Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Opinia-prawna-w-sprawie-obowiazkow

   EMBED


Share

Transcript

Opinia prawna w sprawie obowiązków pracodawcy w zakresie zwalczania pożarów na gruncie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy Zgodnie z art. 2091 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany: 1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, 2) wyznaczyć pracowników do: a) udzielania pierwszej pomocy, b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, 3) zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej. Powyższe działania powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń. Liczba pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń. Oznacza to, że każdy pracodawca musi ocenić stopień potencjalnego zagrożenia w odniesieniu do indywidualnego miejsca pracy i do tej oceny dostosować poziom działań z tym związanych. Zgodnie natomiast z art. 2071 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o: 1) zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników, 2) działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa w pkt 1, 3) pracownikach wyznaczonych do: a) udzielania pierwszej pomocy, b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Informacja o wyznaczonych pracownikach obejmuje: 1) imię i nazwisko, 2) miejsce wykonywania pracy, 3) numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej. Powyższe przepisy obowiązują w brzmieniu określonym na podstawie ustawy z dnia 7 maja 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 115, poz. 958) zmieniającej Kodeks pracy z dniem 5 sierpnia 2009 r. Wprowadzona zmiana zrezygnowała przede wszystkim z odesłania do przepisów o ochronie przeciwpożarowej w związku z pojawiającymi się sugestiami, że pracodawca jest obowiązany zatrudniać na etacie strażaka lub osobę posiadająca takie same kwalifikacje w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jak strażak. Brak odesłania, jak poprzednio, do przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej w zakresie wymogów i kwalifikacji tych wyznaczonych osób oznacza, że nie musi to być strażak, czy osoba o specjalistycznej wiedzy w tym zakresie, czy też że wymaga to, aby osoba wyznaczona przechodziła specjalistyczne szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej, co wiązało się z koniecznością ponoszenia znacznych kosztów z tym związanych. Obecnie osoba wyznaczona do wykonywania tych działań powinna oczywiście odbyć szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ale w ramach normalnych szkoleń w zakresie bhp, które jest obowiązany odbyć każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy, okresowo powtarzanych, odbywanych na podstawie art. 2373 Kodeksu pracy. Również pracodawca jest obowiązany do odbycia szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane (art. 2373 § 21 Kodeksu pracy). Przedstawione stanowisko potwierdza m.in. Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej w piśmie z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie nowelizacji art. 2071 i 2091 Kodeksu pracy. Nie wyłącza to obowiązków właściciela czy użytkownika budynku w zakresie ochrony przeciwpożarowej, uregulowanych przepisami ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (art. 4), ale to nie dotyczy obowiązków pracodawcy wynikających z Kodeksu pracy. Warszawa, dnia 31 marca 2011 r. Sylwester Majewski radca prawny