Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Wzór Umowy - Istotne Postanowienia Umowy

   EMBED


Share

Transcript

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY między (1) NARODOWYM CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ul. Nowogrodzka 47 a; 00-695 Warszawa A (2) XXXXXXXXXXXXX Warszawa, dnia xxxxxxxxx 2016 r. 1/55 [SPIS TREŚCI] Opis Stron ......................................................................................................................4 PREAMBUŁA ...............................................................................................................4 POSTANOWIENIA OGÓLNE ................................................................................................... 5 § 1. § 2. Definicje i skróty stosowane w Umowie ..................................................................... 5 Przedmiot Umowy ............................................................................................................ 2 ZAPEWNIENIA, OGÓLNE ZASADY WSPÓŁPRACY STRON ....................................... 13 § 3. § 4. § 5. § 6. Oświadczenia i zapewnienia wykonawcy ................................................................. 13 Podstawowe zasady współpracy Stron przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy .............................................................................................................................. 15 Zobowiązania Zamawiającego ..................................................................................... 19 Termin wykonania Umowy .......................................................................................... 20 REALIZACJA WDROŻENIA ................................................................................................... 21 § 7. § 8. § 9. § 10. § 11. § 12. § 13. § 14. Wdrożenie Portalu .......................................................................................................... 21 Plan Wdrożenia ............................................................................................................... 22 Zarządzanie realizacją Umowy .................................................................................... 23 Raportowanie .................................................................................................................. 25 Kontrola jakości Wdrożenia ......................................................................................... 25 Procedura odbiorów ....................................................................................................... 27 Gwarancja i obsługa gwarancyjna. ............................................................................. 30 Szkolenia .......................................................................................................................... 31 OPIEKA TECHNICZNA ............................................................................................................ 32 § 15. § 16. § 17. § 18. § 19. § 20. § 21. § 22. Koordynatorzy ................................................................................................................. 32 Zobowiązania szczegółowe Wykonawcy ................................................................... 32 Zobowiązania szczegółowe Zamawiającego ............................................................. 32 Zasady świadczenia usługi Opieki Technicznej ...................................................... 33 Wyłączenie zakresu usług i odpowiedzialności Wykonawcy ............................... 34 Aplikacja serwisowa .................................................................................................... 355 Dokumentacja ................................................................................................................. 37 Gwarancje poziomu świadczonych usług (parametry SLA) .................................. 37 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ......................................................................... 39 § 23. § 24. Elementy Autorskie ........................................................................................................ 40 WYKORZYSTANIE CUDZYCH UTWORÓW PRZEZ WYKONAWCĘ .............. 42 ROZLICZENIA ............................................................................................................................ 44 § 25. § 26. § 27. Wynagrodzenie łączne ................................................................................................... 44 Wynagrodzenie za Wdrożenie ..................................................................................... 44 Wynagrodzenie za usługę Opieki Technicznej ........................................................ 45 2/55 § 28. Płatności............................................................................................................................ 46 ODPOWIEDZIALNOŚĆ, UBEZPIECZENIE ......................................................................... 46 § 29. § 30. § 31. Siła wyższa ....................................................................................................................... 46 Odpowiedzialność .......................................................................................................... 47 Kary umowne ................................................................................................................ 477 OBOWIĄZYWANIE UMOWY, ZMIANY UMOWY............................................................ 48 § 32. § 33. § 34. Odstąpienie od Umowy ................................................................................................. 48 Zmiany Umowy............................................................................................................... 50 Obowiązki związane z rozwiązaniem Umowy ......................................................... 51 POSTANOWIENIA KOŃCOWE ........................................................................................... 511 § 35. § 36. § 37. § 38. § 39. § 40. Postanowienia dotyczące poufności ......................................................................... 511 Rozwiązywanie sporów ................................................................................................. 53 Klauzula salwatoryjna ................................................................................................. 533 Wyłączność Umowy ....................................................................................................... 54 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ..................................................... 544 Postanowienia końcowe .............................................................................................. 544 Podpisy ........................................... 55 3/55 Niniejsza UMOWA, zwana dalej Umową, została zawarta w Warszawie, dnia xxxxxxxxx 2016r., pomiędzy: (1) NARODOWYM ul. CENTRUM Nowogrodzkiej 47a BADAŃ (00-695 I ROZWOJU Warszawa), z siedzibą w posiadającym Warszawie, numer przy identyfikacji podatkowej NIP: 781-171-92-43, reprezentowanym przez: zwanym dalej „NCBR” lub „Zamawiającym”, a xxxxxxxxxxx reprezentowanym przez: xxxxxxxxxxxxx zwanym dalej „Wykonawcą”. NCBR oraz Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami”, a każdy z nich oddzielnie „Stroną”. Zważywszy, że: i) Wykonawca jest zainteresowany wykonaniem i wdrożeniem Portalu oraz Aplikacji Mobilnych dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (ncbr.gov.pl), spełniającego wymagania funkcjonalne określone przez NCBR oraz świadczeniem na rzecz NCBR obsługi powdrożeniowej Portalu oraz Aplikacji Mobilnych; ii) Umowa została zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), (dalej: „PZP”). W celu określenia warunków zakupu i wdrożenia Portalu oraz świadczenia usług z nim związanych, Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści: 4/55 POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1. DEFINICJE I SKRÓTY STOSOWANE W UMOWIE Strony postanawiają, iż dla potrzeb interpretacji Umowy poniższe pojęcia oraz skróty (pisane z dużej litery) winny być rozumiane w sposób określony poniżej: a) Aplikacja Mobilna Wersja Portalu działająca na urządzeniach przenośnych, takich jak telefony komórkowe, smartfony, palm topy czy tablety. b) Aplikacja Serwisowa Oprogramowanie udostępniane przez Wykonawcę Zamawiającemu na podstawie i na zasadach określonych w Umowie, za pośrednictwem i w ramach której odnotowywane są Zgłoszenia Serwisowe dokonywane przez pracowników Zamawiającego oraz ich bieżący status. c) Czas Reakcji Czas pomiędzy dokonaniem skutecznego Zgłoszenia Serwisowego dotyczącego Wady Portalu, a rozpoczęciem wykonywania procedury naprawczej. Czasy Reakcji określone są w § 22 Umowy. d) Czas Usunięcia Maksymalny czas na usunięcie zgłoszonej Wady Portalu liczony od momentu Zgłoszenia Serwisowego dotyczącego Wady Portalu. e) Plan Wdrożenia Opracowany przez Wykonawcę, uzgodniony przez Strony i odebrany przez Zamawiającego dokument, opisujący organizację zarządzania Wdrożeniem i Harmonogram Wdrożenia oraz zespół procesów, technik i narzędzi, dobranych w celu skutecznego i efektywnego zarządzania Wdrożeniem. f) Dokumentacja Dokumenty zdefiniowane w Załączniku nr 1 do Umowy (tj. Analiza Przedwdrożeniowa, Projekt Techniczny, Plan Testów, Raport z badań użyteczności prototypów, Plan wdrożenia, Raport z testów, Raport z importu danych, Dokumentacja 5/55 powdrożeniowa, Materiały szkoleniowe, Regulamin, Raport z Opieki Technicznej). g) Dokumentacja techniczna Portalu Dokumenty zdefiniowane w Załączniku nr 1 do Umowy (tj. Analiza Przedwdrożeniowa, Projekt Techniczny, Plan Testów, Plan wdrożenia, Raport z importu danych, Dokumentacja powdrożeniowa). h) Doradztwo Techniczne Świadczenie przez Wykonawcę zdalnych konsultacji i porad w zakresie eksploatacji Portalu przez Zamawiającego, obejmujących wszelkie zagadnienia informatyczne i merytoryczne związane z użytkowaniem Portalu, zdalną diagnostykę błędów Portalu oraz konsultacje telefoniczne, na warunkach wskazanych w Umowie. Doradztwo Techniczne wchodzi w skład Opieki Technicznej. i) Dostępność Portalu Funkcjonowanie Portalu w sposób umożliwiający zalogowanie się do niego oraz prawidłową i wolną od zakłóceń pracę w nim, wykonywaną przez uprawnionego Użytkownika Końcowego ze stanowiska końcowego wyposażonego w przeglądarkę internetową spełniającą warunki określone w OPZ oraz z urządzenia mobilnego. j) Dzień Roboczy Kolejno po sobie następujący dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce. k) Elementy Autorskie Wszelkie Utwory w rozumieniu Prawa Autorskiego powstałe w trakcie realizacji Umowy, w szczególności programy komputerowe i Dokumentacja, a także strona internetowa (tj. Portal) i poszczególne jej elementy. l) Etap Grupa prac objętych Wdrożeniem, opisana w Planie Wdrożenia i Harmonogramie Wdrożenia, obejmująca zamknięte funkcjonalnie moduły/elementy Portalu pozwalające Zamawiającemu na realizację poszczególnych 6/55 procesów biznesowych lub ich części dających się wydzielić w podproces. Etap jest przedmiotem odbioru prac i płatności. Odbiór poszczególnych Etapów poprzedzony jest przez odbiór Produktów wchodzących w skład danego Etapu. m) Harmonogram Wdrożenia Część Planu Wdrożenia określająca podział na etapy (Etapy) oraz czas i terminy wykonywania poszczególnych prac, w celu realizacji zamówienia, którego zakres jest zdefiniowany w OPZ. n) Help Desk Jednostka organizacyjna Zamawiającego (lub wyznaczony zespół zadaniowy) powołana do świadczenia Pierwszego Poziomu Wsparcia. o) Kluczowy Użytkownik Osoba upoważniona do potwierdzania zgodności Portalu (bądź jego funkcjonalnych elementów) z wymaganiami zawartymi w Umowie i Dokumentacji Projektowej, potwierdzonej wynikami testów akceptacyjnych prowadzonych zgodnie z przyjętymi procedurami odbioru lub uprawniona do dokonywania Zgłoszeń Serwisowych. p) Koordynator Przedstawiciel Zamawiającego i Wykonawcy nadzorujący poprawność świadczenia usługi Opieki Technicznej. Każda ze stron powołuje swojego Koordynatora. q) Oferta Oferta złożona przez Wykonawcę w terminie i formie określonej przez Zamawiającego w prowadzonym Postępowaniu, stanowiąca Załącznik nr 2 do Umowy. r) Okno Serwisowe Uzgodniony pomiędzy Stronami czas planowanej niedostępności Portalu lub Aplikacji Mobilnej dla Zamawiającego, koniecznej dla świadczenia określonych usług, objętych zakresem Umowy, w tym przeprowadzenia prac konserwacyjnych i administratorskich. 7/55 s) Opieka Techniczna Pozostałe usługi informatyczne świadczone przez Wykonawcę na podstawie Umowy, obejmujące Usługi Serwisu, Doradztwo Techniczne, Usługi Upgrade oraz prowadzenie prac rozwojowych związane z zapewnieniem Dostępności Portalu/ Stabilności Portalu/ i optymalizacji jego wydajności oraz bezpieczeństwa przetwarzania danych. t) Oprogramowanie Oprogramowanie stanowiące komponenty Portalu/ niezbędne do zapewnienia funkcjonalności Portalu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w OPZ. u) OPZ Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący część załącznika 1 do Umowy, dokonywany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia opis przedmiotu zamówienia wpływa na przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz stanowi o istotnych postanowieniach późniejszej umowy. v) Parametry SLA (Service Level Agreement) Gwarantowane Umową wartości parametrów poszczególnych usług świadczonych na jej podstawie, obejmujące wszelkie zobowiązania Wykonawcy dotyczące zarówno zakresu i sposobu świadczenia usług (w tym np. sposobu dokumentowania prac), jak i parametrów usług (czasy Dostępności Portalu, Czasy Reakcji, częstotliwość wykonywania), oraz kwestii związanych z bezpieczeństwem. w) Parametry Portalu Zespół cech (procesów i funkcji) opisujących Portal i opisujących użyte do jego budowy Oprogramowanie na każdej płaszczyźnie, w tym od strony biznesowej, konstrukcyjnej i programowej, według których dokonywana jest ocena prawidłowości funkcjonowania Portalu. Parametry Portalu określane są według opisów i specyfikacji zawartych w dokumentacji Postępowania, w tym w OPZ, w Planie Wdrożenia, Dokumentacji oraz w Umowie. 8/55 x) Personel Wykonawcy Pracownicy Wykonawcy oraz osoby fizyczne zatrudnione przez Wykonawcę lub świadczące na rzecz Wykonawcy usługi na podstawie innej niż umowa o pracę, jak również pracownicy podwykonawców Wykonawcy lub osoby fizyczne zatrudnione przez tych podwykonawców lub świadczące na rzecz tych podwykonawców usługi na podstawie innej niż umowa o pracę skierowane do wykonania Umowy i posiadające kwalifikacje wskazane przez Wykonawcę w Ofercie. y) Pierwszy Poziom Wsparcia Wsparcie świadczone Użytkownikom Końcowym Portalu przez Help Desk i służby informatyczne Zamawiającego odpowiedzialne za instalację, konfigurację i utrzymanie stanowisk końcowych Portalu/ Aplikacji Mobilnych zgodnie z aktualną Dokumentacją Techniczną Portalu. z) Portal Przedmiot zamówienia powstały w wyniku prac w ramach Etapów, to jest Oprogramowanie wraz z Elementami Autorskimi, zgodnie z zakresem i wymaganiami określonymi w OPZ i SIWZ, stanowiącymi Załącznik nr 1 do Umowy, składający się z Portalu oraz towarzyszących mu Aplikacji Mobilnych. aa) Portal Zarządzania Treścią CMS Część Portalu pozwalająca na jego późniejszą aktualizację, wstawianie treści oraz zarządzanie przez Zamawiającego bez udziału Wykonawcy. bb) Prawo Autorskie Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). cc) Poszczególny element Portalu przekazywany jednorazowo do odbioru Zamawiającemu. Produkt dd) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i wdrożenie Portalu i 9/55 Aplikacji Mobilnych, wraz z wszelkimi jej zmianami dokonanymi przez Zamawiającego w trakcie postępowania przetargowego oraz wyjaśnieniami i odpowiedziami na pytania wykonawców biorących udział w przetargu. ee) Stabilność Portalu Funkcjonowanie Portalu w sposób wolny od sytuacji awaryjnego przerywania wykonywanych przez Użytkowników operacji będących wynikiem niepoprawnego działania któregokolwiek z elementów Portalu działającego na platformie sprzętowo-programowej Zamawiającego lub urządzeniach mobilnych Użytkowników. ff) Strategia Backupów Wytyczne i procedury służące wykonywaniu i odtwarzaniu zapasowych kopii danych przetwarzanych w Portalu – przygotowane przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym. gg) Szkolenia Usługi wchodzące w skład Wdrożenia, polegające na przekazywaniu Użytkownikom Końcowym wiedzy, niezbędnej do aktywnego uczestniczenia we wdrożeniu oraz późniejszej eksploatacji Portalu, w tym także przygotowanie materiałów do samokształcenia (informacyjnych, e-learning, itp.) na rzecz Użytkowników. hh) Środowisko Portalu Na potrzeby wykonywania usługi Opieki Technicznej termin ten oznacza oprogramowanie stanowiące środowisko pracy zainstalowane u Zamawiającego, na platformie sprzętowoprogramowej (centralny sprzęt komputerowy – serwery, z zainstalowanym na nim oprogramowaniem portalowym – systemem operacyjnym i bazą danych). ii) Umowa Niniejsza Umowa. jj) Usługi Serwisu Usuwanie przez Wykonawcę Wad, a także podejmowanie innych działań umożliwiających Zamawiającemu prawidłowe korzystanie z Portalu zgodnie z Dokumentacją, na warunkach 10/55 wskazanych w Umowie, jak również podejmowanie działań zmierzających do zachowania Portalu i Środowiska Portalu w stanie niepogorszonym. Usługi Serwisu obejmują także zarządzanie uprawnieniami Użytkowników Końcowych na zlecenie Zamawiającego. Usługi Serwisu wchodzą w skład Opieki Technicznej. kk) Usługi Upgrade Świadczenie przez Wykonawcę usług polegających na informowaniu Zamawiającego o każdej nowej wersji upgrade’u, update, patch’a lub service pack’a Portalu lub jego elementów, które powstaną w okresie Opieki Technicznej. Zamawiający ma prawo do korzystania z Usług Upgrade wraz z ich wdrożeniem i zaimplementowaniem na żądanie Zamawiającego. Usługi Upgrade wchodzą w skład Opieki Technicznej. ll) Osoba fizyczna korzystająca z Portalu posiadająca uprawnienia jedynie do przeglądania jego zawartości i treści. Użytkownik mm) Użytkownik Końcowy Pracownicy Zamawiającego, w tym osoby fizyczne wykonujące pracę na rzecz Zamawiającego na podstawie umów cywilnoprawnych (z wyłączeniem ekspertów i recenzentów wykonujących oceny wniosków). nn) Wada Wystąpienie stanu nieprawidłowego działania Portalu i Aplikacji Mobilnych m.in. wskutek niedoskonałości usług Wykonawcy, Oprogramowania, lub elementów Portalu i Aplikacji Mobilnych przekazywanych przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy, mogąca przybierać jedną z trzech postaci: a) Awaria/Awaria Portalu – jest to zatrzymanie lub zakłócenie działania Portalu, uniemożliwiające użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem. Awarią jest całkowite zaprzestanie działania elementu składowego Portalu, tj. krótkotrwałe, ale częste zakłócenia pracy elementu Portalu, 11/55 uszkodzenia danych, spadek wydajności co najmniej o połowę, ograniczenie możliwości logowania się do Portalu przez Użytkowników, Użytkowników Końcowych, Kluczowych Użytkowników b) Błąd – oznacza zakłócenie pracy Portalu, ograniczające lub utrudniające jego użytkowanie, wymuszające na Użytkowniku, Użytkowniku Końcowym, Kluczowym Użytkowniku dodatkowy nakład pracy; c) Usterka – to zakłócenie pracy Portalu wpływające na jego funkcjonalność, ale nie powodujące ograniczeń Portalu w zakresie wspierania procesów biznesowych Zamawiającego, np. błędy interfejsu graficznego lub wydruków (niepowodujące zafałszowania treści), lub niewielki (do 10%) spadek wydajności. Usterki nie wymuszają na Użytkownikach, Użytkownikach Końcowych, Kluczowych Użytkownikach dodatkowych czynności. oo) Wdrożenie pp) Zgłoszenie Serwisowe Wszelkie świadczenia Wykonawcy będące przedmiotem Umowy, których rezultatem będzie dostarczenie Portalu spełniających wymogi Zamawiającego, opisane w SIWZ i Umowie. Zakończenie Wdrożenia potwierdza podpisany przez Strony Protokół Odbioru Końcowego. Informacja przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego dotycząca wystąpienia Wad, a także innych zdarzeń, których obsługa należy do Wykonawcy w związku z wykonywaniem Umowy. PRZEDMIOT UMOWY § 2. 2.1. Na mocy Umowy, a przy tym zgodnie z jej treścią i warunkami, Wykonawca zobowiązuje się do: 12/55 (a) dostarczenia i wdrożenia Portalu dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (ncbr.gov.pl) wraz z Portalem Zarządzania Treścią CMS, (b) wykonania dokumentacji i przeprowadzenia szkoleń dla osób zajmujących się obsługą serwisu, (c) obsługi powdrożeniowej Portalu. 2.2. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy znajduje się w Załączniku nr 1 i stanowi integralną część Umowy. 2.3. Wdrożenie Portalu obejmuje również przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego Szkoleń na warunkach przewidzianych Umową. 2.4. Obsługa powdrożeniowa Portalu obejmuje świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi Opieki Technicznej lub obsługę gwarancyjną. Wykonawca ma obowiązek świadczenia usługi Opieki Technicznej, o ile usługę tę przewidział w Ofercie. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, Strony zgodnie postanawiają, że postanowienia Umowy w zakresie Opieki Technicznej mają zastosowanie jedynie wtedy, gdy Wykonawca ma obowiązek świadczenia usługi Opieki Technicznej. 2.5. Umowa reguluje prawa własności intelektualnej do Elementów Autorskich, w tym Portalu, określając w szczególności zakres przyznanych Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia Wykonawcy, uprawień do korzystania z Elementów Autorskich. ZAPEWNIENIA, OGÓLNE ZASADY WSPÓŁPRACY STRON OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA WYKONAWCY § 3. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, odpowiednie uprawnienia, doświadczenie, zasoby personalne (Personel Wykonawcy), techniczne i technologiczne, a także możliwości prawne i organizacyjne potrzebne do wykonania Przedmiotu Umowy w sposób: 3.1. (a) zgodny z postanowieniami Umowy, w tym z wymogami przewidzianymi obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej; (b) skutkujący brakiem Wad; 13/55 (c) zapewniający spełnianie przez Portal wymogów krytycznych i funkcjonalnych określonych przez NCBR; (d) z należytą starannością wymaganą od profesjonalisty; (e) zgodny z aktualnym stanem wiedzy technicznej. 3.2. Dodatkowo Wykonawca oświadcza i zapewnia, że według najlepszej wiedzy Wykonawcy nie zostało wszczęte, ani nie toczy się żadne postępowanie sądowe, w tym upadłościowe albo naprawcze, administracyjne lub egzekucyjne, które uniemożliwiałoby wykonanie w całości albo w części Umowy przez Wykonawcę, jak też według jego najlepszej wiedzy nie zachodzą obiektywne przesłanki pozwalające stwierdzić możliwość wszczęcia takiego postępowania. 3.3. Wykonawca zobowiązuje się dokonać Wdrożenia Portalu i świadczyć usługę Opieki Technicznej oraz obsługę gwarancyjną z zachowaniem profesjonalnej staranności, dążąc do docelowego korzystania przez Zamawiającego z rozwiązania informatycznego: (a) nowoczesnego oraz rozwojowego; (b) zabezpieczającego poufność i bezpieczeństwo danych; (c) gwarantującego stabilną pracę; (d) otwartego, skalowalnego oraz umożliwiającego łatwą integrację z innymi Portalami. 3.4. Wykonawca zobowiązuje się do Wdrożenia Portalu oraz świadczenia usługi Opieki Technicznej z uwzględnieniem krajowych i międzynarodowych standardów profesjonalnej obsługi wdrożeń Portali, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia. W ramach Wdrożenia, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełną zgodność Portalu ze strukturami organizacyjnymi NCBR, integrację i migrację danych z innych Portali eksploatowanych w NCBR oraz zapewnić możliwość zgodnej z prawem obowiązującym na terenie Polski eksploatacji Portalu. Ocena zgodności Portalu z wymaganiami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie dokonywana przez Zamawiającego w oparciu o stan istniejący w chwili zgłoszenia gotowości Portalu do odbioru Etapów oraz w chwili odbioru końcowego i sporządzenia Protokołu Końcowego Odbioru. 3.5. Wykonawca oświadcza, że jest świadomy, iż celem Zamawiającego jest otrzymanie wdrożonego, w pełni funkcjonalnego Portalu, który będzie obsługiwany przez odpowiednio liczny, przeszkolony personel Zamawiającego oraz wykorzystywany przez Użytkowników Końcowych i Kluczowych Użytkowników. Wykonawca oświadcza dalej, że jest świadomy, że w związku z tym jest odpowiedzialny za wykonanie, koordynację i nadzorowanie wszystkich prac i innych czynności 14/55 związanych z Wdrożeniem oraz świadczeniem usługi Opieki Technicznej objętych zakresem Umowy, chyba że wykonanie takich prac leży po stronie Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami Umowy. 3.6. Wykonawca oświadcza, że jest świadomy, że terminowa realizacja Wdrożenia ma kluczowe znaczenie dla Zamawiającego. W przypadku przekroczenia terminu przez Wykonawcę z jego winy, będzie on ponosił odpowiedzialność na zasadach określonych Umową, a w przypadku braku odpowiednich uregulowań w Umowie – zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, oraz będzie zobowiązany do wykonania na własny koszt ewentualnych dodatkowych prac, jakie okażą się niezbędne do wykonania Wdrożenia. PODSTAWOWE ZASADY WSPÓŁPRACY STRON PRZY WYKONYWANIU PRZEDMIOTU UMOWY § 4. 4.1. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że Portal będzie działał zgodnie z Parametrami Portalu. Ponadto Wykonawca gwarantuje, że Portal nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności przemysłowej, oraz że będzie on posiadać wszelkie niezbędne certyfikaty i licencje. 4.2. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec Zamawiającego wynikającymi z ewentualnych naruszeń praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, powstałymi w wyniku korzystania przez Zamawiającego z Portalu zgodnie z Umową, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt wszelkich kroków faktycznych i prawnych zapewniających Zamawiającemu należytą ochronę przed takimi roszczeniami, pod warunkiem, że Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o zgłoszonych roszczeniach, przekaże mu posiadane przez niego informacje i dokumenty związane z takim roszczeniem, ewentualnie umożliwi Wykonawcy wstąpienie w miejsce Zamawiającego w postępowaniu sądowym, nie uzna takich roszczeń bez pisemnej zgody Wykonawcy. Przez „należytą ochronę” Strony rozumieją niedopuszczenie do poniesienia przez Zamawiającego szkody wynikającej ze zgodnego z Umową korzystania przez niego z Portalu. 4.3. Wykonawca zwolni Zamawiającego od ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej , w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe i wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych, pozostających w związku z korzystaniem z Portalu zgodnie z Umową. 15/55 4.4. Wykonawca oświadcza, iż żaden z elementów wdrażanego Oprogramowania, objętego Opieką Techniczną przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy, nie będzie posiadać mechanizmów umożliwiających przekazywania bez wiedzy Zamawiającego jakichkolwiek danych poza środowisko pracy Portalu, ponad dane przekazywane z Portalu zgodnie z jego przeznaczeniem i Dokumentacją Techniczną. Przekazywanie jakichkolwiek danych poza środowisko pracy Portalu wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 4.5. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone Zamawiającemu w jego majątku, w szczególności w materiałach, dokumentacji, oprogramowaniu, sprzęcie komputerowym, urządzeniach i innych środkach technicznych w przypadku, gdyby Wykonawca nie działał lub zaniechał działania, do którego był zobowiązany lub nie dochował należytej staranności w swoim działaniu. 4.6. Wykonawca nie odpowiada za szkody wynikłe wskutek wypadku, niewłaściwego użytkowania lub korzystania z Portalu przez Zamawiającego w sposób niezgodny z Dokumentacją. 4.7. Wykonawca w ramach realizacji Umowy w zakresie Wdrożenia i Opieki Technicznej jest zobowiązany do informowania Zamawiającego na bieżąco o aktualizacjach i o nowych wersjach Oprogramowania udostępnianych przez jego producentów i, na wniosek Zamawiającego, do ich implementacji w Portalu w ustalonym przez Strony trybie i harmonogramie, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. 4.8. Wykonawca, w ramach realizacji Umowy w zakresie Wdrożenia i przewidzianego w niej wynagrodzenia za Wdrożenie, zgodnie z § 26 Umowy, zobowiązuje się do niezwłocznego wprowadzania zmian w Portalu wynikających ze zmiany przepisów prawa, które muszą być uwzględnione w Portalu dla zapewnienia jego zgodności z obowiązującym prawem, o ile ich wprowadzenie nie będzie skutkowało istotnym zaangażowaniem Personelu Wykonawcy, przekraczającym [48] roboczogodzin dla każdorazowej zmiany w Portalu wprowadzanej w wyniku zmiany przepisów prawa. Wprowadzanie zmian, o których mowa w zdaniu poprzednim, będzie odbywało się zgodnie z § 7.7 Umowy. W pozostałych przypadkach wprowadzenie przedmiotowych zmian nastąpi na podstawie aneksu do Umowy. 4.9. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia Wdrożenia w sposób nie powodujący zaprzestania pracy żadnego z systemów informatycznych używanych przez Zamawiającego, jak też nie powodujący zaprzestania lub istotnego zakłócenia działalności Zamawiającego w innych obszarach, poza uzasadnionymi przypadkami uzgodnionymi wcześniej przez obie Strony. 16/55 4.10. Każda ze Stron ponosi odpowiedzialność za treść i zawartość merytoryczną wszelkich dokumentów i specyfikacji przekazywanych drugiej Stronie, a także za nieterminowe i nierzetelne wykonywanie przydzielonych jej pracownikom lub współpracownikom zadań. 4.11. Zadaniem Wykonawcy jest możliwie szeroka ochrona interesów Zamawiającego, w szczególności w zakresie zapewnienia prawidłowego Wdrożenia Portalu i Opieki Technicznej umożliwiających ekonomiczne i zgodne z prawem użytkowanie Portalu. 4.12. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco, na zasadach określonych w Umowie i doprecyzowanych w Planie Wdrożenia, informować o stanie realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności o przypadkach wystąpienia wątpliwości co do sposobu jego wykonania lub ryzyka powstania opóźnień, a także, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, informować o proponowanych terminach czynności odbiorczych związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy, o których mowa w Harmonogramie Wdrożenia. 4.13. Wykonując zgodnie z aktualnymi staranności działalności. 4.14. Wykonawca będzie realizował Przedmiot Umowy wyłącznie przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, a w przypadkach, gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, legitymujących się aktualnymi uprawnieniami, licencjami, pozwoleniami lub certyfikatami. Ponadto Wykonawca zapewni, aby wszystkie wymogi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, spełniali wszyscy jego podwykonawcy realizujący Przedmiot Umowy lub jego część, a także osoby, którymi ci podwykonawcy się posługują. 4.15. W toku realizacji Umowy, Wykonawca może korzystać z podwykonawców, przy zachowaniu następujących warunków: Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest postępować postanowieniami Umowy, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, a przy tym dokładać należytej z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru wykonywanej (a) poinformowanie na piśmie Zamawiającego o osobie podwykonawcy i zakresie powierzonych mu prac w ramach Przedmiotu Umowy na 14 Dni Roboczych przed powierzeniem mu przedmiotowych prac; (b) w każdym przypadku korzystania ze świadczeń podwykonawcy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawcy, jak za własne działania lub zaniechania, zapewniając, iż podwykonawca spełniać będzie wymogi Zamawiającego przewidziane dla Personelu Wykonawcy; 17/55 (c) korzystając ze świadczeń podwykonawcy, Wykonawca nałoży na niego obowiązek przestrzegania wszelkich zasad, reguł i zobowiązań określonych w Umowie, w zakresie w jakim odnosić się one będą do zakresu prac danego podwykonawcy, pozostając jednocześnie gwarantem ich wykonania oraz przestrzegania przez podwykonawcę. 4.16. Zamawiający ma prawo bezpośrednio nadzorować sposób wykonywania i stan zaawansowania prac związanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy. 4.17. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje okoliczność, że sposób wykonania Przedmiotu Umowy będzie podlegać kontroli przedstawicieli Zamawiającego wskazanych w Umowie. Oznacza to w szczególności obowiązek Wykonawcy do oceny zasadności poleceń, wskazówek i zaleceń przedstawicieli Zamawiającego, w zakresie zgodności wykonania prac z Przedmiotem Umowy i przepisami, i niezależnie od uznania ich słuszności lub trafności – obowiązek ich uwzględnienia w sposobie realizacji Przedmiotu Umowy oraz zapewnienia stosowania się do tych poleceń, wskazówek i zaleceń przez podwykonawców. W razie kwestionowania przez Wykonawcę słuszności lub trafności wskazówek lub zaleceń, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego uzasadnienia swojego stanowiska, jednakże wiążąca jest dla niego decyzja Zamawiającego podjęta po otrzymaniu pisemnego stanowiska Wykonawcy. 4.18. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za sposoby, metody, techniki, kolejność prac lub procedury zastosowane przez Wykonawcę w związku z realizacją Przedmiotu Umowy. Nieprzeprowadzenie przez Zamawiającego kontroli lub inspekcji, nieprzedstawienie swoich uwag nie zwalnia Wykonawcy z jego obowiązków i w żaden sposób nie zwalnia go od odpowiedzialności za kompletne, prawidłowe i terminowe wykonanie Umowy. 4.19. Strony mogą zrzec się praw wynikających z Umowy lub powstałych w związku z jej naruszeniem przez drugą Stronę jedynie na piśmie z podpisami prawnie upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy lub Zamawiającego. 4.20. Dokumenty w trakcie realizacji Umowy: (a) wszystkie dokumenty, powstające w trakcie realizacji Umowy, wymieniane między Stronami w ramach jej realizacji wymagające zaakceptowania przez Strony sporządza się, o ile Plan Wdrożenia nie będzie stanowić inaczej, w formie pisemnej, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, w terminie określonym odpowiednio w Planie Wdrożenia lub Projekcie Technicznym, chyba że inny termin wynika z Umowy. Każdy egzemplarz powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela każdej ze Stron. Za datę doręczenia przyjmuje się datę doręczenia pisma w formie papierowej, z zastrzeżeniem § 4.24 Umowy. 18/55 (b) odmowa zaakceptowania przez Stronę dokumentu stwierdzającego wykonanie lub dokumentu stwierdzającego przyjęcie do wykonania określonej czynności lub pracy wymaga pisemnego uzasadnienia. (c) dokumenty lub powiadomienia powstające w trakcie realizacji Umowy, wymieniane między Stronami w ramach jej realizacji, ale niewymagające zaakceptowania przez Strony, muszą być stwierdzone pismem, o ile wyraźne postanowienia Umowy nie stanowią inaczej. Dokumenty lub powiadomienia będą kierowane bezpośrednio do właściwego Kierownika Projektu albo Koordynatora, w zależności od etapu realizacji Umowy. 4.21. (a) Z zastrzeżeniem § 4.20 lit. c Umowy, wszelkie powiadomienia oraz inna korespondencja związana z realizacją Umowy, winna być kierowana na piśmie na adresy do doręczeń Stron, którymi na dzień zawarcia Umowy są: dla NCBR: ul. Nowogrodzka 47 a; 00- 695 Warszawa (b) dla Wykonawcy: ……………………………………………….. 4.22. W przypadku zmiany adresu do doręczeń, Strona zobowiązana będzie poinformować o tym fakcie drugą Stronę, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencji wysłanej na ostatni prawidłowo wskazany przez tę Stronę adres do doręczeń. 4.23. Korespondencja przesłana na adres do doręczeń określony stosownie do niniejszego paragrafu traktowana będzie jako skutecznie doręczona także w przypadku: (a) odmowy jej odbioru przez Stronę, do której jest kierowana; (b) nie podjęcia korespondencji w urzędzie pocztowym, pomimo awizowania przesyłki. 4.24. W sytuacjach określonych w § 4.22 oraz 4.23 Umowy, korespondencja traktowana będzie jako doręczona w dniu jej wysłania. ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO § 5. 5.1. Zamawiający w trakcie realizacji Umowy zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą poprzez: 19/55 (a) informowanie Wykonawcy o zamiarach wprowadzenia zmian organizacyjnych u Zamawiającego, mogących mieć wpływ na przebieg prac związanych z realizacją Umowy; (b) zapewnienie upoważnionym pracownikom Wykonawcy lub jego współpracownikom, wchodzącym w skład Personelu Wykonawcy, możliwości wstępu na teren swojej siedziby w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji Umowy, oraz możliwości wykonywania zadań związanych z realizacją Umowy w godzinach pracy Zamawiającego, w tym zapewnienie im: (i) dostępu do źródeł informacji, osób i dokumentów, niezbędnych do prawidłowego i należytego wykonania prac objętych Umową, w zakresie w jakim Zamawiający takimi osobami, dokumentami lub informacjami dysponuje lub, które może uzyskać; (ii) dostępu do Środowiska Portalu, oraz sprzętu niezbędnego do prawidłowego i należytego wykonania prac objętych Umową, w szczególności Wdrożenia Portalu; (iii) warunków do realizacji Umowy określonych przepisami BHP i PPOŻ; (c) niezwłoczne odpowiadanie na wnioski Wykonawcy o wprowadzenie określonych procedur, wnioski o podanie informacji, raporty na temat problemów występujących w trakcie realizacji Umowy w uzgodnionych każdorazowo terminach. W przypadku, gdy nie są podane konkretne terminy Zamawiający powinien odpowiedzieć na piśmie na wnioski o podanie informacji w terminie [5] Dni Roboczych od dnia otrzymania danego wniosku; (d) zapewnienie dostępu i możliwości zapoznania się Wykonawcy ze wszystkimi przepisami i regulaminami obowiązującymi u Zamawiającego, które mają zastosowanie w realizacji Przedmiotu Umowy. TERMIN WYKONANIA UMOWY § 6. 6.1. Umowa zostaje zawarta na okres …… miesięcy, przy czym Opieka Techniczna trwa …… miesięcy. 6.2. Szczegółowy termin realizacji Wdrożenia opisywać będzie Harmonogram Wdrożenia. Wdrożenie zostanie zakończone w terminie [6] miesięcy od daty podpisania Umowy, z zastrzeżeniem sytuacji wyraźnie przewidzianych w Umowie. 6.3. Dzień zakończenia Wdrożenia Protokołu Odbioru jest: potwierdzonego podpisaniem Końcowego 20/55 (a) dniem rozpoczęcia świadczenia obsługi gwarancyjnej, (b) dniem rozpoczęcia świadczenia usługi Opieki Technicznej – w przypadku gdy Wykonawca świadczy usługę Opieki Technicznej. REALIZACJA WDROŻENIA WDROŻENIE PORTALU § 7. 7.1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Portalu, włącznie z jego instalacją, integracją z systemami Zamawiającego, parametryzacją i konfiguracją oraz przyznaniem uprawnień do korzystania z niego w postaci licencji – na warunkach wskazanych w Umowie. 7.2. Zakres Wdrożenia określa Umowa wraz z Załącznikiem 1 – OPZ. 7.3. Wykonawca dokona Wdrożenia w terminach wynikających z Harmonogramu Wdrożenia. 7.4. Wdrożenie Portalu składać się będzie w szczególności z następujących elementów: (a) (b) (c) Etap I: (i) Opracowanie Planu Wdrożenia; (ii) Szczegółowa analiza funkcjonalna; (iii) Przygotowanie propozycji graficznych; (iv) Wykonanie analizy badań użyteczności interfejsu użytkownika. Etap II: (i) Opracowanie Portalu (ii) Dostarczenie odpowiedniego oprogramowania wraz z wymaganymi licencjami; (iii) Wdrożenie Portalu w środowisku testowym; (iv) Migracja treści z dotychczasowego systemu; (v) Przeprowadzenie Zamawiającego. testów oraz integracja ze środowiskiem Etap III: (i) Dostarczenie kompletnej dokumentacji powdrożeniowej; 21/55 (ii) Przeprowadzenie szkoleń dla Użytkowników Końcowych; (iii) Przeprowadzenie testów akceptacyjnych; (iv) Przekazanie do odbioru Portalu wraz z przekazaniem praw autorskich i licencji; (v) Uruchomienie produkcyjne Portalu. 7.5. Szczegółowy zakres Portalu wskazany jest w pkt. 4.2 OPZ, stanowiącego integralną część Umowy. 7.6. Wdrożenie odbywać się będzie w podziale na Etapy. Szczegółowy zakres Wdrożenia, opis Etapów i Produktów realizowanych w ramach Umowy, określone będą w Harmonogramie Wdrożenia, zawierającym wymagania zgodne z warunkami wskazanymi w Załączniku nr 1 i Ofercie. 7.7. W przypadku, gdy przed zgłoszeniem Portalu do odbioru wejdą w życie regulacje prawne wpływające na zgodne z prawem wykorzystanie przez Zamawiającego Portalu lub w przypadku gdy regulacje te przed zgłoszeniem Portalu do odbioru będą w okresie pomiędzy publikacją a ich wejściem w życie (vacatio legis), Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz informacji o konsekwencjach ich niezaimplementowania w Portalu. Na podstawie tego wykazu Zamawiający wskaże: (a) przepisy, które muszą zostać uwzględnione przy Wdrożeniu Portalu przed jego odbiorem; w razie konieczności Strony uzgodnią odpowiednie przesunięcie Harmonogramu Wdrożenia; (b) przepisy, które mogą zostać uwzględnione w Portalu w ramach późniejszych prac lub w ramach Opieki Technicznej, określając jednocześnie nieprzekraczalny termin ich uwzględnienia przez Wykonawcę; niedotrzymanie tego terminu będzie traktowane jako niewykonanie prac lub obowiązków gwarancyjnych przez Wykonawcę, z wszystkimi wynikającymi stąd konsekwencjami określonymi w Umowie i przepisach prawa. PLAN WDROŻENIA § 8. 8.1. Wdrożenie realizowane będzie w sposób zapewniający Zamawiającemu spełnienie przez Portal funkcjonalności i wymagań określonych w Umowie oraz doprecyzowanych w Planie Wdrożenia i Projekcie Technicznym. 8.2. Plan Wdrożenia zostanie przedstawiony Zamawiającemu przez Wykonawcę do akceptacji w terminie 10 Dni Roboczych od daty zawarcia Umowy. Strony uzgodnią zapisy Planu Wdrożenia w terminie 15 Dni Roboczych od daty przedstawienia go do akceptacji Zamawiającemu. 22/55 8.3. Wykonawca zapewni zgodność Planu Wdrożenia oraz Projektu Technicznego z wymaganiami określonymi w Umowie i SIWZ, przy czym postanowienia doprecyzowujące jedynie sposób realizacji poszczególnych wymagań nie będą stanowić zmiany powodującej konieczność sporządzenia aneksu do Umowy. 8.4. Nieuwzględnienie choćby jednego wymagania określonego w Umowie w wyżej wymienionych dokumentach, bez wcześniejszego uzgodnienia tego z Zamawiającym w formie aneksu do Umowy, stanowić będzie podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na warunkach określonych w § 32.1 lit. c. Umowy, z przewidzianymi w Umowie konsekwencjami tego odstąpienia, o których mowa w § 31.1 lit. b Umowy. 8.5. Postanowienia Umowy, Planu Wdrożenia i Projektu Technicznego będą brane pod uwagę przy ocenie należytego wykonania Wdrożenia przez Wykonawcę. 8.6. W celu weryfikacji bezpieczeństwa Portalu, w Planie Wdrożenia Wykonawca wskaże nazwy podmiotów/podmiotu, który dokona audytu bezpieczeństwa Portalu przed jego końcowym odbiorem. ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ UMOWY § 9. 9.1. W terminie 10 Dni Roboczych od daty podpisania niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Personel Wykonawcy, który będzie działał zgodnie z Planem Wdrożenia. Personel Wykonawcy będzie kierowany przez Kierownika Projektu Wykonawcy, o którym mowa w § 9.7 Umowy. 9.2. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wskazane jako Personel Wykonawcy nie zostaną przez niego odsunięte od realizacji Umowy bez uzasadnionej przyczyny i uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Kierownika Projektu Zamawiającego. Zamawiający zostanie każdorazowo pisemnie poinformowany, z 14-dniowym wyprzedzeniem, o dokonaniu jakichkolwiek zmian w Personelu Wykonawcy. Zmiana nie może skutkować powierzeniem realizacji Przedmiotu Umowy (jego części) osobie o niższych kwalifikacjach niż osoba zastępowana. Termin powyższy nie ma zastosowania w wyjątkowych, nagłych i nieprzewidzianych przypadkach zmiany Personelu Wykonawcy spowodowanych siłą wyższą. 9.3. Strony ustalają, że wszelkie informacje, uwagi związane z wykonywaniem Umowy w zakresie Wdrożenia, a kierowane do drugiej Strony, będą przekazywane na ręce Kierownika Projektu tej Strony. Uwagi dotyczące wykonywania Umowy w zakresie usługi Opieki Technicznej będą przekazywane na ręce Koordynatora. 23/55 9.4. Do nadzoru nad realizacją Wdrożenia oraz uzgodnień i czynności wynikających lub mogących wynikać w związku z wykonaniem Umowy Strony powołują Komitet Sterujący. 9.5. Skład Komitetu Sterującego oraz uprawnienia poszczególnych jego członków zostaną przez Strony określone w Planie Wdrożenia. 9.6. Komitet Sterujący jest upoważniony do podejmowania strategicznych decyzji dotyczących realizacji Umowy, w tym w szczególności uzgodnienia postanowień Planu Wdrożenia, jego akceptacji oraz dokonywania jego zmian w trakcie realizacji Umowy. 9.7. Do zarządzania operacyjnego Umową, Strony powołują Kierowników Projektu po stronie Zamawiającego i Wykonawcy. 9.8. Na Kierowników Projektu Strony wyznaczają: (a) Po stronie Zamawiającego: ………………….. (b) Po stronie Wykonawcy: ……………………… przy czym zmiana wskazanych osób nie stanowi zmiany Umowy, ale musi być przekazana na piśmie drugiej Stronie z przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Termin powyższy nie ma zastosowania w wyjątkowych, nagłych i nieprzewidzianych zmianach noszących znamiona siły wyższej. Zmiana Kierownika Projektu po stronie Wykonawcy wymaga pisemnego potwierdzenia otrzymania tej informacji przez Zamawiającego. Kierownicy Projektu odpowiadają w szczególności za: 9.9. (a) terminowe wykonywanie prac określonych Umową; (b) kontakty, w tym także korespondencję między Stronami; (c) przekazanie informacji o wykonanych pracach od odbioru; (d) zapewnienie dostępu do zasobów niezbędnych do przeprowadzenia projektu (osób i dokumentów); (e) formalny odbiór prac. 9.10. Wykonawca zobowiązuje się, na każde żądanie Kierownika Projektu Zamawiającego, okazać dokumenty potwierdzające doświadczenie i referencje poszczególnych członków Personelu Wykonawcy, w terminie do 3 Dni Roboczych od dnia otrzymania takiego żądania. 9.11. W przypadku niewłaściwej realizacji Umowy przez członka Personelu Wykonawcy lub stwierdzenia jego niedostatecznych kwalifikacji, Kierownik Projektu Zamawiającego ma prawo zwrócić się do Wykonawcy z uzasadnionym pisemnie wnioskiem o odsunięcie takiej osoby od realizacji Umowy. Po 24/55 otrzymaniu przez Wykonawcę od Kierownika Projektu Zamawiającego wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca, w terminie 3 Dni Roboczych od otrzymania ww. wniosku ma obowiązek rozpoznać przedmiotowy wniosek zajmując stosowne stanowisko w tymże zakresie. Jeśli wyjaśnienia Wykonawcy będą nieprzekonywujące, Zamawiający będzie uprawniony do żądania odsunięcia osoby wskazanej we wniosku od realizacji Umowy. W takiej sytuacji Wykonawca natychmiast odsunie wskazanego członka Personelu Wykonawcy od realizacji Umowy oraz niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 Dni Roboczych od otrzymania żądania Zamawiającego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przedstawi do zatwierdzenia przez Kierownika Projektu Zamawiającego propozycję nowego, spełniającego tożsame wymogi w zakresie kwalifikacji i doświadczenia, jakie winien spełniać odsunięty członek Personelu Wykonawcy, członka Personelu Wykonawcy, który miałby przejąć obowiązki członka personelu objętego wnioskiem o odsunięcie od realizacji Umowy. 9.12. W każdym przypadku dokonania zmiany członka Personelu Wykonawcy w trakcie wykonywania Umowy koszty ewentualnego przeszkolenia nowego członka Personelu Wykonawcy obciążają wyłącznie Wykonawcę. 9.13. Wymiana poszczególnych osób wchodzących w skład Personelu Wykonawcy w trybie określonym w Umowie, niezależnie od przyczyny dokonania takiej zmiany, nie będzie powodować podwyższenia wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, ani zmiany terminów wykonania poszczególnych prac określonych w jej treści. 9.14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania członków Personelu Wykonawcy oraz innych osób, które dopuścił do realizacji Umowy, jak za swoje własne działania lub zaniechania. 9.15. Szczegółowy zakres kompetencji Personelu Wykonawcy określony jest w Wykazie osób złożonym przez Wykonawcę w Ofercie natomiast szczegółową strukturę Personelu Wykonawcy, bądź jej części, określi Plan Wdrożenia. § 10. RAPORTOWANIE 10.1. Ze spotkań Stron, odbywających się w ramach zarządzania Wdrożeniem, Wykonawca będzie sporządzał protokoły. Protokoły z tych spotkań, w szczególności zawierające ustalenia, co do szczegółowego zakresu i procedury wykonywania zobowiązań Stron, powinny być podpisane przez obie Strony. Decyzje uważa się za podjęte, jeżeli zostały one ustalone i zatwierdzone przez Kierowników Projektu z obu Stron, Komitet Sterujący lub uprawnionych reprezentantów Stron – w zakresie posiadanych kompetencji. Jeżeli decyzje 25/55 zapadłe na posiedzeniach w ramach Wdrożenia pozostają w sprzeczności z postanowieniami Umowy, są one nieważne. 10.2. Wykonawca obowiązany jest na bieżąco informować na piśmie lub mailowo Kierownika Projektu Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach, trudnościach czy przeszkodach związanych z wykonywaniem Umowy, w tym także okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na jakość, termin, bądź zakres prac. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przedsięwziąć kroki w celu usunięcia przeszkód związanych z wykonaniem Umowy, leżących po stronie Zamawiającego, a zgłoszonych przez Wykonawcę. Brak pisemnej informacji o zagrożeniach, trudnościach czy przeszkodach związanych z wykonywaniem Umowy, leżących po stronie Zamawiającego, zwalnia Zamawiającego od odpowiedzialności za wynikające z nich skutki i nie może stanowić podstawy do rozwiązania Umowy przez Wykonawcę. 10.3. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu okresowe raporty z przebiegu Wdrożenia: § 11. (a) co miesiąc, w terminie [3] Dni Roboczych liczonych od upływu każdego miesięcznego okresu, lub (b) w terminie określonym w Harmonogramie Wdrożenia lub Etapie, lub (c) na dodatkowe żądanie Zamawiającego, w terminie [3] Dni Roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego takiego żądania. KONTROLA JAKOŚCI WDROŻENIA 11.1. W trakcie wykonywania Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo skontrolowania, przez swoich pracowników lub przez podmiot trzeci (audytora zewnętrznego), sposobu jej realizacji, w tym jakości i sposobu prowadzenia prac objętych Umową. Osobom kontrolującym, posiadającym pisemne upoważnienie ze strony Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie udzielić niezwłocznie wszelkich informacji, danych i wyjaśnień w żądanym zakresie oraz udostępnić i zaprezentować rezultaty prowadzonych prac, jak również zapewnić możliwość ich kontroli. Koszty własnych testów, audytu i innych wykonywanych przez Zamawiającego lub zlecanych przez Zamawiającego czynności ponosi Zamawiający. Audytor nie będzie podmiotem konkurencyjnym wobec Wykonawcy, o ile na rynku audytorów działają podmioty świadczące usługi w tym zakresie, niebędące zarazem podmiotami konkurencyjnymi wobec zakresu prac Wykonawcy. 26/55 11.2. Wynik kontroli i wykaz ewentualnych zastrzeżeń zostanie w formie pisemnej przedstawiony do wglądu Wykonawcy w ciągu 5 Dni Roboczych od dnia zakończenia kontroli. 11.3. W przypadku stwierdzenia w czasie kontroli jakości nieprawidłowości w realizacji Umowy, w tym w zakresie jakości i sposobu prowadzenia prac objętych Umową, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu realizacji Umowy wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin. 11.4. Wykonawcy przysługuje prawo pisemnego ustosunkowania się do zaleceń wynikających z przeprowadzonej kontroli i złożenia wyjaśnień, które może zgłosić w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia wezwania go do zmiany sposobu realizacji Umowy. 11.5. Ostateczną decyzję w sprawie podtrzymania wezwania do zmiany sposobu realizacji Umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie 3 Dni Roboczych od daty otrzymania wyjaśnień od Wykonawcy. 11.6. Jeżeli zmiana sposobu realizacji Umowy, dokonana w związku z wykryciem nieprawidłowości w realizacji Umowy spowoduje przekroczenie ustalonych zgodnie z Umową terminów, w tym w Harmonogramie Wdrożenia, będzie to traktowane jako nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę i objęte przewidzianymi w Umowie konsekwencjami. 11.7. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa Portalu, na co najmniej 14 dni przed przedstawieniem go do odbioru końcowego, na własny koszt. Na 7 dni przed odbiorem końcowym Wykonawca przedstawi Zamawiającemu raport z testów bezpieczeństwa przeprowadzonych przez podmiot/podmioty podane w Planie Wdrożenia. W dniu przedstawienia Protokołu Odbioru Końcowego do podpisu Zamawiającego, Wykonawca przedstawi raport z usunięcia wykrytych przez audyt bezpieczeństwa podatności. § 12. PROCEDURA ODBIORÓW 12.1. Szczegółowy opis procedur testowania i poszczególne przedmioty odbioru opisywać będzie Plan Wdrożenia. 12.2. Z każdego odbioru sporządzany będzie protokół odbioru na piśmie. 12.3. Procedury sprawdzenia i odbioru mają zastosowanie także do Dokumentacji. 12.4. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu Produkty i Etapy do odbioru w terminie przewidzianym w Harmonogramie Wdrożenia. 27/55 12.5. W terminie 5 Dni Roboczych od przekazania Produktu lub Etapu do odbioru, Zamawiający przekazuje Wykonawcy podpisany protokół odbioru, w którym albo: (a) odbiera Produkt lub Etap bez uwag; (b) odbiera Produkt lub Etap z uwagami; (c) odrzuca Produkt lub Etap w całości, zgodnie z zasadami określonymi w § 12.9 Umowy. 12.6. W sytuacji, kiedy Zamawiający z własnej winy nie dokona żadnej z czynności, o których mowa w ustępie powyżej, Wykonawcy przysługuje prawo do wystawienia jednostronnego protokołu odbioru, który będzie podstawą do wystawienia faktury za zrealizowane prace objęte tym protokołem. 12.7. Jeżeli Produkt lub Etap wymaga testowania, zgodnie z Planem Wdrożenia, termin o którym mowa w § 12.5 Umowy, liczony jest od dnia zakończenia testów, które nie mogą trwać dłużej niż 10 Dni Roboczych. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zakończeniu testów niezwłocznie po ich zakończeniu. 12.8. Testy Produktu lub Etapu będą prowadzone zgodnie z następującymi zasadami: (a) w terminie 5 Dni Roboczych od zgłoszenia Produktu/Etapu do testowania Zamawiający rozpoczyna testy zgodnie ze scenariuszem testów dostarczonym przez Wykonawcę i uzgodnionym przez Strony najpóźniej na 10 Dni Roboczych przed datą przekazania Produktu/Etapu do testów, w środowisku i na danych testowych przygotowanych przez Wykonawcę. Wykonawca przeprowadza testy we własnym zakresie na podstawie wcześniej uzgodnionych scenariuszy testowych i przedkłada protokół przejścia testów wraz ze zgłoszeniem Produktu/Etapu do testowania przez Zamawiającego. Jeżeli w czasie testów wystąpi Wada, która uniemożliwia dalsze testowanie, termin 5 Dni Roboczych liczy się na nowo od chwili jej usunięcia; (b) testowanie przeprowadzane jest przez Zamawiającego w obecności reprezentantów Wykonawcy (jeśli Strony tak postanowią), w czasie przewidzianym w Harmonogramie Wdrożenia. Wyniki wykonania testów Zamawiający dokumentuje w postaci raportu z wykonania testów, który przekazuje Wykonawcy; (c) w terminie 5 Dni Roboczych od daty przekazania przez Zamawiającego raportu z wykonania testów, o którym mowa w poprzednim akapicie, Zamawiający przekazuje Wykonawcy podpisany protokół odbioru Produktu/Etapu w zakresie funkcjonalnym objętym testami akceptacyjnymi; 28/55 (d) 12.9. powodem odrzucenia Produktu lub Etapu w wyniku testów może być jedynie stwierdzenie w nim Wad lub stwierdzenie wykonania go niezgodnie z Umową albo jego niewykonania. W przypadku odrzucenia Produktu lub Etapu w całości, Zamawiający przekaże Wykonawcy protokół odbioru, w którym odrzuca Produkt lub Etap w całości, wraz z pisemnym uzasadnieniem tej decyzji, ze wskazaniem co najmniej jednego z poniższych powodów: (a) brak zachowania należytej staranności przy wykonaniu Produktu lub Etapu; (b) istotne odstępstwa w wykonaniu Produktu lub Etapu w stosunku do warunków Umowy; (c) niekompletność Produktu lub Etapu; (d) Wada Produktu lub Etapu. 12.10. W terminie 5 Dni Roboczych od daty przekazania przez Zamawiającego raportu z testów i uwag lub uzasadnienia odrzucenia Produktu lub Etapu w całości, Wykonawca ma prawo ustosunkować się do niego na piśmie. Następnie przedstawiciele Stron będą dążyć do jak najszybszego wyjaśnienia przyczyn oraz uzgodnienia sposobu dalszego postępowania. 12.11. Jeśli Produkt lub Etap został odebrany bez uwag, data jego zgłoszenia do odbioru jest datą dostarczenia Produktu lub Etapu. Jeżeli Zamawiający zgłosił zasadne uwagi do Produktu lub Etapu przedstawionego do odbioru, datą odbioru jest data podpisania protokołu odbioru bez uwag. 12.12. Jeśli data odbioru Etapu będzie późniejsza niż wskazana w Harmonogramie Wdrożenia, to sytuacja taka będzie traktowana jako nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę, chyba że opóźnienie nie powstało z winy Wykonawcy. 12.13. Po zakończeniu bez uwag wszystkich odbiorów Produktów i Etapów, Wykonawca zgłosi Portal do odbioru końcowego, obejmującego kompletny przedmiot zamówienia. Po dokonaniu bez uwag odbioru końcowego, Strony sporządzą Protokół Odbioru Końcowego, który będzie podstawą do przejścia do płatności wynagrodzenia za Opiekę Techniczną 12.14. W ramach procedury odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dane autoryzacyjne (nazwy użytkowników, hasła, używane certyfikaty, itp.) do wszystkich komponentów zbudowanych w ramach Umowy. 29/55 § 13. GWARANCJA I OBSŁUGA GWARANCYJNA 13.1. Niniejszym Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Portal oraz na wszelkie inne rezultaty prac dostarczone Zamawiającemu w ramach Umowy, w tym powstałe w wyniku świadczenia usługi Opieki Technicznej. 13.2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, o której mowa w ustępie powyżej, na okres 24 miesięcy liczonych: (a) dla Portalu – od dnia zakończenia Wdrożenia potwierdzonego podpisanym Protokołem Odbioru Końcowego, (b) dla innych rezultatów prac, w tym powstałych w wyniku świadczenia usługi Opieki Technicznej – od dnia odebrania przez Zamawiającego bez uwag poszczególnych rezultatów prac, przy czym jeśli Wykonawca jest zobowiązany świadczyć usługi Opieki Technicznej, okres gwarancji przedłuża się o okres Opieki Technicznej, jednak nie dłużej niż do końca 42 miesiąca od dnia zakończenia Wdrożenia potwierdzonego podpisanym Protokołem Odbioru Końcowego. 13.3. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że Portal będzie działał zgodnie z Parametrami Portalu i zobowiązuje się niezwłocznie usuwać wszelkie ujawnione w okresie gwarancji Wady. Wykonawca zapewnia i gwarantuje również prawidłowe funkcjonowanie wszelkich innych rezultatów prac dostarczonych Zamawiającemu w ramach Umowy i zobowiązuje się niezwłocznie usuwać wszelkie ujawnione w okresie gwarancji ich wady. 13.4. W ramach gwarancji Wykonawca zapewnia w szczególności następujące kategorie działań: (a) zapewnienie stabilnej i wydajnej pracy Portalu zgodnie z Parametrami Portalu; (b) obsługę zawiadomień o Wadzie, których przedmiotem jest Wada i usuwanie Wad; (c) zapewnienie aktualizacji Dokumentacji, jeżeli ulegnie ona zmianie na skutek podejmowanych w ramach gwarancji działań. 13.5. Obsługa gwarancyjna będzie świadczona wynagrodzenia określonego w § 25.1 Umowy. przez Wykonawcę w ramach 13.6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie oraz pkt 7.6 OPZ do obsługi gwarancyjnej stosuje się odpowiednio zasady przewidziane dla realizacji usługi Opieki Technicznej, w szczególności w zakresie dotyczącym potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia Wady, przystąpienia do usuwania zgłoszonej Wady oraz usunięcia zgłoszonej Wady. 30/55 13.7. § 14. Niezależnie od udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że Elementy Autorskie oraz utwory, w tym Oprogramowanie, którymi posłużył się do realizacji Umowy, nie będą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności przemysłowej oraz że Przedmiot Umowy będzie posiadać wszelkie niezbędne certyfikaty i licencje. W związku z tym Wykonawca zobowiązuje się, że w powyższym zakresie żadna osoba nie będzie dochodziła wobec Zamawiającego żadnych roszczeń, co oznacza w szczególności: (i) obowiązek przystąpienia przez Wykonawcę – o ile to prawnie możliwe – do toczących się przeciwko Zamawiającemu postępowań (ii) obowiązek zwolnienia Zamawiającego z zobowiązań, w tym odszkodowań, kar i grzywien, wynikających z zapadłych orzeczeń (ewentualnie zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot zapłaconych przez Zamawiającego w razie braku takiego zwolnienia) oraz obowiązek zwrotu Zamawiającemu wszelkich kosztów i wydatków poniesionych przez Zamawiającego w celu ochrony jego praw (w tym kosztów sądowych i kosztów pomocy prawnej), (iii) obowiązek podjęcia na swój koszt przez Wykonawcę wszelkich kroków faktycznych i prawnych zapewniających Zamawiającemu ochronę przed roszczeniami osób trzecich wynikającymi z naruszenia ich praw związanych z Przedmiotem Umowy. Przez „należytą ochronę” Strony rozumieją niedopuszczenie do poniesienia przez Zamawiającego szkody wynikającej ze zgodnego z Umową korzystania przez niego z Portalu. SZKOLENIA 14.1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, przeprowadzi Szkolenia dla Użytkowników Końcowych oraz Kluczowych Portalu przewidziane w Załączniku nr 1 na zasadach ustalonych w tym załączniku oraz w Planie Wdrożenia i w terminach wynikających z Harmonogramu Wdrożenia. 14.2. Uczestnicy Szkoleń otrzymają materiały zawierające opis i wyjaśnienia całego programu kursu. Podręczniki Użytkownika zostaną dostarczone w postaci elektronicznej do udostępnienia przez Zamawiającego Użytkownikom Końcowym oraz Kluczowym. 14.3. Koszty organizacji Szkolenia oraz dojazdu na miejsce szkolenia, zakwaterowania i wyżywienia personelu szkolącego (wykładowców) pokrywa Wykonawca. 14.4. Po zakończeniu Szkoleń, zostanie sporządzony protokół odbioru zgodnie z procedurami przewidzianymi Umową. 31/55 OPIEKA TECHNICZNA § 15. KOORDYNATORZY 15.1. Na potrzeby koordynacji warunków i nadzoru nad świadczeniem usługi Opieki Technicznej (niezależnie od Kierowników Projektu powołanych na potrzeby Wdrożenia), Strony powołują swych przedstawicieli (Koordynatorzy): (a) Po stronie Zamawiającego: …………………… (b) Po stronie Wykonawcy: ………………………. przy czym zmiana wskazanych osób nie stanowi zmiany Umowy, ale musi być przekazana na piśmie drugiej Stronie z przynajmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Termin powyższy nie ma zastosowania w wyjątkowych, nagłych i nieprzewidzianych zmianach noszących znamiona siły wyższej. Zmiana Koordynatora po stronie Wykonawcy wymaga pisemnego potwierdzenia otrzymania tej informacji przez Zamawiającego. § 16. ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE WYKONAWCY 16.1. Wykonawca, w ramach usługi Opieki Technicznej zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa, wydajności i Dostępności Portalu oraz realizacji prac rozwojowych zgodnie z zakresem usług określonym w Załączniku nr 1 oraz Parametrami SLA określonymi w Umowie. 16.2. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia poprawnego funkcjonowania Aplikacji Serwisowej. § 17. ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE ZAMAWIAJĄCEGO 17.1. Zamawiający, w ciągu 3 Dni Roboczych od daty podpisania protokołu odbioru I Etapu Wdrożenia, powoła Użytkowników Kluczowych, uprawnionych do dokonywania Zgłoszeń Serwisowych. Zmiany w powyższej liście przekazywane będą przez Koordynatora Zamawiającego z 3 dniowym wyprzedzeniem przed ich wejściem w życie i nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy. 17.2. Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy informacji lub danych niezbędnych Wykonawcy dla realizacji usługi Opieki Technicznej. 17.3. Zamawiający określi zasady nadawania uprawnień dostępu do informacji i zasobów informatycznych Użytkowników Końcowych Portalu włączając w to 32/55 zdefiniowanie w Portalu niezbędnych profili uprawnień oraz określenie, do których Użytkowników Końcowych Portalu profile te mają zostać przypisane. § 18. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI OPIEKI TECHNICZNEJ 18.1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia osobiście na rzecz Zamawiającego usługi Opieki Technicznej na zasadach i warunkach określonych poniżej. 18.2. Strony zakładają możliwość realizacji usługi Opieki Technicznej zdalnie za pośrednictwem łącz transmisji danych. Koszty dostępu zdalnego ponosi Wykonawca. 18.3. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług Doradztwa Technicznego, w okresie obowiązywania usługi Opieki Technicznej. Usługi będą świadczone drogą telefoniczną lub e-mail ze wskazanych przez Wykonawcę w Planie Wdrożenia nr telefonów i adresów e-mail. Uprawnieni do korzystania z usług Doradztwa Technicznego ze strony Zamawiającego są Użytkownicy Kluczowi, Kierownik Projektu, Koordynator . 18.4. Zamawiający będzie zgłaszał Wady określając ich priorytet zgodnie z § 22.3 Umowy. 18.5. W przypadkach nieuzasadnionego zawyżenia priorytetu zgłoszenia Wady Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym może zmienić kwestionowany priorytet. 18.6. W terminie do 5 Dni Roboczych od daty odbioru I Etapu Strony uzgodnią procedurę komunikacji w zakresie zarządzania nadawaniem uprawnień do Portalu na zlecenie Zamawiającego. 18.7. W ramach Usługi Upgrade, Wykonawca zobowiązuje się do: (a) wdrażania nowych wersji upgrade, patcha lub service packa Portalu w terminie do 30 dni od poinformowania Zamawiającego o ich nowej wersji i wyrażenia przez Zamawiającego zgody na instalację nowej wersji upgrade’u, update, patcha lub service packa Portalu; (b) wprowadzania zmian w Portalu wynikających ze zmiany zewnętrznych przepisów prawa, które muszą być uwzględnione w Portalu dla zapewnienia jego zgodności z obowiązującym prawem; (c) wprowadzania zmian w Portalu wynikających ze zmiany wewnętrznych przepisów Zamawiającego, które muszą być uwzględnione w Portalu dla zapewnienia jego zgodności z obowiązującymi przepisami; 33/55 (d) wprowadzania zmian w Portalu wynikających z potrzeb Zamawiającego, które będą realizowane dla zapewnienia jego pełnej funkcjonalności. Wraz z informacją o każdej nowej wersji Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o potencjalnych konsekwencjach implementacji nowej wersji, a także w przypadku wystąpienia błędnego działania Portalu Wykonawca musi mieć przygotowane procedury wycofania nowej wersji bez utraty danych Zamawiającego. Każdorazowo Strony będą ustalać tryb (wraz z oznaczeniem konieczności przejścia przez Portal Testowy) oraz harmonogram wykonania Usługi Upgrade. 18.8. Dla usług określonych w § 18.7 lit. c i d Umowy określa się miesięczny limit 50 roboczogodzin zaangażowania Personelu Wykonawcy dla każdej zmiany. Godziny niewykorzystane w danym miesiącu przechodzą na następny miesiąc, przy czym nie mogą powodować kumulacji większej niż [150] godzin. Zamawiający będzie zgłaszał potrzebę wykonania usług określonych w § 18.7 lit. c i d w postaci Zgłoszeń Serwisowych, przy tym Strony są zobowiązane do ustalenia przy każdym zgłoszeniu zakresu prac, ilość godzin potrzebnych do wykonania zleconych prac oraz terminu realizacji. Odbiór każdego zgłoszenia będzie prowadzony analogicznie do odbioru przeprowadzanego zgodnie z procedurą opisaną w § 12 Umowy. 18.9. § 19. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usługi Opieki Technicznej godz. 8.15 – 16.15 w Dni Robocze od poniedziałku do piątku poza świętami. . Usługa Opieki Technicznej będzie świadczona drogą telefoniczną lub e-mail ze wskazanych przez Wykonawcę w Dokumencie Zarządczym nr telefonów i adresów e-mail. Uprawnieni do korzystania z usług Doradztwa Technicznego lub Upgrade ze strony Zamawiającego są Użytkownicy Kluczowi, Kierownik Projektu, Koordynator oraz Członkowie Komitetu Sterującego ze strony Zamawiającego. WYŁĄCZENIE ZAKRESU USŁUG I ODPOWIEDZIALNOŚCI WYKONAWCY 19.1. Zakres Opieki Technicznej określają w sposób wyłączny postanowienia Umowy. W zakres usługi Opieki Technicznej nie wchodzą: (a) wprowadzanie i zarządzanie danymi w Portalu bez zgody Zamawiającego; (b) określanie zasad nadawania uprawnień dostępu do informacji i zasobów informatycznych dla Użytkowników Końcowych Portalu; 34/55 (c) administrowanie infrastrukturą teleinformatyczną Zamawiającego, która nie wchodzi bezpośrednio w skład platformy sprzętowo-programowej Portalu (w tym administrowanie stacjami roboczymi i urządzeniami peryferyjnymi). 19.2. Usługi i działania określone w ustępie powyżej, a także inne usługi i działania nieobjęte zakresem Umowy mogą być świadczone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z Zamawiającym, na warunkach tam określonych. 19.3. Opieka Techniczna będzie świadczona przez Wykonawcę w zakresie określonym Umową oraz odpowiadającym aktualnie posiadanemu przez Zamawiającego zakresowi uprawnień do korzystania z Portalu wynikającym z umów licencyjnych na korzystanie z Oprogramowania i Elementów Autorskich. Do Zamawiającego należy zapewnienie Środowiska Portalu. 19.4. Odpowiedzialność Wykonawcy za wykonywanie Opieki Technicznej nie obejmuje w szczególności: (a) nieprawidłowości w działaniu Portalu wynikających z nieuprawnionej ingerencji w kod Portalu, chyba że ingerencja ta powstała na skutek nienależytego wykonania przez Wykonawcę jego obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa Portalu; (b) nieprawidłowości wynikających z przeznaczeniem Portalu, (c) braku dostępu do danych źródłowych Zamawiającego, z których korzysta Portal, jeżeli brak dostępu nie nastąpił z winy Wykonawcy lub nienależytego wykonywania przez niego usługi Opieki Technicznej. z użytkowania Portalu niezgodnie 19.5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi Opieki Technicznej, które spowodowane było działaniem lub zaniechaniem Zamawiającego lub działaniem wyłącznie siły wyższej. 19.6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za treści gromadzonych przez Zamawiającego danych i nie wykonuje jakiejkolwiek kontroli działań Zamawiającego w tym zakresie. § 20. APLIKACJA SERWISOWA 20.1. Podstawą i warunkiem podjęcia przez Wykonawcę reakcji serwisowej oraz przystąpienia do działań związanych z usunięciem Wady jest dokonanie przez Zamawiającego prawidłowego Zgłoszenia Serwisowego na zasadach określonych poniższymi postanowieniami. 35/55 20.2. W celu prowadzenia ewidencji i obsługi Zgłoszeń Serwisowych dotyczących Portalu, Wykonawca umożliwi Zamawiającemu zdalny dostęp do Aplikacji Serwisowej poprzez przekazanie informacji umożliwiających zdalne połączenie i korzystanie z Aplikacji Serwisowej. 20.3. Zgłoszenia Serwisowe będą dokonywane przez upoważnionych przez Zamawiającego Użytkowników Kluczowych Portalu, Kierownika Projektu oraz Koordynatora ze strony Zamawiającego. 20.4. Zamawiający jest zobowiązany do dokonywania Zgłoszeń Serwisowych za pośrednictwem Aplikacji Serwisowej. Jeżeli Aplikacja Serwisowa nie będzie dostępna, Zamawiający zobowiązany jest do dokonywania Zgłoszeń Serwisowych telefonicznie lub mailowo na numery lub adresy e-mail podane w Planie Wdrożenia. W uzasadnionych potrzebami Zamawiającego przypadkach Zamawiający może dokonać zgłoszenia drogą e-mail lub telefonicznie i ustalić z Wykonawcą sposób postępowania właściwy dla tego konkretnego przypadku także jeżeli Aplikacja Serwisowa jest dostępna. 20.5. Wykonawca zobowiązuje się potwierdzać przyjęcie Zgłoszenia Serwisowego, a także udzielać odpowiedzi na Zgłoszenia Serwisowe oraz zamieszczać opis rozwiązania problemu objętego Zgłoszeniem Serwisowym w ramach Aplikacji Serwisowej. W szczególnych przypadkach informacje takie mogą zostać przesłane do Zamawiającego mailem lub udzielone telefonicznie, co jednak nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku bieżącej aktualizacji statusu Zgłoszenia Serwisowego w Aplikacji Serwisowej. 20.6. Dodatkowe ustalenia niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na Zgłoszenia Serwisowe lub rozwiązania problemu objętego Zgłoszeniem Serwisowym mogą odbywać się pomiędzy Stronami z pominięciem Aplikacji Serwisowej, co jednak nie zwalnia Stron z obowiązku bieżącej aktualizacji statusu Zgłoszenia Serwisowego w Aplikacji Serwisowej. 20.7. Zamawiający weryfikuje odpowiedzi otrzymane od Wykonawcy w terminach określonych w § 22.8 Umowy, i opisy rozwiązania umieszczone przez Wykonawcę w Aplikacji Serwisowej i, zależnie od swojej oceny: (a) zamyka Zgłoszenie Serwisowe (akceptuje odpowiedź lub opis i potwierdza rozwiązanie problemu); (b) dokonuje dodatkowych zapytań związanych ze Zgłoszeniem Serwisowym na zasadach określonych powyższymi postanowieniami. 20.8. W przypadku braku potwierdzenia przez Zamawiającego akceptacji odpowiedzi lub rozwiązania problemu oraz niezadania dodatkowych pytań do przedstawionej odpowiedzi lub opisu rozwiązania w terminie 10 Dni Roboczych od otrzymania odpowiedzi, uważa się, że Zamawiający dokonał ich akceptacji, a Wykonawcy 36/55 przysługuje prawo oznaczenia w imieniu Zamawiającego faktu zaakceptowania odpowiedzi lub rozwiązania w ramach Aplikacji Serwisowej (zamknięcie Zgłoszenia Serwisowego). § 21. DOKUMENTACJA 21.1. Wykonawca prowadzić będzie dokumentację prac wykonywanych na Portalu w ramach Aplikacji Serwisowej, w której odnotowywane będą zdarzenia oraz działania mające znaczenie dla bezpieczeństwa i Dostępności Portalu , które zostaną zgłoszone Wykonawcy lub przez Wykonawcę zauważone. 21.2. Strony zobowiązują się do przekazywania raportów i dokumentacji w języku polskim. 21.3. Strony dopuszczają możliwość powołania dodatkowych uregulowań mających na celu określenie sposobu świadczenia Opieki Technicznej, zmierzających do jak najlepszej realizacji postanowień Umowy. Aby uregulowania takie miały moc wiążącą dla Stron, muszą być każdorazowo sporządzone w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron oraz być zatwierdzone i podpisane przez Koordynatorów Wykonawcy i Zamawiającego lub przesłane drogą mailową i potwierdzone przez drugą Stronę. Niniejsze postanowienie stanowi pełnomocnictwo udzielone aktualnym w danym czasie Koordynatorom każdej ze Stron upoważniające do dokonywania przez nich uzgodnień w opisanym powyżej zakresie. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że pełnomocnictwa udzielone Koordynatorom nie upoważniają do dokonywania zmian Umowy skutkujących zmianą wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy, zmianą zasad odpowiedzialności Stron, zmianą zasadniczego zakresu usług świadczonych na podstawie Umowy, jak również nie upoważniają do składania w imieniu Stron jakichkolwiek oświadczeń zmierzających do zakończenia Umowy. § 22. GWARANCJE POZIOMU ŚWIADCZONYCH USŁUG (PARAMETRY SLA) 22.1. Wykonawca, w ramach usługi Opieki Technicznej, zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa, wydajności i Dostępności Portalu w każdy dzień kalendarzowy. 22.2. Portal działać będzie (tj. przetwarzać dane lub pozostawać w gotowości do ich przetwarzania) nieprzerwanie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu z wyłączeniem Okien Serwisowych (zgodnie z §. 22.4 Umowy). 37/55 22.3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełną dostępność personelu technicznego w celu umożliwienia mu realizacji odpowiednich obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy wymagających zaangażowania tej osoby w proces świadczenia Opieki Technicznej, 22.4. Wszystkie planowane prace konserwacyjne i administracyjne wymagające zatrzymania Portalu będą realizowane przez Wykonawcę w ramach Okien Serwisowych. Zamawiający wyraża zgodę na zatrzymania Portalu, skutkujące w szczególności utratą możliwości korzystania z Portalu, na okres uzgodnionych przez Strony Okien Serwisowych. Strony niniejszym: (a) uzgadniają co 2 tygodnie stałe Okno Serwisowe o długości do 3 godzin w godzinach 00:00 do 08:00 w sobotę lub niedzielę; (b) dopuszczają możliwość uzgodnienia dodatkowych Okien Serwisowych, o ile wymagać tego będzie charakter koniecznych do przeprowadzenia na Portalu prac konserwacyjnych i administracyjnych. Dla swej ważności uzgodnienia takie muszą zawsze być dokonywane przez Koordynatorów lub innych upoważnionych przedstawicieli Stron w postaci listu e-mail wysłanego przez Koordynatora lub innego upoważnionego przedstawiciela Stron 22.5. Zamawiający zostanie poinformowany przez Wykonawcę o początku Okna Serwisowego, o którym mowa powyżej do piątku poprzedzającego Okno Serwisowe do godziny 12:00 w południe. Powyższe ustalenie dotyczące początku Okna Serwisowego będzie obowiązywało do czasu określenia nowego początku Okna Serwisowego. 22.6. Na czas realizacji prac w Oknach Serwisowych Wykonawca zapewni wsparcie personelu technicznego 22.7. Do obsługi zgłoszeń dotyczących Wad Strony każdorazowo będą ustalać konieczność wykonania prac w innym terminie niż Okno Serwisowe. Takie ustalenia mają moc wiążącą tylko w przypadku wysłania przez Koordynatora lub innego upoważnionego przedstawiciela Stron listu e-mail, wraz z podaniem nr Wady i opisu powodu, dla którego konieczne jest zatrzymanie Portalu. Zgoda Zamawiającego ma być potwierdzona tą samą drogą (e-mail). 22.8. Zgłoszenia Serwisowe dotyczące Wad dokonywane przez Zamawiającego oznaczane będą przez Zamawiającego priorytetami (Krytyczny, Wysoki, Średni) zgodnie z opisem w tabeli poniżej. Wykonawca jest uprawniony do dokonywania weryfikacji priorytetu nadanego przez Zamawiającego. Poszczególnym priorytetom przyporządkowane są odpowiednie Czasy Reakcji, które liczone będą od momentu dokonania skutecznego Zgłoszenia Serwisowego, zgodnie z poniższą tabelą: 38/55 Priorytet Opis Czas Reakcji Czas Usunięcia Krytyczny Awaria Portalu 4 godziny zegarowe 12 godzin zegarowych Wysoki Błąd Portalu 8 godziny zegarowe 24 godziny zegarowe Średni Usterka Portalu 12 godzin zegarowych 72 godziny zegarowe Uzgodnienie zmiany priorytetu lub innego Czasu Usunięcia Wady niż wymienione w powyższej tabeli powinno być udokumentowane w formie notatki (np. e-mail). Takie uzgodnienie nie wpływa na zmianę terminu rozpoczęcia liczenia Czasu Reakcji. 22.9. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia poprzez Aplikację Serwisową czasu rozpoczęcia i zakończenia prac nad Zgłoszeniem Serwisowym dokonanym przez Zamawiającego. Fakt zakończenia prac nad Zgłoszeniem Serwisowym powinien być potwierdzony przez Zamawiającego w sposób przewidziany postanowieniami Umowy. 22.10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Strategii Backupów umożliwiającej odtworzenie Portalu (wraz z danymi) do określonego punktu w czasie z każdej doby ostatniego tygodnia oraz każdego ostatniego dnia miesiąca (wstecz dla 12 miesięcy). 22.11. Parametry SLA mają zastosowanie jedynie przy terminowym realizowaniu płatności przez Zamawiającego, o ile Wykonawca realizuje Umowę w sposób należyty. W przypadku braku terminowej zapłaty Strony uznają, że licząc od dnia wymagalności należności Parametry SLA nie obowiązują do momentu uregulowania należności przez Zamawiającego. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Licencje, o których mowa w § 23 i § 24 Umowy, zapewnić mają m.in. możliwość rozbudowy Portalu przez Zamawiającego (w tym jego następców prawnych, licencjobiorców lub osoby trzecie działające na jego zlecenie lub na jego rzecz), zgodnie z postanowieniami OPZ. 39/55 § 23. ELEMENTY AUTORSKIE 23.1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 25 Umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, wyłącznej licencji na korzystanie z Elementów Autorskich, na wszystkich znanych w dniu zawarcia Umowy polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), w szczególności w zakresie: (a) dowolne zwielokrotnianie i tworzenie nowych egzemplarzy (kopii) Elementów Autorskich, niezależnie od zakresu, formy i sposobu (środków) wykonania oraz przeznaczenia danego zwielokrotnienia, w tym wprowadzania do pamięci komputera i dowolnych form przetwarzania w pamięci komputera; (b) dowolne rozpowszechnianie oryginałów lub kopii Elementów Autorskich, niezależnie od zakresu, formy i sposobu (środków), w tym w formie obrotu, najmu, użyczania i oddawania do używania (odpłatnie lub nieodpłatnie) na innej podstawie oraz dowolnych form publicznego udostępniania, w tym w sieci Internet oraz w drodze dowolnych form przekazu i transmisji bezprzewodowej; (c) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Elementów Autorskich w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; (d) tłumaczenie, przystosowywanie, modyfikacje, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w Elementach Autorskich; a ponadto, w odniesieniu do Elementów Autorskich będących programami komputerowymi, na polach eksploatacji obejmujących: (e) sporządzanie kopii zapasowych programów komputerowych, bez ograniczeń; (f) dokonywanie dowolnych zmian w programie komputerowym (w tym tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu), niezależnie od zakresu, formy, sposobu (środków) ich dokonania oraz ich przeznaczenia, prawo do zwielokrotniania kodu, tłumaczenia jego formy (dekompilacja), włączając w to prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, a także prawo do jego opracowania (tłumaczenia, przystosowania lub jakichkolwiek innych zmian) bez ograniczania warunków dopuszczalności tych czynności, w szczególności, ale nie wyłącznie, w celu wykorzystania dla celów współdziałania z programami komputerowymi lub rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu, lub innych form korzystania o podobnej lub zbliżonej formie, z jednoczesnym zobowiązaniem Zamawiającego do niekorzystania z tego pola eksploatacji na czas świadczenia przez Wykonawcę Opieki Technicznej. 40/55 23.2. Wypowiedzenie licencji, o której mowa w § 23.1 Umowy, może nastąpić wyłącznie z powodu zawinionego naruszenia przez Zamawiającego warunków licencji. Wypowiedzenia licencji Wykonawca może dokonać jedynie po bezskutecznym upływie 3-miesięcznego terminu wyznaczonego przez Wykonawcę Zamawiającemu na zaprzestanie oraz usunięcie skutków naruszeń warunków licencji. Wypowiedzenie licencji ma skutek natychmiastowy. W przypadku gdy wypowiedzenie licencji nastąpi przed zakończeniem Wdrożenia, Umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu, chyba że Strony postanowią inaczej. 23.3. W związku z udzieleniem Zamawiającemu licencji, o której mowa w § 23.1 Umowy, i kierującą Stronami intencją w tym zakresie, Wykonawca niniejszym wyraża nieodwołalną zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego (w tym jego następców prawnych lub osoby trzecie działające na jego zlecenie lub rzecz) zależnych praw autorskich, tj. dowolnych zmian, adaptacji, przeróbek i modyfikacji Elementów Autorskich, według woli i zapotrzebowania Zamawiającego, jak też na wyrażanie przez Zamawiającego dalszej zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody Wykonawcy – w zakresie wskazanym w § 23.1 Umowy. Jednocześnie Wykonawca zapewnia, że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich do Elementów Autorskich nie będą wykonywać takich praw w stosunku do Zamawiającego (w tym jego następców prawnych, licencjobiorców lub osoby trzecie działające na jego zlecenie lub rzecz). Wprowadzenie zmian, o których mowa w niniejszym paragrafie przez podmiot inny niż Wykonawca skutkuje rozwiązaniem Umowy w części dotyczącej świadczenia usługi Opieki Technicznej lub obsługi gwarancyjnej. 23.4. Udzielenie licencji, o której mowa w § 23.1 Umowy, do poszczególnych Elementów Autorskich i ich części następuje każdorazowo automatycznie z chwilą przekazania Zamawiającemu danego Elementu Autorskiego lub jego części niezależnie od nośnika i formy takiego przekazania (co obejmuje również wszelkie formy instalacji oprogramowania na elementach infrastruktury technicznej), przy czym okoliczność iż dany utwór (np. oprogramowanie lub dokumentacja) jest Elementem Autorskim będzie wskazana w porozumieniu Stron na etapie Analizy Przedwdrożeniowej. Po zakończeniu Wdrożenia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania zestawienia obejmującego wszystkie Elementy Autorskie – przygotowanego zgodnie z zasadami kwalifikacji dla Elementów Autorskich. 23.5. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszelkie kody źródłowe oprogramowania należącego do Elementów Autorskich, dokumentację projektową i techniczną tego oprogramowania oraz wszelkie inne informacje i środki potrzebne do korzystania z niego zgodnie z otrzymaną przez Zamawiającego licencją. Materiały te muszą zawierać wszelkie dane pozwalające na samodzielne korzystanie i dokonywanie dalszych zmian w oprogramowaniu i dokumentacji. 41/55 Przekazanie ww. kodów nastąpi poprzez ich zdeponowanie (z obowiązkiem cokwartalnej aktualizacji w okresie świadczenia usługi Opieki Technicznej) na serwerze wskazanym przez Zamawiającego. 23.6. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że na chwilę przekazywania Zamawiającemu nośnika danego Elementu Autorskiego lub jego części, Wykonawca będzie osobą wyłącznie uprawnioną z tytułu autorskich praw majątkowych do tego Elementu Autorskiego (jego części) oraz będzie osobą wyłącznie uprawnioną z tytułu autorskich praw majątkowych co do całości Elementów Autorskich powstałych w trakcie realizacji Umowy. 23.7. W związku z zapewnieniem i gwarancją zawartymi w § 23.6, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód i kosztów, jakie może ponieść Zamawiający w wyniku podniesienia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń dotyczących korzystania z Elementów Autorskich przez Zamawiającego lub Użytkowników Końcowych. 23.8. Wraz z udzieleniem mu licencji do Elementów Autorskich Zamawiający nabywa prawo własności nośników, na których Elementy Autorskie zostały przekazane. § 24. WYKORZYSTANIE CUDZYCH UTWORÓW PRZEZ WYKONAWCĘ 24.1. Z zastrzeżeniem postanowień § 24.4 – 24.8 Umowy, Wykonawca będzie posługiwał się do realizacji Umowy tzw. wolnym oprogramowaniem (oprogramowanie typu open source), do korzystania z którego nie jest wymagane nabycie przez Zamawiającego licencji i sublicencji i które jest powszechnie dostępne. Wykonawca oświadcza, że wykorzystanie przez niego do realizacji Umowy oprogramowania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie uniemożliwi Wykonawcy udzielenia Zamawiającemu licencji na Elementy Autorskie na zasadach określonych w § 23 Umowy. Wykonawca oświadcza także, że wykorzystanie przez niego oprogramowania typu „Open Source” nie ograniczy żadnych uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy i że zakres wolnych licencji na oprogramowanie będzie pozwalał Zamawiającemu na korzystanie z Przedmiotu Umowy zgodnie z jego potrzebami. 24.2. Po zakończeniu Wdrożenia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania zestawienia obejmującego wykorzystane przez niego wolne oprogramowanie i przekazania go Zamawiającemu wraz z informacjami o zakresie i zasadach wolnej licencji przysługującej do każdego elementu wolnego oprogramowania. 24.3. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód i kosztów, jakie może ponieść Zamawiający w wyniku podniesienia przez osoby trzecie jakichkolwiek 42/55 roszczeń dotyczących korzystania z wolnego Zamawiającego lub Użytkowników Końcowych. oprogramowania przez 24.4. Jeżeli będzie to konieczne do prawidłowej realizacji Umowy Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 25 Umowy, uzyska dla Zamawiającego licencje producentów na korzystanie z Oprogramowania niebędącego wolnym oprogramowaniem, o którym mowa w § 24.1 Umowy. Wszystkie koszty związane z zakupem i wdrożeniem takiego Oprogramowania zostaną ujęte w złożonej przez Wykonawcę Ofercie. 24.5. Wykonawca oświadcza, że uzyska licencje producenta, o których mowa w § 24.4 Umowy, w zakresie umożliwiającym Wykonawcy udzielenie Zamawiającemu licencji na Elementy Autorskie na zasadach określonych w § 23 Umowy, a w szczególności zgodnie z wymaganiami określonymi w § 24.6 i 24.7 Umowy. Wykonawca oświadcza także, że zakres uzyskanych licencji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie ograniczy żadnych uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy i że zakres tych licencji na korzystanie z Oprogramowania będzie pozwalał Zamawiającemu na korzystanie z Przedmiotu Umowy zgodnie z jego potrzebami określonymi w Umowie i OPZ. 24.6. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania dla Zamawiającego licencji producenta, o których mowa w § 24.4 Umowy, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, obejmujących korzystanie z Oprogramowania na co najmniej następujących polach eksploatacji: (a) korzystanie z Oprogramowania w celu stworzenia, uruchomienia i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu; (b) dowolne zwielokrotnianie i tworzenie nowych egzemplarzy (kopii) Oprogramowania, niezależnie od zakresu, formy i sposobu (środków) wykonania oraz przeznaczenia danego zwielokrotnienia, w tym wprowadzania do pamięci komputera i dowolnych form przetwarzania w pamięci komputera; (c) dowolne zwielokrotnianie i tworzenie nowych egzemplarzy (kopii) Oprogramowania, niezależnie od zakresu, formy i sposobu (środków) wykonania oraz przeznaczenia danego zwielokrotnienia, w tym wprowadzanie do pamięci komputera i dowolne formy przetwarzania w pamięci komputera; (d) sporządzanie kopii zapasowych programów komputerowych bez ograniczeń. 24.7. Wypowiedzenie Zamawiającemu licencji, o których mowa w § 24.4 Umowy, przez licencjodawcę, może nastąpić wyłącznie z powodu zawinionego naruszenia przez Zamawiającego warunków licencji. Wypowiedzenie licencji może być dokonane jedynie po bezskutecznym upływie 3-miesięcznego terminu wyznaczonego 43/55 Zamawiającemu na zaprzestanie oraz usunięcie skutków naruszeń warunków licencji. Wypowiedzenie licencji ma skutek natychmiastowy. W przypadku gdy wypowiedzenie licencji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nastąpi przed zakończeniem Wdrożenia, Umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu, chyba że Strony postanowią inaczej. 24.8. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód i kosztów, jakie może ponieść Zamawiający w wyniku uzyskania przez Wykonawcę licencji, o których mowa w § 24.4 Umowy, niezgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. ROZLICZENIA § 25. WYNAGRODZENIE ŁĄCZNE 25.1. Z zastrzeżeniem uprawnień Zamawiającego do potrącenia kar umownych na zasadach określonych w Umowie, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie łączne z tytułu należytej realizacji Umowy (w tym za Wdrożenie, obsługę gwarancyjną oraz usługę Opieki Technicznej) w maksymalnej kwocie […………….(słownie: [………………………]) zł brutto. 25.2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 25.1 Umowy, obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z Umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie łączne obejmuje również wynagrodzenie za przyznane Zamawiającemu w ramach oferty Wykonawcy licencje. 25.3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na postanowieniach niniejszego rozdziału. § 26. zasadach określonych w dalszych WYNAGRODZENIE ZA WDROŻENIE 26.1. Z tytułu należytego wykonania Wdrożenia, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 25 Umowy, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w łącznej kwocie ………… (słownie: …………… zł netto, …………….. (słownie: ……………….) zł brutto. Za wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez Strony w Umowie, Wykonawca nie jest uprawniony do żądania podwyższenia wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 26.2. Wypłata Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 26.1 Umowy zostanie dokonana w trzech częściach, każdorazowo na podstawie faktury wystawionej 44/55 przez Wykonawcę po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru stwierdzającego odbiór danego etapu Wdrożenia, tj. : (a) Po zakończeniu etapu I: 30% wynagrodzenia, o którym mowa w § 26.1 Umowy, w kwocie….. […] (słownie: […]). (b) Po zakończeniu etapu II: 30% wynagrodzenia, o którym mowa w § 26.1 Umowy, w kwocie….. […] (słownie: […]). (c) Po zakończeniu etapu III: 40% wynagrodzenia, o którym mowa w § 26.1 Umowy, w kwocie….. […] (słownie: […]). 26.3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 26.1 Umowy zawiera wynagrodzenie w kwocie ……………………….. brutto z tytułu udzielenia Zamawiającemu licencji wyłącznej na korzystanie z Elementów Autorskich, w szczególności strony internetowej (Portalu), oraz wynagrodzenie w kwocie ……………………….. brutto z tytułu uzyskania dla Zamawiającego licencji na korzystanie z Oprogramowania, o którym mowa w § 24.4 Umowy, zgodnie z postanowieniami § 23 i § 24 Umowy. Licencje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowią wartości niematerialne i prawne, o których mowa w art. 3 pkt. 14 ustawy o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, ze zm.) § 27. WYNAGRODZENIE ZA USŁUGĘ OPIEKI TECHNICZNEJ 27.1. Z tytułu należytego wykonania usługi Opieki Technicznej, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 25 Umowy, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej maksymalnej kwocie […………..] (słownie: [……………….]) zł netto, [……………….] (słownie: […………………… zł]) zł brutto, co stanowi nie mniej niż 25% kwoty o której mowa w § 25.1 Umowy. 27.2. Strony ustalają miesięczną stawkę wynagrodzenia w kwocie […………….] (słownie: [……………….. zł]) zł netto, […………….] (słownie: [………………… zł]) zł brutto, co stanowi 1/… kwoty o której mowa w § 27.1 Umowy. 27.3. Za wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez Strony w Umowie, Wykonawca nie jest uprawniony do żądania podwyższenia wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 27.4. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 27.2 Umowy nastąpi w miesięcznych częściach w kwocie odpowiadającej miesięcznej stawce wynagrodzenia wskazanej w § 27.1– płatne z dołu od dnia następnego po dniu, w którym dokonano odbioru końcowego Portalu, do końca obowiązywania Umowy, 45/55 na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę na koniec każdego rozliczanego miesiąca kalendarzowego. § 28. PŁATNOŚCI 28.1. Płatność poszczególnych kwot wynagrodzenia wskazanych w § 25 - 27 Umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po wystąpieniu zdarzenia wskazanego jako podstawa dla danej płatności. 28.2. Płatność zostanie dokonana przez Zamawiającego w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w wystawionej fakturze, w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej i doręczonej faktury. 28.3. Faktura wystawiana będzie przez Wykonawcę na: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa NIP 701-007-37-77 28.4. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień złożenia przelewu w banku Zamawiającego. 28.5. Płatność na rzecz Wykonawcy może zostać pomniejszona o naliczone kary umowne, jeżeli taka forma zapłaty kary umownej zostanie wybrana przez Zamawiającego. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, UBEZPIECZENIE § 29. SIŁA WYŻSZA 29.1. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec drugiej Strony, za ewentualne uchybienia w wykonaniu postanowień Umowy, w sytuacji, gdy będą one spowodowane przyczynami obiektywnie niezależnymi, których zaistnienia nie można było uniknąć nawet w przypadku zachowania przez daną Stronę należytej staranności, stanowiącymi przypadki siły wyższej. 29.2. Strona nie może skutecznie powoływać się wobec drugiej Strony na okoliczności, o których mowa w § 29.1 Umowy jeżeli: 46/55 a) o zajściu okoliczności wskazanej w § 29.1, nie poinformowała drugiej Strony niezwłocznie, przy czym nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięła wiadomość o jej zaistnieniu; b) niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zajściu okoliczności wskazanej w § 29.1 Umowy, nie podjęła faktycznie i ekonomicznie możliwych działań, umożliwiających osiągnięcie celów przewidzianych w postanowieniach Umowy w inny sposób, niż wyraźnie przewidziany w Umowie. § 30. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 30.1. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za następstwa swoich działań lub zaniechań wynikłych w związku z realizacją Umowy. 30.2. Wykonawca odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób lub podmiotów trzecich, z których pomocą będzie realizować obowiązki wynikające z Umowy. 30.3. Odpowiedzialność oparta o instytucję kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego zastrzeżoną wysokość kary umownej na zasadach ogólnych. § 31. KARY UMOWNE 31.1. Z zastrzeżeniem pozostałych kar zastrzeżonych w treści Umowy, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do naliczenia następujących kar umownych: (a) za przekroczenie przez Wykonawcę terminów wykonania poszczególnych zadań określonych w Harmonogramie Wdrożenia – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 25.1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia Wykonawcy; (b) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, określonych w Umowie – w wysokości 15% wynagrodzenia brutto określonego w § 25.1 Umowy; (c) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę § 9.2Umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 25.1 Umowy za każdego członka Personelu Wykonawcy, którego dotyczy naruszenie; (d) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę Czasów Reakcji dla błędów: (i) w przypadku błędu o priorytecie krytycznym – w wysokości 0,7% wynagrodzenia brutto określonego w § 25.1 za każdą przekroczoną godzinę; 47/55 (ii) w przypadku błędu o priorytecie wysokim – w wysokości 0,4% wynagrodzenia brutto określonego w § 25.1 za każdą przekroczoną godzinę; (iii) w przypadku błędu o priorytecie średnim – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 25.1 za każdą przekroczoną godzinę; (e) w przypadku udokumentowanego faktu naruszenia zasad poufności przez Wykonawcę – w wysokości 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), za każdy przypadek naruszenia; (f) w przypadku nieprzekazania Zamawiającemu kodów źródłowych zgodnie z § 23.5 Umowy – w wysokości 50% wynagrodzenia brutto określonego w § 26.1 Umowy ; (g) w przypadku innego, niż w przypadkach powyżej wymienionych, nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 25.1 Umowy za każdy przypadek naruszenia postanowień Umowy. 31.2. W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 10% wynagrodzenia określonego w § 25.1 Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy, z prawem do dodatkowego naliczenia kary umownej określonej w § 31.1 lit. b Umowy. 31.3. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane w zależności od wyboru Zamawiającego poprzez pomniejszenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę, lub bezpośrednio przez Wykonawcę na podstawie pisemnego wezwania do zapłaty, w terminie 7 dni od jego doręczenia Wykonawcy. 31.4. Na naliczone kary umowne zostanie wystawiona nota obciążeniowa. OBOWIĄZYWANIE UMOWY, ZMIANY UMOWY § 32. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 32.1. (a) Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy w przypadku, gdy: Wykonawca nie rozpoczął wykonywania Umowy i jej nie realizuje przez okres dłuższy niż 10 Dni Roboczych lub zaprzestał realizacji Umowy i jej nie realizuje przez okres dłuższy niż 30 dni - w terminie do przewidzianego Umową i jej załącznikami dnia zakończenia realizacji ostatniego Etapu wskazanego w §. 7.4 Umowy; 48/55 (b) dotychczasowy przebieg prac, wykazany przez przeprowadzoną kontrolę jakości, o której mowa w § 11 Umowy, wskazywać będzie, że nie jest prawdopodobnym należyte wykonanie Umowy w umówionym terminie – w terminie 14 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu określonego na podstawie § 11.3 Umowy; (c) Wykonawca wykonuje Umowę w sposób sprzeczny z Umową, nienależycie, w realizowanych pracach nie stosuje się do postanowień Umowy i nie zmienia sposobu wykonania Umowy, mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu – w terminie 14 dni od bezskutecznego upływu terminu do zmiany sposobu wykonania Umowy; (d) Wykonawca zleca wykonanie prac objętych umową osobie trzeciej z naruszeniem postanowień Umowy – w terminie 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy z tych przyczyn; (e) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności bądź wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne – w terminie 30 dni od dnia, w którym Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy z tej przyczyny; (f) zaistnieje sytuacja określona w § 31.2 Umowy – w terminie [30] dni od dnia, w którym suma kar umownych przekroczyła 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 25.1 Umowy. (g) Zamawiający utraci z niezawinionych przez siebie powodów, w całości lub części uprawnienia licencyjne w zakresie uniemożliwiającym dalsze korzystanie przez Zamawiającego z Portalu- w terminie [30] dni od dnia, w którym Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od Umowy z tej przyczyny. 32.2. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawiera uzasadnienie. Po zakończeniu Wdrożenia, Zamawiający, z przyczyn wskazanych powyżej jest uprawniony, wedle swego uznania do odstąpienia od umowy w całości lub w części (w zakresie Opieki Technicznej). 32.3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w sytuacjach, o których mowa w § 32.1 Umowy: (a) Wykonawca i Zamawiający w terminie 10 Dni Roboczych od odstąpienia zobowiązują się do sporządzenia protokołu, który będzie zawierał opis wykonanych prac do dnia odstąpienia od Umowy wraz z dokonaniem ich oceny pod względem możliwości ich zaakceptowania i odbioru przez Zamawiającego; 49/55 (b) 32.4. § 33. wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona przez Strony w terminie 15 Dni Roboczych od dnia odstąpienia, na podstawie Produktów wykonanych przez niego i zaakceptowanych oraz odebranych przez Zamawiającego, do dnia odstąpienia od Umowy, o ile Zamawiający stwierdzi, że dostarczone Produkty lub Etapy będą miały dla Zamawiającego znaczenie użytkowe i będą mogły być wykorzystane ze względu na cel Umowy. W takim przypadku Zamawiający zachowuje nabyte prawa. W przypadku odstąpienia od Umowy na podstawie § 32.1 Umowy, Zamawiający nie traci uprawnienia do naliczania kar umownych należnych z innego tytułu do czasu dokonania odstąpienia. ZMIANY UMOWY 33.1. Wszelkie zmiany treści Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i dopuszczalne są w granicach uregulowań art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 33.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej Umowy w przypadkach, gdy: (a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiana skutkująca koniecznością zapewnienia zgodności Portalu ze zmienionym prawem nie będąca jednocześnie zmianą mieszczącą się w limitach roboczogodzin, o których mowa w § 4.8 oraz § 18.7(b)Umowy; (b) w związku ze stwierdzonymi rozbieżnościami w Umowie i załącznikach wystąpi potrzeba ujednolicenia postanowień Umowy, w celu jednoznacznej interpretacji postanowień Umowy; (c) zostanie zakończona produkcja zaoferowanego Oprogramowania i możliwe jest dostarczenie wersji aktualnie produkowanych, o parametrach odpowiadających wymogom techniczno-jakościowym lub lepszych od wycofanych, z zachowaniem ceny z pierwszej oferty; pojawi się na rynku Oprogramowanie nowszej generacji, nieistniejące w chwili podpisywania Umowy o parametrach odpowiadających wymogom technicznojakościowym lub lepszym od zaoferowanego, nie powodującym zwiększenia kwoty wynagrodzenia za realizację Umowy. 33.3. W powyższych przypadkach zmiany Umowy zostaną ograniczone do zmian koniecznych do dostosowania Przedmiotu Umowy do przyczyny stanowiącej podstawę do zmiany Umowy. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla 50/55 Zamawiającego oraz nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisania Umowy, a ponadto jej dokonanie podyktowane jest zmianą stanu prawnego w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy, tj. w szczególności: (a) stawki podatku od towarów i usług; (b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2008); (c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; jeżeli zmiany te miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. § 34. OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z ROZWIĄZANIEM UMOWY W przypadku zakończenia świadczenia usługi Opieki Technicznej Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną i aktualną Dokumentację Portalu. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 35. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE POUFNOŚCI 35.1. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji usług objętych Umową stosuje zalecenia normy ISO 27001. 35.2. Strony zobowiązują się: (a) zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje, w szczególności informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne dotyczące drugiej Strony oraz zawartej Umowy, niezależnie od formy przekazania im tych informacji i ich źródła, a także dane osobowe Zamawiającego otrzymane przez Wykonawcę w ramach Umowy, (b) nie kopiować, nie powielać, w jakikolwiek sposób nie rozpowszechniać ani nie wykorzystywać jakiejkolwiek części określonych w lit. a informacji dla innych celów niż wynikają z niniejszej Umowy, 51/55 (c) podjąć stosowne przedsięwzięcia niezbędne do zapewnienia ochrony informacji określonych w lit. a i ich źródła zarówno w całości, jak i co do poszczególnych kwestii. 35.3. Zobowiązania, o których mowa w § 35.2 Umowy dotyczą również wszelkich informacji wprowadzonych do lub znajdujących się w Portalu, dotyczących innych podmiotów niż Wykonawca lub Zamawiający, w szczególności podmiotów korzystających ze statutowej działalności Zamawiającego. 35.4. Postanowienia w § 35.2 Umowy powyżej nie będą miały zastosowania w stosunku do tych informacji uzyskanych od każdej ze Stron, które: (a) są opublikowane, znane i lub urzędowo podane do publicznej wiadomości bez naruszania postanowień Umowy, (b) są powszechnie znane lub zostały przekazane przez osobę trzecią, bez naruszenia jakichkolwiek zobowiązań o ich nieujawnianiu, (c) zostały ujawnione organom rządowym, administracyjnym, sądowym lub do publicznej wiadomości z uwagi na decyzje lub wymogi prawne. 35.5. Klauzula o zachowaniu poufności przekazywanych informacji wiąże każdą ze Stron przez czas obowiązywania Umowy, w tym licencji określonych w § 23 oraz § 24 Umowy, a także po jej wykonaniu, wygaśnięciu, rozwiązaniu albo odstąpieniu od niej - przez okres 5 lat od wystąpienia któregokolwiek z tych zdarzeń. 35.6. Wszystkie dane uzyskane w trakcie realizacji Umowy, po zakończeniu realizacji części Przedmiotu Umowy, do którego były potrzebne – zostaną trwale usunięte przez Wykonawcę, łącznie z nośnikami, na których zostały przekazane. 35.7. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić przestrzeganie zasad, o których mowa w §35.2 Umowy, przez Personel Wykonawcy oraz jakiekolwiek osoby z którymi współpracuje on w związku z wykonywaniem Umowy. 35.8. Na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia z Zamawiającym umowy o powierzenie Wykonawcy przetwarzania danych osobowych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Umowy, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części Przedmiotu Umowy podwykonawcy na zasadach określonych w Umowie, Wykonawca odpowiedzialny jest za zawarcie przez ten podmiot z Zamawiającym umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Umowy, przed rozpoczęciem wykonywania przez podwykonawcę zadań w ramach Umowy. 52/55 § 36. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 36.1. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu związanego z niniejszą Umową, a w szczególności: (a) sporu dotyczącego istnienia, ważności lub skuteczności Umowy lub jej poszczególnych postanowień; lub (b) sporu dotyczącego treści postanowień Umowy; lub (c) sposobu realizacji Umowy; Strony w pierwszej kolejności podejmą działania zmierzające do jego polubownego rozwiązania, w szczególności poprzez przeprowadzenie stosownych negocjacji. 36.2. § 37. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia co do sposobu rozwiązania sporu w terminie miesiąca od dnia rozpoczęcia negocjacji, o których mowa w §. 36.1 Umowy, spory rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla NCBR. Miesięczny termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, liczony będzie od dnia doręczenia pozywanej Stronie wezwania do rozpoczęcia negocjacji. Strony mogą przedłużyć miesięczny termin negocjacji o wspólnie uzgodniony okres. KLAUZULA SALWATORYJNA 37.1. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Umowy jest z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych, Umowa nie zostałaby zawarta. 37.2. W sytuacji, o której mowa w § 37.1, Strony zobowiązane będą zawrzeć aneks do Umowy, w którym sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy i ekonomiczny będzie równoważny lub maksymalnie zbliżony do celu postanowień nieważnych lub bezskutecznych. § 38. WYŁĄCZNOŚĆ UMOWY Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze ustalenia, bądź porozumienia, wyrażone w formie pisemnej lub ustnej pomiędzy Stronami. 53/55 § 39. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 39.1. W dniu ……………Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 25.1 Umowy, w formie ………………. 39.2. Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 39.3. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania Umowy przez Wykonawcę i uznania przez Zamawiającego że została ona należycie wykonana. § 40. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 40.1. Prawa i obowiązki oraz wierzytelności wobec Zamawiającego wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 40.2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zastrzeżenia w dokumentach, w tym w potwierdzeniach przyjęcia dostawy, protokołach odbioru, fakturach nie są uważane za zmiany Umowy, jeżeli wyraźnie nie wskazano w nich, iż mają one mieć taki skutek. Strony wykluczają możliwość milczącego przyjęcia oferty, która zmieniałaby postanowienia niniejszej Umowy, jak również możliwość przyjęcia oferty z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień. 40.3. Umowa została sporządzona w języku polskim, w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, tj. po 1 (jednym) egzemplarzu dla każdej ze Stron. 40.4. Integralną część niniejszej Umowy, stanowią następujące Załączniki: (a) ZAŁĄCZNIK NR 1. Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z SIWZ. (b) ZAŁĄCZNIK NR 2. Oferta Wykonawcy. (c) ZAŁĄCZNIK NR 3. Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia przez Wykonawcę. (d) ZAŁĄCZNIK osobowych. NR 4. Wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych NA DOWÓD POCZYNIONYCH UZGODNIEŃ, UMOWA ZOSTAŁA PODPISANA PRZEZ STRONY W DNIU WSKAZANYM NA JEJ WSTĘPIE: PODPISY: 54/55 Za NCBR: _________________________________ ________________________________ Za Wykonawcę: _________________________________ ________________________________ 55/55