Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Informe N° 03 De Construcciones Ii.docx

   EMBED


Share

Transcript

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN FACULT ACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA ARQUI TECTURA E.A.P. DE INGENIERÍA CIVIL “ZAPA “ZAPATAS, COLUMNAS, CO LUMNAS, VIGAS, ESCALERAS y LOSAS ALIGERADAS” ASIGNATURA : CONSTRUCCIONES II DOCENTE : Ing. Ing. M.Sc M.Sc.. VÍCT VÍCTOR OR EDUA EDUARD RDO O SAM SAMAMÉ AMÉ ZATTA EQUIPO DE TRABAJO : GRUPO N°  BALLENA OLAZÁBAL, Diana Pamela Pamela CORAL MACEDO, e!"! #ian Ma$c% MUNIBEZ ARÉVALO, San&$% S'e(an% SALAS ZUMAETA, An&$ei )%na'an VI#IL *RE+RE, Rena'% Al%n!% FEC! FEC!A A DE ENTR ENTREG EGA A : --/0/-0 INTRODUCCI"N El c%nc$e'% a$man&% !e 1!% &e!&e la 'e$ce$a &2ca&a &el !igl% 3I3, Si$ Ma$c I!am4a$& 5 *$anc%i! Ma$'in Le B$1n e$igie$%n, en Ingla'e$$a 5 *$ancia, $e!6ec'i7amen'e, e!'$1c'1$a! &e e!'e ma'e$ial 'ale! c%m% a$c%! 5 e&i8caci%ne!. En -9:9, %!e6) L%1i! Lam4%' c%n!'$15% 1n 4%'e &e c%nc$e'% $e(%$;a&% el c1al 6$e!en'% en la e<6%!ici=n &e Pa$i! en -9>: 5 6a'en'= en -9>>. En Ingla'e$$a ?.B. ?il@in!%n, $egi!'$%, en -9>> 1n 6i!% &e c%nc$e'% $e(%$;a&% &e c1e$&a! &e ace$% &e!ec)a&a! en la mi!ma. Un a% &e!612!, *$anc%i! C%igne' 6a'en'% 1n !i!'ema &e $e(1e$;%! 6a$a 6i!%! c%n!i!'e en 4a$$a! &e ace$% em4e4i&a! en el c%nc$e'%.  Tenien&%  Tenien&% en c1en'a l%! c%n'eni&%! 6$e7i!'%! en la !igna'1$a &e CONST CONSTRU RUCC CCIO IONE NES S II, II, 1e 1e 6a$a 6a$a el ca ca6 6'1 '1l% l% III en gene$ gene$al al '$a'a '$a'a &el &el c%nc$ c%nc$e'% e'% a$man a$man&%, &%, e!6ec e!6ec8ca 8came men'e n'e '%ma '%ma el e!'1&i e!'1&i% % &e la! ;a6a'a ;a6a'a!, !, c%l1mna!, 7iga!, l%!a! 5 alige$a&%!. C%n la 8nali&a& &e c1m6li$ c%n l%! %4e'i7%! 6$%61e!'%! 6%$ el !la !la4% 4% &el c1$!% c1$!% e! 1e !e $eal $eali; i;a a e! e!'e 'e in(%$ in(%$me me 1e c%n!i c%n!i!' !'e e en la !n'e!i! &e la 7i!i'a e(ec'1a&a a 1na %4$a &e la l%cali&a& &e Ta$a6%'% en l% c%nce$nien'e a l%! c%nce6'%! )a!'a a1 menci%na&%!. El 6$%5ec'% in'eg$al e! FAMPLIACIGN DE AULAS DE LA *ACULTAD DE IN#ENIERÍA DE SISTEMAS H CIUDAD UNIVERSITARIA 5 la %4$a 6$%6iamen'e &ic)a e! FCONSTRUCCIGN DE LOSA ALI#ERADA EN EL SEMISGTANO *RENTE AL --/0/-0 INTRODUCCI"N El c%nc$e'% a$man&% !e 1!% &e!&e la 'e$ce$a &2ca&a &el !igl% 3I3, Si$ Ma$c I!am4a$& 5 *$anc%i! Ma$'in Le B$1n e$igie$%n, en Ingla'e$$a 5 *$ancia, $e!6ec'i7amen'e, e!'$1c'1$a! &e e!'e ma'e$ial 'ale! c%m% a$c%! 5 e&i8caci%ne!. En -9:9, %!e6) L%1i! Lam4%' c%n!'$15% 1n 4%'e &e c%nc$e'% $e(%$;a&% el c1al 6$e!en'% en la e<6%!ici=n &e Pa$i! en -9>: 5 6a'en'= en -9>>. En Ingla'e$$a ?.B. ?il@in!%n, $egi!'$%, en -9>> 1n 6i!% &e c%nc$e'% $e(%$;a&% &e c1e$&a! &e ace$% &e!ec)a&a! en la mi!ma. Un a% &e!612!, *$anc%i! C%igne' 6a'en'% 1n !i!'ema &e $e(1e$;%! 6a$a 6i!%! c%n!i!'e en 4a$$a! &e ace$% em4e4i&a! en el c%nc$e'%.  Tenien&%  Tenien&% en c1en'a l%! c%n'eni&%! 6$e7i!'%! en la !igna'1$a &e CONST CONSTRU RUCC CCIO IONE NES S II, II, 1e 1e 6a$a 6a$a el ca ca6 6'1 '1l% l% III en gene$ gene$al al '$a'a '$a'a &el &el c%nc$ c%nc$e'% e'% a$man a$man&%, &%, e!6ec e!6ec8ca 8came men'e n'e '%ma '%ma el e!'1&i e!'1&i% % &e la! ;a6a'a ;a6a'a!, !, c%l1mna!, 7iga!, l%!a! 5 alige$a&%!. C%n la 8nali&a& &e c1m6li$ c%n l%! %4e'i7%! 6$%61e!'%! 6%$ el !la !la4% 4% &el c1$!% c1$!% e! 1e !e $eal $eali; i;a a e! e!'e 'e in(%$ in(%$me me 1e c%n!i c%n!i!' !'e e en la !n'e!i! &e la 7i!i'a e(ec'1a&a a 1na %4$a &e la l%cali&a& &e Ta$a6%'% en l% c%nce$nien'e a l%! c%nce6'%! )a!'a a1 menci%na&%!. El 6$%5ec'% in'eg$al e! FAMPLIACIGN DE AULAS DE LA *ACULTAD DE IN#ENIERÍA DE SISTEMAS H CIUDAD UNIVERSITARIA 5 la %4$a 6$%6iamen'e &ic)a e! FCONSTRUCCIGN DE LOSA ALI#ERADA EN EL SEMISGTANO *RENTE AL BLOJUE BLOJUE II 5 AMPLIACIGN AMPLIACIGN DE AULAS DEL e$ :'% PISO DE LA L A *ACUL *ACULT TAD DE IN#ENIERÍA DE SISTEMAS E IN*ORMÁTICA C.U. OBJETIVOS Objetivo General  K I&en' &en'i8 i8cca$ en %4$a %4$a la! la! &i(e &i(e$$en' en'e! %4$a %4$a!! &e c%nc$ %nc$e' e'% % a$m a$ma&%, a&%, 6a$'ic1la$ 6a$'ic1la$men' men'e e &e ;a6a'a!, c%l1mn c%l1mna!, a!, 7iga!, e!cale$ e!cale$a! a! 5 l%!a! alige$a&a!, 6a$a a8an;a$ l%! c%n%cimien'%! a&1i$i&%! en cla!e!. Objetivos Específcos K E(ec'1 E(ec'1a$ a$ la 7i!i 7i!i'a 'a a %4$a! %4$a! eec1 eec1'a& 'a&a! a! &en'$ &en'$% % &el ca!c ca!c% % 1$4an% 1$4an% &e la ci1&a& &e Ta$a6%'%. K Real eali; i;a$ a$ la! %4!e$ %4!e$7ac 7aci%n i%ne! e! 5 an%'ac an%'aci%n i%ne! e! &e la! ca$ac ca$ac'e$ 'e$!' !'ic ica! a! &e l%! l%! '$a4 '$a4a a%! %! eec eec1' 1'a& a&%! %! en la %4$a %4$a FCONST CONSTRU RUCC CCIG IGN N DE LOSA ALI#ERADA EN EL SEMISGT SGTANO *RENT NTE E AL BLOJUE II 5 AMPLIACIGN DE AULAS DEL e$ :'% PISO DE LA *ACULTAD DE IN#ENIERÍA DE SISTEMAS E IN*ORMÁTICA IN*ORMÁTICA C.U. K Rec%lec ec%lec'a$ 'a$ 'an'% 'an'% la in(% in(%$m $maci aci=n =n g$8ca g$8ca,, a '$a72! '$a72! &e la! la! (%'%g$a (%'%g$a(a (a!! 6e$'inen'e!, c%m% in(%$maci=n 'e<'1al '%ma&a &e &i7e$!a! (1en'e!. MARCO TE"RICO #. C$%&'()$ *'+*$:  Se llama c%nc$e'% a$ma&% a la 1ni=n &el c%nc$e'% $e(%$;a&% c%n la! 7a$illa! &e ace$%. El c%nc$e'% a$ma&% !e 1!a 6a$a 7acia$ la! c%l1mna! 5 'ec)%!. La 6$%6%$ci=n $ec%men&a4le 6a$a l%g$a$ 1na $e!i!'encia a&ec1a&a 6a$a 1na ca!a &e 0 =  6i!%! e! &e - 7%l1men &e cemen'% 6%$  7%l"mene! &e a$ena g$1e!a 5  7%l"mene! &e 6ie&$a c)anca&a. E!'a 6$%6%$ci=n !e l%g$a 1!an&% - 4%l!a &e cemen'% c%n - 41gg5 &e a$ena g$1e!a, 41ggie &e 6ie&$a c)anca&a 5 la can'i&a& &e ag1a nece!a$ia 6a$a %4'ene$ 1na me;cla 6a!'%!a 1e 6e$mi'a 1n 41en '$a4a%. La can'i&a& &e ag1a 7a$a &e6en&ien&% &el e!'a&% &e )1me&a& en 1e !e enc1en'$e la a$ena 5 la 6ie&$a. Si e!'n '%'almen'e !eca!, 6a$a 1na 4%l!a &e cemen'% !e nece!i'a$ :/ li'$%! &e ag1a. Pe$% !i la 6ie&$a 5 la a$ena e!'n '%'almen'e m%a&a!, 4a!'a$ c%n 1n%! 0/ li'$%!. . A'+*-'* ( &$%&'()$ A'+*-'* '/%&/*0 1$ 0$%2/)-/%*03: E! a1ella • $e1e$i&a 6a$a a4!%$4e$ l%! e!(1e$;%! e<'e$n%! in&1ci&%! en • l%! elemen'%! &e c%nc$e'% a$ma&%. A'+*-'* 4(&-%*'/* 1$ )'*%45('4*03: E! '%&a a1ella a$ma&1$a &e!'ina&a a c%n8na$ en (%$ma a&ec1a&a la • a$ma&1$a 6$inci6al en el c%nc$e'%. A+*''*: N%m4$e gen2$ic% &a&% a 1na 4a$$a % alam4$e in&i7i&1al % c%n'in1%, 1e a4$a;a 5 c%n8na la a$ma&1$a l%ngi'1&inal, &%4la&a en (%$ma &e c$c1l%, $ec'ng1l%, 1 %'$a (%$ma 6%lig%nal, !in e!1ina! $en'$an'e!. KC('&$ E! 1na ama$$a ce$$a&a % &%4la&a c%n'in1a. Una ama$$a ce$$a&a 61e&e e!'a$ c%n!'i'1i&a 6%$ 7a$i%! elemen'%! &e $e(1e$;% c%n ganc)%! !!mic%! en ca&a e<'$em%. Una ama$$a &%4la&a c%n'in1a &e4e 'ene$ 1n ganc)% !!mic% en ca&a e<'$em%. KE4)'/6$ A$ma&1$a a4ie$'a % ce$$a&a em6lea&a 6a$a $e!i!'i$ e!(1e$;%! &e c%$'e 5 &e '%$!i=n, en 1n elemen'% e!'$1c'1$al 6%$ l% gene$al, 4a$$a!, alam4$e! % malla elec'$% !%l&a&a &e alam4$e li!% % e!'$ia&%, 5a !ea !in &%4lece! % &%4la&%!, en (%$ma &e L, &e U % &e (%$ma! $ec'ang1la$e!, 5 !i'1a&%! 6e$6en&ic1la$men'e % en ng1l%, c%n $e!6ec'% a la a$ma&1$a l%ngi'1&inal. El '2$min% e!'$i4% !e a6lica, n%$malmen'e, a la a$ma&1$a '$an!7e$!al &e elemen'%! !1e'%! a e mm en'$e !. Pa$a elemen'%! )%$mig%na&%! en %4$a, el &ime'$% &e l%! ;1nc)%! n% &e4en !e$ men%$ 1e -/ mm. • B*''*4 ( '(*')/&/8%:  En gene$al, !%n a1ella! 4a$$a! &e!'ina&a! a man'ene$ el &i!'anciamien'% 5 el a&ec1a&% (1nci%namien'% &e la! 4a$$a! 6$inci6ale! en la! l%!a! &e )%$mig=n a$ma&%. • B*''*4 ( '()'*&&/8%:  S%n a1ella! 4a$$a! in!'ala&a! en la! l%!a! &%n&e la a$ma&1$a 6%$ e/ cm en'$e !, c%n el %4e'% &e $e&1ci$ 5 c%n'$%la$la! g$ie'a! 1e !e 6$%&1cen &e4i&% a la $e'$acci=n &1$an'e el 6$%ce!% &e ($ag1a&% &el )%$mig=n, 5 6a$a $e!i!'i$ l%! • e!(1e$;%! gene$a&%! 6%$ l%! cam4i%! &e 'em6e$a'1$a. G*%&7$ 494+/&$: #anc)% &e 1n e!'$i4%, ce$c% % '$a4a, c%n 1n &%4le; &e ->Q 5 c%n 1na e<'en!i=n &e  7ece! el &ime'$% 6e$% n% men%$ a> mm 1e enla;a la a$ma&1$a l%ngi'1&inal 5 !e 6$%5ec'a )acia el in'e$i%$ &el e!'$i4% % ce$c%. • T'*6*: Ba$$a c%n'in"a c%n 1n ganc)% !!mic% en 1n e<'$em%, 5 1n ganc)% n% men%$ &e /Q, c%n 1na e<'en!i=n mnima &e  7ece! el &ime'$% en el %'$% e<'$em%. L%! ganc)%! &e4en enla;a$ 4a$$a! l%ngi'1&inale! 6e$i(2$ica!. L%! ganc)%! &e /Q &e &%! '$a4a! '$an!7e$!ale! c%n!ec1'i7a! 1e enlacen la! mi!ma! 4a$$a! l%ngi'1&inale!, &e4en 1e&a$ c%n l%! e<'$em%! al'e$na&%!. . O6'*4 ( &$%&'()$ *'+*%$ • C$0-+%*4: La c%l1mna e! 1n elemen'% !%me'i&% 6$inci6almen'e a c%m6$e!i=n, 6%$ l% 'an'% el &i!e% e!' 4a!a&% en la (1e$;a in'e$na, c%n1n'amen'e &e4i&% a la! c%n&ici%ne! 6$%6ia! &e la! c%l1mna!, 'am4i2n !e &i!ean 6a$a e @gcm0. E!'% !=l% !1ce&e$ !i el c%nc$e'% )a !i&% &e4i&amen'e 6$e6a$a&%, c%l%ca&% 5 m%a&% &1$an'e 7a$i%! &a! &e!612! &e !1 ($ag1a&%. Consideraciones  E! $ec%men&a4le 1'ili;a$ 1na me;cla&%$a 1e ga$an'ice la c%m6le'a 1ni=n &e '%&%! l%! c%m6%nen'e!. El me;cla&% a man% c%n lam6a n% a!eg1$a 1na 41ena cali&a&.  Ig1almen'e, e! im6%$'an'e c%m6ac'a$ el c%nc$e'% ($e!c%, c%n 1na 7i4$a&%$a. Si n% !e 'iene e!'e e1i6%, )a4$ 1e )ace$l% me&ian'e 1n 7ig%$%!% c)1;a&%, 1'ili;an&% 1na 7a$illa &e 8 e$$% 5 g%l6ean&% el enc%($a&% c%n 1n ma$'ill%.  *inalmen'e, *inalmen'e, e! im6%$'an'e $ecalca$, 1e 6a$a 1e el c%nc$e'% &e!a$$%lle 1na $e!i!'encia a&ec1a&a, !e $e1ie$e m%a$l% c%n!'an'emen'e 6%$ l% men%! &1$an'e l%!  6$ime$%! &a!. RECOMENDACIONES PARA LA COMPRA DE MATERIALES En el !ig1 !ig1ie ien' n'e e c1a& c1a&$$%, !e 6$e! 6$e!en en'a 'an n alg1 alg1na na!! $ec ec%m %men en&a &aci ci%n %ne! e! elemen'ale! 1e !e$7i$n &e g1a 6a$a c%m6$a$ ma'e$iale! a&ec1a&%! ENCOFRADO DE COLUMNAS Una 7e; le7an'a&% el m1$%, !e a$man l%! enc%($a&%! &e la! c%l1mna!. É!'%! !e$7i$n &e m%l&e &1$an'e el 7acia&% &el c%nc$e'%, &n&%le la! (%$ (%$ma ma!! 5 la! la! &ime &imen! n!i% i%ne ne!! 1e 1e !e e! e!6e 6eci ci8c 8can an en l%! l%! 6lan 6lan%! %!.. L%! enc% enc%($ ($a&% a&%!! !% !%n n e! e!'$ '$1c 1c'1 '1$a $a!! !1e' !1e'a! a! a &i7e &i7e$! $!%! %! 'i6%! 'i6%! &e ca ca$g $ga! a! 1e 1e 61e&en 'ene$ magni'1&e! m15 c%n!i&e$a4le!. S%n '$e! la! c%n&ici%ne! 4!ica! a 'ene$!e en c1en'a en la c%n!'$1cci=n &e enc%($a&%! K Seg1$i&a& K P$eci!i=n en la! me&i&a! K Ec%n%ma De e! e!'a 'a!! '$e! '$e! e/ cm c%m% m @g  cm0, e!'% 1ie$e &eci$ 1e !%4$e 1na !16e$8cie c1a&$a&a &e c%nc$e'% &e - cm &e la&%, !e 61e&e a6lica$ 1na ca$ga &e -> @g an'e! &e 1e !e $%m6a. La 6$%6%$ci=n $ec%men&a4le 6a$a %4'ene$ e!'a $e!i!'encia e! &e 1na 4%l!a &e cemen'% 6%$ 1n 41gg5 &e a$ena g$1e!a 5 1n 41gg5 &e 6ie&$a c)anca&a, a&em!, &e la can'i&a& &e ag1a nece!a$ia 6a$a %4'ene$ 1na me;cla 6a!'%!a 5 (cil &e '$a4aa$. La can'i&a& &e ag1a 7a$a &e ac1e$&% a la )1me&a& &e la a$ena 5 la 6ie&$a. Si !e enc1en'$an !eca!, el ag1a nece!a$ia 6a$a 1na 4%l!a &e cemen'% 6%&$ !e$ &e 1n%! :/ li'$%!. Si !e enc1en'$an '%'almen'e m%a&a!, 4a!'a$ c%n 1n%! 0/ li'$%!, 'al c%m% !e 7i% en la !ecci=n -.-0 &e e!'e man1al. D1$an'e el 6$%ce!% &e me;cla&%, 6$ime$% &e4e$ ing$e!a$ 1na 6a$'e &el ag1a en la me;cla&%$a, an'e! 1e el cemen'% 5 l%! ag$ega&%!. L1eg%, !e ec)a el $e!'%. A!imi!m%, el 'iem6% &e me;cla&%, 1na 7e; 1e '%&%! l%! ma'e$iale! )an ing$e!a&%, n% !e$ in(e$i%$ a &%! min1'%!. 6. V*&/*$ ( 0* +(<&0* Una 7e; $eali;a&a la me;cla, !e '$an!6%$'a$ c1i&a&%!amen'e me&ian'e 41ggie! % la'a!, 1e &e4e$n e!'a$ '%'almen'e lim6i%! c%n el 8 n &e 1e n% c%n'aminen la me;cla. A!imi!m%, !e 6$%c1$a$ $eali;a$ el '$an!6%$'e en el men%$ 'iem6% 6%!i4le 7e$ 8 g1$a -/. Si el '$an!6%$'e !e 6$%l%nga &ema!ia&% 5 'iene m1c)% m%7imien'%, 61e&e %ca!i%na$ 1e la me;cla !e !e6a$e, 5a 1e la! 6ie&$a! 'ien&en a a!en'a$!e )acia el (%n&%. El c%nc$e'% 1e 5a )a c%men;a&% a en&1$ece$!e, n% &e4e$ 1'ili;a$!e.  Tam6%c% &e4e ag$ega$!e ag1a a&ici%nal 6a$a $eme;cla$l%. &. C$+*&)*&/8% (0 &$%&'()$ El 7acia&% &el c%nc$e'% &e4e )ace$!e &e mane$a c%n'in1a )a!'a aca4a$ c%n la me;cla. D1$an'e e!'e 6$%ce!%, el c%nc$e'% &e4e c%m6ac'a$!e a&ec1a&amen'e. Pa$a e!'% &e4e 1'ili;a$!e 1na 7i4$a&%$a, !i n% !e c1en'a c%n e!'e e1i6%, !e 61e&e )ace$ me&ian'e el Fc)1;e% man1al, 1'ili;an&% 1n 8 e$$% &e c%n!'$1cci=n. A!imi!m%, !e &e4e g%l6ea$ el enc%($a&% c%n el ma$'ill%. T%&% e!'% a51&a$ a elimina$ la! 41$41a! &e ai$e 5 l%! 7ac%! 1e 6$%&1cen cang$ee$a! 5 $e&1cen la $e!i!'encia &el c%nc$e'%. C$%4/('*&/$%(4:  #ene$almen'e, en la 6a$'e in(e$i%$ &e la! c%l1mna!, )a5 1na ma5%$ c%ncen'$aci=n &e ace$% &e4i&% a 1e en e!'a ;%na )a5 m! e!'$i4%! 5 e! &%n&e !e ac%!'1m4$a 14ica$ l%! em6alme!. P%$ e!%, en e!'a ;%na )a5 1e 6%ne$ 1n e!6ecial c1i&a&% en la 7i4$aci=n 6a$a e7i'a$ la! cang$ee$a!.  Ig1almen'e, 6a$a la! c%l1mna! e! $ec%men&a4le 1!a$ la 6ie&$a men1&a 'ama% m cm 6a$a l%! 6a!%! 5 1n m cm % el 1e e!6eci81e l%! 6lan%!. ENCOFRADO DE ESCALERA Sig1ien&% la lnea 1e ma$ca el (%n&% &e la e!cale$a, !e a$ma la $am6a 1e !e$7i$ &e 4a!e 6a$a el enc%($a&%. L1eg%, !e enc%($an l%! c%n'$a6a!%!, 1!an&% 'a4la! &e - Y &e e!6e!%$ 1e 'engan 1n la$g% ig1al al anc)% &e la e!cale$a. E!'a! 'a4la! !e &e4en a!eg1$a$ c%n 'ac%! &e ma&e$a en !1! e<'$em%!, 5 a&em!, !e &e4e c%l%ca$ 1n li!'=n &e $e(1e$;% en el cen'$% &e la! 'a4la! 6a$a 1e n% !e c1$7en 6%$ la 6$e!i=n &el c%nc$e'% ($e!c% 7e$ 8 g1$a --/. COLOCACI"N DEL FIERRO DE ESCALERA P$ime$% !e c%l%ca la a$ma&1$a &e ace$% l%ngi'1&inal 5 '$an!7e$!al 1e 7a en el (%n&% &e la $am6a. Rec1e$&e 1e &e4em%! c%l%ca$ &a&%! &e c%nc$e'% 1e n%! ga$an'icen el &e4i&% $ec14$imien'%. L1eg%, !e c%l%ca el ace$% !16e$i%$, 4a!'%ne! &e 1na l%ngi'1& 1e &e4e e!'a$ in&ica&a en el 6lan% &e e!'$1c'1$a!. En el e<'$em% in(e$i%$ 5 !16e$i%$ &e la e!cale$a &e4e )a4e$ Fmec)a! &e ace$% 6$%7enien'e! &e la cimen'aci=n % &e la l%!a &e 'ec)% !eg"n c%$$e!6%n&a. É!'a! &e4en c1m6li$ c%n la! l%ngi'1&e! &e'e$mina&a! en l%! 6lan%! 5 !e$7i$n 6a$a enganc)a$ l%! $e(1e$;%! &e la e!cale$a a la e!'$1c'1$a &el e&i8ci% 7e$ 8 g1$a ---. PREPARACI"N DEL CONCRETO El c%nc$e'% a 1!a$!e &e4e$ !e$ &e la mi!ma cali&a& 1e el &e la! c%l1mna! 5 el &e l%! 'ec)%!. La 6$%6%$ci=n $ec%men&a4le e! &e 1na 4%l!a &e cemen'% 6%$ - 41gg5 &e a$ena g$1e!a, - 41gg5 &e 6ie&$a c)anca&a 5 la can'i&a& &e ag1a nece!a$ia 6a$a %4'ene$ 1na me;cla 6a!'%!a 1e 6e$mi'a 1n 41en '$a4a%. VACIADO DEL CONCRETO An'e! &e inicia$ el 7acia&%, !e &e4e$ )1me&ece$ c%n ag1a el enc%($a&%, e!'% e7i'a$ 1e la ma&e$a !eca a4!%$4a el ag1a &el c%nc$e'%. El '$an!6%$'e &el c%nc$e'% !e e(ec'1a$ me&ian'e la'a!, 1e &e4e$n e!'a$ lim6ia! 6a$a e7i'a$ c1al1ie$ c%n'aminaci=n &e la me;cla. El c%nc$e'% !e &e4e em6e;a$ a 7acia$ 6%$ la 6a$'e m! 4aa 5 &e4e 'e$mina$!e 6%$ la 6a$'e !16e$i%$. Si l% )acem%! en !en'i&% c%n'$a$i%, el c%nc$e'% $e!4ala$ 6%$ la $am6a &e la e!cale$a, 6$%&1ci2n&%!e 1na !e6a$aci=n &e la 6ie&$a &e la me;cla. El 7acia&% &e4e )ace$!e &e mane$a c%n'in1a )a!'a 'e$mina$ '%&a la e!cale$a. D1$an'e e!'e 6$%ce!% &e4e c%m6ac'a$!e el c%nc$e'% c%n 1na 7i4$a&%$a. En ca!% &e n% c%n'a$ c%n 1na, !e c)1;a$ c%n 1na 7a$illa &e ace$%. El &e!enc%($a&% &e4e )ace$!e &e!612! &e  &a!, 'iem6% &1$an'e el c1al &e4em%! m%a$ el c%nc$e'% c%n 4a!'an'e ag1a 6a$a e7i'a$ $aa&1$a! 5 ga$an'i;a$ el 41en &e!a$$%ll% &e la $e!i!'encia. C$%4/('*&/$%(4:  E! m15 ($ec1en'e 1e n% !e le &2 la &e4i&a a'enci=n al aca4a&% &el c%nc$e'% en l%! 6a!%! 5 c%n'$a6a!%!. E!'% 61e&e '$ae$ 6%!'e$i%$e! 6ica&%! 5 ni7ela&%! 1e !e 61e&en e7i'a$ (cilmen'e, !i !e 1!a 1n 41en enc%($a&% 5 !e 6%ne 1n 6%c% &e e!me$% en el aca4a&% 8nal.  An'e! &el '$a;% 5 &e!612! &el enc%($a&%, e! $ec%men&a4le c)e1ea$ 1e la! &imen!i%ne! &e ca&a 1na &e la! !ecci%ne! &e la e!cale$a !ean la! c%$$ec'a!. Pa$a ell%, &e4em%! 7e$i8ca$ la! al'1$a! &e l%! c%n'$a6a!%! 1e gene$almen'e !%n c%m% m cm. Un &i!e% inc%$$ec'% %ca!i%na$ e!cale$a! &ema!ia&% inclina&a!, e!'$ec)a!, la$ga! e inc=m%&a!. TEC!OS El 'ec)% e! la 6a$'e c1lminan'e &e la e!'$1c'1$a &e la 7i7ien&a. Se enca$ga &e man'ene$ 1ni&a! la! c%l1mna!, la! 7iga! 5 l%! m1$%!, a!  c%m% la &e '$an!mi'i$ el 6e!% &e la e!'$1c'1$a a 2!'%!. L%! 'ec)%! e!'n c%m61e!'%! 6%$ 7iga! 5 l%!a!. La! 7iga! 61e&en !e$ &e '$e! 'i6%! &e c%n8namien'%, 1e 7an a6%5a&a! !%4$e l%! m1$%! 6e$al'a&a!, c15% e!6e!%$ e! ma5%$ al &e la l%!a &e 'ec)% 5 c)a'a!, c15% e!6e!%$ e! ig1al al &el 'ec)% 7e$ 8 g1$a --0. En c1an'% a la! l%!a! &e 'ec)%, 'am4i2n )a5 7a$i%! 'i6%!. La! m! c%n%ci&a! !%n la! alige$a&a!, 1e a&em! !%n la! m! 1!a&a! en la c%n!'$1cci=n &e ca!a! 5 e!'n c%m61e!'a! 6%$ 7ig1e'a!, l%!a 5 alg"n 'i6% &e ma'e$ial lige$%. El m! 1!a&% e! el la&$ill% )1ec% &e a$cilla. ENCOFRADO DE VIGAS L%! elemen'%! 6$inci6ale! &e l%! enc%($a&%! &e 7iga! !%n el (%n&% &el enc%($a&%, l%! 'a4le$%! &e l%! c%!'a&%! (%$ma&%! 6%$ 'a4la!, 4a$$%'e! 5 '%$na61n'a! &e !%6%$'e, 5 la! FT, (%$ma&a 6%$ l%! ca4e;ale!, l%! 6ie! &e$ec)%! 5 la! c$1ce'a!. El (%n&% gene$almen'e e!' (%$ma&% 6%$ 'a4la! % 'a4l%ne! &e -0 &e !ecci=n 6%$ el anc)% 1e c%$$e!6%n&e al anc)% &e la! 7iga!. En l%! 'a4le$%! &e l%! c%!'a&%!, !e em6lea 'a4la! &e - = &e - -0 m%n'a&a! !%4$e 4a$$%'e! &e 0 <  = 0 < : &e !ecci=n. La! FT &e ma&e$a c1m6len la (1nci=n &e !%6%$'a$ la! ca$ga!. L%! 6ie! &e$ec)%! 5 ca4e;ale! &e4en 'ene$ !ecci%ne! &e 0 <  = 0 < : 5 la al'1$a $e1e$i&a 6a$a alcan;a$ el ni7el &el 7acia&% 7e$ 8 g1$a --. En 6$ime$ l1ga$, !e c%l%ca$n l%! 6ie! &e$ec)%! 1e !%6%$'a$n el enc%($a&%. É!'%! !e $eg1lan al c%n'ac'% c%n el !1el% 6%$ me&i% &e c1a! &e ma&e$a. P%$ ning"n m%'i7% !e &e4e 1'ili;a$ 6ie&$a!, ca$'=n % c1al1ie$ %'$% ma'e$ial &24il, 61e! 61e&en (alla$ c%n el 6e!% al 1e !e$n !%me'i&%!. La &i!'ancia en'$e e!'%! 6ie! &e$ec)%! &e4e$ !e$ c%m% m. C%n e!'%! &%! elemen'%! !e ga$an'i;a 1e el anc)% &e la! 7iga! !ea el 1e !e e!6eci8ca en l%! 6lan%!. L%! 4a$$%'e!, 1e !i$7en &e a6%5% a l%! 'a4l%ne! &e l%! c%!'a&%! &e la 7iga, !e$n !%6%$'a&%! 6%$ elemen'%! &iag%nale! llama&%! '%$na61n'a!, 1e l%! a$$i%!'$an c%n l%! ca4e;ale! &e la! FT. Una 7e; a$ma&% el enc%($a&%, &e4e 7e$i8ca$!e 1e e!'2 6e$(ec'amen'e )%$i;%n'al. Pa$a e!%, c%n'am%! c%n la a51&a &e 1n ni7el &e man%. C$%4/('*&/$%(4  An'e! &e em6e;a$ a enc%($a$, !e &e4e$ 7e$i8 ca$ 1e la !16e$8 cie &el !1el% !%4$e la c1al !e a6%5a$n l%! 61n'ale!, e!'2 4ien c%m6ac'a&a 5 'enga &e 6$e(e$encia (al!% 6i!%. De e!'a mane$a, e7i'a$em%! 1e l%! 61n'ale! !e )1n&an 5 &e!ni7elen el enc%($a&%.  N% e! $ec%men&a4le 1!a$ 6ie! &e$ec)%! 1e e!'2n c%n(%$ma&%! 6%$ 6ie;a! &e ma&e$a em6alma&a!, 5a 1e l%! em6alme! 6%&$an (alla$ &1$an'e el 7acia&% 5 6$%&1ci$ )1n&imien'% &el enc%($a&% 5 6%!i4le! acci&en'e!. ENCOFRADO DE LOSA ALIGERADA  Tal c%m% !e menci%n=, el 'ec)% alige$a&% e!' c%n!'i'1i&% 6%$ 7ig1e'a!, l%!a 5 la&$ill%! )1ec%!, c%m% m1e!'$a la 8 g1$a -- Seg"n el e!6e!%$ &e la l%!a alige$a&a in&ica&a en l%! 6lan%!, el al'% &e l%! la&$ill%! &e4e !e$ > cm men%$ 1e el e!6e!%$ &el 'ec)% 6$%61e!'%. P%$ eem6l%, !i !e '$a'a &e alige$a&% &e 0> cm, el al'% &e l%! la&$ill%! !e$ &e 0/ cm. Una l%!a alige$a&a 1e 'iene 1n e!6e!%$ &e 0/ cm !%6%$'a en - m0, 1n 6e!% &e // @g a6$% cm &e e!6e!%$, e!'a! '14e$a! 61e&en 1e&a$ e<61e!'a! % c%n m15 6%c% $ec14$imien'%. En e!'%! ca!%!, e! nece!a$i% ama$$a$la! c%n alam4$e NW- 5 '$a'a$ &e 6ega$la! c%n'$a l%! la&$ill%! l% m! 1e !e 61e&a. &. C$0$&*&/8% (0 > (''$ (% 5/2-()*4 y 0$4* El 8e$$% &e 7ig1e'a! !e c%l%ca en'$e la! 8 la! &e la&$ill% &e 'ec)% 5 !e enganc)an en el 8e$$% &e la! 7iga! &e c%n8namien'% 1e 7an !%4$e l%! m1$%! &e la&$ill%. El 8e$$% &e la l%!a, llama&% 'am4i2n 8 e$$% &e 'em6e$a'1$a, !e c%l%ca !%4$e l%! la&$ill%! 5 en !en'i&% 6e$6en&ic1la$ a la! 7ig1e'a!, a6%5a&%! !%4$e &a&%! &e c%nc$e'% &e 0 cm. &e e!6e!%$, 1e !e c%l%can encima &e l%! la&$ill%! &e 'ec)%. El 8e$$% &e 'em6e$a'1$a 'iene c%m% (1nci=n e7i'a$ el ag$ie'amien'% &e la l%!a. #ene$almen'e, !e 1'ili;a 7a$illa! &e  mm = :. mm. E!'a! 7a$illa! !e ama$$an a l%! 4a!'%ne! &e la! 7ig1e'a! 5 a la! 7iga! &e ama$$e ca&a 0> cm &e &i!'ancia. . E%&$;'*$ ( ;'/4$4 P%!'e$i%$men'e, c1an&% el 'ec)% alige$a&% e!' enc%($a&% 5 la! 7iga! 5 7ig1e'a! a$ma&a!, !e 6$%ce&e a c%l%ca$ l%! ($i!%! en '%&% el c%n'%$n% &el 'ec)% alige$a&%. L%! ($i!%! &e4en !e$ &e ma&e$a &e - -0 &e e!6e!%$ 5 la al'1$a &e 2!'%! !e &e8ne &e ac1e$&% al 'i6% &e la&$ill% 1e !e 1'ili;a. Se c%n!i&e$a$ > cm m! 1e la al'1$a &el la&$ill% 1'ili;a&%, &e e!'a mane$a el 7acia&% &e l%!a llega$ a e!'e ni7el c%m% lmi'e. E!'% 1ie$e &eci$ 1e !i 1'ili;am%! la&$ill%! &e 0/ cm &e al'1$a, la al'1$a &e l%! ($i!%! !e$ &e 0> cm 5 l%! li!'%ne! &e $e(1e$;% !e c%l%ca$n a ca&a / cm, c%m% !e m1e!'$a en la 8 g1$a C$%4/('*&/$%(4  De4e$ 7e$i8ca$!e 1e el ace$% in(e$i%$ &e la! 7ig1e'a! e!'2 0 cm 6%$ encima &el enc%($a&%, a! !e ga$an'i;a 1e el ace$% in(e$i%$ 'enga el a&ec1a&% $ec14$imien'% &e c%nc$e'%.  D1$an'e '%&%! e!'%! '$a4a%!, )a5 1e 'ene$ m1c)% c1i&a&% al 6a$a$!e !%4$e l%! la&$ill%! &e 'ec)%, 5a 1e e!'%! !%n m15 ($gile!. P%$ e!'a $a;=n e! $ec%men&a4le 6%ne$ 'a4l%ne! 6a$a 6%&e$ 6i!a$ !%4$e ell%! 5 e7i'a$ 6%!i4le! acci&en'e!. VACIADO DE CONCRETO EN TEC!O An'e! &e c%l%ca$ el c%nc$e'% en la l%!a, !e &e4e 7e$i8 ca$ 1e la 14icaci=n &e l%! 8 e$$%!, &e la! '14e$a! &e elec'$ici&a&, &e ag1a 5 &e &e!age, !e enc1en'$en en 41en e!'a&% 5 &e ac1e$&% a l% e!'a4leci&% en l%! 6lan%!. E! &eci$, 1e c%n!i&e$en l%! alineamien'%! e inclinaci%ne! &e la! '14e$a! 6$ee!'a4leci&a! 5 la 14icaci=n e @gcm0. E!'% 1ie$e &eci$, 1e !%4$e 1na !16e$8cie c1a&$a&a &e c%nc$e'% &e - cm &e la&%, !e 61e&e a6lica$ 1na ca$ga &e -> @g an'e! &e 1e !e $%m6a. La 6$%6%$ci=n $ec%men&a4le 6a$a %4'ene$ e!'a $e!i!'encia, e! &e 1na 4%l!a &e cemen'%, c%n - 41gg5 &e a$ena g$1e!a, - 41gg5 &e 6ie&$a c)anca&a 5 la can'i&a& &e ag1a nece!a$ia 6a$a %4'ene$ 1na me;cla 6a!'%!a 1e 6e$mi'a 1n 41en '$a4a%. La can'i&a& &e ag1a 7a$a &e ac1e$&% al e!'a&% &e )1me&a& en 1e !e enc1en'$e la a$ena 5 la 6ie&$a. Si 2!'a! !e enc1en'$an '%'almen'e !eca!, la can'i&a& &e ag1a 6a$a 1na 4%l!a &e cemen'% 6%&$ !e$ &e :/ li'$%! 6e$% !i e!'n '%'almen'e m%a&a!, 4a!'a$ c%n 1n%! 0/ li'$%!, 'al c%m% !e 7i% en la !ecci=n -.0 &e e!'e man1al. 6. V*&/*$ y &$+*&)*$ (0 &$%&'()$ D1$an'e el 7acia&% !e &e4e llena$ 6$ime$% la! 7iga! 5 7ig1e'a!, 5 l1eg% la l%!a !16e$i%$ )a!'a c14$i$ 1na al'1$a &e > cm. Pa$a 1na 41ena c%m6ac'aci=n &el c%nc$e'%, !e &e4e 1!a$ 1n 7i4$a&%$ mecnic% % c)1cea$ la me;cla c%n 1na 4a$$a &e c%n!'$1cci=n. [a5 1e 'ene$ c1i&a&% &e n% 7i4$a$ en e\. P%$ eem6l%, !i !e 1ie$e calc1la$ la can'i&a& &e la&$ill%! -></</ cm 1e en'$a 6%$ me'$% c1a&$a&% &e 'ec)%. TRABAJO EN ACERO El Reglamen'% Naci%nal &e E&i8caci%ne!, en la! n%$ma! EK// &e Al4aile$a 5 EK// &e C%nc$e'% A$ma&%, 6$e!en'a 1na !e$ie &e $e1i!i'%! mnim%! 1e !e &e4en $e!6e'a$ c1an&% !e '$a4ae c%n el ace$%, 6a$a (%$ma$ la! a$ma&1$a! &e l%! &i(e$en'e! elemen'%! c%l1mna!, 7iga!, e'c.. *. D$60*$ y A%&0*@( ( B*''*4: C1an&% !e &%4la 1na 7a$illa, !e &e4e c1m6li$ c%n 1n &ime'$% mnim% &e &%4la&% 5 c%n 1na l%ngi'1& mnima &el e<'$em% &%4la&%. El 6$ime$% n%! ga$an'i;a 1e !e 61e&a &%4la$ la 4a$$a !in 8!1$a!, 5 el !eg1n&%, a!eg1$a 1n a&ec1a&% anclae &el $e(1e$;% en el c%nc$e'%. En %4$a, gene$almen'e !e &%4la el 8 e$$% c%n '14% 5 '$am6a, 6a$a l% c1al !e &e4en $e!6e'a$ cie$'a! &i!'ancia! mnima!, e! &eci$, la! &i!'ancia! &el '14% a la '$am6a, 1e n%! a!eg1$en 1n a&ec1a&% 6$%ce&imien'% &e &%4la&% 7e$ 8 g1$a. A c%n'in1aci=n !e 6$e!en'a 1n $e!1men c%n la! &imen!i%ne! mnima! 6a$a $eali;a$ el &%4la&%, a! c%m% l%! &ime'$%! 5 e<'$em%! mnim%! &e &%4la&% 1e &e4en 'ene$ la! 4a$$a! &e ace$% 6. E+*0+(4 +(/*%)( )'*40*( L%! $e(1e$;%! 1e !e c%l%can en la! e!'$1c'1$a! &e c%nc$e'% n% !%n !iem6$e c%n'in1%!, m1c)a! 7ece! !e 'ienen 1e 1ni$ la! 4a$$a! 6a$a alcan;a$ la l%ngi'1& nece!a$ia. C1an&% ac'"a 1na (1e$;a, el '$a!la6e &e la! 4a$$a! $e!i!'i$ &e4i&% a 1e '%&a !1 l%ngi'1& e!' em4e4i&a en c%nc$e'%, e! &eci$ )a5 a&)e$encia en'$e am4%! ma'e$iale!. E! nece!a$ia 1na l%ngi'1& mnima &e '$a!la6e 1e a!eg1$e 1e l% an'e$i%$ !e c1m6la, 5 6%$ l% 'an'%, la e!'$1c'1$a 61e&a $e!i!'i$ la (1e$;a 1e !e le a6li1e 7e$ 8 g1$a. La l%ngi'1& &e em6alme 7a$ia$ &e ac1e$&% c%n el &ime'$% &e la 4a$$a, &e la 14icaci=n &el em6alme, &e la $e!i!'encia &el c%nc$e'% 5 &el 'i6% &e elemen'% c%l1mna % 7iga. E!'a! l%ngi'1&e! !%n &imen!i%ne! mnima! 1e &e4en c1m6li$!e, 61&ien&% !e$ ma5%$e!.  L$%2/)- ( (+*0+( (% &$0-+%*4: C1an&% !e em6alma 1na c%l1mna, l% i&eal e! )ace$l% en l%! &%! 'e$ci%! cen'$ale! em6alme A. Sin em4a$g%, a 7ece! !e em6alman en la 6a$'e in(e$i%$ &e la c%l1mna em6alme B 5 C, l% 1e n% e! $ec%men&a4le 5a 1e &e4ili'a e!a !ecci=n. En el ca!% 1e !e )agan l%! em6alme! B = C, la l%ngi'1& &e em6alme &e4e$ a1men'a$. A c%n'in1aci=n !e &e'allan ca&a 1n% &e e!'%! ca!%! E+*0+( A La! 4a$$a! !e em6alman en l%! &%! 'e$ci%! cen'$ale! &e la c%l1mna 5 al'e$na&a!. E!'e ca!% e! el m! $ec%men&a4le 7e$ 8 g1$a :9. E+*0+( B La! 4a$$a! !e em6alman al'e$na&a! en la 6a$'e in(e$i%$ &e la c%l1mna. Al $eali;a$ e!'e 'i6% &e em6alme, !e &e4e a1men'a$ la l%ngi'1& &el em6alme 'i6% A en /\ 7e$ 8 g1$a :. E+*0+( C La! 4a$$a! !e em6alman !in al'e$na$ en la 6a$'e in(e$i%$ &e la c%l1mna. Al $eali;a$ e!'e 'i6% &e em6alme, !e &e4e a1men'a$ la l%ngi'1& &el em6alme 'i6% A en /\ 7e$ 8g1$a >/  L$%2/)- ( (+*0+( (% 5/2*4: El ace$% !16e$i%$ &e4e em6alma$!e en el cen'$% &e la 7iga 5 l%! in(e$i%$e!, ce$ca &e l%! e<'$em%!. En el ca!% &e 1!a$ l%! em6alme! 'i6% B = C, !e &e4e a1men'a$ la l%ngi'1& &el em6alme %4'eni&a 6a$a el 'i6% A en 1n /\ 5 /\ $e!6ec'i7amen'e 7e$ 8 g1$a >-. &. R(&-6'/+/(%)$ E! el c%nc$e'% 1e !e6a$a al ace$% &el me&i% e<'e$n% 5 e7i'a 1e en'$e en c%n'ac'% c%n el ag1a, la )1me&a& % el (1eg%. E! im6%$'an'e 6%$1e 6$%'ege el ace$%. Se &e4e '%ma$ en c1en'a 1e e!'e $ec14$imien'% !e mi&e &e!&e la ca$a e<'e$i%$ &el e!'$i4%. A c%n'in1aci=n, !e 6$e!en'a 1n c1a&$% $e!1men c%n l%! $ec14$imien'%! RESULTADOS DE LA INVESTIGACI"N L%! $e!1l'a&%! &e e!'e 6$%ce!% &e in7e!'igaci=n !e 61e&en c%n'$a!'a$ me&ian'e 1n 6e1e% 6anel (%'%g$8c%, $a;=n 6%$ la c1al !e 6$%ce&e a $eali;a$ el mi!m% en (1nci=n &e '%&% l% %4!e$7a&% a l% la$g% &e la 7i!i'a a la %4$a &e FCONSTRUCCIGN DE LOSA ALI#ERADA EN EL SEMISGTANO *RENTE AL BLOJUE II 5 AMPLIACIGN DE AULAS DEL e$ :'% PISO DE LA *ACULTAD DE IN#ENIERÍA DE SISTEMAS E IN*ORMÁTICA C.U. DESCRIPCI"N DE LA OBRA P'$y(&)$:  FAMPLIACIGN DE AULAS DE LA *ACULTAD DE IN#ENIERÍA DE SISTEMAS H CIUDAD UNIVERSITARIA #. N$'+*)/5/* 0(2*0 La eec1ci=n &e e!'%! '$a4a%! !e $eali;a$a &e ac1e$&% c%n la! &i!6%!ici%ne! legale! 5 n%$ma! '2cnica! 7igen'e! a la (ec)a K Reglamen'% Naci%nal &e E&i8caci%ne!. K Dec$e'% S16$em% NQ /9K0//:KPCM 1e a6$1e4a el Te<'% ]nic% O$&ena&% &e la Le5 NQ 09>/. K Dec$e'% S16$em% NQ /9:K0//:KPCM 1e a6$1e4a el Reglamen'% &e la Le5 &e C%n'$a'aci%ne! 5 A&1i!ici%ne! &el E!'a&%. K Le5 090K0//:KPCM 1e m%&i8ca la Le5 09>/, Le5 &e C%n'$a'aci%ne! 5 A&1i!ici%ne! &el E!'a&%. K Le5 NQ 0-:0, Le5 &el P$e!161e!'% &el Sec'%$ P"4lic% 6a$a el A% *i!cal 0/--. K Le5 NQ 00/, Le5 &e #e!'i=n P$e!161e!'a$ia &el E!'a&%. . U6/&*&/8% (0 '$y(&)$ El 6$%5ec'% !e enc1en'$a 14ica&% &en' %$&e la Ci1&a& Uni7e$!i'a$ia, e!6ec8camen'e en la *ACULTAD DE IN#ENIERÍA DE SISTEMAS E IN*ORMÁTICA, la mi!ma 1e e!' en el &i!'$i'% &e M%$ale!, 6$%7incia &e San Ma$'n, &e6a$'amen'% &e San Ma$'n, e!' !i'1a&a a >// m &e la ci1&a& &e Ta$a6%'% !ien&% !1! c%%$&ena&a! ge%g$8ca! W ^ la'i'1& !1$ 5 W 0-^ l%ngi'1& %e!'e &e #$eenXic). La al'i'1& !e mani8e!'a a 9/ m.!.n.m. 'enien&% 1n clima cli&% c15a 'em6e$a'1$a am4ien'al 7a$a en'$e 0/W 5 /W, en 26%ca &e ll17ia !e 6$e!en'an 6$eci6i'aci%ne! '%$$enciale! 6$%6ia! &e la !el7a. _ Dirección :  $. Am%$a$ca C&$a.  _ Distrito :  M%$ale! _ Provincia : San Ma$'n _ Departamento y Región : San Ma$'n . S-('5/4/8% ( 0$4 )'*6*@$4 La #e$encia &e In($ae!'$1c'1$a &e la Uni7e$!i&a& Naci%nal &e San Ma$'in &e!igna$ a 1n 6$%(e!i%nal 6a$a $eali;a$ la !16e$7i!i=n &el !e$7ici% &e4ien&% el c%n'$a'i!'a c%n!'$1c'%$ c%%$&ina$ el a7ance &e l%! '$a4a%!, 6a$a 1e el !16e$7i!%$ a!i!'a 5 7e$i81e l%! '$a4a%!. SUPERVISOR DE OBRA: Ing. E$ne!'% #a$ca . P'(4(%)*&/8% ( 0$4 )'*6*@$4 La en'$ega (%$mal &el T$a4a% $eali;a&% &e4e$ $eali;a$!e a m! 'a$&a$ el &a &el 7encimien'% &el c%n'$a'%. Sin em4a$g%, 1e&a c%n!en'i&% 1e el c%n'$a'i!'a c%n!'$1c'%$ &e4e$ 6$e!en'a$ !1! a7ance! &e ac1e$&% a la! c%%$&inaci%ne! 1e !e e!'a4le;ca c%n el !16e$7i!%$. L%! '$a4a%! !e$n a en'e$a !a'i!(acci=n &e la !16e$7i!i=n 5 &el $e!i&en'e. P*%(0 ;$)$2'?>&$: O6'*: “CONSTRUCCIGN DE LOSA ALI#ERADA EN EL SEMISGTANO *RENTE AL BLOJUE II 5 AMPLIACIGN DE AULAS DEL e$ :'% PISO DE LA *ACULTAD DE IN#ENIERÍA DE SISTEMAS E IN*ORMÁTICA C.U. En la 7i!'a!, 'an'% !16e$i%$ c%m% in(e$i%$, 6%&em%! a6$ecia$ la c%l%caci=n &el em6a$$illa&% &e ace$% c%$$e!6%n&ien'e a la ;a6a'a c%n l%! &a&%! &e c%nc$e'% $e!6ec'i7%! 6a$a $e!6e'a$ el $ec14$imien'% e!6eci8ca&% en l%! 6lan%! &el 6$%5ec'%. [a4ili'aci=n &e ace$% 6a$a c%l1mna!. C%l%caci=n &el ace$% &e c%l1mna! 5 anclae c%n el em6a$$illa&% &e la ;a6a'a. En la (%'% 6%&em%! a6$ecia$ c%n cla$i&a& el ac%m%&% &el anclae &el ace$% &e ;a6a'a 5 c%l1mna, !ien&% e!'e 'i6% &e c%l1mna 1na e!1ine$a. Vacia&% &el c%nc$e'% en la ;a6a'a. Inici% &e la! ac'i7i&a&e! 6a$a el enc%($a&% &e 1na c%l1mna en el 'e$ce$ 6i!% &e la (ac1l'a& &e Ingenie$a &e Si!'ema! e In(%$m'ica. Enc%($a&% &e c%l1mna 6a$a la 6%!'e$i%$ eec1ci=n &el 7acia&%. En la 7i!'a a6$eciam%! el enc%($a&% c%ncl1i&% 5 la 14icaci=n &el an&ami% c%$$e!6%n&ien'e 6a$a la (acili'aci=n &e la! la4%$e! &e 7acia&%. Vacia&% &el c%nc$e'% en c%l1mna!. E1i6% 5 6e$!%nal nece!a$i%! 6a$a la eec1ci=n &el c%m6ac'a&% &el c%nc$e'% en la c%l1mna. De!enc%($a&% &e la c%l1mna. O6e$a$i% e!6eciali;a&% en la )a4ili'aci=n &el ace$% 6a$a elemen'%! &e c%nc$e'% a$ma&%. C%l%caci=n &el enc%($a&% &el (%n&% &e 1na 7iga !im6lemen'e a6%5a&a. En la 7i!'a !e 61e&e a6$ecia$ la 14icaci=n &e l%! 6ie! &e$ec)%! 6a$a ca$ga$ el 6e!% &el c%nc$e'% a 7acia$. Vacia&% &el c%nc$e'% en l%!a alige$a&a. En la 7i!'a el ingenie$% !16e$7i!%$ &e la %4$a Ing. E$ne!'% #a$ca. C%m6ac'aci=n &el c%nc$e'% en l%!a alige$a&a. U!% &e la $egla 6a$a la ni7elaci=n &el 6i!%. C%l%caci=n &e la&$ill%! en el 'ec)% alige$a&% &e la e!cale$a 6a$a acce!% al 'e$ce$ 6i!% &e la (ac1l'a& &e Ingenie$a &e Si!'ema! e In(%$m'ica. Di!'$i41ci=n &el $e(1e$;% &e ace$% en 1n elemen'% c1$7% 6$%6i% &el 'ec)% &e la e!cale$a. Ama$$e &el ace$% &e $e(1e$;% c%n el alam4$e n"me$% -. En la 7i!'a 6%&em%! a6$ecia$ 1n% &e l%! 6lan%! 1e !e 'ienen en %4$a 6a$a l%g$a$ 1na c%$$ec'a eec1ci=n. Em6alme &el ace$% &e 1na !ecci=n c1$7a c%n la 7iga 6e$al'a&a &e la l%!a alige$a&a 6a$a el 'ec)% &e la e!cale$a. Elemen'% c1$7% &el 'ec)% alige$a&% 'e$mina&% &e la e!cale$a &e acce!% al 'e$ce$ 6i!% &e la *ISI.  Tal c%m% !e in&ic= en cla!e, c1an&% !e &e!enc%($a la 7iga e! $ec%men&a4le n% 1i'a$le el enc%($a&% &el (%n&% &e 7iga )a!'a 1n 6e$i%&% !eg1$% &e c1$a&% &el c%nc$e'% 1e n%! ga$an'ice 1e !e alcan;= la $e!i!'encia &e &i!e%. En la 7i!'a 6%&em%! a6$ecia$ la l%!a alige$a&a &e!enc%($a&a 5 en c%n!ec1encia c%n el 6$%ce!% c%n!'$1c'i7% 8nali;a&%. Vi!'a gene$al &e la %4$a 7i!i'a&a en e!'a %6%$'1ni&a&. El e1i6% &e '$a4a% &el g$16% n"me$% 0 &el c1$!% &e CONSTRUCCIONES II 6$e!en'e en la %4$a “CO!"R#CC$% DE &O!' '&$GER'D' E E& !E($!%"'O )RE"E '& *&O+#E $$ y '(P&$'C$% DE '#&'! DE& ,er -to P$!O DE &' )'C#&"'D DE $GE$ER.' DE !$!"E('! E $)OR(/"$C' C0#01 CONCLUSIONES De la 6$e!en'e 7i!i'a e(ec'1a&a a la %4$a menci%na&a inicialmen'e, 5 c%m% en c1al1ie$ %'$% '$a4a% &e in7e!'igaci=n, n1e!'$% e1i6% &e '$a4a% l%g$= a$$i4a$ a la! !ig1ien'e! c%ncl1!i%ne! K Una 41ena 6a$'e &e la! %4$a! c%n'em6la&a! 6%$ la c%n!'$1cci=n ci7il, im6lican nece!a$iamen'e el 1!% 5% a6licaci=n &el c%nc$e'% !im6le 6a$a la c%n(%$maci=n &e l%! elemen'%! &e c%nc$e'% a$ma&%, e! 6%$ e!'% 1e e! (1n&amen'al 'ene$ c%n%cimien'%! 4!ic%! !%4$e !1 mane% 5 '$a'amien'% &1$an'e el 6$%ce!% &e c1$a&% 6a$a alcan;a$ la! $e!i!'encia! e!6eci8ca&a! 5 a !1 7e; ga$an'i;a$ la (1nci%nali&a& &e la in($ae!'$1c'1$a 6$%5ec'a&a. K C%m% en '%&a %4$a ci7il, la 6$e!encia &el ingenie$% $e!i&en'e, en '$a4a% manc%m1na&% c%n el !16e$7i!%$ &e %4$a, $e!1l'an &e 7i'al im6%$'ancia 6a$a 1e la! e!6eci8caci%ne! '2cnica! !ean $e!6e'a&a! 5 c1m6li&a! al -//\, ga$an'i;an&% 1na c%$$ec'a eec1ci=n &e la %4$a! 5 1e la 6$%4a4ili&a& &e e