Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Nazwa Firmy/instytucji

   EMBED


Share

Transcript

Wrocław, 30.05.2016r. www.zim.wroc.pl NZU.3633.1.72.2016.AT Dotyczy: „Przebudowa i remont ogrodzenia terenu Przedszkola nr 96 przy al. Pracy 29a we Wrocławiu – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych”. Zarząd Inwestycji Miejskich informuje, iż zamierza zlecić na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2164), wykonanie zamówienia w sprawie jak w tytule. I. Stan istniejący: Obszar przewidziany pod inwestycję zlokalizowany jest w obrębie ewidencyjnym Nowy Dwór, na terenie Przedszkola nr 96 przy al. Pracy 29a oraz Gminy Miejskiej Wrocław i obejmuje działki stanowiące własność:  Gminy Miejskiej Wrocław w trwałym zarządzie Przedszkola nr 96: dz. 4/3 AM 24 obręb Grabiszyn,  Gminy Miejskiej Wrocław: dz. nr 7/9, AM 24 obręb Grabiszyn,  Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” i osób prywatnych: 4/28, 4/29 AM 24 obręb Grabiszyn,  Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście – Prasa”: 6/6 AM 24 obręb Grabiszyn. Istniejące zagospodarowanie terenu: Na terenie objętym inwestycją znajdują się:  budynek przedszkola,  istniejące uzbrojenie podziemne,  nawierzchnia przed budynkiem przedszkola betonowa,  plac zabaw,  liczne drzewa i krzewy, pasy zieleni. Obszar inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. II. Założenia programowe: 1. Podstawowym celem zamówienia jest uzyskanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i realizacja robót na terenie Przedszkola nr 96 przy al. Pracy 29a, celem poprawy bezpieczeństwa i atrakcyjności terenu przedszkola, w zakresie remontu i przebudowy ogrodzenia terenu przedszkola. 2. Zakres zamówienia szczegółowo opisuje Program Funkcjonalno – Użytkowy. Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Januszowicka 15a, 53-135 Wrocław tel. +48 71 36 07 332 fax +48 71 36 07 331 [email protected] www.zim.wroc.pl 3. Wykonanie robót należy poprzedzić opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy obiektów i wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Podstawowym celem inwestycji, poprzez przebudowę i remont istniejącego ogrodzenia szkoły jest uporządkowanie przestrzeni i poprawa warunków korzystania z obiektu. Zakres inwestycji obejmuje zaprojektowanie i wykonanie n/w robót:  demontaż istniejącego ogrodzenia, 1 bramy wjazdowej oraz furtki wejściowej,  demontaż podmurówki – do poziomu gruntu, nawierzchni oraz jej wyrównanie  montaż słupków w istniejącej podmurówce  wykonanie cokołu betonowego prefabrykowanego systemowego,  montaż ogrodzenia panelowego o wysokości ok.1,60 m (panel)  montaż 1 furtki w ogrodzeniu (od frontu) o szer.1,20m wraz z przyciskiem zwalniającym zamek elektromagnetyczny  montaż 1 bramy wjazdowej przesuwnej  wykonanie oraz montaż w ogrodzeniu tablic edukacyjnych oraz tablic do rysowania w ilości 8 szt.  wykonanie linii kablowej zasilającej furtkę  wykonanie zasilania bramy wjazdowej (bez napędu bramy)  wywóz i utylizacja elementów z rozbiórki  zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów na czas robót,  przycięcia pielęgnacyjne gałęzi drzew i krzewów wchodzących w trasę istniejącego i projektowanego ogrodzenia  zagospodarowanie terenu w zakresie niwelacji na obszarach przyległych oraz uporządkowanie i doprowadzenie do stanu pierwotnego  odtworzenie poszczególnych nawierzchni drogowych (dojścia, chodniki),  uzupełnienie ziemią i obsianie trawą w miejscach po zlikwidowanym ogrodzeniu,  inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,  rozwiązanie wszelkich kolizji z infrastrukturą  wykonanie i montaż na ogrodzeniu tablicy informacyjnej, że projekt realizowany był w ramach WBO 2015  wykonanie oraz umieszczenie tablicy informującej o realizacji projektu w ramach WBO 2015 (w trakcie realizacji robót budowlanych) III. Zakres zamówienia: 1. Opracowanie dokumentacji projektowej – w zakresie koniecznym do wykonania robót budowlano – montażowych, uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy obiektów i wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (jeśli będzie konieczne) Zakres opracowania dokumentacji:  Projekt wykonawczy w zakresie ogrodzenia.  Inne opracowania niezbędne do realizacji robot i zatwierdzenia dokumentacji, w tym rozwiązanie wszystkich kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, zabezpieczenie terenu oraz terenów sąsiednich w rejonie prowadzenia robót na czas wykonywania robót itp.  Uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy obiektów i wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (jeśli będzie konieczne). 2. Wykonanie robót budowlano – montażowych. Zakres robót budowlanych: Ogrodzenie a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: - tyczenie geodezyjne,  przycięcia pielęgnacyjne gałęzi drzew i krzewów wchodzących w trasę istniejącego i projektowanego ogrodzenia,  zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów na czas robót,  demontaż istniejącego ogrodzenia zewnętrznego,  demontaż podmurówki – do poziomu gruntu, nawierzchni oraz jej wyrównanie, b) wykonanie ogrodzenia:  wykonanie cokołu betonowego prefabrykowanego systemowego,  montaż słupków w istniejącej podmurówce,  montaż ogrodzenia palisadowego o dł. ok. 240 mb, c) montaż 1 furtki w ogrodzeniu (od frontu) o szer.1,20m wraz z przyciskiem zwalniającym zamek elektromagnetyczny, Strona 2/7 d) montaż 1 bramy wjazdowej przesuwnej, e) wykonanie oraz montaż w ogrodzeniu tablic edukacyjnych oraz tablic do rysowania w ilości 8 szt., f) wykonanie linii kablowej zasilającej furtkę, g) wykonanie zasilania bramy wjazdowej (bez napędu bramy), h) wywóz i utylizacja elementów z rozbiórki, i) zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów na czas robót, j) usunięcie wrastającego się krzewu w ogrodzenie oraz uzyskanie decyzji na wycinkę (jeśli będzie to konieczne), k) przycięcia pielęgnacyjne gałęzi drzew i krzewów wchodzących w trasę istniejącego i projektowanego ogrodzenia, l) zagospodarowanie terenu w zakresie niwelacji na obszarach przyległych oraz uporządkowanie i doprowadzenie do stanu pierwotnego, m) odtworzenie poszczególnych nawierzchni drogowych (dojścia, chodniki), n) uzupełnienie ziemią i obsianie trawą w miejscach po zlikwidowanym ogrodzeniu, o) wykonanie i montaż na ogrodzeniu tablicy informacyjnej, że projekt realizowany był w ramach WBO 2015, p) wykonanie oraz umieszczenie tablicy informującej o realizacji projektu w ramach WBO 2015 (w trakcie realizacji robót budowlanych). Uwaga! Elementy stalowe pochodzące z rozbiórki (panele ogrodzeniowe, słupki) należy przekazać Użytkownikowi. Linia kablowa zasilająca a) wyprowadzenie linii kablowej z budynku przedszkola ok. 30mb, b) wewnątrz budynku prowadzenie linii kablowej w korytku PCV do wyjścia na zewnątrz, c) w terenie przeprowadzenie linii kablowej pod nawierzchnią trawiastą oraz w części pod nawierzchnią asfaltową. Uwaga! W przypadku prowadzenia kabla zasilającego pod nawierzchnią utwardzoną linie kablowe należy układać w osłonie rury. IV. Istniejące zagospodarowanie terenu: Obszar przewidziany pod inwestycję zlokalizowany jest w obrębie ewidencyjnym Nowy Dwór, na terenie Przedszkola nr 96 przy al. Pracy 29a oraz Gminy Miejskiej Wrocław i obejmuje działki stanowiące własność:  Gminy Miejskiej Wrocław w trwałym zarządzie Przedszkola nr 96: dz. 4/3 AM 24 obręb Grabiszyn  Gminy Miejskiej Wrocław: dz. nr 7/9, AM 24 obręb Grabiszyn,  Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” i osób prywatnych: 4/28, 4/29 AM 24 obręb Grabiszyn,  Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście – Prasa”: 6/6 AM 24 obręb Grabiszyn, Obszar inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zamawiający informuje, że wystąpił do SM Metalowiec oraz SM Śródmieście-Prasa o zgodę na czasowe zajęcie części działek. Spółdzielnie Mieszkaniowe wyrażają zgodę na czasowe, nieodpłatne zajęcie nieruchomości, jednakże należy zawiadomić strony o rozpoczęcie robót i przejęciu terenu protokołem zdawczoodbiorczym. Przedszkole nr 96 przy al. Pracy 29a we Wrocławiu zlokalizowana jest we wnętrzu blokowym. Teren placówki jest w całości ogrodzony – przęsła z kątownika wypełnione siatką na słupkach stalowych w cokole betonowym. Teren jest częściowo zadrzewiony. Od strony ogrodzenia znajduje się trawnik i krzewy. Na terenie objętym inwestycją znajdują się:  budynek przedszkola,  istniejące uzbrojenie podziemne  nawierzchnia przed budynkiem przedszkola betonowa  plac zabaw  liczne drzewa i krzewy, pasy zieleni V. Właściwości funkcjonalno-użytkowe: Zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, należy przyjąć n/w parametry elementów zagospodarowania terenu. Strona 3/7 Ogrodzenie a) ogrodzenie palisadowe o wysokości ok. 1,60 m (panel) b) panele PP02 ocynkowane ogniowo i powlekanych poliestrowo, kolor zielony panel zamknięty od góry i dołu, pionowe wypełnienie ~25x25x1,5 mm, rozstawa zagęszczenia ~110 mm (osiowo), konstrukcja segmentu profil ~60x40x2 mm c) słupki systemowe z daszkiem/zatyczką, stalowe, ocynkowane ogniowo i powlekane poliestrowo, kolor zielony, w rozstawie właściwym dla modułu systemowego, montowane w istniejącym ogrodzeniu d) panele mocowane na systemowe obejmy montażowe e) furtka frontowa palisadowa z zamkiem elektromagnetycznym f) brama wjazdowa przesuwna palisadowa, szer. ok. 4,0m zamykana ręcznie g) wypełnienie furtek oraz bramy jak dla panela ogrodzeniowego na zawiasach regulowanych h) teren po zlikwidowanym ogrodzeniu oraz na styku prowadzonych robót w zakresie ogrodzenia obsiać mieszanką traw w ilości 3 kg/m2, zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Panele – tablice edukacyjne a) Panele w formie tablic edukacyjnych, informacyjnych, tematycznych np. roślin, zwierząt, tablice z obustronnym nadrukiem b) Panele w formie gier i zabaw np. puzzli, labiryntów, liczydła, tablic do rysowania c) Nośnik tablicy trwały – np. blacha ocynkowana d) Tablica w ramie – stalowa, ocynkowana ogniowo i powlekana poliestrowo, kolor zielony, jak dla panela palisadowego, ogrodzeniowego e) Wodoodporny wydruk wielkoformatowy, odporny na działanie czynników atmosferycznych UV f) Wydruk laminowany warstwą ochronną anty-UV i antygrafitti Tablica informująca o realizacji projektu w ramach WBO 2015 zgodnie z załączoną grafiką a) tablica o wymiarach min. 1,5x1 m, z kolorami (zielony RAL 6018, biały) b) montowana w widocznym miejscu, na słupkach stalowych lub ogrodzeniu tymczasowym. Tabliczka informująca o zrealizowanym projekcie w ramach WBO 2015 zgodnie z załączoną grafiką a) tabliczka o wymiarach 300x300mm (duża), z kolorami (zielony RAL 6018, srebrny RAL 9007 i czarny RAL 9005) b) do wykonania na „plexi” Funkcjonowanie obiektu: Obiekt będzie nieczynny w miesiącu lipcu. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych możliwe od 01.07.2016r. VI. Wymagany zakres i forma dokumentacji projektowej: 1. 2. 4. 5. Projekt wykonawczy ogrodzenia Projekt wykonawczy linii kablowej zasilającej Inne opracowania niezbędne do realizacji robót odrębnie dla każdego etapu, w tym rozwiązanie kolizji Zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy obiektów i wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę 3 egz. 2 egz. po 2 egz. 1 egz. (oryginał-jeśli będzie wymagane) Uwagi: 1. Dokumentacja winna być przekazana również w wersji elektronicznej (edytowalnej i nieedytowalnej). 2. Zapis w formie elektronicznej powinien zostać dokonany na płycie CD (DVD) w następujący sposób:  katalog – nazwa „wersja edytowalna dokumentacji”  katalog – nazwa „wersja nieedytowalna dokumentacji”  plik (*doc) – nazwa „zestawienie dokumentacji” 3. W katalogach należy zamieścić podkatalogi, które będą zawierały poszczególne opracowania zgodnie z ich wersją papierową. 4. Wersja edytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące przedmiotem Umowy oraz zostać zapisana na płycie CD (DVD) w formie:  pliki tekstowe wykonane w MS Word i zapisane jako: *doc,  tabele, obliczenia wykonane w MS Excel i zapisane jako: *xls, Strona 4/7   rysunki wykonane w programie AutoCad i zapisane jako: *dwg, wyniki obliczeń przy użyciu programów obliczeniowych zapisane w formatach tych programów, 5. Wersja nieedytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące przedmiotem Umowy oraz zostać zapisana na płycie CD (DVD) w formie plików *pdf w taki sposób, aby każdy z plików stanowił kompletne opracowanie będące wierną kopią jego wersji papierowej, tj. z podpisami Projektantów Niedopuszczalne jest zamieszczanie osobno poszczególnych stron opracowań. Zamieszczone opracowania powinny być zeskanowane, w jakości umożliwiającej odczytanie wszystkich detali. 6. Dokumentacja winna uwzględniać zabezpieczenie terenu oraz terenów sąsiednich w rejonie prowadzenia robót oraz dostęp do posesji na czas wykonywania robót itp. VII. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 23.09.2016r. VIII. Warunki udziału w postępowaniu, opis spełniania tych warunków oraz wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki: niżej wymienione 1.1. dysponują osobami zdolnymi do realizacji zadania, tj.: a) osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności: architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej, b) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, 1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie opracowali: minimum 2 dokumentacje projektowe o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, tj. remontem, budową lub przebudową ogrodzenia, Wykazane prace projektowe muszą być poparte dokumentami potwierdzającymi, że zostały wykonane należycie. b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali: minimum 2 zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, tj. remontem, budową lub przebudową ogrodzenia. Wykazane prace budowlane muszą być poparte dokumentami potwierdzającymi, że zostały wykonane należycie. 2. Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych w ofercie, w tym dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, które ma złożyć Wykonawca wraz z formularzem ofertowym (wg załącznika nr 1): a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy tego wymagają, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontroli jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (załącznik nr 2 i załącznik nr 2a), c) Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie (załącznik nr 3a), Strona 5/7 d) Wykaz robót budowlanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te roboty zostały wykonane należycie (załącznik nr 3). e) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. UWAGA: 1. Ocena spełniania powyższych warunków dokonywana będzie w oparciu o złożoną ofertę i załączniki do niej, wg zasady spełnia/nie spełnia. 2. Oferta nie spełniająca powyższych warunków zostanie odrzucona z niniejszego postępowania, z zastrzeżeniem rozdziału XII pkt 3. niniejszego Zapytania ofertowego. IX. Opis sposobu przygotowywania ofert. 1. Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu jedną ofertę. 2. Oferta musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo. 3. Oferta ma być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia i ma zawierać wymagane dokumenty i oświadczenia wymienione w niniejszym zaproszeniu. 4. Oferta ma być napisana na maszynie, komputerze lub czytelnie pismem ręcznym, sporządzona w języku polskim. X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Oferty należy składać w sposób zapewniający i zamkniętej kopercie lub opakowaniu. ich nienaruszalność, w nieprzejrzystej 2. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Zarząd Inwestycji Miejskich, ul. Januszowicka 15a, 53-135 Wrocław 3. Na kopercie (opakowaniu) należy również umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 4. Kopertę (opakowanie) należy oznakować następująco: „Oferta na: Przebudowa i remont ogrodzenia terenu Przedszkola nr 96 przy al. Pracy 29a we Wrocławiu – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych”. NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 06.06.2016r. godz. 1530” 5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Januszowickiej 15A w Kancelarii (parter) do dnia 06.06.2016r. godz. 1530. 6. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego. 7. Oferta złożona po terminie nie podlega ocenie. XI. Kryteria oceny ofert. 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena ryczałtowa brutto – 100%. 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zaproszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru ofert. 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje na stronie internetowej: www.zim.wroc.pl XII. Zawarcie umowy. 1. Wybrany Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 2. Przed zawarciem umowy Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczenia OC na sumę gwarancyjną nie niższą niż wartość brutto umowy, na Strona 6/7 warunkach wskazanych w § 11 wzoru umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego. 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ważnych ofert. XII. Zastrzeżenia. 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny z wybranym Wykonawcą, 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego postępowania oraz prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn na każdym jego etapie. 3. Zamawiający może wezwać Wykonawcę, do uzupełnienia oferty, nie spełniającej warunków określonych w rozdziale VIII i IX niniejszego Zapytania ofertowego. XIII. Osoba do kontaktu:  w sprawach merytorycznych – Aleksandra Pawlak (tel. 71/ 360 73 69),  w sprawach formalnych - Anna Trzos (tel. 71/ 360 73 76). W załączeniu: 1. Formularz oferty – załącznik 1. 2. Wykaz osób – załącznik 2 i 2a. 3. Wykaz wykonanych usług i robót budowlanych – załącznik 3 i 3a. 4. Wzór umowy. 5. PFU. Otrzymują: 1. www.zim.wroc.pl. 2. ZIM TR, ZIM NZU a/a. Strona 7/7