Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Umowa - Mgok

   EMBED


Share

Transcript

UMOWA Zawarta w dniu………………………………….pomiędzy: Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Wojska Polskiego 20 reprezentowanym przez: 1. Dyrektora – Grażynę Wachowską-Szubę 2. Głównego Księgowego – Beatę Góźdź zwany w dalszej części umowy Zamawiającym, a ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… reprezentowanym przez: 1………………………………………………………………… 2………………………………………………………………… zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, została zawarta umowa o następującej treści: §1 1. W oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych i przepisów do niej wykonawczych, Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania: Wymiana podłóg i poręczy oraz budowana oczyszczalni w Wiejskim Ośrodku Kultury w Idzikowie. 2. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, złożoną ofertą, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w odniesieniu do ich wykonywania, bezpieczeństwa, dobrej jakości i właściwej organizacji. 3. Zakres rzeczowy robót budowlanych, o którym mowa w ust. 2 został określony w SIWZ, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. §2 1. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do: a) wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z projektem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami techniczno – budowlanymi, b) dostarczenia maszyn, urządzeń, i niezbędnych materiałów do wykonania przedmiotu umowy, c) poinformowania inspektora nadzoru o wykonaniu robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu, z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie, d) przekazania wykonanego przedmiotu umowy, e) utrzymania na swój koszt terenu budowy, zapewnienia ochrony znajdującego się na nim mienia oraz warunków bezpieczeństwa, jak również ubezpieczenia robót, urządzeń i mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót, od zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, powstałych w związku z prowadzonymi robotami, f) dokonać niezbędnych zajęć dróg, chodników itp., w tym celu wystąpić i uzyskać stosowane zezwolenia zarządcy drogi w sprawie zajęcia pasa drogowego na zajmowany teren niezbędny do wykonania przedmiotu Umowy, a znajdujący się w obrębie pasa drogowego oraz ponieść wszelkie koszty związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu zastępczego, (m.in. projekt ruchu zastępczego, oznakowanie), a także wykonać wszystkie warunki narzucone w zezwoleniach w sprawie zajęcia pasa drogowego. g) prowadzenia robót w sposób umożliwiający funkcjonowanie obiektów zgodnie z ich dotychczasowym przeznaczeniem. 2. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do: a) przekazania dokumentacji budowlanej, b) przekazania placu budowy, c) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, d) przeprowadzenia odbioru wykonanego przedmiotu umowy, e) zapłaty uzgodnionego wynagrodzenia, f) zapewnienia odpłatnego źródła poboru energii elektrycznej i wody. §3 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień podpisania niniejszej umowy 2. Termin zakończenia robót ustala się do dnia: 15.12.2010 r. §4 1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości ........................... zł powiększone o podatek VAT wg obowiązującej stawki w kwocie ........................... zł co stanowi łącznie ............................... zł (słownie : …………….................................................................................................................) Wynagrodzenie to odpowiada zakresowi przedstawionemu w załącznikach do Umowy. Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, wyburzeniowych, porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, wywozu i składowania materiałów rozbiórkowych, zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń, koszty wynikające z konieczności zapobieżenia awarii, ruchu zastępczego, zajęcia pasa drogowego, obsługi geodezyjnej, koszty związane z odbiorami wykonywanych Robót, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z Umowy. 2. Termin płatności za wykonane roboty – 21 dni od daty otrzymania faktury. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół końcowego odbioru robót. Płatności będą dokonane na konto Wykonawcy w Banku .................................................. nr ..................................................................................................... §5 1. Wykonawca wniesie Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości robót, tj. .............................. zł. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 5 pkt.1 zostanie wniesione najpóźniej w dniu podpisania umowy, w formie ............................................... 3. Zwrot kwoty zabezpieczenia: a) 70% zostanie zwolnione w terminie 30 dni, licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru, b) pozostałe 30% - nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji. §6 1. O osiągnięciu gotowości do odbioru robót budowlanych będących przedmiotem umowy, Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego. 2. Zamawiający wyznaczy datę odbioru i rozpocznie czynności odbioru powołując do tego odpowiednią komisję, w terminie 7 dni od zawiadomienia go o gotowości do odbioru przez Wykonawcę. Zamawiający powinien zakończyć czynności odbioru najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych, licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 3. Jeżeli w toku czynności zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, Zamawiający może odmówić odbioru. 4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady : a) nadające się do usunięcia - Zamawiający odmówi odbioru, wyznaczając jednocześnie termin do usunięcia wad, b) nie nadające się do usunięcia - Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie za przedmiot umowy, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 2 5. W razie odmowy dokonania odbioru, nowy termin osiągnięcia gotowości do odbioru ustala się zgodnie z ust. 2. niniejszego paragrafu. 6. Jeżeli Zamawiający, pomimo osiągnięcia gotowości do odbioru, nie dokona odbioru w terminie przewidzianym w ust. 2 bez podania przyczyny, Wykonawca może protokolarnie ustalić stan robót będących przedmiotem umowy, przez powołaną do tego komisję, nie pozostając jednocześnie w zwłoce wypełniania zobowiązań umownych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. Protokół powyższy stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej i żądania wypłaty wynagrodzenia. §7 1. Ustala się termin gwarancji na roboty objęte niniejszą umową na 36 miesięcy. 2. Termin gwarancji biegnie od daty końcowego odbioru, natomiast okres rękojmi wg Kodeksu Cywilnego. §8 1. Zamawiający oświadcza, że posiada środki na finansowanie robót objętych umową. 2. Wykonawca i Zamawiający postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach: a) Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: - zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie firmy, - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, - Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie kontynuuje ich, pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego, - jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i sztuką budowlaną lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, - jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym zgodnie z trybem art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami). b) Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli: - Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót, - Zamawiający powiadomi Wykonawcę, iż na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie będzie mógł wywiązać się ze zobowiązań umownych. §9 Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych, liczonych od wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w następujących przypadkach i wysokościach: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a) za zwłokę w terminie zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru, w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub w okresie gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 10,0% wynagrodzenia. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie w którym odbiór powinien nastąpić, b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po jego stronie, w wysokości 10,0% wynagrodzenia. 3. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionych szkód, strony mają prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. § 10 1. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca zobowiązany jest do: 3 a) sporządzenia przy udziale Zamawiającego, protokołu inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia, b) zabezpieczenia przerwanych robót, w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy. 2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest do: a) dokonania odbioru robót w toku i prac zabezpieczających i zapłaty za nie wynagrodzenia, b) protokolarnego przejęcia terenu budowy. § 11 1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. § 12 W sprawach nieregulowanych umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz przepisy wykonawcze do niej. § 13 Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny. § 14 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. § 15 1. Załączniki do umowy: a) Załącznik nr 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia b) Załącznik nr 2 Dokumentacja projektowa c) Załącznik nr 3 Oferta Wykonawcy Zamawiający: Wykonawca: 4