Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Wniosek O Wydanie Paszp - Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin

   EMBED


Share

Transcript

Nr ewidencyjny wniosku ………………….. ………...……………………… (miejscowość, data) Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w ………………………………………… WN IO S EK o wyd a n ie p a szp o rt u ro ś li n - et yk i e t y urzęd o wej d la ma ter ia ł u sz kó ł k ar s k ie go I. Dane wnioskodawcy 1. Imię i nazwisko / nazwa podmiotu: ….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 2. Adres zamieszkania / siedziby: Ulica: ……………………………………… Kod, poczta: ………………………………. Tel. / Faks: ………………………………… 3. Nr domu / lokalu: ……………………………… Powiat: ……………………………………….… e-mail: …………………………………….……. Miejscowość: …………………………………….. Województwo: .……………….……………….…. NIP……… …………………………...…………… Numer wpisu do rejestru przedsiębiorców: ……….……………………………. 4. Lp. Nazwa rośliny, produktu roślinnego lub przedmiotu Odmiana Podkładka / wstawka Wiek / forma 1 2 3 4 5 Liczba roślin na 1 1) paszport 6 Kategoria Status / stopień Rok oceny Liczba paszportów ZP 2) RP 3) Kraj 4) 7 8 9 10 11 12 13 1 2 ……………….………………………….. podpis wnioskodawcy 1) należy podać dla ilu roślin jest ważny 1 paszport roślin, oznaczenie strefy chronionej należy podawać jeśli rośliny, produkty roślinne lub przedmioty będą przemieszczane do stref chronionych 3) należy podać numer producenta z poprzedniego paszportu w przypadku wystawiania/zamawiana paszportów zastępczych 4) należy podać kraj pochodzenia w przypadku kiedy rośliny produkty roślinne lub przedmioty pochodzą z krajów trzecich spoza Unii Europejskiej 2) Adnotacje urzędowe (Uwaga - Wypełniać w przypadku drukowania paszportów roślin przez inną jednostkę wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa niż ta na terenie, której znajduje się miejsce prowadzenia uprawy, wytwarzania, składowania lub przechowywania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów) Zaakceptowano / nie zaakceptowano* wniosek – po sprawdzeniu pod względem merytorycznym i formalnym. ………………………………………………………. (miejscowość, data) * niepotrzebne skreślić …………………..…………………………………………. (podpis upoważnionego pracownika Wojewódzkiego Inspektoratu) 3