Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

świadczenie Usług Transmisji Danych Na Potrzeby Obsługi

   EMBED


Share

Transcript

Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego na usługę zapewnienia łączności w sieci rozległej dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej Szanowni Państwo, w związku z upływającym w roku 2013 terminem obowiązywania umowy na zapewnienie łączności w sieci rozległej Urzędu Komunikacji Elektronicznej - Urząd przygotowuje się do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wspomnianą usługę, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Zamawiający przed wszczęciem postępowania zobowiązany jest do ustalenia wartości zamówienia (art. 32 ustawy Prawo zamówień publicznych). W celu ustalenia wartości zamówienia, Zamawiający zaprasza zainteresowane podmioty do zapoznania się z załączoną informacją o wymaganiach na usługę oraz przesłanie informacji nt. danych Wykonawcy oraz szacunkowych cen usług do dnia 12 kwietnia 2012 r. do godz. 15:00 na adres: [email protected], wg załączonego wzoru. Dane adresowe Nazwa przedsiębiorcy telekomunikacyjnego Kod pocztowy Dane kontaktowe osoby sporządzającej ofertę: Imię i nazwisko: Stanowisko: Telefon: Adres email: Miasto Ulica/Nr Wartość usługi w okresie 48 miesięcy (zł netto/brutto) Zakres usług transmisji danych oraz usług Wi-Fi I. Przedmiot zamówienia publicznego 1. Zestawienie i uruchomienie dwóch łączy transmisji danych o przepustowości 250 Mbps każde w Centrali Urzędu na ul. Kasprzaka 18/20 dla sieci WAN Urzędu. 2. Zestawienie i uruchomienie łączy transmisji danych do 18 lokalizacji Zamawiającego, o przepływności 20 Mbps w każdej lokalizacji. 3. Zestawienie dwóch łączy dostępowych do Internetu o przepustowości 100 Mbps każde w Centrali Urzędu na ul. Kasprzaka 18/20. 4. Uruchomienie w Centrali Urzędu na ul. Kasprzaka 18/20 aktywnych bezprzewodowych punktów dostępowych włączonych w sieć LAN Urzędu, pozwalających na bezprzewodowy dostęp do Internetu. 5. Uruchomienie w Delegaturach Urzędu usługi Multi-VRF na łączach dostępowych Delegatur. 6. Dostarczenie, zestawienie, konfiguracja oraz uruchomienie w Centrali Urzędu na ul. Kasprzaka 18/20 stacji monitorowania, w celu monitorowania udostępnionych w ramach zamówienia łączy transmisji danych wraz z urządzeniami teletransmisyjnymi. 7. Zapewnienie świadczenia ww. usług przez okres 48 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy. II. Zakres świadczonych usług 1. Dostawa urządzeń teletransmisyjnych i uruchomienie telekomunikacyjnych węzłów dostępowych w lokalizacji w Centrali Urzędu na ul. Kasprzaka 18/20 oraz we wszystkich lokalizacjach. Wszystkie urządzenia teletransmisyjne muszą być dostarczone, zainstalowane, skonfigurowane i uruchomione przez Wykonawcę, i pozostają własnością Wykonawcy w okresie świadczenia usług i po ich zakończeniu. 2. Zamawiający wymaga aby: 1) Wykonawca skonfigurował wszystkie łącza dostępowe w Centrali Urzędu w trybie, w którym jedno z łączy dostępowych pełni rolę łącza podstawowego natomiast drugie pełni rolę łącza zapasowego, z możliwością balansowania ruchu; 2) Wykonawca skonfigurował łącza dostępowe w lokalizacjach; 3) Wykonawca dostarczył i skonfigurował wszystkie urządzenia teletransmisyjne; 4) Wykonawca realizował usługi zarządzania urządzeniami teletransmisyjnymi w trakcie obowiązywania Umowy obejmujące: a) zarządzanie konfiguracją logiczną sieci oraz utrzymanie urządzeń teletransmisyjnych przy udziale pracowników Zamawiającego, b) zmiany konfiguracji urządzeń teletransmisyjnych na wniosek Zamawiającego, c) naprawę lub wymianę uszkodzonego urządzenia teletransmisyjnego, d) rozwiązywanie problemów eksploatacyjnych przy pomocy Help Desk, e) zapewnienie Zamawiającemu zdalnego przeglądania pełnej konfiguracji w trybie „tylko do odczytu” urządzeń teletransmisyjnych zainstalowanych we wszystkich lokalizacjach. 3. Zamawiający wymaga zapewnienia odpowiednich parametrów usługi transmisji danych oraz usługi Wi-Fi. 4. Zamawiający wymaga, by usługa serwisu technicznego obejmowała usuwanie problemów funkcjonowania łączności po ich wykryciu przez stację monitorującą lub ich zgłoszeniu przez Zamawiającego: 1) poprzez dedykowany serwis HelpDesk dostępny w trybie online przez przeglądarkę internetową lub; 2) na specjalnie do tego celu wydzielony numer telefoniczny lub; 3) adres poczty elektronicznej wskazany przez Wykonawcę; 4) Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia, by wszystkie z wyżej wymienionych form zgłaszania awarii i usterek były dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku (24/7/365). 5. Zamawiający wymaga zagwarantowania minimalnego zakresu usług serwisowych świadczonych Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 2 na rzecz Zamawiającego, tj.: 1) zarządzanie konfiguracją fizyczną i logiczną sieci WAN oraz utrzymanie urządzeń teletransmisyjnych; 2) zarządzanie siecią i monitorowanie stanu technicznego łączy dostępowych; 3) monitorowania łączy transmisji danych przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku (24/7/365) wraz z powiadamianiem Zamawiającego o wykrytych awariach lub usterkach; 4) dokonywanie konfiguracji interfejsów dla celów dołączenia do sieci LAN i WAN; 5) konfiguracje adresacji IP zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym; 6) zmianę konfiguracji urządzeń teletransmisyjnych na wniosek Zamawiającego; 7) naprawę lub wymianę uszkodzonego urządzenia teletransmisyjnego; 8) wykrywanie awarii/usterek i naprawę łączy dostępowych. 6. Wykonawca udostępni Zamawiającemu dostęp w trybie „tylko do odczytu” dla trzech administratorów Zamawiającego (wraz z zapewnieniem ewentualnych niezbędnych licencji) do stacji monitorującej w zakresie udostępnianej infrastruktury wraz z prezentacją i przeszkoleniem w zakresie. Stacja monitorująca będzie udostępniała ciągłe monitorowanie parametrów SLA (obciążenie łącza, utrata pakietów) wszystkich łączy dostępowych będących przedmiotem zamówienia (włącznie z historią z całego okresu świadczenia usługi). 7. Na etapie uruchamiania i zestawiania usługi Wykonawca uruchomi transmisję danych w klasie Data oraz ruchu typu Voice. Jednocześnie w okresie obowiązywania Umowy Zamawiający wymaga zapewnienia możliwości uruchomienia klasy Video dla wszystkich Lokalizacji. III. Struktura fizyczna sieci 1. Łącza dostępowe muszą być łączami symetrycznymi o gwarantowanej przepustowości, o której mowa powyżej. 2. Zamawiający przy budowie łączy dostępowych dopuszcza następujące rodzaje mediów: 1) łącza światłowodowe zakończone dedykowanymi urządzeniami teletransmisyjnymi lub jako ciemne włókno bezpośrednio łączące router PE Wykonawcy z urządzeniem CE w lokalizacji; 2) łącza radiowe punkt-punkt lub punkt-wielopunkt pracujące w paśmie koncesjonowanym. 3. Wszystkie węzły sieci Zamawiającego w Centrali Urzędu, do których będą budowane łącza dostępowe oraz zapasowe, powinny być połączone z siecią operatora co najmniej dwiema niezależnymi drogami (dwa niezależne łącza w górę sieci). 4. Dla zapewnienia odpowiedniej skalowalności infrastruktury sieciowej i bezpieczeństwa transmisji danych oraz zapewnienia prywatności konfigurowanych przez dostawcę usług telekomunikacyjnych, łącza dostępowe nie mogą być budowane: 1) na bazie zasobów publicznej sieci Internet; 2) łączy z wykorzystaniem infrastruktury znajdującej się poza terytorium Polski; 3) łączy asymetrycznych w technologii DSL; 4) łączy satelitarnych; 5) telefonicznych łączy komutowanych, 6) łączy miedzianych; 7) łączy technologii radiowych w paśmie niepodlegającym koncesjonowaniu w Urzędzie Regulatora; 8) technologii Wi-Fi i technologii HSDPA. 5. Zamawiający wymaga, aby łącza dostępowe użyte do realizacji sieci były na całej relacji (od danej lokalizacji do routera PE w sieci Wykonawcy) budowane z zastosowaniem łączy odseparowanych od publicznej sieci Internet. 6. Zamawiający wymaga, aby do wskazanych lokalizacji Wykonawca doprowadził łącza dostępowe zabudowane urządzeniami CE do szaf teletechnicznych w lokalizacjach. 7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykorzystał, jako urządzenia CE, routery IP dostarczone wraz z niezbędnym okablowaniem, osprzętem i oprogramowaniem umożliwiającym realizowanie założonych funkcjonalności. Nie dopuszcza się wykorzystywania, jako urządzeń CE, wyłącznie mostów lub modemów oraz innych urządzeń pracujących w warstwie drugiej modelu ISO/OSI. 8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca obsługiwał adresy IP oraz AS używane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 3 Zamawiającego w dotychczas eksploatowanych sieciach rozległych z puli określonej w dokumencie RFC 1918 (ang. Requests For Comments). Szczegółowy plan adresacji sieci dla obsługi poszczególnych systemów aplikacyjnych Zamawiającego zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu Umowy. 9. Zamawiający wymaga zapewnienia gwarantowanej dostępności usługi na poziomie 99,44% miesięcznie dla każdego łącza dostępowego oddzielnie, liczony według wzoru: {[(720, tj. liczba godzin w miesiącu kalendarzowym) – (suma wszystkich czasów braku dostępności Usługi transmisji danych na jednym kierunku)]/(720, tj. liczba godzin w miesiącu kalendarzowym)}*100%. Architektura rozwiązania Centrala Zamawiającego Architektura sieci WAN Sieć LAN SwitchCore2 SwitchCore1 GSM Core1 Core2 Monitoring 250M Infrastruktura Wykonawcy 250M VPN1 MPLS VPN2 VPN3 20M Delegatura Zamawiającego IV. Router CE Switch PC VPN1 PC VPN2 PC VPN3 Sieć LAN 1. Przedmiot Zamówienia obejmuje w ramach budowy sieci WAN zestawienie i uruchomienie: 1) węzła dostępowego w Centrali Urzędu, w którego skład wchodzą dwa urządzenia CE oraz dwa łącza dostępowe; 2) węzłów dostępowych we wszystkich 18-tu lokalizacjach Zamawiającego; w skład węzłów wchodzą: łącze dostępowe, urządzenie CE oraz przełącznik sieci LAN; 3) sieci transmisji danych pomiędzy Centralą Urzędu oraz wszystkimi Delegaturami Zamawiającego. Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 4 4) stacji monitorującej. 2. Węzeł dostępowy w Centrali Urzędu musi zostać zbudowany w następujący sposób: 1) dwa centralne urządzenia CE, które pracują w takiej topologii i konfiguracji, która zapewnia ciągłość transmisji danych, nawet w przypadku całkowitego uszkodzenia jednego z nich. 3. Zamawiający wymaga zapewniania dostępności do trzech sieci wirtualnych IP VPN. w konfiguracji urządzeń CE muszą im odpowiadać wydzielone instancje routingu VRF, a na przełączniku sieci LAN wirtualne sieci VLAN 4. Sieć transmisji danych musi się charakteryzować następującymi cechami : 1) zapewnienie trzech odrębnych wirtualnych sieci IP VPN: VPN1, VPN2 i VPN3. VPN1 oraz VPN2 muszą obejmować zasięgiem wszystkie Delegatury Zamawiającego, natomiast VPN3 tylko Delegatury w Boruczy i Siemianowicach Śląskich; 2) istnienie trzech klas ruchowych „Quality of Service” dla ruchu w sieci UKE: Data, Voice oraz Video; 3) transmisja danych poprzez sieć WAN musi być szyfrowana z wykorzystaniem między innymi protokołów IPSec i AES. Funkcję urządzeń szyfrujących i deszyfrujących muszą pełnić urządzenia CE. 5. Parametry Qos sieci transmisji danych: 1) Zamawiający będzie wymagał następujących parametrów jakościowych w zależności od klasy ruchowej: a) klasa danych Data: opóźnienie RTT nie większe niż 120 ms, utrata pakietów nie więcej niż 1%; b) klasa Voice: opóźnienie RTT nie większe niż 80 ms, zmienność opóźnienia nie większa niż 40ms, utrata pakietów nie więcej niż 0,2%; c) klasa Video: opóźnienie RTT nie większe niż 80 ms, zmienność opóźnienia nie większa niż 40ms, utrata pakietów nie więcej niż 0,2%; 2) Zamawiający wymaga trzech klas ruchowych. Dla każdej z nich musi być gwarantowane pasmo według następującej reguły. Klasa Voice – 1Mbps, Klasa Video – 6Mbps, Klasa danych Data – pozostałe pasmo; 3) gwarancja 100% pasma przez cały okres obowiązywania Umowy; 4) parametry jakościowe będą mierzone z użyciem 10 pakietów ICMP lub datagramów UDP, wielkości 64 bajtów wysyłanych w okresach nie dłuższych niż co 5 minut pomiędzy urządzeniem CE w Delegaturze, a urządzeniem CE w Centrali Zamawiającego. Do parametrów uwzględniane będą pomiary wykonane w warunkach obciążenia nieprzekraczającego wartości 90% dostępnego pasma. w przypadku, gdy warunki obciążenia nie są respektowane dla jednego z dwóch portów IP, których pomiar dotyczy, pomiar będzie odrzucany; 5) urządzenie CE Wykonawcy muszą umożliwiać kierowanie ruchu Zamawiającego do wskazanej klasy ruchowej na podstawie: IP Precedence, DSCP, adresu IP źródłowego, adresu IP docelowego, numeru źródłowego portu UDP lub TCP, numeru docelowego portu UDP lub TCP, mechanizmów ACL oraz kombinacji w/w parametrów; 6) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca obsługiwał adresy IP używane przez Zamawiającego w dotychczas eksploatowanych sieciach rozległych z puli określonej w dokumencie RFC 1918. Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 5 Infrastruktura Zamawiającego Architektura węzła internetowego w Centrali Urzędu . LAN Switch L3 Switch L3 SwitchPoE ... SwitchPoE Firewall2 Firewall1 Firewall4 WLANkontroler AP1 ...... Wyposażenie dostarczone przez Wykonawce Firewall3 VPN1 VPN2 APn WLANkontroler dla gości Switch2 DMZ Switch1 DMZ ... AP1 UTM APn BGP2-rtr BGP1-rtr 100M 100M Internet/BGP 1. Przedmiot Zamówienia obejmuje w ramach budowy węzła internetowego zestawienie i uruchomienie: 1) dwóch łączy z dostępem do Internetu wraz z obsługą protokołu BGPv4; 2) dwóch routerów internetowych z możliwością obsługi pełnej tablicy routingu z Internetu; 3) klastra koncentratorów VPN – dwa urządzenia; 4) dwóch przełączników warstwy drugiej do obsługi stref DMZ z obsługą PoE; 5) klastra firewalli – dwa urządzenia; 6) jednego urządzenia klasy UTM; 7) kontrolera sieci bezprzewodowej wraz z 6 urządzeniami dostępowymi dedykowanymi do obsługi gości Zamawiającego; 8) kontrolera sieci bezprzewodowej wraz 25 urządzeniami dostępowymi dedykowanymi do obsługi użytkowników sieci UKE; 9) oprogramowanie do monitorowania i zarządzania sieciami bezprzewodowymi; 10) oprogramowanie do zarządzania połączeniami sieciowymi na komputerach osobistych – licencja na 300 komputerów. 2. Dostarczane przez Wykonawcę łącza internetowe muszą spełniać następujące warunki: 1) przepustowość każdego łącza musi wynosić nie mniej niż 100Mbps, Wykonawca musi zapewnić obsługę protokołu BGPv4, aby umożliwić dynamiczną wymianę routingu z siecią Internet; 2) Wykonawca musi uwzględnić w konfiguracji protokołu BGPv4, posiadany obecnie przez Zamawiającego własny numer systemu autonomicznego AS; 3) Zamawiający wymaga wykupienie łącza zapasowego do Internetu u innego operatora, w celu zapewnienia ciągłości dostępu do sieci Internet. 3. W ramach budowy sieci bezprzewodowej, Zamawiający udostępni okablowanie strukturalne, aby umożliwić rozprowadzenie bezprzewodowych urządzeń dostępowych po całym budynku Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 6 Zamawiającego. Zamawiający także udostępni wymaganą ilość portów Ethernet 10/100/1000 na własnych przełącznikach LAN, do podłączenia kontrolera sieci bezprzewodowych oraz urządzeń dostępowych. Dla tych drugich porty będą wspierać standard IEEE 802.3af. Wykonawca jest zobowiązany do fizycznego montażu urządzeń dostępowych we wskazanych przez Zamawiającego miejscach. V. Lokalizacje Zamawiającego Adres Lp. łącza 1 kod miasto ulica 3 4 BIAŁYSTOK Warszawska 1 A BYDGOSZCZ Wojska Polskiego 23 GDYNIA Kielecka 103 KIELCE Urzędnicza 13 KRAKÓW Świętokrzyska 12 LUBLIN Zana 38 C ŁÓDŹ Nawrot 85 OLSZTYN Dworcowa 3 OPOLE Łokietka 2 POZNAŃ Kasprzaka 54 RZESZÓW Grunwaldzka 17 SIEMIANOWICE Wróblewskiego 75 ŚLĄSKIE SZCZECIN Al. Wyzwolenia 70 KOSZALIN Andersa 34 WARSZAWA Górnośląska 6 Romualda Traugutta WROCŁAW 1-7 J. Dąbrowskiego ZIELONA GÓRA 41B BORUCZA, gm. Poczta: Strachówka, 05-304 Stanisławów powiat Wołomin WARSZAWA Kasprzaka 18/20 Przepustowość [Mbps} Przeznaczenie łącza Czas naprawy [godz.] 5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 6 Łącze dostępowe Łącze dostępowe Łącze dostępowe Łącze dostępowe Łącze dostępowe Łącze dostępowe Łącze dostępowe Łącze dostępowe Łącze dostępowe Łącze dostępowe Łącze dostępowe 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Czas naprawy w przypadku jednoczesnej awarii dwóch łączy [godz.] 8 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 20 Łącze dostępowe 8 nie dotyczy 20 10 20 Łącze dostępowe Łącze dostępowe Łącze dostępowe 8 8 8 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 20 Łącze dostępowe 8 nie dotyczy 20 Łącze dostępowe 8 nie dotyczy 20 Łącze dostępowe 8 nie dotyczy 250 Łącze dostępowe korporacyjne Zapasowe łącze dostępowe korporacyjne Łącze dostępowe do Internetu Zapasowe łącze dostępowe do Internetu 8 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2 15-062 85-825 81-650 25-729 30-015 20-601 90-039 10-413 45-563 60-246 35-068 12. 41-106 13. 14. 15. 71-506 75-626 00-444 16. 50-449 17. 65-021 18. 05-282 19. 01-211 20. 01-211 WARSZAWA Kasprzaka 18/20 250 21. 01-211 WARSZAWA Kasprzaka 18/20 100 22. 01-211 WARSZAWA Kasprzaka 18/20 100 8 8 8 W kolumnach: a) nr 7 „Czas naprawy” podano czas naprawy dla każdej lokalizacji w przypadku awarii pojedynczego łącza; b) nr 8 „Czas naprawy w przypadku jednoczesnej awarii dwóch łączy” podano czas naprawy w lokalizacji na ul. Kasprzaka 18/20 w przypadku jednoczesnej awarii dwóch łączy o tym samym przeznaczeniu. Wymagany czas reakcji w przypadku każdego braku dostępności usługi - 30 min. Zamawiający zastrzega sobie realizowanie opłat tylko za faktycznie sprawne łącza dostępowe. w przypadku niepełnego miesiąca świadczenia usługi przez Wykonawcę, rata miesięczna będzie zmniejszana. Również, w przypadku opóźnień w usuwaniu awarii lub niedotrzymania gwarantowanej dostępności usługi transmisji danych dla danego łącza dostępowego w danym miesiącu świadczenia usługi, rata miesięczna będzie odpowiednio obniżana. Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 7 4 4