Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Janina Kawałczewska Badania I Pomiary Solarnych Zasobów

   EMBED


Share

Transcript

Janina Kawałczewska Badania i pomiary solarnych zasobów energetycznych warsztaty – 28.02.2011r. 1. Zajęcia w stacji monitoringu powietrza WIOŚ w Warszawie – lokalizacja stacji – Płock, ul. Reja 29  zasady wyznaczania lokalizacji stacji pomiarowych monitoringu powietrza w sieci stacji Inspekcji Ochrony Środowiska w Polsce,  pomiary parametrów meteorologicznych:  zasada pomiarów  wyniki pomiarów  kalibracja przyrządów  pomiary stężeń zanieczyszczeń powietrza  zasada pomiarów  wyniki pomiarów  przekazywanie danych pomiarowych do WJOŚ w Warszawie  analiza danych  wykorzystanie danych pomiarowych w ocenia jakości powietrza i warunków meteorologicznych  udostępnienie danych meteo i jakości powietrza społeczeństwu  strona internetowa WIOŚ,  publikacje WIOŚ  pytania uczestników warsztatów  jakie są warunki meteorologiczne w Płocku, jak się zmieniają  jaka jest jakość powietrza w Płocku  jak ocenia się warunki meteo i jakość powietrza w miejscach, gdzie nie ma stacji monitoringu ( Sierpc, Gostynin, tereny wiejskie) a są potrzebne dane do lokalizacji nowych inwestycji 2. Zajęcia w stacji monitoringu środowiska sieci ZPPKN Orlen SA w Płocku, lokalizacja – Płock, ul. Wolskiego (Gimnazjum Nr 5).  emisja zanieczyszczeń powietrza i ciepła z ZPPKN Orlen SA w Płocku – wielkość emisji, wpływ na zdrowie ludzi, klimat  pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza i immisji, warunków meteorologicznych prowadzone przez PKN Orlen SA w Płocku  ciągłe pomiaru emisji na monitorach i pomiary immisji w ZP PKN Orlen SA w Płocku,  funkcjonowanie stacji monitoringu na ul. Wolskiego, w Trzepowie, i w Chełpowie  pomiary meteorologiczne i ich wyniki (prędkość i kierunek wiatru, temperatura)  pomiary stężeń zanieczyszczeń w powietrzu (SO2, NO2, CO, BTX, ozon)  wykorzystanie wyników badań pomiarów meteorologicznych i zanieczyszczeń powietrza w funkcjonowaniu instalacji  wyniki pomiarów, ich interpretacje i funkcjonowanie instalacji produkcyjnych (możliwości zmiany parametrów produkcji)  uciążliwości dla mieszkańców okolicznych wsi i Płocka (uciążliwości odorowe, niemierzalne przez PKN Orlen)  dane wykorzystane do oceny jakości powietrza i pomiarów meteo przez WIOŚ w Warszawie i IMGW w Warszawie (stacja meteorologiczna w Trzepowie). 3. Zajęcia w stacji IMGW w Trzepowie.  stacja w Trzepowie w systemie stacji monitoringu parametrów meteorologicznych w sieci IMGW w Polsce  najbliższe stacje: Toruń, Łódź, Warszawa  organizacja sieci meteorologicznej (obserwatoria, stacje, posterunki)                         4. system pomiarów meteorologicznych w przeszłości obecnie budowa stacji meteorologicznej (mierniki, rejestratory, rejestratory odległościowe) zapisywanie wyników obserwacji – dzienniki i wykazy przekazywanie danych systemem informatycznym pomiar promieniowania słonecznego – przyrządy, ich wskazania pomiar usłonecznienia i oświetlenia – przyrządy, ich wskazania pomiar temperatury – przyrządy, ich wskazania parowanie – przyrządy i metody pomiaru wilgotność powietrza – metody i przyrządy pomiarowe kondensacja pary wodnej w powietrzu warunki kondensacji i przyczyny produkty kondensacji pary wodnej zachmurzenie, ocena stopnia zachmurzenia opady atmosferyczne przyrządy pomiarowe obserwacja wysokości opadu pokrywa śnieżna zjawiska atmosferyczne, obserwacje ich widzialność pozioma, jej ocena ciśnienie atmosferyczne metody i przyrządy pomiarowe wiatr, pomiary kierunku i prędkości wiatru Zajęcia w Mazowieckim Ośrodku Geograficznym Uniwersytetu Warszawskiego w Murzynowie  badania i pomiary solarnych zasobów energetycznych,  co to jest promieniowanie słoneczne, promieniowanie bezpośrednie  rozproszone i całkowite, promieniowanie odbite  promieniowanie słoneczne i wypromieniowanie Ziemi. ekspozycja  promieniowanie bezpośrednie i rozproszone, jego skutki, wykorzystanie  przebieg promieniowania w ciągu doby  promieniowanie i badanie cieplnych własności gruntów  bilans promieniowania powierzchni Ziemi, promieniowanie efektywne  rola Mazowieckiego Ośrodka Geograficznego w Murzynowie dla gmin w przygotowaniach raportu o warunkach solarnych gminy  stacja obserwacyjna meteorologiczna MOG, prowadzone badania, obserwacje  rola badawcza, edukacyjna MOG, pomoc dla przemysłu, administracji samorządowej  konkretne dane o warunkach solarnych Mazowsza Zachodniego  możliwości budowy sytemu kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych na Mazowszu i Ziemi Włocławskiej (instalacje kolektorów słonecznych)  możliwości budowy elektrowni wiatrowych na Mazowszu i Ziemi Włocławskiej  (instalacja elektrowni wiatrowej) 5. Monitoring skażeń promieniotwórczych atmosfery 5.1 Sieć monitoringu skażeń promieniotwórczych atmosfery  początek pomiarów zanieczyszczeń promieniotwórczych atmosfery w Polsce – druga połowa lat pięćdziesiątych XX w. w celu zbadania wpływu prowadzonych próbnych wybuchów jądrowych na stopień skażenia przyziemnej warstwy powietrza.  w 1961r. powstała Służba Pomiarów Skażeń Promieniotwórczych miała na celu wykrywanie skażeń promieniotwórczych środowiska i żywności na podstawie pomiarów  sieć wczesnego wykrywania skażeń w IMGW  w latach 1961 – 1999 – celem było pobieranie całodobowych próbek aerozoli powietrza, opadów atmosferycznych, pomiaru ich aktywności promieniowania B i wykrywanie nagłych wzrostów skażeń w przyziemnej warstwie atmosfery  na dzień 1.01.2007r. 10 stacji IMGW prowadzi badania (Warszawa, Gdynia, Mikołajki, Gorzów WLK, Poznań, Świnoujście, Legnica, Włodawa, Zakopane, Lesko)  opracowana jest metodyka pomiarów  aerozoli powietrza pod kątem aktywności β, zawartości sztucznych β i α nuklidów,  promieniowania β opadu całkowitego próbek dobowych i opracowania izotopów Cs – 137 i Sr-90 w próbkach opadu całkowitego (próbki dobowe i miesięczne)  pomiar mocy dawki promieniowania ϒ (możliwe jest wykrycie każdego wpływu sztucznej gamy automatycznie i przesłanie sygnału alarmowego – nawet przy niewielkim wzroście mocy dawki promieniowania produktów rozszczepialnych w stosunku do promieniowania kosmicznego i tła naturalnego). 5.2 Analiza danych monitoringowych Lata 1961-2006  średnia roczna wartość opadu całkowitego wahała się od 1,2 Bq/m2 do 137,5 Bq/m2 dla okresu wybuchów jądrowych poprzez 53,5 Bq/m2 dla awarii w Czarnobylu, a skończywszy na przedziale0,9 – 3,3 Bq/m2 dla okresu moratorium  średnia roczna aktywność β aerozoli wahała się od 0,9 mBq/m3 do 114,5 mBq/m3 dla okresu wybuchów jądrowych poprzez 26,8 mBq/m3 dla awarii w Czarnobylu, a skończywszy na 0,7 – 2,2 mBq/m3 dla okresu moratorium  średnia roczna suma aktywności opadu całkowitego wahała się od 0,45 – 38,59 kBq/m2 dla okresu wybuchów jądrowych poprzez 19,53 kBq/m2 dla awarii czarnobylskiej, a skończywszy na 0,32 – 1,21 kBq/m2 dla okresu moratorium Lata 2000-2006  średnia roczna wartości mocy dawki wahała się od 93,7 do 99,5 nGy/h  średnia roczna wartości aktywności sztucznych α/β nuklidów wahała się od 4,6 do 30,2 mBq/m3 dla α i od 19,5 do 61,6 mBq/m3 do β Lata 1981-2006  średnia roczna zawartość Cs-137 w zbiorczych próbkach opadu całkowitego wahała się od 0,04 do 1,8 Bq/m2. Średnia roczna dla Czarnobyla – 236,6 Bq/m2  średnia roczna zawartość Sr-90 w zbiorczych próbkach opadu całkowitego wahała się od 0,01 do 1,2 Bq/m2 (dla okresu Czarnobyla – 2,10 Bq/m2) 5.3 Polska znajdowała się pod wpływem różnych stopni skażenia - 1961-1965  średnie roczne wartości aktywności sztucznych izotopów w 1962 i 1963r. przewyższają znacznie aktywności z 1965r. (dopływ do przyziemnych warstw atmosfery sztucznych produktów rozpadu)  od lat 1962-63 – spadek średnich rocznych wartości aerozoli, opadu całkowitego i opadów atmosferycznych (rezultat moratorium w dokonaniu eksplozji jądrowych w atmosferze)  roczne wahanie w/w wartości przy powierzchni ziemi z max w maju (przenikanie skażeń promieniotwórczych w miesiącach wiosennych prze dziury w tropopauzie)  dominujące substancje – to sztuczne produkty rozpadu z eksplozji jądrowych w atmosferze 1966-1980  spadek średnich rocznych wartości aktywności aerozoli, opadu całkowitego i opadów atmosferycznych (moratorium w dokonaniu eksplozji jądrowych w atmosferze)  wzrost średnich rocznych wartości aktywności sztucznych radioizotopów w latach 1968-1970 (próbna eksplozja w Chinach)  roczne wahania wartości pomiarów przy powierzchni ziemi wiosną  duże przyczyny wzrostu skażeń atmosfery:  napływ skażonego powietrza w warstwie przyziemnej  wypadanie zanieczyszczeń promieniotwórczych ze stratosfery 1986r. (Czarnobyl)  max skażenie atmosfery nad Polską w dniach 28-30 kwietnia spowodowane napływem ze wschodu suchej masy powietrza wraz ze zmianą cyrkulacji na zachodnią (9.05), aktywność powietrza zmalała.  bezdeszczowa pogoda w okresie 28.04-5.05 spowodowane wystąpienia tylko opadu suchego  podwyższona aktywność opadu całkowitego utrzymały się po awarii w Czarnobylu przez kilka miesięcy. 1981-2006  wzrost skażenia powietrza związany z wybuchem w Chinach jesienią 1980r. zaznaczył się w Polsce wiosną 1981r.  różnice w mocy dawki na poszczególnych punktach pomiarowych oraz różnica w aktywnościach średnich rocznych i wieloletnich aerozoli, opadu całkowitego pomiędzy poszczególnymi stacjami pomiarowymi (zależy to m.in. od lokalizacji stacji, warunków meteorologicznych i geologicznych).