Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Transcript

  Qəbələ arxeoloji ekspedisiyası: hesabatlar, tapıNtılar 2013 the gabala archaeologıcal expedıtıoN: reports, FıNdıNgs  Layihənin adı: QƏBƏLƏ ARXEOLOJİ EKSPEDİSİYASI Project name: THE GABALA ARCHAEOLOGICAL EXPEDITION İdeya müəlli və layihə rəhbəri: Ruhəngİz heydəRova   Author of idea and head of project: Ruhangiz heydaRova  REDAKSİYA HEYƏTİ: İradə M. Nəcəfovaİrina ZeynalovaCeyhun EminliKim JongilKwon Oh Young TƏRCÜMƏÇİLƏR VƏKORREKTORLAR: Nərgiz AlıyevaRöya BağırovaSevinc NəbiyevaSəbinə AbiyevaÜlkər Hacıyeva DİZAYN VƏ TƏRTİBAT: Əlizamin ƏləsgərovKönül ƏliliBilal Hüseynov TAPINTILAR SAXLANILIR: Qəbələ Tarix-Diyarşünaslıq MuzeyiQəbələ Dövlət Tarix-Bədii Qoruğu FINDS ARE PRESERVED IN: Gabala Historical-Regional Studies MuseumGabala State Historical-Artistic Preserve TRANSLATORS ANDPROOFREADERS: Nargiz AliyevaRoya BaghirovaSevinj NabiyevaSabina AbiyevaUlker Hajiyeva DESIGNED AND COMPILED BY:  Alizamin AlesgerovKonul AliliBilal Huseynov MƏSUL REDAKTOR: İlyas Babayev EDITOR RESPONSIBLE: Ilyas Babayev EDITORIAL STAFF: Irada M. NajafovaIrina Zeynalova Jeyhun EminliKim JongilKwon Oh Young SEBA (Seul-Bakı)    Azərbaycan-Koreya Mədəniyyət Mübadiləsi AssosiasiyasıSEBA (Seoul-Baku) Azerbaijan-Korean Cultural Exchange Association  “Qəbələ” seriyası №5“Gabala” series No.5Bakı - CBS - 2015  5   “Dünya tarixində Qəbələnin özünəməxsus yeri vardır.”  İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti “Gabala has a special place in the world history.”  Ilham AliyevThe President of the Republic of Azerbaijan “Qəbələnin şərəi keçmişi, gözəl gələcəyi var.”  Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri  “Gabala has glorious past and beautiful future.”  Heydar Aliyev National Leader of the Azerbaijani people