Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wykonanie

   EMBED


Share

Transcript

ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 – ZAP – 370 - 11/12 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji elektrycznej w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu Tryb postępowania: przetarg nieograniczony art. 39ustawy Pzp CPV - 71 35 50 00 – 1 - usługi pomiarowe ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Część I - Instrukcja dla Wykonawców Część II - Opis przedmiotu zamówienia Część III - Załączniki: Załącznik nr 1 – Formularz Oferty + Formularz cenowy Załącznik nr 2 – Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku przesłanek, określonych w art. 24 ust. 1 ustawy pzp Załącznik nr 3a - Oświadczenie dla osób fizycznych Załącznik nr 4 - Wzór umowy ZATWIERDZIŁ: Z-ca Dyrektora Damian Tecław Poznań, czerwiec 2012r. 1 Część I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY UWAGA: W interesie Wykonawcy jest: dokładne zapoznanie się z treścią SIWZ, bieżące śledzenie przedmiotowego postępowania na stronie internetowej www.zus.pl, ponieważ Zamawiający zamieszcza na tej stronie informacje dotyczące toczącego się postępowania, w szczególności: a) treść pytań oraz odpowiedzi na pytania, b) wyjaśnienia i zmiany SIWZ, c) informacje o odwołaniach wraz z treścią odwołania na treść ogłoszenia lub SIWZ, d) informacje o przedłużeniu terminu składania ofert. Dodatkowe informacje umieszczane są poniżej ogłoszenia głównego. Zaleca się bieżące sprawdzanie treści aktualizowanego ogłoszenia do dnia składania ofert. INFORMACJE OGÓLNE 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu (zwany dalej „Zamawiającym”) adres: 61-361 Poznań, ul. Starołęcka 31, telefon: (61) 874 54 00; faks: (61) 877 28 50, posiadający: NIP 521-301-72-28, REGON 000017756-00474, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji elektrycznej w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu 2. Zamawiający informuje, że: 1) postępowanie prowadzi Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu, 2) postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego , zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami), 3) postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. Zamawiający i Wykonawca pisemnie przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu, drogą elektroniczną, które uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść w formie pisemnej dotarła do adresata przed upływem terminu, 4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych określonych w art. 2 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Przedmiot zamówienia, określony Opisem Przedmiotu Zamówienia w części II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy zrealizować w terminie 60 dni od podpisania umowy zgodnie z warunkami określonymi we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Wszystkie formularze załączników określonych w SIWZ, a także formularze oświadczeń i inne dokumenty przekazywane przez Zamawiającego w toku prowadzonego postępowania, należy wypełnić ściśle według warunków i postanowień zawartych w SIWZ. 2 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 5. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 5.1 spełniają warunki ( określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp) dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia: 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Warunki określone w pkt. 5.1.1), 2), 3), 4) zostaną spełnione gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy, sporządzone na załączniku nr 2 do SIWZ; 5.2 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. Warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie na załączniku nr 3 oraz dołączy do oferty dokumenty wymienione w punktach 6.2 b), 6.3 i 6.4. 5.3 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 6. Zgodnie z art. 44 ustawy Pzp Wykonawca składa wraz z ofertą (załącznik nr 1 i 1a do SIWZ – następujące dokumenty, oświadczenia i załączniki: 6.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy, sporządzone na załączniku nr 2 do SIWZ; 6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: a) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy sporządzone na załączniku nr 3 do SIWZ; b) aktualny odpis właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp sporządzony na załączniku nr 3a do SIWZ. 6.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3 6.4. Aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6.5. Inne dokumenty, które winien złożyć Wykonawca: a) pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia. 6.6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , zamiast dokumentów określonych w pkt. 6.2 lit. b), 6.3 i 6.4, składa dokumenty zgodnie z postanowieniem § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817). 6.7. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictwa, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty , o których mowa w art. 25 ust.1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 6.8. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 6.9. Zamawiający oceni spełnienie ww. warunków przez Wykonawców na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń metodą spełnia / nie spełnia. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 7. Zamawiający do bezpośredniego kontaktowania się z uczestnikami postępowania upoważnia następujące osoby : a) w sprawach formalnych: Barbara Ostrowska – Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych - nr tel. (61) 874 54 78 lub - nr faksu (61) 877 28 50 e-mail [email protected] od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 14:30 (z wyjątkiem świąt), b) w sprawach przedmiotu zamówienia: – Michał Zieliński - Wydział Administracji i Remontów nr tel. (61) 874-54-62 - nr faksu (61) 877 28 50 od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 - 14:30 (z wyjątkiem świąt). 8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ podając znak sprawy. Zapytania można: 1) przesłać pocztą listem poleconym na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31; 61-361 Poznań; 4 2) złożyć osobiście w sekretariacie Oddziału pokój 102 (I piętro) w godzinach 7:30 14:30, w tym przypadku Wykonawca otrzyma na kopii pisma pokwitowanie jego złożenia, 3) przesłać na numer faksu (61) 877 28 50 i niezwłocznie potwierdzić treść przesłanego faksu poprzez przesłanie oryginału pisma pocztą listem poleconym na adres jak określono w pkt. 8 ppkt. 1). 9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, , bez ujawniania źródła zapytania. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 2 dni przed terminem składania ofert. Uwaga: Za termin dostarczenia prośby o wyjaśnienie treści SIWZ przyjmuje się dzień i godzinę jej otrzymania przez Zamawiającego. 10. Zmawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ (art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych). Dokonana w ten sposób zmiana SIWZ zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ stając się automatycznie jej integralną częścią. Wszelkie wprowadzone przez Zamawiającego zmiany są wiążące dla Wykonawcy. 11. Zamawiający przedłuży termin składania ofert jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 12. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 13. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni . Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 14. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Oferta musi być napisana w języku polskim w sposób trwały, np. na maszynie do pisania lub drukarce komputerowej. Zamawiający dopuszcza ręczne, czytelne wypełnianie formularzy załączników oraz innych dokumentów określonych w SIWZ. 15. Wykonawca może przedstawić w ofercie dokumenty w językach obcych wyłącznie z tłumaczeniem ich treści przez tłumacza na język polski. 16. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Oferta nie zawierająca wszystkich pozycji zamówienia będzie przez Zamawiającego odrzucona. 17. Wykonawca może przedłożyć tylko jedną jednoznaczną ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty, jak również złożenia oferty zawierającej więcej niż jedną cenę oferty, Zamawiający odrzuci wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę. 18. Wykonawca składa dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 18.1. Formularz oferty i sporządzone przez Wykonawcę załączniki do oferty muszą być podpisane (autoryzowane) przez osobę (lub osoby) do tego upoważnioną, tzn. osobę (lub osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy i zaciągania zobowiązań do świadczenia o wartości odpowiadającej cenie złożonej oferty. 5 Za właściwy sposób podpisania Zamawiający przyjmuje podpis umożliwiający identyfikację osoby podpisującej, np. czytelny podpis złożony w sposób umożliwiający jednoznaczne ustalenie imienia i nazwiska osoby podpisującej lub odręczny podpis złożony z pieczątką określającą imię i nazwisko osoby podpisującej. 18.2 Na dokumentach przedstawianych w formie kopii (z zastrzeżeniem pkt. 18.4) muszą znajdować się podpisane poświadczenia za zgodność z oryginałem umożliwiające identyfikację osoby podpisującej, 18.3 Właściwy sposób reprezentacji Wykonawcy, tzn. kto jest upoważniony do jego reprezentowania, jest określony w: odpisie z właściwego rejestru, zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, koncesji, lub pełnomocnictwie udzielonym na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 18.4 W przypadku osoby (osób) działającej w imieniu Wykonawcy w oparciu o odrębnie udzielone pełnomocnictwo, w ofercie należy złożyć: oryginał dokumentu potwierdzającego udzielenie tego pełnomocnictwa lub jego notarialnie potwierdzoną kopię lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez udzielającego pełnomocnictwa. 18.5. Wszelkie zmiany (poprawki) w ofercie muszą być naniesione jednoznacznie, czytelnie przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w sposób następujący: 1) przekreślić treść, którą Wykonawca będzie zmieniać, 2) powyżej lub poniżej albo z boku przekreślonej treści (w zależności od wolnego miejsca) umieścić nową treść, 3) umieścić podpis (patrz pkt.18.1części I SIWZ) osoby (lub osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy umożliwiający jej identyfikację. 19. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. 19.1. Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia mogą być: 1) Wykonawcy, będący przedsiębiorcami działającymi w formie spółki cywilnej – w rozumieniu art. 860-875 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. nr 93, z 1964 roku, z późniejszymi zamianami), 2) Wykonawcy występujący wspólnie: a) na podstawie umowy konsorcjum, b) na podstawie jakiejkolwiek umowy o wspólnym działaniu, którzy składają wspólną ofertę, nie są spółką cywilną w rozumieniu przywołanej wyżej ustawy Kodeks cywilny, ani nie wiąże ich umowa konsorcjum. 19.2. Wykonawcy, którzy wspólnie będą ubiegać się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego . 19.3. W przypadku składania jednej oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. wspólnicy spółki cywilnej, uczestnicy konsorcjum) muszą zostać spełnione następujące wymagania: a) określone w pkt. 5.2. części I SIWZ warunki udziału w postępowaniu musi spełnić oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, b) określone w pkt. 5.1 ppk 1, 2, 3, 4 części I SIWZ warunki udziału w postępowaniu winni spełnić wspólnie (łącznie) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia, 6 19.4 . W przypadku wyboru oferty Wykonawców, którzy wspólnie będą ubiegać się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 20. Złożenie informacji nieprawdziwych, mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania, powoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych. Uwaga: Osoba (osoby) składająca oświadczenie ponosi pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia na zasadach określonych w art. 297 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z 1997 roku z późn. zmianami). 20.1. Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko, tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty związane z udziałem w postępowaniu (w tym koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty). 21. 22. 23. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia tylko przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienia o zmianie lub wycofaniu muszą być przygotowane, oznaczone zgodne z pkt 24 części I SIWZ i dodatkowo opisane „ZMIANA” lub „WYCOFANIE” W przypadku, wycofania oferty przed upływem terminu do składania ofert, oferta zostanie zwrócona Wykonawcy, niezwłocznie po otwarciu ofert. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 24. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu. Opakowaniem mogą być np. dwie zamknięte koperty oznaczone jak poniżej: 1) opakowanie zewnętrzne może być oznaczone w sposób następujący: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu 61-361 Poznań ul. Starołęcka 31 (oferta przetargowa - Wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji elektrycznej w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu Wykonawca może (ma prawo) umieścić swoje logo na zewnętrznym opakowaniu. 2) opakowanie wewnętrzne może być oznaczone w sposób następujący: OFERTA znak sprawy: 540000ZAP.370 - 11/12 Wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji elektrycznej w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu Nie otwierać przed 25.06.2012r. godz. 11:00 25. Ofertę składa się w sekretariacie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31, w pokoju nr 102 I piętro budynek A w terminie do: 25 czerwca 2012 roku do godziny 11:00 25.1. Sekretariat przyjmuje oferty codziennie od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt) w godzinach od 7:00 do 15:00. 25.2. Wykonawca składający ofertę osobiście na żądanie otrzyma potwierdzenie złożenia oferty. 25.3. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje związane ze złożeniem oferty w innym terminie lub innym miejscu niż to określono w pkt. 25 i pkt. 25.1 części I SIWZ 7 26. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym sekretariat ofertę otrzymał, tzn. dzień i godzinę odnotowaną na kopercie oferty przez pracownika sekretariatu. 26.1. Wszelkie wątpliwości co do terminu złożenia oferty będą rozstrzygane w oparciu o zapis na kopercie lub potwierdzeniu złożenia oferty. 27. Oferta, która wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert niezależnie od sposobu w jaki Wykonawca składa ofertę - będzie niezwłocznie odesłana bez otwierania do Wykonawcy . 27.1. Zamawiający informuje, że zwrot „bez otwierania” oznacza, że Zamawiający nie poda do publicznej wiadomości: imienia i nazwiska, nazwy (firma) oraz adresu (siedziba) składającego ofertę, a także informacji dotyczącej ceny oferty. 28. Otwarcie ofert nastąpi w II Oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu, ul. Starołęcka 31 w pokoju nr 108 – sala konferencyjna (I piętro budynku A) w terminie: 25 czerwca 2012 roku o godzinie 11:15 29. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 30. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiednio: nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 31. Wykonawca nieobecny na otwarciu ofert może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji z przebiegu otwarcia ofert. 32. Wniosek o przesłanie informacji z przebiegu otwarcia ofert (podpisany w sposób określony w pkt. 18.3 należy przekazać w sposób określony w pkt. 8. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 33. Cenę oferty Wykonawca ustali na podstawie przedmiarów P12-00-011 w Formularzu Cenowym-Kosztorysie wpisując : - ceny brutto wszystkich składników wkalkulowanych w realizację zamówienia; - cenę brutto składników razem dla każdego obiektu; Cenę brutto ogółem dla wszystkich obiektów razem ( 9 obiektów) i cenę brutto dla każdego obiektu należy wpisać w Formularzu Oferty w punkcie 1. 33.1 Cenę należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty w ofercie należy zaokrąglić do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza, co jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów regulującym m.in. zasady wystawiania faktur, opublikowanym w Dz. U. z 2011r. nr 68, poz. 360. 33.2. Cena oferty brutto powinna zawierać wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę. 33.3. W trakcie umowy nie dopuszcza się zmiany cen, określonych w umowie. 33.4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. OPIS KRYTERIÓW , KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIĘ SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 34. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Kryterium oceny Cena brutto (C) Znaczenie 100% 8 34.1 Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie podanego kryterium. Ocena ofert będzie dokonana według następującego wzoru: 1) kryterium CENA (C): C min. WP (C) = ------------- x 100 C of. Gdzie: C min. C of. • najniższa cena oferty spośród wszystkich ofert (w złotych łącznie z podatkiem VAT) • cena badanej oferty (w złotych łącznie z podatkiem VAT) 34.2. Punkty w podanym kryterium wyliczone będą z dokładnością do 2 miejsc po przecinku . 34.3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów. 34.4. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 34.5. Jeżeli w cenie oferty Wykonawcy zagranicznego nie są zawarte obciążające Zamawiającego ciężary fiskalne, tj. należny podatek i cło, Zamawiający doliczy te ciężary do zaproponowanej wartości oferty Wykonawcy zagranicznego dla dokonania porównania cen złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej. 34.6. Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych (art. 91 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych). KOREKTA OCZYWISTYCH OMYŁEK PISARSKICH, RACHUNKOWYCH I INNYCH 35. Zamawiający poprawia w tekście oferty: - oczywiste omyłki pisarskie - oczywiste omyłki rachunkowe , z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ , nie powodujących istotnych zmian w treści oferty. - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 36. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom. 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 9 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 36.1 Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 36.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY 37. Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą na warunkach określonych w : 1) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 2) złożonej ofercie, 3) we wzorze umowy określonym załącznikiem nr 4 do SIWZ. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 38. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 38.1 Odwołanie wnosi się w terminach szczegółowo określonych w art.182 ustawy Prawo zamówień publicznych. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 39. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 40. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 41. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa) – w rozumieniu art. 2 pkt. 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 42. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. 43. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 44. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Instrukcją dla Wykonawcy mają zastosowanie przepisy: a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolityDz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami ) oraz aktów prawnych wydanych na jej podstawie, b) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z 1964 roku, z późniejszymi zmianami), 10 Część II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie niżej wymienionych prac zgodnie z przedmiarem robót P12-00-011 : a) pomiarów elektrycznych instalacji elektrycznej ogólnej i dedykowanej w zakresie: - rezystancji izolacji obwodów 1-fazowych, - rezystancji izolacji obwodów 3-fazowych, - sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, - sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, - badanie instalacji odgromowej. b) usunięcie usterek wykrytych w trakcie wykonywania pomiarów, naprawy i wymiany instalacji elektrycznej, c) wykonanie ponownych pomiarów po usunięciu usterek, d) sporządzenie protokolarnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach dla każdego obiektu. w: - Inspektoracie ZUS w Gnieźnie ul. Sienkiewicza 2, - Inspektoracie ZUS w Kole ul. B. Prusa 11, - Inspektoracie ZUS w Koninie bud „b” ul. Św. M. Kolbego 1 , - Inspektoracie ZUS w Obornikach ul. Armii Poznań 27, - Biurze Terenowym ZUS w Słupcy ul. Warszawska 1, - Inspektoracie ZUS w Śremie ul. Szeroka 2, - Inspektoracie ZUS w Środzie ul. Szpitalna 1, - Inspektoracie ZUS w Turku ul. Armii Krajowej 18, - Inspektoracie ZUS we Wrześni ul. Wrocławska 42. w terminie 60 dni od podpisania umowy wg zapotrzebowania zgłoszonego przez Wydział Administracji i Remontów. 11 PRZEDMIAR ROBÓT P12-00-011 Budowa: Obiekt: Rodzaj robót: Lokalizacja: Plan remontów okresowych na 2012 rok Gniezno, Koło, Konin "B", Oborniki, Słupca, Śrem, Środa Wlkp., Turek, Września; Pomiary elektryczne instalacji elektrycznych Gniezno, Koło, Konin "B", Oborniki, Słupca, Śrem, Środa Wlkp., Turek, Września kod pozycji 1 ilość jm Wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji elektrycznych w Inspektoracie w Gnieźnie KNNR N005-13-05-01-00 KNNR N005-13-05-02-00 KNNR KNNR KNNR N005-13-04-05-00 N005-13-04-06-00 N005-13-03-01-00 KNNR N005-13-03-02-00 KNNR N005-13-03-03-00 KNNR N005-13-03-04-00 KNNR KNNR N005-13-04-03-00 N005-13-04-04-00 2 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania - wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy p/a próba pierwsza Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania - wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy p/a próba następna Badania skuteczności zerowania pomiar pierwszy Badania skuteczności zerowania pomiar następny Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar pierwszy Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar następny Badania instalacji odgromowej pomiar pierwszy Badania instalacji odgromowej pomiar następny szt 1,000 szt 138,000 szt szt szt 1,000 786,000 1,000 szt 260,000 szt 1,000 szt 29,000 szt szt 1,000 10,000 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania - wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy p/a próba pierwsza Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania - wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy p/a próba następna Badania skuteczności zerowania pomiar pierwszy Badania skuteczności zerowania pomiar następny szt 1,000 szt 11,000 szt szt 1,000 218,000 Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar pierwszy szt 1,000 szt 47,000 szt 1,000 Wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji elektrycznych w Inspektoracie w Kole KNNR N005-13-05-01-00 KNNR N005-13-05-02-00 KNNR KNNR N005-13-04-05-00 N005-13-04-06-00 KNNR N005-13-03-01-00 KNNR N005-13-03-02-00 KNNR N005-13-03-03-00 12 KNNR N005-13-03-04-00 3 szt 6,000 szt 1,000 szt 26,000 szt szt szt 1,000 604,000 1,000 szt 94,000 szt 1,000 szt 20,000 szt szt 1,000 7,000 szt 1,000 szt 12,000 szt szt szt 1,000 272,000 1,000 szt 38,000 szt 1,000 szt 4,000 szt szt 1,000 6,000 szt 1,000 Wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji elektrycznych w Inspektoracie w Koninie bud. "B" KNNR N005-13-05-01-00 KNNR N005-13-05-02-00 KNNR KNNR KNNR N005-13-04-05-00 N005-13-04-06-00 N005-13-03-01-00 KNNR N005-13-03-02-00 KNNR N005-13-03-03-00 KNNR N005-13-03-04-00 KNNR KNNR N005-13-04-03-00 N005-13-04-04-00 4 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania - wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy p/a próba pierwsza Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania - wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy p/a próba następna Badania skuteczności zerowania pomiar pierwszy Badania skuteczności zerowania pomiar następny Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny Pomiar rezystancji izolacji obwód 3- fazowy pomiar pierwszy Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar następny Badania instalacji odgromowej pomiar pierwszy Badania instalacji odgromowej pomiar następny Wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji elektrycznych w Inspektoracie w Obornikach KNNR N005-13-05-01-00 KNNR N005-13-05-02-00 KNNR KNNR KNNR N005-13-04-05-00 N005-13-04-06-00 N005-13-03-01-00 KNNR N005-13-03-02-00 KNNR N005-13-03-03-00 KNNR N005-13-03-04-00 KNNR KNNR N005-13-04-03-00 N005-13-04-04-00 5 KNNR Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar następny Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania - wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy p/a próba pierwsza Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania - wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy p/a próba następna Badania skuteczności zerowania pomiar pierwszy Badania skuteczności zerowania pomiar następny Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar pierwszy Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar następny Badania instalacji odgromowej pomiar pierwszy Badania instalacji odgromowej pomiar następny Wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji elektrycznych w Biurze Terenowym w Słupcy N005-13-05-01-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania - wyłącznik przeciwporażeniowy 13 różnicowoprądowy p/a próba pierwsza KNNR N005-13-05-02-00 KNNR KNNR KNNR N005-13-04-05-00 N005-13-04-06-00 N005-13-03-01-00 KNNR N005-13-03-02-00 KNNR N005-13-03-03-00 KNNR N005-13-03-04-00 KNNR KNNR N005-13-04-03-00 N005-13-04-04-00 6 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania - wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy p/a próba następna Badania skuteczności zerowania pomiar pierwszy Badania skuteczności zerowania pomiar następny Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar pierwszy Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar następny Badania instalacji odgromowej pomiar pierwszy Badania instalacji odgromowej pomiar następny szt 24,000 szt szt szt 1,000 142,000 1,000 szt 52,000 szt 1,000 szt 3,000 szt szt 1,000 2,000 szt 1,000 szt 36,000 szt szt szt 1,000 527,000 1,000 szt 104,000 szt 1,000 szt 14,000 szt szt 1,000 7,000 szt 1,000 szt 84,000 szt szt 1,000 533,000 Wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji elektrycznych w Inspektoracie w Śremie KNNR N005-13-05-01-00 KNNR N005-13-05-02-00 KNNR KNNR KNNR N005-13-04-05-00 N005-13-04-06-00 N005-13-03-01-00 KNNR N005-13-03-02-00 KNNR N005-13-03-03-00 KNNR N005-13-03-04-00 KNNR KNNR N005-13-04-03-00 N005-13-04-04-00 7 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania - wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy p/a próba pierwsza Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania - wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy p/a próba następna Badania skuteczności zerowania pomiar pierwszy Badania skuteczności zerowania pomiar następny Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar pierwszy Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar następny Badania instalacji odgromowej pomiar pierwszy Badania instalacji odgromowej pomiar następny Wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji elektrycznych w Inspektoracie w Środzie Wlkp. KNNR N005-13-05-01-00 KNNR N005-13-05-02-00 KNNR KNNR N005-13-04-05-00 N005-13-04-06-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania - wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy p/a próba pierwsza Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania - wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy p/a próba następna Badania skuteczności zerowania pomiar pierwszy Badania skuteczności zerowania pomiar następny 14 KNNR N005-13-03-01-00 KNNR N005-13-03-02-00 KNNR N005-13-03-03-00 KNNR N005-13-03-04-00 KNNR KNNR N005-13-04-03-00 N005-13-04-04-00 8 Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar pierwszy Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar następny Badania instalacji odgromowej pomiar pierwszy Badania instalacji odgromowej pomiar następny szt 1,000 szt 128,000 szt 1,000 szt 11,000 szt szt 1,000 9,000 szt 1,000 szt 23,000 szt szt szt 7,000 216,000 1,000 szt 52,000 szt 1,000 szt 3,000 Wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji elektrycznych w Inspektoracie w Turku KNNR N005-13-05-01-00 KNNR N005-13-05-02-00 KNNR KNNR KNNR N005-13-04-05-00 N005-13-04-06-00 N005-13-03-01-00 KNNR N005-13-03-02-00 KNNR N005-13-03-03-00 KNNR N005-13-03-04-00 9 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania - wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy p/a próba pierwsza Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania - wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy p/a próba następna Badania skuteczności zerowania pomiar pierwszy Badania skuteczności zerowania pomiar następny Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar pierwszy Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar następny Wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji elektrycznych w Inspektoracie we Wrześni KNNR N005-13-05-01-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania - wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy p/a próba pierwsza szt 1,000 KNNR N005-13-05-02-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy p/a próba następna szt 31,000 KNNR KNNR KNNR N005-13-04-05-00 N005-13-04-06-00 N005-13-03-01-00 szt szt szt 1,000 668,000 1,000 KNNR N005-13-03-02-00 szt 123,000 KNNR N005-13-03-03-00 szt 1,000 KNNR N005-13-03-04-00 szt 13,000 KNNR KNNR N005-13-04-03-00 N005-13-04-04-00 Badania skuteczności zerowania pomiar pierwszy Badania skuteczności zerowania pomiar następny Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar pierwszy Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar następny Badania instalacji odgromowej pomiar pierwszy Badania instalacji odgromowej pomiar następny szt szt 1,000 7,000 15 Część III SIWZ - Załączniki: Załącznik nr 1 – Formularz Oferty + Formularz cenowy Załącznik nr 2 – Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku przesłanek, określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Załącznik nr 3a – Oświadczenie dla osób fizycznych Załącznik nr 4 - Wzór umowy 16 Załącznik nr 1 do SIWZ ………………………… (nazwa i adres Wykonawcy) OFERTA na: Wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji elektrycznej w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu Pełna nazwa oraz adres podmiotu składającego ofertę: (wpisać: pełną nazwę dokładny adres siedziby podmiotu lub podmiotów, NIP, REGON, telefon kontaktowy, numer faksu składającego / składających ofertę): .................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... NIP - ………………………… REGON - …………………………………………. Telefon kontaktowy - ……………………………Numer faksu ………………………………………. 1. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ, za cenę: ………………… zł brutto, słownie: ……………………………………………………………. złote …/100), w tym cenę netto ………….. zł, podatek VAT …………….. zł (stawka podatku VAT 23 %). w tym cena brutto w obiekcie: 2. - Inspektoracie ZUS w Gnieźnie ul. H. Sienkiewicza 2 - ……………. zł, - Inspektoracie ZUS w Kole ul. B. Prusa 11 - ……………. zł, - Inspektoracie ZUS w Koninie bud. „B” ul. Św. M. Kolbego 1 - ……………. zł, - Inspektoracie ZUS w Obornikach ul. Armii Poznań 27 - ……………. zł, - Biurze Terenowym ZUS w Słupcy ul. Warszawska 1 - ……………. zł, - Inspektoracie ZUS w Śremie ul. Szeroka 2 - ……………. zł, - Inspektoracie ZUS w Środzie ul. Szpitalna 1 - ……………. zł, - Inspektoracie ZUS w Turku ul. Armii Krajowej 18 - ……………. zł, - Inspektoracie ZUS we Wrześni ul. Wrocławska 42 - ……………. zł. Strony ustalają następujące odpłatności dla Wykonawcy za usunięcie usterek i wykonanie napraw instalacji elektrycznej: - ………….. zł brutto za 1 rbg, - koszt urządzeń i/lub części zamiennych nie objętych gwarancją kalkulowany będzie na podstawie cen rynkowych. - dojazdu w przypadku usuwania usterek - stawka nie może być wyższa niż stawka ustalona w Rozporządzeniu Ministra Transportu z 23 października 2007 roku (Dz. U. z 2007r. Nr 201 poz. 1462). 17 3. 4. Zobowiązujemy się do wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia, w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy. Oświadczamy, że podana cena brutto jest ostateczna i zawiera w sobie wszelkie nasze koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 5. Oświadczam(my), że a) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni . b) zapoznaliśmy się z treścią i warunkami SIWZ i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się do stosowania i ścisłego przestrzegania określonych w niej warunków. c) zamówienie wykonamy w całości siłami własnymi* d) następującą część zamówienia powierzymy podwykonawcom* ……………………………………………………………………………………………………… * niepotrzebne skreślić 6. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w nich warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 7. Oświadczamy, że w przypadku otrzymania zamówienia, koordynatorem nadzorującym świadczenie usług oraz realizację postanowień umowy zostanie Pan(i): ………………………………………. telefon kontaktowy............................................... 8. Umowę w imieniu Wykonawcy podpisze /-ą/: .......................................................................... stanowisko ..................................................... .......................................................................... stanowisko ..................................................... 9. Oświadczamy, że udzielimy 12 miesięcy gwarancji na użyte podczas wykonywania napraw i usuwania usterek części zamienne i materiały eksploatacyjne oraz na robociznę. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem gwarancji ponosi Wykonawca. Termin gwarancji rozpoczyna się od następnego dnia po dokonaniu odbioru usługi. 10. Oświadczamy, że wszelką korespondencję związaną z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacją umowy na wykonanie zamówienia publicznego, w przypadku wyboru Naszej oferty Zamawiający zobowiązany jest kierować na adres: (wpisać pełną nazwę podmiotu oraz dokładny adres): ............................................................................................................................................................. 11. Oświadczamy, że wszelkie płatności związane z realizacją umowy, w przypadku wyboru Naszej oferty, Zamawiający przekazywał będzie na konto nr: …………………………………………………................................................................................... 12. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na warunki płatności określone przez zamawiającego w załączniku nr 4 do SIWZ – Wzór umowy tj. w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT. 13. Oferta została złożona na..............kartach, kolejno ponumerowanych od nr 01 do nr....................... 14. Załącznikami do niniejszego formularza oferty są: oświadczenia, zaświadczenia oraz inne dokumenty - zgodnie ze sporządzonym wykazem załączników: 1. .............................................................. 2. ............................................................... 18 3. ................................................................ 4. ................................................................. 5. ................................................................. 6. ................................................................. 7. ................................................................. (Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 19 Załącznik nr 1a do SIWZ FORMULARZ CENOWY – kosztorys kod pozycji Czynność 1 Wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji elektrycznych w Inspektoracie w Gnieźnie Jm Ilość KNNR N005-13-05-01-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania - wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy p/a próba pierwsza szt KNNR N005-13-05-02-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania - wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy p/a próba następna szt 138,000 KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR N005-13-04-05-00 N005-13-04-06-00 N005-13-03-01-00 N005-13-03-02-00 N005-13-03-03-00 N005-13-03-04-00 N005-13-04-03-00 N005-13-04-04-00 Badania skuteczności zerowania pomiar pierwszy Badania skuteczności zerowania pomiar następny Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar pierwszy Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar następny Badania instalacji odgromowej pomiar pierwszy Badania instalacji odgromowej pomiar następny Razem Inspektorat w Gnieźnie szt 1,000 szt 786,000 szt 1,000 szt 260,000 szt 1,000 szt 29,000 szt 1,000 szt 10,000 2 Cena brutto 1,000 Wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji elektrycznych w Inspektoracie w Kole KNNR N005-13-05-01-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania - wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy p/a próba pierwsza szt 1,000 KNNR N005-13-05-02-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania - wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy p/a próba następna szt 11,000 20 KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR N005-13-04-05-00 N005-13-04-06-00 N005-13-03-01-00 N005-13-03-02-00 N005-13-03-03-00 N005-13-03-04-00 3 Badania skuteczności zerowania pomiar pierwszy Badania skuteczności zerowania pomiar następny Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar pierwszy Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar następny Razem w Inspektoracie w Kole szt 1,000 szt 218,000 szt 1,000 szt 47,000 szt 1,000 szt 6,000 Wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji elektrycznych w Inspektoracie w Koninie bud. „B” KNNR N005-13-05-01-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania – wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy p/a próba pierwsza szt 1,000 KNNR N005-13-05-02-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania – wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy p/a próba następna szt 26,000 KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR N005-13-04-05-00 N005-13-04-06-00 N005-13-03-01-00 N005-13-03-02-00 N005-13-03-03-00 N005-13-03-04-00 N005-13-04-03-00 N005-13-04-04-00 Badania skuteczności zerowania pomiar pierwszy Badania skuteczności zerowania pomiar następny Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar pierwszy Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar następny Badania instalacji odgromowej pomiar pierwszy Badania instalacji odgromowej pomiar następny Razem w Inspektoracie w Koninie szt 1,000 szt 604,000 szt 1,000 szt 94,000 szt 1,000 szt 20,000 szt 1,000 szt 7,000 4 Wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji elektrycznej w Inspektoracie w Obornikach KNNR N005-13-05-01-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania – wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy p/a próba pierwsza szt 1,000 KNNR N005-13-05-02-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania – wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy p/a próba następna szt 12,000 KNNR KNNR KNNR KNNR N005-13-04-05-00 N005-13-04-06-00 N005-13-03-01-00 N005-13-03-02-00 Badania skuteczności zerowania pomiar pierwszy Badania skuteczności zerowania pomiar następny Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny szt 1,000 szt 272,000 szt 1,000 szt 38,000 21 KNNR N005-13-03-03-00 Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar pierwszy szt 1,000 KNNR KNNR KNNR N005-13-03-04-00 N005-13-04-03-00 N005-13-04-04-00 Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar następny Badania instalacji odgromowej pomiar pierwszy Badania instalacji odgromowej pomiar następny Razem w Inspektoracie w Obornikach szt szt szt 4,000 1,000 6,000 5 Wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji elektrycznych w Biurze Terenowym w Słupcy KNNR N005-13-05-01-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania - wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy p/a próba pierwsza szt 1,000 KNNR N005-13-05-02-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania - wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy p/a próba następna szt 24,000 KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR N005-13-04-05-00 N005-13-04-06-00 N005-13-03-01-00 N005-13-03-02-00 N005-13-03-03-00 N005-13-03-04-00 N005-13-04-03-00 N005-13-04-04-00 Badania skuteczności zerowania pomiar pierwszy Badania skuteczności zerowania pomiar następny Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar pierwszy Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar następny Badania instalacji odgromowej pomiar pierwszy Badania instalacji odgromowej pomiar następny Razem w Biurze Terenowym w Słupcy szt 1,000 szt 142,000 szt 1,000 szt 52,000 szt 1,000 szt 3,000 szt 1,000 szt 2,000 6 Wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji elektrycznych w Inspektoracie w Śremie KNNR N005-13-05-01-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania - wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy p/a próba pierwsza szt 1,000 KNNR N005-13-05-02-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania - wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy p/a próba następna szt 36,000 KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR N005-13-04-05-00 N005-13-04-06-00 N005-13-03-01-00 N005-13-03-02-00 N005-13-03-03-00 N005-13-03-04-00 Badania skuteczności zerowania pomiar pierwszy Badania skuteczności zerowania pomiar następny Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar pierwszy Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar następny szt 1,000 szt 527,000 szt 1,000 szt 104,000 szt 1,000 szt 14,000 22 KNNR N005-13-04-03-00 Badania instalacji odgromowej pomiar pierwszy szt 1,000 KNNR N005-13-04-04-00 Badania instalacji odgromowej pomiar następny Razem w Inspektoracie w Śremie szt 7,000 7 Wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji elektrycznych w Inspektoracie w Środzie Wlkp. KNNR N005-13-05-01-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania - wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy p/a próba pierwsza szt 1,000 KNNR N005-13-05-02-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania - wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy p/a próba następna szt 84,000 KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR N005-13-04-05-00 N005-13-04-06-00 N005-13-03-01-00 N005-13-03-02-00 N005-13-03-03-00 N005-13-03-04-00 N005-13-04-03-00 N005-13-04-04-00 Badania skuteczności zerowania pomiar pierwszy Badania skuteczności zerowania pomiar następny Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar pierwszy Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar następny Badania instalacji odgromowej pomiar pierwszy Badania instalacji odgromowej pomiar następny szt 1,000 szt 533,000 szt 1,000 szt 128,000 szt 1,000 szt 11,000 szt 1,000 9,000 szt Razem w Inspektoracie w Środzie 8 Wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji elektrycznych w Inspektoracie w Turku KNNR N005-13-05-01-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania - wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy p/a próba pierwsza szt 1,000 KNNR N005-13-05-02-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania - wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy p/a próba następna szt 23,000 KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR N005-13-04-05-00 N005-13-04-06-00 N005-13-03-01-00 N005-13-03-02-00 N005-13-03-03-00 N005-13-03-04-00 Badania skuteczności zerowania pomiar pierwszy Badania skuteczności zerowania pomiar następny Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar pierwszy Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar następny szt 7,000 szt 216,000 szt 1,000 szt 52,000 szt 1,000 szt 3,000 Razem w Inspektoracie w Turku 23 9 Wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji elektrycznych w Inspektoracie we Wrześni KNNR N005-13-05-01-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania - wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy p/a próba pierwsza szt 1,000 KNNR N005-13-05-02-00 Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania - wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy p/a próba następna szt 31,000 KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR N005-13-04-05-00 N005-13-04-06-00 N005-13-03-01-00 N005-13-03-02-00 N005-13-03-03-00 N005-13-03-04-00 N005-13-04-03-00 N005-13-04-04-00 Badania skuteczności zerowania pomiar pierwszy Badania skuteczności zerowania pomiar następny Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar pierwszy Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar następny Badania instalacji odgromowej pomiar pierwszy Badania instalacji odgromowej pomiar następny Razem w Inspektoracie we Wrześni szt 1,000 szt 668,000 szt 1,000 szt 123,000 szt 1,000 szt 13,000 szt 1,000 szt 7,000 Ogółem cena brutto ( 1+2+3+4+5+6+7+8+9) …………………………………………………………………………………………. (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 24 25 Załącznik nr 2 do SIWZ ………………………… (nazwa i adres Wykonawcy) Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61- 361 Poznań Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji elektrycznej w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu Oświadczam(y), że podmiot który reprezentuję(emy) spełnia warunki, dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiadania wiedzy i doświadczenia 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. .................................................................................................................................................................................................................... (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) Pouczenie Właściwy sposób reprezentowania Wykonawcy, tzn. kto jest uprawomocniony do reprezentowania Wykonawcy (imiona i nazwiska, stanowiska / pełnione funkcje, ilość osób) jest określony w odpisie z właściwego rejestru, zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, koncesji, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - w umowie spółki cywilnej lub umowie konsorcjum. Osoba składająca oświadczenie ponosi pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia na zasadach określonych w art. 297 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późniejszymi zmianami. 26 Załącznik nr 3 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61- 361 Poznań Oświadczenie (o braku przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych) Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji elektrycznej w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu Oświadczam (y), że Wykonawca którego reprezentuję(emy): Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, …………………,dnia…………………… …………………………………….. (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 27 Załącznik nr 3 a do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31, 61- 361 Poznań Oświadczenie Dla OSÓB FIZYCZNYCH (o braku przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych) Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji elektrycznej w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu Ja niżej podpisany ………………………………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko) PESEL……………….. …….. NIP……………………………… zamieszkały;…………………………………………………………………………………………. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą……………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… na podstawie wpisu do……………………………………………………………………………... pod numerem ……………………………………………………………………………………….. prowadzonego/nej przez…………………………………………………………………………... miejsce prowadzenia działalności………………………………………………………………… Oświadczam , że : Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2) ustawy – Prawo zamówień publicznych. Art. 24. ust.1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, cyt.: „ 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) ………………………….. 2) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;” ……………,dnia……… ……………………………………………………….. (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 28 Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy W dniu ……………...2012 roku w Poznaniu, pomiędzy: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa, NIP 521-301-72-28, reprezentowanym przez Dyrektora II Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu -……….. na podstawie udzielonego pełnomocnictwa nr……………………………………………… zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, a firmą …………………………………………………………………………… reprezentowaną przez: 1. …………………………….., zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, została zawarta umowa o następującej treści: §1 1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania: a) pomiarów elektrycznych instalacji elektrycznej ogólnej i dedykowanej zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 1 do umowy w zakresie: - rezystancji izolacji obwodów 1-fazowych, - rezystancji izolacji obwodów 3-fazowych, - sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, - sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, - badanie instalacji odgromowej. b) usunięcia usterek wykrytych w trakcie wykonywania pomiarów, naprawy i wymiany instalacji elektrycznej, c) wykonania ponownych pomiarów po usunięciu usterek, d) sporządzenia dokumentacji protokolarnej powykonawczej w 2 egz. dla każdego obiektu osobno, w: - Inspektoracie ZUS w Gnieźnie ul. H. Sienkiewicza 2, - Inspektoracie ZUS w Kole ul. B. Prusa 11, - Inspektoracie ZUS w Koninie bud. „B” ul. Św. M. Kolbego 1, - Inspektoracie ZUS w Obornikach ul. Armii Poznań 27, - Biurze Terenowym ZUS w Słupcy ul. Warszawska 1, - Inspektoracie ZUS w Śremie ul. Szeroka 2, - Inspektoracie ZUS w Środzie ul. Szpitalna 1, - Inspektoracie ZUS w Turku ul. Armii Krajowej 18, - Inspektoracie ZUS we Wrześni ul. Wrocławska 42. §2 1. Cena za realizację niniejszej umowy w zakresie określonym w§ 1 ust. 1 lit a), c) i d) nie przekroczy kwoty:………………..zł brutto (słownie:……………………………………………… złote …./100, w tym kwoty netto……………………………..zł, podatku VAT………zł (stawka podatku VAT 23%). w tym brutto: - Inspektoracie ZUS w Gnieźnie ul. H. Sienkiewicza 2 - ……………. zł, - Inspektoracie ZUS w Kole ul. B. Prusa 11 - ……………. zł, - Inspektoracie ZUS w Koninie bud. „B” ul. Św. M. Kolbego 1 - ……………. zł, - Inspektoracie ZUS w Obornikach ul. Armii Poznań 27 - ……………. zł, - Biurze Terenowym ZUS w Słupcy ul. Warszawska 1 - ……………. zł, - Inspektoracie ZUS w Śremie ul. Szeroka 2 - ……………. zł, - Inspektoracie ZUS w Środzie ul. Szpitalna 1 - ……………. zł, - Inspektoracie ZUS w Turku ul. Armii Krajowej 18 - ……………. zł, - Inspektoracie ZUS we Wrześni ul. Wrocławska 42 - ……………. zł. 2. Strony ustalają następujące odpłatności dla Wykonawcy za usunięcie usterek i wykonanie 29 3. 4. 5. 6. 7. 8. napraw instalacji elektrycznej: - ………….. zł brutto za 1 rbg, - koszt urządzeń i/lub części zamiennych nie objętych gwarancją kalkulowany będzie na podstawie cen rynkowych. - dojazdu w przypadku usuwania usterek - stawka nie może być wyższa niż stawka ustalona w Rozporządzeniu Ministra Transportu z 23 października 2007 roku (Dz. U. z 2007r. Nr 201 poz. 1462). Wykonanie pomiarów po usunięciu wykrytych usterek i wykonaniu napraw jest nieodzownym elementem poprawności wykonania usługi. Usunięcie usterek, naprawa instalacji elektrycznych, wymiana uszkodzonych elementów zostanie wykonana na podstawie odrębnego zlecenia pisemnego po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kosztów jej wykonania. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z przeprowadzeniem przedmiotu umowy, w tym koszty związane z dojazdem, użyciem narzędzi i materiałów, pozostawania w gotowości do wykonania czynności związanych w wykonaniem przedmiotu umowy, konsultacji, udzielania informacji i porad technicznych oraz inne koszty. W trakcie trwania umowy nie dopuszcza się zmiany cen określonych w § 2 ust. 1 i 2. Przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Przez cenę jednostkową towaru (usługi) należy rozumieć cenę ustaloną za jednostkę określonego towaru (usługi), którego ilość lub liczba jest wyrażona w jednostkach miar, w rozumieniu przepisów o miarach. §3 1. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Projektu technicznego instalacji elektrycznej niezbędnego do wykonania prac stanowiących przedmiot umowy. 2. Części zamienne i materiały eksploatacyjne użyte podczas konserwacji muszą być fabrycznie nowe, zgodne z zaleceniami producenta urządzenia oraz muszą spełniać wymogi polskich norm. 3. Wymienione części zamienne i materiały eksploatacyjne w ramach konserwacji zostaną zutylizowane przez Wykonawcę. 4. Praca stanowiąca umowny przedmiot odbioru powinna być zaopatrzona w pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowi integralną część przedmiotu odbioru. 5. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca przy realizacji zamówienia nie będzie korzystał z usług podwykonawców. 6. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 12 – miesięcznej gwarancji na użyte podczas wykonywania napraw i usuwania usterek części zamienne i materiały eksploatacyjne oraz na robociznę. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem gwarancji ponosi Wykonawca. Termin gwarancji rozpoczyna się od następnego dnia po dokonaniu odbioru usługi. §4 1. Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące prace będące przedmiotem umowy posiadają ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji, remontów, kontrolnopomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV. 2. Wykonawca oświadcza, że osoby potwierdzające protokóły prac pomiarowych będących 30 przedmiotem umowy posiadają ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie kontrolnopomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV. 3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe z winy Wykonawcy podczas wykonywania przedmiotu umowy. 4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w sposób nie utrudniający pracy urzędu. 5. Wszelkie wyłączenia napięcia będą dopuszczalne po godzinach pracy urzędu – po uzgodnieniu z Zamawiającym. §5 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy. §6 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących sytuacjach i wysokościach: a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy w wysokości 1,0% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, b) za niewłaściwe jakościowo wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy w wysokości 1,0% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu do właściwego jakościowo usunięcia wad, c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1. 3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość zastrzeżonych kar umownych na ogólnych zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania z faktur naliczonych, ewentualnych kar umownych. §7 1. Zapłata należności z tytułu realizacji przedmiotu umowy nastąpi przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT. 2. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie wykonana usługa oraz obustronnie podpisany protokół odbioru. 3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty wykonania usługi. Za datę dostarczenia uważa się datę wpływu do Kancelarii Zamawiającego. 4. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę faktury VAT w terminie późniejszym niż określony w ust.3 termin płatności faktury ulega przedłużeniu o ilość dni opóźnienia w stosunku do terminu ustalonego powyżej. 5. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Na fakturze należy umieścić następującą nazwę Zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5, II Oddział w Poznaniu, ul. Starołęcka 31, NIP 521 301 72 28. 7. Faktura dostarczona będzie na adres Zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu, ul. Starołęcka 31, 61-361 Poznań. 31 §8 1. Umowa może być jednostronnie rozwiązana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym z powodu naruszenia przez Wykonawcę warunków niniejszej umowy. 2. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejsza umowę z 1-miesięcznym terminem wypowiedzenia, przez oświadczenie złożone na piśmie. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w następujących przypadkach: a) gdy zostało wszczęte postępowanie upadłościowe wobec Wykonawcy, b) gdy zostało wszczęte wobec Wykonawcy postępowanie likwidacyjne. 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, nie może natomiast żądać odszkodowania i kar umownych. §9 1. Strony będą zwolnione z odpowiedzialności za nie wypełnianie swoich zobowiązań zawartych w umowie z powodu siły wyższej wyłącznie w okresie jej trwania. 2. Siłą wyższą jest zdarzenie zewnętrzne, nie posiadające swojego źródła wewnątrz firmy, niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane oraz niemożliwe do zapobieżenia jego szkodliwym następstwom. 3. Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje pisemnie drugą stronę w ciągu 3 dni od jej zaistnienia. 5. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez Stronę, która się na nie powołuje. § 10 Do wzajemnego współdziałania przy realizowaniu umowy Strony wyznaczają: p. …………………………, tel. ……………………………….. - reprezentującego Zamawiającego, p. …………………………., tel. …. …………………………… - reprezentującego Wykonawcę. § 11 1. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać żadnych cesji uprawnień i obowiązków związanych z realizacją niniejszej umowy. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 12 1. Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy rozstrzygane będą w drodze mediacji, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, sprawy będą rozstrzygane na drodze sądowej przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 2. W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z 1964 roku, późniejszymi zmianami). § 13 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 32 PROTOKÓŁ TECHNICZNEGO ODBIORU ROBÓT Spisany w dniu ……..2012r. 1. Zamawiający: ZUS II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 nr umowy:……………………………………………….. 2. Opis zamówienia i wykonanych robót: Wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji elektrycznej w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu 3. Wykonawca:…………………………………………………………… 4. Roboty rozpoczęto dnia…………..2012r. – zakończono dnia………2012r. 5. TJO……………………………………………………………………… 6. Komisja w składzie: Zamawiający: Wykonawca: ………………………….. …………………………… ………………………….. …………………………… ………………………….. ……………………………. Komisja w składzie jak wyżej po dokonaniu oględzin wykonanych robót Stwierdza, że roboty wykonane zostały zgodnie (nie zgodnie) z zamówieniem bez usterek (z usterkami):…………………………………………………….. Wykonawca zobowiązuje się usunąć usterki do dnia:………………………… 7. Uwagi Zamawiającego…………………………………………………….. ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… PODPISY KOMISJI: Zamawiający WYKONAWCA …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… 33