Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Transcript

       C     M     Y     K 2012 “Avrasya’da Yeniden Çizilen Sınırlar, İnşa Edilen Kimlikler”pro-jesinin dördüncü kitabı olan bu çalışmada, Sovyet sonrası ba-ğımsız Türk cumhuriyetleri ve Rusya Federasyonu birleşimindeyer alan özerk Türk cumhuriyetlerindeki Türk dillerinin durumusosyopolitik sosyolinguistik açılardan ele alınmakta, ilgili siyasalcoğrafyalarda yürütülen dil politikalarının, devlet ve kimlik inşasüreçleri ile ilişkisi incelenmekte, bu dillerin kullanımını, gelişi-mini etkileyen faktörler analiz edilmektedir.Dil kullanıcılarının (dil taşıyıcılarının) dil tutumu ve dil davranı-şı modelleri de bu bağlamlarda değerlendirilmekte; Türk dillihalkların, titüler dillerine, Türkiye Türkçesine, Rusçaya ve diğeryabancı dillere yaklaşımları, ülke koşulları ve küresel eğilimlerçerçevesinde incelenmektedir.     g    r    a     f     i     k    e   r .   c   o   m .   t   r  •   0   3   1   2 .   2   8   4   1   6   3   9 9 7   89751   624918 978-975-16-2491-8 Sovyet Sonrası Dönemde Türk Dilli Halklar Dil SorunuYeniden Biçimlenen Kimlikler  S  o v y e  t   S  onr  a s ı D ö n e m d  e T  ü r k Di  l  l  i  H al  k l   ar Di  l   S  or  un uY e ni   d  e nB i   ç i  ml   e n e nKi  ml  i  k l   e r  Editörler Sema ASLAN - Rena SALEHOVA Jale GARİBOVA ATATÜRKKÜLTÜRMERKEZİ