Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Milan Zápotocký : Katalog Středověké Keramiky Severočeského Polabí (text) /catalog Of Medieval Pottery From The North Bohemian Elbe Region (text) / Katalog Der Mittelalterlichen Keramik Aus Der Nordböhmischen Elbegebiet (text)

   EMBED


Share

Transcript

M I L A N K A T A Z Á P O T O C K Ý L O G DER M I T T E L A L T E R L I C H E N K E R A M I K AUS DEM N O R D B Ö H M I S C H E N P R A G 1979 ELBEGEBSET MI L A N Z Á P O T O C K Ý K A T A L O G STŘEDOVĚKÉ KERAMIKY S E V E R O Č E S K É H O POLABÍ P R A H A 1 9 7 9 ~ OBSAH 1. Úvod Einleitung 3 - — INHALT ............ ................ 2. Popisný systém a kód .................. Beschreibungssystem und Kode 3. Katalog nálezA Katalog der Funde str. 5 7 34 3.1 Levin, o, Litoměřice ............... 35 3.2 Litoměřice - město ..... 3.3 Litoměřicko ........................ 84 106 3.4 Ústecko 3.5 Děčínsko a Liberecko ............... 165 191 3*6 Severní Mělnicko 212 ......... Literatura 214 Seznam obrázkA ............................ 218 Verzeichnis der Abbildungen Zusammenfassung Obrázky Abbildungen .......................... 226 obr« i - 96 5 1 ÚVOD Sbírka středověké keramiky tvoří významnou část ar­ cheologického fondu litoměřického muzea. Patří k ní v pr­ vé řadě nálezy z městečka Levína, který byl již od stře­ dověku významným hrnčířským střediskem a dále pak větší soubory a ojedinělé nálezy z území středověkých Litomě­ řic i celé řady hradů a vsí ze širokého okolí» Tyto ma­ teriály, soustřeďované do muzea po celá desítiletí, tu byly sice řádné evidovány a zčásti též čas od času před­ vedeny v nejužším výběru veřejnosti na výstavách či ve stálé muzejní expozici, ale po odborné stránce zůstáva­ ly dlouho na okraji zájmu. Nebylo však pochyb o tom, že podrobnější analýza, zaměřená především na zpřesnění da­ tace, by mohla ze středověké keramiky vytvořit prvořadý pramen jak pro poznání dějin osídlení pro období od 13„ do 16./17. století, tak pro historii hrnčířského řemesla. Podnětem v tomto směru se stal výzkum provedený v r 0 1972 na hrnčířském střepišti na lokalitě Levin 1B Mohli jsme tu podrobně sledovat složitě zvrstvené profily hrnčíř­ ských odpadů a získat z nich nálezy nejen početné, ale především již bezpečně stratifikované. Zpracovali jsme 6 nejprve materiál z této i ostatních levínských lokalit a poté všochen zbývající fond středověké keramiky z Lito­ měřická a řadu nálezových souborů ze sousedních oblastí; přehled o počtu a rozložení nalezišl dává mapa na obrs JU Rozbor celé této nálezové základny vedl k vypracování po­ pisného systému» umožňujícího kódovaný popis nálezů a po­ mocí tohoto i vzájemné srovnávání nejdůležitějších sou­ borů a jejich chronologické seřazení. Závěry této práce, zaměřené na stanovení relativní chronologie středověké keramiky severočeského Polabí (která je pouze částí seve­ ročeské oblasti červeně malované keramiky) jsou obsaženy v článku v PA (Zápotocký 1978). Katalog nálezů, ze kterých jsme při této analýze vycházeli, zveřejňujeme v následu­ jících kapitolách. Obsahuje nálezové údaje, kódovaný po­ pis keramiky, její datování a kresebnou dokumentaci, někdy komentář, či historickou interpretaci nálezů. V kapitole zařazené před vlastní katalog ještě stručně opakujeme po­ pisný systém použitý při kódování keramiky a podrobněji uvedený již ve výše zmíněné práci. K některým poznatkům, vyplývajícím z těchto materiálů a jejich rozboru pro his­ torii zdejší hrnčířské výroby se ještě vrátíme při publi­ kaci výzkumu, provedeného v Levíně na střepišti u čp. 72 (lokalita č, 5 - dosud nezpracováno) v létě r. 1976. 2 POPISNÝ SYSTÉM A KÓD Při popisu nádob jsme za hlavni znaky zvolili: 1) celkový tvar nádob, 2) tvar jejich okraj®, 3) příčný profil ucha, 4) tvar a úpravu dna, 5) ornament&ci® Pr© tyto znaky a dále ještě pro barvy povrchu a polev byly vypracovány kódy, přičemž jsme vycházeli pouze z těch forem a kvalit znaků, se kterými jsme se setkali v nále­ zové základně o Snahou bylo, aby uspořádáni v rámci jed­ notlivých znaků nebylo čistě formální, ale alespoň zhru­ ba chronologicky orientované, s relativně nejsiaršími hodnotami (typy, prvky) na počátku a nejmladšími na kon­ ci® Snažili jsme se také v míře co nejširší navazovat na terminologii a typologické pojetí jednotlivých znaků, jak se pozvolna ustalují v české středověké archeologii v průběhu posledních dvou desítiletí® 1« Tvary nádob (obr® 2-4) Při stanoveni typů a variant vycházím© z celých či fragmentárních nádob® Jejich nízký počet (148 ks) je dů­ vodem, proč s© dělení jednotlivých tříd pohybuj© zpra­ vidla na úrovní typů a většinou nemohlo být zpřesněno - 8 - dále na úroveň variant« Kodové značky jsou alfanumerická, jejich prvou část tvoři snadno zapamatovatelné alfabetické označeni tříd, druhou pak číselné označeni typů (dvoj­ místné I a variant (trojmístné)0 Třídypodtřídy kodové č 0 typfi-variant li - hrne® 1. bezuehé H 11 typy^varianty s ovoidním tělem se střední, či horní výdutí (mimo tvarů i vysokým okrúžím H 15) 12 e nízkým prohnutým hrdlem s dvojkónickým tělem miniaturní 13 14 15 jako E 11, s okrajem tvaru vysokého okruží 2» jednouché 21-211 koflíkovité s výraznou horní výdutí, ucho nasazeno pod okrajem 212 dtto, ucho nasazeno na okraj 213 koflíkovité s výraznou střed ní výdutí 22-221 s výraznou horní výdutí 222 dtto s okrajem tvaru vyššího okruží H'54,55 23-231 s nevýraznou horní, či střed' ni výdutí a okrajem jednodu­ 232 chým, ovaleným, či přehnutým dtto 8 okrajem H #39 24 štíhlé s nevýraznou horní, či střední výdutí 25 dtto, hrdlo kryté stupňovi­ tou šroubovicí - štíhlé m dolní výduti široké9 mísovité @ výraznou horní výduti (jak© H 221) s horní 0 či střední výdt miskovíté 20 27 3® dvojuehé 31 4« koflíky 41 42 5© na třech nožkách Se konvic© §1 7® zásobnice 11 Ph - poháry 1® hrncovité D - džbány 1« starší 2« s kalicho­ ví tým hrdlem 9 - s kulovitým těl®« s třmenovým u@h©m a trní kovitou výlevkou s ©sovitým profilem a okrajem H 2 5 61 Ph 11 12 b®EMchéB s ©krajem H* jednouchéB s ©krajem D s válcovitým hrdlen 11 12 s konickým hrdlem 13 dtto» tělo dvojkónické 21 vyšší tvary9 s hubičkou proti uchu 22 konvičky s ústím tvaru čtyřlistý 3„ hrneevitég, a nízkým hrdlem 31 4 e hrncovité s plynulým profile® 41 42 s málevkovitý® hrdlem a 3 hubičkamig hrdl® oddělen© žebrem s okrajem tvaru nízkého ©kruží s ©krajem jednoduchým 91 s ©krajem D^SS 5 a s vysokým vále® hrdlem 10 - 3, a plynulým profilem a okrajem tvaru nizkáh® a střed, okruží 61 02 63 6§ vyšší tvary (vc20»32 cm), s hubičkou proti tichu nižší tvary (velO^ii cm) eo třemi hubičkami dtto Cvof®12 cm)e těl© štíhlejší s dolní výdutl s ©krajem 0*53 - přechodný typ aezi 0 61 a 71 vyšli tvary (ve18»23 em), s hubičkou 7. s plynulý® profilem a okrajem tvaru vysokého ©kruží 71 72 nižší tvary (v.12-18 cm), o hubičkou 8. pozdní, se soudkovitým těla® 81 s okraji tvaru středního (D*53) a pozdního (0*55) ©kruží 8 ©krajem O 19®! 82 M - mísy 1. 8 těles vál­ covitým. konickým a dvojkonickým M 11 12 13 o tělem válcovitým a mírně konickým s tělem dvojkónickým s tělem ©bručovaným (kónic­ kým, dvojkónickým) 2. hrncovité 3. dvojuché 21 31 s okrajem vytaženým ( H 3 4 4 ) s tělem esovitého profilu, na hrdle stupňovitá Šrou­ boví©© 7. polokulovité 71 a okrajem přehnutým (Lovin 2b) 8. tyglíkovité 81 s tělem slabě kónickým a okrajem šikmo seříznutým II « P - pánV© p II na tř®eh nožkách» til® válcovitá» či slabě konic­ ké e dn® konvexní0 držadlo duté (srve typy držadel ěo 1-8) f - talíře f Pk - pekli©® 1. ZV@HOVÍté li Pk 11 @ plochý® široký® ©krajem s profilem na vnitřní straně plynulým ia ® profilem na vnitřní straně lomeným 20 polokulovité 21 e profilem na vnitřní straně lomeným 3. konieké ploché 31 s profilem na vnitřní straně plynulým; knoflíky u Pk 11-31 různě tvarovaná0 ©rvQ typy č. 1-8» typ ě e@ - nepravidel­ ně tvarovaný 4 • zvláštní typy 41 tvaru vysokého kužel© Kh - kahany Kh 11 12 miskovité s hubičkou miskovité s lomeným tělem» b@s hubičky 2® Okraj® nád@b (®bre 5S6) Při rozboru ©kraji jsra® sledovali př©d©všá® následU' jíel morf©logické znakys plechy ©krajů (vnitřní-horni- 12 -vnějšl-spodni), jejich hrany, či plynulé přechody mezi nimi, a jejich výšku (u H - kolmá vzdálenost mezi vrcho­ lem horní plochy a dolní hranou vnější plochy, či nejnižším bodem jejího plynulého přechodu v hrdlo), U nejpočetnější třídy - okrajů hrnců (H~) rozeznáváme celkem 8 hlavních skupin typů a v jejich rámci pak celkem 113 variant. Tato početnost variant je nezbytná při popisu, ukazuje se však zbytečné vysoká při zpracováni. Typově a chronologicky blízké varianty slučujeme proto do podty­ pů, kterých je celkem 53; podobně postupujeme i u džbánů a mls, S podtypy jako pomocnou kategorii pracujeme jen při analýze. Podtypy a varianty se dle početnosti dělí na silné a slabé až stopově zastoupené, u nichž teprve rozbory nových nálezů prokáží, zda jejich vydělení bylo oprávněné, či zda se jedná pouze o irelevantní variety, které bude možné sloučit s některou sousední variantou. Kodové značky jsou alfanumerické, jejich první část tvoří alfabetické označení třídy nádob, ku které popiso­ vaný okraj patří, pro odlišení od kódu tvarů doplněné čárkou. Druhou část tvoři číselné označení bu3 podtypů (dvojmístné, zřídka trojmístné), s nimiž pracujeme při analýze, nebo variant (trojmístné), které používáme při popisu materiálu. Na obr, 5,6 jsou skupiny variant patří­ cích k jednotlivým podtypům odděleny čerchovaně a čísla podtypů jsou - na rozdíl od čísel variant - v rámečcích. Typy okrajů kódová č. podtypů variant varianty H *- okraj© hrnců 1, jednoduché H'll н'ііі,112 rovně seříznuté, či zaoblené 12 121,122 s ozubem nad vnější plochou l,rovně seříz­ nutou, 2,oblou 13 13 14 131 141„142 s oboustranným ozubem slabě rozšířené0 s vnější plochou 1.rovně seříznutou, 2 „oblou 15 16 151 161 zalomené horní plocha vodo­ rovně seříznutá, do­ vnitř rozšířená 2• římsovité (в konvexní vnitřní plochou) 21 90 ** 211 221-223 vnější plocha rovná vnější plocha oble prožlábnutá (nižší, vyšší) a ostře prožlébnutá (223) 23 25. se širokou horní plochou (zásobnicové) 25 231 vnější plocha oble 251 zduřelá horní plocha rovně seříznutá, či slo konvexní, dovnitř rozšířená, či s ozu­ bem na vnitř, straně 26. kalichovité 26 3. vytažené a 31 okruží 8 vnitř­ ním prožlabením 315 261 311-313 jednoduché vnější ploch© rovná, 315,316 lo svislá, 203„ ko­ nická hrana mezi vnější a spodní plochou oblá, u 316 zdůrazněná žlábkovitou rýhou 32 325 321 vnější plocha pro­ 325 žlábnutá vnitřní plocha lome­ ná až podseknutá - 14 34 341-343 horní plocha rovnáp vnější plocha le ob­ lá, 2. rovná, 3 e pro- 344 344-349 žlábnut á horní plocha rovná, vnější prožlábnutá, vyšší (344); hor, plocha šikmá dovnitř (345), či vně (346 nižší, 347 vyšší); hor0 plocha prožláb­ nutá, vnější rovná (348), či prožlábnu­ 35 351-353 tá (349) okruží s rozšířenou rovnou hor, plochou a růz. tvarovanou vnější s spodní plochou 354 354-356 okruží s rozšířenou hor, plochou dovnitř sešikmenou, či oblou a vnější oble (354), či ostře (355) prožlábnutou, nebo rov­ nou (356) 357 357 dtto s vnější plochou ostře prožlábnutou (blízké č, 355) - vý­ razně pozdní 36 361 okruží s vnější plo­ chou rovnou - 15 37 371-373 okruží @ vnější plo­ chou obl© prožlábnutou (spodohrana leob lé„ či ostrá, 20vy­ tažená ), či ostře prožlábnutou (373) 374 374 okruží se žefoérkem na vnější ploše (shod„ s D 521, váza né však na H-tvary) 38 381„382 okruží s výrazně ze­ sílenou válcovitou hor0 Částí, spodní hrana l,obiá0 či ost 385 385-387 rá, 2evytažená dtto, hor«, plocha zploštělá 39 391-394 pozdní formy , váza­ né zpravidla na pozdní tvary H a po­ levu ovalené s vnitřním proži a b e n í m 41 411,412 zploštělé, loprosté, 2 es ozubem 421 421 hor. plocha poloválcovitá, dolní hrana vnější plochy ostrá 422 422 hor« plocha šikmo obloukovitá, dolní hrana vnější plochy ostrá 423 423 dtto, vnější žená dolní hrana plochy vyta­ - 16 - 43 44 444 ©kruží s kon­ vexní vnitř« plochou 51 513 431.432 © plynulým přechodem 441 mezi vnější a spodní ploenou. 1.zesílené. 2»nezesílené oblé spodní plocha 444 podtržená oblá vnitřní plocha 511.512 podtržená vnější plocha rovná. 513 v 0 12-19 a 20-29 mm vnější plocha rovná, 61 prožláfenutá. v 0 30-35 mm 52 521-524 vnější plocha prožláb' nuté. horní oblá (1, 2.4). či rovně seříz­ nutá (3). v e 12-19 (1), 20-29 mm (2.3). 30-35 mm (4) 53 531 vnější plocha rovná, či prožlábnutá, horní přehnutá (střechovi- 535 54 535.536 tá). v. 12-19 mm dtto. v s nad 20 mm (u 536 horní plocha 541-543 oblá) vnější plocha se žebrem. horní oblá (1,3) či rovně seříznutá (2). č, 543 masivní 55 551,552 vnější plocha se žeb­ rem. horní přehnutá ostrá (1), či oblá (2 17 59 pozdní formy, vázané 591 zpravidla na pozdní tvary H a polevu 6. přehnuté ostré 81 611,612, spodní plocha rovná. 615 šikmá, stupňovitá 62 621,622 63 631-633 spodní plocha prožlábnutá, éi podseknutá šikmo vytažené, se spod, plochou úzce prožlébnutou, široce prožláhnutou, (i pod vinutou 7, přehnuté 71 oblé 711-713, spodní plocha rovná 715 úzká (1), širší (2), široká (3), stupňo­ vité (5) 716 716,717 pozdní formy: spod, plocha stupňovitá i rovná, vnitřní prožlábnutá spodní ploch® prožlábnutá 721 721 72 722,723 73 (2) podseknutá 731-733, Šikmo vytažené, se 735 spodní plocha krát­ ce (1), či široce spod, plochou úzce prožlébnutou (1), široc© prožlébnutou (2), podvinutou (3)p plochou (5) 18 - 8* zavinuté a kyjovité 81 82 83 811,812 821,822 831-833, 835,836 spodní plocha podseknutá, či podvimátá, č, 812 vyšší spodní ploch® při­ tisknutá k hrdlu, ě e 822 vyšší spodní ploch® přile­ pená k hrdlu (nepra­ vé ovalení), profil oválný nízký (1), střední (2) a vysoký (3), s hranou na vnitřní straně hor­ 84 841,842 ní plochy (5), obl® čtvercový (6) s® schůdkem, či žeb­ rem pod okrajem, přehnuté (1) a kyjo­ vité (2) 85 851-853 kyjovité i plynul® nasazené (1), 8 od­ sazenou spode plo­ chou (2) a ploché, blízké okruží (3) D - okraj® džbánů 1. jednoduché podtypy varianty D*ll 12 13 d 'i ii 121 131 prohnuté přímé s horní plochou rov­ nou, dovnitř zataže­ nou (jako u H*161) - 19 - 2, členěné 14 141 s vnější plochou lištovitě zesil. 21 211,212 římsovité s konvex­ ní vnitřní plochou, č, 212 s dvojitou 22 římsou 221,222, římsovité s konkáv225 ní vnitřní plochou, zesílené (1,2) a nezesílené (5) 23 231,232 přímé, s 1 či 2 žlábky pod ústím (1) a dovnitř zesí­ lené (2) 3« zduřelé 4. kalichovité 31 41 311,312 411,412 415 plynule nasazené (1) a odsazené žlábkem (2) jednoduché (1), se zesíleným okrajem (2), se žlábkovaným hrdlem (5) 5» okruží 51 511,512 nízká (v,10-19 mm) s vnější plochou prožlabenou, jedno­ duchá (1) a se ze­ síleným okrajem (2) 515 515 střední (v 020-30 mm) s vnější plo­ chou prožlabenou - 20 52 521-523 53 soká (v.30-40 mm) 531-533, prohnutá střední 535,538 (v025-35 mm) s vněj­ se žebrem na vnější ploše, l.nízká (v. 10-19 m ) , 2„střednl (v .20-29 mm), 3 „vy­ ší plochou hladkou (1), se žlábkem (2) a s dvojicí žlábkA (3) nad spod. hranou, rovná (5) a dtto s okrajem oble pře­ hnutým (8) 54 541,542 prohnutá vysoká (v. nad 35 mm) s vnější plochou hladkou (1), či 8 dvojicí žlábkA 55 nad dol. hranou (2) 551,552, pozdní formy s kon­ 555,558, vexní vnitřní plo­ 559 chou: se žebrem (1, 2), s dvojicí žeber a oble přehnutým ok­ rajem (5), se zavi­ nutým (8), či kyjovitým (9) okrajem, rov­ nou vnější plochou a 2 žlábky nad spod­ ní hranou 56 57 561 nepravá okruží s liš­ 571 tou pod ústím hladkou dtto s lištou členěnou 21 6« oblé li'- okraje mis 61 podtypy 1. vodorovné ploché iTll 2. vodorovné obloukovité, široké 21 611 přehnuté oblé varianty iTlll 211,212 s vnější plochou rovně seříznutou široké„ jednoduché, 8 vnější plochou ob­ lou (1) a rovně se­ říznutou (2) 22 221-224, 228 široké, s hor o plo­ chou slabě dovnitř rozšířenou a ukon­ čenou hranou (1), schůdkem (2), ozu­ bem bočním (3) a horním (4), či s horní plochou na vnitřní straně pro- dtto široké i úzké, vázané na tvary M 12 (s lomeným tělem) 3o vodorovné oblouko­ ví té, úzké 23 231-233 žlabenou (8) s vnější plochou oblou (1), zduřelou (2), s ozubem na vnitřní straně hor­ 31 311,312 ní plochy (3) zesílené (1) a nezesílené (2) 32 321-323 8 ozubem při vnitř­ ní straně hor. plo­ chy (1), podvinuté (2), a konkávní vnitřní plochou (3) 22 39 4 6 ©valené. oboustran­ ně rozšířené - 391 zavinuté (jako 41 411 H'832) jednoduché 42 421 asymetricky ova­ lené k vnější 5o ©valené, s vnitřní® prožlábnutím 52 §0 krátce vyhnuté 61 521 straně s rovnou horní plochou 611 m vnější plochou lištovitě zesí­ 7. šikmo dovnitř seříznuté 11 8« kyjovité 81 711 811 lenou jednoduché» sla­ bě zesílené oboustranně liš­ tovitě zesílené, oblé P #- ©kraj® pánví podtypy le kyjovité, s odsazenou spodní plochou P'll-13 vyšší ploché, blízké H^SSS (1), nízké e odsa­ zenou spod« plochou, shod­ né s lť&52 (2), podseknu- 2. kyjovité» plynul® nasazené 21 »22 té (3) jednoduché0 shodné s H 851 (1), či s® žlábkera pod 30 s vnitřním prožlabením 31»32 ústím (2) jednoduché (1) a ploché (2) 4a přehnuté 5® se žebrem 41 51 šikmo ven vytažené jednoduché 23 i"- okraje - podtypy talířů 1. okruží 2. pozdní Pk okraje poklic T 11 21 a podtypy Pk 11-13 1« oblé jednoduché různé profilované (vázané na engobované tvary lidové ker«) jednoduché (1), zeslabené (2), zesílené (3) okrajová plocha dovnitř roz­ šířená (1)„ oboustranně roz­ šířená s oblými (2), ěi ost­ rými (3) hranami 2. šikmo seříznuté 21-23 3. vytažené 31,32 okrajová plocha rovná (1), šikmá (2) 4. zvláštní typy 41 s vnitřním ozubem Kh *- okraje kahanů podtypy 1. oble zesílené Kh 11 3. Ucha nádob (obr jednoduché 7) Dělení provedeno podle 1. příčného profilu,, 2« vý­ zdoby. kódové značky jsou alfanumerické: prvou část tvo­ ří zkratka "u” (ucho), druhou částí je dvoj- či troj­ místné (u malovaných šestimístné) číslo varianty, v němž na prvém místě je číslo vyjadřující tvar profilu horní plochy (1-9), na druhém číslo vyjadřující tvar profilu spodní plochy (1,2), třetí místo je obsazeno jen v pří­ padě, je-li ucho zdobené a udává pak druh výzdoby; u ma­ lované výzdoby je toto číslo přejato z kódu malovaného 24 ornamentu a j© čtyřmístné« Typy uch (podle profilu horní plochy) pásková prožlábnutá kodové č variant u.11,12 21,22 pásková řezaná 31,32 41042 51,52 61,62 horní plocha prožl®b©ná až U~profilu dtto s 1 žebrem dtto s© dvěma a víc© žebry horní plocha V<=profilu dtto s 1 žebrem dtto se dvěma a víc© žobry pásková plo­ chá, široká 71 horní plocha sl. konvexní, rovná či mírně konkávní pásková plo­ chá 0 úzká 81,82 dtto (též s nevýrazným svis« žlábkem) válečkovité ©1 profil kruhovitý až oválný e»1,2 prstování jednoho či obou Oo3 okrajů pás svislých rýh (zpravidla Výzdoba uch: 4) červeně malované motivy č* 004 0•e 4910-4941 (srvo kod ornamentace) svislý pás záseků (orn0č. oo5 oo@ 1710) 4 polev© 4 0 Dna nádob (obro 7) Dělení provedeno podle 1) úpravy spodní plochy, 2) příčného profilu0 evente též 3) značkování» Kodové značky jsou alfanumerické: prvou část tvoři zkratka "d" (dno). - 25 - druhou částí j© dvojmístné - u značkovaných nádob trojaž čtyřmístní číslo varianty» v němž na prvém místě j® číslo vyjadřující úpravu plochy dna8 na druhém číslo vy­ jadřující prolil» event, na 3«> a 4» místě čísla udávají­ cí tvar značky. Sledovaný znak Rodová ča variant plocha dna dal. hladká, £i drsná, s© stopami podsýpky, nebo dřevěné podlož­ ky (= dna odlepená z plochy 2a kruhu, též vsazovaná) lasturovité ěi příčné zvrásněná (- dna odříznutá z plochy kruhu strunou, drátem) profil dna o1 ,2 e3 »4 ..1 ..21-41 s obvodovou lištou, či s obvo­ dem zřetelně odděleným od plo­ chy dna rovný, plochý konkávně prohnutý (při průměru dna 10 cm v 0konkavity od 2 mm výše) oblý 9tředový důlek kruhový plastické značky růz. tvaru 5. Ornamentace nádob (obr. 8 - 12) Dl© techniky provedení ji dělím© na 7 hlavních sku­ pin: 0 základní, 1 rytou (včetně kombinací s prvky sku­ pin 0,2)» 2 radýlkovou a kolkovanou (včetně kombinací 8 prvky skupin Opi)» 3,4 červeně malovanou (včetně kombi­ nací s prvky skupin 0,1,2,5,6), 5 plastickou, 6 polevu» 26 1 engobu kombinaci a malbou růžkem)» Jako "základní ©rnamentaci'5 označujeme růz* druhy Sroubeni© a hřebenovéní, tj. výzdobu, která v souvislé plel© kryj© větší část těl© Iv případě stupňovité šr®u° bovie© též hrdla) a jejíž jednotlivé prvky velmi Sasi© doplňují prvky ostatních skupino V jednotlivých skupinách postupujeme pak dél© v dělení nas lí prvky, 2) motivy (vzniklé variací jednohop či kombinací dvou a více prvků)* Na úrovni motivů je provedeno kódování« kódové značky jsou alfanumerické, při popisu j© uvádí zkratka "orn"e Pro základní ornamentaei jsou dvojmístné (0 a Číslo záklo skupiny), pro "Čisté" motivy (tj, motivy tvořené prvky pouze jedné orn, skupiny s výjimkou základ­ ní) a pro motivy kombinované (tj« motivy z prvků více sku­ pin s výjimkou základní) jsou čtyřmístné*, Pro motivy slo­ žené (tj0 motivy čisté, či kombinované, doplněné ještě na­ víc některým z prvků základní skupiny) jsou pětimístné, přičemž čísl© prvku základní skupiny je na 50místěo Při řazení motivů v rámci jednotlivých prvků byla sna­ ha postupovat podle jednotného principu (prvek jednoduchý - zdvojený - troj - a vícenásobný - v kombinaci s doplň­ kovým prvkem umístěný® dole - nahoře - z obou stran - me­ zi atd*), ale tento postup nebylo vždy možné dodržet, zvláště u tak komplikované skupiny, jakou je skup* červe­ ně malovaná* Předložený kod j© vlastně úplným přehled©» výzdobných motivů zastoupených ve studovaném materiálu* Obsahuje zá­ sadně jen ty motivy, které se skutečně vyskytly a neuvádí další teoreticky možné a pravděpodobné kombinace, i když se snaží rezervovat pro mě alst@e Výzdobu okraj© a těla kódujeme vždy zvlášl« Při popisu nédob@ či okrajových střepů proto udáváme č*orn* okraje lomené čo©rno těla; pr® výzdobu okrajů hrnců, džbánů a mís 27 - grv0 kod na obr«, 12, odvozený z ©bočného kódu ornamontace0 V následujícím přehledu verbálně definujeme pouze jednotlivé prvky ornamontac©; celkový přehled motivů a jejich kódových č« podává obr„ 8-11« Přehled prvků ornamentsce Skupina 0 - základní (prvky vesměs horizontální); 01 Šrowboviee rytá (hustá a mezerami užšími než 5 mm, řídká s mezerami nad 5 mm) 02 hřebenování (tenké husté rýžkování hřebenovitým nástrojem) 03 šroubovico vývalková úzká (žlábky oblé, š0 3-5 mm, lilo 1-2 mm) 04 05 šroubovicf vývalková široká (žlábky širší než 5 mm) šrouboviee stupňovitá ostrá. Skupina 1 - rytá (prvky vesměs horizontální): 11 rýha jednoduchá 12 13 rýha dvojitá pás rýh (3 a více rýh) 14 vlnovka střední a dlouhá (1400), krátká (1401), též 15 v kombinaci se žlábkem (1405), rýhami, pásy rýh, radýlkem, záseky vlnovka dvojitá 16 vlnovka hřebenová (troj- a vícenásobná) 17 18 záseky a vrypy šikmé, krátké (1700) a dlouhé (1710) vlnovka (?) háčkovitá. Skupina 2 - radýlková a kolkovaná (prvky vesměs hori­ zontální ) : a) 21 prvky v řádcích a dvojřédcích: čtverečky v - 28 - 22 obdélníčky (obvykl© přerušované doplňkovými prvky @©® stavenými z fcrojúhelmíčků, kosoětverečků, křížků a d„) 23 tr©júhelníčky 24 kosoětverečky, pěti» či šestiúfaelníčky 25 tečky, křížky, klikatky a půloblowčky plmé0 či tečkováné b) prvky v úzkých páscích; 21 trojúhelníky rŮ20 šrafované, kosočtverečky vytvářejí® cí negatiwsí mřížky c) prvky v polích plošně kryjících části nádob (plec®, výduf, celé tělo); 28 pel© z© čtverečků, vpiehů, svislých čárek, f-vpiehů, kosočfcvereěků, půlobloučků plných a tečkovaných, ob­ délníčků d) kolky v pásech; 29 kolkovaná písmen© v nápisech (2800), pole kolkovaných,, střídavě kladených V (2910 - Sfcřekov)„ Skupina 3,4 - červeně malovaná (prvky č0 31-42 horizon­ tální) ; 31 linka tenká (š6 ca 2 m ) a střední (áQ ca 3-4 ui)B jednoduchá; též v kombinaci & rýhami a radýlkem 32 link® široká (Š„ ca 5-8 mm), v kombinaci s© stejně širokými vlnovkami; motivy če 325, jsou sgrafitové; v široké malované line© vryty za mokra rýhy, vlnovky, záseky 33 34 35 linka dvojitá (z linek tenkých,, či středních) pás linek (3 a víc® linek tenkých, či středních), též v kombinaci s rýhami a radýlkem pás linek tenkých, či středních, splývajících d@ jed­ noho širokého pásu (zpravidla ještě příčně črtaný), též v kombinaci s linkami a vlnovkami - 36 29 vlnovka krátká (masu d„ 25 mm) a střední (d, vlny ea 30=50 mm)» též v kombinaci s linkami» dvojlinkarai» 37 pásy» vlnovkami vlnovka dlouhá (3700: d e vlny nad 50 mm) a vysoká (3705)e též v kombinaci s linkami» dvojlinkami» pásy 38 39 klikafcka drobná a jí blízká vlnovka drobná @ ofelouě» ková; též v kombinaci s linkaaiiB dvojlinkami» pá©y a vlnovkami žebříček v růz0 formách» i neúplný» zatím v kombina­ 40 ci jen s linkami půlobloučky nespojované» též v kombinaci s linkami» dvojlinkatsi» pásy a radýlkera 41 půlobloučky spojované (guirlanda)» též v kombinaci 42 s prvky jako č0 40 půlměsíčky a "člunky" nespojované i spojované; v kom­ binaci s linkami» dvojlinkami» pásy» vlnovkami» radýlkem a kolky 43 prvky vertikální (svislé» či šikmé); zpravidla tvoři souvislá výzdobná pole kombinovaná e doplňkovými prvky č o 44=47: 431 linky 432 vlnky drobné 433 434 linky přesekávané linky tečkované a čerchané 435 šikmý pásek z krátkých horizontálních čar» 6i obloučků 436 44 pás@ či pol© z horizontálních vlnovek drobných až zběžně čárkovaných mříž diagonální 45 E-obraze® 46 črtaná polo FŮZo tvaru (půlebloukovitá» trojúhelní­ kovitá» metopovitá) 30 47 48 prvky doplňkové a ojedinělé; 471 kolečka, tečky 472 473 474 475 dvojitá kolečka,, ©války trojúhelníky oblé trojlisty rohlíčky 476 477 478 479 půlkolečka (na přídní) pásy svislé (na těl© a přídní) mříže ortogonální (čtvercové, či úzké) prvky ojedinělé; stromečky, ptáčci prvky specifické pro výzdobu okrajů nádob: 481 kolečka, půlkolečka, skvrny 482 483 484 jazýčky zuby čárky svislé, či šikmé, v řádcích souvislých, či přerušovaných 49 485 pás malby kryjící celou plochu ©kraje prvky specifické pro výzdobu uch (491«*4) a den (495°6): 491 čárky vodorovné plné, přerušované, či tečky n© celé vrchní ploše ucha 492 kříž ©ndřejský na celé vrchní ploše ueha 493 494 křížek (+ či x ) na horní části vrchní plochy ucha mřížka diagonální na horní části vrchná plochy ucha 495 496 spirála © její varianty (na vnitřní straně dna) křížek (na vnitřní straně dne) Skupin© 5 - plastická (prvky vesměs horizontální): 51 52 vlnovka plastická a žlábkovitá, souvislá' i torzovitá (5103) <=> žlábkování za vlhka, stěny zprohýbané páska plastická hladká, či různě zdobená (obručováni) - 53 31 lišta okrajová* na spodní straně obioučkovitě vykrajováná 54 důlky prstované, či jamky v řádku £ Skupina 6 - poleva (v čtyřmístném kódu motivů j© na prvých dvou místech způsob polévání* na zbývajících dvou její barva ■=» srva kod barev): 61 62 skvrny polevy na režném povrchu poleva souvislá na vnitřní straně nádoby a na ploše okraje 63 poleva souvislá oboustranná 64 poleva souvislá jako č„ 62* na vnější straně sahá však níže a tvoří užší* či širší pás pod okrajem Skupina 7 - engoba v kombinaci s ornamentaci malovanou růžkem ("lidová keramika"* "levinské zboží"). 6o Barvy povrchu a polev nádob* vypáleni Studium technologických vlastnosti keramiky (surovi­ ny* způsobu výroby * pálení atdc) je odpovědně možné jen 8 použitím přírodovědeckých metod* Bez jejich pomoci mů­ že archeolog nálezy po této stránce hodnotit jen před­ běžně a s nutnou dávkou opatrnosti* Z technologického hlediska zdo sledujeme laicky pouze barvu* event, i tvr­ dost vypálení a druh i podíl ostriva v surovině; na způ­ sob vytváření nádob usuzujeme jen nepřímo dle formy je­ jich dna* 32 Kodové do 10 barv© průhledná bílá 11 12 běloš@dáe šedobílá 13 14 žlutavě bílá, žlutavě bělošedá růžově bílá, růžově bělošedá 15 21 hnědavě bílá, hnědavě bělošedá šedá 22 23 žlutavě šedá hnědošedá 24 31 tmavě šedá, šedočerná žlutá 41 42 hnědá světí© hnědá 43 44 žlutohnědá, medově hnědá červenohnědá 45 51 hnědočerná červená 52 53 růžová cihlově červená 54 61 fialová aiodrá 62 TI modravě šedá zelená 12 13 74 75 76 81 světí© zelená žlutozelená ostře (trávově) zelená hnědavě zelená tmavě zelená černá Pocti© barvy vypálení odlišujeme celkem 6 skupin« V ob­ razové dokumentaci je značíme podle grafického kódu (obr. - 33 11 dole), ¥ popisné části katalogu, pokud u jednotlivých střepů a nádob přímo «©kóduj©®© barevný odstín povrehw0 popisujeme tyt© skupiny slovně zároveň s povšechnou cha­ rakteristikou celého souboru po stráně© technologické« Skupiny (podl© vypálení): 1„ světlá (bělošedá, obvykl© s© žlutými, či okrovými od­ stíny) 2e bílá, křídová (j©®ně plavená, bez ostřiva, bílá s® Se dýrai, žlutavými a růžovými odstíny) 3, tmavá (tmavě i®dá až š©d@č©rná, tmavě hnědá) 4. modrá (modrošedá až modravě š©doč®r«á) 5« zelená (šedozelená, zelenavě šedá, hnědozelené) 6, červená (cihlově červená až červonavě hnědá)« Pomocí ráz, výplní profilů (obr, 11 dole) odlišujeme v obrazové dokumentaci: i„ hrnčinu s profilem jednotným, 2» s odlišeným (zpravidla cementově šedým), tvrději vypá lenýra jádro®, 3„ kameninu, 4 0 polokameninu, 5 0 tuhovou keramiku. ta 34 — 3 KATALOG NÁLEZŮ Při kódovaném popisu nádob a jejich částí jsou údaje řazeny do sloupců; typ nádoby - varianta okraj© - počet (ks) - ornamentace okraje a těla (orn.o./t.) - varianta ucha - varianta dna - výška, event. i průměr okraje (po v případě neúplnosti je udávaný rozměr v závorce) - vyob­ razení (obr.); počet sloupců závisí na stavu zachovalosti„ Zlomkový materiál je popisován v tomto pořadí: zlom­ ky okrajů (u pánví a poklic zároveň i další typologicky výrazné části - držadla, nožky, knoflíky) » zlomky orna­ mentované - ucha - dna - zlomky atypické - ostatní (zvlášt­ ní typy o kaehl© a d.)0 Průměry ©krajů jsou měřeny v cm a zároveň je udáno, kolik ©krajových zlomků má ten který průměr; kupř. 4.26 čteme: 4 okrajové zlomky s po 26 cm9 25.x čteme; 25 okrajových zlomků s po neměřitelným. Použité zkratky: o.-okrsj, w.-ueho, t.-tělo, d.-dno, orn.-ornamentace, Ik.-ikonografie (při popisu kachlů), zl.-zlomek (zl.o.-okraj®, zl.d.-dna, zl.t.-těla, zl.orn. -zdobený, zl.atyp.-atypický)p p„-povrchB mat.-materiál. var.-varianta, ks-kusů (nádob, zlomků), V e-výška0 po-průměr okraj© (v cm)s lito-literatura, muz.-muzeum, Lit.-Li­ toměřice. as - 3.1. 1. LEVÍN, okr. Litoměřice (obr. 14,15) Střepiště na dvoře místní školy (čp. 44) Začátkem dubna 1972 zde byla bagrem vyhloubena jáma pro odpadkovou jímku. Pl.BřešCanová, keramička z Levína, i dělníci ai povšimli množství zlomků keramiky a nález ohlásili litoměřickému muzeu. Dne 10.IV. převzal od nich pracovník muzea dr. K.Kubát celkem 6 velkých sáčků stře­ pů a v několika následujících dnech (12.-13., 26.-27.IV. a 16.V.) jsme zde pak vedli záchranný výzkum. Již z prvé ho pohledu na složité zvrstvení stěn výkopu i na množ­ ství získané keramiky bylo zřejmé, že tu bylo porušeno středověké střepiétě. Početnost barevně i materiálově od lišitelných vrstev pak slibovala, že detailní sledováni zdejší stratigrafio pomůže přispět k vyjasnění chronolo­ gie zdejší hrnčířské výroby. Terénní situace. Naleziště leží v úrovni náměstí, ca 35 m severně od kostela. Terén zde tvoři krátký a úzký zploštělý hřbet mezi Hradním vrchem a vrchem Bukovinou (Gůgelberg, 529 ra n.m,). Na západní straně se svažuje do údolí Haberského potoka a na tomto svahu leží větší část obce. K východu, ve směru silnice do Muckova, je svah zprvu jen mírný. K severu se terén slabě zdvíhá k novému hřbitovu. Nálezová situace (obr. 17). Základová jáma pro jímku byla vyhloubena na školním dvoře, v rohu mezi zadním traktem školy a zdi sousední usedlosti čp. 59; v. a z, okraj jámy vzdáleny od školy i zdi jen 1 až 2 m. Tvar jámy byl nepravidelně obdélníkovitý o rozměrech ca 9 x ^ hloubka měřila ca 2,5 — 3,5 m , Hned po vyhloubení - 36 - naplavila dno spodní voda a stěny s© zčásti sesuly«, Tepr­ ve před vyzdíváním byla voda vyčerpána«, což pak umožnilo sledovat profil lil níže«, až do hl. 320 cm (výzkum 160V e)e Stěny výkopu jsme na třech místech začistili a získali tak tři profily«, Dál© byl zkoumán zbytek kruhovité dřevě» né jímky v szo rohu (objekt A) a za další objekt (B) byl ©značen soubor vybraný dělníky za naší nepřítomnosti z profilu jižní stěny«, Profily X-III (obr9 18) Po zaměření byly jednotlivé vrstvy vybírány postupně od shora, dolů v šíři 20-30 cm a získáván tak dafcovací ma­ teriál«, Vrstvy na profilech II а III bylo možné vzájemně bezpečně korelovat. Střepový materiál z jednotlivých ko­ relujících vrstev jsme proto během zpracováni sloučili. Mezi těmito dvěma profily a profilem I bylo souvrství střepiště porušeno objektem A a Profil I uprostřed severní stěny«, v 0278 cmB š.100 em„ vrstvy č.1-10: vrstva č el (0-80 cm): hnědá«, hlinitá«, slabě kamenitá (za­ hradní půda),, netestováno 2 (50-104 cm) : hnědočerná«, hlinitá 3 (104-125 cm): žlutavě šedá« jílovitá 4 (125-132 cm): tmavošedá« jílovitá« na bázi sil­ ně promíšená hrudkami do červena vypáleného jílu 5 (132-165 cm): zelenavě běložlutá až žlutá« jí­ lovitá 6 (165-193 cm): tmavošedá až šedočerná«, hlinitojílovitá 7 (193-215 cm) : šedohnědá«, hlinitá 8 (215-228 cm): šedočerná,, hlinitojílovitá 9 (228-240 cm): modrozelenavě šedá«, jílovitá 10 (240-278 cm = dno výkopu): šedočerná«, hlinitojílovitá. - 37 - Vypáleni» materiál: naproste« převahou jemnozrnný, a ostfivem © průměru zrn menším než 0 S2 a®, povrch jemně písčitý, barva vypálení je většinou světlá* šedobílá* ftast© žlutavě® či červenisvě tónovaná, na profilu jednot­ ná, bez odlišeného jádra. Jen sřídk® s@ vyskytne tmavší ěervené Jédř®, event. červený proužek na vnitřní straně profilu« Sila slin měří minimálně 2,5-3 mm, průměrně pak 4-5 mm. Vrstva 2 ks orn.o./t. po ©/6341 12 ©br. Hrnce-zl.o.: H #142 I 591 723 1 1 3100/- 732 821 1 1 0/6273 332 2 1 6341 3100/- X 18,x 16 0*558 2 0/- 2.12 21:7 Mísy—zle @ o: M*611 1 0/5221 X 21:8 X 21 :© 21:1® 20 20 21:1 21:2 X 21:3 21:4 21 s5 21:6 Džbány-zl.o.: Pánve-zl.o,: P*ll nožka Poklice-zl.o.5 Pk*22 zl. 2 1 1 1 6331+41 0 21:11 38 Zlomky ornamentované: ks №Ho 3 04 1 05 2 3400 (@br0 21:13) 1 3700 1 ks ©rn«, 22 4 62 824-04 624-3100 ®3 3 1 3741 (®bra 21:12) Ueha var® u e82 ©na: ko var 9 1 ůo02 §275 ke 4 ®rne 62 1 Zlomky atypickém 0 ksa Kachle e pravoúheiníkovýtn ústím: 1 zlomek« Vrstva 3 ks ©rn0©«./te p© l 3700/- 18 1 3700/3100 18 2 1 :1 3100/3600 X 21:2 631 1 i 18 21:3 X 721 1 i 3100/3400 3100/3751 3100/3100 20 21:4 0/- 12 21:5 X 21:6 Hrnc@-zlao n: H*622 Džbány“*zl0@o: 0*511 522 i i 1 Pokliee-zlc©,,: Pk *21 2 3100/3711/- ©br. X 2 016 21:7,8 - 39 - Zlomky ornamentované: orn® ks 8 1 94 3 3100 3409 3000 2 var. u.12 ks Dna: var ® i d.02 21 51 1 i 22 Ucha: ks § 3 Zlomky atypické: 15 ke® Vrstva 4 orne© e/t® pa @fer e 1 3100/- X 21:1 0/» 22 21:2 723 1 1 0/3300 21:3 732 1 1 X 24 20 21:4 811 1 12 21:5 ks Hrnce-xl.o.: H*622 721 0/3650 0/6245 Poklice-zi.o.: Pk*23 1 Zlomky ornamentované: ks orn e 2 7 94 3100 e 62 (6 2 ! 0 Й6241, 6273) 1 6243*3300(obr. 21:7) 21:6 40 Dna: ücha: var. ks var. ks u ,5 2 1 d. 0 2 3 03 1 23 1 Zlomky atypické: 17 Kachle s pravoúhelnikovým Vrstva 5 orna K310O 62 ks • ks ústím: 2 zlomky, o r n 9o „ / t 9 po obr« H r n c e - z l ao 9 : H *441 1 3701/- 24 21:1 621 1 3700/3100 20 21:2 622 1 3700/3410 26 21:3 7 32 1 0/3100 26 1 0/3400 26 21:4 12 21:5 20 21:6 D ž b á n y - z l 0o 0 : 1 3700/- P k 12- , zl«,oor k 13 1 knoflc. eH Ol * 1 16 21:7 23 1 x 21:8 d '520 Poklice: 9 c ft. N o i—4 Zlomky ornamentované: ks orne 10 3 ks orn9 04 1 3400 3 3000 1 4152 1 3100 1 62 2 33004 3 63 (21:12) (21 : 13) 41 Ona : Ucha: var » ks u.21 1 var „ d.02 71 714910 1 1 03 22 1 6 004931 i 23 1 (21 :9) (21 : 10) ks orn. 3 6273 (! Zlomky atypické: 14 ks Vrstva 6 ks orn.o./t. po obr. 16 16,22 21:1 24,2.16 30 21:2 22 21:3 Hrnce-7.1 .o. : 1 H*391 622 2 3100/- 3 1 3100/3110 3100/3400 3701/3210 1 0/- 1 1 3100/0/3000 1 1 1 721 723 835 0/31004 X 16 3100/- 18 16 21:4 3710/3120 16 21:5 ) X 21 :6 1 X 21 :7 Džbány-z.1 .o.: 0*522 PoklÍC«~7.1.0 . Pk"l3 23 knoflík 1 * • 1 Zloiiky ornar-»ontov■líné; ks orn. 1s orn. 8 04 1 4 3100 1 3300 3100 l 31.10 i 3700 42 l 37054 1 3735 Ucha: var o u.22 42 63 1 (21:8) ks Dna: var. km 1 2 d o02 22 3 3 Zlomky atypické: 32 ksc Kachel komorový: 1 zl0o 0 (21:6). Kachel s pravoúhelnikovým ústim: 1 zlo0 o (21:10). Přeslen: 1» průměr 22 Vrstva 1 ks Hrnce-zl®Oo: H'611 @22 712 723 OrneO./to po obr. 2 3000/- 2 ex 22:1 2 4 3100/0/- 12,18 16,2.18,22 22:2 1 1 3000/3100/- 20 1 1 3100/3000 0/3300 1 1 3100/3400 3700/3640 30 26 22:3 1 2 3100/37514 3100/- 24 + u.51 180x 22:4 22:5 22:6 22:7 22 X 22 i 2 0/— 0/3000 1 1 3700/3100/3100 18 20 „32 24 26 1 3300/3640 26 43 Džbány-zl.o.: X 1 3100/3600 3100/3630 24 22:8 1 3730/0 25 22:0 l@e22ex 3.x 22:10 22:11 1 0*522 Mlsy-zl.© 0 © • 11*221 Poklic«)& 1LH Q © o ® Pk*21 22 3 3 zl.t. 3 23:12 Zlomky ornamentované: ks 55 5 ©rne ks orn. 04 3000 30004 2 1 3 3650 370© 37054 1 15 5 3100 31004 2 372© i 3731 4 2 3300 3400 1 3 3735 Ucha: var. u .21 22:13 22:14 62 ks Dna: var. kg 1 d.00 3 22 42 1 02 1 22 15 2 71 1 Fozn.: Ona vesmés nožkovitě odsazená. Zlomky atypické: 100 ks. Kachle s pravoúhelnikovým ústím: I zl.©.* 2 zl.t. (obr. 22:15) 44 frstva 8 ks orneo./t. po obr. 0/0/- 15 11 22:1 Hrnee-zleO„: H*142 621 723 1 1 1 1 1 18 22 25 3100/05 22:2 22:3 22:4 1 3700/3100 3100/3120 0/3700 1 3100/- X 1 1 0/- X 3110/0 28 22:7 Pk'21 1 05 22:8 22 zl»t . 1 1 18 16 22:5 32 Džbány0*522 22:6 Misy-zl 60 O • M'lll Poklice -zl„Oo: Zlomky ornamentované: ks 0ГП o 04 9 7 2 Ucha: var. u.52 3100 31004 ks 1 Zlomky atypické: 24 ks ks orn„ 3 I 1 3400 22:9 37314 37514 22:10 22:11 Dna: var. ks d.02 22 6 6 45 Vrstva 0 ks orn 0 © ./t. po obr. 3700/- 16 22:1 Hrnce- zl.o.: 1 Н'721 Zlomky ornamentované •• orn. ks 2 1 1 04 3642 (obr. 22 :2) 4322 (obr. 22 :3) Ucha: var. u.12 22 52 Ona: ks var® ke 1 d.00 20 1 1 1 1 Zlomky atypické: 17 ks. Kachel s čtyřúhelníkovým ústím: 1 zlomek. Vrstva 10 ks Hrnce-;zl.o.: H*142 1 312 611 2 622 1 2 1 1 1 1 1 723 1 2 0ГП.О./1. po obr. 0/“ 0/- 12 22:1 22:2 0/3000/0/- 1© 2.10 12 22:3 2.x 3100/3700/3100/31204 26 3700/3300 16 0/3701/3100 к 22 18 20,22 22:4 22:5 46 Džbány-zl.o.: 1)'550 1 0/3110 2 2 :6 Mísy-zloO.: M"lll Poklice-zl„o.: Pk'22 zl.t. 1 3100/- 1 3732/- 1 1 Zlomky ornamentované: ks orn. 9 04 1 3 5 1100 3000 3100 31004 2 1 22:7 ks 1 2 3 1 I orn. 3653 3735 22:8 37354 22:9 4321 22:10 22:11 43407 3300 Ucha: var. u.00 Dna: ks 1 var. d a02 ks 8 22 5 Zlomky atypické: 38 ks Kachel s pravoúhelníkovým ústím: 1 zlomek. Profil II a III na západní stěně výkopu. Profil II (5 m z. od profilu I) v.205 cm, §„100 cm, vrstvy ě.1-9. Profil III (3 m j. od profilu II) v.320 cm, š.100 cm, vrstvy ěol-11. Vrstvy obou profilů byly po vzájemné kore­ laci jednotně očíslovány: vrstva čol (= II-l: 0-55 cm, III-l: 0-60 cm): hnědá, hli­ nitá, slabě kamenitá (zahradní půda, netesto­ váno ) 47 3 (- 11-2: 55-68 cm, III-2: 60-78 cm): hnědo­ černá, hlinitá 3 (= II-3a,b: 68-60 cm, III-3: 78-93 cm): svět­ lehnědá, hlinitá, na profilu II na její bázi vrstvička rozpadových hrudek červeně vypále­ ného jílu (II-3b) 4 (= 11-4,5: 00-108 cm. III-4a,b: 93-13© cm): hnědošedá, hlinitojílovitá, na profilu III rozdělena proužkem žlutohnědého jílu o síle 2-5 cm na dvě části - 4a,b; na profilu II těm­ to vrstvám odpovídají vrstva č,4 (s hrudkami žlutého jílu) a 5 (bez příměsi oněch hrudek) 5 (= II-6: 108-116 cm, III-5: 130-155 cm): žlutošodá jí1ovitá se slabou hlinitou příměsi 6 (= II-7: 116-135 cm, 111-6: 155-200 cm) i tma­ vošedá, jílovitohlinitá, silně promišená stře­ py tak, že místy až charakteru zavážky z drob­ ných střepů s jílovit©hlinitým zásypem 7 (= 11:8: 135-165, III-7: 200-230/235 cm): ze­ lenavě bělošedá až žlutavá, jílovitá, se sla­ bou příměsí zlomků dřev 8 (= II-9: 165-205 cm. III-8: 230/235-265 cm): modrozelenavě šedá, jílovitá, s hrudkami žlu­ tavého jílu 9 (- III-9: 265-280 cm): dtto s příměsí šedou, hlinitou 10 (= III-10: 280-305 cm): dtto se silnější hli­ nitou příměsí, slabě promíšenou zlomky dřev 11 (= Iil-ll: 305-320 cm - dno výkopu po vyčerpá­ ní spodní vody): zelenavě šedé až žlutá, jílo­ vitá, s nepatrnou příměsí uhlíků a s@ silným podílem páchnoucích organických (rostlinných) zbytků zelenožluté barvy; ve zkoumaném úseku zcela bez nálezů. 48 ks Hrnce-zl.o,: H'l51 1 1 3 732 821 po obr. 62 > 23:1 62 62 > 3.x 23:2 23:3,4 orn.o ,/t. Pánve: nožka 1 23:11 l 23:5 1 23:6 Talíře- z 1 »o . . T'll Poklice • zl.t. Zlomky ornamentované: orn. ks 4 04 1 1 Ucha: var. u .71 7262 3100 3110 (obr, 23:10) (obr. 23:8) ks 2 orn. 62+3000 30 2 62 62+04 Dna : ks 4 1 var. <1.02 ks 02 l orn. 3 62 Zlomky atypické: 31 !«. Keramiko onr.obovaná, " 1;>v jn.ské zboží . 1 zl.orn. (obr. 23:7 ). Kachel komorový: 1 z 1. 6245 (obr, 23:9). óá??tí profilované liž ty, orn 49 Vrstva 3 ka orn,o,/t. p© fer e 1 O/«* 18 23:1 1 0/330© 0/~ 23:2 23:3 633 723 1 3 2 20 x 0/0/- 18,2.22 18,x 23:4 23:5 732 733 1 3 62 0/- X 23:6 23:7,8 1 1 0/3100 62 1 1 0/- X 0/3400 22 23:11 Džbány-zl.o.: D'551 1 0/- X 23:12 Pánve: zl.tuloje nožky 1 2 61 62 Poklice-zl,o.: Pk'l3 1 16 23:15 22 1 2 16 2.26 23:16 23:17 23 1 16 23:1$ Brnče­ %íl O ^ o li'622 o 621 822 21 Zlomky ornamentované •• ks orn. 3 04 1 05 1 1200 (obr , 23 :19) 1 3000 12 3100 ks 2 18,20,28 14 17 23:9 23:1© 23:13,14 orn, 3400 23:22 1 l 3730 30005+62 23:23 3 3100+62 62 21 50 3 3100 (obr. 23: 20,21) 1 63 3 3300 1 zvi.motiv-důlky Dna: var „ ks 1 4 d .02 12 8162 91 1 1 22 9162 1 Ucha: var o ks w 071 81 2 23:24 orn. 62 1 Zlomky atypické: 130 ks. keramika engobovaná. malovaná ("levínské zboží"!): 1 zl.© kachle komorové: 3 zl .0» Vrstva 4 Hrnce - г H *142 (" 11-4,5 + III-4a,4b) ks orn.o./t. 1oO e: 1 o/~ p® obr. 16 23:1 2.10 18,2.x 23:2 23:3 X 2.x 23:4 591 611 8 3 0/0/3100/0/3630 622 1 2 1 1 3700/3100 2 1 0/3400 3701/3854 633 TU i 2 0/0/- X 14 Bx 23:0 23:10,11 0/31005 14 23:12 7 23 1 1 o ž ­ 22 1 1 0/- ili 0 0 / - 3700/- 23:5 X 22 26,28 26 22 28 23:6 23:7 23:8 23:13 51 1 0/3100 16 23:14 1 1 0/34004 0/3650 1® 26 23:15 831 I ©/©/0/- 14 822 1 1 23:16 23:17 28 14 23:18 23:19 X 23:20 8X2 Džbány-zl.o. a • 1 6 0 #522 551 0/3100 20,3.22, 2.x 23:21 X 1 0/3640 3000/- X 23:22 23:23 1 4712/- 28 23:24 1 1 0/0 18 26 23:25 23:26 1 552 3100/3600 Mlsy-zl.o.: II'200 312 321 Pánve: nožka ©/- 1 23:27 Poklice: Pk 21-zl.t. zl.o.Pk'21 1 3 1 22 knoflík 1 2 Zl •t . 2 3700 16,18,x 24 23:28,28 23:30 16, X 23:31,32 I Zlomky ornamentovaná: ks orn. 23:33 ks orn. 6 04 2 3430 23:36 3 3000 1 4620 23:37 3100 3100Í (obr. 23 :34) 1 2 61 62 23:38 19 1 1 31.10 (obr. 23 :3D 52 - Ucha: var. u.00 11 12 22 42 71 Dna: var. ks 3 1 ks 12 1 d.02 02 02 22 1 2 1 10 orn. 46007 6243 1 2 Zlomky atypické: 116 ks • Kachel komorový (totož. s kachlem z obj. A ) : část horní poloviny a trojzubým cimbuřím, zad. strana černá, široce horiz. prstovaná, p. 13 až 41, zach. š.18 cm, obr, 23:41. Kachel komorový: 1 zl. čelní plochy , Ik. : část postavy, :40. obr. Kachle s pravoúhelníkovým listím: 4 zl,o., 3 zl.t. Kachel hrncový: 1 zl .o. , obr, 23:39 Vrstva 5 (= II-6 + III- 5) orn.o./t, ks Hrnce- zl.o,: H *142 611 622 1 1 2 1 711 1 1 1 721 1 0/0/3100/3700/3700/3400 0/- po obr. 12 24:1 18 2,x 24:2 24 24:3 24:4 28 X 3100/3000/- 18 24:5 X 24:6 0/— X 24:7 3100/- X 24:8 Džbány -7,l.o,: 0*515 520/5507 1 1 53 Zlomky ornamentované ka ©rne Poklice: zl.t* * 3100 3735 8 I JJssíi : Ucha: var. u .42 ka 1 var. ks d .02 22 6 1 Zlomky atypické: 16 ka. Kachel komorový: 1 zl.ústí. ohr. 24:10. Kachel a prnvoúholnikovým ústím: 1 zl.o., obr. 24:9. Vrstva 6 (= II-7 «■ III-6) orn.o./t. ka po obr. Hrnce-zl,o.: H'611 615 622 13 0/- 2 0/- 5 0/~ 10,2.12, 14,2.16. 7.* 10,x 14,2.24, 24:1 24:2 2.x 2 6 7 9 0/1100 3000/- 24:3 16,20 14,24,26, 3100/- 3.x 18.24,28, 3700/- 4.x 2.24,28, 6.x 1 0/3100 1 1 3100/3100 3700/3600 24:4 X 24 28 24:5 54 Džbány-zlaOe: 0*522 535 Mísy-zloO.: M*312 231 2 1 6 0/0/0/- O Ol lil 722 723 10 14,18,22, 1 1 1 3000/3700/3100/310© 2ex 20 24 20 2 1 1 2 1 0/3100/0/3100 3700/3031 3000/- 2.20 ж X 2.11 12 1 2 3100/04 20 1 0245 0/- 24:6 24:7 24:8 24:9 24:10 24:11 20 p28 24:12 24:13 18 24:27 10 16,3»x 20,6ox 24:14 Pánv©-zl0©<>: р 'з і Pekliee-zl.©. г Рк'іЗ 21 22 knoflík 1 zlomek Kahany: zl.o.Kh4l zlod» 22 1 4 7 4 10 2 1 24:15,16 24:17,18 24:19 24:20 55 Zlomky ornamentované: orn8 ks 53 12 12 1 2 1 8 ke ©FJfis 3 3 3630 04 3000 3100 311© 3300 33004 3400 2 § 37054 3 37354 1 3834 4321 2 (obr. 24:22) (obr. 24:23) (obr. 24:24) (obrs 24:25) (obr. 24:26) Dna: var. ks ©3 42 1 22 1® CM ks 3 oe "O Uch«: var. u.00 12 (obr 9 24:21) 3641 3650 22 32 2 3 1 42 52 © 2 524910 62 1 (obr. 24:28) 1 Zlomky atypické: 141 ks. kachel s pravoúhelníkovým ústím: 1 zl„ dn®, obr. 24:29. Vrstva 7 (= 11-8 * III-7) ks Orn0Oo/t. Hrnce-zl0o.: H'344 1 0/423 540 l 1 3100/370©/- I 0/- p® obr o 16 24:1 20 10 X 24:2 24:3 (zaoh.v. 14,5) 24:4 Džbány: o T. o.? £ást “*/4414 56 Mísy-zl «,0 e: u ' 211 1 Poklice : zl0o.Pk 23 1 knoflík 1 knoflík 4 1 1 Zlaté 1 2507/- 24:5 36 X 24:6 Zlomky ornamentované: Ucha: ks 6 l 1 1 1 (obr, 24:7) vor . u .22 ks 1 (obr 24:8) (obr. 24:9) Dna: var , ks (obr 0 24:10) d.22 2 orn. 04 3000 3100 32004 33004 2 3400 a * Zlomky atypické: 18 ks 0 Vrstva 8 (- 11-9 + III-8) orn o0 ./t o ks Obr . po Hfnce: H 231, 1 o.H'lll 0/0 7 p5+u »44, d.22 zloOeH V ji 24:1 1 3100/ ■ X 24:2 1 4133/- 15 24:3 13 24:4 Džbány-z 1„o 0 ; D'523 Poklico-zlOo 0 • p k 'a i 22 1 4 4. X - 57 - Zlomky ornamontované: orn. ks 13 1 1 1 04 3000 37054 Ona: var, d ,02 ks 3 (obr. 24:5) (obr. 24:6) 42934 Zlomky atypické: 27 ks. Vrstva 9 í= III-0) ks orn.0 ./ta po obr. 0/- 14 25:1 14,16 25:2 Hrnce-zloO.: H*221 1 Poklice ~7tX o© • • Pk'21 2 Zlomky ornamentované: ks orn. 2 1 04 13004 (obr, 25:3) Ona: var. ks d .03 22 2 1 Zlomky atypické: 0 ks. Kachel s pravoúhelníkovým ústím: 1 zlomek. Vrstva: 10 (= III-10) Hrnce-zl,o.: H'431 521 Džbány-zl,o.: D'5U ks om.Oo/t . 4 0/- 3 2 1 3100/3701/0/— 1 0/- po 2.12,14, 24 16,2,x 18,20 obr. ■ 25:1,2 X 25:3,4 25:5 22 25:6 - Poklice-zl.o. 58 - • 7 Pk '21 3 .14.16. 2 2 , 2 0x 2 5 : 7. 8 Zlomky o r n amen tovan* ks orn. var o ks 8 04 u.1 2 1 1 21104 22 2 2 30004 1 3600 1 36324 (obr 1 6275 (obr. Zlomky (obr „ Ucha: l 25:9) Dna: atypické: o 25:10) var 0 25:11) d o 02 ks 4 22 5 39 ks „ Objekt A V f í z a rohu základové jámy zůstal po vybagrování za­ chován zbytek objektu - patrně jímky. Její obvod byl pů­ vodně kruhový o průměru 130-140 cm. Stěny tvořily dřevěné kůly dlouhé 1.2-1.4 m a zapuštěné kolmo těsně vedle sebe; zůstalo jich zachováno 7 na s. a 5 na j,straně0 zbývající byly již vytrhány strojem. Tato jímka byla zapuštěna do souvrství strepiště, přičemž její ústí (vrcholy kůlů) by­ ly ve hl. 1-1„2 m a dno ve hl. 2.4 m. Vyplněna byla modra­ vé šedým jílem silně promíšenýni střepy. ks orn oO o/t o 1 2 0/05 0/3000 1 1 3100/3000 0/3100 24 3 3100/3110 2.20.24 po obr. 15 2.x 26:1 1 4 + u 81 26:2 59 0/3400 2.20g1oX 1 0/3641 + u.71 24+U.52 2 3 3100/3650 3300/3650 2.28 22,26,28 26:4 4 0/3751 3.21,1.x + и o52 26:5 3 711 722 1 1 0/04 0/3100 X 12 7 23 1 2 0/» 0/3000 X 2.x 3 5 0/3100 0/3300 20,2*22 3.18, 3 0/3400 2*26 20,22,24 1 1 0/3430 0/3633 24 20 2 1 0/3641 3300/3650 1 1 0/3751 0/1200 821 1 1 832 851 26:3 26:6 26:7 2.ai 30 23 14 26:8 26:9 0/3100 3100/3110 10 26 26:11 1 1 6231„41+3100 6345 12 12 26:12 26:13 2 0/3100 11,16 26:14 Džbány»zlso 0 : D *551 2 0/3100 20 26:15 Mísy-zl.o. ; M*200 1 0/- X 1 2 0/04 24 811 212 233 4132/0 2.26 26:10 26:16 26:18 - 60 312 1 3000/- X 1 3732/0 24 26:17 3.34 26:19 0/5211, 3 421 5231-2 Pánve: 26:20 1 nožko Poklice: Pk 1 12-o.Pk*21 zl.o.Pk 13,2.x 3 21 1 26:22 18 3100 1 Zlomky ornamentované: Ucha: ks orn. var: 2 04 u.51 1 3 3100 52 1 1 3300 71 5 1 3400 ks Dna: var. orn. ks d . 12/13 5 22 7 23 14 22/23 1 .62, 7* 33 P o z n . : z c e l k . počtu kovitě odrazených,, Zlomky atypické: Zvláštní tvary: Smetaník ?: na 1.4960 plochy z novověké jsou dvě třetiny nádoby je o rn. 0/05, kryta rovnou po vypbrazuje ca 25 cm» půlkruhovou 3 p. v n ě r o v n ě ž l á b k o v a n ý m ; keramiky z den ks« 1 zl.o.H'723, ústi ("plátkem” ) 20 zl.d. Scheufler analogický 1972,35, polovi­ deskou t var tab. ai 111:64 jako "smetaník". Kachle nádobkové s pravoúhelníkovým ústím: Kachel miskovitý nízký cha h l a d k á , nevýrazná ná ?, s kruhovým miskovitým vývnlk. PO 18® šroubovice, s 150, ploše bovice, žebro, doStran komorové: Kachle výžlabkovč, sobě položených pe r l o v c ú , vně v ý v a l k . lů jde zčásti plochách chy též zbytky šedočerné, Z kachle pravý členěného tičny. dvěma zach. v. ploše strana očaze- po roh: se případě dvou části slídnatého x 160, proti žeber nejméně což 3 kach ukazuje, na že čelních z ad. plo­ . 1 2 0 m m , o br. 2 7 : 6 v rohu bílý, a okrajem, lišta hranolová, s vlysem, p.žlutavě 150 mm. ze nátěru, v srou- květů P.šedohnědý, okrajová portálu stupňovitá ovaleným cimbuří, 182 z l o 0 „, n a 45 provnzci s oválným korunní, čelní plochy: strana hlaz., 55 mm, pravý květ; zach.š. část zad. 1 2 6 mm, dol. obr. roh portál čorná; s poprsím p.bělošedý; po šlech­ 7 195 x 27:4. čelní plochy: část portálu, 27:3. Technická keramika: K o ury v á l c o v i t é „ o , 11*731, ca 2 1 0 - 2 5 0 mm, obr. jednom ploše motiv s částí hlazené; tmavá; v širokými stříbřitého hor. v. Zachovaly o kachle fragment zad. Z kachlo obr. plo­ 27:5. Z kachle mm, čelní 1 zl. oblouku strana hlazená, obr. stěnách kuželovitá též vnitř, vnější spod. na v n ě j š í c h šroubovice. (15 zlo), p.šedý, na a neurč.: na mezi komora dnem, středních 1 8 0 - 2 0 0 mm, Kachle ústím, v .60 mm. Z kachlů m i s k o v i t ý c h vni t ř , s obdélníkovým p.42„ orn„ místy 05 a 1400; očazený: 10 po zl.o„, ca 160, v. 9 zl.t„, 27:7. Klenební články ner o v n é , se ? Hrncovité zbytky malty, kachle místy s k r uh. přepůlené: ústím, J zl. o . stěny H*621, - 62 obr» 27:1; 3 1 H*723e orne04e obr., 27:2; 2 z!,® * zl,d. 10; 1 ©t o e Hrnftířská h l í n a : Objekt Z B profilu a Části nádob. vrstvě9 vé lu, 2 h roudy vypálené, s otisky prstů® v © hl. jižní stěny Údajné byly 6 i v jámě mezi ca výkopu dělnici všechny vybrali v jednom dvěma vrstvami střepy shluku v tma­ šedozeleného 2 -2 , ks O r n eO o / t 8 po obr o H r n c e - z l ,o «: 1 0/0 11 25:1 H*122 1 3701/2120 11 25:2 142 1 0/- 16 25:3 431 1 0/2422 12 25:4 621 1 »/0 x + d «22 25:5 1 -/4411 x + d,23 25:6 1 -/4331 x + d®23 25:7 1 3700/3300 16 25:8 zJ o O ® D 5 2 2 1 0/2511 16 + u . 5 2 25:9 532 38 25:10 Džbány: Části l l í s y - z l ,0 ,: M 1 3632/0 1 knoflík 5 12 25:11 12~o,Pk*21 2 1 ™ o 07 1 " 1 x 25:12 1 2 o7 * d 02 3 25:13 '2 1 1 Poklice: Pk Kahany: Kh 1 ěást ji 63 - ornamentované: Zlomky ks orn. 1 04 1 37314 ( o b r 0 25:14) Sběř Kachel komorový, šlechtice,, komory vnitř, barvou vělé hnědý, v , 105 mm; čelní strana kruhovitý, ně h n ě d o u na stěny otřelý, na v majetku prsty slabě zběžně stěně hlazená, vnitřní kří ž ; straně Břešíanové s poprsím okraj žlábkované, načrtnutý pí, portál na kuželovité boční p,sv. černý; až n a r ů ž o ­ po z Levlna; stra» 205 x 205 obr, 27:8, Datováni: Statistický dokládá velmi vrstvi před že o b s a h u j í č. 7 - 1 0 n a doby f á z e fázi profilu z fází I a č. I a 2-4 jekt A d a t u j e m e do z objektu obr. úseku. patřící 2b-3a. 5,6 na Nejstarší svou vrstvy B nejspíše chudší silné II/III vrst ještě do vrstvy patří profilů a málo do dob y 3a. do (č. 4 . fáze. ú s e k u 4 .fáze fáze které a 54 n a z n a č u j í , obou II/III) sou- skladbou Nálezově profilu profilu staršího i celá jsou nálezově mladší na 14,15,20) vrstvy okraje H 423,43,52 a zbývající 2-6 na p r o f i l u soubor časovém II/III, 3b; 1 0 78, jednotlivé a testovat profilu keramiku 3b že v delším zachytit č. 7 - 1 0 n a do d o b y (Zápotocký zřetelně, vznikala se p o d a ř i l o vy rozbor Ob­ početný Interpretace Výplň jednotlivých a silný telné jí» sklon přerušení vrstev, pozorovaný mezi souvrství že v t ě c h t o m í s t e c h čířů, který odpadem. po charakter vytěžení Střídají se zde mezi profily profily starý hliník byl postupně různě II zvrstvo- a III, I a II/III byl vrstvy jejich i zře­ ukazu­ levínských h r n ­ zavážen dílenským zbarveného jílu - 64 e vrstvami hlinitojílovitými a hlinitými, ve kterých podíl střepového materiálu je někdy nízký„ jindy silný„ až ve vrstvách II-7 a II-6 střepy nad jílovitohlínitým zásypem převládají o S těžbou hrnčířské hlíny zřejmě souvisela i jímka z kůlů (objekt A). Původní hloubku tohoto hliníku se však nepodařilo zjistit; víme jen, že sahala nejméně 3 „2 m pod dnešní úroveň terénu. 2c Strepiště východně od domu čp.9 Při rozšiřování silnice proti budově MNV v r 01957 by­ la odkopána část svahu a porušeno střepiště, navršené m e ­ zi silnicí a příkrým svahem pod někdejším hřbitovem. P r v é sběry odtud získali pracovníci litoměřického muzea (inv. Č.N 1421-1434): Kachle komorové: Fragment čelní plochy s pravým dol. rohem, Ik. : rytíř @ kopím na koni; p.sv.hnědošedý, zad0 strana s p i r á l o v i t ě h l a z e n á , šedočerná; zach. průměr 180 x 170 m m „ o b r . 30: 1 9 , Zlomek čelní plochy„ Ik.: část koně a rytíř© v b r n ě n í ; p.žlutavě bílý, zad0 strana hlazená; max.š. 130 mm; obr0 30:22o Z čelní plochy levý hor. roh, Ik.: hor. část věže s cim­ buřím a oknem (městský znak); p.růžově běloš@dýe zad. strana cihlově červenáD hlazená; zach. průměr 84 x 120 obr. 30:21o Z čelní plochy pravý dol. roh, IkQ: spod. část mm, figurální­ ho výjevu (část štítu, kopí, noha ?); p.cihlově červený, zad. strana očazená; z a c h . průměr 70 x 100 mm, obr. 3 0 : 2 4 . Z čelní plochy zlomek, Ik.: kosočtvercová pole ze ž e b e r se čtyřlistý; p.sv.béžový, zad. strana hlazená; o b r . 30:25. Dtto, Ik.: část žebroví; p.sv.béžový, zad. strana hlazená; obr. 30:20. 65 - Dtto«, Ik.: zadek p.šedočerný, 71 x 5 0 mm; Dtto, Ik.: (sv. Dtto, část Ik.: tinou; část Dtto, Ik.: t o š e d ý , zad. Zlomek rohu s draka zach. ?; průměr svatozáří, další postavy hlazená, hrající se s v á t o - cihlová, zach, 57:10, zach. renesančního zad. s vousem; průměr p.žlutavě šedý, 67 x 1 0 0 mm; obr, 57:11. portálu a postava ženy s kvě­ strana hlazená; zach. průměr 57:12. figurálního výjevu strana hlazená; dekorem; strana hlazená; se strana a jezdce dlaždicové rostlinným ženy a hlava zad. obr. koně obr. část postavy šedý, p.sv.hnědavý, 105 x 90 mm; tělo 3 textil, otiskem; Cecilie) strana hlazená; Dtto, s ostruhy, 30:23. 64 x 90 mm, Ik.: hvězdice strana h o r . část p.cihlově průměr zad. zad, obr, na varhany září; k o ně, zach. (ruka zach. čelní průměr plochy p.okrově průměr hnědý 97 x (bez až 90 mm; p 0ž l u - s kopím); 40 x 4 3 mm. obvodové cihlový, obr. lišty) zad. 5 7 :9. Kachle rámové: Část čelní koni zabíjí z Levína 5, s textilním obr. plochy a levý draka, obr. dol„ klečící 27:9); otiskem, roh rámu, princezna p 0o k r o v ě zčásti (shod. hnědý, očazená; I k„: z ad. průměr sv. Jiří na s kachlem strana 198 x 190 mm; 57:7. Kadlub Část matrice čelní plochy, Ik.s muž a žena hrající na hudební nástroje, v bohatě zdobeném portálu; obr. 57:8. Zlomek profilované okrajové lišty a čelní plochy s částí rostlinného motivu; p,cihlově červený; zach. průměr 105 mra«, 66 — Výzkum v r 01 957 V srpnu zkum, byla vedený aby vrstev od byly rozdělen a vrstva miny, ní ně m a l o v a n ý m na se vrstvou žluté odpadové, vyšším bodu kamení s novodobými střepy rozšiřuje 7. 2 0 sondy tvořila 679/58 v a r c h i v u AÚ, atypické byly střepy se předány střepištěm ks do m u z e a poměr Materiál u školy orn dřevě­ s červe­ přeruše­ hlíny« V nej cm n a v á ž k u cm ze­ středověkých Vrstva až n a 30 drn suf se tendenci 50 se cm« Podlo­ v sondě nál«zpráva a ob­ čj„ citace)« a zřejmě a také nízký)« Ve h l « zkrácená zbytky stoupající bodě č p a9 e polévané převážně cihel« (K«Reichertová, 2301-2516) je n e ú m ě r n ě shodný voda"« 180 7 m vrstva byla místy tvoří jeví jílu« se hrnčířské a kousky a uhlíky vrstva spodní 1324-1395, střepy cm) vedle odstraněn okrajových spečené a směr novověké popele kol­ vytýčen následovala vrstva cm v n e j n i ž š í m jevila Nálezy ( 300 byl byl keramiky, Tato často střepiště středověkými ží a hnědavé položena s nádobím rozptýleny množství ornamentem» se Pak objevila vrstva značné vý­ "Vyvýšenina hloubku Profil Nejdříve cm« sporadicky a v ní světle 25 byla zachytit krámku sektory«, v síle byly Pod uhlí střepů 1 m zjišťovací 705-710)» a k ní náplň«, býv„ AÚ ( 8 x 1 , 2 m) v e s m ě r u s i l ­ která má stavení, na (1962, vrstvy keramickou humusu v níž střepy® ného 2 m), pražský sondou zachyceny a jejich opuštěného Byl provedl podélnou ( 2 S2 x sonda zde K 0R e i c h e r t o v o u seříznuta nice, má r«1957 v Litoměřicích zčásti zlomků jo skartovány zdobených v naprosté (srv. (Č.N Levín (chybí k okrajovým převaze světlý 1)« «0 « / 1 « po obr« H r n c e - z l «0 » H'lll 2 G/4770 9 ♦ u«41 28:1 221 1 0/- 13 28:3 - 1 361 385 393 1 1 0/04 0/627 J / 1 2 0 0 0/- 1 1 4 2 0 0 /4 2 3 1 2 2 0/0/- 1 1 0/04 422 424 431 1 1 536 542 551 67 1 2 22 1 0/3100 0/3200 3701/4231 0/0/31004 0/- 0/0 13 28:4 24 14 28:5 28:6 16 22 28:7 2.20 14p 16 12 16 28:8 13 22 28:9 28:10 16 28:11 2Л6 28:12 4 01 4 р 4 Л 6 в 9 Л 8 Р4 . 2 0 , 1 „X 20 5 1 0/04 3700/- 5 7 3701/- 6 3701/3100 1 6 р 2 о18р20, 0 2.x 5 4000/3100 2„16р18р 0/3100 16p18p З о20 2 8 : 1 3 18 28:14 ЗЛ 6,20рХ 2Л4р2Л6р Зо18 20р 22 ЗЛ6р18 28:15р10 28:17 16р 20 22 28:18 28:19 16 28:20 3000/3732 2Л6 28:21 0/40314 4010/4034 2.16 20 28:22р23 28:24 4 0/31004 2 1 3701/31004 3711/3634 1 2 0/37314 2 1 68 611 621 622 1 4000/4051 16 1 0/4231 ЗО 5 0 /- 10„3ol4„ 16 28:26 28:27 1 0/310© 20 1 3701/3740 24 1 0/1100 12 1 3100/» 16 1 3100+vnitř. 4840/- 14 3100/3300 2 в1 6 3100/- 3.18,22, 2 8 28:25 28:28 2.24,28,х 3.24,28,х 5 4 3700/- 1 1 3100/05 18 28:29 3700/1200 24 28:30 1 6 3700/3000 36 3100/3100 18,22,24, 0/04 .1 8 ,2 .2 0 -patrně rloO.hrnc. kachlů 2 2.26,28 2 4 3700/3100 22,24 3100/31104 4.20 +U.51 3 31C0/3300 2 оЗ О , к 1 2 3100/3400 28 3700/3400 28,х 1 3700/34004 28 4 3700/3500 4.24 1 3700/3570 1 3100/3600 X X 1 3700/3600 26 1 3700/3630 26 2 3100/3640 28,X 28:31 29:1 29:2 69 11 632 Til 723 1 1 1 1 3 1 2 2 1 і 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 1 2 1 2 2 1 3700/3650 3700/36504 3100/36544 0/37314 3100/37314 3700/3750 3100/4150 3100/3700/3400 3701/3642 0/3653 3700/3750 3700/3851 0/3701/0/3100 3701/3100 3100/3400 0/« 3100/3701/1100 3100/3100 3300/3100 0/3110 0/8400 3700/3400 3701/3500 3701/1300, 3700 3100/3640 24,2.26, 3.28,30p 3.32,X * w« 22 26 28 22 26 26p28p30 28 2.24 30,34 38 X 26 36 10 18 29:3 29:4 29:5 29:6 29:7 29:8 29:9 29:10 29:11 X 16 22 2ol3 22 2.26.x 2.18 26 26 20 „x 34 2.34 26 26 29:12 29:13 29:14 29:15 70 2 3100/3740 28 „30 1 3100/3750 X 1 3701/3841 28 2 3700/4132 2 „28 29:17 732 1 3000/« X 29:18 735 1 0/~ 10 28:2 821 2 0/- 13„ 18 1 3100/3400 18 29:19 822 1 3100/31004 24 29:20 831 1 3100/3100 20 20:21 832 3 0/ - 29:16 14„16„20 1 6243/36324 20 29:22 1 6441/3100 16 29:23 3 0/- 2 3100/3100 16„ 1 3100/3400 18 1 3100/3600 18 2 3710/3651 16„20 29:24 2 3700/3730 12 „ 20 29:25 1 3702/3750 16 26:26 1 3710/3750 16 26:27 1 3000/4411 X zl.o.H'713 1 0/ — zl.o.M'lll 1 1400/04 211 3 0/04 Džbány-zloOo: D*522 542 2 0i e „ x 20 Mísy: M 7116 30:1 24 30:4 2.24„25 30:3 1 3740/0 24 30:5 1 4712/- X 30:10 221 3 3400/0 2„22,24 30:6 231 2 4000/0 2 4 „X 30:7 71 311 1 1100/5221 312 1 321 34 30:11 0/0 1 6 + d .23 30:14 1 0/5231 28 30:12 322 1 0/5211 36 30:13 521 1 20 30:8 711 1 15 * d . 2 2 30:15 3600/04 0/0 Pánve: 1 nožka Poklice: Pk 1 2 - o . ? 1 knoflík 3 Pk 12-oc? 1 knoflík 8 Pk 12zl.o.Pk'21 1 knoflík 3 1 knoflík 7 1 30:16 Miniaturní nádobka: bí, výdutě průměr část 55, cibulovitého zach.v. těJa^ o. i d, 35 mm. Zlomky ornamentované: ks orn. ks 4 4 3100 1 37354 31004 2 3756 4 31024 1 4234 1 3400 2 4250 1 36324 2 4324 29:30 1 37304 1 4341 30:2 2 3735 orn. 30:18 Ucha: var: u . 124 9 1 1 22 42 ks 1 2 1 var. ( 0 br. 3 0 :9 ) 52 ks 4 chy­ Dna: ks 1 var. d .12 23 1 var o d o23 ks 1 1 1 orn o 4770 4950 (obr, 30:17) nožkovité Zvláštní typy: Vodorovné ucho prstované na zle>oaH 811 (29:20). Držadlo uchovité0 orn.: žláb. rýha a 2 ryté vlnovky (29:28)o Miniaturní nádobka: část cibulovitého těla, o 0 i d. chy­ bí, průměr výdutě 55, zach.v3 35 mm. Datování: Výrazný podíl okrajů H*55 svědčí, že s vrstvením hoto střepiátě se započalo v době fáze 2b« Silné to­ zastou­ peni okrajů H'62, 72 a poměrně málo H 422, 43 i okrajů pozdních pak naznačuje, žo další těžiště keramického souboru z této lokality spadá do fáze 3b s dožíváním v prů­ běhu fáze pozdní. 3« Strepiště pod hrnčířskou dílnou v domě čp.67 Tento dům, v současné době již stržený, stál při sil nici do Muckova. V přízemí poschoSové budovy, z větší čás­ ti kamenné, byly provozní místnosti, poschodí bylo obytné. Vlastní dílna o ploše 6,7 x 7,1 m byla vydlážděna kamenný­ mi dlaždicemi, při jejichž odstraňování se narazilo na čet­ né střepy» Na podzim r 01965 zde H.Landsfeld, keramik ze Strážnice a autor mnoha prací o moravské lidové keramice, prokopal celou plochu, v níž se střepy nalézaly, tj« *® třetinu místnosti směrem k oknům, ca 3,5 x 3,5 m, až do hlo 70 cm o Dlažba tu byla zapuštěna do vrstvy ornice sil»j ca 10 cm. Zlomky keramiky pod ní byly místy přímo na sob 73 - napěchované, místy jen sporadicky rozházené*" Předpoklá­ dal proto, že jde o střepiště nějaké starší hrnčírny, Qa kterém byl později postaven dům čp*67, Celý soubor sumár­ ně popsal a pozornost věnoval předevšém typologieky mlad­ ší složce nálezu - bohatě malovaným raisovitým talířům "skutečným perlám našeho lidového hrnčířství” (Landsfeld 1978, v tisku). Nález odkoupilo v r e1974 muzeum v Litomě­ řicích, s výjimkou několika mís, kachlů a zlomků, které zůstaly na ukázku v Landsfeldově sbírce v© Strážnici® Ní­ že podávám popis typologicky starší složky souboru - rež­ né, převahou červeně malované keramiky, zatímco zbývající skupiny (malované engobované zboží, kachle) uvádím jen ve stručném přehledu. Materiál a vypálení jsou jednotné a odpovídají cha­ rakteristice podané už u nálezů z lokality Levín lc 0 ma­ lovaných engobovaných talířů jsou střepy na profilu vždy dvouvrstevné: na vnitřní straně světle cihlové až hnědočervené, na vnější straně pak stejné, jako u běžné levinské keramiky, tj® šedobílé, žlutavé až načervenalé® ks orno o „/t po obr Hrnce-Zl.o.: H'lll 393 1 1 591 1 1 615 622 631 632 0/3100 5300/62 /- 12 16 31:1 31 s2 31:3 31:4 1 1 6441/31004 3000/- 14 16 x 31:5 3100/3J10 X 31:6 3 3 0/3120 0/3400 22,2*26 24,26,x 31:7 31:8 1 1 0/1 20 0 0/3430 3100/3750 30 28 31:9 31:10 3*24,3*26 2x 31:11 8 633 2 2 723 1 2 733 821 832 6243/3730 0/5221 20 »24 31:12 2.22 31:13 31:14 24 2x 36 1 3 0/0/1200 3700/3400 0/3651 1 1 0/3751 3700/3751 22 24 1 1 3100/« 0/3100 18 X 1 1 3 4 3100/3120 3700/34004 X 2 5 6243/3733 0/1100 2.24 2 6243/3100 2.18 31:19 1 7 6243/47 90 6243/- 16 12,3.14, 31:20 1 731 0/3751 6243/6243/3100 31:15 22 28,2x 31:16 31:17 16 24,2x 18,20,24,x 31:18 14,2016«, 180x 18,2x 1 6243/04 + u.82 6243/31004 1 4 3100/0/3120 1 6141/3741 1 1 0/3730 0/3754 1 Džbány~zleO o : 0*522 551 552 555 559 14 18 31:21 31:22 18 31:23 2.10,12,18 31:24 31:25 10 14 14 1 3000/- 12 1 1 3901/4311/- X 12 31:26 31:27 31:28 31:29 75 Hisy-zlo©»: 3 1100/- 34e360x 221 1 1 4032/0 0/0 28 40 32:1 32:2 231 232 3 2 1100/0 0/0 3.38 2e18 32:3 32:4 311 321 1 1 ©/o/o X 32 32:5 1 2 1400/0 3832/1400 34 38ex 32:6 32 :9 1 1 3601/- 28 32:7 32:8 m 'i u 0/5221 X Pánve: zl.o.P*Il 27 držadlo 4 držadlo 5 1 1 32:10 držadlo 6 nožky 2 32:11 6200/04-05 2.14,4.20, 7.22,3.24, 11 X 32:17 16 Poklice: Pk 12-zl»t, Pk 12zl.o0Pk'll 3 2 32:12,13 22 1 32:14 Pk 31?zl o0.Pk*21 knoflík 1 3 knoflík 3 8 Talíře: 2l.oeT"ii 1 3700 (vnitřní) 8 6231/0 32 32:12a - 76 Zlomky ornamentované: ks 1 1 3 4 i orn. 3100 3300 3400 3710 3754 1 29 36 5221 6241,43 4 62434 4 1 6271 6243 + 3100 6243 + 3733 2 2 6343 644 3 + 3642 (obr Dna: Ucha : var. u.41 orn. 3 3771 (obr„ 31:30) 4341 (obr. 31:31) 4791 (obr. 32:15) 3 3 ks ks 1 71 714910 1 1 7162 9162 5 1 var. 22/23 d .22/23+6241,43 Keramika engobovaná, malovaná: K technice i motivické náplni omamentace srv. podrobněji Landsfeld 1978 (v tisku), glazura vesměs žlutavá, místy zelenavá. jglíř mlsovitý bohatě zdobený, tmavohnědé nástřepi, žlu­ tavě bílý dekor, vně režný; po 29, v 018 cm; obr. 33:5. Dtto, červenohnědé nástřepí, žlutavě bílý dekor, po 26, v.6,5 cm; obr. 33:6. Fragment talíře mísovitého, červenohnědé nástřepí, žlutý dekor, po 34, v.8 cm; obr. 33:4. Dtto, okraj z obou stran proti sobě promačkávaný, po 38 cm; obrP 33:2. 1 zl.o. talíře mísovitého, kašně hnědé nástřepí, žlutavě bílý dekor, po 42 cm; obr. 33:1. - 77 Dtto, bílé mramorování na hnědém nástřepí, po 33 cm; obr. 33:3«, j zl.o. přídní a dna s výraznou patkou, žlutavě bílé nástřepí, hnědý dekor; obr. 33:7. Několik dalších kusů tohoto zboží, mj. též dva mísovité talíře 8 písmeny IHS (s křížom v liteře II) na dně, o kte­ rých píše H.Landsfeld 1978, zůstalo v jeho sbírce v© Strážnici. Cedníky: 4 zlomky dírkovaných stěn. Kachle s pravoúhelníkovým ústím: 15 zlomků, nejspíš z miekovitých kachlů. Kachle komorové: Vesměs nepoužité a v naprosté většině režné - patrně od­ pad po prvém pálení, před poléváním. Kachel výžlabkový korunní: cimbuří se třemi zuby, na čel­ ní ploše dva květy proti sobě položené mezi dvěma žebry ovinutými perlovci; komora oválná, okraj olámaný; p.světle béžový, na zad. straně textilní otisk, průměr 165 x x 150, záchov. 70 mm, (podobný kachlů na obr. 27:6). Otto se zelenou glazurou (sb. H.Landsfeld«)« Fragment Čelní plochy, Ik.: část postavy panovníka s klí­ čem v pravici, u pravé nohy část erbu (orlice s rozepjatými křídly); p.bělošedý, na zad. straně textilní otisk, zach„ průměr 225 x 90 mm, obr, 32:20 (totožný s majolikovým kachlem z muzea Litoměřic bez údajů, obr. 74:6). Čeiní plocha obdélníkovitá, Ik. s v portálu stojící posta­ vo muže v renesančním šatě, s mečem v pravici, na zad. straně opatřen jen nízkým rámem a H.Landsfeld proto před­ pokládá, že jd© pouze o kus vytlačený na zkoušku z nové formy; p.hnědavě šedý, zad. strana hlazená, průměr 270 x * 182» v.35 mm, obr. 32:21. 78 ~ 1 zl. čelní plochy,, Ik„: obličej muže s vousem; p.narůžo­ vělý, na zad. straně textilní otisk, průměr 65 x 50 mm, obr. 32:22. Dtto, Ik.: část poprsí dámy v bohatém šatě; p 0narůžovělý, na zad. straně textilní otisk, průměr 66 x 45 mm, obr. 32:24. Dtto, Ik.: poprsí dámy s kloboukem; p.narůžovělý„ zad. strana hlazená, průměr 75 x 80 mm, obr. 32:23. Dtto, Ik.: část poprsí dámy; p.běloěedý, zad. strana hlazoná, průměr 70 x 40 mm, obr. 32:25. Dtto, Ik„: postava Krista se zdviženou levicí, v pozadí oblak a dva kříže; p.růžově šedý, na zad. straně textilní otisk, průměr 140 x 165 mm. Fragment čelní plochy, uprostřed s kruhovitým miskovitým medailonem, v rozích kvěly; p.růžově šedý, zad. strana kruhovitě hlazená, průměr 190 x 145 mm. 5 zl. čelních ploch, Ik. : slepá mříž s růz. rostlinnými ornamenty, obr. 32:18. 1 *1. akroterie (obr. 32:19) a (lalSÍ 2 zl. vyřezávané okreterie tvaru květu; p.světle zelená poleva. K souboru patří dle H.Landsfelda i část kachle hnědě polé­ vaného s geometrickým dekorem. Dlaždice: 8 zl. prevoúhelnífcových dlaždic s hladkou hor, plochou, s.25 mm. Vodovodní roury: 3 zl. z válců slabě kónických o průměru 110 mm, s.stěn 15 mm. Datování: Pozdní (4.) fáze až období lidové keramiky. - 79 - 4. Hradní (též Zámecký, Věžový) vrch a) Na sotva patrné zřícenině hradu, o jehož historii písemné zprávy zcela mlčí a ktorý dl© pověsti měl být do­ byt a zničen Žižkou, prováděli amatérské výkopy jíž v r 0 1878. Tehdy zde na popud památkového konzervátora prof. Fr.Krause z Litoměřic nechal kopat majitel panství J e von Schroll. Dle H.Ankerta (1640,5) tu odkryli "einen grossen Teil der alten Schlossmauern ... und fand im Bruchstücken 2 Totenkopfe, Bruchstucke von gothischen Fenstergewänden, Trümmer des Rippengewolbes und Waffenbruchstücke." Z těch­ to výkopů se zachovalo jen několik ©třepů jednak pozdně hradištních (Zápotocký 1973,20, obr.6), jednak pozdně středověkých až novověkých, které levinský děkan Arnold daroval muzeu v Litoměřicích (č.N 1796-1809). b) V r .1957 zde položena zjišíovací sonda 2 x 102 ta, situovaná podél vnější strany zborcené ohradní zdi na Již. straně hradu, ca 13 m od jv.nároží barokní věže (Reichertová 1962,710 a nálezová zpráva čj. 679/58 v ar­ chivu AÖ). Pod kamennou sutí mocnou 1 m ležela vrstva uhlíků a popele se zlomky středověké keramiky (muz. Lito­ měřice Č.N 1288-1323, 1396-1411, 2517-2593). ks ©rnso./tc p© 1 0/- 16 373 2 0/1100 2.18 34il 381 421 422 1 3701/4271 22 34:2 1 1 0/4000/- 10 24 2 3701/2200 22,x 1 4000/2200 3701/3300 20 Hrnce-zl.o.: H'211 1 22 obr „ 34:3 80 1 1 423 431 1 1 12 4000/3631 3701/4231 4000/4251 3701/4231 0/- 20 24 34:4 ж 34:5 22 10,12,3.14, Зо160З о200х + 2.U.42 1 7 3100/4000/- 18 16*18,20,22і. 24,2х +U.22 2 3701/2200 2 4000/2200 4000/2705 22,к 20 ,х 1 1 2 2 0/3100 3 3701/3100 4200/3100 4000/36314 1 11 4200/4231 4000/42314 1 1 511 521 522 1 3 551 1 1 1 1 615 1 621 622 2 3 4000/4235 0/0/0/0/3100 0/4000/4000/4231 4000/4241 4000/4233 22 10 18,24 18,24 20,22,к 20 2.20,2.22, 7.24 34:8 18 14 34:9 16 18,2.20 20 20 22 22 22 20,24 1 4000/3000 24,2х 24 1 3100/3100 22 0/- 34:6 34:7 34:10 34:11,12 34:13 34:14 34:15 34:16 34:17 81 2 3 2 4000/4232 4200/4233 0/~ 1 0/- 1 3700/3730 0/- 28 26 1 1 2 1 0/1200 3701/3500 22 6241/1200 0/- 2.20 x + u.71 1 X 1 0/3100 6241/3100 D'522 3 0/- 3x 0/4231 533 1 2 18 2x 711 723 732 811 831 833 1 26,2x 34:18 12,x 16 X 34:19 34:20 20 Džbány-zl.o.: 0/4321 34:21 34:22 Mísy-zl.o.: M'211 221 521 Talíře-zl,o.: ťll Poklice: Pk 12knoflík 1 Pk 12knoflík 6 1 1 4000/4710/0 X 28 34:23 1 1 2200/4000/04 24 22 34:24 34:25 1 4000/- 24 1 5300+62/05 X 1 1 Zvláštní tvary: Miniaturní nádobka - spodek, d.22, obr. 34:26. » 82 ■ Koflík ?: 1 zl. z výdwtě dvakrát ©hl© lomené, ® ©bdélníčkovitýra ouškem a s částí malované výzdoby (řádek šikmých Šárek)» obr. 34:27. Zlomky ornamentované: orn o 22024 (obr«, 34:28) ks 1 3 5 3 3100 31024 4231 Ucha: var. u.32 3 4 1 2 1 1 2 3110 37004 37304 1 1 2 ks ks 3 Dna: var. d 0224951 23 orn. 42314 4235 4241 4273 (obro 34:20) 4331 (obr. 34:30) 4361 (obr. 34:31) 4781 (obr. 34:32) ks 2 (obr. 34:33) 3 Zlomky atypické: 5 ks. Datováni: Fáz© 2b~4. 5. Levín - nálezy bez bližší lokalizace Sběry keramika Z.Hereíka, který v Levíně pracoval v průběhu padesátých let (muz« Litoměřic® 6»K 1248t 1251, 1259» 1263); Kachle komorové: 1 zle rohu čelní plochy» Ik.s část rostlinného motivu o pásky; p.okrově hnědý» zad. strana hlazená» průměr 128 x x 60 asm» obr0 27:12«, 1 zlo levého hor a rohu» lk„: část portálu» v rohu růžice; p.hnědošedý® zado strana hlazená» průměr 115 x 60 mm. obr. 27:10o 83 - Pravý hor. roh Celní plochy a část rámové komory, Ik0: klečící postava princezny z výjevu se sv.Jiřím; p.šedo­ hnědý, na zad. straně textilní otisk, průměr 166 x 95 mm, obr. 27:9. 1 zl. čelní plochy, Ik.: část portálu, v rohu květ; p.žlu­ tavě bílý, zad. strana hlazená, průměr 100 x 55 mm, obr. 27:11. “» 302o 04 LITOMĚŘICE Nálezy středověké keramiky z území Starého města (A), předměstí (B) a bez údajů (C)0 čísla lokalit souhlasí a číslováním na plánu obr, 1.9, A Ízeraí Starého měst© lo Mírové náměstí, budova staré radnic© č , 40/čp,171, "Nalezeno spolu s jinými středověkými nádobami © střepy 5,5 m pod sadními severními základy staré radnic®" v led­ nu r e1923, Z celého souboru, uloženého pův, v© sbírce li­ toměřického Stadtmuseap s© zachovalo pouz® 5 nádoby J.Kern (Skizzenbuch I, 10,11), dl© jehož kreseb byly tyto nádoby zčásti identifikovány, uvažuje o nich jak® o stavebních ©foětináeh ("Bauopfergefassgrupp©")o bližší údaj®: však chybí o Mohly by pocházet ©vent, též z nějaké porušené jímky, či z výplně nejstaršího městského příkopu, jehož východní část měla původně (do pol, 140století) probíhat právě kdosi v těchto místech (Brosch© 1970, 255 n„, plán). Muzo Lit» č0 H 6552, 6512, 6577, Hrnec H 211, o,H 371, orn, 0/04, u»51, d a12, p a22„ v»1 4 5 mra, obr, 30slo Hrnek na třech nožkách H 51, ©0H 4 3 1 , orn, 0/1200, u,42, d o140 p,22, zachsv 0115 mm, obr0 30s2e Džbán D 31, o.D*222, orn0 0/36324, «,124920, d„13, p „ 2 2 , v e155 mm, obre 36;3S Poklic© Pk 10, po 145 mm (nezjištěno, dl© kresby J 0Kerna)* Datování: mladší ús®k fáze 2®, 2, Mírové náměstí, důra Černý orel č, 4/čp.l2. "Ze za­ sypané jámy při dvorním průčslí domu, kam s© dělníci pro­ bourali náhodně sondou z© sklep©" získalo muzeum 13.7,1952 85 ~ (euz. Lit. č. H 6447«8, 6752-6): 1 zl.o.H*52ie orne 0/-„ р© 7; i zl.o.B*5520 orn. 0/3640, ро ?, obr. 49:2; 1 2 leo eť l l e orn, 6343/-», p© 7; 4 zl. orn. 6200; 1 zl.orn. 63754; I zled s20p ®rn9 6200. - 2 kach­ le komorové, popsané již O.Votočkera 1960: na prvém sv.P®tr s klíčem (obr. 49:8) , na druhém,, římsovém s cimbuřím, motiv provazce, obloučkovéh© vlysu s trojlisty © pěticí» pých rAžl e listy (obr. 49:7). 3. Mírové náměstí, dům 6. 28/Čpe155. ¥ březnu r.1600 nalezli při zemních pracích v© hl. 3,5 @ čolkem 11 nádobě, které majitel domu p.Fieber předal místnímu Gewerbemusew (nezjištěno); s největší'pravděpodobností jd® o nález středověké keramiky (Leitmeritzor Wochonblatt z 23.3. 1900). 4. Mírové náměstí, bez bližší lokalizace (aauz. Lit. 6 . H 6568 "při stavbě domu"): Hrnek H 12, o.H*341, orn. 0/1430, d.ll, p.21, v.®4 mra, obr* 35:6. Datování: pozdně hradištní, či l.fáz®. 5. Jesuitská úl., dům č. 8/čp.6e Při adaptaci dosau v červnu 1957 nalezeno v zadním traktu l.pafcra pod pod­ lahou, v zásypu nad valenou klenbou přízemí (VotoČek 1960); muz. Lit. č. H 6400-6418: Hrnec И 231 - část, о.Н'721, orn. 0/31004, u.42, d.?, p.23, po 135 mm, obr. 49:4. 1 zl.o.D 541, orn. 4341/4341, po 160 mm, obr. 49:3. Kachle komorové (celé i ve zlomcích) popsal již O.Votofcek 1960 a srv. též Kouba 1966 a Smetánka 1969, 257-8. Na čelních plochách Ik.: 1) Žižka na koni, doprovázený Praporečníkem a bojovníkem s® šípem (obr. 50:1); 2) Adam 8 Eva u stromu poznání (obr. 50:3); 3) Klanění sv. Tří králfl (obr. 49:5); 4) Sv.Jiří na koni zabíjí draka (obr. ®0 *4 ); 5 ) 0^@c a P.Mari© s Ježíškem jako královská <- dvojic© (obre. 50:2); 6) (obr0 50:0); 7) 1 zl, m 50:5); 8) 1 zl® pravého vy, částí Štítu (orlice 86 ~ i zl. @ motivem městského znaku nohama zvířete, patrně lva (obr, dol. rohu s nohama stojící posta­ ?), ratiště kopí a draperi© - pa­ trně sv®Václav (obr. 50:7). Z krbové římsy 2 zl. a kruh® otvory, na obou stranách kru­ hové kolky tvaru osmicípé hvězdice; na jedné straně zacho­ ván ozub zhora vroubkovaný, jehož horní plochu zdobí úhlopříčný kříž; p.ěedý až cihlový, místy černě opálený, zach. v.195 mm, max.š. 57 mm (obr. 50:8). 0. Máchovy schody, u domu č.2, boz údajů (®uz. Lit. Č, w 7110 - "beim Rentami”): Z kachle komorového korunního tvaru gotického okna zach. herní část: čelní stěna se slepou žebrovou kružbou, násta­ vec odlomený, po obvodu stopy po odlémanýcta výčnělcích-krabech; komora poloválcová, nahoře zahrocená; p.žlutoňedý s© stopami červeného nátěru; zach. v«125 bot, ▼«komo­ ry 65 bot, obr. 49:1. 7. Máchovy schody, budova dívčí školy. Při hloubení základů v r .1883 (muz. Lit. č„ H 6500): Hrnec H 24, o.H'821, orn. 0/3100, u.81, d.03, p.13, v.118 sira, obr. 46:6. 8. Máchovy schody, "u staré zdi městského divadla" nalezen a do muzea předán 7 0801937 (muz. Lit« č® H 7808). Kachel komorový římsový, korunní, výžlabkový; cimbuří segmentovitč řezané, Ik. : dva květy položené proti sobě mezi provázel; na zad. straně textilní otisk; z komory široce oválné zachována jen horní část; p. růžově šedý, průměr 143 x 157, zach« v.40 mm, obr. 46:6. 9. Dlouhá u1•, dům č.8. Při stavbě budovy banky v r. 1911 nalezena nádobka a spolu s ní se tehdy do sbírky H.Ankerta (č. 666-8) dostaly i zlomky kachlů, skel a ma­ lovaný střep, dnes již nezvěstné: - 87 - H rneček H 231, o.H*722, orn. 4840/46505, u„42, d„23, p.12, v»®0 ®®e obr. 46:5. 10. Dlouhá ul„, hoř. bližší lokalizace (muz. Lit. č. l 1980): Lidská figurka zběžná tvarovaná: na obličeji naznačen? jen nos, ústa, vous a slabě oči, pažo odlomené, hlava zezadu otlučená; také spodek plastiky je olámaný - pův<> snad zasažena do nějaké plochy; orn. Červeně smiováná ústa, mříž na zádech, skvrny i na přední straně; p.bělošedý; v.87 mm, obr. 51:3. 11. Kapucínské náměstí, kino Beseda. Během adaptace upravován též vnitřní dvůr budovy a přitom nalezena stře­ dověká keramika, kterou vedení stavby předalo do muzea. Při průzkumu 28.3.1961 zjištěno, že na východní straně dvora byl odkryt profil: vrstva 1 (0-80 cm) - světle hnědošedá hlína promlšená sutí; 2 (80-120 cm) - dtto kamenitá, promlšená spraší, na její bázi dlažba z větších če­ dičových kamenů; 3 (120-210 cm) -- temně hnědošedá hlína bez kamenů; 4 (210-310 cm - dno sondy) - čistá spraš. Z vrstvy Č.3 se do sprašového podloží zahluboval já­ mový objekt: stěny slabě šikmé, š.140-180 cm, dno neza­ chyceno, výplň shodná s 3.vrstvou. Z profilu této jámy jsou střepy předané dělníky i další, nalezené při průzku­ mu (muz. L i t . č. H 6730-44): Hrnek H 231, o.H*611, orn. 0/04, u.?, d.12, v.128 mm, °br. 40:1. - bs OrUlrO./t, k s po obr 0 H r n c e - z l „ o .: H'321 1 0/~ X 40:2 325 1 0/— X 4 0:3 342 l 0/1100 12 40:4 521 1 0/ - X 4 0:5 flll 1 16 40:6 3100/05 2 0/3756 22 40:7 zl,orn, l -/31003 X 40: 8 z 1 •<1• 12 1 -/- 40:9 l -/ 4 4 1 1 4 0:10 ( H 3 1 7 )-723 Poháry: Džbány: s p o d e k pd „ 13 Pánve: 1 z 1L o „P 32 ♦držadlo 40:11 2 Zlomky ornamentovaná: Dnn: ks orn, var „ ks 1 01 d »00 1 .1 62134 23 1 Datování: smíšený materiál 2. a 3„/4„fáze, 1.2» lahy Kapucínské sklepa zaměstnanci pů» novostavbě OSF Pracovnice kopaly v nu v ještě podlahy námčstí p dům dno tm »z o n plochu (ti, r>s m í s t ě 7,5„197í na J„ F i a l o v á ca J.ř 2 1,2-3,6 ř.„ 2 7 7 • m x 1,2 pod st a r é h o v U š l a Pří domu poíot J.Szántová m do dnešní hl . snižování 00 úrovní pod­ narazíXI nádob a stře­ zde pak pro­ cm pod úro- náměstí). Z jo jio|> údajů vyplývá, žo kopaly stále v černé půdě, do­ kud r a r h á r o . i y otfrpy a zvířecí kost 1; pa podloží, které v těchto míst ach tvoří čistá .cproš, však nenarazily. Jde* pa.trr.ů o imrn^opoij odpadovou jímku, zábl onbenou do podlá" hy sklona st?ou-.vckřlM* domu« Soubor keramiky tvoři celkew - 89 - 12 celých* či kresebné r@konstrta©v®t®Imý©tii nádob a zlom­ ky dalších 10 nádob (muz. Lit* př.čc 17/74). Vypálení» materiál: Možno odlišit 3 skupiny: 1) svět­ lou (b odstíny bélošedé» světle šedé a žlutavé barvy)» 2) tmavou (s odstíny světle hnědé» hnědé až černé barvy)» 3) zelenou (s odstíny Šedo-» či hnědozelené barvy)» při­ čemž u Č.4 je jádro střepu šedé* slinuté» kvalitou už od­ povídající polokamenině. Bna d.ll u nádob č.1,8 a 17 jsou zřetelně vsazovaná a dno u nádoby č„5 ra@s@ místy otisk soustředných rýžek « patrně otisk letorostd dřevěné desky kruhu. Hrnce: H 11 14 15 221 ks ks H'211 H'311 hrnec N 522 541 1400/14003 0/04 H w tf «0 542 542 0/02 H"371 431 431 0/04 0/04 část Zl.Oo zl.orn. Džbány •« D 12 ZloOo 21 31 61 orn.o./t. hrnec Zl .0. zl.t. část w 00 o. džbán M H m» o H'522 — H 432 D'225 0/04 4820/4770 -/0 0/- 0/04 0/31002 -/04 0/-/31012 u. d. obr. - - 11 38:1 38:2 — — •» - - 13 — momm 12 12 12 52 -- 11 13 11 11 «3 415 231 0/31102»4 0/32004 22 12 521 0/31202 12 38:5 38:6 38:7 13 13 38:8 39:1 39:4 13 39:3 13 39:5 - - 39:2 ***** 39:7 <£=3 0/3220 38:3 38:4 39:8 12 39:6 11 13 40:12 40:15 — 90 " Mísy : zl.o. Poklice: zl.o. Dna: 2 zl. '311 0/- Pk'23 -/-/- m a » to> 40:13 — — 4 0 :1 4 — 13 Datování : Nález považujeme za jednotný soubor z doby ®t. úseku fáze 2b. Pochází zřejmě z doby. kdy se celá pláň mezi kostelem Všech sv. a Dlouhou bránou stala - něk­ dy v dobé vlády Karla IV - části vlastního města (Lippert 1871, 58). 13. Kapucínské náměstí. Zahrada kapucínského kláštera, Při stavbě železniční tratě (tj. kdesi při j.okraji zahra­ dy) nalezen ve hl. 3 sáhů pohár darovaný do Stadtmusea v r.1872 stavitelem Habelem (muz. Lit, č. H 6570): Pohár Ph 11, o.H *211, orn. 0/04, d.ll, p.23, v.165 mm, obr. 36:7. J4. Michalská ul., dům č.3/čp.36, bez údajů (muz. Lit, č. H 7035): 1 zl.o.H 122, orn. 0/1200+4233, po 20 cm, obr. 47:7. 15. Novobranská ul., dům č.3/čp.75. Stavba domu p. Wondráka na místě býv. zahrady kavárny Korso v r.1927. Dle poznámky J.Korná zde tehdy byla nalezena "mittelalterliehe Keramik-Kellerfunde"; na připojeném nezřetelném plánku je připojena skica 2 či 3 jámových objektů, zachy­ cených zřejmě při hloubení sklepa. Nádoby z Kernovy sbír­ ky nesou označení "Neutorgasse, ffondrakbau 1927" (č.2>4, 6,7,13), či navíc ještě upřesnění "Uber 4 m Herd" (č.1,5, 8,9,12,14). K tomuto souboru patří zřejmě i 2 nádoby ze sb. E«/»attermanna (č.10,11), označené jen "Neutorgasse" a mísa (č.13) ze sb. Stadtmusea, s poznámkou, žo nalezena v této ulici při stavbě domu spolu s dalšími nádobami, kt«' ré předány městskému stavebnímu úřadu. Vypáleni, materiál: tmavý i světlý (srv. obr,). 91 ks Hrnce orn.o./t. 0 . ti, d. obr. 9 0 H u část hrnec 211 212 221 »9 •» část hrnec W část H 231 221 521 0/04 0/32001 361 521 342 0/03 0/0 0/31002 431 0/03 431 431 0/11003 0/5201 -/37304 0/04 22 22 0/04 12 «V <■» hrnec 431 džbán 0*311 » i — 1121 22 11 — — 12 12 ~ 37:1 37:2 37:3 37:4 as (32 37:5 12 37:6 1121 37:7 37:8 m otm 11 23 37 :9 3 7 10 : Džbány: D 31 H-D 7 část — 11 11 -/4000 37:11 37:12 Mísa: M 11 H *lll mísa zl.t. 1500/04 — 12 37:13 37:14 -/6241 -»•2856 Muz. Lit. č. iH 6545, 6575, 6593-5» 6597-8, @601 & dep. Kern neinVc Datování — OB ® Většinu keramiky z tohoto souboru řadíme do fáze 2a a to do jejího mladšího úseku; pouze zlomek obr. 37:14 j© zde výrazně pozdním prvkem. 16. Krajská ul.# Městský pivovar. Bez bližších úda­ jů zde nalezen hrnek, při stavbě sklep© plastika a v r. : 1896 džbánek (nuz. Lit. č. H 6566. ©b. Ankert č. 334» H 6997): Hrnek H 231, o.H*621, orn, 0/04„ u.12, d.23, p.12+81» v.110 mia0 obr. 46:2. Džbánek D 63» o.D*511 s 1 hubičkou, orn. 0/3310, u.12, d,23, p.12, v.105 cume obr. 36:10. - Antropomorfní hovým otvorem v stran» spodek něn); Ulice Dle rkp. zvednuté prstencovitě v. svírající nožky s kru­ hlavu chybí (bez d o p l n ě n é základové zřetelně jámy příkop, středověké stände... ze (dopl­ nožky) alten této 145 mm, nálezy - des da diluvialen den Untergrund Spitze T ü l l e 8 klein© alles aufbewahrt." Mittelbach dnes získalo (33)), že chovaly ta, do růz. se oba údajně 6999): Džbán D 72. v . 1 36 mm, Dtto, obr. o 4 m o 0D * 5 4 2 S orn. o br. .d '5 4 2 , to soukromých zřícení 0/3400, píše č. H u.42, habe ich primář bylo obvyk­ je nádobách, které (MAGW 16 1 9 1 6 , s. radnice Lit. usw. i veřejných, a pak 2 nálezy (muz. 1 massive tehdy píše H . Anke r t 3 džbánky z hl. Nägel o středověkých při offenbar S c h o t t e r , der mit o nichž - jak Tongefässe, umgeben waren 1 Hufeisen, nálezů, Gegen­ Scherben Boden čet­ v r.1916. ze sb. 6571, d.03, Za­ H . Ank e r - 6574, 6521, p.12, 45:1. , o rn. 3700/3400, orn. 0/3650, u.41, d.23, p.12, v . 122 am, 45:2. Dtto, obr. zničeny pouze 7038, kupř. Stadtmuseum byly von... Eisenstücke, sbírek odkryty angehörige vielen bildet. se n e j s p í š e už nezvěstná; odtud sie Většina a které - dostaly nebst vel­ a vnější gebrochener mittelgroben (nečitelo) mit meist se n a 1906 rýsoval vnitřní Stadtzeit roher, Abfallgruben, inmitten v r. Lita) V těchto m í s tech "der Krüglein velitelství. (archiv muz. budovy opevnění. Töpfe» posádkového probíhající mezi eine Anzahl Schüsseln. budova Fr.Mittelbacha hradbou městského lé paž© profilované poleva; Na valech, zprávy profilu in vousatého muže-mnicha 51:4. 17. né poprsí temeni, p.šedozelená obr. mi pohár: 92 - o .d '542, u.42, d.23, p.12, v . 1 3 6 mm, 45:3. Miska otvor, zvonovitá po pozdně 160 mm, p.23. hradištní - 1 zl.o., na výduti kruh* 93 - - Antropomorfni Horní Na část lidské obličeji nos a m a l á Na temeni Vztyčené la dolní trubkovité zad také je č á stí v ě t š í nádoby® jen lomy dolů. jsou malovány červené je 51:1. barvy Psal 18. 1896 Z @ ní i na již Ulic© Ha (muž® kachle Lit. ještě K„Rozum valech, č. H komorového nění a s helmou; obr, 72:8. nasazením j® červeně, hlavy. středověké tungsgraben eine derartig® vieler Reste Asche písčitý, p. kruhovité skvrna Zach® I k . : Část dnes v . 148 mm, Při stavbě poprsí p.44, nezvěstné: ^allstrass© einer des M i t t e l a l t e r s und g e s t r e i f t © R a n d - , l«) u n d j© Turban pošty. strana hlaz.; Anhäufung, auch těl© sou­ a obr. 1928/9. budova 1 zl., z ad. der asi v r, 6454): nálezy, in ( u c h a ?| krustou® 19. U l i c e N a v a l e c h , p r o t i z a h r a d ě Dle rkp. p o z n á m k y J . K e r n a ( M a t e r i a l i e n né č i raisko- byl© jemně zdo­ Z hrudi paží v jejím s vápennou temeni vlasy. - prohlubeň, dutina jazykem. otevřené,, u k a z u j í e že Materiál žlutavě šed ý , Jazyk p o s t a v y zčásti rýhami prožlátomitá. pod plastiky v í č k y , ostrý špičatým delšími lomu Válcovitá směrem nalepenými & svisl© tvar (akv&manilia) . p r s t e n c e m na hlavě. s vypláznutým další okraj nádoby jsou d u t é 0 zhora - jak n a z n a č u j © a oči naznačeny paže Plocha olámaný otevřena kulaté a týlu hlavy část s kruhovým jamkovitá úst® vitá n á d o b k a a - patrně postavy výrazné uzavřené. vybíhala plastika 152 v br­ x 7 0 mm, Pikertova domu. 3, zde Nr.92) "Ais m a n aufwarft, die stiess čet­ Lei­ man auf in d e m n e b e n R o h t o n s t ü c k e n u n d Unzahl TopfScherben, (insbesondere Henkel-, ein g r o s s e n M e n g e rytíře typisch® verschiedene Deckel- Thierknochen® bemalte und BodenfragmenDiese Rest© «an in e i n e r L ä n g ® v o n e t w a 2 0 S c h r i t t v i s - a - v i s Bretter .. a u . G a r t e n d e s P i k e r t s e h e n H a u s e s . " fand Abeies 04 - 20. Území 1) Starého města, Skupinu 4 nádob Starého města považoval je doby č •1-3, čtvrtou 6585, Lit. č. H Hrnec H o«H*221, J.Kern na blíže neuda­ 1927, 31, Abb.5; ( B a u o p f e r g e f á s s e ). D l e identifikovat zbývající (muz. 11, obětiny bylo možné ností společně publikoval za s t a v e b n í vyobrazení bližších údajů. nalezených ném místě jeho bez jen se 6589, bezpečně značnou 6 6 00, jen n á ­ pravděpodob­ 6587): orn. 0/03, d.12, p.12, v , 1 7 0 mm, 0/03, d.12, p.22, v . 1 5 2 ram, o br. o b r « 35 •X • Dtto, o . H ' 2 21, Hrnec H obr. orn. 1 2 p o.H*341, Ph obr. 11, o.H 2) Při alten p.23, v . 154 mm, 2 l l p orn. 3200/3220, d.13, p . 2 2 e v.203mm, l.fáze. vnitřní Baugrube inneren rytina podle té Zjistil, st. und že z doby 1931/2, 283-6, komorového hor. Lutherova znakem v poprsí, l.hor. obr. Území pahorku rohu byla č. H hinten an der s vyobra­ nepochybně (obr. kachle Abb.2,3; einer na Prager 72:8) a čtvercový Tagblatt 6 4 53: polovina čelní plochy nápisem MARTINUS - s r d c e m v růži; s reliefem LUTHER dol. a j eho polovina do­ 72:5. středověkých - Domského Voldány nejas. část ("in kachle kolem r.1540 (Kern Lit. ... část předlohou zbývající muz. opevnění Schmutz J.Kern doplnil Z kachle 27), Schutt pak 15.11.1936); plněna; městského StadtmauerM ) nalezl L.Crenacha formát B hradbě unter zením M.Luthera. ho d.12, 35:4. Datováni: ta 0/14001, 35:3. Pohár z orn. 35:2. vrchu (č. (č. (lokality 28,29), 36) předměstí č. Zásady Litoměřic: 21-25), (č. a dvora Růžovky Rybářů 30-35), (č. 37). N o v é h o mé»' (č. 26, D o m in ikán ské­ 95 21. Biskupská pro kab e l dvoře na zlomky k e r a m i k y ké, j e j í ž p o p i s rezidence posbíral zčásti zde na Dom s k é m vrchu. Z . F l e j b e r k na pozdně podáváme hradištní, (muz. Lit. Z výkopu p o d z i m г .1970 zčásti středově­ neinv.K Vypálení, materiál: světlý, převážně žlutavě šedobí­ lý, malovaná výzdoba je hnědočervená. ks orn.o./t. po 1 0/ - X 1 2 0/3100 X 3000/3850 2.20 5 3700/3856 5.28 47:1 632 1 3700/35304 26 47:2 711 715 723 821 4 3700/3751 4,17 47:3 1 2 3700/3856 20 47:4 3100/31005 18, x 1 3100/05 X 2 3100/31005 19,x X Hrnce--zl.o.: H *422 621 622 832 1 0/ - 1 3100/05 X 1 3700/- X obr. 47:5 Džbány-- z l „ o . : D'522 Zlomky ks 7 1 ornamentované: orn. p ОП1, va r „ kg 31005 2 3741 u.ll 1 3400 2 4321 21 1 31 2 Okolí domu ** I"; reálky, býv. poblíž ^ Stuck ^erdinands ck6 Ucha: ks 22. ^ednoho 47:6 s v 8J i ř í . kostela nalezeno Überreste J.Grus dnes kostela je von tehdy Při h l o ubení v r.1871, Thonkacheln daroval jsou nezvěstné do či aus sbírky základů krátce der Zeit litomě- (6.Jahres-Berichfc der 96 - Communal-Oberrealschule in Leitmeritz, 1871p 40)® 230 Porodnický.pavilon okresní nemocnic® ® b ý v . Wiinschová vila« Při s.straně budovy nalepen p ř i u p e v ň o v á n í základu pro výtah ve hl« 15© cm dne 884a1959 s o u b o r z lom­ ků pozdně hradištní keramiky (mu z, Lit* č« H 7016-7031)9 z nichž 1 zle j© typologicky mladší (ě. H 7024): 1 zleOe h '221p orno 0/2716, p.23e velmi tvrdě vypálený, p® 16 cm. 240 Okresní neiaocnice. ”In ©lnem Hohlraum unter der ©ingebo Zufahrt” nalezena nádoba, darovaná primářem Fr. Mittelbachem (muz® Lit« 5® H 6555): Džbán D 61, o .d '522, orn® 0/40524, u.22, d ® 1 2 , p e22, v«21 cm, obr® 44:5. 25. Zahrada býv0 tiskárny "Austria”. V záři 1 9 0 3 n a ­ lezena jáma, z jejíž výplně získal J®Kern do s v é sbírky: ”raně středověkou” nádobu s olámaným okrajem, z d o b e n o u malováním; dále střep s malovanou vlnovkou, č á s t m a l o v a ­ né ©ngobované mísy s vnitřní polevou (Hirsch i n d e r Mitte, Rand mit stilisiert. Blumengewinde) a další n á d o b u s vnitř­ n í polevou. ¥ březnu 1914 při stavbě zdi u A u s t r i e opět odkryto "ein© Meng© Gefässcherben und fragmentar. G e f ä s s e m i t Bemalung, Verzierung etc. nebst einen M e n s c h e n s c h a d e i " (J.Kern, Materialien II, Nr.96, III, Nr.32). D n e s nezvěstné, 260 Budova býv. železniční stanice L i t o m ě ř i c e - m ě s t o . Bez údajů (muz® Lit, č0 H 6519): Hrnec H 212p o.H'521, orn. 0/0, u.ll, d.12, p.23, v.14 co, obr. 36:4. 27. Zahradnická ul»s bez údajů (muz. Lit, b e z č.): 1 zloO. h " 7 2 3 b orn. 3100/3400, po 7; 1 z l „ o r n . 4 4 5 1 . 28. Mariánská ul., býv. Kumpfova z a h r a d a . N a staveni^' ti mezi Švermovou a Stránského ul. z a c h y c e n a v r , 1 9 6 3 já­ ma válcovitého tvaru, po 80 a hl. 200 cm; z j e j í v ý p l n ě předány (muz® Lit, č. H 7787-92): - 97 - Hrnec H 24, o.H*83i, orn. 6343+1100, u e81, d„23, pe13, Ve155 m „ ©br, 48 210 Hrnec-tělo, ©rtu 3300, d„23, p,13e zaefie v,195 mm, obr» 48:2» Dtto, orn, 0e d,23, p,13„ průměr d.130 jaiea* Pánev P 11, OoP^lS, ©rn0 62434, tulej 1, p„130 v»I25 mm, obr• 48 :3, 1 zl.kachle komorového, Xk.: hlav© sv.Petra (totož. s kachlem z Litoměřic 2), obr, 48:4, 2 zl.kachlů s pravoúhelníkovým ústím. Datováni: 4.fáze. Bez údajů odtud předán 18,10.1963 (muz. Lit, 6. H 6544): Hrnec H 231, o.H 622, orn, 0/33004, u.42, d022, p,120 v.195 mm, obr» 46:10 29, Mrázova^ul., bez údajů (muz. Lit, 6» H @539): Džbán D 81, 0.0*551, ©rn. 0/3320, u.t, d022, p,13B v.205 mm, obr. 46:11. 30, Křížová ulo, dům 6.27/čp»141e Při výkopu kanálu před dome®, z hl, 1,5 ra, sběr 28,VIXI01952 (muz. Lit, ě. H 7070-82): Materiál, Hrnce-zl.o.: H*422 612 711 723 811 835 vypálení: vesměs světlé. ks orn.o./t. po ©fer. 1 1 1 1 1 1 3701/3100 ©/0/— 24 11 14 22 14 10 47:8 0/0/6243/31004 - Mísy-zleo.: M *221 323 1 4032/0 26 2 6243/0 2 »30 Poklice: Pánve: nožka 1 Zlomky ornamentované: ks 1 98 - orn o 31004 knoflík Dna: Ucha: var o u.52 ks 1 var. d»23 Datování: 3.-4„fáze. 31® Křížová ul., okolí býv„ katovny. Při stavbě blí­ že neurčeného domu poblíž staré litoměřické katovny se přišlo na "einen ganzen grossen Schuttplatz mit lauter alten Ofenkacheln ... jedenfalls hat man den Schutt, vielleicht nach dem Schwedenkriege, dort in die Rachel geschüttet" (J„Kern9 Materialien XI, Nr.180). Ze skicy, připojené k tomuto záznamu možno vyčíst, že Kern někdy před r 01931 odtud získal do své sbírky blíže neurčený po­ čet kachlů s čtvercovým ústím (raiskovitých i tyglíkovitých), dále kachel komorový římsový s cimbuřím a motivem slepé gotické kružby na čelní ploše, část hliněné trubky čtvero, profilu s rozšířeným ústím a další komorový kachel, kte­ rý jediný z těchto nálezů bylo možné ještě dnes identi­ fikovat (obr. 73:8, muz. Lit. č. H 6442). Při publikaci tohoto posledního kachle však J 0Kern (1931/2, 284, Abb.2) navíc uvádí, že v těchto místech ("weit draussen vor der damaligen Stadt, nahe dem unheimlichen Heime des Leitmeritzer Scharfrichters") se nalézaly mimo kachlů i zlom­ ky nádob ("Kachel- und Topfresten..» in grossen Menge"). Označení "Rachel" (rokle) se tu vztahuje na údolí Pokratického potoka, naleziště tedy musíme hledat v oblasti Křížové ul. někde při okraji strmého svahu nad levým bře­ hem potoka. Jednoznačná interpretace není dnes již možná. 0» g g =» opravdu jednat o stavební odpad vyvážený sem M o h l o se po zkázo třicetileté válkye j© však neméně prav­ z města děpodobné,, že zde bylo zachyceno střepiště litoměřických h r nčířů. 32. silné, vyb r a l Křížová ul., dům p.čermáka. Z vrstvy ca 80 cm ležící pod podlahou pokoje a nad klenbou sklepa, p.Čermák zlomky keramiky,, které 10.11,1953 předal Lit. (dep.č. Litoměřice B 47 „ neinv.): ks orn.o./t. po 3701/31004 14 + u 022 H 221-q. H'’431 část do muž. Mísy: zl.o.H'312 0/04 1 obr. 44:7 X Poklice: Pk 21 knoflík 1 část knoflík 44:8 1 1 knoflík 3 knoflík 6 1 1 Pánve: zl.o.P'31 1 Zlomky ornamentované: ks orn. 1 1 1 03 4283 4421 Ona: var. ks d.00 5 (obr. 44:9) Zlomky atypické: 1 1 ks. 33. Hviezdoslavova ul., dům č.5 na rohu Křížové ul. Na dvoře ppč.416/1 kopána sonda 2 x @ e 7 m a přitom nale­ zeny ve hl. 1,5 - 2 as střepy. Při průzkumu 30.11.1960 zjištěno, že nálezy jsou vesměs z tmavé výplně jámy, rý®ující se ve světle žluté spraši na profilu sondy (muz. L *t. č. H 6713-29): 100 - Vypálení, materiál: převahou světí© okrový až cihlový, jenmozrnný o ks Hrnce: H 24~zJo0o H 832 H 25-zl.o. H 711 zl.o.H'716 723 811 Talíře: zl.o.Tll orn.o./t. po obr» 1 0 /1 1 0 0 1 1 48:5 1 0/05 1 2 48:6 12 48:7 18 16,18 48:8 + 2.81 48:9 26 48:10 1 1 2 2 0/3000/0 /- 6243/0 Kachle komorové: zlomky mají vesměs na zadní straně textilni otisk a jsou režné, pouze obr D 48:14 je polévaný; patří dle výzdoby celkem šesti typům: 1 ) zlomky kachlů rámových,, Ik.s kruhový medailon S portrétem ženy v rene­ sančním kroji a nápisem,, z něhož zachována jen část: "HERZ ZU SAX"; průměr pův. ca 230 x 230, v.komory 6 8 mm, obr. 48:13; 2 ) zlomky čelních ploeh 9 Ik.: kruhový medailon s částí poprsí ženy0 obr. 48:17; 3) zlomky okrajů renesan­ čních portálů, obr. 48:14-16; 4) zl. čelní plochy s kon­ cem nápisu "..D KRÁL", obr. 48:12; 5) dtto s částí rost­ linného motivu, obr 9 48:11; 6 ) 3 fragmenty z čtvercových (?) čelních ploch s hladkou lištou a miskovitou prohlubní uprostřed, průměr pův. ca 155 x 155 mm 8 1 fragment režný, zbývající s průhlednou zelenou polevou. Datování; 4.fáze. Portrét šlechtičny na kachlů na obr o 48:13 představuje dle nápisu saskou vévodkyni - s nej" větší pravděpodobností Kateřinu Meklenfourskou (1487-1561)* ženu vévody Jindřicha Zbožného„ panujícího v albertinské (míšeňské) části Saska. Věrné zobrazení představuje ženu • 101 - již starší* než jak ji známe z obranu L«Cranaeha st. t r .1514. 34. Hviezdoslavova ul . 6 novostavba domu Vodohospodář­ ské správy« Při výkopu základů budovy nalezou ve sklepě bez bližších údajů soubor střepů. předaný do muzea 1967 (muz. Lit. dep. č. Litoměřice В 35). Mimo 3 zl ně hradištní zde keramika středověká: ks orn.o./t. po obr. zl.o .H '431 1 0 /X 622 1 0/31004 ж D 522 1 0/3300 X М'2 0 0 223 232 Pk'21 1 4000/- X 1 3657/- 22 47:11 1 3700/0 19 47:10 1 -/- X 1 -/- X knoflík 1 zl.orn. 2 -/04 3 3100 2 2 u.12 1 zl. 1 kachle miskovitého s pravoúhelníkovým ústím* 35. Komenského ule, učitelský ústav. Při stavbě bu­ dovy, bez údajů (muz. Lit. č. H 6501): Hrnek H 26s o.H#391e orn. 5300/3300, u.41, d.13, p.12, v.130 mm„ obr„ 46:5. 36. U1.Osvobození, bez údajů. Do býv. Stadtmusea pře­ dáno 30olo1945 ze sbírky chlapecké měšíanky (muz. Lit 0 č. H 6522); Hrnek H 1 1 , ©eH*521, orn. 0/03, d.l3 °br. 35;5 e 0 p.13, v„138 mm, 37. Nároží Růžovky a Žitenické ul. Při stavbě benzinové pumpy v r 01959, bez dalších údajů; soubor obsahuje 102 - převážně celé nádoby a větší fragmenty z růz. období, chy. bí zlomky zdobené i atypické a je proto zřejmé, že jde o úzký výběr (muz, Lit» ě. H 6604-6650): orn.o./t. o„ ks u. d0 obr. 41:1 41:2 41:3 41:4 41:5 41:6 41:7 42:1 42:8 42:5 42:2 42:3 42:10 42:12 42:8 Hrnce: H 13 2 2 1 hrnec W w část H N 231 26 zl»o 9 431 431 431 431 0 /0 1 2 13 13 0/04 0/11004 12 — 12 -- 3701/31004 3701/31004 1 2 — 2 2 — 0/1300 0 444 0 /1 2 0 0 1 2 — m 1 1 2 0/31004 — 1 1 hrnec W 621 712 0/04 0/37304 «»ez> N 721 722 0/04 0/1300 12 852 0/31005 0/33004 H M 25 H'521 373 část hrnec 391 4820/3100 — 42 23 13 13 23 « S — 81 13 42 *• «» 1 H'l42 1 371 0 /- — — 1 411 0 /0 1 — mm mm 1 0/04 42 — 0/04 0/11004 — mm mm 1 431 431 431 — — 1 431 — — 1 43i 431 522 3000/3000 3100/3100 3701/31004 1 1 2 1 551 715 1 716 1 0 /- — - — - — — — 0/4032 mm 3700/3100 — - — — 0 /1 2 0 0 + 6143 — - 42:6 42:4 42:7 42:11 s3 1 811 3100/3100 42 — 43 1 811 3701/3644 52 — 43:2 -/03 — 11 42:10 222 0/3221 11 41:11 522 0/42324 » 43:6 Poháry: Ph - část 00 Džbány: D D část 12 W 0 . 1 tf 62 65 W 72 N 522 » 3700/3751 11 - -/4321 12 — 43:4 — 43:1 — 43:8 a=> «8» 43:9 -- 43:7 - 43:5 - 541 4311/4311 1 512 0/1100 1 521 0/3000 1 M*421 0/1456 -zl.o. 1 Pk'21 zl.orn.: 1 zl.d„: 2 12 1 1221 zl o 0 o 12491C) — Mísy: zX © o • Poklice: Pk 12- -/4210 Datování: jehož ráz (obr, 4 1 :9) typické hodobý lohy stával 13«, v o di© ještě a dobu s až poli a fázi který d© 3 a naznanuj© 1 6 0s t © l e t í s už v J 0L i p p © r t města Ansiedlungen O o. během um den dno 41:0 (©br hrnec pak 43:10 se o 41:1), značkou (obrc 41:11). Další nálezy 4 jde dlou- ukazuji, průběžné Podle dvora (1871, o osídlení městský byla této dvůr patrně války, Ružovka". po­ správ 291,296,468), třicetileté Hof že historických 15.století vinicemi0 Kolem alespoň zpustošení 2b, místech je hradištní., džbánu 12 ca co nejstarší pozdně fragment těchto zástavba; áe Typologicky souborp ©d žovka je pro 41:8 i další když uvádí Nálezy Rfl- pítéž umožňu- 104 jí nyní posunout počátky osídlení těchto míst zpět až do 13„stoletle C Nálezy z území města, bez údajů Nádoby 6 „ 1-4, 10 a 14 jsou ze sbírky J.Kerna (nuz. Lito č0 H 0599c, 6591 , 6586, 6588, 6592 a 6573), k 5, 4 se vztahuje poznámka "Bauopferfundgefass". Nádoby Č. 6-9, 12, 15-17 a 19 (muz. Lit. č. 6504, 6510, 6507, 6528, 6511, 6562, 6505, 7572, 6540) jsou ze sbírky býv. litoměřického Stadtmusea, bez údajů, ale s největší pravděpodobností též z území města. K džbánu č. 11 (nuz. Lit« č a 6576) pat­ ří poznámka: "Fur das Kreismuseum 5 Gefasse u.Scherben, 1 1 0 1 0 0 8 0 6 8 6 6 1 ''; jde zřejmě o nějaký větší nález z doby 2,světové války, dnes už neidentifikovatelný. Džbán č, 18 (auz. Lito č. 6554) publikoval 4-Kern (1928,33,Abb.12:1); nalezl se v "Abfallgrube beim Stallichenbau". ks Hrnce: H 11 1 1 0. H*221 orn0o./t. 0/03 511 0/03 1 521 1 521 211 1 371 0/0 0/03 3200/24004 231 24 1 723 0/3300 1 821 Pohár: Ph 12 1 Džbány: D 11 12 12 u. d. obr. — — 13 1141 35:8 — — 13 35:9 22 11 22 0/3100 42 82 13 12 35:11 35:7 36:5 46:7 46:3 H* 511 0/3400 11 1131 36:9 1 D 221 0/31104 •m s » 12 44:2 1 1 121 211 4820/4742 0/31103 11 11 11 11 44:1 44:3 - 105 - 22 1 412 0/37374 12 11 4 4 14 31 41 42 65 1 211 0/33004 — 12 6 7 s.9 1 н'372 0/2205 12 23 33:6 1 d 'h i 0/45205 — 11 36:8 52 23 45: Є 71 81 1 533 0/4322 1 533 4100/4322 42 4910 22 45:4 1 542 4411/4323 42 22 45:5 1 533 0/3743 82 13 46:10 - 3.3. 106 - LITOMĚŘICKO BÍLÍ KOSTELECc okr. Litoměřice Vozová cesta zkracující serpentýnu silnice do Pohorskae sběr K.Kubáta» 30.6,1971: Džbán: 1 z 1.o .d '5519 orn. 0/3120p po 12 cm, muz. Lit. př.č. 184/17o obr. 46:8. BROCNO» okr. Litoměřice Poloha "Kukuckstrichel"» bez údajů: 1 zi«o.H 622p orn. 3700/-» muz. Lit. sb.J-T č.1103. !8BZÁNKY 0 okr. Litoměřic© Východní svah vrchu SoviceB bez údajů; daroval J.Hrou­ da do Školy ve Vetlé 1.4.1917» odkud převzat v r.1957: Džbánek D 63; o.D'521» orn. 0/31004» u.42B d.23, p.12, v.118 mm, po 85 mm» muz. Budyně 6.1797, obr. 67:8. ČERNĚVES, okr. Litoměřice Z bývalé českobratrské fary daroval v r.1916 řed.uči­ tel V.Novotný do muz. Roudnice (dnes muz. Lit. dep. Cerněves B 1): 1 zl.0,H'731B orn. 6243/22304, u.71; 1 zl.o.H'832, orn. 0/3100» u.71; 4 zl.o.T 11» o.T"lle orn. 6243; 1 Pk 31» o. ? 8 knoflík 8 . Datování: 4 .fáze. Hrad HÁZMBURK» k.o. Klapý» okr. Litoměřice Dle rozboru D.Menclové (1972, 350 n . ) tu nejprve po­ stavena na počátku 14„století tvrz a teprve po r.1335 hrad; jiní datují stavbu již do 2.poloviny 13.století (Sedláček 1923»4? Tomas 1972»18„32). V r„1346 měl zdejáí správce pro hrad objednat u českolipských hrnčířů stavbu několika kamen (Kostka 1911, 187—bez udání pramene)«, Něk­ dy v průběhu 3.čtvrtě 16.stol. byl hrad opuštěn a k r . 15 8 6 je už nazýván "pustým zámkem". Vrch samotný je zná­ mou archeologickou lokalitou s nálezy od neolitu až do doby hradištní (Zápotocký 1965.288). Nálezy středověké keramiky jsou odtud zatím nečetné (muz. Lit. č. H 6746 6750-1, 6962, 7090): ks orn.o./t. po obr. 2 1 16 61:15 61:16 14 61:17 26 61:18 Hrnce-zl.o.: H'513 717 1 0 1 812 1 0/3300.5 0 /- Mísy-zl.o.: M #2 2 1 1 /- 3730/01 Kachle komorové: 1 zl.čelní plochyp Ik.: část oslí hl^vy a architektury (patrně z výjevu Klanění), p.cihlový, zadní strana hlaz.; 70 x 80 mm 0 obr. 89:19. Dtto, Ik.: část lomené pásky s perlovcem; p.cihlový, zad­ ní strana hlaz.; 45 x 35 mm, obr. 89:20. Dtto, Ik.: postava muže, rostlinný motiv; p„tm.zelená až hnědá poleva, zadní strana hlaz.; 95 x 95 mm, obr. 89:18. HORKAp k.o. Křesím, okr. Litoměřice Hájovna "Šebín" při pravém břehu Ohře proti Dubanům. Asi 60 m v. při kopání kanálu v 6 0 . letech, sběr J.Mikuj* “ nálezy zde údajně četné (muz. Lit. př.č.’ 1489/72): 1 * 1 . 0 . 1 1 * 6 2 2 , o r n . 0 / 3 6 5 0 4 , po 3 0 c m . HOSTENICEj, Samota s 0 od okr o Litoměřieó sv.Kliment bývalého kostela e® K 1): Pozdně h r a d i š t n í 1 zl.t., Hrad 0 orn„ © 1 sběr na poli Múry), (muz. Lit. dep. Hosteni- 112, orn 0 3100/-; zl.o.H 3100, HRÁDEK počátcích arcibiskup nou polohu osada 9 0З Л 9 6 7 keramika (HELFENBURK )„ k o 0 „ hradu zpráv. kdy patřil H a n u š i Ďšték, k r á l o v s k ý m ský (zaniklá panstvím, Očko Z V i za v dnešní ledně D.Menclová jeho a zřejmě pro jeho výhod­ Vlašimi, arcibiskupskými vedlye Z a něho hrad v y b u d o v á n zjistila byl, stejně jako blízký tomto roce jej koupil praž­ z Helfenburka Jan mezi není o. Litoměřice Stál již před r.1375, Rašovice, statky Roudnicí a Blíže- Jana z Jenštejna byl poloze. S k l á d á se tedy - jak pos­ nástupce (1972,420 n.) - ze dvou časové i stavebně odlišných c e l k ů ; vnitřního jádra, založeného na vrcholu p í s k o v c o v é h o hřebene a vnějšího opevnění. Hrad se stal centrem panství - Hoštku a B l í ž e v e d l y . P o Ještě v r . 1 5 9 1 j e u v á d ě n byl opuštěn 1878; a A.Sedláček Nálezy. ké čištěna V (J.Kern, viděl 7 z hradu Ein kam. se zámku byl v se a nalezly d e Buch nalezených v MNEC odtud a tehdy předměty - které a dnes jsou nezvěstné srv. Zápotocký 1971,32; železné - Bohmen II 1895,72 zde aus v byla ta­ různé předměty - kach­ opravován 4 fl N r . 3 3 / 2 2 dostávaly vlastnící hrad Liběšicích deutsches zprávy panství (F.Bernau liběšickérau ostruhy koulí však anonymní rolník, na jako Přitom koule, přešel do panských rukou. " z á m e k " , krátce poté však r.1431 96-104). 1.1887-9 Materialien Á.Paudler, k 1923, studna, le,, k a m e n n é byly u l o ž e n y dle připadl 9 vsí a 2 městečka - čítajícího hradní zřejmě i do studni). Nálezy dalších rukou - tak 18 1895, 391 byl "ostruhy, kopí v Rašovicích a podobné staro- 109 iitnosti^. V 1,1966-8 se asanačních prací ujali severoeétí trampové a pod vedením historika litoměřického muzea Fr.Fišere s velkou obětavostí vyčistili a místy i 5 opravili značnou část hradu. Náležitá pozornost přitom byla věnována též záchraně a evidenci nálezů, Do muzea v Litoměřicích mohl být proto z této akce předán bohatý soubor nejrůznějších předmětů středověkých i novověkých,, především však keramiky. S nálezy z Hrádku byla veřejnost seznámena na výstavě, otevřené v muzeu 24.11.1967 (Fišer 1972, srv. též M.Hoznauer: Na trampském Severu, Plamen 10 1968, 65-73). Středověká keramika se nalezla celkem na 8 polohách (srv. obr, 2 0 ). Vypálení, materiál: jednotný, shodný s levínským (srv. Levín 1), tj. v naprosté převaze jemnozrnný, s pís­ čitým ostřivem o průměru zrn menším než 0,2 mm. Povrch je převahou bělošedý, hojné je černé zbarvení od otevřeného ohně. 1. Hradní studna (hl. 62 m) Byla zčásti čištěna již v minulém století. Při čiště­ ni v 1,1967-8 se v bahnitém nánosu mocném více než 8 m (tj. v hl. 55-62 m) nalezlo 3735 zlomků a fragmentů kera­ miky i množství dalších předmětů: mosazné pečetidlo maji­ tele hradu Viléma Ilburka z Ilburku, husitský haléř, mo­ sazná rolnička a jehlice, přeslen, šachová figurka, hro­ ty kopí, šipky, ostruhy, třmen, hřeblo, udidlo, podkovy, éást drátěné košile, srp, sekery a další tesařské a kame­ nické nářadí, nože, lžíce, háky, řetězy, dřevěné palice a paličky, hřídele, okovy a další bednářské výrobky, ka­ menné koule, žernov a zlomky brousků (muz. Litoměřice č, H 11001-11300 a přcfc. 59-60, 108, 134/67). 110 Keramika: к@ Hrti€©»2 leo e: н'їзі 3 142 1 372 4 387 304 1 2 421 4 1 423 3300/3400 0/2700 16,2.x 52:5 52:1 /— 0 /0 5370/0 /» 3700/- 14 2.14,2.16 52:3 2.x + « в42 12,18„2.х 52:4 16 24 20 3000/» 16,х 2 3701/3000/3100 2 0 ,2 2 3701/3100 3701/4131 26 2 о24,26 7.12,6.14. 3 018,2©е7.х 3 24 9 0 /- 0/04 5 3000/3700/- 3 4 3701/3700/3100 6 /- 18,х 5.12,3.14, X + и. 1 2 3.14,16,18,X 52:6 52:7 2.16,3.18 16,2.18 2,18,20,X 16,18,X 3 0 1 3000/- ж 2 аг.16 1 3701/3000/30004 2 3701/31004 52:8 2.18 + Шої 2 12,7.14,4.16 9 25 0 /- 20 2 2 612 52:2 24 2 1 611 obr. /« 0/3000 2 432 ро 0 1 1 431 О Г П . О . /t. 2 3700/4232 ,1 2.24 2 .x ♦ ta.1 2 52:9 - Ill 615 5 621 14 і 4 622 /0 /- 12,5.14,3.16, 5.x 3700/- 1 0/3100 0/3300 2 3700/3300 1 3700/33004 0 /- 11 13,3.22,z 0 3.16,2.18,3.x 2.14,2.x 20 2.16 16 52:10 52:11 12,5.14,8.1®, 4,18,0.20, 4.22,2.24,28, ЗО,42.x + 2 3 4 0/04 3100/05 3700/05 1 u.2 ♦ 2 , 1 ti.42,1 и.52 14,16 18,22,2® 52:12 4.22 31 3100/- 14,16,5.18, 5.20,4.22, 5.24,12.x 1 3300/3700/- 2 2 ІЗ 12,8.14,1®, 1 4000/- 2.18,20,22, 4.23 24 1 3700/3100 14,20,2.22, 2.24,26 1 0/3120 20 2 3300/3300 3700/3300 2 0 4 52:13 ,ж 2.16,2„х 2.16 1 3300/3400 3300/3740 52:15 52:16 2 2 52:14 1 3700/4131 2 2 © 112 631 0/0/1200 6 1 2 0 ,2 2 ,2 4 ,3 .x 2 2 3100/3300 2.18 3700/3400 3700/3500 26 16 52:18 3700/3640 3000/3650 20 24 „х 52:19 52:20 2 1 1 1 2 9 0 /- 6 3700/3700/3100 1 3700/3300 3700/3400 1 1 723 2 2 3000/3701/3100/05 в til 3 .2 0 ,2 .2 4 ,2 8 16 0/- 2 0/1200 2 0/1300 34 , x 18,32 3,1 4 ,4 .1 6 , 18pX 5 ,1 6 ,2 2 18 18 52:21 16 2 , 1 2 , 4 . 1 4 , 3 . 18 , 2 . 2 0 , 2 . 2 2 , 2 4 «* 2.x 52:22 18pX 1 6 ,X 2 2 ,2 6 ,4 .x 6 3000/- 3 3700/3701/- 2 .2 4 ,2 8 1 3000/1100 3100/1300 20 22 1 0/3400 16 26 3 1 1 821 831 2 851 1 1 1 1 1 3701/3653 0/31005 0/3100 52:17 16,22,24 14 + u . 4 2 2 , 1 6 + u . 123 0/- 1 0 ,2 .1 2 ,1 4 , 2 .1 6 ,3 .1 8 ,2 . X 0/05 0/31005 14 12 52:23 52:24 52:25 52:26 52:27 1X3 Džbány i 1 D 71-o.? zl.o.D 500 4 1 8 511 3 521 522 3 0 3 533 542 -/4331 x ♦ u.414910, (1,23 53:28 /3000/- 4 0x 4750/4311/4341 ,1 2 ,6 .x 3.10 53:2 3700/0 /- 12,14,x 53:6 0 X 1 0 12,2.16,20,5.x 14,2.x 18,x 2 3000/3100/- 8 3700/- 3 3700/3630 2 3711/3400 0 /- 2 .1 0 1 2 53:3 53:5 1 3000/4750/- 7.10 13 53:8 53:4 1 4232/0 18 + d.234950 53:12 3 4 3000/4050/0 32,2.x 2 .2 2 ,2 .x 28 53:9 1 7 3.16,2.18,3.x 3.20 53:1 lllsy: M ll-o.M'312 z I . o .m ' 2 1 1 2 2 1 1 321 1 0/04 0/04 Pánve: *l.o.p'2 i 31 4 3 6243 6241 41 *1 .držad­ la 3 nožky 2 62434 1 6141 3 6231,6243, 6372 X - 1 14 - Poklice: Pk 12-o„Pk 21 knoflík 1 18 53:19 16 zl.o,Kk 23 Kahany: Kh 1=o.Kh 11 1 zl0o.Kh'll zl„d,12 22 12 138.116 + do 22 54:18 Zvláštní tvary: výlevka trubkovitá nízká, priVněr 47 mm; část trubičky obloukovitě stočené, pr»\mér 22 mm, odlepené od okraje nádoby,, Zlomky ornamentované: ke 575 2 3 orn. 01 05 obr . - 1J00 ks 3 orn. 3730 6 3 3735 37354 obr. 53:23 11001 1200 53:10 53:13 2 3 3740 3852 53:22 53:15,17 53:11 1 3 1300 2200 3 4131 41325 53:21 53:24 1 1 2210 2503 53:14 1 14 42454 4311 53:25 3000+2d.20 3100 l 74 43114 4321+2.d.23 54:2 54:3-5 31004 31005 17 4 331 4335 54:6-8 3 31 8 80 125 36 4 4 39 13 21 3110 3300 33004 3400 53:16 53:20 2 4 1 21 54:1 54:9 4341+l„d„22 4361 4411+1.d.20 +2.d o23 54:10- 115 - 1 4419 3600 1 4500 1 1 4750 62414 4 3650 3700 37004 3 3710 1 1 6242 6275 4 34004 l 2 3 53:18 ks Dna: var. ks 1 d„ 1 © 15 Ucha: var. u.ll 113 12 54:13 54:14 3 1 1 0 13 12 34 1 1 124910 1 13 2 1 2 2 1 0 22 1 22 41 414910 7 83 70 73 1 42 51 29 4 52 71 23 82 3 23 22/23 ©0 219 1 Zlomky atypické: 1730 kse Kachle s pravoúhelníkovým ústím: 4 zl.o. a 6 zl.den kruhových s miskovitým dnem lemovaným svazkem soustředných kruhů. Kachle komorové: Zlomky čelních ploch« Ik„: slepé žebroví a kružby (obr. 54:19-23) @ nohy zvířete - koně ? (obr. 54:24). Kamenina: Pohár s uchem: tělo válcovité« k okraji a dnu slabě roz­ šířené« okraj oblý; orn„ : dva pásy ze čtyř (nahoře) a pě­ ti (dole) řádků hluboce vkolkovaných růžic; dno slabě za- t a ž e n é p odříznuté; p.šedý, místy žlutavý, lesklý, na lomu svétle Šedý, v. 163 mm , obr. 54:15. Loštické poháry : 1 zl .o.: nízké hrdlo slabě rozevřené, odsazené 2 žebérky; p .hnědý s charakteristickými puchýřky a kaménky, na profilu Šedý, po ca 60 mm, obr. 54:17. - Dtto, po ca 100-120 mme obr. 54: 16. 2. "Sklípek " pod pěší brankou, ze spodní černé vrstvy (muz. Litoměřice př.č . 106/67): ks Hrnce-zl.o. H'391 621 po obr. 1 6242/11004 8 55:5 2 3300/3700/1200 2 .2 2 4.22 55:1 55:2 3700/3600 0/36504 18 28 55:3 3700/3761 3700/3400 24 55:4 4 1 1 622 723 1 811 2 1 Džbány: D 72-o.D'542 orn.o./t. 0 /- 20 2.14 4750/4321 9 55:6 1 4321/- X 55:7 1 3730/- X nožka 1 6241 Poklice: zl.o.Pk * 2 1 1 zl.o. D 540 část Mí Sy4Zl o0 o M'2 0 0 Pánve: 22 zl.t. knoflík 3 2 3 1 - 117 Zlomky ornamentované: orn. 04 ks 20 ks 4 orn. 3652 (55:8) (55:0) 6 12 0 0 3 4 3000 1 3656 3730 13 3 3100 31004 3 7 37324 4321 3110 3400 8 2 4325+d.23 6243 ks Ona: var. 2 4 Ucha: var. u.52 d. 0 1 1 (55:10) ks 3 1 2 1 2 2 7 Zlomky atypické: 127 ks. Kachle s pravoúhelnikovým ústím: 10 zloO. 3. Střepiště pod dolní bránéu (nuz, Litoměřice př.ě. 138/67): Hrnce-zl.o.: H'421 431 432 611 615 621 ks orn.o./t. po 5 1 1 1 1 1 7 1 2 1 0/3700/0/3100/0/3000 4000/41317 0/3100/3700/3100/3400 14,16,3.x 16 16 16 18 18 18,2.20,4.x 20 2.x 16 .0 8 622 711 722 723 Džbány-zl.o.: D*521 522 533 5 3 2 0/ 3100/3700/=* 1 1 2 3700/3100 3700/3100-2206 0 /» 1 i 0/3000 3100/3300 20 16 1 1 0 /0/- X 18 i 20 2 3700/ 3730 0/- 1 3700/3I00 3 2 3700/3850 1 0/«» 20,24 p3.x 3.x 0/- 24 »28 18 26 2.x 55:11 55:13 2.x X 3.18 2.9 55:21 55:14 Mísy-zioflu : 11*200 Poklic®: zlBo 9Pkř13 '21 22 23 2 1 3 1 6 sloto Zlomky ornamentované ks 209 9 9 orne 04 2 05 ( 7. kachlů ? ) 1100 1 2 1200 1300 2 ks 2 5 1 12 3 orn, 34004 3640 3653 37354 4132 55:19 1 - 2840 3 17 57 5 6 3 6 119 - 1 4154 3000 3100 2 4320 4330 3110 3300 33004 3400 1 Ucha: var. u.42 52 (55:15,16) 1 2 6242+2854 1 6242+2856 Dna: var e ks 00 3 4340 6242 (55:17,18) (55:22) kg 1 de 1 2 1 22/23 32 1 ©0 @4 2 Zlonky atypické : 65© ks» Kachle komorové , s prolamovanou čelní plochou : 54:26). (obro ! 2 zl. Kachle hrncové , s kruhovitým ústím: 3 zl„o. (@br0 55:20) Kachle a pravoúhelnlkovým ústím: 253 zl»o, a zloto 4. Hradební ochoz a) Úsek u dolní brány (muz. Litoměřice př oěo 138/67): k® Hrnce- zl.o. : H 142 1 Mísy-zlo©.: M 210 orn„o»/t0 /- x 1 3400/- X 2 6231/05 1 6241/05 0 Pánve: zl.o*P 11 1 2 po obr o 120 Poklic©: г 1 «о.Pk 2 2 zl.t. 1 1 • Zlomky ornamentované e orn. ks 1 2 1 2 3 ks orn. 04 05 2 1 3100 3400 2854 3000 3 6241 Zlomky atypické: 144 ks. b) Střední úsek ochozu severní hradby (muz. Litoměřl co př. 6 . 142/67 a é. H 11293): Hrnce- zl.o.: Н'431 615 621 622 orn.o./t. 2 0/1300 4 0 1 3100/0 /- 16 12.2.18.20. 2 2 ,2 .x 34,x 1 3700/0/3100 1 3700/3700 2 2 2 3100/- 2 2 4 3100/4050 55:25 1 3100/- 4.30 18 28 55:26 7 2 632 633 1 711 obr. po ks 1 /- 0/310© 0 /- 2.16 14,16,18,x 55:24 18 ,x X 1 3100/0/3100 18 18 2 3700/3530 2.24 1 55:23 55:29 121 4 723 0 /- 3.18,x 3100/0/3100 3100/3630 0/05 18 2.18 33 2.30 55:27 55:30 /- 2.14 55:31 1 3100/- x - 2 3300/3100 55:28 500 3 X 1 /0 /- 18,x 3.x 10 55:32 1 0 1 2 1 835 2 Džbány-zl.o.: D'511 522 2 0 0 lllsy-zl.o.: m '2 0 0 /- X Poklice: zl.o.Pk* 1 2 2 2 2 3 23 3 zl«t« a Zlomky ornamentované: ks orn. 44 04 ks 2 orn. 37054 37304 8 05 3 1 11 0 0 6 4 36 12 0 0 1 3731 3754 1 4315 10 4320 2 2 3000 3100 3 31004 2 433© 1 3110 5 3 3300 33004 1 4340 6243 6243+04 7 3400 8 6243+2856 10 55:33 122 36305 1 5 6245+04 1 3650 Dna: var. Ucha: var • ks u.ll 123 2 2 d. 1 1 22 14 1 2 00 32 42 51 ks 1 \ Zlomky atypické: 528 ks. Kachle komorové: 1 zl.čelní plochy» Ik.: štít se dvěma zkříženými gotický mi klíči; p„vnitřní stěny hlazený, šedorůžový, průměr 84 mm 0 obr <, 54:27. 1 zl.o . kruhového ústí komory» průměr 1 2 0 mm. Kachle s pravoúhelulkovým ústím: 14 zl. o* a zlet.0 zčásti s žebérkem na vnitřní stěně. Kamenina: 1 zlot„0 vně tmavohnědá matná poleva. 5. Jižní úpatí věže,, kout pod skalami na velkém par­ kánu (muz. Litoměřice» neinv.): orn.o./t. po 1 6241/- 621 1 3100/- X X 732 1 6241/3100 X ks obr. Hrnce-zl,o.: H'U2 Zlomky ornamentované: ks 2 orn. 3000 1 3753 Zlomky atypické: 2 ks. Dna: var. d. 0 2 2 2 ks 2 1 123 6. Skalní plodina pod věží. nad horní bránou (muz. Litoměřic« př .6. 144 -5/67 a č. H 11295-9): ks Hrnce: H 24-o.H*621 část zl.o.H 311 4.22 1 1 4 3 1 423 431 orrno./t. P® obr. 3100/13004 +3100 0/0/3100/- 19+u.52,d.22 56:9 3701/3000/2000 3701/3300 1 3 2 4 0/3701/3701/36324 1 14 3700/42317 0/- 12 18 2.18,2.x 20,2.24 22 56:1 56:2 24 16,2.24 18,24 56:3 56:4 4.24 56:5 X 56:6 10,4.12,6.14, 3.x 9 2 611 621 3100/- 3 3701/3701/33004 1 4000/- 6 0/- 10,14,16,20,5 •x 14, x 56:7 3.14 56:8 12 2.12,18,3.x + u»42 622 1 4 0/- 4 0/2200 14 2 2 3 2 0/1300 3100/3700/3100/11004 28 4.16 4.16 7.16,20,3.22, 56:1© 3.x 2.24 3100/1300 2.20 3.22 3100/3100 2.16 56:11 124 723 Džbány: D 61-o.D'522 D 71-o.D 542 zl.o.D 515 522 1 2 2 7 3100/3110 3700/3300 20 2»18 0/3700/3400 2.x 7.16 + u .42 56:13 l 3 0/3100/05 X 3.22 56:14 3700/4255 56:15 18 12 + u.424911 57:1 56:16 2.10 část M 2 541 3.12,3ol8 1 10 3100/4150 20 10.x 13 1 3000/4750/- 15.x 3700/3100 2.8 1 4 4411/4610/4321 0/3000 10 10 56:19 2 3711/- 10 56:20 9 3300/04 9.18 1 2 3400/- X 56:21 56:22 4000/- X 1.x CM 2 4 0/— 12 «H • 542 4610/4326 4810/^1000 0/3700/- 6 1 540 56:12 16 + u »42 4.24 1 4 711 3.24 3701/3100 3100/31004 3700/31004 3 56:17 56:18 Mísy-zloo.: M'312 Pánve: nožky 4 držadla 4 1 125 Poklice: zl.o.Pk 13 21 10 22 33 knoflík 2 3 x 10 1 zl.orn.: vně 04, vnitř. 3700 8 2 3 zl.těl 42 Kahany: ks po Kh 1 62 12-14 Koflík či kahan 7: zl.o. 1 Zlomky ornamentované: orn. ks 353 04 2 16 05 1100 x + u.412 (uvnitř očazený) ks (56:23) 2 orn. 3410 3 3 3600 3631 3642 9 7 11004 1200 1 2 3 1 2100 2200 8 48 3730 4320 1 96 50 22 2830 3000 3 14 4325 4 17 13 2 3100 31004 (56:24) 3656 4340 3 18 4400 4361 3120 3300 8 4750 88 6200 33004 10 6300 3400 (56:25) (57:6) 126 - Dna: var. d .12 22 Ucha: var . u .12 124910 ks 4 42 424910 ]1 5 52 62 623 2 (57 ;4 ) (57:2.3) ks 23 16 88 2 00 62 3 1 1 (57:5) Zlomky atypické: 858 ks. Kachle komorové: 1 zl.levého dol.rohu, Ik.: nohy postavy: 9 zl.čelních ploch p Ik.: rostlinné motivy, žebro, provazec. Kachle s pravoúhelníkovýra ústím: 170 zl.o. a zlot. 7. Vrátnice u horní brány (muz. Litoměřice, neinv.): ks orn.o./t. po Hrnce-zl.o .: H'312 431 551 621 622 1 2 1 1 1 0/0/3100/» 0/0/1200 10 16,X 20 X 14 3100/» 28 26,28 2 3100/» 20,x 1 3000/3300 X 1 3100/» X 1 2 723 0/- Džbány~zlo o o: D'522 Misy-zl»o.: M'200 127 Pánve: 1 1 nožka zl.OoP 31 6244 6 341 Poklice: 2 4 z l . o . P k 21 22 knoflík 2 5 3 zl.t. Zlomky ornamentované: orn. ks 16 1 2 1 6 6 2 2 orn. ks 04 05 1 1 3653 37354 2210 2830 2 4 4320 4330 3000 3100 1 3 4400 6241 3410 3600 1 6243+3100 Ucha: var, u.12 42 424910 Dna: ks var. ks 2 1 d.22 00 4 10 1 Zlomky atypické: 134 ks* 8. Skalní plodina pod "dílnou" (muž, Litoměřice, bez 6,): ks Hrnce-zl.o.: H'391 392 1 1 Orn.Oo/t. po 6240 6243 X X 128 1 3700/0/1300 X 28 1 1 0/3100/3100 3300/3700 551 1 5 X 18 14 5.14 500 1 1 Kahan: zl.dna 1 423 1 723 Džbány- Z1.0 • • D *522 Zlomky ornamentované orn. ks 04 17 8 3 3000 3100 31004 1 3300 4 0/0/3100 3000/- • • Ucha: var. ks u.22 1 X X 1 5 orn. 33C04 37004 1 1 2 4100 4320 6241 ks Dna: var • do 22 ks 4 00 6 Zlomky atypické: 86 ks. Kachle s pravoúhelníkovým ústím: 3 zloOo Datování, interpretace Keramika z výše uvedených osmi poloh na Hrádku před­ stavuje bohatý a tvarové i chronologicky výrazný soubor, čítající celkem 8774 zlomků a části (z toho 611 okrajů hrnců - H ) . Její statistický rozbor (srv. PA 69 1978, v tisku) ukázal, že v typech okrajů mají naprostou pře- - 129 ~ váhu vůdčí formy 3.fáze, tj. z 2. a 3Dtřetiny 15„století. Okrajů 4 „fáze je už méně; jejich výskyt zde je ve shodě s historickými zprávami o opuštění hradu někdy po r.1591. Téměř úplnou absenci okrajů starších, charakteristických pro 2.fázi lze odůvodnit tím, že jednotlivé nálezové po­ lohy leží na ploše zastavěné až v mladším stavebním obdo­ bí (srv. úvod), že tedy při asanačních pracích byly od­ straňovány vrstvy a nánosy pocházející až z doby po roz­ šíření a zvelebení hradu za Jana z Jenštejna. Již při charakteristice materiálu bylo řečeno, že se shoduje s levínským. Také jeho tvarová a ornamentační skladba nebrání v předpokladu, že jde vesměs o nádobí do­ dávané sem z blízkých levínských hrnčíren. Cizím importo­ vaným zbožím je kamenina z polohy 1 (hradní studně). Vál­ covitý pohár zdobí dekor charakteristický pro výrobky z Dreihausenu (Falke 1907) a dva zlomky loštických pohárů jsou spolu se zlomkem z hradu Košlálova nejsevernějšími doklady výskytu této moravské kameniny v Čechách (srv0 posledně Měřínský 1969, pro Čechy Skružný 1972). V poměru k hrnčine tvoří kamenina na Hrádku skutečně jen nepatrný zlomek nálezů. Že loštické poháry, stejně jako kamenina importovaná z hesenského Dreihausenu, představovaly u nás zboží exkluzivní, módní, používané výhradně v interiérech vyšších vrstev, ukázal už Scheufler (1964, 349) a nálezy z naší oblasti to jen potvrzují. HROBCE, okr. Litoměřice Statek p.Havránka. Při bourání starého domu v květnu r *1891 tu nalezeny středověké kachle, z nichž čtyři pře­ do hist. oddělení Nár.muzea (č. 144023, 144014. 144005): dány Kachel komorový, Ik.; sv.Jiří bojující s drakem, v pravém r°hu klečící princezna; p.okrově hnědý, zadní strana hlaz., 130 - černá; 200 x 200 nun, okraj komorový olámaný,, zach.v. 60 mm, obr0 69:6. Dtto, Ik.: sv.Jiří bojující s drakem* v levém horním rohu písmeno M gotickou minuskulí; chybí větší část pravé po­ loviny čelní plochy* komora olámaná; p.žlutavě hnědošedý, zadní plocha obloukovitě hlazená* černá; 195 x 195 mm* obr. 69:5. Dtto* Ik.: Zmrtvýchvstání (nezjištěn). Dtto - odlitek čelní plochy* Ik.: rytíř s kopím a štítem na koni proti postavě šaška (čerta ?) s obuškem ve vzty­ čené pravici; ca 210 x 200 mm. obr. 69:4. Hrad HňÍDELÍK. k.o. Blíževedly. okr. Č.Lípa Blíževedly, pův. Blížebydly. náležely pražskému bis­ kupství a patřily - podobně jako Hoštka - k významnějším bodám na dálkové cestě z Prahy na sever, do Lužice. V r. 1290 obdržely právo trhu. Jižně od osady byl na nevelkém pískovcovém suku postaven hrad Hřídelík jako sídlo biskup­ ských purkrabí; prvá zpráva o něm je z r.1334. Později hrad i s městečkem patřil k helfenburskému panství. Opuš­ těn byl snad po r.1420 (Sedláček 1923.303; Šimák 1938.705). Zlomky pravěké a středověké keramiky se odtud dostaly již v r.1903 do sbírky H.Ankerta (muz. Lit. č. H 7084-6, 7089 a Blíževedly dep.č. 1). J.Kern (Materialien II, Nr.82) o nich zaznamenal, že se nalezly při stavbě dřevěné restaurace na hradě a že Ankertovi je daroval majitel Pietsch, od kterého jsou i 2 zlomky v býv. úštěcké sbír­ ce darované v r.1911 (muz. Lit. č. 10155-6, srv. Jarschel 1930,79,83. obr. na str. 100 a Zápotocký 1672,76). Posled­ ní nálezy jsou z předválečných let, ze sběrů děčínského E.Kunerta (muz. Lit. př.č. 134/71). Vypálení, materiál: zčásti tmavé, zčásti světlé (srv. obr.). 131 ks orn.o./t. po obr e Hrnce: н із -zleOeH 343 zl.o.H'251 421 422 431 522 551 -V'"';-..-' 1 1 0/1300 1710/- 1 0/32004 1 1 1 0/04 0/1100 0/0/- 1 12 61:1 38-40 9 61:2 61:3 14 14 61:5 61:4 X 15 61:6 61:7 1 3200/vnitř. 22 61:8 1 1 3100/3100 3701/4232 18 28 61:9 61:10 Džbán: zl.o.D*312 1 0/- X 61:11 Hísy-zl.o. м 'ііі 221 1 1 0/04 26 42 61:12 Kahan-zl.o. zl.orn. 1 5 0/0 -/04 1 1 -/37004 -/62414 dna d.00 4841/3000 9 61:13 d.22 61:14 2 Zlomky atypické: 16 ks. Datováni: pozdně hradištní až 2 •fáze; podle nálezů možno usuzovat na založení hradu ve 13.století. CHVALÍN, okr. Litoměřice Nádoba s pokladem mincí z doby šmalkaldské války (Reichertová 1959,253l, obr. 12): Dibán 0 81, o .d '551, orn. 4311/4620 o v.22 cm. Datování: kolem r .1547. 132 - JENČICE, okr. Litoměřice Náves. Průkop pro obecní vodovodp hloubený v šířce 1 ra při vých. straně silnice do Košfáiova. V úseku mezi hostincem a pomníkem padlých,, proti statkům ěp. 3 a 5, zachycena v d. ca 23 m vrstva tmavohnědé drolivée slabě kamenité hlíny o síle až 75 cm, bez patrného zvrstvení. Ze severní části profilu této vrstvy v d. 4,5 m (11-15,5 q od okraje pomníku) zčásti bagrem vyhozeny, zčásti z profi­ lu - a to z celé mocnosti vrstvy - vybrány zlomky středo­ věké keramiky; ani zde však nebyl ve vrstvě patrný žádný objekt ani zásah. Profil v místech nálezu: 0-40 cm vozov­ ka silnice, 40-125 cm žlutošedý kamenitý jíl, místy hlini­ tý, 125-200 cm kulturní vrstva, níže žlutošedý jíl - pod­ loží. Srv. zprávu o průzkumu 1804.1972 v muz. Lit., nále­ zy uloženy tamtéž pod př.č. 1523/72. Vypálení, materiál: jemně písčitý, jednak žlutavě bí­ lý až bělošedý, jednak cihlový, několik zlomků i šedých a modravě šedých. Vnější stěny většinou očazené. Na něko­ lika zlomcích cihlové barvy j© povrch lesklý, slinutý. po obr. 0/- 20 X 63:1 63:2 0/0/25023 X 14 63:3 63:4 1 1 0/- X X 63:5 1 2 3700/3400 X 2x 63:6 20 63:7 x 63:8 ks orn.o o/t. Hrnce-zl.o.: H'l41 221 371 1 1 1 1 421 422 423 0/36304 0/3000 1 0/0/2502 + 1100 1 0/36303 133 431 2 1 1 2 2 1 1 441 535 551 622 711 723 1 Džbány-zl.o.: D'lll ? 533 Mísy-zl.o.: M'221 0/- 2x 0/1100 3700/3100 X 0/25023 0/- 2x 2x 0/3400 0/- 24 x + 3100/3756 3100/- X 1 1 2 1 2 3100/3300 3700/3400 3 0/- 3 3700/- 5 3700/3400 3.11 3x 12 3791/0 X 6274 X 1 63:9 X 63:10,11 63:12 63:13 63:14 X 0/3100/- X 2x x 2x 63:15 63:16 63:17 Pánve: zl.t. 1 Poklice: Pk 21-zl.t. 1 Zlomky ornamentované: k® orn. 13 03 25 04 3 1100 1 2500 X ks 7 orn. 3700 1 37054 3 3730 3750 3756 3834 6 2504 (63:18) 4 2855 (63:19) 1 63:20 134 3 3000 2 3852 9 4 3100 31004 4132 2 33004 1 1 2 1 3 34004 1 36313 36304 1 4 600 6174 3 Ucha: v ar. ks (63:21) (G3:22) 4201 (63:23) (63:24) 4331 Dna: var . ks 13 1 u .22 32 3 1 d .02/3 12 42 52 1 J 22 23 1 2 Zlomky atypické: 143 ks. Datování: fáze 2b - 3a, JEVIN&VES, okr. Mélník Tvrziště na ostrožně nad z.okrajem obce. Někdy v 1. 1962-3 kopal žák L.Černý, syn majitele pozemku, na nejvyšší plošině, kde jsou ještě patrné zbytky zdivá, a to v místech při vnější východní stěně hlavní budovy. Sonda o průměru ca 2 m a hl. 1,5-2 m zachytila zvrstvenou suf, na profilu byly prý zbytky spálených dřev a patrno též několik barevně odlišných vrstev. Nalezl tu zlomky stře­ dověké keramiky0 jichž část jsem převzal 4.12,1071; část však už dříve získal Mudr. M.Florián z Prahy-Libně a prý též jakýsi odborník,, který prováděl průzkum. 0 nalezišti srv. též Zápotocký 1965,212. Muz. Lit. př.č. 265/71. Vypálení, materiál: převahou světlý, žlutavý, jemnozrnný; pouze 1 zl. patří šedozelenému zboží a několik zlomků je tmavých. 135 ks orn.o./t. 2 vnitř. 3200/3230 0/0 /- Hrnce-zl. 0 . : H *316 325 343 3 345 348 1 2 1 361 422 1 2 0/0 /- 522 8 0 0/0 /0 1 /- po obr. 2.16 62:1 3.12 16 62:2 62:3 2.x 24 62:4,5 62:6 X 2x 62:7 62:8,9 2.18 .6.x 62:10-12 Poklice: Pk ll-o.Pk‘’22 zl.o.Pk'22 31 1 4 62:13 62:14 2 Zlomky ornamentované: ks orn. ks orn. 9 01 2 6 35 03 04 8 5 3200 3231 (62:16) 3235 (62:17) 3260 3649 5121 (62:18) (62:19,i 20) 3 30 00 1 1 3100 31003 2 (62:15) Ona: var. d. 1 2 ks 14 Zlomky atypické: 337 ks. Zlomky prejzů. Datování: fáze l-2a. 1 11 130 - Hrad KOŠŤÁLOY, k.o.Jenčice, okr. Litoměřice Po svém založeni v průběhu 14,stoletl (před r.1372) byl po vice než půldruhého století v majetku Kapllřů ze Sulevic. Zanikl až na počátku 17.století - v r.1622 jo uváděn jako pustý zámek Starý Koělálov (Sedláček 1923, 304-7, zde též o amatérských výkopech). Nálezy odtud byly uloženy v býv. třebenickém muzeu (dnes muz. Lit. č. H 9710-60: zlomky nádob a kachlů, č. H 6651-6712, 6961: zlomky kachlů); v posledních letech přibyly jeětě sběry třebenických a teplických Žáků z hrad­ ního areálu (muz. Lit. př.č. 96/72, 1525/72). Vypálení, materiál: jemně písčitý, v naprosté převa­ ze světlý, s odstíny od žluté až po okrovou. Hrnce-zloo*: H 142 371 431 ks orn.o./t. 1 3 14 0/0/- po obr. X 58:1 1 0/3000/- 432 1 1 3100/0/- 535 551 1 3 0/41323 0/- 18 58:5 0/3400 0/- 22 58:6 611 1 1 622 1 3 2 1 631 722 58:2-4 3100/o/3100/3701/- 1 0/3400 22 1 3701/4233 22 58:7 1 C/33155 3100/- 22 58:8 1 - 723 4 0/- 1 1 3100/- 1 H miniaturní 7 137 - 3100/3300 0/3653 0/37305 22 21 58:9 58:10 1 1 3700/3852 20 58:11 1 210C/0 12 58:12 10 0/- 2 3000/- 1 3701/3400 16 58:13 1 2 4311/- ♦ u.524910 58:14 Džbány-zl.o.: D *522 532 538 1 Mísy-zl.o.: M *221 2 4321+ 5212/3700/- 1 3000/3632/04 1 1 3730/3781/- 1 3792/0 Poklice: zl.o.Pk*13 21 1 2 22 knoflík 1 5 2 3 zl.t.Pk 12 1 4 Talíře: zloO.T 11 1 6231 58:15 58:16 40 58:17 58:18 58:19 138 Zlomky ornamentované: orn0 ks ks orn. 03 04 8 1 3400 34 61 1 2 05 1 3630 1100 1 1200 22003 22004 23013 7 1 1 3700 37004 2 32 1 1 1 1 (58:20) 2310 25043 1 1 2512 2810 1 24 (58:22) 1 2 (58:23) (58:24) 1 1 (58:25) 2 5 3000 3100 31004 10 3 42 52 62 4141 4210 4233 (58:27) 4257 (58:28) 42834 (58:29) 6241 6271 6274+2410 (58:30) 9 Dna: Ucha: var • u.00 12 4052 1 (58:21) (58:26) ks var. 3 d.00 12 2 2 22- 23 ks 13 5 7 3 1 Zlomky atypické: 418 ks. Kamenina: Z loštického poháru 1 zl. tvarově nevýrazný; p.tmavohnědý, na vnější i vnitřní straně puchýřkovitý. Kachle s pravoúhelníkovým ústím: 14 zl0o. a další zl.t. Kachle komorové: Zlomky čelních ploch s růz. motivy: hlava Krista (59:20, 21), hlava knížete (59:22), části městských znaků (59:23- 139 -25,28,35), tělo muže a cimbuří ? (59:26), chocholy 7 (59:27), žena s dlouhými vlasy (59:30), stojící muž (59: 3 1 a totožný 59:36), tělo muže v kabátci (59:32,34), draftí hlavy (59:33), zadek koně a strom (60:1), nohy koni (60:2,3), P.Harie s Ježíškem 7 (60:4), nohy klečící posta­ a část stojícího muže (60:5,9)0 dračí tlama (80:6), tě­ lo rytíře na koni s® štítem a kopím (60:7,8), lem šatu vy P.Marie, nohy Ježíška a korunka u nohou další postavy z výjevu Klanění (60:10), různé motivy rostlinné (60:11, 12,21-23), hlava světe® s® skvrnou zel®né polevy (60:14), poprsí šlechtice s částí nápisu GRAF...IN MáNS (60:15), část portálu s jezdcem, totožná s kachly z Pnětluk, Levína a d.lokalit (60:19), Zadní stěna vyobrazených zlomků je hlazená, textilní otisky jsou jen na zlomcích 60:12,19, Kachle výklenkové: Z kachlů korunních s cimbuřím a prolamovanou čelní plo­ chou zachovány fragmenty: cimbuří se zemskými znaky (59: 1,2), cimbuří b figurami hrajících zvířat (59:3,4) a čet­ né zlomky žebroví a kružeb, též části věží s okny (59:5-19, 00:13)e Kachle necičkovité: zlomky s motivem vinné révy (60:16,20). Nástavce: část liliovitého tvaru (60:24); stejnou funkci měly patrně i fragmenty 60:17 (torzo ženské postavy) a 60:18 (široký pletenec). Datování: fáze 2b-4„ LEVOUSY, k0oo Křesín, okr, Litoměřice Hradiště "Šance", pole na západním předhradí, Z® sbě­ rů MUDr Veselkové (muz® Lit, př«če 188/71) pochází mimo zlomků pravěké a hradištní keramiky též několik atypic­ kých zl. středověkých a 1 zl.o.H'431, orn, 3700/-, p„13. 140 LIBČEVES, okr. Louny Bez údajů, muz. Lit. 6. T 173, Z kachle komorového 1 zl.čelní plochy, Ik.: část oblouku renesančního portálu s rostlinným vlysem; zadní strana hlazená; 60 x 45 mm, obr, 66:16. LIBOTENICE - okolí, okr. Litoméřice Ze školní sbírky převzat 28,5,1963 (muz. Lit. 6. H 7793): Džbán D 82, 0.0*61, orn. 4850/31205+6143, u. ?, d.13, p.13, v.256 mra, po 70 mm, obr. 46:9. Datování: 4.fáze. LITICE, okr. česká Lípa Proti domu Čp. 11 nalezl v© stráni za cestou J.šuma "v jámě s jílem a pískem" (muz. Lit. př.č. 50/74): Vypálení, materiál: bélo- až šedožlutý, jemně písčitý. ks orn.o./t. po 6243/3300 6443/3653 6441/04 18 + u.71 Hrnce: H 24-o.11*832 zl.o.H*831 832 část 1 4 1 12 833 853 Mísy: M ll-o.M*312 6441/3100 26 2.20,2.24 6443/3100 20 14,3.16,4.18 20,24,2.x 2 4 6443/3300 2.18 6243/- 18,3.x 1 24 + u.71 1 6243/3100 6443/3100 20 část 4000/1400 28 + u.‘ 141 Pánve: p 11-0. p'l2 p 11-0. p'51 Poklice část 6243/04 část 6243/04 - 18 + tulej 5 18 + tulej 5 e • 20 Pk 31-o eFk*22 část Pk 31-o .Pk 32 část pk 31-o .Pk*x Část X X knofl. 8 + knofl. 8 knofl. 8 Zlomky ornamentované: orn. ks 62434 34 6243+3400+32304 5 Ucha: var. u.71 ks 1 Dna: var. d.22 22/3 23 ks orn. 1 8 6271 62434 9 6243 Datováni: mladší úsek 4.fáze. Hrad LITÝS, k.o. Chobolice, okr. Litoměřice Postaven někdy po r.1420 Zikmundem z Vartemberka, aby byl, podobně jako nedaleká Panna, oporou proti husitskému hradu Kalichu. Obydlen zůstal až do 1.třetiny 16.století. Opuštěn byl po r.1532, kdy jej koupil Kryštof z Vartem­ berka; v r.1544 již byl pustý. Nálezy odtud jsou ze sbě­ rů E.Kunerta z 30„let (muz. Lit. př.č. 134/71) a P.Macka z 1. 1969-71 (př.fc. 1515/72). Vypálení, materiál: jemně písčitý, bělošedý až žlutavý. 142 ks orn,o„/t. PO obr. 3700/0/3700/3100/- 20 2x 63:25 63:26 63:27 2x 1 0/0/- 1 3100/- Hrnce-zl.o«: H *422 423 1 2 622 1 1 2 723 851 Džbány-zloO.: D *500 Zlomky ornamentované: ks orn„ 10 2 04 10 1 3100 (63:30) 31004 31014 3000 1 Dna: var. d .02 22 23 28 X 63:28,20 X ks orn. 1 3 3400 4320 1 3 4421 62 1 63 (63:31) ks 4 1 1 Zlomky atypické: 56 ks0 Datování: 3.-4.fáze. LGUNKY, okr. Litoměřic® fla poli p.Mlynáře, bez bližších údajů: Kachel komorový, Ik.: poprsí mladého muže s korunou, orá­ mované stuhou s nápisem v gotické minuskuli: "rex david propheta summi dei"; ca 20 x 20 cm, obr. 72:10 (dle K.Ro­ zuma 1907-9,25, tab. IV:1); zach. jen kresba čelní plochy 143 - kachle darovaného někdy před r.1907 do býv. muzea v Roud­ nici; dnes nezvěstný. LOVOSICE, okr. Litoměřice 1. U1.Osvoboditelů, dvůr domu čp.199 V r.1958/9 při kopáni jámy pro uzemnění hromosvodu nalezeno větší množství zlomků středověké keramiky a p. A. Novák ze zdejšího domu zde proto výkop rozšířil na sondu ca 2 t5 x 2 m, hl. ca 2 m. Horní vrstvu o síle asi 1 m tvořila navážka, ve které prý nalezeny výhradně stře­ py pravěké (bylanské, laténské). Níže byla vrstva též asi 1 m mocná, mající charakter smetiště, či odpadové jámy; hlína tu měla struktuťu i zápach hnojiště. V ní se nalez­ ly části nádob výhradně středověkých, zvířecí kosti, hrou dy vypálené hrnčířské hlíny a přepálené střepy. A.Novák z nalezených zbytků rekonstruoval řadu nádob a uschoval též většinu zbylých střepů. One 7.4.1971 předal pak celý nález do muzea (muz. Lit. př.č. 162/71). Vypálení, materiál: jemně písčitý, světlý povrch je vypálený jednak do Červenohnědých, jednak žlutavých až bělošedých tónů. barva jádra je shodná s povrchem. Stěny nádob ve výši výdutě jsou silné 2,5-3, 5/4,0 mm. ks Hrnce: H 00 1 zl.o. « 2 zl.o. tl 1 zl.o. И 1 zl.o. 221 hrnec И část H •» hrnec H 0. orn.o./t. H'422 431 3000/0/- 441 0/3100/- 721 431 431 432 432 u„ d. - _ obr. 64:1 — - - — - — - - — 3701/31004 3701/42744 11 32 23 64:2 — > 0/22014 0/22004 22 22 12 64:3 64:4 64:5 144 231 Cl hrnec 421 část 441 611 w « hrnec «9 H M 721 0/1300 ©/3701/31103 0/1100 hrnec Džbány : D 61 džbán •9 62 «1 část Poklic®: Pk 12 i Přesl$ n dvojko nický G 3 C35> — — 64:6 65:1 65:2 65:3 0/1200 -/04 12 12 431 4000/4235 22 12 47:13 3000/36533 -/3632 3730/4234 22 12 22 22 23 • 47:14 65:8 65:7 4000/05 52 22 65:9 knoflík 1 — 521 522 M*611 Pk *21 tm 65:4 65:5 65:6 1 Zlomky ornamentované: ks orn, 64 04 1 ®* 721 0*522 Mísa: M 21 mísa c d 23 23 23 22 část 31 12 3100.6241 Dna: var. d.22 ks 2 23 1 orn .t. 04 04 Zlomky atypické: 33 ks. Hrnčířský odpad: struskovitě přepálený zlomek hrnčířské hlíny„ či kachle,, na vnější straně sv.zelená rozteklá po­ leva, vnitřní strana režná. Datování, interpretace Fáze 3a. Hrnčířská hlína a kazové zlomky ukazují na možnost interpretovat tento nálezový soubor jako odpad hrnčířské dílny pracující zřejmě kdesi poblíž. Místo ná­ lezu leží na ploše středověkých Lovosic, při severní straní 145 hlavní ulic© mezi náměstí® a zápa okrajem obce« Ta sic© získala městské právo až v r.1600, al© jak archeologické nálezye tak zprávy historické dokládají velmi přesvědčivě, ie už od raného středověku Lovosice nebyly běžnou vsí. Labský přístav, poloha na staré zemské stezce a úrodné zemědělské zázemí vedly zd© velmi záhy ke vzniku menší sídelní aglomerace (Zápotocký 1965,269), jejíž obchodně odstředivé tendence působily nedalekým Litoměřicím stálé potíže (srv0 kupř, Tomas 1966B49„52 a d e). Přesto, ž© le­ žely v oblasti litoměřického mílového práva, získala je­ jich vrchnost už ve 14.stol, dovolení mít zde určité ře­ meslníky. Je proto velmi pravděpodobné, že později, v 15, stol., z kteréžto doby je nález z čp.199, zde počet řeme­ sel vzrůstal a že zde tehdy pracoval i hrnčíř, 2, U1.Osvoboditelů Výkop pro plynovod mezi sousoším a budovou MNV, bez údajů; nález předán do muzea 12.6,1953 (muz. Lit. dep. Lovosice B 55): 1 zl.o.H*622, orn. 0/33004, u.42, po 16 cm, obr. 63:32; 1 zl.o.D*523, orn. 3110/4233, po 12 cm, obr. 63:33; 1 Z1.0.M223, orn. 3656/0, po ?, obr. 63:34. 3. Dům "U Koruny" Při stavbě zde nalezeny zlomky renesančních kachlů, z nichž 30 zlomků i větších fragmentů daroval MUDr J.Matiegka v r.1907 do pražského Nár.muzea (hist.oddělení č. 16139-16172). Jde vesměs o zbytky kachlů již použitých, s očazenými zadními stěnami, které patří asi 16 růz. ty­ pům (zlomky z č.7 sem zřejmě přiřazeny omylem, protože na jednom z nich je nápis "Hořovice, 1895, Národopis. výsta­ va ker. 2/254"): 1* Římsové kachle korunní, s cimbuřím, výžlabkové (7 zl.), Ik.: dva květy položené proti sobě mezi dvěma provazci; na zadní straně místy textilní otisk; komora rámová; p. běloáedý až cihlový, na 2 zl„ skvrny trávově zelené pole­ vy; 190 x 180 mm, v ,30-60 mm, obr. 66:3,6, 2, Z kachle komorového (?) levý dolní roh, Ik.: část por­ tálu a poprsí muže s částí nápisu: HpanM ; na zadní straně textilní otisk; p,růžově bělošedý; 155 x 110 mm, obr, 66:1. 3, Zl. čelní plochy, Ik, : část poprsí muže v kruhovém me­ dailonu; na zadní straně textilní otisk; p,růžově hnědošedý; 110 x 95 mm, obr, 66:5a 4, Z kachle rámového pravý dolní roh, Ik,: část portálu a předek koně s nohou jezdce; na zadní straně textilní otisk; p.růžově bělošedý; 145 x 110 mm, v,65 mm, obr, 66:10, 5, Z kachle rámového levý okraj, Ik.: část portálu; p.rů­ žově šedý; průměr 215 mm8 v.63 mm, obr. 66:2, 6, Levý dolní roh čelní plochy, Ik,: část portálu, okraj prstovaný; průměr 135 mm, obr, 66:4, 7, Z kachle rámového pravý horní roh (5 zl.), Ik. : okří­ dlený lev držící věnec, pod ním Část ovál», či kruh, me­ dailonu; p.cihlový; 185 x 110 mm, v.65 mm, ©br. 66:8 (pa­ trně z Hořovic - srv, výše), 8, Z kachle rámového levý horní roh, Ik.: hladký rám a část neurč, poprsí; na zadní straně textilní otisk; p.ci­ hlový; 96 x 60 mm, v »66 mm. 9» Zl. čelní plochy, Ik. : část nápisu ("dia"); p.cihlový; 77 x 65 mm. 10.-15. Z kachlů rámových zlomky s rostlinnými motivy, obr. 66:11,12 režné, obr. 66:7,9 zeleně polévané. 16, Zl. z kachle miskovitého s obdélníkovým ústím, dno kruhové, na vnější straně šroubovice; 142 x 110 nim, v .5 3 mm. 147 LUKOV, okr o Kladno Bez údajAp do býv. muzea v Libochovicích daroval 13.8.1939 akad.malíř J.Zázvorka (muz, Lit. č. L 386): Džbán D 31, 0.0*221, orn. 0/37004, u,?( d .12, p.12, v.19,7 cm, obr. 67:7. MILEŠ0Vs okr. Litoměřice Zahrada St.polesí, vedle zámeckého dvora. Při kopáni jímky v říjnu 1961 nalezeny v© hl. ca 2 m ”v černé písči­ té hlíně” (muz. Lit. č. H 6767-8): Hrnec-část (H 2327), o.11*393, orn. 0/3300 až 34004, u.42, p.23, po 11 cm, obr. 8 3 : 1 1 . Hrnec H 25, o.H*841, orn. 3100/31005, u.7, d.23, p.22, v.17 cm, obr. 83:12. Datování: 4.fáze. MNĚTĚŠ, okr. Litoměřice V r.1912 nalezen při stavbě (muz. Lit. če R 380 - do býv. roudnického muzea daroval stavitel J.Brodský): Z kachle 1 zl.čelní plochy, Ik.: hlava vousatého muže s korunou (?); zadní strana hlaz., černá; p.světle šedý; 90 x 70 mm, obr. 72:9. MSe NNÉ, okr. Litoměřice Ze sbírky místní školy převzaty v r.1962 starší nále­ zy z obce, či blízkého okolí (muz. Lit, č, H 6770-2): Hrnec H 221, 0*11*431, orn. 4000/33004, u.7, d*23, p.22, v.172 mm. Hrnec H 231p o.H*711, orn. 0/31004, u.7, d.?, p.14, v .134 mra. Poklice Pk 12, o.Pk*23, knoflík 3, v . 45, průměr 115 mm. 148 NUČNIČKY, okr« Litoměřic© Hlavní ul. v obci0 průkop pro kanalizaci, sběr J.Gruncla 16.11.1972 (muz, Lit. př.ča 1491/72) : Spodek džbánu (?), orn0 4346, d.23B p.13, obr. 63:35. Hrad OPÁRNO„ k.o. OpárnoD okr. Litoměřice Založen v l.polovině 14,století Smilem zo Vchynic, jenž se v r.1354 piš© "seděním na Opárně". Je-li tato po­ loha totožná s "horou Hrádek" jmenovanou v r„1276 ve smlou­ vě mezi Přáslavera z Újezda a klášterem Celským, existova­ lo zde snad nějaké opevnění již před stavbou hradu. Ten pak zpustl někdy mezi 1. 1502, kdy stál ještě neporušen a 1536, kdy nazýván již "pustým zámkem" (Sedláček 1923, 390-1; Menclová 1972,366-7). V jv.části areálu páláce, v místě, kde se propadnutím klenby sklepa čerstvě utvořil kráter, nalezli žáci velemínské školy na podzim 1962 zlom­ ky kachlů (muz. Lit. č. H 7810-7817): 1. Z kachle komorového korunního (s cimbuřím) horní část a zlomky čelní plochy, Ik. : neorámované plocha se slepou kružbou - kosé čtverce se čtyřlistý; zadní strana hlaze­ ná, komora chybí; p.šedý až růžový se zbytky Červeného nátěru; raax.š. 19 cm, obr. 70:1,3. 2. Z kachle komorového horní část, Ik. : reliéfní kružnice s částí erbu: helm s fafrnochy a klenotem - kráčející or­ licí (?); zadní strana hlazená; komora nízce kuželovitá s okrajem ovaleným; p.běložlutavý; max.š. 195 mm, v.96 mm, obr. 70:10, 3. Dtto, levý horní roh, Ik.: z erbu část fafrnochu a kle­ notu (ocas draka); zadní strana kruhovitě hlazené; p.žlu­ tavě šedý; 110 x 100 mm, obr, 70:12„ 4. Dtto, pravý dolní roh, Ik. : polovina erbu s kráčejícím 0 ptákem (orlicí ?), shod. s klenotem z kachle č.2; zadní strana kruhovitě hlazená; 140 x 100 rame obr. 70:13. 149 - g Z kachle komorového roh s části čelní plochy, Ik,: část rostlinného motivu (či ocas ?); zadní strana hlazená; p.růžově šedý; 85 x 65 mm, obr, 70:7. 6, Z kachlů výklenkových s prořezávanou čelní stěnou: 17 zl. žeber z gotických kružeb; p.žlutobílý až růžový, obr. 70:4-6,8,9,11, Opárenské údolí Patrně z hradu pochází část kachle předaná po r.1946 dr. Fr.Mittelbachem prostřednictvím Z^Hercíka do muz. Lit, (Č. H 6440): Z kachle komorového polovina, Ik.: rytíř se štítem a ko­ pím na koni proti postavě šaška, z níž zachováno jen ucho čapky; zadní strana hlazená: komora nízká, kuželovitá, s okrajem ovaleným; p,růžově okrový, slídnatý; 185 x 185, v,85 mm, obr. 70:2, Hrad OSTRÝ, k.o. Březno, okr. Litoměřice Založen kolem r„1433 Václavem ze Sulevic, který se v r .1436 prvně píše "seděním na Ostrém" a jehož potomci se nazývali Osterští ze Sulevic, Ještě v r.1535 prodává Albrecht z Valdštejna "zámek" Ostrý svému bratru Janovi, za něhož hrad opuštěn; v r.1565 již uváděn jako "zámek pustey Vostrey". Někdy před r.1784 zde jakýsi zedník po­ stavil šenk a též tu hledal poklad, ale "nenalezl jen staré ostruhy a jiné železné věci, které prodal knížeti" (Sedláček 1923,396-7). Nálezy z hradu jsou zatím nečetné. V r«1957 zde žák velemínské školy Rřenčík z Března nalezl zlomek kachle s@ Žižkou (muz. Lit. č. H 6419), o kterém Psal již 0.Votočok (1960,166, srv. též Kouba 1966). Další sběry jsme zde prováděli 3.5.1972 a 6.10.1974 (muz. Lit. Př.č. 1324/72 a neinv.), většinou na příkrých svazích těsně pod vrcholem. Zlomky kachlů s pravoúhelníkovým ústím jsme nacházeli vesměs na svahu j. od bašty (č.12 150 na plánku A.Sedláčka 1923,397). Vypálení, materiál; jemně písčitý, světlý; povrch 1 zl. (orn. 3738) j® hnědý, slinutý. ks orn eo 0/ 1 . po H r nce-zloO.: H"393 1 6274/- 12 431 1 ©/- 14 i 1 3000/0/- X 1 3701/3300 X I x + «.41 1 3100/370J/3650 1 1 3100/3700/- 611 621 @22 631 821 1 1 836 851 1 1 Džbány-zl.o. D* 500 523 558 12 X X X 0/05 16 3000/3000 0/6300/- 20 + «.62 X X o • 1 1 3000/3300 3711/- X 1 3700/- X X Poklic© : zl .o.Pk'22 23 2 1 Zlomky ornamentované; ks orn. 7 04 1 30004 1 2 2 1 ' ks orn. 1 1 3630 37004 31004 3300 2 37354 1 3400 3600 1 3738 4253 Dn®: Ucha: к(ш 1 var. u.12 42 var. d.00 ks i 2 Zlomky atypické i 20 ks. Kachle © pravoůholnikovýia Kachle komorové: ústím: 11 zle©0 ш zl.t. 1 zl.čelní plochyp Ik.s část postavy bojovníka,, nohy a tlama Žižkov© koni; zadní strana hlazená; p.žlutavě §@dý až růžový; 110 ж 100 mme obr. 69:1 (totožný s kachle® z Litoměřie-Jezuitské ul.). 1 Zl.okraje čelní plochy s ne­ urče reliefem. Hrad PANNA, k 0© s i©pčie©e okr. Litoměřice Dl® historických zpráv jd© o objekt užívaný necelá dvě desítiletí od ©a 1421 do p„14370 kdy zbořen krajskou hotovostí (Sedláček 1923,374-5). Známe odtud zatím jen několik bělošedýeh zlomků ze sběru 30o10.1962 (muz„ Lit. č. H 9558-60): 1 zl.o.H*372, orn0 0/-, po 12 cm, obr. 63:36; 1 zl.orn. 04; 1 zl.orn. 3000p obr. 63:37. PLOSKOVICE - srv. SOBĚNICi PNĚTLUKYp okr. Litoměřic® f Patrně z© zámecké sbírky, odkud předán do foýv. muzea v Třebenicích (muz. Lit. č. T 355): kachel rámový, Ik.: renesanční portál ш jezdcem; zadní strana hlazená, ©čazená; p.sv.hnědý, na čelní ploše stopy červeného nátěru; 200 x 200 m a 0 v.52-60 ran, ©fer. 74:1. - 152 - PODBRADEC, okr. Litoměřice Spolu 8 laténskými střepy v jámě nalezen 1 zl.o.H 62a, orn. 3700/4231 (muz. Lit« ě. L 20,4,1935). POPLŽE, okr. Litoměřice Proti vchodu do býv. dvora JZD, ca 40 m západně od kaple na návsi. Při rozšiřování cesty v r.1967 tu nalezeny části renesančních kachlů; do litoměřického muzea je v r.1972 předal J.Mikula. Dle výzdoby patří nejméně osmi typům: 1. Portál s poprsím staršího muže s nápisem "CISARZ KA­ REL"; zadní strana hlazená, očazená; p,sv.hnědý; ca 200 x 200 (zlomky nejméně z 5 kachlů tohoto typu), obr. 71:1. 2. Portál s poprsím šlechtičny; zadní, strana hlazená, p.světle okrový; 185 x 150 mm, obr. 71:3. 3. Portál s postavou ženy v přepásaném šatě; zadní stra­ na hlazená, prstovaná, očazená; p.okrově hnědý; 185 x 120 m m , obr.71:9. 4. Portál s jezdcem (shodný s kachlem z Pnětluk obr. 74:1 i z dalších lokalit); zadní strana hlazená, očazená; p. hnědošedý; pův. rozměry ca 200 x 200 mm (zlomky ze 3 či 4 kachlů), obr. 71:5. 5. Část poprsí ženy a kruhový medailonek; zadní strana hlazená, šedočerná; p.hnědošedý, otřelý; 65 x 85 mm, obr. 71:6. 6. Roh s částí zdobeného rámu a rostlinného (7) motivu; zadní strana hlazená, šedá; p.šedohnědý; obr. 71:4. 7. Z kachle korunního zlomek pravého horního rohu s po1"' kruhovitou lunetou; p.červenohnědý; obr. 71:7. 8. Zlomky čelní plochy dlaždicové, bez okrajové lišty, Ik.: kosá mříž z plochých žeber s rostlinnými výplněmi, zadní strana hlazená, šedočerná; p,cihlově hnědý (1 ment a 14 zl. z neurč. počtu kusů); obr. 71:2. 153 g# 17 zlomků z kachlů neurč8 typu. RADOVESICE? okr. Litoměřice 1. MU strže"? u opukových lomů za obcí nalezen kost­ rový hrob: pohřeb v natažené polozep hlavou k Z? nohama k v, u lebky nádoba? kterou uč. St.Kubát předal 15.5.1923 do býv. muzea v Libochovicích (muz. Lit. č. H 9473): Hrnek H 231? o .h '421, orn. 0/04? u.91? d.13? p.13? v.11 cm, obr. 47:15. 2. V Ohři nalezen a do býv. muzea v Libochovicích da­ rován p.Krejzou 5.8.1904 (muz. Lit, č. H 6980): Z kachle komorového levý dolní roh? Ik. : spodní část por­ tálu a záda postavy; zadní strana hlazená; p.hnědošedý; zach.v. 107 mm? obr. 66:13. R0BEČ? okr. Litoměřice 1. Fr.Uher z čp.282 daroval dne 27.7.1926 s pozn.: "našla se tam při bourání plná pec střepů" (muz. Lit. č. H 6979): Z kachle komorového pravý dolní roh čelní plochy? Ik. : nad spodní lištou provazec a poprsí dámy s čapkou; zadní strana hlazená; p.žlutavě šedý se stopami červeného nátě­ ru; 10 x 11 cm? obr. 71:12. 2. Farní zahrada. Při stavebních pracích ve hl. 180 cm nalezeny zlomky kachlů? předané muzeu 15.3.1966 (muz. Lit. č. H 9570-1? 9574) : z kachlů komorových shodného typu 2 zl.? Ik.: část portálu» při okraji postava; zadní strana hlazená; p.okrový; zach.v. 102 mm? obr. 71:100llo Z kachle komorového korunního? výžlabkového horní část? ik.: cimbuří s kvítky? na čelní ploše dva květy položené Proti sobě mezi širokými provazci; zadní strana hlazená; komora olámaná; p.žlutavě bílý; zach.š. 170 mm, obr. 71:13. ROUDNICE nad Labem, okr. Litoměřic© 1. Náměstí. "V zemi v zahrádce p.Kuželovského" (muz Lit0 č. H 6565 - z býv. třebenické sb„ č. T 55): Džbánek D 72 0 o .d '542, orn. 4 8 1 0 / 4 3 2 1 , n 01 2 t d.23, p.22 v. 154 řnmB obr, 45:7. 2. Husova ul. č.108, dům p.Celerýna "U koruny", pfj úpravách dvora v r„1896 nalezena v hl. 1 m pohromadě skupina nádob; jednu získal řed.Špaček (nezvěstná) a čtyři darovány do býv. muzea v Roudnici (hist„ oddělení NM 60806=st o č „ R»18, n oč o R 329; č. 60805=st.č. R 20, n.č. R 329; zbývající dvě nezvěstné, popsány dle inv<, záznamu- st.č. R 19p22=n0č e R 327,325): Džbán D 31, o .d '231, orn. 0/33004, u 012, d.ll, P» 12, v,122 mm, obr, 67:5. Džbán D 31, o.D'212, orn. 0/31104, u o22, d.ll. p.12, v o138 mm, obr,67:6. Hrnec H 211, orn o 0/04, "hlína šedožlutá" (nezjištěn). Hrnec H ?, orn. 0/1200, "hlína žlutá" (nezjištěn). 3. Klášter augustiniánů, v ambitu (muz. Lit. č. H 6424-st„č , R 375): Z kachle komorového pravý horní rohp Xke : hlava koně s postrojem a štít (3 příčná a 1 kosé břevno); na zadní straně místy otisk tkaniny; p.bělošedý; zach.v. 98 mm, obr o 70:15, 4, Při stavbě mostu v r«1907 nalezena početná kolekce středověkých až novověkých železných nástrojů (Zápotocký 1969,306) a též 2 zlomky kachlů (muz. Lit. č. H 6421, 6423 - srv, Rozum 1907/9, 25, t. 4:2,3): Z kachle komorového pravá strana s částí komory, Ik.: část výjevu Klanění Tří králů; na zadní straně stopy kru­ hového hlazení; p„žlmtavě hnědý; v„!85 mm, obr. 70:14. Z kachle komorového levý horní roh, Ik. : horní část pos^3' vy muže s trubkou; zadní strana hlazená; p.šedohnědý; 155 zach.v.95 mm, obr. 70:16. 5. Dům Horákův, koupený a přestavovaný obchodníkem K.poppercm. V květnu r.1878 tu při bourání nalezli "tříiejdlíkovou nádobu» naplněnou stříbrnými a zlatými penlzi z 13« a 14„století. Svědci nálezu toho » jichž bylo ví­ ce, rozdělili se o peníze« Rozdáváním a rozprodáváním jich, rozšířily se po celém městě." 9 mincí z tohoto ná­ lezu daroval do roudnického muzea R.Purghart a krátce na­ to K.Šloser získal pro muzeum 2 zlaté dukáty Ladislava Pohrobka; datování v prvé zprávě je tedy sporné, nález je spíše až z 15.století (Podřipan 0 z 23,5. a 7 o7 01878)„ 6. Rvačov. V r,1871 přišlo se v domě bednáře Čorného při lámání stavebního kamene na sklípek, v němž "as 10 celých nádob kuchyňských, totiž hrnce, džbánečky a misky. jakož i množství kostí a střepů. Zevnějšek nádob svědčí o tom » že nepocházejí z doby pohanské , ale mnohem pozděj ší." (flip 2 z 1.9.1871). Nezjištěno. 7 . Z území města bez údajů; hist. oddělení NM č. 2779 2783,;2780,2781 (daroval p.Kre jza), 24963 (:z r e1884)» 24925 ,2785 (z r .1884). ks 0. orn.o»/t. u. d. obr. -- -111 93:15 93:16 67:2 67:1 67:4 0Hrnce • H 11 1 H* 344 347 0/32004 42 23 23 42 421 23 23 67:3 23 45:8 11 221 231 1 1 1 713 lil 0/31004 0/31004 231 232 1 1 621 371 0/1300 0/1200 * Džbán • D 71 1 D *542 4610/4321 0/0 42 - 156 - SOBĚNJ.CEe okr. Litoměřic© Mlýnský vrch. Poklad mincí v nádobě,, Při vyměřováni pozemků cis, statku v Ploskovicích měřen též "Býčkovický revír” i k němu patřící Mlýnský vrch. Figurant J.Günther tehdy náhodně nalezl v kamenné suti Hein irdenerg, unglasierter Krug„ in welchem sich viele Hunderte von Silber» münzen befanden. Zugedeckt war derselbe mit einem Stück Leder„ und darauf stand ein tellerartiges Gefáss". (J.HaudeckB MN EC 10 1887„ 304-5)c České groš© z 15» a l.pol. 16.století (Nálezy mincí III 1957„44 - "české groše 16. v ě ­ ku" p J.Haudeck l.c. však uvádí i groše Jiřího z Poděbrad) datují džbán do l.pol. 16.století (Nekuda-Reichertová 19688145B437 D tab. 23:9); druhá nádoba - poklice9 či ta­ líř - j© nezvěstná. V literatuře je nález omylem uváděn pod lokalitou Ploskovice. Džbán D 71 „ o .d '5428 orn. 4610/4321* v.195 mm, hist.odd. NM. SUTOMp okr. Litoměřice Zaniklá osada Chvalovic© patřila již od 120století pražskému Svatojiřskému klášteru, zrušena byla v 19.sto­ letí. V melioračních sondách na katastru obce směrem k Vlastislav! nalezl L.Drahoš zlomky středověké keramiky šedohnědé a žluté barvy (K«Reichertová0 nálezová zpráva čj.6333 v pražském AÚ)„ Na připojených tabulkách vyobra­ zeny : Hrnce - z l o O . : 1 H 251; 1 h '344„ orn. 0/01; 1 orn. 0/3100; 1 H'4319 orn. 3700/-; 1 H*622B orn. 3701/3851; 1 H 622p orn.?; 1 h "7219 orn.?; 1 h '723, orn. 3701/3100. - Džbány - zl.o.: 1 D*522p orn. 3300/». - Poklice - zl.o*: 1 Pk*21. - Zl.orn.: 1 zl.orn. 3656 (?). Dále zde zlomky uch a den. J 57 Tvrz ŠEBÍNP k,o. Levousy, okr, Litoměřice Založena snad již Půtou ze Mšeného před r.I279. V r O 1350 ji vlastnil Jan ze Šebína a poté připomínána ještě několikrát. Dle A.Sedláčka (1923,26) zpustla patrně již během 15.stol., r.1550 jmenován "Šebín zámek pustý". Z nálezů odtud známe jen několik zlomků nádob a kachlů ze sběrů c.k. rady Žáka (muz. Lit. č. H 6938-52): ks orn.o./t. po obr. Hrnce-zl.o. : H *353 1 0/- X 61:19 381 422 1 1 1 1 16 + u.22 16 24 61:20 61:21 431 712 0/2200 0/3300 0/0/- 835 1 1 0/1100 0/- 16 14 15 61:22 61:25 61:24 61:23 1 zl.d.12 s plastickou značkou (kruh dělený paprsky na třetiny - shod. se značkou z Bohušovic: Zápotocký 1965, obr. 61:5), nalezený údajně též na Šebině, je nejspíše ze sousedního slovanského hradiště u Levous. Kachle komorové (obr. 89:21-24): 1 zlačelní plochy, Ik.: tři chocholaté hlavičky - dvě zvířecí a mezi nimi lidská - rámované zřasenou látkou (?); zadní strana hlazená; p.bělošedý, slídnatý; 70 x 70 mm. Dtto, konkávně prohnutý, Ik.: část štítu s kráčejícím lvem; zadní strana hrubě hlazená; p.žlutavě šedý; 123 x 85 umu Dtto plochý, Ik.: pětilistá růže; zadní strana hlazená; P.žlutavě Šedý; 55 x 50 mm. Pravý dolní roh, Ik.: část portálu a postavy, zbytek nápisu ".oANDT GRAFE"; zadní strana s textilním otiskem; 158 p.žlutavě okrový, na okrajové liště a na obvodu komory žlutohnědá poleva; 145 x 120 mm. Datování: 2./3. a 4.fáze. Nález části renesančního kachle naznačuje, že tvrz byla obývána ještě v průběhu 16.století. TÉCHOBUZICE, okr. Litoměřice V obci při hloubení studny; do muzea předal 2.9.1960 J.Kruncl (muz. Lit. č, H 7632-4): 1 zl.o.H 711, orn. 0/4151 či 4251, po 22 mm, obra 61:26; 1 zl.poklice s knoflíkem 6; 1 zl.o. pozdně hradištní. TfiEBENICE, okr0 Litoměřice 1. Náměstí, staveniště nové školy, z hl. 2,5 m (muz. Lit. č. T 27 - z doby před l.sv.válkou): Fragment zoomorfní nádoby - akvamanilia. Zvířecí hlavička (nejspíše býčí) výrazně tvarovaná, s protáhlou tlamou, jejíž nozdry jsou dvěma kruhovými otvory otevřené do duté hlavy; oči ostře vyznačené hl.vpichy a rýhami, obě uši i rohy odlomené, mezi rohy je zbytek kruhovitého otvoru do dutého těla, které se nezachovalo. Orn.: na horní části hlavy hnědou barvou namalovaná větvička a kratší šikmé linky po stranách. P.růžově šedý, jemně písčitý, tvrdě vypálený. Zach.d.118, v.67, š.107 mm. 0bre 51:2a-c. 2. Dům čp.51, bez údajů (muz. Lit. č. H 6787 - ze sb. T): Hrnec H 25, o.?, orn. -/31005, u.42, d a12, p.15, zach.v. 145 mm, obr. 47:12. 3. Dům čp.85 - B,v základech domu Fr.Petricha" (muz. Lit. č. T 350): Kachel rámový, Ik.: v portálu poprsí muže s plnovousem v bohatém šatě; zadní strana hlazená; komora oválná, o.ploše ovalený; p.žlutavě šedý se stopami červeného ná­ 159 těru; 130 x 138 mm, v.komory 32-62 mm, obr. 72:4. 4 . "Továrna, od p.Kraupnera r.1931", bez údajů (muz. Lit. č. H 6792 - ze sb0 T): Hrnec, o.?, orn. -/3110, d.13, p.13, zach.v. 97 mm. F r , 5. Pole "Na pískách", bez údajů; daroval 24.11.1885 Holeček z Třebenic do Náprstkova muzea (dnes NM hist. oddělení č. 13548): Hrnec H 221, o.H'lllp orn. 0/04, u.?9 d.13, p.23, v.118 mm, obr. 68:15. 6. .Bez nálezových okolností (muz. Lit. č. T 215,352): 1 zl.kachle komorového, Ik.: část městského znaku (brána, hradba); zadní strana hlazená, šedá, p.hnědavě šedý; 50 x 70 mm, obr. 72:J. Dtto, Ik.: část konkávního medailonu s rostlinným motivem; zadní strana hlazená, šedočerná; p.sv.šedohnědý; 95 x 80 mm, obr. 72:2. TftEBÍVLICE, okr. Litoměřice Bez údajů (muz. Lit. č.5 50): Hrnec H 11 - hor.část, o.H*521, orn. 0/04, p.23, po 152 mm, obr. 93:17. TAEBUŠÍN, okr. Litoměřice Zahrada kat.č.64, profil příkopu tvrze. Mimo zlomků pozdně hradištních zde naležen též fragment renesančního kachle (muz. Lit. č. H 7047 - srv. Zápotocký 1973,10, obr. 3:1): 1 zl. čelní plochy komorového kachle, Ik.: část lomeného portálu a postavy (rameno a zřasený rukáv); zadní strana 8 otiskem tkaniny, hnědočerná; p.světle hnědý; 70 x 70 mm. ÚŠTÉK, okr. Litoměřice 1. Svermova ul., dům č.149, u vchodu do zahrádky (patrně z výkopu) , sběr 10.10.1952 (muz. Lit. č. H 7062-9): Vypálení , materiál: světlý, bělošedý až šedožlutavý. orn.0 „/t. ks po obr, 2.14 62:29 12 2.17 62:30 62:31 Hrnce-zl.o.: 2 H *211 321 431 1 2 0/0/0/04 Zlomky ornamentované: Ona: ks 7 var. orn. 04 d.ll ks 3 2. Vilová čtvrt, u domu č.219/179 , výkop pro vodovod ca 5 m od rohu domu; sběr 11.10.1952 (muz. Lit. č. H 7049-61): Vypálení„ materiál: zčásti tmavý, zčásti světlý, jemně písčitý. ks orn .0 ./1 . po obr. Hrnce-zl.o.: 0/33004 16 62:22 341? 1 1 0/- X 349 1 0/0/1200 16 14 15,2.18 62:21 62:23 62:24 H*321 1 421 3 511 1 0/04 0/04 1 0/3210 14 62:25,26 62:27 11 62:28 Poháry-zl.o.: H'211 • Zlomky ornamentované • Ona: ks var. 1 4 orn. 01 04 ks 1 d.ll Zlomky atypické: 9 ks. 161 3. Dům proti faře, sběr v r.1961 (muz. Lit. č. H 7828-32): Hradištní keramika: 1 zlot., orn. : hřeben, vlnovky a plastická lišta, obr. 62:32; 1 zl •d.12 s plastickou znač kou (nejasný čtvrcený čtverec, či svastika)• Středověká keramika: 2 zl.modrošedé, zbývající světlé: ks orn.o./t. po obr. 0/04 0/- 10 X 62:33 62:34 14 62:37 1 0/0/- X 62:35 1 0/31005 11 62:38 Džbány-zl.Oo: D'412 1 0/- X 62:36 Poklice: knoflík 6 1 Hrnce-zl .0 o • « 1 H 321 349 1 1 541 542 841 Zlomky ornamentované: ks orn. 1 31004 4. Panský dvůr ("beim Abgraben des Rosler’schen Gartens unweit des Schlosses am Herrnhofe"), v r.1911; muz. Lit* č. H 7108,7113 - ze sb. Úštěk: 1 zl.kachle komorového, Ik.: část architektury a stojící Postavy dvou králů z výjevu Klanění; zadní strana hlazen4* áedočerná; p.tmavošedý, narůžovělý; 123 x 110 mm, ot>r. 69:2„ z kachle část korunního nástavce: vimperk s olámanými b°Čními žebry, na vnitřní ploše horní část postavy s kní 6cí korunou, mečem a žezlem; zadní strana hlazená; p. 0 rově Šedý se stopami červ.nátěru; 152 x 120 mra, obr. 69 : 3 . - 162 - VLASTISLAV, okr. Litoměřice 1 Hradiště, bez údajů (nuz. Lit. 6 . T 186): zl.kachle komorového, Ik.: rostlinný motiv; na zadní straně textilní otisk; p.šedohnědý; 55 x 60 mm, obr. 66:15. ŽITENICE, okr. Litoměřice Z kabinetu místní školy, bez údajů (muz0 Lit. č. H 0786-ze sb. E.Gattermanna): Džbánek D 12. o .d '111 s hubičkou, orn. 0/31004, u.?, d.12, p.22, v.140 mmB obr. 44:6. LITOMĚŘICKO - středověké kachle bez nálezových údajů Kachle komorové ze sbírky býv. muzea v Roudnici n.L.í 1. Čelní plocha, Ik.: Klanění sv.Třl králů; zadní strana hlazená; p.růžově hnědý; 185 x 178 mm, obr. 69:7; (muz. Lit. č. H 6420-R 346), bez uvedení lokality o něm psal již K.Rozum 1024/5,131. 2. čelní plocha 8 olámanou pravou stranou, Ik.: poprsí dá­ my se třemi péry na účesu, mezi dvěma sloupky; zadní stra­ na s textilním otiskem; p.šedohnědý, otřelý; 117 x 108 na, obr. 72:3 (muz. Lit. č. H 6430-R 381). 3. Roh s částí čelní plochy, Ik.: kosá čtvercová mříž s rozetami; zadní strana hlazená, p.žlutavě okrový; 125 x 78 mm, obr. 74:3 (muz. Lit. č. H 6435-R 42). 4. Z kachle výžlabkového spodní polovina čelní plochy, Ik.: dva květy proti sobě položené a zdobený provazec; zadní strana s textilním otiskem, p.okrově šedý; 188 x 80 mm, obr. 75:7.(muz. Lit. č. H 6431-R 350). 5. Dtto, zadní strana hlazená; p.okrově šedý; 175 x 70 o®* obr. 75:8 (muz. Lit. č. H 6432-R 352). 163 0 . Z kachle korunního zub cimbuří ký provazec; p.žlutošedý; 6 66 8 rozetou, níže širo­ x 65 mm, obr. 75:9 (muz.Lit. .H 6434-R 348). Kachle komorové ze sbírky muzea v Litoměřicích: 1. Pravý horní roh s částí čelní plochy, Ik.: městský znak na štítu (hradba pův. se třemi věžemi); zadní stra­ na spirálovitě hlazená, komora kuželovitá, olámailá; p.okrově hnědý; 132 x 125 mm, v.komory 80 mm, obr. 73:1 (muz.Lit. č.H 7111 - předáno z býv. muzea v Lovosicích). 2 . 1 zl.čelní plochy, Ik.: část znaku města Loun - část věže, nad bránou štítek s hvězdou a půlměsícem; zadní strana hlazená; p.světle okrový; 78 x 80 mm; obr. 73:2 (muz.Lit. č.H 7112 - ze sb. Stadtmusea). 3. Kachel římsový, výžlabkový (horní část olámaná), Ik«: mezi dvěma vlysy postava sokolníka na koni; zadní strana hlazená; komora kuželovitá, e kruh.otvorem; p.šedohnědý. černě skvrnitý, na čelní ploše fialově červený nátěr; 160 x 135, v.komory 108, průměr otvoru 97 mm, obr. 72:7 (muz.Lit. č.H 6449 - st.signatura HBr Z"). 4. Středová část čelní plochy, Ik.: dvojice klečících zvířat (kůň, osel ?) patrně z výjevu Klanění; 150 x 145 mm; obr. 73:3 (muz.Lit. č.H 7114). 5. -7. Tři kachle s cimbuřím, římsové, Ik.: slepé gotické kružby čtvercové, kosé; 160 x 175, 190 x 175, 175 x 165 “m . obr. 73:4-6 (muz.Lit. č.H 780 9,644 3,6441). 8* Kachel římsový, výžlabkový, s cimbuřím opatřeným klí­ čovými střílnami, zuby olámané, Ik.: široký provazec 8 akantový vlys; zadní strana hlazená, komora kuželovitá kruhovým otvorem, p.žlutavě okrový; 165 x 170, v.komo- ГУ 125 mm, obr. 73:7 (muz.Lit. č.H 6444). Spodní část čelní plochy, Ik.: část portálu s poprsím ženy v bohatém šatě* pod nímž nápis "SARA"; p.bělošedý, zadní strana černá* obloukovité hlazené se stopami textil­ ního otisku; 160 я 125 mm* obr, 74:4 (muzeLit0 bez 6,), 10« Z kachle rámového část levé poloviny* Xk.: edikula, rostlinný dekor; psokrově hnědý* zadní strana hlazená; 188 i 90, v.rámu 52 mm* ©br0 75:4 (muz.Lit. č.H 6978), 11, Dtto* Ik„: kruhový medailon s poprsím ženy s čepcem; p.žlutavě okrový e© stopami červeného nátěru* zadní stra­ na s textilním otiskem* černá; 232 x 120* v.rámu 84 mm, obr. 75:6 (áiuz.Lit» č.H 6976), 12* Z kaehl© čtvercová čelní plocha* Xk,: sedící postava s mitrou* klíčem a ratolestí (sv.Petr 7) v kruh. nápisu (nečitelném)* níž® štít se dvěma ©kříženými klíči* po stranách andělé* v obou horních rozích věže s cimbuřím; p.hnědavý; 165 x 160 mm* obr, 75:2 (muz.Lit, č.H 6438). 13. Spodní část čelní plochy kachle shodného typu* jako režný kachel z Levína 3 ©br. 32:20* ale v majolikovém / provedení* s pěti barevnými polevami (tunika zelená* ře­ těz zlatý* štít bílý s černou orlicí* pozadí žluté); š.pův. e@ 16© mm* obr. 74:6 (muzjlito č.H 6959). 14. Z kachle čtvercová čelní plocha* Xk.: v rámu s rost­ linným dekorem kráčející lev a část dalšího; 175 x 175 mm*, obr, 75:5 (muz.Lit. č.H 6439), 15. -18. Dva výžlabkové kaehl® (Xk.: dva květy proti sobě a profilované římsy* obr. 75:1*3* muzeLits č.H 6445,6450) a dva kachle komorové' (Xk,: jezdec v renesančním šatě a poprsí muže s nápisem "GEDION"* obr. 74:20§* muz.Lit. č.H 6451.6475) o 165 3.4. ÚSTECKO Hrad BLANSKO, k.o. Blansko, okr. Ústí w sL. Založen až na přelomu 14./15.století, prvně uváděn k r,1401 jako majetek Václava z Vartmberka. ©býván zůstal až do IT.století. V r.1618 jej páni z Bynu prodali Thunům a hrad postupem ěasu zpustl (Sedláček 1923, 323 n., po­ sledně Menclová 1972,291). Nálezy keramiky. Jakousi sondáž zd© podnikl E.Kunert z Děčína v r 0l©35 (zpráva v archivu AÚ čj. 1724/52), tyto nálezy jsou však dnes nezvěstné. V děčínském muzeu je uložen soubor střepů sbíraných zde R.Kastnerem a E.Kunertem v 1® 1927/8 (dep.č. 7,34,42) a další zlomky bez úda­ jů (dep.č. 12,16,20,40,104). Vypálení„ materiál: světlý, jemně písčitý, pouze 1 zlomek patří do skupiny bílé, křídové keramiky. Hrnce-zl.o.: H'382 421 422 ks orn.o./t, po obr. 1 4730/220© 0/- 34 76:2 3701/3701/» 22,24 20 26 76:3 76:4 2© 24 76:5 2 2 1 1 1 1 431 7 5 3700/2200 3000/3100 0/3300 0/3701/- 14 ,x 18,6ex 14,2.24, 2.x 551 1 3000/2200 22 76:6 2 1 3701/2200 4200/- 18,22 24 76:7 76:8 166 - 621 622 711 722 723 31i> Džbány-zl0o0: D *412 ? 521 522 Mísy-zl,o.: M*200 1 1 i 1 1 1 1 1 1 2 2 knoflík 3 18 22 20 a 20 18 3700/= 2 ©/» 1 3100/3100 14 1 4840/3000 vnitř, x 1 1 76:10 76:11 76:12 a 12,14 1 2 76:9 76:1 a 1 1 1 1 1 Kahany: zlodo a 0/~ 0/05 3300/3701/4283 310©/3100/31005 Poklice-zi,o,: Pk 22 2 12 0/« 3000/3700/3100 3701/4131 3701/2200 3701/3700/3100 0/3000/05 0/05 16,18 16 16 24 76:13 22 a 76:14 9 76:15 2«10 76:16 76:17 167 Zlomky ornamentované: ks 17 orn. 04 ks 1 1 1 1100 2400 2 5 1 4 3000 3100 5 1 31004 31005 2 2 311© 3300 1 (78:18) 1 1 2 2 1 Ucha: var. u.22 ks 42 52 1 62 1 Dna: var. d.00 02 12 22 1 6 orn. 33004 (76:19) 3400 4200 42334 4262 (76:20) 4272 4273 (76:21) 4283 4400 (76:22) (76:23) ks 2 5 3 22/23 5 3 23 4 Zlomky atypické: 81 ks. Zlomků celkem: 217 ks. Křídová (bílá, jemné plavená) keramika: 1 zl. z úzké­ ho hrdla džbánu či láhve. orn.: řada vpichů a neurčitelný červeně malovaný motiv. Kachle komorové: 1 zl.čelní stěny, Xk.: část jezdce na koni a předek dalšího koně z výjevu Klanění sv.Tří krá­ lů (tvp shodný s kachlem z Litoměřic-Jezuitské ul.); zad­ ní stěna hladká: 90 x 65 mm (obr. 76:24). - 2 zl.o. ovalené. Kachle s pravoúhelníkovým ústím: 14 zlomků. Datování: fáze 2b-4. SKOROTICE, okr. Ústí n.L. Zahrada domu p.Hanuše v sousedství školy, při nároží silnice do Božtěšic. Při hloubení jámy pro skleník dne 20.IV.1953 nalezen ca 20 m od domu ve hl. 1 m soubor zlo* kú keramiky a zvířecí kosti. Nález pro muzeum převzal J.Strejček, v nál.zprávě R.Lencová poznamenává, že "dle celkové situace šlo o odpadní jámu". Mu z . Ústí n. I*. př KP 19-29/53. Vypálení, materiál : jemně písčitý, světlý. H 27,o,H 393 ks část orn.o./t. 62434 po 13 obr. u.81, d ,23 z 1.o . H '371 7 23 1 1 1 P ll,o.P'l2 čá S t 3100/3855 / -/ * 3701/3854 624 3 20 83:1 83:2 22 u.624941 83:3 83:4 17 83:5 X Kachlo komorově. Zlomky celních ploch 4 kachlů 8 re­ liéfní výzdobou: 1) hlava draka s korunkou, zadní stěna hladká, p.44; 45 x 55 mm (obr. 83:7); 2) zadní nohy a ocas lva, spodní část stvolu z výjevu "Samson zabíjející lva” (shod, s obr. 89:25): zadní stěna hladká, p.13; 90 x 115 mm (obr. 83:8); 3) poprsí a část levého křídla archanděla s mečem (?) v pravici, na vnější straně křídla zřejmě letopočet: 1550, zadní stěna hlazená, p.15; 110 x 110 mm (obr. 83:9); 4) část středové miskoví té prohlubně s rostlinnou výzdobou uvnitř i na obvodu, zadní stěna hla­ zená, p.43; 85 x 125 mm (obr. 83:10). Datování: 4,fáze. Hrad STAKKOV, k.o. Ústí n.L. Vybudován po roco 1316 jako královské léno, zřejmě s úkolem zvýšit bezpečnost labské plavby. Po celé 14.stol* byl v rukou pánů z Vartemberka, před r.1403 jej na krát­ ko získal markrabě míšeňský a později se majitelé často střídali. Koncem 15. a na poč. 16.stol. byl přestavován, při prodeji v r.1615 byl již zčásti pustý a během třice­ tileté války zpustl téměř zcela (Sedláček 1923,34). Nálezy keramiky. Početný soubor středověké keramiky sebral správce hradu Hájek během úprav hradního areálu v letech 1967-70. Bližší údaje chybí. Muz. Ústi n.L., př.č. KP 261/71 (lá.Cvrková, BZO 1971,145). Vypálení, materiál: v naprosté převaze světlý (svět­ le šedý až bělošedý se žlutými a okrovými odstíny), jem­ ně písčitý; jen slabě je zastoupeno vypáleni tmavé, či cihlové. 3 zl. patří do skupiny křídové (jemně plavené, šedobílé) keramiky (obr. 84:1-3) a 1 zl.o. H*422 (obr. 84:12) a několik zlomků atypických do skupiny keramiky zelené. orn.o./t. po 0/3000/- X X 1 4810/3100 12 1 6272/0 ©/— 8 ks obr. Hrnce-zl. o. : н'ооо 200 22 111 231 261 321 7 1 0/3100 1 6 0/3160 2.22,26,4.x 22 12 0/- 14,16,4.x 1 357 361 372 1 1 18 10 84 :1 84:4 84:6 0/3300 3000/- 28 3700/4131 0/- 28 2.14,3.16, 84:7 2.18,11.x 84:8 1 0/- X 1 3100/- X 84:5 84:9 170 37 3 2 3701/- 385 386 1 0/- X 8 4 0/- 2 , 2 2 , 2 4 . 3 . 2 6 , 3 4 , X 8 4 :1 1 4Л0 391 392 393 2 6200/6200/- 12 6200/- 2.18 84:10 + U.I2 2.10 3 .8 ,1 0 ,1 2 ,2 .1 4 , 16,4.x 422 431 513 521 523 531 542 33 0/- 1 2 ,2 .1 4 ,4 .1 6 ,1 8 , 20р 22,23.х 1 10 0/04 3000/- 12 1 4 ,2 .2 0 ,2 2 ,6 .x 9 17 3700/3701/- 2 .1 4 ,1 8 ,2 4 ,5 .x 2 .1 4 ,2 .1 8 ,2 0 ,2 2 , 84:12 1 3700/3100 24,10.x 14 84:13 84:14 1 65 3700/3400 0/- 10 3000/- 2 .1 0 ,8 .1 2 ,1 4 ,2 .1 6 2 .1 8 ,3 .2 0 ,4 2 .x 84:15 14 ,9 .x и .42. 9 3100/- и.52 2 .1 6 ,1 8 ,6 .x 3 27 3700/3701/- X 3.x 2 .1 4 ,4 .1 6 ,1 8 ,2 2 , 26,18.x 84:16 1 4 ,X 84:17 2 3100/3100 1 6 0/3160 0/- 4.20,24 , X 11 1 0/0/- 3 .1 4 ,3 .1 6 ,1 8 ,4 .x 14 7 12 0/- 84 :2 1 , 2 2 84:23 2 .1 8 ,2 0 ,2 4 ,8 .x 84:24 2.16 2 0/0/02 + и.22 12 1 6 ,2 .2 0 ,4 .2 4 84:18 84:19 84:20 - 171 1 1 552 611 1 5 2 2 3 3100/0/3100 0/0/3000/3100/3700/- 20 20 24 84:25 84:26 84:27 12,20.3.x 22,X 12,X 20,24.x 18 1 0/3000 1 2 3100/3700 3700/4154 18 2.24 3700/4251 3700/- 20 615 1 2 84:28 84:29 84:30 30 84:31 622 14 1 3 0/1300 14,18,30,11.x 18 9 3000/3100/- 32,2.x 24,28,7.x 8 3 3700/3701/- 24,2,26,28,30,3.x 24,2,30 1 3 4200/0/3000 36 14,20,26 3 3000/3400 3300/3400 20,26,х 22 3700/3400 3700/3732 2.22,24,2.x 20,22 1 1 3701/3756 3700/4131 22 X 84:32 1 1 3701/4153 22 3700/4154 24 83:33 84 :34 1 4000/4246 3000/4 2 Ы 1 3700/12831 30,31 16 26 1 5 2 ; )о ^ с 0/- 2 + и.62 85:1,2 85 :3 - 632 711 172 - 2 0/— 2 3700/3700/3852 о/~ 2 12 2„38 26,30 30,32 85:4 2 о14,2.16,18,20 2«22,4es 2 721 723 0/1100 14,20 24,6.x 1 3000/- 7 3 3100/3701/- 1 1 9 2 3100/3300 3100/4157 3 0/3852 3.24 0/- 2.12,3.13,22, 43 0/0/3100 18,20,24,4.x 20,2.x 22 24 10,12,3.14 2.10 85:5 2.26,28,36, + и.52 33.x 1 1 0/0/1300 1 1 3100/1300 4000/2200 16 3000/- X и. 004941 34 18 24 16,20,22,24,26. 28,16.x 15 3100/- 2.14,3.18,2.28, 34,36,6.x 4 3700/- 16,18,22,X 2 3701/- 26,X 3 2 0/3100 0/3300 1 1 3100/3400 3700/3400 3 1 3701/3400 3700/3600 30,2.x 2.x 28 18 24,36,х 26 85:8 173 - 3100/3631 0/3642 36 3700/3643 3100/3731 20 8.22 7 0/3852 3700/3852 28,34 + и .004932 24,2.26,28,30,32.x 85:9 1 3701/3852 26 5 3100/3853 22,4.x 1 3700/4153 0/4232 22 1 1 1 8 2 1 2 2 1 50 15 38 2 0/3700/3100/3100 0/0/05-01 3100/+3700/3300/- 20 85:7 85:8 26 + и.62 10,14 2.18 18 2.12,11.16,20, 5.24,26,28,29.x 10,3.32,4.14,16, 26,36,23.x 2х 18,22,24,26,32,X 3.x 21 3100/05-01 3 12 3300/05-01 2.12,4.14,4.16, 2.18,2.20,7.x 16,18,х 14,16,5.20,28,4.x 3 5 9 0/3100 85:13 85:14 18,24,4.x 10,3.16,5.18,4.22, 3700/3701/- 6 85:10 85:11 85:12 85:15 20,22,26,2.x 3100/3100 0/31005-1 3.12,2.16,3.18, 20 + и.81 85:16 -18 5 3100/31005-1 2.14,2.20,24 85:19 1 3 3300/33004 86:1 0/3400 X + U.11 20,28,х 86:2 174 2 3100/340® 18р22 2 3100/3600 0/3636 2.22 23 3100/3650 3100/3652 22,3.x 24 1 4 1 2 1 3100/3755 3 в 3100/3850 0/3852 0/3854 1 831 832 83 в 812 0/3720 14,28 20 3,24 22,3.26,2.28 1 5 3 3700/4142 6200/3100 6300 2.12,14,18,к 18„20»х 1 1 0/3100/- 16 14 3 3700/3100/05 18,2.x 6200/- 86:4 86:5 86:6 28 26 1 1 86:3 86:7 20 14 86:8 10 3.12,14,16,12.x 86:9 Džbány-xl„о.: D *221 222 1 17 2 4841/0/3100/3410 0/- 2.x 12,16,х 86:11 2.11 4.12,4,14,16,10.x 86:12 13 86:10 225 3 3100/- 511 2 19 1 3000/- ж 1 1 3100/3700/- 16 16 1 1 3100/3100 3100/3740 14 18 86:15 7 0/- 7.x 86:16 521 0/- 86:14 + U.21 175 522 1 1 45 4312/4312 12 4710/- X 2.14,35,42.x 13 10 3000/- 0/~ 86:17 CM n® s ♦ 2 17 3 1 3100/3110/3700/0/3100 0/3300 13.x 2.14,16,20,6.x 14,24 22,24,15.x X 0/3400 3100/3400 18 20,X 0/- 2 4311/- 2.x 2.14 7 2 4311/4312/- 4.14,3.x 4311/4321 542 1 2 10 2.x 530/40? 2 3 4311/0/3000/- 12,X 3.x 3120/3700/- 12.x Z2x 4311/- 52.x 561 2 4 4750/6344/6371 2.x 4.12 571 5 4311 5212/4311 5.12 3 0/- 3.x 1 6 2200/3000/- X 6.x 541 8 12 2 52 Misy-zi.o.: М'200 3000/- 86:19 86:20 14,2.x 1 2 2 531 86:18 12,X 86:21 86:22 86:23 86:24 86:25 8.x 86:26 176 211 1 3000/- X 1 3740/- X 221 1 2 4071/0 4152/0 28 2.26 222 1 0/3000/- X 5 2 1 3732/3740/- 1 3755/- 2 2 4000/- 22,4.x 30,34 87:1 87:3 87:4 28 30 20, x 87:5 26, x 1 4032/4034/- 26 87:6 87:7 1 4072/- X 87:8 4252/0 312 d. 13 8 2 2 2.26,30,34,4.x 2.35 vnitř„4950 87:9,10 87:2 87:11 Pánve : zl.t. 1 6200/- nožka 1 40.x 1.x 87:12 52.x 87:13 87:14 Poklice-zl.o. ; Pk'21 40 1 22 52 1 e 23 Knoflíky: 1 2 3 0/- 0/vnitr o3000 0/vnitř.3400 1 .X 4 vnitř.3700 0/- 9.x 4.x 1 vnitr.3100 1.x ks. ks. 14 6 5 1 7 1 7 9 2 87:15 177 *. Kahany: tl.o.Kh'l 5 Zloeky ornamentované: ks 8 20 780 31 6 2 1 14 4 6 1 1 17 2 3 orn„ 02 ks orn. 26C 3400 (84:3) (88:11) 03 04 2 1 34004 36004 05 2000 1 10 3630+3650 (88:12) 36314 (88:13) 1 18 36534 (88:14) 3705+3735 (88:15) 64 2110 21104 (87:16) (87:17) (87:18) 78 3720+3731 3751 2200+3000 22024 (87:19) 1 96 37512 3852 (88:16) 1 3930 (84:2) 2200 22004 2210 2400 24004 (87:20) (87:21-2) (87:23-4] 2400+3000 24104 (88:1) 17 4130+4150 47 6 4230+4250 42314 3 1 2705 (88:2) 2 9 2 2810 2820 (88:3) (88:4) 10 4 7 2830 2854 (88:5) 1 1 2855 2910 1 42322 4262 (88:17) (88:18) (88:19) 2 4272 42724 (88:20) (88:21) (88:22) (88:6) 1 3 42754 42814 (88:23) (88:24) (88:7) (88:8) 5 1 4283 4283-4 (88:25) (88:26) 770 6 3000 30004 110 2 4320 670 28 3100 31004 84 4340 4360 102 31005“1 26 84 4330 4650 (88:27) (88:28,29) 178 50 3 1 180 3 Ucha: var« 3110 3184 3185 3300 33004 4 4780 (88:9) (88:30 -akvamanii 2 (88:10) (88:31 -dtto) 480 6200 6 16 6200+3100 6300 ks orm o var O w„006 11 1 6 6300 426 51 113+4 114 1 1 34 3000 3000 52 28 524 7 4910 1 3000 61 614 3000 1 3 4910 2 2 21 2 3000 4 4910 1 4912 12 124 21 22 224 12 2 32 41 2 3 416 42 1 4 24 Dtia : var „ d „11 12/13 13 62 624 3000 ks orn„ 1 4 6100 (88:1 71 713 7 2 6200 2 4 6100 33 4 716 81 3000 816 1 6200 3 4910 ks orn „ 32 571 var „ 22 22/23 15 6200 5 6200 Zlomky atypické: 8840 ks„ Zlomků celkem: 15419 ks o 23 (88:2 ks orn „ 1 6200 138 2 6200 1 6200 179 Akvamanile zoomorfní: zachován 1 zlomek z horní čás­ ti zvířecí (kravské 7) hlavičky dutée oči naznačené pupíkyP orna červeně malovaný, obr» 88:34. K témuž exem­ pláři patří zřejmě i střepy s orn.č. 4780-1 (obr. 88:30, 31). Kachle s pravoúhelníkovým ústím; ca 500 zlomků» Kachle komorové a výklenkové: 3 sáčky zlomků čelních ploch a komor zčásti režných,» zčásti polévaných. Výběr ornamentačních motivů režných kachlů na obr. 89: králov­ na a část rytíře z výjevu se sv0Jiříin (č.le8), části městských znaků (č.2,9), hlava Krista z výjevu Zmrtvých­ vstání (čo3), část trůnící postavy (Č.10), nohy kráčejí­ cí postavy (č.12), ohyb tlapy lva ? (č.ll), ruka (č.16) a neurč, (č .4,17 )0 kružby slepé (č.6,7„13,14) a prolamo­ vané (č.5,15)o Vodovodní roury válcovité: 4 zl«o.H*723, orn. ©5. Datování: fáze 2a-4. ÚSTÍ nad Labem 1. Lidické náměstí, stavba budovy KNV a) Na jaře roku 1956 nalezly děti v dočasně opuště­ ném výkopu nádoby, které byly předány do muzea a krátce nato zde pracovnici muzea pod vedením J.Strejčka položi­ li dvě malé sondy. Naleziště leží v místě zahrad za do­ my Zámečnické ul.p která byla během přestavby městského centra zrušena; nyní zd© stojí budova KNV a od ní směrem k Mírovému náměstí je park. Sondou I byla rozšířena plo­ cha v místě nálezu a zjištěna válcovitá jáma o průměru 90 a hl. ca 100 cm, zapuštěná do žluté spraše a vyplněná bernou zeipinou se střepy, na samém dně stála pánev. Son­ da II vedena od sondy I v délce 4 m v© směru S-J. V po­ lovině odkryta část sklepa s kamennou klenbou a kolmými stěnami, hl, 100 a š. ca 130 cm, zahloubeného do spraše. - 180 - Na dně celé nádoby, výše pak střepy a zřícená klenba (R, Lencováp nález.zpráva č«8 v muz, Ústí n eL.)s Materiál z výzkumu 8 datem "V,1956M je uložen v ústeckém muzeu, bohužel však byly nálezy z obou objektů zřejmě skartová­ ny a ještě smíchány; níže proto podávám jejich souborný popis o Vypálení, materiál: jemně i hruběji písčitý, převahou světlý (světle okrový až hnědý, jen řídce tony bělavé a žlutavé). Nádoby: ks O, orn0o,/t 0 u„ d. obr. H'311 361 0/04 0/04 22 12 11 11 79:1 79:2 371 431 0/1410 0/31004 12 12 <0 (K 79:3 79:4 Hrnce: H 211 1 1 část 221 69 24 1 1 383 811 6241/2855 0/31004 42 81 13 23 80:1 80:2 1 1 811 821 0/32004 42 42 23 23 80:3 80:6 1 1 Til 717 3100/31005 0/31005 82 -- 23 23 81:1 1 1 811 0/31005 0/31005 42 22 23 80:4 1 1 821 81:3 1 821 1 832 1 1 832 25 821 821 852 0/3222 42 12 ca as 3100/31005 3100/31005 82 22 23 3701/31005 3100/31005 82 42 23 23 80:7 3100/36315 3100/31005 — 82 23 23 80:5 80:8 81:9 181 Džbány: D 00 81 část -/3644 “ část 0 *522 3700/3859 P *11 6244/0 — 22 23 81:8 — 81:7 drž«,5 14 81:4 . Pánve: P 11 1 Celkem 21 nádob«, Zlomky nádob : ks Hrnce-:£ 1a 0 o * H'll2 OrSloOc/to po obr« 1 0/01 10 1 1 3 0 /0/3851 28 18 3 e16 0/04 1© 372 1 1 ©/- 16 79:6 385 2 0/- 14 „20 79:7 311 352 357 371 1 391 431 ©/- 3000/04 2 0/31004 1 53/33004 1 0/2200+ 1400 79:5 79:8 79:22 X 16,X +u042 12 79:23 22 79:15 1 3000/- 20 432 1 3701/4133 28 79:16 522 531 1 1 0/- 24 0/1400 24 79:8 79:10 541 551 2 1 0 /4000/4031 2,16 + u 91 2 79:11,12 24 79:13 552 622 1 " 79:14 79:17 721 < 1 722 1 O/- 1 0/3632 18 22 1 0/3751 0/22034 24 12 79:18 0/3756 16 79:19 182 723 3 3100/05 18,20,22 0/2200 1—4 1 0/3000 26 CD obr. 0/0/0/- 14 18 12 96:44 96:34 96:37 2 ex 24 96:43 16 14 96:49 96:35 2.x @6:36 Hrnce-zl.o.: H'll2 356 I 1 361 431 1 2 1 1 0/3100/0/3200 521 522 535 611 1 2 0/0/- 1 2 3700/373© 0/- X 16ex 96:38 622 2 0/- 1 3000/4241 2.18 26 96:39 96:45 811 1 6271/- X 96:50 812 1 3700/3100 18 96:51 2 0/- Džbány-zloO.: 0*500 2.x Poklice: Pk 12,Elo to zl.o.Pk*13 2 1 X 22 4 4 2 018e2.s 4.x 23 31 1 1 X X 21 2305 96:56 210 - Zlomky ornamentované: ks 2 55 3 orn. ks orn. 02 04 10 3 2 3100 31004 (96:55,61) 1300 1 3400 4151 (96:63) (96:59) (96:64) 1 4173 (96:60) 1 4232 4321 6300 6400 2100 2110 2 2200 1 2706 (96:54) 1 4 2811 (96:57) 1 1 3000 (96:58) 1 Kahany Kh'l • N *— • O c 1 6 ” (96:52,53) m • 1 (96:65) Dna: var. ks d.00 12 4 2 22 2 22/3 11 Zlomky atypické: 341 ks. Zlomků celkem: 490 ks. Zvláštní tvary: 1 zl.o. z hrdla slabě kónického» po 10 cm, obr. 96:62. Tyglíky: 1 zl. válcovitý» silnostěnný» s hrubším 08 - trivem; d.22» po 12 cm» s.stěn 18-24 mm. - 2 zl. z men­ ších tyglíkovitých nádobek silně vypálených» na vnějších i vnitřních stěnách zrnka zelenavě patinovaného kovu. Zlomky kameniny (vnější stěna vesměs kryta světle hnědou solnou polevou, červená malba je vypálená do hně­ dá) : Džbány: 1 zl«©. D 511» ©rn. 0/-» po 12 cm, obr. 96: 40. - 1 zl.o. z hrdla lehce kónického» orn. 01» po ca 9 cm» obr. 96:41. Pohár (s kulovitým tělem ?): 1 zl.o.» orn. : 4 žebra - radýlkový pás, po ca 9 cm, obr. 96:46. Zlomky ornamentované: 1 zl.orn.: pole kolk. koleček s ro- 211 zetkami, obr° 96:42. - 1 zl.orn.: 4790, obr, ©0:48. Ucha; j_ *1. u.524B obr6 96:47. Zlomky atypické; 9 ks, Kachl© © pravoúhelníkovým ústím: 42 zl. Datování; 2 e-4„fáz©. Hrad VLČÍ HRÁDEK u Vlčí Hory, okr» Děčín Popis lokality podal A.Sedláček (1923,127) a posled­ ně F.Němeček (1965,65), písemné zprávy o jejích osudech však chybí. Nálezy keramiky odtud jsou pouz® ze sběrů dr. R.&lose (1960). Vypálení, materiál: U hrnČiny většinou světlý, vně i na profilu bělavý až světle okrový, s hrubším ostřivem (průměr zrn až 1 mm); slabě zastoupena je keramika tmavá a jen 1 střep patří okrově červenému zboží. Samostatnou skupinu zde tvoří, stejně jako na Krásném Buku, polokame­ nina» Její zlomky, pocházející většinou z 1 nádoby,, jsou na lomu černé s bílými zrny ostřiva (průměr zrn až 2 mm), vnější stěna je drsná, jasně fialově hnědá. Zlomky nádob (hrnčína); Hrnce: 2 zl.o. H 521, orn. 0/-, po 16 cm, x, obr» 94:45. - Zlomky ornamentované: 1 zlaorn. 02, obr. 94:46; 3 zl, orn. 04; 1 zloOriu 2700, obr. 94:47. - Dna: 3 zl. d,10, 3 zl. d e12, 1 zl. d.13. - Zlomky atypické: 38 ks. Zlomky nádob tvrději pálených (polokamenina): Hrnce: 3 zl®©. H^522, orn. 0/-, po 18 cm0 obr. 94:48. - Zlomky atypické: 15 ks. Zlomků celkem (hrnčina + polokamenina): 70 ks. Datování: fáze 2a. 212 3.6. SEVERNÍ MĚLNICKO MĚLNÍK Náměstí« bez údajů; muž. Mělník č.3356: Džbán 0 72 - část , 0.0*542« orn. 4411/4321, u .424910, po 10 cm, obr. 45:9. Datování : 3.fáze, patrně levínská výroba. STRÁNKA« okr. Mělník Zahrada domu čp.24 a přilehlé pole« sběr J.Štěpána. Do muzea předala V.Saskové 22.3. 1960 (srv. nálezové údaj« v archivu muzea); muz. Mělník č. 9025 - z celého souboru zjištěna jen část • ks Hrnce-zl,o,: H *354 431 7 4 1 551 orn.o./t. po obr. 0/3701/31004 4.22,24,2 .26 68:1-3 4.12 68:4 14 68:5 0/3300 1 2 3100/3100 3701/31004 18 2 o16 68:6 7 3701/31104 7.18 68:7 1 16 68:8 1 3100/3631 4000/40514 16 3 4 4200/4231 0/42314 3.22 68:9 68:10 4.18 68:11 M*lll 323 1 1 4750/04 26 24 68:12 68:13 Poklice: knoflík 6 1 Mísy-zl.o.: 3100/0 68:14 213 Zlomky ks 4 1 1 Zlomků Kachle ornamentované: ©rn. ©4 Ucha: var. u»12 Dna: k@ 1 var o d 012 ks 3 31004 42314 celkem: 44 ks. komorové: 1 zl. z kaehl© výžlabkového, Ik.: shod. s kachlem z Levina 3e Robé© a dalších lokalit; obr.66:14. Kachle @ pravoúhlým ústím: 2 zl0© 9 Datování: převážné fáze 2b 9 zlomky kachlů mladší. LITERATURA Ankert,H. 1040: Lewin. Eine Reihe kleinerer Aufsätze, zvi otisk z Leitmeritzer Tagblatt, 32 stran. Bernau,F. 1878: Die Helfenburg, MVGDB 16, 227-234, Brosche,W. a kol. 1970: Leitmeritz und das Böhmische Mittelgebirge. Fulda. Falke,0. 1907: Gotisches Steinzeug von Dreihausen in Hessen, Kunst und Kunsthandwerk 10, 295 sq. Fišer,F. 1972: Hrádek, Kulturní měsíčník Roudnice VIII, 2,16. Focke,F. 1879: Aus dein ältesten Geschichts-Gebiete Deutsch-Böhmens I,II. Libverda. Gebauer,E. 1941/2: ttallburg am Reitstein, Kreis Reichen­ berg, Sudeta N.F. 2, 83-89. Hantschel,F. 1897: Prähistorische Fund-Chronik für das Gebiet des Nordböhmischen Excursions-Clubs und die angrenzenden Landstriche, MNEC 20, 1-43, 218-264, 351-373. Hockauf,A. 1885: Heimatkunde des politischen Bezirkes Rum­ burg. Rumburk. Jarschel,J. 1930: Das “Alte Haus" bei Rleiswedel, MNEC 53, 79-83. kavan,J. 1962: Středověké nálezy v Hrádku n.N., AR 14, 268-272. Kern,J, 1927: Vorzeit, in: Leitmeritz - 700 Jahre Stadt, Litoměřice. - 1928: Vorzeitglaube im nordwestböhmischen Volksbrauch, Sudeta IV, 20-39. - 1931/2: Kleinkunst der Reneissance, Heimatbildung XIII* 283-6. - Materialien: 4 svazky rukopisných poznámek v muz. Lito­ měřice . 215 Klos»Ro 1969: Středověká keramika z hrádků zadního České ho Švýcarska,, Vlastivědné zprávy Děčín I960, č.i, 12-19 e Kostka, K. 1911: Industrie, Handel und G@werb@e ins F.Han tschel, Heimatkunde des politischen Bezirkes B.Leipa. Č.Lípa. KoěCáipilo 1965: Město Děčín a jeho správa do 16.století, in: Z minulosti Děčínská I D 77-103. Děčín. Kouba,J. 1966: Středověké kachle s husitskými bojovníky, ČNM 135, 25-34. Landsfeld,H. 1978: Příspěvky k výrobě levínské keramiky v 15.-17.stoi@tí, Litoměřicko 15 (v tisku). Lippert,J. 1871: Geschichte der Stadt Leitmeritz. Praha. Menclová,D. 1972: České hrady 1. Praha. Měřínský,Z. 1969: Přehled typů loštické keramiky, jejich vývoj á datování. Vlastivědný věstník moravský XXÍ, zvi. otisk s.1-77. Michel,J. 1923: Die vorgeschichtliche Funde des Bezirkes Xetschen, in: Heimatkunde des Elbegaues Tetschen 2, 7-92. Benešov n.Plo Nekuda,V.»Reichertová,K. 1968: Středověká keramika v Če­ chách a na Moravě. Brno. Němeček,F. 1965: Loupežnické hrádky a Karlštejny českého Švýcarska, in: Z minulosti Děčínská I, 63-75. Děčín. Reichertová,K. 1959: Středověká keramika datovaná mince­ mi, PA 50, 246-256. - 1962: Doklady středověkého hrnčířství v Levíně u Lito­ měřic, AR 14, 705-710. Rozum,K. 1907/8: Kachle z® XIV.století, Podřipský musejník IV, 25. * 1928/9: Dědek hliněný z Litoměřic, Vlastivědný sborník Podřipska VI, 160. - 216 - Sedláček,A. 1923: Hrady, zámky a tvrze království (eské-. ho XIV. Litoměřicko a Žatecko. Praha. Scheufler,V. 1964: Tvrdé kameniny v české lidové kultuře Český lid 51, 348-357. Skružný,L. 1972: Neznámé nálezy loštických pohárů z Čech Vlastivědný sborník moravský 24, 257-263. Smetánka,Z. 1969: k morfologii českých středověkých kach> lů, PA 60, 228-262. Šimák,J. 1938: Středověká kolonizace v zemích českých, české dějiny I, 5. Praha. Tomas,J. 1966: Vztahy měst Litoměřic a Ústí n.L. v době předbělohorské. Ústecký sborník historický 1966, 47-70. - 1972: Házmburk, Kulturní měsíčník Roudnice VIII, 18,32. Votoček,0. 1960: Husitský kachel z litoměřické reservace, Zprávy památkové péče 20, 165-6. Waldhauser,J. 1971: Archeologický výzkum v severních Če­ chách. Liberec. Zápotocký,M. 1964: Archeologie k zaniklým středověkým osa­ dám na dolním Poohří, Litoměřicko 1, 14-25. - 1965: Slovanské osídlení na Litoměřicku, PA 56, 205-385. - 1972: Příspěvek k osídlení Úštěcka v pravěku a raném středověku, Litoměřicko 9, 67-81. - 1973: Pozdně hradištní nálezy z Třebušína. Otázka opev­ něných sídel z doby rané kolonizace 11.-12.stol. na severním Litoměřicku, Litoměřicko 10, 5-25. - 1977: Slovanské osídlení na Děčínsku, AR 29,521-553« - 1978: Středověká keramika severočeského Polabí. Morfo­ logie a relativní chronologie, PA 69 (v tisku). Zkratky: AR - Archeologické rozhledy. Praha. MNEC - Mitteilungen des Nordbohmischen Excursions-Clubs. Č.Lípa. 217 MVGUB - Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen,, Praha. PA - Památky archeologické. Praha. 218 SEZNAM OBRÁZKU VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN Obr »1. Naleziště středověké keramiky v severočeském Pola­ bí a přilehlé části severních Čech, obsažená v katalogu. Značky: 1 středověká města a městečka, 2 vesnice, 3 hra­ dy, 4 střepiště hrnčířských dílen, 5 nálezy kachlů. - Fundorte mit der mittelalterlichen Keramik im nord­ böhmischen Elbegebiete und angrenzenden Teilen Nord­ böhmens, die im Kataloge enthalten sindo 1 mittelalter­ liche Städte und Städtchen, 2 Dörfer, 3 Burgen, 4 Töp­ fereifunde, 5 Funde der Ofenkacheln. - Seznam naleziš{ - Verzeichnis der Fundorte: 1 Levin, 2 Hrádek-Helfenburk, 3 Střekov, 4 Litoměřice-město. Litoměřicko: 5 Bí­ lý Kostelec, 6 Brocno, 7 Brzánky, 8 černěves, 9 Házmburk u Klapého, 10 Horka u Levous, 11 Hostěnice, 12 Hrobce, 13 Hřídelík u Blíževedel, 14 Chvalín, 15 Jenčice, 16 Jeviněves, 17 Koš£álov, 18 Levousy, 19 Libčeves, 20 Libotenice, 21 Litice, 22 Litýš, 23 Lounky, 24 Lovosice, 25 Lukov, 26 Milešov, 27 Mnetěš, 28 Mšenné, 29 Nučničky, 30 Opárno, 31 Ostrý u Milešova, 32 Panna u fíepčic, 33 Pnětluky, 34 Podbradec, 35 Poplze, 36 Radovesice, 37 Robeč, 38 Roudnice, 39 Soběnice, 40 Sutom, 41 Šebín, 42 Těchobuzice, 43 Třebenice, 44 Třebívlice, 45 Třebuáín, 46 Uštěk, 47 Vlastislav, 48 Žitenice, Ústecko: 49 Blansko, 50 Skorotice, 51 Ústí n.L. Děčínsko: 52 Benešov n.Pl,, 53 Děčín, 54 Falkenštejn, 55 Krásný Buk, 56 šaunštejn, 57 Vlčí Hrádek. Liberec­ ko: 58 Hrádek n.N., 59 Jezdec u Kateřinek, Mělnicko: 60 Mělník, 61 Stránka. Obr.2. Typy a varianty hrnců a příbuzných tvarů - Typen und Varianten der Töpfe und verwandten Formen. Obr.3. Typy džbánů a pohárů - Typen der Krüge und Bechern. 219 Obr.4e Typy mís, pánví, talířů, poklic a kahanů - Typen der Schüsseln, Pfannen, Tellern, Topfdeckel und Lampen. Obr.5. Typyfl podtypy a varianty okrajů hrnců (H'); čísla podtypů v rámečcích - Typen, Untertypen und Varianten der Topfrändern; Nummern der Untertypen in Rahmen. Obr.6. Typy, podtypy a varianty okrajů džbánů (D*), mís (M*), pánví (P"), talířů (T ") a poklic (Pk'); čísla podtypů v rámečcích - Typen, Untertypen und Varianten der Krug-, Schüssel-, Pfannen-, Teller- und Topfdec­ kelrändern; Nummern der Untertypen in Rahmen, 0br.79 Ucha a dna: typy, varianty, ornamentace - Henkel und Gefässböden: Typen, Varianten, Ornamentik. Obr.8. Ornamentace: prvky a motivy skupiny 0 (základní), 1 (ryté) a 2 (radýlkové a kolkované) - Ornamentik: Ele­ mente und Motive der Gruppe 0 (elementare Verzierung), 1 (Ritzverzierung) und 2 (Rädchen- und Stempelverzie­ rung) . 0br.9„ Ornamentace: prvky a motivy skupiny 3+4 (červeně malované), l.část - prvky č.31-37 - Ornamentik: Ele­ mente und Motive der Gruppe 3+4 (rot bemalte Verzie­ rung), 1. Teil - Elemente Nr@31-379 Obr.10. Ornamentace: prvky a motivy skupiny 3+4, 2.část - prvky č .38-42 - Ornamentik: Elemente und Motive der Gruppe 3+4, 2.Teil - Elemente Nr«38-42. Obr.11. Ornamentace: prvky a motivy skupiny 3+4, 3.část - prvky č.43-49; skupiny 5 (plastické) a 6 (polevy). - Grafický kod® Profily: 1 hrnčina s profilem jednot­ ným, 2 hrnčina s jádrem odlišně (zpravidla cementově šedě) zbarveným, 3 kamenina, 4 polokamenina, 5 tuhová keramika. Barva vypálení povrchu - skupiny: 1 tmavá, 2 modrá, 3 zelená, 4 světlá, 5 bílá, křídová, 6 Červe­ ná. - Ornamentik: Elemente und Motive der Gruppe 3+4, 3 »Teil - Elemente Nr.43-49; der Gruppe 5 (plastische 220 Verzierung) und 6 (Glasur). Graphischer Kode. Profile; Töpferware mit einheitlichem Profil, 2 Töpferware mit härtergebranntem, meistens zementgrauem Kern am Profii( 3 Steinzeug, 4 steinzeugartige Ware, 5 Graphittonware, Brennfarben - Gruppen: 1 dunkle, 2 blaue, 3 grüne, 4 helle, 5 weisse, kreidige, 6 rote. Obr.12. Ornamentace okrajů hrnců (H ), džbánů (D*) a mís (M); odvozeno z obecného kódu ornamentace, cf. obr. 8-11 - Ornamentik der Topf-, Krug- und Schüsselrändern; nach dem allgemeinen Kode der Ornamentik Abb.8-11. Obr.13. Relativní chronologie spolehlivěji datovatelných znaků středověké keramiky severočeského Polabí: okra­ jů, tvarů, uch, den a ornamentačních skupin - Relative Chronologie der datierbaren Merkmale der mittelalter­ lichen Keramik des nordböhmischen Elbegebietes: Gefässränder, Gefässformen, Henkel, Böden und Verzierungs­ gruppen. Obr.14. Levín, okr. Litoměřice, stav dle katastrální mapy z r.1843 a poloha jednotlivých lokalit (střepiště na dvoře školy č.44 - 1, střepiště V od domu č.9 - 2, střepiště pod hrnčířskou dílnou v Č.67 - 3, Hradní vrch - 4 - Der Stand nach der Katastralkarte aus dem Jahre 1843 und die Lage der Fundstellen. Obr.15. Levín, okr. Litoměřice. Pohled od tfštěka na masiv Bukové hory (Hradní vrch označen šipkou) a na městečko od severu (uprostřed) a východu (dole), stav v r.1973 - Die Ansicht von Úštěk. Obr.16. Levín, okr. Litoměřice. Střepiště východně od do­ mu č.9 (lokalita 2). Nahoře stav před výzkumem v r. 1957, profil vpravo od silnice. Dole pohled od hřbito­ va přes střepiště k v., směrem ke škole (za hostincem při pravé straně snímku), kde lokalita 1 (stav v r. 1972) - Töpfereiabfallstelle östlich vom Hause Nr.2 (Fundstelle 2). 221 Obr.17e Levín, okr. Litoměřice. Střepiště na dvoře školy (lokalita 1), porušené jámou pro odpadovou jímku. Vý­ zkum v r.1972 - Töpfereiabfallstelle im Schulhofe (Fundstelle 1). Grabung 1972. Obr.18. Levín, okr. Litoměřice. Střepiště na dvoře školy (lokalita 1), výzkum v r.1972. Profily 1=111 a grafy počtů střepů v jednotlivých vrstvách - Töpfereiabfall­ stelle im Schulhofe (Fundstelle 1), Grabung 1972. Pro­ file I-III und die Anzahl der Scherben in einzelnen Schichten. Obr.19. Litoměřice. Naleziště středověké keramiky na úze­ mí města. Stav zástavby kolem r„1843 - Fundstellen der mittelalterlichen Keramik in der Stadt. Stand der Be­ bauung um J.1843. 0br.20. Hrádek-Helfenburk u Úštěka, okr. Litoměřice. Po­ hled na hrad a plán podle A.Sedláčka (1923) s čísly lo kalit středověké keramiky, zjištěných při průzkumech a asanačních pracích v r.1967 (1 studna, 2 sklípek pod pěší brankou, 3 střepiště pod dolní bránou, 4 ochoz hradby, 5 jižní úpatí věže, 6 skalní plošina pod věží, nad horní bránou, 7 vrátnice u horní brány, 8 skalní plošina pod "dílnou") - Ansicht auf die Burg und der Plan (nach Sedláček 1923) mit der Fundstellen der mit­ telalterlichen Keramik, die bei der Rettungsarbeiten im J.1967 festgestellt wurden. Obr.21. Levín, lok.l, profil I, vrstvy (Schichten) 2-6. Obr.22. Levin, lok.l, profil I, vrstvy (Schichten) 7-10. Obr.23. Levín, lokal, profil II+III, vrstvy (Schichten) 2=4. Obr.24. Levin, lok.l, profil II+XXI, vrstvy (Schichten) 5-8. Obr.25o Levin, lok.l, profil XX+IIX, vrstvy (Schichten) 9-10 a objekt B 0 222 Obr.26. Levin, lok.l, objekt A. Obr.27. Levin, 1-7 lok.l, objekt A; 8 dtto, sběr (Lese« funde); 9-12 bez údajíi, sběry Z.Hercíka (ohne Angaben), Obr.28«, Levin, lok.2. Obr.29* Levin, lok.2. Obr.30. Levin, lok.2. Obr.31. Levin, lok.3. Obr.32. Levin, lok.3. Obr.33. Levin, lok.3. Obr.34. Levin, lok.4. Obr.35. Litoměřice, 1-4 lok.20; 5 lok.36; 6 lok.4; 7-9, 11 bez údajú (ohne Angaben); 10 lok.23. Obr.36. Litoměřice, 1-3 lok.l; 4 lok.26; 5,6,8,9 území města bez údajů (Stadtgebiet, ohne Angaben); 7 lok.13; 10 lok.16. Obr.37. Litoměřice, lok.15. Obr.38. Li toměřice, lok.12. Obr.39. Litoměřice, lok.12. Obr.40. Litoměřice, 1-11 lok.li; 12-15 lok.12. Obr.41. Litoměřice, lok.37. Obr.42. Litoměřice, lok.37. Obr.43. Litoměřice, lok.37. Obr.44. 1-4, 5-9 Litoměřice (1-4 bez údajů - ohne Angaben; 5 lok o24, 7 -9 lok.32); 6 Žitenice. Obr.45. 1-6 Litoměřice (1-3 lok. 17, 4-6 bez údajů — ohne Angaben); 7,8 Roudnice n.L.; 9 Mělník. Obr.46. 1-7, 10-11 Litoměřice (1 lok.28, 2 lok.16, 3,7, 10 bez údajů - ohne Angaben, 4 lok.9, 5 lok.35, 6 lok. 7, 11 lok.29); 8 Bílý Kostelec, okr. Litoměřice; 9 Li­ bo tenice , okr. Litoměřice. Obr.47. 1-11 Litoměřice (1-6 lok.21, 7 lok.14, 8,9 lok.30, 10,11 lok.34); 12 Třebenice, okr. Litoměřice; 13,14 Lo­ vosice, okr. Litoměřice, lok.l; 15 Radovesice, okr. Li­ toměřice. 223 Obr.48® Litoměřice*, 1-4 lok®28; 5-17 lok®33® Obr. 49® Litoměřice, 1 lok®6; 2,7,8 Xok,2; 3-5 lok®5; 6 loko8® Obr.50® Litoměřice, lok®5® Obr.51® 1,3,4 Litoměřice (1 lok017, 3 loke10e 4 loke16); 2 Třebenice, okr® Litoměřice® O b r . 5 2 ® Hrad (Burg) Hrádek-Helfenburk, k.o.Rašovice, okr. Litoměřice® Lok®!® Obr.53® Hrádek-Helfenburk, k.o.Rašovice, okr® Litoměřice, Lok.l® Obr.54® Hrádek-Helfenburk, k.o.Rašovice, okr® Litoměřice. 1-25 lok.1, 26 loka3, 27 lok34b® Obr.55. Hrádek-Helfenburk, k.o.Rašovice, okr® Litoměřice. 1-10 lok.2; 11-22 lok®3; 23-33 lok®4b® Obr.56. Hrádek-Helfenburk, k.o.Rašovice, okr® Litoměřice. Lok.6® Obr.57® 1-6 Hrádek-Helfenburk, k.o.Rašovice, lok.6; 7-12 Levín, okr® Litoměřice, lok®2® Obr.58. Hrad (Burg) KošCálov, k®o.Jenčicee okr. Litoměři­ ce® 0br®59® Hrad (Burg) Koštálov, k.o®Jenčiee, okr. Litoměři­ ce® Obr.60® Hrad (Burg) Koščálov, k.o.Jenčiee, okr. Litoměři­ ce «j Obr.61. 1-14 hrad (Burg) Hřídelík, k 0o®Blíževedly, okr. Č.Lípa; 15-18 hrad (Burg) Házmburk, k.o.Klapý, okr. Li toměřiee; 19-25 Šebín, k.o.Levousy, okr® Litoměřice; 26 Těchobuzice. Obr.62® 1-20 Jeviněv©sp okr® Mělník; 21-28 Ůštěk, okr. Li toměřiee, lok®2; 29-31 dtto, lok.l; 32-38 dtto, lok.3. Obr.63® 1-24 Jenčice; 25-31 hrad (Burg) Litýš, k.o.Chobolice; 32-34 Lovosice, lok®2; 35 Nučničky; 36-37 hrad (Burg) Panna, k.o.fíepčice, vše okr® Litoměřice. 224 Obr.64. Lovosice,, okra Litoměřice, lok.l. Obr.65. Lovosice, okr» Litoměřice, lok.l. Obr.66. 1-12 Lovosice, okr. Litoměřice» lok.3 (č.8 patrně Hořovice); 13 Radovesice, okr. Litoměřice; 14 Stránka, okr. Mělník; 15 Vlastislav, okr. Litoměřice; 16 L iběeves, okr. Louny. Obr.67. 1-6 Roudnice n.L„; 7 Lukov; 8 Brzánky; 9 Litomě­ řice, bez údajů (ohne Angaben), vše okr. Litoměřice. Obr.68. 1-14 Stránka, okr. Mělník; 15 Třebenice, okr. Li­ toměřice. Obr.69. 1 hrad (Burg) Ostrý, k.o.Březno; 2,3 Úštěk, lok.4; 4-6 Hrobce; 7 muzeum Roudnice; vše okr. Litoměřice. Obr.70. 1-13 hrad (Burg) Opárno, k.o.Opárno; 14,16 Roud­ nice, lok.4; 15 dtto, lok.3; vše okr. Litoměřice. Obr.71. 1-9 Poplze; 10,11,13 Robeě, loke2; 12 dtto, lok.l; vše okr. Litoměřice. Obr.72. 1,2,4 Třebenice; 3 muzeum Roudnice; 5,8 Litoměři­ ce, lok.20 a kresebná předloha - portrét M.Luthera od L.Cranacha st„; 6 Litoměřice, lok.18; 7 muzeum Litomě­ řice; 9 Mnetěš; 10 Lounky; vše okr. Litoměřice. Obr.73. 1-7 muzeum Litoměřice; 8 Litoměřice, lok.31. Obr.74, 1 Pnětluky, okr. Litoměřice; 2,4-6 muzeum Litomě­ řice; 3 muzeum Roudnice. Obr.75. 1-6 muzeum Litoměřice; 7-9 muzeum Roudnice. Obr.76. 1-24 hrad (Burg) Blansko, k.o.Blansko, okr. Ústí n.L.; 25-31 Ústí n.L.» lok.2. Obr.77. Ústí n.L.» lok.2. Obr.78. Ústí n.L., lok.2. Obr.79. Ústí n.L., lok.l, Obr.80. Ústí n.L,, lok.l. Obr.81. Ústí n.L., lok.l. Obr.82. Ústí n.L.» lok.l. Obr.83. 1-10 Skorotice, okr.Ústí n.L.; 11,12 Milešov, okr. Litoměřice; 13-19 Ústí n.L., lok.l. 225 - Obr 084o Hrad (Burg) Střekov, k.o.Ústí n 0L 0 Obr. 85. Hrad (Burg) Střekov» k.o.Ústí n.L. Obr.86. Hrad (Burg) Střekov, k.o.Ústí n.L. Obr.87. Hrad (Burg) Střekov, k.o.Ústí n.L. Obr.88. Hrad (Burg) Střekov» k.o.Ústí n.L. Obr.89. 1-17 hrad (Burg) Střekov» k.o.Ústí n eL.; 18-20 hrad (Burg) Házmburk, koO.KIapý, okr® Litoměřice; 21-24 Šebín, k.o.Levousy, okr® Litoměřic©; 25 Ústí n.L, - okolí; 26 Ústí n oL 0() lok02 e Obr.90. Děčín, lok.l» 1-7.jámový objekt (Grubenobjekt) - soubor (Komplex) B, 8-15 bez bližších údajů (ohne naheren Angaben) - soubor (Komplex) C. Obr.91. Děčín, lok.l, bez bližších údajů (ohne naheren Angaben)» soubor (Komplex) C. Obr.92« Děčín, lok.2. Obr.93. 1-14 Hrádek n.N.» okr® Liberec; 15,16 Roudnice n.L.» okr® Litoměřice; 17 Třebívlie©» okr® Litoměřice. Obr.94. 1-44 hrad (Burg) Jezdec, k.o.Kateřinky, okr, Li­ berec (č. 42=44 dle Gebauera 1941/2); 45=48 hrad (Burg) Vlčí Hrádek, k.o. Vlčí Hora, okr® Děčín. Obr.95. Hrad (Burg) Krásný Buk, k.o. táž, okr. Děčín. Obr.96® 1-33 hrad (Burg) Falkenštejn, k.o.Jetřichovice, okr. Děčín; 34-65 hrad (Burg) Šaunátejn, k.o.Vysoká Lípa, okr® Děčín® 226 Zusammenfassung Die mittelalterliche Keramik bildet einen bedeutenden Bestandteil der archäologischen Sammlung des Bezirksmuseuau in Litoměřice. Es handelt sich namentlich um die Funde aus der kleinen >tadt. Lovín,die im Ost teil des Böhmischen Mittelgebirges nordöstlich von Litoměřice situiert ist und b ereits im Mittelalter durch das Topforhandwerk berühmt war. Ferner sind grö3ere Fundkomplexe sowie zahlreiche Einzelfunde aus dem Stadtgebiet und aus einer Menge Burgen, Städtchen, Dör­ fern aus der breiten Umgebung von Litoměřice, zu nennen.Der Fundsto.ff, den das Museum soit der Begründung im J.1874 an­ sammelte, entging ziemlich lange der Aufmerksamkeit von Ar­ chäologen und Historikern. Erst oin tieferos Interesse der letzten zwei Jahrzehnte um die Erforschung der mittelalter­ lichen Besiedlung führte zu der Erkenntnis,da3 mit Hilfe e i ­ ner eingehenderen Analyse, die vornehmlich auf eine genauere Datierung ausgerichtet ist, die mittelalterliche Keramik zur erstrangigen Informationsquelle über den Besiedlungsproze3 im behandelten Raum im Verlauf des 13» -17. «Jh., sowie über die nordböhmische Töpferei werden kann. Die vorliegende Ar­ beit wurde im J . 1 9 7 2 durch die Grabung eines Schorbenabfallhaufens in Lovin (Lokalität 1) angeregt. Es konnten hier die komplizierte Schicht?nfolge von Töpferabfall verfolgt und zu­ gleich Funde geborgen worden, die nicht nur zahlreich, son­ dern auch stratigraphisch gesichert waren.Man hat zuerst die Funde aus der genannten Lokalität und aus den übrigen Fundor­ ten in Levin, danach die mittelalterlichen Keramikfunde aus dem Raum von Litoměřice und zu Vergleichszwecken schlie3Üc^ die Fundkomplexe aus den nördlichen und nordöstlichen Nachbargebieten von líští nad Labem, Děčín und Liberec und den1 Kaum nördlich von Mělník bearbeitet, die in den dortigen B®' zj rksmuseen aufbewahrt werden;die Anzahl und Verbreitung al* ler Fundstellen sind aus d» r Karte auf Abb.l ersichtlich*!)1® Analyse diente als Grund Jage zu einem Beschreigungssystem, das die Ausarbeitung eines Kodes sowie die Gegenüberstellung der ausgeprägtesten Komplexe und deren chronologische Einordnung ermöglichte,, Die Schlii3e der Arbeit, die sich die relative Chronologie der nordböhmischen mittelalterlichen Keramik zum Ziel setzte,sind bereits im Beitrag “Die mittelalterliche Ke­ ramik des nordböhmischen Elbegebiets - Morphologie und rela­ tive Chronologie”in Památky archeologické LXIX 1978,171-238, veröffentlicht worden. Der Fundkatalog,auf den die Analyse stützt, ist im vorliegenden Band enthalten, die Fundangaben, don Kode, Datierung und Bilddokumentalion,in manchen Fällen zugleich ein Kommentar oder die historische Deutung des Fun­ des wiedergebend, Im Eingangskapitel, das dem eigentlichen Katalog vorangeht, wird das angewandte Beschreibungssystem kurz erwähnt (f, Details vgl. Pam.Arch.).Zu einigen Fragen über das Töpferhandwerk im behandelten Raum wird die Veröf­ fentlichung der Ergebnisse beitragen, die bei der Grahung einer Töpferlehmgrube in der Nähe von Nr.72 in Levin in der Sommersaison 1976 gewonnen wurden (Lokalität Nr. 5, bisher unbearbeitet).