Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Transcript

  COLONIILEBULGARILOR ÎN BASARABIA (1774–1856)    C   O   L   O   N   I   I   L   E   B   U   L   G   A   R   I   L   O   R    Î   N    B   A   S   A   R   A   B   I   A    (   1   7   7   4  –   1   8   5   6   ) Ivan DUMINICA    I  v  a  n   D   U   M   I   N   I   C   A Ivan DUMINICA S-a n ăscut la 1 august 1988, în satul Tvardiţa, r-nul Taraclia, Republica Moldova. Şi-a făcut studiile la Şcoala Medie nr. 4 din or. Cea - dâr-Lunga (1995-1998), Gimnaziul (1998-2004) şi Liceul Teoretic (2004-2007) din s. Tvardiţa. În anii 2007-2010 a fost student al Facultăţii de Istorie şi Filosoe la Universi - tatea de Stat din Moldova. A urmat masteratul la Faculta - tea de Istorie a Universităţii din Veliko Târnovo „Sf. Chiril şi Metodie”, Republica Bulgaria (2010-2011). A făcut două doctorate: la Universitatea din Veliko Târnovo „Sf. Chiril şi Metodie” (2011-2014) şi la Universitatea de Stat din Moldo - va (2011-2015), obţinând titlul ştiinţic de doctor în istorie. Din   anul 2013 este cercetător ştiinţic în cadrul Grupului „Etnologia bulgarilor” la Centrul de Etnologie al Institutului Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.Este membru al Consiliului de administrare al Societăţii Ştiinţice a Bulgariştilor din Republica Moldova.Domeniul de interes include cercetarea istoriei bulgarilor din Basarabia în seco - lele XIX - XX.Este autor şi coautor a trei monograi: • Храм Успения Божией Матери cела Кирсово. Исторические аспекты    [Biserica Adormirii Maicii Domnului din satul Chirsovo. Aspecte istorice], Chişinău, 2012; • Тараклии – 200 лет  [Taraclia la 200 de ani]. Vol. I. 1813-1940  , Chişinău, 2013 (coautor Nicolai Cervencov); • Българските преселници в Бесарабия в края на XVIII – първата половина на XIX век в историографията  [Imigranţii bulgari din Basarabia la sfârşitul sec. XVIII –  începutul sec. XIX în istoriograe], Chişinău, 2015. Este alcătuitor a patru culegeri de studii: • България: метрополия и диаспора. Cборник по случай 65-годишнина на д.и.н. Николай Червенков  [Bulgaria: metropola şi diaspora. Dedicat aniversării a 65 de ani ai dr. hab. Nicolai Cervencov], Chişinău, 2013; • Петър Кайряк, Тараклия и Тараклийци [Petăr Caireac, Taraclia şi taraclienii], Chişinău, 2014 (coalcătuitor N. Cervencov); • Бесарабските българи: история, култура и език   [Bulgarii basarabeni: isto - rie, cultură şi limbă], Chişinău, 2014;• Молдовско-Български връзки: история и култура / Relaţiile moldo-bulgare: istorie şi cultură. Chişinău, 2016 (coalcătuitor N. Cervencov).  I NSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL AL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A MOLDOVEISOCIETATEA ȘTIINȚIFICĂ A BULGARIȘTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA Ivan DUMINICA COLONIILE BULGARILOR  }N BASARABIA   (1774-1856) Chişinău, 2017  Lucrarea a fost recomandată pentru publicare de către Consiliul științic al Institutului Patrimoniului Cultural al AȘM (procesul-verbal nr. 5 din 20 iunie 2017).Lucrarea a fost aprobată spre publicare de către Consiliul de administrare al Societății Științice a Bulgariștilor din Republica Moldova (procesul-verbal nr. 19 din 22 septembrie 2017). Redactori științici: Ion GUMENÂI, doctor habilitat, conferențiar Nicolai CERVENCOV, doctor habilitat, profesor universitar  Recenzenți: Victor ȚVIRCUN, doctor habilitat, profesor universitar Valentin TOMULEȚ, doctor habilitat, profesor universitar  Redactori-cartogra: Dorin LOZOVANU, doctor, conferențiar Călin PANTEA Redactor: Lilia TOMAPe coperta:Familie de bulgari din satul Chiriutnea, județul Tighina (astăzi, satul Cor-ten, raionul Taraclia), în prima jumătate a secolului al XX-lea (din arhiva per-sonală a dnei Ana Kobzeva-Putarova) DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CĂRŢIIDuminica, Ivan.Coloniile bulgarilor în Basarabia (1774-1856) / Ivan Duminica; red. şt.: Ion Gume-nâi, Nicolai Cervencov; Inst. Patrimoniului Cultural al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Soc. Şt. a Bulgariştilor din Rep. Moldova. – Chişinău: S. n., 2017 (Tipogr. «Lexon-Prim»).  – 384 p.: il., tab.Rez.: lb. engl., bulg., rusă. – Bibliogr.: p. 227-253 (450 tit.). – Referinţe bibliogr.  în subsol. – 500 ex.ISBN 978-9975-139-27-4. CZU 94(=163.2)(478) D 90  Aprobat de Comisia de selecție pentru editarea cărții naționale și editat cu contribuția Ministerului Culturii   CUPRINS LISTA TABELELOR, DIAGRAMELOR ȘI HĂRȚILOR .............................. 4LISTA ABREVIERILOR ............................................................ 5DIN PARTEA REDACTORILOR ȘTIINȚIFICI (Ion Gumenâi, Nicolai Cervencov) ............................................................ 7INTRODUCERE ............................................................ 11 Capitolul 1.  ISTORIOGRAFIA ŞI SURSELE ISTORICE REFERITOARE LA COLONIILE BULGARE DIN BASARABIA  ÎN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA .................................. 16§ 1.1. Istoriograa privind coloniştii bulgari din Basarabia .................... 16§ 1.2. Sursele istorice ........................................................... 30 Capitolul 2 . IMIGRAREA BULGARILOR ÎN BASARABIA ÎNPRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA ....................................... 53§ 2.1. Premisele emigrării bulgarilor din Imperiul Otoman la sfârşitul secolului al ХVІІІ-lea – începutul secolului al XIX-lea .............. 53§ 2.2. Imigrarea bulgarilor în regiunea dintre Nistru şi Prut în timpul războiului ruso-turc din 1806-1812 ............................................. 71§ 2.3. Migraţia internă a bulgarilor din Basarabia în anii 1812-1828 ............................................................ 85§ 2.4. Colonizarea Basarabiei de Sud de către bulgari în timpul şi după războiul ruso-turc din 1828-1829 ................................... 102 Capitolul 3.  DEZVOLTAREA SOCIAL-ECONOMICĂ A COLONIŞTILOR BULGARI ÎN BASARABIA (1812-1856) ........................ 122§ 3.1. Statutul coloniştilor bulgari în Basarabia în componenţa Imperiului Rus ............................................................ 122§ 3.2. Rolul bulgarilor în viaţa economică a Sudului Basarabiei ........... 151 Capitolul 4.  BISERICA ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTUL ÎN COLONIILE BULGARE BASARABENE ÎN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA ......... 182§ 4.1. Inuenţa bisericii asupra vieţii spirituale a bulgarilor din Basarabia ............................................................ 182§ 4.2. Sistemul de învăţământ în coloniile bulgare ............................... 208CONCLUZII ............................................................ 224BIBLIOGRAFIE ............................................................ 227 ANEXE ............................................................ 254GLOSAR ............................................................ 346РЕЗЮМЕ (în limba bulgară) ............................................................ 350SUMMARY (în limba engleză) ............................................................ 361РЕЗЮМЕ (în limba rusă) ............................................................ 371  Ivan DUMINICA 4 Lista tabeIeIor, diagrameIor [i h=r\i²or Tabelul 1.  Date statistice privind imigranţii bulgari din sud-estul Ţării Moldovei (octombrie 1811) ................................................................. 254 Tabelul 2.  Date statistice referitoare la numărul bulgarilor în Basarabia (1811-1901) ................................................................................................ 256 Tabelul 3.  Lista întocmită de comisia lui A. Iuşnevski în perioada 6 aprilie – 13 iulie 1816 ................................................................ 258 Tabelul 4.  Extracte din listele imigranţilor transdanubieni din ţinuturile Codru, Bender, Greceni şi Hotărniceni, întocmite în 1816 ........... 259 Tabelul 5.  Coloniile care au intrat în ocoalele îninţate pentru bulgari în 1819 ................................................................................. 261 Tabelul 6.  Lista bulgarilor din oraşul Târnovo care în februarie 1830 au imigrat în oraşul Akkerman ......................................................................... 262 Tabelul 7.  Numărul coloniștilor transdanubieni conform Catagraei (Recensământului scal) din 1835 ............................................................. 264 Tabelul 8.  Numărul vitelor și inventarul agricol în gospodăriile coloniștilor transdanubieni (25 august 1837) .............................................. 268 Tabelul 9.  Numărul de mori şi de războaie de ţesut în unele colonii bulgare din Basarabia în 1837-1842 .......................................................... 272 Tabelul 10.  Numărul de preoţi din coloniile imigranţilor transdanubieni  în anul 1824 ................................................................................................ 272 Tabelul 11.  Bisericile din coloniile imigranţilor transdanubieni din Basarabia în anii 1810-1850 ....................................................................... 274 Tabelul 12.  Numărul de copii ai coloniştilor bulgari, care frecventau şcoala în anii 1840-1852 ................................................... 276 Tabelul 13.  Structura etnică a coloniilor imigranților transdanubieni în 1844 ............................................................................... 277 Tabelul 14.  Localitățile ce faceau parte din circumscripțiile coloniale ale imigranților transdanubieni în Basarabia (1819-1856) .......................... 281 Diagrama 1.  Evoluţia numărului bulgarilor în Basarabia (1811-1911) ........ 258 Diagrama 2.  Evoluţia numărului de elevi în şcolilecoloniştilor bulgari (1840-1852) .................................................................. 276 Harta 1.  Basarabia/Bugeac localitățile coloniștilor transdanubieni după data întemeierii .................................................................................. 381 Harta 2.  Basarabia/Bugeac harta etnică a localităților coloniștilor transdanubieni, 1844 .................................................................................. 382 Harta 3.  Basarabia/Bugeac harta etnică pe ocoale a coloniștilor transdanubieni, 1844 .................................................................................. 383 Harta 4.  Basarabia/Bugeac structura pe sexe a populației localităților coloniștilor transdanubieni, 1844 ................................................................ 384