Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy

   EMBED


Share

Transcript

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy ..................................................... (pieczęć Wykonawcy) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………………………. zam. ……………………………………………………………………………………………………. Pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 297 § 1 Kodeksu karnego, w brzmieniu: „Kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi (…) lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”, Oświadczam, że: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Nazwa i adres Wykonawcy 1. Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia, tj. decyzję właściwego miejscowo organu inspekcji sanitarnej stwierdzającą, że miejsce przygotowania posiłków odpowiada przepisom prawnym i sanitarny (oraz zobowiązuję się dostarczyć ją Zamawiającemu w dniu podpisania umowy). 2. Oświadczam, że posiadam potencjał ekonomiczny i finansowy pozwalający na wykonanie zamówienia. 3. Oświadczam, że dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia. 4. Oświadczam, że dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. 5. Oświadczam, iż posiadam decyzje właściwego miejscowo organu inspekcji sanitarnej stwierdzające, że pojazd (pojazdy) wykorzystywane do transportu posiłków i warunki przewozu żywności odpowiadają przepisom prawnym i sanitarnym (dotyczy posiłków dowożonych).* *- niepotrzebne skreślić ………………………………… Miejscowość, dnia ……….……..………………………… Podpis i pieczęć Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy