Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

„ihon Már Most Csak Neveti Jezsuita…” Két évtized Felekezeti Küzdelmei Nagybányán (1674–1694). ["the Jesuit Is Just Laughing Here Now..." Confessional Conflicts In Nagybánya, 1674-1694] In: Tanulmányok Badacsony

„Ihon már most csak neveti Jezsuita…” Két évtized felekezeti küzdelmei Nagybányán (1674–1694). ["The Jesuit is just laughing here now..." Confessional Conflicts in Nagybánya, 1674-1694] In: Tanulmányok Badacsonyból. A Fiatal Levéltárosok

   EMBED


Share

Transcript

    Tanulmányok Badacsonyból   A Fiatal Levéltárosok Egyesületének konferenciája,   Badacsony, 2010. július 9– 10. SzerkesztetteM IHALIK B ÉLA   V ILMOS és   Z ARNÓCZKI Á RON  F IATAL L EVÉLTÁROSOK E GYESÜLETE  B UDAPEST  2011    A kötet   megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta   A Fiatal Levéltárosok Egyesületének kiadványai, 1.   Sorozatszerkesztő  D ÉCSEY S ÁNDOR   Lektorálta  B ORSODI C SABA  K ÖRMENDI T AMÁS  S ZENDE L ÁSZLÓ  ISBN   978-963-08-3098-0 Felelős kiadó: D ÉCSEY S ÁNDOR  Nyomda: Felelős vezető:   Példányszám: 500    Tartalom  jegyzék   B ORSODI C SABA Előszó 7D ÉCSEY S ÁNDOR   Köszöntő 8B ÉNYEI B ALÁZS :   Hermán nembeli Lampert országbírói tisztségbe jutásának körülményei 11 Á SVÁNYI S ZABOLCS   A Héderváry család története a XV. században. E gy főúri   család virágkora 24Z ARNÓCZKI Á RON   Anglia követeinek tevékenysége a harmincéves háború első   évtizedében, különös tekintettel a Bethlen Gáborral való  kapcsolatukra 32P ÓKA Á GNES  A Batthyány - birtokkomplexum igazgatásaBatthyány Ádám alatt (1632– 1659) 44M IHALIK B ÉLA   V ILMOS   „Ihon már most csak neveti Jezsuita...” Két évtized   felekezeti küzdelmei Nagybányán (1674– 1694) 62V ÁMOS A NDRÁS   Absentium advocati. Jogászok a 18. századi   diétákon megjelenttávollévők követei között 72P AULUSZ R ICHÁRD   A XIX. századi   legelőelkülönözési periratok – Batta 104  V ILÁGI D ÁVID   A győri Szent István út elődjének kialakulása a dualizmus kor szakában 114N ÉGYESI B ARBARA   Becsületbíróság és becsületbírósági ügyek a MagyarKirályi   Honvédségnél (1885– 1930) 131K ÁNTOR B ALÁZS   Az üzemi bizottságok szerepe a vállalatok működésében (1945 – 1948) 151N YESTE S ÁNDOR   A vállalati fényképanyag értelmezési lehetőségei a Magyar Optikai Művek fotóanyagának tükrében 165K épmelléklet 173    M IHALIK B ÉLA V ILMOS   „Ihon már most csak neveti Jesuita…”   Két évtized felekezeti küzdelmei Nagybányán (1674 – 1694) Az utóbbi évtizedek egyik legtermékenyebb történeti teóriája volt afelekezetképződés (Konfessionsbildung) és a felekezetesedés, a felekezeti jellemzők elterjedésének (Konfessionalisierung) elmélete és vizsgálata. 1   Ennek egyik különösen kiemelt terepe a városi reformációnak, ellenrefor - mációnak és katolikus megújulásnak a feltérképezése. A városikonfesszionalizáció vizsgálata is jelentős historiográfiai múlttal jelentkezik,a magyar történetírásból azonban még csak egy - egy példa említhető. 2 Jelen tanulmányban a nagybányai katolikus újjászerveződés folyamatának elsőkét évtizedéből tekintem át a legfőbb folyamatokat.   A Wesselényi - féle szervezkedés bukását, az ország császárikatonasággal történő megszállását követően a katolikus egyház számáralehetőség nyílt a reformáció idején elvesztett pozícióik visszaszerzéséra,állami és katonai támogatás révén. A protestáns egyházak financiális és inf - rastrukturális megtörését kísérte a vármegyei, kamarai, városi hatóságok,magisztrátusok katolizálása, katolikusokkal való betöltése, majd ezt tetteteljessé a lelkészek elűzése és katolikus papság behelyezése. Megkezdődötta katolikus egyházszervezet újjáépülése, olyan központi helyeken is, ahon - nan már másfél évszázada kiszorult a reformáció nyomán a katolikusegyház. 3   1   Az elmélet összefoglalására ld.  Molnár Antal : Mezőváros és katolicizmus. Katolikusegyház az egri püspökség hódoltsági területein a 17. században. Bp. 2005. (METEMKönyvek 49.) 12– 13; Tusor Péter  : A barokk pápaság (1600– 1700). Bp. 2004. 9 – 13. Az elméletet annak kritikájával együtt részletesen ismert eti: Kármán Gábor  : A külpolitika át - alakulása a Rákócziak Erdélyében a harmincéves háború után. PhD Disszertáció. Bp. 2008. 3 – 12. 2   Magyar részről említhető: Szakály Ferenc : Mezőváros és reformáció. Tanulmányok a koraimagyar polgárosodás kérdéséhez. Bp.   1995. (Humanizmus és reformáció, 23.);  Molnár A .: Mezőváros i.m. A birodalmi városok konfesszionalizációját tekinti át: Ronnie Po-Chia Hsia :Social Discipline int he Reformation: Central Europe 1550 – 1750. London – New York, 1989.73 –88. A városi terek konfesszionalizációjára: Peter Johanek : Konfessionen in Stadtraum. In:Formierung des konfessionellen Raumes in Ostmitteleuropa. Hrsg.: Evelin Wetter. Stuttgart, 2008. (Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa, 33.) 149 – 165. 3 Ld. erre bővebben:  Mihalik Béla Vilmos : A Szepesi Kamara szerepe az 1670 –1674 közötti