Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Ogłoszenie Szpitala

   EMBED


Share

Transcript

OGŁOSZENIE DYREKCJA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYŚLENICACH na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013.217 ), oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na: Udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach uprawnionych do leczenia na podstawie podpisanych umów pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a SPZOZ w Myślenicach. I ZAPRASZA Świadczeniodawców do składania ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie Paradni Leczenia Uzależnień SPZOZ w Myślenicach. Ilość osób objętych ubezpieczeniem z terenu Powiatu Myślenickiego wynosi około 120 000. Umowa na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie Paradni Leczenia Uzależnień będzie zawarta na okres od 01.04.2015r. do 31.12.2015r., z możliwością jej przedłużenia na kolejny okres za zgodą obu stron w postaci stosownego aneksu do umowy, przy czym okres ten nie może być dłuższy niż 3 lata. Ogólne zasady udziału w konkursie: W konkursie ofert mogą brać udział podmioty określone w art. 26, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013.217 ) oraz spełniające wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach powołana przez Dyrektora zakładu. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi, specyfikacją istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Dziale Zamówień Publicznych od poniedziałku do piątku w godz. 7.25- 15.00 w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach ul. Szpitalna 2, w budynku administracji pok. 26 Oferta powinna być przygotowana zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie Poradni Leczenia Uzależnień SPZOZ w Myślenicach ” W/w oferty należy złożyć do dnia 26.02.2015r do godz. 10.00 w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach ul. Szpitalna 2, 32-400 Myślenice Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.02.2015 r. w Dziale Zamówień Publicznych i Umów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach o godzinie 10.30. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 7 dni od daty otwarcia. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty terminu składania ofert. Składający ofertę ma możliwość składania protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013.217) w związku z art. 152-154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). Ogłaszający konkurs ofert może przesunąć termin składania ofert lub dokonać odwołania lub unieważnienia konkursu w całości lub dowolnej jego części bez podania przyczyny. Myślenice, 12.02.2015r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach: Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie Paradni Leczenia Uzależnień SPZOZ w Myślenicach. Uwagi: 1. Składający ofertę winien zapoznać się z całością niniejszych szczegółowych warunków konkursu ofert zwanych dalej specyfikacją. 2. Wszelkie formularze załączone do niniejszej specyfikacji stanowiące jej integralną część, należy wypełnić ściśle według wskazówek. 3. Niniejszą specyfikację należy wykorzystać zgodnie z jej przeznaczeniem i nie należy jej udostępniać osobom trzecim. 4. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający ofertę . Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach 32-400 Myślenice, ul. Szpitalna 2, stosownie do przepisów: art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013.217 ) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) OGŁASZA KONKURS ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach: Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie Paradni Leczenia Uzależnień SPZOZ w Myślenicach. - liczba jednostek rozliczeniowych w ramach umowy wynosić będzie 1228 (pkt) /miesiąc. Termin realizacji: Umowa na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie Poradni Leczenia Uzależnień będzie zawarta na okres od dnia 01.04.2015r. do dnia 31.12.2015 r. z możliwością jej przedłużenia na kolejny okres za zgodą obu stron w postaci aneksu do umowy, przy czyn okres ten nie może być dłuższy niż 3 lata. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych ustala się na dzień 01 października 2014 roku. Zakres podmiotowy uczestników konkursu. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty określone w art. 26, 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013.217) oraz spełniające wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wymagane kwalifikacje dla osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej:  Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta, osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty. I. INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW 1. Opis sposobu przygotowania oferty 1.1 Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie Udzielającemu zamówienie oferty, która powinna być sporządzona w sposób przejrzysty, czytelny, w języku polskim oraz zawierać wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. 1.2 Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, oferta musi być podpisana przez uprawnioną osobę do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. 2. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 2.1 Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie Poradni Leczenia Uzależnień SPZOZ w Myślenicach ” do Sekretariatu Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Myślenicach, ul. Szpitalna 2, Myślenice do dnia 26.02.2015r. do godz.10.00. Otwarcie ofert nastąpi w Dziale Zamówień Publicznych i Umów SPZOZ w Myślenicach w dniu 26.02.2015r. o godzinie 10.30. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 26.02.2015r. Oferenci mogą uczestniczyć przy otwarciu ofert. 2.2 Składający ofertę może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Udzielający zamówienie otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. 2.3 Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak oferta oraz dodatkowo zawierać adnotację: „zmiana oferty” lub „wycofanie oferty”. Wymagany termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty terminu składania ofert. Oferta musi zawierać Oświadczenie składającego ofertę o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o konkursie oraz o zapoznaniu się z umową stanowiącą załącznik nr 5 (Załącznik Nr 1). 3.3. Dane składającego ofertę: 3.3.1 Dla podmiotów uprawnionych do świadczenia usług zdrowotnych  Nazwę, adres i siedzibę wykonującego działalność leczniczą. (Załącznik nr 3)  Wskazanie liczby i kwalifikacji zawodowych osób uprawnionych do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych.- jeżeli dotyczy (Załącznik nr4) 3.2 Dokumenty:  Aktualny odpis z KRS (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) lub  Aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert)  Aktualny wypis z rejestru praktyk zawodowych lub podmiotów wykonujących działalność leczniczą  Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, ( jeżeli nie wynika to z dokumentów powyżej)  Decyzję w sprawie nadania Numeru Identyfikacji Podatkowej, (jeżeli nie wynika to z dokumentów powyżej)  Dokumenty potwierdzające kwalifikacje 3.3 Oferta musi zawierać ofertę cenową wypełnioną na formularzu stanowiącym (Załącznik Nr 2) 3.4 Termin związania ofertą. 3.5 Proponowany czas trwania umowy. Ponadto należy przedłożyć oświadczenie, że składający ofertę posiada: - zaświadczenie uprawnionego lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy oraz aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych (zaświadczenie wydane przez lekarza profilaktyka lub wpis w książeczce dla celów sanitarno-epidemiologicznych) według wzoru określonego w załączeniu (Załącznik 6 i 6′) 3. 3.1 II. ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONKURSU 1. Przedmiotem konkursu ofert jest zawarcie w jego wyniku umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie Poradni Leczenia Uzależnień 2. Świadczenia zdrowotne obejmują w szczególności udzielanie: - porad /wizyt diagnostycznych, - porad/ wizyt terapeutycznych - sesji psychoterapii indywidualnych - sesji psychoterapii grupowych 3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym wymogami płatnika publicznego –NFZ oraz ustawy o działalności leczniczej a także Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. III. 1. 2. IV. ORGANIZACJA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania ustalonego harmonogramu udzielania świadczeń zdrowotnych. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Zleceniobiorcę odbywa się w pomieszczeniach Zleceniodawcy i przy użyciu jego sprzętu i aparatury medycznej stanowiących wyposażenie Szpitala. Użycie przez Zleceniobiorcę własnego sprzętu lub aparatury przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych objętych zamówieniem wymaga uzyskania pisemnej zgody Zleceniodawcy. ZASADY USTALANIA NALEŻNOŚCI ZA UDZIELANE ŚWIADCZENIA Podstawową jednostką rozliczenia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej jest punkt rozliczeniowy. Zleceniobiorca składa Zleceniodawcy fakturę za zrealizowane świadczenia w terminie 5 dni po zakończeniu miesiąca obliczeniowego. 3. Faktura powinna zawierać, w szczególności: a/ nazwę, siedzibę oraz adres Zleceniobiorcy, b/ nazwę komórki organizacyjnej Zleceniodawcy, którego dotyczy umowa, c/ określenie okresu udzielania świadczeń, d/ rodzaj udzielonego świadczenia, e/ kwotę miesięczną za udzielone świadczenia. 1. 2. V. POZOSTAŁE WZAJEMNE OBOWIĄZKI STRON PRZY ZAWIERANIU O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, JAK I W TRAKCIE JEJ TRWANIA: 1. Zleceniobiorca jest zobowiązany przy zawieraniu umowy przedstawić kopię umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem lub zaniechaniem udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Do obowiązków Zleceniodawcy należy zakup i dostarczenie sprzętu medycznego niezbędnego do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej będących przedmiotem umowy. 2. UMOWY VI. CZAS TRWANIA UMOWY I FORMY JEJ ROZWIĄZANIA 1. Umowę zawiera się na okres: Umowa na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie Poradni Leczenia Uzależnień zawarta na okres od dnia 01.04.2015r. do 31.12.2015r. z możliwością jej przedłużenia na kolejny okres za zgodą obu stron w postaci aneksu do umowy, przy czym okres ten nie może być dłuższy niż 3 lata. 2. Umowa może ulec rozwiązaniu: a) w przypadku rozwiązania przez NFZ w tym samym trybie umowy stanowiącej podstawę finansowania świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy, b) w każdym terminie za porozumieniem stron, c) za 2 miesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym przez jedną ze stron ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, Umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania terminów wypowiedzenia, gdy Zleceniobiorca nie okazał umowy z zakładem ubezpieczeń o ubezpieczeniu się od odpowiedzialności cywilnej, a także, gdy bez zgody Zleceniodawcy przeniósł obowiązki wykonywania świadczeń na osobę trzecią, Rozwiązanie umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. 4. VII. KRYTERIA OCENY PRZY WYBORZE OFERTY Komisja konkursowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria: cena 100% Zleceniodawca zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty, jeżeli proponowana przez Oferenta cena przekroczy przeznaczone przez Szpital środki pieniężne lub przeprowadzenia negocjacji cenowych z oferentem. Z pośród oferentów, których oferty zostaną uznane za ważne, Zleceniodawca dokona wyboru takiej ilości ofert, które w sposób wystarczający zabezpieczą dany rodzaj świadczeń. W pierwszej kolejności uznane zostaną te oferty, które w sposób kompleksowy zabezpieczą dany rodzaj świadczeń przy uwzględnieniu najkorzystniejszych warunków zgodnie z kryterium oceny ofert. VIII. PROTESTY I ODWOŁANIA Oferent ma możliwość składania protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert zgodnie z art.26 ust.4 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013.217) w związku z art. 152-154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Z 2008r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.). Osoby upoważnione do kontaktowania się z oferentami: Ewa Szczepaniec - St. Inspektor, Anna Habieda - St. Inspektor Dział Zamówień Publicznych i Umów – tel. /0-12/ 273 03 22. Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia są szczegółowe warunki konkursu, w tym projekt umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie Poradni Leczenia Uzależnień. Myślenice, dnia 12.02.2015r.