Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Do Zapytania Ofertowego Nr 17/01/it/2016

   EMBED


Share

Transcript

Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego nr 17/01/IT/2016 FORMULARZ OFERTY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ ……………………………… (pieczęć Oferenta) „PKP INTERCITY” S.A. ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu Systemu zarządzania procesami biznesowymi ,,PKP Intercity’’ S.A., wraz z usługą wdrożenia oraz szkoleń z zakresu: obsługi systemu, mapowania i zarządzania procesami, znak sprawy 17/01/IT/2016. My niżej podpisani: ………………………………………………………………………..……………………………...…………………………………………..…..…… ………………………………………………………………………..……………………………...…………………………………………..…..…… działając w imieniu i na rzecz: ………………………………………………………………………..……………………………...………………………………………..……..…… ………………………………………………………………………..……………………………...……………………………………………....…… (nazwa (firma) i dokładny adres Oferenta/Oferentów) (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy i dokładne adresy wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) tel………………………… fax………………….… e-mail do korespondencji: ………………………….………….……………………. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie i na zasadach szczegłowo określonych w Zapytaniu Ofertowym. 1. Deklarujemy realizację przedmiotu Umowy w poszczególnych etapach: Etap I: w terminie do…………………………. tygodni (maksymalny termin 4 tygodni od momentu zawarcia umowy ) Etap II: w terminie do…………………………. tygodni (maksymalny termin 4 tygodni od momentu zawarcia umowy ) Etap III: w terminie do…………………………. tygodni (maksymalny termin 24 tygodni od momentu zawarcia umowy). 1. L.p. 1 Oświadczamy, że zaoferowany przez nas system spełnia nw. wymagania: Nazwa wymagania Wymagania ogólne Opis wymagania Zakupiony System powinien wspierać działania operacyjne związane z prowadzeniem zarządzania procesowego u Zamawiającego System powinien funkcjonować w oparciu o przeglądarkę internetową i w ten sposób umożliwiać użytkownikom dostęp do zasobów Systemu. System będzie zainstalowany na środowisku serwerowym Zamawiającego, przy czym Oferent określi w ofercie minimalne wymagania techniczne dla środowiska serwerowego i sieciowego niezbędne do prawidłowego działania Systemu 2 Wymagania w zakresie modelowania procesów biznesowych System powinien pozwalać administratorowi biznesowemu na tworzenia nowych repozytoriów, konfigurowanie raportów i widoków dla użytkowników, zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami (w tym dostępem do modeli procesów, procedur i instrukcji oraz pozostałej dokumentacji procesowej). System powinien być zainstalowany na serwerach Zamawiającego. Rozwiązanie powinno umożliwiać pracę co najmniej 5 osób w zakresie tworzenia modeli procesowych. Modelowanie procesów występujących w organizacji za pomocą map procesów tworzonych w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego standard notacji BPMN 2.0 (międzynarodowy standard mapowania zatwierdzony przez Zarząd Zamawiającego (pełne wsparcie dla BPMN 2.0 na poziomie Common Executable). Tworzenie i korzystanie z bibliotek dokumentów, ról i obiektów (rozumianych jako nazwy systemów IT, dokumentów i narzędzi niezbędnych do realizacji procesu) oraz odnoszenie ich do struktury organizacji. Opisanie w Systemie organizacji, poprzez umożliwienie automatycznego i ręcznego uzupełniania bibliotek obiektów oraz odwzorowanie struktury organizacyjnej i procesowej. Struktura organizacyjna powinna zostać zaimportowana z systemu Płacowo Kadrowego Zamawiającego. Możliwość korzystania z predefiniowanych bibliotek obiektów Systemu oraz budowanie własnych bibliotek obiektów np. nazw aplikacji IT, nazw ryzyk czy innych, zdefiniowanych zasobów. Spełnia/nie spełnia – proszę wpisać właściwą opcję Przeprowadzenie automatycznej walidacji dla opracowanych modeli procesów, zgodnie ze standardem BPMN 2.0 sprawdzanie zgodności map z notacją, sugerowanie zastosowania konkretnych rozwiązań przy tworzeniu map, np. rodzaj połączenia obiektów oraz sprawdzanie poprawności semantycznej tworzonych modeli i informowanie użytkownika o popełnionych przez niego błędach/sugerowanie propozycji poprawienia błędów. Prezentacja procesów w formie graficznej i tekstowej. Parametryzowanie procesów (np.: czasowo-kosztowe) i zarządzanie miernikami KPI. Aktualizacja i optymalizacja procesów (w tym możliwość przeprowadzania działań analitycznych, tworzenie dokumentacji na podstawie zmapowanych procesów oraz możliwość przeprowadzenia symulacji). 3 Wymagania biznesowe w zakresie migracji modeli i dokumentacji procesowej oraz współpracy z innymi systemami. Eksport/import map procesów (standard BPMN) z systemu Aris Eksportowanie wyników procesów (KPI) do plików excel. Możliwość współpracy Systemu z rozwiązaniami Balace Score Card, SharePoin, Workflow (W ofercie proszę wskazać z jakimi systemami, wspierającymi zarządzanie, i na jakich zasadach oferowany System może współpracować). Wymiana danych za pomocą plików płaskich oraz korzystanie z danych mogących stanowić mierniki procesowe i znajdujących się w bazach danych Oracle. Migracja istniejącej dokumentacji (procesy, procedury, instrukcje) z SharePointa do repozytorium Systemu. Odwzorowanie w narzędziu struktury organizacyjnej Zamawiającego na podstawie danych zawartych w Systemie Płacowo-Kadrowym. 4 Wymagania biznesowe w zakresie tworzenia i zarządzania repozytorium (w tym publikacja i zarządzanie dostępami). Stworzenie, w Systemie zarządzalnego repozytorium: procesów, dokumentacji wewnętrznej, procesowej (np. procedur, instrukcji, dokumentacji wdrożeniowej) oraz bibliotek obiektów (ról, struktur, nazw systemów itp.). Zarządzanie dostępem do treści dla użytkowników – definiowanie treści przypisanych do roli jaką będzie pełnił użytkownik (do jego uprawnień) oraz możliwość publikacji treści dla dedykowanego grona odbiorców wraz z zarządzaniem tymi uprawnieniami (przypisywanie nowych, usuwanie). Dostępność Systemu, w oparciu o logowanie domenowe, gdzie użytkownikom udostępnione zostaną dedykowane treści dopasowane do ich potrzeb wynikających ze struktury organizacyjnej i procesu, który realizują (na podstawie Active Directory i Systemu Płacowo-Kadrowego). Opiniowanie modeli i dokumentów procesowych wraz z konfiguracją dedykowanych ścieżek akceptacyjnych dla zatwierdzania modeli procesów oraz dokumentacji procesowej. Dostęp dla zalogowanych użytkowników (logowanie domenowe) do zamieszczonych w Systemie materiałów. Po zalogowaniu się każdy użytkownik powinien mieć możliwość odczytu modeli procesów i dokumentów (procedur i instrukcji) oznaczonych jako publiczne oraz ich skomentowania. System powinien umożliwiać wersjonowanie dokumentacji (fizycznych plików znajdujących się w bazie). System powinien umożliwiać automatyczną kontrolę wersjonowania dokumentacji i modeli procesów wraz z kontrolą uprawnień do zmian (zgodnie ze zdefiniowaną rolą w zakresie uprawnień użytkownika). Tworzenie i zarządzania dokumentacją (mapy procesów, procedury, instrukcje, szablony dokumentów), w tym przechowywanie fizycznych dokumentów opracowanych w: Adobe Reader - .pdf i MS Office - .doc, .xls, .ppt, .vsd, .mmp. Możliwość definiowania dostępu dla określonej grupy użytkowników do danego dokumentu (mapa procesu, instrukcja, procedura) znajdującego się w repozytorium. System powinien umożliwić pracę na jednym dokumencie (dodawanie komentarzy) określonej grupie użytkowników. Administrator biznesowy powinien móc zarządzać udostępnianym w systemie kontentem – decydować, które z modeli/dokumentów mogą zostać udostępnione (i w jakim zakresie, dla poszczególnych pracowników lub ról). System powinien umożliwiać wyszukiwanie dokumentów (nazwa, biuro, które zostaną zdefiniowane w bibliotekach obiektów (po nazwie, słowach kluczowych). System powinien umożliwiać graficzne porównywanie dwóch wersji modeli wraz z automatycznym wskazaniem zmian: elementy dodane, zmienione, usunięte. 5 Wymagania biznesowe Tworzenie spersonalizowanych kokpitów (widoków) z w zakresie dostępem do wybranych modeli procesów, dokumentów, raportowania. zadań i KPI. Definiowania własnych użytkowników. raportów i widoków przez Definiowanie filtrów dla wyświetlanych danych, dynamiczne wyświetlanie bieżących danych (statusów) w formie raportów. Tworzenie mapy (RoadMap) inicjatyw procesowych i projektowych oraz zarządzanie portfolio inicjatyw ze szczególnym uwzględnieniem wpływu realizowanych projektów i inicjatyw na zmiany w procesach biznesowych (wraz z określeniem terminów, do których zmiana powinna być wprowadzona). Tworzenie raportów dotyczących efektywności danego procesu, analizy wpływu zmian konkretnego procesu na organizację. Umożliwienie monitorowania realizacji celów biznesowych (w odniesieniu do zdefiniowanych KPI dla procesów biznesowych) oraz monitorowania poziomu ich realizacji (wymaganie może być zrealizowane np. poprzez mechanizm zaciągania danych z zewnętrznych baz danych, plików płaskich i plików excel). Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem (możliwość definiowania mechanizmów kontroli, oceny ryzyk) oraz zarządzanie zgodnością w procesach. Wsparcie mechanizmów kontroli realizowanych w ramach audytu w tym przegląd procesów. Umożliwienie przeprowadzenia działań analitycznych i wielowymiarowe raportowanie procesów - w tym możliwość korzystania z predefiniowanych raportów i tworzenie raportów własnych oraz ich wydruk. 6 Wymagania techniczne Możliwość instalacji i prawidłowego korzystania z Systemu w środowisku informatycznym Zamawiającego, tj. Na infrastrukturze IT - sprzęt – architektura x86. - infrastruktura wirtualna oparta o Vmware w wersji 5.5 i wyżej, - systemy operacyjne Windows Server w wersji 2012 i wyżej lub Linux (CentOS w wersji 6.5 i wyżej lub Debian w wersji 7 i wyżej), - bazy danych MS SQL 2014 lub PostgreSQL 9 lub wyższa lub MySQL 5.5 i wyżej. Na sprzęcie użytkownika IT - systemy operacyjne od Windows XP do Windows 10, - rozdzielczość ekranu min 1024x768, - przeglądarki Internetowe: Internet Explorer 8 lub wyższa, Mozilla Firefox 20.0 lub wyższa, - wyłączenie opcji blokowania wyskakujących okienek dla adresu aplikacji; - aktywne połączenie sieciowe; - pozostałe wymagania systemowe jak dla wybranej przeglądarki internetowej. 7 Wymagania w zakresie wdrożenia Oferent powinien umożliwić Zamawiającemu odbycie przynajmniej jednej wizyty referencyjnej w siedzibie wcześniejszego klienta, odpowiadającej skalą opisywanemu wdrożeniu w celu umożliwienia zapoznania się przez Zamawiającego z Systemem i jego sposobem wdrożenia przez Oferenta. W ramach wdrożenia Systemu, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia instalacji Systemu na serwerach Zamawiającego, konfiguracji Systemu według wymagań Zamawiającego oraz przeprowadzenia szkoleń Administratorów i użytkowników końcowych Systemu. ETAP 1 – Prace powinny zostać zrealizowane w nieprzekraczalnym terminie 4 tygodni od momentu zawarcia umowy. Szczegółowe opisane w OPZ rozdział IV pkt.3.1 ETAP 2 – Prace powinny zostać zrealizowane w nieprzekraczalnym terminie 4 tygodni od momentu zakończenia Etapu 1. Szczegółowe opisane w OPZ rozdział IV pkt.3.2 ETAP 3 – Prace powinny zostać zrealizowane w terminie 24 tygodni od momentu podpisania umowy (ale nie krótszym niż 20 tygodni) . Szczegółowe opisane w OPZ rozdział IV pkt.3.3 8 Instalacja Systemu w środowisku Zamawiającego. Zapoznanie się z infrastrukturą Zamawiającego i zaplanowanie dokonania niezbędnych integracji - głównie z Active Directory, systemem Płacowo – Kadrowym. Przeprowadzenie szkolenia dla co najmniej dwóch Administratorów systemowych Zamawiającego w zakresie instalacji i konfiguracji Systemu. Dokonanie niezbędnych integracji Systemu z systemami Zamawiającego – z systemem Płacowo – Kadrowym w zakresie odwzorowania w systemie struktury organizacyjnej. Wymagania Zamawiającego w zakresie instalacji systemu i migracji (Etap 1). Weryfikacja standardów metodycznych w zakresie zarządzania procesami przyjętych przez Zamawiającego i dostosowanie ich do modelu referencyjnego Systemu lub dostosowanie rozwiązań zawartych w systemie do standardu metodycznego Zamawiającego. Zamodelowanie struktury (hierarchizacji) modeli procesów i repozytoriów dokumentacji procesowej (zgodnie z założeniami metodycznymi przekazanymi przez Zamawiającego). Utworzenie ról w systemie oraz przypisywanie ich Użytkownikom zgodnie z wymaganiami zdefiniowanymi przez Zamawiającego. Inicjalne zasilenie Systemu - importu do Systemu map opracowanych w formacie Aris: .adf. Utworzenie przez Oferenta w Systemie wymaganych repozytoriów i ich inicjalne zasilenie dotychczas zgromadzoną przez Zamawiającego dokumentacją (procedury i instrukcje – ok. 200 dokumentów). Uzupełnienie przez Oferenta bibliotek obiektów na podstawie danych przedstawionych przez Zamawiającego. Przedłożenie Zamawiającemu pełnej dokumentacji systemu, a w szczególności: dokumentacji administratora Systemu, projektu technicznego oraz innej dokumentacji wymaganej dla Etapu 1. 9 Wymagania Zamawiającego w zakresie konfiguracji biznesowej Narzędzia oraz szkolenia administratorów biznesowych (Etap 2). 1.1. Weryfikacja zaimportowanych procesów, parametryzacja zaimportowanych procesów, przypisanie do nich obiektów (nazw zasobów, nazw ról, KPI). 1.2. Weryfikacja poprawności migracja dokumentacji procesowej z obecnych repozytoriów Zamawiającego do Systemu. 1.3. Dostosowanie widoków w Systemie dla konkretnych użytkowników/grup użytkowników. 1.4. Utworzenie ścieżek akceptacyjnych dla map procesów oraz dokumentacji (zgodnie z wytycznymi metodycznymi przedstawionymi przez Zamawiającego i zweryfikowanymi przez Dostawcę). 1.5. Przeprowadzenie szkolenia dla trzech Administratorów Biznesowych po stronie Zamawiającego z zakresu administracji biznesowej narzędzia, mapowania i optymalizacji procesów, tworzenia widoków i raportów. Do oferty należy dołączyć przykładowy, ramowy program szkoleniowy dla Administratora biznesowego systemu. 1.6. Dostarczenie dokumentacji (podręczników użytkownika) dla użytkowników końcowych Systemu oraz dla Administratorów biznesowych i Administratora systemowego. 1.7. Zaimplementowania hierarchicznego modelu zarządzania procesami wraz z określeniem ról np.: właściciel procesu, realizator procesu, analityk procesu itd. 1.8. Opracowanie zakresu i metodyki szkoleń dla użytkowników końcowych w zakresie mapowania i optymalizacji procesów. Do oferty należy dołączyć przykładowy, ramowy program szkoleniowy dla użytkowników końcowych (rola: Analityk Procesów). 1.9. Określenie podstawowych potrzeb Zamawiającego w zakresie raportowym i konfiguracja odpowiednich raportów. 1.10. Przygotowanie harmonogramu szczegółowego dla poszczególnych prac wdrożeniowych uwzględniającego konfigurację Systemu, szkolenia (w tym szkolenia „on-thejhob” i wdrożenie Systemu w poszczególnych Biurach Zamawiającego (ok. 30 biur) . 10 Wymagania Zamawiającego w zakresie szkolenia użytkowników końcowych oraz weryfikacja ich praktycznych umiejętności (superwizja) (Etap 3) 1.1. Przygotowanie opisu metodyki szkoleniowej oraz szczegółowego zakresu i harmonogramu szkoleń z uwzględnienie trzech grup odbiorców szkoleń: - Szkolenie trzech trenerów wewnętrznych (szkolenie dla roli: administrator biznesowy, który powinien w trzecim etapie zyskać wiedzę i umiejętności odpowiednie dla trenera wewnętrznego), w tym szkolenie „on-the-job”. - Przeprowadzenie prezentacji Systemu dla kadry menedżerskiej (co najmniej 60 osób), - Szkolenie Analityków Procesowych (co najmniej 50 osób) w tym szkolenie „on-the-job”. - Do oferty należy dołączyć przykładowe, ramowe programy szkoleniowe dla ww ról. 1.1. Omówienie możliwości Narzędzia, w ramach w ramach szkoleń i prezentacji dla kadry menedżerskiej, w zakresie raportowania procesów. 1.2. Przeprowadzenie w ramach szkoleń dla Analityków Procesowych weryfikacji zmigrowanych map procesów (zasilenie inicjalne z systemu Aris). 1.3. Przeprowadzenie w ramach szkoleń dla Analityków Procesowych weryfikacji zmigrowanej dokumentacji procesowej – procedur i instrukcji. (Procedury i instrukcje powinni weryfikować uczestnicy szkoleń zgodnie ze strukturą organizacyjną Zamawiającego). 1.4. Zaplanowanie (określenie czasu wdrożenia) mapowania procesów biznesowych, które nie zostały dotychczas zmapowane (i tym samym nie były migrowane) przez przeszkolonych Analityków Procesowych. 1.5. Zaplanowanie przeprowadzenie superwizji prac realizowanych przez Trenerów Wewnętrznych i Analityków Procesowych. 1.6. Przeprowadzenie weryfikacji praktycznych umiejętności przeszkolonych Analityków Procesowych i Administratorów Biznesowych (Trenerów wewnętrznych) – superwizja prac związanych z mapowaniem, analizowaniem procesów, określaniem parametrów procesowych, nieefektywności i mierników procesów (KPI) oraz proponowaniem optymalizacji procesów biznesowych. (Superwizja jest tu rozumiana jako nadzór nad pracą przeszkolonego pracownika i weryfikacja merytoryczna jej efektów (na podstawie mapowania przynajmniej jednego procesu) wraz z udzieleniem informacji zwrotnej dla niego). 1.7. Przeprowadzenie weryfikacji zrealizowanych prac w zakresie konfiguracji biznesowej systemu i dostosowania systemu do potrzeb zgłaszanych przez menedżerów i Analityków Procesów (odbiorców końcowych), po przeprowadzonych szkoleniach i realnym rozpoczęciu użytkowania systemu (zakończeniu prac objętych superwizją). 1.8. Przedłożenie Zamawiającemu pełnej dokumentacji systemu, a w szczególności: podręcznika użytkownika dla roli Administrator Biznesowy oraz pełnej dokumentacji szkoleniowej i dokumentacji powdrożeniowej. 11 Wymagania w zakresie utrzymania i Polityki Licencyjnej W ofercie powinien znaleźć się opis: 1. Poszczególnych licencjonowaniem. modułów Systemu objętych 2. Określenie typu licencjonowania (przykładowo: licencja per organizacja, licencja per stanowisko, „licencja pływająca” rozumiana jako licencja nie przypisana do konkretnego użytkownika). 3. Opisanie warunków polityki licencyjnej związanej z zaproponowanym narzędziem, a w szczególności informacja o zasadach rozszerzania licencji (zawierania kolejnych umów licencyjnych, poszerzanie zakresu licencji). 4. Opis zasad (maintenance). 5. Opis zasad oprogramowania. utrzymania i udostępniania rozwoju narzędzia nowych wersji 6. Podejścia do realizacji drobnych prace konfiguracyjnych/konsultacji, które Oferent zawiera w opłacie maintenance (liczba godzin w miesiącu). 7. Podejścia do rozszerzenia usług wsparcia na zasadzie określenia liczby godzin w miesiącu, którymi Zamawiający mógłby dysponować (usługi konwertowalne). 8. Opis dotychczas stosowanych praktyk w zakresie umów SLA zawieranych z Zamawiającym. 12 Wymagania w zakresie Oferent powinien przygotować ofertę przy następujących wymiarowania(SIZING). założeniach dotyczących wymiarowania: 1. Zakup 5 licencji pływających dla modułów związanych z mapowaniem i optymalizacją procesów. 2. Zakup licencji dla modułów umożliwiających korzystanie z narzędzia w zakresie możliwości zapoznania się z dokumentacją procesową, wniesienie poprawek i dokonanie akceptacji materiału – min. 1.500 użytkowników. 3. Zakup licencji dla modułów umożliwiających korzystanie z narzędzia w zakresie raportów i widoków menadżerskich – min. 500 użytkowników. 4. Oferent powinien zawrzeć w ofercie dane w zakresie wymagań sprzętowych dla Systemu (sizing hardware requirements), w szczególności dane dotyczące pamięci, procesorów i powierzchni dyskowych, przy założeniu korzystania z systemu przez wyżej zdefiniowaną liczbę użytkowników i pełnej obsłudze min. 350 zarządzanych w narzędziu procesów. 5. Oszacowanie wymagań sprzętowych powinno dotyczyć zasobów na wyłączność, jako narzut na system operacyjny i inne oprogramowanie: Database server CPU cores Database server RAM (MB) Database server HDD (MB) Application server CPU cores Application server RAM (MB) Application server HDD (MB) Web server CPU cores Web server RAM (MB) Web server HDD (MB) Oświadczamy, że: 1) zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym wraz z załączniakmi i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania, 2) jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany przez Zamawiajacego, 3) zapoznaliśmy się z projektem Umowy i nie wnosimy w stosunku do niej żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy Umowę zgodnie z tym projektem, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 4) zdobyliśmy informacje konieczne do właściwego wykonania zamówienia, 5) mamy niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny, finansowy i techniczny oraz zatrudniamy pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, 6) jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami, 7) wobec reprezentowanego podmiotu nie zostalo wszczęte postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe, 8) w przypadku wyboru naszej oferty wszelkie świadczenia należne z tytułu realizacji zamówienia płatne będą na numer konta bankowego …………………………………………… bank: ………………………………… 9) Do składania oświadczeń woli w naszym imieniu uprawnione są niżej wymienione osoby: 1) ............................................................................................................................... (Imię i nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail) 2) ............................................................................................................................... (Imię i nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail) 10) Integralną część niniejszej oferty stanowią załączniki: ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... 11) pełnomocnikiem Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:……………………………….……………………………………………………………, 12) Informujemy, że w przypadku udzielenia naszej firmie zamowienia umowa zostanie podpisana przez .............................................................................................................................................................. .. (Imię i nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail) 13) Informujemy, że w przypadku udzielenia naszej firmie zamówienia do koordynacji przedmiotu umowy wyznaczamy .............................................................................................................................................................. .. (Imię i nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail) (wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę) ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są: 1) .................................................................................................... 2) .................................................................................................... 3) .................................................................................................... 4) .................................................................................................... 5) .................................................................................................... 6) .................................................................................................... Oferta zawiera ______ ponumerowanych stron. _____________________dn. ________________ __________________________________ /pieczęć Oferenta/ ___________________________________________ /czytelny podpis i pieczęć osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Oferenta/ Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego nr 17/01/IT/2016 FORMULARZ OFERTY HANDLOWEJ ……………………………… (pieczęć Oferenta) „PKP INTERCITY” S.A. ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu Systemu zarządzania procesami biznesowymi ,,PKP Intercity’’ S.A., wraz z usługą wdrożenia oraz szkoleń z zakresu: obsługi systemu, mapowania i zarządzania procesami, znak sprawy 17/01/IT/2016. My niżej podpisani: ………………………………………………………………………..……………………………...…………………………………………..…..…… ………………………………………………………………………..……………………………...…………………………………………..…..…… działając w imieniu i na rzecz: ………………………………………………………………………..……………………………...………………………………………..……..…… ………………………………………………………………………..……………………………...……………………………………………....…… (nazwa (firma) i dokładny adres Oferenta/Oferentów) (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy i dokładne adresy wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) tel………………………… fax………………….… e-mail do korespondencji: ………………………….………….……………………. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie i na zasadach szczegółowo określonych w Zapytaniu Ofertowym. 1. OFERUJEMY realizację przedmiotu umowy w pełnym jej zakresie określonym w Załącznikach nr 1 i 2 do Zapytania ofertowego za całkowitą cenę netto: .......................................... zł (słownie:…………………………………………………………….. zł …/100), wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ................... Stawka podatku VAT wynosi …………………………….. Cena całkowita brutto wynosi ........................................................ zł (słownie: ……………………………………………………………. zł …./100); na cenę całkowitą składają się: LP Nazwa/Przedmiot 1 Etap I 2 Etap II 3 Etap III Wynagrodzenie stawka VAT netto (zł) (zł) Wynagrodzenie brutto (zł) * Oferent powinien podać zryczałtowane wynagrodzenie należne za dany etap. Dodatkowo Oferent powinien podać poszczególne składniki ceny w rozbiciu na: LP Nazwa/Przedmiot 1 Zakup systemu - instalacja rozwiązania serwerowego 2 Zakup 5 licencji do korzystania z narzędzia do mapowania procesów (licencje pływające) 3 Zakup pozostałych modułów (szczegółowy opis znajduje się w OPZ rozdział VII pkt 5.3) 4 Cena netto (zł) Zakup modułu umożliwiającego w spersonalizowany sposób dostęp do wybranych modeli (szczegółowy opis znajduje się w OPZ rozdział VII pkt 5.4) 5 Zakup usługi maintenance obejmującej składniki opisane w pkt. 1,2, 3 i4 wyżej w okresie 3 lat 6 Zakup rozszerzenia usługi maintenance (tylko w pierwszym roku wsparcia) o możliwość skorzystania z usług obejmujących prace konfiguracyjne, integracyjne lub szkoleniowe w wymiarze 2MD/miesiąc – łącznie 192 godzin w okresie rocznego wsparcia. W ramach łącznej puli 192 roboczogodzin proszę o podanie: 7 Ceny 1 roboczodnia pracy (1MD) konsultantów świadczących usługi w zakresie konfiguracji i kastomizacji biznesowej Systemu. stawka VAT (zł) Cena brutto (zł) 8 Ceny 1 roboczodnia pracy (1MD) konsultantów świadczących usługi w zakresie szkolenia Administratorów Biznesowych czy Analityków Procesów (wraz z usługą superwizji). _____________________dn. ________________ __________________________________ /pieczęć Oferenta/ ___________________________________________ /czytelny podpis i pieczęć osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Oferenta/ Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego nr 17/01/IT/2016 .......................................................... (pieczęć Oferenta) OŚWIADCZENIE OFERENTA O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego dotyczące zakupu Systemu zarządzania procesami biznesowymi ,,PKP Intercity’’ S.A., wraz z usługą wdrożenia oraz szkoleń z zakresu: obsługi systemu, mapowania i zarządzania procesami, w imieniu reprezentowanego(nych) przeze mnie (przez nas) Oferenta(ów) oświadczam(y), że: 1) posiadam(y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 2) posiadam(y) wiedzę i doświadczenie niezbędnych do wykonania zamówienia, 3) dysponuję(my) niezbędnym potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) znajduję(my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do wykonania zamówienia. 5) Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków składam/my wraz z ofertą dokumenty wymagane postanowieniami Zapytania Ofertowego. ……........................... dn. ....................... …………………………………………………… (podpis Oferenta) Załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego nr 17/01/IT/2016 .......................................................... (pieczęć Oferenta) OŚWIADCZENIE OFERENTA O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania dotyczące zakupu Systemu zarządzania procesami biznesowymi ,,PKP Intercity’’ S.A., wraz z usługą wdrożenia oraz szkoleń z zakresu: obsługi systemu, mapowania i zarządzania procesami, w imieniu reprezentowanego przeze mnie (przez nas) Oferenta (ów) oświadczam (y), iż brak jest podstaw do wykluczenia Oferenta z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa poniżej: a) PKP IC rozwiązało albo wypowiedziało Umowę albo odstąpiło od Umowy / Zamówienia, z powodu okoliczności, za które Oferent ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie, wypowiedzenie Umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert. b) Oferent w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania uchylił się od zawarcia z PKP IC Umowy w sprawie zamówienia w sytuacji, gdy jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. c) Oferent wyrządził szkodę nie wykonując Umowy / Zamówienia lub wykonując je nienależycie w okresie 3 lat przed prowadzonym Postępowaniem. d) w stosunku do Oferenta otwarto likwidację, złożono wniosek o ogłoszenie upadłości lub ogłoszono upadłość. e) Oferent nie spełnił warunków udziału w postępowaniu, nie złożył wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w zapytaniu ofertowym i nie uzupełnił, nie wyjaśnił dokumentów w wymaganym terminie. f) Oferent złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania. g) Oferent należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U Nr 50, poz. 331 z późn. zm) złożył odrębne oferty chyba że wykażą, że istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Oferentami. h) Oferent wykonywał bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas RFI lub posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tego Oferenta w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji. ……........................... dn. ....................... …………………………………………………… (podpis Oferenta) Załącznik nr 7A do Zapytania Ofertowego nr 17/01/IT/2016 .......................................................... (pieczęć Oferenta) Dotyczy części a) WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH ZAMÓWIEŃ Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu Systemu zarządzania procesami biznesowymi ,,PKP Intercity’’ S.A., wraz z usługą wdrożenia oraz szkoleń z zakresu: obsługi systemu, mapowania i zarządzania procesami, przedstawiam poniższy wykaz wykonanych lub wykonywanych zamówień: Lp. Opis zrealizowanej/ realizowanej Umowy (proszę napisać czego umowa dotyczy) Nazwa i adres Zamawiającego, z którym Oferent miał/ma zawarta Umowę Termin realizacji Umowy Wartość netto w zł Umowy Rozpoczęcie dzień, m-c, rok Zakończeni e dzień, mc, rok Wielkość przedsiębiorstwa, z którą została podpisana umowa Proszę podać ile firma zatrudnia osób 1 2 3 1………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………. Data i podpis Oferenta Załącznik nr 7B do Zapytania Ofertowego nr 17/01/IT/2016 .......................................................... (pieczęć Oferenta) Dotyczy części b) OŚWIADCZENIE O DYSPONOWANIU NARZĘDZIEM INFORMATYCZNYM Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania dotyczące zakupu Systemu zarządzania procesami biznesowymi ,,PKP Intercity’’ S.A., wraz z usługą wdrożenia oraz szkoleń z zakresu: obsługi systemu, mapowania i zarządzania procesami, w imieniu reprezentowanego przeze mnie (przez nas) Oferenta (ów) oświadczam (y), iż dysponujemy narzędziem informatycznym klasy BPM pozwalającym na wdrożenie w PKP Intercity S.A. zarządzania procesowego. Opis wymagań spełnia/nie spełnia znajduję się w Formularzu oferty Formalnomerytorycznej. ……........................... dn. ....................... …………………………………………………… (podpis Oferenta) Załącznik nr 7C do Zapytania Ofertowego nr 17/01/IT/2016 .......................................................... (pieczęć Oferenta) Dotyczy części c) WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH POTENCJAŁ MERYTORYCZNY DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA L.p Imię i nazwisko Opis zrealizowanych/ realizowanych podobnych wdrożeń Opis doświadczenia Rola w projekcie dla zawodowego ,,PKP Intercity'' S. A. 1 2 3 *Proszę dołączyć do wykazu CV pracowników. _____________________dn. ________________ __________________________________ ___________________________________________ /pieczęć Oferenta/ /czytelny podpis i pieczęć osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Oferenta/ Załącznik nr 7 D do Zapytania Ofertowego nr 17/01/IT/2016 .......................................................... (pieczęć Oferenta) Dotyczy części d) WYKAZ LISTY PODMIOTÓW W CELU ODBYCIA WIZYTY REFERENCYJNEJ Lp. Nazwa Podmiotu Adres siedziby 1 Zakres punktowy 5 pkt 2 10 pkt 3 15 pkt 4 20 pkt Punktacja* *Kolumna z punktacją nie wymaga uzupełnienia. Uzupełnia Zamawiający. _____________________dn. ________________ __________________________________ ___________________________________________ /pieczęć Oferenta/ /czytelny podpis i pieczęć osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu Oferenta/