Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Est Gest Jud Tl 63

Descripción: EST GEST JUD TL 63

   EMBED


Share

Transcript

Trng`bcec`ltns `sp`gcmo`s8 Trng`bcec`ltns pmrm om prnt`ggc÷l b` ons b`r`gjns aulbme`ltmo`s b` oms p`rsnlms. Gu`stc÷l b` co`kmocbmb. Trng`bcec`ltns `l ons gmsns b` susp`lsc÷l mbeclcstrmtcvm pr`vcm b` mgu`rbns V@A@V@LGCMW O@KCWOMRCQMW R@EM 17 Gnlstctugc÷l @spmýnom b` =3;: guym øotcem enbcacgmgc÷l s` jm  prnbu gcbn pnr om V`anr  prnbugcbn V`anrem em b` om Gnlstc Gnlstctugc÷ tugc÷l l @spmýn @spmýnom om b` 6; b` s`ptc`efr` b` 64== O`y 63/=33:, b` =7 b` huocn, r`kuombnrm b` om Hurcsbcggc÷l gnlt`lgcnsn-Mbeclcstrmtcvm, guyms øotcems enbcacgmgcnl`s s` jml prnbugcbn  pnr O`y Nrkílcgm ;/64=0, b` 6= b` huocn, pnr om qu` s` s ` enbcacgm om O`y Nrkílcgm 1/=3:0, b` = b` huocn, b`o Tnb`r Hubcgcmo y pnr W`lt`lgcm b`o To`ln b`o Rrcfulmo Gnlstctugcnlmo b` 66 b` Hulcn b` 64=; O`y 72/6446, b` == b` huocn, b` s`rvcgcns b` om sngc`bmb b` om clanremgc÷l y b` gne`rgcn `o`gtr÷lcgn, guym øotcem enbcacgmgc÷l s` jm  prnbugcbn  prnbu gcbn pnr om O`y O` y 3/64=2 3 /64=2,, b` 3 b` emyn, K`l`rm K`l`rmoo b` R`o`gneulcgmgcnl`s O`y Nrkílcgm 1/6446, b` 6; b` hulcn, b` Tmrtcbns Tnoåtcgns, guym øotcem enbcacgmgc÷l s` jm prnbugcbn pnr O`y Nrkílcgm 7/64=0, b` 74 b` emrzn, b` gnltrno b` om mgtcvcbmb `gnl÷ecgn-aclmlgc`rm b` ons Tmrtcbns Tnoåtcgns, pnr om qu` s` enbcacgml om O`y Nrkílcgm :/644;, b` 2 b` huocn, snfr` aclmlgcmgc÷l b` ons Tmrtcbns Tnoåtcgns, om O`y Nrkílcgm 1/6446, b` 6; b` hulcn, b` Tmrtcbns Tnoåtcgns y om O.N. 6/=3:6, b` =6 b` emyn, b`o Rrcfulmo b` Gu`ltms NFH@RCQNW Gnlng`r ons prng`bcec`ltns pmrm om prnt`ggc÷l b` ons b`r`gjns  aulbme `ltmo`ss b` oms  aulbme`ltmo` o ms p`rsnlm p` rsnlmss @stubcmr `l quã gnlscst` om gu`stc÷l b` co`kmocbmb @stubcmr g÷en s` mrtcguoml ons prng`bcec`ltns `l gmsn b` susp`lsc÷l mbeclcstrmtcvm pr`vcm b` mgu`rbns Trng`bcec`ltns Hubcgcmo`s. @) Trng`bcec`ltn Gnlt`lgcnsn Mbeclcstrmtcvn y Omfnrmo. R`em 17 =. TVNG@BCEC@LRNW TMVM OM TVNR@GGC×L B@ ONW B@V@GJNW APLBME@LRMO@W B@ OMW T@VWNLMW =.= V`kuomgc÷l Om O`y 63/=33:, b` =7 b` huocn, gnltc`l` `l `o Gmpåtuon C, b`o Råtuon Q om r`kuomgc÷l b`o prng`sn `sp`gcmo `l emt`rcm b` b`r`gjns aulbme`ltmo`s, gnl gmrígt`r pr`a`r`lt` y suemrcn `xckcbn `l `o `o mrtåguon 07.6 G@, gnl `o trmtmec`ltn b`o nfh`tn b`o r`gursn b` mgu`rbn gnl `o aulbme`ltn gneøl b` ons prng`sns gnlt`lgcnsn-mbeclcstrmtcvns, `stn `s, gnlt`epomlbn om o`sc÷l b` ons b`r`gjns susg`ptcfo`s b` mepmrn b`sb` om p`rsp`gtcvm b` om gnlanrecbmb b` om mgtumgc÷l mbeclcstrmtcvm gnl `o nrb`lmec`ltn huråbcgn. @o prng`bcec`ltn b` mepmrn hubcgcmo b` oms ocf`rtmb`s y b`r`gjns, pr`vcstn `l `o mrtåguon 07.6 b` om G@ s` r`kcrí, pnr on bcspu`stn `l `o gctmbn gmpåtuon C, y `l on ln pr`vcstn `l ão, pnr oms lnrems k`l`rmo`s b` om o`y (`x. mrt. ==2.= OHGM). Mrt. 07.6 [email protected] ‟Gumoquc`r gcubmbmln pnbrí r`gmfmr om tut`om b` oms ocf`rtmb`s y b`r`gjns r`gnlngcbns `l `o mrt. =2 y om W`ggc÷l prce`rm b`o gmpåtuon s`kulbn mlt` ons Rrcfulmo`s nrbclmrcns pnr ul prng`bcec`ltn fmsmbn `l ons prclgcpcns b` pr`a`r`lgcm y suemrc`bmb y, `l su gmsn, m trmvãs b`o r`gursn b` mepmrn mlt` `o Rrcfulmo Gnlstctugcnlmo. @st` øotcen r`gursn s`rí mpocgmfo` m om nfh`gc÷l b` gnlgc`lgcm r`gnlngcbm `l `o mrtåguon 74―. =.6 Nfh`tn (mrt. ==2.6 OHGM) Tnbríl jmg`rs` vmo`r `l `st` prng`sn, sc`epr` qu` t`lkml gnen aclmocbmb om b` r`stmfo`g`r n pr`s`rvmr ons b`r`gjns n ocf`rtmb`s pnr rmz÷l b` ons gumo`s `o r`gursn jufc`r` scbn anreuombn, oms pr`t`lscnl`s m qu` s` r`ac`r`l ons mrtåguons 7= y 76. @s b`gcr8 - - @x. mrt. 7= OHGM8 » Om b`gomrmgc÷l b` ln s`r gnlanre`s m B`r`gjn y, `l su gmsn, om mluomgc÷l b` ons mgtns y bcspnscgcnl`s susg`ptcfo`s b` cepuklmgc÷l. » @o r`gnlngcec`ltn b` ulm sctumgc÷l huråbcgm clbcvcbumoczmbm y om mbnpgc÷l b` oms e`bcbms mb`gumbms pmrm `o po`ln r`stmfo`gcec`ltn b` om ecsem, `ltr` `ooms om clb`elczmgc÷l b` ons bmýns y p`rhucgcns, gumlbn prng`bm. @x. mrt. 76 OHGM8 » ]u` gnlb`l` m om Mbeclcstrmgc÷l mo guepocec`ltn b` sus nfockmgcnl`s `l ons gnlgr`tns tãreclns `l qu` `stãl `stmfo`gcbms `l gmsn b` clmgtcvcbmb b` om Mbeclcstrmgc÷l pøfocgm. » ]u` `l `o gmsn b` mgtumgc÷l emt`rcmo emt`rcmo gnlstctutcvm b` våm b` j`gjn, s` b`gomr` gnltrmrcm m B`r`gjn, B`r`gjn, qu` s` nrb`l` `o g`s` b` bcgjm mgtumgc÷l y qu` s` mbnpt`l, `l su gmsn, oms e`bcbms mb`gumbms pmrm `o po`ln r`stmfo`gcec`ltn r`stmfo`gcec`l tn b` om ecsem, `ltr` `ooms om clb`elczmgc÷l b` ons bmýns y p`rhucgcns, gumlbn prng`bm). M tnbns ons `a`gtns om trmectmgc÷l b` `stns r`gursns t`lbrí gmrígt`r pr`a`r`lt`. =.7 Rrmectmgc÷l M. Clt`rpnscgc÷l (mrt. ==0 OHGM) @o pomzn pmrm clt`rpnl`r `st` r`gursn s`rí b` =4 båms, qu` s` gneputmríl, s`køl ons gmsns, b`sb` `o båm sckuc`lt` mo b` lntcacgmgc÷l b`o mgtn, pufocgmgc÷l b` om bcspnscgc÷l cepuklmbm, r`qu`rcec`ltn pmrm `o g`s` b` om våm b` j`gjn, n trmlsgursn b`o pomzn achmbn pmrm om r`snougc÷l, scl eís tríect`s. 0=:   `bctnrcmo    }         g`p Trng`bcec`ltns @sp`gcmo`s Gumlbn om o`sc÷l b`o b`r`gjn aulbme`ltmo tuvc`rm su nrck`l `l om clmgtcvcbmb mbeclcstrmtcvm, n s` jufc`rm clt`rpu`stn pnt`stmtcvme`lt` ul r`gursn mbeclcstrmtcvn, n, trmtílbns` b` ulm mgtumgc÷l `l våm b` j`gjn, ln s` jufc`rm anreuombn r`qu`rcec`ltn, `o pomzn b` =4 båms s` clcgcmrí trmlsgurrcbns 64 båms b`sb` om r`gomemgc÷l, om pr`s`ltmgc÷l b`o r`gursn n `o clcgcn b` om mgtumgc÷l mbeclcstrmtcvm `l våm b` j`gjn, r`sp`gtcvme`lt`. @l `o `sgrctn b` clt`rpnscgc÷l s` `xpr`smrí gnl pr`gcsc÷l y gomrcbmb `o b`r`gjn n b`r`gjns guym tut`om s` pr`t`lb` y, b` eml`rm gnlgcsm, ons mrkue`ltns sustmlgcmo`s qu` b`l aulbme`ltn mo r`gursn. F. @epomzmec`ltn (mrt. ==1 OHGM) @l `o ecsen båm b` om pr`s`ltmgc÷l b`o r`gursn n `l `o sckuc`lt`, `o O`trmbn b` om Mbeclcstrmgc÷l b`  Hustcgcm r`qu`rcrí gnl gmrígt`r urk`lt` mo ÷rkmln mbeclcstrmtcv mbeclcstrmtcvn n gnrr`spnlbc` gnrr`spnlbc`lt`, lt`, mgnepmýmlbn gnpcm b`o `sgrctn b` clt`rpnscgc÷l, pmrm qu` `l `o pomzn eíxcen b` gclgn båms m gnltmr b`sb` om r`g`pgc÷l b`o r`qu`rcec`ltn r`ectm `o `xp`bc`lt` mgnepmýmbn b` ons clanre`s y bmtns qu` `stce` prng`b`lt`s, gnl mp`rgcfcec`ltn b` gumltn s` `stmfo`g` `l `o mrtåguon 2: (pmrm `o prng`bcec`ltn nrbclmrcn, lntcacgmbn p`rsnlmoe`lt` pmrm anreuomgc÷l b` mo`kmgcnl`s b` om cepnscgc÷l b` euotm gn`rgctcvm b` 744 m =644 `urns m om mutnrcbmb n `epo`mbn r`spnlsmfo`, r`ct`rmbm gmbm 64 båms, jmstm `o guepocec`ltn b` on r`qu`rcbn). Mo r`ectcr `o `xp`bc`lt`, `o ÷rkmln mbeclcstrmtcvn on gneulcgmrí m tnbns ons qu` mpmr`zgml gnen clt`r`smbns `l `o ecsen, mgnepmýmlbn gnpcm b`o `sgrctn b` clt`rpnscgc÷l y `epomzílbno`s pmrm qu` pu`bml gnepmr`g`r gnen b`emlbmbns mlt` `o Huzkmbn n Wmom `l `o pomzn b` 0 båms. Om Mbeclcstrmgc÷l, gnl `o `lvån b`o `xp`bc`lt`, y ons b`eís b`emlbmbns, mo gnepmr`g`r, pnbríl snocgctmr rmznlmbme`lt` om clmbecsc÷l b`o r`gursn y om g`o`frmgc÷l b` om gnepmr`g`lgcm m qu` s` r`ac`r` `o mrtåguon ==;.6 (m om qu` lns r`a`rcr`ens `l `o `påkrma` sckuc`lt`), gnl `st` nfh`tn. Om amotm b` `lvån b`o `xp`bc`lt` mbeclcstrmtcvn b`ltrn b`o pomzn mlt`rcnr ln susp`lb`rí `o gursn b` ons mutns. Gumlbn `o `xp`bc`lt` mbeclcstrmtcvn s` r`gcfc`s` `l `o Huzkmbn n Wmom ulm v`z trmlsgurrcbn `o pomzn `stmfo`gcbn, `o O`trmbn b` om Mbeclcstrmgc÷l b` Hustcgcm on pnlbrí b` emlcac`stn m oms pmrt`s pnr pomzn b` 2: jnrms, `l `o qu` pnbríl jmg`r mo`kmgcnl`s, y scl mot`rmgc÷l b`o gursn b`o prng`bcec`ltn. B. Mbecsc÷l n clmbecsc÷l clmbecsc÷l b`o prng`bcec`ltn prng`bcec`ltn (mrt. (mrt. ==; OHGM) V`gcfcbn `o `xp`bc`lt` n trmlsgurrcbn `o pomzn pmrm su r`ecsc÷l y, `l su gmsn, `o b`o `epomzmec`ltn m ons b`eís clt`r`smbns, `o O`trmbn b` om Mbeclcstrmgc÷l b` Hustcgcm, b`ltrn b`o sckuc`lt` båm, bcgtmrí b`gr`tn emlbmlbn s`kucr oms mgtumgcnl`s. Wc `stcem qu` ln prng`b` om mbecsc÷l, bmrí gu`ltm mo Rrcfulmo quc`l, `l su gmsn, gneulcgmrí m oms pmrt`s `o entcvn `l qu` pubc`rm aulbmrs` om clmbecsc÷l b`o prng`bcec`ltn. @l `o supu`stn b` pnscfo`s entcvns b` clmbecsc÷l b`o prng`bcec`ltn, `o O`trmbn b` om Mbeclcstrmgc÷l b`  Hustcgcm  Hust cgcm gnlvn gnlvngmrí gmrí m oms oms pmrt`s pmrt`s y mo Eclc Eclcst`rc st`rcn n Acsgmo Acsgmo m ulm ulm gnepmr gnepmr`g`l `g`lgcm, gcm, qu` jmfrí b` t`l`r t`l`r oukm oukmrr mlt`s mlt`s b` trmlsgurrcr 0 båms, `l om qu` s` o`s ncrí snfr` sn fr` om prng`b`lgcm b` bmr mo r`gursn om trmectmgc÷l mquå pr`vcstm. @l `o sckuc`lt` båm, `o ÷rkmln hurcsbcggcnlmo bcgtmrí mutn emlbmlbn prns`kucr oms mgtumgcnl`s pnr `st` tríect` n mgnrbmlbn su clmbecsc÷l pnr clmb`gumgc÷l b`o prng`bcec`ltn. @. Anremoczmgc÷l b` om b`emlbm y trmsombn pmrm mo`kmgcnl`s (mrts. ==: y ==3 OHGM) Mgnrbmbm om prns`gugc÷l b`o prng`bcec`ltn `sp`gcmo b` `st` gmpåtuon, `o O`trmbn b` om Mbeclcstrmgc÷l b` Hustcgcm pnlbrí b` emlcac`stn mo r`gurr`lt` `o `xp`bc`lt` y b`eís mgtumgcnl`s pmrm qu` `l `o pomzn ceprnrrnkmfo` b` : båms pu`bm anremoczmr om b`emlbm y mgnepmýmr ons bngue`ltns. `bctnrcmo    }         g`p 0=3 Trng`bcec`ltns Hubcgcmo`s. @) Trng`bcec`ltn Gnlt`lgcnsn Mbeclcstrmtcvn y Omfnrmo. R`em 17 Anremoczmbm om b`emlbm, `o O`trmbn b` om Mbeclcstrmgc÷l b` Hustcgcm bmrí trmsombn b` om ecsem mo Eclcst`rcn Acsgmo y m oms pmrt`s b`emlbmbms pmrm qu`, m om vcstm b`o `xp`bc`lt`, pr`s`lt`l sus mo`kmgcnl`s `l `o pomzn gneøl ` ceprnrrnkmfo` b` : båms y mgnepmý`l ons bngue`ltns qu` `stce`l npnrtulns. A. Trígtcgm b` om pru`fm (mrt. =64 OHGM) @vmgumbn `o tríect` b` mo`kmgcnl`s n trmlsgurrcbn `o pomzn pmrm `a`gtumroms, `o ÷rkmln hurcsbcggcnlmo b`gcbcrí `l `o sckuc`lt` båm snfr` `o r`gcfcec`ltn m pru`fm, gnl mrr`kon m oms lnrems k`l`rmo`s `stmfo`gcbms `l om OHGM, y scl s cl p`rhucgcn b` on bcspu`stn `l `o mrtåguon 0; (`s b`gcr b` b`gomrmr gnlgousn `o po`ctn sc `o mgtnr pcb` y `o b`emlbmbn ln s` npnl` m qu` s` amoo` scl l`g`scbmb b` r`gcfcec`ltn m pru`fm). @o p`rånbn prnfmtnrcn ln s`rí `l lclkøl gmsn sup`rcnr m 64 båms gneul`s pmrm su prnpnscgc÷l y prígtcgm. =.2 W`lt`lgcm (mrt. =6= OHGM) Gnlgousms oms mgtumgcnl`s, `o ÷rkmln hurcsbcggcnlmo bcgtmrí s`lt`lgcm `l `o pomzn b` 0 båms. Om s`lt`lgcm `stcemrí `o r`gursn gumlbn om bcspnscgc÷l, om mgtumgc÷l n `o mgtn clgurrml `l gumoquc`r clarmggc÷l b`o nrb`lmec`ltn huråbcgn, clgousn om b`svcmgc÷l b` pnb`r, y gnen gnls`gu`lgcm b` om ecsem vuol`r`l ul b`r`gjn b` ons susg`ptcfo`s b` mepmrn. Gnltrm oms s`lt`lgcms b` ons Huzkmbns b` on Gnlt`lgcnsn-mbeclcstrmtcvn prng`b`rí sc`epr` om mp`omgc÷l `l ul snon `a`gtn. TVNG@BCEC@LRN @L EMR@VCM B@ B@V@GJNW APLBME@LRMO@W B@ OM T@VWNLM Nfh`tn V`stmfo`g`r n pr`s`rvmr ons b`r`gjns n ocf`rtmb`s Tomzn Bc`z båms @epomzmec`ltn Gclgn båms pmrm r`ectcr `o `xp`bc`lt` @epomzmec`ltn pmrm gnepmr`g`r gnen b`emlbmbns `l gclgn båms Mbecsc÷l n clmbecsc÷l b`o prng`bcec`ltn B`ltrn b`o sckuc`lt` båm s` bcgtm mutn emlbmlbn s`kucr oms mgtumgcnl`s n om clmbecsc÷l b`o prng`bcec`ltn prng`bcec`ltn Anremoczmgc÷l b` om b`emlbm Ngjn båms pmrm anremoczmr om b`emlbm Ngjn båms pmrm pr`s`ltmr mo`kmgcnl`s Trígtcgm b` om pru`fm T`rcnbn prnfmtnrcn ln sup`rcnr m v`clt` båms 064   `bctnrcmo    }         g`p Trng`bcec`ltns @sp`gcmo`s =.0 Trng`bcec`ltn `sp`gcmo r`omtcvn r`omtcvn mo b`r`gjn b` r`ulc÷l (mrt. =66 OHGM) @l `o gmsn b` prnjcfcgc÷l n b` prnpu`stm b` enbcacgmgc÷l b` r`ulcnl`s pr`vcstms `l om ON V`kuombnrm b`o B`r`gjn b` V`ulc÷l qu` ln s`ml mg`ptmbms pnr ons prnentnr`s, `stns pnbríl clt`rpnl`r r`gursn gnlt`lgcnsn-mbeclcstrmtcvn mlt` `o Rrcfulmo gnep`t`lt`. @o r`gursn s` clt`rpnlbrí b`ltrn b` oms 2: jnrms sckuc`lt`s m om lntcacgmgc÷l b` om prnjcfcgc÷l n enbcacgmgc÷l, trmsombílbns` pnr ons prnentnr`s gnpcm b`fcbme`lt` r`kcstrmbm b`o `sgrctn b`o r`gursn m om mutnrcbmb kuf`rlmtcvm, gnl `o nfh`tn b` qu` `stm r`ectm cle`bcmtme`lt` `o `xp`bc`lt`. @o O`trmbn b` om Mbeclcstrmgc÷l b` Hustcgcm, `l `o pomzn ceprnrrnkmfo` b` 2 båms, y pnlc`lbn b` emlcac`stn `o `xp`bc`lt` sc s` jufc`rm r`gcfcbn, gnlvngmrí mo r`pr`s`ltmlt` o`kmo b` om Mbeclcstrmgc÷l, mo Eclcst`rcn Acsgmo y m ons r`gurr`lt`s n m om p`rsnlm qu` `stns b`sckl`l gnen r`pr`s`ltmlt` m ulm mubc`lgcm `l om qu` `o Rrcfulmo, b` eml`rm gnltrmbcgtnrcm, ncrí m tnbns ons p`rsnlmbns y r`snov`rí scl uot`rcnr r`gursn. @l gumltn s` r`ac`r` m om krmfmgc÷l b` om mubc`lgcm y m su bngue`ltmgc÷l, s`ríl mpocgmfo`s oms bcspnscgcnl`s gnlt`lcbms `l `o mrtåguon 17 (pmrm `o prng`bcec`ltn nrbclmrcn). Om b`gcsc÷l qu` s` mbnpt` ølcgme`lt` pnbrí emlt`l`r n r`vngmr om prnjcfcgc÷l n oms enbcacgmgcnl`s prnpu`stms. =.1 Trng`bcec`ltn `sp`gcmo pmrm pmrm nft`l`r om mutnrczmgc÷l hubcgcmo m qu` s` r`ac`r` `o mrtåguon :.6 b` om O`y 72/6446, b` == b` huocn, b` W`rvcgcns b` om Wngc`bmb b` om Clanremgc÷l y b`o Gne`rgcn @o`gtr÷lcgn (pmrm r`qu`rcr m ons pr`stmbnr`s b` s`rvcgcns b` om sngc`bmb b` om clanremgc÷l om g`sc÷l b` ons bmtns qu` p`rectml om cb`ltcacgmgc÷l mo r`spnlsmfo` b`o s`rvcgcn b` om sngc`bmb b` om clanremgc÷l qu` `stí r`moczmlbn om gnlbugtm pr`sultme`lt` vuol`rmbnrm m acl b` qu` pu`bm gnepmr`g`r `l `o prng`bcec`ltn) @o prng`bcec`ltn pmrm nft`l`r om mutnrczmgc÷l hubcgcmo m qu` s` r`ac`r` `o mrtåguon :.6 b` om O`y 72/6446, b` == b` huocn, b` W`rvcgcns b` om Wngc`bmb b` om Clanremgc÷l y b`o Gne`rgcn @o`gtr÷lcgn, s` clcgcmrí gnl om snocgctub b` ons ÷rkmlns gnep`t`lt`s `l om qu` s` `xpnlbríl oms rmznl`s qu` hustcacgml om p`tcgc÷l mgnepmýmbm b` ons bngue`ltns qu` s`ml prng`b`lt`s m `stns `a`gtns. @o Huzkmbn, `l `o pomzn b` 62 jnrms sckuc`lt`s m om p`tcgc÷l y, pr`vcm mubc`lgcm b`o Eclcst`rcn Acsgmo, bcgtmrí r`snougc÷l r`snougc÷l mutnrczmlbn om snocgctub `a`gtumbm sc`epr` qu` ln r`suot` ma`gtmbn `o mrtåguon =:. = y 7 b` om G@ (`s b`gcr8 `o b`r`gjn mo jnlnr, m om cltcecbmb p`rsnlmo y amecocmr y m om prnpcm cemk`l9 y `o s`gr`tn b` oms gneulcgmgcnl`s). Om `h`gugc÷l b` oms e`bcbms pmrm qu` s` clt`rruepm om pr`stmgc÷l b` s`rvcgcns b` om sngc`bmb b` om clanremgc÷l n pmrm qu` s` r`tcr`l gnlt`lcbns qu` vuol`r`l om prnpc`bmb clt`o`gtumo, mbnptmbms pnr om W`ggc÷l 6ª b` om Gnecsc÷l b` Trnpc`bmb Clt`o`gtumo `l mpocgmgc÷l b` om O`y 72/6446, b` == b` huocn, b` W`rvcgcns b` om Wngc`bmb b` om clanremgc÷l y b` Gne`rgcn @o`gtr÷lcgn, r`qu`rcrí b` mutnrczmgc÷l hubcgcmo pr`vcm b` gnlanrecbmb gnl on `stmfo`gcbn `l ons pírrmans sckuc`lt`s. Mgnrbmbm om e`bcbm pnr om Gnecsc÷l, snocgctmrí b`o Huzkmbn gnep`t`lt` om mutnrczmgc÷l pmrm su `h`gugc÷l, r`a`rcbm m om pnscfo` ma`gtmgc÷l m ons b`r`gjns y ocf`rtmb`s kmrmltczmbns `l `o mrtåguon 64 b` om G@ (`s b`gcr8 m) M `xpr`smr y bcaulbcr ocfr`e`lt` ocfr`e`lt` ons p`lsmec`ltns, cb`ms y npclcnl`s e`bcmlt` e`bcmlt` om pmomfrm, `o `sgrctn n gumoquc`r ntrn e`bcn b` r`prnbuggc÷l. `bctnrcmo    }         g`p 06= Trng`bcec`ltns Hubcgcmo`s. @) Trng`bcec`ltn Gnlt`lgcnsn Mbeclcstrmtcvn y Omfnrmo. R`em 17  f) M om prnbugg prnbuggc÷l c÷l y gr`mgc÷l oct`rmrc oct`rmrcm, m, mrtåst mrtåstcgm, cgm, gc`ltåacg gc`ltåacgmm y tãglcgm. Mt`lgc÷l @l `o pomzn ceprnrrnkmfo` b` 6 båms sckuc`lt`s m om r`g`pgc÷l b` om lntcacgmgc÷l b` om r`snougc÷l b` om Gnecsc÷l y pnlc`lbn b` emlcac`stn `o `xp`bc`lt`, `o Huzkmbn gnlvngmrí mo r`pr`s`ltmlt` o`kmo b` om Mbeclcstrmgc÷l, mo Eclcst`rcn Acsgmo y m ons tctuomr`s b` ons b`r`gjns y ocf`rtmb`s ma`gtmbns n m om p`rsnlm qu` `stns b`sckl`l gnen r`pr`s`ltmlt` m ulm mubc`lgcm, `l om qu`, b` eml`rm gnltrmbcgtnrcm, `o Huzkmbn ncrí m tnbns ons p`rsnlmbns y r`snov`rí `l `o pomzn ceprnrrnkmfo` b` 6 båms e`bcmlt` mutn. Om b`gcsc÷l qu` s` mbnpt` ølcgme`lt` pnbrí mutnrczmr n b`l`kmr om `h`gugc÷l b` om e`bcbm (mrt. =66 fcs OHGM). g) M om om ocf`rtmb ocf`rtmb b` gít`brm. b) M gneulcgmr n r`gcfcr ocfr`e`lt` clanremgc÷l v`rmz pnr gumoquc`r e`bcn b` bcausc÷l. Om o`y r`kuomrí `o b`r`gjn m om goíusuom b` gnlgc`lgcm y mo s`gr`tn prna`scnlmo `l `o `h`rgcgcn b` `stms ocf`rtmb`s). 6. GP@WRC×L B@ CO@KMOCBMB @o pomlt`mec`ltn b` om gu`stc÷l b` co`kmocbmb s` fmsm `l on bcspu`stn `l `o mrtåguon 6; OHGM, `o gumo bcspnl` on sckuc`lt`8 Gumlbn ul Hu`z n Rrcfulmo b` on Gnlt`lgcnsn-mbeclcstrmtcvn jufc`r` bcgtmbn s`lt`lgcm acre` `stcemtnrcm pnr gnlscb`rmr co`kmo `o gnlt`lcbn b` om bcspnscgc÷l k`l`rmo mpocgmbm, b`f`rí pomlt`mr om gu`stc÷l b` co`kmocbmb mlt` `o Rrcfulmo gnep`t`lt` pmrm gnlng`r b`o r`gursn bcr`gtn gnltrm om bcspnscgc÷l, smovn on bcspu`stn `l ons bns mpmrtmbns sckuc`lt`s. Gumlbn `o Hu`z n Rrcfulmo gnep`t`lt` pmrm gnlng`r b` ul r`gursn gnltrm ul mgtn aulbmbn `l om clvmocb`z b` ulm bcspnscgc÷l k`l`rmo on au`r` tmefcãl pmrm gnlng`r b`o r`gursn bcr`gtn gnltrm `stm, om s`lt`lgcm b`gomrmrí om vmocb`z n luocbmb b` om bcspnscgc÷l k`l`rmo. Wcl l`g`scbmb b` pomlt`mr gu`stc÷l b` co`kmocbmb, `o Rrcfulmo Wupr`en mluomrí gumoquc`r bcspnscgc÷l k`l`rmo gumlbn, `l gumoquc`r krmbn, gnlnzgm b` ul r`gursn gnltrm ul mgtn aulbmbn `l om co`kmocbmb b` mqu`oom lnrem. 6.= Rrmectmgc÷l b`o prng`bcec`ltn (mrt. =67, =62 y =60 OHGM) @o Hu`z n Rrcfulmo pomlt`mrí, e`bcmlt` mutn, om gu`stc÷l b` co`kmocbmb pr`vcstm `l `o mrtåguon 6;.= b`ltrn b` ons 0 båms sckuc`lt`s m qu` gnlst` `l oms mgtumgcnl`s om acre`zm b` om s`lt`lgcm. Om gu`stc÷l jmfrí b` g`ýcrs` `xgouscvme`lt` m mqu`o n mqu`oons pr`g`ptns r`kome`ltmrcns guym b`gomrmgc÷l b` co`kmocbmb jmym s`rvcbn b` fms` pmrm om `stcemgc÷l b` om b`emlbm. Gnltrm `o mutn b` pomlt`mec`ltn ln s` bmrí r`gursn mokuln. @l `st` mutn s` mgnrbmrí `epomzmr m oms pmrt`s pmrm qu`, `l `o pomzn b` =0 båms, pu`bml gnepmr`g`r y anreuomr mo`kmgcnl`s mlt` `o Rrcfulmo gnep`t`lt` pmrm amoomr om gu`stc÷l. Rrmlsgurrcbn `st` pomzn, ln s` mbectcrí om p`rsnlmgc÷l. 066   `bctnrcmo    }         g`p Trng`bcec`ltns @sp`gcmo`s Tomlt`mbm om gu`stc÷l, `o O`trmbn b` om Mbeclcstrmgc÷l b` Hustcgcm r`ectcrí urk`lt`e`lt`, hultn gnl om g`rtcacgmgc÷l b`o mutn b` pomlt`mec`ltn, gnpcm t`stcenlcmbm b` ons mutns prclgcpmo`s y b`o `xp`bc`lt` mbeclcstrmtcvn. Mgnrbmrí ckumoe`lt` om pufocgmgc÷l b`o mutn b` pomlt`mec`ltn b` om gu`stc÷l `l `o ecsen p`rc÷bcgn nacgcmo `l qu` on jufc`rm scbn om bcspnscgc÷l gu`stcnlmbm. Gnl `o `sgrctn b` p`rsnlmgc÷l y mo`kmgcnl`s pnbrí mgnepmýmrs` om bngue`ltmgc÷l qu` s` `stce` npnrtulm pmrm `lhucgcmr om o`kmocbmb b` om bcspnscgc÷l gu`stcnlmbm. R`reclmbn `o pomzn b` p`rsnlmgc÷l y mo`kmgcnl`s, `o O`trmbn b` om Mbeclcstrmgc÷l b` Hustcgcm b`gomrmrí gnlgousn `o prng`bcec`ltn. Om s`lt`lgcm s` bcgtmrí `l ons =4 båms sckuc`lt`s m bcgjm b`gomrmgc÷l. Ln nfstmlt`, pnbrí `o Rrcfulmo r`gjmzmr, `l tríect` b` mbecsc÷l, e`bcmlt` mutn y scl l`g`scbmb b` mubc`lgcm b` oms pmrt`s, om gu`stc÷l b` co`kmocbmb gumlbn amotmr`l oms gnlbcgcnl`s prng`smo`s. @o pomzn pmrm bcgtmr s`lt`lgcm qu`bmrí clt`rruepcbn sc, pmrm e`hnr prnv``r, `o Rrcfulmo mgnrbmrm r`gomemr `o `xp`bc`lt` b` `omfnrmgc÷l b` om bcspnscgc÷l gu`stcnlmbm n prmgtcgmr mokulm pru`fm b` nacgcn. @l `stns gmsns `o O`trmbn b` om Mbeclcstrmgc÷l b` Hustcgcm mgnrbmrí når m oms pmrt`s pnr pomzn gneøl b` 0 båms snfr` `o `xp`bc`lt` n `o r`suotmbn b` om pru`fm. 6.6 Trnlulgcmec`ltns b` om s`lt`lgcm (mrt. =61 OHGM) Om s`lt`lgcm `stcemrí n b`s`stcemrí pmrgcmo n tntmoe`lt` om gu`stc÷l, smovn qu` amotmr` mokøl r`qucsctn prng`smo clsufsmlmfo`, gmsn `l qu` om b`gomrmrí clmbecscfo`. W` mpocgmrí m om gu`stc÷l b` co`kmocbmb on bcspu`stn pmrm `o r`gursn bcr`gtn gnltrm bcspnscgcnl`s k`l`rmo`s `l ons mrtåguons 77.7, 11, ;4, ;=.=.m), ;=.6, ;6.6 y ;79 `s b`gcr8 - Wc `o Rrcfulmo `lt`lbc`rm l`g`smrcn `xt`lb`r `o `lhucgcmec`ltn `lhucgcmec`ltn m ntrns b` om om ecsem bcspnscgc÷l pnr rmznl`s b` gnl`xc÷l n gnls`gu`lgcm gnl ons pr`g`ptns r`gurrcbns, on sne`t`rí m oms pmrt`s e`bcmlt` prnvcb`lgcm `l om qu`, mbvcrtc`lbn qu` ln s` pr`huzkm `o amoon b`aclctcvn, on `xpnlbrí y gnlg`b`rí m ons clt`r`smbns ul pomzn gneøl b` =4 båms pmrm qu` anreuo`l oms mo`kmgcnl`s qu` `stce`l npnrtulms, gnl susp`lsc÷l b`o pomzn pmrm prnlulgcmr `o amoon. - Knzmríl `stms gu`stcnl`s gu`stcnl`s b` pr`a`r`lgcm pr`a`r`lgcm y, ulm v`z gnlgousm, s`rí mlt`pu`stm pmrm su vntmgc÷l y amoon m gumoquc`r ntrn r`gursn gnlt`lgcnsn-mbeclcstrmtcvn. - Om s`lt`lgcm `stcemrí om gu`stc÷l gumlbn om bcspnscgc÷l, om mgtumgc÷l n `o mgtn clgurrc`rml `l gumoquc`r clarmggc÷l b`o nrb`lmec`ltn huråbcgn, clgousn om b`svcmgc÷l b` pnb`r. - Gnen j`ens bcgjn, bcgjn, gumlbn om s`lt`lgcm `stcems` om gu`stc÷l, b`gomrmrí b`gomrmrí ln s`r gnlanre` m B`r`gjn y, `l su gmsn, mluomrí tntmo n pmrgcmoe`lt` om bcspnscgc÷l n mgtn n bcspnlbrí qu` g`s` n s` enbcacqu` om mgtumgc÷l snfr` om qu` v`rs` om gu`stc÷l9 mjnrm fc`l, ons ÷rkmlns hurcsbcggcnlmo` hurcsbcggcnlmo`ss ln pnbríl b`t`reclmr om anrem `l qu` jml b` qu`bmr r`bmgtmbns ons pr`g`ptns b` ulm bcspnscgc÷l k`l`rmo `l sustctugc÷l b` ons qu` mluomr`l lc pnbríl b`t`reclmr `o gnlt`lcbn bcsgr`gcnlmo b` ons mgtns mluombns. - Om mluomgc÷l b` ulm bcspnscgc÷l n mgtn prnbugcrí `a`gtns pmrm tnbms oms p`rsnlms ma`gtmbms. Oms s`lt`lgcms acre`s qu` mluo`l ulm bcspnscgc÷l k`l`rmo t`lbríl `a`gtns k`l`rmo`s b`sb` `o båm `l qu` s`m pufocgmbn su amoon y pr`g`ptns mluombns `l `o ecsen p`rc÷bcgn nacgcmo `l qu` on jufc`rm scbn om bcspnscgc÷l mluombm. Rmefcãl s` pufocgmríl oms s`lt`lgcms acre`s qu` mluo`l ul mgtn mbeclcstrmtcvn qu` ma`gt` m ulm pourmocbmb clb`t`reclmbm b` p`rsnlms. - Oms s`lt`lgcms acre`s qu` mluo`l ul pr`g`ptn b` ulm bcspnscgc÷l k`l`rmo ln ma`gtmríl pnr så ecsems m om `acgmgcm b` oms s`lt`lgcms n mgtns mbeclcstrmtcvns acre`s qu` on jmyml mpocgmbn mlt`s b` qu` om mluomgc÷l mogmlzmrm `a`gtns k`l`rmo`s, smovn `l `o gmsn b` qu` om mluomgc÷l b`o pr`g`ptn `bctnrcmo    }         g`p 067 Trng`bcec`ltns Hubcgcmo`s. @) Trng`bcec`ltn Gnlt`lgcnsn Mbeclcstrmtcvn y Omfnrmo. R`em 17 supusc`rm om `xgousc÷l n om r`buggc÷l b` oms smlgcnl`s møl ln `h`gutmbms gnepo`tme`lt`). W` pufocgmríl tmefcãl oms s`lt`lgcms acre`s qu` b`s`stce`l om gu`stc÷l. Acre` om s`lt`lgcm qu` r`su`ovm om gu`stc÷l b` co`kmocbmb, pnr `o O`trmbn b` om Mbeclcstrmgc÷l b` Hustcgcm s` gneulcgmrí mo Hu`z n Rrcfulmo qu` om pomlt`÷. Gumlbn om gu`stc÷l b` co`kmocbmb s`m b` `sp`gcmo trmsg`lb`lgcm pmrm `o b`smrrnoon b` ntrns prng`bcec`ltns, s`rí nfh`tn b` trmectmgc÷l y r`snougc÷l pr`a`r`lt`. Om s`lt`lgcm qu` r`su`ovm om gu`stc÷l b` co`kmocbmb ln ma`gtmrí m om sctumgc÷l huråbcgm gnlgr`tm b`rcvmbm b` om s`lt`lgcm bcgtmbm pnr `o Hu`z n Rrcfulmo qu` pomlt`÷ mqu`oom. 7. TVNG@BCEC@LRNW @L ONW GMWNW B@ WPWT@LWC×L MBECLCWRVMRCQM TV@QCM B@ MGP@VBNW 7.= Nfh`tn (mrt. =6;.= OHGM) W` prng`b`rí gnlanre` m on mquå bcspu`stn `l ons gmsns `l qu`, gnlanre` m oms O`y`s, om susp`lsc÷l mbeclcstrmtcvm b` mgtns n mgu`rbns b` Gnrpnrmgcnl`s n @ltcbmb`s pøfocgms b`fm cr s`kucbm b` om cepuklmgc÷l n trmsombn b` mqu`oons mlt` om Hurcsbcggc÷l Gnlt`lgcnsn-mbeclcstrmtcvm. 7.6 Rrmectmgc÷l y s`lt`lgcm (mrt. =6;.6 m 1 OHGM) Mt`lgc÷l G`o`frmbm om vcstm n b`bugcbms oms mo`kmgcnl`s m qu` s` r`ac`r`l ons mpmrtmbns mlt`rcnr`s, s` bcgtmrí s`lt`lgcm pnr om qu` s` mluo` n gnlacre` `o mgtn n mgu`rbn nfh`tn b`o r`gursn, bcspnlc`lbn on qu` prng`bm `l gumltn m om susp`lsc÷l. 062 @l `o pomzn b` ons =4 båms sckuc`lt`s m om a`gjm `l qu` s` jufc`rm bcgtmbn `o mgtn b` susp`lsc÷l n `l `o qu` om O`y `stmfo`zgm, b`f`rí clt`rpnl`rs` `o r`gursn gnlt`lgcnsn-mbeclcstrmtcvn e`bcmlt` `sgrctn aulbmbn, n bmrs` trmsombn bcr`gtn b`o mgu`rbn susp`lbcbn mo ÷rkmln hurcsbcggcnlmo, s`køl prng`bm, mgnepmýmlbn `l tnbn gmsn gnpcm b`o gctmbn mgtn b` susp`lsc÷l. Clt`rpu`stn `o r`gursn n trmsombmbn `o mgu`rbn susp`lbcbn, `o O`trmbn b` om Mbeclcstrmgc÷l b` Hustcgcm r`qu`rcrí m om gnrpnrmgc÷l n `ltcbmb qu` on jufc`rm bcgtmbn pmrm qu` `l `o pomzn b` =4 båms r`ectm `o `xp`bc`lt` mbeclcstrmtcvn, mo`ku` on qu` `stce` gnlv`lc`lt` `l b`a`lsm b` mqu`o y lntcacqu` m gumltns tuvc`rml clt`rãs o`kåtcen `l su emlt`lcec`ltn n mluomgc÷l om `xcst`lgcm b`o prng`bcec`ltn, m `a`gtns b` su gnepmr`g`lgcm mlt` `o ÷rkmln hurcsbcggcnlmo `l `o pomzn b` =4 båms. V`gcfcbn `o `xp`bc`lt` mbeclcstrmtcvn, `o O`trmbn b` om Mbeclcstrmgc÷l b` Hustcgcm on pnlbrí b` emlcac`stn hultn gnl oms mgtumgcnl`s m ons gnepmr`gcbns `l `o prng`bcec`ltn, gnlvngíl  `bctnrcmo    }         g`p Trng`bcec`ltns @sp`gcmo`s bnons pmrm om g`o`frmgc÷l b` om vcstm, qu` s` g`o`frmrí gnen eålcen m ons =4 båms b` om pu`stm b` emlcac`stn b`o `xp`bc`lt`. @o ÷rkmln hurcsbcggcnlmo pnbrí, entcvmbme`lt`, sustctucr `o tríect` b` vcstm pnr `o b` mo`kmgcnl`s `sgrctms, qu` s` pr`s`ltmríl `l `o pomzn gneøl b` ons =4 båms sckuc`lt`s m om lntcacgmgc÷l b`o mutn `l qu` mså s` mgu`rb`. Tnbrí tmefcãl mfrcr ul p`rånbn b` pru`fm, pmrm e`hnr prnv``r, pnr pomzn ln sup`rcnr m =0 båms. 7.7 Ntrns prng`bcec`ltns M. Trng`bcec`ltn pmrm om kmrmltåm b` om ulcbmb b` e`rgmbn (Gmpåtuon CQ8 mrts. =6; fcs m =6; quít`r) m. Nfh`tn (mrt. =6; fcs.= OHGM) Gumlbn om Gnecsc÷l Lmgcnlmo b` ons E`rgmbns y om Gnep`t`lgcm gnlscb`r` qu` ulm bcspnscgc÷l, mgtn, mgtumgc÷l, clmgtcvcbmb n våm b` j`gjn prng`b`lt` b` gumoquc`r Mbeclcstrmgc÷l pøfocgm s`m gnltrmrcm m om ocf`rtmb b` `stmfo`gcec`ltn n b` gcrguomgc÷l `l ons tãreclns pr`vcstns `l om O`y 64/64=7, b` 3 b` bcgc`efr`, b` kmrmltåm b` om ulcbmb b` e`rgmbn, pnbrí pr`s`ltmr `o r`gursn gnlt`lgcnsn-mbeclcstrmtcvn r`kuombn `l `st` Gmpåtuon. f. Lmturmo`zm huråbcgm (mrt. =6; t`r. 3 y =4 OHGM) M tnbns ons `a`gtns, om trmectmgc÷l b` `stns r`gursns t`lbrí gmrígt`r pr`a`r`lt`. @o prng`bcec`ltn pmrm om kmrmltåm b` om ulcbmb b` e`rgmbn, `l on ln bcspu`stn `l `st` Gmpåtuon, s` r`kcrí pnr oms lnrems k`l`rmo`s b` om pr`s`lt` OHGM. g. Tomzns b` clt`rpnscgc÷l (mrt. =6; fcs.6 OHGM) @o pomzn pmrm clt`rpnl`r `o r`gursn gnlt`lgcnsn-mbeclcstrmtcvn pmrm om kmrmltåm b` om ulcbmb b` e`rgmbn s`rí b` 6 e`s`s gnlanre` m on pr`vcstn `l ons mpmrtmbns = m 7 b`o mrtåguon 21, `s b`gcr8 - Gnltmbns b`sb` `o båm sckuc`lt` mo b` om pufocgmgc÷l b` om bcspnscgc÷l cepuklmbm n mo b` om lntcacgmgc÷l n pufocgmgc÷l b`o mgtn qu` pnlkm acl m om våm mbeclcstrmtcvm. - @l ons supu`stns `l qu` om Mbeclcstrmgc÷l `stã nfockmbm m r`moczmr ulm pr`stmgc÷l gnlgr`tm `l amvnr b` ulm n vmrcms p`rsnlms b`t`reclmbms, ons 6 e`s`s s` gnltmríl m pmrtcr b`o båm sckuc`lt` mo v`lgcec`ltn b`o pomzn b` 7 e`s`s b`sb` om a`gjm b` om r`gomemgc÷l, scl qu` om Mbeclcstrmgc÷l jufc`rm bmbn guepocec`ltn m on snocgctmbn n ln jufc`rm oo`kmbn m ul mgu`rbn gnl ons clt`r`smbns. - Wc `o r`gursn s` bcrckc`rm gnltrm ulm mgtumgc÷l `l våm våm b` j`gjn, `o pomzn pmrm clt`rpnl`r `o r`gursn s` gnltmrí b`sb` `o båm sckuc`lt` m om t`reclmgc÷l b`o pomzn `stmfo`gcbn b` ons =4 båms sckuc`lt`s m om pr`s`ltmgc÷l b`o r`qu`rcec`ltn m om Mbeclcstrmgc÷l mgtumlt`. Wc ln jufc`r` r`qu`rcec`ltn, `o pomzn s` gneputmrí b`sb` `o båm `l qu` s` clcgc÷ om mgtumgc÷l mbeclcstrmtcvm `l våm b` j`gjn). Gumlbn `o r`gursn s` clt`rpnlkm m snocgctub b` ul np`rmbnr `gnl÷ecgn `o pomzn b` 6 e`s`s s` gneputmrí b`sb` om pr`s`ltmgc÷l b` om snocgctub mlt` om Gnecsc÷l Lmgcnlmo b` ons E`rgmbns y om Gnep`t`lgcm. `bctnrcmo    }         g`p 060 Trng`bcec`ltns Hubcgcmo`s. @) Trng`bcec`ltn Gnlt`lgcnsn Mbeclcstrmtcvn y Omfnrmo. R`em 17 b. Rrmectmgc÷l (mrt. =6; t`r. = m 0 OHGM) @l `o ecsen båm b` om clt`rpnscgc÷l b`o r`gursn pnr om Gnecsc÷l Lmgcnlmo b` ons E`rgmbns y om Gnep`t`lgcm `l kmrmltåm b` om ulcbmb b` e`rgmbn n `l `o sckuc`lt`, `o O`trmbn b` om Mbeclcstrmgc÷l b` Hustcgcm r`qu`rcrí gnl gmrígt`r urk`lt` mo ÷rkmln mbeclcstrmtcvn gnrr`spnlbc`lt`, mgnepmýmlbn gnpcm b`o `sgrctn b` clt`rpnscgc÷l, pmrm qu` `l `o pomzn eíxcen b` 0 båms m gnltmr b`sb` om r`g`pgc÷l b`o r`qu`rcec`ltn r`ectm `o `xp`bc`lt` mgnepmýmbn b` ons clanre`s y bmtns qu` s` snocgct`l `l `o r`gursn, gnl mp`rgcfcec`ltn b` gumltn s` `stmfo`g` `l `o mrt. 2: (`s b`gcr, gnl `o mp`rgcfcec`ltn b`o O`trmbn b` om Mbeclcstrmgc÷l b` Hustcgcm p`rsnlmo pmrm anreuomgc÷l b` mo`kmgcnl`s b` qu` trmlsgurrcbn `o pomzn b` r`ecsc÷l b`o `xp`bc`lt` scl jmf`rs` r`gcfcbn gnepo`tn, s` r`ct`rmrí om r`gomemgc÷l y, sc ln s` `lvcmrm `l `o tãrecln b` =4 båms gnltmbns b`sb` qu` om gneulcgmgc÷l hubcgcmo t`lkm `ltrmbm `l `o r`kcstrn k`l`rmo b`o ÷rkmln r`qu`rcbn, `o Hu`z n Rrcfulmo cepnlbrí ulm euotm gn`rgctcvm b` 744 m =644 `urns m om mutnrcbmb n `epo`mbn r`spnlsmfo`. Om euotm s`rí r`ct`rmbm gmbm 64 båms, jmstm `o guepocec`ltn b` on r`qu`rcbn). Om amotm b` `lvån b`o `xp`bc`lt` mbeclcstrmtcvn b`ltrn b`o pomzn pr`vcstn `l `o mpmrtmbn mlt`rcnr ln susp`lb`rí `o gursn b` ons mutns. @o O`trmbn b` om Mbeclcstrmgc÷l b` Hustcgcm pnlbrí b` emlcac`stn mo r`gurr`lt` `o `xp`bc`lt` y b`eís mgtumgcnl`s pmrm qu` `l `o pomzn ceprnrrnkmfo` b` =4 båms pu`bm anremoczmr om b`emlbm y mgnepmýmr ons bngue`ltns npnrtulns. Wc `o `xp`bc`lt` mbeclcstrmtcvn s` r`gcfc`s` ulm v`z anremoczmbm om b`emlbm, s` gnlg`b`rí ul tríect` mbcgcnlmo b` mo`kmgcnl`s m oms pmrt`s. Anremoczmbm om b`emlbm, `o O`trmbn b` om Mbeclcstrmgc÷l b` Hustcgcm bmrí trmsombn b` om ecsem m oms pmrt`s b`emlbmbms pmrm qu`, m om vcstm b`o `xp`bc`lt`, pr`s`lt`l gnlt`stmgc÷l `l `o pomzn gneøl ` ceprnrrnkmfo` b` =4 båms y mgnepmý`l ons bngue`ltns qu` `stce`l npnrtulns. @vmgumbn `o tríect` b` gnlt`stmgc÷l, `o ÷rkmln hurcsbcggcnlmo b`gcbcrí `l `o sckuc`lt` båm snfr` `o r`gc fcec`ltn m pru`fm, gnl mrr`kon m oms lnrems k`l`rmo`s `stmfo`gcbms `l om pr`s`lt` O`y, y scl p`rhucgcn b` on bcspu`stn `l `o mrt. 0; (gnlanre` mo gumo, `o O`trmbn b` om Mbeclcstrmgc÷l b` Hustcgcm b`gomrmrí gnlgousn `o po`ctn, scl eís tríect`, pmrm s`lt`lgcm, smovn qu` `o Hu`z n Rrcfulmo jmkm usn b` om amguotmb b` mgnrbmr b` nacgcn `o r`gcfcec`ltn m pru`fm y bcspnl`r om prígtcgm b` gumltms `stce` p`rtcl`lt`s pmrm om eís mg`rtmbm b`gcsc÷l b`o msultn8 =¸. Wc `o mgtnr pcb` pnr ntrnså `l su b`emlbm qu` `o r`gursn s` amoo` scl l`g`scbmb b` r`gcfcec`ltn m pru`fm lc tmepngn b` vcstm n gnlgouscnl`s y om pmrt` b`emlbmbm ln s` npnl`. 6¸. Wc `l ons `sgrctns b` b`emlbm y gnlt`stmgc÷l ln s` snocgctm `o r`gcfcec`ltn m pru`fm lc ons tríect`s b` vcstm n gnlgouscnl`s). @o p`rånbn b` prígtcgm b` pru`fm ln s`rí `l lclkøl gmsn sup`rcnr m 64 båms. `. W`lt`lgcm (mrt. =6; t`r. 1 OHGM) Gnlgousms oms mgtumgcnl`s, `o ÷rkmln hurcsbcggcnlmo bcgtmrí s`lt`lgcm `l `o pomzn b` 0 båms. Om s`lt`lgcm `stcemrí `o r`gursn gumlbn om bcspnscgc÷l, om mgtumgc÷l n `o mgtn clgurrc`rml `l gumoquc`r clarmggc÷l b`o nrb`lmec`ltn huråbcgn qu` ma`gt` m om ocf`rtmb b` `stmfo`gcec`ltn n b` gcrguomgc÷l, clgoucbm om b`svcmgc÷l b` pnb`r. Gnlanre` m on bcspu`stn `l `o mrtåguon ;=, om s`lt`lgcm qu` `stce` `o r`gursn cepocgmrí om gnrr`ggc÷l b` om gnlbugtm clarmgtnrm, mså gnen `o r`smrgcec`ltn b` ons bmýns y p`rhucgcns, clgoucbn `o ougrn g`smlt`, qu` bcgjm gnlbugtm jmym gmusmbn. Gumlbn s` trmt` b` msultns `l ons qu` ln qu`pm uot`rcnr r`gursn, `o ÷rkmln hurcsbcggcnlmo pnbrí gnlvngmr m oms pmrt`s m ulm gnepmr`g`lgcm gnl om aclmocbmb b` bcgtmr su s`lt`lgcm b` vcvm vnz, `xpnlc`lbn v`rfmoe`lt` ons rmznlmec`ltns `l qu` sust`lt` su b`gcsc÷l, r`snovc`lbn snfr` ons entcvns qu` aulbm- 061   `bctnrcmo    }         g`p Trng`bcec`ltns @sp`gcmo`s e`lt`l `o r`gursn y om npnscgc÷l y prnlulgcmlbn su amoon, b` mgu`rbn gnl on bcspu`stn `l ons mrtåguons 1: m ;= (pmrm ons prnlulgcmec`ltn b` oms s`lt`lgcms `l `o prng`bcec`ltn gnlt`lgcnsn-mbeclcstrmtcvn `l prce`rm n ølcgm clstmlgcm). Om ln gnepmr`g`lgcm b` tnbms n mokulm b` oms pmrt`s ln cep`bcrí `o bcgtmbn b` om s`lt`lgcm b` vcvm vnz. @l gumltn s` r`ac`r` m om krmfmgc÷l b` om gnepmr`g`lgcm y m su bngue`ltmgc÷l, s`ríl mpocgmfo`s oms bcspnscgcnl`s gnlt`lcbms `l `o mrtåguon 17 (pmrm `o prng`bcec`ltn gnlt`lgcnsn-mbeclcstrmtcvn `l prce`rm n ølcgm clstmlgcm). Gmsn b` jmf`rs` bcgtmbn om W`lt`lgcm b` anrem nrmo, `o O`trmbn b` om Mbeclcstrmgc÷l b` Hustcgcm `xp`bcrí g`rtcacgmgc÷l qu` r`gnhm tnbns ons prnlulgcmec`ltns b`o amoon, gnl `xpr`sm clbcgmgc÷l b` su acre`zm y b` om mgtumgc÷l mbeclcstrmtcvm m qu` s` r`ac`rm. Bcgjm g`rtcacgmgc÷l s`rí `xp`bcbm `l `o pomzn eíxcen b` 0 båms lntcacgílbns` m oms pmrt`s. Om mlt`rcnr g`rtcacgmgc÷l s` r`kcstrmrí ` clgnrpnrmrí mo Ocfrn b` W`lt`lgcms b`o ÷rkmln hubcgcmo. @o snpnrt` vcb`nkríacgn b` om gnepmr`g`lgcm qu`bmrí ulcbn mo prng`bcec`ltn. a. Clt`rv`lgc÷l b` gumoquc`r np`rmbnr `gnl÷ecgn qu` tuvc`r` clt`rãs bcr`gtn `l om mluomgc÷l b`o mgtn, mgtumgc÷l n bcspnscgc÷l cepuklmbm y ln om jufc`rm r`gurrcbn b` anrem clb`p`lbc`lt` (mrt. =6; t`r. ; OHGM) Burmlt` om trmectmgc÷l b`o prng`bcec`ltn, pnbrí snocgctmr su clt`rv`lgc÷l, gnen pmrt` r`gurr`lt`, gumoquc`r np`rmbnr `gnl÷ecgn qu` tuvc`r` clt`rãs bcr`gtn `l om mluomgc÷l b`o mgtn, mgtumgc÷l n bcspnscgc÷l cepuklmbm y ln om jufc`rm r`gurrcbn b` anrem clb`p`lbc`lt`. Om snocgctub b`o np`rmbnr s` r`snov`rí pnr e`bcn b` mutn, pr`vcm mubc`lgcm b` oms pmrt`s p`rsnlmbms, `l `o pomzn gneøl b` 0 båms. Mbectcbm om clt`rv`lgc÷l, ln s` r`trntrm`ríl oms mgtumgcnl`s, p`rn `o clt`rvclc`lt` s`rí gnlscb`rmbn pmrt` `l `o prng`sn m tnbns ons `a`gtns y pnbrí b`a`lb`r oms pr`t`lscnl`s anreuombms n oms qu` `o prnpcn clt`rvclc`lt` anreuo`, sc tuvc`r` npnrtulcbmb prng`smo pmrm `oon. @o clt`rvclc`lt` pnbrí utcoczmr ons r`gursns qu` prng`bml gnltrm oms r`snougcnl`s qu` `stce` p`rhubcgcmo`s pmrm su clt`rãs, mulqu` oms gnlsc`ltm om Gnecsc÷l Lmgcnlmo b` ons E`rgmbns y om Gnep`t`lgcm n oms b`eís pmrt`s p`rsnlmbms. k. Mgueuomgc÷l (mrt. =6; t`r. : OHGM) Om Wmom b` on Gnlt`lgcnsn-Mbeclcstrmtcvn b` om Mubc`lgcm Lmgcnlmo mgnrbmrí om mgueuomgc÷l mo prnenvcbn pnr om Gnecsc÷l Lmgcnlmo b` ons E`rgmbns y om Gnep`t`lgcm b` tnbn prng`bcec`ltn qu`, clcgcmbn pnr ul np`rmbnr `gnl÷ecgn mlt` `o ecsen u ntrn ÷rkmln hurcsbcggcnlmo, s` bcrchm ar`lt` m om ecsem bcspnscgc÷l n mgtumgc÷l y s` aulb` `l om vuol`rmgc÷l b` om ocf`rtmb b` `stmfo`gcec`ltn n b` gcrguomgc÷l gnlanre` m on pr`vcstn `l `stm OHGM. j. Gmrígt`r susp`lscvn y e`bcbms gmut`omr`s (mrt. =6; quít`r OHGM) Om Gnecsc÷l Lmgcnlmo b` ons E`rgmbns y om Gnep`t`lgcm pnbrí snocgctmr `l su `sgrctn b` clt`rpnscgc÷l om susp`lsc÷l b` om bcspnscgc÷l, mgtn n r`snougc÷l cepuklmbns, mså gnen gumoquc`r ntrm e`bcbm gmut`omr qu` ms`kur` om `a`gtcvcbmb b` om s`lt`lgcm. Wnocgctmbm om susp`lsc÷l b` om bcspnscgc÷l, mgtn n r`snougc÷l cepuklmbns, om ecsem s` prnbugcrí b` anrem mutneítcgm, ulm v`z mbectcbn `o r`gursn y scl `xck`lgcm b` macmlzmec`ltn b` ons pnscfo`s p`rhucgcns b` gumoquc`rm lmturmo`zm qu` pubc`rml b`rcvmrs`. Om Mbeclcstrmgc÷l guym mgtumgc÷l s` jmym r`gurrcbn pnbrí snocgctmr `o o`vmltmec`ltn b` om susp`lsc÷l `l `o pomzn b` 7 e`s`s b`sb` su mbn pgc÷l, sc`e`bctnrcmo    }         g`p 06; Trng`bcec`ltns Hubcgcmo`s. @) Trng`bcec`ltn Gnlt`lgcnsn Mbeclcstrmtcvn y Omfnrmo. R`em 17 Cepnrtmlt` @o løe`rn 6 b`o mrtåguon =6; quít`r jm scbn b`gomrmbn clgnlstctugcnlmo y luon ølcgme`lt` `l su mpocgmgc÷l m mgtns n bcspnscgcnl`s b` oms Gneulcbmb`s Mut÷lnems, pnr W`lt`lgcm b`o To`ln b`o Rrcfulmo Gnlstctugcnlmo ;3/64=;, b` 66 b` hulcn pr` qu` mgr`bct` qu` b` su emlt`lcec`ltn pubc`rm s`kucrs` ulm p`rturfmgc÷l krmv` b` ons clt`r`s`s k`l`rmo`s n b` 7¸ qu` `o trcfulmo pnlb`rmrí `l anrem gcrgulstmlgcmbm. Anreuombm om snocgctub s` bmrí trmsombn b` om ecsem m om Gnecsc÷l Lmgcnlmo b` ons E`rgmbns y om Gnep`t`lgcm pmrm qu`, `l `o pomzn b` =4 båms, mo`ku` on prng`b`lt` `l nrb`l mo emlt`lcec`ltn n `o o`vmltmec`ltn b` om susp`lsc÷l `l nrb`l m ons clt`r`s`s `l gnlaocgtn. @vmgumbn `o mlt`rcnr tríect`, `o trcfulmo r`snov`rí on qu` `stce` prng`b`lt` e`bcmlt` mutn `l ons 0 båms sckuc`lt`s. Om snocgctub b` gumoquc`r ntrm e`bcbm gmut`omr s` trmectmrí `l om anrem pr`vcstm `l `o Gmpåtuon CC b`o Råtuon QC (`s b`gcr gnlanre` m on pr`vcstn gnl gmrígt`r k`l`rmo `l om OHGM pmrm oms ecsems, nfh`tn b` `stubcn `l `o t`em sckuc`lt`). W`lt`lgcm b`o To`ln b`o Rrcfulmo Gnlstctugcnlmo ;3/64=;, b` 66 b` hulcn F. Trng`bcec`ltn pmrm om om b`gomrmgc÷l b`gomrmgc÷l hubcgcmo b` `xtclgc÷l b` pmrtcbns pnoåtcgns (Gmpåtuon Q.8 mrt. =6; quclquc`s) @o prng`bcec`ltn pmrm om b`gomrmgc÷l hubcgcmo b` `xtclgc÷l b` ul pmrtcbn pnoåtcgn s` r`kcrí pnr on bcspu`stn `l `o mrtåguon ;: (pmrm `o prng`bcec`ltn mfr`vcmbn `stubcmbn `l `o t`em mlt`rcnr), gnl oms sckuc`lt`s `sp`gcmocbmb`s8 m) @l om b`emlbm, b`f`rí `sp`gcacgmrs` `sp`gcacgmrs` `l guío n guío`s b` ons entcvns r`gnkcbns `l `o mrtåguon =6 fcs.= b` om O`y Nrkílcgm 1/6446, b` 6; b` hulcn, b` Tmrtcbns Tnoåtcgns, s` aulbme`ltm om p`tcgc÷l b` b`gomrmgc÷l hubcgcmo b` `xtclgc÷l, `s b`gcr8 b `gcr8 - Ln jmf`r mbmptmbn mbmptmbn sus `stmtutns m oms o`y`s o`y`s qu` qu` r`suot`l b` mpocgmgc÷l `l ons pomzns qu` `stms pr`v`ml `l gmbm gmsn. - Ln jmf`r gnlvngmbn `o ÷rkmln gnep`t`lt` pmrm om r`lnvmgc÷l b` ons ÷rkmlns b` knfc`rln y r`pr`s`ltmgc÷l trmlsgurrcbn : mýns. - Ln jmf`r pr`s`ltmbn sus gu`ltms mlumo`s burmlt` 7 `h`rgcgcns gnls`gutcvns n 2 mot`rlns, scl p`rhucgcn b` oms r`spnlsmfcocbmb`s qu` pubc`rml b`rcvmrs` b` om amotm b` pr`s`ltmgc÷l b` oms gu`ltms.  f) @o pomzn b` 6 e`s`s pmrm om pr`s`ltmgc÷l b` om b`emlbm s` s` gnltmrí m pmrtcr b`o båm sckuc`lt` mo v`lgcec`ltn b`o pomzn b` 1 e`s`s pmrm prng`b`r m hustcacgmr fc`l qu` jm r`moczmbn om mbmptmgc÷l b` sus `stmtutns m om o`y, fc`l qu` jm r`lnvmbn sus ÷rkmlns b` knfc`rln y r`pr`s`ltmgc÷l, fc`l qu` jm pr`s`ltmbn oms gu`ltms mlumo`s b` tnbns ons `h`rgcgcns qu` t`lkm p`lbc`lt`s, n `l su gmsn, tnbn on mlt`rcnr. 06:   `bctnrcmo    }         g`p Trng`bcec`ltns @sp`gcmo`s g) Gumlbn om s`lt`lgcm b`gomr` om `xtclgc÷l b`o pmrtcbn, s`rí lntcacgmbm mo r`kcstrn pmrm qu` `st` prng`bm m om gmlg`omgc÷l b` om clsgrcpgc÷l. @o Eclcst`rcn Acsgmo s`rí pmrt` b`o prng`sn. `bctnrcmo    }         g`p 063