Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Zał. Nr 4

   EMBED


Share

Transcript

WZÓR/UMOWA Nr …………………… zawarta w dniu ………….2016 r. w Szczecinie pomiędzy: Skarbem Państwa: 15 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: płk mgr inż. Ryszard KONEFAŁ - Komendant z siedzibą przy ul. Narutowicza 10 A, 70-231 Szczecin, NIP 852-258-82-84 a firmą …………………………………………………………………………………………… zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: …………………………………………………………………………………………………. z siedzibą …………………………………………………………………………………… o treści następującej: §1 Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia realizowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty. §2 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu instruktora wspinaczki skałkowej dla żołnierzy DG RSZ. Przedmiot zamówienia wyszczególniony został w - Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 2. 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do umowy na podstawie Autorskiego Programu kształcenia instruktorów sportu – strzelectwo sportowe, który zostanie przedłożony przez Wykonawcę do dnia podpisania Umowy po uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za realizację kursu z JW 2901. 3. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: 1) realizację umowy w terminie określonym w §4 ust 1; 2) Wykonawca wyda wszystkim uczestnikom dozwolone prawem legitymacje i dyplomy ukończenia kursu wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia na podstawie przeprowadzonego egzaminu końcowego; 3) Wykonawca winien posiadać uprawnienia, środki i kadrę dydaktyczną wyszczególnione w Opisie Przedmiotu Zamówienia tak by skutecznie osiągnąć zakładane przez Zamawiającego cele szkolenia. Wykonawca musi posiadać kadrę posiadającą stopnie zawodowe i naukowe odpowiednio do przeprowadzanych zajęć dydaktycznych; 4) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania każdemu słuchaczowi materiałów szkoleniowych w formie skryptów, pendrive’y, książek; 5) Wykonawca zobowiązuje się prowadzić dzienniki lekcyjne, gdzie odnotuje codzienną frekwencję i tematy poszczególnych zajęć. Dzienniki zostaną dostarczone do Zamawiającego po realizacji usługi. 6) Zamawiający nie przewiduje terminów rezerwowych realizacji kursów w przypadku trudności w realizacji szkolenia w terminie podstawowym. 7) Ilość osób szkolonych nie może ulec zmianie; §3 Wykonawca będzie realizował szkolenie w języku polskim. §4 Strony ustanawiają swoich reprezentantów, upoważnionych do kontaktów w sprawie umowy oraz szczegółowych ustaleń w trakcie jej realizacji i oraz odpowiedzialnych za podpisanie protokołu odbioru usługi po jej wykonaniu: 1) Ze strony Zamawiającego: ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 2) Ze strony Wykonawcy: ………………………………………………………………… §4 1. Kurs zostanie przeprowadzony w terminie 30.05.2016r. – 17.06.2016r. 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w sposób terminowy i rzetelny na terenie Ośrodka Szkolenia Piechoty Górskiej „JODŁA” W Dusznikach Zdroju. 3. Zamawiający zapewni sale wykładowe oraz sprzęt wspinaczkowy dla szkolonych do prowadzenia zajęć zawartych w części ogólnej i specjalistycznej wskazanej w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi Kurs zgodnie z aktami prawnymi wskazanymi w Opisie przedmiotu Zamówienia. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. §5 Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy, wynagrodzenie w wysokości tj.; ………………………………., (słownie brutto: ………………………………………………………...), zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy jest stałe i nie ulega zmianie przez cały okres realizacji umowy. Wynagrodzenie zostanie zapłacone Wykonawcy na podstawie faktury i podpisanego przez strony protokołu odbioru usługi stanowiącego załącznik nr 3 do umowy. Należność za wykonaną usługę przekazywana będzie z konta bankowego Zamawiającego na konto Wykonawcy o numerze:………………………………… w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego; Zmiana konta bankowego Wykonawcy wymaga zmiany umowy w formie aneksu i obowiązuje Zamawiającego po podpisaniu tego aneksu. W przypadku dostarczenia faktury i Protokołu odbioru niezgodnego z niniejszą umową lub w inny sposób wadliwy, Zamawiający odmówi przyjęcia dokumentów. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążania rachunku bankowego Zamawiającego. Termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpi w ostatnim dniu roboczym należnego terminu płatności. Faktura VAT powinna być wystawiona na 15WOG - REGON 320987895, NIP 852-258-82-84, 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 10A, wskazywać numer umowy oraz zawierać wszystkie pozycje dostawy wraz z cenami jednostkowymi. §6 1. Wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy ponosi Wykonawca. 2. Strony postanawiają, że Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy oraz wszelkie szkody powstałe w trakcie realizacji umowy na terenie Zamawiającego jeśli, jeżeli powstaną z winy Wykonawcy . 3. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto. 4. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących przypadkach: 1) w razie odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy; 2) za zwłokę w trakcie realizacji usługi, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki jeżeli zwłoka trwała nie dłużej niż jeden dzień roboczy. 5. Strony postanawiają, że mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych. 6. Strony ustalają, że w razie naliczenia kar umownych zgodnie z ust. 4, Zamawiający jest upoważniony do potrącenia kwoty kar z wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowany przedmiot umowy. 7. Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w przypadku: 1) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji, upadłości lub zajęcia w toku postępowania egzekucyjnego, 2) utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do realizacji usług, 3) niewykonywania lub nienależytego wykonania umowy po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy §7 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy podpisania protokołu odbioru usługi w przypadku: 1) stwierdzenia braku dokumentów, o których mowa w Opisie przedmiotu Zamówienia, przedstawienia dokumentów niekompletnych lub niewłaściwie wypełnionych pod względem formalnym i merytorycznym, oraz niezgodnych z opisem przedmiotu zamówienia. 2) Wykonanie usługi niezgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, 3) W przypadku rażących uchybień ze strony Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotowej umowy. §8 1. Strony zgodnie oświadczają, że wszelka korespondencja pomiędzy nimi winna być kierowana na adresy wskazane w nagłówku niniejszej umowy. 2. W razie zmiany adresu do korespondencji każda ze stron zobowiązuje się zawiadomić drugą stronę pismem o nowym adresie pod rygorem przyjęcia, że korespondencja kierowana na adres dotychczasowy została skutecznie doręczona. 1. 2. 3. 4. 5. §9 Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. Zastrzega się, że Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z umowy na osoby trzecie. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego. Załączniki: Zał. nr 1 – Formularz ofertowy Zał. nr 2 – Opis przedmiotu Zamówienia Zał. nr 3 – Protokół odbioru Usługi WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY ………………… …………………. UZGODNIONO RADCA PRAWNY …………………