Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Wzór Nr 1.1 Formularz Oferty

   EMBED


Share

Transcript

Wzór nr 1.1 FORMULARZ OFERTY …………………………………… pieczęć z nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy ......................................, ................................ miejscowość dnia Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnie ul. Polna 2 74-500 Chojna Nawiązując do treści zaproszenia do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na wykonanie następującego zamówienia: Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie Zadanie nr 1 - Chojna 1. oferujemy wykonanie w/w zamówienia za cenę brutto: ............................................. zł, słownie złotych: ..................................................................................................................., zgodnie z wypełnionym Formularzem cenowym, łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT; 2. oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie do dnia: 31.12.2017 r. 3. oświadczamy, że akceptujemy poniższe warunki płatności: 1) przelew w terminie do 21 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT; 2) za termin zapłaty uważa się datę polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy; 4. zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Adres do korespondencji: ........................................................... ........................................................... ........................................................... e-mail: …………………………….. ……….................................................. podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy 1 Wzór nr 1.1 FORMULARZ OFERTY …………………………………… pieczęć z nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy ......................................, ................................ miejscowość dnia Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnie ul. Polna 2 74-500 Chojna Nawiązując do treści zaproszenia do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na wykonanie następującego zamówienia: Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie Zadanie nr 2 - Pilchowo 5. oferujemy wykonanie w/w zamówienia za cenę brutto: ............................................. zł, słownie złotych: ..................................................................................................................., zgodnie z wypełnionym Formularzem cenowym, łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT; 6. oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie do dnia: 31.12.2017 r. 7. oświadczamy, że akceptujemy poniższe warunki płatności: 3) przelew w terminie do 21 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT; 4) za termin zapłaty uważa się datę polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy; 8. zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Adres do korespondencji: ........................................................... ........................................................... ........................................................... e-mail: …………………………….. ……….................................................. podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy 2 Wzór nr 2.1 ………………………………… pieczęć z nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy ......................................, .......................... miejscowość dnia FORMULARZ CENOWY Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie Zadanie nr 1 - Chojna Lp. 1 1 2 3 4 5 Lokalizacja Cena netto za 1 m-c w zł Ilość miesięcy Wartość netto zamówienia w zł (kol. 3x4) 2 3 4 5 Droga wojewódzka nr 124 - m. Cedynia w km 7+290 Sygnalizacja wzbudzana na przejściu dla pieszych - 1 szt. Droga wojewódzka nr 125 – m. Cedynia ul. Kolonia w km 10+014 Znak podświetlany - 1 szt. Droga wojewódzka nr 125 Cedynia - Radostów w km 11+696, skrzyżowanie z drogą powiatową. Znak podświetlany – 1 szt. Droga wojewódzka nr 125- m. Moryń w km 24+284. sygnalizacja wzbudzana na przejściu dla pieszych - 1 szt. Droga wojewódzka nr 126- m. Dębno, w km 48+900, Plac Konstytucji 3-go Maja Znak podświetlany – 1 szt. 12 12 12 12 12 Razem wartość netto: Podatek VAT 23%: Razem wartość brutto: Słownie: ………….................................................. podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy 3 Wzór nr 2.2 ………………………………… pieczęć z nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy ......................................, .......................... miejscowość dnia FORMULARZ CENOWY Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie Zadanie nr 2 - Pilchowo Lp. 1 1 Lokalizacja Cena netto za 1 m-c w zł Ilość miesięcy Wartość netto zamówienia w zł (kol. 3x4) 2 3 4 5 Droga wojewódzka nr 115- m. Pilchowo w km 12+501 Sygnalizacja świetlna obręb skrzyżowania ul. Wiejskiej i Szczecińskiej - 1 szt. 12 Razem wartość netto: Podatek VAT 23%: Razem wartość brutto: Słownie: ………….................................................. podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy 4 Wzór nr 3 …………………………………… pieczęć z nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy ......................................, ................................ miejscowość dnia WYKAZ OSÓB które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie Lp. 1 Funkcja 2 Imię i nazwisko Uprawnienia budowlane/Świadectwo (numer, rodzaj i zakres, data wydania) Informacja o podstawie do dysponowania osobą na dzień składania ofert 3 4 5 (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło) ……………………………… 1 Kierownik robót ………………………………... (numer, rodzaj i zakres, data wydania) ……………………………… 2 Brygadzista ………………………………... (numer, rodzaj i zakres, data wydania, data ważności) *należy wpisać odpowiednio Uwaga: W kolumnie 4 wpisać odpowiednio, zgodnie z wymaganiem zawartym w pkt 6 Instrukcji. Oświadczamy, że wskazane osoby posiadają wymagane uprawnienia. ………………………………..…………. podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy 5