Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Specyfikacja - Bip.poznan.pl

   EMBED


Share

Transcript

Poznań dnia, 20.03.2013 r. wg rozdzielnika ZOLiRM.IV/381-1/13 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę preparatów leczniczych, opatrunków specjalistycznych i sprzętu medycznego jednorazowego dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu informuje, że na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawierający następujące pytania: ZESTAW 1 PYTAŃ I ODPOWIEDZI 1dotyczy SIWZ Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności? 2dotyczy SIWZ Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach ? 3dotyczy SIWZ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę urzędowej stawki VAT w związku z jej planowaną zmianą, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cenna brutto, cena netto pozostanie bez zmian? 4dotyczy SIWZ Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu ? 5dotyczy SIWZ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgodny przez Zamawiającego. 6dotyczy umowy Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie kar umownych z 10% na 0,1% bądź 1% wartości brutto dostawy jednorazowej za każdy dzień zwłoki? 7pakiet 3, poz. 7-11 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł jednego producenta oznakowanych w zależności od rozmiaru numerem katalogowym? (łatwa identyfikacja produktu w przypadku ewentualnego incydentu, czy wycofania). 8pakiet 3, poz. 11 Mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów, czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł w rozmiarze 1,2 o dwóch rodzajach ścięcia w zależności od zastosowania: krótkościęte oraz długościęte? Igły krótkościęte przeznaczone są do aspiracji leku z fiolki, uniemożliwiają fragmentację korków i zanieczyszczenie aspirowanego leku. Igły długoś cięte przeznaczone są do procedur medycznych, w których wymagane jest ostre i długie ścięcie min: punkcji i ewakuacji ropni. 9pakiet 3, poz. 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie 75 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości w formularzu asortymentowo cenowym, zaokrąglając do pełnych opakowań w górę? 10pakiet 3, poz. 24 Strona 1 z 5 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło flizelinowe? 11pakiet 3, poz. 31-34 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości w formularzu asortymentowo cenowym, zaokrąglając do pełnych opakowań w górę bądź podanie ceny do 4 miejsc po przecinku? 12pakiet 3, poz. 43 Czy Zamawiający dopuści dren dł. ok. 20-40cm? Odpowiedź: 1. 2. 4. Leki - wymagana jest informacja o datach ważności i seriach preparatów. Aby dostawy leków były zgodne z obowiązującym prawem - dostawca musi posiadać koncesję na obrót lekami hurtownie, apteki. Podobnie sprawa wygląda z samochodami - muszą spełniać wymagania dot przewozu leków (np. klimatyzacja w przedziale ładunkowym). Do oferty nie jest wymaga załączenie dokumentów – wystarczy oświadczeni o spełnienie warunków udziału w postepowaniu. 3. Tak, zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 15.2 e/ 5. Nie, szczegółowe warunki zmian SIWZ 15.2 6. Nie 7. Nie wymaga 8. Nie wymaga 9. Tak 10. Nie 11. Tak- zwiększając ilość do pełnych opakowań 12. Tak ZESTAW 2 PYTAŃ I ODPOWIEDZI Odpowiedź: 1. Tak, zamawiający dopuszcza worek na mocz z drenem o długości 90 cm. 2. Tak, zamawiający dopuszcza worek na mocz z drenem o długości 120 cm ZESTAW 3 PYTAŃ I ODPOWIEDZI Zapytanie 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. tabletek i tabletek powlekanych zamiast kapsułek i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie. Kapsułek zamiast drażetek i odwrotnie. Tabletek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. Ampułek zamiast fiolek i odwrotnie? Zapytanie 2: Czy dopuszczą Państwo możliwość zaoferowania leków w opakowaniach jednostkowych innej wielkości niż podane w SIWZ. Jeśli tak, jak należy przeliczyć ilość opakowań: jeżeli z przeliczenia wymaganej w SIWZ ilości sztuk tabletek , ampułek wychodzi liczba opakowań z ułamkiem- czy należy zaokrąglić ilość opakowań do pełnego opakowania w górę czy do dwóch miejscach po przecinku ? Zapytanie 3 Pak 1 produkty lecznicze , poz. 92 – Clexane – roztwór do wstrzykiwań – 40mg/0,4ml x 10amp. – strzykawek 25op. – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie leku z pakietu, z powodu braku możliwości jego zakupu od producenta i tym samym realizacji Państwa zamówień? Odpowiedź: 1. Tak -wszystkie opcje zamiany t.j. tabl na tabl. powl, lub kaps drażetki lub inna podobna forma są dopuszczalne. 2. Tak. 3. Nie nie wyraża zgody na wydzielenie tego leku z pakietu. Strona 2 z 5 ZESTAW 4 PYTAŃ I ODPOWIEDZI Pytanie 1) Dotyczy projektu umowy - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostkowej ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT. Nasz prośba podyktowana jest prognozami podniesienia stawki VAT na wyroby medyczne z 8% na 23%. Jest to efekt wezwania Polski przez Komisję Europejską do dostosowania się do Dyrektywy Rady 2006/112/WE (zgodnie z tą normą, nie można stosować obniżonej stawki VAT, co ma miejsce w chwili obecnej). Zgodnie z powyższym, przy zasadach jakie stosuje się przygotowując wyceny do przetargu (gdzie marże ustala się na bardzo niskim poziomie) - podniesienie stawki VAT o 15% jest dla większości dystrybutorów niemożliwe do zaakceptowania. Konieczność utrzymania ceny brutto na niezmienionym poziomie spowoduje, że realizacja części umowy będzie odbywała się ze stratą dla Wykonawcy. Biorąc to pod uwagę, żadna z firm nie może pozwolić sobie na złożenie oferty z góry zakładając stratę, dlatego też już obecnie przy kalkulacji cen do przetargu należy wziąć pod uwagę ewentualną podwyżkę stawki VAT. Z kolei to rozwiązanie jest niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ spowoduje to przekroczenie szacunków do przetargu a następnie zakup sprzętu medycznego w wyższych cenach od początku trwania umowy, a nie od ewentualnej podwyżki stawki VAT. Pytanie 2) Pakiet 3, pozycja 2 – Proszę Zamawiającego o sprecyzowanie długości cewnika do podawania tlenu? Pytanie 3) Pakiet 3, pozycja 42 – Czy Zamawiający dopuści worek na mocz z drenem o długości 90cm? Odpowiedź: 1. Tak, zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 15.2 e/ 2. Długość cewnika do podawania tlenu od 2,8 m do 5 m 3. Tak ZESTAW 5 PYTAŃ I ODPOWIEDZI 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycji 180 produktu leczniczego Paracetamol Kabi 10 mg/ml,50 ml pakowanego po 10 fiolek? 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakiecie 3 pozycja 17 sterylnego przyrządu Ekstra Spike Plus KabiPac do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, posiadający ostry kolec wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim? Skuteczność bakteriologiczna filtru odpowietrznika w modelach Extra Spike wynosi >99,9998% (skuteczność bakteryjna testowana w warunkach 24 cm/sec, 96% RH. 20 °C, na urządzeniu aerozolowym Hendersona przy wykorzystaniu Bacillus subtilis var niger spores). Odpowiedź: 1. Tak, wyraża zgodę. 2. Tak, wyraża zgodę. ZESTAW 6 PYTAŃ I ODPOWIEDZI Odpowiedź: Strona 3 z 5 1 Nie, nie wyraża zgody. 2. Nie, nie wyraża zgody. ZESTAW 7 PYTAŃ I ODPOWIEDZI Odpowiedź: 1. Tak, zamawiający dopuszcza. ZESTAW 8 PYTAŃ I ODPOWIEDZI Odpowiedź: 1. Tak, dopuszcza. 2. Tak, dopuszcza 3. Nie wymaga 4. Nie wymaga 5. Nie wymaga 6. Zamawiający dopuszcza 7. Tak 8. Tak 9. Zamawiający nie dopuszcza ZESTAW 9 PYTAŃ I ODPOWIEDZI Strona 4 z 5 Odpowiedz. 1. Dopuszczamy mniejszy rozmiar opatrunków ale należy przeliczyć ilości, tak aby była zgodna z ilościami wymaganymi w specyfikacji. 2. Wymagamy opatrunku z węglem aktywnym ____________________ Podpis Zamawiającego Strona 5 z 5