Transcript

                 ç Kapak Arkası Kitap Bilgileri      ÖNSÖZ...................................................................................................v KÂSIM VE SANATI..............................................................................1 ESER  N  MLÂ VE D  L ÖZELL  KLER  ...............................................5 S  MGELER VE KISALTMALAR.........................................................9 TRANSKR  PS  YONLU MET  N.........................................................11 TIPKIBASIM......................................................................................101 D  Z  N..................................................................................................123 KAYNAKÇA......................................................................................309         !!"!!"!!"!!" u çalı  mada ele aldı  ımız eser 15.yüzyıl  airlerinden Kasım’ın divanıdır. Divanın bilinen tek nüshası  stanbul Üniversitesi Mer-kez Kütüphanesi’nin Türkçe Yazmalar Bölümü’nde bulunmaktadır (T.759/4). Kasım’ın  iirlerini bulabilece  imiz ikinci kaynak E  ridirli Hacı Kemal tarafından 16.yüzyılın ba  larında kaleme alınan Câmiü’n-Nezâir’dir. Bir  iir mecmuası olan bu eserde, de  i  ik dönemlerden  airlerin nazirelerine yer ve-rilmektedir. Mecmuada Kasım’ın 15 gazeline yer verilmi  tir. Bunlardan (di-vanda yer almayan) 6 tanesini metnimizin sonuna ekledik (EKI, EKII, ...). Di  er 9  iirden ise kar  ıla  tırma yapmak için yararlandık. Câmiü’n-Nezâir’de Kasım’ın ya  amı, ki  ili  i ve sanatı ile ilgili hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Divan  iirinin önemli kaynakları olan tezkirelere müracaat etti  imizde de herhangi bir sonuca ula  amamaktayız. Sehî Bey Tezkiresi, Kınalızade Hasan Çelebi Tezkiresi, Beyani Tezkiresi, Latifi Tezki-resi, A  ık Çelebi Tezkiresi gibi eserlerde Kasım’dan hiç söz edilmemektedir. Bir di  er nazire mecmuası olan Mecmûatü’n-Nezâir’de de Kasım’ın  iirleri yer almamaktadır. Dolayısıyla Kasım’la ilgili tüm bilgi ve dü  üncelerimiz  iirlerinden do  acaktır. Divanın ba  ında yer alan 3 kaside dı  ındaki tüm  iirler gazel biçimin-dedir. Metinde 4b/8.satır ile 5a/3.satır arasında yer alan gazel, müstezattır. Kasım Divanı’ndaki  iirler alfabetik olarak sıralanmamı  tır, divanı bölümlere ayıran ba  lıklar da yoktur.    