Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Polska I świat Po Ii Wojnie światowej

Test a

   EMBED


Share

Transcript

  Test A Polska i światpo II wojnie światowej Test podsumowujący rozdział V1. Czytaj uważnie tekst i zadania. 2. W zadaniach od 1. do 4. znajdują się cztery odpowiedzi: A, B, C, . Wy!ierz ty ko jedną z nich i za#a uj kratkę z odpowiadającą jej iterą w karcie odpowiedzi. . $eże i się po#y isz, !%ędne zaznaczenie otocz k&%kie#. !. 'ozwiązania zada( od ). do 14. zapisz u! uzupe%nij czyte nie i starannie w wyznaczonych#iejscach. *o#y%ki przekre+ aj. . *rzy każdy# po eceniu podano icz!ę punkt&w, jaką #ożna uzyska za w%a+ciwą odpowied-. a rozwiązanie ca%e/o testu #ożesz otrzy#a #aksy#a nie 0 punkty.1. 2a #ocy postanowie( kon3erencji poczda#skiej si%y a ianckie i chi(skie podzie i%y o!szar 561 p.7A. $aponii.B. 8orei.C. 9ranu.. 9ndochin.0. 2ajważniejszy or/an decyzyjny 2, wyrażający z/odę na udzia% tzw. ;!%ękitnych he%#&w< w #isjach #iędzynarodowych, to561 p.7A. /ro#adzenie /& ne.B. =ekretarz >enera ny.C. 'ada Bezpiecze(stwa.. ?iędzynarodowy @ry!una% =prawied iwo+ci.. *o powrocie z e#i/racji =tanis%aw ?iko%ajczyk jako wicepre#ier i #inister ro nictwawszed% w sk%ad561 p.7A. 8rajowej 'ady 2arodowej.B. *o skie/o 8o#itetu Wyzwo enia 2arodowe/o.C. 'ządu @y#czasowe/o 'zeczypospo itej *o skiej.. @y#czasowe/o 'ządu $edno+ci 2arodowej.4. Bezpo+rednią przyczyną wydarze( pozna(skie/o Czerwca !y%a561 p.7  A. z%a sytuacja !ytowa udno+ci.B. wa ka 3rakcji o wp%ywy w **'.C. rea izacja ;po skiej dro/i do socja iz#u<.. ikwidacja pis#a ;*o *rostu<). *odaj nazwę oraz rok operacji wojskowej, w kt&rej wyniku przesied ono udno+ ukrai(ską w o!rę!ie pa(stwa po skie/o.560 p.7 #yła to Akcja $%isła$. &iała miejsce w 1'!( roku  . %&ż wydarzenia w ko ejno+ci chrono o/icznej. W ty# ce u wstaw w kratki nu#ery od 1 do ).561 p.7powstanie 2A@)pozna(ski Czerwiec4o!rady  jazdu 8*' 0utworzenie **' 1tzw. proces szesnastu )a podstawie zamieszczonej ilustracji wykonaj zadania (. i *. * akat propa/andowy z at )5.  w. a#ieszczony za p eca#i a#eryka(skie/o żo%nierza napis oznacza: ;?onopo na wyr&! !o#!y wodorowej<, nato#iast tre+ widoczne/o doku#entu dotyczy pokojowe/o rozwiązywania spor&w #iędzynarodowych. D. 2azwij zjawiska dotyczące #iędzynarodowej sytuacji po itycznej  po 99 wojnie +wiatowej, do kt&rych nawiązuje p akat.56 p.7E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F. =charakteryzuj sytuację po ityczną w powojenny# +wiecie.561 p.7 Po II %ojnie +wiatowej na +wiecie nastała tzw. ,imna wojna. #ył to okres c-arakteryzujący si stałym napiciem pomidzy ,/00 i krajami uropy +rodkowo  %sc-odniej z jednej strony a 3/A i ic- aliantami z dru4iej .   Współpraca doprowadziła do powstania Organizacji Współpracy Gospodarczej )a podstawie zamieszczone4o tekstu 5r6dłowe4o wykonaj zadania '. i 17.Przem6wienie %instona 8-urc-illa w 9ulton z marca 1'!: r. ;<ra4ment=   Partie komunistyczne, które były bardzo małe w tych wszystkich państwach Europy Wschodniej, otrzymały stanowisko nadrzędne i władzę o wiele przewyższajc ich liczebno! i dż wszędzie do zdobycia wpływów totalistycznych# Prawie wszędzie panuj rzdy policyjne, z wyjtkiem $zechosłowacji, nie ma tam  prawdziwej demokracji# G...H  %osjanie w &erlinie próbuj stworzy partię 'uasi(komunistyczn w swej stre)ie okupacyjnej w *iemczech przez udzielanie specjalnych korzy!ci +rupom przywódców lewicowych# Wiek  w -ródłach , oprac. ?. =o!a(skaIBondaruk, =. B. Jenard, Warszawa 0550, s. 51.K. apisz dwa sposo!y, dzięki kt&ry# ='' uzyska% kontro ę nad uza eżniony#i od sie!ie pa(stwa#i Luropy Wschodniej.560 p.7  %kroczenie Armii 8zerwonej na terytoria pa>stw uropy +rodkowowsc-odniej /<ałszowanie wy?or6w do parlamentu w tyc- krajac- 15. Wyja+nij, d acze/o Winston Churchi w swoi# prze#&wieniu wyk uczy% Czechos%owację z /rona pa(stw, w kt&rych ;panują rządy po icyjne<.561 p.7 @dy po zako>czeniu II %ojny +wiatowej 8zec-osłowacja ?yła jedynym krajem uropy+rodkowo%sc-odniej w kt6rym przez kr6tki okres czasu ?yły sprawowane rządy demokratyczneB niezdominowane jeszcze przez komunist6w. 11. *rzyporządkuj podany# opiso# w%a+ciwe i#iona i nazwiska.564 p.7A 6 W tajny# re3eracie wy/%oszony# podczas  jazdu 8*' skrytykowa% ku t jednostkioraz po itykę sta iniz#u w =''M przyczyni% się do powstania k%adu Warszawskie/oi skutecznie rywa izowa% z =A w zakresie z!roje(.B 6 de/ra% istotną ro ę w procesie zjednoczenia zachodnich stre3 okupacyjnych w  2ie#czechM zosta% wy!rany na pierwsze/o kanc erza 'N2.C 6 By% autore# k uczowe/o d a od!udowy powojennej Luropy p anu /ospodarcze/o, zak%adające/o po#oc 3inansową ze strony =A oraz wsp&%pracę #iędzy pa(stwa#i zachodni#i. 6 *odją% decyzję o użyciu !roni ato#owej w wojnie z $aponiąM s3or#u%owa% doktrynę, w #y+ kt&rej na eży aktywnie przeciwstawi się rosnący# wp%ywo# ko#unist&w na +wiecie.1 6 Oarry @ru#an0 6 8onrad Adenauer  6 2ikita Chruszczow4 6 >eor/e ?arsha ) 6 Andriej Pdanow A C # C28 C !D C1 10. Wstaw znak ;Q< w kratki o!ok skutk&w przyna eżno+ci pa(stw ! oku wschodnie/odo k%adu Warszawskie/o.56 p.7Qpo!yt wojsk radzieckich na terytoriu# większo+ci pa(stw uk%aduzawiązanie sojuszu pa(stw ! oku wschodnie/o przeciwko ='' Q+ci+ ejsza wsp&%praca z ='' w zakresie po ityki o!ronnejQopracowanie p an&w o3ensywnych przeciwko achodowi  Qpowiększenie i doz!rojenie ar#ii pa(stw cz%onkowskich ze +rodk&w =''  )a podstawie zamieszczonej ilustracji wykonaj zadania 1. i 1!. 1. *odaj nazwę nurtu w sztuce reprezentowane/o przez ukazaną na i ustracji rze-!ę.561 p.7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14. Wy#ie( k asy spo%eczne, kt&re wed%u/ propa/andy ko#unistycznej od/rywa%y /%&wną ro ę w !udowaniu *o ski Judowej.561 p.7 0o?otnicy i c-łopi Earta odpowiedzi  2r zadania1.0..4. dpowiedziAAAABBBBCCCC