Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Pe ł Nomocnictwo - Katowicki Holding Węglowy Sa

   EMBED


Share

Transcript

numer sprawy ZP/M/32B/2011 INFORMACJE niezbędne do przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego nt: Dostawy piasku podsadzkowego do Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. w celu zawarcia umowy ramowej (CPV: 14.21.11.00-4 Piasek naturalny) Katowicki Holding Węglowy S.A. ul. Damrota 16 - 18 40-022 Katowice Sporządził: Radca Prawny: ZATWIERDZIŁ ................................ dnia ...................... 1 numer sprawy ZP/M/32B/2011 1. Zamawiający. Katowicki Holding Węglowy S.A. ul. Damrota 16-18 40-022 Katowice strona internetowa: www.khw.pl numer telefonu: 48 32 757 3089 numer faksu: 48 32 757 3110 REGON 271824478 NIP 634-001-35-13 zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000046994. 2. Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie przeprowadzone w trybie przetargu ograniczonego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późń. zm.) zwaną w dalszej treści niniejszych Informacji niezbędnych do przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Ustawą”, oraz o właściwe przepisy wykonawcze. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZP/M/32B/2011. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na w/w znak oraz pełną nazwę przetargu. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszych Informacji niezbędnych do przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (zwanej w dalszej treści Informacjami). Wszystkie załączniki do niniejszych Informacji stanowią integralną ich część. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszych Informacjach, przeznaczone są wyłącznie do przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystane w inny sposób. 3. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawy piasku podsadzkowego (CPV: 14.21.11.00-4 Piasek naturalny), w okresie od daty zawarcia umowy do 31.12.2015 r. do Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wyroby zgrupowane w każdym formularzu cenowym stanowią odrębne części zamówienia i upoważniają do składania ofert częściowych: Część I – piasek podsadzkowy kl. I do KHW S.A. KWK „Wujek” Ruch „Wujek” – transport kolejowy, Część II – piasek podsadzkowy kl. I do KHW S.A. KWK „Wujek” Ruch „Wujek” – transport samochodowy, Część III – piasek podsadzkowy kl. II do KHW S.A. KWK „Wujek” Ruch „Wujek” – transport kolejowy, Część IV – piasek podsadzkowy kl. II do KHW S.A. KWK „Wujek” Ruch „Wujek” – transport samochodowy, Część V – piasek podsadzkowy kl. I do KHW S.A. KWK „Wujek” Ruch „Śląsk” – transport samochodowy, Część VI – piasek podsadzkowy kl. II do KHW S.A. KWK „Wujek” Ruch „Śląsk” – transport samochodowy, Część VII – piasek podsadzkowy kl. I do KHW S.A. KWK „Mysłowice – Wesoła” – transport kolejowy, Część VIII – piasek podsadzkowy kl. II do KHW S.A. KWK „Mysłowice - Wesoła” – transport kolejowy, 2 numer sprawy ZP/M/32B/2011 Część IX – piasek podsadzkowy kl. I do KHW S.A. KWK „Wieczorek” – transport kolejowy, Część X – piasek podsadzkowy kl. I do KHW S.A. KWK „Wieczorek” – transport samochodowy, Część XI – piasek podsadzkowy kl. II do KHW S.A. KWK „Wieczorek” – transport kolejowy, Część XII – piasek podsadzkowy kl. II do KHW S.A. KWK „Wieczorek” – transport samochodowy, Część XIII – piasek podsadzkowy kl. I do KHW S.A. KWK „Murcki - Staszic” Ruch „Staszic” – transport kolejowy, Część XIV – piasek podsadzkowy kl. II do KHW S.A. KWK „Murcki - Staszic” Ruch „Staszic” – transport kolejowy, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Szczegółowe wymagania techniczne, zasady realizacji umowy zostaną przedstawione w Rozdziale II i IV SIWZ. Wykonawca winien wskazać we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu części zamówienia, wobec których zamierza spełnić warunki udziału w postępowaniu a następnie złożyć ofertę. 4. Termin wykonania zamówienia. Przedmiotowe zamówienie realizowane będzie, w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2015r., w ratach, sukcesywnie. Termin realizacji zamówienia jednostkowego nie może przekraczać: 12 godzin w dni robocze oraz 24 godziny w dni wolne od pracy, od momentu jego otrzymania od Zamawiającego. 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 5.2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu wg formuły „spełnia” „nie spełnia” na podstawie złożonych dokumentów. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy. 5.3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, który nie złożył pełnomocnictw, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub, który złożył wadliwe pełnomocnictwa, dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie wykonawca winien dostarczyć w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu. 3 numer sprawy ZP/M/32B/2011 6.1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w pkt 5.1. niniejszych Informacji, zamawiający żąda złożenia: 1. Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. dostaw materiałów masowych (piasku, żwiru, kruszywa, itp.), z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, o wartości niemniejszej niż: a) w zakresie I części zamówienia b) w zakresie II części zamówienia c) w zakresie III części zamówienia d) w zakresie IV części zamówienia e) w zakresie V części zamówienia f) w zakresie VI części zamówienia g) w zakresie VII części zamówienia h) w zakresie VIII części zamówienia i) w zakresie IX części zamówienia j) w zakresie X części zamówienia k) w zakresie XI części zamówienia l) w zakresie XII części zamówienia ł) w zakresie XIII części zamówienia m) w zakresie XIV części zamówienia – – – – – – – – – – – 1 000 000,00 zł 350 000,00 zł 600 000,00 zł 150 000,00 zł 60 000,00 zł 15 000,00 zł 250 000,00 zł 10 000,00 zł 200 000,00 zł 100 000,00 zł 150 000,00 zł 50 000,00 zł 150 000,00 zł 250 000,00 zł – załącznik nr 5 do niniejszych Informacji. W przypadku, gdy Wykonawca deklaruje spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie kilku części zamówienia względnie całego zamówienia, wartość dostaw winna wynosić, co najmniej sumę wielkości określonych w punkcie 6.1. ppkt 1, lit. a) do m) odpowiednich do części zamówienia na które zamierza złożyć ofertę. 2. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż: a) w zakresie I części zamówienia b) w zakresie II części zamówienia c) w zakresie III części zamówienia d) w zakresie IV części zamówienia e) w zakresie V części zamówienia f) w zakresie VI części zamówienia g) w zakresie VII części zamówienia h) w zakresie VIII części zamówienia i) w zakresie IX części zamówienia j) w zakresie X części zamówienia k) w zakresie XI części zamówienia l) w zakresie XII części zamówienia ł) w zakresie XIII części zamówienia m) w zakresie XIV części zamówienia – – – – – – – – – – – 550 000,00 zł 230 000,00 zł 375 000,00 zł 90 000,00 zł 35 000,00 zł 8 000,00 zł 140 000,00 zł 3 500,00 zł 115 000,00 zł 65 000,00 zł 90 000,00 zł 26 000,00 zł 95 000,00 zł 150 000,00 zł lub ich równowartość w walucie obcej przeliczoną wg średniego kursu NBP z dnia wystawienia informacji. Informacja winna być wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy Wykonawca deklaruje spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie kilku części zamówienia względnie całego zamówienia, wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa Wykonawcy winna wynosić, co najmniej sumę wielkości 4 numer sprawy ZP/M/32B/2011 określonych w punkcie 6.1.ppkt 2 lit. a) do m) odpowiednich do części zamówienia na które zamierza złożyć ofertę. Warunek będzie spełniony również, gdy suma wolnych środków finansowych i zdolności kredytowej będzie nie niższa od powyżej wskazanych wielkości. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie niniejszego warunku, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, zamawiający wymaga przedłożenia informacji, o której mowa w niniejszym punkcie, dotyczącej tych podmiotów. 6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy zamawiający żąda złożenia: 1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 2 do niniejszych Informacji); 2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku osób fizycznych – oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy. 3. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ; 4. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ; 5. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ; 6. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 5.1 niniejszych Informacji, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 6.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 5 numer sprawy ZP/M/32B/2011 1. w pkt. 6.2. pkt 2-4 i 6 niniejszych Informacji składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 2. w pkt. 6.2. pkt 5 niniejszych Informacji składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Ustawy. 6.4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.3 ppkt. 1 lit. a i c oraz w pkt. 6.3 ppkt. 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 6.3 ppkt. 1 lit. b. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6.5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.3 należy je zastąpić dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy pkt. 6.4 niniejszych Informacji stosuje się odpowiednio. 6.6. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 6.7. Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 1 do niniejszych Informacji). Wykonawca winien wskazać części zamówienia, w zakresie których przedstawia dokumenty o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 6.8. Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 6.9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, polegających na zasobach lub zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 6.10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 6.11. Dokumenty sporządzone w języku obcym wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski. 6.12. Gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu musi być załączone pełnomocnictwo z wyszczególnionym zakresem pełnomocnictwa i podpisem osób reprezentujących wykonawcę/wykonawców (Załącznik nr 3 do niniejszych Informacji). 6 numer sprawy ZP/M/32B/2011 7. Kilka podmiotów może złożyć wniosek wspólny, w tym przypadku muszą spełnić następujące warunki: a) każdy z wykonawców musi złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przewidzianych w Ustawie, b) warunki określone w pkt. 5.1 ppkt. 1-4 niniejszych Informacji wykonawcy występujący wspólnie muszą spełniać łącznie, c) wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, przy czym pełnomocnictwo musi być podpisane przez uprawnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych, wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych (Załącznik nr 4 do niniejszych Informacji). d) wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, e) przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną. 8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 8.1. Zamawiający zaprosi do złożenia oferty nie więcej niż 10 Wykonawców spełniających warunki wskazane w pkt. 6.1 ust. 1 niniejszych Informacji. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza niż 10 lub równa 10, Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających te warunki. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 10, Zamawiający zaprosi do składania ofert dziesięciu Wykonawców, którzy w wykazie, którym mowa w pkt. 6.1. ust. 1 niniejszych Informacji wykażą największą wartość wykonanych dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. W celu wskazania Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert Zamawiający będzie stosował następujące kryterium (obok podano znaczenie procentowe kryterium): a) łączna wartość wykonanych dostaw – (100%), Punkty przyznawane za kryterium „łączna wartość wykonanych dostaw”, będą liczone wg następującego wzoru: Pw = (Wi / Wmax) x 100 gdzie: Wmax – największa łączna wartość wykonanych dostaw, potwierdzonych dokumentami, odpowiadających swoim rodzajem dostawom wchodzącym w zakres przedmiotu zamówienia spośród wszystkich złożonych wniosków, Wi – łączna wartość wykonanych dostaw, potwierdzonych dokumentami, odpowiadających swoim rodzajem dostawom wchodzącym w zakres przedmiotu zamówienia badanego wniosku, 100 – waga kryterium. Wszystkie obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku. 7 numer sprawy ZP/M/32B/2011 9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 9.1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zapytania, informacje, zawiadomienia itp. zamawiający i wykonawcy przekazują w formie pisemnej. 9.2. Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą faksu 32 757 31 10. Za termin upływu uważa się termin, w którym zamawiający mógł zapoznać się z otrzymaną treścią korespondencji. Każda strona na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu. 9.3. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Anna Tomczyk - Bargieła (sekretarz Komisji Przetargowej) – tel.(032) 757 30 89 9.4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wykonawców. 10. Wadium. Zamawiający na podstawie art. 138c ust. 1 pkt. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych odstępuje od obowiązku żądania wniesienia wadium w postępowaniu o zawarcie umowy ramowej z zastrzeżeniem, że podczas przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień (umowy wykonawcze) będzie mógł żądać złożenia wadium, co zostanie uwzględnione w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 11. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 1) Opis kryterium oceny oferty. Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą: Lp. 1 Kryterium Cena Waga (%) 100 Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt. Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, która otrzyma największą ilość punktów. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zasady przyznawania odpowiedniej ilości punktów są następujące: 2) Kryterium – cena (KC) Oferentom przyznane zostaną następujące punkty Kc obliczone według wzoru: Cmin KC = --------------- x WC Cbad gdzie: Cmin - cena minimalna, Cbad - cena ofertowa w ofercie badanej, WC - waga procentowa kryterium ceny (100%). Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt. Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, która otrzyma największą ilość punktów. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 8 numer sprawy ZP/M/32B/2011 12. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w siedzibie Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. ul. Damrota 16-18, 40-022 Katowice, Kancelaria Główna – parter do dnia 6 kwietnia 2012 r. do godz. 9:00. 13. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. 14. Zamawiający nie przewiduje wyboru Wykonawcy w celu zawarcia umowy ramowej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, zgodnie z art. 91 a. do c. Ustawy. 15. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4 Ustawy. 16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną. Strona internetowa zamawiającego http://www.khw.pl. 17. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 9 numer sprawy ZP/M/32B/2011 Załącznik nr 1 ………………………….. pieczęć wykonawcy OŚWIADCZENIE Zgodnie z art. 22 ust. pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) oświadczamy, iż spełniamy, określone w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. .................................. dnia ................ r. ............................................................. podpisy osób uprawnionych 10 numer sprawy ZP/M/32B/2011 Załącznik nr 2 ………………………….. pieczęć wykonawcy OŚWIADCZENIE Oświadczamy, iż nie występują w stosunku do Nas podstawy do wykluczenia z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.). .................................. dnia ................ r. ............................................................. podpisy osób uprawnionych 11 numer sprawy ZP/M/32B/2011 Załącznik nr 3 Pieczęć wykonawcy PEŁNOMOCNICTWO Udzielam(my) pełnomocnictwa dla: Pana(i) ………………………………………………………………………………………………………………………………………... Imię i Nazwisko legitymującego(cą) się dowodem osobistym ……………………………………………………………………………... Seria / Numer do reprezentowania …………………………………………………………………………………………………………………….. Nazwa wykonawcy (firma) z siedzibą w ………………………………………………………………………………………………………………………………... Adres wykonawcy w Przetargu nr …………………………………………………………………………………………………………………………….. na .............………………………………………………………………………………………………………………………………….. Pełna nazwa przetargu …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Zakres pełnomocnictwa: …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………. dnia ………………………… Miejscowość Data …………………………………………………………. PIECZĘĆ IMIENNA I PODPIS WYKONAWCY (osób(y) upoważnionych do reprezentowania firmy) 12 numer sprawy ZP/M/32B/2011 Załącznik nr 4 Pieczęć wykonawcy PEŁNOMOCNICTWO Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z tekst jedn.: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.), udzielam(my) pełnomocnictwa dla: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….................. ………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………... do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie Zamówienia publicznego nr………………………. pt. ............. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. Pełna nazwa Zamówienia publicznego Zakres pełnomocnictwa: …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1. ………………………………………………….. (Pieczęć firmowa Wykonawcy) ………………………………………………... (Pieczęć imienna i podpis Wykonawcy) (osób(y) upoważnionych do reprezentowania firmy) 2. ………………………………………………….. (Pieczęć firmowa Wykonawcy) ………………………………………………... (Pieczęć imienna i podpis Wykonawcy) (osób(y) upoważnionych do reprezentowania firmy) 3. ………………………………………………….. (Pieczęć firmowa Wykonawcy) ………………………………………………... (Pieczęć imienna i podpis Wykonawcy) (osób(y) upoważnionych do reprezentowania firmy) 4. ………………………………………………….. (Pieczęć firmowa Wykonawcy) ………………………………………………... (Pieczęć imienna i podpis Wykonawcy) (osób(y) upoważnionych do reprezentowania firmy) …………………………. dnia ………………………… Miejscowość Data 13 numer sprawy ZP/M/32B/2011 Załącznik nr 5 ……………………………………………………. (Pieczęć Wykonawcy lub wykonawców)* WYKAZ wykonanych w okresie ostatnich 3 lat dostaw. Przedmiot zamówienia Termin realizacji zamówienia (data rozpoczęcia – data zakończenia) Ilość dostarczonego materiału Podmiot zlecający zamówienie W załączeniu do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty wystawione przez Odbiorców potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie. Zamawiający dopuszcza przedstawienie dodatkowo innych dokumentów potwierdzających tę okoliczność. ....................................., dn. ..................... ........................................................ (podpisy osób uprawnionych) 14