Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Est Gest Jud Tl 29

Descripción: EST GEST JUD TL 29

   EMBED


Share

Transcript

QLIN 75 [rcflscs lsplfen`ls? L` prcflsc icjetcrec. Fcjflptc y fnrnftlréstefns. Fnscs lj qul prcflal. Fcipltljfen. [rcflaeieljtc? pltefeöj ejefen` y acfuiljtcs. Naieseöj. Wlqulreieljtc al pnbc y pcseg`ls fcjauftns al` alinjanac. @n trnjshcrinfeöj al` prcflaeieljtc. @n fcsn  ouzbnan. L` prcflsc icjetcrec lurcplc. L` ouefec fnigenrec. Fcjflptc y fnrnftlréstefns. Jnturn`lzn. Fnscs lj qul prcflal. Fcipltljfen. [rcflaeieljtc. @n sljtljfen scgrl `n cpcsefeöj y su lhefnfen WLHLWLJFENV @LBEV@NQEXNV @ly >/7;;;, al 2 al ljlrc, al Ljouefenieljtc Feve`, fuyn ÿ`tein icaehefnfeöj sl mn prcaufeac pcr @ly 2/7;>2, al 7 al jcveligrl, pcr `n qul sl ejfcrpcrn n` craljnieljtc ouréaefc lspnþc` `n Aerlftevn 7;>6/>>/\L, al` [nr`niljtc Lurcplc y al` Fcjsloc, al 7> al inyc al 7;>6, rl`ntevn n `n rlsc`ufeöj n`tlrjntevn al `etebecs lj intlren al fcjsuic Wlb`niljtc (FL) j¿ >=58/7;;8 al` [nr`niljtc Lurcplc y al` Fcjsloc, al >7 al aefeligrl al 7;;8, pcr l` qul sl lstng`lfl uj prcflsc icjetcrec lurcplc, fuyn ÿ`tein icaehefnfeöj al mn prcaufeac pcr Wlb`niljtc Al`lbnac (\L) 7;>2/>78; al `n Fcieseöj, al >5 al oujec al 7;>2, pcr l` qul sl sustetuyl l` njlxc E al` Wlb`niljtc (FL) j.¿ >=58/7;;8 al` [nr`niljtc Lurcplc y al` Fcjsloc pcr l` qul sl lstng`lfl uj prcflsc icjetcrec lurcplc @ly >5/>5=<, al >8 al Ou`ec, fnigenren y al` fmlqul, fuyn ÿ`tein icaehefnfeöj sl mn prcaufeac pcr @ly ><, al 7 al ou`ec, al `n Ouresaeffeöj Xc`ujtnren Wln` Alfrltc @lbes`ntevc >/>556, al 71 al slpteligrl, pcr l` qul sl nprulgn l` Qlxtc Wlhujaeac al `n @ly al` Eipulstc scgrl Qrnjsiesecjls [ntreicjen`ls  y Nftcs Ouréaefcs Acfuiljtnacs, fuyn ÿ`tein icaehefnfeöj sl mn prcaufeac  pcr `n @ly 6/7;>2, 6/7;>2, al 72 al oujec, al [rlsupulstcs [rlsupulstcs Bljlrn`ls al` Lstnac pnrn pnrn l` nþc 7;>2 CGOLQEXCV Fcjcflr `ns fnrnftlréstefns al` prcflaeielj prcflaeieljtc tc icjetcrec lspnþc` y lurcplc Vnglr lj quå fnscs f nscs l` prcflaeieljtc icjetcrec pulal trnjshcrinrsl lj ouefec vlrgn` y craejnrec Vnglr föic sl nrtefu`n l` ouefec fnigenrec y nprljalr sus fnrnftlréstefns [rcflsc icjetcrec. Ouefec fnigenrec >. L@ [WCFLVC ICJEQCWEC. FCJFL[QC U FNWNFQLWÉVQEFNV. FNVCV LJ ^\L [WCFLAL. FCI[LQLJFEN. [WCFLAEIELJQC? [LQEFEÖJ EJEFEN@ U ACF\ILJQCV. NAIEVEÖJ. WL^\LWEIELJQC AL [NBC U [CVEG@LV FCJA\FQNV AL@ ALINJANAC. @N QWNJVHCWINFEÖJ AL@ [WCFLAEIELJQC. @N FCVN O\_BNAN. L@ [WCFLVC ICJEQCWEC L\WC[LC >.> Fcjflptc y fnrnftlréstefns N. Fcjflptc [rcflsc alf`nrntevc lsplfen` qul teljl pcr hejn`eana `n rîpean cgtljfeöj al rlsc`ufeöj fcj hulrzn al fcsn ouzbnan qul rlfcjczfn uj tétu`c lolfutevc lj `n sc`n gnsl al qul l` nftcr prlsljtl oujtc n `n sc`efetua al ejefec, acfuiljtc al` qul pulan alaufersl `n lxestljfen al aluan aejlrnren, altlriejnan, vljfean, `equean y lxebeg`l4 y al qul l` alinjanac jc sl cpcjbn n `n sc`efetua. G. Fnrnftlréstefns Fcjheburnac fcic uj prcflsc lsplfen` qul prltljal nipnrnr n `cs nfrllacrls, n hej al qul ljfuljtrlj prcjtn snteshnffeöj al su fråaetc hrljtl n aluacrls qul jc lstîj lj fcjaefecjls al aesfuter `n flrtlzn al lstl, Fcrrln Al`fnssc slþn`n `ns sebueljtls fnrnftlréstefns? - Ls uj prcflsc lsplfen`. - Ls uj prcflsc p`ljnrec rîpeac (anac l` vn`cr al fcsn ouzbnan al `n sljtljfen aeftnan lj å` y su lstrufturn prcflaeiljtn` rlaufean). - Vl fnrnftlrezn pcr `n ejvlrseöj al` fcjtrnaeftcrec, sl alsp`nzn n` alinjanac `n ejefentevn al prcvcfnr l` prcflsc alf`nrntevc craejnrec se jc rlfcjcfl `n aluan. - Qeljl pcr cgoltc actnr n` nftcr al tétu`c lolfutevc scgrl l` fråaetc injehlstnac. injehlstnac. - L` aluacr teljl `n fnrbn al fcipnrlflr y cpcjlrsl pnrn lvetnr qul `n cralj al pnbc pnbc sl lietn pcr l` tregujn` sej su nuaeljfen. - Lxebl qul `n aluan qul sl rlf`nin sln aejlrnren, altlriejnan, vljfean, `équean `équean y lxebeg`l. lxebeg`l. >.7 Fnscs lj qul prcflal [carî nfuaer n` prcflsc icjetcrec quelj prltljan al ctrc l` pnbc al aluan aejlrnren al fun`quelr eipcrtl, `équean, altlriejnan, vljfean y lxebeg`l, funjac `n aluan sl nfrlaetl al n`bujn al `ns hcrins sebueljtls? >.ª Ilaenjtl acfuiljtcs, fun`quelrn qul sln su hcrin y f`nsl c l` scpcrtl hésefc lj qul sl s l ljfuljtrlj, qul npnrlzfnj herinacs pcr l` aluacr c fcj su sl``c, eiprcjtn c inrfn c fcj fun`quelr ctrn slþn`, hésefn c l`lftröjefn. 7.ª Ilaenjtl hnfturns, n`gnrnjls al ljtrlbn, flrtehefnfecjls, tl`lbrnins, tl`lhnx c fun`lsquelrn ctrcs acfuiljtcs qul, nuj uje`ntlrn`iljtl frlnacs pcr l` nfrllacr, slnj al `cs qul mngetun`iljtl acfuiljtnj `cs fråaetcs y aluans lj rl`nfecjls al `n f`nsl qul npnrlzfn lxestljtl ljtrl nfrllacr y aluacr. laetcren`    }         flp 1;5 [rcflaeieljtcs [rcflaeielj tcs Ouaefen`ls. G) [rcflaeieljt [rcflaeieljtcs cs Feve`ls. Qlin 75 Vej plrouefec al `c aespulstc njtlrecriljtl y funjac sl trntl al aluans qul rlÿjnj `cs rlquesetcs lstn g`lfeacs lj aefmc npnrtnac, pcarî tnigeåj nfuaersl n` prcflsc prcflsc icjetcrec, pnrn l` pnbc pnbc al tn`ls aluans, aluans, lj `cs fnscs sebueljtls? >.¿ Funjac, oujtc n` acfuiljtc lj qul fcjstl `n aluan, sl npcrtlj acfuiljtcs fcilrfen`ls qul nfrlaetlj ujn rl`nfeöj njtlrecr aurnalrn. 7.¿ Funjac `n aluan sl nfrlaetl ilaenjtl flrtehefnfecjls al eipnbc al fnjteanals algeans lj fcjflptc al bnstcs fciujls al Fciujeanals al prcpeltnrecs al ejiulg`ls urgnjcs. Qn`ls acfuiljtcs sl npcrtnrîj lj `n hcrin bljlrn` altlriejnan lj `n @LF? - @cs acfuiljtcs pÿg`efcs pÿg`efcs ilaenjtl fcpen seip`l (nrt. 782). - @cs acfuiljtcs prevnacs ilaenjtl crebejn`ls c fcpen nutljtefnan, nutljtefnan, sn`vc fcjhcrieana al` alinjanac lj qul vn`arî `n fcpen fc pen seip`l (nrt. 78=). >.6 Fcipltljfen N. Qlrretcren` Vlrî lxf`usevniljtl fcipltljtl pnrn l` prcflsc icjetcrec l` Ouzbnac al >ª Ejstnjfen al` aciefe`ec c rlsealjfen al` aluacr c, se jc hulrlj fcjcfeacs, l` al` `ubnr lj qul l` aluacr puaelrn slr mn``nac n lhlftcs al` rlqulreieljtc al pnbc pcr l` Qregujn`, sn`vc qul sl trntl al `n rlf`ninfeöj al aluan n qul sl rlhelrl l` jÿilrc 7.¿ al` npnrtnac 7 al` nrtéfu`c =>7 (eipnbc al fnjteanals algeans lj fcjflptc al bnstcs fciujls al Fciujeanals al prcpeltnrecs al ejiulg`ls urgnjcs), lj fuyc fnsc slrî tnigeåj fcipltljtl l` Ouzbnac al` `ubnr lj acjal ac jal sl mn``l `n hejfn, n l`lffeöj al` sc`efetnjtl. s c`efetnjtl. Lj tcac fnsc, jc slrîj al np`efnfeöj `ns jcrins scgrl suieseöj lxprlsn c tîfetn fcjtljeans lj `n slffeöj 7.ª al` fnpétu`c EE al` Qétu`c EE al` @egrc E. Ve, trns `n rln`eznfeöj al `ns fcrrlspcjaeljtls nvlrebunfecjls pcr l` @ltrnac al `n Naiejestrnfeöj al  Oustefen scgrl l` aciefe`ec c rlsealjfen, lstns scj ejhruftucsns c l` aluacr ls `cfn`eznac lj ctrc pnrteac  ouaefen`, l` oulz aeftnrî nutc anjac pcr pcr tlriejnac l` prcflsc, prcflsc, mnfeljac fcjstnr tn` ferfujstnjfen ferfujstnjfen y rlslrvnjac n` nfrllacr l` alrlfmc n ejstnr al julvc l` prcflsc njtl l` Ouzbnac fcipltljtl. G. Hujfecjn` @n fcipltljfen hujfecjn` pnrn alspnfmnr `n lolfufeöj alrevnan al` prcflsc icjetcrec fcjtrn l` aluacr qul jc pnbn c sl cpcjl fcrrlspcjal n` oulz qul lieteö `n cralj al pnbc fcjvlrtean lj lolfutevn. >.1 [rcflaeieljtc? pltefeöj ejefen` y acfuiljtcs. Naieseöj. Wlqulreieljtc al pnbc y pcseg`ls fcjauftns al` alinjanac. @n trnjshcrinfeöj al` prcflaeieljtc N. [ltefeöj ejefen` y acfuiljtcs acfuiljtcs L` prcflaeieljtc icjetcrec fciljznrî pcr pltefeöj al` nfrllacr lj `n qul sl lxprlsnrîj `n ealjteana al` aluacr, l` aciefe`ec c aciefe`ecs al` nfrllacr y al` aluacr c l` `ubnr lj qul rlseaelrnj c puaelrnj slr mn``nacs y l` creblj y funjtén al `n aluan, nfcipnþîjacsl l` acfuiljtc c acfuiljtcs n qul sl rlhelrl l` nrtéfu`c =>7 al `n @LF. Ls alfer? - Acfuiljtcs, fun`quelrn qul sln su hcrin y f`nsl c l` scpcrtl hésefc lj qul sl ljfuljtrlj, qul npnrlzfnj herinacs pcr l` aluacr c fcj su sl``c, eiprcjtn c inrfn c fcj fun`quelr ctrn slþn`, hésefn c l`lftröjefn. 1>;   laetcren`    }         flp [rcflsc icjetcrec. Ouefec fnigenrec - Hnfturns, n`gnrnjls al ljtrlbn, flrtehefnfecjls, tl`lbrnins, tl`lhnx c fun`lsquelrn ctrcs acfuiljtcs qul, nuj uje`ntlrn`iljtl frlnacs pcr l` nfrllacr, slnj al `cs qul mngetun`iljtl acfuiljtnj `cs fråaetcs y aluans lj rl`nfecjls al `n f`nsl qul npnrlzfn lxestljtl ljtrl nfrllacr y aluacr. - Acfuiljtcs fcilrfen`ls qul sl npcrtlj oujtc n` acfuiljtc lj qul fcjstl `n aluan y nfrlaetlj ujn rl`nfeöj njtlrecr aurnalrn. - Flrtehefnfecjls al eipnbc al fnjteanals algeans lj fcjflptc al bnstcs fciujls al Fciujeanals al prcpeltnrecs al ejiulg`ls urgnjcs. @n pltefeöj pcarî lxtljalrsl lj eiprlsc c hcriu`nrec qul hnfe`etl `n lxprlseöj al `cs lxtrlics njtlrecrls. (Nprcgnac l` ical`c jcrin`eznac nftun`iljtl pcr `n Ejstruffeöj >/7;;7, al < al jcveligrl al 7;;7, al` [`ljc al` FB[O, pcr `n qul sl nprul gnj `cs eiprlscs jcrin`eznacs pnrn su prlsljtnfeöj aerlftn pcr `cs feuananjcs lj `cs supulstcs prlvestcs pcr `n @LF). Ntljfeöj [nrn `n prlsljtnfeöj al `n pltefeöj ejefen` al` prcflaeieljtc icjetcrec jc slrî prlfesc vn`lrsl al prcfurnacr y ngcbnac. G. Naieseöj. Wlqulreieljtc al pnbc y pcseg`ls fcjauftns al` alinjanac n. Naieseöj y rlqulreieljtc Ve `cs acfuiljtcs npcrtnacs fcj `n pltefeöj hulrnj al `cs prlvestcs lj l` npnrtnac 7 al` nrtéfu`c =>7 (acfuiljtcs fcilrfen`ls qul nfrlaetlj ujn rl`nfeöj njtlrecr aurnalrn4 flrtehefnfecjls al eipnbc al fnjteanals algeans lj fcjflptc al bnstcs fciujls al Fciujeanals al prcpeltnrecs al ejiulg`ls urgnjcs) c fcjstetuylrlj uj prejfepec al prulgn al` alrlfmc al` pltefecjnrec, fcjherinac pcr `c qul sl lxpcjbn lj nqul``n, l` @ltrnac al `n Naiejestrnfeöj al Oustefen rlqulrerî n` aluacr pnrn qul, lj l` p`nzc al 7; aéns, pnbul n` pltefecjnrec, nfrlaetîjac`c njtl l` tregujn`, c fcipnrlzfn njtl lstl y n`lbul al hcrin hujanan y ictevnan, lj lsfretc al cpcsefeöj, `ns rnzcjls pcr `ns qul, n su ljtljalr, jc algl, lj tcac c lj pnrtl, `n fnjteana rlf`ninan. Lj fnsc fcjtrnrec anrî fuljtn n` oulz pnrn qul rlsul`vn `c qul fcrrlspcjan scgrl `n naieseöj n trîietl al `n pltefeöj ejefen`. L` rlqulreieljtc sl jctehefnrî lj `n hcrin prlvestn lj l` nrtéfu`c >8> al `n @LF (pcr ilaec al ljtrlbn al fcpen al `n rlsc`ufeöj c al fåau`n), fcj nplrfegeieljtc al qul, al jc pnbnr je fcipnrlflr n`lbnjac rnzcjls al `n jlbntevn n` pnbc, sl alspnfmnrî fcjtrn å` lolfufeöj slbÿj `c prlvljeac lj l` nrtéfu`c sebueljtl. Vc`c sl naieterî l` rlqulreieljtc n` alinjanac pcr ilaec al laeftcs lj l` supulstc rlbu`nac slbueaniljtl. Lj `ns rlf`ninfecjls al aluan n qul sl rlhelrl l` jÿilrc 7.¿ al` npnrtnac 7 al` nrtéfu`c =>7 (eipnbc al fnjteanals algeans lj fcjflptc al bnstcs fciujls al Fciujeanals al prcpeltnrecs al ejiulg`ls urgnjcs), `n jctehefnfeöj alglrî lhlftunrsl lj l` laetcren`    }         flp 1>> [rcflaeieljtcs [rcflaeielj tcs Ouaefen`ls. G) [rcflaeieljt [rcflaeieljtcs cs Feve`ls. Qlin 75 aciefe`ec prlveniljtl alsebjnac pcr l` aluacr pnrn `ns jctehefnfecjls y fetnfecjls al tcan éjac`l rl`nfecjnans fcj `cs nsujtcs al `n fciujeana al prcpeltnrecs. Ve jc sl mugelrl alsebjnac tn` aciefe`ec, sl ejtljtnrî `n fciujefnfeöj lj l` pesc c `cfn`, y se tnipcfc puaelrl mnflrsl lhlftevn al lstl icac, sl `l jctehefnrî fcjhcril n `c aespulstc lj l` nrtéfu`c >81 al `n @LF (fciujefnfeöj laeftn`). Ve al `n acfuiljtnfeöj npcrtnan fcj `n pltefeöj sl alsprljal qul `n fnjteana rlf`ninan jc ls fcrrlftn, l` @ltrnac al `n Naiejestrnfeöj al Oustefen anrî trns`nac n` oulz, quelj, lj su fnsc, ilaenjtl nutc pcarî p`njtlnr n` pltefecjnrec nflptnr c rlfmnznr ujn prcpulstn al rlqulreieljtc al pnbc pcr l` eipcrtl ejhlrecr n` ejefen`iljtl sc`efetnac qul lsplfehequl. Lj `n prcpulstn, sl alglrî ejhcrinr n` pltefecjnrec al qul, se lj uj p`nzc jc suplrecr n >; aéns jc ljvén `n rlspulstn c `n iesin ls al rlfmnzc, sl `l tljarî pcr alsesteac. Ve `n rlf`ninfeöj al `n aluan sl hujanrn lj uj fcjtrntc ljtrl uj liprlsnrec c prchlsecjn` y uj fcjsuieacr c usunrec, l` @ltrnac al `n Naiejestrnfeöj al Oustefen, prlveniljtl n lhlftunr l` rlqulreieljtc, anrî fuljtn n` oulz pnrn qul pulan nprlfenr l` pcseg`l fnrîftlr ngusevc al fun`quelr f`îusu`n qul fcjstetuyn l` hujaniljtc al `n pltefeöj c qul mugelsl altlriejnac `n fnjteana lxebeg`l. L` oulz lxniejnrî al chefec se n`bujn al `ns f`îusu`ns qul fcjstetuyl l` hujaniljtc al `n pltefeöj c qul mugelsl altlriejnac `n fnjteana lxebeg`l pulal slr fn`ehefnan fcic ngusevn. Funjac nprlfenrl qul n`bujn f`îusu`n pulal slr fn`ehefnan fcic tn`, anrî nuaeljfen pcr fejfc aéns n `ns pnrtls. Céans lstns, rlsc`vlrî `c prcflaljtl ilaenjtl nutc aljtrc al `cs fejfc aéns sebueljtls. [nrn aefmc trîietl jc slrî prlflptevn `n ejtlrvljfeöj al ngcbnac je al prcfurnacr. Al lsteinr l` fnrîftlr ngusevc al n`bujn al `ns f`îusu`ns fcjtrnftun`ls, l` nutc qul sl aeftl altlriejnrî `ns fcjslfuljfens al tn` fcjsealrnfeöj nfcranjac, gelj `n eiprcflaljfen al `n prltljseöj, gelj `n fcjtejunfeöj al` prcflaeieljtc sej np`efnfeöj al `ns fcjsealrnans ngusevns. Ve l` tregujn` jc lsteinsl `n lxestljfen al f`îusu`ns ngusevns, `c alf`nrnrî nsé y l` @ltrnac al `n Naiejestrnfeöj al Oustefen prcflalrî n rlqulrer n` aluacr lj `cs tåriejcs prlvestcs njtlrecriljtl. L` nutc qul sl aeftl slrî aerlftniljtl npl`ng`l lj tcac fnsc. g. [cseg`ls fcjauftns al` alinjanac • Jc fcipnrlflr  Ve l` aluacr jc ntljaelrl l` rlqulreieljtc al pnbc c jc fcipnrlfelrl, l` @ltrnac al `n Naiejestrnfeöj al Oustefen aeftnrî alfrltc anjac pcr tlriejnac l` prcflsc icjetcrec y anrî trns`nac n` nfrllacr pnrn qul ejstl l` alspnfmc al lolfufeöj, gnstnjac pnrn l``c fcj `n ilrn sc`efetua, sej jlflseana al qul trnjsfurrn l` p`nzc al 7; aéns prlvestc lj l` nrtéfu`c <1= @LF (p`nzc al lsplrn al `n lolfufeöj al rlsc`ufecjls prcflsn`ls c nrgetrn`ls c al nfulracs al ilaenfeöj). Alspnfmnan lolfufeöj, prcslbuerî lstn fcjhcril n `c aespulstc pnrn `n al sljtljfens ouaefen`ls, puaeljac hcriu`nrsl `n cpcsefeöj prlvestn lj lstcs fnscs, plrc l` sc`efetnjtl al` prcflsc icjetcrec y l` aluacr lolfutnac jc pcarîj prltljalr u`tlrecriljtl lj prcflsc craejnrec `n fnjteana rlf`ninan lj l` icjetcrec c `n alvc`ufeöj al `n qul fcj `n lolfufeöj sl cgtuvelrl (fcsn ouzbnan intlren`). Alsal qul sl aeftl l` nutc alspnfmnjac lolfufeöj `n aluan alvljbnrî l` ejtlrås n qul sl rlhelrl l` nrtéfu`c <28 al `n @LF (ejtlrås al `n icrn` prcflsn`? uj ejtlrås njun` ebun` n` al` ejtlrås `lbn` al` aejlrc ejfrliljtnac lj 7 pujtcs c l` qul fcrrlspcjan pcr pnftc al `ns pnrtls c pcr aespcsefeöj lsplfen` al `n `ly). • [nbnr  Ve l` aluacr ntljaelrl l` rlqulreieljtc al pnbc, tnj prcjtc fcic `c nfrlaetl, l` @ltrnac al `n Naiejestrnfeöj al Oustefen nfcranrî l` nrfmevc al `ns nftunfecjls. 1>7   laetcren`    }         flp [rcflsc icjetcrec. Ouefec fnigenrec • Fcipnrlflr y jc pnbnr je cpcjlrsl @cs lhlftcs slrîj `cs iesics qul `cs al `n jc fcipnrlfljfen. • Fcipnrlflr y cpcjlrsl Ve l` aluacr prlsljtnrl lsfretc al cpcsefeöj aljtrc al p`nzc (vlejtl aéns), l` nsujtc sl rlsc`vlrî alhejetevniljtl lj ouefec qul fcrrlspcjan, tljeljac `n sljtljfen qul sl aeftl hulrzn al fcsn ouzbnan. L` lsfretc al cpcsefeöj alglrî er herinac pcr Ngcbnac y [rcfurnacr funjac su ejtlrvljfeöj hulrl jlflsnren pcr rnzöj al `n funjtén, slbÿj `ns rlb`ns bljlrn`ls. Ve `n cpcsefeöj al` aluacr sl hujanrn lj `n lxestljfen al p`uspltefeöj, sl nftunrî rlsplftc al `n fnjteana rlfcjcfean fcic algean fcjhcril n `c qul aespcjl l` npnrtnac slbujac al` nrtéfu`c 7> al `n @LF (pnrn l` n``njnieljtc pnrfen` lj fuyc fnsc, l` tregujn`, n ejstnjfen al` alinjanjtl, pcarî aeftnr al ejilaentc nutc nfcbeljac `ns prltljsecjls qul mnynj seac cgoltc al aefmc n``njnieljtc. Lstl nutc slrî lolfutng`l fcjhcril n `c lstng`lfeac lj `cs nrtéfu`cs <>2 y sebueljtls al `n @LF ∗ls alfer, fcjhcril n `ns rlb`ns al `n lolfufeöj hcrzcsn∗). >.< @n trnjshcrinfeöj al` prcflaeieljtc N. Qrnjshcrinfeöj lj ouefec vlrgn` Eipcrtnjtl @n @LF slþn`n lj su nrtéfu`c =>= qul funjac `n funjtén al `n prltljseöj jc lxflaelrn al `n prcpen al` ouefec vlrgn`, l` @ltrnac al `n Naiejestrnfeöj al Oustefen aeftnrî alfrltc anjac pcr tlriejnac l` prcflsc icjetcrec y nfcranjac slbuer `n trnietnfeöj fcjhcril n `c prlvestc pnrn lstl tepc al ouefec, anjac trns`nac al `n cpcsefeöj n` nftcr, quelj pcarî eipubjnr`n pcr lsfretc lj l` p`nzc al aelz aéns. @ns pnrtls, lj sus rlsplftevcs lsfretcs al cpcsefeöj y al eipubjnfeöj al lstn, pcarîj sc`efetnr `n fl`lgrnfeöj al vestn, sebueljac `cs trîietls prlvestcs lj `cs nrt. 16= y sebueljtls (pnrn l` vlrgn`). Funjac sl rlf`nilj rljtns c fnjteanals algeans pcr l` nrrljantnrec al hejfn urgnjn y lstl hcriu`nrl cpcsefeöj, l` nsujtc sl rlsc`vlrî alhejetevniljtl pcr `cs trîietls al`  ouefec vlrgn vlrgn`, `, fun`qu fun`quelrn elrn qul sln su funjtén. G. Qrnjshcrinfeöj lj ouefec craejnrec Vlbÿj l` fetnac nrtéfu`c =>=.7 @LF, funjac l` eipcrtl al `n rlf`ninfeöj lxflan al `n prcpen al` ouefec vlrgn` (iîs al 8.;;; lurcs)? - Ve l` pltefecjnrec jc ejtlrpuselrn `n alinjan fcrrlspcjaeljtl aljtrc al` p`nzc al uj ils alsal l` trns`nac al` lsfretc al cpcsefeöj, l` `ltrnac al `n Naiejestrnfeöj al  Oustef  Ous tefen en aef aeftnr tnr î alf alfrlt rltc c sc scgrl grlsly sly lja ljac c `ns nft nftunf unfecj ecj ls y fcjaljnjac lj fcstns n` nfrllacr. - Ve prlsljtnrl `n alinjan, lj l` alfrltc pcjeljac hej n` prcflsc icjetcrec nfcranrî anr trns`nac al l``n n` alinj- laetcren`    }         flp 1>6 [rcflaeieljtcs [rcflaeielj tcs Ouaefen`ls. G) [rcflaeieljt [rcflaeieljtcs cs Feve`ls. Qlin 75 anac fcjhcril n `c prlvestc lj `cs nrts. 1;1 y sebueljtls (pnrn l` craejnrec), sn`vc qul jc prcflan su naieseöj, lj fuyc fnsc nfcranrî anr fuljtn n` oulz pnrn qul rlsul`vn `c qul fcrrlspcjan. >.8 @n fcsn ouzbnan Fcic veics (slbÿj l` nrtéfu`c =>=.> @LF), se l` aluacr prlsljtnrl lsfretc al cpcsefeöj aljtrc al p`nzc (7; aéns), l` nsujtc sl rlsc`vlrî alhejetevniljtl lj ouefec qul fcrrlspcjan, tljeljac `n sljtljfen qul sl aeftl hulrzn al fcsn ouzbnan. L` lhlftc al fcsn ouzbnan intlren` sl prlaefn tnigeåj al` nutc qul frln l` tétu`c lolfutevc njtl `n jc cpcsefeöj al` aluacr fcic sl alsprljal al` yn fetnac nrt. =>8.7 @LF acjal sl aefl qul alspnfmnan lolfufeöj, prcslbuerî lstn fcjhcril n `c aespulstc pnrn `n al sljtljfens ouaefen`ls, puaeljac hcriu`nrsl `n cpcsefeöj prlvestn lj lstcs fnscs, plrc l` sc`efetnjtl al` prcflsc icjetcrec y l` aluacr lolfutnac jc pcarîj prltljalr u`tlrecriljtl lj prcflsc craejnrec `n fnjteana rlf`ninan lj l` icjetcrec c `n alvc`ufeöj al `n qul fcj `n lolfufeöj sl cgtuvelrl. [cr `n iesin rnzöj l` alfrltc al` @ltrnac al `n Naiejestrnfeöj al Oustefen nfulral l` scgrlsleieljtc pcr jc ejtlrpcjlrsl `n alinjan lj l` p`nzc al > ils lj l` fnsc prlvestc lj l` nrt. =>=.7 @LF, algl bcznr tnigeåj al `cs lhlftcs al `n fcsn ouzbnan. >.2 L` prcflsc icjetcrec lurcplc L` prcflsc icjetcrec lurcplc sl rebl pcr `c lstng`lfeac lj l` Wlb`niljtc (FL) j¿ >=58/7;;8 al` [nr`niljtc Lurcplc y al` Fcjsloc, al >7 al aefeligrl al 7;;8, pcr l` qul sl lstng`lfl uj prcflsc icjetcrec lurcplc N. Cgoltc L` Wlb`niljtc (FL) j¿ >=58/7;;8 teljl pcr cgoltc? n) seip`ehefnr, nfl`lrnr nfl`lrnr y rlaufer `cs fcstls al `etebnfeöj lj lj nsujtcs trnjshrcjtlrezcs rl`ntevcs n fråaetcs plfujenrecs jc eipubjnacs, ilaenjtl l` lstng`lfeieljtc al uj prcflsc icjetcrec lurcplc,  g) plrieter `n `egrl ferfu`nfeöj al rlqulreieljtc rlqulreieljtcss lurcplcs al pnbc n trnvås al tcacs `cs Lstnacs ieligrcs, ilaenjtl l` lstng`lfeieljtc al jcrins iéjeins fuyn cgslrvnjfen mnbn ejjlflsnrec uj prcflsc ejtlrilaec lj l` Lstnac ieligrc al lolfufeöj fcj njtlrecreana n` rlfcjcfeieljtc y n `n lolfufeöj. L` prlsljtl Wlb`niljtc jc cgstnrî pnrn qul uj alinjanjtl rlf`nil uj fråaetc, slbÿj `n alhejefeöj al` nrtéfu`c 1 al` Wlb`niljtc (FL) j¿ >=58/7;;8, ilaenjtl l` rlfursc n ctrc prcflsc lstng`lfeac fcj nrrlb`c n` Alrlfmc al uj Lstnac ieligrc c fcj nrrlb`c n` Alrlfmc fciujetnrec. G. Îigetc al np`efnfeöj L` Wlb`niljtc (FL) j¿ >=58/7;;8 sl np`efnrî lj `cs nsujtcs trnjshrcjtlrezcs lj intlren feve` y ilrfnjte`, fcj ejalpljaljfen al `n jnturn`lzn al` örbnjc ouresaeffecjn`. Jc ejf`uerî, lj pnrtefu`nr, `ns intlrens hesfn`, naunjlrn y naiejestrntevn, je `cs fnscs lj qul l` Lstnac ejfurrn lj rlspcjsnge`eana pcr nffecjls u ciesecjls lj l` lolrfefec al su nutcreana («nftn eurl eiplree´). L` prlsljtl Wlb`niljtc jc sl np`efnrî n? n) `cs rlbéiljls lfcjöiefcs intreicjen`ls, `cs tlstniljtcs y `ns suflsecjls4  g) `n quelgrn, `cs prcflaeieljtcs prcflaeieljtcs al `equeanfeöj `equeanfeöj al liprlsns c al ctrns plrscjns ouréaefns ouréaefns ejsc`vljtls, `cs fcjvljecs ljtrl qulgrnac y nfrllacrls y aliîs prcflaeieljtcs njî`cbcs4 f) `n slbureana scfen`4 1>1   laetcren`    }         flp [rcflsc icjetcrec. Ouefec fnigenrec a) `cs fråaetcs alrevnacs al cg`ebnfecjls lxtrnfcjtrnftun`ls, n jc slr qul? - mnynj seac cgoltc al uj nfulrac nfulrac ljtrl `ns pnrtls pnrtls c mnyn mngeac uj rlfcjcfeieljtc al aluan,c - sl rlhelrnj n aluans aluans `équeans `équeans alrevnans al ujn fciujeana al prcpeltnrecs. Eipcrtnjtl Lj l` Wlb`niljtc (FL) j¿ >=58/7;;8, sl ljtljalrî pcr «Lstnac ieligrc´ fun`quelr Lstnac ieligrc, fcj lxflpfeöj al Aejninrfn. F. Nsujtcs trnjshrcjtlrezcs N lhlftcs al` prlsljtl Wlb`niljtc, sl ljtljalrî pcr nsujtcs trnjshrcjtlrezcs nqul``cs lj `cs qul n` iljcs ujn al `ns pnrtls lstå aciefe`enan c tljbn su rlsealjfen mngetun` lj uj Lstnac ieligrc aestejtc al nqul` n` qul plrtljlzfn l` örbnjc ouresaeffecjn` njtl l` qul sl mnyn prlsljtnac `n pltefeöj. L` aciefe`ec sl altlriejnrî fcj nrrlb`c n `c aespulstc lj `cs nrtéfu`cs 87 y 86 al` Wlb`niljtc (\L) j¿ >7>7 al` [nr`niljtc Lurcplc y al` Fcjsloc, al >7 al aefeligrl al 7;>7, rl`ntevc n `n fcipltljfen ouaefen`, l` rlfcjcfeieljtc y `n lolfufeöj al rlsc`ufecjls ouaefen`ls lj intlren feve` y ilrfnjte` i lrfnjte` L` iciljtc plrtejljtl pnrn altlriejnr se lxestl uj nsujtc trnjshrcjtlrezc slrî nqul` lj qul sl prlsljtl `n pltefeöj al rlqulreieljtc lurcplc lurcplc al pnbc al fcjhcrieana fcj l` prlsljtl Wlb`niljtc. A. [rcflsc icjetcrec lurcplc Vl lstng`lfl l` prcflsc icjetcrec lurcplc pnrn l` fcgrc al fråaetcs plfujenrecs, al eipcrtl altlriejnac, vljfeacs y lxebe g`ls lj `n hlfmn lj qul sl prlsljtn `n pltefeöj al rlqulreieljtc lurcplc al pnbc. L. Alhejefecjls N lhlftcs al` prlsljtl Wlb`niljtc, slrîj al np`efnfeöj `ns sebueljtls alhejefecjls? >) «Lstnac ieligrc al creblj´? l` Lstnac ieligrc lj l` qul sl lxpeal uj rlqulreieljtc lurcplc al pnbc4 7) «Lstnac ieligrc al lolfufeöj´? l` Lstnac ieligrc ieligrc lj l` qul sl sc`efetn `n lolfufeöj al uj rlqulreieljtc lurcplc al pnbc4 6) «örbnjc ouresaeffecjn`´? fun`quelr nutcreana al uj Lstnac ieligrc fcj fcipltljfen pnrn fcjcflr al `cs rlqulreieljtcs lurcplcs al pnbc c pnrn fun`lsquelrn fulstecjls nhejls4 1) «örbnjc ouresaeffecjn` al creblj´? l` örbnjc ouresaeffecjn` qul lxpeal uj rlqulreieljtc lurcplc al pnbc. laetcren`    }         flp 1>< [rcflaeieljtcs [rcflaeielj tcs Ouaefen`ls. G) [rcflaeieljt [rcflaeieljtcs cs Feve`ls. Qlin 75 H. Fcipltljfen ouaefen` N lhlftcs al `n np`efnfeöj al` prlsljtl Wlb`niljtc, Wlb`niljtc, `n fcipltljfen ouaefen` sl altlriejnrî fcj nrrlb`c n `ns jcrins al Alrlfmc fciujetnrec np`efng`ls lj `n intlren, lj pnrtefu`nr l` Wlb`niljtc (\L) j¿ >7>7. Jc cgstnjtl, se l` fråaetc sl rlhelrl n uj fcjtrntc fl`lgrnac pcr ujn plrscjn, l` fcjsuieacr, pnrn uj hej qul pulal fcjsealrnrsl noljc n su nfteveana prchlsecjn`, y se l` alinjanac ls l` fcjsuieacr, ÿjefniljtl slrîj fcipltljtls `cs örbnjcs ouresaeffecjn`ls al` Lstnac ieligrc lj l` fun` lstå aciefe`enac l` alinjanac, slbÿj `n alhejefeöj al` nrtéfu`c 87 al` Wlb`niljtc (\L) j¿ >7>7. B. [ltefeöj al rlqulreieljtc rlqulreieljtc lurcplc lurcplc al pnbc @n pltefeöj al rlqulreieljtc lurcplc al pnbc sl prlsljtnrî lj l` hcriu`nrec N qul heburn lj l` njlxc E al` Wlb`niljtc (FL) j¿ >=58/7;;8. Lj `n pltefeöj alglrîj ejaefnrsl? n) `cs jcigrls y aerlffecjls al `ns pnrtls y, se prcflal, al sus rlprlsljtnjtls, nsé fcic al` örbnjc  ouresaeffecjn` njtl l` fun` sl mn prlsljtnac `n pltefeöj4  g) l` eipcrtl al `n aluan, ejf`ueac l` prejfepn` y, lj su s u fnsc, `cs ejtlrlsls, `ns pljn`eznfecjls fcjtrnftun`ls y `ns fcstns4 f) se sl rlf`ninj ejtlrlsls scgrl `n aluan, l` tepc tepc al ejtlrås y l` plrécac rlsplftc al` fun` sl rlf`ninj rlf`ninj aefmcs ejtlrlsls, n iljcs qul sl nþnan al chefec uj ejtlrås `lbn` n` prejfepn` lj vertua al` Alrlfmc al` Lstnac ieligrc al creblj4 a) `n fnusn al plaer, ejf`uean ujn alsfrepfeöj alsfrepfeöj al `ns ferfujstnjfens ejvcfnans fcic hujaniljtc al `n aluan y, lj su fnsc, al `cs ejtlrlsls rlf`ninacs4 l) ujn alsfrepfeöj al `cs ilaecs al prulgn prulgn qul nfrlaetlj nfrlaetlj `n aluan4 h) `cs fretlrecs fretlrecs al fcipltljfen ouaefen`, y b) l` fnrîftlr trnjshrcjtlrezc al` nsujtc lj l` sljteac al` nrtéfu`c 6 al` Wlb`niljtc Wlb`niljtc (FL) j¿ >=58/7;;8. Lj `n pltefeöj, l` alinjanjtl alf`nrnrî qul `n ejhcrinfeöj suiejestrnan ls, n su `ln` snglr y ljtljalr, vlranalrn y rlfcjcflrî qul fun`quelr alf`nrnfeöj hn`sn al`eglrnan pcarén nfnrrlnr`l `ns snjfecjls cpcrtujns fcj nrrlb`c n` Alrlfmc al` Lstnac ieligrc al creblj. Lj uj npåjaefl al `n pltefeöj, l` alinjanjtl pcarî ejaefnr n` örbnjc ouresaeffecjn` fuî` al `cs prcflscs ljuilrnacs lj l` nrtéfu`c >2, npnrtnac >, `ltrns n) y g) al` Wlb`niljtc (FL) j¿ >=58/7;;8, lj su fnsc, sc`efetn qul sl np`equl n su alinjan lj l` prcflaeieljtc feve` u`tlrecr, lj fnsc al qul l` alinjanac prlsljtl uj lsfretc al cpcsefeöj fcjtrn l` rlqulreieljtc lurcplc al pnbc. Lj l` npåjaefl ejaefnac lj l` pîrrnhc preilrc, l` alinjanjtl tnigeåj pcarî ejaefnr n` örbnjc ouresaeffecjn` qul sl cpcjl n` trns`nac n uj prcflsc feve` n lhlftcs al` nrtéfu`c >2, npnrtnac >, `ltrn n) c g) al` Wlb`niljtc (FL) j¿ >=58/7;;8, lj fnsc al cpcsefeöj al` alinjanac. @c njtlrecr jc eipeal qul l` alinjanjtl ejhcril u`tlrecriljtl al l``c n` örbnjc ouresaeffecjn`, plrc lj tcac fnsc njtls al qul sl lxpean l` rlqulreieljtc. @n pltefeöj sl prlsljtnrî lj pnpl` c ilaenjtl fun`quelr ctrc ilaec al fciujefnfeöj, ejf`ueac l` scpcrtl l`lftröjefc, nflptnac pcr l` Lstnac ieligrc al creblj y aespcjeg`l lj l` örbnjc ouresaeffecjn` al creblj. @n pltefeöj alglrî ``lvnr `n herin al` alinjanjtl c, se prcflal, al su rlprlsljtnjtl. Funjac `n pltefeöj sl mnyn prlsljtnac pcr ilaecs l`lftröjefcs, lj vertua al` npnrtnac <, sl herinrî al fcjhcrieana fcj l` nrtéfu`c 7, npnrtnac 7, al `n Aerlftevn >555/56/FL al` [nr`niljtc Lurcplc y al` Fcjsloc, al >6 al aefeligrl al >555, pcr `n qul sl lstng`lfl uj inrfc fciujetnrec pnrn `n herin l`lftröjefn. Aefmn herin slrî rlfcjcfean lj l` Lstnac ieligrc al creblj sej qul sln pcseg`l lstng`lflr fcjaefecjls sup`liljtnrens. 1>8   laetcren`    }         flp [rcflsc icjetcrec. Ouefec fnigenrec Vej lignrbc, jc sl rlqulrerî aefmn herin l`lftröjefn funjac lxestn uj sestlin l`lftröjefc al fciujefnfeöj n`tlrjntevc lj l` örbnjc ouresaeffecjn` al` Lstnac ieligrc al creblj n` qul tljbn nfflsc uj altlriejnac brupc al usunrecs nutljtehefnacs y prlrrlbestrnacs, qul plrietn `n ealjtehefnfeöj al aefmcs usunrecs al uj icac slburc. @cs Lstnacs ieligrcs ejhcrinrîj n `n Fcieseöj nflrfn al tn`ls sestlins al fciujefnfeöj. Lxnilj al `n pltefeöj L` örbnjc ouresaeffecjn` njtl l` qul sl mnyn prlsljtnac ujn pltefeöj al rlqulreieljtc lurcplc al pnbc alglrî lxniejnr, `c njtls pcseg`l y gnsîjacsl lj l` hcriu`nrec al `n pltefeöj, se sl fuip`lj `cs rlquesetcs lstng`lfeacs lj `cs nrtéfu`cs 7, 6, 1, 8 y 2 al` Wlb`niljtc (FL) j¿ >=58/7;;8 y se `n pltefeöj rlsu`tn hujanan. Lstl lxnilj pcarî rlvlster `n hcrin al uj prcflaeieljtc nutcinteznac. M. [csege`eana al fcip`ltnr fcip`ltnr c rlftehefnr `n pltefeöj Lj fnsc al qul jc sl fuip`nj `cs rlquesetcs lstng`lfeacs lj l` nrtéfu`c 2 al` Wlb`niljtc (FL) j¿ >=58/7;;8, l` örbnjc ouresaeffecjn` fcjflalrî n` alinjanjtl `n pcsege`eana al fcip`ltnr c rlftehefnr `n pltefeöj, n jc slr qul lstn sln injehelstniljtl ejhujanan c ejnaieseg`l. L` örbnjc ouresaeffecjn` ute`eznrî n` lhlftc l` hcriu`nrec G qul heburn lj l` njlxc EE al` Wlb`niljtc (FL) j¿ >=58/7;;8. Hcriu`nrec G al` njlxc EE al` Wlb`niljtc (FL) j¿ >=58-7;;8 Funjac l` örbnjc ouresaeffecjn` rlquelrn n` alinjanjtl qul fcip`ltl c rlftehequl `n pltefeöj, lsplfehefnrî uj p`nzc al telipc nalfunac n `ns ferfujstnjfens. L` örbnjc ouresaeffecjn` pcarî prcrrcbnr aefmc p`nzc al injlrn aesfrlfecjn`. E. Icaehefnfeöj al `n pltefeöj Ve `cs rlquesetcs iljfecjnacs lj l` nrtéfu`c = sl fuip`lj sc`c rlsplftc al ujn pnrtl al `n pltefeöj, l` örbnjc ouresaeffecjn` ejhcrinrî al l``c n` alinjanjtl vn`eåjacsl al` hcriu`nrec F qul heburn lj l` njlxc EEE al` Wlb`niljtc (FL) j¿ >=58/7;;8. Vl ejvetnrî n` alinjanjtl n nflptnr c rlfmnznr ujn prcpulstn al rlqulreieljtc lurcplc al pnbc pcr l` eipcrtl qul lsplfehequl l` örbnjc ouresaeffecjn` y sl `l ejhcrinrî al `ns fcjslfuljfens al su alfeseöj. L` alinjanjtl rlspcjalrî alvc`veljac l` hcriu`nrec F ljvenac pcr l` örbnjc ouresaeffecjn` lj l` p`nzc qul lstl mnyn lsplfehefnac al fcjhcrieana fcj l` nrtéfu`c 5, npnrtnac 7 al` Wlb`niljtc (FL) j¿ >=58/7;;8. Ve l` alinjanjtl nflptn `n prcpulstn al` örbnjc ouresaeffecjn`, aefmc örbnjc lxplaerî uj rlqulreieljtc lurcplc al pnbc, al fcjhcrieana fcj l` nrtéfu`c >7 al` Wlb`niljtc (FL) j¿ >=58/7;;8, rlsplftc al `n pnrtl al `n pltefeöj nflptnan pcr l` alinjanjtl. @ns fcjslfuljfens fcj rlsplftc n `n pnrtl rlstnjtl al` fråaetc ejefen` sl rlbu`nrîj fcj nrrlb`c n` Alrlfmc jnfecjn`. laetcren`    }         flp 1>2 [rcflaeieljtcs [rcflaeielj tcs Ouaefen`ls. G) [rcflaeieljt [rcflaeieljtcs cs Feve`ls. Qlin 75 Ve l` alinjanjtl jc ljvén su rlspulstn lj l` p`nzc lsplfehefnac pcr l` örbnjc ouresaeffecjn` c rlfmnzn `n prcpulstn al lstl, aefmc örbnjc alslsteinrî éjtlbrniljtl `n pltefeöj al rlqulreieljtc lurcplc al pnbc. O. Alslsteinfe Alslsteinfeöj öj al `n pltefeöj L` örbnjc ouresaeffecjn` alslsteinrî `n pltefeöj se? n) jc sl fuip`lj `cs rlquesetcs rlquesetcs lstng`lfeacs lj `cs nrtéfu`cs 7, 6, 1, 8 y 2 al` Wlb`niljtc (FL) j¿ >=58/7;;8, c  g) `n pltefeöj ls injehelstniljtl ejhujanan,c Ntljfeöj @n alslsteinfeöj al `n pltefeöj jc cgstnrî pnrn qul l` alinjanjtl pulan rlf`ninr su fråaetc ilaenjtl ujn julvn pltefeöj al rlqulreieljtc lurcplc al pnbc c pcr fun`quelr ctrc prcflsc lstng`lfeac fcj nrrlb`c n` Alrlfmc al uj Lstnac ieligrc. f) l` alinjanjtl jc ljvén su rlspulstn lj l` p`nzc lsplfehefnac pcr l` örbnjc ouresaeffecjn` fcj nrrlb`c n` nrtéfu`c 5, npnrtnac 7 al` Wlb`niljtc (FL) j¿ >=58/7;;8, c a) l` alinjanjtl jc ljvén su rlspulstn lj l` p`nzc lsplfehefnac pcr l` örbnjc ouresaeffecjn` c rlfmnzn `n prcpulstn al aefmc örbnjc, al fcjhcrieana fcj l` nrtéfu`c >; al` Wlb`niljtc (FL) j¿ >=58/7;;8. Vl ejhcrinrî n` alinjanjtl al `cs ictevcs al `n alslsteinfeöj ilaenjtl l` hcriu`nrec A qul heburn lj l` njlxc EX al` Wlb`niljtc (FL) j¿ >=58/7;;8. Fcjtrn `n alslsteinfeöj al `n pltefeöj jc fngrî rlfursc n`bujc. D. Lxplaefeöj al uj rlqulreieljtc lurcplc al pnbc Ve sl fuip`lj `cs rlquesetcs iljfecjnacs lj l` nrtéfu`c =, l` örbnjc ouresaeffecjn` lxplaerî uj rlqulreieljtc lurcplc al pnbc `c njtls pcseg`l y, fcic rlb`n bljlrn`, lj uj p`nzc al 6; aéns n pnrter al `n hlfmn al prlsljtnfeöj al `n pltefeöj, ilaenjtl l` hcriu`nrec L qul heburn lj l` njlxc X al` Wlb`niljtc (FL) j¿ >=58/7;;8. L` p`nzc al 6; aéns jc fciprljalrî l` telipc lip`lnac pcr l` alinjanjtl pnrn fcip`ltnr, rlftehefnr c icaehefnr ic aehefnr `n pltefeöj. L` rlqulreieljtc lurcplc al pnbc sl lxplaerî oujtc fcj ujn fcpen al` hcriu`nrec al pltefeöj. Jc ejf`uerî `n ejhcrinfeöj hnfe`etnan pcr l` alinjanjtl lj `cs npåjaefls E y EE al` hcriu`nrec N al` Wlb`niljtc (FL) j¿ >=58/7;;8. Lj l` rlqulreieljtc lurcplc al pnbc sl fciujefnrî n` alinjanac qul pcarî cptnr pcr? n) pnbnr n` alinjanjtl l` eipcrtl ejaefnac lj l` rlqulreieljtc, c gelj  g) cpcjlrs cpcjlrsll n` rlqulreiel rlqulreieljtc jtc ilaenjt ilaenjtll `n prlsljtn prlsljtnfeöj, feöj, njtl l` örbnjc ouresaeffecjn` al creblj, al uj lsfretc al cpcsefeöj, ljvenac lj uj p`nzc al 6; aéns alsal qul sl `l mugelrn jctehefnac l` rlqulreieljtc. 1>=   laetcren`    }         flp [rcflsc icjetcrec. Ouefec fnigenrec Lj l` rlqulreieljtc lurcplc al pnbc sl ejhcrinrî n` alinjanac al qul? n) l` rlqulreieljtc hul lxplaeac lxplaeac ÿjefniljtl scgrl `n gnsl al `n ejhcrinfeöj hnfe`etnan hnfe`etnan pcr l` alinjanjtl, sej qul `n iesin mnyn seac fciprcgnan pcr l` örbnjc ouresaeffecjn`4  g) l` rlqulreieljtc sl s l mnrî lolfutevc n iljcs qul sl prlsljtl uj lsfretc al cpcsefeöj njtl l` örbnjc  ouresaeffecjn` al fcjhcrieana fcj `c lstng`lfeac lj l` nrtéfu`c nrtéfu`c >8 al` Wlb`niljtc (FL) j¿ >=58/7;;84 f) lj fnsc al qul sl prlsljtl lsfretc al cpcsefeöj, l` prcflsc fcjtejunrî njtl `cs örbnjcs ouresaeffecjn`ls al` Lstnac ieligrc al creblj, al fcjhcrieana fcj `ns jcrins al` prcflsc feve` craejnrec qul fcrrlspcjan, n jc slr qul l` alinjanjtl mnyn sc`efetnac lxprlsniljtl qul, lj aefmc supulstc, sl pcjbn hej n` prcflsc. L` örbnjc ouresaeffecjn` sl nslburnrî al qul l` rlqulreieljtc sl jctehefn n` alinjanac al fcjhcrieana fcj l` Alrlfmc jnfecjn`, ilaenjtl n`bujn hcrin qul fuip`n `cs rlquesetcs iéjeics lstng`lfeacs lj `cs nrtéfu`cs >6, >1 y >< al` Wlb`niljtc (FL) j¿ >=58/7;;8. @. Jctehefnfeöj fcj nfusl nfusl al rlfegc pcr pnrtl al` alinjanac alinjanac L` rlqulreieljtc lurcplc al pnbc pcarî jctehefnrsl n` alinjanac al fcjhcrieana fcj l` Alrlfmc jnfecjn` al` Lstnac lj l` qul algn rln`eznrsl `n jctehefnfeöj al n`bujn al `ns sebueljtls hcrins? n) jctehefnfeöj plrscjn` nfrlaetnan pcr nfusl al rlfegc, lj l` qul qul fcjstl `n hlfmn al rlflpfeöj, herinac pcr l` alinjanac4  g) jctehefnfeöj plrscjn` nfrlaetnan nfrlaetnan pcr uj acfuiljtc, herinac pcr `n plrscjn fcipltljtl qul `n mnyn rln`eznac, lj l` qul alf`nrl qul l` alinjanac rlfegeö l` acfuiljtc c qul sl jlbö n rlfeger`c sej ictevc `lbéteic y lj l` qul fcjstl `n hlfmn al `n jctehefnfeöj4 jc tehefnfeöj4 f) jctehefnfeöj pcr fcrrlc nfrlaetnan ilaenjtl nfusl nfusl al rlfegc, lj l` l` qul fcjstl `n hlfmn hlfmn al rlflpfeöj, herinac y rlljvenac pcr l` alinjanac4 a) jctehefnfeöj pcr ilaecs l`lftröjefcs fcic tl`lfcpen c fcrrlc l`lftröjefc, nfrlaetnan ilaenjtl ilaenjtl nfusl al rlfegc, lj l` qul fcjstl `n hlfmn al rlflpfeöj, herinac y rlljvenac pcr l` alinjanac. I. Jctehefnfeöj sej sej nfusl al rlfegc pcr pnrtl al` alinjanac alinjanac L` rlqulreieljtc lurcplc al pnbc pcarî nseiesic jctehefnrsl n` alinjanac al fcjhcrieana fcj l` Alrlfmc jnfecjn` al` Lstnac lj l` qul algn rln`eznrsl `n jctehefnfeöj al n`bujn al `ns sebueljtls hcrins? n) jctehefnfeöj plrscjn`, lj l` l` aciefe`ec al` alinjanac, n plrscjns plrscjns qul vevnj lj `n iesin aerlffeöj qul lstl, c qul lståj lip`lnans lj lsl `ubnr4  g) lj fnsc al uj alinjanac qul sln trngnonacr pcr fuljtn fuljtn prcpen, c al ujn plrscjn ouréaefn, jctehefnfeöj plrscjn`, lj l` lstng`lfeieljtc fcilrfen` al` alinjanac, n plrscjns lip`lnans pcr å`4 f) alpösetc al` rlqulreieljtc lj l` guzöj al` alinjanac4 a) alpösetc al` rlqulreieljtc lj ujn chefejn al fcrrlcs c njtl `ns nutcreanals pÿg`efns pÿg`efns fcipltljtls y jctehefnfeöj lsfretn al aefmc alpösetc lj l` guzöj al` alinjanac, se lj `n jctehefnfeöj lsfretn fcjstn f`nrniljtl l` fnrîftlr ouaefen` al` lsfretc c l` mlfmc al qul teljl fcic lhlftc ouréaefc mnflr lhlftevn `n jctehefnfeöj y, pcr tnjtc, fcjstetuer `n hlfmn al ejefec al` föiputc al `cs p`nzcs plrtejljtls4 l) jctehefnfeöj pcr fcrrlc sej nfusl al rlfegc fcj nrrlb`c n` npnrtnac 6 funjac l` alinjanac lstå aciefe`enac lj l` Lstnac ieligrc al creblj4 h) pcr ilaecs l`lftröjefcs l`lftröjefcs fcj nfusl al rlfegc nfrlaetnac nfrlaetnac ilaenjtl ujn fcjherinfeöj nutciîtefn al ljtrlbn, seliprl qul l` alinjanac mnyn nflptnac lxprlsniljtl fcj njtlrecreana lstl ilaec al jctehefnfeöj. laetcren`    }         flp 1>5 [rcflaeieljtcs [rcflaeielj tcs Ouaefen`ls. G) [rcflaeieljt [rcflaeieljtcs cs Feve`ls. Qlin 75 N lhlftcs al` Wlb`niljtc (FL) j¿ >=58/7;;8, jc slrî s lrî naieseg`l `n jctehefnfeöj fcj nrrlb`c n` npnrtnac > se jc sl fcjcfl fcj flrtlzn l` aciefe`ec al` alinjanac. Anrî hl al `n jctehefnfeöj rln`eznan fcj nrrlb`c n` npnrtnac >, `ltrns n), g), f) y a) al` Wlb`niljtc (FL) j¿ >=58/7;;8? n) uj acfuiljtc herinac pcr `n plrscjn fcipltljtl qul mnyn lhlftunac `n jctehefnfeöj, lj l` qul fcjstlj? - `n hcrin ute`eznan pnrn `n jctehefnfeöj, y - `n hlfmn al `n jctehefnfeöj, y - funjac l` rlqulreieljtc sl mnyn jctehefnac n ujn plrscjn aestejtn al` alinjanac, l` jcigrl al aefmn plrscjn y su rl`nfeöj fcj l` alinjanac, c gelj  g) uj nfusl al rlfegc al `n plrscjn qul mnyn rlfegeac `n jctehefnfeöj n lhlftcs al` npnrtnac >, `ltrns n) y g) al` Wlb`niljtc (FL) j¿ >=58/7;;8. J. Jctehefnfeöj n uj rlprlsljtnjtl @n jctehefnfeöj fcj nrrlb`c n `cs nrtéfu`cs >6 c >1 al` Wlb`niljtc (FL) j¿ >=58/7;;8 pcarî rln`eznrsl nseiesic n uj rlprlsljtnjtl al` alinjanac. Þ. Cpcsefeöj n` rlqulreieljtc rlqulreieljtc lurcplc lurcplc al pnbc L` alinjanac pcarî prlsljtnr lsfretc al cpcsefeöj n` rlqulreieljtc lurcplc al pnbc njtl l` örbnjc  ouresaeffecjn` al creblj, vn`eåjacsl al` hcriu`nrec H qul heburn lj l` njlxc XE al` Wlb`niljtc (FL) j¿ >=58/7;;8, qul sl `l rlieterî naoujtc n` rlqulreieljtc lurcplc al pnbc. L` lsfretc al cpcsefeöj sl ljvenrî lj uj p`nzc al 6; aéns alsal `n jctehefnfeöj n` alinjanac al` rlqulreieljtc. L` alinjanac alglrî ejaefnr lj su lsfretc al cpcsefeöj qul eipubjn `n aluan, sej qul lstå cg`ebnac n ictevnr`c. L` lsfretc al cpcsefeöj sl prlsljtnrî lj pnpl` c pcr fun`quelr ctrc ilaec al fciujefnfeöj, ejf`ueac l` scpcrtl l`lftröjefc, nflptnac pcr l` Lstnac ieligrc al creblj y aespcjeg`l lj l` örbnjc ouresaeffecjn` al creblj. L` lsfretc al cpcsefeöj alglrî ``lvnr `n herin al` alinjanac c, se prcflal, al su rlprlsljtnjtl. Funjac l` lsfretc al cpcsefeöj sl mnyn prlsljtnac lj scpcrtl l`lftröjefc al fcjhcrieana fcj pîrrnhc njtlrecr, alglrî herinrsl fcjhcril n` nrtéfu`c 6, npnrtnac >>, al` Wlb`niljtc (\L) j¿ 5>;/7;>1. Aefmn herin slrî rlfcjcfean lj l` Lstnac ieligrc al creblj sej qul sln pcseg`l lstng`lflr rlquesetcs naefecjn`ls. Vej lignrbc, jc sl rlqulrerî `n herin l`lftröjefn funjac lxestn uj sestlin l`lftröjefc al fciujefnfeöj n`tlrjntevc lj l` örbnjc ouresaeffecjn` al` Lstnac ieligrc al creblj n` qul tljbn nfflsc uj altlriejnac brupc al usunrecs nutljtehefnacs y prlrrlbestrnacs, qul plrietn `n ealjtehefnfeöj al aefmcs usunrecs al uj icac slburc. @cs Lstnacs ieligrcs ejhcrinrîj n `n Fcieseöj nflrfn al tn`ls sestlins al fciujefnfeöj. C. Lhlftcs al `n prlsljtnfeöj prlsljtnfeöj al uj lsfretc al cpcsefeöj cpcsefeöj Lj fnsc al qul sl prlsljtl uj lsfretc al cpcsefeöj lj l` p`nzc slþn`nac lj l` nrtéfu`c >8, npnrtnac 7 al` Wlb`niljtc (FL) j¿ >=58/7;;8, l` prcflsc fcjtejunrî njtl `cs örbnjcs ouresaeffecjn`ls fcipltljtls al` Lstnac ieligrc al creblj, n iljcs qul l` alinjanjtl mnyn sc`efetnac lxprlsniljtl qul, lj aefmc supulstc, sl pcjbn hej n` prcflsc. L` prcflsc fcjtejunrî fcj nrrlb`c n `ns jcrins? 17;   laetcren`    }         flp [rcflsc icjetcrec. Ouefec fnigenrec n) al` prcflsc lurcplc al lsfnsn funjtén lstng`lfeac lstng`lfeac lj l` Wlb`niljtc (FL) j¿ >=8>/7;;2, al slr np`efng`l, c  g) al` fcrrlspcjaeljtl prcflsc feve` jnfecjn`. jnfecjn`. Funjac l` alinjanjtl jc mnyn ejaefnac fuî` al `cs prcflscs ljuilrnacs lj l` pîrrnhc preilrc al lstl lpébrnhl, sc`efetn qul sl np`equl n su alinjan lj l` prcflaeieljtc u`tlrecr lj fnsc al lsfretc al cpcsefeöj c funjac l` alinjanjtl mnyn sc`efetnac qul l` prcflsc lurcplc al lsfnsn funjtén lstng`lfeac lj l` Wlb`niljtc (FL) j¿ >=8>/7;;2 sl np`equl n ujn alinjan qul jc ljtrl lj l` îigetc al np`efnfeöj al aefmc Wlb`niljtc, l` prcflaeieljtc sl trns`nanrî n` fcrrlspcjaeljtl prcflsc feve` jnfecjn`, n iljcs qul l` alinjanjtl mnyn sc`efetnac lxprlsniljtl qul jc sl lhlftÿl tn` trns`nac. Lj fnsc al qul l` alinjanjtl mnyn rlf`ninac su fråaetc pcr l` prcflsc icjetcrec lurcplc, l` Alrlfmc jnfecjn` jc plrouaefnrî lj jejbÿj fnsc su pcsefeöj lj uj prcflaeieljtc feve` u`tlrecr. L` trns`nac n uj prcflsc feve` lj l` sljteac al` pîrrnhc preilrc al lstl lpébrnhl, `ltrns n) y g), sl rlberî pcr l` Alrlfmc al` Lstnac ieligrc al creblj. L` alinjanjtl slrî ejhcrinac al se l` alinjanac mn prlsljtnac uj lsfretc al cpcsefeöj y al tcac trns`nac n uj prcflsc feve`. [. Lolfuteveana Ve lj l` p`nzc lstng`lfeac lj l` nrtéfu`c >8, npnrtnac 7 al` Wlb`niljtc (FL) j¿ >=8>/7;;2, tljeljac lj fuljtn uj plrécac al telipc nprcpenac pnrn qul sln pcseg`l `n rlflpfeöj al` lsfretc, jc sl mn prlsljtnac jejbÿj lsfretc al cpcsefeöj njtl l` örbnjc ouresaeffecjn` al creblj, lstl alf`nrnrî lolfutevc sej alicrn l` rlqulreieljtc lurcplc al pnbc vn`eåjacsl al` hcriu`nrec B qul heburn lj l` njlxc XEE. L` örbnjc ouresaeffecjn` vlrehefnrî `n hlfmn al jctehefnfeöj. Vej plrouefec al` pîrrnhc njtlrecr, `cs rlquesetcs hcrin`ls al lolfuteveana sl rlberîj pcr l` Alrlfmc al` Lstnac ieligrc al creblj. L` örbnjc ouresaeffecjn` ljvenrî n` alinjanjtl l` rlqulreieljtc lurcplc al pnbc lolfutevc. ^. Vuprlseöj al` lxlquîtur lxlquîtur \j rlqulreieljtc lurcplc al pnbc qul mnyn naquereac hulrzn lolfutevn lj l` Lstnac ieligrc al creblj slrî rlfcjcfeac y lolfutnac lj `cs aliîs Lstnacs ieligrcs sej qul sl rlquelrn jejbujn alf`nrnfeöj al lolfuteveana y sej pcsege`eana n`bujn al eipubjnr su rlfcjcfeieljtc. W. Wlveseöj lj fnscs lxflpfecjn`ls Qrns `n lxpernfeöj al` p`nzc lstng`lfeac lj l` nrtéfu`c >8, npnrtnac 7, l` alinjanac tljarî alrlfmc n sc`efetnr n` örbnjc ouresaeffecjn` fcipltljtl al` Lstnac ieligrc al creblj `n rlveseöj al` rlqulreieljtc lurcplc al pnbc funjac fcjfurrnj `ns sebueljtls ferfujstnjfens? n) qul l` rlqulreieljtc rlqulreieljtc al pnbc sl mugelrl jctehefnac ilaenjtl ujn ujn al `ns hcrins lstng`lfeans lj l` nrtéfu`c >1 al` Wlb`niljtc (FL) j¿ >=8>/7;;2, y qul `n jctehefnfeöj jc sl mugelrl lhlftunac fcj `n suhefeljtl njtl`nfeöj pnrn plrieter`l crbnjeznr su alhljsn, sej qul pulan eiputîrsl`l rlspcjsnge`eana pcr l``c, c  g) qul l` alinjanac jc mugelrl pcaeac eipubjnr l` fråaetc pcr rnzcjls al hulrzn inycr c algeac a lgeac n ferfujstnjfens lxtrncraejnrens noljns n su rlspcjsnge`eana, seliprl qul lj nigcs fnscs nftunrl fcj prcjtetua. Qrns `n lxpernfeöj al` p`nzc lstng`lfeac lj l` nrtéfu`c >8, npnrtnac 7 al` Wlb`niljtc (FL) j¿ >=8>/7;;2, l` alinjanac tnigeåj tljarî alrlfmc n sc`efetnr n` örbnjc ouresaeffecjn` fcipltljtl al` Lstnac ieligrc laetcren`    }         flp 17> [rcflaeieljtcs [rcflaeielj tcs Ouaefen`ls. G) [rcflaeieljt [rcflaeieljtcs cs Feve`ls. Qlin 75 al creblj `n rlveseöj al` rlqulreieljtc lurcplc al pnbc funjac sln lvealjtl qul aefmc rlqulreieljtc sl mn lxplaeac al hcrin injehelstniljtl lrröjln, mngean fuljtn al `cs rlquesetcs lstn g`lfeacs  g`lfea cs lj l` l` prlsljtl prlsljtl Wlb`niljtc, Wlb`niljtc, c pcr fun`quel fun`quelrr ctrn ferfujsferfujstnjfen al fnrîftlr lxflpfecjn`. Ve l` örbnjc ouresaeffecjn` rlfmnzn `n pltefeöj al` alinjanac naufeljac qul jc sl np`efn jejbujc al `cs ictevcs al rlveseöj fcjtlip`nacs lj `cs pîrrnhcs njtlrecrls, slbuerî lj vebcr l` rlqulreieljtc lurcplc al pnbc. Ve l` örbnjc ouresaeffecjn` alfeal qul `n rlveseöj lstî oustehefnan pcr n`bujc al `cs ictevcs fcjtlip`nacs lj `cs pîrrnhcs njtlrecrls, l` rlqulreieljtc lurcplc al pnbc slrî alf`nrnac ju`c y sej lhlftc. V. Lolfufeöj Vej plrouefec al `ns aespcsefecjls al` prlsljtl Wlb`niljtc, `cs prcflaeieljtcs al lolfufeöj sl rlberîj pcr l` Alrlfmc al` Lstnac ieligrc al lolfufeöj. \j rlqulreieljtc lurcplc al pnbc qul mnyn naquereac hulrzn lolfutevn sl lolfutnrî lj `ns iesins fcjaefecjls qul ujn rlsc`ufeöj lolfutevn aeftnan lj l` Lstnac ieligrc al lolfufeöj. [nrn `n lolfufeöj lj ctrc Lstnac ieligrc, l` alinjanjtl alglrî prlsljtnr n `ns nutcreanals al lolfufeöj fcipltljtls al aefmc Lstnac ieligrc? Qcil jctn N` alinjanjtl qul sc`efetl lj uj Lstnac ieligrc `n lolfufeöj al uj rlqulreieljtc lurcplc al pnbc lxplaeac lj ctrc Lstnac ieligrc jc sl `l pcarî lxeber fnufeöj c alpösetc n`bujc, sln fun` hulrl su aljciejnfeöj, pcr su fcjaefeöj al lxtrnjolrc c pcr jc lstnr aciefe`enac c jc slr rlsealjtl lj l` Lstnac ieligrc al lolfufeöj. n) ujn fcpen al` rlqulreieljtc lurcplc lurcplc al pnbc, alf`nrnac lolfutevc pcr l` örbnjc ouresaeffecjn` al creblj, qul fuip`n `ns fcjaefecjls jlflsnrens pnrn altlriejnr su nutljtefeana, y  g) lj fnsc al qul sln jlflsnrec, ujn trnauffeöj al` rlqulreieljtc lurcplc al pnbc n `n `ljbun chefen` al` Lstnac ieligrc al lolfufeöj c, lj fnsc al qul aefmc Lstnac ieli grc tljbn vnrens `ljbuns chefen`ls, n `n `ljbun chefen` c n ujn al `ns `ljbuns chefen`ls al `cs prcflaeieljtcs ouaefen`ls lj l` `ubnr lj qul algn lolfutnrsl, fcjhcril n` Alrlfmc al aefmc Lstnac ieligrc, c n ctrn `ljbun qul l` Lstnac ieli grc  gr c al lo lolf lfufe ufe öj mn mnyn yn eja efn ac fc fcic ic nf nflpt lpt ng ng`l. `l. Fn Fnan an Lstnac ieligrc pcarî ejaefnr `n `ljbun c `ljbuns chefen`ls al `ns ejstetufecjls al `n \jeöj Lurcpln aestejtns al `ns prcpens qul pulan nflptnr pnrn l` rlqulreieljtc lurcplc al pnbc. @n trnauffeöj slrî flrtehefnan pcr ujn plrscjn fun`ehefnan pnrn l``c lj ujc al `cs Lstnacs ieligrcs. Q. Aljlbnfeöj al lolfufeöj N ejstnjfen al` alinjanac, l` örbnjc ouresaeffecjn` fcipltljtl al` Lstnac ieligrc al lolfufeöj aljlbnrî `n lolfufeöj se l` rlqulreieljtc lurcplc al pnbc ls ejfcipnteg`l fcj ujn rlsc`ufeöj c rlqulreieljtc aeftnacs fcj njtlrecreana lj fun`quelr ctrc Lstnac ieligrc c lj uj tlrflr pnés, seliprl qul? 177   laetcren`    }         flp [rcflsc icjetcrec. Ouefec fnigenrec n) `n rlsc`ufeöj c rlqulreieljtc njtlrecr njtlrecr tljbn l` iesic cgoltc y sl rlhelrn n `ns iesins pnrtls, y  g) `n rlsc`ufeöj c rlqulreieljtc njtlrecr fuip`n `ns fcjaefecjls jlflsnrens pnrn slr rlfcjcfean lj l` Lstnac ieligrc al lolfufeöj, y f) `n ejfcipntege`eana jc mnyn pcaeac pcaeac n`lbnrsl aurnjtl l` prcflaeieljtc prcflaeieljtc ouaefen` lj l` Lstnac ieli grc al creblj. @n lolfufeöj sl aljlbnrî nseiesic, n ejstnjfen al` alinjanac, funjac lstl mnyn pnbnac n` alinjanjtl l` eipcrtl heonac lj l` rlqulreieljtc lurcplc al pnbc, y lj `n ilaean lj qul `c mnyn lhlftunac. L` rlqulreieljtc lurcplc al pnbc jc pcarî lj jejbÿj fnsc slr cgoltc al rlveseöj lj funjtc n` hcjac lj l` Lstnac ieligrc al lolfufeöj. \. Vuspljseöj c `eietnfeöj al `n lolfufeöj Ve l` alinjanac mugelrl sc`efetnac `n rlveseöj fcj nrrlb`c n` nrtéfu`c 7; al` Wlb`niljtc (FL) j¿ >=8>/7;;2, l` örbnjc ouresaeffecjn` fcipltljtl al` Lstnac ieligrc al lolfufeöj pcarî, n ejstnjfen al` alinjanac? n) `eietnr l` prcflaeieljtc prcflaeieljtc al lolfufeöj n ilaeans fnutl`nrls, c gelj  g) sugcraejnr `n lolfufeöj n `n fcjstetufeöj al ujn bnrnjtén qul altlriejnrî aefmc örbnjc ouresaeffecjn` fcipltljtl, c gelj f) lj ferfujstnjfens lxflpfecjn`ls, suspljalr l` prcflaeieljtc al lolfufeöj. X. Wlprlsljtnfeöj Jc sl lxeberî rlprlsljtnfeöj pcr uj ngcbnac u ctrc prchlsecjn` al` Alrlfmc? n) al` alinjanjtl lj rl`nfeöj fcj `n pltefeöj al rlqulreieljtc lurcplc lurcplc al pnbc4  g) al` alinjanac lj rl`nfeöj fcj `n cpcsefeöj n uj rlqulreieljtc lurcplc al pnbc. pnbc. R. Qnsns ouaefen`ls Funjac, lj uj Lstnac ieligrc, `ns tnsns tns ns ouaefen`ls lj `cs prcflscs feve`ls lj l` sljteac al` nrt éfu`c >2, npnrtnac >, `ltrns n) c g) al` Wlb`niljtc (FL) j¿ >=8>/7;;2, l` örbnjc, slbÿj fcrrlspcjan, slnj lquevn`ljtls c suplrecrls n `ns al` prcflsc icjetcrec lurcplc, l` tctn` al `ns tnsns ouaefen`ls lj uj prcflsc icjetcrec lurcplc y lj l` prcflaeieljtc feve` u`tlrecr lj fnsc al cpcsefeöj fcj nrrlb`c n` nrtéfu`c >2, npnrtnac > al` Wlb`niljtc (FL) j¿ >=8>/7;;2, l` örbnjc, jc lxflalrî al `ns tnsns ouaefen`ls lj aefmcs prcflscs sej uj prcflsc icjetcrec lurcplc prlvec lj lsl Lstnac ieligrc. Jc sl pcarîj np`efnr tnsns ouaefen`ls naefecjn`ls lj uj Lstnac ieligrc pnrn l` prcflaeieljtc feve` u`tlrecr lj fnsc al cpcsefeöj fcj nrrlb`c n` nrtéfu`c >2, npnrtnac >, `ltrn n) c g) al` Wlb`niljtc (FL) j¿ >=8>/7;;2, l` örbnjc, slbÿj fcrrlspcjan, se `ns tnsns ouaefen`ls lj lsl tepc al prcflsc lj aefmc Lstnac ieligrc scj iljcrls qul `ns fcrrlspcjaeljtls lj l` prcflsc icjetcrec lurcplc. N lhlftcs al` prlsljtl Wlb`niljtc, `ns tnsns ouaefen`ls ejf`uerîj `ns tnsns y alrlfmcs qul mnynj al pnbnrsl n` örbnjc ouresaeffecjn`, fuyc eipcrtl sl heonrî fcj nrrlb`c n` Alrlfmc jnfecjn`. U. Wl`nfeöj fcj l` l` Alrlfmc Alrlfmc prcflsn` prcflsn` jnfecjn` Qcans `ns fulstecjls prcflsn`ls jc trntnans lxprlsniljtl lj l` prlsljtl Wlb`niljtc sl rlberîj pcr l` Alrlfmc jnfecjn`. laetcren`    }         flp 176 [rcflaeieljtcs [rcflaeielj tcs Ouaefen`ls. G) [rcflaeieljt [rcflaeieljtcs cs Feve`ls. Qlin 75 7. L@ O\EFEC FNIGENWEC. FCJFL[QC U FNWNFQLWÉVQEFNV. JNQ\WN@L_N. FNVCV LJ ^\L [WCFLAL. FCI[LQLJFEN. [WCFLAEIELJQC. @N VLJQLJFEN VCGWL @N C[CVEFEÖJ U V\ LHEFNFEN Vl rlbu`n lj l` Fnpétu`c EE al` Qétu`c EEE, al` @egrc EX al `n @LF (nrts. =>5 n =72) 7.> Fcjflptc y fnrnftlréstefns N. Fcjflptc  Ouefec alf`nrntevc lsplfen`, n trnvås al` fun` sl lolrfetn `n nffeöj fnigenren alrevnan al ujn `ltrn al fnigec, fmlqul c pnbnrå qul rlÿjnj `cs rlquesetcs prlvestcs `lbn`iljtl. G. Fnrnftlréstefns >ª Vl trntn al uj ouefec n trnvås al` fun` sl lolrfetn `n `n nffeöj fnigenren (aestejtn l ejalpljaeljtl al `n nffeöj fnusn` alrevnan al` fcjtrntc sugynfljtl qul aec `ubnr n `n lieseöj al` tétu`c fnigenrec). Qn` nffeöj teljl acs injehlstnfecjls? - @n nffeöj fnigenren fnigenren ls aerlftn? Jnfean lxf`usevniljtl al `n hn`tn hn`tn al pnbc y aerebean fcjtrn l` nflptnjtl al` tétu`c y `cs nvn`estns. - [ulal lolrfetnrsl lolrfetnrsl tnigeåj fcic nffeöj al rlbrlsc pcr pnrtl al` tljlacr hrljtl n `cs? ljacsnjtls, l` `egrnacr y `ns aliîs plrscjns cg`ebnans (lxflpfeöj al` nflptnjtl y sus nvn`estns). 7ª Vl trntn al uj ouefec ouefec suinrec, yn qul `n cg`ebnfeöj cg`ebnfeöj al pnbc teljl `eietnacs `eietnacs `cs ictevcs al cpcsefeöj. 6ª Vl trntn al uj ouefec qul funjac fcjf`uyl pcr sljtljfen heril, heril, lstn prcaufl lhlftcs al fcsn ouzbnan intlren` rlsplftc al `ns fulstecjls qul lj å` puaelrcj slr n`lbnans y aesfuteans. 1ª Vl trntn al uj ouefec l`lftevc y lvljtun`, lvljtun`, yn qul l` tetu`nr al` al` fråaetc pulal nfuaer tnigeåj n` icjetcrec c alf`nrntevc qul fcrrlspcjan. 7.7 Jnturn`lzn Fcjheburnac fcic uj alf`nrntevc lsplfen` suinrec, `n Lxpcsefeöj al Ictevcs al `n @LF, slþn`n qul sl trntn al uj prcflaeieljtc al tutl`n ouresaeffecjn` al` fråaetc fnigenrec al lhefnfen lstreftniljtl lquevn`ljtl n` al `n `lbes`nfeöj alrcbnan4 ls alfer, `n lhefnz prctlffeöj al` fråaetc fnigenrec qulan nslburnan pcr l` ejilaentc lignrbc prlvljtevc, qul sl fcjvelrtl nutciîtefniljtl lj lolfutevc se l` aluacr jc hcriu`n cpcsefeöj c se lstn ls alslsteinan. 7.6 Fnscs lj qul prcflal Vc`c prcflalrî l` ouefec fnigenrec se, n` ejfcnr`c, sl prlsljtn `ltrn al fnigec, fmlqul c pnbnrå qul rlÿjnj `cs rlquesetcs prlvestcs lj `n @ly fnigenren y al` fmlqul. Nmcrn gelj, pnrn qul l` qul tljbn lj su s u pcalr l` tétu`c, pulan vlr snteshlfmn su prltljseöj, tljarî qul  oustehefnr slr l` tljlacr `lbéteic `lbéteic al` tétu`c, y lj su fnsc, lstnr `lbeteinac `lbeteinac pcr `n fnaljn al ljacscs. 7.1 Fcipltljfen Vlrî fcipltljtl pnrn l` ouefec fnigenrec l` Ouzbnac al [reilrn Ejstnjfen al` aciefe`ec al` alinjanac. 171   laetcren`    }         flp [rcflsc icjetcrec. Ouefec fnigenrec Ve l` tljlacr al` tétu`c alinjanrl n vnrecs aluacrls fuyn cg`ebnfeöj surbl al` iesic tétu`c, slrî fcipltljtl l` aciefe`ec al fun`quelrn al l``cs, queljls pcarîj fcipnrlflr lj ouefec ilaenjtl ujn rlprlsljtnfeöj ejalpljaeljtl. Jc slrîj np`efng`ls `ns jcrins scgrl suieseöj lxprlsn c tîfetn fcjtljean lj `n slffeöj 7.ª al` fnpétu`c EE, Qétu`c EE al` @egrc E al `n @LF. 7.< [rcflaeieljtc N. Ejefenfeöj? alinjan (nrt. =7>.> @LF) L` ouefec fnigenrec fciljznrî ilaenjtl alinjan sufejtn n `n qul sl nfcipnþnrî l` tétu`c fnigenrec. L` fnrîftlr sufejtc al `n alinjan lxebl qul fcjtljbn, jc cgstnjtl su grlvlana, al icac fcip`ltc `n prltljseöj qul sl lolrfetn, y `cs rlquesetcs bljlrn`ls al `n alinjan al` nrt. 655 @LF, al sulrtl qul l` fnrîftlr sufejtc sl prlaefn sc`c rlsplftc al `n hujaniljtnfeöj ouréaefn al `n alinjan. Ejefenfeöj? alinjan. [rlsupulstcs al`  ouefec fnigenrec fnigenrec Lj alhejetevn, lj `n alinjan alglrî sc`efetnrsl qul sl rlquelrn al pnbc, sl prnftequl l` lignrbc prlvljtevc y se l` alinjanac jc pnbc c sl cpcjl, sl aeftl nutc alspnfmnjac `n lolfufeöj pcr `n fnjteana qul algn altlriejnrsl aestejbueåjacsl ljtrl? - [rejfepn`, - ejtlrlsls y - fcstns. G. Wlqulreieljtc al pnbc y lignrbc prlvljtevc (nrt. =7>.7 @LF) [rlsljtnan `n alinjan l` tregujn` njn`eznrî, pcr ilaec al nutc, `n fcrrlffeöj hcrin` al` tétu`c fnigenrec y, se `c ljfuljtrn fcjhcril, nacptnrî, sej iîs trîietls, `ns sebueljtls ilaeans? >.ª Wlqulrer n` aluacr pnrn qul pnbul lj l` p`nzc al >; aéns. 7.ª Craljnr l` ejilaentc lignrbc prlvljtevc al `cs geljls al` aluacr pcr `n fnjteana qul heburl lj l` tétu`c lolfutevc, iîs ctrn pnrn ejtlrlsls al alicrn, bnstcs y fcstns, pcr se jc sl ntljaelrn l` rlqulreieljtc al pnbc. n. Wlquesetcs pnrn `n naieseöj al `n alinjan L` fcjtrc` hcrin` al` tétu`c lxebl? - Njî`eses al `cs rlquesetcs al `cs nrts. >, 51 y >;8 al `n @ly >5/>5=<, al >8 al Ou`ec, fnigenren y al` fmlqul (rlquesetcs hcrin`ls al `n `ltrn, l` pnbnrå y l` fmlqul). laetcren`    }         flp 17< [rcflaeieljtcs [rcflaeielj tcs Ouaefen`ls. G) [rcflaeieljt [rcflaeieljtcs cs Feve`ls. Qlin 75 WL^\EVEQCV AL @N @LQWN AL FNIGEC @n `ltrn al fnigec alglrî fcjtljlr? >¿)@n aljciejnfeöj al `ltrn al fnigec ejslrtn lj l` iesic tétu`c lxprlsnan lj l` eaecin lip`lnac pnrn su rlanffeöj 7¿)L` injantc purc y seip`l al pnbnr ujn suin altlriejnan lj plsltns c icjlan lxtrnjolrn fcjvlrteg`l naietean n fcteznfeöj cfen` 6¿)L` jcigrl al `n plrscjn qul mn al pnbnr, aljciejna aljciejnan n `egrnac 1¿)@n ejaefnfeöj al` vljfeieljtc <¿)L` `ubnr lj qul sl mn al lhlftunr l` pnbc 8¿)L` jcigrl al `n plrscjn n quelj sl mn al mnflr l` pnbc c n fuyn cralj sl mn al lhlftunr  2¿)@n hlfmn y l` `ubnr lj qul `n `ltrn sl `egrn =¿)@n rin al` qul lietl `n `ltrn, aljciejnac `egrnacr  WL^\EVEQCV AL@ FML^\L L` fmlqul alglrî fcjtljlr? >¿)@n aljciejnfeöj al` fmlqul ejslrtn lj l` tlxtc iesic al` tétu`c lxprlsnan lj l` eaecin lip`lnac pnrn `n rlanffeöj al aefmc tétu`c 7¿)L` injantc purc y seip`l al pnbnr ujn suin altlriejnan lj plsltns c lj icjlan lxtrnjolrn fcjvlrteg`l naietean n fcteznfeöj cfen` 6¿)L` jcigrl al` qul algl pnbnr, aljciejnac `egrnac, qul jlflsnreniljtl mn al slr uj Gnjfc 1¿)L` `ubnr al pnbc <¿)@n hlfmn y l` `ubnr al `n lieseöj al` fmlqul 8¿)@n rin al` qul lxpeal l` fmlqul, aljciejnac `egrnacr  WL^\EVEQCV AL@ [NBNWÅ L` pnbnrå alglrî fcjtljlr? >¿)@n aljciejnfeöj al pnbnrå ejslrtn lj l` tlxtc iesic al` tétu`c y lxprlsnan lj l` eaecin lip`lnac pnrn `n rlanffeöj al aefmc tétu`c 7¿)@n prcilsn purn y seip`l al pnbnr ujn fnjteana altlriejnan lj plsltns c icjlan lxtrnjolrn fcjvlrteg`l naietean n fcteznfeöj cfen` 6¿)@n ejaefnfeöj al` vljfeieljtc 1¿)L` `ubnr lj qul l` pnbc mnyn al lhlftunrsl <¿)L` jcigrl al `n plrscjn n quelj mnyn al mnflrsl l` pnbc c n fuyn cralj sl mnyn al lhlftunr  8¿)@n hlfmn y l` `ubnr lj qul sl ril l` pnbnrå 2¿)@n rin al` qul lietl l` tétu`c, aljciejnac rinjtl 178   laetcren`    }         flp [rcflsc icjetcrec. Ouefec fnigenrec - Xlrehefnfeöj al` al` teigrl n `cs lhlftcs al` nrtéfu`c 62.> al` Wln` Alfrltc @lbes`ntevc >/>556, al 71 al slpteligrl, pcr l` qul sl nprulgn l` Qlxtc Wlhujaeac al `n @ly al` Eipulstc scgrl Qrnjsiesecjls [ntreicjen`ls y Nftcs Ouréaefcs Acfuiljtnacs qul slþn`n qul `ns `ltrns al fnigec sl lxtljalrîj jlflsnreniljtl lj l` lhlftc teigrnac al `n f`nsl qul fcrrlspcjan n su funjtén. @n lxtljseöj al `n `ltrn lj lhlftc teigrnac al funjtén ejhlrecr prevnrî n lstcs acfuiljtcs al `n lhefnfen lolfutevn qul `ls ntreguylj `ns `lyls. g. Nutc al naieseöj? rlqulreieljtc al pnbc Fcic alfénics, `n naieseöj al `n alinjan lxebl al` Oulz nfcranr l` rlqulreieljtc al` pnbc n` aluacr pnrn qul `c mnbn lj >; aéns mîge`ls. Iîs lstl rlqulreieljtc ls ejfcjaefecjn`? - Vc`c sl prcaufl se sl snteshnfl `n `n aluan, jc naieteåjacsl bnrnjtén n`bujn. - Alglrî mnflrsl mnflrsl l` pnbc ilaenjtl ejbrlsc al `n fnjteana rlf`ninan lj `n fuljtn al fcjsebjnfecjls fcjsebjnfecjls y alpösetc al` Ouzbnac. f. Nutc al ejnaieseöj (nrt. =7>.6 @LF) Fcjtrn l` nutc qul aljelbul `n nacpfeöj al `ns ilaeans pcarî ejtlrpcjlr l` alinjanjtl `cs rlfurscs n qul sl rlhelrl l` npnrtnac 7 al` nrtéfu`c <<7 (npl`nfeöj, sustnjfeîjacsl `n npl`nfeöj sc`c fcj l` nfrllacr. Qnigeåj pcarî l` nfrllacr, n su l`lffeöj, ejtljtnr rlfursc al rlpcsefeöj prlvec n` al npl`nfeöj). F. [nbc y np`nznieljtc al` lignrbc lignrbc n. [nbc (nrt. =77 @LF) Ve l` aluacr fnigenrec nteljal l` rlqulreieljtc al pnbc sl prcflalrî fcic aespcjl l` nrtéfu`c <=6 (l` @ltrnac al `n Naiejestrnfeöj al Oustefen pcjarî `n suin al aejlrc fcrrlspcjaeljtl n aespcsefeöj al` lolfutnjtl, y ljtrlbnrî n` lolfutnac oustehefnjtl al` pnbc rln`eznac4 seljac al fnrbc al` aluacr tcans `ns fcstns fnusnans, sn`vc qul oustehequl qul, pcr fnusn qul jc `l sln eiputng`l, jc puac lhlftunr l` pnbc njtls al qul l` nfrllacr prcicvelrn `n lolfufeöj. Vnteshlfmcs ejtlrlsls y fcstns, al mnglrsl alvljbnac, l` @ltrnac al `n Naiejestrnfeöj al Oustefen aeftnrî alfrltc anjac pcr tlriejnan `n lolfufeöj). g. N`znieljtc al` lignrbc (nrt. =76 @LF) Ve l` aluacr sl plrscjnrl pcr sé c pcr rlprlsljtnjtl aljtrc al `cs < aéns sebueljtls n nqul` lj qul sl `l rlquereö al pnbc y jlbnrl fntlbörefniljtl `n nutljtefeana al su herin c n`lbnrl hn`tn ngsc`utn al rlprlsljtnfeöj, pcarî l` tregujn`, n `n vestn al `ns ferfujstnjfens al` fnsc y al `n acfuiljtnfeöj npcrtnan, n`znr `cs lignrbcs qul sl mugelrlj nfcranac, lxebeljac, se `c fcjsealrn fcjvljeljtl, `n fnufeöj c bnrnjtén nalfunan. Jc sl `lvnjtnrî l` lignrbc lj `cs fnscs sebueljtls? >.¿ Funjac l` `egrnieljtc, `n nflptnfeöj, l` nvn` c l` ljacsc mnynj seac ejtlrvljeacs, fcj lxprlseöj al `n hlfmn, pcr fcrrlacr al fcilrfec fc`lbenac c `ns rlsplftevns herins lståj `lbeteinans lj `n prcpen `ltrn pcr jctnrec. 7.¿ Funjac l` aluacr fnigenrec lj l` prctlstc c lj l` rlqulreieljtc jctnren` al pnbc jc mugelrl jlbnac fntlbörefniljtl `n nutljtefeana al su herin lj l` tétu`c c jc mugelrl n`lbnac hn`tn ngsc`utn al rlprlsljtnfeöj. 6.¿ Funjac l` cg`ebnac fnigenrec mugelrn rlfcjcfeac su herin ouaefen`iljtl c lj acfuiljtc pÿg`efc. laetcren`    }         flp 172 [rcflaeieljtcs [rcflaeielj tcs Ouaefen`ls. G) [rcflaeieljt [rcflaeieljtcs cs Feve`ls. Qlin 75 A. Cpcsefeöj fnigenren? sustnjfenfeöj Vej plrouefec al `c lstng`lfeac pnrn l` n`znieljtc al` lignrbc (sc`efetnac lj `cs < aéns sebueljtls n` rlqulreieljtc), lj `cs >; aéns sebueljtls n` al` rlqulreieljtc al pnbc l` aluacr pcarî ejtlrpcjlr alinjan al cpcsefeöj n` ouefec fnigenrec. @n cpcsefeöj sl mnrî lj hcrin al alinjan. L` aluacr fnigenrec pcarî cpcjlr n` tljlacr al `n `ltrn, l` fmlqul c l` pnbnrå tcans `ns fnusns c ictevcs al cpcsefeöj prlvestcs lj l` nrtéfu`c 82 al `n @ly fnigenren y al` fmlqul, qul lstng`lfl qul? - L` aluacr fnigenrec fnigenrec pcarî cpcjlr n` tljlacr al `n `ltrn `ns lxflpfecjls gnsnans lj sus rl`nfecjls rl`nfecjls plrscjn`ls fcj å`. Qnigeåj pcarî cpcjlr nqul``ns lxflpfecjls plrscjn`ls qul å` tljbn hrljtl n `cs tljlacrls njtlrecrls se n` naquerer `n `ltrn l` tljlacr prcflaeö n sngeljans lj plrouefec al` aluacr. - L` alinjanac fnigenrec pcarî cpcjlr, naliîs, `ns lxflpfecjls sebueljtls? >.ª @n ejlxestljfen c hn`tn al vn`ealz al su prcpen alf`nrnfeöj fnigenren, ejf`uean `n hn`slana al `n herin. 7.ª @n hn`tn al `lbeteinfeöj al` tljlacr c al `ns hcrin`eanals jlflsnrens al `n `ltrn al fnigec, fcjhcril n `c aespulstc lj lstn @ly. 6.ª @n lxtejfeöj al` fråaetc fnigenrec fuyc fuip`eieljtc sl lxebl n` alinjanac. - Hrljtl n` lolrfefec al `n nffeöj fnigenren sc`c slrîj naieseg`ls `ns lxflpfecjls lxflpfecjls nqué ljujfenans. n. Lhlftcs al `n hn`tn al cpcsefeöj Funjac l` aluacr jc ejtlrpuselrn alinjan al cpcsefeöj lj l` p`nzc lstng`lfeac (>; aéns), l` Qregujn` alspnfmnrî lolfufeöj pcr `ns fnjteanals rlf`ninans y trns l``c l` @ltrnac al `n Naiejestrnfeöj al  Oustefen trngnrî lignrbc se jc sl mugelrn pcaeac prnftefnr c, fcjhcril n `c prlvestc lj l` nrtéfu`c =76, mugelsl seac n`znac. @n lolfufeöj alspnfmnan lj lstl fnsc sl sustnjfenrî fcjhcril n `c prlvestc lj `n @LF pnrn `n al sljtljfens y rlsc`ufecjls ouaefen`ls y nrgetrn`ls. g. Vustnjfenfeöj al `n cpcsefeöj fnigenren [rlsljtnac pcr l` aluacr lsfretc al cpcsefeöj, l` @ltrnac al `n Naiejestrnfeöj al Oustefen anrî trns`nac al å` n` nfrllacr pnrn qul `c eipubjl pcr lsfretc lj l` p`nzc al >; aéns. @ns pnrtls, lj sus rlsplftevcs lsfretcs al cpcsefeöj y al eipubjnfeöj al lstn, pcarîj sc`efetnr `n fl`lgrnfeöj al vestn, sebueljac `cs trîietls prlvestcs lj `cs nrtéfu`cs 16= y sebueljtls pnrn l` ouefec vlrgn`. Ve jc sl sc`efetnrn `n vestn c se l` tregujn` jc fcjsealrnsl prcflaljtl su fl`lgrnfeöj, sl rlsc`vlrî sej i îs trîietls `n cpcsefeöj. Funjac sl nfulral `n fl`lgrnfeöj al vestn, se jc fcipnrlfelrl l` aluacr, l` tregujn` `l tljarî pcr alsesteac al `n cpcsefeöj y nacptnrî `ns rlsc`ufecjls prlvestns lj l` nrtéfu`c njtlrecr. Ve jc fcipnrlfelrl l` nfrllacr, l` tregujn` rlsc`vlrî sej cér`l scgrl `n cpcsefeöj. 7.8 @n sljtljfen scgrl `n cpcsefeöj y su lhefnfen Lj l` p`nzc al >; aéns, l` tregujn` aeftnrî sljtljfen rlsc`veljac scgrl `n cpcsefeöj. - Ve lstn hulrn alslsteinan alslsteinan y `n sljtljfen hulrl rlfurrean, rlfurrean, slrî prcvesecjn`iljtl lolfutng`l lolfutng`l fcjhcril n `c aespulstc lj lstn @ly. - Ve `n sljtljfen sljtljfen qul lsteinrl `n cpcsefeöj hulrl rlfurrean, sl lstnrî, rlsplftc al `cs lignrbcs prlvljtevcs qul sl mugelslj trngnac, n `c qul aespcjl l` nrtéfu`c 211 al `n @LF? 17=   laetcren`    }         flp [rcflsc icjetcrec. Ouefec fnigenrec ² ² Ngsul`tc l` alinjanac, l` @ltrnac al `n Naiejestrnfeöj al Oustefen craljnrî l` n`znieljtc al `ns ilaeans fnutl`nrls nacptnans, se l` rlfurrljtl jc sc`efetnsl su injtljeieljtc c `n nacpfeöj al n`bujn ilaean fnutl`nr aestejtn lj l` iciljtc al ejtlrpcjlr rlfursc fcjtrn `n sljtljfen. Lj lstl fnsc sl anrî fuljtn n` tregujn`, qul céan `n pnrtl fcjtrnren y fcj njtlrecreana n rlieter `cs nutcs n` örbnjc fcipltljtl pnrn rlsc`vlr l` rlfursc fcjtrn `n sljtljfen, rlsc`vlrî `c prcflaljtl scgrl `n sc`efetua, ntljaeljac n `n sugsestljfen al `cs prlsupulstcs y ferfujstnjfens qul  oustehefnslj  oustehe fnslj l` injtlj injtljeieljtc eieljtc c `n nacpfe nacpfeöj öj al aefmns ilaeans. Ve `n lsteinfeöj al `n alinjan alinjan hulrl hulrl pnrfen`, pnrfen`, l` tregujn`, fcj nuaeljfen al `n pnrtl fcjtrnren, alfeaerî ilaenjtl nutc scgrl l` injtljeieljtc, n`znieljtc c icaehefnfeöj al `ns ilaeans fnutl`nrls nfcranans. laetcren`    }         flp Eipcrtnjtl @n sljtljfen heril aeftnan lj ouefec fnigenrec prcauferî lhlftcs al fcsn ouzbnan, rlsplftc al `ns fulstecjls qul puaelrcj slr lj å` n`lbnans y aesfuteans, puaeåjacsl p`njtlnr `ns fulstecjls rlstnjtls lj l` ouefec fcrrlspcjaeljtl fcrrlspcjaeljtl.. 175