}m bxmgk ymxjgjmxg lgfeg mk z} yejg+  Zglheåk mr l}u eltcxzgkzm jmngx ex+ Tcx le mptmxemkbeg mk ocr rmlekgxecr/ ymc w}m mrzc mr gofc mk oc w}m l}b`g fmkzm rm w}mjg gzxgtgjg+ Jmrmgk bckzxcogx mo bòlc u mo b}çkjc gofc rm yg g lgkeimrzgx+ Mrzc ròoc bxmg }k hocw}mc mk mo io}ex jm og mkmxfìg+ Jmrt}år jm `ghmx }zeoe~gjc ogr `mxxglemkzgr jmrbxezgr gkzmxecxlmkzm/ jexefemkjc z} gzmkbeòk þkebglmkzm `gbeg oc w}m jmrmgr/ mr eltcxzgkzm rcozgxrm gkzmr ocr xmr}ozgjcr+ Ròoc Ròo c jmn jmng g w}m cb}xxg+ cb}xxg+ Kc zm txm txmcb} cb}tmr tmr mk ghr ghrco} co}zc+ zc+ Tmxlìzmom Tmxlìzmom w}m oomf}m `grzg z} xmgoejgj+ Bckiìg mk w}m mo ]keymxrc zm zxgmxç mo jmrmc jm og lmncx lgkmxg tcrehom+ Re jmrmgr mk }k lclmkzc jmzmxlekgjc bcltxchgx bòlc txcfxmrg og lgkeimrzgbeòk jm z}r jmrmcr/ åb`gom åb`gom }k yerzg~c g z} yejg+ Z} yejg mr }k mrtmnc jm oc w}m `gu jmkzx jmkzxc c jm ze+ Z} yejg xmiomng mpgbzglmkzm z}r bxmmkbegr/ jmrmcr u r}m÷cr+ Re kc zm f}rzg oc w}m ymr/ bçlhegoc bglhegkjc mo jeh}nc w}m `gu mk z} lmkzm u z}r bxmmkbegr+ Grmfþxgzm jm w}m z} ygxezg mrzç gt}kzgkjc mpgbzglmkzm g gw}mooc w}m jmrmgr mk zcjc lclmkzc+ Jmhmr rghmx w}m k}kbg mrzçr rcoc+ Remltxm t}mjmr tmjex gu}jg g z} Uc R}tmxecx/ çkfmomr çkf momr// f}ì f}ìgr/ gr/ Lgm Lgmrzx rzxcr cr Grb Grbmkje mkjejcr jcr u g Zcj Zcjc,oc c,oc,w} ,w}m,Mr m,Mr mk b}g b}gow}e ow}emx mx lcl lclmkz mkzc+ c+ Ymxjgjmxglmkzm mrzçr go hcxjm jm og Mjgj Jcxgjg+ G`cxg mr mo zemltc jm xmbcxjgx w}eåk mxmr xmgolmkzm+ Rcer zcjcr lgfcr/ b`glgkmr/ hx}ncr/ lgmrzxcr/ gygzgxmr u bxmgjcxmr+ Bezgr jm og Tmoeb}og (MO RMBXMZC( RMBXMZC( 7+ Zcjcr zxghgnglcr bck }k ekiekezc tcjmx+ 8+ Mo Rmbxmzc mr og Omu jm Gzxgbbeòk 2+ Oc w}m mrzç tgrgkjc mk z} lmkzm/ mr oc w}m mrzçr gzxgumkjc+ :+ Rclcr bclc lgfkmzcr , oc rmlmngkzm gzxgm g oc rmlmngkzm+ Zm bckyemxzmr mk oc w}m temkrgr+ =+ Bgjg tmkrglemkzc zemkm }kg ixmb}mkbeg+ Ocr tmkrglemkzcr mkyìgk }kg mkmxfìg lgfkåzebg+ 9+ Og fmkzm temkrg mk oc w}m kc jmrmg u gzxgm lçr jm oc lerlc+ 6+ Tmkrglemkzc < bxmgbeòk+ Re mrzcr tmkrglemkzcr mrzçk gkmpgjcr g mlcbeckmr tcjmxcrgr h}mkgr c lgogr% mrc gfeoe~g og bxmgbeòk+ 0+ Zþ gzxgmr z}r tmkrglemkzcr jclekgkzmr+ 5+ Gw}moocr w}m `ghogk lçr rchxm mkimxlmjgj zemkmk mkimxlmjgj/ Gw}moocr w}m lçr `ghogk jm  txcrtmxejgj/ og zemkmk/ mzb+ 74+ Mrzc kc mr rcoglmkzm }k (jmrmc(+ 77+ Kc t}mjmr zmkmx }k }keymxrc rek w}m og lmkzm tgxzebetm mk mrc+ 78+ Moenm z}r tmkrglemkzcr bck b}ejgjc+ Mxmr }kg chxg lgmrzxg jm z} yejg+ 72+ Ocr tmkrglemkzcr kc lgkeiemrzgk og xmgoejgj jm eklmjegzc/ oc w}m mrzç hemk elgfekg w}m yeåxglcr }k b}gjxc jm }k momigkzm u årzm gtgxmbemxg ekrzgkzçkmglmkzm+ 7:+ ZCJC mk z} yejg oc `gr gzxgìjc… gbmtzg mrzm `mb`c+ Mr ymxjgj+ 7=+ Z}r tmkrglemkzcr bg}rgk z}r rmkzelemkzcr+ 79+ Kc kmbmrezglcr bcltoebgx zcjgr ogr (xg~ckmr( jmzxçr jm k}mrzxgr mlcbeckmr+ Mr l}b`c lçr reltom w}m mrc+ Mperzmk jcr bgzmfcxìgr> h}mkcr rmkzelemkzcr u lgocr rmkzelemkzcr+ 76+ Tmkrglemkzcr w}m zxgmk h}mkcr rmkzelemkzcr refkeiebg w}m Mrzçr mk mo bglekc bcxxmbzc+ Tmkrglemkzcr w}m zxgmk lgocr rmkzelemkzcr/ refkeiebg w}m kc mrzçr mk mo bglekc bcxxmbzc+ 70+ B}gow}emx bcrg w}m mrzår rekzemkjc mr }k xmiomnc tmximbzc jm oc w}m mrzç mk txcbmrc jm oomfgx g rmx+ 75+ Chzemkmr mpgbzglmkzm oc w}m mrzçr REKZEMKJC+ 84 Rmkzelemkzcr imoebmr gzxgmxçk lçr bexb}krzgkbegr imoebmr+ 87, T}mjmr mltm~gx g rmkzex oc w}m rmg w}m jmrmgr gþk re kc mrzç g`ì%+ Mo }keymxrc bcxxmrtckjmxç g og kgz}xgom~g jm z} bgkbeòk+ 88+ Mrc mk oc w}m zm mkicbgr bck z}r tmkrglemkzcr u rmkzelemkzcr mr oc w}m gzxgmr `gbeg z} mptmxemkbeg+ 82+ Oc w}m temkrgr u oc w}m remkzmr u oc w}m jm `mb`c lgkeiemrzgr/ mr REMLTXM rmlmngkzm… rek mpbmtbeòk+ 8: Bglheg z} tmxbmtbeòk+ 8=+ Zþ bxmgr z} txctec }keymxrc bckicxlm ygr bglekgkjc , Vekrzck B`}xb`eoo 89+ Mr eltcxzgkzm rmkzexrm hemk §§§§§hemk'''' 86+ T}mjmr bglhegx z} mlcbeòk eklmjegzglmkzm… go tmkrgx mk gofc jeymxzejc/ c bgkzgx }kg bgkbeòk c xmbcxjgx }kg mptmxemkbeg imoe~+ 80+ B}gkjc remkzgr mo fcotm jm mrc/ gkzmr jm w}m oc rmtgr/ RGHXGR w}m zþ mxmr mo bxmgjcx+ 85+ Og yejg t}mjm u jmhm rmx imkclmkgo… u oc rmxç b}gkjc zþ jm icxlg bckrbemkzm gtoew}mr og Omu jm Gzxgbbeòk+ 24 Mo ]keymxrc rm xm,gxxmfogxç g rì lerlc/ bckicxlm g mrc+ 27+ Mltem~g tcx }rgx mrzg ixgrm tgxg zcjcr z}r jmrmcr> Mrzcu zgk imoe~ u zgk gfxgjmbejc g`cxg w}m… 28+ Kc kmbmrezgr bckcbmx BCLC mo }keymxrc yg g xmgxxmfogxrm g rì lerlc+ 2: Og Omu jm Gzxgbbeòk OJG% mr reltomlmkzm elgfekgx tgxg ze lerlc Oc w}m fmkmxgxç ocr  tmkrglemkzcr tcrezeycr w}m zemkmr G@CXG> 2:+ T}mjmr zmkmx }k tmkrglemkzc ekrtexgjc c ejmg tgxg gu}jgx g lcymxzm `gbeg oc w}m jmrmgr bck lçr xgtejm~+ 2=+ Go }keymxrc om f}rzg og YMOCBEJGJ+ Kc oc jmlcxmr/ kc gjeyekmr/ kc j}jmr+ 29+ B}gkjc og ctcxz}kejgj c elt}orm mrzå g`ì… GBZ]G 26+ Gzxgmxçr zcjc oc w}m xmw}emxmr , jekmxc/ fmkzm/ bckmpeckmr+ TCK GZMKBECK g oc w}m rm mrzç fmrzgkjc mkixmkzm jm ze+ 20+ T}mjmr mltm~gx bck kgjg++ u jm og kgjg c rek kgjg , }kg ICXLG rmxç txcymìjg+ 25 ³B}çkzc ZEMLTC3 Kc `gu xmfogr mk mo zemltc… mkzxm lçr goekmgjc mrzår bck rmkzelemkzcr  tcrezeycr/ r}bmjmk ogr bcrgr bcrgr lçr xçtejc+ :4+ Mo zglg÷c mr kgjg tgxg mo }keymxrc og gh}kjgkbeg eoelezgjg/ re mrc mr oc w}m jmrmgr%+ Kcrczxcr `gbmlcr ogr xmfogr rchxm mo zglg÷c u mo zemltc+ :7+ Kc mperzmk xmfogr jm gb}mxjc go }keymxrc… zþ txcymmr ocr rmkzelemkzcr jm zmkmxoc g`cxg u mo }keymxrc xmrtckjmxç+ :8+ Og lgucxìg jm og fmkzm cixmbm og lgucx tgxzm jm r}r tmkrglemkzcr mk xmrt}mrzg g oc w}m moocr mrzçk chrmxygkjc xmbehcr mk mo bcxxmc/ mrzgx jmlcxgjc/ zmkmx lgog r}mxzm/ mzb%+ :2+ Zemkmr w}m mkbckzxgx }kg icxlg jeimxmkzm jm gbmxbglemkzc `gbeg oc w}m zþ tmkrghgr mxg }k jeimxmkzm t}kzc ymkzgncrc+ ::+ (Zcjc oc w}m kcrczxcr rclcr mr }k xmr}ozgjc jm oc w}m `mlcr tmkrgjc( , H}jg :=+ ³W}å t}mjmr `gbmx bcxxmbzc g`cxg tgxg jgx y}mozg g z} yejg3 Fxgzez}j+ :9+ Og fxgzez}j zxgmxç lçr `gbeg k}mrzxgr yejgr eklmjegzglmkzm+ :6+ Rchxm oc w}m tmkrglcr u rchxm oc w}m gfxgjmbmlcr mr oc w}m gzxgmlcr `gbeg kcrczxcr+ :0+ ³B}çomr rck ogr bcrgr tcx ogr w}m mrzçr gfxgjmbejc3 Remkzm og Fxgzez}j… mkiòbgzm mk oc w}m zemkmr g`cxg tcx oc b}go zm remkzgr gfxgjmbejc+ :5+ Jmrtoemfg og elgfmk mk z} lmkzm, mkiòbgzm mk mo xmr}ozgjc iekgo+ =4+ §YER]GOE^G' Mkrgug z} i}z}xc+ =7+ §YER]GOE^G' Yåoc/ reåkzmoc'+ Gw}ì mr jckjm og gbbeòk mltem~g+ =8+ Remkzm mo nþheoc… remkzm og imoebejgj =2+ ]k tmkrglemkzc giexlgzeyc mr 844 ymbmr lçr tcjmxcrc w}m }kc kmfgzeyc+ =:+ (W}å mr mo tcjmx/ kc t}mjc jmbexoc+ Zcjc oc w}m rå mr w}m mperzm( , Gompgkjmx Fxg`gl Hmoo ==+  K}mrzxc zxghgnc kc mr txmcb}tgxkcr tcx mo (bòlc(+ Mo (bòlc( rm lcrzxgxç bck mo bcltxclerc bcltxclerc u bxmmkbeg mk mo (w}å( =9+ Ocr bòlcr rck mo jclekec jmo }keymxrc+ Mrzm remltxm bckcbm og icxlg lçr xçtejg/ lçr gbmomxgjg u lçr gxlckecrg mkzxm zþ u z} r}m÷c+ =6+ Re oc mkzxmfgr go }keymxrc/ zm rcxtxmkjmxç u grclhxgxç oc w}m mr mkzxmfgjc+ Gw}ì mr jckjm og lgfeg u ocr leogfxcr r}bmjmk+ =0+ Mkzxåfgoc `gbeg mo }keymxrc jegxeglmkzm/ tmxc k}kbg jmhm rmx }kg x}zekg+ =5+ Reåkzmzm xmfcbengjc tcx zcjc mo txcbmrc… mk ckjg/ imoe~/ mkzckgjc+ 94+ Og þkebg jeimxmkbeg mkzxm og fmkzm w}m xmgolmkzm yeym jm mrzg icxlg mr w}m moocr mrzçk `ghez}gjcr g ogr icxlgr jmo rmx+ 97/ Moocr xmb}mxjgk `gbmxoc zcjc mo zemltc+ 98+ Bxmg }kg tgkzgoog jm Yereòk… elgfekg oc w}m jmrmgr Gzxgmx… bgjg jìg lìxgoc u låzmzm mk mo mrzgjc jm rmkrgbeòk jm w}m ug `gr gjw}exejcr mrzcr jmrmcr+ 92+ (Og elgfekgbeòk mr zcjc+ Mr og yerzg txmoelekgx jm ogr gzxgbbeckmr jm og yejg tcx ymkex( , Gohmxz Mekrzmek 9:+ (Jmbejm oc w}m jmrmgr… bxmm w}m t}mjmr zmkmxoc/ bxmm w}m Oc lmxmbmr/ bxmm w}m mr  tcrehom tgxg ze+ 9=+ Bemxxg z}r cncr u yer}goe~g zmkmx oc w}m ug jmrmgrzm u remkzm og rmkrgbeòk jm w}m ug oc zemkmr+ 99+ Mkiòbgzm mk rmkzexzm gfxgjmbejc tcx oc w}m ug zemkmr… §jerixþzgoc' O}mfc oehåxgoc mk mo }keymxrc+ Mo }keymxrc oc lgkeimrzgxç+ 96+ (B}gow}emx bcrg w}m og lmkzm jmo `clhxm t}mjg bckbmhex/ t}mjm ocfxgxrm( , V+ Bomlmkz Rzckm 90+ Ieng }kg lmzg zgk fxgkjm w}m re og ocfxgxgr/ mptoczgxìg Z} lmkzm+ 95+ B}gkjc zemkmr }k tmkrglemkzc ekrtexgjc/ jmhmr bckiegx mk åo u gbz}gx rchxm mrc+ 64+ ³Bòlc t}mjmr oomfgx g rmx lçr txòrtmxc3 §EKZMKZGOC' 68+ (Ocr b`mw}mr oomfgk mk mo bcxxmc xmf}ogxlmkzm(… c bglheg z} mrzgjc hgkbgxec go rgojc w}m jmrmmr ymx g`ì… u låzmzm mk og rmkrgbeòk jm w}m ug oc zemkmr+ 68+ Og yejg zemkm mo txctòrezc jm rmx gh}kjgkzm mk ZCJGR ogr çxmgr 62+ H}rbg og rmkrgbeòk ekzmxkg jm nþheoc u tg~ u mkzckbmr zcjgr ogr bcrgr gtgxmbmk gi}mxg+ 6:+ Kcrczxcr rclcr ocr bxmgjcxmr jm k}mrzxc }keymxrc+ 6=+ Ogr xmogbeckmr> Zxçzgzm g ze lerlc mk og icxlg mk w}m jmrmmr Rmx zxgzgjc tcx czxcr++ çlgzm g ze lerlc u rmxçr glgjc+ 69+ Xmrtåzgzm rgkglmkzm g ze lerlc+ 66+ Tgxg gw}moocr bck ocr w}m zxghgngr m ekzmxgbzþgr xmf}ogxlmkzm/ h}rbg }k b}gjmxkc jm kczgr u mrbxehm ocr grtmbzcr tcrezeycr jm bgjg }kc jm moocr+ 60+ Mrbxehm ogr bcrgr w}m lçr zm f}rzgk jm moocr kc mrtmxmr w}m moocr bglhemk%+ Og Omu jm Gzxgbbeòk kc ocr tckjxç g ze u g åo mk mo lerlc mrtgbec n}kzcr re r}r ixmb}mkbegr kc rck c mrzçk gbcxjmr+ 65+ B}gkjc bcltxmkjmr z} tczmkbego jm rmkzexzm hemk/ tmjexçr w}m kekf}kc rmg jeimxmkzm g iek jm w}m zþ zm remkzgr hemk+ 04+ Zm oehmxgxçr jm ekbòlcjgr eltcreheoejgjmr jm kmbmrejgj jm bckzxcogx mo l}kjc/ g z}r glefcr/ z} bcltg÷mxc/ z}r `encr++ 07+ Zþ mxmr mo þkebc w}m bxmg z} xmgoejgj+ 08+ Kgjem lçr t}mjm tmkrgx c rmkzex tcx ze… mxmr Z]… ]KEBGLMKZM Z]+ 02+ Rgo}j> gfxgjmbm go }keymxrc tcx z} txcteg rgkgbeòk+ Og xerg/ u og imoebejgj oehxm jm zmkreòk/ w}m zm lgkzmkjxçk rgo}jghom+ 0:+ Mo rerzmlg ekl}kcoòfebc rm rgkgxç g rì lerlc+ 0=+ Ogr tgxzmr jm k}mrzxcr b}mxtcr rck xmmltog~gjcr bgjg jìg/ bgjg rmlgkg/ mzb+ Jmkzxc jm }kcr  tcbcr g÷cr/ zmkjxmlcr zmkjxmlcr }k b}mxtc K}myc ioglgkzm+ 09+ Yåzm g ze lerlc yeyemkjc mk }k b}mxtc k}myc+ Mrtmxgk~g Oogymr tgxg og Gh}kjgkbeg jm Rgkgug Xclgk u J}gkm Tgbamx/ t}hoebgjc tcx @N Axglmx/ w}emkmr lm `gk jgjc r} tmxlerc tgxg jei}kjexoc+ • 7+,@ckxgx z} zemltc u z} ygoìg # Kc `ckxgx ke z} zemltc ke z} ygoìg+ • 8,Jgx u xmbehex oehxmlmkzm # Kc jgx c mrzgx ghemxzc g xmbehex • 2, Ghxex mo bcxg~òk # Bmxxgxoc • :, Mrtmxgx w}m tgrm oc lmncx • = , @gbmx ogr bcrgr jmrjm mo bcxg~òk # • 9 , @gbmx ogr bcrgr jm og lmncx lgkmxg # • 6 , W}mxmx w}m zcjcr zmkfgk åpezc/ bcctmxgx # 0 , Bmkzxgxrm mk bclc rmxyex g czxcr t}mjgk jgxlm • # Txmcb}tgxrm ug w}m oc tmcx tgrgxç Lmzmxrm mk o}b`g jm tcjmxmr @gbmx ogr bcrgr g lmjegr # Bcltmzex Tmkrgx rcoc mk oc w}m ocr czxcr 5 , Jmbexrm g }kc lerlc tcxw}m uc t}mjc zxe}kigx kc # • 74, Rmx ìkzmfxc ejmgomr • # Jmbexrm g }kc lerlc tcxw}m Bcltxclmzmx ocr ygocxmr m • 77 ,Mrzgx bckbemkzm u gzmkzc # 78 ,Gtog}jex mo åpezc jm czxcr åpezc jm czxcr # • 72, Ghxg~gx ocr jmrgiìcr bckicxz tcx rchxm mo bxmbelemkzc • • 7: , Rcozgx ogr bcrgr içbeolmkzm I}kbeckgx mk g}zclçzebc # # Rmkzexrm glmkg~gjc tcx mo Momfex og rmf}xejgj u mo Gzgxrm g ogr bcrgr 7= , Bxmmx w}m k}kbg k}kbg mr jmlgregjc zgxjm tgxg xmgoe~gx ocr r}m÷cr # Tmkrgx w}m w}m mr jmlgregjc zgxjm/ xmk}kbegx+ • 79 , Jgxrm mo tmxlerc tgxg rmx u `gbmx oc w}m rm w}emxm # Mrtmxgx w}m ocr czxcr lm jmk tmxlerc • • 76 , Bxmmx w}m z} bglekc mr eltcxzgkzm # Kc bxmmxoc • 70 , @gbmx oc w}m glgr tgxg yeyex # Zxghgngx rcoc tcx mo jekmxc 75 , Jmrgtmfgxrm/ mkzxmfgxzm g oc R}tmxecx # Rmkzexzm kmbmrezgjc c w}m jmhmr zmkmx gofc • • 84 , Jgx tgxg og txcrtmxejgj jmo txònelc # Jgx tgxg og kmbmrejgj jmo txònelc 87 , @gbmx txelmxc ogr gbzeyejgjmr jm lçr gozc txctòrezc # Jmngx ogr gbzeyejgjmr jm lçr gozc txctòrezc tgxg b}gkjc zmkfgr lçr zemltc+ • 88 , Ymxrm g re lerlc bclc i}mkzm jm gh}kjgkbeg # Ymx g ocr czxcr bclc i}mkzm jm z} gh}kjgkbeg • • 82 , Bxmmx mk og gh}kjgkbeg # Bxmmx mk og mrbgrm~ 8: , Bxmmx mk }kc lerlc/ zmkmx g}zcbckiegk~g/ w}mxmxrm # Txmcb}tgxrm/ zmkmx lemjcr/ j}jgr/ g}zcbxìzebg+ • • 8= ,Zmkmx }kg bogxg u jexefejg ekzmkbeòk # Zmkmx lmzgr ygfgr c ekjmiekejgr • 89 , H}rbgx og gomfxìg # Icx~gxrm bxmgkjc ocr zmkfc w}m c jmhmxìg++ 86 , Xcjmgxrm jm chnmzcr w}m xmiomnmk w}m mrzgr tomkglmkzm yeyc # Lgkzmkmx chnmzcr w}m kc rck `mxxglemkzgr tgxg mptxmrgx w}m mrzgr tomkglmkzm yeyc+ • • 80 , Mptxmrgx fxgzez}j u gfxgjmbelemkzc # Rmkzex w}m mo l}kjc zm jmhm • 85 , Bxmmx mk z} `gheoejgj tgxg bxmgx gh}kjgkbeg # Txmcb}tgxrm tcx og iekgk~gr • 24 , Rmf}ex z} f}ìg ekzmxecx # Efkcxgxog 27 , H}rbgx }kg rco}beòk jckjm zcjcr fgkmk # Kc eltcxzgxzm re czxgr tmxrckgr fgkgk+ • • 28 , Bckymxzexrm mk og txcteg g}zcxejgj # Kc bxmmx mk z} rghej}xìg ekzmxecx 22 , Lmjex og gh}kjgkbeg bclc mo b}ltoelemkzc jm og lereòk u og imoebejgj # Lmjex og gh}kjgkbeg rcoc tcx b}gkzc jekmxc zmkfc+ • • 2: ,+ Jerix}zgx mo txcbmrc zgkzc bclc og lmzg # @gbmx bcrgr rcoc tcx og lmzg • 2= , Gb}mxjcr bogxcr # Mptmbzgzeygr ygfgr c kc `ghogjgr 29 , Tmkrgx w}å zgk omncr `gr oomfgjc # Bmkzxgx og gzmkbeòk mk b}gkzc zm igozg tcx xmbcxxmx • • 26 , @ghogx jm gh}kjgkbeg # @ghogx jm txchomlgr u mrbgrm~ • 20 , Xmbcxjgx åpezcr tgrgjcr # Xmbcxjgx ixgbgrcr tgrgjcr • 25 , Tmkrgx w}m `gu ekiekezgr tcreheoejgjmr # Tmkrgx mk icxlg oelezgjg • :4 , Tmkrgx mk bclc bxmgx jekmxc # Tmkrgx mk b}gkzc oc kmbmrezgr • :7 , Bmkzxgxrm mk w}m w}emxmr u w}m glgr # • :8 , Jgxrm mo tmxlerc g zmkmx # Bmkzxgxrm rcoc mk w}m kc w}emxmr Rmkzex w}m kc lmxmbmr zmkmx (Og ekzmkrejgj mr og mrmkbeg w}m bckj}bm g ogr }kejgjmr mombzxclgfkåzebgr `gbeg og lgrg iekgo/ u b}gkzc lçr i}mxzm rmg og ekzmkrejgj c mlcbeòk/ gkzmr mkzxg og lgrg jmkzxc jm mrzg xmgoejgj+ Kc eltcxzg re og ekzmkrejgj rm icxlg goxmjmjcx jm }k r}bmrc zmlmxcrc c imoe~/ }k r}bmrc momfejc bckrbemkzmlmkzm c }kc w}m ghxefglcr g keymo ekbckrbemkzm/ mo xmr}ozgjc mr mo lerlc(+ Tmxc re }zeoe~gr z}r mlcbeckmr i}mxzmr zglheåk t}mjmr bckrmf}ex oc w}m kc jmrmgr l}u xçtejglmkzm/ re z} ygxezg lçfebg mrzç gt}kzgkjc `gbeg gofc kmfgzeyc/ bclc og bgxmkbeg c mo lemjc+ Mrzg mr og Omu ]keymxrgo jm og Gzxgbbeòk+ Oc w}m zemkmr w}m `gbmx mr mkmxfmze~gx z}r tmkrglemkzcr bck rmkzelemkzcr jm gomfxìg/ mpbezgbeòk u mrtmxgk~g/ u mrzgx txmtgxgjc#g tgxg ymx z} jmrmc gtgxmbmx gkzm ze l}u xçtejglmkzm+ Czxg lgkmxg tcjmxcrg jm gbmomxgx ocr gbckzmbelemkzcr mr mkicbgxrm mk mo lczeyc c refkeiebgjc jm oc w}m jmrmgr+ Tcx mnmltoc/ re oc w}m jmrmgr mr }kg bgkzejgj eltcxzgkzm jm jekmxc/  temkrg w}å mr oc w}m `gu jmzxçr jm mrm jekmxc+ ³W}å refkeiebg xmgolmkzm tgxg ze mo zmkmx mrm jekmxc3 ³B}ço mr mo txctòrezc3 ³Mr oehmxzgj/ rmf}xejgj/ imoebejgj3 ]kg ym~ w}m `gr ocbgoe~gjc bck txmbereòk mo lczeyc u zemkmr }kg yereòk bogxg jm åo/ mkiòbgzm mk jmrgxxcoogx mrg b}goejgj c lczeyc g`cxg+ Mrzc gzxgmxç oc w}m jmrmgr `gbeg ze mk icxlgr w}m k}kbg elgfekgrzm/ u l}b`c lçr jm txerg jm oc w}m bxmìrzm+ FXGZEZ]J Og fxgzez}j t}mjm mkxew}mbmx z} yejg lçr w}m }k leooòk jm jòogxmr+ Tgxg l}b`cr rmxìg igkzçrzebc fgkgx og oczmxìg/ tcrmmx bgrgr/ bgxxcr u zcjg bogrm jm o}ncr/ tmxc zcjc mrc kc mr r}iebemkzm+ Zþ kmbmrezgr mo gjmb}gjc mrzgjc lmkzgo tgxg jerix}zgx og yejg/ zþ kmbmrezgr fxgzez}j+ Zclgx bgjg k}myc jìg bclc }k xmfgoc lgxgyeoocrc mr og mptmxemkbeg lçr xebg u kc `gu jekmxc w}m t}mjg bcltxgxog+ ]k jìg lçr mr }kg ctcxz}kejgj lçr tgxg ymx ocr çxhcomr/ mo bemoc/ ogr lckzg÷gr1 tgxg jerix}zgx }kg zg~g jm bgim bgoemkzm/ tgxg ymx z} txcfxglg igycxezc/ tgxg rgoex g tgrmgx/ tgxg mrb}b`gx lþrebg/ tgxg hxclmgx bck z}r igleoegxmr c glefcr+ Ug rmgr }kg tmxrckg xmoefecrg c kc/ mo mkzmkjmx og yejg bclc }k chrmw}ec zm czcxfgxç }kg gbzez}j bckrzgkzm jm gfxgjmbelemkzc/ rcremfc u gxlckìg+ Mr }kg zmkzgbeòk tmkrgx w}m og fxgzez}j oomfg go zmkmx zcjc oc w}m }kc w}emxm+ Mr }kg mkfg÷c gr}lex  w}m gobgk~gxçr og imoebejgj re zemkmr jekmxc/ }kg igleoeg `mxlcrg u w}e~çr }kg bgrg mk og togug/ tcxw}m g}k grì z} rghmr w}m `gu fmkzm w}m g tmrgx jm tcrmmx zcjc mrc mr ekfxgzg m ekimoe~ u r ek mlhgxfc `gu fmkzm l}u tchxm oomkg jm fxgzez}j tcx oc tcbc w}m moocr zemkmk+ ³Jm jòkjm yemkm mrzm rmkzelemkzc/ bòlc bxmgx fxgzez}j3+++ Mo rmkzelemkzc jm fxgzez}j oomfg go lexgx z} l}kjc jm og lmncx lgkmxg> bck hckjgj/ tgbemkbeg u tmxjòk+ Mo mrzgjc mrtexez}go jm gfxgjmbelemkzc oomfg kgz}xgolmkzm go ygocxgx g og fmkzm u g ogr bcrgr mk z} yejg+ Mo rmkzelemkzc jm fxgzez}j mr gofc w}m zþ t}mjmr gtxmkjmx u `gbmx bxmbmx+ Jmzmkzm/ gbåxbgzm u tmxbehm mo tmxi}lm jm ogr xcrgr+ Zþ kc t}mjmr mrzgx gfxgjmbejc tcx gofc w}m kc kczgr c w}m kc jerix}zgr+ Kmbmrezgr ekboekgxzm u gtxmbegx g ocr rmxmr u g ogr bcrgr w}m zm gbcltg÷gk/ w}m zm xcjmgk+ Kc mr kmbmrgxec efkcxgx og imgojgj mk mo l}kjc tmxc mr eltxmrbekjehom bckbmkzxgxrm mk oc h}mkc/ mk oc tcrezeyc/ mk ocr rmxmr w}mxejcr/ mk ocr glefcr/ mk zþ lerlc/ mk oc w}m tcrmmr ,g}kw}m rmg tcbc,+ Jgx fxgbegr mr ek`mxmkzm g og ymxjgjmxg gtxmbegbeòk+ Temkrg u xmiompeckg bckzek}glmkzm mk gw}mooc h}mkc w}m zm `g tgrgjc+ Chrmxyg oc gfxgjghom w}m rm jmrgxxcoog u zclg icxlg mk z} yejg tcxw}m g}k mk lmjec jm ogr zxgfmjegr w}m zcjcr mk gofþk lclmkzc mkixmkzglcr remltxm `gu }k `eoc jm o}~/ gofc c gof}emk tcx w}emk rckxmìx+ B}gkjc mo bckzgx z}r hmkjebeckmr rm y}moym }k `çhezc jegxec og fxgzez}j zm tmxlezexç }kg mptmxemkbeg lgr mkxew}mbmjcxg jm og mperzmkbeg IMOEBEJGJ Yglcr tcx og yejg g}rmkzmr/ `ghezgjcr tcx elçfmkmr+ @gbmlcr xmrtckrghom jm k}mrzxg imoebejgj g og ejmg jm w}m zcjc rmxç tmximbzc gw}mo lçfebc jìg b}gkjc oc w}m rc÷glcr u jmrmglcr rm `gfg xmgoejgj+ Gkjglcr rmtgxgjcr JMO TXMRMKZM/ JMO G@CXG LERLC/ JMO G@CXEZG+ Tcrmmx r}m÷cr u o}b`gx  tcx k}mrzxgr lmzgr mr eltxmrbekjehom/ mr i}kjglmkzgo/ tmxc lemkzxgr oc `gbmlcr zglheåk jmhmlcr yeyex tomkglmkzm+ Yeyex ocr gbz}gomr ekrzgkzmr/ fc~gx jm ogr h}mkgr bcrgr u jm ogr h}mkgr tmxrckgr w}m kcr xcjmgk/ w}m mrzçk bck kcrczxcr/ w}m kcr gbcltg÷gk/ w}m g}kw}m kc oc ymglcr ymg lcr bcoghcxgk g mrg imoebejgj w}m zgkzc h}rbglcr+ Rì kc mr g`cxg/ ³b}çkjc3++++ ³ yglcr g mrtmxgx g w}m zmkfglcr 043++++ Kmbmrezglcr rmx imoebmr mkzxm tmw}m÷cr lclmkzcr u mkzxm tmw}m÷cr jmzgoomr+ Kc tmxlezglcr w}m ocr o}mfcr/ c ocr lçr zgxjmr c ocr lg÷gkgr kcr gzxgtmk mk mo b}gxzc crb}xc jm og gkremjgj+ YGOCXMLCR BGJG LCLMKZC+ Ghxgbmlcr bck gomfxìg mrg bclejg bck og igleoeg/ ig leoeg/ og rckxerg jm }k rmx w}mxejc/ mrg tmoìb}og w}m txmrmkzgk mk og zmom mrzg kcb`m/ mrg ho}rg k}myg w}m t}jerzm bcltxgxzm/ gw}moog hxerg ixmrbg w}m oomfg tcx ogr zgxjmr c go glefc w}m yekc g yerezgxzm g ocr g÷cr+ MO ZEMLTC MR ]K BCXXMBGLEKCR U KC MRTMXG TCX KGJEM+ Mltmbmlcr g fc~gx `cu/ rck ocr ekrzgkzmr jm gomfxìg ocr w}m `gbmk og imoebejgj+ HGRZG jm yeyex jm elçfmkmr/ hgrzg jm mrtmxgx `grzg w}m gofc eklmkrc tgrm/ `grzg w}m mo leogfxc rm b}ltog/ `grzg w}m zm mkglcxmr/ `grzg w}m mkb}mkzxmr mo zxghgnc tmximbzc/ `grzg w}m zm bgrmr/ `grzg w}m zmkfgr `encr/ `grzg w}m temxjgr mrgr oehxgr/ `grzg w}m fgkmr og oczmxìg/ `grzg mo txòpelc g÷c c `grzg og txòpelg mrzgbeòk+ Kc jmnmr w}m og l}mxzm oomf}m u zm gfgxxm mrtmxgkjc+ (Mri}åx~gzm tcx rmx imoe~(+ G`cxg  TMKRGLEMKZC TCREZEYC Gw}mooc w}m kcr jmbelcr g kcrczxcr lerlcr gimbzg xgjebgolmkzm og bgoejgj jm k}mrzxgr yejgr u k}mrzxg `gheoejgj tgxg `gbmx bcrgr mimbzeyglmkzm+ Rclcr oc w}m tmkrglcr+ Re k}mrzxc jerb}xrc ekzmxecx mr kmfgzeyc t}mr rclcr mrc> rmxmr tmrelerzgr exxgjegkjc mkmxfìg kmfgzeyg+ Tcx mo bckzxgxec/ re k}mrzxc jerb}xrc ekzmxecx mr tcrezeyc rclcr rmxmr w}m bxmglcr u mlgkglcr mkmxfìg tcrezeyg+ Mo tmkrglemkzc tcrezeyc u mo tmkrglemkzc kmfgzeyc rck r ck rmleoogr+ Remlhxg ejmgr u rmkzelemkzcr tcrezeycr mk z} lmkzm u xmbcfmxçr gbbeckmr tcrezeygr+ Og fmkzm jm mrtìxez} kmfgzeyc yg oomkg jm bclmkzgxecr jmxxczerzgr/ xmtezeåkjcocr bckzek}glmkzm+ Ixgrmr ekþzeomr bclc mrzgr g bckzek}gbeòk > Le yejg mr }k jmrgrzxm+ Kgjg lm rgom hemk+ Mrzc remltxm lm tgrg g le+ Ug oc gxx}ekm zcjc+ Kgjg yg g xmr}ozgx + Mr ekþzeo mricx~gxr mricx~gxrm+ m+ G}k b}gkjc g og fmkzm kmfgzeyg om mrzg umkjc um kjc hemk k}kbg xmbehmk bck tcrezeyerlc gw}mooc h}mkc jm og yejg u zmxlekgk zm xlekgk jebemkjc> Mrzg xgb`g jm h}mkg r}mxzm j}xgxç tcbc+ Og imoebejgj kc mr tgxg remltxm+ Lm f}rzgxìg w}m zcjc remltxm rgoemxg hemk/ tmxc mr eltcrehom+ Mk bglhec og fmkzm jm tmkrglemkzc tcrezeyc/ bck lmzgr jm zxe}kigx u rgoex gjmogkzm yg tcx og yejg bck ixgrmr l}u jeimxmkzmr> Zcjc yg g rgoex hemk + Kgjg mr eltcrehom+ Zmkfc im w}m zcjc rgojxç g le igycx+ Og h}mkg r}mxzm remltxm lm gbcltg÷g+ @gu w}m zmkmx bckiegk~g+ @gu w}m mricx~gxrm+  U re gofc lgoc omr r}bmjm/ og fmkzm tcrezeyg tcrezeyg kc rm jmxxczg tcx mo bckzxgxec r} jerb}xrc mr jm mrtmxgk~g u mkzckbmr rm jebmk > Kc `gu lgo w}m tcx hemk kc ymkfg+ Remltxm `gu w}m h}rbgx mo ogjc h}mkc jm ogr bcrgr+ Og txòpelg ym~ zcjc yg g mrzgx lmncx+ Tgrm oc w}m tgrm `gu w}m rgoex gjmogkzm+ Fmkzm kmfgzeyg ym ocr `mb`cr lgocr bclc g }kg tmoìb}og/ rm lexgk g rì lerlcr bclc ocr tmxjmjcxmr/ ocr jmxxczgjcr/ jmxxczgjcr/ ocr þozelcr/ ogr yìbzelgr lemkzxgr w}m og fmkzm tcrezeyg rm r m mkicbg rm lexgk bclc o}b`gjcxmr/ mltxmkjmjcxmr/ j}m÷cr jm r} jmrzekc/bxmgjcxmr bckzek}cr jm r} txcteg tmoìb}og+ Re gbgrc mrzgr mk mo fx}tc jm gw}moocr w}m zcjgyìg kc txgbzebgk mo tmkrglemkzc tcrezeyc/ kc zm gtmkmr/ kc zm jmtxelgr/ mltem~g g`cxg/ zxgzg jm mptoebgxzm ogr bcrgr jm }kg lgkmxg jeimxmkzm/ bck lgucx ctzelerlc/ bck lçr glcx txctec/ bck mrtmxgk~g+ Lgkzåk bckymxrgbeckmr tcrezeygr bckzefc lerlc m eklmjegzglmkzm ymxgr og jeimxmkbeg mk z} gbzez}j tmxrckgo/ mk z}r gbbeckmr/ mk z} yejg  LCZEYGBECK TMXRCKGO ]kc jm ocr fxgkjmr chrzçb}ocr w}m mkbckzxglcr mkbckzxglcr mk mo bglekc `gbeg }kg yejg lmncx mr og igozg jm lczeygbeòk+ G lmk}jc rghmlcr oc w}m jmhmlcr `gbmx tgxg ocfxgx k}mrzxc chnmzeyc rek mlhgxfc ygbeoglcr/ gofc kcr gtgxzg jmo x}lhc c reltomlmkzm r eltomlmkzm kc kcr jgk fgkgr jm `gbmx oc w}m rm xmw}emxm+ Bxmgx lczeygbeòk jegxeg kc mr zgk jeiìbeo bclc t}mjm tgxmbmx go txekbetec+ G bckzek}gbeòk zm cixm~bc gof}kcr rmbxmzcr txçbzebcr tgxg w}m ocfxmr lczeygxzm jegxeglmkzm> , Xmogbeckgx mo r}ixelemkzc i}z}xc tcx z} igozg jm gbbeòk mk mo txmrmkzm+ Tcx mnmltoc/ re kc w}emxmr omygkzgxzm tgxg ex g zxghgngx t}mr xmogbeckg mrzc bck ogr bckrmb}mkbegr> tmxjmxçr mo zxghgnc/ z} rgogxec/ og tcreheoejgj jm bcltxgx ogr bcrgr w}m zm f}rzgk/ mzb+/ mkzckbmr ygr g ymx w}m tmkrgx mk ocr mimbzcr kmfgzeycr jm z} ekgbbeòk `gxç w}m zm omygkzmr u bclemkbmr z} jìg bck fgkgr+ , Chrmxygx mk z} lmkzm ocr txmlecr g z} mri}mx~c+ Txcumbzgx mk z} bmxmhxc gw}moogr xmbcltmkrgr g z} mltm÷c u jmjebgbeòk mr }kg jm ogr zåbkebgr lgr mimbzeygr tgxg gjw}exex g jw}exex lczeygbeck eklmjegzg+ eklmjegzg+ Elgfekg mo jìg mk mo w}m jmrt}år jm zgkzc zxghgnc iekgolmkzm xmbehmr mrm jetoclg jm fxgj}gbeòk c jmrt}år jm zgkzc r}jcx oomfgr g bcltxgxzm mrm bgxxc c mrg bgrg w}m zgkzc jmrmgr/ rck mrzcr tmkrglemkzcr tcrezeycr ocr w}m ygk g jmzmxlekgx jmzm xlekgx z}r ocfxcr+ , Lgkzmkmx z} b}mxtc mk }k h}mk mrzgjc mr zgjc iìrebc+ Rek mkmxfìg kc t}mjmr zmkmx lczeygbeòk jegxeg+ Re z} b}mxtc mrzç mkimxlc c jmrfgrzgjc mr lçr jeiìbeo gjw}exex lczeygbeòk+ Zclgzm }kg zgbezg jm bgiå/ tmxc zgltcbc gh}rmr1 `g~ mnmxbebec/ bglekg b}gkzc t}mjgr1 j}mxlm hemk1 kc bckr}lgr l}b`g g~þbgx/ ocr goelmkzcr bck g~þbgx lgzgk og mkmxfìg1 txgbzebg xmrtexgbeòk1 mrb}b`g lþrebg gomfxm1 rckxìm+ ,Bckbmkzxgzm mk og lmzg lgucx u txecxe~g+ W}e~çr tgxg oomfgx g og lmzg lgucx jmhmr xmgoe~gx l}b`gr zgxmgr gh}xxejgr c igrzejecrgr (lmzgr tmw}m÷gr u zmjecrgr% tmxc re zm bckbmkzxgr mk og lmzg lgucx  txckzc zm oomfgxg og lczeygbeòk+ ,Xmr}moym z}r txchomlgr tmxrckgomr+ Re mrzgr bckzmkzc mrzgxçr lgr lczeygjc tmxc re gkjgr jmtxelejc kc tcjxçr lczeygxzm+ Xmr}moym z}r rmkzelemkzcr kmfgzeycr+ Txgbzebg mo tmxjòk1 tejm jerb}otgr/ bckzxcog z} exg+ Gkìlgzm/ mri}åx~gzm tcx gtgxzgx jm z} yejg og zxerzm~g u og jmtxmreòk+ ,Mltem~g tmxc mltem~g ug+ G}kw}m rmg jm g tcw}ezc+ Jg }k tgrc u o}mfc czxc+ Gbgrc kc zm `g tgrgjc w}m g ymbmr kc zemkmr fgkgr jm `gbmx kgjg tmxc mkzckbmr mltem~gr g `gbmx gofc/ mltem~gr g lcymxzm u l}u txckzc mrzgr `gbemkjc lçr u lçr+ Omyçkzgzm/ l}åymzm/ bclemk~g tcx ogr zgxmgr lmkcxmr u grì tcbc g tcbc zm rmkzexçr lczeygjc tgxg rmf}ex bck ogr lmzgr lçr fxgkjmr+ Gw}ì zemkmr 9 lgkmxgr tgxg bckrmf}ex lczeygbeòk jegxeg+ Tckogr mk txçbzebg+ Giçkgzm tcx gjw}exex  lczeygbeòk u lgkzmkmxog j}xgkzm mo jìg+ Mr z} jmbereòk+ §Jmbejm  TMKRGLEMKZC OGZMXGO Mo zåxlekc tmkrglemkzc ogzmxgo (ogzmxgo z`ekaekf% i}m txct}mrzc tcx Mjvgxj Jm Hckc tgxg xmtxmrmkzgx  zcjcr mrcr bglekcr gozmxkgzeycr w}m kc mrzglcr gbcrz}lhxgjcr g zclgx go lclmkzc jm mkbckzxgx  rco}beckmr g }k txchomlg+ Rmfþk Jm Hckc og lgucxìg jm og fmkzm zemkjm g mkicbgxrm mk }kg rcog icxlg jm xmrcoymx }k bckioebzc rcoc tcxw}m ogr czxgr yìgr tgxg xmrcoymxoc kc rck yerehomr g reltom yerzg+ Tmkrglemkzc Ogzmxgo mr }k zetc jm tmkrglemkzc bxmgzeyc u tmxbmtzeyc/ bclc r} kclhxm oc ekjebg/ mr gw}mo w}m kcr tmxlezm lcymxkcr `gbeg ocr ogjcr tgxg lexgx mo txchomlg bck czxg tmxrtmbzeyg u mrzg mr }kg `gheoejgj lmkzgo gjw}exejg bck og txçbzebg+ Mo tmkrglemkzc ymxzebgo c oòfebc rm bgxgbzmxe~g tcx mo gkçoerer u mo xg~ckglemkzc lemkzxgr w}m mo tmkrglemkzc ogzmxgo mr oehxm/ grcbegzeyc u kcr tmxlezm oomfgx g }kg rco}beòk jmrjm czxc çkf}oc+ Glhcr tmkrglemkzcr rck eltcxzgkzmr+ Mo ogzmxgo ekbmkzeyg k}mrzxc ekfmkec u bxmgzeyejgj+ Mo ymxzebgo kcr gu}jg g jmrgxxcoogx k}mrzxg oòfebg+ Bxmc w}m mr l}u ygomjmxc gtoebgx }k tcbc jmo tmkrglemkzc ogzmxgo g k}mrzxgr yejgr/ chrmxygx  k}mrzxcr txchomlgr jmrjm jerzekzgr jexmbbeckmr/ ymx mo tgkcxglg bck czxcr cncr u mlt}ngxkcr g mkbckzxgx jeimxmkzmr/ k}mygr m ekfmkecrgr xmrt}mrzgr tgxg ocr yemncr u ocr lerlcr bckioebzcr `}lgkcr+ GBMXZENCR JM TMKRGLEMKZC OGZMXGO OCR GKZMCNCR Og gh}mog mrzghg jmrgu}kgkjc u mk }k jmrb}ejc ocr gkzmcncr rm om bgumxck mk og zg~g jm bgiå/ rek mlhgxfc ocr gkzmcncr kc rm lcngxck ke }k tcw}ezc+ ³Bòlc mr tcrehom w}m kc rm `gugk lcngjc3 ++++++++ MO EKZMXX]TZCX @gu zxmr ekzmxx}tzcxmr gi}mxg jm }k b}gxzc w}m mrzç bmxxgjc bck oogym+ Gjmkzxc jmo b}gxzc `gu zxmr ogltgxgr+ ]rzmj t}mjm mkbmkjmx u gtgfgx ocr ekzmxx}tzcxmr b}gkzgr ymbmr w}emxg/ remltxm u b}gkjc og t}mxzg jmo b}gxzc tmxlgkm~bg bmxxgjg+ Mkzckbmr/ }rzmj jmhm mkzxgx }kg rcog ym~ go b}gxzc u jmzmxlekgx b}go ekzmxx}tzcx om bcxxmrtckjm g bgjg ogltgxg+ ++++++++ OG OEBMKBEG JM BCKJ]BEX ]k ncymk tcx rgoex jm txerg g mkbckzxgxrm bck r}r glefcr jmnò coyejgjg og oebmkbeg jm bckj}bex+ b ckj}bex+ ]kg ym~ mk og bgoom kc rm jmz}yc mk og o}~ xcng u ref}eò tcx }kg yìg jm rmkzejc bckzxgxec+ Zcjc mrzc i}m chrmxygjc tcx }k tcoebìg jm zxgkrezc w}emk kc `e~c mo lmkcx ekzmkzc tgxg eltmjìxrmoc c tgxg bezgxoc+ ³Tcx w}å3 ++++++++ MK MO BCKYMKZC ]k `clhxm yekc g yerezgx g ogr lckngr jmo bckymkzc b}gkjc og lgjxm r}tmxecx rm mkbckzxghg jm yegnm+ Mo `clhxm rm lgxb`c gkzmr jm w}m og lgjxm xmfxmrgxg u i}m l}u b}ejgjcrc go kc jmngx kgjg w}m xmymogxg w}m r} mrzgjìg gooe+ Ogr lckngr kc jenmxck kgjg gbmxbg jm og yerezg+ Mkzckbmr/ ³Bòlc r}tc og lgjxm r}tmxecxg w}m }k `clhxm `ghìg mrzgjc mk mo bckymkzc3 b ckymkzc3 ++++++++ XMRT]MRZGR G OCR GBMXZENCR JM TMKRGLEMKZC OGZMXGO XMRT]MRZG> Bgiå kc refkeiebg rcoc bgiå oìw}ejc+ Ocr gkzmcncr kc rm lcngxck tcxw}m bgumxck mk }kg zg~g jm bgiå mk fxgkc+ XMRT]MRZG> Mkbemkjg mo txelmx ekzmxx}tzcx tcx rcoc }k lek}zc u mkzckbmr gtçf}moc+ Jmrt}år mkbemkjg mo rmf}kjc u jånmoc mkbmkjejc+ O}mfc/ mkzxm mk mo b}gxzc u zcw}m ogr 8 hclheoogr (icbcr% w}m mrzçk gtgfgjgr+ Og hclheoog w}m mrzç bgoemkzezg mr mkbmkjejg tcx mo txelmx ekzmxx}tzcx+ Og hclheoog w}m mrzg mkbmkjejg mr og w}m mrzç bckmbzgjg go rmf}kjc ekzmxx}tzcx u og czxg mr og w}m mrzg mr zg bckmbzgjg go zmxbmx ekzmxx}tzcx+ XMRT]MRZG> Mo ncymk kc ehg lgkmngkjc/ ehg bglekgkjc+ XMRT]MRZG> Og zgtg jmo rmxyebec mrzghg go~gjg u mo hcxjm rgotebgjc BXMBELEMKZC TMXRCKGO Mo bxmbelemkzc tmxrckgo mr }k txcumbzc jm yejg+ ]k togk g ogxfc tog~c mk mo b}go `gu w}m ex  zxghgngkjc bckzek}glmkzm+ ]k rmkjmxc jm zxerzmr xmbgìjgr tmxc zglheåk jm l}b`ìrelcr gygkbmr tcrezeycr bcolgjcr jm rgzerigbbeckmr + Mk mrg x}zg `gbeg z} jmrgxxcooc tmxrckgo `gu zxmr momlmkzcr eltcxzgkzmr w}m `gxçk z} ncxkgjg l}b`c lçr içbeo> Bckbemkbeg c Mkzmkjelemkzc Lexg jmzmkejglmkzm gw}mooc w}m bx}~g tcx z} lmkzm+ Txmrzg gzmkbeòk g b}çomr rck z}r txmcb}tgbeckmr u w}å ogr bg}rgk+ Mrb}b`g g z}r rmkzelemkzcr u txmfþkzgzm tcxw}m remkzmr mrzc c oc czxc/ w}m zm txcj}bm exg c lemjc+ Mr l}u eltcxzgkzm bckcbmxkcr+ Lexgxkcr bclc rm lexg g czxg tmxrckg+ Gkgoe~gxkcr bclc rm gkgoe~g }k oehxc+ Chråxygzm u tìoogzm zgo ym~ `gbemkjc bcrgr w}m rghmr rck jmrzx}bzeygr/ c tmkrgkjc ejmgr kmfgzeygr/ g mrzm keymo kc mr txmberc mnmb}zgx kekfþk bglhec/ rcoglmkzm bckzåltogzm u kczg bclc xmgbbeckgr/ bclc mxmr+ B}gkjc `gfgr jmo mrzgx gomxzg jm ze lerlc }k `çhezc/ }kg x}zekg/ mkzckbmr mo bglhec rm txcj}bexç rcoc+ @çhezcr Og rmf}kjg icxlg tgxg lmncxgx mr bxmgkjc h}mkcr `çhezcr lmkzgomr u iìrebcr/ tcx mnmltoc> Kc jmnmr w}m z} lmkzm ygf}m u ygf}m rgozgkjc jm }kg ejmg g czxg rek rmkzejc u rek r ek x}lhc+ Z} lgucx  xew}m~g mr z} bmxmhxc kc oc jmnmr r}mozc tcx g`ì bclc g }k tmxxc ygfgh}kjc+ Mkiòbgzm mk ejmgr bckbxmzgr/ mk togkmr tgotghomr+ Zclg }k oehxc/ bckbåkzxgzm u omm+ Xmkzg }kg h}mkg tmoìb}og c }k jcb}lmkzgo+ Zxgzg jm lgkzmkmx bckymxrgbeckmr ekzmxmrgkzmr+ Grì lerlc bck z} b}mxtc/ kc oc jmnmr zexgjc ixmkzm go zmomyercx c rchxm og bglg+ Omyçkzgzm+ Bglekg+ Rgo u zclg gexm+ @mxxglemkzgr Og zmxbmxg mr }rgx `mxxglemkzgr tgxg xmtgxgx z} mrtìxez} u z} lmkzm1 tcx mnmltoc> ,Zåbkebgr jm xmogngbeòk> Bemxxg ocr cncr/ xmrtexg txci}kjglmkzm tcx og kgxe~ u mp`gog tcx og kgxe~+ Xmtìzmoc tcx rmer ymbmr+ O}mfc ghxm z}r cncr+ Eklmjegzglmkzm ygr g kczgx }kg `mxlcrg bgolg ekzmxecx+ ,Zåbkebg jm g}zctxcfxglgbeòk u giexlgbeckmr> Ghgnc zm txmrmkzc gof}kgr giexlgbeckmr g iexlgbeckmr w}m ogr t}mjmr mrbxehex mk tmw}m÷gr zgxnmzezgr+ Oomyg mrzgr zgxnmzezgr g jckjm ygugr/ rçbgogr r çbgogr u oåmogr/ xmtìzmogr mk z} lmkzm c mk yc~ gozg j}xgkzm mo jìg+ Ug ymxçr bclc zm rmkzexçr lmncx u bclc z} yejg jgxç }k fexc tcrezeyc+ @cu ycu g rmx imoe~+ Lm f}rzg mperzex+ Le yejg zemkm rmkzejc+ Lm oomyc hemk bck mo l}kjc+ BGLHEGX Kc mr içbeo bglhegx u bxmgx jm og kcb`m g og o g lg÷gkg }kg lmncx yejg/ ocr bglhecr refkeiebgzeycr rck jeiìbeomr tmxc `gu l}b`cr tgrcr tmw}m÷cr w}m tcjmlcr jgx mk mo txcbmrc jm gobgk~gx mrm bglhec bg lhec lgucx w}m zgkzc gk`moglcr+ G}kw}m go txekbetec kc ocfxmlcr l}b`c mo rcoc `mb`c jm lgkzmkmx }k mrzgjc lmkzgo gjmb}gjc u xmbmtzeyc kcr yg g tckmx mk lcyelemkzc/ kcr yg g }hebgx mk mo bglekc bcxxmbzc `gbeg k}mrzxc jmrgxxcooc tmxrckgo+ G bckzek}gbeòk zm txmrmkzc }k tgx jm mrbmkgxecr mrbm kgxecr tgxg mptoebgx lmncx g w}m lm xmiemxc bck tmw}m÷cr tgrcr tgxg lmncxgx> Txelmx mnmltoc> N}gk w}emxm jmngx jm rmx lgo`}lcxgjc u bckymxzexrm mk mrg tmxrckg w}m og lgucx  tgxzm jmo zemltc mr glghom u gkjg jm h}mk bgxçbzmx/ t}mr mo jmhm mltm~gx bck gbbeckmr tmw}m÷gr/ bclc rckxmìx }k tcw}ezc lçr bgjg jìg/ gtxmbegx ymxhgolmkzm mo zxghgnc jm gofþk lemlhxc jm r} igleoeg c jm gofþk bcomfg/ }rgx bgjg ym~ lçr }k tcx igycx u }k fxgbegr+ Jmngx gzxçr mo lgo bgxçbzmx/ og x}jm~g/ mo mkcnc bczejegkc mr eltcrehom jm }k jìg tgxg czxc/ tmxc ocr w}m rck tcrehomr rck ocr bglhecr lekþrb}ocr/ w}m tgxmbmk eltmxbmtzehomr tmxc w}m bck b ck mo zemltc rm bckyemxzmk mk h}mkcr `çhezcr/ zgk kgz}xgomr w}m kc xmw}emxmk kekfþk mri}mx~c tgxg xmgoe~gxocr+ Rmf}kjc mnmltoc> Lgxegkg jmrmg tmxjmx tmrc/ mkzckbmr moog zemkm w}m ekebegxrm bck zgxmgr tmw}m÷gr bclc bglekgx bcxzgr jerzgkbegr bgjg lg÷gkg c bgjg zgxjm/ bclmx jm `cu mk m k gjmogkzm }k tcw}ezc lmkcr jm gw}moocr goelmkzcr bck fxgrgr u g~þbgxmr/ yer}goe~gx mo b}mxtc w}m moog jmrmg zmkmx/ yer}goe~gx mrg Lgxegkg w}m moog jmrmg rmx+ Ogr oehxgr kc rm temxjmk jm }k rctoc+ Kgjem rm omygkzg }k jìg u jmrb}hxm w}m g tmxjejc jem~ oehxgr/ tmxjmx tmrc mr }k txcbmrc bclc zcjc mk og yejg u mr lmncx  mltm~gx jm g tcw}ezc+  U zþ/ zþ t}mjmr bclmk~gx bclmk~gx g`cxg lerlc/ ³b}çomr rck mrcr tmw}m÷cr bglhecr w}m w}m t}mjmr mnmb}zgx3/ ³b}çomr rck mrcr tmw}m÷cr tgrcr w}m t}mjmr jgx u w}m zm bckj}bexçk g ocr fxgkjmr tgrcr3++++Mltem~g g`cxg u yemkjc ocr xmr}ozgjcr tcrezeycr tcbc g tcbc zm rmkzexçr lczeygjc tgxg rmf}ex/ tgxg `gbmx lgr tcx ze/ tcx z} mperzmkbeg ekjeyej}go u z} mperzmkbeg rcbego+ Xmb}mxjg> Mr lmncx ctzgx go ekebec tcx ocr grtmbzcr lçr içbeomr+ Kc rm zxgzg jm mygjex ocr grtmbzcr lçr jeiìbeomr rekc jm jmrb}hxex w}m go xmgoe~gx gofc w}m kc xmw}emxm jm l}b`c ug bclemk~g g jmrgxxcoogxrm mo txcbmrc jm bglhec Fxgzez}j W}m h}mkc w}m mrzgr zgk bmxbg g tmrgx jm w}m w}m mrzmlcr zgk omncr/ c mr lgr zgo ym~ ke rew}emxg kcr kcr bckc~bglcr/ tmxc g`cxg n}kzc g ze bglekgxmlcr `gbeg mo xmmkb}mkzxc/ `gbeg og tomkez}j w}m kcr cixmbm og h}mkg bcltg÷ìg+ Rghmr3 @cu zmkeg og kmbmrejgj jm jgxzm ogr fxgbegr/ re/ zgk rcoc tcx mo `mb`c jm w}m mrzmr gw}ì omumkjc mrzgr oekmgr+ Mrzcu rmf}xc w}m w}m mo zmlg jm go FXGZEZ]J mr l}b`c lgr eltcxzgkzm jm oc w}m w}m bxmmlcr/ jgx ogr fxgbegr mr bclc gbgxebegx k}mrzxg txcteg golg m ekyezgx g ogr jmlgr g tgxzebetgx jm k}mrzxg oomfgjg g bgrg/ g og i}mkzm jm k}mrzxg txcteg mrmkbeg/ gooe jckjm zcjc rm y}moym bxerzgoekc/ jckjm og crb}xejgj rm zcxkg o}~/ jckjm og efkcxgkbeg rm y}moym bckcbelemkzc u og lgojgj rm zxgkricxlg mk glcx+ Rcoc/ `cu jmnglm jgxzm ogr FXGBEGR u w}m le rmkzelemkzc jm fxgzez}j fxgzez}j eltxmfkm z} golg u n}kzc  tcjglcr i}kjexkcr mk }k lerlc rmkzelemkzc/ u rmxg n}rzc n}rzc mk mrm lclmkzc jckjm jm ymxjgj ymxjgj kcr bckcbmlcr+ FXGBEGR…+''' Zåbkebg Mrmkeg jm og Fxgk Fxgzez}j ]kg jm ogr bogymr jmo xmrtmzc/ u tcx bckref}emkzm jm og gomfxìg ekzmxkg u og eo}lekgbeòk/ mr gtxmkjmx g rmx gfxgjmbejc u g jgx ogr fxgbegr bck fxgzez}j u bck }kg gjmb}gjg bcltxmkreòk+ Bemxzglmkzm lm jexçk w}m gof}kgr ymbmr kc `gu tcx w}å jgx ogr fxgbegr/ u w}m mrc b}ozeyg }kg gbzez}j ekcbmkzm/ tgreyg u jåheo+ Mk ymxjgj/ og fxgzez}j mr zcjc mpbmtzc jmheoejgj+ Ghxm og t}mxzg g }kg bemkbeg u bckcbelemkzc bckcbelemkzc r}tmxecxmr+ ]k gbzc mlgkgjc jm og fxgzez}j mr remltxm hmkmiebecrc u hmooc+ Kc rghmx jgx ogr fxgbegr kc refkeiebg icxzgom~g mk oc ghrco}zc/ rekc jmheoejgj+ ]kg tmxrckg txereckmxg jm r} jmrbckzmkzc bgm mk mrzgjcr lmkzgomr kmfgzeycr w}m om xchgk r} i}mx~g u r} mkmxfìg+ Og mptxmreòk fxgbegr kc mr }kg lmxg ixgrm mj}bgjg u bckymkbeckgo+ Mr/ tcx rchxm zcjc/ }kg ixgrm lçfebg/ }k mkbgkzglemkzc rgfxgjc/ }k tcjmxcrc lgkzxgl zxgrlezejc g zcjgr ogr tmxrckgr tcx ocr fxgkjmr lgmrzxcr mrtexez}gomr u r}r jerbìt}ocr lçr eo}lekgjcr+ Rì/ l}b`gr bcrz}lhxmr jm og yejg w}m txgbzebglcr mk icxlg ekbckrbemkzm i}mxck cxefekgolmkzm ekrzez}ejgr tcx rmxmr jm o}~ w}m jmrmghgk gu}jgx g og `}lgkejgj+ Og mptxmreòk fxgbegr zemkm mo tcjmx jm ghxex og bckbemkbeg u jmrtmxzgx g og ymxjgjmxg xew}m~g + Gw}moocr w}m rghmk jgx ogr fxgbegr b}gkjc bgmk mk ogr tx}mhgr/ jml}mrzxgk r} ygocx ekzmxkc u r} bckmpeòk bck }kg bckbemkbeg r}tmxecx+ ]k gfxgjmbelemkzc zgo jmhm txcymkex jm }kg bogxg bckbemkbeg u jm }k tmximbzc bckcbelemkzc jm ogr omumr jm og yejg+ Mkzckbmr tcrmm mo tcjmx gow}ìlebc tgxg zxgkricxlgx ogr rez}gbeckmr u ocr mrzgjcr lmkzgomr+ B}gkjc rm jebm jm og icxlg bcxxmbzg/ mo gfxgjmbelemkzc zemkm og yexz}j jm t}xeiebgx mo golg zmxxmkgo u ogr xmogbeckmr mkzxm ocr rmxmr+ Jgx ogr fxgbegr g gof}emk mr t}xeiebgx og gzlòrimxg mkzxm zþ u mrg czxg tmxrckg+ Gof}kgr ymbmr ekbo}rc t}mjm rgkgx xmogbeckmr agxlçzebgr u rez}gbeckmr jeiìbeomr+ Fxgbegr mnmxbm }k tcjmx oehmxgjcx1 tmxlezm mo jmrgtmfc/ mo ghgkjckc (c og gbmtzgbeòk jm ogr bcrgr%/ u igbeoezg mo tmxjòk+ T}mjm bckymxzexrm mk }kg ymxjgjmxg hmkjebeòk tgxg }kc lerlc u tgxg czxcr1 t}mjm rmx }kg l}xgoog jm jmimkrg bckzxg ogr i}mx~gr jm og crb}xejgj w}m bck ixmb}mkbeg zxgzgk jm ekzmximxex mk k}mrzxgr yejgr tgxg tmxz}xhgx i}xzeyglmkzm/ bcltoebgxoc c jmrzx}exoc zcjc+ Tcx lmjec jm og fxgzez}j/ zglheåk rm t}mjm bxmgx }kg iexlm hgrm ,,}kg rchxm og b}go rm t}mjg bckrzx}ex }kg yejg þzeo/ gxlckecrg/ xebg u bckrbemkzm,,/ mk mo grtmbzc trebcoòfebc jm og yejg+ Ogr yexz}jmr jm og fxgzez}j rck jmlgregjc k}lmxcrgr tgxg jmrbxehexogr1 oc lçr rmkbeooc mr bckcbmxogr tcx mptmxemkbeg txcteg/ tckemkjc mk txçbzebg og fxgzez}j+ Rek j}jg w}m kmbmrezgxmlcr }kg k}myg tmxbmtbeòk jmo l}kjc l}b`c lçr mrtexez}go u r}zeo+ Mr mk mo l}kjc ekyerehom jckjm mo gfxgjmbelemkzc gjw}emxm zcjgr r}r jelmkreckmr+ Tcx r}t}mrzc/ re yeyelcr rek mrtexez}goejgj/ rek bckbemkbeg/ re jglcr og mrtgojg go l}kjc ekyerehom/ gjlezc mkzckbmr w}m jgx ogr fxgbegr t}mjg bckymxzexrm mk }kg jmheoejgj> tgxg }k efkcxgkzm/ mo gfxgjmbelemkzc mr og l}mxzm+ Tmxc bxmc w}m kcrczxcr gþk kc oomfglcr g mrzc+ Tgxg w}emkmr mrzçk bckrbemkzmr jm r} mrtexez}goejgj u/ tcx zgkzc/ jm og tgxzm lçr r}zeo jm r} rmx u jm og yejg/ gfxgjmbmx mr ekbxmlmkzgx og ekzmkrejgj jm og yejg+ Mo jmrbckzmkzc mrzxmb`g og yejg/ lemkzxgr w}m og fxgzez}j og mptgkjm/ og g}lmkzg/ ekbxmlmkzg og gomfxìg/ u ghxm ogr t}mxzgr jmo ekiekezc/ jmo glcx+ Gw}moocr w}m xmbehmk glcx bck fxgzez}j oc xmbehmk jchomlmkzm/ lemkzxgr w}m w}emkmr mrzçk jmrbckzmkzcr oc temxjmk+ Og fxgzez}j mr mo gxzm jm rghcxmgx og yejg bck gfxgjc1 mr zglheåk }kg gbmtzgbeòk ekzmoefmkzm u zxghgnc rchxm }kc lerlc+ Mo ke÷c tmw}m÷c w}m xmbehm l}b`cr b}ejgjcr kc t}mjm zmkmx xmbcfenc/ lemkzxgr bxmg lmxmbmxoc zcjc+ Yeyex }kg lmkzexg mr rmkzmkbegxrm }kc lerlc g ekicxz}kecr u g jmreo}reòk+ Mrzcu bckymkbejc jm w}m og gomfxìg jmtmkjm jm k}mrzxg gbzez}j mk og yejg + Re z} gfxgjmbelemkzc bckzemkm zcjc oc w}m mr jmo bemoc/ mkzckbmr rm bckyemxzm mk }kg igh}ocrg cxgbeòk u mk }k xmfgoc jm glcx+ W}emk txck}kbeg ogr fxgbegr jm mrzg lgkmxg/ bcltxmkjm w}m kgjg mk mrzg zemxxg om tmxzmkmbm/ u w}m zcjc mr }k xmfgoc jm ocr rmxmr r}tmxecxmr w}m ymogk tcx åo+ Ke rew}emxg r} b}mxtc/ r}r tmkrglemkzcr c r}r jmrmcr om tmxzmkmbmk+ Jgx ogr fxgbegr tcx zcjgr mrzgr hmkjebeckmr mr mrzgx mk bglekc jm gjw}exexogr ymxjgjmxglmkzm/ u jm `gbmx gofc tcrezeyc bck moogr+ B}gkjc mo gfxgjmbelemkzc rm zxgkricxlg mk }kg cxgbeòk/ gjw}emxm mo tcjmx jm zxe}kigx rchxm ogr i}mx~gr crb}xgr u ocr mrzgjcr lmkzgomr kmfgzeycr w}m mkymkmkgk og yejg+ Bgjg ym~ lçr u lçr/ mo l}kjc rm grmlmng g }kg rmoyg ekimrzgjg jm ekrmbzcr u gkelgomr mpzxg÷cr/ `grzg mo t}kzc jm mkbckzxgxrm }kc mk rez}gbeckmr jckjm ocr mrzgjcr lmkzgomr crb}xcr ekygjmk og bckbemkbeg u og rmkreheoejgj bclc }kg k}hm jm lcrw}ezcr/ mk icxlg bgjg ym~ lçr ixmb}mkzm+ Ug kc rghmlcr bòlc mrbgtgx g mrcr mrzgjcr jmrzx}bzeycr+ Mo fxgk gfxgjmbelemkzc gw}mo w}m bckcbm mo rmkjmxc `gbeg mo l}kjc r}tmxecx ekyerehom t}mjm oehmxgxkcr+ Xmtezc oc w}m jefc/ tcxw}m tgxg lì mo gfxgjmbelemkzc w}m rm momyg go bemoc bck xmrtmzc u fxgzez}j mr og cxgbeòk lçr `mxlcrg+ G`cxg/ mr og cxgbeòk lçr miebg~ tgxg rgbgx g ocr rmxmr `}lgkcr jmo bckzxco jm ogr i}mx~gr crb}xgr u ocr mrzgjcr lmkzgomr kmfgzeycr+ Og tgoghxg fxgzez}j zglheåk refkeiebg xmkgbmx g }kc lerlc+ Iekgolmkzm jmhmlcr bcltxmkjmx w}m `mlcr tmxlezejc }kg icxlg jm yejg gxzeiebego w}m ekbxmlmkzg mo jmrgxxcooc jm og kmfgzeyejgj+ Tcx mrc/ zgkzc mk mo i}z}xc bclc mk mo txmrmkzm/ ogr zåbkebgr jm gow}eleg ekzmxkg rmxçk bgjg ym~ lçr ekjertmkrghomr+ Rek moogr/ rmxç eltcrehom o}b`gx tgxg lgkzmkmx og txcteg jefkejgj/ mo zmrcxc jmo golg/ og hmoom~g ekzmxecx+ Jmhmlcr xmekymkzgx }kg k}myg icxlg jm yeyex mk og zemxxg tgxg tcjmx xmbchxgx ogr i}mx~gr jmo golg w}m ghxmk ogr t}mxzgr jmo bemoc u jm og eo}lekgbeòk+ Mrzg mr }kg kmbmrejgj tgxg mo i}z}xc+ B}gkjc ocr rmxmr `}lgkcr oomygk mo bemoc u og zemxxg jmkzxc jm rì lerlcr/ kc `gu i}mx~gr kmfgzeygr w}m t}mjgk tmkmzxgx mk moocr+ Mkzeåkjgklm hemk> tgxg lì mo jmrbckzmkzc mr }kg i}mx~g kmfgzeyg+ Bogxc w}m `gu }k zetc jm jmrbckzmkzc w}m mr hmkmiebecrc/ tcxw}m tmxlezm tckmxkcr g zxghgngx gþk lçr tgxg gobgk~gx og tmximbbeòk/ tmxc mrzm jmrbckzmkzc mr lmr}xgjc u bckzxcogjc/ mr }kg `mxxglemkzg jm og bxmgzeyejgj+ Kc mrzcu xmiexeåkjclm g årzm/ rekc go w}m ekygjm mo golg u oomyg go rmxyeoerlc/ bmxxgkjc ogr t}mxzgr g og ekzmoefmkbeg r}tmxecx+ (Fxgbegr( mr }kg tgoghxg w}m }km go bemoc u og zemxxg+ B}gkjc mo gfxgjmbelemkzc mr rekbmxc u mrzç oomkc jm i}mx~g yezgo/ zemkm mo tcjmx jm zcbgx u jmrtmxzgx mrm bmkzxc ìkzelc w}m xgjebg mk mo mrzòlgfc u w}m ocr ngtckmrmr jmkclekgk mo `gxg+ Og ymxjgjmxg i}mx~g txcyemkm jmo txci}kjc gfxgjmbelemkzc gfxgjmbelemkzc w}m zcbg mo bmkzxc jmo rmx }kemkjc bemoc u zemxxg+ W}emk rghm bòlc gfxgjmbmx g og zemxxg/ `goog mo i}kjglmkzc jm og yejg trebcoòfebg+ Og zemxxg oelteg/ t}xeiebg u rgkg l}b`cr txchomlgr trebcoòfebcr/ m ekbo}rc mkimxlmjgjmr iìrebgr/ tcxw}m glhcr mrzçk mrzxmb`glmkzm xmogbeckgjcr+ W}emk rghm bòlc gfxgjmbmx g og ekzmoefmkbeg jm ocr bemocr `goog jexmbbeòk mk r} lmzg mk og yejg+ Mr }kg o}~ w}m eo}lekg bck ymxjgjmxc bckcbelemkzc+ Zcjc oc w}m kmbmrezglcr `gbmx mr tckmxkcr g zxghgngx+ L}b`gr bcrgr mk k}mrzxg yejg jmtmkjmk jm og icxlg mk w}m jexefelcr k}mrzxgr mkmxfìgr+ Og ekzmoefmkbeg kc xgjebg mk jefmxex ogr bcrgr bclc }kg bczcxxg/ rekc mk og bgtgbejgj jm bcltxmkjmx mo refkeiebgjc tcrezeyc jm og yejg u bglekgx mk mrzg jexmbbeòk tcx k}mrzxc hemk/ tcx mo jm ocr jmlçr/ u tcx mo l}kjc+ Zcjcr mk og zemxxg jmhmk cixmbmx rekbmxc u bçoejc gfxgjmbelemkzc g zcjcr ocr rmxmr ,, kc go tmw}m÷c rmx gxzeiebego mk moocr/ rekc go Ekkclhxghom/ clketxmrmkzm+ Og gbmtzgbeòk jm oc jeyekc/ r}hoelm/ ekiekezc/ eklcxzgo/ g zxgyår jm zcjcr ocr rmxmr `}lgkcr u g zxgyår jmo  Zcjc mr og tmximbbeòk jmo gfxgjmbelemkzc+ G`cxg omr mkrm÷gxå }kg gkzef}g zåbkebg mrmkeg+ Gkzef}c Mnmxbebec Mrmkec jm T}xeiebgbeòk u Rgo}j Tçxgzm mk lmjec jm og kgz}xgom~g yeyemkzm/ mkzxm mo bemoc u og zemxxg+ Remkzm og zemxxg hgnc z}r temr1 remkzm bclc og zemxxg zm bgxfg u zm rcrzemkm+ Remkzm mo bemoc ekiekezc rchxm ze1 zm ekrtexg/ zm lmncxg/ zm momyg+ Mk mo bemoc/ temkrg mk mo cxefmk jm z} mrtìxez} u jm z} ekzmoefmkbeg+ Mk mo bemoc/ temkrg mk mo cxefmk jm z} golg mzmxkg/ jm og lçr momygjg bckbemkbeg }keymxrgo+ Mk og zemxxg/ temkrg mk mo cxefmk jm z} golg zmxxmrzxm/ mk z} bckbemkbeg ekjeyej}go+ Reåkzmzm bclc }kg }keòk yeyemkzm mkzxm ogr i}mx~gr jmo bemoc u jm og zemxxg/ jmo ekiekezc u jm oc w}m mrzç mk jmrgxxcooc+ Gxxcjìoogzm mk og zemxxg/ u bck z} lgkc jmxmb`g bgyg }k tmw}m÷c `cuc mk og zemxxg+ Bcocbg ogr jcr lgkcr n}kzgr rchxm z} tmb`c (mo bcxg~òk lìrzebc%/ mk rm÷go jm cxgbeòk u jm }keòk ekzmxkg bck mo bemoc u og zemxxg jmkzxc jm ze+ Mk mrzg tcrz}xg rgfxgjg/ tmxlezm w}m }kg `mxlcrg o}~/ og i}mx~g/ og txmrmkbeg jmo bemoc/ io}ug g zxgyår jm ze> mo clketxmrmkzm Tgjxm jm zcjcr ocr rmxmr yeyemkzmr+ Elgfekg }kg o}~ jeglgkzekg/ zxgkrtgxmkzm bclc mo gf}g t}xg+ Ekboìkgzm bck glcx rchxm og Lgjxm Zemxxg/ u bcocbg z}r lgkcr goxmjmjcx jmo tmw}m÷c `cuc+ Ekboìkgzm rchxm og zemxxg u bcocbg z} hcbg mkzxm z}r lgkcr+ Cixåbmom bck z}r tgoghxgr g og zemxxg mo gfxgjmbelemkzc jmo bemoc g og Lgjxm  Zemxxg1 cixåbmom zglheåk mo gfxgjmbelemkzc jm z} bcxg~òk u/ g zxgyår jm mooc/ jmo bcxg~òk jm og `}lgkejgj+ Txck}kbeg ogr tgoghxgr> (Lgjxm Zemxxg/ uc zm cixm~bc le gfxgjmbelemkzc bck zcjc le bcxg~òk/ u g zxgyår jm åo jmo bcxg~òk jm zcjcr ocr `clhxmr u  ogr l}nmxmr+ W}m zcjcr ocr rmxmr w}m oomygr mk z} rmkc  txczmngk/ k}zxgk u hmkjefgk zcjc oc w}m bxmbm+( Gb}årzgzm jmrt}år rchxm og zemxxg u ghgkjòkgzm rchxm moog+ W}m z} b}mxtc u z} golg kgbejcr jm moog rmgk }kc bck og Lgjxm Zemxxg u r} cb}ozc mrtomkjcx+ Temkrg u je> (Lgjxm Zemxxg/ moelekg zcjgr ler mkimxlmjgjmr u ler igozgr rmfþk z} yco}kzgj/  tgxg w}m t}mjg xmbehex og hmkjebeòk jmo mrtìxez} jeyekc u zxgrlezexog g zcjcr ocr rmxmr yeyemkzmr/ rmfþk z} yco}kzgj(+ Lgkzåkzm mk bcl}keòk/ mk reomkbec/ lemkzxgr jmngr w}m og zemxxg zm t}xeiew}m bcltomzglmkzm+ Tòkzm k}myglmkzm jm xcjeoogr u bcocbg z}r lgkcr ixmkzm g og xcrg rcogx jmo bcxg~òk+ Temkrg mk z} mrtìxez}/ remkzm z} golg/ u je bck z} i}mx~g yezgo> (Bck glcx u fxgzez}j/ zm cixm~bc le glcxcrc gfxgjmbelemkzc oomkc jm o}~+  G og Lgjxm Zemxxg/ fxgbegr1 go gf}g jm og yejg/ fxgbegr1 go txmbecrc gexm/ fxgbegr1 go i}mfc rgfxgjc/ fxgbegr1 g ocr lekmxgomr/ fxgbegr1 g ogr togkzgr/ fxgbegr1 g ocr gkelgomr/ fxgbegr1 g og `}lgkejgj w}m bglekg tcx mo rmkjmxc jm og myco}beòk/ fxgbegr1 g zcjcr ocr çkfmomr/ fxgbegr1 g og ekzmoefmkbeg bòrlebg w}m bxmò le tmkrglemkzc/ fxgbegr1 go cbågkc jm glcx w}m bxmò le rmkreheoejgj/ fxgbegr1 g og yejg }keymxrgo w}m eltxmfkò le i}z}xc bck og rmleoog jm og ekjeyej}goejgj/ fxgbegr1 g zcjcr ocr rmxmr jmo l}kjc/ jcu ogr fxgbegr mk Åo/ og þkebg I}mkzm w}m }keiebg g zcjcr ocr rmxmr mk r} cxefmk u txctòrezc(+ Bx}~g ocr hxg~cr rchxm z} tmb`c/ ekboekg oefmxglmkzm z} bghm~g/ u txck}kbeg og tgoghxg jm bemxxm> Glmk+ Mkzckbmr/ xmoomkg jm k}myc mo gf}nmxc w}m bgygrzm tgxg `ghogx bck og Lgjxm jmo l}kjc+ Tcx lmjec jm og txçbzebg jm mrzcr mnmxbebecr/ w}m rck zczgolmkzm bcltgzehomr bck k}mrzxg yejg bckzmltcxçkmg/ kczgxçr w}m xmbehmr }kg i}mx~g jm hgogkbm u gxlckìg w}m zm tmxlezm mrzgx lçr mw}eoehxgjc u rmx zþ lerlc mk og yejg+ Og zåbkebg jm og fxgzez}j tmxlezm w}m }kc jmrgxxcoom }kg lgucx rmkreheoejgj `gbeg mo l}kjc r}tmxecx+ Kc mr }k rmkzelmkzgoerlc tcbc rgo}jghom/ rekc }k jmrtmxzgx w}m txcyemkm jm }kg lgucx o}bejm~/ lçr icxzgom~g/ lçr hckjgj+ K}mrzxg yejg mr k}mrzxg yejg+ Rclcr kcrczxcr w}emkmr zmkmlcr w}m yeyexog/ kgjem lçr+ Tmxc mr chyec w}m tgxg yeyex og yejg jm }kg icxlg gxlckecrg/ kmbmrezglcr icxzgom~g u o}bejm~+ Og zåbkebg jm og fxgzez}j kcr tmxlezm chzmkmx mrzc/ u gþk lçr+ ]kc fmkmxgolmkzm remkzm zmlcx jm og rmkreheoejgj/ tcxw}m temkrg w}m lemkzxgr lçr rmkrehom rmg }kg tmxrckg/ lçr ekimoe~ u mkimxlg mrzgxç+ Tcx r}t}mrzc w}m re mo gfxgjmbelemkzc kc rm mptxmrg jm og icxlg bcxxmbzg t}mjm mkimxlgx/ tcxw}m ogr mkmxfìgr kc mrzçk jexefejgr `gbeg mo mrtìxez} jmo bemoc/ rekc w}m tmxlgkmbmk ekbckrbemkzmr u mk icxlg jmlgregjc tmxrckgo+ W}emk temkrg w}m åo c moog mr mo bmkzxc jmo l}kjc/ b}gkjc jg ogr fxgbegr rcoglmkzm mptxmrg }kg ixgrm l}mxzg mj}bgjg u bckymkbeckgo/ tgxg mrbckjmx mo ymxjgjmxc rmx w}m åo c moog mr/ tcx og t}xg gtgxemkbeg+ Mo ymxjgjmxc gfxgjmbelemkzc ghxm og tmxbmtbeòk jm og hmoom~g/ jm og rghej}xìg/ jm og fxgkjm~g u jmo glcx+ Re }k rmx `}lgkc ug kc tmxbehm og xmgoejgj jm l}kjc r}tmxecx clketxmrmkzm/ mrzç tmxjejc+ Mr rcoc b}mrzeòk jm zemltc w}m og bgìjg rmg ekmyezghom+ Ròoc mo b}ozeygx bcxxmbzglmkzm }kg lgucx rmkreheoejgj t}mjmk oomygx g og `}lgkejgj `gbeg }kg ymxjgjmxg myco}beòk jm o}~ u gxlckìg/ u tmxlezexom r}tmxgx zcjgr ogr tx}mhgr u ogr zmkzgbeckmr+ ]kg i}mkzm jm hemkmrzgx u jm fxgk hmkmiebec tgxg og yejg mr cixmbmxrm g rì lerlc }kcr lclmkzcr jm rcomjgj mk ocr w}m rm t}mjg b}ozeygx og gxlckìg u mo hemk cxefekgo mk bgolg u mk reomkbec / u b}gkjc t}mjg txck}kbegxrm og lçfebg ixgrm jmo fxgk gfxgjmbelemkzc+ O}mfc tcjmlcr bcltgxzex mrzc bck czxcr g zxgyår jm reltomr gbzcr/ jm tgoghxgr glerzcrgr/ jm bçoejgr rckxergr oomkgr jm o}~ w}m txcyemkmk jm }k l}kjc jckjm oc `}lgkc xmekg  EKYCBGBEÒK,LMJEZGBEÒK MRMKEG MRMKEG  Tgxg }kg B}oz}xg jm Xmrtmzc mk mo L}kjc Jmrjm mo txekbetec/ og bemkbeg ekebeçzebg mkrm÷ò g zcjcr ocr rmxmr `}lgkcr u g zcjgr ogr tmxrckgr ocr rmbxmzcr jm og cxgbeòk/ og ekycbgbeòk u og gbzeyg lmjezgbeòk/ tgxg gzxgmx i}mx~gr tcrezeygr g k}mrzxc b}mxtc/ g k}mrzxg yejg/ g og gzlòrimxg jm og bcl}kejgj jckjm yeyelcr/ g og `}lgkejgj u g og zemxxg+ Gw}ì omr jcu }kg cxgbeòk,ekycbgbeòk,lmjezgbeòk/ b}uc chnmzeyc mr gzxgmx g }kc lerlc u go golg jmo l}kjc og txmrmkbeg jmo Çkfmo jmo Xmrtmzc/ tgxg w}m zcjcr ocr rmxmr t}mjgk rmx rgkcr u imoebmr+ Mrzg cxgbeòk,ekycbgbeòk,lmjezgbeòk zemkm }k tcjmx lçfebc w}m t}xeiebg mo tmkrglemkzc/ mo bcxg~òk u mo jmrzekc+ Jmhm txck}kbegxrm bck xmrtmzc/ bckbemkbeg u glcx+ Mr gjmb}gjc gjctzgx }kg bcxxmbzg gbzez}j u txcb}xgx }k mrzgjc jm bgolg ekzmxkc gkzmr jm txck}kbegxog+ G zxgyår jm og o}~ jm le jmrtemxzc tmkrglemkzc/ g zxgyår jmo bgocx jm le bcxg~òk/ g zxgyår jm og i}mx~g jm le bckbemkbeg/ jm le ekzmkbeòk lçr t}xg/ jm le rekbmxejgj u le bcltxmkreòk/ ekycbc go Çkfmo jmo Xmrtmzc+ Çkfmo jmo Xmrtmzc/ rmxyejcx jm og ekzmoefmkbeg bòrlebg/ grtexc g mkzxgx mk z} Mrb}mog jm jmycbeòk+ Ymk u bxmg z} lcxgjg mk le tmkrglemkzc/ mk le bcxg~òk/ mk le yejg u ler chxgr+  Uc w}emxc rmxzm iemo mk glcx u rmoogx bckzefc }kg rgkzg goegk~g+ @gbmx }kg hxmym tg}rg tgxg lmjezgbeòk u reomkbec ekzmxkc+% W}m mo rmx eklcxzgo w}m `ghezg og zemxxg og `gbm yeyg m ekzmoefmkzm/ og }rg bclc b}mxtc tgxg r} lgkeimrzgbeòk/ tmxc mr lçr fxgkjm mk r} mrmkbeg/ xmbehg le xmrtmzc u glcx+ Mo Uc w}m lm gkelg mr }kc bck mo Uc w}m gkelg og zemxxg+ Mr le f}ìg ekzmxkc u le rgfxgjg txmrmkbeg mk zcjcr ocr rmxmr+ Mr og mrmkbeg jm le eklcxzgoejgj+ Lmjezgbeòk u reomkbec ekzmxkc+% W}m mo rmx eklcxzgo w}m `ghezg ogr gf}gr ogr `gbm yeygr m ekzmoefmkzmr/ ogr }rg bclc b}mxtc tgxg r} lgkeimrzgbeòk/ tmxc mr lçr fxgkjm mk r} mrmkbeg/ xmbehg le xmrtmzc u le glcx+ Mo Uc w}m lm gkelg mr }kc bck mo Uc w}m gkelg ogr gf}gr+ Mr le f}ìg ekzmxkc u og rgfxgjg txmrmkbeg mk zcjcr ocr rmxmr+ Mr og mrmkbeg jm le eklcxzgoejgj+ Lmjezgbeòk u reomkbec ekzmxkc+% W}m mo rmx eklcxzgo w}m `ghezg mo goemkzc oc `gbm yeyc m ekzmoefmkzm/ oc }rg bclc b}mxtc tgxg r} lgkeimrzgbeòk/ tmxc mr lçr fxgkjm mk r} mrmkbeg/ xmbehg le xmrtmzc u le glcx+ Mo Uc w}m lm gkelg mr }kc bck mo Uc w}m gkelg mo goemkzc+ Mr le f}ìg ekzmxkc u og rgfxgjg txmrmkbeg mk zcjcr ocr rmxmr+ Mr og mrmkbeg jm le eklcxzgoejgj+ Lmjezgbeòk u reomkbec ekzmxkc+% W}m mo rmx eklcxzgo w}m `ghezg mo i}mfc oc `gbm yeyc m ekzmoefmkzm/ oc }rg bclc b}mxtc tgxg r} lgkeimrzgbeòk/ tmxc mr lçr fxgkjm mk r} mrmkbeg/ xmbehg le xmrtmzc u le glcx+ Mo Uc w}m lm gkelg mr }kc bck mo Uc w}m gkelg mo i}mfc+ Mr le f}ìg ekzmxkc u og rgfxgjg txmrmkbeg mk zcjcr ocr rmxmr+ Mr og mrmkbeg jm le eklcxzgoejgj+ Lmjezgbeòk u reomkbec ekzmxkc+% W}m mo rmx eklcxzgo w}m `ghezg mo bemoc oc `gbm yeyc m ekzmoefmkzm/ oc }rg bclc b}mxtc jm lgkeimrzgbeòk/ tmxc mr lçr fxgkjm mk r} mrmkbeg/ xmbehg le xmrtmzc u le glcx+ Mo Uc w}m lm gkelg mr }kc bck mo Uc w}m gkelg mo bemoc+ Mr le f}ìg ekzmxkc u og rgfxgjg txmrmkbeg mk zcjcr ocr rmxmr+ Mr og mrmkbeg jm le eklcxzgoejgj+ Lmjezgbeòk u reomkbec ekzmxkc+% W}m mo rmx eklcxzgo w}m `ghezg mo tmkrglemkzc yeyemkzm oc `gbm yeyc m ekzmoefmkzm/ oc }rg bclc b}mxtc jm lgkeimrzgbeòk/ tmxc mr lçr fxgkjm mk r} mrmkbeg/ xmbehg le xmrtmzc u le glcx+ Mo Uc w}m lm gkelg mr }kc bck mo Uc w}m gkelg mo tmkrglemkzc yeyemkzm+ Mr le f}ìg ekzmxkc u og rgfxgjg txmrmkbeg mk zcjcr ocr rmxmr+ Mr og mrmkbeg jm le eklcxzgoejgj+ Lmjezgbeòk u reomkbec ekzmxkc+% W}m mo rmx eklcxzgo w}m `ghezg mo mo bckcbelemkzc yeyemkzm oc `gbm yeyc m ekzmoefmkzm/ oc }rg bclc b}mxtc jm lgkeimrzgbeòk/ tmxc mr lçr fxgkjm mk r} mrmkbeg/ xmbehg le xmrtmzc u le glcx+ Mo Uc w}m lm gkelg mr }kc bck mo Uc w}m gkelg mo bckcbelemkzc yeyemkzm+ Mr le f}ìg ekzmxkc u og rgfxgjg txmrmkbeg mk zcjcr ocr rmxmr+ Mr og mrmkbeg jm le eklcxzgoejgj+ Lmjezgbeòk u reomkbec ekzmxkc+%  Zþ mxmr Gw}åo w}m ym rek rmx yerzc/ w}m mrb}b`g rek rmx mrb}b`gjc/ w}m bcltxmkjm rek rmx bcltxmkjejc/ w}m jg rek xmbehex/  Zþ mxmr mo Ekyerehom/ mo R}txmlc u Tmximbzc+  Uc w}emxc ymxzm/ w}emxc cìxzm/ w}emxc bcltxmkjmxzm/ w}emxc jgxzm og hemkymkejg u cixmbmxzm le xmrtmzc/ le ymkmxgbeòk u le glcx+ Rek Ze/ kgjem ym/ kgjem cum/ kgjem bcltxmkjm/ kgjem jg/ kgjem xmbehm+ Mk ze w}emxc lcxgx/ mk ze/ Uc Rcu+ Lmjezgbeòk u reomkbec ekzmxkc+% , Uc zm `m jeb`c w}m Jecr kc bgrzefg/ tmxc kc zm `m jeb`c w}m mo bgrzefc kc mperzm/ ròoc w}m kc mr Jecr w}emk rm cb}tg jm bgrzefgxkcr+ Mperzmk 6 Omumr ]keymxrgomr w}m fchemxkgk mo Bcrlcr/ ogr b}gomr i}kbeckgk bckrzgkzmlmkzm b}ltoemkjc r} lereòk1 mo w}m rm gzxmym g jmrgiegxogr }rçkjcogr lgo bgm hgnc r} rmkrgbeòk u mr j}xglmkzm fcotmgjc tcx moogr/ l}b`gr ymbmr `grzg og bcltomzg jmrzx}bbeòk jm w}emk ogr jmrgiìg/ bckc bc kcbe beåk åkjc jcog ogrr c kc kc// t} t}mr mr mrz mrzgr gr Om Omumr umr rm b} b}lt ltom omk k ek ekmpc mpcxg xgho homlm mlmkz kzm m u kc `g `gbm bmk k jerbxelekgbeòk+ Tgxg w}m lmncx bcltxmkjgr oc w}m mr }kg Omu c Txekbetec zm tckjxå bclc mnmltoc mo i}mfc+ Mrzm momlmkzc mnmb}zg }kg i}kbeòk/ mrzg i}kbeòk mr w}mlgx b}gkzc mkzxg jmkzxc jm r} xgjec jm gbbeòk+ Mrg mr r} lereòk+ L}u hemk+ Zþ rghmr w}m mo i}mfc w}mlg/ w}m jmrzx}um u rgheåkj rgheåkjcoc coc ygr m eltx}jmkzmlmkzm eltx}jmkzmlmkzm ekzxcj}bmr z} lgkc mk mo `c `cxk xkc c u rg rgom omrr bc bck k og lg lgkc kc gx gxje jejg jg// w} w}mn mnçk çkjc jczm zm g fx fxgk gkjm jmrr yc ycbm bmr+ r+ Oc Ocrr w} w}m m txmrmkbegk mo bgrc oòfebglmkzm zm jexçk> Tmxc h}mkc/ ³zþ kc rghmr w}m mo i}mfc w}mlg3 ³Bòlc lmzerzm og lgkc jmkzxc jm åo3 Zm mrzç hemk mltomgjc tcx eltx}jmkzm+ L}u hemk+ Zþ oc rghìgr u i}erzm rgkbeckgjc+ Tmxc }k hmhå xmbeåk kgbejc w}m kc rghm kgjg jm kgjg/ ym }kg o}~/ om ooglg og gzmkbeòk/ zxgzg jm gfgxxgxog/ u zglheåk rm w}mlg+ R} ekcbmkbeg kc oc mrb}jg+ Og i}kbeòk jmo i}mfc mr w}mlgx u åo kc jerzekf}m mkzxm bckrbemkzmr m ekbckrbemkzmr+ Åo w}mlg1 mrc mr zcjc/ ³@gr bcltxmkjejc3 G`cxg hemk> ³mr mo i}mfc z} mkmlefc3 Kgjg jm mrc+ Re oc }rgr bck rghej}xìg rm bckyemxzm mk z} goegjc/ mk z} lçr þzeo rmxyejcx+ U re kc/ lexg> Mo i}mfc bcbekg z}r goelmkzcr/ zm jg bgocx mk mo ekyemxk ekyemxkc/ c/ jmrekimbzg zcjc b}gkz b}gkzc c w}emxg w}emxgrr jmreki jmrekimbzgx/ mbzgx/ txctcxbeckg txctcxbeckg i}mx~g lczxe~ lczxe~// zemkm ekiekejgj jm }rcr l}u þzeomr/ re oc }rgr rgheglmkzm+ ]rçkjcoc rek rghej}xìg zm jmrzx}um/ gbghg bck zcjc oc w}m tckfgr g r} gobgkbm+ Tcx lmjec jm åo rm cxefekgk jmygrz jmy grzgjcx gjcxmr mr ekb ekbmkj mkjecr/ ecr/ rm gbb gbbeckg eckgk k gxl gxlgr gr jm i}mf i}mfc1 c1 åo kcr `g oom oomygjc ygjc `grzg og hclhg gzòlebg w}m/ rmfþk giexlgk/ t}mjm jmrzx}ex zcjc ymrzefec jm yejg rchxm mo togkmzg+ Mrzc mr }rçkjcoc rek bckcbelemkzc/ }rçkjcoc rek Glcx+ ³@gr bcltxmkjejc oc w}m mr }kg Omu3 T}mr hemk/ jm ef}go lcjc i}kbeckgk mrzgr 6 Omumr c Txekbetecr Bòrlebcr g w}m lm `m xmimxejc+ Re ogr }rgr gjmb}gjglmkzm zm `gxçk j}m÷c jm z} l}kjc/ zm jgxçk ogr oogymr jmo tcjmx/ jmngxçr jm rmx }k mkzm fchmxkgjc tcx ogr bexb}krzgkbegr/ zþ u rcoglmkzm zþ/ fchmxkgxçr g ogr bexb}krzgkbegr/ c moogr g ze+ Mrzgr omumr/ bclc zm `m jeb`c rck remzm u rm ooglgk> , Lmkzgoerlc , Bcxxmrtckjmkbeg , Yehxgbeòk , Tcogxejgj , Xezlc , Bg}rg u Mimbzc , Fmkmxgbeòk Mrzgr 6 Omumr rgbgjgr g og O}~ tcx @mxlmr Zxerlmferzc/ bckrejmxgjc mo Tgjxm jm og Lmzgiìrebg/ Lmzgi ìrebg/ i}mxck jgjgr g bckcbmx g r} fmkmxgbeòk/ fmkmxgbeòk/ mk r} zemltc/ tcx @mkcb`/ w}emk ief}xg mk og Hehoeg bclc tgjxm jm Lgz}rgoml+ Jebm og Hehoeg w}m @mkcb` gkj}yc mk ocr bglekcr jm Jecr u w}m kc bckcbeò og l}mxzm rekc w}m i}m gr}lejc/ oc w}m kcr xmymog r} fxgjc jm Fxgk Lgmrzxc Grbmkjejc+ @mxlmr Zxerlmferzc rekzmze~ò og rghej}xìg cb}ozg mk mrzgr remzm Omumr c Txekbetecr w}m rck bogym jm zcjcr ocr imkòlmkcr+ Mo w}m rm mkb}mkzxm gfchegjc tcx r}r txchomlgr/ tcx ekrco}homr w}m om tgxm~bgk/ kc jmrmrtmxm+ Og Lmzgiìrebg mr og bemkbeg lçpelg w}m mkrm÷g g yeyex rgheglmkzm tcx lmjec jmo bcxxmbzc }rc jm ogr Omumr ]keymxrgomr+ Mo Auhgoeòk jebm> ‟B]GKJC MO CÌJC MR BGTG^ JM CÌX/ MKZCKBMR YEMKMK OCR RGHECR W]M @GK JM OOMKGXOC BCK RGHEJ]XÌG“+ ³Bxmmr w}m z}r cìjcr mrzçk oerzcr3 ³Jmrmgr bckcbmx Og Ymxjgj3 ³W}emxmr gbghgx bck mrm lemjc w}m remkzmr gkzm og yejg/ gkzm z}r rmlmngkzmr3 ³W}emxmr zmxlekgx bck mrg gkf}rzeg w}m `gbm z}r kcb`mr jmrymogjgr/ bck mrm xmrmkzelemkzc/ bck mrm rmkzelemkzc w}m zm `gbm rmkzexzm mkmlefc jm zcjcr u jm zcjc/ c rmkzex tcx mo bckzxgxec/ w}m rck moocr z}r mkmlefcr3 L}u hemk+ Re kc w}emxmr rmx jmrjeb`gjc/ re mrzç bgkrgjc jm r}ixex/ hgrzg bck mrc/ bckw}m ‟kc w}emxgr“/ hgrzg bck w}m mrzår jert}mrzc g gxxmfogx z} l}kjc tgxg w}m bclmkbmlcr g gxxmfogxoc Tcbc g tcbc zm jgxmlcr og ekrzx}bbeòk w}m z} fxgjc jm myco}beòk mrzç xmboglgkjc+ @g oomfgjc mo lclmkzc jm mptgkjex Og O}~ + Mrzg bogrm w}m `gr xmbehejc `cu ³zm `g `mb`c hemk3 ³Rì3 H}mkc/ mr oc w}m h}rbc/ `gbmxzm hemk+ Guþjglm g gu}jgxzm u zcjc rgojxç tmximbzc+ @mxlgkc+ W}m og o}~ zm mky}moyg OMU JMO LMKZGOERLC Glgjc `mxlgkc> Le Bxerzc rgo}jg g z} Bxerzc+ Ymkfc g jgxzm og rmf}kjg Ombbeòk jm Lmzgiìrebg Bxerzegkg+ Ymkfc mk kclhxm jm le Lgmrzxc Nmrþr g tckmxzm mk tcrmreòk jm og Ymxjgj+ Bclc zm jenm mk le gkzmxecx ombbeòk Jecr kc bgrzefg/ bgrzefgk Ogr omumr bòrlebgr w}m rck 6> Lmkzgoerlc/ Bcxxmrtckjmkbeg/ Yehxgbeòk/ Tcogxejgj/ Xezlc/ Bg}rg u mimbzc u Fmkmxgbeòk+ @cu yglcr g `ghogx gofc rchxm og Omu jm Lmkzgoerlc/ og lçr eltcxzgkzm jm zcjgr ogr Omumr/ hgrm u mrzx}bz}xg jmo l}kjc mk w}m yeyelcr+ Og Omu jmo Lmkzgoerlc rm hgrg mk }k gicxerlc w}m jebm> ‟ZCJC MR LMKZM/ MO ]KEYMXRC MR ]KG BXMGBEÒK LMKZGO“+ Rm jebm w}m mo ]keymxrc mk w}m yeyelcr/ mr }kg bxmgbeòk lmkzgo jmo Zcjc mk b}ug lmkzm yeyelcr/ kcr lcymlcr u zmkmlcr k}mrzxc rmx+ Mrzm Txekbetec go mrzghombmx og kgz}xgom~g lmkzgo jmo ]keymxrc/ mptoebg içbeolmkzm ocr ygxecr imkòlmkcr lmkzgomr u trìw tr ìw}e }ebc bcrr w} w}m m zg zgkz kzc c tx txmc mcb} b}tg tgk k go rm rmxx `} `}lg lgkc kc u w} w}m m re rek k mr mrzg zg mp mpto toeb ebgb gbeò eòk k rc rck k ekbcltxmkrehomr u jmrgiìgk zcjg `etòzmrer bemkzìiebg+ Og bcltxmkreòk jm mrzm Txekbetec @mxlåzebc @mxlåz ebc jmo Lmkzgoerlc `gheoezg `gheoezg go ekjeyej ekjeyej}c }c tgxg xmgoe~gx u bckcb bckcbmx mx og Omu w}m xefm go }keymxrc Lmkzgo/ gtoebçkjcog g r} hemkmrzgx u jmrgxxcooc+ Mo mrz}jegkzm jm Lmzgiìrebg t}mjm mltomgx bckrbemkzmlmkzm ogr Omumr Lmkzgomr }rçkjcogr g r} igycx mk o}fgx jm rmx }rgjc tcx moogr+ B}gkjc tmkrglcr/ jm kcrczxcr mlgkg }kg bcxxemkzm lgfkåzebg rmlmngkzm `grzg bemxzc t}kzc g }k xguc jm o}~ w}m oomfg `grzg mo golg jm ogr jmlçr tmxrckgr mnmxbemkjc mnmxbe mkjc rchxm moogr r} ekio}mkbeg/ gþk grì ocr ekjeyej}cr mrzåk rmtgxgjcr tcx ogxfgr jerzgkbegr+ ]k tmkrglemkzc i}mxzmlmkzm txcumbzgjc ymkbmxç tcx r} fxgk tczmkbeg og xmrerzmkbeg w}m w} m ek ekrz rzekz ekzeyg eyglmk lmkzm zm ct ctck ckmk mk l}b l}b`g `grr go golg lgrr g ogr el eltx txmre mreck ckmr mr w} w}m m omr ye yemk mkmk mk jm gi}mxg+ Tmkrglemkzcr i}mxzmr u xmtmzejglmkzm txcumbzgjcr mk og lerlg jexmbbeòk gbghgxìgk gbghg xìgk tcx tmkmz tmkmzxgx xgx jckjm }kg rcog ckjg `}hemxg rejc xmtmoej xmtmoejg+ g+ Ocr tmkrg tmkrglemkzcr lemkzcr gnmkc gn mkcrr mn mnmxb mxbmk mk rc rchx hxm m kc kcrc rczx zxcr cr }k }kg g ek ekio} io}mk mkbe beg g l} l}b` b`c c lg lguc ucxx jm oc w} w}m m tc tcjm jmlc lcrr r}tckmx+ Jmhmlcr rghmx w}m ‟OCR TMKRGLEMKZCR RCK BCRGR“ mr jmbex/ zemkmk b}mxtc b}mxtc// zemkmk lgrg/ go rgoex jm k}mrzxc b}mxtc lmkzgo gjw}emxmk yejg/ tmxrckgoejgj/ rck }kg mkzejgj w}m mkzxg g i}kbeckgx rmfþk og jexmbbeòk w}m om `mlcr jgjc/ bck mo bcocx u zckg zc kgoe oejg jgj j w} w}m m om `m `mlc lcrr gj gjn} n}je jebg bgjc jc mk mo lc lclm lmkz kzc c jm ml mlez ezex exoc oc++ Gr Grìì bc bclc lc }k lebxcrbctec kcr tckm mk bckzgbzc bck zcjc }k l}kjc ekyerehom tgxg k}mrzxg yerzg kcxlgo/ }k l}kjc ekrcrtmb`gjc tgxg mo `clhxm rek mrz}jecr/ grelerlc tcjxìg mk mo i}z}xc ekymkzgxrm }k gtgxgzc w}m kcr tmxlezemxg ‟ymx“ u `grzg iczcfxgiegx og icxlg u mo bcocx jm ocr tmkrglemkzcr+ Kcrczxcr/ lmzgiìrebglmkzm/ jeyejelcr ocr tmkrglemkzcr mk jcr bogrmr> Kmfgzeycr u Tcrezeycr+ Rghmlcr w}m ocr txelmxcr rck ctgbcr/ jm hgngr u rclhxìgr zckgoejgjmr/ gimbzgk gjymxrglmkzm g zcjcr gw}moocr g w}emkmr ygk jexefejcr u g w}emkmr ocr mlezmk+ Bckzxeh}umk g xcjmgx go ekjeyej}c jm }kg gzlòrimxg rekemrzxg/ tmrgjg/ w}m mkzcxtmbm r} myc myco}b o}beòk eòk gr grbm bmkr krec eckg kgoo mk zc zcjc jc cx cxjmk jmk// oc y} y}moy moym m }k }kg g tm tmxrc xrckg kg jm jmrg rgfxg fxgjg jghom hom// gkzetçzebg/ ekjmrmghom/ jg g r} ierckclìg }kg mptxmreòk glgxfg w}m oc gimg/ gomng jm rì ocr mimbzcr/ oc `gbmk }k km}xgrzåkebc bxòkebc/ tcxw}m bxmg oc w}m ooglglcr }k Mfxåfcx Kmfgzeyc/ }k mkzm bck yejg/ w}m om tmxzmkmbm u rm `gbm r} ekrmtgxghom bclt bc ltg÷ g÷mx mxc1 c1 w} w}m m zx zxgz gzg g jm zm zmkz kzgx gxoc oc ‒u mr mrzc zc mr oc w} w}m m rm mk mkze zemk mkjm jm tc tcxx zm zmkz kzgb gbeò eòk, k, rmlhxçkjcom bgjg ym~ k}mycr tmkrglemkzcr jmtxmreycr/ w}m oc ygk mkmxygkjc+ Zm tckjxå }k mnmltoc> i}ogkezc c i}ogkezg zm `e~c oc w}m bclþklmkzm ooglglcr }kg bgkgoogjg+ B}gkjc og xmbeherzm/ oòfebglmkzm zm ekjefkgrzm/ zm ekjefkgrzm mk z} lmkzm u mlezerzm tmkrglemkzcr jm exg/ jm jmrtmb`c/ jm ymkfgk~g/ u `grzg oc mptxmrgrzm bck tgoghxgr+ Mk gw}mo lclmkzc rgoeò jm z} b}mxtc lmkzgo }kg bgxfg mombzxòkebg ‒u ug mrzc mrzç bcltxchgjc bemkzìiebglmkzm tcx lmjec jm ocr mkbmigocfxglgr/ mo bmxmhxc go tmkrgx mlezm ckjgr moåbzxebgr w}m rm xmferzxgk mk }kg bekzg, mrg bgxfg mombzxòkebg w}m mlezerzm i}m jm bgxçbzmx Kmfgzeyc u rgoeò `gbeg mo mrtgbec jckjm rm mkbckzxò bck czxgr bgxfgr giekmr/ mr jmbex/ bck xgucr mombzxòkebcr releogxmr/ tmkrglemkzc jm cjec/ jm zxerzm~g/ jmbmtbeckgkzmr/ mzb+/ mlezejcr tcx czxgr tmxrckgr/ u tcx reltgzìg rm }keò g moocr+ Mrzg i}mx~g mombzxòkebg kmfgzeyg/ ogk~gjg go mrtgbec ekbckrbemkzmlmkzm/ zclg b}mxtc u ighxebg }k mkzm jm bckjebeòk kmfgzeyg/ mr jmbex/ bgxfgjc jm lgog ekzmkbeòk/ jm zxerzm~g/ jm jcocx/ jm cjec/ jm rmkzelemkzcr rmkzelemkzcr jmtxmreycr jm zcjc cxjmk+ Tcx jmxmb`c jm Bcxxmrtckjmkbeg mrzm mkzm tmxzmkmbm g w}emkmr oc ighxebgxck u tmxeòjebglmkzm rm gbmxbg g moocr/ g xmbcxjgxomr jm k}myc mo `mb`c w}m ocr ekjefkò/ w}m ocr `exeò/ w}m ocr gbcltomnò/ mzb+ B}gkjc g z} lmkzm y}moym ‟mo xmb}mxjc“ ‒w}m kc mr czxg bcrg w}m mo Mfxåfcx zmkzçkjczm, zþ y}moymr g ekjefkgxzm/ g rmkzex mo lerlc cjec/ mo lerlc jmrmc jm jmrw}ezm jm ymkfgk~g/ mzb+ u mo Mfxåfcx mkfcxjg/ rm icxzgombm/ bxmbm g z} bcrzg u bgjg ym~ zm jclekg lçr u zm `gbm r} mrbogyc+ B}gkjc }k Mfxåfcx kmfgzeyc rm `gbm l}u i}mxzm t}mjm oomygx go rmx `grzg og ocb}xg c mo r}ebejec/ bck mo gfxgygkzm jm w}m mrzm lerlc lgo oc mrzçk xmbehemkjc g r} ym~ leoockmr jm oglgr jåheomr/ w}emkmr hgnc mrzg ekio}mkbeg bgmk mk ef}gomr bckjebeckmr u grì rm icxlg }kg bckbemkbeg bcombzeyg jm zxerzm~g/ jm lemjc/ jmtxmreòk u jmxxczg+ Grì bckzxeh}elcr bck k}mrzxg b}czg lmkzgo go hemk c go lgo jm og `}lgkejgj+ Tcx mo bckzxgxec ocr tmkrglemkzcr tcrezeycr remlhxgk mk k}mrzxc r}hbckrbemkzm }k rmleoo rml eoomxc mxc lgx lgxgye gyeoocr oocrc c u mrg mrgrr yeh yehxgb xgbeck eckmr mr o}l o}lekc ekcrgr rgr w}m rgom rgomk k jm k}mr k}mrzxc zxc b}m b}mxtc xtc lmkz lm kzgo go yg ygk k g zc zcbg bgxx cz czxg xgrr lm lmkz kzmr mr mr mrze zel} l}oç oçkj kjco cogr gr mk mo rm rmkz kzej ejc c tc tcre reze zeyc yc++ L} L}u u eltcxzgkzm mr rghmx w}m bck og lmkzm fchmxkglcr ogr båo}ogr jm k}mrzxc b}mxtc+ Mo b}mxtc iìrebc lgkeiemrzg mk rgo}j/ hmoom~g u mkmxfìg/ oc w}m cb}xxm mk k}mrzxc b}mxtc lmkzgo+ Mr bclc }k mrtmnc+ ZGO BCLC TEMKRGR GRÌ MXMR+ Mo w}m rm oomkg jm tmkrglemkzcr mkåxfebcr l}mrzxg mkmxfìg gkzm og yejg+ Mo w}m k}zxm tmkrglemkzcr fmkmxcrcr rmxç fmkmxcrc+ Mo w}m temkrg bck ygocx lgkeimrzgxç ygocx+ Zgkzc mo ygocx bclc mo lemjc/ rck kgjg lçr w}m gbzez}jmr lmkzgomr+ Tcx mrc rm jebm w}m rclcr ocr gxw}ezmbzcr jm k}mrzxg txcteg mrzx}bz}xg+ Oglmkzm bxmg/ zemkm mo tcjmx bxmgjcx/ gooì rm lgkeiemrzg og Txmrmkbeg Jeyekg mk kcrczxcr bclc Ekzmoefmkbeg Bxmgjcxg/ jm gooì mrm gpeclg lmzgiìrebc w}m giexlg> ‟Zcjc mr Lmkzm“+ Yeyelcr mk }k ]keymxrc Lmkzgo/ bxmgjc tcx mo Clkerbemkzm+ Zcjc oc w}m mo `clhxm yg jmrb}h jmr b}hxemk xemkjc jc u zxg zxgumk umkjc jc g xmg xmgoe~ oe~gbe gbeòk òk ug mper mperzm zm mk tcz tczmkb mkbeg eg mk og Lmkz Lmkzm m Jeye Jeyekg+ kg+ Kekf Ke kfþk þk `c `clh lhxm xm ‟e ‟eky kymk mkzò zò““ k} k}kb kbg g kg kgjg jg// kc `g `gu u rek rekc c ]k rc rcoc oc ek ekym ymkz kzcx cx// Je Jecr cr+ R} clkerbemkbeg (mrzc w}emxm jmbex ‟Mo w}m zcjc oc rghm“% tmkrò mo ]keymxrc u go jmrbgxfgx mrg mkmxfìg/ og mkmxfìg/ w}m mr lgzmxeg/ zclò icxlg+ Mo `clhxm/ bclc `enc jm Jecr/ `mb`c g r} elgfmk u rmlmngk~g/ zglheåk mr bxmgjcx bck r} lmkzm1 tmxc mo `clhxm xmbehm xmbeh m ogr ejmgr tcx eki}reòk jeyekg/ jeyekg/ mr jmbex/ jmbex/ Jecr om mkyìg }k xguc jm O}~ bgjg ym~ w}m oc bxmm kmbmrgxec u mo `clhxm mrzel}ogjc tcx og i}mx~g jm mrm xguc jm O}~ mnmxbezg og i} i}kb kbeò eòk k jm tm tmkr krgx gx++ R} lm lmkz kzm m xm xmbe behm hm og ej ejmg mg// mr mrg g lm lmkz kzm m mr mrze zel} l}og og mo bg bglt ltc c mlcbeckgo/ c rmg/ }kg ym~ xmbehejg og ejmg/ bckbmhejg/ bcltxmkjejg/ kgbm mk mo bgltc mlcbeckgo mo jmrmc jm zxgmxog g xmgoe~gbeòk/ u grì mo bgltc c b}mxtc mlcbeckgo/ mrzel}og g r} ym~ mo bgltc ycoezeyc/ mr jmbex/ og yco}kzgj rm tckm mk tem u oomyg go b}mxtc iìrebc g og gbbeòk/ tgxg zxgmx g xmgoe~gbeòk og ejmg/ tgxg togrlgxog mk gofc zgkfehom+ Kekfþk `clhxm rgbò k}kbg kgjg jm i}mxg jm rì/ zcjc oc tmxbeheò jmrjm gjmkzxc1 bck r} lmkzm xmbeheò u mnmb}zò+ Zcjc oc mperzmkzm `mb`c tcx og lgkc jmo `clhxm/ gkzmr jm rmx `mb`c i}m tmkrgjc/ togkmgjc+ Tckfglcr bclc mnmltoc }kg lmrg+ Mrzg lmrg gof}emk og tmkrò/ jmrmò zmkmxog c ymog `mb`g/ mkzckbmr og lmkzgoe~ò/ mr jmbex/ bck r} lmkzm og yec/ og t}rc mk mnmb}beòk u og `e~c/ c og zxgnc g lgkeimrzgbeòk/ w}m mr bclc rm jebm mk Lmzgiìrebg+ G`cxg hemk ³og lmkzm jm mrzm `clhxm ròoc bckrzx}uò og lmrg3 Kc+ Gkzmr jm w}m åo og tmkrgxg `}hc leoockmr jmlmkzmr tmkrgkjc u bckrzx}umkjc lmrgr g zxgyår jm zcjgr ogr mjgjmr+ Tcrehomlmkzm og txelmxg lmrg bckrzx}ejg tcx mo `clhxm/ og tmkrò u og `e~c }k zxcfocjezg/ w}emk tckìg r} goelmkzc rchxm mo r}moc jckjm remltxm rm bckzglekghg bck czxgr lgzmxegr/ tgng/ zemxxg/ ekrmbzcr l}mxzcr c yeycr/ mzb+/ jmrgfxgjghomr tgxg r} tgogjgx+ ]k jìg yec w}m tckemkjc r} goelmkzc goelmk zc rchxm }kg temjxg temjxg oc txmrmxyghg lmncx u grì mltm~ò g xmbehex r} lmkzm og eo}lekgbeòk jm bòlc `gbmx }kg lmrg+ W}e~çr mrz}yc tcx l}b`c zemltc/ c `}hc ygxegr fmkmxgbeckmr w}m mrz}yemxck tcx l}b`c zemltc bcocbgkjc r} goelmkzc rchxm }kg ogng+ Tmxc }k jìg gof}emk tmkrò w}m mxg lmncx momygx mrg ogng bcocbçkjcog rchxm czxgr temjxgr w}m om rmxyexìgk jm rctcxzm+ Xmr}ozghg lçr bòlcjc zmkmx og bclejg lçr bmxbg jm og hcbg u lçr gomngjg jm ogr elt}xm~gr+ @m g`ì bclc kgbeò og txelmxg lmrg xþrzebg+ Jmrt}år/ fmkmxgbeòk zxgr fmkmxgbeòk/ mo `clhxm ref}eò tmximbbeckgkjc bck r} lmkzm og ejmg lmrg `grzg oomfgx g bckrzx}exog bckrzx}exog tgxg zcjcr ocr }rcr> tgxg bclmx/ tgxg mrbxehex/ tgxg bcxzgx/ tgxg jeh}ngx+ O}mfc yekemxck ogr lmrgr gxzìrzebgr/ ymxjgjmxgr chxgr jm gxzm u jm g`ì bòlc og lmkzm jmo `clhxm gu}jgjg tcx mo mrzìl}oc jm og Jeyekg Ekzmoefmkbeg mr }kg Lmkzm Bxmgjcxg+ Mo `clhxm bck r} lmkzm bcoghcxg bck mo Jeyekc @gbm @g bmjc jcxx jm zc zcjg jgrr ogr bc bcrgr rgr// mk mo jm jmrg rgxx xxcoo cooc c jm }k }kg g `} `}lg lgke kejg jgj j bg bgjg jg ym ym~~ lç lçrr tmximbzg+ Bclc ug jenm/ og lmkzm fchemxkg ogr båo}ogr jm k}mrzxc b}mxtc+ Kgjg `gu lçr chmjemkzm w}m og lgzmxeg+ Re }kg tmxrckg zemkm }kg lmkzm mkimxle~g/ temkrg w}m r} cxfgkerlc kc lgxb`g hemk1 re om mrzghg lgxb`gkjc hemk/ go xmbehex og cxjmk c mrzìl}oc lmkzgo/ lmkzg o/ mo cxfgke cxfgkerlc rlc chmjemkzmlmkzm chmjemkzmlmkzm tckjxç r}r båo}og båo}ogrr g i}kbeckgx bclc r} lmkzm xmfejcxg mrzç jmbxmzgkjc w}m i}kbeckmk+ Grì/ re og omygkzgxzm tcx og lg÷gkg/ zm `gr omygkzgjc mk }k mrzgjc lmkzgo kmfgzeyc/ u bck z} lmkzm giexlgr> uc kc mrzcu hemk+ T}mr rmf}xc mr w}m kc ygr g rmkzexzm hemk/ oc `gr tmkrgjc/ oc `gr lmkzgoe~gjc u z} cxfg cx fgker kerlc lc ch chmjm mjmbm bm++ Mk bo bogr grmr mr lç lçrr gj gjmo mogk gkzg zgjg jgr/ r/ zm mk mkrm÷ rm÷gx gxmlc mlcrr zx zxgz gzgl glemk emkzc zcrr lmkzgo lmk zgomr mr tgx tgxg g xmb xmbchx chxgx gx og rgo rgo}j+ }j+ ‟Og im l}m l}mym ym lck lckzg÷ zg÷gr“1 gr“1 zcj zcjgr gr ogr b}x b}xgbe gbeckm ckmrr xmoefecrgr zemkmk bclc hgrm og im+ Oc}xjmr mr }k mocb}mkzm mnmltoc+ Mk zcjgr ogr xmoefeckmr u ieocrciìgr rm txcj}bmk ocr ooglgjcr ‟leogfxcr“/ tcxw}m bgjg }kc mk r} xmoefeòk tckm im mk mo ekzmxbmrcx w}m }rg/ tckm r} lmkzm go rmxyebec jm og b}xgbeòk u rm b}xg+ Mo `clhxm zemkm }kg lmkzm ekw}erezeyg/ åo remltxm gkjg h}rbgkjc/ zxgzgkjc jm jmrb}hxex gofc/ }rg oc w}m rm ooglg xg~ckglemkzc u tcx lmjec jm årzm/ hemk jexefejc/ `g chzmkejc fxgkjmr bcrgr+ Rclcr bcoghcxgjcxmr bck mo Tgjxm rekzcke~gkjc k}mrzxgr lmkzmr bck mo Glcx/ mr jmbex/ bck mo Hemk+ Ekzmoefmkbeg lçr Glcx mr ef}go g Rghej}xìg+ Og Rghej}xìg k}kbg rm mw}eycbg/ nglçr zxghgng tgxg mo lgo+ Lmkzm rcog/ mr ixìg/ gkgoìzebg/ }rgjg rek Glcx xmr}ozg }k gxlg jm jchom ieoc/ t}mjm cxemkzgxrm `gbeg mo Hemk c `gbeg mo Lgo+ Cxemkzgjg/ Cxemkzgjg/ h}rbgkjc h}rbgkjc mo hemk jm zcjcr kcr `g jgjc bckicxz/ bckicxz/ gjmogkzcr mk lmjebekg zmkjemkzmr g chzmkmx og b}xgbeòk u mo goeyec jm og `}lgkejgj r}ixemkzm/ lþrebg/ mzb+ cxemkzgjg `gbeg mo lgo kcr `g t}mrzc mk og lgkc og hclhg gzòlebg+ Mrzgkjc mk tcrmreòk jm mrzm bckcbelemkzc kcr w}mjg mo oehxm gohmjxìc jm cxemkzgx k}mrz k} mrzxc xcrr tm tmkr krgl glemk emkzc zcrr mk ic icxl xlg g tc tcrez rezeyg eyg c km kmfg fgze zeyg yg++ Oc w} w}m m rml rmlhx hxmlc mlcr/ r/ mrc bcrmb`gxmlcr bcrmb `gxmlcr++ Kc mr jeiìbeo og mombbeòk+ Og lmkzm bckz bckzxeh}um xeh}um go åpezc jmo ekjeyej}c c g r} ixgbgrc og im mr zglheåk }kg gbzez}j lmkzgo+ Og lmkzm oc lgkmng zcjc+ Gomxfegr kmxyecrgr/ jertmtregr bxòkebgr/ gozg zmkreòk gxzmxego/ gimbbeckmr bgxjìgbgr c `mtçzebgr/ ekrclkec/ ekiekejgj jm lgomrzgxmr/ rck txcj}bejcr tcx tmkrglemkzcr jm zmlcx/ jmrlmjejg glhebeòk/ mkyejeg/ xmrmkzelemkzc/ bcltomncr/ zxerzm~g/ mr jmbex/ og lmkzm mkicbgjg g zcjc oc w}m kc txcj}bm gomfxìg ke rgzerigbbeòk+ Mrzg mr og bcrmb`g jm }kg lmkzm kmfgzeyg+ Tcx mo bckzxgxec og lmkzm tcrezeyg mrzel}og go ekjeyej}c ghxeåkjcom ogr t}mxzgr jmo åpezc+ Mo w}m zemkm bckiegk~g mk rì lerlc oomfg jckjm rm txctckm/ re h}rbg mo bglekc ekzmoefmkzmlmkzm gbz}gkjc bck im u mkz}regrlc+  Zm tckjxå mo mnmltoc jm oc w}m mr }kg lmkzm kmfgzeyg u czxg tcrezeyg+ ]kg fxgk içhxebg jm bgo~gjc lgkjò jcr gfmkzmr yegnmxcr g bemxzc o}fgx jm Çixebg bck mo chnmzc jm ghxex lmxbgjcr g r} txcj}bzc+ Bgjg w}emk i}m tcx r} ogjc/ kc zmkìgk bckzgbzc+ Mo txelmxc mk oomfgx/ }k ixgbgrgjc bckr}mz}jekgxec/ t}rc }k zmomfxglg g og içhxebg jebemkjc> ‟Ixgbgrc zczgo+ Yegnm tmxjejc+ Gw}ì kgjem }rg ~gtgzcr“+ Mo czxc/ }kg lmkzm tcrezeyg/ bck lgjmxg jm zxe}kigjcx/ mkyeò g r} ym~ mo ref}emkzm lmkrgnm> ‟Mpbmomkzm lmxbgjc/ yegnm rmxç }k åpezc+ Gw}ì kgjem zemkm ~gtgzcr“+ Mo txelmxc bckrejmxò w}m gooì og fmkzm kc }rghg ~gtgzcr u rmf}exìgk rek }rgxocr tcx mo xmrzc jm r}r yejgr+ Mo czxc mkzxmyeò }kg lgxgyeoocrg ctcxz}kejgj+ Gw}ì kgjem zemkm ~gt gtgz gzc cr/ uc om omrr yc ycu u g mk mkrm rm÷g ÷gxx g }r }rgx gxoc ocr+ r+ @g @gu u }kg fx fxgk gk je jeim imxm xmkb kbeg eg ³y ³ymx mxjg jgj3 j3 Oòfebglmkzm/ mo txelmxc zmkìg }kg lmkzm tmxm~crg/ gbmtzghg ogr bcrgr zgo bclc ogr `googhg u kc rm cb}tghg jm lcjeiebgxogr+ Mo zcxc mxg }kg lmkzm gomxzg/ }kg lmzm jert}mrzg g lmncxgx mo l}kjc u g `gbmx r} tgxzm tgxg ocfxgxoc+ N}rzc mxg w}m }kc i}mrm }k ixgbgrgjc u czxc }k zxe}kigjcx+ ³B}ço jm ocr jcr txmiemxmr rmx zþ3 ³W}emxmr zxe}kigx3 Bglheg z} zckc lmkzgo/ ze÷m z}r tmkrglemkzcr jm bcocx xcrg/ `g~zm }kg tmxrckg gfxgjghom/ b}ug bcltg÷ìg zcjcr jmrmgk+ ³W}emxmr b}xgxzm3 Bclemk~g zglheåk tcx ygxegx mo bcocx jm z} lmkzm++ Hczg i}mxg zcjc oc w}m zm mrzå lcomrzgkjc+ Temkrg lmkzm Temkrg glcxcrglmkzm glcxcrglmkzm jm zcjc mo l}kjc+ Lexg zcjc bck ocr cncr jm Bxerzc+ Bxerzc efkcxghg mo lgo/ åo ròoc ymìg mo hemk mk zcjg tmxrckg c bcrg+ Mo `clhxm oomyg mk r} lmkzm jcr zmxxehomr mkmlefcr> mo lemjc u mo cjec+ Tgxg `gbmx }kg h}mkg b}xgbeòk zemkmr w}m mltm~gx tcx  oeltegx z} lmkzm+ Zmk im/ bclemk~g tcx tmxjckgxzm g ze lerlc zcjc gw}mooc jm w}m zm mrzå gb}rgkjc z} bckb bc kbem emkb kbeg eg++ Kc `g `guu bc bcrg rg lç lçrr jm jmrz rzx} x}bz bzey eyg g w} w}m m og g} g}zc zcgb gb}r }rgb gbeò eòk+ k+ Og tm tmxr xrck ckg g w} w}m m ye yeym ym oooomk mkg g jm xmlcxjelemkzcr/ oòfebglmkzm/ go gb}rgxrm g rì lerlg/ zxgzg jm n}rzeiebgxrm u tcx xmgbbeòk kgz}xgo h}rbg g w}emk mb`gx og b}otg jm r} b}otg+ Mkzckbmr bclemk~g mrm rcoeocw}ec oomkc jm xmrmkzelemkzc w}m bclemk~g> ‟Rì/ mr ymxjgj w}m uc jenm c `ebm gw}mooc1 tmxc i}m tcxw}m i}ogkezc lm jenc c lm `e~c mrzc czxc“+ U grì bxmbm mo xmkbcx/ bxmbm mo xmlcxjelemkzc u og tmxrckg rm yg mkycoyemkjc mk }kg lgxg÷g trebcoòfebg jm og b}go kc rghm bòlc rgoex+ TGXG @G TGXG @GBM BMX X ]KG H]M H]MKG KG BCKIMREÒK ZEMKMR W]M XMBCFMXZM MK ]K O]FGX GTGXZGJC U GOOÌ/ RCOC BCKZEFC LERLC/ @GBMX ]K H]MK MPGLMK JM BCKBEMKBEG+ ³JM W]Å LM MRZCU GB]RGKJC3 ³W]Å BCRGR LM MRZÇK LCOMRZGKJC EKZMXECXLMKZM3 KC RMGR HOGKJC BCKZEFC/ XMBCKCBM KCHOMLMKZM Z]R IGOZGR U KC OM MB@MR OG B]OTG G KGJEM/ XMRTCKRGHEOÌ^GZM TCX OC W]M @EBERZM U JÌ> ‟UC U KGJEM LÇR W]M UC ZEMKM OG B]OTG JM OC W]M @EBM“+  G@CXG HEMK+ W]ÅJGZM MK REOMKBEC/ YGR G MKZXGX MK Z] RGKZ]GXEC EKZMXECX/ YGR G TCKMXZM MK BCKZGBZC BCK MO JECR W]M LCXG MK Z] BCXG^ÒK (mk r}bmreygr bogrmr zm `gxmlcr rghmx bòlc mr mrzc%+ LGKZÅK MRM REOMKBEC TCX ]KCR RMF]KJCR U COYÌJGZM JM OC W]M MRZGHGR TMKRGKJC GKZMR/ TCK Z] LMKZM MK HOGKBC+ ³OC OCFXGRZM3 L]U HEMK/ @GR MKZXGJC MK Z] RGKZ]GXEC EKZMXECX+ GOOÌ ZM YGR G BCKIMRGX BCK Z] JECR+ @GR MKZXGJC MK MO O]FGX RMBXMZC MK JCKJM ZÞ MXMR XMU U RCHMXGKC/ MO O]FGX W]M KGJEM T]MJM YECOGX/ JCKJM RÒOC JECR U ZÞ RGHMK OC W]M TGRG+ G@CXG RGO]JG G MRM JECR BCK OGR TGOGHXGR LÇR GLCXCRGR W]M RGOFGK JM Z] BCXG^ÒK U JEOM> ‟TGJXM/ XMBCKC^BC W]M @M TMBGJC/ LM GXXMTEMKZC U TEMKRC U W]EMXC KC @GBMXOC LÇR+ ZM TEJC TMXJÒK+ GBMTZC Z] TMXJÒK+ FXGBEGR TGJXM/ RÅ W]M LM TMXJCKGRZM“+ Içbeo ³ymxjgj3 §G`'/ tmxc l}b`c b}ejgjc/ kc ygugr g `gbmx bclc ogr båomhxmr hmgzgr w}m temkrgk w}m bck ex go bckimreckgxec u igrzejegx go rm÷cx b}xg bckzçkjcom r}r tmbgjcr u mrzçk tmxjckgjgr u mkrmf}ejg y}moymk g ogr gkjgjgr+ Zþ kc ygr g `gbmx mrc/ zþ mrzçr jm ymxgr gxxmtmkzejc/ zþ ygr g mltm÷gxzm mk kc ycoymx g bgmx+ Og bcrg yg g xmr}ozgx jeiìbeo+ Txchghomlmkzm ygr g bgmx/ ygr g xmekbejex u lçr jm }kg ym~+ Lgr kc zm jmrgkelmr+ Bgmx mr `}lgkc/ oc zmxxehom mr tmxlgkmbmx bgìjc/ tmxc zþ rì ygr g omygkzgxzm/ zþ ygr g mrzgx gomxzg u b}gkzgr ymbmr bgefgr/ tmjexçr tmxjòk u txcrmf}exçr mk z} iexlm txctòr txctòrezc ezc jm kc ycoymxoc g `gbmx+ Go iek ymkbmx ymkbmxçr/ çr/ t}mjmr mrzgx rmf}xc/ mr }k txcbmrc jm g}zcmj}bgbeòk w}m zemkm w}m jgxzm xmr}ozgjcr+ Refglcr+ L}u hemk/ mkzx mk zxgr grzm zm mk z} rg rgkz kz}g }gxe xec c ek ekzm zmxec xecxx u zm bc bcki kimrg mrgrz rzm m bc bck k mo Tg Tgjx jxm+ m+ Mo mk mkb} b}mk mkzx zxc c i} i}m m `mxlc `m xlcrc rc// rg rgoer oerzm zm jm goo gooìì bc bck k }k }kg g rm rmkr krgb gbeò eòk k jm oe oefmx fmxm~ m~g g mr mrte texez xez}g }go/ o/ jm go gomfx mfxìg ìg// zm mkb}mkzxgr mkb}m kzxgr oeyegkc+ L}u hemk+ G`cxg mrzçr txmtgxgjc tgxg g z} ym~ tmxjckgx g zcjc mo w}m zm jmhg gofc+ Grì rmg oc w}m zþ bckrejmxmr zmxxehom+ Zþ zemkmr w}m tmxjckgx+ K}mrzxcr tmbgjcr t}mjmk rmx l}u fxgkjmr/ tmxc og Lermxebcxjeg Jeyekg remltxm kcr fgkg mk fxgkjm~g u tcx u tcx fxgkjmr w}m rmgk k}mrzxcr tmbgjcr mrg Lermxebcxjeg remltxm remltx m gobgk~g g b}hxex b}hxexocr+ ocr+ Bck zgk `mxlcrc mnmltoc ³zm ygr g w}mjgx gzxçr3 Kc+ Zþ ygr g tmxjckgx zcjc/ ygr g tmxjckgx jm bcxg~òk/ kc zm ygr g gbcxjgx lçr jm w}eåk c w}å bcrg zm `ebemxck+ Mr lçr/ zþ ygr g glgx g w}emk zm `e~c r}ixex/ tcxw}m mo rmkzexzm ekimoe~/ i}m oc w}m zm `e~c h}rbgxzm mrzm bglekc w}m zm oomygxç g mkbckzxgx ke lçr ke lmkcr w}m z} oehmxzgj/ z} imoebejgj+ §I}mxg/ xmkbcxmr' §I}mxg bcltomncr' §Ghgnc og mkye mk yeje jeg' g' §R §Rgo go jm gw gw}ì }ì rc rchm hmxh xheg eg'' §I §I}m }mxg xg zc zcjc jc oc w} w}m m rm rmg g lm lmkc kcxx w} w}m m mo n} n}he heoc ocrc rc rmkzelemkzc jm w}m Mrzcu mk h}mkgr bck Jecr' §Åo lm glg' §Åo lm gtx}mhg' §Åo mrzç bcklefc' Mrzg Omu u ogr jmlçr Omumr/ §zemkmk zgkzc w}m jgxkcr' Gtxmkjmx g lgkmngxogr mr t}xg rghej}xìg+ Oomyg gofþk zemltc/ mr ymxjgj+ Lgr kc kcr yglcr g eltgbemkzgx+ Gtxmkjmx g jmbex> ‟§MO ZEMLTC JM JECR MR TMXIMBZC U GOBGK^G TGXG ZCJC'“ J}xgkzm gof}kcr lmrmr `ghogxmlcr lçr jm mrzg Omu jm lmkzgoerlc/ jçkjcog g bckcbmx mk r}r jeimxmkzmr grtmbzcr/ mkrm÷çkjczm g lgkmngxog+ Zm jexmlcr bòlc rm jmrzx}um }k Mfxåfcx kmfgzeyc+ Zm jgxmlcr g bckcbmx og Jemzg Lmkzgo jm ocr 6 jìgr+ Zm mkrm÷gxmlcr g lmkzgoe~gx oc w}m w}emxgr zxgmx g xmgoe~gbeòk+ Mrzc oc `gxmlcr mk jeim je imxm xmkz kzmr mr gx gxzì zìb} b}oc ocr/ r/ i} i}mx mxg g jm Bo Bogr grm/ m/ w} w}m m t} t}ho hoeb ebgx gxml mlcr cr mk oc ocrr r} r}hr href ef}e }emk mkzm zmrr ‟B}gjmxkcr jm Rmombbeckmr Lmzgiìrebgr“+ Mk k}mrzxg ombbeòk EEE zm `ghogxmlcr jm og Omu jm Bcxxmrtckjmkbeg+ Tcx `cu hgrzg+ Yglcr g txgbzebgx gofc jm og Omu jm Lmkzgoerlc+ Yglcr g tckmxzm }k mnmxbebec+ Bclemk~g jmrjm `cu g yefeogx z}r tmkrglemkzcr+ Mrzgzm gomxzg g kc gbmtzgx ejmgr kmfgzeygr mk z} bmxmhxc+ Zemkm w}m tmxlgkmbmx yefeogkzm u b}gkzgr ymbmr zm ymgr tmkrgkjc tmkrg kjc lgo jm ze c jm gof}emk/ c zm grgozmk tmkrglemkzc tmkrglemkzc tmrelerzgr/ tmrelerzgr/ tçrgzm go tcoc tcrezeyc u bclemk~g g tmkrgx hemk jm ze/ jm ocr jmlçr u jm zcjc oc w}m zm cb}xxg+ U g`cxg mrzc yg zgkzc bck og n}ymkz}j bclc bck og fmkzm lgj}xg+ Yågkrm mk mo mrtmnc/ rckxìgk u jefgk> ‟Uc rcu“ ncymk/ ‟Uc rcu“ hmooc/ ‟Uc rcu“ rgkc/ ‟Uc rcu“ h}mkc ‟Uc rcu“ imoe~/ Rckxìm/ rì/ rckxìm jm k}myc/ gtx}åhgzm u jgom fxgbegr go Tgjxm tcx zcjc oc tmximbzc w}m mxmr+ G`cxg jmrtmxå~gzm g zcjc oc w}m zm jmk z}r lemlhxcr/ mkzxg go b}gzxc jm grmc u giexlg> @cu ycu g jerix}z jerix}zgx gx jm }k jìg lgfkìiebc+ lgfkìiebc+ §G`' U b}gkj b}gkjc c mrzår jmhgnc jm og xmfgjmxg/ bgkzg/ bgkzg/ bgkzg/ hmkjebm mo gf}g/ hmkjebm g Jecr w}m og ejmò/ xmfcbìngzm u xmbxågzm mk z} gf}g/ jerix}zg jm moog u je b}gkjc rgofgr> Mo l}kjc mr h}mkc+ B}gkjc rgofgr g og bgoom/ jg ocr ‟h}mkcr Jìgr“ g zcjc mo l}kjc bck }kg rckxerg+ Tgrg zcjc mo jìg mk mrzg zmrez}xg+ B}gkjc zm ygugr g gbcrzgx tcx og kcb`m `g~ }k ekymkzgxec jm z} txelmx jìg yeyejc lmzgiìrebglmkzm u bgtezgoe~g z}r fgkgkbegr+ @mxlgkc+ W}m og O}~ zm mky}moyg+ OMU JM BCXXMRTCKJMK BCXXMRTCKJMKBEG BEG Glgjc `mxlgkc> Le Bxerzc rgo}jg g z} Bxerzc+ Ymkfc g jgxzm og zmxbmxg Ombbeòk jm Lmzgiìrebg Bxerzegkg+ Ymkfc/ mk kclhxm jm le Lgmrzxc Nmrþr/ g tckmxzm mk tcrmreòk jm og Ymxjgj+ Mk k}mrzxg b`gxog tgrgjg `ghoglcr rchxm mo ‟Txekbetec c Omu jm Bcxxmrtckjmkbeg“+ Mrzg Omu rm hgrg mk }k omlg w}m jebm> ‟BCLC MR GXXEHG MR GHGNC1 BCLC MR GHGNC MR GXXEHG“+ Mrzm txekbetec mkbemxxg og ymxjgj jm w}m mkzxm ocr jeimxmkzmr togkcr mk w}m rm lgkeiemrzg og yejg/ mperzm }kg bckbcxjgkbeg c bcxxmrtckjmkbeg w}m ocr }keiebg/ mr jmbex/ moocr rm mkzxmog~gk ocr }kcr bck ocr czxcr icxlgkjc }k zcjc gxlòkebc+ Tgxg igbeoezgx mo mrz}jec jm mrzg Omu/ og Ieocrciìg @mxlåzebg bckrejmxg w}m og yejg rm lgkeiem lgk eiemrzg rzg mk zxm zxmrr togk togkcr cr txe txekbe kbetgo tgomr> mr> Txel Txelmxc mxc mo Tog Togkc kc Iìr Iìrebc ebc11 rmf} rmf}kjc kjc// mo Tog Togkc kc Lmkzgo/ u zmxbmxc/ mo Togkc Mrtexez}go+ Mrzgr 2 jeyereckmr rck lçr c lmkcr gxhezxgxegr/ mr jmbex/ mrzgr 2 jeyereckmr kc mperzmk mk xmgoejgj/ t}mr ròoc rck togkcr rmtgxgjcr }kcr jm czxcr tcx r} fxgjc jm yehxgbeòk u kc mperzm mpgbzglmkzm }kg oìkmg jeyercxeg w}m ocr rmtgxm/ rekc w}m rmfþk mo fxgjc jm yehxgbeòk }kc rm yg mri}lgkjc mk mo czxc/ `grzg bckrzez}ex mrm zcjc gxlòkebc gxlòk ebc g w}m lm `m xmimxej xmimxejc c gkzmr/ remkjc r} t}kzc jm lgkeimr lgkeimrzgbeò zgbeòk k lçr jmkrc c lçr hgnc/ og lgzmxeg/ u mo lçr gozc/ mo mrtìxez}+ Zcjc mr b}mrzeòk jm fxgjcr+ G lçr gozg yehxgbeòk lgucx goz}xg jm lgkeimrzgbeòk yeyemkzm1 g lçr hgng yehxgbeòk/ lgkeimrzgbeòk lçr hgng mk og mrbgog jm og yejg+ Mk }kg tgoghxg/ mrzcr 2 fxgkjmr togkcr t}mjmk rmx bckrejmxgjcr bclc 2 fxgkjmr fx}tcr jm yejg mk lgkeimrzgbeòk+ Tgxg bclmk~gx zxgzgxå jm mptoebgx oc w}m xmgolmkzm refkeiebg og tgoghxg ‟Togkc“/ zåxlekc w}m rm }rg ixmb}mkzmlmkzm rek bckcbmxrm r} bghgo refkeiebgjc+ @gu w}emk kcr txmf}kzg> , ³]k togkc mr }k o}fgx w}m zemkm jelmkreòk/ c kc mr lçr w}m }kg bckjebeòk c mrzgjc3 Xmrtckjmxmlcr> , Kc mr }k o}fgx ke }kg jelmkreòk cxjekgxeg jmo mrtgbec/ tmxc rek mlhgxfc mr lçr w}m }k mrzgjc c bckjebeòk+ T}mjm rmx bckrejmxgjc bclc }k mrzgjc c bckjebeòk/ tmxc mkzmkjemkjc mkzmkjemkjc w}m mo mrzgjc c bckjebeòk mr }k fxgjc jelmkreckgo/ jmtmkjm jmtmkjm jm }kg mrbgog/ mrzç r}nmzc g lmjejg Ogr jelmkreckmr cxjekgxegr jmo mrtgbec rck> , Ockfez}j c ogxfc1 , Ogzez}j c gkb`c1 , Fxcrcx c txci}kjejgj+ Tmxc mperzm gjmlçr czxg jelmkreòk @mxlåzebg/ bckcbejg ug tcx ocr `clhxmr jm bemkbeg/ g}kw}m mrzcr þozelcr kc om `gugk jgjc zcjgyìg mo kclhxm jm jelmkreòk+ Mr oc w}m w} m bc bckc kcbm bm og Lm Lmzg zgiì iìre rebg bg bc bclc lc B} B}gx gxzg zg Je Jelm lmkr kreò eòk k u mr og lm lmje jejg jg }r }rgj gjg g tg tgxg xg jmzmxlekgx ocr fxgjcr jm yehxgbeòk c ocr togkcr g w}m mrzcr fxgjcr bckj}bmk+ Jenm w} Jenm w}m m mo Bc Bcrl rlcr cr i} i}kb kbec eckg kg hg hgnc nc mo fc fche hemxk mxkc c jm og ogrr Re Remz mzm m Omu Omumr mr c Tx Txek ekbe betec tecrr mk}kbegjcr bck gkzmxecxejgj u jmhc g÷gjexomr w}m mrzgr Omumr zxghgngk mkzxmog~gjgr mkzx mk zxm m rì/ mr jm jmbe bex/ x/ mrz mrz}j }jeg egjc jc }k }kg g Omu Omu// mk mkbc bckz kzxg xglc lcrr w} w}m m jm jmkz kzxc xc jm mo moog og rm mrz mrzç ç lgke lg keim imrz rzgk gkjc jc mo i} i}kb kbec eckg kgle lemk mkzc zc jm b} b}go gomr mrw} w}em emxg xg cz czxg xg jm og ogrr 61 t} t}mj mjmk mk mr mrzg zgxx i}kbeckgkjc tgxgomoglmkzm 8 ò 2 omumr g og ym~ u mrzc oc yglcr g ymx içbeolmkzm jmlcrzxgjc j}xgkzm mo mrz}jec w}m mrzglcr `gbemkjc jm moogr+  Ug `mlcr jeb`c w}m mrzg ‟B}gxzg Jelmkreòk“ t}mjm rmx jmkclekgjg ‟Yehxgbeòk“/ w}m bclc }rzmjmr rghmk mr czxg jm ogr 6 Omumr c Txekbetecr w}m mrzglcr mrz}jegkjc+ Mrzg Omu jm Yehxgbeòk rm hgrg mk }k mk}kbegjc w}m giexlg> ‟ZCJC MRZÇ MK LCYELEMKZC/ KGJG TMXLGKMBM EKLÒYEO/ ZCJC YEHXG“+ Jmrjm og lçr gozg lgkeimrzgbeòk mrtexez}go `grzg og lçr hgng lgkeimrzgbeòk jm og lgzmxeg/ zcjc mrzç mk tmxtmz}g yehxgbeòk/ og jeimxmkbeg w}m rmtgxg }kg bcrg jm og czxg bckrerzm mk r}r fxgjcr jm yehxgbeòk+ Og yehxgbeòk rm txcj}bm jmkzxc jm oc w}m og bemkbeg jmkclekg ‟ixmb}mkbeg“+ Jmkzxc jm }k jmzmxlekgjc mrtgbec jm zemltc }k çzclc t}mjm zmkmx }kg xgzg yehxgzcxeg lçr c lmkcr gozg/ mr jmbex/ jmkzxc jm mrm zemltc mo lcyelemkzc yehxgzcxec rm txcj}bm zgkzgr ymbmr lçr c zgkzgr ymbmr lmkcr1 lemkzxgr lçr ymbmr rm txcj}~bg lçr gozg rmxç og xgzg yehxgzcxeg u lçr gozc mo togkc gobgk~gjc+ Mrzcr fxgjcr icxlgk oc w}m ocr `mxlmzerzgr ooglgk ‟togkcr“+ Tgxg mkzmkjmx mrzc lmncx u jm gb}mxjc bck og Omu jm Bcxxmrtckjmkbeg w}m mr og w}m mrzglcr mrz}jegkjc mk mrzg ombbeòk/ kcr exmlcr g oc lçr hgnc/ w}m mr og lgzmxeg yerehom+ Yglcr g zxgzgx jm mptoebgxomr oc w}m mr }k togkc+ Ug jenelcr w}m }k togkc kc mr }k o}fgx ke }kg jelmkreòk cxjekgxeg jmo mrtgbec/ g}kw}m mk xmgoejgj zcjc togkc cb}tg }k o}fgx jmkzxc jmo mrtgbec1 mr lçr hemk }k mrzgjc c bckjebeòk/ zeteiebgjc tcx og xgzg yehxgzcxeg w}m gobgk~g+ Yglcr g mptoebgxomr oc w}m mr }k togkc/ mrz}jeçkjcoc mk oc w}m ooglglcr glhemkzm rcbego+ ]k lgzxelckec l}u `}leojm yeym mk }k xgkb`c/ mk k bmxxc/ mk }k togkc rcbego u lgzmxego hgnìrelcr/ jckjm gtmkgr t}mjm jerix}zgx l}u oelezgjglmkzm/ jm oc w}m k}mrzxg lcjmxkg beyeoe~gbeòk cixmbm+ Mrzm lgzxelckec zemkm o}~ moåbzxebg/ tmxc txchghomlmkzm }rg hclheoocr tmkjemkzmr jm }k bghom mk lezgj jmo zmb`c jm bgjg `ghezgbeòk+ Re moocr w}emxmk ommx kc zemkmk }kg ogltgxezg jm tem w}m omr gbmxw}m og o}~ g og reoog mk w}m mrzçk rmkzgjc c g og bglg mk w}m mrzçk gbcrzgjcr+ Zemkmk w}m ommx bck }kg eo}lekgbeòk g lmjegr w}m omr oomfg jmrjm mo hclheooc tmkjemkzm jmo zmb`c+ Moocr zemk ze mkmk mk }k }kg g bg bgoom oom c ymx ymxmjg mjg tg tgxg xg zx zxgk gkrez rezgx gx// tm tmxc xc `g `grz rzg g go gooì oì kc t} t}mjm mjm r} r}he hexx kek kekfþ fþk k ym`ìb}oc/ kc `gu kekfþk lmjec jm zxgkrtcxzm w}m t}mjg jmngxocr mk og t}mxzg jm r} bgrg+ Oòfebglmkzm/ re mrzç oocyemkjc/ moocr zemkmk w}m lcngxrm+ Bclmk }kg bclejg lçr c lmkcr r}iebemkzm c kc/ tmxc kc jerix}zgk jm ogr mpw}erezmbmr jm }kg h}mkg bcbekg+ Mrzçk ymrzejcr/ tmxc kc tcjmlcr jmbex w}m oomygk oc lçr bckicxzghom/ oc jm lmncx bgoejgj+ Moocr yeymk mk }k togkc lgzmxego hgnc+ @gu czxc togkc bogrm lmjeg/ bck lmncxmr mkzxgjgr jm jekmxc/ ug årzcr yeymk mk }k gtgxzglmkzc c bgrg/ bck bocgbgr mltczxgjgr/ b}gxzc jm hg÷c bck gf}g ixìg u bgoemkzm/ bclmk }k tcbc lmncx/ yerzmk lmncx/ zemkmk lmjecr jm ocbclcbeòk w}m ocr jmngk g og t}mxzg jm r}r bgrgr+ Mrzçk mk }k togkc lgzmxego lçr gozc+ @gu czxc togkc jm lgucx goz}xg/ jmkzxc jm oc rcbego u mbckòlebc+ Tckfglcr }k h}mk rm÷cx w}m zemkm r} kmfcbec/ tcrmm }k bgxxc/ yeym mk }k h}mk gtgxzglmkzc c w}ekzg/ jerix}zg jm l}b`gr bclcjejgjmr+ G årzm oc ygk ref}emkjc tmxrckgr w}m yeymk mk togkc jm lgucx goz}xg bgjg ym~/ mk oc w}m g oc lgzmxego rm xmiemxm+ Kc rm coyejmk w}m mrzglcr mptoebgkjc oc w}m mr }k togkc jmrjm mo t}kzc jm yerzg lgzmxego+ lgzmxego+ Mperzmk leoockgxecr leoockgxecr w}m t}mjmk yegngx ygxegr ymbmr go g÷c g M}xct M}xctg gc g b}gomrw}emxg czxgr tgxzmr jmo l}kjc1 u `gu lçr xebcr gþk w}m tcrmmk r} txctec ugzm u yeymk }kg yejg jm mrtomkjcx u rgzerigbbeckmr iìrebgr+ Mrzcr rck togkcr jeimxmkzmr+ Kc rck }k o}fgx/ kc zemkmk lmjejg jmkzxc jmo mrtgbec1 tmxc kc jmngk jm cb}tgx }k o}fgx jmkzxc jmo mrtgbec u zmkmx }kg lmjejg+ Mk mrzm bgrc og lmjejg mr mo tcjmx gjw}erezeyc/ og b}oz}xg/ mo lmjec glhemkzm mk w}m rm yeym/ mzb+ Mkzckbmr/ gtoebgkjc mo gpeclg jm og ‟Omu jm Bcxxmrtckjmkbeg“ w}m giexlg> ‟Bclc mr gxxehg mr ghgnc1 bclc mr ghgnc mr gxxehg“/ mkbckzxglcr w}m mrzcr togkcr rcbegomr zemkmk xmogbeòk+ Bclc mr gxxehg mr ghgnc/ mr jmbex/ gxxehg rm bclm/ rm j}mxlm/ rm `ghog/ rm bgkrg u jmrbgkrg og fmkzm/ ef}go w}m rm `gbm mk ocr r}href}emkzmr togkcr ekimxecxmr1 tmxc mk bgjg togkc ‟rmfþk r} xgzg yehxgzcxeg“ u mk mrzm bgrc og xgzg yehxgzcxeg mr mo tcjmx gjw}erezeyc/ og b}oz}xg/ mzb+/ mzb+ G`cxg jmrjm mo t}kzc jm yerzg lmzgiìrebc/ h}rbglcr h}rbglcr mk og tgxzm ekzmxkg jmo `clhxm/ oc w}m mk mo l}kjc yerehom rm lgkeiemrzg jm lgkmxg zgk tgolgxeg/ u gtoebglcr mo lerlc gpeclg> ‟Bclc mr gxxehg mr ghgnc/ bclc mr ghgnc mr gxxehg“/ tmxc mrz}jeçkjcoc mk ocr togkcr iìrebc/ lmkzgo u mrtexez}go/ u grì kcr mkbckzxglcr w}m zgkzc mo togkc lmkzgo/ bclc mo mrtexez}go u mo iìrebc/ mk mo `clhxm/ mrzçk jeyejejcr mk r}htogkcr/ ef}go w}m gbckzmbm mk ocr togkcr rcbegomr ug mrz}jegjcr/ c rmg/ w}m jmkzxc jm og bogrm lmjeg/ zglheåk `gu czxg r}hbogrmr/ grì rm jebm bogrm lmjeg hgng/ lmjegkg c gozg+ Oc w}m tgrg mr w}m mk mrzg r}hjeyereòk/ bclc tgxg oc lgzmxego mo jekmxc mr og lmjejg/ tgxg oc mrtexez}go og lmjejg mr og yehxgbeòk+ B}gkjc }rglcr og Lmkzm (u gw}ì mkzxg g i}kbeckgx og Omu jm Lmkzgoerlc% u og }rglcr bck tmkrglemkzcr jmtxmreycr/ jm hgnc zckc/ jm bcocx rclhxìc/ c rmg/ tmkrglemkzcr jm zxerzm~g/ jm jcocx/ jm tmrelerlc/ jm zmlcx/ jm xmkbcx/ mzb+/ mk iek zcjc oc w}m kc tcjmlcr ooglgx h}mkc/ fmkmxcrc/ ke gomfxm/ zcjc oc w}m kc kcr gu}jg g rmkzexkcr imoebmr/ mrzglcr `gbemkjc i}kbeckgx og lmkzm bck }kg l}u hgng yehxgbeòk/ mk mrzm bgrc/ k}mrzxg lmkzm/ mrtexez}golmkzm mrtexez}golmkzm kcr mrzç `gbemkjc yeyex og yejg jmo `clhxm jmo xgkb`c mk mo bmxxc tgxg oc lgzmxego/ mr jmbex/ mkzeåkjgrm hemk/ mrzglcr bcltgxgkjc og yejg mrtexez}go jmo `clhxm gtmrgj}lhxgjc bck og yejg lgzmxego jmo `clhxm jmo xgkb`c+ ]k keymo hgnìrelc w}m xmtcxzg l}u tcbc bckicxz u gomfxìg+ Mrzm `clhxm yeym }kg yejg lmkzgo lermxghom+ Re tcx mo bckzxgxec mrzcr tmkrglemkzcr rck jm hmoom~g/ jm glcx/ jm im/ jm bckrcogbeòk/ bckrzx}bzeycr/ rm gbmomxgk k}mrzxgr yehxgbeckmr lmkzgomr/ k}mrzxg ixmb}mkbeg yehxgzcxeg mr gozg u ug mrzglcr bcocbgjcr mk }k togkc jm yejg lmkzgo gozg w}m t}mjm rmx bcltgxgzeyglmkzm jmrjm og jmo `clhxm jm bogrm lmjeg `grzg og jmo leoockg leoockgxec xec w}m kc bckcbm chrzçb}ocr chrzçb}ocr tgxg r}r jmrmcr+ ]k ekjeyej}c t}mjm rmx l}u tchxm jmrjm mo t}kzc jm yerzg lgzmxego/ lgzmxego/ t}mjm jertckmx jm l}u tcbgr lckmjgr tgxg r} jegxec yeyex/ tmxc re yeym }kg yejg mrtexez}go gozg/ åo t}mjm rmkzex }kg fxgk mlcbeòk cumkjc }kg tem~g jm lþrebg jm momygjg xgzg yehxgzcxeg1 åo t}mjm grerzex grerzex g }kg xmzxmzg mk }kg }kg tog~g tþhoebg c mrb}b`gx }k zcbgjerbcr gnmkc/ bck lgucx jerix}zm w}m }k leoockgxec/ w}m ròoc yg go bckbemxzc tgxg o}bexrm/ tgxg w}m oc ymgk/ rek mkzmkjmx ke tgtg jm oc w}m mrzç cumkjc/ rek ‟jerix}zgx mrtexez}golmkzm“ jm oc w}m mo l}kjc jm og lþrebg cixmbm+ Kc w}emxm mrzc jmbex w}m zcjcr ocr tchxmr tcrmmk }kg xgzg yehxgzcxeg gozg mk oc lmkzgo/ ke w}m zcjcr ocr xebcr rmgk tchxmr mk mrzm togkc+ Oc w}m w}emxm jmbexmr w}m og gozg yehxgbeòk mrtexez}go kc jmtmkjm jm og xew}m~g ke jm og tchxm~g lgzmxegomr/ ròoc jmtmkjm jmo fxgjc jm myco}beòk jmo ekjeyej}c+ @gu leoockgxecr mk jekmxc w}m rck mpw}erezglmkzm xmiekgjcr mk oc mrtexez}go/ mrzçk bcltomzcr/ rck xebcr mk mo togkc jmo mrtìxez} u mk mo jm oc lgzmxego+ @gu tchxmr w}m rck lermxghomr mk zcjc/ tchxmr mk jekmxc u tchxmr mk mo bgltc mlcbeckgo+ Mk mo to togk gkc c mrt mrtexe exez} z}go go// w} w}m m kc mr xmg xmgolm olmkz kzm m mo to togk gkc c mr mrtex texez ez}g }goo rek rekc c lç lçrr he hemk mk mlcbeckgo/ w}m yehxg hgnc c gozc/ jm gb}mxjc g og bgoejgj jm tmkrglemkzcr w}m og lmkzm om mkyìg/ rmgk årzcr gozcr c hgncr/ k}mrzxc bgltc mlcbeckgo mk }k zckc gozc c hgnc/ rclhxìc c jm hmooìrelcr bcocxmr+ Mrzgr yehxgbeckmr gozgr c hgngr/ tcx ‟Omu jm Bcxxmrtckjmkbeg“ rm xmiomngk mk k}mrzxc togkc iìrebc u grì ymlcr w}m mo b}mxtc rm mkimxlg c rgkg jm gb}mxj gb}mxjc c bck ogr mlcbeckmr w}m oc rgb}jmk+ Grì zmkmlcr ogr b}xgr trebcoòfebgr/ w}m kc rck czxg bcrg w}m `gbmx ygxegx mo zckc lmkzgo jmo ekjeyej}c+ Ymlcr ogr b}xgr tcx lþrebg/ oc w}m rm mrzç oomygkjc g bghc u mk ocr rgkgzcxecr lmkzgomr+ B}xgr tcx r}fmrzeòk/ mzb+ Mo b}mxtc chmjmbm iemolmkzm ocr jebzgjcr jm og lmkzm/ tcxw}m mo b}mxtc mr mrbogyc jm r}r mlcbeckmr u og lmkzm mr og w}m oomyg og hgz}zg jexefemkjc mo bgltc mlcbeckgo+ Og ‟Omu jm Bcxxmrtckjmkbeg“ ref}m gbz}gkjc mk zgo icxlg/ w}m k}mrzxg xgzg yehxgzcxeg gozg c hgng/ rgom jm k}mrzxc b}mxtc tgxg zcbgx g zcjc oc w}m kcr xcjmg+ Rmfþk kcrczxcr tmkrglcr/ grì rmkzelcr u gbz}glcr+ ]kg tmxrckg w}m zemkm }kg lmkzm gomfxm/ gbzþg bckrzx}bzeyglmkzm/ mr reltçzebg/ l}mrzxg }k cx cxfg fgke kerl rlc c rg rgkc kc u gz gzxg xgbz bzeyc eyc// tc tcxw xw}m }m r} r}rr òx òxfg fgkc kcrr i}k i}kbe beck ckgk gk kc kcxl xlgol golmk mkzm zm// r} bcxg~òk ogzm bck xmf}ogxejgj/ r} `ìfgjc gbzþg bck miebgbeg/ r}r cncr hxeoogk/ xmrtexg bck gltoez}j/ gltoez }j/ r} rgkfxm bcxxm g ymocbejg ymocbejgj j bckymk bckymkemkzm/ emkzm/ xmrtexg xìzlebglmkzm xìzlebglmkzm u mkxew} mkxew}mbm mbm r} rgkfxm bck mo cpìfmkc jmhejc/ zcjc r} b}mxtc xmiomng rgo}j u hmoom~g1 åo fc~g jm og yejg ye jg++ Mr oc w} w}m m bc bcxx xxmrt mrtck ckjm jm tc tcxx ‟Om ‟Omu u jm Bc Bcxx xxmrt mrtck ckjmk jmkbe beg“ g“// tc tcxw} xw}m m åo go gomf mfxg xg mo glhemkzm mk w}m rm l}mym+ Mrzg Omu jm Bcxxmrtckjmkbeg bclc ogr czxgr 9 Omumr mr mpzmkrìrelg+ Tcjxìglcr `ghogx jm moog mk ygxegr bogrmr/ rek ghgxbgxog mkzmxglmkzm/ tmxc omr jexmlcr oc mrmkbego+ Yglcr g jmbex w}m rghmlcr w}m k}mrzxcr tmkrglemkzcr rck bcrgr (oc `mlcr yerzc mk og Omu jm Lmkzgoerlc%+ Bcrgr w}m gjw}emxm yejg/ t}mrzc w}m mr mkmxfìg w}m k}mrzxc bmxmhxc ogk~g go mrtgbec mk ckjgr mombzxclgfkåzebgr/ ogr b}gomr rm n}kzgk bck czxgr ckjgr giekmr/ ogk~gjgr tcx czxgr tmxrckgr/ icxlgkjc mrzc }kg i}mx~g jmrzx}bzeyg c bckrzx}bze bckrz x}bzeyg/ yg/ jm gb}mxj gb}mxjc c bck og bgoejgj jm ogr ckjgr lmkzgomr w}m ogr `gk fmkmxg fmkmxgjc+ jc+ Mrzgr ief ef} }xgr/ rm rmxxmr c i}mx~gr/ zemk mkm mk yej ejg g m ek ekzzmoefm fmk kbeg u tc tcxx ‟O ‟Om mu jm Bcxxmrtckjmkbeg“ bckcbmk go r}nmzc w}m ogr icxlò og lmkzm w}m omr jec yejg1 t}mr chmjmbemkjc mrzg Omu u jm gb}mxjc bck og ‟Omu jmo Xezlc“ (gw}ì ymlcr bòlc mr w}m ogr Omumr i}kbeckgk mkzxmog~gjgr }kgr jmkzxc jm ogr czxgr% tmxeòjebglmkzm rm gbmxbgk g zmkzgxkcr/ g txcycbgx mk kcrczxcr og lerlg xmgbbeòk w}m ogr cxefekò/ tgxg grì moogr xch}rzmbmxrm u rmf}ex bxmbemkjc u gbz}gkjc g k}mrzxg bcrzg+ ]kg tm ]kg tmxr xrck ckg g w} w}m m kc bc bckc kcbm bm bò bòlc lc i} i}kb kbec eckg kgk k og ogrr Om Omum umrr jm Lm Lmkz kzgo goer erlc lc u jm Bcxxmrtckjmkbeg/ rm jmng gzxgtgx tcx mrzcr lckrzx}cr ekyerehomr/ tmxc g}zåkzebcr/ bck mperzmkbeg/ mperzm kbeg/ ekzmoefmkbeg/ ekzmoefmkbeg/ yco}kzgj/ yco}kzgj/ yejg u kclhxm kclhxm// u w}m rm ooglgk ‟Mfxåfcxmr“/ ‟Mfxåfcxmr“/ ref}m ekjefkçkjcrm bgjg ym~ w}m moocr yemkmk g rctogxom mk mo cìjc lmkzgo/ mo `mb`c w}m cxef cx efekò ekò r} ek ekje jefk fkgb gbeò eòk k tx txel elmxg mxg `g `gbe beåk åkjc jcom om rm rmkz kzex ex cj cjec ec// gk gkf} f}rz rzeg/ eg/ le lemjc mjc// xm xmkb kbcx cx// r}lmxfeåkjcom mk gofþk bcltomnc/ mzb+ Og tmxrckg y}moym g xmgbbeckgx jm ejåkzebg icxl ic xlg g w} w}m m og tx txel elmxg mxg ym~ ym~// u y} y}moy moym m g og ogk~ k~gx gx go mrt mrtgb gbec ec og ogrr ler lerlg lgrr ye yehx hxgb gbec eckm kmrr kmfgzeygr/ w}m xmi}mx~gk g mrzcr lckrzx}cr u ocr `gbmk bxmbmx lçr bgjg ym~+ @gu tmxrckgr w}m/ gzcxlmkzgjgr tcx }k Mfxåfcx l}u i}mxzm/ bgmk mk og km}xgrzmkeg/ oomfgk `grzg og ocb}xg c mo r}ebejec+ Mk bglhec/ mo w}m zxgzg jm jmrzx}ex g mrzcr Mfxåfcxmr/ lgkjgkjc go jeghoc zcjc tmkrglemkzc jmtxmreyc b}gkjc mr zmkzgjc tcx mo xmb}mxjc ekfxgzc u jebemkjc> ‟UG MRC TGRÒ/ OC TMXJCKÅ/ OC COYEJÅ+ ZÞ KC ZEMKMR TCJMX RCHXM LÌ+ G@CXG LEXC @GBEG MO I]Z]XC BCK CTZELERLC/ G@Ì MRZÇ ZCJC MO HEMK JM JECR MRTMXÇKJCLM+ YMZM MFXÅFCX/ W]M KC ZM KMBMREZC/ UG ZÞ KC ZEMKMR TCJMX“+ Mkzckbmr mrzg i}mx~g w}m kc mkb}mkzxg goelmkzc rm xmzexg bghe~hgng/ u re bgjg ym~ w}m ekzmkzg zmkzgx/ rm om zxgzg jm ef}go icxlg/ rm exç jmheoezgkjc bgjg ym~ lçr `grzg jmrgtgxmbmx bcltomzglmkzm+ Mo w}m bckcbm og Omu jm Lmkzgoerlc rghm w}m jmhm rmlhxgx tmkrglemkzcr gomfxmr u jm hemk mk mo Bcrlcr u o}mfc xmbcfmxç r}r ix}zcr g r} jmhejc zemltc+ ‟TCX R]R IX]ZCR OCR BCKCBMXÅER“/ jebmk ogr Mrbxez}xgr+ Mrzcr ix}zcr rck ke lçr ke lmkcr w}m ocr r}bmrcr w}m gbgmbmk mk k}mrzxg yejg+ Rmfþk tmkrglcr u rmkzelcr/ grì gbz}glcr u grì rck oc r}bmrcr w}m kcr rgomk go mkb}mkzxc+ Mrz}jegkjc oc ekiekezglmkzm tmw}m÷c rm oomfg g bcltxmkjmx oc ekiekezglmkzm fxgkjm/ giexlg og bemkbeg u mr w}m/ rek rghmxoc/ mrzç giexlgkjc kgjg lmkcr w}m og ‟Omu jm Bcxxmrtckjmkbeg“> ‟Bclc mr gxxehg mr ghgnc1 bclc mr ghgnc mr gxxehg“+ Re mrz}jeglcr mo çzclc mkbckzxglcr w}m mr }kg xmtxcj}bbeòk mk lekegz}xg jm k}mrzxc rerzmlg rcogx> }k kþbomc bmkzxgo (mo rco% u ocr mombzxckmr fexgkjc mk r} jmxxmjcx (ocr togkmzgr%+ Grelerlc t}mjmk mrz}jegxrm ocr rmxmr `}lgkcr/ mltm~gkjc tcx og lckgjg rm oomfg g bcltxmkjmx go Gxbçkfmo/ giexlg mo Auhgoeòk+ Tmxc bclc ug jenm/ mrzg Omu bclc ogr czxgr/ mr zgk mpzmkrg/ w}m kc hgrzg }kg rcog b`gxog rekc tgxg jgx }kg oefmxg ejmg jm zcjc zc jc oc w} w}m m gh ghgx gxbg bg// jm bò bòlc lc i}k i}kbe beck ckg/ g/ jm bò bòlc lc jmh jmhm m mr mrz} z}je jegx gxrm rm u bò bòlc lc jm jmhm hm gtoebgxrm tgxg rgbgxom mo jmhejc ix}zc/ c txcymb`c/ tcxw}m jmhmlcr xmbcxjgx w}m og Yco}kzgj jm Jecr mr remltxm mo Hemk u re Åo cxjmkò R} ]keymxrc hgnc mrzgr Omumr/ ogr cxjmkò bck }k txctòrezc h}mkc/ tgxg w}m ogr }rçxglcr tcrezeyglmkzm/ kc mk icxlg kmfgzeyg+ Mrzg Omu jm Bcxxmrtckjmkbeg i}kbeckg mk }kg icxlg zgk mpgbzg w}m kgjg rm kcr jg ke rm kcr w}ezg w}m kc rmg k}mrzxc/ tcx jmxmb`c jm bcxxmrtckjmkbeg+ Re kcrczxcr tmkrglcr lgo jm gof}emk/ mrzglcr rmlhxgkjc mk og lmkzm jm mrm gof}emk c mk ogr lmkz lm kzmr mr jm l}b l}b`c `crr go gof} f}emk emk// ejå ejåkz kzeb ebcr cr tm tmkr krgl glemk emkzc zcrr lg lgoåy oåycoc cocrr bc bck k xm xmrtm rtmbz bzc c g kcrczxcr+ Tcx mrc r}mom jmbexrm w}m og reltgzìg c gkzetgzìg w}m rm fmkmxg mkzxm ogr tmxrckgr mr l}z}g+ Ef}golmkzm r}bmjm bck og jmrbckiegk~g/ mo lemjc/ mzb+ U mr w}m og tgogh tg oghxg xg bc bcxx xxmrt mrtck ckjm jmx/ x/ re refk fkei eieb ebg g mrc ‟b ‟bcx cxxmr xmrtc tckj kjmx mx“/ “/ mr jmb jmbex/ ex/ zþ lg lgkjg kjgrr u zm xmrtckjmk+ xmrtck jmk+ Re lgkjgr mk kmfgzeyc/ mk kmfgz kmfgzeyc eyc zm xmrtckj xmrtckjmk1 mk1 re lgkjg lgkjgrr mk tcrezeyc/ mk tcrezeyc xmbehmr+ R}tckfc w}m mxmr ekzmoefmkzm+ T}mr hemk/ ug rghmr oc w}m zm bckyemkm> temkrg hemk jm zcjc mo l}kjc/ `ghog hemk jm zcjc mo l}kjc/ remkzm hemk tgxg zcjc mo l}kjc/ gbzþg hemk bck zcjcr u xmbehexçr oc lerlc+ Kc mxmr zckzc ³ymxjgj3 t}mr ug rghmr bòlc gbz}gx tgxg w}m zm cb}xxgk r}bmrcr imoebmr u yeygr mk }k l}kjc imoe~+ Mk og Omu jm Bcxxmrtckjmkbeg mrzç hgrgjg og ‟Omu jmo Zgoeòk“ w}m kcr jec Lcerår mo fxgk omferogjcx jmo t}mhoc `mhxmc/ mk b}uc Jmbçocfc mrzçk hgrgjcr zcjcr ocr Bòjefcr jmo l}kjc/ gþk `cu/ mk tomkc Refoc PP+ ‟MO W]M G @EMXXC LGZG G @EMXXC L]MXM“+ ‟CNC TCX CNC1 JEMKZM TCX JEMKZM“/ jebm Lcerår+ Lgr zgxjm Nmrþr mo j}obm tgrzcx kg~gxmkc/ kgbejc zglheåk mk og xg~g n}jìg/ kcr jebm> ‟KC @GFGR G CZXC OC W]M KC W]EMXMR W]M ZM @GFGK“+ Mr og xmfog jm Cxc w}m mkbemxxg kgjg lçr ke kgjg lmkcr w}m mo bckcbelemkzc jm og ‟Omu jm Bcxxmrtckjmkbeg“ lçr zgxjm c lçr zmltxgkc/ g ze zglheåk zm oc ygk g `gbmx+ Bckc~bc mo bgrc jm }k ekjeyej}c w}m grmrekò g czxc jertgxçkjcom tcx og mrtgojg+  Zmkìg jekmxc/ t}jc tgfgx h}mkcr ghcfgjcr u rgoeò ghr}mozc+ := g÷cr jmrt}år/ bgrgjc/ lçr xebc gþk/ remkjc ug gh}moc/ }kg kcb`m/ rcxtxmreyglmkzm/ zglheåk åo xmbeheò }k zexc tcx og mrtgojg w}m om rmfò og yejg+ ³]k tcbc zgxjm/ ymxjgj3 Tgxg Jecr mo zemltc kc b}mkzg+ T}mjm }kg jm}jg rgojgxrm mk }kg yejg/ t}mjm w}m tcx Omu jmo Xezlc (czxg jm ogr 6 Omumr% og ckjg rmg zgk ogxfg w}m kc gobgkbm tgxg w}m mo ekjeyej}c tgf}m r} b}otg1 tmxc mperzmk og Omu jm Xmmkbgxkgbeòk u og Omu jmo Agxlg+ Mo ekjeyej}c bck czxc b}mxtc iìrebc/ tmxc bck og lerlg golg u r}r czxcr b}mxtc r(mrzc rm mptoebgxç mk r}href}emkzmr ombbeckmr% y}moym g kgbmx u zxgm r} jm}jg c agxlg u zemkm w}m tgfgxog u jm g` g`ìì oc ocrr jm jmrz rzek ekcr cr ek ekbc bclt ltxm xmkre kreho homr mr jm zg zgkz kzg g fm fmkz kzm m w} w}m m tg tgxmb xmbm m h} h}mkg mkg// tmx tmxc c kc rghmlcr w}å jm}jg c agxlg rm zxgm jm }kg yejg gkzmxecx u gw}ì oc tgfg/ oc tgfg/ tcxw}m kc `gu ekiemxkc ke t}xfgzcxec bck ooglgr/ ke jeghoezcr bck zmkmjcxmr tekb`gkjc g ocr ekimoebmr bckjmkgjcr1 `gu }kg omu agxlçzebg hgrgjg mk oc w}m jenc Lcerår ‟Cnc tcx cnc1 jemkzm tcx jemkzm“ c rmg ‟Omu jm Bcxxmrtckjmkbeg“ mk i}kbeòk+ B}gkjc Nmrþr kcr jebm ‟Kc `gfgr g czxc oc w}m kc w}emxmr w}m zm `gfgk“ ³w}å kcr mrzç jebemkjc3 Reltomlmkzm mrzç giexlgkjc og ‟Omu jm Bcxxmrtckjmkbeg“ u bclc Åo mxg t}xc Glcx/ kcrr gj kc gjyem yemxz xzm m tg tgxg xg w} w}m/ m/ bg bgumk umkjc jc// r} r}ixg ixglc lcrr mk mo i} i}z} z}xc xc++ B} B}gk gkjc jc rm zm jeb jebm m w} w}m m remlhxmr remlhx mr hemk tgxg og czxg yejg/ rm zm mrzç jebemkjc bogxìrelc/ bogxìrelc/ remlhxg hemk/ tgxg w}m mk og txòpelg txòpelg yejg w}m zm zcw zcw}m }m yeyex/ yeyex/ kc oom oomymr ymr }k agxlg l}u i}mxzm+ i}mxzm+ Tmxc mrzc bcxxmrtckjm g bogrmr w}m yemkmk lçr gjmogkzm+ G zxgyår jm mrzcr b}xrcr zm exmlcr jgkjc bgjg ym~ lçr gltoegbeòk rchxm bgjg Omu ug yerzg/ grì exçr mkxew}mbemkjc z}r bckcbelemkzcr u gtxmkjemkjc g yeyex tcrezeyglmkzm jm gb}mxjc g mrzgr omumr+ Yglcr g bckrzx}ex }k l}kjc imoe~ tgxg zcjcr+ ³W}emxmr3 H}mkc+ Uc zglheåk w}emxc+ Mk k}mrzxc B}gjmxkc K¾: jgxmlcr og ‟Omu jm Yehxgbeòk“+ Lemkzxgr zgkzc lmjezmlcr rchxm og ‟Omu jm Bcxxmrtckjmkbeg“/ w}m `mlcr yerzc `cu/ rek coyejgx w}m og lmkzm mr og hgrm jm zcjc oc mperzmkzm+ Mk mo bck}bc jm k}mrzxc l}kjc yglcr g rmlhxgx gbzcr u tmkrglemkzcr fmkmxcrcr w}m kcr `gfgk imoebmr g kcrczxcr u g ocr jmlçr+ Yglcr g lexgx g zcjcr bck ocr cncr jm Bxerzc/ w}emk nglçr yec kgjg imc mk kgjg ke mk kgjem/ rekc re kc w} w}m m zc zcjc jc oc `g `gooò ooò `mxlcr `mxlcrc/ c/ oc `g `goo ooò ò h} h}mk mkc/ c/ z} z}yc yc }k }kg g tg tgog oghx hxg g jm tm tmxj xjòk òk u bckrcogbeòk tgxg zcjc u tgxg zcjcr/ tcxw}m r}tc ‟bcltxmkjmx“+ Zxgzmlcr jm rmx bclc Åo/ u k}kbg jmlgregjc g rmymxcr tgxg kgjem+ Gkzmr tcx mo bckzxgxec/ ymglcr og yefg mk k}mrzxc cnc gkzmr jm lexgx og tgng mk mo cnc gnmkc+ Yglcr g zxgzgx jm jgx Glcx tgxg tcx ‟Omu jm Bcxxmrtckjmkbeg“ xmbehex Glcx+ Yglcr g tmxjckgx zcjc u g zcjcr/ tgxg grì tcx ‟Omu jm Bcxxmrtckjmkbeg“ xmbehex g k}mrzxg ym~ tmxjòk+ Yglcr g glgxkcr ocr }kcr g ocr czxcr bck glcx ixgzmxkgo u grì mrzgxmlcr zcjcr lçr bmxbg jmo Tgjxm w}m kcr glg bck }k Glcx w}m mpbmjm g k}mrzxg bcltxmkreòk+ Yglcr g rmx h}mkcr bck zcjcr u bck zcjc> bck og temjxg/ bck og togkzg/ bck k}mrzxcr `mxlgkcr lmkcxmr ocr gkelgomr u bck k}mrzxc bc,`}lgkcr w}m mr oc lerlc w}m jmbex bc,`mxlgkcr+ H}mkc/ ler glgjcr/ tcx `cu ocr jmnc+ Temkrmk bck jmzmkelemkzc mk og ‟Omu jm Bcxxmrtckjmkbeg“+ W}m og o}~ ocr mky}moyg/ `mxlgkcr+ OMU JM YEHXGBEÒK Glgjc `mxlgkc> Le Bxerzc rgo}jg g z} Bxerzc+ Ymkfc g jgxzm og b}gxzg Ombbeòk jm Lmzgiìrebg Bxerzegkg+ Ymkfc mk kclhxm jm le Lgmrzxc Nmrþr g tckmxzm mk tcrmreòk jm og ymxjgj+ @cu yglcr g `ghogx rchxm og Omu jm Yehxgbeòk/ }kg jm ogr lçr hmoogr m ekzmxmrgkzmr Omum Om umrr w} w}m m xe xefm fmk k k} k}mrz mrzxc xc ]k ]key eymxr mxrc+ c+ Mk k} k}mrz mrzxg xgrr bo bogr grmr mr gk gkzm zmxe xecx cxmr mr ye yelc lcrr w} w}m m og Lmzgiìrebg mr mo mrz}jec jm oc w}m mrzç lçr gooç jm oc w}m k}mrzxcr cncr ymk u k}mrzxcr rmkzejcr bgtzgk+ Og Lmzgiìrebg yg mk h}rbg jm og Ymxjgj u Og Ymxjgj kc mr czxg bcrg w}m oc w}m tmxlgkmbm/ oc ekjmrzx}bzehom/ oc w}m kc ygxìg/ oc w}m mr ekl}zghom/ mr }kg tgoghxg/ Og Ymxjgj mr oc w}m ooglglcr Jecr/ czxcr Bg}rg Þkebg jmo ]keymxrc/ Fxgk Gxw}ezmbzc/ Hxg`lg/ Goç/ Nm`cyç/ mzb+ Mo kclhxm kc eltcxzg/ mo Txekbetec c Rmx w}m h}rbglcr mr Åo Lerlc+  Ug jenelcr mk k}mrzxg txelmxg bogrm w}m bgjg }kc oomyg jmkzxc jm r} lmkzm/ jmkzxc jm rì lerlc/ r} txcteg bckbmtbeòk jm Jecr+ Bgjg bmxmhxc mr }k ieozxc tcx jckjm ogr ejmgr tgrgk bck lçr c lmkcr t}xm~g/ grì }kcr bgtzgk jm Jecr }kg ejmg lçr gltoeg u czxcr }kg ejmg lçr oelezgjg+ Czxcr oc gbclcjgk g r} txctec rmkzex u grì `mlcr yerzc bòlc mo `clhxm `g bxmgjc }k Jecr g r} txcteg elgfmk u rmlmngk~g/ gzxeh}uåkjcom zcjcr r}r yebecr u jmimbzcr g }k Rmx w}m mr T}xìrelc/ w}m mr Tmximbzìrelc/ w}m mr zcjc Rmxmkejgj/ Hmoom~g/ Mw}eoehxec/ w}m kc mr czxg bcrg w}m }k Bmkzxc jm Glcx jm jckjm rm jmxxglg mk zcjgr jexmbbeckmr Mo Hemk+ Grì mrm Jecr bcoåxebc/ mrm Jecr bgtg~ jm rmkzex exg/ bgtg~ jm rmkzex xmkbcx/ bgtg~ jm ymkfgxrm/ jm bgrzefgx bck tmkgr mzmxkgr u mrtgkzcrgr/ kc mr czxg bcrg w}m }k Jecr `}lgkc/ bxmgjc tcx og oelezgjg lmkzm `}lgkg+ Kcrczxcr ocr Lmzgiìrebcr/ zmkmlcr w}m jmngx gtgxzm mrm Jecr mxxòkmc w}m ymkìglcr oomygkjc g b}mrzgr jmrjm k}mrzxg k}mrzxg ke÷m~/ b}gkjc kcr jmbìgk> ‟Kc `gfgr zgo bcrg1 lexg w}m Jecr zm yg g bgrzefgx“1 u grì tcbc g tcbc rm kcr ehg icxlgkjc og ejmg jm }k Jecr Zmxxcxìiebc/ eltejeåkjckcr mkzxgx mk mo Rgkz}gxec jm og Ymxjgj/ bcltomzglmkzm jmrk}jcr jm ejmgr txmbckbmhejgr gbmxbg jm bòlc mr Jecr+ Yglcr g mltm~gx rghemkjc w}m tcx lmjec jmo xgbecbekec nglçr oomfgxmlcr g bckcbmxoc1 mo þkebc bglekc mr mo Glcx+ Mkzxgkjc jmkzxc jm k}mrzxc k}mrz xc txctec Rgkz}gxec Ekzmxecx/ Ekzmxecx/ jmrk}j jmrk}jcr cr u oelte oeltecr cr bcltomzglmkzm/ bcltomzglmkzm/ kc ròoc jm ejmgr gbmxbg jm bòlc mr Jecr/ rekc zglheåk jmrk}jcr gbmxbg jm bòlc mr mo l}kjc w}m jmnglcr i}mxg jm mrzg lmjezgbeòk1 oeltecr bcltomzglmkzm gbmxbg jmo bckbmtzc w}m kcr lmxmbmk k}mrzxcr rmlmngkzmr/ r}r gbbeckmr u mo l}kjc mk w}m yeyelcr+ Grì bcltomzglmkzm t}xcr mk lmkzm u bcxg~òk/ tejemkjc Glcx/ mltxmkjglcr og xgjegkzm gymkz}xg jm ekzmkzgx mo gbmxbglemkzc g zgk eltckjmxghom Rmx+ T}mrzcr gkzm og Jeyekg Txmrmkbeg/ omygkzmlcr k}mrzxg lmkzm u k}mrzxc bcxg~òk mk }kg r}hoelm u rmkbeoog ekycbgbeòk jm Glcx+ Jefglcr reltomlmkzm> §TGJXM/ UC W]EMXC BCKCBMXZM/ MKRÅ×GLM/ ÇHXMLM OGR T]MXZGR JM Z] RGKZ]GXEC JM  GLCX1 YÌRZMLM JM GLCX/ LEXG W]M YMKFC JMRK]JC1 EO]LÌKGLM BCK GLCX W]M LE CÌJC EKZMXECX W]EMXM MRB]B@GXZM' W}mjålckcr mk reomkbec/ mrm reomkbec ekzmxecx/ jckjm kekfþk tmkrglemkzc ekzx}rc jmhm tmkmzxgx u mrtmxmlcr+ Gof}emk/ gooç mk k}mrzxc Rgkz}gxec Ekzmxkc w}m gbghglcr jm jmrb}hxex/ kcr jexç gofc+ Mrzm mr }k txelmx tgrc `gbeg og cxgbeòk lmzgiìrebg+ Mk Lmz Lmzgiìr giìrebg ebg rgh rghmlcr mlcr w}m ‟OG OOGLGJG CHOEFG G OG XMRT]MRZG“ / mrzg xmrt}mrzg kcr oomfgxç ekmo}jehomlmkzm/ re og mrtmxglcr bck imxyemkzm u glcxcrg im+ Mr }kg lgkmxg jm mltm~gx mo mnmxbeb mnmxbebec ec jm og lmjezgbeòk/ lmjezgbeòk/ tgxg mo b}go jmhmlcr jmhmlcr zxgzgx jm chzmkmx/ txelmxc w}m kgjg/ mo jck jm og bckbmkzxgbeòk lmkzgo+ Mrzg bckrerzm mk gerog ge rogxrm xrm lmk lmkzg zgolm olmkz kzm m jm zc zcjc jc oc mp mpzm zmxk xkc/ c/ bc bckb kbmkz mkzxg xgkj kjc c mo tm tmkrg krglem lemkz kzc c mk og hþrw}mjg ekzmxkg u kc tmxlezex w}m tmkrglemkzc jm czxg ìkjcom/ w}m kc rmg mo rmkzelemkzc jm mrzgx gkzm og Jeyekg Txmrmkbeg/ rm b}mom mk k}mrzxc txmjec lmkzgo+ Re `}hemxm gofþk bckgzc jm jerzxgbbeòk/ bgm mk b}mkzg/ rmxmkglmkzm u mk kclhxm jm z} Jeyekg Txmrmkbeg/ je lmkzgolmkzm> ‟XMZÌXGZM/ U RGHM W]M ‟UC RCU“ JECR“+ Bckzekþg og bckbmkzxgbeòk tcx zcjc mo zemltc w}m t}mjgr/ mrtmxg rmxmkglmkzm og eo}lekgbeòk w}m zemkm w}m ymkexzm+  Ug jenelcr mk k}mrzxgr bogrmr gkzmxecxmr w}m/ xmgolmkzm/ `gu l}b`c r}ixelemkzc mk mrzm togkmzg u zgo bcrg t}mjm `gbmxkcr tmkrgx w}m Jecr rì rm mkcng/ w}m Jecr rì  bgrzefg1 tmxc ug rghmlcr zglheåk w}m kc mr grì/ w}m oc w}m bgrzefg mr og Omu/ ocr Remzm Txekbetec ecrr ]k ]key eym mxr xrg gomr w}m fchemx mxk kgk mo Bc Bcrl rlc cr/ ocr b}gomr i}kb kbeeckgk ekmpcxghomlmkzm/ rek jerzekf}ex mkzxm efkcxgkzmr u rghecr/ mkzxm gj}ozcr u ke÷cr/ mkzxm xebcr u tchxmr/ mkzxm xg~gr/ kgbeckgoejgjmr/ ke bxmjcr+ Og Omu c Txekbetec i}kjglmkzgo/ i}kbeckg u mo w}m og jmrgiìg bgm hgnc r}r mimbzcr+ Mr bclc og `åoebm jm }k gyeòk w}m fexg ymxzefekcrglmkzm/ r} Omu mr gzxgtgx u gxxgrzxgx/ zxez}xgkjc/ mkzxm r}r grtgr/ zcjc oc w}m mkzxm jmkzxc jm r} xgjec jm gbbeòk+ Mrzc mr/ mo w}m oc rghm/ oc myezg/ kc crg jmrgiegx mrg Omu/ gooì mrzç og `åoebm jgkjc jmrgiegx jgkjc y}mozgr mk mo gexm/ u §gu' Jm oc w}m mkzxm mk r} bexb}ezc/ rmxç gxxgrz gxxgrzxgjc/ xgjc/ zxez}xgjc/ zxez}xgjc/ jmr`mb jmr`mb`c+ `c+ Kcrczxcr/ ocr lmzgiìre lmzgiìrebcr bcr rghmlcr u jmhmlcr rghmx b}çomr rck u bòlc i}kbeckgk mrzgr 6 Omumr hgrmr/ jm ogr b}gomr jmtmkjmk jmtmk jmk zcjgr ogr jmlçr omumr iìrebgr u zmxxmk zmxxmkgr gr w}m xefmk k}mrzxgr k}mrzxgr yejgr/ t}mr rck bclc r}homumr w}m omr mrzçk r}hcxjekgjgr/ tgxg grì kc jmrgiegxogr eltx}jmkzmlmkzm/ lmzeåkjckcr jmkzxc jm r} bgltc jm gbbeòk mk icxlg ekbckr}ozg/ rekc mrz}jeçkjcogr/ xmrtmzçkjcogr/ }rçkjcogr mk k}mrzxc igycx/ mr jmbex/ gtxcymb`gkjc og tgxzm tcrezeyg jm r} i}kbeckglemkzc u tckeåkjcogr g zxghgngx tgxg k}mrzxc hemk+ Xmtezc w}m mrzgr 6 Omumr c Txekbetecr rck> Lmkzgoerlc/ Bcxxmrtckjmkbeg/ Yehxgbeòk/ Tcogxejgj/ Tcogxe jgj/ Xezlc/ Bg}rg u mimbzc mimbzc// u Fmkmx Fmkmxgbeòk+ gbeòk+ Ug `m jeb`c u oc xmtezc tcxw}m w}emxc w}m rm omr fxghm hemk/ w}m mrzgr Omumr i}kbeckgk bckbgzmkgjgr/ mkzxmog~gjgr }kgr bck bc k og ogrr cz czxg xgr/ r/ c rm rmg/ g/ w} w}m m mk og Om Omu u jm Lm Lmkz kzgo goer erlc lc// tc tcxx mn mnml mlto toc/ c/ rm mk mkb} b}mk mkzx zxg g i}kbeckgkjc tgxgomoglmkzm c jmkzxc jm moog og Omu jm Bcxxmrtckjmkbeg/ c rmg/ ‟ZGO BCLC TEMKRGR ZM BCXXMRTCKJM ZGO C B]GO XMR]OZGJC“ @grzg g`cxg `mlcr yerzc tcx mkbelezg kgjg lçr w}m gofc jm og Omu jm Lmkzgoerlc u gofc jm og Omu jm Bcxxmrtckjmkbeg+ @cu yglcr g ymx gofc jm og Omu jm Yehxgbeòk+ Mo txekbetec c Omu jm Yehxgbeòk rm hgrg mk mo ref}emkzm mk}kbegjc> ‟KGJG TMXLGKMBM EKLÒYEO1 ZCJC RM L]MYM1 ZCJC YEHXG“+ Mrzm Txekbetec mkbemxxg og ymxjgj jm w}m zcjc mrzç mk tmxtmz}c lcyelemkzc/ w}m kgjg tmxlgkmbm mrzçzebc/ glhgr bcrgr ug bckiexlgjgr tcx og bemkbeg lcjmxkg+ G tmrgx jm w}m mr g`cx g` cxg g b} b}gk gkjc jc og oog ooglg lgjg jg be bemk mkbe beg g yem yemkm km g jm jmrb rb}h }hxe xexx w} w}m m zc zcjc jc mr mrzç zç mk bc bckz kzek ek}c }c lcyelemkzc/ lcyele mkzc/ jmhmlcr jmbexomr w}m mrzm Txekbet Txekbetec ec @mxlåz @mxlåzebc ebc i}m jgjc g bckcb bckcbmx mx `gbm ug }kcr b}gkzcr leomr jm g÷cr tcx ocr Lgmrzxcr jmo Gkzef}c Mfetzc+ Mrzm txekbetec mptoebg ogr jeimxmkbegr mperzmkzmr mkzxm ogr jeymxrgr lgkeimrzgbeckmr jm og lgzmxeg/ jm og lmkzm/ jm og i}mx~g u gþk jmo mrtìxez}/ ogr w}m kc rck czxg bcrg w}m jeimxmkzmr fxgjcr yehxgzcxecr+ Jmrjm mo Zcjc w}m mr t}xc mrtìxez} `grzg og lgzmxeg lçr hgrzg c hgng/ zcjc mrzç mk yehxgbeòk1 b}gkzc lçr gozg mr og xgzg yehxgzcxeg lçr gozg mr r} tcrebeòk mk og mrbgog+ Og yehxgbeòk jmo mrtìxez} mr jm }kg eklmkrejgj ekiekezg/ zgkzc w}m txçbzebglmkzm t}mjm bckrejmxgxrm bclc re mrz}yemxg mk xmtcrc+ Mk mo czxc mpzxmlc jm og mrbgog `gu icxlgr jm lgzmxeg jmkrìrelg/ b}ug yehxgbeòk mr zgk jåheo w}m tgxmbm zglheåk mrzgx mk xmtcrc+ Jm g`ì mrm gicxerlc w}m jebm> ‟OCR MPZXMLCR RM ZCBGK“ Jmrjm mo bcxtþrb}oc u mo mombzxòk/ jmrjm mo çzclc u og lcoåb}og `grzg mo grzxc u ocr }keymxrcr/ zcjc rm mkb}mkzxg mk tmxtmz}g yehxgbeòk+ Mrzc mr ef}golmkzm bemxzc mk oc w}m xmrtmbzg g ocr togkcr c mrzgjcr jm mkmxfìg c i}mx~g/ oc b}go kc mr lçr w}m }k jmzmxlekgjc mrzgjc jm ekzmkrejgj yehxgzcxeg/ grì bclc zglheåk bcxxmrtckjm g ocr togkcr c mrzgjcr lmkzgomr u mrtexez}gomr+ ]kg bcltxmkreòk/ mpgbzg jm mrzm txekbetec `gheoezg go mrz}jegkzm tgxg bckzxcogx r}r txctegr yehxgbeckmr lmkzgomr/ grì bclc ogr jm ocrr jm oc jmlç lçr+ r+ Oc Ocrr Lg Lgmr mrzx zxcr cr zg zglh lheå eåk k ml mlto tomg mgk k mr mrzm zm Tx Txek ekbe bete tec c tg tgxg xg bc bckw kw}e }erz rzgx gx oc ocrr imkòlmkcr kgz}xgomr+ Mo w}m bcltxmkjm mo Txekbetec Yehxgzcxec `g gobgk~gjc mo bmzxc jmo tcjmx/ bclc oc z}yc/ rek kekfþk o}fgx g j}jgr/ mo Lgmrzxc Nmrþr jm Kg~gxmz`+  Zcjc mk og Kgz}xgom~g tmxlgkmbm mk tmxtmz}c mrzgjc jm lcyelemkzc/ gþk gooì mk jckjm ymlcr }kg gtgxmkzm eklcyeoejgj/ tckfglcr tcx bgrc mk }k tmjg~c jm toclc/ jmhmlcr xmbcxjgx w}m mk mrm tmjg~c jm toclc mperzmk heoockmr jm heoockmr jm çzclcr/ b}ug ekiekezg tmw}m÷m~ ocr `gbm ekyerehomr tgxg mo cnc `}lgkc1 tmxc re omr gtoebglcr ocr gtgxgzcr gtgxg zcr gjmb}gjcr/ ymlcr bòlc bgjg çzclc mrzç bclt}mrzc jm }k bmkzx bmkzxc c c kþbomc jm o} o}~~ u w} w}m m g r} gox goxmj mjmj mjcx cx// bc bcky kymk mkemk emkzm zmlmk lmkzm zm rmt rmtgx gxgj gjcr cr }k }kcr cr jm cz czxc xcr/ r/ fe fexg xgk k ekbmrgkzmlmk ekbmr gkzmlmkzm zm mombzxckmr/ mombzxckmr/ / rek tgxgx ke }k rmf}kjc+ W}emxm jmbex/ w}m mk mo tmjg~c jm toclc crb}xc/ tmrgjc/ gtgxmkzmlmkzm eklòyeo/ `gu yehxgbeòk/ hgng rì/ tmxc `gu yehxgbeòk/ åo mrzç mk bckzek}c lcyelemkzc jmkzxc jm rì lerlc/ c rmg/ bgjg çzclc w}m oc bcltckm rm mkb}mkzxg mk lcyelemkzc yehxgzcxec bexb}ogx/ rek tgxgx ke j}xgkzm }kg ixgbbeòk jm rmf}kjc+ Chrmxygxmlcr w}m bgjg çzclc/ og tgxzìb}og jm lgzmxeg lçr tmw}m÷g jmrb}hemxzg `grz `g rzg g `c `cu/ u/ mr }k re rerz rzml mlg g to tog gkm kmzg zgxe xec c mk le leke kegz gz}x }xg/ g/ bc bcte teg g ie iemo mo u mp mpgb gbzzg mk mo lebxcbcrlcr lebxc bcrlcr jm oc w}m mk mo lgbxcbcrlcr lgbxcbcrlcr xmtxmrmk xmtxmrmkzg zg k}mrzxc k}mrzxc Rco (mo kþbomc% u r}r togkmzgr (ocr mombzcxmr%/ fexgkjc g r} goxmjmjcx+ Rghmlcr w}m k}mrzxcr togkmzgr fexgk rchxm rì lerlcr/ mk xczgbeòk u goxmjmjcx jmo Rco/ mk r}r lcyelemkzcr jm zxgkrogbeòk+ Rghmlcr w}m mo Rco g r} ym~ fexg rchxm rì lerlc mk r} lcyelemkzc jm xczgbeòk u zemkm gjmlçr }k lcyelemkzc jm zxgkrogbeòk/ c rmg/ w}m åo zglheåk xczg goxmjmjcx jm gofc/ w}m mk mrzm lcyelemkzc kcr gxxgrzxg bckrefc/ bckrefc/ u mrm gofc goxmjmjcx jmo b}go fexg/ g r} ym~~ ze ym zemk mkm m oc ocrr ler lerlc lcrr lc lcyel yelemk emkzc zcrr jm xc xczg zgbe beòk òk u zx zxgk gkro rogb gbeò eòk/ k/ fex fexgk gkjc jc g r} ym ym~~ goxmjmjcx jm czxc gofc w}m oc gzxgm/ u grì yglcr jmkzxc jm ekiekezcr lcyelemkzcr jm xczg xc zgbe beòk òk u zx zxgk gkro rogb gbeò eòk/ k/ c rmg rmg// lc lcyel yelemk emkzc zcrr yeh yehxg xgzc zcxec xecrr be bexb xb}og }ogxm xmr/ r/ lc lcyeå yeåkj kjck ckcr cr remltxm remltx m mk mrm rmkzejc/ jmrjm oc ekiekezglmkzm ekiekezglmkzm tmw}m÷c (tcx g`cxg% w}m mr mo çzclc/ `grzg oc ekiekezglmkzm lgucx/ c rmg/ mo Bcrlcr bck r}r rerzmlgr/ r}r fgogpegr/ r}r bckr bc krzm zmog ogbe beck ckmr mr u re ref} f}em emkj kjc c tc tcxx g` g`ìì `g `grz rzg g oom oomfg fgxx g oc ekb ekbcf cfkc kcrb rbeho ehom+ m+ Je Jefc fc w} w}m m oc ekiekezglmkzm tmw}m÷c jmrb}hemxzc tcx mo `clhxm `grzg g`cxg mr mo çzclc/ tcxw}m rm rcrtmb`g/ w}m gþk jmkzxc jmo çzclc/ t}mjmk mkbckzxgxrm xmtxcj}bbeckmr jmo lerlc/ mk mrbgog lçr tmw}m÷gr gþk+ Tmxc `grzg g`ì `mlcr oomfgjc/ tcx g`cxg+ Zmkmlcr w}m mo txelmx lcyelemkzc yehxgzcxec w}m rm chrmxyg mk og lgzmxeg mr bexb}ogx+ G`cxg/ b}gkjc mrm lcyelemkzc g}lmkzg mk xgtejm~ ‒ mr oc w}m ooglglcr ‟ixmb}mkbeg“, mo bìxb}oc rm jmrjchog mk ckjgr+ Og ‟ixmb}mkbeg“ mr og bgkzejgj jm yehxgbeckmr w}m rm jgk jmkzxc jm bgjg bìxb}oc } ckjg/ mk }k jmzmxlekgjc mrtgbec jm zemltc+ B}gkjc og ‟ixmb}mkbeg“ mr l}u gozg/ c rmg/ w}m yehxgk g lgucx ymocbejgj/ ocr çzclcr zclgk }k xezlc ckj}ogjc/ c rmg/ w}m mo bìxb}oc rm ghxm mk icxlg jm ckjg+ Go zclgx mrzm xezlc ckj}ogjc/ ocr çzclcr rm rmtgxgk g }kg lgucx jerzgkbeg ocr }kcr jm ocr czxcr/ jgkjc bclc xmr}ozgjc }kg lgzmxeg lmkcr jmkrg1 grì rm txcj}bmk ogr ckjgr jm o}~1 og zxgkrebeòk mkzxm og lgzmxeg ròoejg u og eltgotghom/ c rmg/ og fgrmcrg c mzåxmg+ Jm mrzm lcjc/ zmkmlcr ogr ckjgr @mxz~egkgr/ ogr ckjgr ekixgxxcngr w}m }rglcr mk ocr Xgucr P c jm Xcmkzfmk/ mzb+ B}gkjc mrzm lcyelemkzc gjw}emxm lgucx ekzmkrejgj/ go `gbmxrm lçr xçtejc/ og ckjg temxjm r} icxlg b}xyg u rm bckyemxzm mk ~ef,~gf+ Ug jm gw}ì mk gjmogkzm/ og icxlg w}m zclg og yehxgbeòk mr ekgtxmbeghom tcx mo `clhxm+ Mo ~ef,~gf (mo xguc% mr zcjc mkmxfìg/ mr og i}mx~g w}m jmkclekglcr bck mo kclhxm jm mombzxebejgj/ w}m bckcbmlcr/ w}m `mlcr mrz}jegjc/ mkbg}~gjc u gtxcymb`gjc/ tmxc w}m kgjem `g yerzc nglçr ke rghm oc w}m mr1 ke ocr lçr fxgkjmr rghecr mk mombzxòkebg t}mjmk jmbex re zemkm lgrg c kc/ ke jm w}å mrzç bclt}mrzg/ ke w}å bcrg mr+ Ròoc bckcbmlcr r}r mimbzcr u txc mrzc rghmlcr w}m mperzm+ Bclc ug jenm/ `grzg og yehxgbeòk mk ~ef,~gf `g rejc bgtzgjg tcx mo rmx `}lgkc/ jm g`ì mk gjmogkzm rm r}tckm w}m og yehxgbeòk `g jm rmf}ex i}kbeckgkjc hgnc czxgr icxlgr/ w}m kc kcr `gk rejc xmymogjgr gþk/ `grzg oomfgx go Ekiekezc+ Mk Gomlgkeg rm `e~c }k mptmxelmkzc jm yehxgbeòk tcx lmjec jm }kg x}mjg g og b}go rm om eltxeleò }k lcyelemkzc fexgzcxec g bemxzg ymocbejgj+ Bclmk~ò yeåkjcrmog fexgx u mlezemkjc x}ejc1 g lmjejg w}m grbmkjìg og ixmb}mkbeg jm ogr yehxgbeckmr/ jmnò jm cìxrm mo x}ejc/ c rmg/ w}m gobgk~gxck ogr yehxgbeckmr jmo rckejc }kg ixmb}mkbeg zgk gozg w}m jmngxck jm rmx tmxbmtzehomr tgxg mo cìjc `}lgkc+ Go lerlc zemltc og x}mjg bclmk~ò g mlezex bgocx u gkzm og yerzg tgxmbeò mrzgx eklòyeo/ g}kw}m rmf}ìg lcyeåkjcrm g }kg mpzxgcxjekgxeg ymocbejgj+ Rm om eltxeleò lgucx ymocbejgj gþk u i}m gjw}exemkjc bcocx/ tgrgkjc tcx zcjg og fglg jmo mrtmbzxc/ jmrjm mo ekixgxxcnc `grzg mo }ozxgyecomzg/ `grzg oomfgx go hogkbc ekbgkjmrbmkzm+ Mk mrzm lclmkzc ocr çzclcr rm rmtgxgxck }kcr jm czxcr u og x}mjg rm ycogzeoe~ò/ rm jmrekzmfxò mk mo mrtgbec+ Ke moog ke r}r çzclcr ycoyemxck g ymxrm/ årzcr i}mxck g ekzmfxgx k}mygr icxlgr jmkzxc jm og lgzmxeg+ Oomygkjc mrzm txcbmjelemkzc g oc mrtexez}go/ kcr mptoebglcr bòlc mo `clhxm/ momygkjc r} xgzg yehxgzcxeg lmkzgo/ tcx lmjec jm og t}xm~g jm yejg/ jm og bckbmkzxgbeòk u }keòk bck og Jeyekejgj g zxgyår jm og cxgbeòk/ ocfxg mrbgtgx jmo togkc zmxbmxg jelmkreòk mk w}m xmf}ogxlmkzm yeym u tgrgkjc g }k togkc yehxgzcxec lçr gozc/ rm momyg tcx ocr gexmr u rm rcrzemkm rek gtcuc yerehom w}m r}rzmkzm r} b}mxtc1 mr mo imkòlmkc w}m rm bckcbm bck mo kclhxm jm ‟omyezgbeòk“+ Gbmomxgkjc lçr u lçr mrzgr yehxgbeckmr t}mjm/ ef}go w}m om tgrò g og x}mjg gkzmxecxlmkzm lmkbeckgjg/ jmrekzmfxgx r}r çzclcr g yco}kzgj u xmekzmfxgxocr k}myglmkzm g r} icxlg bcxtcxgo/ xm}kemkjc mrzcr çzclcr jm k}myc+ Mr ke lçr ke lmkcr oc w}m `e~c Nmrþr b}gkjc rm txmrmkzò gkzm r}r jerbìt}ocr mk mo bmkçb}oc/ tgrgkjc g zxgyår jm }kg tgxmj (N}gk> 84#75 u 84%+ Jmhmlcrr xmbcxjgx w}m zcjg lgzmxeg/ jmrjm og zmkejg tcx lçr yeo (mrt}zcr/ Jmhmlc (mrt}zcr/ t}r/ jmrmb`cr/ jmrmb`cr/ mpbxml mpbxmlmkzcr/ mkzcr/ mzb+% `grzg og zmkejg tcx lçr kchom (lmzgomr u temjxgr txmbecrgr/ bclc mo cxc/ mo togzekc/ jeglgkzmr/ x}hìmr/ mzb+% zcjc/ ghrco}zglmk ghrco}zglmkzm zm zcjc/ ekbo} ekbo}rc rc kcrczxcr lerlcr/ lerlcr/ mrzç bclt}mrzc tcx çzclcr1 w}m mo bmkzxc jm bgjg çzclc mrzç `mb`c jm o}~ t}xìrelg u tmximbzg/ w}m mk mrg O}~ lcxg ke lçr ke lmkcr w}m mo lerlc Jecr/ Jec r/ w}m ocr mombzxck mombzxckmr/ mr/ w}m fex fexgk gk g r} goxmjmjcx goxmjmjcx t}mjmk t}mjmk rmx bckzglek bckzglekgjcr gjcr bck tmk tmkrgl rglemk emkzcr zcr c rmkzelemkzcr imcr mlezejcr tcx k}mrzxgr lmkzmr c tcx ogr lmkzmr jm ocr jmlçr u mkzckbmr/ go bckzglekgxrm mo çzclc mk r}r mombzxckmr/ t}mr ug `mlcr jeb`c w}m mo bmkzxc c kþbomc jm O}~ mr ekbckzglekgkzm/ mrcr mombzx mom bzxckmr ckmr jmi jmimbz mbz}cr }crcr cr mkz mkzxgk xgk g icxl icxlgx gx båo båo}og }ogrr jmi jmimbz mbz}cr }crgr gr c mki mkimxlg mxlgr/ r/ tgr tgrgkjc gkjc g ekz ekzmfxg mfxgxx ief ief}xg }xgrr kmfgzeygr kmfgze ygr u lgoygjgr1 mo bçkbmx kc mr czxg bcrg w}m }k mkzm icxlgjc tcx båo}ogr jmimbz}crgr jmimbz}crgr ekzmfxgjgr ekzmfxgjgr tcx çzclcr bckzglekgjcr+ Tmxc hgrzg xmbcxjgx w}m mo bmkzxc jm bgjg çzclc tmxlgkmbm t}xìrelc/ hmooc/ tmximbzc/ w}m gooì mrzç txmrmkzm Jecr bck zcjcr r}r tcjmxmr u gzxeh}zcr u lmkzgolmkzm mltm~gx g exxgjegx  O}~ jmrjm mo bmkzxc jm bgjg çzclc tgxg oeltegx ocr mombzxckmr u `gbmx båo}ogr rgkgr1 hgrzg mrzm zxgzglemkzc `mb`c g bckbemkbeg tcx tmxrckgr bck yehxgbeckmr gozgr jm t}xm~g u im/ tgxg w}m ogr båo}ogr/ chmjmbemkjc g og t}xm~g u im/ tmximbbeòk jeyekg w}m exxgjeg mo bmkzxc jm bgjg çzclc/ bclemkbmk g rgkgx u ogr ief}xgr ekjmrmghomr g jmrekzmfxgxrm u jmrgtgxmbmx+ Kc czxg bcrg `gbìg Nmrþr b}gkjc b}xghg omtxcrcr/ tgxgoìzebcr u zcjg bogrm jm mkimxlmjgjmr ooglgjgr ekl}kjgr+ Xmb}mxjg w}m mo bmkzxc jm bgjg çzclc bckzemkm mk rì zcjg og t}xm~g u tcjmx jm Jecr/ u b}gkjc mrzg i}mx~g c tcjmx rm oehmxg/ ug rghmlcr oc w}m cb}xxm+ Bclc ug `mlcr jeb`c/ b}gkjc }k ekjeyej}c rm tckm g yehxgx mk gozg ixmb}mkbeg/ tcx jmbexoc grì/ ocfxg mrbgtgx g ogr omumr jmo togkc zmxbmx jelmkreòk mk w}m yeyelcr xmf}ogxlmkzm u grì rm om ym mnmb}zgx bcrgr ekbxmìhomr/ bclc rck ogr txmbetezgbeckmr (leogfxcr jm ocr tgkmr u ocr tmbmr%/ og jmrekzmfxgbeòk (jmrgtgxebeòk m ekyereheoejgj%/ xmekzmfxgbeòk gzòlebg (xmgtgxebeòk% u czxgr l}b`gr bcrgr w}m ooglglcr ‟leogfxcr“/ tcxw}m mrbgtgk g k}mrzxg bcltxmkreòk/ tmxc w}m tgxg mo jerbìt}oc gygk~gjc zemkm tmximbzg mptoebgbeòk/ jm zgo lcjc w}m t}mjm jmbexrm w}m bgm jmkzxc jm oc bemkzìiebc/ c rmg/ w}m }kg ym~ bckcbejg og Omu g w}m mrzç chmjmbemkjc mo `mb`c gkgoe~gjc/ t}mjm bcltxchgxrm bemkzìiebglmkzm/ kc tcx mo bglekc jm og txchmzg mptmxelmkzgo/ rekc tcx og bcltxchgbeòk jmo `mb`c xmtmzejc rì rm ref}m mo bglekc ekjebgjc tgxg chzmkmxoc> bckbmkzxgbeòk/ t}xm~g jm yejg/ ghrzmkbeòk jm togbmxmr lgzmxegomr hgncr/ lmjezgbeòk/ jmrtxmkjelemkzc jmo hgnc uc ekimxecx/ kcr tmxlezmk gobgk~gx og lgkeimrzgbeòk jm lgxgyeoogr+ Mo lerlc Nmrþr oc jenc> ‟MRZGR BCRGR W]M UC @GFC U GÞK LGUCXMR/ TCJÅER @GBMX YCRCZXCR“+  Zcjc mr b}mrzeòk jm gozm~g jm lexgr u jm tmxrerzmkbeg+ Bgjg tmxrckg c bcrg tcrmm jmzmxlekgjg xgzg yehxgzcxeg+ Mk og lgzmxeg jmkrg og yehxgbeòk mr bexb}ogx1 mk og lgzmxeg lgzmxe g lmkcr jmkrg/ ekzgkfehom ekzgkfehom ug tgxg k}mrzxcr rmkzejcr bcxtcxgomr/ bcxtcxgomr/ og yehxgb yehxgbeòk eòk rm jmrjcho jmrjchog g mk ckjgr+ Mk mo bgltc mrtexez}go og yehxgbeòk rm lgkeiemrzg mk ~ef,~gf+ Zcjg lgzmxeg/ chmjmbemkjc g og Omu jm Yehxgbeòk mnmb}zg jcr lcyelemkzcr xczgzcxecr/ }kc mk mo b}go fexg rchxm rì lerlg/ gzxgumkjc `gbeg r} bmkzxc (i}mx~g bmkzxìtmzg% czxc mk mo b}go xczg goxmjmjcx jm gofc/ exxgjegkjc `gbeg gi}mxg (i}mx~g bmkzxìi}fg%+ Kcrczxcr tcx Omu jm Yehxgbeòk gzxgmlcr m exxgjeglcr+ B}gkjc gzxgmlcr gofc c g gof}emk `gbeg kcrczxcr mrzglcr }rgkjc/ bckrbemkzmr c ekbckrbemkzmlmkzm }kg mkmxfìg w}m rm ooglg LGFKMZERLC1 rclcr bclc }k elçk/ mrzglcr gzxgumkjc/ `gogkjc `gbeg kcrczxcr/ `gbeg k}mrzxc bmkzxc/ mrm gofc c gof}emk g w}emk mrzglcr zcbgkjc bck k}mrzxgr yehxgbeckmr lgfkåzebgr bmkzxìi}fgr+ Go lerlc zemltc u tcx Omu jm Yehxgbeòk/ zglheåk mrzglcr exxgjegkjc jmrjm kcrczxcr `gbeg i}mxg/ mrg lerlg mkmxfìg lgfkåzebg/ w}m mk iek jm b}mkzgr kc mr czxg bcrg w}m k}mrzxg mombzxebejgj tmxrckgo+ Mo w}m ròoc }rg og yehxgbeòk bmkzxìtmzg/ w}m zcjc txmzm tx mzmkj kjm m gz gzxg xgmx mxoc oc `g `gbe beg g rì rì// `g `gbe beg g r} bm bmkzx kzxc/ c/ c rm rmg/ g/ w} w}m m rò ròoc oc le lexg xg `gb `gbeg eg r} clh clhoeoefc fc// bcl bclc c rm je jebm bm y}ofgxlmkzm/ y}ofgx lmkzm/ mo mfcìrzg/ mk }kg tgoghxg/ årm zemkm }kg xgzg yehxgz yehxgzcxeg cxeg hgng/ kc exxgjeg/ ròoc zxgzg jm gzxgmx  `gbeg r} bmkzxc u remltxm gzxgm r} releogx/ c rmg/ czxc mfcìrzg+ Mkzckbmr og tmxrckg w}m remkzm u gbzþg grì/ rm bckyemxzm mk }k bmkzxc mrzgbeckgxec/ kc myco}beckg+ Mk bglhec/ mo w}m go }rgx og Omu jm Yehxgbeòk }rg zglheåk u mk icxlg mw}eoehxgjg og i}mx~g bmkzxìi}fg/ mr jmbex/ w}m exxgjeg gofc `gbeg i}mxg/ w}m zxgzg jm jgx u jm jgxrm g rì lerlc/ exxgjegkjc `gbeg mo l}kjc u `gbeg zcjc oc w}m oc icxlg zcjc mo hemk w}m t}mjm/ årm mrzç }rgkjc og i}mx~g jm zxgkrogbeòk/ mrg tmxrckg w}m grì gbzþg rm zxgrogjg/ bglekg/ gygk~g1 mo czxc/ mk bemxzc lcjc/ rm mrzgbeckg c gygk~g l}u omkzglmkzm+ Jmhmlcr }rgx ocr 8 lcyelemkzcr/ ef}go w}m oc `gbmk ocr togkmzgr+ Jmhmlcr mltm~gx bckbmkzxgkjc k}mrzxg gzmkbeòk `gbeg kcrczxcr lerlcr/ `gbeg k}mrzxc txctec bmkzxc/ grmgkjc/ mlhmoombemkjc/ goelmkzgkjc k}mrzxcr b}gzxc b}mxtcr ekimxecxmr> iìrebc/ lmkzm/ mlcbeòk u lmlcxeg/ c rmg/ mo r}hbckrbemkzm+ Jmhmlcr oeltegx k}mrzxg tgxzm iìrebg/ oeltegx u goelmkzgx k}mrzxc b}mxtc lmkzgo u mlcbeckgo/ txctcxbeckçkjcomr gozgr yehxgbeckmr jm hmoom~g (bckbemxzcr/ tcmrìg/ mo gxzm mk zcjgr r}r lgkeimrzgbeckmr/ mzb+% u re rclcr l}u mlcbeckgomr/ zxgzgx jm rgoex jm og mlcbeòk tgxg `gbmxkcr rmkrezeycr+ Og tmxrckg mlczeyg mr og w}m mrzç jert}mrzg g oocxgx tcx zcjc+ Zgkzc re grerzm g }kg tmoìb}og } chxg jm zmgzxc lçr c lmkcr zxerzm/ bclc re om b}mkzgk gofþk `mb`c jcocxcrc c txmrmkbeg gofc jm mrc w}m ooglgk zxgfmjeg+ Mrzg tmxrckg xmrtckjm g årzcr remltxm oocxgkjc oocxg kjc c gbclt gbcltg÷gkjc g÷gkjc g oocxgx g czxcr/ rek zxgzgx jm txctcx txctcxbeckgx beckgxomr omr kekfþk goeyec/ u grì/ mk ym~ jm rmx }kc rcoc mo w}m oocxg/ rmxçk rmxçk jcr/ u tgxm }rzmj jm bckzgx re rm n}kzgk }kcr b}gkzcr jm mrzcr mlcbeckgomr/ mkzckbmr mr }kg l}ozez}j oocxckg og w}m mrzç txmrmkzm+ Mrzc kc mr bckrzx}bzeyc/ kc mr tcrezeyc/ kc mr h}mkc+ Kcrczxcr kc jmhmlcr gbcltg÷gx g kgjem g oocxgx/ bclc zgltcbc jmhmlcr gbcltg÷gxom mk lgojmbex c mk bxezebgx/ mzb+ Mk zcjcr mrzcr bgrcr jmhmlcr jm zxgzgx jm rgbgx jm mrm mrzgjc g ocr w}m ymlcr w}m mrzçk mk mooc u tgrgxoc g }kg xgzg yehxgzcxeg bckrzx}bzeyg/ jm zckc lçr momygjc+ Jmhmlcr exxgjegx tcrezeyejgj+ Mk }k mkzemxxc tcx oc fmkmxgo rm `ghog jm ocr þozelcr lclmkzcr jmo igoombejc/ jm oc w}m r}ixeò/ jm ‟ocr `cxxcxmr w}m om `ebemxck ocr låjebcr“ u bcrgr tcx mo mrzeoc/ lemkzxgr rm oocxg g oçfxelg r}mozg+ Mo lmzgiìrebc w}m rm mkb}mkzxg txmrmkzm mk }k bgrc grì/ jmhm tcogxe~gx mo glhemkzm `gbemkjc }k bglhec jm bcky bc kymx mxrg rgbe beòk òk// oo oomy mygk gkjc jc og lm lmkz kzm m jm oc ocrr jc jcoe oemk mkzm zmrr g }k zm zmxx xxmk mkc c lç lçrr tc tcre reze zeyc yc// bglh bg lheg egkj kjc c r} zc zckc kc lmk lmkzg zgo/ o/ xm xmbc bcxj xjgk gkjc jc tc tcxx mnm mnmlt ltoc oc og hmo hmoog og tm tmxrc xrckg kg w} w}m m mk r} grtmbzc mrtexez}go mxg mo jei}kzc/ r}r lgfkìiebgr b}goejgjmr/ oc hemk w}m rm tcxzò mk zgo c b}go bexb}krzgkbeg/ tgxg zmxlekgx hmkjebemkjc r} o}~ u jmrmçkjcom w}m g`cxg rm mkb}mkzxm mk }k togkc jm yejg r}tmxecx/ fc~gkjc jm ocr hemkmr u hmoom~gr w}m tcx ‟Omu jm Bcxxmrtckjmkbeg“ om bcxxmrtckjm bcrmb`gx+ Ymxçk bòlc ogr oçfxelgr bmrgk u `grzg gof}kg oefmxg rckxerg rm mrhc~g mk mo xcrzxc jm ocr jcoemkzmr+ Mrzc jm exxgjegx t}mjm rmx tcrezeyc c kmfgzeyc+ @gu fm @gu fmkz kzmr mr w} w}m m kc rg rghm hmk k `g `gho hogx gx re rekc kc jm bg bgog ogle lejg jgjm jmrr u yg ygk k ex exxg xgje jegk gkjc jc hg hgng ngrr yehxgbeckmr w}m bckzglekgk zcjc oc w}m zcbgk/ mr oc w}m mo y}ofc/ w}m remltxm zemkm gzerhcr jm og ymxjgj/ ooglg ‟fmkzm tgycrg c lghezcrg“+ Mk mo togkc iìrebc/ tcx mnmltoc/ mo w}m kc rm grmg/ exxgjeg lgocr cocxmr/ zcjc mo l}kjc oc myezg/ rm `gbm xmtmomkzm+ Go xmyår/ mo w}m mp`gog gfxgjghomr tmxi}lmr/ `}mom g oeltec/ bgkzg/ `gbm lþrebg u remltxm mrzç gomfxm/ exxgjeg mo hemk u rek txctckåxrmoc rew}emxg rm bckyemxzm mk }k elçk/ rm `gbm gzxgbzeyc yc// gzxg xgm m `gbeg r} tmxr xrc ckg g ocr jml mlç çr u grì fgrz rzg g rel}ozçkmglmkzm ogr jcr mkmxfìgr/ bmkzxìtmzg u bmkzxìi}fg/ c rmg/ w}m gzxgm m exxgjeg g og ym~+ Mr og lmncx icxlg/ t}mr grì mo ekjeyej}c mrzghombm r} mw}eoehxec yehxgzcxec+ Mo tmkrglemkzc tcrezeyc yehxg mk gozg ixmb}mkbeg/ r}r bcocxmr rck bogxcr/ hxeoogkzmr/ o}lekcr o}l ekcrcr+ cr+ Mo tmk tmkrgl rglemkz emkzc c kmf kmfgze gzeyc/ yc/ yeh yehxg xg omk omkzgl zglmkzm mkzm u r}r bco bcocxm cxmrr rck ctg ctgbcr bcr++ B}gkzc B}gkz c lçr kmfgz kmfgzeycr/ eycr/ zgkzc lçr rclhxìcr u zgkzc lçr hgncr mo ‟zckc“ jm r} rckejc+ Mo tmkrglemkzc tcrezeyc bclc og lmkzm w}m mrzç tcogxe~gjg mk togkc tcrezeyc/ kc t}mjmk rmx jclekgjcr tcx }kg yehxgbeòk hgng g lmkcr `gug gofþk bckbmtzc c ejmg kmfgzeyg ‟gfgxxgjg“ tcx gof}kg tgxzm mk mo ekjeyej}c+ C g lmkcr w}m mo ekjeyej}c tmxlezg w}m r} tmkrglemkzc rm y}moyg kmfgzeyc+ Nmrþr jenc> ‟MO JECR JM MRZM L]KJC YEMKM G LÌ U KC MKB]MKZXG KGJG TCX JCKJM GREXRM“+ Mo jecr jm mrzm l}kjc mr mo tcoc kmfgzeyc kmfgzeyc w}m mr oc w}m eltmxg mk og lgucxìg jm ogr fmkz fm kzmr+ mr+ Mo tc tcoc oc tc tcre rezey zeyc/ c/ ug oc `ml `mlcr cr mrz mrzgh ghomb ombej ejc/ c/ mr jm go gozg zg yeh yehxg xgbe beòk òk++ Mo tc tcoc oc kmfgzeyc/ jm hgng yehxgbeòk+ Ocr rckejcr hgncr rck jm yehxgbeòk omkzg+ Ocr rckejcr gozcr/ jm gozg yehxgbeòk+ Ocr bcocxmr crb}xcr rck jm hgng ixmb}mkbeg/ u ocr bcocxmr hxeoogkzmr jm gozg ixmb}mkbeg+  Zcjc oc w}m mr m r lgzmxeg mrzç remltxm mk lcyelemkzc lcye lemkzc bexb}ogx/ fexgkjc mk m k bckzcxkc jm ogfc lçr fxgkjm+ Mrzm mr mo tgzxòk }keymxrgo tgxg zcjc oc lgzmxego+ Ocr `mxlåzebcr `gk mkrm÷gjc remltxm mo lcyelemkzc yehxgzcxec jm og o}~/ mo bgocx/ mo lgfkmzerlc/ og bc`mreòk w}m mr mo txekbetec jm og gzxgbbeòk lcomb}ogx w}m ooglglcr bclþklmkzm ‟Glcx“/ oc lerlc w}m mrm fxgk lerzmxec ooglgjc ‟fxgyezgbeòk“ c ‟fxgymjgj }keymxrgo“+ @cu zcjc mo l}kjc bckcbm og xmogbeòk mkzxm mo lcyelemkzc u mo rckejc/ g}kw}m kc rm `g mrz}jegjc mk k}mrzxc togkc zmxxmkc/ c rmg/ w}m gþk kgjem oc bckrejmxò jm fxgk eltcxzgkbeg+ ³W}eåk kc `g tmxbehejc mo ~}lhejc jm }k ghgkebc moåbzxebc fexgkjc g lçpelg ymocbejgj3 Og xczgbeòk yg txcj}bemkjc jeimxmkzmr rckejcr l}rebgomr+ ]k gyeòk w}m tgrg mlezm }k rckejc l}rebgo jmo b}go rm jmrtxmkjmk czxcr ygxecr zckcr+ Mrzcr rm ooglgk ‟gxlòkebcr“/ bclc mr rghejc tcx ocr lþrebcr+ B}gkjc rm fcotmg }kg kczg l}rebgo b}gow}emxg/ jefglcr mk }k togkc/ og yehxgbeòk xmtmxb}zm mk czxgr jcr kczgr mk cbzgygr lçr gozgr u ghgxbg }k mpzmkrc bexb}ezc `gbemkjc yehxgx mk ogr lerlgr kczgr g ocr ekrzx}lmkzcr l}rebgomr w}m rm mkb}mkzxg jmkzxc jm r} xgjec jm gbbeòk1 l}b`gr ymbmr go zcbgx }kg kczg mk mo tegkc rm `gbm yehxgx gþk mk zckc ekg}jehom g zcjcr ocr tegkcr jmo ymbekjgxec+ Ocr zckcr w}m r}mkgk }kg zmxbmxg u }kg w}ekzg kczg jmo zckc fcotmgjc+ Mrzg bclhekgbeòk gxlòkebg rm ooglg ‟mo gbcxjm lgucx“/ tcx oc fmkmxgo+ Mo cìjc `}lgkc kc tmxbehm mo rckejc rekc b}gkjc yehxg jmkzxc jm }kg mrbgog jm yehxgbeckmr tgxg og b}go mrzç bckicxlgjc+ Mrzg mrbgog bcltxmkjm jmrjm }k kþlmxc jm yehxgbeckmr hgngr `grzg }k kþlmxc jm yehxgbeckmr gozgr+ Lçr gxxehg c lçr ghgnc ug kc rm cum kgjg+ Zcjcr ocr cìjcr kc mrzçk bckicxlgjcr jm ef}go lgkmxg1 mk mo rmx `}lgkc zemkm r} mrbgog/ mk ocr gkelgomr zglheåk+ Mo tmxxc/ tcx mnmltoc/ tmxbehm bck r} cìjc rckejcr w}m mo `clhxm kc mrb}b`g+ Oc lerlc tgrg bck og yerzg u ocr jmlçr rmkzejcr/ zcjcr mrzçk r}nmzcr g }kg mrbgog jmkzxc jm og Omu jm Yehxgbeòk+ B}gkjc gofc bclemk~g g fexgx (bclc mk mo bgrc jm og x}mjg gkzmr jmrbxezg% bclemk~g g mlezex }k rckejc tmxbmtzehom tcx mo cìjc `}lgkc+ Tgrgjg og ixmb}mkbeg w}m mo cìjc `}lgkc t}mjm tmxbehex/ c rmg/ gbmomxgjg og yehxgbeòk/ ug kc rm cum kgjg/ tmxc rm mltem~gk g tmxbehex fxgjcr jm bcocx/ mltm~gkjc tcx mo xcnc crb}xc+ G lmjejg w}m g}lmkzg og yehxgbeòk/ ug kc rm cum kgjg/ tmxc rm mltem~gk g tmxbehex fxgjcr jm bcocx/ mltm~gkjc tcx mo xcnc crb}xc+ G lmjejg w}m g}lmkzg og ymocbejgj mo bcocx rm yg `gbemkjc lçr hxeoogkzm/ o}mfc tgrg go kgxgkng/ jmrt}år go glgxeooc/ jm gooì go ymxjm/ go g~}o/ go g÷eo u tcxx þo tc þoze zelc lc go ye yeco comz mzg+ g+ Re og ym ymoc ocbe bejg jgj j bc bckz kzek ekþg þg mk g} g}lm lmkz kzc c rm y} y}mo moym ym ho hogk gkbc bc ekbgkjmrbmk ekbgk jmrbmkzm/ zm/ jm gooì mk gjmogkzm og yehxgbeòk mrbgtg mrbgtg g og yereòk jmo cnc `}lgkc u rm r}bmjm og fglg jm xgucr ekyerehomr/ ocr ooglgjcr Xgucr P/ o}mfc g lçr ymocbejgj rm jmrgxxcoog og mombzxebejgj u tcx þozelc mo lgfkmzerlc+ Jm g`ì mk gjmogkzm og yehxgbeòk ref}m mk togkcr lmkzgomr u mrtexez}gomr+ Mekrzmek jmbìg w}m lemkzxgr lçr mrz}jeghg og mombzxebejgj lçr bmxbg rm mkbckzxghg jmo mrtìxez}+ Tgxg ocr `}lgkcr mrzcr togkcr bckzekþgk remkjc ekgbbmrehomr/ tmxzmkmbmk g ocr togkcr r}zeomr jckjm xmrejmk k}mrzxcr b}mxtcr Grzxgo/ Mzåxebc/ Mlcbeckgo/ Lmkzgo u Mrtexez}go+ Ocr mrzgjcr jm çkelc yehxgk u ogk~gk yehxgbeckmr mk rckejcr u bcocxmr go mrtgbec+  Zcjcr ocr mrzgjcr lmkzgomr rck ogk~gjcr go mpzmxecx jmo b}mxtc w}m ocr bxmg/ ygk fcotmgkjc b}mxtcr giekmr bclc oc `gbmk ogr yehxgbeckmr mlezejgr tcx ekrzx}lmkzcr l}rebgomr u mrzgr yehxgbeckmr `}lgkgr gimbzg/ mk hemk c mk lgo/ g czxgr lmkzmr/ g}lmkzgkjc ocr mrzgjcr mlcbeckgomr u lmkzgomr w}m mrzçk g zckc bck moogr+ Tcx mnmltoc/ re gof}emk rm mkbcomxe~g/ ogk~g yehxgbeckmr jm exg/ ogr b}gomr rck gzxgìjgr lgfkåzebglmkzm tcx czxc w}m mrzå zglheåk mkbcomxe~gjc/ grì rm g}lmkzgk }kgr g czxgr+ Mk }k mrzgjc mlcbeckgo kmfgzeyc/ mltmcxgjc tcx yehxgbeckmr w}m om oomfgk jm gi}mxg/ rm t}mjm oomfgx `grzg mo bxelmk b}gkjc ogr tmxrckgr gimbzgjgr kc zemkmk mo `çhezc jm bckzxcogxrm+ Tcx mrc rghmlcr w}m og Zemxxg gbz}golmkzm rm mkb}mkzxg ctgbgjg/ kc mrzç exxgjegkjc r} O}~ mrtexez}go u kc mrzç jgkjc r} kczg gxlòkebg jmkzxc jmo bckbemxzc jm ogr mrimxgr1 mrzc mr jmhejc g ogr yehxgbeckmr kmfgzeygr mlezejgr tcx leoockmr jm rmxmr/ yehxgbeckmr kmfgzeygr bck w}m bckzglekg mo b}mxtc grzxgo jmo togkmzg zcjg }kg `}lgkejgj mkzxmfgjg go jmrmkixmkc lgzmxegoerzg/ bck }kg lmkzm tcogxe~gjg `gbeg og glhebeòk/ og xeygoejgj/ mo cjec/ mo mfcìrlc/ mzb+ Ocr tmkrglemkzcr glcxcrcr/ jm fmkmxcrejgj/ jm ixgzmxkejgj1 ocr tmkrglemkzcr m ejmgr ej mgr xmr xmrtmb tmbzc zc g Jec Jecrr u r}r lg lgxg xgyeo yeoocr ocrcr cr gz gzxe xeh} h}zc zcr/ r/ bc bck k xm xmrtm rtmbz bzc c g oc ocrr Fx Fxgk gkjmr jmr Lgmrzxcr jm Rghej}xìg/ gbmxbg jmo Uc R}tmxecx/ rchxm zcjc oc kchom/ zcjc oc t}xc/ w}m jmrgxxcoogk mk mo `clhxm r} jmrmc jm }keòk bck og Jeyekejgj/ jmrgxxcoogk mk mo rmx yehxgbeckmr gozìrelgr+ Lemkzxgr lçr Gozc rm temkrg u rm remkzm/ lçr gozc rm yehxg+ Mrzgr gozgr yehxgbeckmr yehxgbeckmr zemkmk mo tcjmx jm momygx jm togkc b}gow b}gow}emx }emx yehxgbeòk kmfgzeyg kmfgzeyg w}m mrzå lgkeimrzgjc czxg tmxrckg/ t}jemkjc b}xgx mkimxlmjgjmr/ xmrcoymx txchomlgr/ mzb+ Rmkzelemkzc u lmkzm icxlgk mo golg/ hgrm jm oc w}m ooglglcr tmxrckgoejgj+ Bgjg w}emk gjw}emxm c mr }kg beixm yehxgzcxeg u gbzþg remltxm hgnc mrg mb}gbeòk+ Rm `g jeb`c w}m og tmxrckg w}m oomfg g bckcb bckcbmx mx r} ymxjgjmxg mb}gbeòk mb}gbeòk t}mjm jmrekz jmrekzmfxgx mfxgx u xmekzmfxgx r}r çzclcr g yco}kzgj/ }k fxgk lþrebc w}m jexefm }k bckbemxzc jm bçlgxg c b}gow}emx tgxzez}xg jm ocr Fxgkjmr jm og Lþrebg/ go exxgjegx hmoom~g mrzç exxgjegkjc r} tmxrc tm xrckg kgoej oejgj gj// r} go golg lg// lg lgfk fkåz åzeb ebgl glmk mkzm zm// g zx zxgy gyår år jm ye yehx hxgb gbeck eckmr mr mom momyg ygjìr jìrelg elgr/ r/ yehxgbeckmr w}m go zcbgx mo bgltc mlcbeckgo jm w}emkmr mrb}b`gk ocr `gbmk yehxgx zglheåk mk }kg gozg zckgoejgj+ Og lþrebg rmfþk r} bogrm grbemkjm c jmrbemkjm mk og mrbgog yehxgzcxeg+ Kc txcj}bm yehxgbeckmr jm og lerlg ixmb}mkbeg }kg Rekickìg jm Hmmz`cymk w}m }k ncxctc/ }k zgkfc c }k ngxghm zgtgzìc/ tckfglcr tcx bgrc+ Bxmc w}m lm mptoebc u zþ lm bcltxmkjmr+ Mrg yehxgbeòk ooglgjg ‟mlcbeòk mrzåzebg“ mr }kg jm ogr icxlgr lçr bcxxemkzmr tcx lmjec jm og b}go mo ekjeyej}c t}mjm tgrgx jm }k mrzgjc jm bckbemkbeg bckbemkbeg kmfgzeyc g }kc tcrezeyc+ Og mlcbeòk mrzåzebg rm txcj}bm mk mo ekjeyej}c go tckmxrm mk bckzgbzc bck og hmoom~g hmoom~ g hgnc b}gomrw}emxg jm r}r icxlgr+ Hemk t}mjm rmx og bckzm bckzmltogbeò ltogbeòk k jm }k hmooc tgergnm1 tgergn m1 mo b}gjxc glcxcrc jm }kg lgjxm u r} `enc1 }kg tekz}xg/ tekz}xg/ mrb}oz}xg/ mrb}oz}xg/ tcmrìg } chxg oezmxgxeg jm gozcr aeogzmr w}m kcr momym jm togkc/ zcjc oc w}m momym og lmkzm u og rgw}m jm og txcrg jmo jegxec yeyex+  Ug `cu rm mrzçk `gbemkjc b}xgbeckmr tcx lmjec jm og lþrebg u jm ocr bcocxmr+ Mrzc kc mr kgjg k}myc/ t}mr og Hehoeg kcr b}mkzg/ bòlc Jgyej rmxmkghg ocr gzgw}mr jm og i}xeg jmo Xmu Rgþo/ zg÷mkjc mo gxtg gkzm åo+ @gu l}b`cr imkòlmkcr w}m zemkmk r} mptoeb mptoebgbeòk gbeòk mk og Omu jm Yehxgb Yehxgbeòk/ eòk/ w}m bclc zcjgr ogr Omumr mr mpzmkrìrelg/ tmxc bck oc w}m omr `m jgjc `cu/ bxmc w}m zemkmk hgrm r}iebe r}ie bemk mkzm zm tg tgxg xg bc bclt ltxm xmkj kjmx mx bò bòlc lc gb gbzþ zþg g mr mrzg zg Om Omu u u tg tgxg xg jm jmie ieke kexo xog g b} b}gk gkjc jc og mkb}mkzxmk mnmb}zgkjc bcrgr ekmptoebghomr/ tgxg mo bclþk jm ocr `}lgkcr+ Tcx `cu zmxlekglcr zmxlekglcr bck og Omu jm Yehxgb Yehxgbeòk+ eòk+ Mk le Ombbeò Ombbeòk k Y `ghogx `ghogxmlcr mlcr jm og ‟Omu jm Tcogxejgj“/ w}m bclc zcjgr ogr jmlçr mr }kg Omu l}u eltcxzgkzm+ Tcx `cu lm jmrtejc jm ze jmrmçkjczm w}m yehxmr gozc+ W}m og O}~ zm mky}moyg/ `mxlgkc+ OMU JM TCOGXEJGJ Glgjc `mxlgkc> Le Bxerzc rgo}jg g z} Bxerzc+ Ymkfc g jgxzm og w}ekzg Ombbeòk jm Lmzgiìrebg Bxerzegkg+ Ymkfc mk kclhxm jm le Lgmrzxc Nmrþr g tckmxzm mk tcrmreòk jm og Ymxjgj+ Mk k}mrzxg b`gxog gkzmxecx gkzmxecx yelcr bòlc i}kbeckg og Omu jm Yehxgb Yehxgbeòk+ eòk+ @cu kcr yglcr g xmimxex g og Omu jm Tcogxejgj+ Mrzg Omu bclc ogr czxgr zemkm r} omlg+ Mrzm omlg jebm> ‟ZCJC MR J]GO1 ZCJC ZEMKM JCR TCOCR1 ZCJC/ R] TGX JM CT]MRZCR1 OCR RMLM RM LMNG NGKZ KZMR MR U OC OCR R GK GKZG ZGFÒ FÒKE KEBC BCR R RC RCK K OC LE LERL RLC1 C1 OC OCR R CT CT]M ]MRZ RZCR CR RCK EJÅKZEBCR MK KGZ]XGOM^G/ TMXC JEIMXMKZMR MK FXGJC1 OCR MPZXMLCR RM ZC ZCBG BGK1 K1 ZC ZCJG JGR R OG OGR R YM YMXJ XJGJ GJMR MR RC RCK K RM RMLE LE,Y ,YMX MXJG JGJM JMR1 R1 ZC ZCJG JGR R OG OGR R TGXGJCNGR T]MJMK XMBCKBEOEGXRM“ , Mo Auhgoeòk+ Mrzm b} Mrzm b}gx gxzc zc Tx Txek ekbe bete tec c @m @mxl xlåz åzeb ebc c mk mkbe bemx mxxg xg og ym ymxj xjgj gj jm w} w}m m zc zcjg jgrr og ogrr bc bcrg rgrr lgkeimrzgjgr tcrmmk jcr grtmbzcr/ jcr tcocr+ Mrzcr jcr tcocr rck }k tgx jm ct}mrzcr bck ekk}lmxghomr fxgjcr ekzmxlmjecr mkzxm glhcr mpzxmlcr+ Gw}moogr gkzef}gr u mzmxkgr tgxgjcngr w}m mk zcjc zemltc `gk bcki}kjejc g og lmkzm `}lgkg/ bclc> ‟ZCJC ‟ZCJ C MR UC GO LER ERL LC ZE ZEML MLT TC“ C“++ ‟O ‟OG G ZM ZMRE RER R U OG GK GKZ ZÌZ ÌZMR MRER ER RC RCK K mzb+/ +/ w}m w}mjgk jgk EJÅKZE EJÅ KZEBGR BGR MK KGZ KGZ]XG ]XGOM^ OM^G“+ G“+ ‟O ‟OCR CR MPZ MPZXML XMLCR CR RM ZCB ZCBGK“ GK“// mzb tomkglmkzm mptoebgjgr re rm mrz}jeg mrzm Txekbetec bck jmzmkelemkzc+ Og Omu jm Tcogxejgj mptoebg w}m oc w}m mperzm c rmtgxg g bcrgr jeglmzxgolmkzm ct}m ct }mrz rzgr gr mr rc rcogl oglmk mkzm zm b} b}mrz mrzeò eòk k jm fx fxgj gjcr cr// u gi giexl exlg/ g/ w} w}m m zc zcjc jc tg tgxx jm ct ct}m }mrz rzcr cr t}mjmk xmbckbeoegxrm lmjegkzm og gtoebgbeòk jm mrzm Txekbetec+ Yglcr g mpglekgxoc mk ocr jeimxmkzmr togkcr+ Bclmk~gkjc tcx mo togkc iìrebc mkbckzxglcr w}m mo bgocx u mo ixìc g}kw}m tgxmbmk rmx jcr bcrgr jeimxmkzmr rck xmgolmkzm }kg lerlg bcrg> zmltmxgz}xg+ Og jeimxmkbeg mperzmkzm mkzxm }kg u czxg bcrg mr ròoc b}mrzeòk jm fxgjcr+ Lexgkjc }k zmxlòlmzxc mr jeiìbeo gymxef}gx jòkjm xmgolmkzm gbghg mo ixìc u jòkjm bclemk~g mo bgocx/ c yebmymxrg+ Kc `gu kgjg w}m rmg bgocx c ixìc ghrco}zc mk xmgoejgj/ ekjebgkjc reltomlmkzm ocr zåxlekcr jm ‟ixìc“ u ‟bgocx“ jeimxmkzmr fxgjcr jm og lerlg bcrg c rmg zmltmxgz}xg u årzg rm lgkeiemrzg jm jeymxrcr lcjcr mk bgjg }kc jm ocr tcocr1 `gbeg mo czxc ogjc/ lemkzxgr lmkcr fxgjcr lçr ixìc+ T}mrzcr ixìc u bgocx }kc mk ixmkzm jmo czxc/ tgxmbmk g txelmxg yerzg jcr bcrgr jeimxmkzmr/ xmgolmkzm ct}mrzgr mkzxm rì/ remkjc w}m og }kg t}mjm bckymxzexrm mk og czxg/ xmrzgkjc c g÷gjemkjc fxgjcr+ Bxmc w}m mrzm mnmltoc eo}rzxg mk icxlg hgrzgkzm bogxg oc w}m mr u bòlc i}kbeckg og Omu jm Tcogxejgj+ Mrzm Txek Tx ekbe bete tec c bc bclc lc rm `g je jeb` b`c/ c/ gi giex exlg lg mk r} Om Omlg lg>> ‟Z ‟ZCJ CJC C ZE ZEMK MKM M R] TG TGX X JM jcrr t} t}kz kzgr gr// c jc jcrr mp mpzx zxmlc mlcr/ r/ bc bclc lc CT]MR CT ]MRZCR ZCR11 ZCJ ZCJC C ZEM ZEMKM KM JCR TCO TCOCR“ CR“ c jc }rzmjmr w}emxgk ooglgxoc/ w}m gtgxmbmk }kc ixmkzm go czxc bclc gkzgfòkebcr+ Grì  ymlcr> ixmkzm go ixìc mrzç mo bgocx1 ixmkzm g oc kmfxc mrzç oc hogkbc1 ixmkzm go lgo mrzç mo hemk1 ixmkzm g og mrbgrm~ mrzç og gh}kjgkbeg+ G txelmxg yerzg tgxmbmk bcrgr jeimxmkzmr/ tmxc bclc mrzg Omu kcr oc `gbm bcltxmkjmx rck og lerlg bcrg bck jeimxmkbeg jm fxgjcr+ B}gkjc rm jebm w}m zcjg ymxjgj mr xmogzeyg/ c w}m zcjg ymxjgj mr }kg ymxjgj g lmjegr/ mr tcxw}m kgjg `gu jmiekezeyc ³@gu crb}xejgj/ ymxjgj3 Hemk/ tcbc g tcbc tmkmzxg og O}~ u mk jckjm `}hc crb}xejgj `gu tmk}lhxg u rm ref}m grbmkjemkjc mk fxgjcr/ jckjm `}hc crb}xejgj zmxlekg tcx `ghmx bogxejgj+ Jm lcjc w}m mrc w}m mrzghg crb}xc mxg r}rbmtzehom jm rmx zxgkricxlgjc/ mrg crb}xejgj kc mxg }kg ymxjgj jmiekezeyg rekc }kg ymxjgj g lmjegr+ Nglçr `gu }kg crb}xejgj zczgo/ remltxm jmkzxc jmo çzclc `gu }k bmkzxc w}m mr O}~ u g}kw}m kc mr tmxbmtzehom tgxg k}mrzxcr cncr/ og crb}xejgj mr }kg ymxjgj xmogzeyg/ c rmg/ jmkzxc jm og crb}xejgj `ghezg og O}~+ Zcjg ymxjgj mr xmogzeyg+ Re b}gomrw}emxg jm kcrczxcr zclg og jexmbbeòk jmo kcxzm/ hemk rmg mk }k gyeòk/ mk }k gyeòk/ mk }k zxmk/ g tem/ c `etczåzebglmkzm `gbm }k yegnm lmkzgo/ remltxm `gbeg mo kcxzm+ Oomfgxç }k lclmkzc mk w}m/ ref}emkjc remltxm gjmogkzm oomfgxç g og b}lhxm jmo tcoc kcxzm u yegngkjc remltxm `gbeg jmogkzm/ ug kc mrzgxç yegngkjc `gbeg mo kcxzm rekc `gbeg mo r}x+ Ef}go r}bmjm bck mo Mrzm u mo Cmrzm/ tcx mrc rm jeb jebm m w} w}m m Cx Cxem emkz kzm m mr Cb Cbbe bejm jmkz kzm m u Cb Cbbe bejm jmkz kzm m mr Cxe Cxemkz mkzm+ m+ Zg Zgkz kzc c Cx Cxemk emkzm zm bc bclc lc Cbbejmkzm rck ymxjgjmr xmogzeygr+ Re mk }k yegnm g Cxemkzm rgoelcr jm Rgk Ixgkberbc jm Bgoeicxkeg tgxg jexefexkcr go Greg u yegngkjc remltxm `gbeg mo Cxemkzm oomfglcr g M}xctg kcr mkbckzxglcr w}m/ tgxg mo yegnmxc w}m rgom jmo Tgbìiebc `gbeg mo Gzoçkzebc yg g `ghmx }k lclmkzc mk w}m remltxm yegngkjc `gbeg Cxemkzm rm yg g mkbckzxgx w}m `g oomfgjc go Cbbejmkzm u yebmymxrg+ Mrzm txekbetec jm Tcogxejgj rm lgkeiemrzg remltxm jmkzxc jm oc w}m mr }kg lerlg bcrg/ mr jmbex tcjmlcr/ jmkzxc jm oc w}m mr zmltmxgz}xg/ mkbckzxgx ixìc u bgocx/ rck r}r jcr tcocr ct}mrzcr/ ct}mrzcr/ ef}go tgrg mkzxm mkzxm hogkjc u j}xc/ mkzxm tcrezeyc tcrezeyc u kmfgzeyc/ bgjg tcoc mr }k mpzxmlc jm og lerlg bcrg w}m icxlg mo czxc tcoc+ U bglekgkjc g zxgy zx gyår år jm og mr mrbg bgog og jm r} r}rr ye yehx hxgb gbec eckm kmrr tc tcjm jmlc lcrr tg tgrg rgxk xkcr cr jm }k tc tcoc oc go cz czxc xc bglhegkjc }k ct}mrzc tcx mo czxc ct}mrzc+ C rmg tcjmlcr tgrgx jmo ixìc go bgocx/ jm og crb}xejgj g og o}~/ jmo ogxfc go bcxzc/ oc w}m kc tcjmlcr mr }rgx og Omu jm Tcogxejgj rek w}m kcr lmzglcr mkzxm jcr tcocr jm og lerlg bcrg+ Tgxg mptoebgxoc lmncx/ }rgkjc bglhec jm fxgjcr kc tcjmlcr zxgkricxlgx ixìc mk j}xc c mk hogkjc1 kc tcjmlcr zxgkricxlgx o}~ mk j}obm c glgxfc/ tgxg }rgx mrzg Omu jmhmlcr zxghgngx mkzxm jcr tcocr jm og lerlg bcrg+ Mk ixìc u bgocx mrzglcr mkzxm jcr tcocr jm zmltmxgz}xg1 mkzxm glgxfc u j}obm mrzglcr mkzxm jcr tcocr jm rghcx1 mkzxm cjec u glcx mrzglcr mkzxm jcr tcocr jm rmkzelemkzc+ Bxmc w}m lm mptoebc u w}m }rzmjmr mkzemkjmk+ K}kbg K}kb g rg rghx hxmlc mlcrr jò jòkj kjm m zm zmxl xlekg ekg og cr crb} b}xe xejg jgj j ke jò jòkj kjm m ml mlte tem~ m~g g og o} o}~1 ~1 jò jòkj kjm m bclemk~g mo glgxfc u jòkjm zmxlekg mo j}obm1 jòkjm zmxlekg mo cjec u mltem~g g kgbmx glcx+ Rck fxgjcr jm zxgkrl}zgbeòk zgk r}zeomr w}m gtmkgr kcr jglcr b}mkzg jm bòlc bglheg gw}moog bcrg jm }kc g czxc tcoc/ jeglmzxgolmkzm ct}mrzc+ Mrzm txekbetec ctmxg mpgbzglmkzm ef}go mk mo Togkc Lmkzgo1 `grzg gw}ì oc `mlcr yerzc mk }k togkc lçr hemk iìrebc+ Uåkjckcr go Togkc Lmkzgo mkbckzxglcr w}m mo Glcx u mo Cjec Cj ec tg tgxmb xmbmk mk jc jcrr rm rmkz kzel elemk emkzc zcrr ct ct}mr }mrzc zcr/ r/ zc zczg zgolm olmkz kzm m exx exxmb mbck ckbe beoeg oegho homr mr++ Tmx Tmxc c re Gtoebglcr mo Txekbetec jm Tcogxejgj mkbckzxglcr w}m kc mperzm ke }k Glcx ghrco}zc/ ke }k Cjec ghrco}zc zgltcbc+ Zgkzc Cjec bclc Glcx kc rck rekc jcr zåxlekcr gtoebgjcr g ocr jcr tcocr jm }kg lerlg bcrg1 ug oc `mlcr jeb`c/ mrg bcrg mr rmkzelemkzc+ Mltm~gkjc mk b}gow}emx t}kzc jm og mrbgog/ mr jmbex/ rgoeåkjckcr jm }k tcoc mk jexmbbeòk jmo czxc/ mltm~glcr g mkbckzxgx lmkcr cjec u lçr glcx/ u yebmymxrg+ Mo cjec bclemk~g g jmheoezgxrm u bclc mo ygbìc ghrco}zc kc mperzm/ mltem~g g oomkgxrm bck mo rmkzelemkzc ct}mrzc go cjec/ c go bckzxgxec re gxxgkbglcr jmo tcoc Glcx u kcr jexefelcr mk rmkzejc bckzxgxec `gbeg mrm czxc tcoc w}m tcjxìglcr ooglgx kmfgzeyc/ mkzckbmr mltm~glcr g ymx w}m bgjg ym~ `gu lmkcr glcx u mltem~g g oomkgxrm mo ygbìc bck gofc w}m bclemk~g mk jerf}rzc `gbeg og tmxrckg/ ref}m tcx gkzetgzìg u t}mjm zmxl zm xlek ekgx gx uå uåkj kjcr crm m go mp mpzx zxml mlc c jm jmoo tc tcoc oc mk go gofc fc jm mr mrc c w} w}m m bc bckc kcbm bmlc lcrr bc bck k og jmkclekgbeò jmkcl ekgbeòk k jm Cjec+ @gu l}b`cr fxgjcr jm Glcx u jm Cjec u `gu }k t}kzc lmjec zglheåk mk jckjm mo gfxgjc u mo jmrgfxgjc rm lm~bogk jm zgo icxlg w}m mr eltcrehom jerzekf}exocr mo }kc jmo czxc+ Mo ygocx u mo lemjc w}mjgk zglheåk hgnc mrg lerlg xmfog+ Ocr tgxmr jm ct}mrzc mperzmk mperzm k mk zcjc+ Jckjm mkbckzxglcr mkbckzxglcr }kg bcrg mkbckz mkbckzxglcr xglcr zglheåk r} tgx ct}mrzc+ Mrzc þozelc mr oc w}m tmxlezm zxgkrl}zgx }k mrzgjc lmkzgo mk czxc/ ref}emkjc og oìkmg jm tcogxejgj+ Zm mptoew}å w}m ogr bcrgr jeimxmkzmr kc t}mjmk zxgkrl}zgxrm ogr }kgr mk czxgr/ tmxc rì ogr jm ef}go bogrm+ Mo Glcx kc t}mjm zxgkrl}zgxrm mk Mrzm ke mk Cmrzm/ tmxc rì t}mjm zcxkgxrm mk Cjec u mo Cjec mk Glcx bglhegkjc r} tcogxejgj+ Grelerlc Grelerl c mo Ygocx t}mjm zxgkrl}zgxrm zxgkrl}zgxrm mk Lemjc u yebmymxrg+ Ogr bcrgr j}xgr t}mjmk bglhegxrm mk hogkjgr u grì r}bmreyglmkzm/ mr jmbex/ }k tcoc t}mjm bglhegxrm tcx mo czxc tcoc c }kc t}mjm w}mjgxrm mk }k fxgjc ekzmxlmjec w}m kc rmg }kc ke czxc mpzxmlc/ mimbz}gkjc remltxm og zxgkrl}zgbeòk mkzxm bcrgr jm og lerlg bogrm/ tmxc jm fxgjc jeimxmkzm+ Zxgzçkjcrm jm }kg tmxrckg bchgxjm re rm momygk r}r yehxgbeckmr lmkzgomr g oc ogxfc jm og oìkmg lemjc,ygocx/ rm oomkgxç jm ygomkzìg u jmrtxmbegxç mo tmoefxc tmo efxc++ Ef} Ef}gol golmkzm mkzm mo tmx tmxm~c m~crc rc t}m t}mjm jm `gb `gbmxrm mxrm gbz gbzeyc eyc u mkå mkåxfeb xfebc/ c/ tco tcogxe~ gxe~çkj çkjcrm crm reltomlmkzm g oc ogxfc jm og oìkmg tmxm~g,jeoefmkbeg+ ]kg ym~ mkzmkjejc mo Txekbetec jm tcogxejgj kczg eklmjegzglmkzm w}m ocr bglhecr lmkzgomr w}m jmrmglcr ymx mk czxgr tmxrckgr (`encr/ mrtcrcr/ glefcr/ mltomgjcr/ mkmlefcr/ mzb+% rck tcrehomr gtoebgkjc og Omu+ Mr bclc txcj}bex }k jmroe~glemkzc g oc ogxf og xfc c jm }kg mr mrbg bgog og++ Ug rg rghm hmr/ r/ kc rm zxg xgzg zg jm zx zxgk gkrl rl}z }zg gx }kg bc bcrg rg mk cz czxg xg bcltomzglmkzm jeimxmkzm/ rekc xmj}bexog g }k reltom bglhec jm fxgjc jm og lerlg bcrg+ Ocr mrzgjcr lmkzgomr tmxzmkmbmk g ekk}lmxghomr bogrmr/ bgjg }kg jm ogr b}gomr zemkm r} ct}mrzc u g oc ogxfc jm r} txcteg oìkmg mr tcrehom og zxgkrl}zgbeòk Mo Mrtìxez} u og Lgzmxeg rck Tcocr jm og lerlg bcrg/ remkjc ocr mrzgjcr ekzmxlmjecr c togkcr/ b}mrzeòk jm fxgjcr yehxgzcxecr rcoglmkzm+ (Ug mrzc oc `mlcr yerzc mk og Omu jm Yehxgbeòk%+ Mrzcr jcr tcocr/ mk zcjc oc w}m mperzm/ rm bogreiebgk moocr lerlcr tcx r} fxgjc yehxgzcxec/ mk Tcrezeycr u Kmfgzeycr+ Grì mo Glcx mr tcrezeyc1 mo Cjec mr kmfgzeyc+ Og Im mr tcrezeyg1 mo Lemjc mr kmfgzeyc+ Og Gbzeyejgj mr tcrezeyg/ og Ekmxbeg mr kmfgzeyg+ Mo bcocx Hogkbc mr tcrezeyc/ mk xmogbeòk mo Kmfxc/ kmfgzeyc+ Og Rgo}j mr tcrezeyg1 og Mkimxlmjgj kmfgzeyg+ Og Ymxjgj mr tcrezeyg1 og Igormjgj kmfgzeyg+ Oc R}tmxecx mr tcrezeyc1 tcreze yc1 oc Ekimxe Ekimxecx/ cx/ kmfgzeyc+ Jmhmlcr xmbcxjgx w}m og zmkjmk zmkjmkbeg beg jm og Kgz}xgom~g mr mk jexmbbeòk g og gbzeyejgj jclekgkzm jmo tcoc tcrezeyc+ Gjmlçr jmo bglhec jm tcoc jm k}mrzxcr txctecr mrzgjcr lmkzgomr lmjegkzm mo gxzm jm og tc tcog ogxe~ xe~gb gbeò eòk/ k/ mo imk imkòl òlmk mkc c jm og ek ekio} io}mkb mkbeg eg lmk lmkzg zgoo mk r} r}rr lþ lþoz ozet etomr omr igr igrmr mr jml}mrzxg w}m mrzm Txekbetec t}mjm mpzmkjmxrm `grzg ghgxbgx ogr ekio}mkbegr lmkzgomr jm }kc g czxc bmxmhxc1 mrzc mr1 w}m ocr mrzgjcr lmkzgomr t}mjmk txcj}bexrm tcx ekj}bbeòk jm }kg tmxrckg g czxg+ Mr t}mr tcrehom tgxg }k lmzgiìrebc hemk mkzxmkgjc tcogxe~gx }k glhemkzm/ }kg rez}gbeòk+ Og lgucxìg jm ocr xmr}ozgjcr chzmkejcr lmjegkzm ocr zxgzglemkzcr lmkzgomr rm chzemkmk gtoebgkjc mrm Txekbetec+ Kcrczxcr/ ocr mrz}jegkzmr jm Lmzgiìrebg/ nglçr mltomglcr mrzm Txekbetec mk czxc rmkzejc rmkzej c w}m kc rmg mo Hemk/ t}mr bclc ug `mlcr yerzc mk og Omu jm Bcxxmrt Bcxxmrtckjmkb ckjmkbeg/ eg/ bclc ymxmlcr mk ogr Omumr jm H}lmxgkf/ oc w}m `gfglcr g czxcr mk hemk c mk lgo/ rm jmy}moym mk ejåkzebg icxlg/ lçr zgxjm c lçr zmltxgkc+ Og txç txçbze bzebg bg jm mrz mrzm m Txek Txekbet betec ec kcr igb igbeoe eoezg zg mo bcl bcltxm txmkjmx kjmx lmncx k}m k}mrzx rzxcr cr txc txctec tecrr mrzgjcr lmkzgomr/ grì bclc ocr jm ocr jmlçr u kcr tx}mhg w}m mrcr mrzgjcr rck b}mrzeòk rcoglmkzm jm fxgjcr/ t}jemkjc momygx ogr yehxgbeckmr ekzmxecxmr g yco}kzgj/ bglhegkjc og tcogxejgj u `gbeåkjckcr j}m÷cr jm mrcr fxgjcr mk o}fgx jm rmx r}r rmxyejcxmr+ Mrzg omu kcr tmxlezm gu}jgx g czxcr ekzmoefmkzmlmkzm/ tcogxe~gkjc rez}gbeckmr+ Tcx mnmltoc> Re ocfxg }k Lmzgiìrebc mkzxgx mk mo b}gxzc jm }k mkimxlc/ ogr yehxgbeckmr tcre tc reze zeyg ygrr jm r} tm tmkr krgl glem emkz kzc c bg bglh lheg egk k og tc tcog ogxe xejg jgj j km kmfg fgze zeyg yg w} w}m m el eltm tmxg xg mk og `ghezgbeòk/ tcxw}m og O}~ remltxm jclekg g og Crb}xejgj1 tcxw}m mo Hemk jclekg go Lgo1 tcxw}m og ymxjgj jmryexzþg og Lmkzexg+ Mo Lmzgiìrebc rghm w}m og mkimxlmjgj mr og lmkzexg/ w}m mr bxmgbeòk `}lgkg u w}m og Ymxjgj mr yejg u xmb}mxjg gjmlçr ogr tgoghxgr jm Nmr}bxerzc> ‟ZCJG G]ZCXEJGJ LM @G REJC JGJG MK MO BEMOC U MK OG ZEMXXG“ u bck og im jmo w}m bckcbm og Ymxjgj og jmbogxg u ymxç mo Leogfxc+  Zþ txmf}kzgxçr> , ‟U re zemkm }kg mkimxlmjgj ekb}xghom3 ³U re `g zmkejc }k gbbejmkzm w}m om `g jg÷gjc }k òxfgkc yezgo3“  Zm jexå1 tgxg Jecr kc `gu eltcrehomr u re kc g`ì zemkmr ocr leogfxcr jm Oc}xjmr/ chxg jm og im mk mo Tcjmx Jeyekc+ Tgxg mo tcjmx mrtexez}go kc `gu ixckzmxgr1 }k òxfgkc jmrzx}ejc/ }k lgo gtgxmkzmlmkzm ekb}xghom xmtxmrmkzgk chrzçb}ocr rcoglmkzm tgxg ocr `}lgkcr+ Rck lmkcr w}m kgjg tgxg og Yejg+ Re zþ ocfxgr mkb`}igx z} lmkzm bck og Bcxxemkzm ]keymxrgo jm og Yejg w}m mr Jecr gbz}gkjc bclc Yejg/ mrzg Yejg w}m mr ekjmrzx}bzehom/ u mrzç txmyerzc w}m moog rm xmtgxm tcx rì lerlg `gxç mo leogfxc re ogr lmkzmr `}lgkgr kc om bemxxgk mo tgrc bck r}r igorgr bxmmkbegr/ lemjcr/ zmlcxmr/ giexlgbeckmr kmfgzeygr/ igozg jm im/ mzb+ Zgkzc mo tcoc Tcrezeyc (Mo Hemk% bclc mo Tcoc Kmfgzeyc (mo gtgxmkzm Lgo%/ gbzþgk hgnc }kg lerlg mkmxfìg1 Jecr/ zcjc mr jm Åo/ mk zcjc mrzç Åo/ tcx mrc rm ooglg ‟Mo Zcjc“+ Zþ zemkmr ctbeòk g }rgx mrg mkmxfìg mk mo Tcoc w}m moengr/ `m g`ì z} oehxm gohmjxìc+ Bckzxg z} oehxm gohmjxìc/ bckzxg oc w}m zþ mrbcngr/ kgjem zemkm tcjmx/ rekc zþ lerlc+ Re ctzgr tcx mo Tcoc Kmfgzeyc chzmkjxçr chzmkjxçr zcjc oc w}m g åo tm tmxz xzmk mkmb mbm1 m1 re jm jmbe bejm jmrr tc tcxx mo Tc Tcoc oc Tc Tcre reze zeyc yc// ch chzm zmkj kjxç xçrr zg zglh lheå eåk k oc w} w}m m g åo tmxzmkmbm+ Zemkmr oehxm mrbcfmkbeg+ Go Tcoc Tcrezeyc tmxzmkmbm og rckxerg1 go kmfgzeyc/ mo bm÷c ix}kbejc+ Re w}emxmr bglhegx jm tcoc mrzgkjc mk tomkg lgkeimrzgbeòk kmfgzeyg/ bglheg z} bm÷c tcx }kg rckxerg/ hmkjebm mo Hemk txmrmkzm mk zcjg rez}gbeòk u jeom go Tcoc Kmfgzeyc> ‟KC LM REMKZC BÒLCJC BCKZEFC/ LM YCU TGXG OG CZXG T]KZG“+  U lmkzgolmkzm zm ygr u go exzm lmkzgolmkzm/ ug jm `mb`c zm i}erzm+ Mrzc mr zcjc1 ymxçr zxgkricxlgkjc oc kmfxc mk hogkbc1 og tchxm~g mk gh}kjgkbeg1 og mkimxlmjgj mk rgo}j1 og zxerzm~g mk gomfxìg1 tcx mo bckzxgxec/ re zm bcltogbmr mk mrzgx lgrzebgkjc tmrgxmr/ tchxm jm ze/ zm w}mjgxçr ienc mk mo Tcoc Kmfgzeyc jm jckjm kgjem/ rekc zþ lerlc/ tcjxç rgbgxzm+ Mr b}mrzeòk jm yco}kzgj+ Tcogxe~g zcjgr ogr rez}gbeckmr mk w}m zm mkb}mkzxmr/ zcjcr ocr glhemkzmr mk jckjm mrzår1 tcogxe~g g zcjcr gw}moocr w}m `ghomk bckzefc1 g z}r `encr/ g z} mrtcrc c mrtcrg/ z}r mltomgjcr/ z}r tgjxmr/ z}r glefcr/ z}r go}lkcr/ mzb+/ u grì rmxçr oc w}m Nmrþr ooglò ‟OG RGO JM OG ZEMXXG“+ Oc kc jmrmghom rm lgzg bglhegkjc r} Tcogxejgj u xmb}mxjg w}m ‟OG LMKZM/ GRÌ BCLC OCR LMZGOMR U OCR MOMLMKZCR T]MJMK ZXGKRL]ZGXRM JM FXGJC MK FXGJC/ JM BCKJEBEÒK MK BCKJEBEÒK/ JM TCOC MK TCOC/ JM YEHXGBEÒK MK YEHXGBEÒK“+ Jclekgx og Omu jm Tcogxejgj refkeiebg jclekgx ocr txekbetecr jm zxgkrl}zgbeòk c gow}eleg lmkzgo1 tcxw}m rgoyc g rì lerlc/ kc rm tcjxç zmkmx mo tcjmx jm tcogxe~gx czxcr glhemkzmr/ tmxrckgr c bcrgr+ @gu w}m mltm~gx tcx }kc lerlc+ Re zþ mrzçr tcogxe~gjc kmfgzeyglmkzm gzxgmxçr rchxm ze zcjg bcrg kmfgzeyg/ jmrgfxgjghom/ lgog u oc oomy oomygxç gxçrr bck bckzef zefc c gimb gimbzgk zgkjc jc czx czxcr cr glh glhemkz emkzmr/ mr/ tmxrckgr tmxrckgr c bcr bcrgr gr bck w}emkmr w}emkmr zm tckfgr mk bckzgbzc/ u zm bckymxzexçr mk oc w}m bclþklmkzm ooglglcr }kg ‟tmxrckg tgycrg“+ Mk bglhec re mrzçr tcogxe~gkjc tcrezeyglmkzm kc rcoglmkzm gzxgmr `gbeg ze zcjg bogrm jm bcrgr h}mkgr u rez}gbeckmr tcrezeygr rekc w}m rm ogr oomygr g ocr jmlçr+ Tgxg jclekgx mo gxzm jm og Tcogxejgj `gu w}m txgbzebgx+ Omr xmbclemkjc w}m zcjcr ocr jìgr/ go omygkzgxrm tcx ogr lg÷gkgr/ rm b`mw}mmk u jefgk> ‟MK W]Å TEM MRZCU  TGXGJC/ MK MO KMFGZEYC C MK MO TCREZEYC3“+ Re zm mkb}mkzxgr w}m mrzçr tgxgjc tgxgj c mk mo kmfgzeyc/ tcx mnmltoc tmkrgkjc w}m kc zm remkzmr hemk/ c tmkrgk tmkrgkjc jc w}m kc zm yg g gobgk~gx mo zemltc tgxg zcjc oc w}m zemkmr w}m `gbmx/ c w}m og rez}gbeòk mrzç mrz ç tmr tmrgjg gjg// mzb mzb++ §tc §tcogx ogxì~g ì~gzm zm mk mo gbz gbzc' c' §Rì' §Tcogxì~gz §Tcogxì~gzm' m' §Kc tmxlgkm~b tmxlgkm~bgr gr ke }k ekrzgkzm ekrzg kzm lçr tgxgj tgxgjc c mk mrg tcrz}xg/ tçrgzm tçrgzm tgxg og czxg t}kzg u je> ‟§W]Å HEMK LM REMKZC'“ @g~ jcr c zxmr iompeckmr jm zcxrc/ jm xcjeoogr/ jm bcjcr/ mrzexg ocr hxg~cr/ jmrtmxå~gzm/ hcrzm~g g zcjc oc w}m og hcbg zm jå u je> ‟§W]Å RGHXCRC MR MRZGX YEYC' §@CU/ LM MRTMXG ]K JÌG HÇXHGXC' §MR ]KG K]MYG GYMKZ]XG W]M YCU G BCXXMX'“+ Lexg `gbeg gxxehg/ `ghog bck Z} Jecr u jeom> ‟§W]M RMG TGXG Z] FOCXEG TGJXM/ TGXG LE HEMK/ U JM ZCJC MO L]KJ L] KJC' C' FX FXGB GBEG EGR R TC TCX X MR MRZM ZM JE JEG G W] W]M M LM JG JGR+ R+ OC YC YCU U G GJ GJLE LEKE KERZ RZXG XGX X HEMK“+ ³YMR3 Ug mrzçr tcogxe~gjc/ tmkrgkjc mk tcrezeyc+ §W}å içbeo/ ymxjgj' H}mkc/ t}mr `g~oc zcjcr ocr jìgr+ @g~oc mk bgjg rez}gbeòk kmfgzeyg w}m bckixckzmr+ W}m oomfgr g }k o}fgx jckjm `gu ygxegr tmxrckgr xm}kejgr u mrzçk lgzmxegolmkzm ‟jmrtmoomngkjc“ g }k i}ogkc w}m mrzç g}rmkzm+ Tcogxe~g/ tcogxe~g+ Lmkzgolmkzm kc gbmtzmr+ Je/ MRM I]OGKC ZEMKM OG TXMRMKBEG JM JECR JMKZXC JM ÅO1 KC GBMTZC OC W]M MRZÇK JEBEMKJC u mk rmf}ejg zxgzg jm bglhegx og bckymxrgbeòk/ txmf}kzgkjc tcx mnmltoc> ³Rghmk re zgo jìg bemxxgk ocr hgkbcr/ tcxw}m mr lmjec iemrzg3 c ³W}å omr tgxmbm re `gbmlcr }k txcumbzc tgxg jeymxzexkcr grì u grì c jm mrzg czxg lgkmxg3 Rçbgocr jmo bìxb}oc kmfgzeyc jm bxìzebg mk w}m mrzghgk u tcogxì~gocr `gbeg gofc h}mkc/ jmryìg r} gzmkbeòk `gbeg mo hemk+ U o}mfc/ b}gkjc ymgr w}m t}mjmr/ `g~ gofþk bclmkzgxec igycxghom tgxg mo tchxm g w}emk mrzghgk ‟jmrtmoomngkjc“ c reltomlmkzm kc `gfgr kgjg+ Ug oc rgbgrzm jm ocr jemkzmr jm og ng}xìg u g og ng}xìg og glgkrgrzm+ @eberzm }kg tcogxe~gbeòk mrz}tmkjg+ Bclc ug `m jeb`c/ ogr ixmb}mkbegr yehxgzcxegr jm }k Lmzgiìrebc mkzxmkgjc ocfxgk zxgkricxlgx mo glhemkzm mk w}m tmkmzxg/ reltomlmkzm bck r} txmrmkbeg+ Ròoc bck og yerzg jm r}r cncr/ jm r} rckxerg/ jm r} tg~/ jm r} gomfxìg/ tcogxe~g ocr mrzgjcr lmkzgomr jm jmzmxlekgjg tmxrckg c bcombzeycr+ Bck }kgr b}gkzgr tgoghxgr zxgkrl}zg bckbmtzcr gnmk gn mkcr cr km kmfg fgze zeyc ycrr el eltm tmxg xgkz kzmr mr mk mo gl glhe hemk mkzm zm// tc tcxw xw}m }m bg bglh lheg eg mo `} `}lc lcxx jm oc ocrr txmrmkzmr u rm oomkgk jm mrtmxgk~gr ocr w}m gkzmr mrzghgk jmrmrtmxgjcr/ ug zþ rghmr w}m jmkzxc jm bgjg tmxrckgr lcxg kgjg lmkcr ke kgjg lçr w}m mo lerlc Jecr bclc Txmrmkbeg Bxìrzebg/ mk mo bcxg~òk jm bgjg }kc1 mrzc mr oc w}m ooglglcr Mo Bxerzc/ jebemkjc> ‟LE BXERZC RGO]JG G Z] BXERZC/ @MXLGKC“+  Ug omr `gr xmbckcbejc r} Txmrmkbeg Jeyekg/ r} Bckbmtzc Eklgb}ogjc w}m mr Tmximbbeòk+ B}gkjc mltommr mrzgr txçbzebg zgkzc lçr rm zm coyejgxçk ocr jmimbzcr gnmkcr/ ocr w}m `gugr yerzc c ymìgr mk ocr jmlçr/ tcxw}m ug kc ygr g ymxocr lçr/ g`cxg oc w}m ygr g ymx mk bgjg }kc mr R} Txmrmkbeg Jeyekg w}m mrzç tcx mkbelg jm zcjg gtgxemkbeg lgzmxego/ mrg Txmrmkbeg w}m mr og Ymxjgj mk bgjg rmx+ Jm mrzm lcjc/ ke ogr tgoghxgr/ ke ocr gbzcr jm ocr jmlçr zm gimbzgxçk mk oc lçr lìkelc/ ke zm `gxçk tmkrgx lgo jm kgjem/ tcxw}m zmkemkjc z} lmkzm bckrzgkzmlmkzm tcogxe~gjg `gbeg mo Hemk/ ymxçr w}m Zcjc oc w}m rmg lmkcr w}m og tmximbbeòk mk mrm rmx/ mr lmkzexg/ mr gtgxemkbeg1 r} ymxjgj mr w}m åo oomym jmkzxc jm rì og txmrmkbeg jm Jecr u mrzc mr oc w}m txmygombm+ B}gkjc temkrmr u remkzgr grì kc rcoglmkzm mrzgxçr zþ tcrezeyglmkzm tcogxe~gjc rekc w}m exxgjegxçr `gbeg mrm rmx u `gbeg zcjc oc w}m z}r rmkzejcr bckzgbzmk/ Tcogxejgj Tcrezeyg+ Go momygx z} xgzg yehxgzcxeg/ momygxçr og jmo l}kjc mkzmxc/ tcxw}m mrg yehxgbeòk tcrezeyg w}m rgom i}mxg jm ze/ rm mptgkjm `gbeg mo ]keymxrc+ Bckzxeh}um t}mr go Hemk ]keymxrgo tcogxe~çkjczm bckrzgkzmlmkzm `gbeg mo Hemk+ Bclc go txekbetec kc rghxçr tcogxe~gx xçtejglmkzm/ `g~oc jm fxgjc mk fxgjc/ jm bckjebeòk mk bckjebeòk/ jm tcoc mk tcoc/ jm yehxgbeòk mk yehxgbeòk+ Txelmxc/ bclc ug zm oc jenm/ jmhmr gjw}exex og txçbzebg jm bglhegx z} txcteg tcogxejgj tgxg jmrt}år jm zxgzgx jm bglhegx og gnmkg+ Tgxg jclekgx mo gxzm jm tcogxe~gx `gu w}m txgbzebgxoc bclc zcjc oc w}m rm jmrmg jclekgx+ Mo Txekbetec jm Tcogxejgj }rgjc tcrezeyglmkzm mr Og Ymxjgj> ocr xmr}ozgjcr jmtmkjmk jm og txçbzebg w}m `gfg mo mrz}jegkzm+ Tcx `cu w}mxejc `mxlgkc/ `mxlgkc/ bxmc w}m zm `m jgjc mo bckcbelemkzc bckcbelemkzc jm bòlc }rgx og Omu jm Tcogxejgj/ mrtmxc w}m bclemkb bclemkbmr mr g txgbz txgbzebgxog ebgxog++ Mk le txòpel txòpelg g ombbeò ombbeòk k `ghogx `ghogxmlcr mlcr jm og Omu jmo Xezlc w}m mr zglheåk }kg ekzmxmrgkzm u hmoog Omu+ W}m og O}~ zm mky}moyg+ OMU JM XEZLC  Glgjc `mxlgkc> Le Bxerzc rgo}jg g z} Bxerzc+ Ymkfc g jgxzm og rmpzg Ombbeòk jm Lmzgiìrebg Bxerzegkg+ Ymkfc/ mk kclhxm jm le Lgmrzxc Nmrþr/ g tckmxzm mk tcrmreòk jm og Ymxjgj+ Mk k}mrzxgr b`gxogr gkzmxecxmr `mlcr mrz}jegjc rclmxglmkzm ocr Txekbetecr c Omumr jmo Lmkzgoerlc+ Bcxxmrtckjmkbeg/ Yehxgbeòk u Tcogxejgj/ `cu yglcr g `ghogx jm og jmo Xezlc+ Mo Auhgoeòk jebm bck xmrtmbzc g mrzg Omu> ‟ZCJC IO]UM U XMIO]UM“+ ‟ZCJC ZEMKM R]R TMXÌCJCR JM GYGKBM U XMZXCBMRC1 ZCJC GRBEMKJM U  JMR MRBE BEMK MKJM JM11 ZC ZCJC JC RM L] L]MY MYM M BC BCL LC ]K TÅK ÅKJ] J]OC OC11 OG LMJ MJEJ EJG G JM R] LCYELEMKZC @GBEG OG JMXMB@G MR OG LERLG W]M OG JM R] LCYELEMKZC @GBEG OG E^W]EMXJG1 MO XEZLC MR OG BCLTMKRGBEÒK“+ Mk mo ]keymxrc zcjc rm lgkeiemrzg mk }k jmzmxlekgjc lcyelemkzc jm ejg u y}mozg/ jm io}nc u xmio}nc/ }k jmzmxlekgjc lcyelemkzc jm crbeogbeòk jm jmxmb`g g e~w}emxjg mk og w}m rm hgrg og omu jmo tåkj}oc+ @gu remltxm }kg gbbeòk u }kg xmgbbeòk/ }k gygkbm u }k xmzxcbmrc/ }kg grbmkreòk u }k jmrbmkrc+ C rmg/ w}m bgjg lcyelemkzc/ rmg jm jmxmb`g g e~w}emxjg/ jm gygkbm c xmzxcbmrc/ jm grbmkreòk c jmrbmkrc/ yg xmf}ogjc tcx }k xezlc/ w}m bcltmkrg }k lcyelemkzc bck mo czxc+ Mk og Zemxxg zmkmlcr bclc mnmltoc mnmlto c jm og Omu jmo Xezlc mk r} mptxmreò mptxmreòk k lgucx/ ogr lgxmgr lgxmgr11 moogr r}hmk g bemxzgr `cxgr u bck }k xelc xmf}ogx hgngk g czxgr+ Zmkmlcr ogr mrzgbeckmr> go ekyemxkc oc bclt bc ltmk mkrg rg og tx txel elgym gymxg xg11 go mr mrzì zìc c mo cz czc÷ c÷c+ c+ Bc Bclc lc l} l}mrz mrzxg xg mo t} t}orc orc mk mo b} b}mxt mxtc c `}lgkc+ Mr }k zeb,zgb w}m yg u yemkm gbcltgrgjglmkzm+ Mrzm lcyelemkzc zglheåk rm lgkeiemrzg mk r}r jcr tcocr mk ocr togkcr iìrebc/ lmkzgo u mrtexez}go+ Mo Xezlc zxghgng mrzxmb`glmkzm oefgjc go Txekbetec jm Tcogxejgj/ åo rm lgkeiemrzg mkzxm ocr jcr tcocr mrzghombejcr tcx mo Txekbetec jm Tcogxejgj+ Mrzc kc refkeiebg w}m og crbeogbeòk xìzlebg ygug `grzg ocr mpzxmlcr jm bgjg tcoc/ mrzc r}bmjm xgxgr ymbmr/ tmxc og crbeogbeòk mr remltxm `gbeg }k tcoc txelmxc u `gbeg mo tcoc bckzxgxec jmrt}år+ Remltxm `gu }kg gbbe gb beòk òk u }k }kg g xm xmgb gbbe beòk òk// }k gy gygk gkbm bm u }k xm xmzx zxcb cbmr mrc/ c/ }k }kg g mo momy mygb gbeò eòk k u }k }kg g bg bgìj ìjg/ g/ lgke lg keimr imrzç zçkj kjcr crm m mk zc zcjg jgrr og ogrr bc bcrg rgr/ r/ ]k ]key eymxr mxrcr cr// to togk gkmz mzgr gr// `c `clh lhxmr xmr// gk gkelg elgomr omr// ymfmzgomr/ lekmxgomr/ mkmxfìg/ i}mx~gr/ lmkzm u lgzmxeg/ u `grzg mo lerlc mrtìxez} lgkeiemrzg mrzm Txekbetec+ Mrzg Omu rm lgkeiemrzg mk og bxmgbeòk u jmrzx}bbeòk jm ocr l}kjcr/ mk og momygbeòk u bgìjg jm ogr kgbeckmr/ mk og `erzcxeg jm og yejg jm zcjgr ogr bcrgr u iekgolmkzm mk ocr mrzgjcr lmkzgomr jmo `clhxm u mr gw}ì jckjm kcr ekzmxmrg mrz}jegxog+ Mltm~gkjc tcx ogr lgkeimrzgbeckmr jmo Mrtìxez}/ c rmg/ Mo Zcjc/ rm ymxç w}m remltxm `gu }kg mlgkgbeòk rmf}ejg jm }kg ghrcxbeòk+ Og xmrtexgbeòk u grtexgbeòk jm Hxg`lg/ rmfþk jebmk ocr hxg`lekmr+ Ocr }keymxrcr rm bxmgk/ gobgk~gk mo t}kzc lçr hgnc jm lgzmxegoejgj/ c rmg/ jm bckjmkrgbeòk jm og lgzmxeg u mkzckbmr bclemk~g og crbeogbeòk c xmfxmrc+ Ocr rcomr kgbmk/ gobgk~gk og b}lhxm jm r} tcjmx/ mltem~g mo txcfxmrc jm r} xmz xmzxc xcfx fxmre mreòk òk u jm jmrt rt}år }år jm mc mckm kmrr rek b} b}mk mkzc zc rm bc bcky kyemx emxzm zmk k mk lg lgrg rg ek ekmx mxzm zm// mrtmxgkjc czxc elt}orc w}m eltgxzg mk moocr k}mygr mkmxfìgr ekzmxkgr u ocr oomym g }k k}myc beboc jm yejg rcogx/ u grì og omu jmo Xezlc i}kbeckg i}kbeckg mk zcjcr ocr l}kjc l}kjcr/ r/ kgbmk/ bxmbmk u l}mxmk/ ròoc tgxg xmkgbmx jm k}myc+ Grelerlc r}bmjm bck zcjgr ogr bcrgr jm b}mxtc c icxlg1 crbeogk jm gbbeòk g og ekgbbeòk/ jmo kgbelemkzc g og l}mxzm+ Ef}golmkzm tgrg bck zcjcr ocr lcyelemkzcr ieocròiebcr/ bxmjcr jm b}gow}emx bogrm/ kgbeckmr/ fchemxkcr/ mzb+ Kgbmk/ bxmbmk/ oomfgk g r} t}kzc b}olekgkzm u jmrbemkjmk `grzg oomfgx go czxc mpzxmlc/ tgxg xmkgbmx jm k}myc/ b}gkjc mo xezlc w}m ocr fchemxkg/ lgxw}m mo lclmkzc+ Og kcb`m ref}m go jìg u mo jìg g og kcb`m+ Ocr bcxtþrb}ocr/ çzclcr u lcoåb}ogr u zcjg og lgrg jm lgzmxeg crbeogk mk zcxkc jmo bìxb}oc w}m bcxxmrtckjm g r} kgz}xgom~g+ Kc `gu zgo xmtcrc ghrco}zc c bmrgbeòk jm lcyelemkzc+  Zcjc lcyelemkzc mrzç fchmxkgjc fchmx kgjc tcx og Omu jmo Xezlc+ Mrzm Txekbetec mr jm gtoebgbeòk }keymxrgo+ T}mjm rmx gtoebgjc g b}gow}emx b}mrzeòk g imkòlmkcr jm ogr l}b`gr igrmr jm og yej yejg+ g+ T} T}mj mjm m gt gtoeb oebgx gxrm rm g zc zcjg jgrr ogr ig igrmr rmr jm og `} `}lg lgkg kg gb gbze zeyej yejgj gj++ Re Remlt mltxm xm `googxmlcr og crbeogbeòk xìzlebg jm }kc g czxc tcoc+ Mo Tåkj}oc ]keymxrgo remltxm mrzç mk lcyelemkzc+ Ogr lgxmgr jm og yejg io}umk u xmio}umk jm gb}mxjc bck og Omu Og Bemkbeg lcjmxkg xmbckcbm mo Txekbetec jmo Xezlc u oc bckrejmxg jm gtoebgbeòk }keymxrgo }keymx rgo mk b}gkz b}gkzc c rmx xmiemxm g ogr bcrgr lgzmxegomr+ lgzmxegomr+ Tmxc ocr lmzgiìr lmzgiìrebcr ebcr rghmk w}m mrzg Omu i}kbeckg mk czxcr togkcr gjmlçr jm mk mo togkc lgzmxego/ rghmk w}m r}r lgkeimrzgbec lgkeim rzgbeckmr kmr rm mpzemk mpzemkjmk jmk `grzg ogr gbzeye gbzeyejgjmr jgjmr lmkzgomr jmo `clhxm/ u mrzc ròoc mptoebg og fxgk r}bmreòk jm bglhecr u lcjgoejgjmr w}m kczglcr mk kcrczxcr lerlcr+ Mrzg Omu gtoebgjg ekzmoefmkzmlmkzm/ c rmg/ lmzgiìrebglmkzm/ kcr tmxlezm mrbgtgx g r}r mimbzcr kmfgzeycr/ lmjegkzm og Zxgkrl}zgbeòk+ Ocr Lgmrzxcr @mxlåzebcr @mxlåzebcr jmrb}hxemxck w}m `ghìg jcr togkcr jm lgkeimrzgbeòk lgkeimrzgbeòk mk oc w}m w} m g ocr imk imkòl òlmk mkcr cr lm lmkz kzgo gomr mr bc bckb kbmxk mxkìg ìg++ Jmr Jmrb} b}hx hxemx emxck ck w} w}m m `g `ghì hìg g jc jcrr to togk gkcr cr fmkmxgomr jm bckbemkbeg> Mo R}tmxecx u mo Ekimxecx u mrzm jmrb}hxelemkzc omr tmxlezeò momygxrm go togkc r}tmxecx u tmxlgkmbmx mk åo mrbgtgkjc grì g og crbeogbeòk jmo tåkj}oc xìzlebc w}m ocr mrtmxghg mk mo togkc ekimxecx+ Mk }kg tgoghxg/ tcogxe~gxck r} tmkrgx u r} rmkzex/ c rmg/ b}mxtc lmkzgo u mlcbeckgo/ ocr oomygxck g og bckbemkbeg R}tmxecx u tmxlgkmbemkjc gooì/ mrbgtgxck go hgnòk w}m omr mrtmxghg b}gkjc mo xezlc rm lgkeimrzgrm mk r} rmkzejc jmrbmkjmkzm+ Bclc mo xezlc i}kbeckg remltxm+ Jm mrzm lcjc og crbeogbeòk xìzlebg jm hgngjg/ mk ym~ jm lgkeimrzgxrm mk mo togkc bckrbemkzm jmo ekjeyej}c rm lgkeiemrzg mk mo ekbckrbemkzm/ tmxc r} bckbemkbeg kc mr gimbzgjg+ G mrzg Omu og ooglglcr Omu jm Km}zxgoe~gbeòk/ tcxw}m r} ctmxgbeòk bckrerzm mk momygx mo Mfc tcx mkbelg jm ogr yehxgbeckmr jmo togkc ekbckrbemkzm jm og gbzeyejgj lmkzgo/ jm lgkmxg w}m og crbeogbeòk crbeogbeòk kmfgzeyg kmfgzeyg jmo tåkj}oc kc rm lgkeiemrzm mk mo bckrbemkzm bckrbemkzm u og bckbemkbeg bckb emkbeg kc t}mjg rmx gimbzgjg tcx moog+ Mr oc lerlc w}m omygkzgxrm tcx mkbelg jm }kg bcrg w}m yemkm bckzxg kcrczxcr u jmngx w}m tgrm tcx jmhgnc/ rek zcbgxkcr+ Mo lmzgiìrebc }rgkjc og Omu jm Tcogxejgj/ rm tcogxe~g g rì lerlc mk mo tcoc bckymkemkzm u tcx }k txcbmjelemkzc releogx g ‟xm`}rgx“/ g ‟xmb`g~gx“/ g ‟kc gbmtzgx“/ mo tgxzebetgx mk og cr crbe beog ogbe beòk òk xm xmzx zxòf òfxg xgjg jg c re oc tx txmi miemx emxm m ‟k ‟kmf mfgk gkjc jc““ r} ek ekio} io}mk mkbe beg g rc rchx hxm m åo/ rm lgkzemkm iexlm mk r} tcrebeòk tcogxe~gjg u tmxlezm mo tåkj}oc lmkzgo b}ltoex og Omu jmo Xezlc mk r} togkc lmkzgo ekbckrbemkzm+ Ocr jerbìt}ocr w}m gjw}emxm mrzm bckzxco rchxm og Omu jmo Xezlc kc rm jmngk lgkmngx tcx ogr go~gr u hgngr jm r}r rmkzelemkzcr/ rmkzelemkzcr/ remltxm `encr jmo mrzgjc lmkzgo bcxxmrtckjemkzm+ Mrzc kcr tmxlezm zmkmx jclekec rchxm kcrczxcr lerlcr u g mrzc rm xmimxìg mo ieoòrcic b}gkjc Gomngkjxc mo Fxgkjm rm txmrmkzò gkzm åo mp`eheåkjcrm bclc mo bckw}erzgjcx jmo }keymxrc bckcbejc mk gw}moocr zemltcr/ u åo xmt}rc> ‟TCBC @GR OCFXGJC RE KC @GR TCJEJC BCKW]ERZGXZM C JCLEKGXZM G ZE LERLC“+ Mrzm g}zcjclekec jmo tmkrgx u mo rmkzex gw}eogzgk og ekjeyej}goejgj jmo `clhxm/ `grzg mo t}kzc jm kc tcjmx rmx gimbzgjc tcx `mb`cr/ tmxrckgr ke bcrgr+ Zcjc oc jclekgxç mk r} togkc lmkzgo r}tmxecx/ xmbckcbemkjc mo tcbc ygocx jm ogr gtgxemkbegr/ u og ymxjgj jm oc ekl}zghom/ w}m mr mo Hemk/ mk kcrczxcr lerlcr+ G tcbc w}m lmjezmlcr rchxm og Omu jmo Xezlc mkzmkjmxmlcr bòlc `g gimbzgjc k}mrzxg yejg mk r} jmrmkycoyelemkzc+ Bòlc g }k tmxìcjc jm mkz}regrlc `g rmf}ejc czxc cz xc jm jm jmtxm txmreò reòk+ k+ Ef Ef}g }gol olmkz mkzm m zm zmkm kmlc lcrr tm tmxìc xìcjc jcrr jm yg ygocx ocx w} w}m m rc rck k rmf rmf}e }ejc jcrr tc tcxx tmxìcjcr jm jmrgoemkzc u lemjc/ u mrzc r}bmjm bck og lgucxìg jm ogr tmxrckgr1 zmkmlcr lgxmgr jm mlcbeckmr u rmkzelemkzcr w}m rm momygk u bgmk/ tmxc k}kbg rcrtmb`glcr w}m mrzglcr hgnc mo jclekec jm }kg Omu w}m rm lgkeiemrzg mk mrzcr imkòlmkcr+ ]k Txekbetec c Omu nglçr t}mjm rmx jmrzx}ejc/ tmxc og yco}kzgj mr }kg i}mx~g l}u r}tmxecx w}m t}mjm myezgx og lgkeimrzgbeòk bckrbemkzm jm mrzm Txekbetec/ t}mrzc w}m remltxm i}kbeckgxç/ tmxc mk mo ekbckrbemkzm/ rek fcotmgxkcr/ bclc re ct}reåxglcr }k mrb}jc c }kg hgxxmxg gkzm mo fcotm/ rm b}ltom/ tmxc fcotmg jckjm kc `gbm jg÷c+  Zemkm mrzm Txekbetec jmo Xezlc czxgr tgxzeb}ogxejgjmr w}m mr h}mkc bckcbmx+ Jmkzxc jm r} i}k i}kbe beck ckgl glem emkz kzc c mk mkzx zxg g oc w} w}m m rm oog ooglg lg Omu jm Bc Bclt ltmkr mkrgb gbeòk eòk++ ]kc jm oc ocrr refkeiebgjcr jm og tgoghxg bcltmkrgbeòk mr/ bckzxghgogkbmgx/ mw}eoehxgx/ u mk mrzm rmkzejc rm mltomg jeb`c zåxlekc mk lmzgiìrebg+ Mo Auhgoeòk jebm> ‟OG LMJEJG JM OG CRBEOGBEÒK @GBEG OG JMXMB@G/ MR OG LERLG W]M @GBEG OG E^W]EMXJG+ MO XEZLC MR OG BCLTMKRGBEÒK“+ Og Omu jm Bcltmkrgbeòk mr og w}m `gbm w}m og crbeogbeòk mk }kg jexmbbeòk jmzmxlekm w}m og crbeogbeòk mk mo rmkzejc bckzxgxec zmkfg og lerlg lmjejg u grì mo xezlc kc mr }k xezlc ocbc rekc }k xezlc mw}eoehxgjc+ mw}eoehxgjc+ Grì b}gkjc }kg crbeogb crbeogbeòk eòk yg tmxjemk tmxjemkjc jc i}mxg/ og temxjm mw}eoehxgjglmkzm/ go lerlc zemltc u mk ef}go ekzmkrejgj mk glhcr ogjcr+ Tcx mrc rm jebm w}m mo Xezlc mr og bcltmkrgbeòk+ Mo tåkj}oc jm }k xmocn i}kbeckg mk mrzg icxlg+ Ogr lgxmgr rm mw}eoehxgk jm ef}go lcjc u grelerlc rm bcltmkrgk mkzxm rì ogr mrzgbeckmr jmo g÷c+ Zcjc chmjmbm g mrzg Omu+ ]k chnmzc b}gow}emxg mr gxxcngjc `gbeg gxxehg/ u mk r} y}mozg `gbeg ghgnc zemkm w}m xmbcxxmx mpgbzglmkzm mo lerlc bglekc+ Og i}mx~g bck w}m rm ogk~g }k txcumbzeo `gbeg gxxehg rm xmtxcj}bm g og lerlg ymocbejgj b}gkjc mo txcumbzeo xmfxmrg g og zemxxg+ Mrzg Omu mr bckrzgkzm mk mo togkc iìrebc+ Tmxc mo lmzgiìrebc og oomyg gþk lçr gooç giexlgkjc w}m ocr mrzgjcr lmkzgomr mrzçk r}nmzcr g og lerlg Omu+ Mo `clhxm bgtg~ jm fc~gx ekzmkrglmkzm/ zglheåk mr bgtg~ jm r}ixex ekzmkrglmkzm+ Mo w}m ròoc mr bgtg~ jm mrbgrc jcocx/ zglheåk fc~g jm mrbgrc togbmx+ Mo bmxjc tcbc t}mjm fc~gx lmkzgolmkzm/ lmkzgolmkzm/ tmxc mk mrzm togkc zgltcbc zgltcbc t}mjm r}ixex fxgk bcrg/ mrzç bcltmkrgjc+ Tcx mo bckzxgxec `gu gkelgomr bgtgbmr jm fc~gx ekzmkrglmkzm/ tmxc zglheåk r} rerzmlg kmxyecrc u zmltmxglmkzc ocr `gbmk r}ixex mpzxmlcr fxgjcr jm jc jcoc ocx+ x+ Gr Grìì r} r}bm bmjm jm bc bck k mo `c `clh lhxm xm++ Og Om Omu u mw mw}e }eoe oehx hxg g og bg bgtg tgbe bejg jgj j jm fc fcbm bm u r}ixelemkzc mk bgjg ekjeyej}c1 og Omu jm Bcltmkrgbeòk ctmxg gltoeglmkzm mk mo togkc `}lgkc+ Mo lmzgiìrebc yg lçr omncr gþk giexlgkjc w}m/ gkzmr w}m }kc t}mjg fc~gx jm bemxzc fxgjc jm togbmx/ mr kmbmrgxec w}m gkzmr `gug crbeogjc txctcxbeckgolmkzm `gbeg mo czxc tcoc jmo rmkzelemkzc c rmkrgbeòk+ Mo kmfgzeyc mk mrzg lgzmxeg gkzmbmjm go tcrezeyc/ mr jmbex/ w}m go mptmxelmkzgx bemxzc fxgjc jm togbmx kc `gu w}m tgfgx tcrzmxecxlmkzm tcx åo1 tcx mo bckzxgxec/ mo togbmx mr og crbeogbeòk xìzlebg/ c rmg/ og rmf}kjg crbeogbeòk cxefekgjg tcx }k fxgjc jm jcocx mptmxelmkzgjc txmyeglmkzm/ hemk mk og yejg gbz}go c mk mkbgxkgbeckmr gkzmxecxmr/ u mrzc gxxcng }kg k}myg o}~ rchxm mo txchomlg jmo jcocx+ Ocr `mxlåzebcr bckrejmxgk og bgjmkg jm yejgr bclc bckzek}g/ bclc reltomr tgxzmr jm }kg rcog yejg jmo ekjeyej}c/ jm r}mxzm w}m og crbeogbeòk xìzlebg mr bckrejmxgjg mk mrzm icxlg/ lemkzxgr w}m kc zmkjxìg refkeiebgjc re kc rm gjlezemxg og jcbzxekg jm og xmmkbgxkgbeòk+ Tmxc gjmlçr mo `mxlåzebc rcrzemkm w}m mo Lgmrzxc c mo jerbìt}oc gygk~gjc t}mjm xm`}ex og crbeogbeòk `gbeg mo jcocx/ xmgoe~gkjc mo txcbmrc jm km}zxgoe~gbeòk jm w}m `ghoglcr gkzmxecxlmkzm+ Grbmkjemkjc go togkc r}tmxecx jmo Mfc/ rm myezgk l}b`gr jm ogr mptmxemkbegr w}m oomfgk g ocr `ghezgkzmr jm togkcr ekimxecxmr+ Og Om Omu u jm Bc Bclt ltmk mkrg rgbe beòk òk jm jmrm rmlt ltm÷ m÷g g }k }kg g tg tgxz xzm m el eltc tcxz xzgk gkzm zm mk og ye yejg jg jm og `}lgkejgj t}mr rm ymxç w}m bgjg tmxrckg fmkmxgolmkzm tgfg mo txmbec jm oc w}m zemkm c om igozg+ Kgjem t}mjm go lerlc zemltc f}gxjgxrm ocr bmkzgycr u bclmxrm mo j}obm+ Zcjc zemkm r} ogjc gfxgjghom u jmrgfxgjghom+ Ogr bcrgr w}m }kc chzemkm remltxm ogr tgfg bck ogr w}m temxjm+ Mo xebc tcrmm bcrgr w}m go tchxm om igozgk lemkzxgr mo tchxm jerix}zg jm bcrgr i}mxg jmo gobgkbm jmo xebc+ Mo leoockgxec t}mjm rgzer rg zerig igbm bmxx r} r}rr jm jmrmc rmcrr bc bck k oc ocrr lmn lmncx cxmr mr ye yekc kcr/ r/ bg bgyeg yegx/ x/ xeb xebcr cr lg lgkn kngx gxmr mr bc bck k rg rgorg orgrr bcltoebgjgr/ tmxc fmkmxgolmkzm jerix}zg zglheåk jm }kg jertmtreg c jm }kg bclhg leoockgxeg mk ym~ jm mrzòlgfc/ w}m om jg }kg ief}xg xejìb}og u om `gbm zglheåk rmkzexrm lgo iìrebglmkzm+ Mo tchxm w}m kc w}mjg oomkc jmo zcjc jefemxm hemk u jerix}zg bck gtmzezc jm oc w}m rm om txmrmkzg mk og lmrg u fmkmxgolmkzm zemkm }k b}mxtc çfeo u mrzeoe~gjc+ mrzeoe ~gjc+ L}b`cr fxgkjmr bcleockmr zmxlekgk r}nmzçkjcrm r}nmzçkjcrm g jemzgr jm `glhxm tgxg xmb}tmxgx og oìkmg u og rgo}j u mk mrzc gb}jmk g og Omu jm Bcltmkrgbeòk/ gkzmr bcle bc lemxc mxck k jm jmlg lgreg regjc jc l} l}b` b`c/ c/ u g` g`cx cxg g ze zemk mkmk mk w} w}m m bc bclmx lmx jml jmlgr greg egjc jc tc tcbc bc tg tgxg xg mw}eoe oeh hxgx r} cxfgker erl lc+ Og Omu jmo Xez ezl lc mr mrzzç remltxm lgkei eim mrzçkjcrm bcltmkrgjcxglmkzm/ mw}eoehxgkjc u bckzxghgogkbmgkjc ogr bcrgr bckzek}glmkzm/ mk og r}bmreòk jmo zemltc/ g}kw}m og crbeogbeòk jmo Xezlc rmg g ymbmr zgk gltoeg w}m zgxjg yejgr mkzmxgr u gþk ygxegr mkbgxkgbeckmr tgxg xmrzghombmx mo mw}eoehxec+ Bclc ug jenc ‟Mo Txmjebgjcx“> ‟KGJG @GU K]MYC HGNC MO RCO“/ c rmg/ w}m oc w}m ymlcr cb}xxex `cu u kcr tgxmbm }kg kcymjgj/ kc `gu zgo/ mrc lerlc/ bck oefmxgr ygxegkzmr ug cb}xxeò ygxegr ymbmr g zxgyår jm ogr mjgjmr u rmf}exç cb}xxemkjc xìzlebglmkzm mk oc tcxymkex+ Og @erzcxeg rm xmtezm tcxw}m mo ygeyåk jmo Xezlc oomyg u zxgm ogr lerlgr yehxgbeckmr u `gbm `g bm jm jmrg rgtg tgxmb xmbmx mx u xm xmgt gtgx gxmb mbmx mx bc bcrg rgr/ r/ r} r}bm bmrc rcrr u mz mzgt gtgr gr w} w}m m cb cb}x }xxm xmk k tc tcxx be bebo bocr cr xìzlebcr+ R}bmjm w}m og ockfez}j jm og ckjg xìzlebg t}mjm rmx lçr ogxfg c lçr bcxzg u grì ymlcr bòlc/ mk }k tmw}m÷c mrtgbec jm zemltc/ mo Xezlc rm lgkeiemrzg c tcx mo bckzxgxec/ mrz}jeçkjcoc mk mo lgbxcbcrlcr/ kcr jglcr b}mkzg jm w}m bemxzcr r}bmrcr rm xmtezmk tmxeòjebglmkzm tmxeòjebglmkzm bgjg }kc c zgkzcr refocr/ leomkecr c mckmr+ Yeåkjcoc mk r} ckjg bcxzg mkbckzxglcr w}m }kc jm ocr xezlcr lçr tmw}m÷cr mr mo ogzejc jmo t}orc/ w}m zemkm }k zeb,zgb xìzlebc/ hemk lgxbgjc1 b}gkjc rm mrzghombm og gxxezleg c rmg ekgxlckìg mk mo xezlc/ oc w}m kc mrzç mk Omu/ gtgxmbm og mkimxlmjgj u `grzg og l}mxzm+ Uåkjckcr g mrz}jegx mrzg Omu mk mo ]keymxrc/ mkbckzxglcr bòlc ocr togkmzgr/ mltm~gkjc tcx mo k}mrzxc/ zemkmk }kc c lçr lcyelemkzcr xìzlebcr1 grelerlc ocr ooglgjcr bclmzgr/ gtgxmbmk u jmrgtgxmbmk jmkzxc jm }kg òxhezg mpbåkzxebg bgjg }kg r}lg mrzghombejg jm g÷cr/ zgk mpgbzc mr r} xìzlebc lcyelemkzc/ w}m ocr grzxòkclcr t}mjmk txmjmbex bck hgrzgkzm gkzebetgbeòk r} gtgxebeòk jmkzxc jm k}mrzxc iexlglmkzc+  Zcjc mk og Kgz}xgom~g chmjmbm g og Omu jmo Xezlc u mrzm Xezlc mr zgk tmximbzc w}m re kc i}mxg grì mk o}fgx jm mrm cxjmk grclhxcrc w}m lgkzemkm go ]keymxrc i}kbeckgkjc bclc }kg tmximbzg lgw}ekgxeg/ rm mrzghombmxìg mo bgcr+ Mo Xezlc mrzç txmrmkzm mk zcjc/ rek xezlc kc `gu lþrebg/ ke zgltcbc `gu hgeom+ Jmrjm r} lçr fxcrmxg mptxmreòk `grzg og lçr mrzeoe mrzeoe~gjg/ ~gjg/ zgkzc mo hgeom bclc og lþreb lþrebg g mrzçk r}nmzc r}nmzcrr g xezlc+ Rek xezlc kc `gu yejg+ Og Omu jm og Yejg mr xìzlebg/ bgjg zgkzgr o}kgr kmbmrezg b}gow}emx imzc `}lgkc c gkelgo/ jmkzxc jmo yemkzxm lgzmxkc tgxg icxlgxrm zczgolmkzm+ Grelerlc/ mr xìzlebc mo ghxex jm ocr tåzgocr jm }kg iocx1 re w}mxmlcr gtxmr}xgx mo xezlc u zxgzglcr jm gu}jgx g}kw}m rmg bck k}mrzxc goemkzc/ rek w}m k}mrzxgr lgkcr og zcw}mk/ og zcw cw}m }m// og lg lgzg zglc lcr+ r+ Ef Ef}g }goo bc bcrg rg r} r}bm bmjm jm b} b}g gkj kjc c }k tc tcoo oo}m }moc oc ml mlte tem~ m~g g g te tebbgx xìzleb xìzl ebgl glmk mkzm zm og bç bçrb rbgx gxg g jm jmoo `} `}my myc c mk r} tx txcb cbmr mrc c jm kg kgbe bele lemk mkzc zc11 åo oc `g `gbm bm xìzlebglmkzm/ re zxgzglcr jm gu}jgxoc xcltemkjc og bçrbgxg jmrzx}elcr r} xezlc u jmrzx}elcr r} yejg+ Ocr fxgkjmr bgzgboerlcr rck xìzlebcr1 fxgkjmr bckzekmkzmr `gk jmrgtgxmbejc hgnc ogr gf}gr jm ocr cbågkcr u czxcr `gk gtgxmbejc mk r} o}fgx1 mrzc yemkm r}bmjemkjc jmrjm w}m k}mrzxc togkmzg mltm~ò r} myco}beòk/ grtexg u mp`gog bckzekmkzmr/ ef}go w}m mr rco/ grtexg u mptexg togkmzgr xìzlebglmkzm/ tmxc mrzg ckjg mr zgk ogxfg w}m og `erzcxeg rm temxjm mk ogr kmh}ocrgr jm ocr zemltcr u gtmkgr re zmkmlcr }kg ygfg ejmg jm bòlc mrzc r}bmjm+ Ogr lgxmgr jm og yejg io}umk u xmio}umk jm gb}mxjc bck og Omu u grì ymlcr i}kbeckgx k}mrzxcr mrzgjcr jm çkelc/ k}mrzxcr rmkzelemkzcr/ k}mrzxcr mrzgjcr lmkzgomr mk }k xezlc io}bz}gkzm+ G ymbmr mltm~glcr gofc bck fxgk mkz}regrlc/ jm gb}mxjc bck k}mrzxc k}mrz xc xezlc grbmkjmkzm/ grbmkjmkzm/ mrzm mkz}regrlc rm rcrzemk rcrzemkm m j}xgkz j}xgkzm m jmzmxle jmzmxlekgjc kgjc tmxìcjc jm zemltc u jm txckzc rek w}m rmtglcr tcx w}å/ kcr mkzxg lmogkbcoìg/ tmxjmlcr og bckiegk~g/ bckieg k~g/ mo gr}kzc mr w}m jmo ctzeler ctzelerlc lc tgrglcr go tmreler tmrelerlc/ lc/ go jmbgel jmbgelemkzc/ emkzc/ rek rghmx b}çkzc ke tcx w}å jmbgmlcr/ kcr rmkzelcr ekmrzghomr1 o}mfc/ zglheåk rek rghmx tcx w}å/ k}mrzxg lcxgo mltem~g g r}hex/ xmgbbeckglcr/ ug kc ymlcr ogr bcrgr zgk kmfxgr kmf xgr u kcr omy omygkz gkzglc glcrr jm k}my k}myc+ c+ Grì rmf}elcr rmf}elcr gbz gbz}gk }gkjc/ jc/ mkzxm mkz mkz}re }regrl grlc c u jmbgelemkzcr/ bgumkjc u omygkzçkjckcr/ rek rghmx w}m mrzglcr chmjmbemkjc g og Omu jmo Xezlc1 zxmr tgrcr `gbeg gxxehg u jcr tgrcr `gbeg ghgnc+ B}gkjc mrzglcr jgkjc ocr zxmr tgrcr `gbeg gxxehg kcr rmkzelcr m}iòxebcr/ rclcr bgtgbmr jm bckw} bckw}erzgx erzgx k}mrzxc l}kjc1 b}gkjc jglcr ocr jcr tgrcr jm xmzxcbmrc/ kcr ymkelcr ghgnc lcxgolmkzm `ghogkjc u mr w}m mrzglcr remkjc lgkmngjcr tcx }k Txekbetec c Omu w}m mr ekl}zghom u rm b} b}lt ltom om++ Tm Tmxc xc bc bclc lc ug mp mpto toew ew}å }å// re oc mr mrz} z}je jegl glcr cr u gt gtxm xmkj kjml mlcr cr g }r }rgx gxoc oc tcrezeyglmkzm/ ef}go w}m rm `gbm bck og Omu jm Lmkzgoerlc u bck ogr czxgr Omumr/ içbeolmkzm mrbgtglcr g r}r mimbzcr kmfgzeycr+ Mrzgr omumr kc rck h}mkgr ke rck lgogr lgo gr relt reltomlm omlmkzm kzm moo moogr gr fgx fgxgkz gkze~g e~gk k mo i}kb i}kbeck eckglem glemkzc kzc gxl gxlòkeb òkebc c jmo ]ke ]keymxr ymxrc c (u kcrczxcr rclcr tgxzm jm mrm ]keymxrc% u mr k}mrzxc bckcbelemkzc u mo }rc w}m `gbmlcr jm moogr oc w}m ogr bgoeiebgk bclc h}mkgr c lgogr tgxg bgjg w}emk+  Ug rghmlcr w}m kc tcjmlcr gk}ogx og Omu jmo Xezlc ke kekf}kg Omu/ tmxc zgltcbc tcjmlcr bckymkex mk w}m/ }kg ym~ bckcbejc r} i}kbeckglemkzc/ rmglcr fcotmgjcr tcx moo moogr gr b}g b}gkjc kjc zgk içb içbeolm eolmkzm kzm tcj tcjmlcr mlcr }ze }zeoe~g oe~gxogr xogr u `gb `gbmxog mxogrr k}m k}mrzx rzxgr gr goe goegjg gjgr/ r/ mrw}eygkjc r} tgxzm kmfgzeyg u gtxcymb`gkjc og tcrezeyg+ Kc jmhmlcr tmxlezex w}m kekf}kg Omu kcr oomym jm gbç tgxg gooç/ ke w}m n}mf}m bck kcrczxcr bclc re i}åxglcr hxe~kgr jm tgng mk mo yemkzc/ rekc w}m jmhmlcr gtxmkjmx g mo}jex r}r mimbzcr `grzg bemxz be mxzc c fx fxgj gjc/ c/ fx fxgj gjc c w} w}m m jm jmtm tmkj kjm m jm jmoo jc jcle leke kec c w} w}m m zm zmkf kfgl glcr cr jm je jeb` b`c c Tx Txekb ekbet etec ec++ Gtxmkjmlcr g }rgx og Omu mk ym~ jm rmx }rgjcr tcx moog/ mr jmbex> zclglcr mo lgkjc+ Gtxmkjmlcr g tcogxe~gxkcr mk mo t}kzc mk w}m jmrmglcr w}mjgxkcr u kcr momyglcr tcx mkbelg jm og crbeogbeòk kmfgzeyg c jm hgngjg+ Zcjc mo w}m `g gjw}exejc gofþk fxgj fx gjc c jm jc jclek lekec ec rc rchxm hxm rì lel lelc c mn mnmb mb}z }zg g mr mrzc zc `g `grz rzg g be bemxz mxzc c t} t}kz kzc/ c/ bc bckr krbe bemk mkzm zm c ekbckrbemkzmlmkzm1 tmxc mo w}m `g gjw}exejc og Lgmrzxìg oc mimbzþg bckrbemkzmlmkzm u tcx lmjec jmo jclekec jm og Omu gobgk~g }k fxgjc jm mw}eoehxec/ mrzgheoejgj u iexlm~g lmkzgo bgre eltcrehomr jm bckbmhex tcx og lgucxìg jm yg u yemkm mk }k bckzek}c lcyelemkzc ckj}ogzcxec/ remltxm elt}orgjc tcx r} txctec Xezlc+ Rghmlcr w}m `gu jcr togkcr jm bckbemkbeg lmkzgo/ }kc ekimxecx u czxc r}tmxecx+ B}gkjc og lgkeimrzgbeòk tmkj}ogx mrzç mk hgngjg/ re kcr grelcr go togkc jm bckbemkbeg r}tmxecx/ mrbgtgxmlcr g ocr mimbzcr jmtxmreycr jm og Omu/ og crbeogbeòk jmo tåkj}oc/ c rmg/ og jmtxmreòk lmkzgo/ rm lgkeimrzgxç mk ocr hgncr togkcr jm og l}mxzm ekbckrbemkzm/ tmxc k}mrzxc togkc bckrbemkzm kc rmxç gimbzgjc+ Og ctmxgbeòk bcrerzm mk momygx mo Uc rchxm ogr yehxgbeckmr jmo togkc ekbckrbemkzm jm og gbzeyejgj lmkzgo/ c rmg/ kc `gbmxom bgrc g oc jmtxmreyc w}m yemkm g k}mrzxg lmkzm/ rekc lgkzmkmxkcr rmf}xcr jm w}m Jecr mrzç bck kcrczxcr u tcx oc zgkzc zcjc mrzç hemk+ Jm mrzm lcjc ogr jmtxmreckmr fcotmgxçk rchxm ogfc w}m kc mrzç mk k}mrzxg bckbemkbeg u tcx oc zgkzc kc kcr y}okmxgxçk+ Tckfglcr }k mnmltoc> Mk }k lclmkzc jm m}icxeg b}gkjc mo togkc mr jm r}hejg/ zþ ekyemxzmr z} bgtezgo mk }kgr gbbeckmr w}m zm tgxmbemxck rmx }kg h}mkg ekymxreòk+ Zþ mkbckzxgrzm leo xg~ckmr tgxg bcltxmkjmx w}m gw}mooc mxg }k kmfcbec rmf}xc/ zþ mrzçr bckzmkzc+ Jm xmtmkzm/ yemkm og jmtxmreòk jm z} Xezlc/ z}r jcr tgrcr gzxçr/ u rek rghmx bòlc ke tcx w}å/ mltem~gr g gxxmtmkzexzm/ mltem~gr g tmkrgx re kc `ghxçr bclmzejc }k jertgxgzm1 ug kc zm remkzmr zgk rmf}xc/ zgk m}iòxebc+ Tgxg bcolc xmr}ozg w}m mrgr gbbeckmr go jìg ref}emkzm hgngk jcr t}kzcr mk og Hcorg/ zm gzmxxgr u zxgzgr jm ymkjmxogr ‟gkzmr jm w}m hgnmk lçr“+ Zm jmngrzm fcotmgx mk z} lmkzm bckrbemkzm tcx og hgngjg jmo Xezlc+ Re b}gkjc zm grgozg og j}jg zþ jebmr> ‟§Gknç/ årzg mr og Omu jmo Xezlc w}m lm yemkm g igrzejegx1 uc gumx mrzghg l}u bckzmkzc u rmf}xc u `cu+++'“+ U mk }k } k togkc bckrbemkzm lmkzgo CXJMKGR BGOLG/ ZXGKW]EOEJGJ/ u mr w }m xmgolmkzm zm ygr g w}mjgx zxgkw}eoc/ jebemkjc> ‟H]MKC/ T]MR KC+ JMBOGXC H]MKC OC W]M @EBM GUMX U RMF]XC W]M RÌ YCU G CHZMKMX FGKGKBEGR/ GRÌ OC GIEXLC/ JMBXMZC U OC GBMTZC“+ Zm w}mjgr zxgkw}eoc mkzxmfçkjcom g Jecr mo gr}kzc u jmrbgkrgkjc mk tg~ jm R} Txmrmkbeg+ W}åjgzm rmxmkc/ zxgkw}eoc/ mrzc mr ekjertmkrghom/ og lçr omym j}jg w}m mr }k grclc jm igozg jm im/ mb`g g tmxjmx og lgkeimrzgbeòk+ Re ocr ygocxmr ref}mk hgngkjc/ kc zm gtxmr}xmr/ mrz}jeg og rez}gbeòk bck bgolg+ Re mltem~gk g r}hex/ b}gkjc r}hg jm k}myc z} Xezlc/ mkzckbmr mr mo lclmkzc jm bcocbgxocr/ jm rgoex jm moocr/ tmxc kc gtxmr}xgjglmkzm b}gkjc mrzçk mk hgng+ W}m ref}mk hgngkjc/ kc gbmtzmr jmtxmreòk mk ze+ Je reltomlmkzm> ‟]KGR RCK JM BGO U CZXGR RCK JM GXMKG“/ re tcx mrzm ogjc rgofc tmxn}jebgjc gtgxmkzmlmkzm/ ug Jecr tcx czxc lm mrzç xmtckemkjc mrzg gtgxmkzm tåxjejg+ U bxåmoc/ u teåkrgoc/ u giìxlgoc/ u kc temxjgr ìltmz}/ kc zm jmnmr gbchgxjgx/ og yejg mr }k r}hm u hgng xìzlebc/ gjçtzgzm g mrzc u gtxcymb`g b}gkjc mo xezlc mrzç mk gozc tgxg `gbmx z}r ctmxgbeckmr/ tgxg jmbogxgxom z} glcx g og l}nmx w}m glgr/ tgxg mltxmkjmx yegnmr c `gbmx bglhecr/ tgxg `gbmx bcltxclercr m ekebegx b}gow}emx k}myg gbzeyejgj u gtxmkjm g mrtmxgx/ g mrzgxzm w}emzc/ b}gkjc mrzç mk hgng+ Re zm jgr b}mkzg jm w}m zcjc rm l}mym xìzlebglmkzm/ gtxmkjmxçr g rchxmkgjgx mk og lgxmg jm og yejg u remltxm mrzgxçr mk og bxmrzg jm og cog+ Temkrg w}m zemkmr w}m gixckzgx tåxjejgr u fgkgkbegr bck ef}go rmxmkejgj+ Gomfxìgr u jcocxmr bck og lerlg mw}ejgj+ R}bmrcr igycxghomr u jmrigycxghomr bck çkelc tgxmnc/ remltxm mxf}ejc/ bck z} bckiegk~g t}mrzg mk Jecr+