Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Levantamiento Topografico Con Teodolito

Descripción: informe de topografia

   EMBED


Share

Transcript

FACULTAD DE INGENIERÍA LEVANTAMIENTO CON TEODOLITO Y  COORDENADAS CON DETALLES ESCUELA ACADÉMICA: INGENIERÍA ASIGNATURA :  TOPOGRAFÍA  TOPOGR AFÍA I DOCENTE : ALUMNO : BRIGADA : LOS DESTERRADOS CICLO : 2014-I HUANCAYO – PERÚ HUANCAYO P ERÚ 2014 - I INFORME Nº5 DE PRÁCTICA TOPOGRÁFICA TOPOGRÁFICA DE : TOPOGRAFÍA I  ____________________________________________________________  PARA : ING. FECHA : ASUNTO: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON TEODOLITO. I. LEVANTAMIENTO TO TOPOGRÁFICO: Este método de medición es indirecta !esto "!e se em#ea e# !so de# teodo#ito ara reresentar $r%&icamente !na orción de #a tierra' sin tener en c!enta #os desni(e#es o di&erentes a#t!ras "!e !eda tener tener e# terren terreno' o' midiendo midiendo #os %n$!#os %n$!#os )ori*ont )ori*onta#e a#ess +Métod +Método o or  reetición,' Vertica#es Vertica#es - Estada de cada (értice con e# teodo#ito. - OBJETIVOS: Rea#i*ar r%ctica de camo. Or$ani*ar - resentar in&orme de tra/a0o de $a/inete.  Ac#arar d!das d!rante e# roceso. 1ti#i*ar #as 2erramientas como Teodo#ito' Teodo#ito' Mira. Poner en r%ctica c%#c!#os tri$onométricos. tr i$onométricos. II. METODOS DE MEDICIÓN: - 3e rea#i*o e# reconocimiento de# terreno - !/icación de #os 4 !ntos !ntos too$r too$r%&i %&icos cos'' #as c!a#es c!a#es nos nos ermiti ermitir%n r%n determ determina inarr #os (értices de #a o#i$ona#. - En esta sta r%c r%cti ticca se rea#i ea#i**ó #a med medició ición n de #os #os %n$! n$!#os #os 2ori*onta#es' (ertica#es - estadia de cada (értice' midiendo as #os oc2o (értices de #a o#i$ona# en &in de rea#i*ar #a $ra&icación teniendo en c!enta #os %n$!#os de cada !nto - #a distancia 2ori*onta#. marse !n oco oco de tiemo tiemo'' -a "!e or or a!rad a!rados os odemo odemoss - Tomarse medir ma# #os %n$!#os' - en consec!encia 2acer ma# #os c%#c!#os. r ea#i*ar #a r%ctica' se de/e medir (arias (eces e# -  A# momento de rea#i*ar %n$!#o 2ori*onta# en !n mismo !nto' as comarando con #os datos anteriores' se !ede e(itar a#$5n error en ese momento' -  ____________________________________________________________  2 TOPOGRAFÍA I  ____________________________________________________________  e(itar re$resar otro da a# camo de tra/a0o ara !na se$!nda -6o tercera medición. II III. I. - La a#t!ra de instr!mento tiene imortancia ara #a #ect!ra de# %n$!#o (ertica# - se toma desde e# !nto too$r%&ico - 2asta #a marca en e# teodo#ito. - #a com comen ensa saci ción ón de %n$! %n$!#o #oss 2ori 2ori*o *ont nta# a#es es es !n roc roces eso o imortante "!e so#o de/e rea#i*arse si se enc!entra dentro de #a to#e to#era ranc ncia ia de #o cont contra rari rio o de/e de/er% r% rea# rea#i* i*ar ar n!e( n!e(am amen ente te e# #e(antamiento de camo. CARA CARACT CTER ERIS IST TICA ICAS TOPOG OGRÁ RÁFI FICA CAS: S: A. UBIC UBICA ACIÓN CIÓN:: 3an Car#os 7 )!anca-o B. CLIMA MA:: SOLEDO C. FECHA FECHA Y HOR HORA A: - 28 DE MAYO HORA DE INICIO: 89:;8 a.m. HORA DE TÉRMINO: 8<:88 a.m. D. TERREN RRENO O: - Terreno #ano a e=ceción de a#$!nas endientes. - Pedre$oso. - No a(imentado. IV. EUIPOS Y MA MAT TERIA IAL LES:  ____________________________________________________________  3 TOPOGRAFÍA I  ____________________________________________________________  CAMPO CANTIDA D 8> 8> 8> 8> 8> DESCRIPCIÓN MARCA Teodo#ito Mira Triode Br!0!#a Li/reta de camo TM? 889 MI AL 8@ A TR AL >4 BR BT 8 7 GABINETE CANTIDA D 8> 8> 8@ 8> 8> 8; 8@ V. DESCRIPCIÓN Ca#c!#adora Com!tadora Pae# Cansson A; Esca#imetro !e$o de Esc!adras' Re$#a T L%ices +@B' )B' @), Borrador 7 Ta0ador   DESC DESCRI RIPC PCIÓ IÓN N DEL DEL LEV LEVANTA NTAMI MIEN ENT TO TO TOPOGR POGRÁ ÁFICO FICO:: 5.! ANGULOS HORI"ONTALES DE LA POLIGONAL 5.!.! D#$%&: C%'(#)%& )* L(+,*$# )* -#'% )* /013%& ,*'*$()%,*& % ,*($*,#)%,*& 4-#$,% 1(,%&. Y A6($ AB )* #,,#07*. A"AB22º 59 5;<  ____________________________________________________________  4 TOPOGRAFÍA I  ____________________________________________________________  EST . P.V ANGULO HORIZONTAL ANG. REPET. REPET. INTERNO     S     O     D     A     R     G A B B C C D D E E A 10 !01 $1 241 % 12 22 2$" $ 1$0 2"& 2%" "$ 1%$ 2&% ! 12 20 14 140 !2 $ 1! 11 4 " 10 1& 24 11 1% 20 20 " 4" ! 1 2 2! 0 42 4 1" 4 12 24 !2 4" !& 4" !& 42 4" & 24 0 4" 0 24 42     S     O     T     U     N     I     M ERROR ANG.     O     D     N     U    S     G     E     S     S     O     D     A     R     G     S     O     T     U     N     I     M "# 0 2!     O     D     N     U    S     G     E     S 10 !2 12 % 11 2"# 0 $" 0 10# 0 2 !4# $0 11 1 0 1 !#! 12 2% 40# 0 2 "#1 % 1&# 5.!.2 C/3-3%&: = Á013% R*'*$()%,  4L*-$,# >(0#3 ?@; V*-*& V*-*&  )* L*-$,#&. = Á013%& -#3-3#)%& I0$*,0%& )* P%3(1%0#3. = E,,%,  -(*,,* #013#,  C/3-3% )* T%3*,#0-(# A013#, 4T#  4,#64#0 ?# #!;< L*1% T#E#. Y Á013%& -%'*0&#)%& I0$*,0%& )* P%3(1%0#3.  ____________________________________________________________  5 TOPOGRAFÍA I  ____________________________________________________________  CUADRO PROMEDIO DE ANGULOS CALCULADOS INTERNOS P'() * INTERNOS DE LA POLIGONAL GRAD MINUT SEGUND OS OS OS A B C 150 75 98 32 11 50 58,5 28,5 10,5 D E PROEDI O 90 125 11 27 15 40,5 540 24 47 TOLERANCIA ERROR ANGULAR * * +(,/)+ +(,/)3 INTERNO / ( 150,54958 33 75,19125 98,83625 90,604166 67 125,46125 540,6425 5106718299106 -0#22" COMNPENSACION -0,1285 150,4210833 -0,1285 75,06275 -0,1285 98,70775 -0,1285 90,47566667 -0,1285 125,33275 -0,6425 540 : 0; 1< "6 : 0; 1!< !!6 DENTRO DEL MARGEN T=E> 0#041&& : 0; 2< % 426  ____________________________________________________________  6 TOPOGRAFÍA I  ____________________________________________________________  5.2. LINEAL HORI"ONTAL= VERTICAL DE POLIGONAL 5.2.! D#$%&: C%'(#)%& )* )* 3(+,*$# )* -#'% -#'% 3*-$,#& $#7($,(-#& $#7($,(-#& 4A3$,# I0&$,*0$#3 3*-$,# &'*,(%, (0>*,(%,  K*,$(-#3 4)%& *)(-(%0*& )(,*-$% * (0K*,&%. MEDICION DIRECTA ) ' A B '(. V)3( B C C D D E E A * ?>'+@    )    (    )    )    (     3    (     '     3    C    /    0    /    C    >     1    B    B    ,    .    ) 7 8 9 0 8 7 8 6 9 0 5 6 3 2 5 3 1 9 3 4 6 L) 1,805 1,295 1!328 1,760 1,360 1!462 1,370 1!418 1,380 1!488 1,427 1!465 1 2 1,650 2 4 1,430 0 L 1,613 MEDICION INDIRECTA ) * ' '(. V)3( ?>'+@ L) L A E B A C B D C E D 8 5 9 2 9 0 8 7 8 9 2 4 1 1 3 6 5 4 1 1 HH , 3 0 1!436 1,250 3 6 1!650 1,451 HH, 1,328 1,462 6 1!635 1,189 1,418 0 1!798 1,319 2 0 1!565 1,347 1,488 1,465  ____________________________________________________________  7 TOPOGRAFÍA I  ____________________________________________________________  CALCULOS L3( 3)'/+ *  ?>'+@ A-B 1#00 %"#0" B-C 40#00 C-D D-E E-A PROMEDI O $0#! "%#""& 2"#00 % "&#!2! 4#$$ ! $0#&& 1"#&0 % * A@  >  >(,3( DH 4"#"2 11#$1 & !$#$$ -0#! % 2%#$& 2#11! 2 !#&%% 4#$&$ 1"#$ -0#&% " 140#! 2 DH ACUMULADA D? C@+@() COMPENSACIO  3 +(') N 10#!0 2 0#!%4 100 0 110#!02 -!#"&0 11&#%" 1#0!2 10$#$2$ -%#022 121#%4 0#!1$ 0#1"4 110#$&1 -$#2!! 111#2"0 -$#&2& 111#0$& -11#0$& 4"#"2& ""#"2! 140#!2 5.2.2 C/3-3%&: = Á013% V*,$(-#3 #3># 4  ;º=LV. T*%)%3($% "*0($#3. = D(&$#0-(#& ',%*)(% H%,(6%0$#3 4DHHC%& D(&$#0-(#& ',%*)(% V*,$(-#3 V*,$(-#3 4DV HS*02. D%0)* H 4L&=L(  !;;. = C%$#& 4C%$# F(0#3  C%$# I0(-(#3 ?= DV )%0)* )%0)* AILM. = C%'*0&#-(Q0 4C  =4C%$ A >(0#3=C%$# A )#$%DH A-DH T%$#3 42P = C%$#& C%'*0&#)#&  C%$#& ? C. 5.@. COORDENADAS COORDENADAS = P,%'#1#-(Q0 )* #6($&  '#,-(#3*& N%,$* E&$* = C%,,*--(%0*&  '#,-(#3*& -%,,*1()#& N%,$*  E&$*. = C%%,)*0#)#& N%,$*  E&$*. = E,,%, 3(0*#3 ,*3#$(K%  $%3*,#0-(# $ %3*,#0-(# 3(0*#3.  ____________________________________________________________  8 TOPOGRAFÍA I  ____________________________________________________________  TO CUADRO DE PROPAGACION PROPAGACION DE AZIMUTS ANGULO COMPENSADO PUNTO VISADO CALCULO DE LA ZIMUT 150,50441667 75,14608333 98,79108333 90,14233333 125,41608333 540,000 B C D E F A" AB : 123 35 10# A" BC: A" AB $ %B $-360 A" CD : A" BC $ %B $-360 A" DE : A" CD $ %B $-360 A" EF : A" DE $ %B $-360 COPRO&ANDO CALCULO DE COODERNADAS PARCIALES DISTANCI AZIMUT A FDS/Z YDC()Z C 22#$&!$ 4"#"2& 2%"#110 0 !$#$ %$1$&#$01 1 2%#$&2 10%#04! 4 4#$&$ 2#4$ 1"#$" 1$#04$%% 44#$&&!1" 0#0&1$2!! 2  " !$#$&44" #&42"$$11 0#00%2! 1 & 4 "#12$!004 2&#%41!!4 0#0!4&2 % 2  1#4&4&! 0#00&!02 4#%122$% 2 1 14#%4&$40 11#!!22%4 0#02!"%0 $ ! ! 140#!21& 0#1%"000" 1#%21100!4 " 1 4 LADO AZIMUT EN GRA 22,964 278,1100 196,9011 107,0434 52,4595 22,964 22#57# 278#1# 196#44 107#12#3 52#32# 22#57# C(,/)/3( +((>3/3) >+@ C 0#$"%40% " 0#4$04&&! 2 0#!42""$4 4 0#0&0$!$! " 0#22"0&44 2 CALCULO DE LAS COORDENADAS ABSOLUTAS F Y E,9 N,9 F Y   1$#11100& 44#!%" !$# $#4%22" 22" #1 #124! "#0$ "#0$!" !"!% !%$! $! -2%# -2%#0$ 0$%0 %0 4#%%!222 -1#1%4$ 14#%%02%$ 11#1041 -$#000000 PUNTO  ____________________________________________________________  9 !2#000 TOPOGRAFÍA I  ____________________________________________________________  AB 1$#11100& 44#!%"$11 1000 1000 BC -!$#4%22" #124!2%$ 101$#11 1044#!%"$ CD -"#0$!"!%$! -2%#0$%022$ $%$#% 104$#10!2 DE 4#%%!222 -1#1%4$401 $%1#4% 1022#41!! EA 14#%%02%$ 11#1041$! $%! 1020#"$"1 TOTAL -$ !2 $$1#00 10!2 C@+@( 3 >>(> 3 +>> @/@ 1#%!02"02 2, 1#$%!10 T(@>/+ 1$1% , C@+@( 3@ >>(>  >  >@'?( E> A B C D E A T=E +' > '>J( "1#112&%&4 +'3( @ '>J( 3 18$0.214 +,( C(,/)+/ 3 C >>(>) @/@) C 0#0012&"244 -0#0122&2%2% 5. DETALLES  ____________________________________________________________  10 TOPOGRAFÍA I  ____________________________________________________________  5..!. D#$%&: -%'(#)%& )* L(+,*$# )* C#'%: LH LV LS LI D*&-,('-(Q0. ) ' A CUADRO DE DETALLES DETALLES DATOS COPIADOS DE LA LIBRETA * * '(. K(>(/' ?>'+ V)3( @ @ L) L 3)+>+/ B A1   A2 A2   A! A! A4 A   A& A& A% B A" C B1 B2 B! B4 B B&   B% B%   B" B"   B$ B$   B1 B10   B1 B11 0 0 2 &$  1 !!  ! $4 & 20 1 4 1 2 1 2 0  $1 4 12 1 $ & 1% ! 1 2 0 0 2 1 0  24 1  1 2! 1 1 & 20 4  0 20 ! 0 0 1$ 1 $ ! 4 1& 2 1 12 0 ! 1& & 2 1$ 4  14 4 0 2 0 1 0 4 0 1 0 2 0 1 0 4 0 1 0 0 2 0 4 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 4 0 0 " % " $ " % " $ $ 0 " % " $ " % 0 " & " & " $ " & $ 0 " $ $ 1 $ 1 $ 4 $ & $ & 0 4 0 ! 0 4 1 1 %  2 % 4 ! 0 0 1 % ! ! 4 !  $ 1  4 4 1 0  1 "  ! & 0  0 ! 0 4 0 4 0 1 0 2 0  0 ! 0 0 2 0 0 0 ! 0 ! 0 ! 0 2 0 2 0  0 1 0 4 0 1#$! 2 1#" 4 1#2$ $ 1#2& & 1#! ! 1#4$ 0 1#&! " 1#& 4 1#4! 2 1#!1 $ 1#21  1#20 1 1#1!  1#2  1#! 1 1#4!  1#4" 2 1#" 4 1#40 $ 1#" 0 1#! " 1#&! " 1#!!  1#! 0 1#42 & 1#4$ " 1#%% $ 1#2& $ 1#! " 1#1 2 1#!4 % 1#2 1 1#!2 1 1#24 & 1#!" % 1#24  1#2&  1#4" ! C,/( C,/( C,/( C,/( C,/( M>( M>( M>( H(3 H(3 H(3 H(3 H(3 H(3 L(, L(, /' /'> >@@ L(, L(, /' /'> >@@ L(, L(, /' /'> >@@ L(, L(, /' /'> >@@ L(, L(, /' /'> >@@  ____________________________________________________________  11 TOPOGRAFÍA I  ____________________________________________________________  C D C1 C2 C!   C4 C4 C C& C% D C" E D1 D2 D! D4 E D A E1 E2 E! E4 E E& 0 0 1 "0 1 14 2 4 & 14 ! 2 & 1 $ 1 10 ! 2 & 22 1 0  1" 1 4 1 !1 1 0 & 0 0 21 1 0 1 22 ! 0 2 21 2  4 22 1 1  2! 1 0 1 0 0 1 "2 & 11 1 $ 1 14 2 ! 4 1" 1 % 1 1$ ! 2 & 1" 4  4 0  0 1 0  0 1 0  0 1 0 2 0 1 0 0  0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 1 0  0 1 0  0 1 0 1 0 0 $ 2 $ 2 $ 2 $ 1 $ ! $ ! $ ! $ $ 0 $ ! $ 0 " $ $  " " 0 $ ! $ 2 " & $ 1 " $ $ 0 0 2 ! ! " & 4 0  "  & 2 1 1 0 0 " 1 $  2 4 $ 1 $ 0 1 " 0 4 0 ! 0  0 2 0 4 0 4 0  0  0 0 2 0 1#1$  1#21  1#2& 0 1#20 & 1#4" 2 1#!1 " 1#!% & 1#1" % 1#14 2 1#1 ! 1#14 1 1#10  1#!2  1#2 ! 1#24 $ 1#11 4 1#4 $ 1#44 0 1#2& & 1#& 2 1#&1 4 1#41 " 1#!4 ! 1#10  1#41 $ 1#! 1 D),(/' D),(/' D),(/' D),(/' D),(/' D),(/' >(@ D),(/' >(@ 0 >(@ ! 0 >(@  0 >(@ ! 0 >(@ 0 ! 1#!& 1#24 0  " L(, L(, 3 3 3> > 2 1#&4 1#& 1 0 " 1 L(, L(, 3 3 3> >   1#2 1#41 2 0 0 " L(, L(, 3 3 3> > 1#!4 1#!1 1 0 4  L(, L(, 3 3 3> >  4 1#0 1#4 ! 0  ! L(, L(, 3 3 3> > 1 1#4 1#4& 2 0 " & L(, L(, 3 3 3> > 5..2. C/3-3%&: C%%,)*0#)#& P%3#,*& T%'%1,/>(-#& T%'%1,/>(-#& DH 4L&=L(!;;C%&  DV  4L&=L(!;;S*02  C%$#&: C%$ A!  C%$ A ? DV. DQ0)* 4AILM.  ____________________________________________________________  12 TOPOGRAFÍA I  ____________________________________________________________  CALCULOS DE COORDENADAS POLARES TOPOGRAICAS  ____________________________________________________________  13 TOPOGRAFÍA I  ____________________________________________________________  ) '(. ' V)3( A B DISTANCI A   A1 A1 0#0!   A2 A2 2&#!2   A! A! "#412   A4 A4 &#44   A A 21#"!$   A& A& 2!#4   A% A% 2"#%21   A" A" B C 21#$01 B1 21#2"$   B B2 2 22#   B! B! 2#%1%   B4 B4 2!#2&   B B 2"#%1   B& B& !1#%42   B B% % "#"&   B" B" 14#!21   B$ B$ 1"#14%   B1 B 10 2!#2"&   C B1 B 11 D 2$#&11 C1   C2 C2   C! C! ALA DH "%#&" 1 "$#0 " "%#&$ 4 "$#2$ 4 $0#0" & "%#4 & "$#%! 1 "%#00 " 4$#$ ! 2#02! 2&#! 0 0#22" "" $ "&# 0 "$#%1 % "&#$$ 2 $0#2 " "$#%4 2 $1#1% 2 $1#" & $4#14 % $�" & $&#&1 1 21#20 0 22#4& " 2#%1 & 2!#1$ 2 2"#%1 4 !1#%4 1 "#!$" DV CALCULO DE COTAS 100 102#02! 100#22" 0#!!" 100#!!" &#4! 0#0"1 21#"! $ 0#0!! 2!#40 $ 1#040 2"#%2 0 0#1! 21#"4 1 1#141 100#0"1 "#"2 14#!0 & 1"#0 2 2!#02 4 2$#21 $ $$#$&% 101#040 100#1! 101#141 1#!% 10%#"1 1#!4 10%#%$4 0#12% 10&#&% 1#21$ 0#1!0 10%#&$ 0#14! 0#1"1 0#4&4 1#!0$ 2#4 !#!"% $2#!$ #2"% #2$& 4 0#221 $2#&4 $ Þ 2 0#2"& $2#11 11#"$ 11#$12 4 & 0#4!$ 10&#!10 10&#"! 10$ 10#$%& 10#1!1 10!#$" 10!#0! 102#&"$ 102#&24 102#4%1  ____________________________________________________________  14 TOPOGRAFÍA I  ____________________________________________________________    C4 C4 10#124   C C 1#&"!   C& C& &#0"   C% C% 12#&$4   C" C" D E %#2$4 D1 4#0"&   D2 D2 $#%!!   D! D! 1z   D4 D4 2!#2"$   E D D A 2"$ E1 11#&4   E2 E2 "#%!%   E! E! 10#2!4   E4 E4 2#$44   E E #21   E& E& "#1" $1#&% 2 $!#$% " $!#$4 4 $!#!& 4 $$#1" 1 10#11  0#2$ 1#&0 " 1#0" %% 0#44% 12#& 0 0#%44 %#10" 1#14$ $!#1! $ $0#!1 % "$#"%  $#"! 1 ""#!2  4#0%4 0#22! $#%!! 0#04 1 2 0#0! 2!#04 $ 2#!4 2& % 0#%&" $!#!0 " $2#02 2 "&#"" 1 $1#01 % "$#"$ 4 $0#20 0 11#&1  0#&%1 "#%2& 0#!0" 10#20 4 0#& 2#$4! 0#02 #214 0#010 "#1"0 0#02$ 102#&1 101#"2 102#4&! 102#1&& 101#%&1 101#0% 101#&%& 101#%& $$#!%& 102#4$" 100#$%$ 101#!42 102#20& 101#$" 101#&&0 101#&21  ____________________________________________________________  15 TOPOGRAFÍA I  ____________________________________________________________  ANEOS COPIA DE LIBRETA DE CAMPO  ____________________________________________________________  16 TOPOGRAFÍA I  ____________________________________________________________   ____________________________________________________________  17 TOPOGRAFÍA I  ____________________________________________________________   ____________________________________________________________  18 TOPOGRAFÍA I  ____________________________________________________________   ____________________________________________________________  19 TOPOGRAFÍA I  ____________________________________________________________  PLANOS  ____________________________________________________________  20 TOPOGRAFÍA I  ____________________________________________________________   ____________________________________________________________  21 TOPOGRAFÍA I  ____________________________________________________________  V I. CONCLUSIÓN: - En este in&orme comen*amos con e# em#eo de# teodo#ito ara rea#i*ar  #e(antamientos too$r%&icos. - Este in&orme se rea#i*ó con e# &in de s!stentar e# tra/a0o 2ec2o en camo camo - $a/in $a/inete ete de !n #e(ant #e(antami amient ento o too$r too$r%&i %&ico co rea#i* rea#i*ado ado con con teod teodo# o#itito' o' en e# c!a# c!a# se co#o co#ocó có en r%c r%ctitica ca #os #os cono conoci cimi mien ento toss ad"!iridos en c#ase. - E# tra/a0o rea#i*ado &!e de $ran a-!da ara e# a#!mno' !esto "!e este este método método de medici medición ón ermite ermite reres reresent entar ar $r%&ic $r%&icame amente nte !na !na orción de #a tierra' sin tener en c!enta #os desni(e#es o di&erentes a#t!ras "!e !eda tener e# terreno. V II. RECOMENDAC DACIONES  ____________________________________________________________  22 TOPOGRAFÍA I  ____________________________________________________________  = 3e recomienda antes de medir #os datos con e# teodo#ito tener ni(e#ado e# e"!io - direccionado 2acia e# 2ito !esto. = tam/ié tam/ién n es necesar necesario io ##e(ar ##e(ar acceso accesorios rios de rotecci rotección ón ara e(itar  e(itar  incon(enientes con #as condiciones c#im%ticas. 7 Tener ner c!id c!idad ado o con con e# !so de #os #os e"!i e"!io oss -a "!e son de m!c2a m!c2a recisión - des ca#i/rar#os er0!dicara a #os est!diantes.  ____________________________________________________________  23 TOPOGRAFÍA I  ____________________________________________________________  VIII CROUIS:  ____________________________________________________________  24 TOPOGRAFÍA I  ____________________________________________________________   ____________________________________________________________  25