Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Zapytanie Ofertowe Nr 1/2016

   EMBED


Share

Transcript

Zapytanie ofertowe Nr 2/2016 dotyczące wyboru podwykonawcy, któremu zostanie zlecona całość prac merytorycznych projektu. Nazwa i adres zamawiającego: Auto Design Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. 1 Dywizji Pancernej 45, 43-300 Bielsko-Biała Tryb udzielania zamówienia: Konkurs ofert realizowany zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w dokumentacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) oraz obowiązkiem dokonywania zakupów w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości. Termin składania ofert: 15.09.2016 r. o godz. 12.00. Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu badawczego pt. „Elektromechaniczny trakcyjny zespół napędowy o bezstopniowej regulacji przełożenia do samochodów elektrycznych i hybrydowych o DMC<3.5t.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie badań stanowiskowych na hamowni podwoziowej oraz badań drogowych samochodu testowego z zamontowanym elektromechanicznym zespołem napędowym. Okres realizacji: do 4 miesięcy od dnia zlecenia. Na wniosek Oferenta zamierzającego ubiegać się o niniejsze zamówienie, uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia zostanie mu przesłane, pod warunkiem złożenia oświadczenia o zachowaniu poufności w odniesieniu do przedstawionych informacji. Sposób przekazywania wyników prac zamawiającemu. Zleceniobiorca jest zobowiązany do przekazywania wyników prac zamawiającemu w formie pisemnych sprawozdań z wykonania prac. Kod CPV: 73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania: Zgodnie z dokumentacją konkursową programu – „Katalog kosztów kwalifikowanych w ramach badań przemysłowych i prac rozwojowych” w ramach projektu podwykonawstwo części prac merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją 1 prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie, jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała, co najmniej ocenę B. Zlecenie wykonania części merytorycznej projektu innym podmiotom niż wymienione w poprzedzającym akapicie możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej. Oferent ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien obligatoryjnie spełniać łącznie poniższe warunki: 1. Posiadać akredytację do przeprowadzenia badań stanowiskowych na hamowni podwoziowej oraz badań drogowych pojazdów mechanicznych. Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku prosimy o dołączenie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem świadectwa akredytacji. 2. Posiadać min. 3-letnie doświadczenie w zakresie badań stanowiskowych i drogowych pojazdów mechanicznych, w tym z napędem elektrycznym. Oferent winien wykazać, iż w tym okresie zrealizował/prowadził (samodzielnie lub jako członek konsorcjum) co najmniej 3 projekty w tym zakresie. Na potwierdzenie spełniania warunku Oferent przedłoży wykaz określający nazwę projektu, zakres, daty realizacji oraz podmioty realizujące, według załącznika nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 3. Dysponować kadrą naukowo-techniczną posiadającą doświadczenie (minimum 3 lata) w zakresie badań stanowiskowych i drogowych pojazdów mechanicznych, w tym z napędem elektrycznym. Ocena spełnienia ww. warunku dokonana będzie na podstawie oświadczenia Oferenta ujętego w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego. Informacja o wykluczeniu: Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym (beneficjentem). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 2. posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 2 Kryteria oceny ofert: Liczba punktów za kryterium ceny będzie przyznawana wg następującego schematu: Liczba punktów = najmniejsza cena brutto spośród złożonych ofert cena brutto rozpatrywanej oferty x 100 pkt Warunkiem zawarcia umowy z wybranym oferentem będzie podpisanie przez zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu POIR, Poddziałanie 1.1.1: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). Warunki zmiany umowy: Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian warunków umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty: a) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na dzień złożenia oferty, a które są niezbędne do wykonania zamówienia i wyniknęły na etapie prowadzonych badań. b) zmiany terminu realizacji zamówienia i wydłużenie o czas niezbędny do należytego wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na dzień złożenia oferty i które wyniknęły na etapie prowadzonych badań. Jeżeli zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmiany oferty, Zleceniobiorca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z przedstawioną ofertą. Sposób przygotowania i składania oferty: Oferty należy przesyłać w wersji papierowej (za pośrednictwem poczty standardowej / kuriera / osobiście) na adres Spółki: Auto Design Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. 1 Dywizji Pancernej 45, 43-300 Bielsko-Biała Osoba do kontaktu: Ireneusz Skornóg tel: 668 464 188. Złożona oferta powinna zawierać:  nazwę i adres oferenta,  datę sporządzenia,  opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,  wartość oferty (netto oraz brutto),  termin ważności oferty nie krótszy niż do 31.01.2017 r.,  informacje na temat terminów i warunków płatności,  podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty,  pieczęć jednostki naukowej. 3 Oferta winna być sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. Badanie i ocena ofert: Zamawiający wezwie Oferentów, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie warunków określonych dla przedmiotu zamówienia, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Czynność wezwania do uzupełnienia jest czynnością jednokrotną. Uzupełnieniu nie podlega treść oferty, rozumiana jako zakres zobowiązania Oferenta. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe. z poważaniem Ireneusz Skornóg 4