Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Plem Installation Details

   EMBED


Share

Transcript

Wloea`d`ny  GLLY^FWL] YDLK Gllpwftlr Yjpldjal Lag Kfajh`dg Glsjna Oefddlanls Jr _fdfgja Cfszdl Cfskja, K`efklg Fdefhjz mja K`efklg Y jpldjal Lag Kfajh`dg (YDLK) js `al `h f aukmlr `h sumslf lqujpklat utjdjzlg ja gllpwftlr hjldg glvld`pklat. YDLK js tel jtlk `h sumslf lqujpklat wejoe o`aalots hd`wdjal fag sumslf hfojdjtjls, j.l. sumslf kfajh`dg fag/`r sumslf trll. F wftlr jaclotj`a YDLK js uslg fs tel k`gld h`r ofsl stugy ja tejs pfplr. Wel pfplr wjdd h`ous `a tel sldlotlg glsjna3 • Hjldg dfy`ut froejtloturl • Jastfddftj`a • Ja pdf pdfol ol • Wrfasp`rtf Wrfasp`rtftj`a tj`a fag efagdjan efagdjan Wel kftlrjfd glrjvlg hr`k huagfklatfd fppdjoftj`a `h  o`gl fag glsjna prfotjols t` s`dvl kudtjpdl glsjna oefddlanls ja o`ahjrkjan YDLK glsjna `ptjkjzftj`a. =9 @OW-GLO =995 Hjldg Dfy`ut Froejtloturl Wel sumslf glvld`pklat js mfslg `a h`ur sumslf wftlr jaclotj`a trlls tjlg jat` hd`wdjal cukplr t` Yjpldjal Lag Kfajh`dg (YDLK) vjf ter`une ja-hjldg pjpldjal teft tjlg mfob hr`k HY_@. Wel sumslf dfy`ut o`kprjsls `h f YDLK fag wldd odustlr frrfanlklat trlls2 wjte rjnjg hd`wdjals cukplr o`aalotjan t` tel YDLK fs wldd fs tel fss`ojftlg o`atr`d systlk ukmjdjofd suoe fs ukmjdjofd tlrkjaftj`a fsslkmdy fag sumslf gjstrjmutj`a uajt teft gjstrjmutl eygrfudjo fag ldlotrjofd hdyjan dlfg t` glgjoftlg trlls. Wel o`atr`d systlk ukmjdjofd fag YDLK js tjlg mfob t` tel HY_@. _jaol lfoe grjdd olatlr dfy`ut efs mlla pdfaalg fag gltlrkjalg ja tlrks `h d`oftj`a fag dfy`ut frrfanlklat oefddlanls fss`ojftlg wjte YDLK glsjna js a`rkfddy rldftlg t` jastfddftj`a o`asjglrftj`as. Gllpwftlr jastfddftj`a mfrnl kust ml p`sjtj`alg ja tel Xjsjt `ur wlmsjtls ft www.sfhfa.o`k / www.pk-pjpldjalr.sfhfa.o`k  rjnet o``rgjaftl fag mlfrjan p`sjtj`a. Hd`wdjals teft tjl ja t` YDLK kust ml dfjg g`wa t` tel glsjnaftlg d`oftj`a `h  grjdd olatlr gurjan tel jastfddftj`a pr`olss. Jts oruojfd h`r tel YDLK t` dfag ft tel dfagjan p`jat fag tel gjstfaol mltwlla YDLK fag sumslf trlls kust ml wjteja tel hjldg dfy`ut rlqujrlklat. Fay gjsd`oftj`a `h tel YDLK wjdd ofusl pr`mdlks gurjan tel jastfddftj`a `h tel cukplr o`aalot`r. Wel YDLK pjpjan fag o`aalot`r p`sjtj`as frl glsjnalg mfslg `a hjldg dfy`ut fag fds` tfbls tel aukmlr `h trlls jat` foo`uat. Jastfddftj`a Gurjan tel jastfddftj`a `h YDLK ja gllpwftlr lavjr`aklat oefddlanls ja glhjajan d`fgs `h tlasj`a, mlagjan, fag t`rsj`a fotjan `a tel tjl ja fag rjnnjan p`jat frl mfslg `a hd`wdjal tjl-ja sumklrnlg wljnet fdd tel wfy g`wa t` lxtrlkl wftlr glptes fag mfrnl k`vlklat gurjan jastfddftj`a fag tel e`stjdjty `h tel lavjr`aklat. Welsl solafrj`s wjdd orlftl f ejne tlasj`a, mlagjan fag t`rsj`a d`fg gurjan tel jastfddftj`a pefsl. F splojfd orjtjofd hrfkl `r struoturfd o`kp`alats `h YDLK efs mlla glsjnalg t` efagdl tel d`fgjan. Welsl hrfkls frl Z`bl, E``b, Mudbelfg fag Ejanl M`x/Yja. Ja tel YDLK glsjna telsl orjtjofd struoturls efvl t` ml glsjnalg suoe fs t` wjtestfag lxtrlkl d`fgs gurjan jastfddftj`a. Kudtjpdl d`fg frrfanlklat efs mlla oeloblg ja glsjnajan telsl orjtjofd struoturls. Ja g`jan s`, struoturfd fafdysjs o`kputlr pr`nrfk fag hjajtl ldlklat fafdysjs wlrl lxloutlg usjan _FO_ fag FMFV\_ s`htwfrl t` sjkudftl f struoturfd jatlnrjty uaglr lxtrlkl d`fgs o`agjtj`as. Gul t` kfxjkuk jastfddftj`a d`fgs, f o`updl `h  jtlrftj`as `a o`kp`alats wfs o`aguotlg uatjd glsjna `ptjkjzftj`a wfs suoolsshuddy foejlvlg. _jaol telsl kfc`r struoturfd o`kp`alats hfol ejne orjtjofd strlssls gurjan jastfddftj`a, tel sldlotj`a `h kftlrjfd kust ml mfslg `a ejne strlante fag yjldg ofpfmjdjty t` efagdl tel ejne strlss. F pfrt `h tel jastfddftj`a d`fgs, fa`telr oefddlanl ja tel YDLK glsjna js t` o`atr`d tel wljnet fag olatlr-`hnrfvjty (O@N). O@N `h tel YDLK js p`sjtj`alg fs od`sl fs tel ejanl m`x pja fag YDLK nl`kltrjo olatrl. Gurjan jastfddftj`a fag dfyg`wa `h tel YDLK, lxolssjvl mlagjan k`klat fag t`rsj`a js m`uag t` `oour `a tel YDLK. My p`sjtj`ajan O@N ft ejanl m`x pja fag nl`kltrjo olatrl, wl ofa ldjkjaftl t`rsj`a, twjstjan `r k`klat lhhlot teft ofa gfkfnl struoturl fag hd`wdjal o`aalotj`as. Gul t` telsl oefddlanls, tel YDLK struoturl fag pjpjan systlk efs t` ml glsjnalg fag frrfanlg foo`rgjandy t` foejlvl tel glsjrlg O@N p`sjtj`a fag nl`kltrjo sykkltrjofd olatlr. O`atr`ddjan tel wljnet ja YDLK glsjna js fa`telr jastfddftj`a oefddlanl ja tlrks `h h`uagftj`a nl`tloeajofd lhhlot my YDLK gurjan jts jastfddftj`a `a tel slfmlg. slfmlg . F nl`tloeajofd h`uagftj`a lanjallrjan stugy allgs t` ml o`aguotlg ja fggrlssjan tel s`jd oefrfotlrjstjo, dfagjan jkpfot, se`rt fag d`an tlrk slttdlklats. _plojfd kugkft h`uagftj`a se`udg ml glsjnalg fnfjast mlfrjan ofpfojty, sdjgjan fag t`rsj`a `h YDLK. @OW-GLO =995 =6 Oefddlanls ja sldlotjan sujtfmdl h`uagftj`a sjzl fag sbjrt glpte frl jkp`rtfat t` kfbl surl tel kugkft h`uagftj`a sjzl kllts tel pr`clot nl`tloeajofd rlqujrlklats. Lfoe d`fg ofsl pr`vjgls hfot`rs `h sfhlty h`r mlfrjan, `vlrturajan, sdjgjan fag t`rsj`a. Oefddlanls ja gltlrkjajan tel `ptjkuk h`uagftj`a sjzl wjdd glplag `a fdd`wfmdl sfhlty hfot`r uaglr f w`rst ofsl solafrj`. Jajtjfd slttdlklat `oours wjteja e`urs `r gfys h`dd`wjan YDLK jastfddftj`a wejoe js glhjalg fs prl-kltr`d`ny . Wel oefddlanls hfolg ja prlkltr`d`ny kfjady h`ous `a glhjajan jajtjfd slttdlklat djkjtftj`a gurjan YDLK dfagjan fag tel fdd`wfmdl rfanl `h  se`rt tlrk slttdlklat teft js rlqujrlg. Fhtlr prl-kltr`d`ny tel `telr oefddlanl js t` gltlrkjal g ltlrkjal f d`an tlrk slttdlklat h`r tel kugkft h`uagftj`a t` slttdl ja tel gurftj`a `h YDLK `plrftj`afd glsjna djhl wejoe js glhjalg fs p`st-kltr`d`ny . Gurjan prl fag p`st-kltr`d`ny, YDLK h`uagftj`a kust ml fmdl t` slttdl wjteja tel fdd`wfmdl kfxjkuk slttdlklat. ^ljnet `h tel YDLK allgs t` ml o`atr`ddlg h`r fv`jgjan fggjtj`afd h``tprjats `h tel kugkft glsjna. Fa jaorlfsl ja glsjna wljnet wjdd lhhlot glsjna `ptjkjzftj`a fag tel struoturfd jatlnrjty `h YDLK. Oefddlanls h`r kugkft h`uagftj`a t` plaltrftl tel wlfb slfhd``r s`jd rlqujrl sbjrts teft allg t` ml jastf ddlg fr`uag tel plrjkltlr fag jatlrafd t` tel kug kft. _bjrts eldp t` h`rol tel sdjgjan hfjdurl pdfal pdfa l mld`w tel wlfblr slfhd``r s`jd jat` str`anlr s`jd mld`w tel sbjrt tjps. Wel kugkft h`uagftj`a fds` allgs t` ml glsjnalg t` oftlr h`r YDLK rltrjlvfd. YDLK kugkft glob kust fdd`w h`r gjspdfolklat `h s`jds my o`as`djgftj`a fag strlantelajan `h s`jd mld`w tel kugkft. _plojfd e`dls frl pdfolg fr`uag tel kugkft t` rlguol mrlfb`ut h`rols gurjan YDLK rlk`vfd. Ja Ydfol Ja pdfol glsjna oefddlanls o`vlr hlw frlfs teft allg t` ml fggrlsslg, glhjalg fag gltlrkjalg. Welsl oefddlanls frl3 • O`aalot`r cukplr d`fgs, jastfddftj`a d`fgs, w`rb `vlr d`fg `h trll, prldjkjafry YDLK wljnet fag pjpl gftf == @OW-GLO =995 • D`fg o`kmjaftj`a fafdysjs • Yjpjan fag hjttjan glsjna • Kftlrjfd h`r pjpjan, hjttjan fag wldgjan rlqujrlklat • Gr`pplg `mclot pr`tlotj`a _jaol YDLK js o`aalotlg t` tel trl ls my cukplrs, d`fgs glrjvlg hr`k tel cukplr frl hr`k tel lxpfasj`a `h pjpl gurjan `plrftj`afd fag jastfddftj`a fdjnaklat `h cukplrs hr`k trlls t` YDLK, fag trll w`rb`vlr fotjvjty. Welsl d`fgs kust ml o`rrlotdy glhjalg fag rlqujrlg h`r d`fg o`kmjaftj`a fafdysjs `h YDLK. Wel d`fg o`kmjaftj`a fafdysjs allgs t` ml gltlrkjalg fds` h`r tel nl`tloeajofd h`uagftj`a lanjallrjan stugy. Oefddlanls ja tel d`fg o`kmjaftj`a fafdysjs frl t` gltlrkjal tel k`st orjtjofd h`uagftj`a d`fgjan o`agjtj`as h`r tel YDLK h`uagftj`a glsjna. Wel w`rst ofsl solafrj`s frl lvfduftlg h`r tw` lxtrlkl ofsls. Hjrst lxtrlkl ofsls gltlrkjal vlrtjofd, sdjgjan, selfrjan, ` vlrturajan fag t`rsj`afd d`fgs h`r tel mlfrjan ofpfojty fafdysjs. _lo`ag lxtrlkl ofsl stugjls frl rldftlg t` prlkltr`d`ny fag p`st-kltr`d`ny `plrftj`as h`r tel slttdlklat fafdysjs. \aglr lfoe d`fg o`agjtj`a, kfxjkuk `r w`rst ofsl `vlrturajan, selfr, vlrtjofd fag t`rsj`afd d`fgs wjdd ml glhjalg fs nd`mfd d`fgs fotjan `a tel h`uagftj`a nl`kltrjofd olatlr. Fhtlr o`kpdltldy glhjajan fdd tel w`rsl-d`fg ofsls, tel gftf wjdd ml uslg t` rls`dvl `r gltlrkjal tel kugkft sjzjan h`r tel nl`tloeajofd h`uagftj`a lanjallrjan stugy. YDLK pjpjan frrfanlklat js glsjnalg mfslg `a tel rlqujrlklat `h grjdd olatlr hjldg dfy`ut. Y&JG efs t` ml hjafdjzlg fag foejlvlg. Mfslg `a tel Y&JG jah`rkftj`a h`r tel 7 sd`t wftlr jaclotj`a YDLK, kudtjpdl glsjna o`aolpts wlrl fggrlsslg uatjd tel glsjrlg o`aolpt pr`p`sfd h`r tel pjpjan fag lqujpklat frrfanlklat wfs foejlvlg. _`dvjan tel `ptjkuk pjpjan dfy`ut o`ahjnurftj`a rlqujrlg vfrj`us jtlrftj`a ja jglatjhyjan fppr`prjftl d`oftj`a h`r eum, vfdvl, kfja elfglr, mrfaoe djal, hdfanl, faoe`r hdfanl fag hjttjan. Wel YDLK pjpjan dfy`ut rlqujrlg f huagfklatfd uaglrstfagjan uaglrstfagja n `h tel YDLK glsjna frrfanlklat fag o`astrfjat. Wel kfc`r o`asjglrftj`as ja tel pjpjan dfy`ut o`ahjnurftj`a frl3 • Eum spfojan h`r o`aalotj`a ruaajan t``d fag ]@X foolssjmjdjty • Hjttjan spfojan h`r wldgjan fag AGW jasplotj`a • Ja pdfol `plrftj`afd rlqujrlklat ja tlrk `h `plrftjan tlkplrfturl fag prlssurl • Mlfrjan `h o`aalot`r hr`k YDLK t` sumslf trll Fpfrt hr`k tel pjpjan dfy`ut o`ahjnurftj`a, f splojfd H== ejne kftlrjfd nrfgl pjpl hjttjan js uslg ja tel glsjna t` efagdl tel ejne tlkplrfturl fag prlssurl fotjan `a tel Xjsjt `ur wlmsjtls ft www.sfhfa.o`k / www.pk-pjpldjalr.sfhfa.o`k  pjpjan systlk. _jaol pjpl hjttjan js glsjnalg ja f olrtfja o`astrfjat spfojan, a`rkfd kftlrjfd suoe fs U8< ofaa`t a`t sustfja tel lxpfasj`a gurjan e`stjdl ja-pdfol `plrftj`a. Wel rlfs`a h`r usjan H== kftlrjfd js mlofusl jt njvls f kuoe ejnelr yjldg strlss tefa tel U8< kftlrjfd. \ah`rtuaftldy, H== kftlrjfd efs wldgjan djkjtftj`as fag rlqujrls splojfd fttlatj`a ja fggrlssjan muttlrjan wldgjan rlqujrlklats. Muttlrjan wldgjan allgs t` hudhjdd tel AGW rlqujrlklats fdte`une jt hjts wjteja tel spfojan o`astrfjat ja tel pjpl hjttjan pr`olss. H== pjpl hjttjan kftlrjfd rlqujrls f splojfd h`rnjan fag kfoejajan pr`olss. YDLK pjpjan systlk js fds` odfg h`r o`rr`sjvl pr`tlotj`a fs wftlr js uslg fs tel klgjuk `h trfasp`rtftj`a. Wel strlss teft lfoe o`kp`alat `h tel YDLK hjttjan pr`olss uaglrn`ls js lvfduftlg h`r o`agjtj`as `h `plrftj`a uaglr lxtlrafd fag jatlrafd prlssurl d`fgs fs wldd fs telrkfd lxpfasj`a d`fg fag eygr`tlst o`agjtj`as. Wel pjpl hjttjan fafdysjs js g`al t` lvfduftl strlss teft wjdd `oour ja tel pjpjan systlk `h tel YDLK gurjan `plrftj`a fag eygr`tlst o`agjtj`as. Djalfrjzlg strlss `ptjkjzftj`a `ptjkjzftj`a efs mlla uslg ja s`dvjan tel pjpl hjttjan glsjna. Wel strlss gjstrjmutj`a gjstrjmutj`a ja tel YDLK hjttjan o`kp`alats efg t` kllt glsjna o`gls. H`r wldg glsjna ft tel hjttjan kftlrjfd wldgjan frlf, tel d`anjtugjafd strlss kust ml dlss tefa =/  ? `h tel yjldg strlss `h tel hjttjan kftlrjfd rlqujrlklat. Fds` ja `rglr t` kllt tel wldgjan AGW rlqujrlklats, tel kjajkuk dlante h`r tel hjttjan alob strfjnet slotj`a allgs t` ml klfsurlg fag gltlrkjalg. W` s`dvl pjpl hjttjan glsjna, HLF fafdysjs wfs fnfja plrh`rklg usjan FMFV\_ s`htwfrl fs f t``d t` gltlrkjal YDLK pjpjan jatlnrjty. Wel pjpjan systlk js lvfduftlg mfslg `a tel glsjna o`gl foolptfaol orjtlrjf. Fdd tel pjpjan fag hjttjan o`kp`alats frl kfgl `ut `h ofrm`a stlld kftlrjfd. F mlfk ldlklat js uslg t` sjkudftl tel pjpjan systlk ja tel FMFV\_ k`gld. Wel fafdysjs jaodugls jastfddftj`a, eygr`tlst (`ase`rl fag `hhse`rl) fag `plrftj`a ofsls `h lxtlrafd fag jatlrafd prlssurls, telrkfd lxpfasj`a d`fgs fag lxtlrafd d`fgs hr`k hd`wdjal cukplrs. Kfxjkuk strlss ja tel we`dl systlk js rlqujrlg t` ml d`wlr tefa tel fdd`wfmdl strlss vfduls fag gjspdfolklats `h pjpjan ft tel vfdvl p`sjtj`as se`udg wjteja tel k`vlklat djkjt `h tel vfdvl mfsl. Ja `rglr t` glsjna f struoturl h`r supp`rtjan fag e`dgjan tel pjpjan systlk, YDLK ja-pdfol fafdysjs wfs plrh`rklg t` lasurl teft tel struoturls wlrl ofpfmdl ja a`rkfd `plrftjan o`agjtj`as ter`une`ut tel glsjna djhl `h tel YDLK. Oefddlanls ja s`dvjan tel ja-pdfol fafdysjs wlrl t` sjkudftl w`rst `plrftj`afd ofsls ja `rglr t` `ptjkjzl glsjna ja tlrks `h pjpl supp`rts. Wel `mclotjvl `h tel ja-pdfol stftjo fafdysjs wfs t` `mtfja c`jat glhdlotj`as, a`kjafd klkmlr-lag h`rols fag k`klats supp`rt rlfotj`as. Gr`pplg `mclots fafdysjs js pfrt `h tel struoturfd pr`tlotj`a rlqujrlklat wejoe js allglg h`r f YDLK glsjna. Ja @OW-GLO =995 =? s`dvjan tejs glsjna oefddlanl, tel YDLK supp`rt struoturl fag t`p o`vlr pdftl js glsjnalg t` sustfja jkpfot lalrnjls `vlr fa frlf `h f glsjnaftlg gjfkltlr. HLF js fnfja plrh`rklg t` sjkudftl gr`pplg `mclots fafdysjs usjan a`a-djalfr stftjo fafdysjs. Wrfasp`rtftj`a fag Efagdjan Oefddlanls ja trfasp`rtftj`a fag efagdjan `h YDLK glsjna allg te`r`une javlstjnftj`a fag o`asjglrftj`a teft frl rldftlg t` tel h`dd`wjan hfot`rs3 • Djhtjan `h YDLK hr`k hfmrjoftj`a yfrg t` mfrnl mlh`rl hjafd d`fg `ut `plrftj`a. O`astrfjats frl d`fgs fotjan `a YDLK teft allg t` ml gltlrkjal fag struoturfd jatlnrjty oelob h`r lfoe slqulaol suoe fs 7 p`jat, = p`jat fag sjandl p`jat djhtjan. • _truoturfd jatlnrjty `h YDLK gul t` mfrnl/vlssld k`tj`a gurjan djhtjan `plrftj`a teft o`atrjmutls ejne Gyafkjo Fkpdjhjoftj`a Hfot`r (GFH). ^ela YDLK js rlstjan `a mfrnl, YDLK wfs sjkpdy supp`rtlg ft fdd sbjrts o`atfot p`jat t` tel mfrnl. • Jatlr o`aalotj`a o`asjglrftj`a t` hd`wdjal gurjan tjlja `plrftj`a welrl YDLK tjl-ja p`jats allg t` ml glsjnalg h`r lfsy foolssjmjdjty fag sfhlty efagdjan gurjan jastfddftj`a. • YDLK allgs t` efvl fa jatlrhfol hrfkl h`r rlstjan `a vlssld glob supp`rtjan hrfkl mlh`rl pjpldjal tjl-ja. Jatlrhfol hrfkl kust ml fmdl t` wjtestfag GFH d`fgjan hr`k mfrnl k`tj`a fag sldh wljnet `h YDLK. • _ystlk Jatlnrftj`a Wlst (_JW), Hfot`ry Foolptfaol Wlst (HFW), ]@X foolssjmjdjty stugy fag `telr pr`olgurls rldftlg t` trfasp`rtftj`a, ja pdfol fag jastfddftj`a allg t` ml huddy o`ahjrklg, oeloblg fag olrtjhjlg. =7 @OW-GLO =995 Ja tlrks `h djhtjan fafdysjs h`r YDLK, telrl frl terll djhtjan ofsls teft rlqujrl struoturfd jatlnrjty javlstjnftj`a wejoe frl h`ur (7) p`jat djhtjan ofsl, tw` (=) p`jat djhtjan ofsl fag sjandl (6) p`jat djhtjan ofsl. H`ur (7) p`jat djhtjan js tel e`rjz`atfd djhtjan hr`k trfasp`rtftj`a t` mfrnl usjan 7 djhtjan pfglyl. Oefddlanls ja tel glsjna f rl t` kfjatfja struoturfd glsjna `ptjkjzftj`a fag jatlnrjty ja tel fsplot `h struoturfd spfa dlante, YDLK O@N fag sldh wljnet teft allgs t` ml o`asjstlat fag kfjatfjalg ter`une`ut tel glsjna pr`olss. _jandl p`jat djhtjan js tel trfasp`rtftj`a pr`olss h`r tel d`fg `ut `plrftj`a `aol tel pjpldjal js o`kpdltldy tjlg ja t` tel hdfanl. Wel kfja rjnnjan p`jat js trfashlrrlg t` sjandl e``b djhtjan p`jat `h tel y`bl fag tel YDLK js rlfgy h`r d`fgjan `ut hr`k tel mfrnl. Gurjan tejs `plrftj`a, kfxjkuk jastfddftj`a d`fgs `oour ft sjandl p`jat (e``b). Oefddlanls ja s`dvjan tejs glsjna jssul rlqujrls hjajtl ldlklat fafdysjs (HLF) oelob teft frl lxtlasjvldy plrh`rklg usjan FMFV\_ s`htwfrl t` stjkudftl e``b pdftl struoturfd jatlnrjty uaglr kfxjkuk jastfddftj`a d`fgs. Gul t` kfxjkuk jastfddftj`a d`fgs, f o`updl `h jtlrftj`as `a e``b wlrl o`aguotlg uatjd f y`bl e``b glsjna `ptjkjzftj`a wfs suoolsshuddy foejlvlg. Ww` p`jat djhtjan js tel vlrtjofd uplagjan `h tel YDLK mlh`rl mljan trfashlrrlg t` tel kfja rjnnjan p`jat wejoe js tel sjandl p`jat e``b djhtjan `h tel Z`bl hrfkl. _jaol tel hdfanl js d`oftlg `utwfrgs `h tel YDLK t` oftlr h`r pjpldjal tjl-ja fag jastfddftj`a efagdjan, f pr`tlotj`a nujgl/hrfkl allgs t` ml jastfddlg fag supp`rtlg h`r tel `telr kfja hrfkl klkmlr klkm lr `h tel YDLK. Xjsjt `ur wlmsjtls ft www.sfhfa.o`k / www.pk-pjpldjalr.sfhfa.o`k  Wejs pr`tlot`r js glsorjmlg fs tel ―hdfanl pr`tlotj`a struoturfd systlk.‚ systlk. ‚ Wel oefddlanl ja glsjnajan tel hdfanl pr`tlotj`a struoturfd systlk js gul t` tel hfot teft my fggjan k`rl klkmlrs jt wjdd jaorlfsl tel wljnet welrl tel h`uagftj`a glsjna wjdd ml fhhlotlg fag jh tel pr`tlotj`a hrfkl js mljan supp`rtlg my f wlfblr klkmlr jt wjdd hurtelr fhhlot tel jatlnrjty `h tel `vlrfdd hrfkl. _ldlotj`a `h klkmlrs kust ml d`oftlg ft tel rjnet d`oftj`a. Ja `rglr t` foejlvl f struoturfd jatlnrjty h`r hdfanl pr`tlot`r fag YDLK klkmlrs, lxtlasjvl struoturfd jtlrftj`a oelobjan pr`olss js rlqujrlg. Wel oefddlanls ja Hfot`ry Foolptfaol Wlst (HFW) pr`olgurls frl t` lasurl teft tel YDLK pjpjan systlk kllts tel glsjna rlqujrlklats. Wel h`dd`wjan tlsts allg t` ml o`asjglrlg h`r tel YDLK HFW3 6. YDLK Eygr`stftj Eygr`stftjoo Wlst t` o`ahjrk tel tel prlssurl jatlnjatlnrjty `h tel w`rbjan prlssurl YDLK pjpjan wjte YDLK tlst prlssurl. =. O`aalot`r O`aalot`r Jatlrhfol Jatlrhfol Wlst t` vlrjhy vlrjhy tel cukplr cukplr eums fag rloljvlr struoturls `a tel YDLK huaotj`a plr glsjna. Wejs jaodugls prlssurl tlstjan wjte f o`aalot`r `a lfoe eum. ?. Ldlotrjofd Ldlotrjofd O`atjaujt O`atjaujtyy Wlst t` lasurl teft fdd o`kp`alats o`kp`alats `h tel YDLK fsslkmdy frl ofte`gjofddy pr`tlotlg. Wejs wjdd ml vlrjhjlg my oelobjan ldlotrjofd o`atjaujty. 7. YDLK _ystlk _ystlk Djht Wlst Wlst t` lasurl teft teft tel y`bl `a tel YDLK `plrftls sk``tedy fag wjte`ut fay jatlrhlrlaol, fag teft tel YDLK ofa ml djhtlg usjan tel 7p`jat djhtjan sdjan. Mlsjgls tel HFW pr`olgurl, YDLK d`fg `ut pr`olgurl fag YDLK jastfddftj`a fag rltrjlvfd pr`olgurls kust fds` ml fggrlsslg ja tel YDLK glsjna. Jt js jkp`rtfat t` kfbl surl tel YDLK js sfhl fag pr`tlotlg gurjan d`fg `ut hr`k tel hfmrjoftj`a yfrg t`wfrgs tel hjafd `hhse`rl sjtl fag fds` gurjan pjpldjal jastfddftj`a. ]@X jatlrvlatj`as ja gllpwftlr fppdjoftj`a pr`vjgl sjnajhjofat oefddlanls ja YDLK glsjna foolssjmjdjty rlqujrlklat. Gul t` tejs, tel ]@X foolssjmjdjty stugy wfs glvld`plg t` o`atr`d ]@X fotjvjtjls wejdl fppr`foejan tel YDLK `a tel slfmlg. Wel kfxjkuk d`wlrjan spllg fag ]@X gjstfaol hr`k tel slfmlg frl o`atr`ds t` fv`jg fa foojglat `r jkpfot `a tel YDLK gurjan f ]@X `plrftj`a. ]@X fds` efs t` bllp f kjajkuk gjstfaol hr`k tel YDLK struoturl. ]@X foolssjmjdjty stugy se`udg o`vlr suhhjojlat r`tftjan fandls gurjan `plrftjan vfdvl, fag tel kfrbjan YY systlk `a ]@X pfald se`udg ml odlfrdy glhjalg. Wejs pfplr wfs prlslatlg my Jr _fdfgja Cfszdl   Cfskja,  Cfsk ja, _laj`r _laj` r _umsl _ umslff Lanjall La njallr, r, @YL Kfdfysjf Kfdf ysjf ft  te  tel 8   Yltr`Kja Gllpwftlr & _umslf fag \aglr-  wftlr Wloea`d`ny O`ahlrlaol =995. @OW-GLO =995 =<