Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Wniosek Pracodawcy O Przyznanie środków Z Kfs

   EMBED


Share

Transcript

Nr sprawy PUP: CAZ-SK.635.…..…. 2016............. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. z dnia 18 stycznia 2016r. ......................................................... (pieczęć firmowa Pracodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY Zgodnie z art. 69 a i b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2014 r., poz. 639). I. DANE PRACODAWCY 1) Nazwa pracodawcy: ………………………….……………………………………………………………….. ………….……………………………………………………….…….....………………………………….… 2) Nr telefonu:…………………................................. E-mail: ..………………..……………………………….. Fax:………………………………… Adres strony internetowej:……...…………………………………….. 3) NIP:………………….……………………… REGON:……………………………………………………… 4) Forma prawna prowadzonej działalności:…………………………….………………………………………. 5) Przeważający rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej wg PKD:………………….………………….. 6) Adres siedziby pracodawcy:…………………………………………….…………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………… 7) Miejsce prowadzenia działalności:......………..………………………….……….……………………...…… ………………………………………………………………………………………………………………… 8) Nazwa banku i numer rachunku bankowego: ….......….…………………………………………………..… …………………………………….………………………………………………………………………...… 9) Imię i nazwisko osoby/osób upoważnionych do reprezentowania pracodawcy i podpisania wnioskowanej umowy (zgodnie z dokumentem rejestrowym lub załączonym pełnomocnictwem): ………………………………………………………………………………………………………………… 10) Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów z PUP:……………….…..……… ………………………………………………………………………………………………………………… Nr telefonu: …………………….…………… E-mail:…………...……………………………………......... 11) Liczba zatrudnionych pracowników: ………………………………………………………………. 12) Wielkość przedsiębiorstwa (właściwe zaznaczyć): a) mikro – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i którego obroty roczne i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro, b) małe – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego obroty roczne i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro, c) średnie – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 osób i którego obroty roczne i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro, d) duże. 13) Sposób prowadzenia sprawozdawczości finansowej (forma opodatkowania – właściwe zaznaczyć): a) karta podatkowa, b) księga przychodów i rozchodów …..%, c) pełna księgowość …..%, d) podatek liniowy 19%, e) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych …..%, f) zasady ogólne …..%. 14) Czy działalność prowadzona jest w sektorze transportu drogowego: TAK/NIE (właściwe zaznaczyć)* * odpowiedź przeczącą należy zaznaczyć w przypadku, gdy beneficjent pomocy de minimis w ogóle nie prowadzi działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego albo prowadząc jednocześnie działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego oraz inną działalność gospodarczą, posiada on rozdzielność rachunkową działalności prowadzonej w sektorze transportu drogowego zapobiegającą ewentualnym przypadkom subsydiów krzyżowych, a udzielona pomoc de minimis przeznaczona jest wyłącznie na działalność inną niż działalność w sektorze transportu drogowego. Rozdzielność rachunkowa określonej działalności gospodarczej polega na prowadzeniu odrębnej ewidencji dla tej działalności gospodarczej oraz prawidłowym przypisywaniu przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod, a także określeniu w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.), zasad prowadzenia odrębnej ewidencji oraz metod przypisywania kosztów i przychodów. II. WSKAZANIE DZIAŁAŃ OBEJMUJĄCYCH KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACODAWCY I PRACOWNIKÓW 1) Całkowita wartość planowanych działań związanych z kształceniem ustawicznym: ………………………zł słownie: ……………………………………………………...………..……………........................................ w tym:  wysokość wnioskowanych środków z KFS: ……………………………………. zł słownie: …………………………………………………………...………..…………  wysokość wkładu własnego wnoszonego przez pracodawcę**: …………………………. zł słownie: …………………………………………………………...………..………… **nie dotyczy mikroprzedsiębiorstw. UWAGA! Na podstawie art. 69b ust 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.) na wniosek pracodawcy, na podstawie umowy, Powiatowy Urząd Pracy może przyznać środki z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, w wysokości: 1) 80 % kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika; 2) 100 % kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika w przypadku mikroprzedsiębiorstw. Wkład własny: - nie należy przy wyliczaniu wkładu własnego pracodawcy uwzględniać innych kosztów, które pracodawca ponosi w związku z udziałem pracowników w kształceniu ustawicznym, np. wynagrodzenia za godziny nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w zajęciach, kosztów delegacji w przypadku konieczności dojazdu do miejscowości innej niż miejsce pracy itp. Wnioskowana wysokość środków KFS nie może uwzględniać kosztów związanych z dojazdem, wyżywieniem, zakwaterowaniem. 2) Liczba skierowanych osób, zgodnie z priorytetami Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na rok 2016: a) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub z zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych – …….. osób, b) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej – ………. osób, c) wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w artykule 150 f ust. 1*** ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – ……… osób, Planowane kształcenie nie kwalifikuje się do żadnego z w/w priorytetów – ……… osób. *** Art. 150f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dotyczy refundacji przez 12 miesięcy części kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani, do utrzymania ich w zatrudnieniu dodatkowo przez okres 12 miesięcy po zakończeniu refundacji. Wyszczególnienie określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego kursy Według rodzajów studia podyplomowe wsparcia egzaminy badania lekarskie i/lub psychologiczne ubezpieczenie NNW Według grup wiekowych 15-24 25-34 35-44 45 lat i więcej gimnazjalne i poniżej zasadnicze zawodowe Według poziomu średnie ogólnokształcące wykształcenia policealne i średnie zawodowe wyższe Objęci wsparciem ogółem: Liczba pracodawców Liczba pracowników razem kobiety III. UZASADNIENIE WNIOSKU (opis obecnych lub przyszłych potrzeb pracodawcy w obszarze kształcenia ustawicznego i niezbędnych środków na sfinansowanie tych działań z uzasadnieniem wyboru: rodzaju wsparcia, realizatora wsparcia z podaniem jego pełnej nazwy, typu badań. W przypadku gdy Pracodawca uznaje, że wnioskowane środki KFS dotyczą kształcenia ustawicznego ściśle związanego z określonymi na 2016 rok priorytetami wydatkowania środków KFS przez MRPiPS należy to uzasadnić) ………………………………………………………………………………………………………………….….. ………………………………………………………………………………………………………………….….. ………………………………………………………………………………………………………………….….. ………………………………………………………………………………………………………………….….. ………………………………………………………………………………………………………………….….. ………………………………………………………………………………………………………………….….. ………………………………………………………………………………………………………………….….. ………………………………………………………………………………………………………………….….. ………………………………………………………………………………………………………………….….. ………………………………………………………………………………………………………………….….. ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….….. ………………………………………………………………………………………………………………….….. ………………………………………………………………………………………………………………….….. ………………………………………………………………………………………………………………….….. ………………………………………………………………………………………………………………….….. ………………………………………………………………………………………………………………….….. ………………………………………………………………………………………………………………….….. ………………………………………………………………………………………………………………….….. ………………………………………………………………………………………………………………….….. ………………………………………………………………………………………………………………….….. ………………………………………………………………………………………………………………….….. ………………………………………………………………………………………………………………….….. ………………………………………………………………………………………………………………….….. ………………………………………………………………………………………………………………….….. UWAGA! Wniosek powinien być złożony w terminie, co najmniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem kształcenia ustawicznego. Wniosek należy wypełnić czytelnie, każdą poprawkę nanieść poprzez skreślenie i zaparafowanie z podaniem daty dokonania zmiany. W przypadku, gdy wniosek pracodawcy jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny, pracodawcy zostanie wyznaczony co najmniej 7-dniowy termin na jego uzupełnienie. Wnioski o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego rozpatrywane są z kolejnością ich wpływu i w terminie 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku pracodawca zostanie poinformowany o sposobie jego rozpatrzenia. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku Urząd uzasadnia odmowę. Wniosek nieuzupełniony w terminie wyznaczonym przez urząd pozostawia się bez rozpatrzenia. Dofinansowanie ze środków z KFS ma charakter fakultatywny, co oznacza że Urząd może przyjąć wniosek do realizacji, odrzucić, zwrócić do poprawienia lub przystąpić do negocjacji. W sytuacjach budzących wątpliwości, m. in. w przypadku ceny/kosztów kształcenia odbiegającego od zazwyczaj spotykanych na rynku usług szkoleniowych, Urząd ma prawo poprosić Pracodawcę o wyjaśnienia i szczegółowe uzasadnienie dofinansowania kształcenia ustawicznego u danego usługodawcy. Przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy jest dokonywane na podstawie umowy cywilnoprawnej, a nie na podstawie decyzji administracyjnej. W związku z powyższym odmowa przyznania tych środków nie podlega odwołaniu. Wybór instytucji edukacyjnej prowadzącej kształcenie ustawiczne lub przeprowadzającej egzamin pozostawia się do decyzji Pracodawcy, przy zachowaniu zasady racjonalnego wydatkowania środków – kształcenie ustawiczne musi być przeprowadzone przez uprawnionych usługodawców. W zależności od formy prawnej są to instytucje świadczące usługi szkoleniowe, kształcenie ustawiczne, posiadające wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), w których zawarte jest określenie zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) przedmiotu wykonywanej działalności związane z świadczeniem usług szkoleniowych w formach pozaszkolnych dla zdobywania, poszerzania lub zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych przez osoby dorosłe. Dotyczy to również instytucji prowadzących w/w działalność (edukacyjną/szkoleniową) na podstawie odrębnych przepisów. Nie jest wymagane aby Pracodawca kierował pracowników do instytucji posiadających wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2011 r. zwolnieniem od podatku objęte są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w całości ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane. Jednocześnie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień zwalnia się od podatku VAT usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zmian.). 2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2014 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.). 3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.). 4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmian. 5. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.). 6. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015r. poz. 121 z późn. zm). 7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2014 r., poz. 639). 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r., poz. 1722). 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.). 10. Rozporządzenie z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 53, poz. 354 z późn. zm.) 11. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis ( Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013). 12. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym ( Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013). 13. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury ( Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014). Załączniki: a) Oświadczenie Wnioskodawcy – załącznik nr 1. b) Oświadczenie o pomocy de minimis – załącznik nr 2. c) Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – załącznik nr 3. d) Wykaz osób, które mają zostać objęte działaniami finansowymi z udziałem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – załącznik nr 4. e) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (składa pracodawca będący przedsiębiorcą) – załącznik nr 5. f) Uwierzytelnioną kopię pełnomocnictwa do reprezentowania Pracodawcy oraz składania oświadczeń woli w jego imieniu. Pełnomocnictwo nie jest wymagane jeżeli osoba podpisująca formularz wniosku i umowę jest upoważniona z imienia i nazwiska do reprezentowania Pracodawcy w dokumencie rejestracyjnym. g) Kopię aktualnego dokumentu poświadczającego formę prawną podmiotu – nie dotyczy podmiotów, które widnieją w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. h) Kopię zaświadczeń o nadaniu numeru REGON (wydane po roku 2007) i NIP – nie dotyczy podmiotów, które widnieją w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. i) W przypadku pracodawców działających w formie spółki cywilnej należy dołączyć umowę spółki cywilnej. Świadomy, iż zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, wiarygodność podanych we wniosku danych potwierdzam własnoręcznym podpisem. …………..…………………………… (miejscowość, data) …………..…………………………… (podpis i pieczęć Pracodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Pracodawcy) IV. WYPEŁNIA POWIATOWY URZĄD PRACY Ocena formalna wniosku □ kompletny i wypełniony prawidłowo □ odesłany do poprawy/wezwano do uzupełnienia * w dniu …………………..………………… Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………….…………………… (data i podpis pracownika PUP) Dyrektor PUP przyznaje środki z KFS na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w wysokości 80% / 100%* planowanych kosztów, tj. w kwocie ……………………………........ zł Dyrektor PUP odmawia przyznania środków z KFS na finasowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z powodu: □ niezgodności z założeniami KFS ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………..…………………………. □ brak środków……………………………………………………………………………………………. □ inne……………………………………………….…...………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………...…………………………… …………………………………………………………………………………………...……………… ……………….…………………… (data i podpis Dyrektora PUP) Załącznik nr 1 OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY Beneficjent pomocy – należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym podmiot prowadzący działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, który otrzymał pomoc. Za działalność gospodarczą, w rozumieniu prawa wspólnotowego, uznaje się oferowanie na rynku towarów bądź świadczenie na nim usług, a przedsiębiorcą jest podmiot zaangażowany w działalność gospodarczą, niezależnie od jego formy prawnej i źródeł jego finansowania. Nie ma znaczenia fakt, czy jest to podmiot nie nastawiony na zysk (non profit organisation). Należy zatem wziąć pod uwagę, czy beneficjent wsparcia prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu prawa wspólnotowego (nawet jeśli w konkretnych warunkach motyw zysku jest wyłączony), i czy może generalnie podlegać normalnym zasadom gry rynkowej, a więc, czy analizowana działalność może być wykonywana przez inny podmiot generując zysk. Za przedsiębiorcę we wspólnotowym prawie konkurencji pojęcie przedsiębiorcy odnosi się do wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, bez względu na formę prawną i sposób finansowania, niezależnie od faktu, czy przepisy krajowe przyznają danemu podmiotowi status przedsiębiorcy oraz bez względu na fakt, czy jest to podmiot nastawiony na zysk czy działający na zasadzie non profit. Beneficjentami pomocy publicznej mogą być zatem nie tylko przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r., lecz również np. zakłady budżetowe, stowarzyszenia, fundacje itp. Pojęcie działalności gospodarczej związane jest z oferowaniem dóbr i usług na rynku. Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, o której mowa w art. 233 § 1 Kodeksu karnego, oświadczam w imieniu swoim lub podmiotu, który reprezentuję, co następuje: 1. Jestem* / Nie jestem* beneficjentem pomocy publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniach w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.). 2. Jestem* / Nie jestem* pracodawcą zgodnie z definicją zawartą art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (pracodawca to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika). 3. Zatrudniam* / Nie zatrudniam* co najmniej jednego pracownika (zatrudnienie oznacza wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą). 4. Zalegam* / Nie zalegam* w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. 5. Zalegam* / Nie zalegam* w dniu złożenia wniosku z opłacaniem innych danin publicznych. 6. Posiadam* / Nie posiadam* w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych. 7. Spełniam warunki* / Nie spełniam warunków* rozporządzenia MPiPS z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U z 2014 r., poz. 639). 8. Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia o możliwości przekroczenia granic dopuszczalnej pomocy.** 9. Oświadczam, że ciąży*/ nie ciąży* na mnie obowiązek zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy publicznej, co do której Komisja Europejska wydała decyzję o obowiązku zwrotu pomocy.** 10. Znana jest mi treść i spełniam*/ nie spełniam* warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.1).** 11. Znana jest mi treść i spełniam*/ nie spełniam* warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str.9).** 12. Znana jest mi treść i spełniam*/ nie spełniam* warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz.Urz. UE L 190 z 27.06.2014, str.45).** 13. Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. jeżeli w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia podpisania umowy zmianie ulegnie stan prawny lub faktyczny wskazany w dniu złożenia wniosku. 14. Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie, udostępnianie i archiwizowanie danych osobowych dotyczących mojej osoby/podmiotu przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. dla celów związanych z rozpatrywaniem wniosku oraz realizacją umowy, o której mowa w art. 69 b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.) i zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 15. Zapoznałem/am się z „Regulaminem przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników oraz pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. w roku 2016” * niepotrzebne skreślić ** pkt 8, 9, 10, 11 i 12 dotyczą beneficjentów pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) …………..…………………………… (miejscowość, data) …………..…………………………… (podpis i pieczęć Pracodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Pracodawcy) Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS Świadomy(a), iż zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, jako Wnioskodawca oświadczam że: ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… (nazwa pracodawcy) otrzymałem* / nie otrzymałem* pomoc/y de minimis w ciągu bieżącego roku oraz 2 poprzedzających go lat przed złożeniem wniosku o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy . W przypadku otrzymania pomocy de minimis należy wypełnić poniższe zestawienie oraz dołączyć kopię zaświadczeń o otrzymanej pomocy. Lp. Organ udzielający pomocy Podstawa prawna Dzień udzielenia pomocy Wartość pomocy w euro Nr programu pomocowego, decyzji lub umowy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Łącznie: * niepotrzebne skreślić …………..…………………………… (miejscowość, data) …………..…………………………… (podpis i pieczęć Pracodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Pracodawcy) Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓSTWIE Świadomy(a), iż zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, jako Wnioskodawca oświadczam że: ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… (nazwa pracodawcy) otrzymałem* / nie otrzymałem* pomoc/y de minimis w ciągu bieżącego roku oraz 2 poprzedzających go lat przed złożeniem wniosku o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy . W przypadku otrzymania pomocy de minimis należy wypełnić poniższe zestawienie oraz dołączyć kopię zaświadczeń o otrzymanej pomocy. Lp. Organ udzielający pomocy Podstawa prawna Dzień udzielenia pomocy Wartość pomocy w euro Nr programu pomocowego, decyzji lub umowy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Łącznie: * niepotrzebne skreślić …………..…………………………… (miejscowość, data) …………..…………………………… (podpis i pieczęć Pracodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Pracodawcy) Załącznik nr 4 WYKAZ OSÓB, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ OBJĘTE DZIAŁANIAMI FINANSOWYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO Lp. Imię i nazwisko, zajmowane stanowisko Forma kształcenia ustawicznego z określeniem nazwy Okres kształcenia ustawicznego (należy podać dokładny termin) Nazwa placówki szkoleniowej lub innej wraz z adresem Praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze TAK/NIE 1. 2. 3. 4. …………..…………………………… (miejscowość, data) Załącznik: Oferty realizatorów wskazanych powyżej form kształcenia ustawicznego z nazwą, terminem i kosztem. …………..…………………………… (podpis i pieczęć Pracodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Pracodawcy)