Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Serwis Satagro – Podstawowe Informacje

   EMBED


Share

Transcript

www.satagro.pl [email protected] Serwis SatAgro – podstawowe informacje 1. Program testów funkcjonalności Serwisu SatAgro Bank BGŻ BNP Paribas SA („Bank”) zawarł z serwisem SatAgro („Serwis”) umowę ustanawiającą program testów funkcjonalności serwisu bieżącego satelitarnego monitoringu pól uprawnych („Program”), dostępnego pod adresem app.satagro.pl. Do testów zapraszani są wybrani przez Bank klienci („Uczestnicy”), których działalność gospodarcza obejmuje prowadzenie dużego gospodarstwa rolnego. Program zapewnia pełny dostęp do wszystkich funkcjonalności serwisu SatAgro normalnie oferowanych w ramach płatnego abonamentu. Do 31 października 2016 r. Uczestnicy nie będą ponosili z tego tytułu żadnych opłat, a następnie zostanie im przedstawiona oferta na sezon 2016/2017. W ramach Programu oferowana jest również bezpłatna usługa zintegrowania z aplikacją danych Uczestników, przede wszystkim elektronicznych obrysów pól, jak również historii zasiewów, elektronicznych map i innych informacji kluczowych dla sprawnego monitoringu satelitarnego gospodarstwa. 2. Czym jest Serwis SatAgro? Serwis SatAgro to internetowa usługa służąca do bieżącego monitorowania indywidualnych powierzchni uprawnych poprzez wykorzystanie danych z sensorów satelitarnych oraz stacji meteorologicznych celem optymalizacji zarządzania produkcją rolną. Usługi SatAgro wpisują się w nurt działań określanych jako rolnictwo precyzyjne. W ramach wszystkich typów abonamentów serwisu SatAgro dostępne są następujące standardowe usługi: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) analiza danych satelitarnych ukazujących zróżnicowanie pokrywy roślinnej i dostarczanie wszystkich bezchmurnych zobrazowań w formie: map: rozdzielczość 10 m (satelita Sentinel 2) i 15 m (satelity Landsat); przelot satelity co najmniej raz na tydzień wykresów: pomiary o rozdzielczości 230 m (sensory satelitarne MODIS), przelot satelity dwa razy dziennie kalibracja map dla nawożenia (przy udziale danych Uczestnika) wykresy wzrostu upraw na monitorowanych powierzchniach od 2003 r. codzienna aktualizacja danych meteorologicznych obliczanie Sumy Temperatur Efektywnych (GDD) prognoza pogody umożliwienie wyświetlenia bieżącej lokalizacji umożliwienie wprowadzania historii upraw i zdarzeń umożliwienie definiowania alarmów i automatycznych powiadomień umożliwienie porównywania powierzchni i sezonów wegetacyjnych obsługa techniczna www.satagro.pl [email protected] str. 1 www.satagro.pl [email protected] Ponadto w ramach Programu oferowane są za darmo następujące usługi dodatkowe: a) założenie konta w aplikacji SatAgro oraz integracja z nim informacji o granicach monitorowanych powierzchni oraz dostarczonej przez Uczestnika historii upraw b) tworzenie map aplikacyjnych do precyzyjnego nawożenia azotowego na podstawie danych ze zdjęć satelitarnych oraz współczynników kalibracyjnych dostarczonych przez Uczestnika (w formatach kompatybilnych z urządzeniami rolniczymi) c) eksport danych źródłowych map i wykresów d) integracja elektronicznych map z zasobów Uczestnika z jego kontem SatAgro e) integracja bieżących danych z prywatnych stacji meteorologicznych Uczestnika z jego kontem SatAgro. Ponieważ serwis SatAgro jest regularnie rozbudowywany, należy spodziewać się, że w trakcie trwania Programu Uczestnik będzie powiadamiany o nowych usługach, które będą udostępnione nieodpłatnie. 3. Rejestracja w Serwisie, Konto Użytkownika Rejestracja Uczestników Programu możliwa jest poprzez link: https://app.satagro.pl/bgzbnpparibas Uwaga, bez wpisania początku adresu („https://”) rejestracja nie jest możliwa. Korzystanie z Serwisu wymaga dysponowaniem następującym wyposażeniem: a) komputer PC lub inteligentny telefon komórkowy (smartfon), tablet lub inne urządzenie, którego ekran ma wielkość co najmniej 1024 na 756 pikseli; b) szerokopasmowe łącze internetowe; c) aktualna wersja przeglądarki internetowej Firefox, Chrome, Safari lub Internet Explorer; d) włączona obsługa języka JavaScript i stylów CSS w przeglądarce internetowej; Rejestracja w Serwisie wymaga wykonania następujących czynności: a) podanie funkcjonalnego adresu email oraz wybranie loginu i hasła do konta SatAgro b) dokonanie aktywacji konta poprzez wejście na link wysłany na adres mailowy Uczestnika; c) zalogowanie się w Serwisie przy użyciu loginu i hasła. Wraz z rejestracją w Serwisie Uczestnik uzyskuje dostęp do konta użytkownika, umożliwiającego korzystanie z usług Serwisu, a także dostęp do danych Uczestnika wraz z możliwością ich modyfikacji. www.satagro.pl [email protected] str. 2 www.satagro.pl [email protected] 4. Wprowadzanie monitorowanych powierzchni Po zarejestrowaniu się w Serwisie należy zdefiniować powierzchnie, które maja być objęte monitoringiem. Każda ilość elektronicznych obrysów pól może zostać wprowadzona na konto Uczestnika przez pracowników serwisu, do czego wymagane jest przesłanie obrysów na adres [email protected] Niemniej Uczestnik może również samodzielnie zdefiniować monitorowane powierzchnie. Po zalogowaniu się do Serwisu, z Pulpitu aplikacji wystarczy kliknąć górny przycisk „+” w panelu „Status”: Analogiczny przycisk znajduje się w zakładce „Powierzchnie”. Po naciśnięciu go następuje przekierowanie do narzędzia tworzenia nowych powierzchni, które pozwala zlokalizować i obrysować granice nowego pola. Aby dodać nową powierzchnię należy postępować według następujących wskazówek: A. Użyć ikony w prawym górnym rogu (nr 1 na ilustracji powyżej), aby wybrać mapę bazową. Wybrać Mapę Topograficzną w celu zlokalizowania właściwego regionu kraju. Przybliżanie i oddalanie mapy odbywa się poprzez przyciski „+” i „–” na mapie (nr 2, tzw. „zoom”). Następnie należy wybrać podkład „Geoportal”, który pozwoli zidentyfikować i www.satagro.pl [email protected] str. 3 www.satagro.pl [email protected] obrysować nowe pole. Alternatywnie, jeżeli połączenie z Serwisem ma miejsce w pobliżu definiowanych powierzchni, można nacisnąć lokalizacji. (nr 5) aby zbliżyć pogląd mapy do obecnej (nr 3, pod przyciskami „+” i „–”) aby zacząć obrysowywać pole. Kolejne B. Kliknąć przycisk kliknięcia na zdjęciu pola wyznaczą jego linię graniczną. Obrys zamyka się poprzez kliknięcie w pierwszy punkt. Jeżeli w trakcie tworzenia obrysu wymagane jest przesunięcie mapy podkładowej to można to zrobić przy użyciu strzałek na klawiaturze. W każdej chwili proces można zacząć od nowa naciskając klawisz Esc lub przycisk „Anuluj” (obok przycisku nr 3). Aby włączyć widok pełnoekranowy należy nacisnąć (nr 4). C. Po utworzeniu obrysu należy nadać nazwę pola oraz opcjonalnie wprowadzić jego opis (nr 6). D. Na koniec należy nacisnąć przycisk „Stworzyć” żeby zapisać zdefiniowaną powierzchnię (nr 8). Wtedy system poprosi o zatwierdzenie operacji. Po zatwierdzeniu wyświetli się komunikat i zostanie przesłana wiadomość email potwierdzająca rozpoczęcie procedury przygotowania danych. Ponieważ procedura ta wymaga przeanalizowania dużej ilości informacji, pełne dane zostaną opublikowane w ciągu co najmniej godziny. Kiedy to już nastąpi wtedy system wyśle kolejną wiadomość email do Uczestnika. 5. Korzystanie z monitoringu satelitarnego Analiza informacji Najważniejszym komponentem aplikacji SatAgro jest Eksplorator, który przedstawia dostępne dla każdego zdefiniowanego pola dane satelitarne i meteorologiczne. Poniższa grafika objaśnia działanie poszczególnych komponentów Eksploratora. www.satagro.pl [email protected] str. 4 www.satagro.pl [email protected] Nawożenie precyzyjne Oprócz bieżącego monitorowania stanu łanu w całym gospodarstwie, kolejną podstawową funkcjonalnością SatAgro jest różnicowanie dawki nawozu lub innego środka, co pozwala oszczędzić pieniądze przy jednoczesnej poprawie plonu. Ponadto takie działanie jest korzystne dla środowiska. Oprócz odpowiedniego sprzętu (specjalistyczny lub zaadaptowany rozsiewacz lub opryskiwacz) nawożenie precyzyjne wymaga mapy aplikacyjnej, na podstawie której komputer rozsiewacza różnicuje dawkę. Serwis SatAgro umożliwia śledzenie zmian w pokrywie roślinnej w czasie i przestrzeni, transformację wartości indeksów roślinnych na dawkowanie, a także eksport danych w odpowiednim formacie. Poniżej opisujemy jak zaimplementować nawożenie precyzyjne z pomocą serwisu SatAgro. Podstawą nawożenia precyzyjnego w Serwisie SatAgro są dane z satelitów Sentinel-2 (10 m) i Landsat 8 (15 m), które przelatują nad każdą lokalizacją raz na kilka dni. Kalendarze przelotu satelitów dostępne są w zakładce Pulpit aplikacji SatAgro (widocznej zaraz po zalogowaniu). Ponadto możliwe jest zakupienie dodatkowej usługi codziennej obserwacji wysokorozdzielczymi satelitami komercyjnymi (aż uda się zrobić bezchmurne zdjęcie), lub zakup wysokorozdzielczych zdjęć archiwalnych (np. z okresu suszy, celem wyznaczenia stref produktywności związanych z warunkami wodno-glebowymi). Dane z nowego przelotu satelity transformowane są na obraz RGB (zwykłe zdjęcie) oraz indeks biomasy (NDVI, tzw. „Roślinność”) i dostarczane są na konto SatAgro w czasie do 2-3 dni. Zamówienie mapy aplikacyjnej w serwisie SatAgro jest bardzo proste i wymaga pięciu kroków: 1. Wejście na zakładkę „Eksplorator”. 2. Wybranie obserwowanego pola. 3. Wybranie wymaganych danych satelitarnych. Kliknięcie jednego z przycisków odpowiadających mapom (np. „Sentinel-2 NDVI”) powoduje wyświetlenie ostatniego obrazu. Dane tego typu z innych dni można wyświetlić wybierając datę z listy obok, lub klikając jeden z pionowych znaczników na wykresie poniżej. 4. Przejście do fiszki pola. 5. Wciśnięcie przycisku zamówienia mapy aplikacyjnej. www.satagro.pl [email protected] str. 5 www.satagro.pl [email protected] W następstwie tych kroków SatAgro uruchamia procedurę tworzenia nowej mapy i w międzyczasie ewentualnie kontaktuje się z użytkownikiem celem ustalenia szczegółów wymaganych do jej sfinalizowania (jeśli nie były one podane w opisie pola). Poniższa ilustracja przedstawia mapy aplikacyjne zrobione na podstawie zdjęcia satelitarnego. Na zdjęciu po prawej stronie widać mapę wgraną do komputera opryskiwacza. W razie jakichkolwiek pytań, uwag odnośnie funkcjonowaniu Serwisu, a także wniosków racjonalizatorskich, prosimy o kontakt e-mailowy na adres [email protected] www.satagro.pl [email protected] str. 6