Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Transcript

   1 Niezbrzycki – wybrane aspekty biografii wywiadowczej kierownika Referatu „Wschód”*  Bez wzgl  ! du na to czy Rosja jest bia "  a czy czerwona, jest ona wci #$  Rosj # . Ryszard Wraga 1  Analiza ca ! okszta ! tu dzia ! a "  podejmowanych przez Niezbrzyckiego 2  na stanowisku kierownika Referatu „Wschód” wymaga prezentacji szerokiego t ! a obejmuj # cego struktur  $  organizacyjn # , personel, czy nawet szerzej – polityk  $  personaln #  wobec dwójki, bud % et i  przygotowania mobilizacyjne wywiadu polskiego w latach trzydziestych, nie tylko na kierunku wschodnim. Szczegó ! owo winny zosta &  nakre ' lone zadania, posiadane mo % liwo ' ci oraz efekty pracy pokojowej Oddzia ! u II. Kluczowego znaczenia nabiera kwestia drobiazgowego opisania kariery wojskowej oficera we wcze ' niejszych latach. Bardzo wa % nym elementem, bodaj najwa % niejszym, winna by &  szczegó ! owa egzegeza  jego osobowo ' ci wraz ze wszystkimi uprzedzeniami i kompleksami. Charakterystyki wymagaj #  tak  % e zapatrywania polityczne Niezbrzyckiego. Bez dodatkowego zarysowania szeregu elementów porównawczych, na pierwszym miejscu dorobku wywiadu polskiego na kierunku zachodnim, jak i sukcesów odniesionych na terenie sowieckim przez inne wywiady, wliczaj # c w to niemiecki, nie otrzymamy rzeczywistego obrazu sukcesów i kl $ sk doznawanych przez Niezbrzyckiego. Uwzgl $ dni &  nale % y tak  % e warunki zewn $ trze, w jakich dzia ! a !  wywiad na Wschodzie. Truizm stanowi wprawdzie zdanie ówczesnego kapitana Jana Gurbskiego z Oddzia ! u S ! u %  by Granicznej Korpusu Ochrony Pogranicza, który pisa ! , % e „charakterystyczn #  cech #  terenu sowieckiego jest jego ca ! kowita odr  $  bno '&  i zupe ! na izolacja” 3 , jednak, a %  nazbyt cz $ sto zapominaj #  o tym wspó ! cze ' ni historycy. * Dzi $ kuj $  Danielowi Koresiowi za sk  ! onienie do napisania tej ma ! ej formy, Andrzejowi Krzakowi za korespondencj $ , Paw ! owi Liberze w sercu, Wojowi Mazurowi za wszystko, Konradowi Paduszkowi za niech $&  do, Wojciechowi Skórze za dobre s ! owa, a Ma & kowi ( uczkowskiemu za niemal codzienn #  wymian $  zda " . Wobec znacznego przekroczenia ram wyst #  pienia na sesji, przypisy ograniczy ! em do niezb $ dnego minimum, nie rozbudowuj # c ich. Odes ! anie do archiwaliów uj #! em w formie zaproponowanej i przyj $ tej od lat przez Aleksandra Wo ) nego. Ostatnio: Aleksander Wo ) ny, 250 – lecie odsieczy Jana III Sobieskiego w prasie wiede %  skiej z 1933 r. w kolekcji Oddzia "  u II Sztabu G "  ównego , „Wroc ! awskie Studia z Historii Wojskowo ' ci”, I, 2012, s. 427, przyp. 26 i nast $  pne. 1  [Jerzy Niezbrzycki] „Ryszard Wraga”, „Trust” , „Kultura”, 4 – 5 (21 – 22), 1949, s. 157. 2  Ostatnio poszerzony biogram Niezbrzyckiego opublikowali Tadeusz Dubicki z Andrzejem Suchcitzem. Tadeusz Dubicki, Andrzej Suchcitz, Oficerowie wywiadu WP i PSZ w latach 1939 – 1945. S  "  ownik biograficzny , I, Warszawa 2009, s. 188 – 199. Tam % e zebrana bibliografia dotycz # ca oficera. Ibidem, s. 199. Bez uwzgl $ dnienia ustale "  Dubickiego i Suchcitza: Aleksander Holiczenko,  &  o "  nierze tajnego frontu. Lista imienna KN3 POW – Wschód 1914 – 1921 , Olsztyn 2012, s. 231, 232. Warto podkre ' li & , % e akta personalne  Niezbrzyckiego, tak jak i wielu innych oficerów wywiadu, przechowywywane w Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie, zachowane s #  w stanie szcz # tkowym – brak w nich cho &  by jednego  Rocznego uzupe "  nienia listy kwalifikacyjnej , czy te %  tak podstawowych dokumentów jak:  Arkusz ewidencyjno – kwalifikacyjny  z lat dwudziestych, czy te %    Zeszyt ewidencyjny  z lat trzydzietych. Nie ma w nich tak  % e, ujmuj # cej szereg podstawowych danych, tak zwanej „ tekturki” , czyli karty ewidencyjnej zestawianej w Biurze Personalnym Ministerstwa Spraw Wojskowych. 3  Jan Gurbski:  Komplet informacji od uciekiniera lotnika z ZSRR , Warszawa, 4 wrze ' nia 1933 (Korpus Ochrony Pogranicza, Oddzia !  S ! u %  by Granicznej, L. dz. 7166/ Wyw. KOP./ Of./ 33./ Tajne).   2 Antoni Ryszard Niezbrzycki urodzi !  si $  28 lipca 1902 r. w Warszawie 4 . Wst $  puj # c do Polskiej Organizacji Wojskowej zawy % y !  swój wiek o ponad rok podaj # c 3 marca 1901 r. Z tak  #  te %  dat #  urodzenia, jak równie %  innym, konspiracyjnym zestawem imion – Antoni Jerzy, znalaz !  si $  nast $  pnie w szeregach wojska, jak i w „Rocznikach Oficerskich”. Figuruj # ce w nich nieprawdziwe personalia oraz data urodzenia mia ! y zosta &  wykorzystane w grudniu 1929 r. po kijowskiej wpadce Niezbrzyckiego, kiedy to eksponent wskazywa !  ówczesnemu kierownikowi Referatu „Wschód” na mo % liwo '&  dezinformacji Sowietów: w Kijowie przebywa – pisa !  do majora dypl. Stanis ! awa Gano – „Antoni Ryszard Niezbrzycki urodzony dnia 28 lipca 1902 r. na co s #  potwierdzenia w  postaci metryki i matury, do dnia dzisiejszego znajduj # ce si $  w archiwach sowieckich w gimnazjum w Winnicy na Podolu”. Natomiast moim bratem jest – pisa !  w dalszym ci # gu – „Antoni Jerzy Niezbrzycki, porucznik WP, urodzony dnia 3 marca 1901 r., co figuruje w „Roczniku Oficerskim”. Rzecz prosta, % e argument ten jest natury czysto proceduralnej, lecz ze wzgl $ du na to, % e dane dotycz # ce mojej osoby s #  w ! a ' nie w posiadaniu  bolszewików, mo % e on by &  bardzo ! adnie wykorzystany, a w ka % dym razie pos ! u % y &  do  przeci # gni $ cia sprawy” 5 . Data urodzenia zosta ! a oficjalnie zweryfikowana dopiero w 1935 r. na 27 (!?) lipca 1902 r. Z tak  #  te %  przyj #!  obywatelstwo brytyjskie w 1952 r. Pos ! ugiwa !  si $  tak  % e zwykle drugim imieniem i przede wszystkim jako Jerzy Niezbrzycki znany by !  wspó ! czesnym 6 . Tak  #  form $  przyjmuj $  te %  w wyst #  pieniu. Jerzy Niezbrzycki w pracy w wywiadzie, jak i w dzia ! ano ' ci publicystycznej,  pos ! ugiwa !  si $  wieloma pseudonimami. W Kiszyniowie i Konstantynopolu na prze ! omie 1920 i 1921 r. by !  „Jerzym Ryszardem Antonowiczem”. Podró % e po Europie w latach trzydziestych odbywa !  zwykle z paszportem na nazwisko pokrywkowe „Jerzy Redel”. W korespondencji z placówkami Referatu „Wschód” na terenie sowieckim wyst $  powa !   jako „Roman Feldt”, „Jerzy Jagrym”, „Wincenty Karski”, „Witold Koperski”, „Antoni Lasocki”, „Micha !  Majewski”, „Stefan Malinowski”, „Mateusz Mrozi " ski”, „Miko ! aj My ' licki”, „Nurmi Napieralski”, „Narbut Nering”, „Nal Niemirowicz”, „Nora Nikiels”, „Olgierd Or  ! owski”, „Pawe !  Paciorkowski”, „Piotr Paw ! owski”, „Antoni Pieni #% ek”, „Zygmunt Piotrowski”, „Witold Podgórski”, „Wiktor Prawdzic”, „Józef Redulski”, „Robert Ringman”, „Romuald Roze”, „W ! adys ! aw Sadowski”, „Stefan Szadurski”, „Stanis ! aw Szpota " ski”, „Boles ! aw Wasilewski”, „Marian Wi ' niewski”, „Ksawery Xsi $% opolski” i „Jan Zawadzki”. Artyku ! y w prasie sygnowa !  pseudonimami – „Micha !  Lipski”, „M. M.”, jednak najbardziej znany jest jako „Ryszard Wraga”. Pseudonim ten zrós !  si $  z nim najdos ! owniej na sta ! e. Przyj #!  go wraz z obywatelstwem brytyjskim jako imi $  i nazwisko. W czasie przydzia ! u do Konsulatu w Kijowie, jako kierownik placówki „Dniepr”, a nast $  pnie „O.2”, wyst $  powa !  pod nazwiskiem pokrywkowym „Antoniego Ryszarda 4 Jerzy Niezbrzycki do [Antoniego G ! ugiewicza] w miejscu, Warszawa, 7 wrze ' nia 1934 (Por. Niezbrzycki Antoni Jerzy, Oddzia !  II. Sztabu G ! ównego) [dokument nie ma numeru kancelaryjnego]. Por. Pawe !  Libera, Wywiadowca na Ukrainie. Ryszard Wraga (Jerzy Niezbrzycki) przed Komisj #  Historyczn #  KN III, „Arcana”, 5 (95), 2010, s. 94 – 95. 5  [Jerzy Niezbrzycki] „Wiktor Orski” do [Stanis ! awa Gano] w [Warszawie], [Kijów], 16 grudnia 1929 (L. 132/ A.). 6  Niezbrzycki w Kijowie wyst $  powa !  w wewn $ trznej dokumentacji Konsulatu jako „Ryszard Niezbrzycki”.   3  Niezbrzyckiego”. Zajmowa !  stanowisko prowizorycznego sekretarza konsularnego II klasy w IX stopniu s ! u %  bowym 7 . Wbrew utrwalonej w historiografii opinii, Jerzy  Niezbrzycki nie przebywa !  na Ukrainie jako „Wiktor Orski”, korespondent i wspó ! redaktor „La vie ucrainienne” oraz „La lutte” 8 . By !  to element wewn $ trznej konspiracji zastosowanej w korespondencji eksponenta z Central # . Na jej potrzeby  przygotowano nawet papier listowy ze stosownymi nag ! ówkami. „Wiktor Orski” nie istnia ! , nie by ! o paszportu pokrywkowego na to nazwisko i nikt taki nigdy nie przekroczy !  granicy sowieckiej, by podj #&  prac $  w polskim urz $ dzie w Kijowie. Dodatkowym elementem, który utrudni &  mia !  identyfikacj $  poszczególnych osób w przypadku  przechwycenia korespondencji, by ! o zamieszczenie przez eksponenta w charakterystyce  pracowników kijowskiej placówki konsularnej dokonanej na polecenie Centrali, opinii tak  % e o Niezbrzyckim – sekretarz konsulatu „l[at] 29, na s ! u %  bie prowizorycznej, najruchliwszy w Konsulacie, cz $ sto bywa w rozmaitych lokalach publicznych – pisa !  „Wiktor Orski” – Nerwowy. Zabawia si $  fotografi # . Prowadzi dzia !  prasowo – polityczny do '&  niestarannie, lecz nie gorzej od poprzednika. Babi " scy go nie lubi # , lecz licz #  si $ . Posiada par  $  znajomo ' ci na mie ' cie. W Konsulacie wyrobi !  sobie opini $ , % e ma „plecy” w Warszawie i Moskwie. Jak wyjedzie, b $ d #  o nim opowiada &  bajki z 1001 nocy. Zajmuje si $  dziennikarstwem. Przyja ) ni si $  z doktorem [Eliaszem] Winogradowem” 9 . Ponadto w korespondencji do Centrali, któr  #  przesy ! a !  „Wiktor Orski” Niezbrzycki bywa !  nazywany  przez niego przyjacielem 10 . W wyst #  pieniu nie zaprezentuj $  pe ! nego biogramu Niezbrzyckiego. Przypomn $   jedynie najwa % niejsze fakty z % yciorysu Niezbrzyckiego do czasu obj $ cia przez niego stanowiska kierownika placówki „Dniepr” w sierpniu 1928 r.  Niezbrzycki by !  synem Jerzego Ryszarda i Marii z Czuwaszów 11 . Osierocony wcze ' nie  pozostawa !  na wychowaniu najbli % szej rodziny. Od 1911 r. by !  uczniem rosyjskiego gimnazjum filologicznego w Winnicy. Szko !$  uko " czy !  w 1919 r. z odznaczeniem I klasy. W 1918 r. przed uko " czeniem gimnazjum zosta !  wolnym s ! uchaczem kursów maturalnych w Winnicy (matur  $  zda !  w 1920 r. w gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w P ! oskirowie). Od 1914 r. dzia ! a !  w harcerstwie. W roku 1918 i 1919 by !  cz ! onkiem zarz # du organizacji sportowej m ! odzie % y szkolnej „Orze ! ”, prezesem towarzystwa gimnastyczno – atletycznego „Jermak”, cz ! onkiem zarz # du korporacji m ! odzie % y polskiej „Bratnia Pomoc”, zast $  pc #  prezesa stowarzyszenia niezale % nej m ! odzie % y polskiej na Ukrainie, oddzia !  w Winnicy, instruktorem honorowym organizacji „Junyj Razwiedczik”. Odby !  szereg wst $  pnych szkole "  wojskowych – kurs topograficzny, szkolny kurs 7 „Dziennik Urz $ dowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej”, nr 4 z 10 lipca 1930, s. 86. 8 Dubicki, Suchcitz, I, s. 190. 9  [Jerzy Niezbrzycki] „Wiktor Orski” do [Stanis ! awa Gano] w [Warszawie], [Kijów], 20 pa ) dziernika 1929 (O.II. L. 85/ 29). 10  [Jerzy Niezbrzycki] „Wiktor Orski” do [Aleksandra Niedzi " skiego] w [Warszawie], [Kijów], 6 czerwca 1929 (Wiktor Orski, Korespondent i wspó ! redaktor „La vie ucrainienne”, „La lutte”, L. dz. 107/ A). 11  W zbeletryzowanych wspomnieniach dotycz # cych wizyty w Winnicy pod koniec lat dwudziestych opublikowanych na ! amach „Wiadomo ' ci Polskich” w 1942 r., Niezbrzycki skry !  si $  pod panie " skim nazwiskiem matki i wyst $  powa !  jako „Boles ! aw Stanis ! awowicz Czuwasz” Zob. [Jerzy Niezbrzycki] „Ryszard Wraga”,  Zorany cmentarz  , „Wiadomo ' ci Polskie”, nr 19 (113) z 10 maja 1942, s. 1.   4 Wojennago Obuczenija, kurs Wsieobszczago Wojennago Obuczenija Kawalerii oraz po w ' lizgni $ ciu si $  w szeregi czerwonych – przygotowawczy kurs Krasnych Komandirow 12 . Od wrze ' nia 1918 r. Niezbrzycki dzia ! a !  w Polskiej Organizacji Wojskowej na Ukrainie. By !  dywersantem, wywiadowc # , kurierem. Od marca do czerwca 1920 r. dzia ! a !  w Towarzystwie Stra % y Kresowej w P ! oskirowie. Podczas odwrotu wojsk polskich z Kijowa wyst #  pi !  ponownie jako wywiadowca. Front przechodzi !  dwukrotnie. W dniu 1 lipca 1920 r. wst #  pi !  do 201 ochotniczego pu ! ku piechoty. Nast $  pnie przydzielony by !  do 12 Dywizji Piechoty jako wywiadowca i kurier. Na Ukrain $  zosta !  wys ! any ponownie 1 wrze ' nia 1920 r. Mia !  zorganizowa &  sie &  placówek wywiadowczych. Po zako " czeniu wojny polsko – bolszewickiej znalaz !  si $  w Kiszyniowie na stanowisku adiutanta placówki „C.2” („K.C.2”) (KN3 POW C.2), któr  #  prowadzi !  kapitan mar. Marian Piotrowski, wobec Rumunów wyst $  puj # cy w charakterze Polskiego Oficera *# cznikowego 13 . Co najmniej raz, w kwietniu 1921 r., „Jerzy Antonowicz” przeszed !  przez granic $  na Dnieprze jako kurier do placówki „D” w Odessie. Towarzyszy !  te %  Piotrowskiemu w Konstantynopolu.  Niezbrzycki pozostawa !  z przydzia ! em do Biura Wywiadowczego do 1 listopada 1921 r. Nast $  pnie, w celu uzupe ! nienia wiadomo ' ci wojskowych, wys ! any zosta !  na doszkolenie w Centralnej Szkole Podoficerów Piechoty Nr 2 do Grudzi # dza (15 lutego – 15 lipca 1922 r.). Po uko " czeniu kursu mianowany zosta !  podporucznikiem i odszed !  z wywiadu do linii. Pe ! ni !  s ! u %  b $  w sto ! ecznym 21 pu ! ku piechoty jako dowódca plutonu, oficer o ' wiatowy, wreszcie dowódca kompanii. W pu ! ku, z kilkoma przerwami, pozosta !  do 1927 r., bior  # c tak  % e czynny udzia !  w walkach w maju 1926 r. 14 . Niezbrzycki w 1921 r. podj #!  równie %  studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego i by !  wolnym s ! uchaczem Szko ! y  Nauk Politycznych. Dwukrotnie przydzielany by !  do wykonywania prac opisowych zleconych przez Biuro + cis ! ej Rady Wojennej – w 1923 r., gdy w charakterze „dowódcy  patrolu rozpoznania terenu Polesia”, bada !  „sie &  dróg pod wzgl $ dem ich u % yteczno ' ci dla wojska” 15 , oraz ponownie, tym razem jako referent w Wydziale Opisowym Oddzia ! u IIIa Biura, od 1 listopada 1924 16  do wrze ' nia 1925 r. Niezbrzycki odby !  tak  % e dodatkowe szkolenie wywiadowcze, na które przydzielony zosta !  z dniem 20 lipca 1924 r. 17 . Na I kursie informacyjno – wywiadowczym w Oddziale II zetkn #!  si $  po raz pierwszy z ówczesnym porucznikiem Janem ( ychoniem.  Niezbrzycki, awansowany do stopnia porucznika w 1924 r., po odbyciu praktyki w linii, znajomo '&  fachu wojskowego posiad !  z pewno ' ci #  wy % sz #  od ' redniej, opinie mia !  wzorowe, a ambicje ogromne, co w po !# czeniu pchn $! o go do Wy % szej Szko ! y Wojennej na kurs w latach 1928 – 1930. Niezbrzycki dopuszczony zosta !  do egzaminów 12  Libera, Wywiadowca , s. 100. 13  Por. Andrzej Pep ! o " ski, Wywiad w wojnie polsko – bolszewickiej 1919 – 1920 , Warszawa 1999, s. 137. 14  Por. [Jerzy Niezbrzycki] „Ryszard Wraga”,  Maj i „cherry brandy” , „Wiadomo ' ci Polskie”, nr 43 (137) z 25  pa ) dziernika 1942, s. 1. 15  Józef Pi ! sudski:  Rozkaz wykonawczy do opisu Polesia, Wo "   ynia i Lubelszczyzny , Warszawa, 9 maja 1923 (Ministerstwo Spraw Wojskowych, (Sztab Generalny), L. 15294/ IV. Opis/ Tajne). 16  „Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych”, nr 119 z 7 listopada 1924, s. 666. 17  „Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych”, nr 63 z 6 lipca 1924, s. 373; ibidem, 111 z 19  pa ) dziernika 1924, s. 615.   5  przedwst $  pnych 18 , poniecha !  ostatecznie ich jednak  19 , gdy %  w po ! owie 1927 r. upomnia !  si $  o niego ponownie Wydzia !  Opisowy, tym razem zlecaj # c przygotowanie szczegó ! owej charakterystyki terenów granicz # cych z Polsk  #  sowieckich Okr  $ gów Wojskowych – Bia ! oruskiego i Ukrai " skiego.  Niezbrzycki zosta !  przydzielony do Referatu „Wschód” Wydzia ! u Opisowego Oddzia ! u III Sztabu Generalnego. Referentem by !  od 14 czerwca 1927 do 1 kwietnia 1928 r. 20 . Co najmniej raz w tym czasie odby !  podró %  studyjn #  po Sowietach. Nie by !  wówczas zwi # zany wprost z wywiadem 21 . Nale % y jednak zwróci &  uwag $ , % e w latach nast $  pnych kapitan Edmund Katlewski, który z ramienia Wydzia ! u Opisowego pozostawa !  jako „Edmund Kowalski” z przydzia ! em do Konsulatu w Szczecinie, wspó ! dzia ! a !   ' ci ' le z Ekspozytur  #  Nr 3 22 . Porucznik Niezbrzycki – pisa !  podpu ! kownik SG Tadeusz Pe ! czy " ski do majora SG Tadeusza Kobyla " skiego, attaché wojskowego w Moskwie – „ma polecenie zakupienia w Moskwie dla potrzeb Sztabu Generalnego i Wojskowego Instytutu Geograficznego wydawnictw wojskowych z zakresu opisu wojskowo – geograficznego i kartografii wojskowej”. „Niezale % nie od tego [...] ma uda &  si $  do Kijowa, a stamt # d przez Homel do Mi " ska, a % eby i tam naby &  odpowiednie lokalne materia ! y oficjalne, jak równie %  zaznajomi &  si $  osobi ' cie chocia %  by najbardziej powierzchownie z terenem pasa zachodniego SSSR, a w szczególno ' ci z terenem B[ia ! oruskiego] O[kr  $ gu] W[ojskowego]. Wszystkie szczegó ! y jego podró % y, jak równie %  dezyderaty Oddzia ! u III Sztabu Generalnego zreferuje wymieniony [...] osobi ' cie do zaopiniowania i do zdecydowania, 18  W ksi $ dze obejmuj # cej wykaz kandydatów do Wy % szej Szko ! y Wojennej, którzy zostali dopuszczeni do egzaminu przedwst $  pnego, Niezbrzycki zapisany zosta !  pod numerem dzi $ wi $& dziesi # tym drugim – urodzony 3 marca 1901 r., oficer piechoty, przydzielony do 21 pu ! ku piechoty. „W 1924 r. ukarany przez W[ojskowy] S[ # d] O[kr  $ gowy] Nr II siedmiodniowym aresztem dom[owym] za pobicie so ! tysa” – zapisano w uwagach. [Edmund Kessler]:  Kandydaci do W. S. Woj. 1928/ 30 , 29 listopada 1927 [dokument nie ma numeru kancelaryjnego]. 19  Niezbrzycki znalaz !  si $  w „wykazie kandydatów egzaminu przedwst $  pnego 1928 r. na kurs 1928/ 30, którzy od egzaminu przedwst $  pnego odst #  pili”. Edmund Kessler: [Notatka s "  u  $ bowa] , 23 lutego 1928 (Wy % sza Szko ! a Wojenna, Dyrekcja Nauk, L. dz. 130/ D. N.). 20  Jerzy Niezbrzycki do [Antoniego ( urakowskiego] w miejscu, [Warszawa], 1 kwietnia 1928 (Por. Niezbrzycki Jerzy) [dokument nie ma numeru kancelaryjnego]. „Dziennikiem Personalnym” nr 4 z 20 lutego 1928 r.  Niezbrzycki przeniesiony zosta !  macierzy ' cie do kadry oficerów piechoty z równoczesnym przydzia ! em z 21  pu ! ku piechoty do Oddzia ! u III Sztabu Generalnego na stanowisko referenta. 21  Wydzia !  Opisowy „projektuje na 1927 r. dalsze prowadzenie rozpozna "  terenowych na terytoriach pa " stw o ' ciennych rozpocz $ tych w latach ubieg ! ych i prowadzonych obecnie. Za wzgl $ du na to, % e prace te s #  wykonywane w ' cis ! ych kontakcie z Wydz[ia ! em] Wywiadowczym O[ddzia ! u] II [...] oraz ze wzgl $ du na  prawdopodobne podporz # dkowanie Wydzia ! u Opisowego Oddzia ! owi II [...] w nowej organizacji Sztabu Gen w najbli % szej przysz ! o ' ci” podpu ! kownik wnioskowa !  o przyznanie kredytu z Funduszu Despozycyjnego wywiadu. „Konieczno '&  uzupe ! nienia przestarza ! ego materia ! u kartograficznego zmusza Wydzia !  Opisowy do dalszego prowadzenia rozpozna "  terenowych na terytoriach pa " stw o ' ciennych celem zebrania materia ! u do  przewidywanych wydawnictw opisowych” – pisa !  Bagi " ski. Prace prowadzone na terytorium sowieckim od 1924 r. „daj #  te %  dobre wyniki, czego dowodem jest wydrukowany ju %  tom „Polesie” na ter[ytorium] ZSSR, który wkrótce otrzymaj #  oddzia ! y do u % ytku” – dodawa !  w innym miejscu. Henryk Bagi " ski do [Jerzego Ferka  – B ! eszy " skiego] w miejscu:  Dodatkowe zapotrzebowanie kredytu na koszta rozpozna %  zagr. w bud   $ ecie O. II. Szt. Gen. na r. 1927  , Warszawa, 23 wrze ' nia 1926 (Wydzia !  Opisowy O. III. a. B. S. R. Woj./ L. 724/ O. 26/ + ci ' le Tajne!/ Tylko przez oficera!). 22  Zob. Jan ( ycho " :  Raport organizacyjny Nr 6 miesi # c czerwiec 1931 r. , Bydgoszcz. 4 lipca 1931 (Ekspozytura Nr III Oddzia ! u II. Sztabu G ! ównego, L. dz. 3200/ Org./ T. O./ 31.).