Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Kazık Temel Plaxis Itü

Kazık temel plaxis itü

   EMBED


Share

Transcript

    İ STANBUL TEKN İ K ÜN İ VERS İ TES İ  FEN B İ L İ MLER  İ  ENST İ TÜSÜ KAZIKLI RADYE TEMELLER  İ N TASARIMI DOKTORA TEZ İ  Y. Müh. Sebahat GÖK EYLÜL 2007 Anabilim Dal ı  : İ N Ş AAT MÜHEND İ SL İĞİ  Program ı  : GEOTEKN İ K MÜHEND İ SL İĞİ      İ STANBUL TEKN İ K ÜN İ VERS İ TES İ  FEN B İ L İ MLER  İ  ENST İ TÜSÜ KAZIKLI RADYE TEMELLER  İ N TASARIMI DOKTORA TEZ İ  Y. Müh. Sebahat GÖK 501982015   EYLÜL 2007 Tezin Enstitüye Verildi ğ i Tarih : 9 Mart 2007 Tezin Savunuldu ğ u Tarih : 18 Eylül 2007 Tez Dan ı ş man ı  : Prof. Dr. Ergün TO Ğ ROL Di ğ er Jüri Üyeleri Prof. Dr. Ahmet SA Ğ LAMER ( İ .T.Ü.) Prof. Dr. Ahmet I ş ı n SAYGUN ( İ .T.Ü.) Prof. Dr. Feyza Ç İ N İ C İ O Ğ LU ( İ .Ü.) Prof. Dr. Kutay ÖZAYDIN (Y.T.Ü.)   ii ÖNSÖZ Bu tez çal ı ş mas ı , kaz ı kl ı  radye temelin yük-oturma davran ı ş ı n ı  incelemeyi amaçlamaktad ı r. Bu sistemlerde kaz ı klar, esas ta ş ı y ı c ı  elemanlar olmaktan çok oturmalar  ı  kontrol alt ı na almak amac ı yla kullan ı lmaktad ı rlar. Yap ı lan çal ı ş malar, bu yakla ş ı mla kaz ı kl ı  temellere göre kullan ı lan kaz ı k say ı s ı nda ve dolay ı s ı yla temel maliyetinde önemli ölçüde tasarruf elde edildi ğ ini göstermektedir. Bu çal ı ş man ı n gerçekle ş tirilmesi s ı ras ı nda bana verdi ğ i destek ve göstermi ş  oldu ğ u anlay ı ş tan dolay ı  hocam Say ı n Prof. Dr. Ergün TO Ğ ROL’a te ş ekkürü bir borç bilirim. Tezde yap ı lan deneysel çal ı ş ma, İ stanbul Teknik Üniversitesi Rektörlü ğ ü’nün “Uzun Süreli Yurtd ı ş ı  Ara ş t ı rma Etkinliklerini Destekleme Program ı ” kapsam ı nda verdi ğ i  burs ve Bat ı  Avusturalya Üniversitesi (UWA), Center for Offshore Foundation (COFS) taraf  ı ndan verilen destekle gerçekle ş tirilmi ş tir. Bu ba ğ lamda İ TÜ Rektörlü ğ ü ve UWA COFS’a te ş ekkürlerimi sunar  ı m. Ayr  ı ca bu tezin olu ş turulmas ı  s ı ras ı nda verdikleri destek ve yard ı mlardan dolay ı  arkada ş lar  ı ma, e ğ itim hayat ı m boyunca her zaman arkamda olan aileme tüm kalbimle te ş ekkür ederim. Sebahat GÖK Eylül 2007   iii İ Ç İ NDEK  İ LER KISALTMALAR v TABLO L İ STES İ  vi Ş EK  İ L L İ STES İ  viii SEMBOL L İ STES İ  xi ÖZET xv SUMMARY xvii 1. G İ R  İŞ  1 2. KAZIKLI RADYE TEMELLER ÜZER  İ NE YAPILMI Ş  ÇALI Ş MALAR 3 2.1. Kaz ı kl ı  Radye Temellerin Kullan ı m Alanlar  ı  6 2.2. Kaz ı kl ı  Radye Temellere Uygulamadan Örnekler 8 2.3. Kaz ı kl ı  Radye Temeller Üzerine Yap ı lm ı ş  Model Çal ı ş malar  ı  8 2.3.1. Laboratuvar (1g) ş artlar  ı nda yap ı lm ı ş  model deneyleri 8 2.3.2. Santrifüjde yap ı lm ı ş  model deneyleri 10 2.4. Kaz ı kl ı  Radye Temellerin Analizi 11 2.4.1. Basitle ş tirilmi ş  hesap yöntemleri 12 2.4.2. Yakla ş ı k say ı sal analiz yöntemleri 18 2.4.3. İ leri say ı sal analiz yöntemleri 19 3. METOT 25 3.1. De ğ i ş kenler 26 3.1.1. Ta ş ı ma gücü 26 3.1.2. Yük payla ş ı m oran ı  27 3.1.3. Kaz ı k boyu 27 3.1.4. Oturma 28 3.2. Santrifüj Deney Sistemi 29 3.2.1. Santrifüj tipleri ve santrifüjde numune haz ı rlama 30 3.2.2. Santrifüjde kullan ı lan ekipman 31 3.2.3. Tez çal ı ş mas ı nda kullan ı lan santrifüj deney sisteminin özellikleri 34 3.3. Sonlu Elemanlar Yöntemi ve Plaxis 3D Foundatin Yaz ı l ı m ı  30 3.3.1. Sonlu elemanlar yöntemi ve Geoteknik Mühendisli ğ i'nde kullan ı m ı  35 3.3.2. Plaxis 3D Foundation yaz ı l ı m ı  38 3.4. Di ğ er Basit Hesap Yöntemleri 40 3.4.1. E ş de ğ er ayak yöntemi 40 3.4.2. Oturma oran ı  yöntemi 40 3.4.3. Etkile ş im faktörleri yöntemi 41 3.5. Önerilen Hesap Yöntemi 42   iv 4. SONUÇLAR 44 4.1. Santrifüj Deneyleri 44 4.1.1. Temel zeminin haz ı rlanmas ı  ve özellikleri 46 4.1.2. Deneylerde kullan ı lan kaz ı kl ı  radye modelleri 48 4.1.3. Model deneyleri 50 4.1.4. Deneylerde kaz ı kl ı  radye temelin ta ş ı ma gücü 52 4.1.5. Kaz ı kl ı  radye temelin toplam ve farkl ı  oturmalar  ı  54 4.2. Önerilen Hesap Yöntemi ile Çözüm 60 4.2.1. Örnek 1 61 4.2.2. Örnek 2 63 4.2.3. Santrifüj deneyleri 64 4.3. Tahkikler 68 4.3.1. Plaxis 3D Foundation yaz ı l ı m ı  68 4.3.2. E ş de ğ er ayak yöntemi 71 4.3.3. Oturma oran ı  yöntemi 73 4.3.4. Etkile ş im faktörleri yöntemi 74 4.3.5. Sonuçlar 76 5. GENEL SONUÇLAR 78 KAYNAKLAR 81 EKLER 90 ÖZGEÇM İŞ  101