Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Blažej Benadík, Emanuel Vlček, Cyril Ambros : Keltské Pohrebiská Na Juhozápadnom Slovensku / Celtic Burial Sites In Southwestern Slovakia / Keltische Gräberfelder Der Südwestslowakei

   EMBED


Share

Transcript

AR С Н Е O LO G IC A SLOVACA FONTES I N S T I T U T I A R C H A E L O G rIC I N I T R I E N S I S A C A D E M IA E S C IE N T IA R U M S L O Y A C A E R E D I G I T A. T O Č ÍK BRA TISLA V A M CM LV II KELTSKÉ POHREBISKÁ NA J U H O Z Á P A D N O M S L O V E N S K U f KELTISCHE GRÄBERFELDER DER SÜDWESTSLOWAKEI . B L A Ž E J B E N A D ÍK - E M A N U E L V L Č E K - C Y R IL A M BR O S . 's / y%1111SPl feSS5 1 ^ lili VYDAVATELSTVO SLO V EN SK EJ AKADÉM IE V IE D BRATISLAVA 1 9 5 r IN H A L T O BSAH P RVÁ C A S Í DAS A R C H Ä O L O G I S C H E M A T E R I A L UND S E I N E AUSWERTUNG ARCHEOLOGICKÝ MATERIÁL A J E H O H O D N O T Ě NI E BLAŽEJ BEN AD lK BLAŽEJ BENADfK Ú v o d ...................................................................... 9 E in le itu n g ........................................................... 10 I. Das archeologische M aterial................11 Archeologický materiál . .................... 11 H orný Ja to v —Tmovec nad Váhom . . 11 H orný Ja to v —Tmovec nad Váhom . . 11 H urbanovo—A b a d o m b .......................... 41 H urbanovo—A b a d o m b ..................................41 H urbanovo—Bacherov m a j e r ..............55 H urbanovo—Bacberov m a j e r ..................... 55 Dvory nad Ž i t a v o u .............................. 74 Dvory nad Žitavou . . . . . . . . . 74 H o lia r e ..................................... 83 H o lia r e ...............................................................83 K a m e n in ................................................... 98 K a m e n in .................... 98 II. Hodnotenie archeologického m ateriálu . 115 II. Auswertung des archäologischen M ^terLls 115 H orný Ja tö v —Tmovec nad Váhom . . 115 Horný Ja to v —Tmovec nad Váhom . . 115 Hurbanovo—A b a d o m b ..........................127 H urbanovo—Abadomb . . . . . . . \ 127 H urbanovo—Bacherov m ajer . . . . . 131 H urbanovo—Bacherov m a j e r ............. 131 Dvory nad Ž i t a v o u ............................. 136 Dvory nad Žitavou . ............................136 H o lia r e ........................ 138 H o lia r e .................................................... . 138 K a m e n in .................................................. 143 K a m e n in ............................ 143 147 Závěr .....................................................................147 Z u sam m en fassu n g .................... 150 P o znám ky ........................ 150 A n m e rk u n g e n ............................ Bilderbeilagen des ersten Teiles Obrazová příloha prvej časti Tafeln I - X L I I I .......................... 153 -2 0 0 T abulky I - X L I I I ..................... 1 53-200 I. DRUHÁ CA St ZWEITER TEIL A N T R O P O L Ó G IA K E L T O V NA J U H O Z Á P A D N O M S L O V E N S K U ANTHROPOLOGIE D ER KELTEN IN D E R SÜDWESTSLOWAKEI E M A N U E L VLČEK EM A N U E L VLČEK Ú v o d ............................ 203 I. Laténsky kostrový m ateriál všeobecne . 205 Einleitung . 204 I. Das Latěnezeitliche Skelettmaterial im 205 allgem einen ..................... A. D emograpfyie...................................... 205 B. Pathologie, Verletzungen und anato­ mische B e so n d erh e iten .......................... 207 C. O p e r a tio n e n ...................................... 208 II. Beschreibung des Skelettmaterials von den G rä b e rfe ld e rn .................................. 219 H orný Ja to v —Tmovec nad Váhom . . 219 H urbanovo—A b a d o m b ..........................232 Hurbanovo—Bacherov m ajer . . . . . 234 Dvory nad Ž i t a v o u ..............................239 III. Kraniometrische und osteometrische Aus­ wertung .........................................................251 A. Auswertung des Himschädels. . . . 251 A. Demografia ........................................ 205 B. Patológia, úrazy a anatomické zvlášt­ nosti ............................ 207 C. O p erác ie.................................................... 208 II. Opiš kostrového m ateriálu z pohrebísk 219 H orný Ja to v —Tmovec nad Váhom . . 219 H urbanovo—A b a d o m b ................................232 Hurbanovo—Bacherov m a j e r ................... 234 D vory nad Ž i t a v o u ....................................239 I II . Hodnotenie kraniometrické a osteometr i c k é .................................................................251 A. Hodnotenie m ozgovne......................... 251 5 B. Hodnotenie obličaja.......................... 255 C. Hodnotenie postavy.................. 258 IY. Hodnotenie typologické . .................. 261 V. Kelti juhozápadného Slovenska v rámci stredoeurópskom........................................ 269 Z áv ěr............................................. 278 L iteratúra............................................................279 Obrazová příloha druhej časti Tabulky X L I X - L Y ................... 283-289 B. Auswertung des G esiebtes............... 255 G. Auswertung der Gestalt . . . . . . 258 IV. Typologiscbe Auswertung . . . . . . . 261 V. Die Kelten der Südwestslowakei im Mitteleuropäischen R a h m e n ..................269 Zusammenfassung ............................. 278 L ite r a tu r .................................. 279 Bilderbeilagen des zweiten Teiles Tafeln XLIX— L Y ....................... 283-289 T R E T I A ČASŤ ZV I B R A C Í I N V E N T A R LATE N SK YU1I H R O B O V NA J UH O Z Á P A D N O M SLOVENSKU AUS L A T E N E Z E I T L I C H E N G R Ä B E R N D E R S Ü D WE S T S L OWAK E I CYRIL A M B R O S CYRIL A M BROS Ú v o d ................................................................... 293 Opis materiálu z pohrebísk ............................. 295 Einleitung........................................................... 294 Beschreibung des Materials von den Gräber­ feldern ........................................................295 Horný Jatov—Tmovec nad Váhom . . . 295 Hurbanovo^»Bacherov m a j e r ......................297 Hurbanovo—A badom b...................... 301 Dvory nad Ž ita v o u .....................................301 Holiare . . . ............................................ 302 Zusammenfassung......................................... 302 Literatur ........................................................306 Bilderbeilagen des dritten Teiles Tafeln LVI—LVIII .................. 309-311 Horný Jatov—Tmovec nad Váhom . . . 295 Hurbanovo—Bacherov m a j e r ......................297 Hurbanovo—A badom b.................................301 Dvory nad Ž ita v o u .....................................301 H o lia re......................................... 302 S ú h r n ................................................. 302 L iteratúra........................................................... 306 Obrazová příloha tretej časti Tabulky LVI—L V III................... 309-311 PRVÁ CÁSŤ A RC H E O L OG I C KÝ MA T ER I Á L A JEHO HODNOTENIE BLAŽEJ BENADlK ERSTER TEI L DAS A RC H ÄO L O GI SCH E MATERIAL UND S E I NE AUF WERTUNG BLAžÉJ BENADÍ K ÚVOD V tom to zv á z h u A rc h e o lo g ic k ý c h p ra m e ň o v u v e ře jň u je m e in v e n tá ř zo 6 k e ltsk ýc h p o h re b ís k p r e s k ú m a n ý c h n a ju h o z á p tíd n o m S lo v e n s k u v p o s le d n ý ch ro h o c h : H o r n ý J a t o v — T r n o v e c n a d V á h o m , okres B a ta (4 0 h ro b ov, v ý s k ů m ífk * A . R a j č e k v ro ko ch 1 9 5 2 — 1 9 5 5 ) , H u r b a n o v o v po lo he A b a d o m b , okres H u r b a n o v o ( 1 7 h ro b o v, v ý s k á m P Í 1 9 5 3 ) , M tĚ Ř k e n ú v o ^ p š o h e B a c h e ro v m a jo r (1 3 :< m m r o k 1 9 5 2 m š h ro b ov, v ý s k w n P . C a p l o v í Č r o k u 1 9 5 2 a% 1 9 5 3 ) , D v o r y n a d Z ita v o u , okres N o v é Z á m k y (1 4 hro b ov, v ý s k ů m D . B i a l e k o v á a J , K r a m á r v ro ko ch 1 9 5 4 — 1 9 5 5 1 3 h ro b ov, J . P a u l í k ro k u 1 9 5 5 1 h r o b ), H o lia r e , okres G a lo vo ( 2 5 h ro b o v, výs k ů m é r. A . R a j n i š r o k u 1 9 5 2 — ^ 1 0 5 5 ) a K a m e n i n , okres S tá r o v o ( 2 0 h ro b o v, v ý s k ů m É L D w d i c h ro Jm 1 9 3 9 ) . : T a k n ie r vo v se tk ý ch p ríp a d o c h iš lo o zá c h ra n n é v ý s k u m y , ktoré sa s ta li rm s k w M é s y S te M a tie k ý m i o d k r y v m i vdeších p lo c h , o b s a h u jú c ic h p a m ia t h y z r ů z n ý c h p ra v ě k ý c h a r a n o h is to r ic k ý c h k u U ú r . V v e š m ý A <5 p o h re b ís k p ře d s ta v u je celkom 1 2 9 h ro b o v č a s t s ú p is u d o s ia l n e u v e re jn e n ýc h k e ltsk ýc h h ro b o v ýc h p a m ia to k . O k re m o je d in ě lý c h n á le zo v a m e n š íc h h ro b o v ý c h celkov o stává d o s ia l n e s p ra vo va n é p o h re b is k ó vo V e tk e j M a n i , okres V rá b le , so 1 1 8 h r o b m i ^ o Sil* M ic h a le , ů k rrn * '& J 81s i a v B a ijS i V lkcm ove, okres H u r b a n o v o , k to ré b u š ů u v e r e jm n i sam ostatné. P ri iÉ S '§Ěi 0 h p o h re b ís k sa p o u M lit e r é n n e z á z n a m y z p r á v y je d n o tliv ý c h u ž s p o m e n u týe h p ra c o v n ík o v a a rc h e o lo g ic k ý m a te riá l, u lo ž e n ý v d e p o z itá ři A V S A Ý v N i i r e , k to r ý bol z n o v u ^ r e v id o v a n ý a o p ís a n ý . P r á e a tv o ř i k o m p le x n ě vyh o d n o te n ie a je ro zdělená n a časť a rch e olo g ická , a n tro p o lo g ic k é , osteologickú a n a iš h t a m u í p ř ílo h y . K re s b o v é p ř í lo h y v y h o t o v ili P . S tg n k o viS o v á a V . M é s zá ro s, fotografie K . B la š k o a J . K r á l k y , f № a Ě a m ýĚ v \, M em e& k ý p ře k la d u r o b ila L . K r a m e r o v á . Z á u m o r n e m e tejto p rá c e la k u je m e pre d o vŠ e tk ým ric u U te lo v i ú s ta v u dar. A . T o č í k o f i , u v e ­ d e n ý m te ré n n y m p r a e o m ík o m i kolegom d r. E . V l č k o v i a O ■ A m b r o s o v i z a ocho tn á S p o lu p rá e u , ak o a j A . D u d i c h o v i Za p o s k y tn u tie jeho s ú k ro m n e j z b ie r k y z K a m e n i n a n a S tá d iu m a u ve re jn e n ie . , . 1 B la ž e j B e n a d ík A R C H E O L O G IC K Ý M A TERIÁ L HAft A R C H Ä O L O G IS C H E M A T E R IA L HORNÝ JATOV - TRHOVEC NAD VÁHOMI O K R lS ŠAEA HORNÝ JATOV - TRNOVÉ® NAD VÁHOM, BEZIRK ÍAEA Dve lokality. Prvá v áHa lávej terase Váhu, pri potóčku Catorna (obr. 2, 1), druhá asi 4 km na sever (Výskům S u ;Kri©glera, obr. 2, 2). Na pohrebisku v 'p d ^É ^ P rL sss^ S l^ fB l odkrytý jeden žiarový hrob halShiÉá^, vipR ipriltl hrobov velkomoravských z IX . a ročia,staromadarské hroby a hroby túry z polovice X. storočia (obr. 2,1). |pgřadi% y sa tu vyskytli aj hroby laténske. Pohrebisko Tpj Ío í I h javené rdifa S V | P odstraňovaní piesočnej duny pre novu llradsM TlHffiM nad Váhom—Tvtdo- Z v sl Lokalitäten. Die eine an der Stelle genannt « P ri auf der linken Terrasse defllFäag, beim Bache Catoma (Abb. 2,, u die 4 km nördlich (Forschungen K. K hpB % fJBro»A!i|t Am H p p i Ä l l l an der Stelle ,d l® riW ilif yiMÜl ein halletätter Brandgrab fre|ypig|ph'iii© größere Zähl vöü slawischen Gräbern aus 526 Ü 518 <£?362 0 n □501 o347 O460 ^407 o 354 o398 ° 333< 2 384 °204 o292 o 20? 0288 ^ 3 .0 <0165 0132 < ?137 Hprn^ Jatov—Tmoveo nad V&hom. 06 r. 3. P la n pohrebiska. v\ . 3§2 O87 g . id r; < % i' ^3 Abb. 3. Plan des Gräberfeldes. 5. Zlomky železnej pošvy meča s oblúkovite vy­ krojeným ústím. V homej časti zdobená prelamovaním. šířka 5 cm. Tab. I, 1; obr. 8, 1. 6. 5 hlavic železných klincov alebo nitov zo štítu. 7. Zlomok železnej drótenej spony. Zachované vinutie z 2 závitov s vonkajšou vysoko vytiahnutou tětivou. Tab. I, 6; obr. 4, 13. 8. Črepy váčšej flašovitej nádoby s plastickým pásom na hrdle (nerekonštruovatel’ná). Tab. I, 10. 9. črepy misky nerekonštruovatelné Tab. I, 7. Obr.4. Horný Jatov-Trnovec: 1 - kostrový hrob 73.2,4,6, 8, 14 - kostrový hrob 288. 3, 9 - kostrový hrob 401. 5, 7 - kostrový hrob 564. 10,12,16 - kostrový hrob 549. 11 - kostrový hrob 132.13 - kostrový hrob 111.15 - ko­ strový hrob 460. 5. Fragmente einer eisernen Schwert-Scheide mit bogenartig ausgeschnittener Mündung. Am obe­ ren Teil durchbrochene Verzierung. Breite 5 cm. Taf. I, 1; Abb. 8, 1. 6. Eiserne Nagel- oder Nietköpfe vom Schild. 7. Fragment einer Eisendrahtfibel. Erhalten zwei­ windige Spirale mit äußerer hochgezogener Sehne. Taf. I, 6; Abb. 4, 13. 8. Scherben eines größeren flaschenförmigen Ge­ fäßes mit Wulst am Halse (nicht wiederherstell­ bar). Taf. I, 10. 9. Scherben einer kleinen Schüssel nicht wieder­ herstellbar. Taf. I, 7. Abb. 4. Horný Jatov—Trnovec: 1 — Skelettgrab 78. 2, 4, 6, 8, 14 — Skelettgrab 233. З, 9 — Skelettgrab 401. 5, 7 - Skelettgrab 564. 10, 12, 16 — Skelettgrab 549. 11 — Skelettgrab 132.13 — Skelettgrab 111.15 — Skelett­ grab 460. Hrob 132 Pravděpodobně porušený kostrový hrob. Nálezová zpráva hrobu sa nezachovala. Obsah: % Zlomok železného opaska z krátkých skrútených ohniviek. DÍžka zlomku 11 cm, dížka ohniviek 2,5 cm, šířka 1,2 cm. Tab. II, 1; obr. 5, 9. 2. Železný drótený kruh, povodně uzavretý, po­ rušený hrdzou. Priemer 9,5 cm, hrúbka drótu 0,5 cm. Tab. II, 7. 3. Zlomok okrajového kovania štítu žliabkovitého tvaru. Dížka zlomku 14 cm, hrúbka 1 cm. Tab. II, 2. 4. Zlomok železnej plochej tyčinky neurčitého predmetu, na jednom konci spáť ohnutéj. Dížka 8 cm, šířka 2,2 cm, hrúbka 0,5 cm. Tab. II, 6. 5. Železný klínec s válcovitou hlavou, zdobenou na vrchu krúžkom a s plochým ohnutým hrotom. DÍžka 2 cm, priemer hlavy 1,2 cm. Obr. 4, 11. 6. Črepy neurčitej nádoby (nerekonštruovatelné). 7. Misa s přehnutým hrdlom, zdobeným plastic­ kým rebrom. Dno odsadené. Střed dna vtlačený dovnútra. Výška 9,5 cm, priemer ústia 22,5 cm. Tab. II, 11. Hrob 131 Porušený kostrový hrob (dospělý muž) v hrobovej jame 240x130x227 cm, orientovaný S—J. Obsah: črepy keramiky (3—6), zlomky železnej spony (1), 2 kostěné korálky (2), kosti z ošípanej (7). 1. Zlomky železnej drótenej spony nezretelnej konštrukcie. Tab. II, 5. 2. 2 kostěné korálky elipsovitého tvaru růžověj a bledohnedej farby s otvorom v střede. Dížka 0,7 a 0,9 cm. 3. Situlovitá vázička s maximálnym vydutím v homej polovici, so širokým hrdlom, členeným 2 plastickými prstencami. Výška 17 cm, prie­ mer ústia 19 cm. Tab. II, 17. 4. Váčšia misa s přehnutým hrdlom, ktoré je zdo­ bené plastickým pásom. Dno vtlačené do­ vnútra. Výška 11 cm, priemer ústia 26 cm. Tab. II, 13. 5. Malá kónická miska s ovaleným okrajom. Výška 4,5 cm, priemer ústia 12 cm. Tab. II, 8. 6. Crepy váčšej flašovitej nádoby s plastickým pásom na hrdle. 7. Kosti z mladéj ošípanej. Hrob 165 Kostrový hrobj porušený vojenským zákopom 18 Grab 132 Vermutlich zerstörtes Skelettgrab. Der Fundbericht blieb nicht erhalten. Inhalt: 1. Fragment eines Eisengürtels aus kurzen umge­ wundenen Gliedern. Länge des Fragmentes 11 cm, Länge der Glieder 2,5 cm, Breite 1,2 cm. Taf. II, 1; Abb. 5, 9. 2. Eisendrahtring, ursprünglich geschlossen, vom Rost zerstört. Durchmesser 9,5 cm, Dicke des Drahtes 0,5 cm. Taf. II, 7. 3. Fragment eines Randbeschlages vom Schild, rinnenförmig. Länge des Fragmentes 14 cm, Dicke 1 cm. Taf. II, 2. 4. Fragment eines flachen Eisenstäbchens von einem unbestimmten Gegenstand, an einem Ende zurückgebogen. Länge 8 cm, Breite 2,2 cm, Dicke 0,5 cm. Taf. II, 6. 5. Eiserner Nagel m it zylindrischem Kopfe, oben verziert m it einem Kreis, flacher gebogener Stift. Länge 2 cm, Durchmesser des Kopfes 1,2 cm. Abb. 4, 11. 6. Fragmente eines unbestimmten Gefäßes (nicht wiederherstellbar). 7. Schüssel mit umgebogenem Halse, verziert mit plastischer Rippe, Boden abgesetzt, Bodendelle. Höhe 9,5 cm, Mündungsdurchmesser 22,5 cm. Taf. II, 11. Grab 131 Zerstörtes Skelettgrab (erwachsener Mann) in 240 X 130x227 cm Grabgrube. Orientierung N —S. In­ halt: Keramik-Scherben (3—6), Fragmente einer Eisenfibel (1) und 2 knöcherne Perlen (2), Schweins­ knochen (7). 1. Fragmente einer Eisendrahtfibel von undeut­ lichem Schema. Taf. II, 5. 2. 2 knöcherne Perlen, elliptisch, rosenfarbig und hellbraun, m it Öffnung in der Mitte. Länge 0,7 und 0,9 cm. 3. Situlenartige kleine Vase mit oberständiger Maximalwölbung, breitem Halse durch 2 Wülste gegliedert. Höhe 17 cm, Mündungsdurchmesser 19 cm. Taf. II, 17. 4. Größere Schüssel mit umgebogenem Halse, welcher mit Wulst verziert ist, Bodendelle. Höhe 11 cm, Mündungsdurchmesser 26 cm. Taf. II, 13. 5. Kleine konische Schüssel m it Randwulst. Höhe 4,5 cm, Mündungsdurchmesser 12 cm. Taf. 11,8. 6. Scherben eines größeren flaschenförmigen Ge­ fäßes mit Wulst am Halse. 7. Knochen eines jungen Schweines. Grab 165 Skelettgrab, zerstört duck einen Schützengraben z poslednej vojný. Y hróbovej jame bola nájdená len jkdjiá (Hltá Fudská kost a črepy 3 nádob. _ Jh WHHfe situlovitá váza s kaliehovíton nožkou, s maximálnym vydutím v homej tretine a s níz­ kým. hídíotn, YázalÉSiim^pnw PppÉM CfTiyšM 42pS cm, |&KsHÍÍr f f f i í f l cm. Pokrývka ýtatfai 6,8 cm, M ilH lilflllin l. S K 2 1 1 * %' 2. jfiza. analogická s predchádzajúcou, bez po­ krývky. Tab, 1X1, 1, 3. ¥lÍS|sjjvázy s É&MMMftdnoiiá |ap3K“konštruovatePné). ffr^ jtV d a ... ", - hrob. Y híbkď 65 igp uložená nádobka (5) so jvsfihpÉS neáojálených Pudských kostí,' *iasfitfkfr nej (1), železný faub, JkŠQKalkspona (3)a zlomky dalších 2 železných spon (i), I,. Železný opasok 2 osmičkovitýeh prekrútených *№$B№sá& Jedna S ® í dlhá 49 cm, ukončená kruhovitým okom a hákovitouzáponou. íjruhá ■Umí tvoří jf óká, ktoré sá MMÉSjK W ' Í M № i DÍžka, jedaptliyjfeh ohnivíek 3 e®St, prieiner- hk W€m,hxúbka drátu fi,6em; Tab. 3. uzavrfetý kruh. Priemét .«Wim» dung und"^tt Te^viÄ' der h R H h mente 3 und 4 ßiu. . Ä, Kleine Yase mit linsenförmigem Körper 'und breiterem abgesetztem Halse. Höhe 12,5 cm, . Mündungsdurchmesser cm. Taf. II, «Jp. Ziarový hrob v híbke 65 cm. Z obsahu sa zafebpvali črepyvipp jg Srepy misky a nedopálené PudskékosS. Keramiku je velmi zl# ,®čhoviS^ takže ju nebolo možno Iliflfe Wk E>S^| 18f 1 Brandgrab i§ 6® em Tiefe. Vom Inhalt 'erhalten Scherben einer Vase, :&ä ä ®u einer kleinen SliiiRr und Leiehenbrandresto. Die Keramik ^ sehr schlecht erhalten, s© daß sie nicht wiederherstellbar war. Taf. II, 14., 16. Hrob 189 Porušený hroh Wfň&jB&SBfc pohřebného iS a t Y hrobovej jame nájdený zlomok bronzového .náramku z dvoch navzáiom stočených drotov. Hrubka drátu 0,1 cm. Grab' 189 Zerstörtes Grab mit nicht festgfestelltem Begräbnisfitüflllll der Grabgrübe ghfühden ein Fragment eines Bronzearmi’inges aus zwei ineiuändergewuadgnes Drähten. Dicke des Drahtes' 0,1 cm. Hrob 198 Grab 198 Kostrový hrob. Hrobová jaina SMIk SOX 60 cra. Skelettgrab. .Ärfti^iih'ö 0 d ^ 3 i:P|B6i'i^,i'Drientä“* 19 orientovaná Z—V, s pozostatkami kostry, nedospě­ lého individua vo velmi chatmom stave. Z obsahu sa zachovali len črepy keramiky (1) a železný krúžok (2). 1. Okrajový črep, pravděpodobně z misy, a dalšie drobné črepy. 2. Železný uzavretý krúžok. Prieire: 3,5 cm, hrúbka 0,8 cm. Tab. IV, 17. rung W —0 , mit Skelettresten eines jugendlichen Individuums in sehr schlechtem Zustande. Vom Inhalt erhalten blieben nur Keramikscherben (1) und ein kleiner Eisenring (2). 1. Randscherbe vermutlich von einer Schüssel und andere kleine Scherben. 2. Geschlossener kleiner Eisenring. Durchmesser 3.5 cm, Dicke 0,8 cm. Taf. IV, 17. Hrob 204 Grab 204 Zerstörtes Brandgrab. In 70 cm Tiefe war eine Vase (1) mit Leichenbrandresten. 1. Kleine Vase m it linsenförmigem Körper und ausladender Mündung. Am oberen und unteren Teile, des Halses mit plastischen Rippen ver­ ziert. Höhe 13,5 cm, Mündungsdurchmesser 12.5 cm. Taf. IV, 19.' Porušený žiarový hrob. V hlbke 70 cm bola váza (1) so zvyškami nedopálených Lidských kostí. 1. Malá vázička šošovkovitého tela s otvoreným ústím. Y homej a dolnej časti hrdla zdobená plastickými rebrami. Výška 13,5 cm, priemer ústia 12,5 cm. Tab. IV, 19. Hrob 207 Žiarový hrob. V hlbke 35 cm nájdená nádobka (1) so zvyškami nedopálených 1’udských kostí. 1. Malá vázička šošovkovitého tela, zdobená nad vydutím 2 rýhami. Hrdlo chýba. Výška 6 cm. Tab. IV, 12. Hrob 232 Kostrový hrob v hrobovej jame 210 X 120 X 180 cm, orientovaný SZ—JV. Kostra odrasteného individua (výška 148—152 cm) zle zachovaná, výnímočne orientovaná hlavou na SZ. Obsah: 4 bronzová spony (1—2), bronzová retiazka (3), bronzový krúžok -(4), bronzový gombík (5), 2 zlomky železného opaska (6), 1, nádobka (7). V hrobe boli zistené pozostatky dřeva. 1. 2 bronzové drótené spony sťredolaténskej konštrukcie s nízkým hladkým luěíkom. Vinutie zo 4 závitov s podvinutou tětivou, patka zdo­ bená malou profilovanou guFóčkou a priečnymi zárezmi. DÍžka 4,6 cm. Tab. IV, 7—8. 2. 2 bronzové spony analogické s predchádzajúcimi. P átka zdobená 2 malými gulóčkami. Ihly obidvoch spon odlomené. DÍžka 4,2 cm. Tab. IV, 9 -1 0 . 3. Jemná bronzová retiazka z vofne zovretých obdížnikových ohniviek. DÍžka jednotlivých ohniviek 0,4 cm. Tab. IV, 6. 4. Hladký bronzový krúžok (odliatok) kosoštvorcového prierezu. Priemer 2,3 cm, hrúbka 0,35 cm. Tab. IV, 13. 5. Plochý bronzový gombík s pologufatým uškom. Priemer doštičky gombíka 0,16 cm. Tab. IV, 14. 6. 2 zlomky železného opaska z osmičkovitých prekrútených ohniviek. Konce fragmentov za" 20 Grab 207 Brandgrab. In 35 cm Tiefe fand sich ein kleines Gefäß (1) mit Leichenbrandresten. 1. Kleine Vase m it linsenförmigem Körper, über der Wölbung m it 2 Furchen verziert. Hals feh­ lend. Höhe 6 cm. Taf. IV, 12. Grab 232 Skelettgrab in 210 x 120 X 180 cm Grabgrube, orien­ tiert NW—SO. Das Skelett eines erwachsenen Indi­ viduums (Höhe 148—152 cm) schlecht erhalten, ausnahmsweise mit dem Kopfe nordwestwärts orientiert. Inhalt: 4 Bronzefibeln (1—2), Bronze­ kettchen (3), kleiner Bronzering (4), Bronzeknopf (5), 2 Fragmente eines Eisengürtels (6) und 1 kleines Ge­ fäß (7). Im Grabe wurden Holzreste festgestellt. 1. 2 Bronzedrahtfibeln vom Mittellateneschema m it niederem glattem Bügel. Vierwindige Spi­ rale mit innerer Sehne, Fuß m it kleiner profi­ lierter Kugel und Querrillen verziert. Länge 4,6 cm. Taf. IV, 7 - 8 . 2. 2 Bronzefibeln m it den vorherigen analogisch. Fuß mit 2 kleinen Kugeln verziert. Die Nadeln beider Fibeln abgebrochen. Länge 4,2 cm. Taf. IV, 9 -1 0 . 3. Feines Bronzekettchen aus leicht zusammen­ geschlossenen rechteckigen Gliedern. Länge ein­ zelner Glieder 0,4 cm. Taf. IV, 6. 4. Glatter kleiner Bronzering (Abguß) m it rauten­ förmigem Querschnitt. Durchmesser 2,3 cm, Dicke 0,35 cm. Taf. IV, 13. 5. Flacher Bronzeknopf mit halbkugeliger Öse. Durchmesser des Knopfplättchens 0,16 cm. Taf. IV, 14. 6. 2 Fragmente eines Eisengürtels aus umge­ wundenen Achtergliedem. Die Enden der Frag- končené kruhovitými okami. DÍžka 10,5 a 6.5 cm. Tab. IV, 11. 7. Ffašovitá nádoba s uzkym kuželovitým hrdlom a otvoreným ústím. V hornej i dolnej časti hrdla zdobená plastickými pášikmi. Výška 31.5 cm, priemer ústia 11,5 cm. Tab. IV, 15. Hrob 233 Kostrový hrob v nepravidelnéj obdížnikovej jame, dížka, 190 cm, híbka 240 cm^orientácia v smere S—J s odchýlením na SZ—JV. Na dne hrobu ležala kostra, pravděpodobně na pravý bok, orientácia hlavy na JV, s pomeme bohatým inventároni. Obsah: na krku bronzová retiazka (1), na l’avej ruke bronzový a lignitový náramok (2- 3), na zápástí právej ruky bronzový orechovitý ná­ ramok (4), na nohách bronzové kruhy (5), okolo pása železný opasok (6), na pravom ramene železná spona (7), po právej straně uložené 3 nádoby v črepoch (24—26) a kostra z ošípanej (27). Okrem toho boli v hrobe ďalšie predmety: bronzový tyčinkovitý náramok (8), zlomky 2 železných kru hov (9—10), zlomky asi 6 železných spon (11—17), 3 bronzové spony (18—19), jantarový krúžok (20), zlomky želoznej ietiazky (21) a 2 bronzové krúžky (22-23). Hrobová jama bola ohraničená štvorcovou priekopou o stranách 11X 11X 10 К 10,5 m, hlbokou 145 cm a širokoú 138 cín (podobné bola ohraničená hrobová jama hrobu 362 na tomto pohrebisku). Obr. 6. Obsah hrobu zaznamenal (a neskoršie i uveřejnil) J. Filip pri komisionálnej obhliadke pohrebiska pred jeho vyzdvihnutím zo zeme, takže inventář nájdený neskoršie pri vyberaní hrobu nie jélivedený v jeho opise.2 1. Zlomky jlmnej bronzový ftiiazky z nákrčníka, z volné zovretých obdlžnikových ohniviek. DÍžka jednotlivých ohniviek 0,4 cm. Tab. V, 16;‘obr. 4, 14. 2. Hladký lignitový kruh (nezachoval sa). 3. Hladký bronzový uzavretý náramok (odliatok), na obvode strechovite hraněný,'na vnútomej strano mieme vypuklý, vo vnútri dufý.- Priemer 7,7 cm, hrubka 1,2 x l , 8 cm. Tab. У, 26. 4. Bronzový dvojdielny oíediovitý náramok z 9 pologuYatých misiek. Jedna časf s dvoma mis­ kami opatřená jazýčkami pre zapnutie. Priemer misiek 1,9 a 2,4 cm, výška 1,3 cm, priemer náramku 8 cm. Tab. Y, ж mente durch kreisförmige Ösen abgeschlossen. Länge 10,5 cm und 6,5 cm. Taf. IV, ,11^' 7. Flaschenförmiges Oefäß mit engem konischem Halse und ausladender Mündung. Am oberen und unteren Teil des Halses mit kleinen Wülsten verziert. Höhe cm* Mündungsdürchmesser 14,5 cm. Taf. IV, 15. Grab 233 Skelettgrab in ungleichmäßig rechteckiger Grube. Länge 190 cm, Tiefe 240 cm, Orientierung N —S mit Abweichung nach NW—SO. Am Boden des Grabes lag- ein Skelett, vermutlich weiblich, zur rechten Seite geneigt, Orientierung des Kopfes SO, mit verhältnismäßig reichem Inventar. Inhalt: Am Halse Bronzekettchen jSPL am linken Arm Bronzeund Lignitarmring (2—3), am rechten Handgelenk Bronzenußring (4), an den Beinen Bronzeringe (5), um den Gürtel Eisengürtel (6), auf der rechten Schulter Eisenfibel (7), zur rechten Seite lagen 3 Ge­ fäße in Scherben (24—26) und ein Schweineske­ lett (27). Außerdem wurden im Grabe weitere Ge­ genstände gefunden: bronzener Stabarmring (8), Fragmente von 2 Eisenringen (9*510), Fragmente von etwa 6 Eisenfibeln (11—17), 3 Bronzefibeln (18p*?19), ein Bernsteinring (20), Fragmente eines Eisenkettchens (21) und 2 kleine Bronzeringe (22p§23). Die Grabgrube war durch einen viereckigen Graben abgegrenzt, mit Seiten von 11x11x10x10,5 m, 145 öm tief und 138 cm breit (ähnlicherweise abge­ grenzt war die Grabgrube, von Grab 362 an diesem Gräberfelde). Abb. 6. Den Inh alt des Grabes hat J.Filip bei einer kommissionellen Besichtigung des Gräberfeldes, vor dep*? Heraushebung aus dem Boden, vermerkt (und später auch veröffentlicht),' so daß ^|as Inventar, welches später bei der Heraushebung des Grabes gefunden wurde, in dessen Beschreibung nicht angeführt ist.2 1. Fragmente eines feinen Bronzekettchens vom Halsband aus leicht zusammengeschlossenen rechteckigen Gliedern. Länge einzelner Glieder 0,4 cm. Taf. V, 16; Abb. 4, 14. 2. Glatter Lignitring (nicht erhalten). 3. Glatter geschlossener Bronzearmring (Abguß) an der Außenseite mit dachartigen Kanten, an der Innenseite leicht hervorstehend, innen hohl. Durchmesser 7,7 cm, Dicke 1,2 x 1,8 cm. Taf. V, 26. 4. Zweiteiliger bronzener Nußarmring aus 9 halb­ kugeligen Buckelm Ein zweibuekeliger Teil mit Verschluß-Zungen versehen. Durchmesser der Buckeln 1,9 und 2,4 cm, Höhe 1,3 cm, Durch­ messer des Armringes 8 cm. Taf. V, 2. 21 Obr. 5. Horný Jatov—Trnoveo nad Váhom: 1—8 — kos­ trový hrob 233. 9 — kostrový hrob 132. 10 — kostrový hrob 401. 11, 12 — kostrový hrob 460. 13 — kostrový hrob 549.14 —kostrový hrob 111. 22 ^466. 5. Horný Jatov—Trnovec nad Váhom: 1—8 — Skelettgrab 233. 9 — Skelettgrab 132. 10 — Skelettgrab 401. 11, 12 — Skelettgrab 460. 13 — Skelettgrab 549. 14 — Skelettgrab 111. 5. Zlomky bronzových nánožníkov z plechu so švom ua vnútomej straně, na povrchu členené vývalkami. Vo v m lK vyplňované hlínou. Hrubka í cm. Tab. Y, 14. 6. Zlomky železného opaska z osmičkovitých prekrútených ohniviek. DÍžka ohniviek 3 cm, hrubkft drótu 0,4—0,S á n , !Tab. V, 1; obr. 5, 'l W M ! Ohr. 6. Kresba hrobu 233. 5. Fragmente von Bronzefußringen aus Blech, mit N aht an der Innenseite, an der Oberfläche durch Buckeln gegliedert, ihnen mit Ton äusgefüllt: Dicke l a m Taf. V,:M«i J 6. Fragment eines Eisengürtels aus umgewunde­ nen Achtergliedem. Länge der Glieder 3 cm* Dicke des Drahtes 0,4 —0,6 cm. Taf. Y, 1; Abb. 5* , 1^8. Horný Jatov—Trnovec nad Váhom. 7. Velká železná drótená spona stredolaténskój * /konštrukcie. Vinutie chyba. DÍžka l f cm. Tab. V, 15. 8. Bronzový tyčinkovitý náramok s pečatidlovými koncami. Konce pravděpodobně druhotné . o h iu té cez seba. Jeden odlomený. Priemer 6,2 cm. Tab. V / 11. 9. železný náramok s lýiazným i valkami >m: obvode, veFmi narušený wKlM§|y^ neúplný. Priemer 8 cm. Tab. V, 3. 10. Zlomky železného tyčinkovitého náramku s jemnými vývalkami na obvode. Zachovaný v 5 zlomkoch. Hrúbka 0,5 cm. Tab. V, 28. 11. Zlomky železnej drňtenej spony stredolaténskej konštrukcie. DÍžka fragmentov Ю cm. Tab. V, 9. ' 12. Zlomky železnej spony, pravděpodobně stredolaténskej konštrukcie. Zachovaná časť lučíka, patky a vinutie pera. Vinutie tvoria 2 závity so spodnou tětivou. Tab. V, 4. /13. Zlomok železnej spony stredolaténskej kon­ štrukcie. Tab. V, 5. 14. Vinutie pera železnej ййопу o vaéšom poňté závitov. Tab. V, 6. Abb. 6. Zeichnung des Grabes 233. 7. Große Eisendrahtfibel vom Mittellati'heschema. Windung 'fehlend. Länge „.14 cm. Taf. V, 15. 8. Bronzener Stabhalsring mit Petschaftenden. Die Enden vermutlich sekundär übereinandergebogen, eins abgebrochen. Durchmesser 6,2 cm. % Taf. V, 11. -9. Eisenarmring - außen m it betonten kugeligen Buckeln, vom Rost sehr zerfressen, unvoll­ ständig. Durchmesser 8 cm. Taf. V, 3. 10. Fragmente eines eisernen Stabarmringes, außen m it zierlichen Buckeln. Erhalten in 5 Fragmen­ ten. Dicke 0,5 cm. Taf. V, 23. 11. Fragmente einer Eisendrahtfibel vom Mittellateneschema. Länge der Fragmente 10 cm. Taf. V, 9. 12. .Fragmente einer - Eisenfibel, vermutlich vom p :IJfiftellatgneschema. Erhalten ein Teil vom Bü* I jfel, vom Fuß und die Spiralrolle. Zweiwindige Spirale m it innerer Sehne. Taf. V, 4. 13. Fragment einer Eisenfibel vom Mittellateneschema. Taf. V, 5. 14. Spiralrolle einer Eisenfibel mit mehreren Win­ dungen. Taf. V, 6. 23 * ,1 5 . 3 zlomky železných, spon, lučík, guločka patky, vinutie a neurčité zlomky. Tab. V, 7, 8,10,13. m 3 Fragmente von Eisenfibeln, Bügel, Kugel vom Fuß, Windung und Unbestimmte. Fragmente. Taf. V, 7, 8, 10, 13. 16. Železná spona - gtrédolaténskéj konštrukcie16. Eisenfibel vom Mittellateneschema mit kurzem, s krátkým ostro lomeným lučíkom a dlhšou scharf gebrochenem Bügel und längerem, durch 2 Kugeln gegliedertem Fuß. Zweiwindige Spi­ patkou, členenou 2 gufóčkami. Vimitie tvoria rale mit äußerer Sehne. Länge 11 cm, Durch­ 2 závity s vonkajšou tětivou. DÍžka 11 cm, messer der Windung 3 cm. Taf. V, 12; Abb. 4,8. prie® » vinutia 3 cm. Tab. Y, 12; obr. 4, 8. i ,17. Yinutie železnej spony so železnou osičkou 17. Windung einer Eisenfibel mit kleiner Eisenachse in der Mitte. An die Enden der Achse sind v střede. Na koncocb osičky sú nanitované bron­ bronzene kreisförmige Unterlagen genietet. zové kruhovité podložky. DÍžka vinutia 3 cm. Länge der Windung 3 cm. 18. Bronzová spona s bubienkovitým lučíkom, zdo­ 18. Paukenfibel aus Bronze, an der Oberfläche mit Rillenverzierung, Fuß mit kleiner profilierter bená na povrchu žliabkami. Pátka s malou pro­ Kugel, leicht zum Bügel gebogen. Sechswindige filovanou guločkou, vol’ne přihnutá k lučíku. Spirale mit äußerer Sehne. Länge 3,2 cm. Taf. V, Vinutie pera tvoří 6 závitov s vonkajšou tě­ 20; Abb. 4, 2. tivou. DÍžka 3,2 cm. Tab. V, 20; obr. 4, 2. /19. 2 bronzové spony stredolaténskej konštrukcie 19. 2 Bronzefibeln vom Mittellateneschema mit hohem bogenartigem Bügel und massiver Ku­ s vysokým oblúkovitým lučíkom a masívnou gel am Fuß. Sechswindige Spirale mit äußeret guločkou na pátke. Vinutie zo 6 závitov. s von­ Sehne. Fuß abgebrochen. Länge 2,8 cm. Taf. V, kajšou tětivou. Pátka odlomená. DÍžka 2,8 cm. 18-19; Abb. 4, 4, 6. Tab V, 18- 19; obr. 4, 4, 6. 20. Jantárový krúžok kosoštvorcového prierezu, 20. Kleiner Bernsteinring mit rautenförmigem Quer­ schnitt, in 4 Teile zerbrochen. Durchmesser rozlomený na 4 časti. Priemer 3 cm, hrubka 0,5 3 cm, Dicke 0,5 und 0,7 cm. Taf: V, 25. a 0,7 cm. Tab. V, 25. 21. Zlomky železnej retiazky z okrůhlych a osmič- 21. Fragmente eines Eisenkettchens aus runden Gliedern und Achtergliedem, um welche mitten koviťých ohniviek, ovinutých v střede úzkým ein schmales Eisenband gewunden ist. Länge železným pásikóm. DÍžka ohniviék 3”cm, 1,5 cm. der Glieder 3 cm, 1,5 cm. 22. Hladký bronzový krúžok (odliatok) pologula- 22. Glatter kleiner Bronzering (Abguß) mit halb­ kugeligem Querschnitt, ungleichmäßig breit. tého prierezu, nerovnomemej šířky. Priemer Durchmesser 2,3 cm, Breite 0,55—0,65 cm. 2.3 cm, šířka 0,55—0,65 cm. Tab. V, 22. Taf. V, 22. 23. Bronzový krúžok (prsteň) válcovitého prierezu 23. Kleiner Bronzering (Fingerring) mit zylindri­ schem Querschnitt und zierlichen Buckeln an s jemnými vývalkami na obvode. Priemer der Außenseite. Durchmesser ’ 2,3 cm, Dicke 2.3 cm, hrúbka 0,3 cm. Tab. V, 17. 0,3 cm. Taf. V, 17. 24. Malá kónická miska s okrajom vtiahnutým 24. Kleine konische Schüssel mit eingezogenem Rande. Am unteren Teil mit 4 Horizontal­ dovnútra. Na spodhej časti zdobená 4 vodorov­ furchen verziert, am Boden mit konzentrischen nými rýhami, na dne koncentrickými kruhmi. Kreisen. Höhe 5. cnr^'Mündungsdurchmesser Výška 5 cm, priemer ústia 12,5 cm. Tab. V, 21. 12,5 cm. Taf. V, 21. 25. Velká dvojkónická váza so širokým otvoreným 25. Große bikonische Vase mit weit ausladender Mündung und mittelständiger Maximalwöl­ ústím, š '' maxiraálnym vydutím v strednej bung. Am Halse und über der Wölbung mit časti. Na hrdle a nad vydutím zdobená plas­ Wülsten verziert. Höhe 32,5 cm, Mündungs­ tickými pásikmi. Výška 32,5 cm, priemer ústia durchmesser 20,5 cm. Taf. V, 24. 20,5 cm. Tab. V, 24. 26. Scherben einer größeren Vase (nicht wieder­ 26. Crepy váčšej vázy (nerekonštruovatelné). herstellbar). 27. Knochen von einem jungen Schwein. 27. Kosti z mladej ošípanej. Grab 234 Hrob 234 Kostrový hrob v hróbovej jame 198x85x175 cm, Skelettgrab in 198 X 85 x 175 cm Grabgrube, Orien­ orientovaný SZ—JV. Na dne kostra neurčitého: tierung NW—SO. Am Boden Skelett eines unbe- 24 jednotlivca (výška 156 cín), nachýlená na favý bok, v kolonách a v bcdrácb inierne pokrčená, oriento­ vaná výnimočne hlavou na SZ. Obsah: na krku bronzový nákrčník (6), na zápiistí rúk bronzové náramky (1—2), na nohách bronzové nánožníky (4—5), ďalej sa našla v hrobe železná spona (7) a zlomky bronzového náramku (3). Obr. 9, 1. 1. Bronzový vývalkovitý náramok s peěatidlovými koncami, pologul’atého prierezu. Konce přeložené cez seba. Priemer 6,1 cm, šířka 0,8 ona, hrúh№ fy3M |,4 cm. Tab. IV, 1. 2. Hladký bronzový tyčinkovitý kruh oválného prierezu s pecatidlovými koncami.' Na dvoch miestach opotřebováním zoslabený. Jeden koniec odlomený. Priemer 8,5 cm, hrubka 0,4 až 0,5 cm. Tab. IV, 2. 3. Neúplný bronzový náramok šošovkovitého prie'»lěžu, rta d® ch miestach zosilnený. Priemer 6,3 cm, šířka Щ Е Д іД cm. 4. D utý bronzový náramok z plechu so švom na vnútornej straně, vyplňovaný povrazcom, na obvode zdobený trojitým i pupčekmi. Rozlo­ m eným a 2 časti. Priemer 8—8,8 cm, hrúbka cm.' Tab;IV, 4. 5. Zlomok bronzového náramku z plechu, vyplňo­ vaného vo vnútri blinou. Na obvode členený vývalkami. Priemer ca 8,4 cm, hrúbka 0,7 až 0,9 cm. Tab. IV, *3. 6. Bronzový tyčinkovitý nákrčník s manžeto­ vým profilovaným uzáverom. Priemer 14,5 cm, hrúbka 0,4 cm. Tab. TV, 5. / 7 . Železná drótená spona stredolaténskej konštrukcie s vinutím pera o 2 závitoch, váčšieho priemeru, s podvinutou tětivou. P átka spony odlomená. DÍžka 7,8 cm, priemer vinutia 2,2cm. Tab. IV, 18. Hrob m . Porušený kostrový hrob staršieho jednotlivců (výška L53 cm). Z obsahu sa zachovalo len niekolko 1’udských kostí a kosti z ošípanej. Orientácia S—J. Hrob 288 Kostrový hrob. Obrysy hroboyej jamy nezistené, híbka 127 cm, orientácia SZ—JV. Na dne kostra nedospělého muža (výška 162 cm) v polohe naznak, hlava na JV. Pozostatky kostry poměrně dobré za­ chované. Obsah: železný náramok na zá p a š|ip ra v á ruky (1), zlomky železnej spony (2), na právej straně koněa noh váza (3) a pri právej ruke zlomok čefuste ošípanej (4) a kost vtáka (5). Obr. 9, 5. stimmten Individuums (Höhe 156 cm) zur linken Seiti, geneigt, in den.Knien und Hüfte leicht zusammengeknickt, ausnahmsweise mit dem Kopfe nach NW orientiert. Inhalt: am Halse Bronzehals­ ring (6), lan den Handgelenken Bronzearmringe (1—2), an den Beinen Bronzefußringe (4—5). Ferner fand sich im .Grabe eine Eisenfibel (7) und Frag­ mente eines Bronzearmringes (3). Abb. 9, 1. 1. Bronzener, Buckelarmring m it Petschaftenden und halbkugeligem Querschnitt, Die Enden übereinandergelegt. Durchmesser 6,1 cm, Breite 0,8 cm, Dicke 0,3—0,4 cm. Taf. IV, 1. 2. Glatter Bronzestabring m it ovalem Querschnitt und Petschaftenden. An zwei Stellen infolge von Abnützung dünner geworden. Ein Ende abgebrochen. Durchmesser 8,5 cm, Dicke 0,4 bis 0,5 cm. Taf. IV, 2. 3. Unvollständiger Bronzearmring mit linsenför­ migem Querschnitt, an zwei Stellen verdickt. Durchmesser 6,3 cm, Breite 0,5- -0,8 cm. 4. Hohler Bronzeblecharmring m it N aht an der Innenseite, ausgefüllt m it einem Strick, außen verziert m it Dreiergruppen von Buckeln. In zwei Teile zerbrochen. Durchmesser 8—8,5 cm, Dicke 1-r—li,2cm. Taf. IV, 4. . 5. Fragment eines Bronzeblecharmringes, innen m it Ton ausgefüllt, außen durch Buckeln ge­ gliedert. Durchmesser cca 8,4 cm, Dicke 0,7 bis 0,9 cm. Taf. IV, 3. 6. Stabiger Bronzehalsring mit profiliertem Man­ schettenverschluß. Durchmesser 14,5 cm, Dicke 0,4 cm. Taf. IV, 5. f , Eisendrahtfibel vom Mittellatöneschema mit zweiwindiger Spirale, größerem Durchmesser und innerer Sehne, Fuß der Fibel abgebrochen. Länge 7,8 cm, Windungsdurohmesser 2,2 cm. Taf. IV, 18. Grab 2H Zerstörtes Skelettgrab eines älteren Individuums (Höhe 153 cm). Vom Inhalt nur einige Menschen­ knochen und Schweinsknochen erhalten. Orientie­ rung N —S. Grab 388 Skelettgrab. Umrisse der Grabgrube nicht fest­ gestellt, Tiefe 127 cm, Orientierung NW—SO. Am Boden jugendliches männliches Skelett (Höhe 162 cm) in Rückenlage, Kopf nach SO. Skelettreste verhältnismäßig gut erhalten. Inhalt: Eisenarm­ ring (1) am rechten Handgelenk, Fragmente einer Eisenfibel (2), auf der rechten Seite zu den Füßen eine Vase (3) und neben der rechten H and ein Schweinskiefer (4) und ein Vogelknochen (5). Abb. 9, 5. 25 1. Železný náramok pologulatého prierezu zacho­ vaný v zlomkoch. Hrúbka 0,5 a 1,3 cm. . 2. Zlomok železnej drótenej spony. Zachované vinutie o 6 závitoch a časť lučíka. 3. Váza dvoj kónického tela so zaokrúhleným vy­ dutím a širším otvoreným ústím. Na hrdle a nad vydutím zdobená dvojitými vodorovnými rýhami. Výška 23,5 cm, priemer ústia 15,5 cm. Tab. IV, 16. 4. Zlomok čeluste ošípanej. 5. Kosť vtáka velkosti jarabice. 1. Eisenarmring mit halbkugeligem Querschnitt in Fragmenten erhalten. Dicke 0,5 und 1,3 cm. 2. Fragment einer Eisendrahtfibel. Erhalten sechs­ windige Spirale und ein Teil vom Bügel. 3. Vase mit bikonischem Körper, abgerundeter Wölbung und breiterer ausladender Mündung. Am Halse und über der Wölbung mit doppelten Horizontalfurchen verziert. Höhe 23,5 cm, Mündungsdurchmesser 15,5 cm. Taf. IV, 16. 4. Fragmente vom Oberkiefer eines Schweines. 5. Vogelknochen eines etwa rebhuhngroßen Vogels. Hrob 292 Grab 292 Žiarový hrob v hlbke 65 cm. Obrysy hrobovej jamy Skelettgrab in 65 cm Tiefe. Umrisse der Grabgrube nezistené. Obsah: váza (1) s obsahom roztaveného nicht festgestellt. Inhalt: Vase (1) beinhaltend einen bronzového kruhu (2) a vedla nej železný opasok zerschmolzenen Bronzering (2) und daneben ein (3). Eisengürtel (3). 1. Flašovitá nádoba dvojkónického tela s vodo­ 1. Flaschenförmiges Gefäß mit bikonischem Kör­ rovné otvoreným ústím. Horná i spodná časť per und waagrecht ausladender Mündung. Obe­ hrdla členená plastickým pásom. Dno odsadené rer und unterer Teil des Halses durch Wulst od tela nádoby. Výška 26,5 cm, priemer ústia gegliedert. Boden vom Körper des Gefäßes 17,5 cm. Tab. VI, 11. abgesetzt. Höhe 26,5 cm, Mündungsdurchmesser 17,5 cm. Taf. VI, 11. 2. Zliatky bronzového orechovitého nánožníka 2. Verschmelzungen eines bronzenen Nuß-Fuß­ spojovaného šamierom. Zachovaná beztvará ringes durch Scharniere verbunden. Erhalten zliatina a vypálená hlinitá výplň asi z 10 poloeine unförmige Verschmelzung und ausgebrannte gulatých misiek. Priemer jednotlivých misiek tonige Ausfüllung von etwa 10 halbkugeligen 3—4 cm, výška 2,2 cm. Tab. VI, 4. Buckeln. Durchmesser einzelner Buckeln .3 bis 4 cm. Höhe 2,2 cm. Taf. VI, 4. 3. Zlomky železného opaska z osmičkovitých pre3. Fragmente eines Eisengürtels aus umgewun­ krútených ohniviek. Jedna časť ukončená kru­ denen Achtergliedem. Ein Teil durch kreis­ hovitými okami. Priemer ók 2,5 a 3,5 cm, dížka förmige Schlingen abgeschlossen. Durchmesser ohniviek 3,5 cm. Tab. VI, 1, 2, 3. der Schlingen 2,5 und 3,5 cm, Länge der Glie­ der 3,5 cm. Taf. VI, 1, 2, 3. Grab 333 Hrob 333 Porušený kostrový hrob neurčitého jednotlivca Zerstörtes Skelettgrab eines unbestimmten Indi­ v hlbke 230 cm, orientácia S—J. Obrysy hrobovej viduums in 230 cm Tiefe, Orientierung N —S, Um­ jamy nezistené. Z obsahu zachovaných niekoíko risse der Grabgrube nicht festgestellt. Vom Inhalt ludských kostí, bronzová spona (1), zlomky bronzo­ erhalten einige Menschenknochen, eine Bronzefi­ bel (1), Fragmente eines Bronzearmringes (2) und vého náramku (2) a misa v črepoch (3). eine Schüssel in Scherben (3). 1. Bronzefibel m it bogenartigem Bügel und losem 1. Bronzová spona s oblúkovitým lučíkom a vol­ Fuß, mit profilierter Kugel verziert. Das ge­ nou patkou, zdobenou profilovanou gulóěkou. triebene Ende des Fußes umklammert die Ober­ Roztepaný koniec patky obopína povrch lučíka. fläche des Bügels. Erhalten in Fragmenten, Zachovaná v zlomkoch. DÍžka asi 4 cm. Länge etwa 4 cm. Taf. VI, 9. Tab. VI, 9. 2. Fragmente eines Bronzeblecharmringes, außen 2. Zlomky bronzového náramku z plechu, zdo­ mit Dreiergruppen von Buckeln verziert. E r­ beného na povrchu trojitými pupčekmi. Za­ halten einige Fragmente. Dicke 1,2 cm. Taf. VI, chovaných niekoíko zlomkov. Hrúbka 1,2 cm. 5, 6. Tab. VI, 5, 6. 3. Konische Schüssel mit höherem geradem Halse 3. Kónická misa s vyšším rovným hrdlom a rozund ausladender Mündung. Höhe 13 cm, Mün­ tvoreným ústím. Výška 13 cm, priemer ústia dungsdurchmesser 29 cm. Taf. VI, 10. 29 cm. Tab. VI, 10. 26 Plytko pod omicou náj děných niekofko drobných nedopálených 1’udských kostí. Grab 337 Seicht unter dem Ackerboden fanden sich einige kleine Leichenbrandreste. Hrob 33T Hrob 347 Grab 347 Žiarový hrob plytko uložený pod omicou. V híbke 40 cm nájdená váza so zvýškami nedopálených fudských kostí. 1. Hmcovitá nádoba vyhotovená v ruke, s maximálnym vydutím v homej tretine výšky. Nízké roztvorené hrdlo jé členené úzkým plastickým pásom, presekávaným šikmými rýhami. Výška 26,5 cm, priemer ústia 19 cm. Tab. VI, 7. Brandgrab seicht unter dem Ackerboden liegend. In 40 cm Tiefe gefunden eine Vase mit Leichenbrandresten. 1. Topfartiges freihändiges Gefäß mit oberstän­ diger Maximalwölbung. Der niedere ausladende Hals gegliedert durch Wulst, der m it Quer­ furchen verziert ist., Höhe 26,5 cm, Mündungs­ durchmesser 19 cm. Taf. VI, 7. Hrob 354 Dětský žiarový hrob v hrobovej jame 6 0 x 6 0 x 70 cm s obsahom nedopálených ludských kostičiek a miniatúmej nádobky vyhotovenej v ruke, dvojkónického tvaru s ostrým lomom na vydutí a vál­ covitým hrdlom. Na lome vydutia zdobená 4 sy­ metricky rozloženými vodorovnými pupčekmi. Výška 5,5 cm, priemer ústia 3 cm. Tab. VI, 8. Grab 354 Brandgrab eines Kindes in 6 0 x 6 0 x 7 0 cm Grab­ grube m it Leichenbrandresten und einem freihän­ digen Miniatürgefäß von bikonischer Form, mit scharfem Umbruch an der Wölbung und zylindri­ schem Halse. Am Ümbruch verziert mit 4 sym­ metrisch verteilten waagrechten kleinen Buckeln. Höhe 5,5 cm, Mündungsdurchmesser 3 cm. Taf. VI, 8. Hrob 363 Grab 363 Skelettgrab eines Kriegers in geräumiger Grabgrube von 280x135 x 230 cm, Orientierung N —S. Skelett eines älteren Mannes (Höhe 178 cm) in üblicher Rückenlage, Kopf südwärts orientiert. Die kom­ pakte, braun gefärbte, zusammenhängende, bis 2 mm dicke Schicht am Skelett zeugt dafür, daß dieses in einer Tierhaut eingepackt war. Rings um das Grab war ein viereckiger Graben von lO x lO x 10x10,5 m. Im Grabe war ein verhältnismäßig reiches Inventar: zur rechten Seite ein Eisen­ schwert in Scheide (1) auf einem Eisengürtel (7) hängend, zur linken Seite des Schädels eine eiserne Lanzenspitze (2), Fragmente einer Eisenfibel (9), ein kleiner Bronzering (16), eine Eisenschere (4), entlang der rechten Seite Gefäßscherben (10—13) und ein beinahe ganzes Stück Schwein (14). Außerdem war im Grabe ein Vogelknochen (15). Das Skelett war mit einem Schild (3, 5, 8) zugedeckt. Abb. 7. 1. Eisenschwert m it Dom für den Schaft, vom Rost stark zerfressen. Ein Teil des Domes abge­ brochen. Länge 70 cm, Breite der Klinge 5 cm. Die eiserne Scheide des Schwertes nur zum Teil erhalten, m it herzförmigem Ortband, längs durch eine Rippe gegliedert. Taf. VII, 9, 14. 2. Eiserne blattförmige Lanzenspitze m it koni­ scher Tülle, von großem Durchmesser. B latt der Lanzenspitze vom Rost vollständig zer­ fressen. Gesamtlänge 23 cm, Tüllenlänge 8 cm, Durchmesser der Öffnung 2,3 cm. Taf. VII, 15; Abb. 8, 3. Kostrový hrob bojovníka v priestrannej hrobovej jame rozmerov 280x135x230 cm, otientácia S—J. Kostra staršieho muža (výška 178 cm) v obvyklej polohe naznak, hlava orientovaná na J.Kom paktná, na hnedo sfarbená súvislá až 2 mm hm bá vrstva na kostře nasvědčuje, že kostra bola zabalená do zvieracej kože. Okolo hrobu bola výhlbená priekopa štvorcového tvaru rozmerov 1 0 x 1 0 x 1 0 x 1 0 ,5 m. V hrobe bol pomeme bohatý inventář: po právej straně železný meč v pošvě (1), zavesený na železnom opasku (7), po 1’avej straně lebky železná kopija (2), zlomky železnej spony (9), bronzový krúžok (16), železné nožnice (4), pozdíž právej strany črepy nádob (10—13) a takmer celý kus ošípanej (14). Okrem toho bola v hrobe kost vtáka (15). Kostra bola prikrytá štítom (3, 5, 8). Obr. 7. 1. Železný meč s tm om pre rukováť, silné poškodený hrdzou. Casť trna odlomená. DÍžka 70 cm, šířka čepele 5 cm. Železná pošva meča zachovaná len čiastočne, so srdcovitým nákončím, po dížke členená rebrom. Tab. VII, 9, 14. 2. Železná listovitá kopija s kuželovitou tufajkou velkého priemeru. List kopije úplné porušený hrdzou. Celková dížka 23 cm, dížka tuTajky 8 cm, priemér otvoru 2,3 cm. Tab. VII, 15; obr. 8, 3. 3, Okrajové kovanie štítu žliabkovitého tvaru o priemere 1 cm. Tab. V jl, 8. 4. Železné jednodielne nožnice, zachované v 4 zlomkoch. Celková dlžka 17.5 cm, dížka ostria 9,5 cm, najváčšia šířka 2,5 cm. Tab. VII, 7; obr. 8, 8. 5. 8 kusov železných okrúhlych hlavic nitov o prie­ mere asi 2 cm, hrubka krčka 0,4 cm. Tab. VII, 4,10. 3. Rinnenartiger Randbeschlag vom Schild, Durch­ messer 1 cm. Taf. VII, 8. 4. Einschenkelige Eisenschere in 4 Fragmenten erhalten. Gesamtlänge 17,5 cm, Schneidenlänge 9,5 cm, Maximalbreite 2,5 cm. Taf. VII, 7; Ab. 8, 8. 5. 8 Stück runder Eisennietköpfe. Durchmesser etwa 2 cm, Dicke des Bolzens 0,4 cm. Taf. VII, 4, 10. 0 ^ t t Obr. 7. Kresba hrobu 362. Horný Jato v. 6. Bronzový krůžok oválného prierezu. Priemer D — 2,2 cín, d — 1,3 om. Tab. VII, .2. v Železný opasok z plochých krútených ohmviek. Zachovaných 5 zlomkov, z ktorých jeden je opatřený pa konboóh kruhovitým okom a hákovitou záponou. Tab. VII, 1, 3. 8. Zlomky železnej jednodielnej štítovej puklice. Rozpory nezistiterné. Tab. VII, 5. 9. Železná spona s yol’nou gufovitou patkou a oblúkovrtým lučíkom válcovitého prierezu, v stred- 28 5m Abb. f. Zeichnung des Grabes 362. 6. Kleiner Bronzering mit ovalem Querschnitt. Durchmesser D m % cm, d = 1,3 cm. Taf. VII, 2. 7. Eisengürtel aus flachen umgewundenen Glie­ dern. Erhalten in 5 Fragmenten, von denen eins an den Enden mit einer kreisförmigen Öse und Hakenverschluß versehen ist. Taf. VII, 1, 3. 8. Fragmente eines einschenkeligen Schildbügels. Ausmaße nicht feststellbar. Taf. VII, 5. 9. Eisenfibel mit losem kugeligem Fuß und bogen­ artigem Bügel mit zylindrischem Querschnitt, nej časti zhrubnutým. Vinutie a koniec patky odlomené. Dlžka spony asi 7,5 cm. Tab. VII, 11. 10. Baňatá fFašovitá nádoba s maximálnym vydu­ tím v střede, s nízkým roztvoreným hrdlom, zovretým v hornej časti masívnym plastickým prstencom. Nad vydutím zdobená jednou vodorovnou rýhou. Výška 35 cm, priemer ústia 19,5 cm. Tab. V II, 12. ' 10. 11. Crepy analogickéj nádoby (nerekonštruovatelné). 12. Situlovitá váza s maximálnym vydutím v hor­ nej tretine, s nízkým širokým hrdlom, členeným plastickým prstencom. Okraj ovalený. Obvod dna na spodnej časti rebrovite vytiahnutý. Výška 33,5 cm, priemer ústia 16,5 cm. Tab. VII, 13. 13. črepy neurčitej nádoby vyhotovénej na kruhu. Tab. VII, 6. 14. Kosti takmer z celej ošípanej. 15. Kosti z vtáka velkosti jarabice alebo bažanta. 11. Hrob 384 Kostrový hrob v hrobovej jame 250 X 100 X 100 cm, orientovaný S—J. Na dne kostra nedospelej ženy (výška 152 cm) v polohe naznak, orientácia hlavy na S. Pozostatky kostry dobré zachované. Obsah: na právej ruke bronzový náramok (1), na íavej lignitový (2), nad členkami noh bronzové kruhy (3), pri Favom ramene zlomky železnej spony (5), na hrudi bronzový krúžok (6). Okrem tohto boli nájdené dalšie zlomky 2 železných spón (4). Obr. 9,3. 1. Bronzový otvorený náramok s pečatidlovými koncami, členěnými po obvode masívnymi rebrovitými vývalkami. Priemer 7—9 cm. Tab. V III, 3. 2. Hladký lignitový kruh oválného prierezu. Prie­ mer D = 7,3—7,5 cm, d = 5,5l»5,7 cm. Tab. V III, 1. 3. Duté bronzové kruhy z plechu, zdobené na obvode trojitými pupčekmi, ktoré sú vo vnútri vyplňované hlinou. V zlomkoch. H rúbká 1 cm. 4. 2 železné drótené spony š volnou patkou. K rát­ ký oblúkovitý lučík s vinutím o 6 závitoch s vonkajšou tětivou. V zlomkoch. Dlžka asi 4 cm. 5. Zlomok železnej spony s plochým oblúkovitým lučíkom v střede rozšířeným. Vinutie zo 6 závitov s vonkajšou tětivou. Zachovaná časť lu- 12. 13. 14. 15. im mittleren Teil verdickt. Spiralwindung und Ende des Fußes abgebrochen. Länge der Fibel etwa 7,5 cm. Taf. VII, 11. Bauchiges flaschenförmiges Gefäß m it mittel­ ständiger Maximalwölbung, niederem ausla­ dendem Halse, der am oberen Teil durch einen massiven Wulst eingezogen ist. Über der Wöl­ bung verziert mit einer Horizontalfurche. Höhe 35 cm, Mündungsdurchmesser 19,5 cm. Taf. VII, 12. Scherben eines analogischen Gefäßes (nicht wiederherstellbar). Situlenartiges Gefäß m it oberständiger Maxi­ malwölbung, niederem, breitem Halse, der durch einen Wulst gegliedert ist, Randwulst, unterer Teil vom Boden außen rippenartig aus­ gezogen. Höhe 33,5 cm, Mündungsdurchmesser 16,5 cm. Taf. VII, 13. Scherben eines unbestimmten Drehscheibengefäßes. Taf. VII, 6. Knochen von einem fast ganzen Schwein. Knochen eines rebhuhn- oder fasanengroßen Vo­ gels. Grab 384 Skelettgrab in Grabgrube von 250 X 100 X 100 cm, nach N —S orientiert. Am Boden Skelett einer uner­ wachsenen Frau (Höhe 152 cm) in Rückenlage, Kopforientierung N. Skelettreste gut erhalten. In­ halt: am rechten Arm Bronzearmring (1), am linken Lignitarmring (2), über den Knöcheln Bronze­ ringe (3), bei der linken Schulter Fragmente einer Eisenfihel (5), auf der Brust kleiner Bronzering (6). Außerdem fanden sich im Grabe weitere Fragmente von 2 Eisenfibeln (4). Abb. 9, 3. 1. Offener Bronzearmring m it Petschaftenden, die außen durch massive rippenartige Buckeln ge­ gliedert sind. Durchmesser 7—9 cm. Taf. V III, 3. 2. Glatter Lignitring m it ovalem Querschnitt. Durchmesser D = 7,3—7,5 cm, d = 5,5—5,7 cm, Taf. V III, 1. 3. Hohle Bronzeblechringe außen verziert m it Dreiergruppen von kleinen Buckeln, die ihnen m it Ton ausgefüllt sind. In Fragmenten. Dicke 1 cm. 4. 2 Eisendrahtfibeln m it losem Fuß. Kurzer bo­ genartiger Bügel mit sechswindiger Spirale und äußerer Sehne. In Fragmenten. Länge etwa 4 cm. 5. Fragment einer Eisenfibel m it flachem bogen­ artigem Bügel, m itten verdickt. Sechswindige Spirale m it äußerer Sehne. Erhalten ein Teil 29 číka a polovica vinutia z pera. DÍžka zlomku 3,5 cm. 6. Bronzový krúžok (odliatok) nepravidelného oválného prierezu. Priemer D — 2,6 cm, d = 1,8 cm. Hrob 393 Porušený kostrový hrob. Hrobová jama nepravidel­ ného obdlžnikového tvaru rozmerov 210 X 120 X 150 cm, orientácia S—J , s odchýlením na SZ—JY. Y hrobe nájdehé len ostatky kostry nedospelej ženy, zvieracie kosti а піекоГко črepov keramiky vyhoto­ venéj na kruhu. Hrob 398 Porušený žiarový hrob v nepravidelnéj oválnéj jame rozmerov 150 x 96 cm, híbka 90 cm, orientácia SZ—JV. Pomeme bohatý inventář, porušený žiarom. Obsah: bronzový orechovitý náramok (1), štvorpuklicové nánožníky (2), železné nožnice (3), bronzová spona (6), zlomky dalších železných spón, železný opasok (6), váza (5), kamenný brúsok (4), zvieracie kosti a 1’udské nedopálené kosti. 1. Bronzový šesťpuklicový dvojdielny kruh spo­ jovaný šamierom, na povrchu zdobený bo­ hatou plastickou spirálovitou výzdobou. Zacho­ vaný jeden celý a časť druhého. Dutina misiek vyplňovaná hlinou. Priemer jednotlivých puklic 3 cm, výška 4 cm. Tab. V III, 4, 5. 2. Žiarom porušené štvorpuklicové bronzové ná­ nožníky spojované šamierom. Priemer misiek 4,5—6 cm, výška 3,5 cm. Tab. YTIT, 7—11. 3. Železné jednodielne nožnice velmi porušené hrdzou. Zachované v 3 zlomkoch. DÍžka zachovanej časti 16 cm. Tab. V III, 6; obr. 8, 4. 4. Plochý kamenný brúsok nepravidelného obdížnikového tvaru so stopami opotrebovania. DÍžka 7,8 cm, šířka 3,5 cm. Tab. V III, 2. 5. Nízká váza šošovkovitého tela so širokým otvoreným hrdlom. Výška 17 cm, priemer ústia 20 cm. Tab. V III, 12. -6. Bronzová spona1a opasok sa nezachovali. Hrob 401 Porušený kostrový hrob v hrobovej jame 263 X 125x160 cm, orientovanej S—J. Na dne neúplná kostra (nedospělá žena, výška 155 cm), zlomky že­ lezného opaska (1), železnej spony (2), 2 bronzové náramky (3—4), bronzová spona (5), zlomok jantáru (6), hliněná perla (7) a 4 nádoby (8—11). Obr. 9, 2. 1. Železný opasok z krátkých kruhovitých ohniviek. DÍžka článkov 1,5 cm. Tab. IX , 6, 7; obr. 5, 10. 30 vom Bügel und Hälfte der Spiralrolle. Länge des Fragmentes 3,5 cm. 6. Kleiner Bronzering (Abguß) m it ungleichmäßig ovalem Querschnitt. Durchmesser D = 2,6 cm, d = l,8 cm . Grab 393 Zerstörtes Skelettgrab. Grabgrube ungleichmäßig rechteckig von 210 X 120 X 150 cm, Orientierung N —S mit Abweichnug nach NW—SO. Im Grabe fanden sich nur Skelettreste einer unerwachsenen Frau, Tierknochen und einige Scherben von Dreh­ scheibenkeramik. Grab 398 Zerstörtes Brandgrab in ungleichmäßig ovaler Grab­ grube von 150 X 96 cm, Tiefe 90 cm, Orientierung NW—SO. Verhältnismäßig reiches Inventar von der Glut zerstört. Inhalt: Nußring aus Bronze (1), vierbuckelige Fußringe (2), Eisenschere (3), Bronze­ fibel (6), Fragmente weiterer Eisenfibeln, Eisen-' gürtel (6), Vase (5), Schleifstein (4), Tierknochen und Leichenbrandreste. 1. Sechsbuckeliger zweiteiliger Ring -durch Scharniere verbunden. An der Oberfläche reiche plastische spiralenartige Verzierung. Erhalten ein vollständiger Ring und ein Teil eines ande­ ren. Höhle der Buckeln mit Ton ausgefüllt, Durchmesser einzelner -Buckeln 3 cm, Höhe 4 cm. Taf. V III, 4, 5. 2. Von der Glut zerstörte vierbuckelige Bronze­ fußringe, durch Scharnier verbunden. Durch­ messer der Buckeln 4,5—6 cm, Höhe 3,5 cm. Taf. V III, 7 -1 1 . 3. Einschenkelige Eisenschere, vom Rost sehr zer­ fressen. Erhalten in 3 Fragmenten. Länge des erhaltenen Teiles 16 cm. Taf. V III, 6; Abb. 8, 4. 4. Flacher ungleichmäßig rechteckiger Schleifstein m it Spuren von Abwetzung. Länge 7,8 cm, Breite 3,5 cm. Taf. V III, 2. 5. Niedere Vase mit linsenförmigem Körper und breitem ausladendem Halse. Höhe 17 cm, Mündungsdurchmesser 20 cm. Taf. V III, 12. 6. Bronzefibel und Gürtel nicht erhalten. Grab 401 Zerstörtes Skelettgrab in 263x125x160 cm Grab­ grube, Orientierung N—S. Am Boden unvollständi­ ges Skelett (unerwachsene Frau, Höhe 155 cm), Fragmente einesEisengürtels(l), eiüerEisenfibel(2), 2 Bronzearmringe (3—4), Bronzefibel (5), Bemsteinfrägment (6), Tonperle (7) und 4 Gefäße (8 bis 11). Abb. 9, 2. 1. Eisengürtel aus kurzen kreisförmigen Gliedern. Länge der Glieder 1,5 cm. Taf. IX, 6, 7; Abb. 5, 10. i / m .Zlomky železnej drdtenej spony, pravděpodobně stredolatfeskej konštrukteiie,' s krátkým ostro lomeným lučík om a dlbšou patkou. Yinutie pera 'i»-- iMBSb závitoeh; priemet pera je P|BES_ *Iab. IX, 8, 9, 11; 9. 3. Tfkspfpf# IjfrfM ď líáxamok $ péeatidl©vými koncami, zdobený na obvode kmIíýffli rebEtívi- =%. Fragmente einer, Eisendrahtfibel,- ^vermutlich vom Mttellatbuftschema, m it kurzfei ^4ri£tK umgebrochenem Bügel Ufiik • lf e ||P S S Fuß. Zweiwindige ВЙШЩ, m it Durchmesser |ІКЙ« Taf. IX, 8, 9 ^ 1 . Abb. 4, 9. Jk fljllp lll Ей*<ЩіЙІІ§ m it Petschaftendeü, .außen :-~:ИШ№ЯЙ^г шф: ■|ВЙ|и*І rippenartigen Buckeln. ■І)игС:Ь іш ® ж'Й ^і^р^І*іщ , Dicke Ї^Т ии*, ї в р Priemer hrubka 9,7 cm. Tab. IX , 5. 'IX, 'W ‘ 4. Bronzový náramek z dvoch navzáj om skrúte- , 4. Bronzearmring aus ШЩЙ ineinandergewundenen D rähten m it faefeförmigen a n den ných drótov, s kruhovitými očkami na koncoch. ffinden, Dicke des Tfca&bift 0,1 чЩ« in Äagpfei.“ Hrubka dpltu 0,1. wmfc ts& Ě Ě iB § šjjí zlomkoeli TaíbTX* i. ten erhalten. Taf. IX , 3,' M Bionzováspona s buMenkwiiým lučík«m,zda- ': 5. Paukenfibel ш р Bronze, der Bügel isf außen m it , і Buckeln ¥«ВДйй® Fuß leicht zum Bügel ge* BbbP^3é|« povrchu 6 ■pupoekmi. JSáfkn/yhth© . přihnutá J| zdobená flfiJpL ■fci|fiäfc m it кІЙ Ій і Kugel , Jiihtslfedig& p a ß p P Seime. L ä n ^ gbSlkwC zM záspssir ě , vous-|J3ížka U tels ,&iř. IX , 4yobr. 4, 3. p 3 cm. Taf. IX , 4; Abh, 4^.3. 0. Nicht bearbeitetes Bernsteinfragment. Taf. IX , 3. 6.. Neopracov&pý izlbbifc janfcáru, Tab. 7. Hliněná perla ||83ttsdi®». jjlilWfc iflfýj7. Kugelige ' Tonperle, m it senkrechten Fürehen Juni,, :feas® horizontalen „IJmlauffurche v erzp fh '« lýtm rýhami "a na obvode jednop vodorovnou 8ÉÁH f f a b s JSIjjÉ* Шшякяяввя$^Ш Т Ш И М ж Д ііЙ І' 1 . Kleiner es tOBpenfönniges Ї ongefäß m it Band- 8. Menšia Sfidkovitá nádobka z bliny ÍIIPPÉÉHÉ№ wulsf, an der W ilbung mi|*j einer Horizontaloktajoin, jfg p w A j l Ě W r m r iV* hou n,®a M rfip ww..»Hp*: iliabkem,. ... furche :КЮІ a m Bande des Bodens g ^ l einer ,■ iepjet M f c - a ŠSBk.t Tab.; IX, 18., durchmesser 11 cm. Taf. IX*J.3. 9. K leis® tonnenförmiges Tongefäß init Graphit9, Malá nádobka z hliny a ÉfjtaÉÉDÉ ‘ dÖ|- ,Н^.© Г m it dühner Bippe’ verziert., H 5he 8 cm, Mün. 11 'ji^y ■ý M M Ě ifttÉBh i p mm? dungsdurchmesser 9,5 ШК. 10. И кщ ріш ііі eines Gefäßes ІМ щ ; WL MSHS|r !i l i "lík■Iim|ft| lij Tab. IX , 10. ■vdcderheüfstellbarj. Taf, IX, Ю. li^MMgriÉy3fi9p£N| sa nezachovala. ‘Eh ..Ваді yiertö Gefäß bkab nicht erhalten, . . H ríé 460 '9Шї- ‘460 Zerstörtes Skelettgrab (älterer Mann, ВЩ р 160 cm) PoruSený kostrový lasife ( ^ ^ n p | k XÉHMMS J T hibke 190 cm. Orientacia fs. 190 cm іХЖг^0©. bovej .jamy iÉ№Éɧlh& Xa dne ®Éjd«ÉBfeifeŠbiMi' der' Grabgrube undeutlich. Am Boden, fanden.a c h 1’ndsk.é kE8fti;riPlt^^^J."JhWis -ÉÍHÉP 1|ÍSíb||s3 ■вННШІЯ' ТшкйРШ #й,еЗШ ^'p p a sfe|l|^ fsíg?n ej >;piyp:|ffi^., P | mente eines Eisengürtels (,l|: und einer рішрШП vanie štítu (3), ,2 . železné spony 0r~5), bronzový nit ЙЙНЮ^рЩЧйИВЙ" Bandbes^hlag ушп щИШ Д ії {4 '' Ij^ii| Bronzeniete (6), 2 Eisen(8); 2 železné nity (7ý, železný hrot (8), železstílÉ 1 tová puklica ,(9), ip|ÉBtiÉ ppfflrfcpodňbí^^l^rtlej Й Ц Ц ‘0 |б Ü v ЩЬк ІSehild. iž č é h a m ^ I.- nádoby J ,, • ,!Щ б^^ідагвіЩ йЬ*'^й‘;=''йЛИ№- Draht­ hemd (10) und 4 Gefäße, 1. Ilktoasfair ie le^ šh o 9EHMÍ№H|j|№ ■ ' ■!■. щ ЯМ ИМ Ш і зшШ ЇЙвШ ВібЙІ langen um•gewundefflen, ІРікЬЙв^ЙШігЩй'ТеіІ- d a A . :,JIa'- { . pB№tfthrf^fcf'pwiv»k}.. Jed^: it h l zabpgenartig. Éi Xelezná jp lya .miA..a.-d&láhi^^№.yylctojie^«,., * ^ ^ ш 4 з |й І ш ж Mündung. B and und M itte áSÉlP» a IÉFm’’jffiffl/birtÍM -Au feHpL 31 pozdížnycb rebier, Sirka 6 cm. Tab. X , 1^ obr. 8, 2, S, Okrajové kovanie štítu žliabkovitého tvaru. Hrťibka Tab. X , 3. . in Form profiliert. RpÜ p 6em . Taf. X, 1; Abb. 8, 2. 3; Randbesehlag vom Schild von rinnenartiger Form. Dicket-|,4 cm. Taf. X, 3, i/Z lom ky železncj spony s vsiířaííguloffcii 4. Fragmente emer Eisenfibel m it losem kugeligem koUyVinutfepňFU o priemere ea 4 cm. Tab. ■' ЩВЩ№І& mit Durehmesser von Cea і рш* 7—S. T « ß Ä ä 7:- ^ ti 5. Zlomky leleznej spony s oblúkovitým lučíkom 5. Fragmente «йШш Eisenfibel "Sit- bogenartigem B ü g e lu n d großem kugeligem Fuß. Unvolla velkou gurovitou patkoifa Neúplná dížka 4 cm. Tab. 6. ständige Länge 4 cm. Щ кІтріЩ 6. Bronzový n its pologul’atou blavou a válcovitým . 6 . Bronzehicte m it halbkugeligem. Kopf und zyІа д в ж Ь е ж Bolzen. Der Bolzen ist in einen krčkom. Krček odsademý v ;,itvorhrán|||' , tfň, zakončený prínitovanou podložkou .kruho­ янМ И М Н J)c|№; ІЙШЙІбІІі.-. der durch eine zuvitého tvaru. DÍžka i cm, priemor hlavy 1,6 cm. І6ійеІ#1і Unterlage abgeschlossen ist. Ш а р 3 cm, Durchmesser des Nietkopfes * L6 em. ' 7. № halbkugelige Eiämniofeköpfe. Durchmesser %: Л pologiifaté hlavice ,ІеІ<||ійрйі hitov. 'ftfap lř hlavice І р a 4,7 cm, hrúbka krčka 0,5 a 0,7 cm. des Nietkopfes: 1,5 und 4,7 cm, Dicke des Bol­ zens. 0,5 und i$ f сщ8. 8. äefelili. ^ p ^ p id ä ld ЯЙІр* vermutlich vom rúéky kopije. Celková dlžka 13 cm, z toho odsaf e i e ; eines Lanzenspitzenschaftes. Gesamt­ deftý tíh 6 om, länge 13 cm, davon abgesetzter Dorn 6 cm. 9. Eisenfragmente eines .zweischenkel igen boot9. Železné zlomky dvojdielnej štítovej puklice loci-Movitého; tvaru. Вшшщу- nezistitefni. ЩШЙшш fp lW g m & i ' Ausmaße nicht festslrfibife ■ -і 10. Dva železné, hrdzou zliate chuchvalce, pravde- fit, 'fi, ш Ш ш eliö fc deft W m verschmolzene Knol­ jpH É H pí pancmrovej krtížkovej feošel®. Tab.Xj len, Vermutlich ф & einem Panzerhemd. Taf. X, 4, 5; obr. 4* 15. Abb. 4, 15. 11. Balata nádoba so falíilbe-' 11. Bauchiges flaachenförmiges Gefäß m it breite*rom fco|fi|ibem Halse, der unter der Mündung 3j|M hrdlom, ШоЬффш pod latím a-naďtffp?. dutiba plastickými pásikmi. Výška 38 und über der Wölbung m it kleinen Wülsten mer іШШ 24 cm. Tab. f c S , * . verziert ist. Höhe 38 cm, Mündungsdurchmesse^ 24. cm. Taf. X, 12. Щ Nízká dvojkónická váza. širokým aÉÉSÉvfflie- 112. Niedere bikonisebe Vase mit breitem ausladias!®» .HHbft* dfe m it schwaohem Wulst ver-lÉ W |É |^ E ě zdobeným slabým j^astfciý® pí* ’ sikom. JWika ’ЙІНИЯі “ЇМ!#* Ш А *' гіШ.ЩЬ'ДМШ-ЯщІ®! Mündungsdurchmesser Tab. X, 13. 24 cm. Taf. X, 13. J3| Malá.váziřáp.s nízkým šošovkovitým telom 13. KMnfe Väse m it niedeism linsenförmigem KörІper und hohem, leicht auslandendem, zylin­ ; hrdlom, odsadenýa od tela nádoby plastickým drischem ВЙйІ#* dtp IIHSflMMC durch einen prstencom. Střed dna vtÍač®ý dovntitra. Výška'уРШ0 1 % Bodendeüe. Höh® 14,5 cm, l^iaWd* |IÉemer .’fetia В-^бсдз" X* ІИ" eündungsäuiffitaiÄ№ l';Ä|i,:srtb. X, 9. Ж Esovite-profilovanámisa вь.ИЙЇЙміЬ fjsŠtjfflS . 24. S-förmig profilierte Schübel mit dünnem Band na hrdle. Střed dna vtlačený dovnútřa. |PÉl|p .віїь 5 Halse, • Bodendellej ■Höhe "ЇО cm, Mün10 cm, priemer úsťiá 25 cm. Tab. X , 10, dungsdurebmesfetf 25 em. Taf. X, 10. 15. Crepy wětgt {nerekoůltruovaterné).’-Tab. Ц, l | :*» 15. Scherben *K er Vase fs ih li wiederberstellbar). ■ Taf. X, Hrob 496 Grab 496 Porušený koštnavý teob v híbke 70 cm. N a i « Zcretörtes Skelettgrab in 70 cm Tiefe. Am Boden nájdené len dlhé kosti dolnýeh koněatín a ramenná gefunden nur lange Knochen dCr unteren Extremi­ kost neurčitého individua, niekořfeo d fd l^ ^ lt Mb^l täten und der Oberarmknochen eines unbestimmten a črepy neurčitej nádoby. Individuums, einige kleine Knochen und Scherben eines unbestimmten Gefäßes. >, 32 Hrob 497 Žiarový hrob v nepravidelnej obdížnikóvej jamerozmerov 180 X125 X140 cm, orientovaný na SZ—JV. Na dne uložená váza (1) a miska (2), vedl’a nej nedopálené Lidské kosti á zlomky neurčitých železnýeh predmetov. 1. Yáčšia flašovitá nádoba baňatého tela s kuželo­ vitým hrdlom. Pod ústím a v dolnej časti hrdla zdobená plastickými pásikmi. Výška 29 cm, priemer ústia 13 cm. Tab. IXі, 15. 2. Malá miska přehnutého hrdla so široko otvoreným ústím. Výška 5 cm, priemer úštia 13 cm. Tab. IX, 14. Grab 497 Brandgrab in ungleichmäßig rechteckiger Grab­ grube von 180x125X140 cm, Orientierung NW— SO. Am Boden lag eine Vase (1) und Schüssel (2), daneben Leichenbrandreste und Fragmente von unbestimmten Eisengegenständen. 1. Größeres flaschenförmiges Gefäß mit bauchigem Körper und konischem Halse. Unter der Mün­ dung und am unteren Teil des Halses mit Wül­ sten verziert. Höhe 29 cm, Mündungsdurch­ messer 13 cm. Taf. IX, 15. , :2v Kleine Schüssel mit umgebogenem Halse und weit ausladender Mündung. Höhe 5 cm, Mün­ dungsdurchmesser 13 cm. Taf. IX, 14. Hrob 501 Porušený kostrový hrob orientovaný hlavou na J. Z obsahu zachovaný plochý železný nožík (1), kamenný brúsok (2) a železná spona (3). 1. Malý železný nožík s rovným chrbtom á vy­ puklým ostřím. Rukovát odlomená. DÍžka 10,5 cm, šířka 4 cm. Tab. XI, 1. 2. Kamenný štvorhranný brúsok ku koncom zoslabený, so stopami opotrebovania. Rozměry: 12x0,9x0,8 cm. Tab. XI, 9. Železná spona duchcovskej konštrukcie s masívnym oblúkovitým lučíkom válcovitého prierezu, s velkou gulovitou patkou. Vinutie a patka odlomené. DÍžka lučíka 5 cm. Tab. XI, 2, 3, 4. Grab 501 Zerstörtes Skelettgrab mit dem Kopfe südwärts orientiert. Vom Inhalt erhalten flaches Eisenmes­ ser (1), Schleifstein (2) und Eisenfibeln (3). 1. Kleines Eisenmesser mit geradem Rücken und hervorstehender ' Schneide. Griffangel abge­ brochen. Länge 10,5 cm, Breite 4 cm. Taf. XI, 1. 2. Viereckiger Schleifstein," zu den Enden ver­ jüngt, mit Spuren von Abwetzung. Ausmaße: 12X0,9X0,8 cm. Taf. XI, 9. 3. Eisenfibel vom Duchcov-Schema. Massiver bo­ genartiger Bügel mit zylindrischem Quer­ schnitt und großem kugeligem Fuß. Spiral­ windung und Fuß abgebrochen. Länge des Bü­ gels 5 cm. "Taf. XI, 2, 3, 4. Hrob 518 Kostrový hrob v hrobovej jame 210xl25X;l00 cm, orientácia S—J. Na dne zle zachovaná kostra ne­ určitého individua (výška 166 cm) v polohe naznak, orientovaná hlavou na J. Obsah: zlomky železnej spony na lávej straně hrudě (1), bronzový krúžok na lávej ruke (2), po právej straně lebky váza (3), na úrovni právej holennej kosti črepy ďalšej vázy (4) a misky (5), na konci noh ešte jedna nádobka (6). Grab 518 Skelettgrab in 210x125x100 cm Grabgrube, Orientierung N—S. Am Boden schlecht erhaltenes Skelett eines unbestimmten Individuums (Höhe 166 cm) in Rückenlage, mit dem Kopfe südwärts orientiert. Inhalt: Fragmente einer Eisenfibel auf der linken Seite der Brust (1), Bronzering (2) än der linken Hand, zur* rechten Seite des Schädels Vase (3), in der'Ebene des rechten Schienbeines Scherben einer weiteren Vase (4) und Schüssel (5), zu den Füßen noch ein kleines Gefäß (6). 1. Fragmente einer Eisenfibel von undeutlichem Schema mit Spiralrölle von 2 cm Durchmesser. Taf. XI, 5, 6, 7. 2. Kleiner Bronzering (Abguß) m it zylindrischem Querschnitt^ -an einer Stelle verdickt. Durch­ messer 2,7 cm, Dicke 0,5 cm. Taf. XI* 12. 3; Bauchiges flaschenartiges Gefäß ohne Hals, Höhe 25 cm. Taf. XI, 14. 4. Niedere bikonische Vase mit scharfem Umbruch an der Wölbung und weit ausladendem Halse, der vom Körper abgesetzt ist. Am Bruche des 1. Zlomky železnej spony nezretelnej konštrukcie s vinutím o priemere 2 cm. Tab. XI, 5, 6, 7. 2. Bronzový krúžok (odliatok) válcovitého prierezu, na jednom 'mieste zosilnený. Ргіе’т ег 2,7 cm, hrúbka 0,5 cm. Tab. XI, 12. { 3. Baňatá flašovitá nádoba bez hrdla. Výška 25 cm. Tab. XI, 14. 4. Nízká dvojkónická váza s ostro lomeným vydu­ tím a široko otvoreným hrdlom, odsadeným od tela nádoby. Na rozhraní hrdla a vydutia 2 K eltské pohrebiská 33 zdobená plastickým pásikom. Výška 15,5 cm, priemer ústia 18,5 cm. Tab. X I, 11. Halses und der Wölbung mit Wulst verziert. Höhe 15,5 cm, Mündungsdurchmesser 18,5 cm. Taf. X I, 11. 5. Malá miska s přehnutým hrdlom a roztvoreným 5. Kleine Schüssel m it umgebogenem Halse und ústím, výška 5,5 cm, priemer ústia 13 cm. ausladender Mündung. Höhe 5,5 cm, Mündungs­ 1 Tab. X I, 8. durchmesser 13 ein. Taf. X I, 8. 6. Crepy vázy (nerekonštruovateřné). 6. Scherben einer Vase (nicht wiederherstellbar). Hrob 536 Grab 526 Porušený kostrový hrob. Hrobová jama 21 0 x 9 8 x ^Zerstörtes Skelettgrab, Grabgrube 2 1 0 x 9 8 x 80 cm, orientácia SZ—JV. Na dne dlhé kosti dol- 80 cm, Orientierung NW—SO. Am Boden lagen ných končatín, sánka, zlomky lebky a niekolko dal­ Knochen der unteren Extremitäten, Unterkiefer, ších kostí dieťaťa, zlomky železných predmetov, Schädelfragmente und einige weitere Kinder­ kamenný brúsok, jedna celá nádoba (1) a črepy knochen, Fragmente von Eisengegenständen, ein dalších dvoch nádob (2—3). Schleifstein, ein ganzes Gefäß (1) und Scherben von zwei weiteren Gefäßen (2—3). 1. Flašovitá nádoba dvojkónického tela s úzkým 1. Flaschenförmiges Gefäß m it bikonischem Kör­ hrdlom a roztvoreným ústím. V homej časti per, schmalem Halse und ausladender Mün­ hrdla a nad . vydutím zdobená plastickými dung. Am oberen Teil des Halses und über der prstencami. Výška 18,5 cm, priemer ústia Wölbung m it Wülsten verziert. Höhe 18,5 cm, 11,5 cm. Tab. X I, 13. Mündungsdurchmesser 11,5 cm. Taf. X I, 13. 2. Súdkovitá nádoba z hliny s ovaleným krajom 2. Tonnenförmiges Gefäß aus Ton m it Randwulst a jemným zvislým ryhováním. Výška 12,5 cm, und feinem Kammstrich. Höhe 12,5‘cm, Mün­ priemer ústia 14 cm. Tab. X I, 10. dungsdurchmesser 14 cm. Taf. X I, 10. 3. Crépy váčšej, pravděpodobně flašovitej nádoby ! 3. Scherben eines größeren, vermutlich flaschen­ (ner ekonštruovatelné). förmigen Gefäßes (nicht wiederherstellbar). Kamenný brúsok a železné predmety sa nezacho­ Schleifstein und Eisengegenstände nicht erhalten. vali. . Hrob 528 Grab 528 Kostrový hrob. Hrobová jama 175x122x90 cm, Skelettgrab. Grabgrube 175 X 122 X 90 cm, Orien­ orientácia S—J. Na dne kostra dospelej ženy (výška tierung N—S. Am Boden Skelett einer erwachsenen 149 cm) v polohe naznak, orientácia hlavy na J. Frau (Höhe 149 cm) in Rückenlage, Kopforien­ Obsah: pri pravom ramene váza v črepoch (1), na tierung S. Inhalt: beim rechten Arm Vase in Scher­ nohách bronzové kruhy (2), pri pravom ramene ben (1), an den Beinen Bronzeringe (2), bei der železné zlomky, pravděpodobně spony. rechten Schulter Eisenfragmente vermutlich von einer Fibel. 1. Crepy váčšej. pravděpodobně fTašovitej nádoby 1. Scherben vermutlich von einem flaschenför­ (nerekonštruovatelné). migen Gefäß (nicht wiederherstellbar). 2. Bronzové duté nánožníky z plechu so švom vo 2. Hohle Bronzeblechfußringe m it N aht an der vnútornej straně, zdobené na povrchu trojitým i inneren Seite, außen verziert mit Dreiergruppen pupčekmi. Priemer 7,5—8,5cm, hrúbka le m . von kleinen Buckeln. Durchmesser 7,5 bis Tab. X II, 2. 8,5 cm, Dicke 1 cm. Taf. X II, 2. Železné zlomky sa nezachovali. Eisenfragmente nicht erhalten. Hrob 537 Grab 537 Kostrový hrob v hrobovej jame 210 X 160 X 170 cm, Skelettgrab in 210x160x170 cm Grabgrube, orientovaný SZU^V. Hrob bojovníka (dospělý muž, Orientierung NW—SO, Kriegergrab (erwachsener výška-165 cm)'so železným mečom v pošvě po prá­ Mann, Höhe 165 cm). Zur rech ten . Seite Eisen­ vej straně (1), zaveseným na železnom opasku (2), schwert in Scheide (1) 'an einem Eisengürtel (2) prikrytý štítom (3—4). Po právej straně uložených hängend, Skelett mit Schild (3—4) zugedeckt. Zur 5 nádob- (10—14) a váčsie množstvo kostí z ošípanej rechten Seite lagen 5 Gefäße (10—14) und eine (15) a kosti z hovádzieho dobytka (16). Na lávej größere Zahl von Schweinsknochen (15) und Rinds­ ruke nájdený bronzový krúžok (5), na pravom ra­ knochen (16). An der linken Hand fand sich ein mene porušená železná spona (8). Okrem toho boli kleiner Bronzering (5), auf der rechten Schulter v hrobe zlomky dalšej železnej spony (9), železné eine zerstörte Eisenfibel (8). Außerdem waren im 'A>r. 8. Horný Jatov: 1,5 — kostrový hrob 111. 2 ■— kostrový hrob 460. 3, 8 —kostrový hrob 362. 4 — žiarový hrob 398. 6, 7 — kostrový hrob 537. 9 — hrob 549. Abb. 8. Horný Jatov. 1, 5 ^ Skelettgrab 111. 2 — Skelettgrab 460. 3, 8 — Skelettgrab 362. 4 — Brandgrab 398. 6, 7 — Skelettgrab 537. 9 —Gra-b 549. 35 nity zo štítu (6—7) a dalšie hrdzou narušené zlomky železa. 1. Železný meč v pošvě s tm ovitým výčnelkom pre rukovať, celková dížka 75 cm, šířka 5,5 cm. Pošva meča s oblúkovite vykrojeným ústím a kruhovitým nákončím. V homej časti opat­ řená závěsným uškom. Tah. X II, 18. 2. Železný opasok z dvoch skrútených drótov, ‘ velmi poškodený hrdzou. Hrubka drótu 0,7 až 0,8 cm. Tab. X II, 1, 5. 3. Jednodielna pásová puklice, zo štítu v zlomkoch. Tab. X II, 6; obr. 8, 6 - 7 . 4. Okrajové kovanie štítu žliabkovitého tvaru hrůbky 1,1—1,2 cm. Tab. X II, 7,8. 5. Bronzový krúžok, prsten (odliatok) nerovno­ měrného válcovitého prierezu. Priemer D = 3,3 cm, d =sb 1,9 cm, hrúbka 0,7 cm. 6. Zvyšky troch železných nitov s pologufatými hlavicami. Jeden zachovaný celý spozostatkami dřeva, další s válcovitým krčkom. DÍžka celého nitu 1^8 cm, priemer hlavy 1,8 cm. Tab. X II, 9ř, 10, 12,. ' , ; VI, I®Fká^,blógaratá hlavica nitu o р д в й в # 4,5cm. • Так. Х Й , ,17. 8. Mimoriadne velká železná drótená spona nezretefnej k o n s tr u k t, Žá®bovalo sa .vinutie o 4 závitoch s voiífcagffU' tětivou. Priemer 4,7 cm, hrúbka drotu asi 6,8 cm. Tab. X II, 3. 9. Železná drótená spona analogická s predchádzájúcou, menších rozměroví Zachované vinutie #;j|riemere 4 cm, -hrúbka asi’ 0,5 cm až ■ 0,6 cm. Tab. X II, 4. 101 K i l a írašovitá nádoba s kuželovitým a široko ф & Ш Ш т hrdlom. Pod ústím a nad vydutím zdobená plastickým prsfencom. Výška 25,5 cmi priemer ústia 15,5 cm. Tab. X II,, 16. Wňs& fcoká váza dvojkónické|io tela s otvoreným ástím . V hornej časti hrdla zdobená úzkým ' rebrom, nad vydutím' plastickým pásom. Výška 27,5 cm, priemer ústia 20 cm. Táb. X II, 14. 12. Fl’ašovitá pádoba s ostró profilovaným rebrom nad vydutím. Hrdlo chýba. Výška 19,5 cm. Т а к .Х і^ -ІЖ '" / 13. Malá miska so zatiahnuťýhi okrajom ústia, Ha vonkajšej straně zosilneným. Výška 5 cm, prie-mer ústia 12,5 cm. Tab. X II, 15. 36 Grabe Fragmente einer weiteren BisCnfibel (9), Eisennieten vom Schild (6—*7) und weitere vom Rost beschädigte Eisenfragmente. 1. Eisenschwert in Scheide mit domartigem Fort­ satz für den Schaft. Gesamtlänge 75 cm, Breite 5,5 cm. Scheide des Schwertes m it bogenartig ausgeschnittener Mündung und kreisförmigem Ortband. Am oberen Teil m it Tragöse ver­ sehen. Taf. X II, 18. 2. Eisengürtel aus zwei ineinandergewundenen Drähten, vom Rost sehr zerfressen. Dicke des Drahtes 0,7—0,8 cm. Taf. X II, 1, 5. 3. Einschenkeliger Bandbügel vom Schild in Fragmenten. Taf. X II, 6; Abb. 8, 6—7. 4. Rinnenartiger Randbeschlag vom Schild von 1,1—1,2 cm Dicke. Taf. X II, 7, 8. 5. Kleiner Bronzering, Fingerring (Abguß) mit * ungleichmäßig zylindrischem Querschnitt. Durchmesser D 3,3 cm, d 1,9 cm, Dicke 0,7 cm. 6. Reste von 3 Eisennieten m it halbkugeligen Köpfen. Eine vollständig erhalten m it Holz­ resten, eine andere m it zylindrischem Bolzen. Länge der ganzen Niete 1,8 cm, Durchmesser des Nietkopfes 1,8 cm. Taf. X II, 9,10,12. 7. Großer halbkugeliger Nietkopf m it 4,5 cm Durchmesser. Taf. X II, 17. 8. Außergewöhnlich große Eisendrahtfibel von “^Ädeutlichem Schema. Erhalten blieb die vierV iyindi^e Spirale mit äußerer Sehne. DurchnMKflHE cm, Dleke des Drahtes etwa 0,8 cm. ' Taf. X U , 3. 9. ilS rtjw Ä tfib e l m if der vöjlerigen analogisch, “^-von kleineren Ausmaßen. Erhalten iSpiralrolle ; _m it 4 cm Durchmesser. Dicke d e s' Drahtes etwa 0,5—0,6 AO 6 0 8 0 MIERKA vm BUDOVY p i PREKOPANÉ SONDY HROB C. 1. 2. Obr. 11. Vrstevnicový plán pohrebiska. Hurbanovo—Abadomb. vykradnuté. Okrem keltských hrobov boli na pohrebisku aj slovanské sídelné objekty (obr. 12). Ke­ ram ika zo starších nálezov pochádzajúcich vraj z Abadombu je v Podunajskom múzeu v Komárně a bola uverejnená v práci I. H u n y a d y o v e j (tab. L Y II, 13; L X III, 8; L X V III, 16; L X IX , 6; LX X X , 2; LX XX , 6; L X X X I, 2; L X X X I, 13).5 Niektoré nádoby sa cez vojnu stratili. 42 Abb. 11. Schichtungsplan des Gräberfeldes. 17 Skelettgräber und ein Brandgrab (Nr. 9) durch­ geforscht. Manche Gräber waren ausgeplündert. Außer den keltischen Gräbern sind am Gräberfelde auch slawische Siedlungsobjekte gewesen (Abb. 12). Die Keramik von den älteren Funden, die von Aba­ domb stammen sollen, ist im Donauländischen Mu­ seum in Komárno aufbewahrt und wurde in der Arbeit von £ H unyady veröffentlicht (Taf. LVII, 13; L X III, 8; L X V III, 16; L X IX , 6; LXXX, 2; LX X X , 6; L X X X I, 2; LX X X I, 13).5 Manche Ge­ fäße sind während des Krieges verloren gegangen. Obr. 12. Plán pohrebiska. Hurbanovó—Abadomb. Abb. 12. Plan des Gräberfeldes. 43 Hrob 1 Vykradnutýkostrový hrob. Vzásype hrobovej jamy, ako aj na dne v híbke 160 cm boli nájdené rózne l’udské kosti, porušená lebka, črepy misky (3) a vázovitej nádoby (1), pri hlavě bronzový nákrčník (2). 1. Nízká dvojkónická váza so širokým hrdlom a roztvoreným ústím, s ostro lomeným vydutím, střed dna vtlačený dovnútra. Výška 13,5 cm, priemer ústia 19 cm. 2. Bronzový nákrčník nezvyčajného polmesiacovitého tvaru, z hladkej tyčinky oválného prierezu so zahrotenými koncami (jeden odlomený), maximálny priemer 12,4 cm, hrubka tyčinky 0,48—0,58 cm. Tab. XV, 1. 3. Črepy misky (nerekonštruovatelné). Hrob 2 Kostra dospělého individua v obvyklej polohe na­ znak, hlava na J, v právej ruke čelusť z ošípanej (8), za hlavou železné nožnice (1), nožík (2) a oslička (3), na právej straně lebky malá súdkovitá nádobka (4), pri lávej ruke črepy dvoch nádob (5—6), na prsiach zlomky 2 železných spón (7). 1. Jednodielne železné nožnice, velmi poškodené hrdzou. Dlžka ca 19 cm, šířka 5 cm. Tab. XV, 21. 2. Železný nožík s rovným chrbtom a vypuklým ostřím, s jednostranné odsadenou třňovitou rukováťou. Dlžka 14 cm, šířka 3 cm. Tab. XV, 5; obr. 19, 5. 3. Kamenný brúsok plochého klinovitého tvaru so zaoblenými koncami. Na povrchu sú badatelné stopy opotrebovania. Rozměry 12,4 X 2,3x1,6 cm. Tab. XV, 24. 4. Súdkovitá nádobka vyhotovená na kruhu z hliny premiéšanej tuhou, zvisle ryhovaná. Na hrdle členená plytkým žliabkom. Výška 9 cm, priemer ústia 10 cm. Tab. XV, 22. 5. Flašovitá nádoba baňatého tela s roztvoreným ústím, členená na hrdle plastickým prstencom a nad vydutím tromi vodorovnými rýhami. Výška 26 cm, priemer ústia 16 cm. 6. Nízká dvojkónická váza širokého hrdla s roz­ tvoreným ústím, vydutie ostro lomené, střed dna vtlačený dovnútra. Výška 13,5 cm, priemer ústia 19 cm. Tab. XV, 27. 7. Zlomky dvoch železných drótených spón. Jedna zachovalejšia stredolaténskej konštrukcie s vý- 44 Grab 1 Ausgeplündertes Skelettgrab. In der Erdfüllung als auch am Boden der Grabgrube, 160 cm tief, wurden verschiedene Menschenknochen gefunden, ein zerstörter Schädel, Scherben einer kleinen Schüssel (3) und eines vasenartigen Gefäßes (1), beim Kopfe ein Bronzehalsring (2). 1. Niedere bikonische Vase mit breitem Halse und ausladender Mündung, scharfer Umbruch, Bo­ dendelle. Höhe 13,5 cm, Mündungsdurchmesser 19 cm. 2. Bronzehalsring von ungewohnter Halbmond­ form aus glattem Stäbchen mit ovalem Quer­ schnitt und zugespitzten Enden (ein Ende ab­ gebrochen), Maximaldurchmesser 12,4 cm, Dicke des Stäbchens 0,48—0,58 cm. Taf. XV, 1. 3. Scherben einer kleinen Schüssel (nicht wieder­ herstellbar). Grab 2 Skelett eines erwachsenen Individuums in üblicher Rückenlage, Kopf südwärts. In der rechten Hand ein Schweinskiefer (8), hinter dem Kopfe Eisen­ schere (1), kleines Messer (2) und Schleifstein (3), zur rechten Seite des Schädels kleines tonnenför­ miges Gefäß (4), neben der linken Hand Scherben von 2 Gefäßen (5—6), auf der Brust Fragmente von 2 Eisenfibeln (7). 1. Einschenkelige Eisenschere, vom Rost sehr beschädigt. Länge ca 19 cm, Breite 5 cm. Taf. XV, 21. 2. Eisenmesser mit geradem Rücken und hervor­ stehender Schneide und einseitig abgesetzter dornartiger Griffangel. Länge 14 cm, Breite 3 cm. Taf. XV, 5, Abb. 19, 5. 3. Schleifstein von flacher keilartiger Form mit abgerundeten Enden. An der Oberfläche sicht­ bare Spuren von Abnützung. Ausmaße 12,4 X 2,3 X 1,6 cm. Taf. XV, 24. 4. Tonnenförmiges kleines Drehscheibengefäß aus graphithaltigem Ton, senkrecht gefurcht. Am Halse durch eine seichte Rille gegliedert. Höhe 9 cm, Mündungsdurchmesser 10 cm. Taf. XV, 22. 5. Flaschenförmiges Gefäß mit bauchigem Körper und ausladender Mündung, am Halse durch Wulst gegliedert, über der Wölbung durch 3 waagrechte Furchen. Höhe 26 cm, Mündungs­ durchmesser 16 cm. 6. Niedere bikonische Vase mit breitem Halse und ausladender Mündung, scharfer Umbruch, Bo­ dendelle. Höhe 13,5 cm. Mündungsdurch­ messer 19 cm. Taf. XV, 27. 7. Fragmente von zwei Eisendrahtfibeln. Die eine mehr erhaltene vom Mittellateneschema, mit raznou gufóčkou na pátke. Vinutie z dvoch závitov s vonkajšou tětivou. DÍžka ca 10 cm. Tab. XV, 2. 8. CeYusť z ošípanej. Hrob 3 Bohatý, ale vykradnutý kostrový hrob. Y zásype a na dne hrobovej jamy v híbke 300 cm nájdené Fudské kosti, črepy misky (1), železný reťazový opasok (2), kresadlo (3), 4 bronzové spony (4, 6), 1 bronzová spona s prsteňom (5—9), 2 železné spony (7), 5 bronzových prsteňov (10—11), 2 bron­ zové krúžky (12), 2 železné krúžky (13), 3 korálky (14—15), pri lebke železný tyčinkovitý nákrčník (16), železná retiazka (17) a neurčiteřné zlomky že­ leza (18). L Hlbšia, esovite profilovaná miska s nízkým odsadeným dnom, zdobená na hrdle plastickým prstencom. Yýška 11 cm, priemer ústia 27 cm, priemer dna 10,5 cm. Tab. XV, 25. 2. Železný reťazový opasok zachovaný v zlomkoch, medzi ktorými sú časti z osmičkovitých prekrútených článkov dížky 3 cm s okom na konci a niekol’ko dalších zlomkov v dlžke asi 130 cm z kruhovitých ohniviek pologuíatého prierezu, vofne k sebe zovretých, priemer 2 cm, šířka 1,2 cm, hrúbka 0,3—0,4 cm, medzi nimi Sa nachádzajú časti slabšej retiazky, analogic­ ké] s predchádzajúcou, z kruhovitých ohniviek, priemer 0,7—1,8 cm, šířka 0,7 cm. Tab. XV, 7 - 9 ; obr. 13. 3. Kresadlo nepravidelného lichoběžníkového tvaru, pravděpodobně z jaspisu. Rozměry 2,5 X 2,1 X 0,8 cm. 4. 2 bronzové spony stredolaténskej konštrukcie s masívnou gulóčkou na pátke, vinutie zo 6 závitov s vonkajšou tětivou (jedna bez patky). DÍžka 37,5 cm. Tab. XV, 12, 19; obr. 15, 4. 5. Jedna bronzová spona tiež stredolaténskej kon­ štrukcie, s pologuíovitou doštičkou na pátke, ■ na povrchu plasticky členenou. DÍžka 3,6 cm. Tab. XV, 20; obr. 15, 6. 6. 2 bronzové drótené spony s nízkým pretiahnutým lučíkom, dlhšou pátkou, zdobenou len sla­ bou gulóčkou. Pátka spony svorkovite připev­ něná v prednej časti lučíka. Vinutie tvoria 2 závity s vnútornou tětivou. DÍžka 4,1 cm. Tab. XV, 17, 18; obr. 15, 3. 7. 2 železné spony s bubienkovite profilovaným lučíkom, zachované v zlomkoch. Pátka odlo­ mená. DÍžka ca 3,5 cm; obr. 14, 3, 5. betonter Kugel am Fuß. Zweiwindige Spirale m it äußerer Sehne. Länge ca 10 cm. Taf. XV, 2. 8. Schweinskiefer. Grab 3 Reiches aber ausgeplündertes Skelettgrab. In der Erdfüllung und am Boden der Grabgrube, 300 cm tief, fanden sich Menschenknochen, Scherben einer kleinen Schüssel (1), eiserner Kettengürtel (2), Schleifstein (3), 4 Bronzefibeln (4, 6), 1 Bronze­ fibel mit Ring (5—9), 2 Eisenfibeln (7), 5 Bronze­ fingerringe (10—11), 2 kleine Bronzeringe (12), 2 kleine Eisenringe (13), 3 Perlen (14—15), beim Schädel eiserner Stabhalsring (16), Eisenkettchen (17) und unbestimmbare Eisenfragmente (18). 1. Tiefere S-förmig profilierte kleine Schüssel mit niederem, abgesetztem Boden, am Halse mit Wulst verziert. Höhe 11 cm, Mündungsdurch­ messer 27 cm, Bodendurchmesser 10,5 cm. Taf. XV, 25. 2. Eiserner Kettengürtel, erhalten in Fragmenten, zwischen denen Teile von gewundenen Achter gliedem sind, 3 cm lang, m it Öse am Ende und einige weitere Fragmente in etwa 130 cm Länge aus kreisförmigen Gliedern mit halbkugeligem Querschnitt,leicht zusammengeschlossen.Durchmesser 2 cm, Breite 1,2 cm, Dicke 0,3—0,4 cm. Unter diesen befinden sich Teile eines dün­ nen Kettchens, mit der vorherigen K ette ana­ logisch, aus kreisförmigen Gliedern. Durch­ messer 0,7—1,8 cm, Breite 0,7 cm. T a f.,XV, 7 - 9 ; Abb. 13. 3. Ungleichmäßiger trapezförmiger Schleifstein, vermutlich aus Jaspis. Ausmaße 2 ,5 x 2 ,lx 0,8 cm. 4. Zwei Bronzefibeln vom Mittellateneschema mit massiver Kugel am Fuß, sechswindiger Spirale und äußerer Sehne (eine ohne Fuß). Länge 37,5 cm. Taf. XV, 12, 19; Abb. 15, 4. 5. Eine Bronzefibel ebenfalls vom Mittellatene­ schema, am Fuße mit halbkugeligem Plättchen, das an der Oberfläche plastisch gegliedert ist. Länge 3,6 cm. Taf. XV, 20; Abb. 15, 6. 6. 2 Bronzedrahtfibeln m it niederem, ausgezoge­ nem Bügel, längerem Fuß, der mit einer kleinen Kugel verziert ist. Fuß der Fibel klammerartig am Vorderteil des Bügels befestigt. Zweiwin­ dige Spirale m it innerer Sehne. Länge 4,1 cm. Taf. XV, 17, 18; Abb. 15, 3. 7. Zwei Paukenfibeln aus Eisen in Fragmenten er­ halten. Fuß abgebrochen. Länge ca 3,5 cm. Abb. 14, 3, 5. 8. Zlomky z lučíka železnej drótenej spony so zvyškom připoj enej patky. 9. Bronzový prsten navlečený na bronzovéj spone z plochej tyčinky so zoslabenými koricami a spi­ rálovité spáť stočenými. Na obvode zdobený rýhou ukončenou krúžkami. Priemer 2,4 cm, šířka 0,3 cm, hrubka 0,15 cm. Tab. XV, 16; obr. 15, 2. 10. 4 bronzové prstene rovnakého druhu ohnuté do tvaru V. Hrúbka drótu 0,15—0,25 cm. Tab. XV, 3; obr. 15, 1. 11. 1 bronzový krúžok (prsten) s koncami cez seba přeloženými. Priemer 2,5 cm, priemer drótu 0,2 cm. Tab. XV, 4, obr. 15, 1. 8. Fragment vom Bügel einer Eisendrahtfibel mit dem Reste des befestigten Fußes. 9. Bronzering aufgesetzt auf flachstabige Bron­ zefibel mit verjüngten und spiralartig zurück­ gedrehten Enden. Außen verziert m it Furche, die durch kleine Kreise abgeschlossen ist. Durchmesser 2,4 cm, Breite 0,3 cm, Dicke 0,15 cm. Taf. XV, 16; Abb. 15, 2. 10. 4 gleichartige Bronzeringe V-förmig gebogen. Dicke des Drahtes 0,15—0,25 cm. Taf. XV, 3; Abb. 15, 1. 11. Ein Bronzering (Fingerring) mit übereinander­ geschlagenen Enden. Durchmesser 2,5 cm, Querschnitt des Drahtes 0,2 cm. Taf. XV, 4; Abb. 15, 1. 12. 2 bronzové drótené krúžky otvorené. Priemer 12. 2 Bronzedrahtringe, offen. Durchmesser 1 und 1 a 1,3 cm. Tab. XV, 13, 15; obr. 15, 1. 1.3 cm. Taf. XV, 13, 15; Abb. 15, 1. 13. 2 železné drótené krúžky v zlomkoch. Priemer 13. 2 Eisendrähtringe in Fragmenten. Durchmes­ ca 3,3 Cm. Tab. XV, 10. ser ca 3,3 cm. Taf. XV, 10. 14. 1 bledožltý korálok zo skloyitej pasty, zdobený 14. 1 blaßgelbe Perle aus glasiger Paste, außen m it na obvode 3 modrofialovými očkami. Priemer 3 blauvioletten Augen verziert. Durchmesser 1,3 cm. Tab. XV, 26; obr. 17, 8. 1.3 cm. Taf. XV, 26; Abb. 17, 8. 15. 2 hliněné korálky bez výzdoby. Priemer 1,2 15. 2 Tonperlen ohne Verzierung. Durchmesser a 1,5 cm. Tab. XV, 23; obr. 17,8. 1,2 und 1,5 cm. Taf. XV, 23; Abb. 17, 8. 16. 1 železný tyčinkovitý nákrčník s guFovite zo- 16. Ein stabiger Eisenhalsring mit kugelig verdick­ silnenými koncami. Zachoval sa len v zlomkoch. ten Enden. Erhalten nur in Fragmenten. Priemer ca 13 cm, hrúbka tyčinky 0,9 cm. Durchmesser ca 13 cm, Dicke des Stäbchens Tab. XV, 11. 0,9 cm. Taf. XV, 11. 17. Železná retiazka z krátkých kruhovitých ohni- 17. Eisenkettchen aus kurzen kreisförmigen, leicht viek volné k sebe zovretých, dvojakej vefkosti, zusammengeschlossenen Gliedern von zweierlei priemer 1,5 a 0,7 cm. Na jednom zlomku tenšej Größe. Durchmesser 1,5 und 0,7 cm. An einem retiazky je bronzový závesok. Tab. XV, 6, 9. Fragment des dünneren Kettchens ist ein Bron­ zeanhänger. Taf. XV, 6, 9. 18. 9 kusov železných guločkovitých zlomkov s vý- 18. 9 eiserne kugelige Fragmente m it Fortsätzen čnelkami na dve strany, pravděpodobně z ná­ auf zwei Seiten, vermutlich von einem Arm­ ramku. Povrch gulóčok je zdobený jamkami. ring. Oberfläche der Kugeln m it Grübchen ver­ Priemer guíóčky 1,7—1,9 cm. Tab. XV, 14. ziert. Durchmesser der Kugel 1,7—1,9 cm. Taf. XV, 14. Grab 5 Hrob 5 Kostra dospělého muža (výška 177 cm) v híbke Skelett eines erwachsenen Mannes (Höhe 177 cm), 310 cm v polohe naznak, orientovaná hlavou na J. 310 cm tief, in Rückenlage, mit dem Kopfe süd­ Lebka porušená, drobné kosti strávené zemou. Pri wärts orientiert. Schädel zerstört, kleine Knochen pravom pleci 2 kopije (1—2), pri pravom lakti že­ von der Erde verzehrt. Bei der rechten Schulter 2 lezný nóž (3) a pod ním válcovitý hrot z rúčky Lanzenspitzen (1—2), beim rechten Ellenbogen ein kopije (4), na prsiách železná spona (5), při nohách Eisenmesser (3) und darunter eine zylindrische na právej straně črepy keramiky (6). Spitze vom Schaft einer Lanzenspitze (4), auf der Brust eine Eisenfibel (5), zur rechten Seite der Füße Keramikscherben (6). 1. Železná kopija s podlhovastým listovitým hro­ 1. Eiserne Lanzenspitze m it länglicher Blattspitze, tem, členeným pozdlžnym rebrom. Celková durch eine Längsrippe gegliedert. Gesamtlänge dížka 30,8 cm, šířka 5,3 cm, priemer tufajky 30.8 cm, Breite 5,3 cm, Tüllendurchmesser 2,8 cm. Tab. XVI, 7. 2.8 cm. Taf. XVI, 7. 2. Železná kopija analogická s predchádzajúcou. 2. Eiserne Lanzenspitze mit der vorherigen ana- 46 Obr, 13. Kresby zlomkov železného reťazovélio opaska Abb. 13. Zeichnungen der Fragmente des eisernen Kettenz kostrového hrobu 3. gürtels aus Skelettgrab 3. Hurbanovo—Abadomb. Celková dížka 28,7 cm, šířka 5,1 cm, priemer tulajky 2,2 cm. Tab. XVI, 8. 3. Železný nóž mieme zahnutý, s klinovite vytiahnutým plochým třňom pre rukováť, so zvyškom nitu na boku. Celková dížka 24,1 cm, šířka 3,5 cm. Tab. XVI, 9; obr. 19,7. 4. Železný válcovitý hrot rúčky kopije s odsadeným třňom. Dížka 10,5 cm. Tab. XVI, 10. 5. Železná drótená spona zachovaná v zlomkoeh, asi stredolaténskej konštrukcie. Na patke je slabé guíóčkovité zosilnenie. 6. Miska v črepoch s plastickým prstencom v hornej polovici, nezachovala sa. 3. 4. 5. 6. logisch. Gesamtlänge 28,7 cm, Breite 5,1 cm, Tüllendurchmesser 2,2 cm. Taf. XVI, 8. Leicht gebogenes Eisenmesser m it keilartig aus­ gezogenem flachem D om für die Griffangel und m it N ietrest an der Seite. Gesamtlänge 24,1 cm, Breite 3.5 cm. Taf. XVI, 9; Abb. 19, 7. Eiserne zylindrische Spitze vom Schaft einer Lanzenspitze m it abgesetztem Dorn. Länge 10,5 cm. Taf. XVI, 10. Eisendrahtfibel in Fragmenten erhalten, ver­ mutlich vom Mittellatfeneschema. Am Fuß ist eine schwache kugelige Verdickung. Kleine Schüssel in Scherben m it oberständigem W ulst, nicht erhalten. Hrob 6 Grab 6 Kostra dospělého individua v hlbke 260 cm v. obvyklej polohe, hlava na J . Chudobný inventář pozostával len zo žebzného tyčinkovitého náram ku s koncami preloieiým i cez seba. Náramok je roz­ lomený na dva kasy. Priemer 6,2 cm, hrúbka ty ­ činky 0,4 cm. Tab. XVI, 2. Skelett eines erwachsenen Individuums, 260 cm tief, in üblicher Lage, Kopf südwärts. Das dürftige Inventar bestand nur aus einem stabigen Eisen­ armring m it übereinandergeschlagenen Enden. Der Armring ist in zwei Stücke zerbrochen. Durchmes­ ser 6,2 cm, Dicke des Stäbchens 0,4 cm. Taf. X V I, 2. 47 Hrob 7 Kostra nedospělého individua (dížka 70 cm) v híbke 260 cm, výnimočne orientovaná hlavou na S. Kost­ rový materiál zle zachovaný. Chudobný inventář pozostáva zo železnej drótenej' spony na hrudi (1) a malej vázičky na právej straně (2). 1. Dlhšia železná drótená spona s nízkým lučíkom so slabým gul’óčkovitým zosilnením patky, pripevnenej v prednej časti lučíka. Vinutie tvoria 2 závity so spodnou tětivou. Dížka 9,5 cm. Tab. XYI, 4; obr. 14, 1. 2. Malá vázička sivěj farby, šošovkovitého tela, s kuželovitým hrdlom a roztvoreným ústím. Na spodněj časti členená 2 vodorovnými rý­ hami, střed dna vtlačený dovnútra. Výška 8 cm, priemer ústia 10,5 cm. Tab. XVI, 12Hrob 8 Zle zachovaná kostra v híbke 820 cm, orientovaná hlavou na J. Inventář tvoří jedna železná spona na lávej straně lebky a druhá pri lávej ruke (1), bron­ zový a lignitový náramok na lavom predlaktí (2, 3), 3 nádoby na pravej: straně (4—6) a tamtiež kosti z hovadzieho dobytka (7). 1. 1 železná drótená spona stredolaténskej konštrukcie, s dlhšou hladkou patkou bez zosilnenia. Vinutie z 2 závitov so spodnou tětivou. Zachovaná v zlomkoch. Dížka ca 9 cm. Tab. XVI, 5, 6; obr. 14, 6. 2. Bronzový uzavretý kruh z hladkej tyčinky, hruběj 0,35—0,6 cm, priemer náramku 8,3 až 8,6 cm. Tab. XVI, 1. 3. Lignitový náramok hrůbky 0,8 X 1 cm, priemer 9 ,1 -9 ,3 cm. Tab. XVI, 3. 4. Malá dvojkónická váza vyhotovená na kruhu z hliny premiešanej tuhou. Hrdlo členené plas­ tickým prstencom, ústie roztvorené, dno odsadené. »Výška 9 cm, priemer ústia 9,5 cm. Tab. XVI, 11. 5. Baňatá váza vyššieho kuželovitého hrdla, zdo­ beného 2 vodorovnými rýhami a na 4 proti1’ahlých stranách skupinami 3 sústredných krúžkov. Výška 20 cm, priemer ústia 15,5 cm. Tab. XVI, 14. 6. Malá ěiema, starostlivo modelovaná vázička šošovkovitého tela, s vyšším kuželovitým hrdlom a roztvoreným ústím. V ,hornej časti vydutia členená širším plastickým prstencom. Výška 14,5 cm, priemer ústia 14,5 cm. Tab. XVI, 13. 7. Kosti z hovadzieho dobytka. 48 Grab 7 Skelett eines jugendlichen Individuums (Länge 70 cm) in 260 cm Tiefe, ausnahmsweise mit dem Kopf nordwärts orientiert. Skelettmaterial schlecht erhalten. Das dürftige Inventar besteht aus einer Eisendrahtfibel auf der Brust (1) und einer kleinen Vase zur rechten Seite (2). 1. Längere Eisendrahtfibel mit niederem Bügel und schwacher kugeliger Verdickung des Fußes, der an den Vorderteil des Bügels angebracht >: ist. Zweiwindige Spirale m it innerer Sehne, Länge 9,5 cm. Taf. XVI, 4; Abb. 14, 1. 2. Kleine Vase von grauer Farbe m it linsenförmi­ gem Körper, konischem Halse und ausladender Mündung. Am unteren Teil gegliedert durch 2 waagrechte Furchen, Bodendelle. Höhe 8 cm, Mündungsdurchmesser 10,5 cm. Taf. XVI, 12. Grab 8 Schlecht erhaltenes Skelett in 320 cm Tiefe, mit dem Kopf südwärts orientiert. Das Inventar be­ steht aus einer Eisenfibel zur linken Seite des Schä­ dels und einer zur rechten Hand (1), einem ßronzeund Lignitarmring am linken,. Vorderarm (2, 3), 3 Gefäßen zur rechten Seite (4—6) und Rindsknochen (7) ebendort. 1. 1 Eisendrahtfibel vom Mittellateneschema mit längerem glattem Fuß ohne Verdickung. Zweiwindige Spirale mit innerer Sehne. E r­ halten in Fragmenten. Länge ca 9 cm. Taf. XVI, 5, 6; Abb. 14, 6. 2. Geschlossener Bronzering aus glattem, 0,35 bis 0,6 cm dickem Stäbchen. Durchmesser des Armringes 8,3—8,6 cm. Taf. XVI, 1. 3. Lignitarmring 0,8x1 cm dick, Durchmesser 9,1—9,3 cm. Taf. XVI, 3. 4. Kleine bikonische Drehscheibenvase aus gra­ phithaltigem Ton. Hals durch Wulst gegliedert, Mündung ausladend, Boden abgesetzt. Höhe 9 cm, Mündungsdurchmesser 9,5 cm. Taf. XVI, 11. 5. Bauchige Vase m it höherem konischem Halse, der mit zwei waagrechten Furchen und an 4 gegenüberstehenden Seiten mit Gruppen von je 3 konzentrischen Kreisen verziert ist. Höhe 20 cm, Mündungsdurchmesser 15,5 cm. Taf. XVI, 14. 6. Kleine schwarze, sorgfältig modellierte Vase mit linsenförmigem Körper, höherem koni­ schem Halse und ausladender Mündung. Am oberen Teil der Wölbung durch breiteren Wulst gegliedert. Höhe 14,5 cm, ; Mündungsdurch­ messer 14,5 cm. Taf. XVI, 13. 7. Rindsknochen. Hrob 9 Jediný žiarový hrob. V híbké 140 cm bola uložená váza (1) s obsahom prepálených železných (2, 4 až 7) a bronzových predmetov (3, 8—9). Kosti neboli nájdené. 1. Malá vázička hnedej farby so širším, vodorovné roztvoreným ústím, střed dna vtlačný dovnútra. Výška 7 cm, priemer ústia 9,5 cmTab. XV II, 19. 2. Železná retiazka zo 4 prameňov, spojených stře­ dovým bronzovým krúžkom. Dva pramene ukončujú kosoštvorcové plechové závěsy, jeden krúžok neuzavretý a na štvrtom konci je bron­ zová hákóvitá zápona. DÍžka jednotlivých častí 7, 9, 9,5 a 15 cm. DÍžka ohniviek 0,8 cm, šířka 0,7 cm, priemer středového krúžku 1,5—1,7 cm, hrúbka 0,2 cm. Tab. X V II, 7; obr. 15, 20. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Grab 9 Das einzige Brandgrab. 140 cm tief lag eine Vase (1), beinhaltend durchbrannte Eisen- (2, 4—7) und Bronzegegenstände (3, 8—9). Knochen wurden nicht gefunden. 1. Kleine Vase von brauner Farbe mit breiterer, waagrecht ausladender Mündung, Bodendelle. Höhe 7 cm, Mündungsdurchmesser 9,5 cm. Taf. XVII, 19. 2. Eisenkettchen aus 4 Strähnen, verbunden durch Mittehing aus Bronze. Zwei Strähne sind durch rautenförmige Blechanhänger abgeschlossen, ein Ring nicht geschlossen und am vierten Ende ist ein bronzener Hakenverschluß. Länge der einzelnen Teile 7, 9, 9,5 und 15 cm. Länge der Glieder 0,8 cm, Breite 0,7 cm, Durchmesser des Mittelringes 1,5—1,7 cm, Dicke 0,2 cm. Taf. XV II, 7; Abb. 15, 20. 3. 2 Bronzefibeln vom Mittellatfeneschema mit 2 stredolaténske bronzové spony s hladkou glattem Fuß, dessen Ende um den Bügel ge­ patkou, ktorej koniec je ovinutý okolo lučíka dreht ist und zugleich eine kurze Querspirale a súčasne tvoří krátku priečnu špirálku. DÍžka bildet.Länge 3,7cm.Taf. X V II,2, 3; Abb. 15,5. 3,7 cm. Tab. XVII, 2, 3; obr. 15, 5. 4. Eisenfibel vom Mittellateneschema m it einer Železná spona stredolaténskej konštrukcie s jed­ Kugel am Fuß und einer anderen an der Stelle nou gufóčkou na pátke a druhou v mieste prider Befestigung zum Bügel. Die Spiralwindung pojenia k lučíku. Vinutie spony je porušené. ist zerstört. Länge 6,8 cm. Taf. XVII, 15; Abb. DÍžka 6,8 cm. Tab. XVII, 15; obr. 15, 9. 15,9. 5. 2 Eisenfibeln m it der vorherigen analogisch. 2 železné spony analogické s predchádzajúcou. Taf. XVII, 1, 4; Abb. 15, 7, 10. Tab. XVII, 1, 4; obr. 15, 7, 10. 6. Fragmente von 2 weiteren Eisenfibeln vom Zlomky dalších 2 železných spón stredolaténskej Mittellateneschema, m it kugeliger Verdickung konštrukcie s guFóčkovitým zosilnením patky. des Fußes. Taf. XVII, 6, 8 - 9 , 11, 13, 17; Tab. XV II, 6, 8 -9 ,1 1 ,1 3 ,1 7 ; obr. 15,8,11,13, Abb. 15, 8, 11, 13, 14, 12, 16. 14, 12, 16. 7. 3 Fragmente eines glatten eisernen Stabringes. 3 zlomky hladkého železného tyčinkovitého Dicke 0 ,2 5 -3 0 cm. Taf. X V lI, 10, 12, 14; kruhu. Hrúbka 0,25—0,30 cm. Tab. XVII, 10, Abb. 15, 17, 19. 12, 14; obr. 15, 17, 19. 8. 4 Fragmente von etwa 2 Bronzedrahtringen, 4 zlomky asi 2 drótených bronzových krúžkov, vermutlich Fingerringen. Dicke 0,25—0,30 cm. pravděpodobně prsteňov. Hrúbka 0,25—0,30 cm. Taf. XVII, 16; Abb. 15, 18, 21, 22. Tab. XV II, 16; obr. 15, 18, 21, 22. 9. Gegossener Bronzering von ungleichmäßiger Bronzový liaty krúžok nepravidelného tvaru Form, außen mit zylinderartigem Fortsatz. s válcovitým výčnelkom na obvode. Priemer Durchmesser 3,2 cm, Dicke 0,5 cm. Taf. XVII, 3,2 cm, hrúbka 0,5 cm. Tab. XVII, 5; obr. 15, 22. 5; Abb. 15, 22. Hrob 1 9 Grab 10 Kostra nedospělého individua v híbke 95 cm, ori­ entovaná hlavou na J. Pozostatky kostry slabo zachované. Obsah hrobu tvořila len železná spona (1). Skelett eines jugendlichen Individuums in 95 cm Tiefe, mit dem Kopfe südwärts orientiert. Skelett­ reste schwach erhalten. Den Grabinhalt bildete nur eine Eisenfibel (1). 1. Eisendrahtfibel-vom Mittellateneschema mit längerem, glattem Fuß, an der Stelle der Be­ festigung kugelig verdickt. Erhalten in Frag­ menten. Länge 13 cm. Taf. XV II, 23; Abb. 14,7. 1. Železná drotená spona stredolaténskej konštrukcie. s dlhšou hladkou patkou, v mieste pripojenia guFovite zosilnená. Zachovaná v zlomkoch. DÍžka 13 cm. Tab. XVII, 23; obr. 14, 7. 4 Keit sfcé p o h r e b i s k á 49 Hrob И Vykradnutý kostrový.hrob. V híbke. 220—4Í90 cm nájdené 1’udské kosti a črepy nádoby (1). Grab 11 Ausgeplündertes Skelettgrab. • 200—290 cm tief wurden Menschenknochen und Scherben eines Ge­ fäßes (1) gefunden. 1. Váčšia sudovitá nádoba, vyhotovená na kruhu z bliny premiešaněj tuhou, zvisle ryhovaná. Hrdlo tvoří hlbší žliabok pod ústím. V stěnách nádoby otvory so zvyškami železných drótov. Výška A5,5em, priemer - ústia ’ 18 cm. Tab. XVII, 22. 1. Größeres tonnenförmiges Drehscheibengefäß aus graphithaltigem Ton, mit Kammstrich. Den Hals bildet eine tiefere'Rille unter 4m Mün­ dung. In den Wandteilen des Gefäßes sind Löcher mit Eisendrahtresten. Höhe . 15,5 cm, Mündungsdurchmesser 18 cm. Taf. XVII, 22. Hrob 12 Kostra dospělého individua v híbke 257 cm, ob­ vyklá poloha, hlava na J, pravá ruka přeložená cez pás. Pri lavom ramene uložená miska (1), na konci lávej nohy váza (2), na pravom lakti kamenný brúsok (3) a železný nožík (4), na prsiach železná spona (5). 1. Hlbšia dvoj kónická miska s mieme otvoreným ústím. Výška 8,5 ещ, priemer ústia 14 cm. Tab. XVII, 24. Situlovitá váza na. štíhlej nóžke, maximálně vydutie v homej tretine výšky, široké hrdlo člehlbšoú ěyjtou, okraj ovalený, dno odsadené. Výška 14 cm, priemer ústia 13 cm. Tab. XVII, 25. 3. Kamenný brúsok obdížnikového tvaru, s otvorom ' na konci. Rozměry 14,9x3,2x1,2 cm. Tab. XVII, 21. 4. Železný nožík p mieme přehnutým chrbtom, vypuklým ostřím a s krátkým třňom pre rukoк Я р У Н Н dížka 13 cmP:imáximálna šířka 4,3 cm, hrúbka 0,24 cm. Tab. XVII, 20; obr. 19, 5. Dlhšia železná drótená spona s vinutím o 2 zá­ vitech so spodnou tětivou, zachovaná v zlomkoch, pravděpodobně s připojenou patkou. Tab. XVÍI, 18. Hrob 13 Vykradnutý hrob zachovaný len čiastočne. V híbke 300 cm áájdeňé Iudské kosti, črepy keramiky (1) a zlomky železnej spony (2). Na kostiach boli stopy zeléúi| patiny po bronzovom inventáři. Obr. 14, 2. 1. Vačšia fl’ašovitá nádoba baňatého tela s kuže­ lovitým hrdlom a široko roztvoreným ústím. V hornej a dohřej časti hrdla zdobená plastic­ kým pásom. Výška 29,5 cm, priemer ústia . 15 cm. Tab. XVIII, 18. 2. Železná drótená spona s připojenou patkou. Dížka 12 cm. Tab. X V III, l - 4. 50 ff Ä к р р ш Grab 12 . Skelett eines erwachsenen Individuums in 257 cm ,Tief^:übliche Lage, Kopf südwärts# xechter Arm über den Gürtel gelegt. Beim linken Arm lag eine kleine Schüssel (1), zum,linken Fuß eine Vase (2), am rechten Ellenbogen ein Schleifstein (3) und Eisenmesser (4), auf der Brust Eisenfibel (5). 1. Tiefere bikonische kleine Schüssel mit mäßig ausladendem Rande. Höhe 8,5 cm, Mündungs­ durchmesser 14 cm. Taf. XVII, 24. 2. Situlenartige Vase auf schlanken Fuß, Maximal­ wölbung am oberen Drittel der Höhe, der weite Hals durch tiefere Furche gegliedert, Rand­ wulst, Boden abgesetzt. Höhe 44,era. Mündungs­ durchmesser 13 cm. Taf. XVII, 25. 3. Rechteckiger Schleifetein mit Öffnung am Ende. Ausmaße: 14,9x3,2x1,2 cm. Taf. XVII, 21. 4. Eisenmesser mit leicht geschwungenem Rücken, hervorstehender Schneide und kurzem Dorn für den Griff. Gesamtlänge 13 cm, Maximalbreite 4,3 cm, Dicke 0,24 cm. Taf. XVII, §jp|,: Abb. 19,9. 5. Längere Eisendrahtfibel mit zweiwindiger Spi­ rale und innerer Sehne, erhalten in Fragmenten, wahrscheinlich mit angeschlossenem Fuß. Taf. XVII, 18. Grab 13 Ausgeplündertes Grab nur teilweise erhalten. 300 cm tief fanden sich Menschenknochen, Kera­ mikscherben (1) und Fragmente einer Eisenfibel (2). An den Knochen waren Spuren von grüner Patina vom Bronzeinventar. Abb. 14, 2. 1; Größeres flaschenfömiiges Gefäß mit bauchigem Körper, konischem Halse und weit ausladender Mündung. Am oberen und unteren Ted des Halses m it Wulst verziert. Höhe 29,5 cm, Mün­ dungsdurchmesser 15 cm. Taf. XVIII, 18. 2. Eisendrahtfibelmit angeschlossenem Fuß. Länge 12 cm. Taf. X V III, 1 » 4 . Hrob 14 Vykradnutý kostrový hrob v híbke 290 cm. Zelená patina na kostiach svědčí o bronzovom inventáři. Medzi kosťami nájdené len črepy, misky, vyhotovenej na kruhu. Hrob 15 Vykradnutý hrob s čiastočne zachovanou kostrou v híbke 260 cm. Z obsahu nájdené len črepy misky (1) a rozlámaná železná spona (2). 1. Miska s přehnutým hrdlom a široko otvoreným ústím. Na hrdle a nad dnom zdobená 2 vodo­ rovnými rýhami. Výška 9,5 cm, priemer ústia 23 cm. Tab. X V III, 13. 2. Železná drótená spona, pravděpodobně s při­ pojenou patkou, opatřenou malou guFóčkou. Vinutie zo 4 závitov s vonkajšou tětivou. Za­ chovaná v zlomkoch. Grab 14 Ausgeplündertes Skelettgrab 290 cm tief. Die grüne Patina an den Knochen zeugt vom Bronzeinventar. Unter den Knochen nur Scherben einer kleinen Drehscheibenschüssel gefunden. Grab 15 Ausgeplündertes Grab mit teilweise erhaltenem Ske­ lett in 260 cm Tiefe. Vom Inhalt fanden sich nur Scherben einer kleinen Schüssel (1) und eine zer­ brochene Eisenfibel (2). 1. Kleine Schüssel mit umgebogenem Halse und weit auslandender Mündung. Am Halse und über dem Boden mit 2 waagrechten Furchen verziert. Höhe 9,5 cm, Mündungsdurchmesser 23 cm. Taf. X V III, 13. 2. Eisendrahtfibel vermutlich m it angeschlossenem Fuß, der mit einer kleinen Kugel versehen ist. Vierwindige Spirale mit äußerer Sehne. Erhal­ ten in Fragmenten. V/N h u b 17.6 — kostrový hrob 8. 7 — kostrový hrob 10. Abb. 14. Hurbanovo—Abadomb: 1 — Skelettgrab 7. 2 — Skelettgrab 13. 3, 5 — Skelettgrab 3. 4, 8 — Skelett­ grab 17. 6 — Skelettgrab 8. 7 — Skelettgrab 10. Hrob 1C Dobře zachované kostrový hrob nedospělého indi­ vidua v híbke 210 cm, v obvyklej polohe naznak, orientovaný hlavou na J. Pri právej ruke a na hrudi Grab 16 Gut erhaltenes Skelettgrab eines jugendlichen Indi­ viduums in 210 cm Tiefe, übliche Rückenlage, Kopf südwärts orientiert. Zur rechten Hand und auf der CSr-14. Hnrbanovo—Abadomb: 1 —kostrový hrob 7. 2 — lamtmý hrob 13. 3, 5 — kostrový hrob 3. 4,8 —kostrový 51 T fW *^ fcWílWNijf^y po obidvoch stranách lebky JBÍ jednom hlinenom korálku (3), po právej straně f Pásovitá nádoba (4) a črepy misky. f5). Pod kolenajnia cez holenné kostí boli pcdožeiié zvierats^ kosti K Pod kostrou bolnájdenýešíe železný && tený krúžok (6) a železný dutý plechový krúžok (7). 1. Železná ^psatt s^g®|JolaÉfcwfaf§&opštrukcft P„ kábkym m W s^ Š ^ tE L lučikom. a 4w(p4. patkou. Vinutie tvoría 4 závity s vonkajšoa. tětivou.. Koínee pStky odlomený. Dížka Sjliam. Tab. "XVIII, 6. & Vinutie železnej spony ánálogiekej s predchádzaýúeou. 4k Hladké hliněné korálky svejapj farBýr Priemer 1,6—1,7 cm, hrubka 0,9 -cm. Tab.;XVIII, 7. 4. FlMovita nádoba’ dvoj kónického těla »úzkým krdlúttťa široko roztvorenýte. ústím. Na hrdle zdobená plýtkými rýhami. Výška 9,5 cm, prie­ mer ústia 7 cm. Tab: XVIfl^ 15. ’ yloaq gy {nerekonštruovatelílé}, Brust fanden зв^ІНйИм ^itent|i^ifehädeb.|i|i»tel^|m rlb'|^piK -.rei& ^j^. sie ф й й : . # und»&J^flÄ,. :Ш В ’к ЬІймй; ВсЬДрвІ НІМУ Ц ц J ljiltt lind ■ rpi*y über dlfe';ІМ ш М іЙ war eil Т ш кщ Д в» jp» lögt (8 ). Enter äem Skelett wurde noch ein Eisen­ drahtring (6) und 4 t li> hfc,3iÄ S fcÄ pn|;' (7) gefunden, hM i t g » !Щрв und тЦй&№ріШ$еІЩяЕ* m "ШШШІ Spirale mltiBußerer щяшік ÄSSt des ,J i ü I . Spiralwindung einer Eisenfibeig mit der v « 4 t herigen analogisßh, *üfc Шп Ьв8ш |||6І^, Durchmesser 1,6—*|,7 efti, Dicke 0,9 cm. Taf. XVIII, 7. 4L Flasehpnförmiges f i i H mit bikonischem KSm "T№¥' engem ffisSfäf S Ä ЧЙЙРШтШшЩШ ШВИ* dung. Am Halse mit айИіІШ Furchen wogpek Höhe 9,5em, Miindungsdurchmesscr 7 cm. « Taf. XVIII, 16. fb Scherben einer kleinen А Й Н ІІ flicht Швсі®#4' ' і herstellbar). 6. Železný krúžok ytílpfeitéhb-I^MÁlý^tfkíf po­ rušený ||p ii№ ISesfajUjT Mj&vpjB sm , hróbka drotu 0,5 cm. Tab. XVÍII, 9. . 7. Dutý železný krúžok pravdepodobníe z opaska. Priemer '2,6 cm, hrubka 1,1 fijg ppenáér' otvom 0,5 cm. Tabte XVHÍ, 16. .8. Zvieraciékostí % ošípanej. ш zylindrischem Quertehrtitt, f « Rost igstittli, beschädigt. Durchmesser 1,8 lik 2,3 cm, Dicke des Drahtes0,5cm. Tafl, XVIII, 9. ix Hohler kleiner Eisenring, vermutlieh 4ш і р іс tel, Durchmesser 2,6 cm, Dicke 1,1 crii, D;^ A S; messer der Öffnung 0,5 cm, Taf. XVIII, 16, 8. Tierknochen vom Schwein. Grcib 17 Porušený kostrový hrob. V hlbke 250 cm nájdené prehádzané kosti a medzi nimi zvyšky SS, spon (1—2) a črepy nádoby (3). Hrob bol druhotné zavalený rozmemýíÉ k&meifom. stí Zlomky železnej spony s oblňko||-3p |É M ^ |P P H a .lS H ff guločkou na voPncj ./|>BIÍHk. IhWÉe. Jsi» 6 ■ H jj||p£| vonkajšou tě­ tivou. DÍžka spony asi 8 cm, priemer vinutia 2 cm. Tab. XVIII, 10—lS^iobr. 14, % 8. ZerfpBMS Skelettgrab. 250 cm tief fanden ЙЙЙІВР' einandergeworfene Knochen und unter diesen Reste von 2 Bisenfiheln (І—Щ und Scherben eines (3). Auf dag feab war sekundär ein grober Stein pplfat« I, Fragmente einer ЙарпЙУІ mit я а У Ь ф ь bo­ genförmigem Bügel und gröberer Xkgel am » l* p Fuß. SechiÄEd^P SjÄmIc mit äußerer ’ Selpe. Länge der ISbfl etwa 8 cm, Windungs­ durchmesser 2 cm. T at XVIII, 10—12; AJ0n 14, ’v 4 B , " 2. Zlorpky železnej spony % váčším vinutím. Tab. XVTIT, 8. 3. Vazoýitá, nadoba šixokéhp válcovitého hrdla ; s roztvoreným. ústím, Ivojkómcké telo "šostrým s* lomom na. vydutí. -p|ptíÉíi$ časť hrdla SgyBiil. plastickým prsteneom, dno odsadené. r1 P c m , priemél ůštia 23 em, Tab. XVIIř, 11* 52 1. Fragmente einer Eisenfibel mit größerer Win­ dung. Taf. XVIII, 8. 3. Vasenartiges Gefäß mit breiten, йуІіпгМшЬЗД. und ausladender Mündung, Mkonischer КоГрегіЕЙ Іііі^й^ Umbruch an deK':^ eiB n|g. ь vї ■Unterer Teil des Halses durch 'Vflflijl Boden abgesefezt. Höhe 17 щ Mündungs­ durchmesser 23 cm. Taf. XVIII, 17, Hrob 18 Grab 18 Porušený žiarový (?) hrob v híbke 140 cm. V hrobe bolo nájdených niekofko kostí, nádobka (1), korálok (2) a bronzový krúžok (3). 1. Kónická nádobka hnetená v ruke. Povrch hrubý, tehlovej farby. Výška 8,5 cm, priemer ' ústia 9,5 cm. Tah. X V IÍI, 14. 2. Korálok tvaru sploštenej gulóčky zo sklovitej hmoty, svetlomodrý, s bledozelenými krúžkami. Priemer 1,6 cm, výška 1 cm. Tab. X V III, 5. Zerstörtes Brandgrab (?) in 140 cm Tiefe. Im Grabé fanden sich einige Knochen, ein kleines Gefäß (1), eine Perle (2) und ein kleiner Bronzering (3). 3. Bronzový krúžok (odliatok) oválného prierezu. Stvorhranný vydratý otvor. Priemer 2,8 cm. Tab. X V III, 19. O je d i n ě lé n á l e z y 1. Vinutie velkej železnej spony z 8 závitov s vonkajšou tětivou. Priemer 1,7—2 cm, dlžka 3 cm. 2. Vinutie dalších 2 železných spón s vinutím o 2 závitoch so spodnou tětivou, silné porušené hrdzou. 3. Vysoký oblúkovitý lučík pologulatého prierezu zo spony duchcovskej konštrukcie. Dlžka 5,2 cm. 4. Železná drótená spona s dlhším vinutím a gul’ovitou patkou. Zachovala sa v zlomkoch. 5. Gulovitá patka železnej spony, silné porušenej hrdzou. Nádoby zo starších nálezov z pohrebiska, zakúpené roku 1936 od Š. Kostolányiho z Hurbanova, ulo­ žené t. č. v Podunajskom múzeu v Komárně: 1. Nízká váza baňatého tela s otvoreným ústím, zdobená na hrdle vodorovným pásikom. Výška 10 cm, priemer ústia 13 cm. Inv. č. 1-157 (H u n y a d y o v á , LX VIII, 16). Tab. X IX , 2. 2. Menšia vázička so širokým kuželovitým hrdlom, ostro lomená na vydutí. Výška 8 cm, priemer ústia 8,5 cm. Inv. č. 1-161. Tab. XIX, 8. 3. Nízká dvojkónická váza so širším kuželovitým hrdlom, odsadeným od tela nádoby. Výška 15 cm, priemer ústia 18 cm. Inv. č. 1-164. Tab. X IX , 1. 4. Situlovitá váza s maximálnym vydutím v homej tretine výšky. Nízké hrdlo členené plastickým pásikom, vydutie zdobené 2 vo­ dorovnými rýhami. Dno odsadené. Výška 19 cm, priemer ústia 13 cm. Inv. č. 1-162 (H u n y a d y o v á , L X III, 8). Tab. X IX , 4. 1. Kleines bikonisches freihändiges Gefäß. Ober­ fläche grob, ziegelfarbig. Höhe 8,5 cm, Mün­ dungsdurchmesser 9,5 cm. Taf. X V III, 14. 2. Kleine Perle von Form einer abgeflachten K u­ gel, aus glasiger Masse, hellblau mit kleinen hellgrünen Kreisen. Durchmesser 1,6 cm, Höhe 1 cm. Taf. X V III, 5. 3. Klemer Bronzering (Abguß) m it ovalem Quer­ schnitt. Viereckige abgewetzte Öffnung. Durch­ messer 2,8 cm. Taf. X V III, 19. E in z e lfu n d e 1. Spiralrolle einer großen Eisenfibel aus 8 Win­ dungen mit äußerer Sehne. Durchmesser 1,7 bis 2 cm, Länge 3 cm. 2. Windung von 2 weiteren Eisenfibeln mit zwei­ windiger Spirale und innerer Sehne, vom Rost stark zerfressen. 3. Hoher bogenartiger Bügel m it halbkugeligem Querschnitt von einer Fibel vom DuchcovSchema. Länge 5,2 cm. 4. Eisendrahtfibel mit längerer Windung und kugeligem Fuß. Erhalten in Fragmenten. 5. Kugeliger Fuß einer vom Rost stark zerfresse­ nen Eisenfibel. Gefäße von den älteren Funden vom Gräberfeld, erkauft *im Jahre 1936 von S. Kostolányi aus Hurbanovo, zur Zeit aufbewahrt im Donauländi­ schen Museum in Komárno: 1. Niedere Vase mit bauchigem Körper und aus­ ladender Mündung, am Halse mit waagrechtem Band verziert. Höhe 10 cm, Mündungsdurch­ messer 13 cm. Inv.-Nr. 1-157 (H u n y a d y , LXVIII, 16). Taf. X IX , 2. 2. Kleinere Vase m it breitem, konischem Halse, an der Wölbung mit scharfem Umbruch. Höhe 8 cm, Mündungsdurchmesser 8,5 cm. Inv.Nr. 1-161. Taf. X IX, 8. 3. Niedere bikonische Vase m it breiterem koni­ schem Halse, vom Körper des Gefäßes abge­ setzt. Höhe 15 cm, Mündungsdurchmesser 18cm. Inv.-Nr. 1-164. Taf. X IX , 1. 4. Situlenartige Vase mit Maximalwölbung im obe­ ren D rittel der Höhe. Niederer Hals gegliedert durch Wulst, Wölbung mit 2 waagrechten F ur­ chen verziert, Boden abgesetzt. Höhe 19 cm, Mündungsdurchmesser 13 cm. Inv.-Nr. 1-162 (H u n y a d y L X III, 8). Taf. X IX , 4. 53 54 5. Malá baňatá vázička s vyšším štíhlým hrdlom, zdobeným plastickým vodorovným pásikom. Yýška 20 cm, priemer ústia 13 cm. Inv. č.> 1-185 (H u n y a d y o v á , LXXXI, 2). Tab. X IX, 5. 6. Dvoj kónická váza s oblým vydutím a širším hrdlom. Y homej časti hrdla a nad vydutím zdobená plastickými pásikmi. Výška 23 cm, priemer ústia 18 cm. Inv. č. 1-160 (H u n y a d y ­ ová, LXXX, 6). Tab. X IX , 3. 7. 8. 9. 10. 5. Kleine bauchige Vase mit höherem schlankem Halse, verziert mit waagrechtem Wulst. Höhe 20 cm, Mündungsdurchmesser 13 cm. Inv.-Nr. 1-185 (H u n y a d y , LXXXI, 2). Taf. X IX , 5. 6. Bikonische Vase mit gerundeter Wölbung und breiterem Halse. Am oberen Teil des Halses und über der Wölbung mit kleinen Wülsten verziert. Höhe 23 cm, Mündungsdurchmesser 18 cm. Inv.-Nr. 1-160 (H u n y a d y , LXXX, 6). Taf. X IX , 3. 7. Vase mit der vorherigen analogisch. Höhe Váza analogická s predchádzajúcou. Výška 18,5 cm, Mündungsdurchmesser 12cm. Inv.-Nr. 18,5 cm, priemer ústia 12 cm. Inv. č. 1-162. 1-162. Taf. X IX , 6. Tab. X IX , 6. 8. Vase m it der vorherigen analogisch. Höhe Váza analogická s predchádzajúcimi. Výška 22 cm, Mündungsdurchmesser 17 cm. Inv.-Nr. 22 cm, priemer ústia 17 cm. Inv. č. 1-186 1-186 (H u n y a d y , LXXX, 2). Taf. X IX , 9. (H u n y a d y o v á , LXXX, 2). Tab. X IX , 9. Spodná časť pravděpodobně flašovitej nádoby 9. Unterer Teil eines vermutlich flaschenförmigen Gefäßes mit abgesetztem Boden. Bodendurch­ s odsadeným dnom. Priemer dna 13 cm. Inv. messer 13 cm. Inv.-Nr. 1-441. č. 1-441. Malá baňatá vázička s lievikovite otvoreným 10. Kleine bauchige Vase mit trichterartig aus­ ladender Mündung. Über der Wölbung durch ústím. Nad vydutím členená hlbšou rýhou. tiefere Furche gegliedert. Höhe 13 cm, Mün­ Výška 13 cm, priemer ústia 13 cm. Inv. č. 1-143. dungsdurchmesser 13 cm. Inv.-Nr. 1-143. Taf. Tab. X IX , 7. X IX , 7. HURBANOVO — BACHEROV MAJER Výskům pohrebiska urobený roku 1952—1953. Celkom bolo preskúmaných 13 hrobov s jednotným kostrovým pohřebným rítom, s orientáciou hro­ bových jám S—J, kostra hlavou na J , len výnimočne hlavou na S (hrob 9). Obr. 16. Die Forschungen am Gräberfelde wurden in den Jahren 1952—1953 durchgeführt. Im ganzen wur­ den 13 Gräber durchgeforscht, mit einheitlichem Skelett-Begräbnisritus, Orientierung der Grab­ gruben N —S, Skelett mit dem Kopfe südwärts nur ausnahmsweise nordwärts — (Grab 9). Abb. 16. Grab. 1 Kostrový hrob odkrytý v pokusnej sondě roku 1951. Skelettgrab, freigelegt in einer Probesonde im Jahre Obrysy hrobovej jamy boli nezřetelné, orientácia 1951. Die Umrisse der Grabgrube waren undeutlich, S—J . Na právej ruke bol nájdený bronzový ná- Orientierung N —S. Am rechten Arm gefunden ein nunok (1), na prsiach bronzová spona (2), pri páse Bronzearmring (1), auf der Brust eine Bronzefi­ zlomok železného neurčiteTného predmetu (3) a po bel (2), beim Gürtel ein Fragment eines eisernen unbestimmbaren Gegenstandes (3) und zur rechten právej straně bola uložená váza (4). Seite war eine Vase gelegt (4). 1. Bronzový tyčinkovitý náramok s pečatidlo- 1. Stabiger Bronzearmring m it Petschaftenden, tťbsí koucami, zdobenými plastickým omamentom. die m it plastischem Ornament verziert sind. Durchmesser 6,6 cm, Dicke des Stäbchens Priemer 6,6 cm, hrúbka tyčinky 0,5 cm. Tab. X X . 1; obr. 17,11. 0,5 cm. Taf. XX, 1; Abb. 17, 11. i . Bronzová spona s hladkým oblúkovitým lučí2. Bronzefibel m it glattem bogenartigem Bügel kom a dlháou volnou patkou, s malou profilo­ und längerem losem Fuß mit kleiner profilierter Kugel. An der Stelle des Nadelhalters mit klei­ vanou gulóčkou. V mieste zachycovača zdobená nen Querrillen verziert. Ein Teil der Spiral­ malými priečnymi rýhami. Casť vinutia odlo­ windung abgebrochen. Länge 3,5 cm. Taf. XX, 2. mená- Dílka 3,5 cm. Tab. XX, 2. Hrob 1 55 3. Zlomok pravděpodobně železnej zápony z opaska s odtlačkom jemnej tkaniny. 4. Nízká fFašovitá nádoba dvojkónického tela s kuželovitým hrdlom a lievikovite otvoreným ústím, na hrdle zdobená plastickým prstencom, nad vydutím 2 skupinami kružnic. Výška 15 cm, priemer ústia 13 cm. Tab. XX, 10. Hrob £ Kostrový hrob bojovníka v hrobovej jame 250 X 150 cm v hlbke 200 cm, orientovaný S—J, hlava na J. Po právej straně uložený železný meč v pošvě (1), pod ním 2 bronzové krúžky (2), na Favom ra­ mene železný nóž (3) a kamenný brúsok (4), na Favej ruke železný prsteň (5). Na pravom kolene bola nájdená železná štítová puklica (6), po právej straně kostry črepy keramiky (8—11), kosti z ošípanej (12) a husi (13). Okrem toho nájdené železné okrajové kovanie štítu (7). 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 3. Fragment vermutlich von einem eisernen fla­ chen Verschluß vom Gürtel mit Abdrücken eines feinen Gewebes. 4. Niederes flaschenförmiges Gefäß m it bikonischem Körper, konischem Halse und trichterar­ tig ausladender Mündung, am Halse mit Wulst verziert, über der Wölbung mit 2 Gruppen von Kreisen. Höhe 15 cm, Mündungsdurchmesser 13 cm. Taf. XX, 10. Grab £ Skelettgrab eines Kriegers in 250 X 150 cm Grab­ grabe, 200 cm tief, Orientierung N —S, Kopf süd­ wärts. Zur rechten Seite lag ein Eisenschwert in Scheide (1), unter diesem 2 kleine Bronzeringe (2), am linken Arm ein Eisenmesser, (3) und Schleif­ stein (4), an der linken H and ein Eisenring (5), am rechten Knie fand sich ein eiserner Schildbügel (6), zur rechten Seite des Skelettes Keramikscherben (8—11), Schweins- (12) und Gänseknochen (13). Außerdem war im Grabe ein eiserner Randbeschlag vom Schild (7). 1. Eisernes Schwert m it dornartigem Schaft und Železný meč s tfňovitou rukováťou a ohnutou verbogener Parierstange, vom Rost stark be­ priečkou, silné poškodený hrdzou. Celková schädigt. Gesamtlänge 78 cm, davon Griffangel dížka 78 cm, z toho rukováť 12 cm, maximálna 12 cm, Maximalbreite der Klinge 6 cm. šířka čepele 6 cm. Eiserne Schwertscheide m it ausgeschnittener Železná pošva meča s vykrojeným ústím a srdMündungundherzförmigverbreitertem Ortband. covite rozšířeným nákončím. V homej časti Am oberen Teile Tragöse, deren unterer Teil opatřená závěsným uškom, v dolnej časti rebrorippenartig verlängert ist (Länge der Ose 12 cm). vite predíženým (dlžka uška 12 cm). Maxi­ Maximalbreite der Scheide 7 cm. Abb. 19, 1. málna šířka pošvy 7 cm. Obr. 19, 1. 2 duté diskovité krúžky z bronzového plechu - 2. 2 hohle scheibenartige Ringe aus Bronzeblech m it kleiner Öffnung in der Mitte. D = 3,3 cm, s malým otvorom v střede. D mm 3,3 cm, d d — 0,6 cm, Dicke 0,8 cm. Taf. XX, 4, 5; 0,6 cm, hrúbká 0,8 cm. Tab. XX, 4, 5. 3. Eisenmesser mit hervorstehender Schneide, Železný nóž s vypuklým ostřím. Rukováť od­ Griff abgebrochen. Länge 16 cm, Breite 4 cm. lomená. Dlžka 16 cm, šířka 4 cm. Tab. XX, 6. Taf. XX, 6; Abb. 19, 6. obr. 19, 6. Kamenný brúsok s otvororii na konci. Rozměry , 4. Schleifstein mit Öffnung am Ende. Ausmaße 15,5x3,1x1,2 cm. Taf. XX, 13. 15,5x3,1x1,2 cm. Tab. XX, 13. Železný prsteň válcovitého prierezu. Priemer 5. Eisenring m it zylindrischem Querschnitt. Durch­ messer 3,3 cm, Breite 1,2 cm, Dicke 0,6 cm. 3,3 cm, šířka 1,2 cm, hrúbka 0,6 cm. Tab. Taf. XX, 9. XX, 9. 6. Eiserner zweiteiliger Schildbügel mit massiven Železná dvojdielna štítová puklica s masívhalbkugeligen Nietköpfen. Länge 8,6 cm, Breite nymi pologuFatými hlavicami nitov. DÍžka 7 cm. Taf. XX, 7, 8. 8.6 cm, šířka 7 cm. Tab. XX, 7, 8. 7. Fragmente eines Randbeschlages vom Schild, Zlomky okrajového kovania štítu žliabkovitého rinnenartige Form, m it Quereinschnitten ver­ tvaru, zdobeného priečnymi zárezmi. Dížka ziert. Länge 8,7 cm, Breite 1,8 cm. Taf. XX, 3. 8.7 cm, šířka 1,8 cm. Tab. XX, 3. 8. Vase mit bikonischem Körper, mittelständige Váza dvojkónického tela s maximálnym vy­ Maximalwölbung, weit ausladende Mündung, dutím v strednej časti, so široko otvoreným Am oberen und unteren Halsteil mit Wülsten ústím, V homej a dolnej časti hrdla zdobená verziert. Höhe 33 cm, Mündungsdurchmesser plastickými prstencami. Výška 33 cm, priemer 30 cm. Taf. XX, 11. ústia 30 cm. Tab. XX, 11. 57 9. Dvojkónická váza so široko otvoreným ústím, na hrdle členená širokým plastickým prstencom, nad vydutím hlbšou rýhou. Výška 23,5 cm, .priemer ústia 18,5 cm. Tab. XX, 14. . 10. Fíašovitá nádoba s oblým vydutím a široko otvoreným ústím. Na hrdle a nad vydutím členená plastickými rebrami. Dno odsadené od tela nádoby. Výška 29,5 cm, priemer ústia 20 cm. Tab. XX, 12. 11. Crepy vačšej nádoby (nerekonštruovatelné). 12. Kosti z ošípanej. 13. Kosti z husi. Hrob 3 Kostrový hrob. Hrobová jama 240x130 cm, hlbka 190 cm, orientácia SfeJ;, kostra hlavou na J. (Ne­ dospělý jednotlivec mužského pohlavia.) Na právej ruke boli nájdené 2 železné kruhy (1), pri pravom ramene 1 železná spona (2), vedla pravého lakťa druhá železná spona (3), vpravo od lebky železná kopija (4), na tej istej straně pri nohách 4 nádoby (5—8). 1. 2 železné tyčinkovité kruhy s koncami k sebe ohnutými, silné narušené hrdzou, priemer 5,8 až 7,2 cm, 6,4^*7,7 cm. Tab. XXI, 1, 4. 2. Železná spona s vysokým oblúkovitým lučíkom, dlhšou, pravděpodobně volnou patkou a váčšou gulóčkou. Vinutie zo 4 závitov s vonkajšou ‘ tětivou. Vel’mi porušená hrdzou. DÍžka 8,2 cm Tab. XXI, 2, 3; obr. 18, 1. 3. Zlomky železnej spony. Zachovala sa len časť lučíka. Tab. XXI, 6. 4. Železná listovitá kopija s úzkým štíhlým listom, členeným po dlžke rebrom. DÍžka 40 cm, z toho tuíajka 12 cm, šířka listu 3,2 cm, priemer tuTajky 1,6 cm. Tab. XXI, 9. 5. Fíašovitá nádoba dvojkónického tela s kuže­ lovitým hrdlom a široko otvoreným ústím. Horná časť hrdla zdobená plastickým prsten­ com, dolná oddelená hlbším žliabkom od tela nádoby. Výška 25,5 cm, priemer ústia LEL&RBj Tab. XXI, 11. 6. Fíašovitá nádoba dvojkónického tela s ostrým lomom na vydutí. Kuželovité hrdlo má široko otvorené ústie. V homej časti hrdla a nad vy­ dutím zdobená tenkým plastickým prsten­ com. Dno odsadené od tela nádoby plytkým. 58 9. Bikonische Vase mit weit ausladender Mün­ dung, am Halse gegliedert durch breiten Wulst, über der Wölbung durch eine tiefere Rille. Höhe 23,5 cm, Mündungsdurchmesser 18,5 cm. Taf. XX, 14. 10. Flaschenförmiges Gefäß mit gerundeter Wöl­ bung und weit ausladender Mündung. Am Halse und über der Wölbung durch plastische Rippen gegliedert. Boden vom Körper des Gefäßeä ab­ gesetzt. Höhe 29,f|fiÖi, Mündungsdurchmesser 20 cm. Taf. XX, 12. 11. Scherben eines größeren Gefäßes, nicht wieder­ herstellbar. 12. Knochen vom Schwein. 13. Gänseknochen. Grab 3 Skelettgrab. Grabgrube 240 >1430 cm, Tiefe 190 cm, Orientierung Nfte-S, Skelett mit dem Kopfe süd­ wärts (jugendliches Individuum männlichen Ge­ schlechtes). Am rechten Arm gefunden 2 Bisen-' ringe (1), bei der linken Schulter 1 Eisenfibel (2), neben dem rechten Ellenbogen eine weitere Eisen­ fibel (3), zur rechten Seite des Schädels eiserne Lanzenspitze (4), auf derselben Seite zu den Füßen 4 Gefäße (5—8). . 1. 2 eiserne Stabringe mit gegeneinandergeboge­ nen Enden, vom Rost stark beschädigt. Durchmesser 5,8—7,2 cm, 6,4—7,7 cm. Taf. XXI, 1,4. 2. Eisenfibel mit hochgeschwungenem Bügel, län­ gerem, vermutlich losem Fuß und größerer Ku­ gel. Vierwindige Spirale mit äußerer Sehne. Vom Rost sehr zerfressen. Länge 8,2 cm. Taf. XXI, 2, 3; Abb. 18, 1. 3. Fragmente einer Eisenfibel. Erhalten blieb nur ein Teil des Bügels. Taf. XXI, 6. 4. Eiserne blattförmige Lanzenspitze mit schma­ lem, Schlankem‘Blatt, längs durch eine Rippe gegliedert. Länge 40 cm, davon Tülle 12 cm, Breite des Blattes 3,2 cm, Tüllendurchmesser 1,6 cm. Taf, XXI, 9. 5. Flaschenförmiges Gefäß mit bikonischem Kör­ per, konischem Halse und weit ausladender Mündung. Oberer Teil des Halses mit Wulst verziert, unterer Teil durch eine breite Rille vom Körper des Gefäßes abgesetzt, Höhe 25,5 cm, Mündung.sdurchinesser 15,5 cm. Taf. XXI, 11. 6. Flaschenförmiges Gefäß mit bikonischem Kör­ per und scharfem Umbruch an der Wölbung. Der konische Hals hat eise weit ausladende Mündung. Am oberen Teil des Halses und über der Wölbung mit schwachem Wulst verziert. Boden vom Körper des Gefäßes" durch eine obvodovým žliabkom. Výška 21,5 cm, priemer ústia 15 cm. Tab. X X I, 10. 7. Kónická miska s přehnutým hrdlom a оШ®н|“ ’ mým listím. Střed dna' vtlačený dovnútra. Výška 9,5 cm, priemer ústia 23 cm. Tab. X X I, 7. 8. Menšia miska s vyšším přehnutým - hrdlom a roztvoreným ústíiÉs Střed dna vtlačeny dovnútra. Výška 6,5 cm, priemer ústia 12 cm. Tab. X X I, 8. Hrob 4 Kostrový hrob bojovníka. V priestornej hrobovej jame Ž20X160 cm, híbka 170 cm bola dobrě zacho­ vaná kostra dospělého muža (výška 170 cm) vpolohe naznak, l’avá ruka v pánve, pravá položená na meči, orientovaná hlavou na J. Po pravom boku kostry uložený železný meč v pošvě (1), na ňom pri bedrovom klbe štítová pukliea (2), pod bradou a nad pra­ vým plecom zvyšky železného okrajového kovania štítu po l’avej straně lebky žblezná kopija (3), na lávej ruke bronzový prsten (5) a po právej stranu hrudě 3 nádoby (6-?8), vedla nich smerom k hohám vaČšie' тпоМйШ kostí z ošíjpplej a vtáčie kosti. ."t* Železný ейЙІ s trňovitou rukovaťou, póvodne obloženou dřevenou rúčkou, prinitovanou že­ leznými nitmi, zvyšky ktorých sa dobré za. chovali. Rukováť od čepele odděluje priečka. 'd élk o v á dlžka 87Щд, rp k o v at‘'it*cm f'ajptka čepele 6 cm. Železná pošva meča zachovaná v zlomkoch, s vykrojeným ústím a kruhovitým náhončím, *Щ] horněj časti| opatřená závěsným ‘ uškom. Tab. X X II, 1. 2. Dvojdielna štítová pukliea, jedna časť zacho­ vaná v zlomkoch. DÍžka 8 cm, šířka 6,2 cm. Tab. X X II, 8. 3. širofeBstá žěíezná k o p |a s kťá|ft№'kužérovitou tulajkou so zvyškami drevenej násady. Pozdíž členená ostro profilovaným rebrom, ktoré prechádza na tufajku. Celková dlžka 35 cm, šířka listu 10 cm, dížka fculajk-y 7 cm, priemer" otvoru Stemv -Tdk X X II, '2; obr. Ї9, 2. 4. Okrajové železné kovanie štítu, zachované v niekolkých zlomkoch, žliabkovitého tvaru. Celková dlžka 60 cm, hrúbka 1 cm. Tab. X X II, 4. 5. Bronzový prsten válcovitého prierezu (odliatok), nepravidelné gpffatý. Priemer. 3 cm,- hrúbka 0.6 с т . Tab. X X II, 3. CL Váza s maximálnym vydutím v hornej polo- seichte Umlaufrille abgesetzt. Höhe 21,5 cm, Mündungsdurchmesser 15 cm. Taf. X XI, 10. 7. Konische Schüssel'mit nmgebogenem Halse und ausladender Mündung. Bodendelle. Höhe 9,5 cm, Mündungsdurchmesser 23 cm. Tab. X X I, 7. 8. Kleinere Schüssel f t n höherem umgebögenem. Halse und ausladender Mündung. Bodendelle. Höhe 6,5 cm, Mündungsdurchmesser 12 cm. Taf. X X I, 8. Grab 4 Skelettgrab eines Kriegers. In der geräumigen 220x 160 cm Grabgrube, 170 cm tief, war ein gut erhalte­ nes Skelett eines erwachsenen Mannes (Höhe 170 |m )f Rückenlage, linke H and am Becken, rechte am Schwert, Kopf südwärts orientiert. Zur rechten Seite des Skelettes lag ein eisernes Schwert in' Scheide (1), auf diesem beim Hüftgelenk ein Schildbügel (2), unter dem Kinn und über der rechten Schulter Reste eines Rändbeschlages vom Schild (4), zur linken Seite des Schädels eiserne Lanzenspitze (3), an der linken H and ein Bronze­ ring (5) und zur rechten Seite der Brust 3 Gefäße (6—8), daneben, fußwärts, eine größere Zahl von Knochen vom Schwein und Vogelknochen. 1, Eisernes Schwert m it domartigem Griff, ur­ sprünglich mit Holzpackung, ÖfeSir war ange­ bracht mit Eisennieten, deren Reste gut er­ halten blieben. Die Griffangel ist von der Klinge durch eine Parierstange getrennt», Gesamtlänge 87 cm,- Griffangel 13 cm , Breite der Klinge 6 cm. Eiserne Scheide des Schwertes in Fragmenten erhalten, mit ausgeschnittener Mündung und kreisförmigem Ortband. Am oberen Teil mit Tragöse versehSm Taf. X X II, 1. 2. Zweiteiliger Schildbügel, ein Teil in Fragmenten erhalten. Länge 8 cm, Breite 6,2 cm. Taf. X X II, 8. 1, B reitÄ ttrig e eiserne Lanzenspitze mit -kurzer konischer Tülle m it Resten einer hölzernen Stange. Längs durch eine scharf profilierte Rippe gegliedert, die in die Tülle übergeht. . Gesamtlänge 35 evn, Breite des Blattes 10 cm, Tüllenlänge 7. c a i E t s ’ Öffnung 2 cm. faf. X X II, 2; Abb. 19, 2. 4. Eiserner Randbeschlag vom Schild, erhalten in einigen Fragmenten, rinnenartiger Form. Gesamtlänge 60 cm, Dicke 1 cm. Taf. X X II, 4. R Bronzering l i i | zyilUrischem. Querschnitt (Ab­ guß), ungleichmäßig rund. Durchmesser 3 cm, Dickes läji cm. Taf. X X II, 8.w 6. Vase m it oberständiger Maximalwölbung, nie- 59 vici výšky, s nízkým širokým, hrdlom, ústím rebrovite profilovaným. V dolnej Jlasti hrdla členená širším plastickým prstencom. Yýška 23.5 cm, priemer ústia 16,5 cm. Tab. X X II, 15. 7. Esovite profilovaná miska, v hrdle zúžená a ob­ točená plastickým prstencom. Střed dna vtla­ čený dovnútra. Výška 10 cm, priemer ústia 1|4cm. Tab. X X II, 12. 8. Ffašovitá nádoba dvojkónického tela š úzkým hrdlom a široko otvoreným ústím.. V hornej časti hrdla a nad vydutím členená plastic­ kými prstencami. Výška 30 cm, priemer ústia 17.5 cm. Tab. XXII, 14. Hrob 5 Kostrový hrob bojovníka analogický s predchádzajúcim hrobom 4. V hrobovej jame 210x145 cm, híbka 160 cm, obvyklá orientácia S—J, kostra orientovaná hlavou na J. Po pravom boku uložený železný meč v pošvě (1), za hlavou železné nožnice (3), nožík (2) a kamenný brúsok (4), pozdíž l’avého ramena železná kopija (5), na článku lávej ruky železný prsten (6), na právej bedrovej kosti zlomky železného predmetu (7),. po- právej straně kostry črepý 3 nádob (8—10) a vačšie množstvo., kostí i ošípanej (12) a kosti, z hxÉi (13). V hrobeř iboli nájdené ešte zlomky železnej spony (11). 1. Železný meč velmi porušený hrdzou, s tmovitou rukováťou, obloženou dřevenou rúčkou. Rúčka připevněná k rukováti železnými nitmi. Pošva meča s vykrojeným ústím a srdcovite rozšířeným nákončím. V hornej časti opatřená závěsným uškom. Celková dížka meča v pošvě 83,5 cm, maximálna šířka 7 cm. Tab. X X II, 10|febr. 19, 4. 2. Železný nožík s přehnutým chrbtom a.vypuk­ lým ostřím. Plochá zahnutá rukováť, zakončená kruhovitou doštičkou s otvorom v střede. Na povrchu noža zachované zvyšky hruběj látky. DÍžka 14,7 cm, šířka 3,3 cm. Tab. X X II, 5; obr. 19, 8. 3. Železné jednodielne nožnice silné porušené hrdzou. Dížka 27,4 cm, šířka 7,1 cm. Tab. XXI, 5. 4. Pieskovcovitý brúsok lichoběžníkového tvaru, na jednej straně opotřebovaný. Rozměry 10,8X é§2,3-cm. Tab. X X II, 17. 5. Železná kopija so širokým listom, členeným po dížke ostro profilovaným rebrom, s krátkou kuželtívitOú tufajkou, «6 zvyškami drevenej 60 derem breitem Halse, Mündung rippenartig profiliert. Am unteren Teil des Halses durch breiten Wulst gegliedert. Höhe 23,'5 cm, Mün. dungsdurchmesser 16,5)811. Taf. X X II, 15. 7. S-förmig profiliertakleine Schüssel,amHalse ein­ gezogen, Umlaufwulst, Bodendelle. Höhe 10 cm, Mündungsdurchmesser 24 cm. Taf. X X II, 12. 8. Eiaschenförmiges Gefäß mit bikonischem Kör­ per, engem Halse und weit ausladender Mün­ dung. Am oberen Teil des Halses und über der Wölbung durch Wülste gegliedert. Höhe 30 cm» Mündungsdurchmesser 17,5 cm. Taf. XXII, 14. Grab 5 Skelettgrab eines Kriegers, analogisch mit dem vor­ herigem Grabe 4. In der Grabgrube von 210 X 145-em, 160 cm tief, übliche Orientierung N —S, Skelett hdt dem Kopfe südwärts. Zur rechten Seite lag ein eisernes Schwert,in Scheide (1), hinter dem Kopfe eine eiserne Schere (3), ein kleines Megger (2) und ein Schleifstein (4), entlang des rechten Armes eine eiserne Lanzenspitze (5), am Fingerglied der linken Hand ein eiserner Fingerring (6), am rechten Hüftknochen Reste eines Eisengegenstandes (7), zur rechten Seite des Skelettes Scherben von drei Gefäßen (8»*10) und eine größere Zahl von Schweins12 ünd.Gänseknochen (13). Im Grabe wurden noch Fragmente einer, Eisenfibel (11) gefunden, m 1. Eisernes Schwert vom Rost sehr zerfressen, dornartiger Griff mit Holzbelag. Der Griff ist an den Schaft mit Eisennieten angebracht. Scheide des Schwertes mit ausgeschnittener Mündung und herzförmig verbreitertem Ort­ band. Am oberen Teil mit einer Tragöse ver­ sehen. Gesamtlänge des Schwertes in Scheide 83,5 cm, Maximalbreite 7 cm. Taf. X X II, 10; Abb. 19, 4. 2. Kleineres Eisehmesser mit geschwungenem Rücken und hefvorstehender Schneide. Der flache gebogene Griff ist durch ein scheiben­ artiges Plättchen m it Loch in der Mitte abge­ schlossen. An der Oberfläche des Messers grobe Zeugreste erhalten. Länge 14,7 cm, Breite 3.3 cm. Taf. X X II, 5; Abb. 19. 8. 3. Eiserne einschenkelige Schere vom Rost sehr zerfressen. Länge 27,4 cm, Breite 7,1 cm. Taf. XXI, 5. 4. Trapezförmiger sandsteinartiger Schleifstein, an einer Seite abgewetzt. Ausmaße 10,8x4X 2.3 cm. Taf. X X II, 17. 5. Eiserne Lanzenspitze mit breitem Blatt, längs durch eine scharf profilierte Rippe gegliedert, mit kurzer konischer Tülle und Resten eines 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. rúčky. H rot kopije odlomený. Celková dížka 27 cm, šířka 8 cm, priemer tulajky 1,6 cm. Tab. X X II, 9; obr. 19, 3. Železný prsteň válcovitého prierezu s koncami vol’ne k sebe ohnutými. Priemer 3,2 cm, hrúbka 0,5—0,7 cm. Tab. X X II, 7. Železné zlomky pravděpodobně z opaska, silné porušené hrdzou. Velká flašovitá nádoba dvoj kónického tela s úzkým hrdlom a široko otvoreným ústím. V homej časti hrdla zdobená plastickým prstencom, v dolnej 3 hlbšími horizontálnymi kružnicami. Výška 33,5 cm, priemer ústia 19 cm. Tab. X X II, 16.. Váza so širokým hrdlom s maximálnym vydu­ tím v homej polovici výšky. Nízké kuželo­ vité hrdlo členené plastickým prstencom, dolná časť odsadená do těla nádoby, okraj ústia rebrovite profilovaný, střed dna vtlačený dovnútra. Výška 19,5 cm, priemer ústia 22 cm. Tab. X X II, 11.. Esovite profilovaná hlbšia miska so široko otvoreným ústím, střed dna vtlačený dovnútra. Výška 9,5 cm, priemer ústia 24 cm. Tab. X X II, 13. Masívna železná spona pravděpodobně duchcovskej konštrukcie s dlhším vinutím .;Zacho­ vaná časť lučíka a neúplné vinutie. Tab. X X II, 6; obr. 18, 10. Kosti z ošípanej. Kosti z husi. Hrob 6 Bohatý priestranný kostrový hrob v hrobovej jame 230x150 cm, híbka 190 cm, orientácia SZ— JV. Na dne dobré zachovaná kostra dospelej ženy v obvyklej polohe naznak, orientovaná hlavou na JV. Na hrudi kostry nájdené 2 železné spony (1—2), pri páse zlomky železného náramku a železnej zápony (3—4), na zápástí obidvoch rúk po -jednom ohnutom bronzovom náramku (7), pri právej ruke bronzová spona (5) a na nohách bronzové kruhy (6). Keramický inventář tvořili 4 nádoby, uložené po právej straně (8—11) a vačšie množstvo kostí z ošípanej (12), medzi ktorými boli aj kosti domáceho vtáka (13). 6. 7. 8. 9. hölzernen Griffes. Spitze der Lanze abgebrochen. Gesamtlänge 27 cm, Breite 8 cm, Tüllendurch­ messer 1,6 cm. Taf. X X II, 9; Abb. 19, 3. Eisenring m it zylindrischem Querschnitt und leicht gegeneinandergebogenen Enden. Durch­ messer 3,2 cm, Dicke 0,5—0,7 cm. Taf. X X II, 7. Eisenfragmente vermutlich vom Gürtel, vom Rost stark zerfressen. Großes flaschenförmiges Gefäß mit bikonischem Körper, engem Halse und weit ausladender Mündung. Am oberen Teil des Halses m it Wulst verziert, am unteren durch 3 tiefere horizontale Kreise. Höhe 33,5 cm, Mündungsdurchmesser 19 cm. Taf. X X II, 16. Vase mit breitem Halse und oberständiger Ma­ ximalwölbung. Der niedere, konische Hals durch Wulst gegliedert, unterer Teil vom Kör­ per des Gefäßes abgesetzt, Mündungsrand rippenartig profiliert, Bodendelle. Höhe 19,5 cm, Mündungsdurchmesser 22 cm. Taf. X X II, 11. 10. S-förmig profilierte tiefere kleine Schüssel mit weit ausladender Mündung, Bodendelle. Höhe 9,5 cm, Mündungsdurchmesser 24 cm. Taf. X X II, 13. 11. Massive Eisenfibel, vermutlich vom DuchcovSchema, m it längerer Spiralwindung. Erhalten ein Teil des Bügels und die unvollständige Spi­ ralwindung. Taf. X X II, 6; Abb. 18, 10. 12. Knochen vom Schwein. 13. Gänseknochen. Grab 6 Reiches geräumiges Skelettgrab in 230 X 150 cm Grabgrube, 190 cm tief, Orientierung NW—SO. Am Boden gut erhaltenes Skelett einer erwachsenen Erau, in üblicher Rückenlage, Kopf nach SO orien­ tiert. Auf der Brust des Skelettes fanden sich 2 Eisenfibeln (1—2), beim Gürtel Fragmente eines eisernen Armringes und eisernen Verschlusses (3 bis 4), an beiden Handgelenken je ein gebogener Bronzearmring (7), zur rechten Hand eine Bronzefibel (5) und an den Füßen Bronzeringe (6). Das keramische Inventar bestand aus 4 Gefäßen, die zur rechten Seite lagen (8—11) und einer größeren Zahl von Schweinsknochen (12), unter denen auch Einochen eines Hausvogels (13) waren. 1. Železná spona s.krátkým oblúkóvitým lučíkom 1. Eisenfibel mit kurzem, bogenförmigem Fuß, der a dlhšou volnou patkou, ostro ohnutou k lu­ scharf zum Bügel zurückgeschlagen ist, ver­ číku, opatřenou váčšou gulóčkou. Vinutie ne­ sehen m it größerer Kugel. Spiralwindung un­ zřetelné, silné porušené hrdzou. DÍžka 3,7 cm. deutlich, vom Rost stark zerfressen. Länge Tab. X X III, 1; obr. 18, 2. 3,7 cm. Taf. X X III, 1; Abb. 18, 2. i Železná spona , v zlomkoch silné porušená 2. Eisenfibel in Fragmenten, vom Rost stark zer- 3. 4. 5. 6. ■7, hrdzou. Konštrukcia a dížka spony neurčitefná. Zlomky železného tyčinkovitého náramku, silné porušeného hrdzou. Železná plochá záporná z opaska velmi porušená hrdzou. Bronzová spona duchcovškej konštrukcie s vy­ sokým lučíkom a dlhšou patkou, zdobenou starostlivo profilovanou guřóěkou. Vinutie tvoria 4 závity s voiikajšou tětivou. Dlžka 3,8 cm. Tab. X X III,'2; obr. 17, 6. 2 bronzové kruhy z plechu, zdobené na obvode trojitými bradavkami, vo vnútri vyplňované žitou hlinou. Priemer 7,5-cm, hrúbka 0,8 až 0,9 cm. Tab. XXIII, 3. 2 bronzové ohnuté náramky (liate), členěné jemnými vývalkami, na 4 miestach uzlíkovite zoáilnené. Jeden povodně uzavretý: je rozlo­ mený, druhý otvorený zachovaný v -4 zlomkoch. Priemer 4—5,2 cm, hrúbka 0,3—0,4 cm. Tab. XXIII, 8—9; obr. 17, 9, 10. 8. Ffašovitá nádoba baňatého tela s vysokým kuželovitým hrd lom a lievikovite ;otvoreným ústím. V hornej a dolnej časti hrdla členená plastickým prstencom. Yýška 26,5 cm, priemer ústia 12,5 cm. Tab. XX III, 14. 9. Ffašovitá nádoba baňatého tela s maximálnym vydutím v hornej polovici výšky, So širším otvoreným hrdlom, zovretým plastickým prs­ tencom. Dolná časť hrdla zdobená dvoma horizontálnymi žliabkami. Yýška 29 cm, priemer ústia 20 cm. Tab. X XIII, 18. 10. Malá vázička-šošovkovitého tela so širším ku­ želovitým hrdlom a lievikovite otvoreným ústím. Na hrdle zdobená dvoma plastickými prstencami. Výška 10,5 . cm, priemer ústia 11,5 cm. Tab. X X III, 15. 11. Nerekonštruovatefné črepy misky ' so široko otvoreným okrajom ústia. 12. Kosti asi z jednoročnej ošípanej. 13. Kosti z domáceho vtáka (pravděpodobně husi). Hrob T Porušený kostrový hrob. Ypriestornej hrobovej jame 200x140 cm v híbke 180 cm, orientácia SV—JZ, nájdeně rozhádzané pozostatky Lidskéj kostry a kosti z hovadzieho dobytka. Bez inyentára. Hrob 8 Bohafý priestorový kostrový hrob v hrobovej jame 260 X 220 cm, hlbka 130 cm, orientácia S—J. Na dne dobře ^zachovaná kostra v polohe naznak, orientovaná hlavou na J. Na 1’avej ruke bronzový 62 fressen, Schema und Länge der Bibel nicht bestimmbar. 3. Fragmente eines eisernen Stabarmringes, vom Rost stark zerfressen. 4. Eiserner flacher Verschluß vom Gürtel, vom Ilost sehr zerfressen. 5. Bronzefibel vom Duchcov- Schema mit hoch­ geschwungenem Bügel und längerem Fuß, der mit einer sorgfältig profilierten Kugel vertiert ist. Vierwindige Spirale mit äußerer Sehne. Länge 3,8 cm. Taf. XXIII, 2; Abb. 17, 6. 6. 2 Bronzeringe aus Blech, außen mit Dreier­ gruppen von Warzen verziert, innen mit gelbem Lehm ausgefüllt. Durchmesser 7,5 cm, Dicke 0,8-0,9 cm. Taf. XXIII, 3. 7. 2 gebogene Bronzearmringe (gegossen), durch zierliche Buckeln gegliedert, an 4 Stellen knoten­ artig verdickt. Ein ursprünglich geschlossener Armring ist zerbrochen, der andere offene in 4 Fragmenten erhalten. Durchmesser 4—5,2 cm, Dicke 0,3—0,4 cm. Taf. XXIII, 8—9; Abb. 17, 9, 10. 8. Flaschenförmiges Gefäß mit/bauchigem Körper, hohem konischem Halse und trichterartig ge­ öffneter Mündung. Am oberen und unteren Teile des Halses durch Wulst gegliedert. Höhe 26.5 cm, Mündungsdurchmesser 12,5 cm. Taf. X XIII, 14. 9. Flaschenförmiges Gefäß mit bauchigem Körper, oberständiger Maximalwölbung und breiterem offenem Halse, der durch einen Wulst ein­ gezogen ist. Unterer Teil des Halses mit 2 Hori­ zontalrillen verziert. Höhe 29 cm, Mündungs­ durchmesser 20 cm. Taf. X X III, 18. 10. Kleine Vase mit linsenförmigem Körper, breite­ rem, konischem Halse und trichterartig ausla­ dender Mündung. Am Halse mit 2 Wülsten verziert. Höhe 10,5 cm, Mündungsdurchmesser 11.5 cm. Taf. X XIII, 15. 11. Nicht wiederherstellbare Scherben einer kleinen Schüssel mit wpit ausladendem Mündungsrand. 12. Knochen eines etwa einjährigen Schweines. 13. Knochen eines Hausvogels (vermutlich Gans). G rabt Zerstörtes Skelettgrab. In geräumiger 200 X140 cm Grabgrube in 180 cm Tiefe, Orientierung NO’—SW, gefunden verstreute Reste eines Menschenskelettes. und Rindsknochen. Ohne Inventar. Grab 8 Reiches, geräumiges Skelettgrab in 260 x220 cm Grabgrube, 130 cm tief, Orientierung N—S. Am Boden gut erhaltenes Skelett in Rückenlage, mit dem Kopf südwärts orientiert. An der linken Hand Bronze- und Lignitarmring (1—2), am rechten Handgelenk Bronzearmring aus D raht (3), auf der Brust 3 Eisenfibeln (4), beim rechten Knie weitere Eisenfibel (5). An der linken H and eiserner F in­ gerring (6), an den Füßen Bronzeringe (7), auf der Brust Fragmente eines Eisenarmringes (8) und 2 kleine Bronzeringe (9). Das keramische Inventar bestand aus 8 Gefäßen (10—17) die zur rechten Seite des Skelettes gelegt waren. Außerdem fanden sich im Grabe Fragmente einer Bemsteinperle (19), ein Glasfragment (20 und eine größere Zahl von Tierknochen, vermutlich vom Schwein (21). 1. Bronzener glatter Armring (Abguß) m it un­ 1. Bronzový hladký náramok (odliatok) nepra­ gleichmäßig zylindrischem Querschnitt, an einer videlného válcovitého prierezu, na jednom Seite durch den Guß verdickt. Durchmesser mieste liatím zosilnený. Priemer 7,3 cm, hrúbka 7,3 cm, Dicke 0,8 cm. Taf. X XIV, 1. 0,8 cm. Tab. XXIV, 1. 2. Lignitring von ovaler Form, an den inneren 2. Lignitový kruh oválného tvaru, na vnútornej straně mierne sploštený. Priemer 9—9,6 cm, Seiten leicht abgeflacht. Durchmesser 9 — 9,6 cm, Dicke 1— 1,3 cm. Taf. X X IV , 4. hrúbka 1—1,3 cm. Tab. X X IV , 4. 3. Bronzový náramok z dvoch navzájom stoče­ 3. Bronzearmring aus zwei ineinandergewundenen Drähten. Am m ittleren Teil ist aus 4 kleinen ných drótov. V strednej časti vytvořená zo Bögen eine Fläche gebildet, an den Enden ein­ 4 oblúčkov malá plóška, na koncoch jednoduché fache, kreisförmige Schlingen. In 4 Teile zer­ kruhovité očká. Zlomený na 4 časti. H rúbka drótu 0,2 cm, priemer očiekrna koncoch 0,2 cm. brochen. Dicke des D rahtes 0,2 cm, D urch­ messer der Schlingen an den Enden 0,2 cm. Tab. X X IV , 2; obr. 17, 14. Taf. X X IV , 2; Abb. 17, 14. 4. 3 Eisendrahtfibeln vermutlich vom Mittellate4. 3 železné drótené spony pravděpodobně streneschema m it niederem, zunahe geradem Bügel dolaténskej konštrukcie s nízkým, takm er rov­ und kleiner Kugel am Fuß. Zweiwindige Spirale ným lučíkom s malou gufóčkou na patke. Vim it äußerer Sehne. Alle drei vom Rost sehr zer­ nutie tvoria 2 závity s vonkajšou tětivou. fressen. Länge 4,6 und 4,1 cm. Taf. X X IV , 5, Všetky tr i vel’mi poškodenéhrdzou. Dlžka 4,6 a 6, 8. Abb. 18, 7, 8, 9. 4,1 cm. Tab. X XIV, 5, 6, 8; obr. 18, 7, 8, 9. 5. Massive Eisenfibel m it hachgeschwungenem 5. Železná m asívna spona s vysokým oblúkovitým Bügel und kurzem losem Fuß. Am Fuß größere lučíkom a krátkou volnou patkou. Na patke Kugel. Achtwindige Spirale m it äußerer Sehne, je váčšia gufóčka. Vinutie tvoří 8 závitov s von­ Vom Rost beschädigt. Länge 6,5 cm. Taf. kajšou tětivou. Poškodená hrdzou. Dlžka X X IV , 12; Abb. 18, 5. 6,5 cm. Tab. X X IV , 12; obr. 18; 5. 6. Kleiner geschlossener Eisenring — Fingerring 6. Železný uzavretý krúžok — prsten válcovitého m it zylindrischem Querschnitt, an einer Seite prierezu, na jednom mieste rozšířený, pologuloverbreitert, halbkugeliger Querschnitt. Durch­ vitého prierezu. Priemer 2,2 cm, šířka 0,5 až messer 2,2 cm, Breite 0,5—0,9 cm. Taf. XXIV, 3. 0,9 cm. Tab. XXIV, 3. 7. Hohle Bronzefußringe aus Blech m it N aht an 7. D uté bronzové nánožníky z plechu,, so švom der inneren Seite, innen m it hellem Ton aus­ na vnútornej straně, vo vnútri vyplňované gefüllt, außen m it ungewohntem plastischem hlinou svetlej farby. Na obvode zdobené ne­ zvyklým plastickým esovitým vzorcom. Za­ S-Muster verziert, in Fragmenten erhalten. chované v zlomkoch. Tab. X X IV , 7; obr. 17, 5. Taf. X X IV , 7; Abb. 17, 5. 8. Fragmente eines eisernen Stabringes. Durch­ £L Zlomky železného tyčinkovitého kruhu. Priemer 9 cm, hrúbka 0,5—0,6 cm. messer 9 cm, Dicke 0,5—0,6 cm. 9. 2 gleiche Bronzeringe (gegossen) m it linsen­ 9. 2 rovnaké bronzové krúžky (liate) šošovkovitého prierezu. D = 3 cm, d = 1 cm. Tab. förmigem Querschnitt. D = 3 cm, d = 1 cm. X X IV , 14; obr. 17, 16. Taf. X X IV , 14; Abb. 17, 16. 10. Malá dvojkónická vázička so širším roztvore- 10.,Kleine bikonische Vase m it breiterem aus­ ladendem Halse. Über der Wölbung und am ným hrdlom. N ad vydutím a na hrdle čle- a lignitový náramok (1—2), na zápastí právej ruky bronzový náramok z drótu (3), na prsiach 3 že­ lezné spony (4), pri pravom kolene ďalšia železná spona (5). N a l’avej ruke železný prsten (6), na no­ hách bronzové kruhy (7), na hrudi zlomky želez­ ného náram ku (8) a 2 bronzové krúžky (9). K era­ mický inventář pozostával z 8 nádob (10^-17) uložených po právej straně kostry. Okrem toho sa našli v hrobe zlomky jantárovej perly (19), zlomok skla (20) a váčšie množstvo kostí, pravděpo­ dobně z ošípanej (21). 63 в ш а 1 p lastiekýnúprstencam i.. Střed]dna wtlad w sá tra . ^ S k a 18 cm , priemer ústia 16,5 em. Tab . X X IY , 13, 11. VeTká ffašovitá nádoba dvoj kónického tela s vysokém , kuželovitým hldlom a široko roztvorenýigi. V hornéj a dolnsj časti, brdla fUfeaepií 2 borizontáliiyrhi H jabkam i. Dno od tela t nádoby; bdaadené. žlia b ko m .! Střed dna ■vtlačený ■dovnútra. V ýB lSf ІЩІг'іІТПJ р й и ш г ústia 18ém . Tab. X X IV , 151. 11, ЯмЙШ шШ З^иЩ $ввШ Ш , hrdlom a roztvoreш §т Eústftft». Střed dna vtla če n ý dovnútra. VM ká; -dna. •ЩЙієпі.. Шк HLbšia ifiiska š přehnu tým hrdlom , odsadeným ■■ <ойЩ рШ аф šastižliabkom . Střed dna :і И а 26 cm. Tab . X X IV , Ш ... 14. Široká vázo vitá nádoba s m axim álnym v jii» « tím ^h p rn ej p d o vieň výSsy, -nízké hrdlo sroz■- tvořeným natím a rebrovite profilovanýj& okrajom . Н о ш а Časí hrdla členená slabým plas- tic k ý m .prstencem , dolná 2 rý tý m i horiz ontálnym i »babkam i. ЯВрІЇ: dna vtlačený dovnútra: i V ýška B ,5 cm , priemer ú stia -.27. cm. Tab. X X IV , 16. .. .. . Я , Malá esovitě profilovaná, nriska. Щ dovnútra vtlačeným dnom. YýMÉas 3,3 '%зщ priem er ústia 10 cm . Tab . X X IV , lb c 16. Malá kónická nádobka vyhotovená v ruke. P ovrch hrtibjf, drsný, tvar nesúmemý, okraj ústia mierne. »ahnutý dovnútra. Pod okraj oni zdobená pásom horizontálnych nechtoEvých vrypov. V ýška 11 cm, priemer ústia 13 cm. Tab. X X IV , 10. 17. Malá .súdkovitá nádobka hnetená v ruke, pod ústím členená hlbsím vtlačeným žliabkom , k te rý B É P h & hrdlo. Povrch hrubo vyhladený, nesúmerpý, sivěj., raiestam i červenej farby.: V ýška 9 cm , priemer ústia 10 cm . T ab . X X IV ,' 9. 18. 2 ploché železné zlom ky neurčitého predmetu. » 19. ;2. zlom ky jantárového -krú lkú .červenej fařhy. Priem er Jyp сщ , priemer otvoru 0,9 cm , hrúbka 0,26“ 0,4 cm. Щ г Zlom ky bezfarebného skla (pravděpodobně k hrobu nepatria). 21. Viičšie m nožstvo ko stí z ošípanej. i Hrob 9 . »-?, , " -ý К Р ІЙ М О hrob. Sferetefná hrobová jam a áf? híbke 10Й СИ1 obsahovala kostru М П |Н и Ш й К^М рШ В Ш cm) opačné orientovanú hlavou na S ,s chudob- 64 H alse durch 3 W ülste gegliedert,-, Bodendelle. Höhe 18 em, . Mündungsdurchmesser 15,6 cm. - T af, X X I V , 13.. ' 1L G röß#, flaschenförm iges Gefäß m it bikonischem Körper, hob cm; konischem Halse und weit Ät|fe ladender Mündung. Am oberen und unteren T s ii des H alses durch I H orizontalrilkm geglie­ dert. Körper des Gefäßes durch eine R ille abgesetzt, Bodendelle. Höhe 33j5 ein, Mündtmgadurchmesser 18 cm. Taf. jC O » | 15. 12. K le in e lijü te se l - m it loherem umgebogenern Halse T JSil ausladender M ündung, Bodendelle. Höhe is|i cm, Bodendurchmesser 11,5 'ms>. ► Wh m it umgebogenern,Halse, der vom unteren T e il durch eine geritzte S IIle abgesetzt fctj. Bodendellei H ö b e .US .Mürid u n g sd ü rÄ ii^ ^ | ',. l i cm. tSs# X X IV , $7,. vasenartiger.G efäß .-mit Hfb®rrt||l||lgp|| ■ .M akiinalwölbung. .B e d e m s H ä » m it wmm*. deuder M ündung.und rippenartig pröfiliertßm . Rande. GhereS T e il desHälse& durch ■ .W ulst gegliedert, unterer T e il durch 1 geritzt® Horizontalfhrchen, Bödöijdelle. Höhe 21,:5eiflk Mündungsdurchiöesser 27 ß tn .T a f. X X IV , 16. jjfc 1K le in « E-förm ig p ro fn ie rte S e h u s^ Ittit Bödendelle.Höhe S^ßemj.Mündungsdurchmesser 10 cm. T af. X X IV , H „, 16. Kleines konisches freihändiges Gefäß. Qber• M grob, rauh, ungleichm äßige Form , Mün­ dungsrand leicht nach innen gebogen. H u t« dem Rand durch ein Band von N agelritzern ..verziert. Höbe 11 em, Mündungsdurchmesser 13 cm .iTaf. X X IV .1 0 . 17. Kleines tonnenförmiges .freihändiges. Gefäß, unter der Mündung durch tiefere eingedrückte Furchenlinie fteEZiÄrt, welche den H als bildet. ,, Oberfläche grob geglättet., ungleichm äßig, von grauer, stellenweise röter.Farbe. Höhe 9 efü, Mündungsdurchmesser lÖ cm . T af. X X IV , 9. 18. 2 flache Eisenfragm ente, eines unbestimmten Gegenstandes,- ■, 19. 2 Fragm ente eines Bernsteinringes roter Farbe. Durchm esser 1,7 cm, Durchm esser der Ö ffnung, , 0,9 cm, D icke O,25.-‘-0,4 cm. II» Farblose Glasfragm ente (verm utlich nicht zum Grabe gehörend). 2.1. Größere Zahl" von Knochen vom Schwein. Iß&äs- 9 Skelettgrab-Ündeutlicbe Grabgrube in löftcm Tie% . beinhaltete das S k e le tt, einer erwachsenen Frau (Höhe. iö ö cm ), K o p f in entgegengesetzter K ich - ným hrvenlfaom. V (i), i№ p s iS № ii8 te S 8 s ^ S |Í № I N 8 íl|fc i® ’M®vshliněný korálek (3). 1. Hladký kónický praslen sir® farhýf5Priemer 3,4 cm, výška 2 ,9 cm. Tah. XXIIÍJ, 11. 2. Tu mi iwifj ■s ó|ý®sm;nÉ;tai.®.3i^rtlrf3^’f *1 tóS ř^ P K h Jfc 3. GuIatýkorálok^Khliay zltej farby, naosi otvoru sploÉfený/Bfežméry flffigffigl-MML. !TÉÍ&"3Í1ktfÍr 12 . Hrob 10 Pom šenýkoairový hrob vliíbkfe 140 CffijJ lafe|ÉklÉl orientáciOU S”"3Pj JWNÉŠh' hlavou na J . Kosti noh á iné'f' druhofňej pcdohe. Poměrně bohatý inVeifiÉK. N&:-*krku l i H t ý 'igpčinkovitý (1), ‘í isT a ^ ^ M & e ílK iK ^ ^ h á .ramok {2)j^ bronzový a strieborný p-steň (0—7)) v mieste, kde siahal koniec právej ruky, ďalšie dva bronzový jpaigtta na ^piÍft*#BWBÉBpí#IÉ5řr (3— p G| i-{í^piavw .. kolene váza (11). ' 1. Bronzový Ijpm fM m ly ždMHBp K -y j H WHBw8■'• vými koncatni, zdobenými po obvode gástrédným í ki® |B žÉ ik® tíhaí' tyčinky 0,85 cm. Tab. X X III, 10. 2. Bronzový otvore*!' olmutý nár&mok,' zdobený plytkými priečnymi zárezmi a 3 uzlíkovitými vývalkaini,■gygncifcrWLy; tMiů^h».^wríjja obvod Priemer 5 otn. Tab. X X III, 13; 0br.--M*-7. 3. Železná spona dsK ta^Skej hikovitým lučíkem, v tfecliálj : Vinutie tvoří 6 závitov s vóifkájšou tetivotí. Koniec. 'j)#8k|r ;je •BMawďteP- J)lška *4^1 eťn. Obr. 18, 11. 4. Železná spona analogická š píedčhádžajdbou, lučík v tóteM|ÉpÉÉKl8riEd|wlH8í#Í8!F|flfcphfc priečnyin žliabkona. 3@ jÉ9*d|M ÍÍ|'9£fa Isnlhnr patky sá ěd^^teť-''C ftirkB í í l ’ ^ u n g m a e h X orientiert, m it dürftigem Inventar. ... Im llS S ip f lag ein Spinnwirtel au s |fcn -(l), zur - v a ä lM ife if t n J L jJ a i 1 l iiliit i| ii:i1>(h[||pi “P J '- iy is B . >- K < ^ s Ä f ‘K ® iiw ö i (3). ‘ ‘lisilSily|'8jpgp|p№ Hfc ^ H p A ) 'Bari»'. Onrchmesser3,4-cm, Hobe 1,9cm.Taf. X X III,11. Öffnung am Ende. Ausmaße 3y$jÜ 1,1X 0,15 cm. 3. Runde Bbrle aus gelbem Ton, auf-der jAchs© der IliittOBjjfAusmaßA ' ■Taf. X X I S ^ I V - ' Grab 10 T 4 S äiíІ^ ^•m ih ü l^» feiil:', i5äi4i*rt&r«| S tif te f t Ä B t iisffl !if?r#^M #te-Bra^; ' mit dem und jpiÄS«' in BekuridärlagBfc' Verhältnismäßig i*§Ä p' Ä fth Ä * tin g (I), am-linken Arm-Brönzfearmriag (2), Bronz® xbü , S ilb erfef ((l’i -T ), a n H and reich t^ 2 weitete Bronzefingeriinge (8—9), a | | :der B rust 3 Eisenfibeln an den Beinen P S | :Ä S i-'%säiK':'':®iÄtett*' K nifv'‘ldwpf Alifee (H J .^ . J , Bronzener Btäbhalsring m it Petschäfteuften,'- die y außen ÄÄ konzentrischen Kreisen verziert sind. " - ■"ö®s^iiyswi Dicke des chens 0,55 cm. Taf. X X III,,IQ . 2. OfferteJk gebogener B tO ^ M iÄ ^ Ä ir e tÄ Ä 38#' - seichten Quereinschnitten und 3 knotenartigen ' , Äui&elnf d ie -^ s y iin ü Ö Ä '1l i ß m R l S s p ^ S i Taf. X X IH ,.. 13; Abb. 17, 7.. 3.' Eisenfibel vom Duehcov-Schema m it bogenartigem Bügel, e m ittie r e n Teil vbfä&kt. Sechswindige . Spirale ffilt äußerer Sehne. B l H i Ä».* Eußes abg^sroehbri. Länge -4,11*1. A bbi li^'-jKi:: 4. Eisenfibel m it der vorherigen analogteißh.' Büghl l№ 0 № ß a & TMl®;.iÄiHi^tert'KB8'#aÄiitSfere ■ ^ ffl3 C Ä -g ^ p Ä i^ * S a Ä Ä i& ■ Xadel und'E nde des-Fußes abgebrochen. Abb. 18, 6 5. Železná °®fena ^yrtvný^bltíifaE t^;!3 5. Eisendrahtfibel mit geradem Bügel und kurzem, jäh zurückg^schlagenem Büß m it schwächet kus krátkou, ostro Ifc fi^ ^ -Jp ltk rár. |p§*gřahg!iij.( geliger Verdickung. ^Brwiödige Spirale '.miti. guíovitým tmaSlWfffeHU IHaadlh ) » # . 'k fý llffx s vonkajšou tětivou. blila a ěasl ý fa íra řn d É řm S ta® . XaddCund ein.Ä i;l f t « W ä Äu^ mené. DÍžka 4,8 íp $ Obr. 1% 3. abgebrochnni §i$ 4ügt 'X Ä - i 18, 3. 6. Bronzový prste® polegníatého prierezu, na ■ 6. BronzBring aft'halbkugeligem Querschnitt, an jednom mieste -gcAáfewý opotřeb ováním. Prie* ■ tiB&E № &i! infö%S:' A b Ä Ü ^ P B : “! Ä ® fc ' Durchmesser HBÜ*; ffeJÖttit D & ^ j mer 2,1 cm, šírka 0,6 swt, lirúbka *1™"!** Tab. 0,2 em. Taf. X X IIl, 6; Abb. 17, 2. X X III, 6; obr. 17, 7. Striebomý uzavretý pístefl z plechu, na voiikaj#,:'SlhfeiiiK!<^»iMbsSetÄi>'BiögerriÄg (fas-; Blech( an der.Außenselt® herkorstehend; ungleich- i šej straně vypuklý^ nispraviSelne- kruhffýc|pi! 5 K e lts k é p o h r e b is k á 65 Ц Štíte 0,6 Tato. X X III, r4; obr. $?|& . »Щ|ШЬВШМ# uzavréfrf! 'prsteň (odliatok) JHÉÉr. ’j pd^i^Étj'Ж !ш даяй|^р'» i - stopy opotrebovania. Priemer 2,5 cm, hrúbka О Д — О Д t m . T a t í. X X f f l , | | A E , J H ý lL . 9. Bronzový prsten z troch navzájom stočených ; clrótov s plochým " očkom, vytvořeným f zo 2 do Щ : navlečených НЯНМ& Priemer jp f cm, ■ hrúbka drnká, 0fI 6m.-Tab> X X III |b r. 17*$» Трй^р -|pp$№vÉ ulsi®pBif IfaA ý 1- а рвййШш^^р®» koncarai, na vnútorriej straně hladké, mierne splo.štené, na obvode. zdobené uzlovitými 1řj^ valčekmi. |hÉpK^f|pM )yR cm, ladĎlfci Щ,Яч*г&* 11. Yáčšia flašovitá nádoba dvoj kónického Éih| so \ДМ р№ п|^®й^ю,»ЬгЩрШф8-йЛ ^|р® щ Ьвшя§, к ; ■'У^Ё^яЩШь 3M t, £ В Ц 0Н ё zdobená hlbMmhůrizpňtálpym lliabfeom. Výika ŽS em^jrríemer afctia lBem., TÉ®, X X III, 16. mäßig Ш U h Breite 0,5 cm, Dicke 0,05 cm. Taf. X X III, 4* "Abb. lf .3 , Я,*ЙШЙЙ0Ш1ШШ| В ш ж и щ | т А й ^ е Й ? 1' mäßig zylindrischem ’Щ.; "'9ШAußenseite durch zierliche IfeofHSL ШЩКЩж£, An tisr Innenseite Spuren Abnützung. Durchmesser 2,5 eq&i Dicke 9,$-“ф,4 cm- Taf. Х Х Щ ф Abb. 17^3. Щ А р ш м и .. ш äeei ■ ineinandergewundenen T e ilten mit ftm lp r Öse, die IMS 2 ineinandergezogenen Schlingen j|§|fl]j®l ist . - P,3 cm, Dicke äes Drahtes 0Д cm, Taf. XXIII, 17; Abb. 17, 3L К IB. 2 Л е ш мН Ш пН 1!Ч4к'Лй|А М М й1Н Ь*Н der Innenseite glatt, M eht abgeflaeht, außen .■■ verziert m it zierlichen kuotenartigen Buckeln. Durchmesser 6,8—7,5 cm, Dicke 0,6 cm. Taf. XX 1. XL WntffBlii flaschenförmiges Befaß я ’ Я № am oberen Teil durch «inen Wulst eingezögen ;Щ,. t l b * Яш y i i p i i a ; пей i n i p K Horizentak sSJp зш г А А :f t i p Ж а в д ЩхШЁШф&ШВ&г пшвзег'18 cm. Taf. X X III, 16. líncob' t l ЙЙш! t l pbrtóeny kfjÉrový hrob dospelej ženy g ц ц р р й kostrovými pOzostatkami. Eavá ruka, кой! % drobné kosti л hrudo sa nezachovali. P ri páse nájdená železná drótená zápona (1) a 3 železné ^húžký f fh M l f i p f f ip M lf ruky |ЙйН PJ,. na prste MppáÉf ruky Mp№ щЩщмдуЯШ- (4), na hrudi Ш ЗЮННЯШ'ЩЭШ 3 |^~ IíMéI ерайу* na nohách a vedla Уй№* IPISf Я^рйАЗЩЙрГ (9). Za 1ЙКШД1 bola uložená nádobka '■^Ййв&шв4 v ruke (14) .a 1 Ш ф & (Ш —1Щ, prl ■г 'f1 .(й н р 1,.|| nádobky (10-™.||j,a. 'Й А kosti z ošípanej (15) a z hovádzieho dobytka {16). Bkelettgrab ЮШ^ЬаВМВ Frau mit P k e I Ä » fc L Linker Arm, доМШг kelfaoche.n und kleine Brustknochen nicht erhalten» Beim iffcrtA, la g «Hk Eisendrahtveisehl uß щ m f m Ж P A l ^ Handgelenk ein ps|ip®ÄplP' Bilberarmring (3),. шш Fingergll^, den« selben Hand goldener Drahtfingerring (4), auf der Ви®й HM f . ’(б-нЩ |ш den ШЩШ und neben dem ШйЙЙ Bronzeringe (9), S r i » ihm K o |» lag. it e klÄKS® fr e ih S p i^ i faß ■(14) ;®Ä м iiltiS« IP den ЛЙВ TPBjggfc |lffib liy und йаш ^а. Knochen Schwein (Щ und ,|li|s ,: E., Kisardrahtverschluß an A d ® ЯЙ® ; l i "Jlejpapí drótená zápona, :.щ.;|ЬЙщпх.-кшш. Ы " ■, kovite ohnutá, na druhem rozkovaná na malú plošku, V ostrom uhle ohnutá S|flíLE Dlžka 7,4 cm, hrubka 0,4 cm. Tab. XXV, 10; obr, 18, . gebogen, am an d ren ia eine kleine, in scharfem s WmkelzurüekgebogeneFlächc getrieben. Länge 7,4em (Dicke 0,4 cm. Täf. XXV, 10; A bb.||;f 17. w 2. 3 železné diiÉSMVAčÉlkp z plechu s malým, ■ 2. il lÄHiii aätaßsmmMgß Ringe aus Blec;h a Ä .lähHK Ö fcung in der Mitte. iHnehme&sC) . йЬииям|1v ' střede. Priemer |уВа%'.Ыщ&ш 3,8 cm, Dicke 1,2-^,4 cm. Taf. XXV, IL , 1,2- 1,4 cm. Tab. XXV, II. uáratnok ъ 4МЦ) pramebov фвРя^ - 3. Silberarmring aus zwei ineinandergewundenen Drahtsträhnen. Die Endaa des Armringes durch р н й р ш ! нЦ|ршв1ц' Konce .náramku zákonkreMörmige Schlingeil Й |^^ р ж Ш к.lhali v krute^^ipl,, í&ami.',,3pKÉftec >1Ур’^авр messer 8,5 cm,. Dicke iW- Т а ю м ' 0|М яш. hrúbka- dxétu 9,15 cm. Tab. XXV, 3; obr.4J& ^ £ . XXV, 3; Abh. 17, Ш ■ M l.’ 66 Obr. 17. Hnrbanovo—Bacherov majer: 1, 4 — kostrový hrob 12. 2, 3 — kostrový hrob 10. 5, 14, 16 — kostrový hrob 8- 6, 10, 9 — kostrový hrob 6. 7 — kostrovýjhrob 10. 11 — kostrový hrob 1. 12, 1 5 — kostrový hrob 11. 13 — zber. Hurbanovo—Abadomb: 8 — kostrový hrob 8. Abb. 17. H urbanovo—Bacherov majer: 1, 4 — Skelettgrab 12. 2, 3 — Skelettgrab 10. 5, 14, 16 — Skelettgrab 8. 6, 10, 9 — Skelettgrab 6. 7 —r Skelettgrab 10. 11. Skelettgrab 1. 12, 15— Skelettgrab 11. 13 — Streufunde. Hurbanovo—Abadomb: 8 —, Skelettgrab 3. 67 Obr. 18. Hurbanovo—Baeherov majer: 1 — kostrový hťob 3. 2 — kostrový hrob 6. 3, 6, 11 — kostrový hrob 10. 4, 12 — kostrový hrob 12. 5, 7—9 — kostrový hrob 8. 10 — kostrový hrob 5. 13, 14, 15, 17 — kostrový hrob 11. 16 — kostrový hrob 13. 68 _ Abb. 18. Hurbanovo—Bacherov majer: 1 — Skelettgráb B. 2 — Skelettgráb 6. 3, 6,11 — Skelettgráb 10. 4,12 — Ske- lettgrab 12. 5, 7—9 Skelettgráb 8. 10 — Skelettgráb 5. 13, 14, 15, 17 — Skelettgráb 11. 16 — Skelettgráb 13. N 8 ziert m it D retegruppB , von warzenartigen . Buckeln, IBwbBb .mit gelfeern Rohm ausgefüllL Taf. XXV, l, 2. 10. Flaschenförmiges Gefäß m it bikonischem Körper, schlankem, konischem HalsC und ausla­ dender Mündung. Am oberen Teil des Halses durch Wulst verziert, am unteren durch 2seichte Dmlaufrillem Reite № JI cm, Mündungsdurehmesser lM,5 p n . Taf. XXV, 12. 11. Situlenförmige Vase m it oberständiger Maxi­ malwölbung. Niederer Hals mit ausladender Mündung durch breiten Wulst gegliedert. Boden vom Körper des Gefäßes abgjSBifai, Höhgs 32.5 cm, Mündungsdurchmesser 15 cm. Taf. XXV, 14. Tiefere k l f t e konische §efaifl9Siil m it umgebo­ genem Halse und ausladender Mündung, Bo­ dendelle. Der Hals durch zwei seichte Umlauf­ rillen gegliedert. Höhe 8,5 cm, Mündungsduxchmesser SB cm, Taf. XXV, 16. 13. S-förmig jp'iftfM rtl Schüssel mal am Halse, Bodendelle. Höhe 9,5 cm, Mündungs­ durchmesser 26 cm. Taf. XXV, 15. 14, KMoss- tonnenförrhigp, freihändiges Gefäß, itark graphithaltig. Mündung leschf nach innen gezogent OherÖSOhu uneben, zerstört, Höhe 6.5 cm, Mündungsdurchmesser 6 cm. Taf. XXV, 13. 15. Knochen vom Schwein. 16. Knochen vom Rind. Grab 12 SkötettgraJl in gerafM fe^ 210^130 cm Grabgrube, 210 cm tief, Orientierung X —Pa' Sfeteft in Kjlekenlage, Kopf südwärts. Das QrabiüviäEtitar bestand aus einem stabigen Bronzehalsring (1), S., Bronze« f ibeln (2), die auf der Brust gefunden wurden, auf der rechten Schulter 2 Eisenfiheln (3,10), bei der linken Schulter Fragmente eines Eisenarmringes (4), an den Handgelenken je 1 Bronzearmring (5), beim Gürtel Eisenverschluß (6), an den Beinen Bronze­ ringe |7||.zurasrite®.BeÄfcdA Schädels »Ine Vase (8) und ' kleine flMHlRR^ (9& zu ü » Füßen Kuofehen Vom Schwein, (11). 1. Glatter Bronzehalsring ■№. profiliertiai PetHladký 'bronzový nákrčník s peČatidlovými schaftenden, Hl? außen geritZte.r.Tbrzierup.g ha­ profilovanými koneamij" zdobenými na obvode ben. Durchmesser. MJJ ein, Dtgkft ■ddf Köpfe rytou výzdobou. Priemer 14,7 cm, hrubka hla­ 0,9 cm, Dicke des Stäbchens 0,3—0,4 cm. Taf. vic 0,9 cm; hrúbka tyčinky 0,3—0,4 cm. XXVI, 7. Tab. XXVI, 7. .Jk 2 gleichartige Bronzefibeln mit kurzem bogen­ 2 bronzové spony rovnakého druhu s krátkým artigem Bügel, längerem Fuß^- abgeschlossen oblúkovitým lučíkom, dlhšou patkou, zakon­ durch 3 profilierte Buckeln, deren letzter für čenou 3 profilovanými vývalkami, z ktorých den Bügel eingelassen ist. An der Stelle des posledný je zahlbený pre lučík. V mieste zaNadelhälters zu beiden Seiten mit kleinen chycovača po obidvoch stranách sú zdobené Querfurchen verziert. Vierwindige Spirale mit malými šikmými rýhami. Vinutie tvoria 4 zá­ äußerer Sehne. Länge 3,6 und 3,9 cm. Taf. vity s vonkajšou tětivou. DÍžka 3,6 a 3,9 cmXXVI, 2, 3; Abb. 17, 1, 4. Tab. XXVI, 2, 3; obr. 17, 1, 4. 3. Eisenfibel vom Duchcov- Schema m it kurzem Železné spona duchcovskej konštrukcie s krát­ bogenartigem Bügel und kugeligem Fuß. Sechs­ kým oblúkovitým lulBffiNb &p f c r fto u patkou. windige Spirale mit äußerer Sehne. Fuß abge­ Vinutie zo 6 závifer s vonkajšou jbtivou. brochen. Länge 3,5 cm. Taf. XXVI, 9; Abb. Pátka odlomená. DÍžka 3,5 cm. Tabl.XXVT, 9; 18, 12. obr. 18, 12. d* Fragmente eines eisernen Stabarmringes. Dicke Zlomky žeisKrflOT-;'%:& ifflrÉiého »BÉrasBábst» des Stäbchens ca 0,6 cm. Taf. XXVI, 10. H rubka tj®klky ca 0,6 ojSr Tab. XXVIr ,10. 5. 2 offene Bronzearmringe m it halbkugeligem 2 bronzové MÉSSÉW&i náramky poIťíaHfatého Querschnitt und mäßig verdickten Enden. prierezuaíkoncanii mierne zosilnenými. Priemer Durchmesser 5,3—5,6 cm, Breite 0,4 cm, Dicke Ijit jrfluHiil rlfjIlH 0,4 cm, hrúbka 0,2—0,3 cm. 0 ,1 -0 ,3 cm. Taf. XXVI, 1, 4. Tab. XXVI, 1, 4. 6. Flacher kleiner Eisenverschluß, vom Rost sehr Plochá železná záponka, velmi porušená hrdbeschädigt. Haken abgebrochen. Erhaltene zou. Háčik odlomený. Zachovaná dlžka 4 cm, Länge 4 cm, Breite 2,5 cm. Taf. XXVI, 6. šířka 2,5 cm. Tab. XXVI, 6. 7. Bronzene Buckelarmringe m it Petschaftenden. Bronzové vývalkovité náramky s pečatidloDie Enden sind außen mit konzentrischen vvmi koncami. Konce po obvode zdobené súKreisen und kleinen Furchen verziert. Durch­ strednými krúžkami a malými rýhami. Priemer messer 7,7 cm, Dicke 0,5 cm. Taf. XXVI, 5, 8. 7,7 cm, hrúbka 0,5 cm. Tab. XXVI, 5, 8. 8. Flaschenförmiges Gefäß m it bikonischem Kör­ FTašovitá nádoba dvojkónického tela so širším per, breiterem konischem Halse und ausladender kuželovitém hrdlom a roztvoreným ústím. .Kffiidung. Am obesin Teil d® Halses üntLW Ät V homej časti hrdla zdobená plastickým prsten­ . vesÄifS, am unteren Teil m it 2 \chmalen Rippen • cům, v dolněj 2 itofcgaaiujebrami. Dno od tela B öten vom K örperdes Gefaßte durch seiehl* nádoby odsadené plytkým žliabkom. Výška » .JiiFAjpiwizfei Höhe 3fkf> cm, .Mjindungsdurcb 30,5 cm, priemer ústia 19 cm faab. XXVI, 16. manser 19 cm. Taf. XXVK 16. v 15. Kosti z ošípanej. 16. Kosti z hovádzieho dobytka. Hrob 12 KostfBTOýhrob V^wUfeÉBHH hrobovej jame 2Í0X 130 om, híbka 210 cdo, orientovaný ÍU»JÍ: KfflÉlÉÉ v polohe naznak^hlavou na J. Inventář híMÍbú tvcall bronzový tyčinkovitý nákrčník (1), Sí bronzové spony nájdené na hrudi (2), na pravom pleci 2 že­ lezné spony (3,10), pri 1’avora pleci zlomky železného náramku (4), na zápástí rúk po jednom bronzovom náramku (5), pri páse železná zápona (6), na nohách lÉHDÉ0Vé kruhy (7fí po právej straně lebky váza (8) a miska (9), pri |pFJ||li: ošípanej (11). 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 71 9. Nízká miska s přehnutým hrdlom a roztvoreným ústím (nezachovala sa). 10. Zlomky železnej spony neurčitej konštrukcie. Tah. X X VI, 12; obr. 18, 4. 11. K osti z ošípanej. 9. Niedere kleine Schüssel m it umgebogenem Halse und ausladender Mündung (nicht erhalten). 10. Fragmente einer Eisenfibel von unbestimmtem Schema. Taf. X X VI, 12; Abb. 18, 4. 11. Knochen vom Schwein. Hrob 13 Kostrový hrob v hrobovej jame 185^145 cm, híbka 195 cm, orientácia S—J . K ostra nachýlená na řavý bok a mieme pokrčená, orientácia hlavy na J. Chudobný inventář tvořila železná spona na právej straně lebky (1), na lávej straně při nohách váza a miska (2—3), v lávej ruke ěelusť z ošípanej a po právej straně na úrovni bedrových kostí dalšie kosti z ošípanej (4) a kosti z husi (5). Grab 13 Skelettgrab in 185>fl45 cm Grabgrube, 195 cm tief, Orientierung N f“S. Skelett zur linken Seite gebeugt in mäßiger Hockerlage, Kopf südwärts orientiert. Das dürftige Inventar bestand aus einer Eisenfibel zur rechten Seite des Schädels (1), zur linken Seite zu den Füßen lag eine Vase und kleine Schüssel (2 - 3), in der linken H and war ein Schweinskiefer und zur rechten Seite in der Ebene der Hüftknochen weitere Knochen vom Schwein (4) und Gänseknochen (5). 1. Eisenfibel m it längerem bogenartigem Bügel und losem kugeligem Fuß. Vierwindige Spirale m it äußerer Sehne. Nadel abgebrochen. Länge 7,8 cm. Taf. X X VI, 13; Abb. 18, 16. 2. Flaschenförmiges Gefäß m it bikonischem K ör­ per, engem Halse und weit ausladender Mün­ dung. Oberer Teil des Halses m it W ulst ver­ ziert, unterer Teil v o m , Körper des Gefäßes durch tiefere Rille getrennt. Am unteren Teile des Bodens und außen durch geritzte Kreise gegliedert. Höhe 23 cm, Mündungsdurchmesser 14 cm. Taf. XXVI, 11. 3. S-förmig profilierte kleine Schüssel m it nach innen gebogenem Rande (nicht erhalten). Taf. XXVI, 14. 4. Knöchern vom Schwein. 5. Gänseknochen. 1. Železná spona s dlhším oblůkovitým lučíkom a volnou gulovitou patkou. Vinutie zo 4 závitov s vonkajšou tětivou. Ihla odlomená. DÍžka 7,8 cm. Tab. XXVI, 13; obr. 18, 16. 2. Flašovitá nádoba dvojkónického tela s úzkým hrdlom a široko otvoreným ústím. Horná část hrdla zdobená plastickým prstencom, dolná od­ dělená od tela nádoby hlbším žliabkom. Na i spodnej časti dna a na obvode ělenená rytým i ^obvodovými kružnicami. Výška 23 cm, priemer iistia 14 cm. Tab. XXVI, 11. 3. Esovite profilovaná miska s dovnútra prehnu• ' tým dnotn (nezachovala sa). Tab. XXVI, 14. 4. K osti z 5. Kosti z ftOMT “ Z b e ry * S tr e u f u n d e . V povrchových fflÉfilfh. a na pozemku J. nyiho sa ’iíw la yeskúniaňéj plochy našli zlomky 4 železných spon a korálok s očkami zó sklovitej IpilÉ E i, 1. Neúplná; Ž e fe z n á Spona s masívnym 'M fátm m fqL ■ lučíkom. * ý íp sifc á z o 6 závitov. MMBÉltfb ni« lučík a vinutie. DÍžka 4,2 cm. № Zlomok železnej ’s phny s .vysoko klenutým oblúkovifcýtn TjSHVrtjn válcovitého príéreznýiifj#« chovaLma luČik patky. DÍžka 5 cín. 3. Zlomok Mwiwfil dzajúcilíe analogickéj s p r r t f t t *sa len lučík. DÍžka #>®iSý 4. Zlomok letóznej árótenej spony s vinutím kého 0éiSBĚ% m. Zachovala .sa ■.Časť. 72 In den oberen Schichten und am Grundstück von J. Kostolanyi, neben der durchgeforschten Fläche des Gräberfeldes fanden sich Fragmente von 4 Eisenfibelji und eine Perle m it Augen aus glasiger Masse. 1. J0Kf;ollständige Eisenfibel m it massivem zylinJÖÖfcem Bügel und sechswindiger Spirale. Er! ■ ' W N ff blieb der Bügel und die Spiralwindung. p !Q n № 4,2 cm. 2. Fragm ent einer Eisenfibel m it hochgeschwungenem bogenartigem Bügel m it zylindrischem Querschnitt. Erhalten blieb der Bügel und ein * Teil ;des Fußes. Länge 5 cm. 8; ’H BHB ä I einer Eisenfibel m it der vorherigen fP^öjgisch. Erhalten blieb nur der Bügel. Länge 'tV Ä stgm ent einer Eisendrahtfibel m it Spiralm it großem Durchmesser. Erhalten Obr. 20. Hurbanovo—Bacherov majer: 1 “m hrob 4. 2 — hrob 8. 3 "1 hrob 6. Abb. 20. Hurbanovo—Bacherov majer: 1 - - Greife 4. 2 —Grab 8. 3 —Grab 6. a ihly, JÉSbp fragmentu i'| cm, priemer vinutia 2,5«n. blieb ein Teil der Windung und der Nadel. Ringe des Fragmentes 5 cm, Durchmesser der Windung 2,5 cm. 5. Vačší oranžovožltý válcovitý korálok s fialo­ 5. Größere orangegelbe zylindrische Perle mit vými dvojitými očkami po obvode. Celkom violetten Doppelaugen an der Außenseite. Im 4 dvojice. Priemer 2,6 cm, dížka 1,8 cm, priemer ganzen 4 Paare. Durchmesser 2,6 cm, Länge otvoru 1,1 cm. Tab. XXVI, 15; obr. 17, 13. 1,8 cm, Durchmesser der Öffnung 1,1 cm. Taf. XXVI, 15; Abb. 17, 13. Predbežná nálezová zpráva obidvoeh pohrebísk Der vorläufige FuhdberichL von beiden Gräljerfel? bola uverejnená ¥ « Archeologických rozhledodh dem wurde in den Archeologickü rozhledy (Jahrg. 6, (roč. 6,1954), a to v krátkom Sase po dokončení vý- 1984} veröffentMM^, und zwar kurze Zeit nach dem skumu. Z týchto dóvodov sa vyskytli menšie roz- Abschluß der Forschungen. Aus diesen Gründen sind diely v uvádzaní obsahu jednotlivých hrobov, in der Anführung des Inhaltes einzelner Gräber najma pri železných predmetoch, ktoré len po staro- kleinere Differenzen vorgekommen, besonders bei stlivom očistění a konzervovaní možno spolahli- den Eisengegenständen, die sich nur nach sorgfälti­ ger Säuberung und Konservierung Verläßlicher vejšie rožpoznaC ш utttetSfeheiden lassen. Hurbanov#^Abadomb. Hrob f | Ir AR neoděná len Hurbanawe—Abadomb. f e d b :.fc:in AR angeführt nádobka^ v nálezovej 2práv®í ¥ inventáři ešte že­ nur kleines Gefäß, im Fundbericht und Inventar lezná spona, Hrob 16: v AR Ъе»^щ^1ре^^1%т М - - noch eine E is e n fi^ t $rab=“Ä in AR kleiner Bronlezovej zprávě a v inventáři železný drótený a že­ | A | L im Fundbericht und Inventar Eisendraht­ lezný dutý krúžok. Hrob 18: v AR ako žiarový, ring und hohler Eisenring. Grab 18: in AR als v nálezovej zprávě a vo výskumnom denníku uve­ Brandgrab, im Fundbericht und im Forschungsdené „v híbke 140 cm ležalo uložených niekolko Tagebuch folgend: „in 140 cm Tiefe lagen einige značné strávených kostí, sčasti pokryté vrstvou beträchtlich verzehrte Knochen, zum Teil durch vápencovej krusty. Boli to 3 dlhé kosti končatín eine Schicht von Kalksteinkruste bedeckt. Es wa­ a niekolko zlomkov“. Nepochybné ide o kostrový ren dies 3 lange Knochen der Extremitäten und einige Fragmente.“ Zweifellos handelt es sich um hrob. ein Skelettgrab. Hurbanovo—Bacherov majer. Hrob Ir v* AR zlo- Hurbanovo —Bacherov majer. Grab 1: in AR Frag­ im • Fundbericht в о к železnej spony chýba, tř nálezovej zprávě uve- ment einer Eisenfibel 73 deně zlomky železa pfipáse. V AR stopy pozlátenia na bronzovom náramku, v nálezovej zprávě a y in­ ventáři len bronzový náramok. Hrob 3: v AR 1 že­ lezný krub/ y nálezovej zprávě ^dvojitý železný kruh“,'a v úvodzovkách „dva náramky?*. Hrob 6: v AR 1 železná spona, v nálezovej zprávě a v inven­ tá ř i! . Hrob S:j!f AR bez železných sponky nále­ zovej zprávě a v inventáři 4 železné spony. Y AR uvedených súhrnne 7 nádob, v nálezovej zprávě v súhmnom počte 7, pri opise jednotlivých tvarov I nádob. Hrob 10: ý AR „2 obrúčky, 1 bronzová obrúěka sa „1 bronzový pletený prsten“, v nále­ zovej zprávě a v inventáři 3 bronzové prstene a 1 ifcieboraf prstífe Stopy červeného farbiva, bezpečne zistené na kostiach v hrobe 2 a 8, sú zatiaí na ostatných pohrebiskách neznáme. angeführt Eisenfragmente beim Gürtel. In AR Spu­ ren von Vergoldung am Bronzearmring, im Fundbericht und Inventar nur Bronzearmring. Grab 3: in AR 1 Eisenring, im Eundbericht „eiserner Doppel­ ring“ und in Anführungszeichen „zwei Armringe?“ . Grab 6: in AR eine Eisenfibel, im Eundbericht und Inventar zwei. Grab 8: in AR ohne Eisenfibeln, im Eundbericht und JjlVentar 4 Eisenfibeln. In AR zusaimnenfassend angeführt .7 Gefäße, im Eund­ bericht in der Gesamtzahl 7, bei der Beschreibung einzelner Formen 8 Gefäße. Grab 10: in A R , ,2 kleine Ringe, 1 kleiner Bronzering“ und „1 geflochtener Bronzering‘| im Fundbericht und Inventar 3 Bronzeund 1 Silberring. Di® Spuren Hk roten Farbstoffes, die an den Kno­ chen im Grabe U und 8 mit Gewißheit festgestellt wurden, sind uns einstweilen von den übrigen Gräberfeldern nicht bekannt. DVORY NAD ŽITAVOU I, OKRES NOVÉ ZÁMKY DVORY NAD ŽITAVOU I, BEZIRK NOVÉ ZÁMKY Pri sfeevbe rodinných domkov na sevemom okraji ob® vedla hradskej Dvory nad. Žitav«-?Bešeňóv boli nájdené amfory, misky, železný ohnutý meč, kovanie štítu, zlomky železnej reťaze, bronzové náramky a bronzová spona. Predmety uložené v bývalom Okresnom múzeu, V Nových Zámkoch boli zničené pri. bombardovaní roku 1945. Sz óke Béla, Nálezové zprávy z ókolia Nových Zámkov (rukopis). Bei dem Bau von Familienhäusern am nördlichen Rande der Gemeinde'; Heben der Landstraße Dvory nad Ž to w i—Báteňoy, fanděn ' sich Amphoren, kleine Schüsseln, ein umgebogeneö Eisenschw«fe ein Schildbeschlagi, Fragmente einer Eisenkette, Bronzearmringe und eine Bronzefibel. Die im ehe­ malig® Bezirk smuseum in Nové Zámky auf be­ wahrten Gegenstände wurden bei eintm Bombenan­ griff im Jahre 1945 Vernichtet. Szóke Béla, Fundberichte aus der 'Umgebung von Nově Zámky (Manuskript). DVORY NAD ŽITAVOU II, OKRES NOVÉ ZÁMKY DVORY NAD ŽITAVOU II, BEZIRK NOVÉ ZÁMKY Pohrebisko ypiesočnílcu pri novostavbě JRD južne od obce. Záchranný výskům Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitře v rokoehjl954 až 1955 (za vedenia pracovníka ústavu J. Kramára a posluchačky Archeologického seminára Filozo­ fickéj fakulty Univerzity Komenského D. Bialekpm j). . Das Gräberfeld in einer Sandgrube, neben einem Neubau der Landwirtschaftsgenossenschaft, südlich dfc Gemeinde. Rettungsforschungen des Archäologischep, &sfitisÉK»jÍi| Slowakischen Akademie der Wissenschaften in Nitra in den Jahretl 1954^1955 (unter der Leitung vom Mitarbeiter des Institutes J. Kramár und der Hörerin des Archäologischen Seminars an der Philosophischen Fakultät der Komenský-Universität. D. Bialeková). Das Gräberfeld befindet sich auf der Sandterrasse des einstigen linken U le p Ses Žitavaf pn einer etwa 300 m Entfernung vom südlichen Rande de®5 Gemeinde, genannt auch „Komáromi útra dülö“, Parz. Nr. 2333. Pohrebisko sa nachádza na piesoěnej terase niekdajšieho řavého břehu rieky Žitavy, ktorá je vzdialená alf 300 m od južného okraja obce, zvaná aj „Kornáromf útra Aulo“,.!. pare. 2333. 74 Obr. 21. Situafiný náč rt. D v o ry n a d Ž itavou. Na pohrebisku bolo odkrytých celkom 14 hrobov, z toho 13 kostrových a jeden žiarový, zistený roku 1955 prisídelnom objekte. Hroby boli v obvyklých obdížnikových jamách, orientované S—J, připadne SZ—JV, kostra uložená naznak, orientovaná hlavou na .J alebo na JV. Hroby boli z vačšej časti vykradnmté. Okrem keltských hrobov boli na pohrebisku aj sídelné objekty a hroby z doby bronzovej. Hrob 1 Kostrový hrob pravděpodobně ženy (výška 158 až 161 cm), porušený vyberaním piesku. Na mieste boli ■ájdené lenrozhádzanérudské kosti a kosti z ošípanej Abb. 21. Sítuationsplan. Insgesamt wurden am Gräberfelde 14 Gräber frei­ gelegt, davon 13 Skelettgräber und 1 Brandgrab,, welches im Jahre 1955 beim Siedlungsobjekt festgestellt wurde. Die Gräber waren in üblichen rechteckigen Gruben, N—'S, eventuell NW*« SO orientiert, das Skelett in Rückenlage, mit dem Kopfe nach S oder Sh“0. Größtenteils waren die Gräber ausgeplündert. Außer den keltischen Gif» bern waren am Gräberfelde auch Siedlungsobjekte und Gräber aus der Bronzezeit. Grab I Skelettgrab, vermutlich weiblich (Höhr 158 bis 161 cm), durch Sandgewinnung zerstört. An der Stelle wurden nur verstreute Menschenknochen und 75" DVORY u ž i t LATÉNSKĚ po H IE R K A O/ 2 3 4 5 к m Obr. 22. P lán pohrebiska. Dvory nad Žitavou. -466. 22. P lan des Gräberfeldes. (13). Inventář, údajné z tohoto hrobu, dodaťočne získaný od občanov, bezpochyby pochádza z dvoch hrobov, takže nepředstavuje uzavretý hrobový celok. Ku hrobu asi nepatří železný opasok (17) a meč (18). 1. Bronzové dvojdielne nánožné kruhy zo 6 pologulatých misiek, z ktorých každé 3 sú spojené šamierom. Priemer 12,5 cm, priemer jednotli­ vých misiek 3,4—4,2 cm. Tab. XXVII, 3, 8. 2. Bronzová retiazka z jemných obdížnikových ohňiviek, voTne ohnutých k sebe. Celková dlžka 138 cm, dížka jednotlivých ohniviek 0,3 X 0,4 cm. Tab. XXVII, 2. 3. 3 bronzové drótené spony stredolaténskej konštrukcie. Rovný hladký lučík, oblúkovite ohnutá patka členená na konci uzlíkovitým vývalkom a 4 žliabkami. Vinutie zo 4 závitov so spodnou tětivou. ZachycoVač je zdobený ma­ lými šikmými rýhami. DÍžka 3,7, 3,8, 4 cm. Tab. XXVII, 4 - 6 . 4. 3 zlomky náramku z lignitu, šošovkovitého prierezu, ktorého povrch je starostlivo vyhladený. Hrubka 0,6 x 1 cm. Tab. XXVII, 1. 5. 3 zlomky jantárového krúžku šošovkovitého prierezu, priemer ca 3 cm. 6. Zlomok plochého železného opaska zo skrútených ohniviek, zakončený kruhovitým okom. Dížka 8 cm, šířka 2,5 cm. Tab. XXX, 2. 7. 2 zlomky železného opaska z dvoch spolu sto­ čených drótov. Jeden zlomok zakončený okom. Dížka 6,5 a 9 cm. Tab. XXX, 3. Schweinsknochen (13) gefunden. Das angeblich zu diesem Grabe gehörende Inventar, welches nach­ träglich von den Einwohnern erworben wurde, stammt zweifellos aus zwei Gräbern, so daß es nicht eine geschlossene Grabeinheit darstellt. Der Eisen­ gürtel (17) und Schwert (18) gehören vermutlich nicht zum Grabe. 1. Bronzene zweiteilige Fußringe aus 6 halbkuge­ ligen Buckeln, von denen je drei durch ein Scharnier verbunden sind. Durchmesser 12,5cm, Durchmesser einzelner Buckeln 3,4—4,2 cm. Taf. XXVII, 3, 8. 2. Bronzekettchen aus zierlichen rechteckigen, leicht gegeneinäüdergebogenen Gliedern. Ge­ samtlänge 138 cm, Länge einzelner Ketten­ glieder 0,3 X 0,4 cm. Taf. XXVII, 2. 3. 3 Bronzedrahtfibeln vom Mittellateneschema. Gerader glatter Bügel, bogenartig umgebogener Fuß am Ende durch knotenförmigen Buckel und 4 Rillen gegliedert. Vierwindige Spirale mit innerer Sehne. Der Nadelhalter m it kleinen Querfurchen verziert. Länge 3,7, 3,8, 4 cm. Taf. XXVII, 4 - 6 . 4. 3 Fragmente eines Lignitarmringes mit linsen­ förmigem Querschnitt, Oberfläche sorgfältig geglättet. Dicke 0,6x1 cm. Taf. XXVII, 1. 5. 3 Fragmente eines kleinen Bemsteinringes mit linsenförmigem Querschnitt. Durchmesser ca 3 cm. 6. Fragment eines flachen Eisengürtels aus umge­ wundenen Gliedern, abgeschlossen durch eine kreisförmige Öse. Länge 8 cm, Breite 2,5 cm. Taf. XXX, 2. 7. Zwei Fragmente eines Eisengürtels aus zwei ineinandergewundenen Drähten. Ein Fragment durch eine Öse abgeschlossen. Länge 6,5 und 9 cm. Taf. XXX, 3. 8. Zlomok železného meča s třňovitou rukováťou 8. Fragment eines eisernen Schwertes, der domar­ tige Schaft mit rechteckigem Querschnitt. Der obdlžnikového prierezu. Třů plynulo prechádza v čepel. Dížka fragmentu 39 cm, z toho rukováť Dom übergeht allmählich in die Klinge. Länge 14 cm, maximálna sirka čepele 4,5 cm. Tab. des Fragmentes 39 cm, davon Schaft 14 cm, XXX, 5. Maximalbreite der Klinge 4,5 cm. Taf. XXX, 5. 9. Zlomok železného vývalkovitého náramku. 9. Fragment eines eisernen Buckelarmringes. Dicke 0,4 cm. Hrubka 0,4 cm. Mt Miska s lievikovite otvoreným hrdlom, odsa- 10. Kleine Schüssel mit trichterartig geöffnetem deným od spodnej časti. Střed dna vtlačený Halse, der vom unteren Teil abgesetzt ist. Bo­ dovnútra. Výška 6,6 cm priemer ústia 18 cm. dendelle. Höhe 6,6 cm, Mündungsdurchmesser 18 cm. Taf. XXVII, 9. Tab. XXVII 9. I I . Misa s vyšším přehnutým hrdlom a ostrým lo- 11. Schüssel mit höherem umgebogenem Halse und mom na vydutí. Výška 9 cm, priemer ústia scharfem Umbruch an der Wölbung. Höhe 22,5 cm. Tab. XXVII, 10. 9 cm, Mündungsdurchmesser 22,5 cm. Taf. XXVII, 10. 12. Zlomok dvojkónickej vázy s ostrým lomom na. vydutí. Na hrdle'zdobená plastickým prstencom* pod ním kolkovanou výzdobou pozostávajucou z 3 oblúčikov, doplňovaných sústrednými krúžkami a hviezdicovým vzorom. Tab. XXVII, 7: 13. Kosti z ošípanej. 13. Knochen vom Schwein. Hrob 7 Grab 7 Vykradnutý kostrový hrob, čiastočne porušený vy beraním piesku. Hrobová jama nejasných obrysov v smere SZ—JV, kostra hlavou na JV. Z kostry sa zachovala len lebka a niekolko dalších kostí. Obsah: lignitový náramok.(1), zlomok náramku (2) a váza (8). Ausgeplündertes Skelettgrab, zum Teile durch Sandgewinnung zerstört. Die Grabgrube von un­ deutlichen Umrissen in Richtung NW—SO, Skelett m it dem Kopfe nach SO. Vom Skelett blieb nur der Schädel und einige, weitere Knochen erhalten. Inhalt: Lignitarmring (1), Fragment eines Arm­ ringes (2) und eine Vase (3). 1. Lignitarmring mit 1bim förm igem Querschnitt,“ Durchmesser 6 cm, Dicke Taf. XXVIII, 16. Ü. Endteil efes® Bronzearmringes m it Öffnung: für den Verschluß, Länge 2,6 cm, Dicke 0,6 X 0,7 cm. Taf. XXVIII, 14. 3. Bikonische Vase mit gerundeter Wölbung, am oberen Teil des Körpers mit 2 Horizontal­ furchen verziert. Hals fehlend. Höhe 16,5 cm. Taf. X X V III, 9. 1. Lignitový náramok šošovkovitého prierezu, priemer 6 cm, hrubka 0,7 K L ^cm . Tab. XXV lil , 16: 2. Koniec bronzového náramku f ‘ otsroiDin pfe uzávěr.‘ DÍžka 2,6 tpRj hrúbka 0 ,6 M 0 jh fp . Tab. X X V III, 14. 3. Dvojkónická váza s oblým-vydutím, v hornej časti tela zdobená 2 horizontálnymi rýhami. Hrdlo chýba. Výška 16,5 cm. Tab. X X VIII, 9. 12. Fragment einer bikonischen Vase mit scharfem Umbruch an der Wölbung. Am Halse mit Wulst verziert, darunter gestempelte Verzierung aus 3 Bögen, ergänzt m it konzentrischen Kreisen und Stemenmuster. Taf. XXVII, 7. Hrob 8 Grab 8 f. Dětský kostrový hrob. Hrobová jama 1 8 0 x l3 5 x ’ 80 cm, orientácia SZ—«TV,, na chie nájdená zle za­ chovaná kostra v polohe naznak, Idavou oriento­ v an í na JV ..ftW |ili& lvprili len zlomky SeurčiteTnýclí. Železných predmetov, nájdené pri lebke a lávej ruke. Skelettgrab ilM® Kindes. G ra b grabe ! R f a [ H E •19 cm, Orientierung NWwSO. Am Boden fand sijSl. e in .» h le « t «chalten# Skelett J p Rückenlage, mit dem Kopfe nach S - 0 orientiert- Das Inventar bestand bloß aus Fragmenten von unbestimmbaren Eisengegenständen, die beim Schädel und bei der linken Hand gefunden wurden. Hrob 9 SS®!? 9 Kostrový hrob jednotlivca neurčitého pohlavia a lekti* .Sfc^>vS jama I7oW^wjŘ$0 cm, orientácia SZ-ý.I V. Na dne hrobovej Jámy nájdená zle zacho­ vaná kostra v. polohe naznak, orientovaná hlavou na JV. Inventář tvořila váza po právej straně (1) a zlomky železnej spony na hrudi (2). Skelettgrab ein® Individuums vwa unbeÄffflnfte® Geschlpht und Alter. Grabgrube 175ix75^9Ö cm, Orientierung NW—SO. Am Boden der Grab grübe fand sich ein schlecht erhaltenes Skelett in Rücken­ lage, mit dem Kopfe nach SO orientiert. Das Inven­ tar bestand aus einer Vase zur rechten Seite (l ) und Fragmenten ©Hei; Eisenfibel auf der BruStr (2). 1. Nieden Vase m it linsenförmigem Körper, brei­ terem konischem Halse und ausladender Mün­ dung. Abgesetzter Boden, am unteren Teil des Halses Wulst. Höhe 15,5 cm, Mündungsdurch­ messer 17,6 cm. Taf. X X VIII, 17. 2. Fragmente eiijfer Bisendrahtfibel vom Mittellateneschema m it geradem Bügel und kleiner Kugel am Fuß, Vierwindige Spirale mit innerer Sehne. Länge ca 10«12 cm. Taf. XXVIII* L 1, váza piiovkovfcfto tela so širším kuželo­ vitým hrdlom a roztvoreným ústím. Dno odsadpné. Na spodnej čašti hrdla plastický prste­ nec, Výška 15,5 cm, priemer ústia 17,5 cm. Tab. X X V III, 17. 2« Zlomky železnej drótenej spony hfeíísiolaténBkej kónštrukcie, s rovným lučíkom a malou guTóčkou na pátke. Vinutie zo 4 závitov so spodnou tětivou. DÍžka ca 10—12 cm. Tab. X X VIII, 1. 78 Hrob 10 Grab 10 Kostrový hrob neurčitého jednotlivca (výška 165 až 169 cm). Hrobová jam a 165 X 106 X 125 cm„tvaru nepravidelného obdížnika, orientovaná SZ—JV. Na dne nájdená kostra nachýlená na pravý bok, hlava položená na l’avej spánkovej kosti, nohy v bedře a v kolenách boli mieme pokrčené, orientácia hlavy na JV. Je to jediný případ skrčenej polohy na pohrebisku. Inventář tvořili 2 nádoby po právej straně (1—2), zlomky železnej spony (3) a kosti z mladej ošípanej (4). Skelettgrab eines unbestimmten Individuums (Höhe 165—169 cm), Grabgrube 1 6 5x106x125 cm in Form eines ungleichmäßigen Rechteckes, Orientie­ rung NW —SO. Am Boden fand sich ein zur rech­ ten Seite gebeugtes Skelett, Kopf am linken Schlä­ fenbein, Beine in den H üften und Knien leicht geknickt, Orientierung des Kopfes SO. Dies ist am Gräberfelde der einzige Fall von Hockerlage. Das Inventar bestand aus 2 Gefäßen zur rechten Seite (1—2), Fragmenten einer Eisenfibel (3) und K no­ chen eines jungen Schweines (4). 1. Großes bikonisches flaschenförmiges Gefäß m it breiterem offenem Halse, der am Oberteil durch einen W ulst eingezogen ist. Höhe 35,5 cm, Mündungsdurchmesser 18 cm. Taf. X X V III, 19. 2. Bikonische Vase m it breiterem Halse und aus­ ladender Mündung. Oberfläche glatt, ohne Ver­ zierung. Höhe 15 cm, Mündungsdurchmesser 10,5 cm. Taf. X X V III, 13. 3. Fragmente einer Eisendrahtfibel m it bogenar­ tigem Bügel und Windung m it großem Durch­ messer. Durchmesser der Windung 3,5 cm. Taf. X X V III, 7. 4. Knochen eines jüngeren Schweines. 1. Velká dvojkónická fíašovitá nádoba so širším otvoreným hrdlom, zovretým v hornej časti plastickým prstencom. Výška 35,5 cm, priemer ústia 18 cm. Tab. X X V III, 19. 2. Dvojkónická váza so širším hrdlom a roztvoreným ústííh. Povrch hladký bez výzdoby. Výška 15 cm, priemer ústia 10,5 cm. Tab. X X V III, 13. 3. Zlomky železnej drótenej spony s oblúkovitým lučíkom a vinutím velkého priemeru. Priemer vinutia 3,5 cm. Tab. X X V III, 7. 4. Kosti z mladej ošípanej. Hrob 12 K ostrový hrob dospelej ženy (výška 166 cm až 167 cm). Hrobová jama 23 0 x 1 4 0 x 7 0 cm, oriento­ vaná SZ—JV. Na dne nájdená zle zachovaná kostra uložená v polohe naznak, hlavou orientovaná na JV. Obsah: bronzový kruh (1), kamenný brúsok (7), že­ lezný nožík v zlomkoch (2), zlomky 2 železných spon (3—4), zlomky železného kruhu (5), zlomky železnej plochej tyčinky (6) a po právej straně črepy 2 nádob (8—9) a kosti z ošípanej (10). 1. Bronzový plochý náramok s koncami přelože­ nými cez seba, nepravidelné gulatý. Priemer 5 cm, šířka 0,7 cm, hrubka 0,1—0,3 cm. Tab. X X V III, 18. 2. Zlomky železného nožíka s přehnutým chrbtom, plochou zahnutou ručkou, ukončenou kruhovi­ tou doštičkou. Viacej malých zlomkov, rozměry nezistitelné. Tab. X X V III, 2. Grab 12 Skelettgrab einer erwachsenen F rau (Höhe 166 X 167 cm). Grabgrube 2 3 0 x 1 4 0 x 7 0 cm, Orientierung NW —SO. Am Boden fand sich ein schlecht erhalte­ nes Skelett in Rückenlage, Kopf nach SO orientiert. Inhalt: Bronzering (1), Schleifstein (7), Eisen­ messer in Fragmenten (2), Fragmente von 2 Eisen­ fibeln (3—4), Fragmente eines Eisenringes (5), Fragmente eines flachen Eisenstäbchens (6) und zur rechten Seite Scherben von 2 Gefäßen (8—9) und Schweinsknochen (10). 1. Flacher Bronzearmring m it übereinandergelegten Enden, ungleichmäßig kugelig. Durch­ messer 5 cm, Breite 0,7 cm, Dicke 0,1—0,3 cm. Taf. X X V III, 18. 2. Fragmente eines kleinen Eisenmessers m it ge­ schwungenem Rücken, flacheni, umgebogenem Griff, der durch ein kreisförmiges Plättchen ab­ geschlossen ist. Mehrere kleine Fragmente. Ausmaße nicht feststellbar. Taf. X X V III, 2. 3L Zlomky železnej spony s oblúkovitým lučíkom, vinutie váčšieho priemeru, patka ukončená velkou gulóčkou. Tab. X X V III, 3—5. 3. Fragmente einer Eisenfibel m it bogenartigem Bügel, Windung m it größerem Durchmesser, Fuß durch große Kugel abgeschlossen. Taf. X X V III, 3 -5 . 4. Zlomky železnej drótenej spony nezretelnej konštrnkcie a velkosti. Tab. X X V III, 6. • 4. Fragmente einer Eisendrahtfibel von undeutli­ chem Schema und Größe. Taf. X X V III, 6. 79 * ' S f i M É k * t y č i n k o v i t é h o kruhu. Prie: i l i p Ш "I ШКдаДЙЙ! !lM. 'Tab, X X V Ill, J í , m i Ploch* :Ž6M^# - zlomok vSéšiebo rozmemDÍ žka 6,9 cm jů Šířka 0,7 cm, hrúbka 0,3cm , ¥>.. Kamenný brúsok obdlžnikového prierezu, na “ jednom konci rozmerov 7 x2,5x 1,1 cm. Tab. X X VIII, 8. 8. Hlbšia misa s-nízkym odsadeným hrdlom a rozi vtlačený flovnútra. Výška 9,5 era,priemfer úatia 25,5 čm. Tab. 9. Menšia miska analogická s predchádzaj úcou. "Nezachovala sa. 10. Kosti i ošípanej. il 6. I* "Il 9. 10. Durch-* messe? cä 6 cm, Dicke 0,5 cm. Taf. X X V III|il. Flaches größeres Eisenfragment, Länge 6,9 cm, Breite 0,7 em, Dicke 0,3 cm. Schleifitein mit rechteckigem QuerSchmi^ Ä Äfssmaße insSlji 5(3,1 cm. Taf. X X V III, 8. Tiefere Schüssel mit niederem abgesetztem Halse und ausladender Mündung. Bodendelle. Ä h o Syrern* Mündungsdurchmesser 'iS |l cm. Taf. X X K In, 15. Kleinere Schüssel mit dervorherigen analogisch. Nicht erhalten, Knochen vom fhifinüäHi. Hrob m Kostrový hrob muža neurěitého veku. Hrob bol i f l l l f f 'fi|Éfy. Stardbmfízového JhH. toěbe porušený aj orbou. Pozoetatky kostry séneirpljrfk orimtéeia hlavy ж J. Obsah, miky (1) a zlomky 2 železných spon (2k -3). К 3 WŠnšie črepy :1ИШ11рпАЙь1|г,.:ууЬ#|р?Щ^ ^ З д в З к щ ., . 2. Železná drótená spona s rovným luŽíkom prav. Nepodobné s připojenou patkou. Vinutie tvoíia 4 lM§№ >ii> spodnou MlIlPfc 3. 4Ш Ш я spona s velkou gulovitou jpBr ч ^оп. Tab. XXVIII, 12. Hrob 18 IBórtfieiiíý hrob dospělého muža. Hrobová jaina cm, nepravidelného elipsovi­ tého tvarů, orientovaná v smere ШР—Ша’щ pozostatkami rudských kostí v druhotřnbm uložení. Bez inventára. Na ЙЬке je dvojitá trepanáeia. Hrob 26 Ko&tjRhrý Itrob dospělého muža (výška 166 em), Hrobová jat», lffijBj ,orientovaná SZ—«TV v tesnej blízkosti hnitu: č. 24. Kostra dobre zachovaná, uložená naznak, favá ruka ohnutá cez pás, orientáeia hlavy na .«TV. Bez ^řšfatára. ■ Hrob 21 Skelettgrab eines Mannes Das (§rab war (l,.-tipK ■ÄKS; althronzezeitlichen Objfiktgi l A s p f a i^ i zum ÄS®' auch durch FfJügung .zwÄÄfc D ä| B M p lB lflj' sind unvollständig, K o p f' nach S; rMpiiiiti,i< Ä h if c Keramikscherben Ü | und Fragmente w , Ä SSta® fibeln (2—3), krpäiaÄ m W M I. eines unbestiffimten Drehscheibengefäßes. ,' 2. Eisendrahtfibel m it geradem V Ä M iiiÄ mit befestigtem’ Fuß. Vierwindige Spirale mitiüü§ppp Iplkip, 3. Eisendrahtfibel m it großem ku#ci§§Ba Fuß. Tab. X X V III, 12. fflaf a p i Sfelliiitfil Skelett grab ^imes erwachsenen Mannes Hrabgrube 165 jijl 10;k 121 cm von ungleichmlßig elliptischer Form, Orientierung NW—SO m it Kesten von Menschenknochen in I^ag«. Ohne Inventar. Am Schädel doppelte Trepanation. S Ä 20 Skelettgrab eines erwachsenen Mannes (ISolp, 166em). Oräbgrube 190 x 6 5 k 60 cm, BBkLsBj%in dfclllehsten . Btehlü t .D il llJgliiifct gut erhalten, in Bückenlage, fip linke H and über den öiirtel gebogen, Kopf SO orientiert. Ohne Inventar. ll^ ié p o r u šeí^ kostrový hrob neurtatého individua (výška hrobovej jame bůli náj dené lenkostipauvy a stéhna.Pred odkryvom hrobu boli nájdéné ná mieSle ěrepy keramiky. Grab '#1 Vollständig zerstörtes Skelettgrab unbestimm­ ten Individuums (Hohe 161^165 cm). Tn ifePÖSite" grabe wurden nur Becken- und Sehenkelknochen gefunden. Vor der Freilegung des ^ ^ b p Wurdglg an der Stelle Keramikscherben gefunden. Hrob 24 Grab 24 Kostrový hrob dospělého muža strednej postavy. Skelettgrab eines erwachsenen Mannes von mittlerer 80 Hrobová jama 215 x 95x120 cm, orientovaná S—J s odchýlením na SZ—JV. Na dne porušená kostra, orientácia hlavy na JV. Z obsahu hrobu nájdené črepy vázy (1), zlomky železnej spony (2), kosti z ošípanej (3) a kosti z hovádzieho dobytka (4). 1. Váza baňatého tela s vyšším širokým hrdlom a mieme roztvoreným ústím. V dolnej časti hrdla zdobená úzkým plastickým prstencom; pod ním sú 2 oblúčiky z hlbších vpichov, zakončené sústredenými krúžkami, ktoré sú symetricky roz­ ložené na 2/3 obvodu. Třetí chybuje. Výška 24 cm, priemer ústia 16 cm. Tab. X XIX, 19. 2. Zlomok váčšej železnej drótenej spony stredolaténskej konštrukcie. Dlžka fragmentu 6,2 cm. Tab. X X V III, 10. 3. Kosti z ošípanej. 4. Kosti z hovádzieho dobytka. Hrob 26 Kostrový hrob neurčitého individua. Hrobová jama 210x125x170 cm, orientovaná SŽ—JV, s poru­ šenou kostrou, orientácia hlavy na JV. Obsah: zlomky železného opaska (1), 1 bronzová (2) a 2 že­ lezné spony (3—4), misa v črepoch (5). 1. Železný opasok z dlhších osmičkovitých ohniviek dvakrát prekrútených. Jeden fragment zakončený hákovitou žáponou, druhý kruhovi­ tým okom. Zachované viacej menších zlomkov. Tab. X X IX , 8—9. 2. Bronzová drótená spona stredolaténskej kon­ štrukcie s dlhšou hladkou patkou. Koniec patky a zachycovaě zdobený priečnymi malými rý­ hami. Vinutie zo 4 závitov s podvinutou tětivou, dlžka 4,2 cm. Tab. X X IX , 15. 3. Zlomok váčšej drótenej spony. Zachované vi­ nutie zo 4 závitov a časť lučíka. Tab. X X IX , 14. 4. Zlomok malej železnej drótenej spony sťredolaténskej konštrukcie. Vinutie zo 4 závitov s pod­ vinutou tětivou. DÍžka 2,5 cm. Tab. X X IX , 13. 5. Esovite profilovaná misa s ostrým lomom na vydutí. Výška 11 cm, priemer ústia 28,5 cm. Tab. X X IX , 18. Gestalt. Grabgrube 215x95x120 cm, Orientierung N —S, m it Abweichung nach NW—SO. Am Boden zerstörtes Skelett, Kopforientierung SO. Vom In ­ halt des Grabes wurden nur Scherben einer Vase (1), Fragmente einer Eisenfibel (2), Knochen vom Schwein (3) und Rindsknochen (4) gefunden. 1. Bauchige Vase mit höherem breitem Halse und mäßig ausladender Mündung. Am unteren Teil des Halses verziert m it schmalem Wulst, darunter 2 kleine Bögen aus tieferen Einsti­ chen, abgeschlossen durch konzentrische Kreise, welche symmetrisch entlang 2/3 des Umfanges verteilt sind. Das dritte fehlend. Höhe 24 cm, Mündungsdurchmesser 16 cm. Taf. XXIX , 19. 2. Fragment einer größeren Eisendrahtfibel vom Mittellateneschema. Länge des Fragmentes 6.2 cm. Taf. X X V III, 10. 3. Knochen vom Schwein. 4. Rindsknochen. Grab 26 Skelettgrab eines unbestimmten Individuums.Gr ab grübe 210x125 x170 cm, Orientierung NW—SO, mit zerstörtem Skelett, Kopforientierung SO. In­ halt: Fragmente eines Eisengürtels (1), 1 Bronze- (2) und 2 Eisenfibeln (3—4), eine Schüssel in Scher­ ben (5). 1. Eisengürtel aus längeren zweimal umgewunde­ nen Achtergliedern. Ein Fragment durch H a­ kenverschluß abgeschlossen, ein anderes durch kreisförmige Öse. Mehrere kleinere Fragmente erhalten. Taf. X X IX , 8—9. 2. Bronzedrahtfibel vom Mittellateneschema mit längerem glattem Fuß. Ende des Fußes und NadelhSlter mit kleinen Querfurchen verziert. Vierwindige Spirale mit innerer Sehne. Länge 4.2 cm. Taf. X XIX, 15. 3. Fragment einer größeren Drahtfibel. Erhalten vierwindige Spirale und ein Teil vom Bügel. Taf. XXIX , 14. 4. Fragment einer kleineren Eisendrahtfibel vom Mittellateneschema. Vierwindige Spirale mit innerer Sehne. Länge 2,5 cm. Taf. X X IX , 13. 5. S-förmig profilierte Schüssel mit scharfem Umbruch an der Wölbung. Höhe 11 cm, Mün­ dungsdurchmesser 28,5 cm. Taf. X X IX , 18. Hrob 2T Grab 27 Vykradnutý kostrový hrob neurčitého individua. Ausgeplündertes Skelettgrab eines unbestimmten Hrobová jama 210x130x160 cm, orientácia S—J. Individuums. Grabgrube 210 X 130 X 160 cm, Orien­ Na dne bolo nájdených niekolko fudských kostí, tierung N —S. Am Boden fanden sich einige Men­ zlomky železného opaska (1), železnej spony (2) schenknochen, Fragmente eines Eisengürtels (1), einer Eisenfibel (2) und Keramikscherben (3). a črepy keramiky (3). 1. Fragmente eines Eisengürtels aus längeren zwei1. Zlomky železného opaska z dlhších, dvakrát s K e lts k é p o h re b is k á 81 prekrútených ohniviek. Jeden zlomok zakon­ čený krahom. Tab. X X IX , 10. 2. Zlomky váčšej železnej drótenej spony stredolaténskej konštrukcie, s malou, gulóčkou na pátke. Dlžka fragmentu 7,8 cm, Tab. X X IX , 12. 3. Grepy neurčitej nádoby vyhotovenej v ruke. mal umgewundenen Gliedern. Bin Fragment durch einen Ring abgeschlossen. Taf. X X IX , 10. 2. Fragmente einer größeren Eisendrahtfibel vom Mittellateneschema, m it kleiner Kugel am Fuß. Länge des Fragmentes 7,8 cm. Taf. X X IX , 12. 3. Scherben eines unbestimmten freihändigen Ge­ fäßes. Hrob 31 Grab 31 Kostrový hrob dospělého muža (výška 165 cm). Hrobová jama 220 X 50 X 70 cm, orientácia SZ—JV. Na dne kostra uložená v polohe naznak, orientácia hlavy na JV. Obsah: zlomky železnej drótenej spony s vinutím zo 4 závitov, so spodnou tětivou a kosti z kozy. Tab. X X IX , 16. Skelettgrab eines erwachsenen Mannes (Höhe 165 cm). Grabgrube 2 2 0 x 5 0 x 7 0 cm, Orientierung NW —SO. Am Boden Skelett in Rückenlage, Kopf­ orientierung SO. Inhalt: Fragmente einer Eisen­ drahtfibel m it vierwindiger Spirale und innerer Sehne und Knochen einer Ziege. Taf. X X IX , 16. Z b ě ry z p o h r e b is k a S tr e u f u n d e v o n d em G rä b e r f e ld 1. Zlomky železného meča v pošvě s tfňom obdížnikového prierezu, ktorý sa plynulo rozšiřuje v šířku čepele. Celková dlžka fragmentu 72 cm, šířka čepele 4,5 cm. Tab. X X X , 4. 2. Zlomky jednodielnej železnej štítovej puklice. 3. 3 malé zlomky, zrejme zo štvorpuklicového bronzového nánožníka. Tab. X X X , 8. 4. Bronzový krúžok (odliatok) oválného prierezu. Priemer 2,2 cm, hrůbka 0,3 cm. Tab. X X X , 10. 5. Zlomok pravděpodobně váčšej železnej spony. Zachovala sa časť lučíka a patka. Na konci patky 2 váčšie guločky. Dlžka fragmentu 8.5 cm. Tab. X X X , 1. 6. K ašovitá nádoba s uzkym hrdlom a otvoreným ústím. H orná časť hrdla zdobená plas­ tickým prstencom, dolná 2 horizontálnymi kružnicami. Výška 32,5 cm, »priemer ústia 13.5 cm'. Tab. X X X , 11. 7. Nízká dvojkónická váza širokého hrdla, nad vydutím členená . širším plastickým prsten­ com. Dno odsadené. Výška 13 cm, priemer ústia 18,5 cm. Tab. X X X , 6. 8. K ašovitá nádoba s úzkým hrdlom, zdobená nad vydutím dvojicou horizontálnych rýh. H orná časť hrdla odlomená. Výška 30 cm. Tab. X X X , 9. 1. Fragmente eines Eisenschwertes in Scheide, der Dorn m it rechteckigem Querschnitt verbreitert sich allmählich in die Klingenbreite. Gesamt­ länge des Fragmentes 72 cm, Breite der Klinge 4,5 cm. Taf. X X X , 4. 2. Fragmente eines einschenkeligen eisernen Schild­ bügels. 3. 3 kleine Fragmente, offensichtlich von einem vierbuckeligen Bronzefußring. Taf. X X X , 8. 4. Kleiner Bronzering (Abguß) m it ovalem Quer­ schnitt. Durchmesser 2,2 cm, Dicke 0,3 cm. Taf. X X X , 10. 5. Fragment einer vermutlich größeren Eisenfibel. Erhalten blieb ein Teil vom Bügel und der Fuß. Am Ende des Fußes zwei größere Kugeln. Länge des Fragmentes 8,5 cm. Taf. X X X , 1. 6. Flaschenförmiges Gefäß m it engem Halse und ausladender Mündung. Der obere Teil des Halses m it breitem W ulst, der untere m it 2 konzentri­ schen Kreisen verziert. Höhe 32,5 cm, Mün­ dungsdurchmesser 13,5 cm. Taf. X X X , 11. 7. Niedere bikonische Vase m it breitem Halse, über der Wölbung durch breiten W ulst ge­ gliedert. Boden abgesetzt. Höhe 13 cm, Mün­ dungsdurchmesser 18,5 cm. Taf. X X X , 6. 8. Flaschenförmiges Gefäß m it engem Halse, über der Wölbung m it zwei Horizontalfurchen ver­ ziert. Oberer Teil des Halses abgebrochen. Höhe 30 cm. Taf. X X X , 9. H ro b 1/55 B r a n d g r a b 1/55 V hlbke 30 cm uložená malá vázička (6) s obsahom spálených Lidských kostičiek, pravděpodobné detského pohrebu. Kosti uložené v anatomickom po- In einer Tiefe von 30 cm lag eine kleine Vase (6) mit Leichenbrandre3ten vermutlich von einer Kindbestattung. Die Knochen in anatomischer Folge 82 aufbewahrt: am Boden des Gefäßes Knochen Her I jüihiteÄ ;:''Ä iiÄ & fe!^lT siÄ fe?;fh]j|äi> 'Htt? h kiC^^^ämi'-^^tMÄ^ÄiA^/'Ö'fezoej spony .(1)^ä>, Beckenknoehep und j ložného n o ž í k a (2). ‘ T o z t a v e n é h o Skleného na- ® bSd6lkft|li^^ i';;^ t ^ :'tflai^';B Ä ä ^ l» h d E esife ||=C1 fanden’sieh Fragmente. einer Eisenfibel (l^ eh m s ;;® -iaji;m m 1p||. ’eines:zpischmolzenen iB lp a tp K položené jffi(M № S |l#S 9^ ^ É |W F ^ $l^ llP W SPr zičky boli nerekonatruovatePné- čřepy misky (7)'. ringea p ) und ein Spiiiiiwirtel aus Ton (5). Auf den I ^ Ä ’diif'SBisäniiig. ItagiÄ afa gelegt' (4). Xehen Bär kleinen. Vase wären Scherben, kleinen S ä h ( 7 J . einer p H w ^ w Bisendrahttibei: 'WM1:. Mittelktänesehema. Taf. X X IX , 1—4. la titíšk e|ili^ ^ ste^ ii;'!|Eab, X X IX, 1l i ;; % Železný nožík 'a rfttfeow fc tsfttasljjjhslf chrbtom ' ■' ■und DiSItl o»it ■liiii^eäklgem, Quer­ a trňom obdižníkovitého prierezu pře rukovaf. schnitt für den Griff. Erhaltene Länge 7,7 cm. Zachovaná dížka 7,7 cm, Tab. X X IX , 7, Taf. X X I X , 7. 3. 2 Zusammengeschmolzene FraghifSÖi „.Äüff 3: 2 zliate zlomky bledozeleného náfamku s modhalbkugeligen Armringes mit TSii^pat 'w m ssr ■ wwgÉpffijBHÉlBt,ýkořpHj;r.'I’č^. XX IX, C schein' Muster. Taf. X X IX , 5. aus längeren zwei­ 4. Zlomky železného opaska z dlbších, dvakrát v)jS§' Fräjpri#ii mal niögewundenen Gliedern mit zylindrischem ■ s l p i ^ í k válcovitého 'pki#®É§5L Querschnitt, -Ein Fragment durch kreisförmige .Jjaisit zloto^-ijáÉjwSp^ A É ih M f ^ i’;.H M ifií Tab. X X IX , 6. Öse abgeschlossen. Taf. X X IX , 6. 8. Tönern# Spinnwirtel v o d Form einer zu5. Hliněný prask# tvaru stlaČenej gule n ^ ilm é S riého pwttitac. PrlHB^^%®m>/v^kai^om, pří®-, j|fn - sammengepreSten Kugel mit ungleichmäßiger Oberfläche. Durchmesser 4 cm, Höhe 2 ent, mer iivérp:-iÄ rtÄ F u n d « ,' die-1®' Nationalmu­ I. H u n y a d y o v á 6 ktonzový opasok a železný se tun in Budapest aufbewahrt sind, sponu a o nálezech latfeskej keramiky sa zmieňuje I. H u n y a d y 0 den Bronzegürtel ttnd Eisöufibel uridv *i H- F. J- B árta a K. W ifoipaed«»7M H p M fP die Funde der latenezeitlidiea Keramik -Ärähatvýskům pohrebiska urobil V' rokooh 1952» 1955 auch p fe ife № Barta und R«;i^nwBn8edltJ:'‘IÄ . ' Archeologický ústav Slovenskej akad^A ft Rettungsforsehnngen:: Fragment einer kbnBÉÉéh Eisenfibel m it der vorherigen analogisch. Taf. X X X I , * ' s predchádzajúcou. Tab. X X X I, 5. 4. Kleine Fragmente eines eisernen Bändbügels ^ 4 . Menšie zlomky železnej pásovej puklice zo štítu, Z ktorej sa zachovali 2 ploché hlavice železných r M p n 2 f la c h e Köpfe, v o n E t s e n n a g e ln m i t 4 ,3 D u r c h m e s S f^ e r h a l t e n b lie b e n . Tftfj, klincov o priemere 4,3cm. Tab. X X X I>8,12,13. X X X I, 8, 12, 13. ' ff. Eiserner massiver geschlossener Ring, vom Rost Rpgf m asív® uzaýiefý k rúlék vejmi poru­ sehr zerfressen. DurchineBseieIll^4,f.cm , Ü .» šený hrdzou. Priemer D = 4,7 cm, d ••',1,2 cm. 1,2 cm. Taf. X X X I, 1. Tab. X X X I, 1. 6. Eisenring m it dem w othéSÍg» analogisch, v s i 6. Železiiý krúžok analógítíSsý spredohádzajúpim, kleineren: Ausmaßen. DurchmsÉÉSf D = ipa&ÉBmenších rozmerov. Priemer I)-'«* 3,7 cm, d s t 1,2 cm. Tab. X X X I, 3. d =»1,2 cm. Taf. X X X I, 3. ¥ .-,l« lezn ý :i|í|.v pošvě trikrát 7. .Siísetiésl Schwert in Scheide, dreimal uiügebovite vykrojeným ústím a hrotitým nákončím gen, m it bogenförmig ausgeschnittener Kta:* pošvy. Celková dlžka asi 80 cm, šířka pošvy dung und spitzigem Ortband der Scheide. Ge“iÉ jh , Velmi porušený žiarom a hrdzou. Tab., sam|lSnge .iffwa '^feidehfeS t® X X X I, 10, 11. Von Glut und Rost sehr b cschädigt. Taf. X X X I, iš i nádob :ból K M f f M uložený železný olinutý meč (7). Okolo hrobu bola vyhíbená kruhovitá priekopa o priemere 10 m (obr. 29). 10 , 11 . -• 8. Dvojkónická )tgi|gg s úzkým hr®6ii^ zdobeným plastickým pásikom. TJstie sa nezachovalo. Výška 31 |¥ cm. Taf. XXXVIf. 12. Mtob 688 Grab 688 Pravděpodobně liaro^y hrob. V híblli 70 cm ulo­ žená malá súdkovitá nádobka (1) a vedla nej niekolko drobných kostí z detskej lebky. Obrysy hrobovej jamy nezistené. 1. Malá súdkovifá nádobka z tuhy » ovaleným okraj om. V dobe používania praskla a bola stiahnutá na hrdle železnou obrúčkou. Pod hrdlom É n p n l !p№ lS ’SPidOrovafia rýhou, na vydutí a v dolnej časti tela 3 úzkými horizontálnymi vleštenými pásmi, nad dnom 3 kružni".»iapii. ífjgška 8,5 cm. príemec ’ustia 9,5 cm. Tab. XXXVII, 11. Vermutlich Brandgrab. ,70 cm tief lag ein kleines tonnenförmiges Gefäß (1) und daneben einige kleine Knochen von einem Kinderschädel« Umrisse der (frabgrübe^Mfeht festgesteilfe 1. Kleines tonnenförmiges Gefäß aus Graphit mit Randwulst. Während der Benützung bekam es einen Sprung und wurde am Bhtee ilarch eia« , Bisenreif zusammengehalten. Unterm Halse mit tieferer Horizontalfurche verziert, an der Wöl­ bung und am unteren Teil des Körpers mit l Schmalenfengegläfteten Hörizontalbändern, über dem Boden m it 3 Kreisen. Höhe 8,5 cm, Mündungsdurchmesser f l p ü b Taf. XXXVII, Hr ob t m Pravděpodobně žiarový hrob. V híbke 55 cm pod WhlUjí ná jdená váza v Bwpsofcll^ pri něj neurčité zlomky železa (2). Nedopálené íudské kosti neboli zi|iÉÉL ,y * I Váza dvoj kónického tela s ostrým lomom na vydutí, vyšši®' kuželovité hrdlo, oddělené od tela nádoby širším plastickým pásikom. Okraj ústia vodorovné otvorený. Výška 16 cm, prie­ mer ústia 1!).5 cm. Tab. XXXVII, 13. Grab 127 11. & Hrdzou porušené železné zlomky, pravdě­ podobně zo spony. Hrob 741 Porušený žiarový hrob v pokusnej sondě na SZ strané pohrebiska. V híbke 50 cm nájdené v Okruhu 30 -40 cm nedopálené íudské kosti, roztavené kxisky skleného náramku (1), zlomky roztaveného bronzo­ vého opaska (2), zlomky 3 ielezaýih spon (5 —7), čiastočne zachovaná bronzová spona (3) a zlomky bronzov<š§rÉSazky (4).’ 1. Zliate kúsky skleného náramku fialověj farby; zdobeného bielvmi yzjfpdL Tab. X XXVII, 9. 2. Žiarom porušený bronzový opasok z kruhovi­ tých ohniviej i|pO]ovanÉA profilovanými liatymi medzičlánkami. Priemer oliniviek 3 cm, hrúbka 0,5 cm. Tab. X X XV II, 3—5; obr. 28, 12—14. Vermutlich Brandgrab. 55 cm tief unter dem Acker­ boden wurde eine Vase in Scherben (1) gefunden, daneben unbestimmte Eisenfragmente (2). Leichen­ brandreste würden # iö ||t festgfetellt. 1. Vase m it bikonischem Körper und scharfem Umbruch an der 'Wölbung, höherer konischer Hals, der vom Körper des Gefäßes durch einen breiteren Wulst getrennt ist, Mündungsrand waagrecht ausladend. Höhe 16 cm, Mündungsduxchmesser il,5 cm. Tpf. XXXVIIj 13. 2. Vom Rost zerstörte Eisenfragmente vermutlich von eiigp'SflbeL ■ Grab 741 Zerstörtes Brandgrah in einer Probesönde an der nordwestlichen Seite des Gräberfeldes. In 50 cm Tiefe wurden in einem 30t-40 cm Umkreise Leichen brandreste, zerschmolzene Stückchen eines Glas­ armringes (1), Fragmente eines zerschmolz*i&eü Bronzegürtels (2), Fragmente von 3 Eisenfibein (5—7), eine teilweise erhaltene Bronzefibel (3) und Fragmente eines Bronzekettchens (4) gefunden, E Zusammengeschmolzene Stückchen eines Glasarmringe3 -violetter Farbe, m it weißem Muster verziert. Taf. XXXVII, 9. 2. Von der Glut zerstörter Bronzegürtel aus kreisförmigen Gliedern, die durch profilierte ge­ gossen® Zwischenglieder Verbunden sind. Dwchmesser der Glieder 3 cm, Dicke 0,5 cm. Taf. X XXVII, 3 - 5 ; Abb. 28, 1 2 -1 4 . 95 Obr. 28. Holiare: 1 .-r- žiarový hrob 529. 2 .„r. žiarový hrob 149. 3, 4, 7, 9, 10-14ŠÍ- žiarový hrob 741. 2 .P žiarový hrob 149- 5, 6 — žiarcvý hrob 186. 8 ^-'žiarový hrob 218. 3. Bronzová spona s liatou cikádovite profilova­ nou doštičkou, navlečenou na lučíku a na konci patky. V doštičke sú vrubovité zářezy pre ozdobnú výplň. Vinutie zo 6 závitov s vonkajšou tětivou. P átka o d lo m e n á c h o v a n á dížka 3,2 cm. Obr. 28. 3.—4. 4. Zvyšky roztavenej jemnej bronzovéj retiazkv z drótených oválných oliniviek, volné zovretých. DÍžka obniviek 0,8 cm. Tab. X X X V II, obr. 28, 11. 5. Železná spona stredoíattnskej konstrukci® s váčJafgAi gufóčkou na pátke a v mieste pripojenia k lučíku. Ihla odlomená. Dížka 5 cm. Vinutie zo 6 závitov svonkajšoutětivou. Tab.X X X V II, 1; obr. 28, 7. 6. Železná spona analogická s predchádzajúcou. Dížka 6 cm. Tab. X X X V II, 2; obr. 28, 10. 96 .466. 28. Holiare: 1 -- Brandgrab 529. 2 & Brandgrab 149. 3, 4, 7, 9, 1 0 -14 «B randgrab 741. 2 — Brandgrab 149. 5, 6 — Brandgrab 186. 8 -Bterandgrab 218. 3. Bronzefibel m it gegossenem zikadenartig prjjgi filiertem Plättchen, das auf den Bügel und das Ende des Fußes gezogen ist. Am Plättchen sind Kerbungen für eine Zierausfüllung. Sechswindige Spirale m it äußerer, Sehne, Fuß abgebro­ chen. Erhaltene Länge 3,2cm. Abb. 28, 4. Koste, eines zerschmolzenem feinen Bronze­ kettchens aus ovalen Drahtgliedern, die leicht zusammengegchlossen sind. Länge der Glieder 0,8 cm. Taf. X X X V II, 4; Abb. 28, 11. 5. Eisenfibel vom Mittellateneschema m it größerer Kugel am Fuß und an der Stelle der Befesti­ gung zum Bügel. Nadel abgebrochen. Länge -v© cm. Sechsbändige Spirale m it äußerer Sehne. Taf. X X X V II, 1; Abb. 28,.7., .-Diiflifcll» Das ganze Gräberfeld ist nicht d u ic ^ ^ Ä r a lb t w ü ^ d iÄ i.Ä t "wurde1T ^ k M IiÄ iÄ I U fe i Bau d ^ .TpW M ^B rtnffct1 IjpaayJte " f t i f . (Abb. -BO) • iÄ b Ä » :Ete. Inhalt der durchgeforsehten k l in dfn’Privatsammlmig von A. Dudich w ahrt und wurde während des Krieges zum Teil verniebtot. Das Skelettmaterial blieb überhaupt nicht 'Mi ist M te r t te l d möglich i n e ' nach­ trägliche anthropologische Analyse des Gräberfeldes anzustellen. Ebenso führen wir n iti;i» Ä K f! ramikmaterial an, das bisher in der Privatsaoimilmg von A. .DsÄft. in erhalten blieb. Die fehlenden die -defr.M pÄ ^i ’W Ä ’ kriege» vernichtet worden sind und die -S.;'1K^№ Ifa esÄ rb A 'VSPöffffiÄcbWi'känn nisfe Mb k p ft1 fc d ti Ä rb tft1Seine Grabfundeinhelten angeführt sind. So­ weit w uns hei einigen fehlenden Gefäßen auf Ab­ bildungen in, der zitii® !^ A tlllil berufen, tun dies laut dem persönlichen BeÄ Ä ! von A. Dudich. 98 Obr. 29. Situačný náčrt. Kamenin. Hrob I Kostrový hrob porušený pred započatím výskumu polnými prácami (č. parcely 4965). Z obsahu bola zachráněná železná kopija (1) a 2 nádoby. 1. Železná listovitá kopija s pretiahnutým listom, členěným po dížke rebrom, ktoré plynule prechádza na tufajku. List zachovaný len čiastočne, ústie tuFajky odlomené. Celková dížka 26 cm, z toho list 19 cm, maximálna šířka 5 cm (Hun y a d y o v á , X I, 12). Tab. X X X IX , 24; obr. 33, 8; Abb. 29. Situationsplan. Grab 1 Skelettgrab, welches vor dem Beginn der F or­ schungen durch Ackerarbeiten zerstört wurde (Parz. Nr. 4965). Vom Inventar ist eine eiserne Lanzenspitze (1) und 2 Gefäße gerettet worden. J . Eiserne blattförmige Lanzenspitze m it ausge­ zogenem B latt, längs durch eine Rippe ge­ gliedert. Die Rippe übergeht allmählich auf die Tülle. B latt nur zum Teil erhalten, Mündung der Tülle abgebrochen. Gesamtlänge 26 cm, davon B latt 19 cm, Maximalbreite 5 cm (Hun y a d y , X I, 12). Taf. X X X IX , 24; Abb. 33, 8. Obr. 30. Plán pohrebiska. Kamenin. Abb. 30. Plan des Gräberfeldes Keramika sa nezachovala. Pravděpodobně pochádza z, tohto hrobu nádoba vyobrazená v práci I. H u n y a d y o v e j, tab. VI, 1. Die Keramik blieb nicht erhalten. Vermutlich stam m t aus diesem Grabe das kleine Gefäß, wel­ ches in der Arbeit von I. H unyady abgebildet ist. Taf. VI, 1. Hrob 2 Grab 2 Kostrový hrob nedaleko hrobu č. 1 v híbke 35 až 40 cm (ě. parcely 4965). Porušená lebka nájdená v sekundámej polohe medzi bedrovými kosťami. Obsah hrobu tvořili len črepy vázy analogické s hrobom č. 1. Nezachovali sa. Skelettgrab in der Nähe von Grab Nr. 2, in 35 bis 40 cm Tiefe (Parz. Nr. 4965). Der zerstörte Schädel wurde in sekundärer Lage zwischen den Becken­ knochen gefunden. Den Inhalt des Grabes bildeten nur die Scherben einer Vase analogisch m it Grab Nr. 1. Nicht erhalten. Ilrób 3 Grab 3 Kostrový hrob v híbke 140 cm, čiastočne porušený při kopaní bliny (č. parcely 4965). Obsah hrobu: na zápastí právej a lávej ruky po jednom bronzovom náram ku (1—2), na nohách bronzové nánožníky (3), pri pravom =ft ■XIé|sbéS Tpšib A" .iíbtei l l S cm, tS&BÉfŠKltb j M J , .J ^ ^ S iÉ ^rfe B»i y * ¥ g f |fi» # p M ř" ' É1S§Í*J11Í№,, ■ X ^ v:.wÄ- % Knckenlage fParz. kostry |'6 0 ^ 1 6 5 cm. P ii favom ramene des :& ä |iM i') Ä ™ I Ä cm. Bei >dplMk№ Schulter železnej spony, pod sánkou ďalšia železná spona (1), Fragm ent einer^^Ekenfibel, u n t« ttam l i m b na kflpei Ä Ä y ’itagÉp^ÉÍA*; №'®ÉMř.' ÖÄ okraj *ÄifevHfeiBrfibel (1), a-m Ende d p linken Seberben einer kleinen SebOsflbl und Vai% i№ ^sM M W I^bÉčÉ isilisíis (2). ■§^-:BfehüsöeI war lieil' E M itf M P MMWBi ge- > legt (2). „ l.i^ p e z a á dpim i b luiy i & e r f i b t i lÄ -; jfe ^ e ü t Bügel, zweiwindiger Spirale № d äußeret ibhnn, číkom, s vinutím o 2 závifcuch 0 vonkajšou teFuß .n s i'i^ Ä » » tivou, patka s váčšou guločkou a roztepaným koncom čiastočne obtáčajúcim lučík. Koniec ■'' > fc zum I M ih r et®. H$90ai, » Ijp si» •„jEp&gávSigÉ dlžka 10 ¥#k :|bs: M ^ps D « (H u n y a d y , X I, 15). J f l t f . , X X ^ t ^ Ä j Abb. ( H u n y a d y o v á , X I, 15). Tab, X X X IX , lig ' 2. :’J IL J e ÄtCpBf ýiliiodiehiíáb.ožníee, zachované v zlomkoch. Dlžka ca 20 cm, maximálna šířka 3,5 cm ( H u n y a d y o v á , X I, 3), Vibr. 33, 9. Keramika a zlomky 'I m | železnej Sb* zachovali. *■ „ - Schere |&, Fragmenten ca iS »a@^. « bl p tu n y a d y , X I, 3). Abb. 33, .9. Hüb 8 ä « bÄ.. weiteren £3>el sind nicht erhalten. llfs lt# , P Bvitehea iSkelft.tgfa;b. -\T8CTu-tli(.b 'weibMcbj p|fl^j6|pW ® É6p||f8É &BK&1 S rukám i ktS om na bedrovýcli kostiach, výnitao&te ^uSĚS№0№F hlavon na S Dlžka ki§0№ J jlfe llttl Í ^ ti6 W W Č Í 8 llH H W k |É É |É IE ’tŠ^Sah' v ä » * MablBwMipl iéwib íiméwK 3iiť1p)KfeFiBÉs 102 den 38b& 6'dE eE -’*EfcnabinsWeise mit dem Kopf^. nordwärts orienÄHfe (Parz. Nr,. 4969), Länge des "Skelettes 3yft|h;i52 cm. Vase, bÜi;< ramenách po jednej bronzovej spone (1, 3), na hrudi ďalšia bronzová spona s doštičkovitou patkou (2), pod ňou 2 zlomky bronzových spon (4—5), na zápástí právej ruky bronzový náramok (6), pri ňom bronzová tyčinka (7), na tej istej ruke ohnutý bron­ zový a železný prsten (8—9), na lávej ruke třetí bronzový prsten (10), na lávej bedrovej kosti že­ lezný krúžok (11) a neurčitý železný predmet, na nohách bronzové kruhy (12). 1. Bronzová spona duchcovskéj konštrukcie s lučíkom, členěným na obvode 3 vývalkami, p a t­ kou oblúkovite ohnutou k lučíku, zdobenou malou profilovanou gulóčkou. Vinutie tvoria 4 závity s vonkajšou tětivou. Dlžka 5,5 cm ( H u n y a d y o v á , IX , 14). Tab. X X X IX , 13; obr. 31, 1. 2. Bronzová spona s doštičkovitou patkou, zdo­ benou bielou pastóznou ružicou. Vinutie tvoří 6 závitov s vonkajšou tětivou. DÍžka 5,1 cm ( H u n y a d y o v á , IX , 9). Tab. X X IX , 15; obr. 31, 2—3. 3. Bronzová spona analogická s prvou ( H u n y a ­ d y o v á , IX , 16). Tab. X X X IX , 14; obr. 31, 4—5. 4. Zlomok bronzovej spony s vinutím o 6 závitoch ( H u n y a d y o v á , IX , 19). Tab. X X X IX , 16; obr. 31, 8. 5. Zlomok bronzovej spony pravděpodobně duchcovskej konštrukcie. Zachovalo sa vinutie o 6 závitoch a lučík válcovitého prierezu, v strednej časti zhrubnutý. Dlžka fragmentu 2,5 cm ( H u n y a d y o v á , IX , 21). Tab. X X X IX , 20; obr. 32, 7. 6. Bronzový náramok (odliatok) na vonkajšej straně mierne vypuklý, členený na 4 plošky, zdobené krížom usporiadanými plastickými lištami. Konce oddelené širšími žliabkami. Priemer 5,1—6,3 cm, šířka 0,6—1,5 cm (H u­ n y a d y o v á , IX , 1). Tab. X X X IX , 9; obr. 31, 20. 7. Tyčinka bronzovej suroviny hranolovitého tvaru, k jednému konců klinovite zoslabená. Dlžka 9 cm, šířka 1—1,1 cm, hrubka 0,8 až 0,9 cm ( H u n y a d y o v á , IX , 15). Tab. X X X IX , 12. 8. Bronzový ohnutý prsten (odliatok). Jednotlivé ramená oválného tv aru ( H u n y a d y o v á , IX , 20). Tab. X X X IX , 7; obr. 31, 19. 9. Železný krúžok válcovitého prierezu, velmi poškodený hrdzou. Priemer 2,5 cm, hrubka ty ­ činky 0,5 cm ( H u n y a d y o v á , X I, 24).* Tab. X X X IX , 23; obr. 33, 4. linken Knie eine Schüssel, auf beiden Schultern.je eine Bronzefibel (1,3), auf der Brust weitere Bronze­ fibel m it plattenartigem Fuß (2), unter der Fibel zwei Fragmente von Bronzefibeln (4—5), am rech­ ten Handgelenk Bronzearmring (6), daneben ein Bronzestäbchen (7), an derselben H and umgebo­ gener Bronze- und Eisenring (8—9), an der linken H and dritter Bronzering (10), am linken Becken­ knochen kleiner Eisenring (11) und unbestimmter Eisengegenstand, an den Beinen Bronzeringe (12). 1. Bronzefibel vom Duchcov- Schema, Bügel an der Außenseite durch drei Buckeln gegliedert, Fuß bogenartig zum Bügel umgeschlagen, m it kleiner profilierter Kugel verziert. Vierwindige Spirale m it äußerer Sehne. Länge 5,5 cm (Hun y a d y , IX , 14). Taf. X X X IX , 13; Abb. 31, 1. 2. Bronzefibel m it plattenartigem Fuß, m it weißer pastiger Rosette verziert. Sechswindige Spirale m it äußerer Sehne. Länge 5,1 cm (Hunyady, IX , 9). Taf. X X IX , 15; Abb. 31, 2 - 3 . 3. Bronzefibel m it der ersten analogisch (H u­ n y a d y , IX , 16). Taf. X X X IX , 14; Abb. 31, 4 -5 . 4. Fragment einer Bronzefibel m it sechswindiger Spirale (H u n y a d y , IX , 19). Taf. X X X IX , 16; Abb. 31, 8. 5. Fragm ent einer Bronzefibel vermutlich vom Duchcov-Schema. E rhalten blieb die sechswin­ dige Spirale und der Bügel m it zylindrischem Querschnitt, im m ittleren Teil verdickt. Länge des Fragmentes 2,5 cm (H u n y a d y , IX , 21). Taf. X X X IX , 20; Abb. 32, 7. 6. Bronzearmring (Abguß) an der Außenseite leicht hervorstehend, gegliedert in 4 kleine Flächen, die m it quer geordneten plastischen Leisten verziert sind. Die Enden durch breitere Rillen getrennt. Durchmesser 5,1—6,3 cm Breite 0,6—1,5 cm (H u n y a d y , IX , 1). Taf. X X X IX , 9; Abb. 31, 20. 7. Stäbchen aus Bronze-Rohmaterial von prisma­ tischer Form, gegen ein Ende keilartig verjüngt. Länge 9 cm, Breite 1—1,1cm , Dicke 0,8 bis 0,9 cm (H u n y a d y , IX , 15). Taf. X X X IX , 12. 8. Umgebogener Bronzering (Abguß). Die einzel­ nen Schenkel oval (H u n y a d y , IX , 20).-Taf. X X X IX , 7; Abb. 31, 19. 9. Kleiner Eisenring m it zylindrischem Quer­ schnitt, vom Rost sehr beschädigt. Durchmes­ ser 2,5 cm, Dicke des Stäbchens 0,5 cm (H u ­ n y a d y , X I, 24). Taf. X X X IX , 23; Abb. 33, 4. 103 10. Bronzový krúžok sáKprstel! WváJaeW) príerezu, na vnútomej straně sploštený. Priemer 2,7 cm, hrúbka 0,4—0,6 cm (H u n y a d y o v á , IX, 27). T aS XXXIX , 29; obl!3I*:l2. 11. Menší železný krúžok, pravděpodobně z opaska, so zvyškami hrubého tkaniva. Priemer €,2 cm, hrubka le m (H u n y a d y o v á , XI, 24). Tab. X X X IX , № 'li l i . 2 bronzové duté nánožníky, na obvode členené hibšími prieěnymi žliabkami. Yo vnútri vy­ plněné bielou hlinitatfhmotoú. Priemer 8,7 cm, šířka 1 cm (H u n y a d y o v á , IX, 25, 28). Tajé XXXIX , i p t í ?' Keramický inventář hrobu sa nezachoval. 10. Kleider Bronzering mit ovalem Querschnitt, an der inneren Seite abgeflacht. Durchmesser 2,7 cm, Dicke 0,4—0,6 cm (H u n y a d y , IX, 27), Taf. X XXIX, 29; Abb. 31, 12. 11. Kleinerer Eisenring vermutlich mil groben Zeugresten. Durchmesser 6,2 cm, Dicke l em (H u n y a d y , X I, 24). Taf. X X XIX , 27. 12. 2 hohle Bronzefußringe außen durch tiefere Querrillen gegliedert. Ihnen ®3t weißem tonartigem Stoff ausgefüllt. Durchmesser 8,4 bis , 8,7 cm, Breite 1 cm (H u n y a d y , IX, 25 ,28). ’ Ifc i; XXXIX, 8, 10. Das keramische Inventar vom Grabe blieb nicht erhalten» ‘ Grab 9 Hrob 9 Kostrový hrob, pravděpodobně ženy, v híbke Skelettgrab vermutlich weiblich, in 130 cm T i ^ i ::li§ CmVv polo bé naznak, hlava n a j № 3H№jB№ RückenlagS| Kopf südwärts (Parz. Nr. 4969). Läüge 4969). DÍžka kostry 145—148 cm. Na právej straně des ‘Skelettes 145—148 cm. Auf der rechten Seite hrudě železná spona (1), medzi bedrovými kosťami der Brust Eisenfibel (1), zwischen dnn Beckenknobronzový tfr8.mbk (2)j:p ri lávej ffiínhe črepy vázy chen kleiner Bronzering (2), beim linken Bein (nerekonštruovatelné) a miska. Scherben einer Vase (nicht wiederherAllbar) und Schüssel; 7., Železná drótená spona s krátkým oblúkovitým 1. Eisendrahtfibel m it kurzem bogenförmigem lučíkom a dlhšou, pravděpodobně připojenou Bügel und längerem, wahrscheinlich angtpi, patko® j i menšou gtďóčkou. yasť pSifcgr-IsBlschlossenem Fuß mit kleiner Kugel. Ein Teil mená. DÍžka 10,5 cm (H u n y a d y o v á , X I, 10). des Fußes abgebrochen. Länge 10,5 cm (H u­ Tab X X XIX , 22; obr. 32, l. n y a d y , X I, 10). Taf. X X X I X ,Ä - Ä . - 3 2 |i . 2. Bronzový tyčinkovitý otvbíenýbiraifink. Prié- „Sf Offener Bronzestabarmring. Durchmesser 6 bis mer 6—6,5 cm, hrúbka tyčinky 0,4 cm (H u­ 6,5 cm, Dicke des Stäbchens 0,4 cm (Hun y a d y o v á , X, 8). Tab. XXXIX, 21. • n y a d y , X, 8). Taf. XXXIX , 21. Keramika z hrobu sa nezachovala. Die Keramik aus dem Grabe blieb nicht erhalten. Hrob 10 Grab 10 Kostrový hrob v híbke Í50fs;J®5! i® f* ^ lé h e há- SkÄfehtgrab in p t H Ä r a n ip A k znak, orientáeiá hlayy ná J (č. parcely 4969). In­ Kopf südwärts orientiert (Parz. Nr. 4969). Das ventář hrobu tvořila váza přikrytá misou, uložená Grabinventar bestand aus einer Vase, die m it einer pri Tavom kolene. Obidvď nádoby 'neboli rekf^i- SöMfael zugedeckt und zum linken Knie'gelegt war. Keines von den Gefäßen ist wiederhergestellt ^růoyáhii worden. Hrob 11 (fc#* 11 Porušený kCitrový hrob v híbke 35 cm, oricutácia Zerstörtes Skelettgrab in 35 cm Tiefe, Orientierung SSZ—JJY , hlava na JJY (č. parcely 4969). Na N N W -SSO Kopf SSO (Parz. Nr. 4Ö69). Am Halse hrdle, bol železný* nákrčník (1), na Tavom plecí War ein 'ifeernef Halsring (l), auf der zlomky železnej spCny, na íidbáeh Íírenzpvé kruhy ter Fragmente einer Eisenfibel, an den Beinen (2) a pri pravom kolene črepy 2 nádob. Bronzeringe (2) und beim rechten Knie Scherben von zwei Gefäßen. 1. Železný kruh zachovaEjt v ni® oIkýchT í^^s 1. Eisenring In, einigen Fragmenten erhalten. koch. Priemer ca 16 cm (H u n y a d y o v á , XX, Durchmesser ca 16 cm (H u n y a d y , X I, 16). (16). Tab. XL, 3; obr. 33, 1 - 2 . Taf. XL, 3; Abb. 33, 1 - 2 . 2. Bronzové duté nánožníky, členěni na A v (|Í |t :§L Höhle Bronzefußringe:, außen dttreh Dröiertrojicami pupčekov. Jeden zachovaný v zlomgruppen von Buckeln gegliedert. Der eine koch. Priemer 9,5 cm (H u n y a d y o v á , X, 22, fragmentarisch erhalten. Durchmesser 9,5 cm 27). Tab. XL, 1 - 2 . (H u n y a d y , X T fl, 27). Taf. XL, iM t.' 104 Obr. 31. K a m e n in :! —5*. 8, 9 ,1 2 ,1 9 , 20 — kostrový hrob 8. 6, 7, 9 - 1 1 , 1 6 —18 ^ kostrový hrob 12. 13—15 — žiarový hrob 14. Abb. 31. K am enin: 1—5, 8, 9, 12, 19, 20 — Skelettgrab 8. 6, 7, 9 —11, 16 bis 18 — S kelettgrab 12. 13—15 — B randgrab 14. 105 Črepy keramiky, ako ani zlomky železnej spony sa nezachovali. Hrob 18 Bohatý kostrový hrob ženy v híbke 175 cm (č. par­ cely 4972). Pozostatky kostry velmi zle zachované, dížka kostry ca 145—148 cm. Zomrelá mala na hrdle bronzový retiazkový nákrčník so striebomým a jantárovým krúžkom (1), na ramenách (pleciach) po 2 železných sponách (5—8), pod bradou jednu sponu a na hrudi cřalšie 2 bronzové spony (2—4), napravom zápástídrótený strieborný náramok (13), na Tavom bronzový otvorený náramok (14) na prostrednom prste a prstenníku íavej ruky 2 striebomé ohnuté prstene (10), na nohách bronzové . kruhy (9), na róznych miestach kostry 3 bronzové krúžky (11) a na konci nóh 3 nádoby. V zásype hrobu v híbke 55 cm nájdený plochý bronzový krúžok. 1. Bronzový nákrčník z jemnej retiazky spojenej strieborným krúžkom. Na striebornom krúžku jantárový krúžok. Dlžka nákrčníka 35 cm, dížka ohniviek 0,2 cm, priemer striebomého krúžku 1 cm, hrúbka drótu 0,14 cm (H u n y a d y o v á , IX , 5). Tab. XL, 13. 2. Bronzová spona duchcovskéj konštrukcie s krát­ kým vysokoklenutým lučíkom, pretiahnutou patkou s malou profilovanou gufóčkou. Dížka 3,2 cm (H u n y a d y o v á , X, 5). Tab. XL, 15. 3. Zlomók bronzovej spony analogickej s predchádzajúcou. Zachovalo sa vinutie a časť lučíka (H u n y a d y o v á , X, 16). Tab. XL, 16. 4. Bronzová spona duchcovskéj konštrukcie s hlad­ kým oblúkovitým lučíkom válcovitého prierezu, s výraznou gufóčkou na pátke. Vinutie zo 6 závitov s vonkajšou tětivou. Dížka 3,2 cm (H u n y a d y o v á , X, 6). Tab. XL, 17; obr. 31, 6 -7 . 5. Železná spona s krátkým lučíkom a poměrně dlhou patkou, vofne přihnutou k lučíku. Na pátke je silnejšia gufóčka. Vinutie tvoria 4 zá­ vity s vonkajšou tětivou. Dížka 4,5 cm (H u ­ n y a d y o v á , X I, 2). Tab. XL, 14; obr. 32, 2. 6. Železná spona s vyšším lučíkom, pravděpodobně volnou patkou s masívnou gufóčkou. Viiiutie zo 4 závitov s vonkajšou tětivou. Dížka 4 cm H u n y a d y o v á X I, 5). Tab. XL, 18; obr. 32, Die Keramikscherben, als auch die Fragmente der Eisenfibel blieben nicht erhalten. Grab 18 Reiches weibliches Skelettgrab in 175 cm Tiefe (Parz. Nr. 4972). Skelettreste sehr schlecht erhal­ ten, Länge des Skelettes ca 145—148 cm. Am Halse hatte die Bestattete einen bronzenen Kettenring mit einem kleinen Silber- und Bemsteinring (1), auf den Schultern je 2 Eisenfibeln (5—8), unterm Kinn eine und auf der Brust 2 weitere Bronzefibeln (2 bis 4), am rechten Handgelenk einen Silberdrahtarm­ ring (13), am linken einen offenen Bronzearmring (14), am Mittel- und Ringfinger der linken Hand 2 umgebogene Silberringe (10), an den Beinen Bronzeringe (9), an verschiedenen Stellen des Ske­ lettes 3 kleine Bronzeringe (11) und zu den Füßen 3 Gefäße. In der Erdfüllung des Grabes wurde in 55 cm Tiefe ein flacher kleiner Bronzering gefunden. 1. Bronzehalsring aus feinem Kettchen, durch einen kleinen Silberring verbunden. Am Silbering ein Bernsteinring. Länge des Halsringes 35 cm, Länge der Glieder 0,2 cm, Durchmesser des Silberringes 1 cm, Dicke des Drahtes 0,14 cm (H u n y a d y , IX , 5). Taf. XL, 13. 2. Bronzefibel vom Duchcov-Schema m it kurzem, hochgeschwungenem Bügel, ausgezogenem Fuß mit kleiner profilierter Kugel. Länge 3,2 cm (H u n y a d y , X, 5). Taf. XL, 15. 3. Fragment einer Bronzefibel m it der vorherigen analogisch. Erhalten blieb die Spirale und ein Teil vom Bügel (H u n y a d y , X, 16). Taf. XL, 16. 4. Bronzefibel vom Duchcov-Schema m it glattem bogenförmigem Bügel mit konischem Quer­ schnitt'und betonter Kugel am Fuß. Sechswin­ dige Spirale m it äußerer Sehne. Länge 3,2 cm (H u n y a d y , X, 6). Taf. XL, 17; Abb. 31, 6 - 7 . 5. Eisenfibel m it kurzem Bügel und verhältnis­ mäßig langem Fuß, der leicht zum Bügel ge­ bogen ist. Am Fuß ist eine größere Kugel. Vier­ windige Spirale mit äußerer Sehne.. Länge 4,5 cm (H u n y a d y , X I, 2). Taf. XL, 14; Abb. 32, 2. 6. Kleinere Eisenfibel m it höherem Bügel, ver­ mutlich losem Fuß m it massiver Kugel. Vier­ windige Spirale m it äußerer Sehne. Länge 4 cm (H u n y a d y , X I, 5). Taf. XL, 18; Abb. 32, 6. 6. 7. Železná spona analogická s predchádzajúcou. Na lučíku sa zachovali zvyšky tkaniva. Dížka 3,5 cm (H u n y a d y X I, 8). Tab. XL, 19; obr. 32, 11. 106 7. Eisenfibel mit der vorherigen analogisch. Am Bügel sind Zeugreste erhalten. Länge 3,5 cm (H u n y ad y , X I, 8). Taf. XL, 19; Abb. 32, 11. ■ Obr. 32. Kamenin: 1 í-h kosÉiFpvý hrob 3, 6, " l | B kostrový hrob 12. 4, 8 & žiarový hrob |4 . 5 — kostrový hrob 16. 7 — kostrúvý hrob% í i ^ kogtrbl^ firob 7. 10 H kostrový hrob 20-12 — koijÍ(||§|hrob 14.13, l№ ^ kb sfftiý hrob 5.. í#S-:zber., Abb. 32. Kamenin: 1 — Skelettgrab 9. 2, 3, 6, llffife jfkelettgrab 12. 4, 8№ Brandgrab 14. p — Skelettgrab 16. 7 — Skelettgrab 8.!) - Skelettgrab 7.10 — Skelettgrab 20. l |ř — Skelettgrab 19. 13, 15 — Skelettgrab 5. 14-|«lítreufun®®.'*? 107 8. Zlomok neurčitého železného predmetu, pravdě­ podobně zápony. (Y nálezovej zprávě uvedená ako spona. H u n y a d y o v á , X I, 11.) Tab. XL, 20; obr. 31, 3. 9. 2 bronzové otvorené náram ky s pečatidlovými koncami, vývalkovite členené, na koncoch zdo­ bené jemnými malými rýhami. Priemer 6—7 cm, hrúbka 0,6 cm ( H u n y a d y o v á , IX , 18, 24). Tab. XL, 7, 12. 10. 2 striebomé ohnuté prstene ( H u n y a d y o v á , IX , 8,10). Tab. LX, 6,11; obr. 3 1 ,1 6 -1 7 . 11. 3 hladké bronzové krůžky šošovkovitého prierezu, priemer 1,5 a 2,6 cm, hrúbka 0,3 cm ( H u n y a d y o v á , IX , 2, 7, 11). Tab. XL, 8 až 10; obr. 31, 9—11. 12. Plochý bronzový krúžok neúplný. Chýba ca Ví - Priemer 3 cm, otvor 1,5 cm, hrúbka 0,3 cm ( H u n y a d y o v á , IX , 3). Tab; XL, 22. 13. Striebomý náramok zo dvoch navzájom sto­ čených drótov. Konce sú opatřené menšími kruhovitým i očkami. Priemer 4—5,2 cm ,hrúbka drótu 0,2 cm ( H u n y a d y o v á , X , 24). Tab. XL, 5; obr. 31, 18. 14. Bronzový otvorený náramok s pečatidlovými koncami, členený výraznými hráškovitými vývalkami. Priemer 5,8—6,3 cm (H u n y a d y ­ o v á, X, 9). Tab. XL, 4. Podl’a opisu keramiky v nálezovej zprávě k hrobu patria bezpochyby nádoby vyobrazené v práci I. H u n y a d y o v e j, tab. VI, 4—6. 8. Fragm ent eines unbestimmten Eisengegen­ standes, vermutlich eines Verschlusses. Im Fundbericht als Fibel angeführt (H u n y a d y , X I, 11). Taf. XL, 20; Abb. 31, 3. 9. Zwei offene Bronzearmringe m it Petschaften­ den, buckelartig gegliedert, an den Enden m it feinen Kleinrillen verziert. Durchmesser 6 bis 7 cm, Dicke 0,6 cm (H u n y a d y , IX , 18, 24). Taf. XL, 7, 12. 10. 2 silberne umgebogene Fingerringe (H u n y a d y , IX , 8, 10). Taf. XL, 6, 11; Abb. 31, 1 6 -1 7 . 11. Drei glatte Bronzeringe m it linsenförmigem Querschnitt. Durchmesser 1,5 und 2,6 cm, Dicke 0,3 cm (H u n y a d y , IX , 2, 7, 11). Taf. XL, 8 - 1 0 ; Abb. 31. 9 - 1 1 . 12. Flacher kleiner Bronzering, nicht vollständig, ca 1/i fehlend. Durchmesser 3 cm, Öffnung 1,5 cm, Dicke 0,3 cm (H u n y a d y , IX , 3). Taf. XL, 22. 13. Silberarmring aus zwei ineinandergewundenen Drähten. Die Enden sind m it kleinen kreisför­ migen Schlingen versehen, Durchmesser 4 bis 5,2 cm, Dicke des Drahtes 0,2 cm (H u n y a d y , X, 24). Taf. XL, 5; Abb. 31, 18. 14. Offener Bronzearmring m it Petschaftenden, durch betonte erbsenförmige Buckeln geglie­ dert. Durchmesser 5,8—6,3 cm (H u n y a d y , X, 9). Taf. XL, 4. L aut der Beschreibung der Keramik im Fundbericht, gehören zweifellos die in der Arbeit von I. H u ­ n y a d y (Taf. VI, 4—6) abgebildeten Gefäße zum Grabe. Hrob 13 Grab 13 K ostrový hrob v híbke 120 cm s vel’mi zle zachova­ nými pozostatkami z kostry (č. parcely 4972). Chudobný inventář tvořili rozpadnuté črepy vázy a misky, uložené pri 1’avej nohe, nerekonštruovatelné. Skelettgrab in- 120 cm Tiefe m it sehr schlecht er­ haltenen Skelettresten (Parz. Nr. 4972). Das dürf­ tige Inventar bestand aus zerfallenen Scherben einer Vase und kleineren Schüssel, die zum linken Bein gelegt waren, nicht wiederherstellbar. Hrob 14 Grab 14 Ziarový hrob v kotlovitej jame o priemere 65 až 70 cm, hlbokej 90 cm, prikrytej kameňmi (č. par­ cely 4972). Obsah tvořili 4 nádoby, z ktorých 2 boli zachované (dálšie 2 deštruované ohňom neboli re­ konstruované), 2 bronzové náramky, nájdené medzi spálenými pozostatkami Lidských kostí (1—2), tam aj zlomky 3 železných kruhov (3—5), 2 zlomky menších železných krúžkov (6, 9), 2 železné spony a kosti z diviaka (Sus scrofa). Predm ety pod č. 5—6 sú v nálezovej zprávě vynechané, nachádzajú sa však vzbierke A. Dudicha označené ako XIV, 5—6. Brandgrab in kesselförmiger Grube m it 65—70 cm, Durchmesser 90 cm tief, m it Steinen zugedeckt (Parz. Nr. 4972). Der In h alt bestand aus 4 Gefäßen, von denen 2 erhalten waren (die weiteren 2 durch die Glut destruierten Gefäßes ind nicht wiederherge­ stellt worden); 2 Bronzearmringe zwischen den LeichenbrancLresten gefunden (1—2), ebendort Frag­ mente von 3 Eisenringen (3—5), 2 Fragmente von kleineneren Eisenringen (6, 9), 2 Eisenfibeln und Knochen vom Eber (Sus scrofa). Die Gegenstände unter Nr. 5—6 sind nicht im Fundbericht einbezogen, sie befinden sich jedoch in der Sammlung von A. Dudich, m it der Bezeichnung Nr. XIV, 5—6. 108 1. Bronzový otvorený náramok s pečatidlovými koncami, členený uzlíkovitými vývalkami na . obvode. Priemer 5—6,2 cm, hrubka 0,7 cm (H u n y a d y o v á , X, 11). Tab. XL, 31. 2. 2 zlomky bronzového náramku a pečatidlovými koncami, na obvode členěného vývalkami (H u n y a d y o v á, X, 10). Tab. XL, 27. 3. Železný kruh zdobený jemnými uzlíkovitými vývalkami, povodně pravděpodobně uzavretý, vel’mi poškodený hrdzou. Priemer 8 cm, hrubka 0,5 cm (H u n y a d y o v á , X, 14). Tab. XL, 29. 4. Železný uzavretý kruh, členený na kratšie bikónické články, oddelené od seba vývalkami. Priemer 9,3 cm (H u n y a d y o v á , X, 25), Tab. XL, 32; obr. 31, 14. 5. Železný otvorený náramok s pečatidlovými koncami, rozčleněný na 4 časti, z ktorých 2 prostředně sú zdobené rytou a dvojitou lo­ menou klukatou rýhou. Priemer 5,2—6,5 cm (H u n y a d y o v á X, 19). Tab. XL, 26; obr. 31,13. 1.. Offener BronzfflSffitttring , p p í außen d u rch , knotenartige.B liliiJlí i^pA É M lr Durchmesser 5—6,2 cm, Eifel№ BpT 0 » (Hun y a d y , X, 11). Taf. XL,;M , 2. 2 Fragmente eines Bronzearmringes m it P et­ schaftenden, an der Außenseite durch Buckeln gegliedert (H u n y a d y , X, 10). Taf. XL, 27. 3. Eisenring m it zierlichen knotenartigen Buckeln verziert, ursprünglich vermutlich geschlossen, vom Rost sehr beschädigt. Durchmesser 8 cm. Dicke 0,5 cm (H u n y a d y , X, 14). Taf. XL, 29. 4. Geschlossener Eisenring, gegliedert in kürzere bikonische Glieder, die durch Buckeln vonein­ ander getrennt sind. Durchmesser 9,3 cm (H u n y a d y , X, 25). Taf. XL, 32; Abb. 31, 14. 5. Offener Eisenarmring mit Petschaftenden, ge­ gliedert in 4 Teile, von denen die 2 mittleren m it einer gravierten und doppelten Zickzack­ furche verziert sind. Durchmesser 5,2-r6,5 cm (H u n y a d y , X, 19). Taf. XL, 26; Abb. 31, 13. 6. Fragment eines kleineren Eisenringes mit halb­ 6. Zlomok železného krúžku pologufatého priekugeligem Querschnitt (H u n y a d y , X, 20). rezu (H u n y a d y o v á , X, 20). Tab. XL, 25; obr. 32, 8. Taf. XL, 25; Abb. 32, 8. .7. Größere Eisenfibel mit massivem bogenartigem 7. Váčšia železná spona s masívnym oblúkovitým Bügel, der im mittleren Teil verdickt ist. Der lučíkom v strednej časti zosilneným. Yol’ná lose Fuß h at eine kleinere profilierte Kugel, patka má menšiu profilovánu guíóčku, vinutie sechswindige Spirale und äußere Sehne. Länge íf ttá S závitov s vonkajšou tětivou. Dlžka 7,5 cm (H u n y a d y , X, 18). Taf. XL, 23—'24; ., cm (Ilu ň řÉ d y o v á , X, 18). Tab. XL, 23 až - -2 ^ obr. 3 |c 4 . Abb. 31, 4. 8. Eisenfibel vom Duchcov-Schema m it massiver 8. Železná spona dtfélu&eShifj:,feArukcie s maprofilierter Kugel am Fuß, dessen Ende ge­ sívnou profilovanou gnfSčkou na p&ífa^ktbrej trieben ist und zum Teil die Oberfläche des Bü­ koniec je roztepaný a čiaatoěne obopína povrch gels umwindet. Sechswindige Spirale mit äußerer lučíka. Vinufcžfezo 6 ÉÉvitav s ffi*3fe#||šOu tětivou. Sehne. Länge 3,2 cm (H u n y a d y , X, 7). Taf. DÍžka 3,2 wa, X , 7). Tab. XL, XL, 21. 9. Kleinerer Eisenring ursprünglich geschlossen, 9. Železný krúžok,' původně uzavřetý, porušený hrdzou. iatfil, krúbka tyčinky 0,5 cm vom Rost zerstört» Dúrchmesser 4,5 cm, Dicke des Stäbchens « n t' ffffcl ďiyjgdjfc X I, 17). (H u n ý a d y o v á , XT, 17). Tab. XL. 28; obr. 33, Taf. XL, 28; Abb. 33, 6, i s 10. iJ^pjkéli#ká: "sé fiM kuželovitým hrd- 10. Bikonische Vase mit höherem konischem Halse und ausladender Mündung. Der Hals ist vom lÉ p a 'tlliHÉii|!iiŤilÍjť|rt Hrdlo oddelené od těla nádoby hlbšou rýhou. Výška 12,5 cm, prieKörper des Gefäßes tiefere Furche m e r i l i f c lSpíspM (H u n ý a dy o v á, VIJI- 3). afiprttelL H üie 12,5 cm, Münd ungsdurchTab. XL. íjjfe’ ■ messerl®,5 cm (H u n y a dy, V III, 3) Jb d .X L ,|fL 11. Nízká S' roztvoreným 1!» Äiidiwsj bikonlsehe kleine Vase m it ausladender ústím, spHgňriE nad wfĚiiĚĚ&k hlbšou rýhou. ý; ijMÉMtajK über der Wölbung durch einu tlefer® Výška jÉJ9№ priemer ústia 10 cm (H u n y a d y ­ .Furche, jÉHKpMfa Höhe 10 cm, Bl&ndungsová, VIII, 4)«Tab. XL, 30. durchmesser Ä n m (H u n y a d y , V III, 4). Taf. XL, 30. Hrob 15 ttÉh. 15. * Žiarový hrob v kotíbyStlj JiiB® opriemere 55—iS ©5% B&&$gpli I klfa ü Ä iim ig e E 'fe Ä a mit Durchmes­ hlbokej 75 dm (č. pBH^bf4972.). Vo vrstvě p ý ^ Š I ser von 0№^6O, 75 cm tief |Barz. Nr, 4972). 1%, 109 na dne nájdené 2 nádobky (1—2) a blinený praslen (3). Spálené Lidské kosti neboli zistené. 1. Malá súdkovitá nádoba z hliny, vyhotovená na kruhu, s ovaleným okraj om a nízkým čle­ něným hrdlom. Výška 7,5 cm, priemer ústia 10 cm (H u n y a d y o v á , V III, 7). Tab. XLI, 19. 2. Malá vázička šošovkovitého tela s roztvoreným ústím. Výška 8 cm, priemer ústia 8,5 cm (Hu­ n y a d y o v á , V III, 6). Tab. X LI, 16. 3. Hliněný praslen bledožltej farby s kuželovitým otvorom v střede. Priemer 2,2 cm (H u n y a d y ­ ová, X I, 27). Tab. XLI, 13. einer Aschenschicht am Boden wurden 2 kleine Gefäße (1—2) und ein tönerner Spinnwirtel (3) ge­ funden. Leichenbrandreste wurden nicht festge­ stellt. 1. Kleines tonnenförmiges Drehscheibengefäß aus Ton mit Randwulst und niederem gegliedertem Halse. Höhe 7,5 cm, Mündungsdurchmesser 10 cm (H u n y a d y , VIII, 7). Taf. XLI, 19, 2. Kleine Vase mit linsenförmigem Körper und ausladendem Rande, Höhe 8 cm, Mündungs•durchmesser 8,5 cm (H u n y a d y , V III, 6). Taf. XLI, 16. 3. Tönerner blaßgelber Spinnwirtel mit konischer Öffnung in der Mitte. Durchmesser 2,2 cm (H u n y a d y , X I, 27). Taf. XLI, 13. Hrob 16 Grab 16 Dětský kostrový hrob v híbke 55 cm, orientácia hlavy na juh, dížka kostry 130—135 cm (č. parcely 4968). Na právej klúčnej kosti nájdená železná spona (2), ná nohách bronzové kruhy (1), priTavej ruke vyššia nádoba (nezachovala sa) a pri právej nohe váza (3). 1. 2 duté bronzové nánožníky s perličkovitou vý­ zdobou na obvode. Vnútomú výplň tvoří svetlohlinitá hmota. Priemer 7 cm, šířka 1 cm (H u n y a d y o v á , X , 23, 26). Tab. XLI, 1—2. Skelettgrab eines Kindes in 55 cm Tiefe, Kopf nach S orientiert, Länge des Skelettes 130—135 cm (Parz. Nr. 4968. Am rechten Schüsselbein wurde eine Eisenfibel (2) gefunden, an den Beinen Bronze­ ringe (1), bei der linken Hand ein höheres Gefäß (nicht erhalten) und beim rechten Bein eine Vase (3). 1. 2 hohle Bronzefußringe, außen geperlte Ver­ zierung. Die innere Ausfüllung besteht aus einer hellen tonartigen Masse. Durchmesser 7 cm, Breite 1 cm (H u n y a d y , X, 23, 26). Taf. XLI, 1 - 2 . 2. Massive Eisenfibel m it höherem bogenartigem Bügel mit zylindrischem Querschnitt und losem Euß. Am Fuß ist eine größere Kugel. Vierwin­ dige Spirale m it äußerer Sehne. Länge 7 cm (H u n y a d y , X I, 9). Taf. XLI, 12; Abb. 31, 5. 3. Vase mit niederem linsenförmigem Körper und hohem konischem Halse, der vom Körper des Gefäßes abgesetzt ist. Höhe 9 cm, Mündungs­ durchmesser 14 cm (H u n y a d y , VII, 7). Taf. XLI, 21. 2. Masívna železná spona s vyšším oblúkovitým lučíkom válcovitého prierezu s volnou patkou. Na pátke je váčšia guTóčka. Vinutie tvoria 4 zá­ vity s vonkajšou tětivou. DÍžka 7 cm (Hu­ n y a d y o v á , X I, 9). Tab. X LI, 12; obr. 31, 5. 3. Váza s nízkým šošovkovitým telom a vysokým kónickým hrdlom, odsadeným od tela nádoby. Výška 9 cm, priemer ústia 14 cm (H u n y a d y ­ ová, VII, 7). Tab. XLI, 21. Hrob I I Grab I I Kostrový hrob, pravděpodobně muža, v híbke 195 cm, orientácia S—J, hlava na J, dížka kostry 170 cm (č. parcely 4965). Na l’avej ruke položený železný meč v pošvě, vedla tej istej ruky miska (nezachovala sa) a na nej železný nóž (1), po 1’avej straně lebky dalšie 2 nádoby (2—3). Skelettgrab vermutlich männlich in 195 cm Tiefe, Orientierung N —S, Kopf nach S, Länge des Ske­ lettes 170 cm (Parz. Nr. 4965). Auf der linken Hand ein eisernes Schwert in Scheide, neben derselben Hand eine kleine Schüssel (nicht erhalten) und auf dieser ein eisernes Messer (1), zur linken Seite des Schädels weitere 2 Gefäße (2—3). 1. Eisernes Messer m it umgebogenem Rücken, in ein Hirschgeweih eingesetzt. In Fragmenten erhalten. Länge ca 13 cm (H u n y a d y , X I, 7). Abb. 33, 10. 2. Tiefere bikonische kleine Schüssel m it ausla­ dender Mündung, unter dieser durch ' einen 1. Železný nóž s přehnutým chrbtom, % vsadený do jelenieho parohu. Zachovaný v zlomkoch. Dížka ca 13 cm (H u n y a d y o v á , X I, 7). Obr. 33, 10. 2. Hlbšia dvojkónická miska s roztvoreným ústím, členená pod ústím plastickým prsten- 110 com. Výška 9 cm, priemer ústia 16 cm (H u­ n y a d y o v á , V III, 2). Tab. XLI, 18. 3. K hrobu pravděpodobně patří aj flašovitá ná­ doba vyobrazená v práci I. H u n y a d y o v e j, tab. V III, 1, zachovaná v zbierke A. Dudicha bez označenia čísla hrobu, výška 18,5 cm, prie­ mer ústia 10,5 cm. Tab. XLI, 17. Železný meč v pošvě, údajné 64 cm dlhý, ako ani ostatná keramika sa nezachovali. Hrob 18 Kostrový hrob v híbke 180 cm, orientácia S—J, hlava na J , dížka kostry 178—180 cm (č. parcely 4973). Na krku navlečený bronzový nákrčník (1), na ňom bronzový prsteň (1), na pravom zápástí bronzový náramok (2), na konci právej nohy ulo­ žená váza a misa. 1. Bronzový nákrčník s masívnym manžetovým uzáverom a na ňom bronzový uzavretý prsteň pologulatého prierezu. Priemer nákrčníka 15 cm, hrúbka tyčinky 0,4 cm, priemer prsteňa 2,5 cm, šířka 0,5 cm (H u n y a d y o v á , IX, 23). Tab. XLI, 4; obr. 31, 15. 2. Bronzový náramok vývalkovite členený s pečatidlovými koncami. Priemer 5,6 cm (H u­ n y a d y o v á , IX , 22). Tab. XLI, 3. Misa rekonstruovaná (nezachovala sa). Hrob 19 Kostrový hrob v híbke 150 cm, orientovaný hlavou na J, dížka kostry 160 cm (č. parcely 4973). Na krku nájdené zlomky železného nákrčníka (neza­ chovali sa), na 1’avom pleci zvyšky železnej spony, na lavom zápástí bronzový (1) a železný kruh (ne­ zachoval sa), na prostrednom prste a prstenníku lávej ruky 2 bronzové prstene (4), na pravom zá­ pástí bronzový náramok (2), na tej istej ruke jeden bronzový prsteň (nezachoval sa), na lávej bedrovej kosti železný krúžok — pracka (6), po právej straně lebky črepy vázy a misa (7). V mise sa našli kosti brava. Okrem toho boli v hrobe 2 plechové bron­ zové náramky (3) a železný krúžok (5). 1. Bronzový otvorený náramok s pečatidlovými koncami, členený uzlovitými vývalkami. Prie­ mer 6,1—6,7 cm (H u n y a d y o v á , IX , 12). Tab. XLI, 14. Wulst gegliedert. Höhe 9 cm, Mündungsdurch­ messer 16 cm (H u n y a d y , V III, 2). Taf. XLI, 18. 3. Wahrscheinlich gehört zum Grabe auch das flaschenförmige Gefäß, welches in der Arbeit von I. H u n y a d y , Taf. VIII,. 1, dargestellt ist. Es blieb in der Sammlung von A. Dudich er­ halten, ohne Angaben über die Grabnummer. Höhe 18,5 cm, Mündungsdurchmesser 10,5 cm. Taf. XLI, 17. Das eiserne Schwert in Scheide, angeblich 64 cm lang und ebenso auch die übrige Keramik, sind nicht erhalten geblieben. Grab 18 Skelettgrab in 180 cm Tiefe, Orientierung N —S, Kopf südwärts, Länge des Skelettes 178—180 cm (Parz. Nr. 4973). Am Halse ein Bronzehalsring(l), auf diesem ein bronzener Fingerring (1), am rech­ ten Handgelenk ein Bronzearmring (2), zum rechten Fuße eine Vase und Schüssel. L Bronzehalsring m it massivem Manschetten­ verschluß und auf diesem ein bronzener ge­ schlossener Fingerring mit halbkugeligem Quer­ schnitt. Durchmesser des Halsringes 15 cm, Dicke des Stäbchens 0,4 cm, Durchmesser des Fingerringes 2,5 cm, Breite 0,5 cm (H u n y a d y , IX, 23). Taf. XLI, 4; Abb. 31, 15. 2. Bronzearmring buckelartig gegliedert mit P et­ schaftenden. Durchmesser 5,6 cm (H u n y a d y , IX , 22). Taf. XLI, 3. Die Schüssel wurde wiederhergestellt (nicht er­ halten). Grab 19 Skelettgrab in 150 cm Tiefe, mit dem Kopfe nach S orientiert, Länge des Skelettes 160 cm (Parz. Nr. 4973). Am Halse fanden sich Fragmente eines Eisenhalsringes (nicht erhalten), auf der lin­ ken Schulter Reste einer Eisenfibel, am linken Handgelenk ein Bronze- (1) und Eisenring (nicht erhalten), am Mittel- und Ringfinger der linken Hand 2 Bronzeringe (4), am rechten Handgelenk ein Bronzearmring (2), an derselben Hand ein Bronzefingerring (nicht erhalten), am linken Bekkenknochen ein kleiner Eisenring — Schnalle (6), zur rechten Seite des Schädels Scherben einer Vase und eine Schüssel (7). In der Schüssel fanden sich Schweinsknochen. Außerdem waren im Grabe 2 Bronzeblecharmringe (3) und ein kleiner Eisenring (5). 1. Offener Bronzearmring mit Petschaftenden, durch knotenartige Buckeln gegliedert. Durch­ messer 6,1—6,7 cm (H u n y a d y , IX , 12). Taf. XLI, 14. 111 X. BrůftzůKTÍ Btvorený nárítóok#vývulk«miflíjiSá taffigapl,., 4tJB^°4ÍA, ;ft|< hrúbka 0,4 p i i ifjgjifairtyil,'ÍTj TTÍ| "SÉy ■^Lápt-Ti ::W % щ й(№ .В отйрйш иш ї^даій Я и А р п :шфш Вй£. schäftenden. B urfthm etf^r 4,8—5,8 cm, D ickt 0.4 cm (HuitjpMjf^ X ,-12). Taf. X L I, 7. , ' 3 .2 ISMfflSSÉi d u té I É p K f ' | plecliu, na « m ů i vjfcaltami, ''EŠ&pra* I ’Sft 3f , J f nálezovej . ragifeotKzža. ši|» ro l^ l^ S te H w ř 3 . 2 k É p i,^ 3h-4). Tab. XLI, -5, 10. J|t ZeloriHf diskovitý krúžok o prwmeitf í- v jr tg ěo $ № № Ilias*. pá&»y'BtsŘ>ffii* ^UjTMí I R h S Í^ * HJyV HBMpÉSMt ■;ŽpĚ'É№ iífe.Ji № додоШй і|^дпідіриі BronzedraplÄ®^, у щШ ■ЙіЙй^!’']в Й ;іЯ№^ JS B Ü ifeb L Ж -#ИЧЬ iassoisajf 1» JMM, f . *£|ÍM er щ р в р в і и in d erB aram lung bezeichnet * і ' N r. X IX , 7.*Д!а£ X L I, 8; Abb. 32, Щ , 6. K leiner g e s c h lo s s e llil^ P ^ li^ lttS ^ ^ ^ W im lb S , erhalten. ca ! Д СШ,, U S / t o S ^ I^Bt cm _ c XLI,.,8; obr. 32, t. * ípSIbi: žacbbapá1.^ zlom- Taf. Z IE ^, 5. 10. 5. E iserner m it messer, Dicke 1 cm, D urchm esser Ü ß ї< я$ i(Htwwto*,'Жі^'-Щуїв .Funä^teiÄ |i:ii®ii5 koch, Píiemer ca f[í5em, hxúbka .0,8®® pteč?, n y a d ý o v á , XI, 14). (V- práci I/jlm nyady*' Ш і ‘%i)- Діл der Arbeit і ш , . .nawpf jjaiítcka.} T ® . '^liH unyady als Schnalle daFgestell t ). Taf. XDS, ®; obr. 33, 3. Abb. Я Щ I p p S Í |» S |e m is a é plaÉlsWfc. | r « f e a - |*Ä' |t i p p g h ^]ряІ'Йр«» вІІ& ІЙ у fflÄ *Wisite ащ 1 řo * n n a h r d le , v ý s k á . 2 4 ,0 c m 8 ,5 - G inJ' p r íe m e r ů staa ( l l i m y u d y o v á , V I I , 8 ).Í T a b . XLČ^ 'ДрМс-. р Щ , -ДУЦддi; „,ijj|4,5lam (Hu«nyad|S, VJI, Я). Taf. XLI, 20. ; ' -gO.,. Hrob Ž® " ' ' - • K.OřfbroýýchTob ‘í.jflbke 145 cm/erieufcáeja « f c JV, blaťk na .W". Dlžtea taatagr cit V K t a . ||b ipŠipplp 4%5). Chudobný inventář tvořila železná spdna na lavism iiatoiene (1) a vedla právej ruky váza (nezachovala sa). 1. Zelézná dróéená spona s yysokým oblúkoviiM£' tucí kom a volnou patkou, Syinutím m ,. á vénkajšou tětivou. Koujec patk y odlomený DÍ£ka 7 cjn (H u-nyadyová, X I, 1). Tab. XLř, (froh ЇЙ ..SfcelgSgrt in 1Ш SO. 'Länge des РкиІДОй» WH Ш д о |Patz.. 'Nr. 4965).' Das dürftige Inventar -'ІщеДОшІ, ■ШШЙй#іш®йп1ікв1 auf §i!íj, a m Ї^Ь ш іІр іш , S Ä I . T^b. Xl i i , 4. «аи f K u r j p a i y ,' Ш . ж п* а ; ■^§ЕЗдоЙЕДО-. Ш вЙ : m m * dížke ostro profilovaným ^rbbroHiv ktoré ufla M B l i l na koniec tufajky. TuTájka poměrně ■ *’ A i bis in dasFkide der:Tülle übergeht. Die Tülle 112 Obr. 33. Kamenin: 1—2 — kostrový hrob 11. 3 — kost­ rový hrob 19. 4 — kostrový hrob 8. 11 — kostrový hrob 3. 7 — kostrový hrob 5. 8 — kostrový hrob 1. 9 — kostrový hrob 7. 6 —:' žiarový hrob 14. 5—12 — zber. 10 — kostrový hrob 17. K e lts k é p o h re b isk á Abb. 33. Kamenin: 1—2 — Skelettgrab 11. 3 — Skélettgrab 19. 4 Skelettgrab 8. 11 — Skelettgrab 3. 7 — Skelettgrab 5. 8 — Skelettgrab 1. 9 — Skelettgrab 7. 6 — Brandgrab 14. 5—12 — Streufunde 10 — Skelettgrab 17. 113 4. 5. 6. 7. 8. krátká, kuželovitá, s tenkými stěnami. Celková dížka 39 cm, z toho tulajka 4,6 cm, maximálna šířka listu 7,5 cm, priemer otvoru v tulajke 1,3 cm (H u n y a d y o v á , X I, 28). Tab. X LII, 2; obr. 33, 12. Kamenný brúsok přibližné ihlanovitého tvaru, na užšom konci velmi opotřebovaný. Dlžka 12 cm, na širšom konci 3,4 X 2,7 cm. 1 ohnutý zub kanca (H u n y a d y o v á , X I, 20). Tab. X LII, 3; obr. 32, 14. Zlomok železnej spony pravděpodobně duch­ covské] konštrukcie s váčšou gulóčkou na pátke. Miska s ostro lomeným vydutím a vyšším ku­ želovitým hrdlom. Okraj ústia otvorený. Výška 5.5 cín, priemer ústia 14,5 cm. (H u n y a d y o v á , VI, 3). Tab. X L II, 7. Súdkovitá nádobka zvisle ryhovaná, s ovaleným okrajom, vyhotovená z hliny na kruhu. Výška 7 cm, priemer ústia 7,5 cm. Tab. X LII, 8. 9. Flašovitá nádoba dvoj kónického tela so širším hrdlom a otvoreným ústím. V hornej časti hrdla ělénená 2 plastickými prstencami. Výška 19.5 cm, priemer ústia 16 cm. Tab. X LII, 9. 10. Dvojuchá amfora s odsadeným dnom a vyšším kuželovitým hrdlom. Dve protilahlé uchá preklenujú okraj ústia s hornou častou vydutia. Povrch čierny, starostlivo vyhladený. Výška 20.5 cím, priemer ústia 21,5 cm Tab. X LII, 1. 11. Malá súdkovitá nádobka z hliny premiešanej tuhou, zvisle ryhovaná, členená na hrdle hlbším žliabkom a pod-ním pásom krátkých rýh. Výška 8 cm, priemer ústia 11 cm (H u n y a d y o v á , VI, 2). Tab. X LII, 10. 12. Bronzový otvorený náramok s profilovanými plastickými rebrami na obvode a s esovitou výzdobou. Rozlomený na 2 časti. Priemer 6,2—7,2 cm, šířka 1,5 cm (H u n y a d y o v á , X, 17). Tab. X L II, 6. 13. Jedna časť trojpuklicového nánožníka so sarnierovým uzáverom. Spojovacie časti puklice plasticky profilované do tvaru vývalku, na povrchu zdobeného ružicovitým omamentom vyplňóvaným bielou sklovitou -hmotou. Na povrchu puklice sú hrdzou prichytené ostatky železa. Priemer 9 cm, výška 4,5 cm Tab. X LII. 114 verhältnismäßig kurz, konisch, dünnwandig. Gesamtlänge 39 cm, davon Tülle 4,6 cm, Maxi­ malbreite des Blattes 7,5 cm, Durchmesser der Tüllenöffnung 1,3 cm (H u n y a d y , X I, 28). Taf. X LII, 2; Abb. 33, 12. 4. Schleifstein von beiläufig pyramidaler Form, am schmäleren Ende sehr abgewetzt. Länge 12 cm, am breiteren Ende 3,4 X 2,7 cm. 5. 1 umgebogener Zahn vom Eber (H u n y a d y , X I, 20). Taf. X LII, 3; Abb. 32, 14. 6. Fragment einer Eisenfibel vermutlich vom Duchcov-Schema, m it größerer Kugel am Fuß. 7. Kleine Schüssel m it scharfem Umbruch und höherem konischem Halse. Mündungsrand aus­ gezogen. Höhe 5,5 cm, Mündungsdurchmesser 14.5 cm (H u n y a d y , VI, 3), Taf. X LII, 7. 8. Tonnenförmiges Gefäß mit Kammstrich und Randwulst, verfertigt aus Ton auf Drehscheibe. Höhe 7 cm, Mündungsdurchmesser 7,5 cm. Taf. X LII, 8. 9. Flaschenförmiges Gefäß mit bikonischem Kör­ per, breiterem Halse und ausladender Mündung. Am oberen Teil des Halses durch 2 Wülste ge­ gliedert. Höhe 19,5 cm, Mündungsdurchmesser 16 cm. Taf. X LII, 9. 10. Zweihenkelige Amphore mit abgesetztem Boden und höherem konischem Halse. Die zwei gegen­ überstehenden Henkel überragen den Mün­ dungsrand und den oberen Teil der Wölbung. Oberfläche schwarz, sorgfältig geglättet. Höhe 20.5 cm, Mündungsdurchmesser 21,5 cm. Taf. X L II, 1. 11. Kleines tonnenförmiges Gefäß aus graphithal­ tigem Ton, m it Kammstrich. Am Halse ge­ gliedert durch tiefere Rille und darunter durch ein Band von kurzen Furchen. Höhe 8 cm, Mündungsdurchmesser 11 cm (H u n y a d y , VI, 2). Taf. X LII, 10. 12. Offener Bronzearmring außen mit profilierten plastischen Rippen und S-Verzierung. In 2 Teile zerbrochen. Durchmesser 6,2—7,2 cm, Breite 1.5 cm (H u n y a d y , X, 17). Taf. X LIL 613. Ein Teil eines dreibuckeligen Fußringes mit Scharnierverschluß. Die Veibindung3teile der Fußring-Buckeln plastisch in Form einer Buckel profiliert, die an der Oberfläche mit Rosetten­ ornament verziert ist, ausgefüllf mit weißer glasiger Masse. An der Oberfläche der Buckel sind durch Rost anhaftende Eisenreste. Durch­ messer 9 cm, Höhe 4,5 cm. Taf. X LII. H O D N O T E N IE A R C H EO LO G IC K ÉH O MATERIÁLU A U SW ER TU N G t e ď lA R C H Á O L O G lS C Ä N MATERIALS HORNÝ JATOV — TRNOVEC NAD fÁHOM Polohu pohrebiska tvoří piesočná duna, mierne vy­ výšená nad okolitý rovinatý terén,. Jej prifahlá časf po právej straně hradskej Tvrdošovce ^Tmovec sa dnes používá ako pieskovisko. Na severozápade 2 a pieskoviskojm je hustý agátový porast (obr. 2). Záchranný výskům pohrebiska po jeho porušení pri stavbě hradskej bol zameraný predovšetkým na mladšie avarsko-slovanské hroby. Keltské hroby boli zistené a odkrývané až v priebehu výskumu. Oelkom bolo odkrytých 27 hrobov kostrovýčh, 10 žiarových a 3 neurčitého pohřebného ritu. Plocha, na ktoroj sa nachádzajií, -fvdrí přibližné obdížnik 120x60 m. Yáčšia koncentrácia hrobov je v jeho strednej časti, a to v smere SZ—JV. Rozloženie hrobov na pohrebisku nie je pravidelné, ale vytvára v hrubých obrysoch tri skupiny: dve v severozápadnej časti a jednu v juhovýchodnej (obr. 3;. V prvých dvoch sa naehádzajúvšetky žiarové hroby okrem hrobu -497. Určitá osaraotenósť méžerne vidieť pri hroboch so štvorcovou priekopou (ženský hrob 233 a hrob bojovníka 362). Úplné odlúčené sú hroby 11 a 18 na JZ okraji pohrebiska, čo ne­ pochybné súvisí s tým, že ide o prvé hroby zistené pri začatí výskumu na okraji pohrebiska, oddelené od jeho porušenej časti. Vyvýšená poloha ako aj nepravidelné rozloženie hrobov na pohrebisku je takmer všeobecným zjavom i na ostatných slovenských pohrebiskách v juhozápadnej oblasti (Hurbanovo, Dvory nad Ži­ ta vou, Holiare, Kamenin a dalšie). Ich rozloženie, ako sme už naznačili, nemožno sledovat na pohre­ biskách s malým poětom hrobov, ako sú dosial na Slovensku. Rozsah celého a neporušeného kelt­ ského pohrebiska dosial nebol odkrytý. Výskyt Das Gräberfeld liegt auf einer Sanddiine, die mäßig übet dem ebenen Terrain der Umgebung erhöht ist. Ihr anliegender Teil, zur rechten Seite der Land­ straße Tvrdosovce—Trnovec, wird heute als Sand­ grübe benützt. Nordwestlich hinter der Sandgrube ist dichter Akazienbestand (Abb. 2). Die Rettungs­ forschungen am Gräberfelde, nach der Zerstörung beim Bau der Landsträßij waren vor allem auf die jüngeren awarisch-slawischen Gräber abgezielt. Die keltischen Gräber sind erst während der Ausgra­ bungen festgestellt und freigelegt worden. Insge­ samt wurden 27 Skelettgräber, 10 Brandgräber und 3 Gräber mit unbestimmtem Bestattungsritus frei­ gelegt. Die Pläche, an der sich die Gräber befinden, bildet beiläufig ein Rechteck von 120 X 60 m. Eine größere Konzentrierung der Gräber ist im mittleren Teil, und zwar in Richtung NW—SO. Die Ver­ teilung der Gräber am Gräberfelde ist nicht gleich­ mäßig, sie bildet aber in groben Umrissen drei Gruppen: zwei im nordwestlichen und eine im südöstlichen Teil (Abb. 3). In den ersten zwei Grup­ pen befinden sich sämtliche Brandgräber, außer dem Grabe 497. Eine gewisse Isolierung können wir bei den Gräbern mit viereckigem Graben sehen (Frauengrab 233 und Kriegergrab 362). Ganz isoliert sind die Gräber 11 und 18 am SW-Rande des Gräberfeldes, was zweifellos mit der Tatsache zu­ sammenhängt, daß es sich ■um die ersten Gräber handelt, die beim Beginn der Forschungen am Rande des Gräberfeldes, vom zerstörten Teil ge­ trennt, festgestellt wurden. Die erhöhte Lage, als auch die ungleichmäßige Ver­ teilung der Gräber am Gräberfelde, ist auch an den übrigen slawischen Gräberfeldern ‘südwestlichen Gebiet (Hurbanovo, Dvory nad Zitavou, Holiare, Kamenin und weitere) eine fast allgemeine Erschei­ nung. Wie bereits angedeutet wurde, läßt sich ihre Verteilung ah Gräberfeldern mit kleiner Gräberzahl, wie sie bisher in der Slowakei sind, nicht verfolgen. Der Umfang des ganzen und ungestörten keltischen 115 dvoch hrobov vedla soba (hrQby 496 a 497, 73 a 111) takmer řovnakpu- otiéntáciou je obvyklý (Hurbanovo - Bacherov majer, brob l-yS, obr. 16), a to tak na Moravě (Brno—Maloměřice, hrob 63jj65, 47—48, 69—70),10 ako aj na na.jváčšom pohrebisku v Čechách (Jenišov Újezd, hrob 3, 6, 22 a 23, 44 a 50).11 V Domaši boli 4 hroby uložené v rade vedl’a seba (hrob 1, % 5, 6).12 Oznacenie prvého hrobu na povrchu muselo byť ešte znatelné pri vyhlbovaní jamy pre druhý hrob. Gräberfeldes ist einstweilen nicht freigelegt worden. Das Vorkommen von zwei nebeneinanderliegenden Gräbern (Gräber 496 und 497, 73 und 111) mit fast gleicher Orientierung ist üblich (Hurbanovo-** Bacherov .majer, Grab 4—5, Abb. 16), und zwar sowohl in Mähren (Bmo-Malomefice, Grab 63, 65, 47- -48, 69 -70)'° als auch am größten Gräberfeide in Böhmen (Jenisov, Üjczd, Grab 3, 6, 22 und 23, 44 und 50).u In Doraasä lagen vier Gräber in'einer Reihe nebeneinander (Grab 1, 2, 5, 6)12. Das Merk­ mal des ersten Grabes mußte bei der Eintiefung der Grube für das zweite Grab noch merkbar sein. POIIREBXÝ RÍTÍTS BEGRÄBNISRITU S Podrobnejšie sledovanie pohřebného vitu na po­ hrebisku sťažuje. velký poéet porušených hrobov. Z celkového počtu 40 hrobov bolo 17 porušených. Porušenie hrobov bolo zapříčiněné vo váčšine prípadov mladšími hrobmi, ako aj novodobýipi zásahmi. Niektoréboli pravděpodobně vykradnuté už v pravěku, ako na to poukazuje P. Čaplovič v Hurbanove v polohe Abadomb.13 Eine eingehendere Verfolgung des Begräbnisritus am Gräberfelde ist durch die große Zahl der zerstör­ ten Gräber erschwert. Aus der Gesamtzahl von 40 Gräbern waren 17 zerstört. Die Zerstörung der Gräber war in den meisten Fällen durch jüngere Gräber, als auch durch neuzeitliche Eingriffe ver­ ursacht. Manche sind vermutlich schon in vor­ geschichtlicher Zeit ausgeplündert worden, wie P. Caploviö in Hurbanovo an der Stelle Abadomb darauf hindeutet.13 Kostrové hroby Shelettgräber tjloženie kostrového hrobu na pohrebisku bolo v priestrannej obdlžrdkovej jamedlžky 210—280 cm, širky 100- 190 em, hlbkv 90—230 cm. Bohatšie hroby boli spravidla priestrannejšie a hlbšie. Zvláštnu úpravu hrobových jáip raAžeme sledovať pri hroboch 233 a 362, ktoré sú ohraničené štvorcovou priekopou o stranách 10^11 m (obr. 6—7). I vnúlom á úprava hrobu, rozloženie inventára, yaěší kus masitej potravy (z ošípanej) naznačuje, le. išlo <) yýznačnejěích jedinoov, ako na to upozornil J. F ilip .14 S odlišnou úpravou hrobovej jamy sa střetáváme v Holiaroch, kde boli žiarové hroby ohraničené kruhovitou priekopou (hrob 29 a 165; obr. 25-*-26). Vo Vefkej Mam boli naproti tomu zistené hroby s dřevenou komorou.15 Odlišná úprava hrobovej jamy dřeveným obložením alebo iným sposobom bola pravděpodobně i na iných pohrebiskách Slovenska, ale dostatočne sa nesledovala. Spomenuté hroby so zvláštnou úpravou hrobových jám (komorové alebo s priekopou) sú názorným dokladom diferencovanej keltskej spoločnosti. Das Skelettgrab am Gräberfelde lag in einer gefäumigen rechteckigen GrubA von 210t*-280 ein Länge, 100—190 cm Breite, 90—230 cm Tiefe. Die reicheren Gräber waren in der Regel geräumiger und tiefer. Eine besondere Herrichtung der Grabgruben können wir bei den Gräbern 233 und 362 verfolgen, die vou* einem viereckigen Graben m it Seiten von 10—11 m (Abb. 6—7) abgegrenzt sind. Auch die innere Zurechtmachung des Grabes, die Verteilung des Inventar.^,, ftin größeres Stück von Fleisch­ nahrung (vom Schwein) deutet an, daß es sich um bedeutsamere Individuen handelte, wie”J . F ilip 14 darauf aufmerksam machte. Einer abweichenden Zureclifemacliung der Grabgrube begegnen wir in Holiare, wo die Brandgräber durch einen kreis­ förmigen Graben abgegrenzt waren (Grab 29 und 165) (Abb. 25—26). Demgegenüber wurden in Vel’kä Mana Gräber m it hölzerner Grabkammer festgeifbellt.15 Eine abweichende Zurechtmachung der Grabgrube durch Holzbe-lag oder auf andere Art ist vermutlich auch an anderen slowakischen Gräberfeldern vorgekommen, aber sie wurde nicht genügend verfolgt. Die oberwähnten Gräber mit besonderer Zurecht­ machung der Grabgruben (Kammergräber oder 116 Uloženie kostry. V neporušených hroboch je ob­ vyklá poloha naznak, ruky pozdíž tela a len výnimočne mierne pokrčenie kostry (hrob 234, obr. 9,1). Ojedinele sa vyskytuje pokrčenie kostry i na ostatných pohrebiskách (Hurbanovo—Bacherov majer, hrob 13, tab. XLVI, 4; Dvory nad Žitavou, hrob 10, tab. XLYI, 3; Kamenin hrob 6). Orientácia hrobov na keltských pohrebiskách na juhozápadnom Slovensku je pomeme jednotná, a to v smere S—J, kostra hlavou na J. Na tomto pohrebisku z 28 zistitelných hrobov je 13 oriento­ vaných hlavou na J, 9 na JY, 2 na SZ, jeden na S a nie celkom určitá je orientácia dětského hrobu 198 Z—V. Podobné v.Hurbanove a v Kameníne bolo po jednom hrobe orientovanom na S, v Dvoroch nad Žitavou len na J alebo na JV. Odchýlenie na JV je časté na viacerých pohrebiskách. Do akej miery súvisí až nápadná jednotná orientácia na juhozápadnom Slovensku s etnickými pomerami, nemóžeme z tohto stručného porovnania posúdiť. Gräber mit Graben) sind ein anschauliches Doku­ ment der differenzierten keltischen Gesellschaft. Skelettlagerung. In den ungestörten Gräbern ist das Skelett üblich in Rückenlage, die Arme entlang des Körpers und nur ausnahmsweise mäßige Hocker­ lage (Grab 234, Abb. 9, 1). Vereinzelt kommt Hockerlage auch an den übrigen Gräberfeldern vor (Hurbanovo—Bacherov majer, Grab 13, Taf. XLVI, 4; Dvory nad Zitavou, Grab 10, Taf. XLVI, 3; Kamenin Grab 6). Die Orientierung der Gräber an keltischen Gräber­ feldern der Südwestslowakei ist verhältnismäßig einheitlich, und zwar in N —S-Richtung, das Skelett mit dem Kopfe südwärts. Von 28 feststellbaren Grä­ bern an diesem Gräberfelde sind 13 m it dem Kopfe nach S orientiert, 9 nach SO, 2 nach SW, 1 nach N und nicht ganz bestimmt ist die Orientierung des Kindergrabes' 198 W —0. Ähnlicherweise war in Hurbanovo und Kamenin je ein Grab nach N orien­ tiert, in Dvory nad Zitavou nur nach S oder SO. Eine Abweichung nach SO ist an mehreren Gräber­ feldern häufig. In welchem Maße die sogar auffallend einheitliche Orientierung in der Südwestslowakei m it den ethnischen Verhältnissen zusammenhängt, können wir aus diesem kurzen Vergleich nicht beurteilen. Žiarové hroby Brandgräber Na našom pohrebisku boli hroby popolnicové i já­ mové (nedopálené kosti sú uložené na kópke, niekedy v jamke alebo rozhádzané po dne hrobovej jamy). Podrobnejšie rozlíšenie jámových hrobov z přístupných nálezových okolností nemóžeme vy­ konat. An unserem Gräberfelde waren Urnen- und Gruben­ gräber (die Leichenbrandreste sind auf ein Häufchen gelegt, manchmal in einer kleinen Grube oder am Böden der Grabgrube verstreut). Eine eingehendere Unterscheidung der Grubengräber können wir aus den zugänglichen Fundumständen nicht anstellen. K popolnicovým hrobom zaradujeme 5 hrobov (181, 204, 207, 292, 347) zahíbených plytko pod omicou (v híbke 85, 70, 35, 65 a 40 cm), pri ktorých neboli zistené obrysy hrobovej jamy. Pravděpo­ dobně šlo len o menšiu kotlovitú jamku, do ktorej bola uložená váza so zvyškami nedopálených kostičiek a inventára. V hrobe 181 sa nachádzala váza a miska, v ostatných len jedna vázovitá nádobka. Zu den Umengräbern reihen wir 5 Gräber (181, 204, 207, 292, 347), die seicht unter den Ackerboden eingelassen waren (in einer Tiefe von 85, 70, 35, 65 und 40 cm) und bei denen die Umrisse der Grab­ grube nicht festgestellt worden sind. Vermutlich handelte es sich nur um eine kleinere kesselartige Grube, in die eine Vase m it Leichenbrandresten und Resten vom Inventar gelegt wurde. Im Grabe 181 befand sich eine Vase und kleine Schüssel, in den übrigen nur ein vasenartiges Gefäß. Zu den Grubengräbem gehören weitere- 5 Gräber (179a, 337, 354, 398, 497), von denen das Grab 179a seicht unter dem Ackerboden lag (65 cm), weitere drei in rechteckigen Grabgruben, nach N —S orien­ tiert, mit Abweichung nach SO und ein Grab in unbestimmter Grabgrube (Grab 337). Umenbrandgräber erscheinen sporadisch auch an den übrigen Gräberfeldern (Hurbanovo—Abadomb, Grab 9; K jámovým hrobóm patří dalších 5 hrobov (179a, 337, 354, 398, 497), z ktorých hrob 179a bol uložený plytko pod omicou (65 cm), dalšie tri v obdížnikových hrobových jamách orientovaných S—J, s od­ chýlením na JV a jeden hrob v neurčitej hrobovej jame (hrob 337). Popolnicové žiarové hroby sa vy­ skytuj ú sporadicky i na ostatných pohrebiskách (Hurbanovo—Abadomb, hrob 9; Dvory nad Žita- 117 vou, hrob 1/55) taktiež jámové (Kamenin, hrob 14, 15; zo starších Dotnaša, hrob 2-—3).16 V Holiaroch holi len žiarové a vó váčšine hrobov jámové '(tab. Dvory nad Žitavou, Grab ^J|f85) ebenso Gruben­ gräber (Kamenin, Grabij fe-ll^ von děn älteren Domaša, Grab 2—3.16 In Holiare waren nur Brand­ gräber und im der Mehrzahl Grubengräber (Taf. XLVIII, KERA M IK A K ER A M IK Na rozdiel od pohrebísk na Moravě a v Cechách nachádzame v keltských hroboch na Slovensku nielen váčší počet nádob, ale aj úplné inú tvarová náplň. Typickými tvarmi sú: ffašovitá nádoba so štíhlým kuželovitým hrdlom, zdobeným plastickým pásikom alebo dvojitými rýhami, esovite pro? filovaňá miska, baňaté ffášovité nádoby širšieho hrdla. У mladších hroboch nízké dvojkónické vázy širokého hrdla s ostrým lomom na vydutí, hlbšie konické misky, sporadicky sa vyskytnú situlovité vázy s horným vydutím a súdkovité nádoby hladké alébo zvislo ryhované. Fřašovitá nádoba je v hornej časti hrdla spravidla zovretá plastickým prsten­ cem a nad vydutím zdobená skupinou dvojitých rýh alebo pásikom (tab. I, 9), Jej derivátmi sú fřašovité nádoby širšieho baňatého tela i hrdla, s maximálnym vydutím v ' strednej časti výšky, niekedy nad ňou, s výzdobou plastickými pásikmi na hrdle alebo vodorovnými kružtíicámi ak& pcL predchádzaj úcej (tab. Y, 24ї Vlij 12). Zdá sa, že typologicky mladšie sú vázy s výraznými rebrovitými pásikmi (tab. УІ,?іЛ IX, 15) alebo úplné hladké, bez výzdoby. Tieto tvary sa udržujú na slovenských birituálnych pohrebiskách takmer po eelú dobu ich trvania a v menších obměnách sa vyskytuji! ešte v najmladších žiarových hroboch (Holiare, tab. XXXI, 15; XXXVI, 14). Bez sprievodného inventára sú ťažko datoVatelné. Máju svojrázne spracovanie na jednotlivých pohrebiskách (Hurbanovo—Bacherov majer, tab. XX, li* Ш, 14; Kamenin, tab. XLI, 17j&r; Zum Unterschiede von den Gräberfeldern in Mähren und Böhmen finden wir in den keltischen Gräbern in der Slowakei nicht j*# eine größere Zahl vdffi, Gefäßen, sondern Auch einen ganz anderen Formen­ inhalt. Typische Formen sind: flaschenförmiges Ge­ fäß mit schlankem konischem Halse, verziert mf|r Wulst oder Doppelfurchen, S-förmig profilierte kleine Schüssel, bauchige flaschenförmige Gefäße f t t breiterem Halse. In jüngeren Gräbern niedere bikonische Vasen mit ’fereitem Halse und scharfem Umbruch an der Wölbung, tiefere konische kleine Schüsseln, sporadisch erscheinen situlenförmige Va­ sen mit oberständiger Wölbung und tonnenförmige kleine^ Gefäße — glati fder mit Kammstrich. Das flaschenförmige Gefäß ist am oberen Teile des Halses Sn der Regel durch einen Wulst eingezogen u ni übet der Wölbung verziert mit einer Gruppe von Uoppel%rcis6®j ttfe. mit einem Band (Taf. I, 1). Ihre Derivate sind flaschenförmige Gefäße mit brei­ terem bauchigem Körper und Hals, -llAl'Jfflid» ständiger Maximalwölbung, manchmal -ifher dieser, ftft Wulstverzierung- am Halse oder horizontalen Kreisen, wie. beim vorherigen (Täf. DK* 24; VII, 12). Diese Vasen mit betonten rippenartigen Bändern (Taf. VI* 11; IX,;JS|j| #I«r ganz glatte ohne Verzierung, sind anscheinend typologisch jün­ ger. Diese Formen bleiben an den slowakischen Biritual-Gräberfeldem fast während ihrer ganzen Dauer erhalten und in kleinen Variationen kommen sie noch in den jüngsten Brandgrübern vor (Holiare, Taf. XXXI, 15; XXXVI, 14). Ohne Begleitinventar liiail sie schwer datierbar. An einzelnen Gräberfel­ dern- fHufbanovo—Bacherov majer, Taf. XX, 1|§ 12y Ö ; Kameniu, Taf. XLI, Ujqi haben sie eine eigenartige Ausführung. Eine Begleitform des flaschenförmigen Gefäßes ist die S-förmig profilierte kleine Schüssel, am Halse durch ein Band von Horizontalfurchen (Taf. I, 12) oder Wulst (Taf, II, 13; X, 101 gegliedert. An verschiedenen Gräberfeldern besitzt sie 'eben­ falls eine verschiedene Profilierung, ähnlicherweise wie das flaschenförmige Gefäß (Taf. XVIII, 13; XXVI, 14; XLI, 20). Sie bleibt zusammen m& diesem erhalten. Sprievodným tvarom nádoby flašovitého tvaru je esovite profilovaná miska, členená na hrdle pásom dvocb horizontálnych rýh (tab. I, 12) alebo plastic­ kým prstencem (tab. BfclS; tabiX; Ififv 4 Naróznych pohrebiskách má taktiež róznu profiláciu podobné áko fřašovitá nádoba (tab. XVIII, 13; XXVI, 14; XLI, 20). Udržuje sa spolu s ňou. 118 Vyslovené mladším odlišným tvarom keramiky, vystupuj úcim v mladšom stredolaténskom období na Slovensku s trváním do I. storočia, je nízká váza širokého kuželovitého hrdla so šoaovkovitým telom. Hrdlo býva odsadené od tela nádoby hlbšou horizontálnou rýhou alebo plastickým prstencom (tab. II, 15; V III, 12). Je v kostrových hroboch, často sa však vyskytuje v žiarových (Holiare, tab. X X X V II, 12, | f | , Vo vyvinutejšej formě prechádza i do římského, obdobia.17 Je rozšířená na širšom územnom okruhu (Morava Holubice, hrote *® ,18 Madarsko ?Szob, žiarový hrob 9*9. Často nachádzame vázovité tvary, ktoré ako by tvořili přechod medzi širšou baňatouflašovitou náiWbou a Mw Sm Opomenutou vázou tela (tab. I, 13). Nechceme tým však vytvárať ply­ nulá typologickú reťaz. Niektoré menej výrazné tvary móžu mať aj cudzí pdvod. Mladšie tvary sú aj hlbšie kónické misky s hladkým přehnutým hrdlom a rovnou stěnou v dolnej miskovitej časti tela (tab. X X I, 7; X X X I, 14; X X X II, 26). Majů hrubšiu stenu a nie sú tak jemne v ^ r a cované Jíaehádzajitiia na vSIjfom. okruhu (Morava — Kobylnice, žiarový hrob Maďarsko Kosd, hrob 30 ;21 Rakúsko — Neunkirchen am Steinfeld).22 Sporadicky sa vyskytujú na juhozápadnom Slovensku situlovité.vázy s nízkým širším hrdlom, členěným plastickým pásikom (lA . VII, 13; XXV, 14), udržujůce sa do neskoréhó laténu. Podobné hmcovité vázy širokého hrdla (tab. II, 17), súdkovité, tzv. stradonické so zvislým ryhováním WW&ě IX , 12, 13). ča& iflJiísa nachádzajú na tóliskáefc. V J í r o v ý c h celkocb sú hladké aj ryhované pate. IX , 12, 13) často spolu s frašovitesj, nádobou (tab. X I, 10, 13). Velmi zriedka nachá­ dzame v hroboch keramiku vyhotovenú v ruke (hrób 347, tab. VI, 7; hrob 354, tab. VI, 8). Velmi mladý tv ar je hrncovatá váza. zo žiarového hrobu 347 s presekávanou lištou na hrdle bez ďalšieho gprievodného inveirtára (tab. 'TKg^Fl»«1 Podl’a druhu materiálu nachádzame v hroboch dobré zachované nádoby so sivým povrch om a homogénnym taktiel sivým lomoin. Sú Velmi dobré vypálené, zvonivo tvrdé, velmi lahko rekonštruovatelné? Iným druhom je keramika starostlivo vy­ kladeného čiérneho a sivého povrchu, na lome tehlovočervenej až hnedej farby a i k P l M M p tenkým povlakom na stene.23 Je velmi křehká, drobivá, vo Eine ausgesprochen jüngere, abweichende Keramik­ form, die in der jüngeren Mittellateneperiode in der Slowakei erscheint, mit einer Dauer bis zum I. Jah r­ hundert,Ist die niedere Vase mit breitem konischem Halse und linsenförmigem Körper. Der Hals pflegt vom Körper des Gefäßes durch eine tiefere Horizon­ talfurche oder Wulst abgesetzt zu sein (Taft II, 15; V III, 12). Sie ist in Skelettgräbem vorhanden, oft konmdfej jfi jedoch Sa Brandgtäbern vor (Holiare, Taf. X XXVII, 12,13). In mehr entwickelter Form geht sie auch in die Römerzeit über.17 Sie ist in einem größerM Gel|litskreis .verbreitert (Mährep. — Holubice, Grab. 32,18 Ungarn;—Szob, Brandgrab 9.19 Häufig finden wir vasenartige Formen, die sozu­ sagen einen Übergang | zwischen dem i breiteren flaschenförmigen Gefäß und der oberwähnton Vase mit linsenförmigem Körper bilden (Taf. I, 13). Wir wollen damit jedoch keine typologische K ette bilden. Manche weniger betonte Formen können auch fremder Herkunft sein. Jüngere Formen sind auch die tieferen konischen Schüsseln mit glafc&em umgebogenem Halse und gerader Wandung am unteren schüsselartigen Teile, des Körpers (Taf. X X I, 7; X X X I, 14; X X X II, 26). Sie besitzen dickere Wandungen und sind nicht so fiä&h ausgeärbeitofc. Sie befinden sich in einem, größeren Umkreis (Mähren Kobylnice, Brand­ grab 920; Ungarn -— jKosd, Grab 30 ;a Österreich — Neunkirchen am Steinfeld).22 Sporadisch erscheinen jgt der Südwes|alowakei, s||ulenförmige Vasen mit niederem breiterem Halse, dop.durch einen Wulst gegliedert ist (Taf. VII, 13; XXV, 14); sie erhalten sich bis zur späten Latenezeit. Ahnlicherweise die topfartigen Vasen mit breitem Halse (Taf. II, 17), tonnenförmige, sogenannte strador&zer mit Kammstricli und auch.glatte .(Taf. IX , 12, 13). Häufiger kommen sie an Siedlungen vor. In denGrabeipheiten sind glatte und gefurchte Vasen zusammen (Taf. IX, 12, 13) oft mit dem flaschenförmigen Gefäß (Taf. X I,.10, 13). Sehr selten finden wir in den Gräbern handgefertigte Keramik (Grab 347, Taf. VI, 7; Grab 354, Taf. VI, i|,,/.®ingsehr junge Form .'Sk die topfartige Vase aus, dem Brandgrab 347 mit gerippter Leiste am Halse, ohne weiteres Begleitin­ ventar (Taf. VI, 7). Nach der A rt des Materials finden wir in den Grä­ bern gut erhaltene Gefäße mit grauer Oberfläche und homogenem,Ebenfalls grauem Querschnitt. Sie sind sehr gut ausgebrannt ,-klingend hart, sehr leicht wiederherstellbar. Eine andere Art ist die Keramik mit sorgfältig geglätteter schwarzer und. grauer Oberfläche, „am Querschnitt von ziegelroter: bis brauner Farbe mit unterscheidbarem dünnem 119 vlhkom prostředí mákne, zle zachovaná v hroboch. V hrobovom inventáři je ovel’a častejšia ako prvý druh, takže robí dojem rituálnej keramiky. Tohto druhu sú často f M ovité nádoby a esovite profilované misky udržujúce sa po dlhú dobu v hrobovom in­ ventáři. Tvarovú náplň na pohrebisku v Tmovci tvoří predovšetkým flašovitá nádoba (v 13 hrobocbj, esovite' profilovaná miska (v 8 hroboch), nízké dvoj kónické vázy (v 4 hroboch, 3 z nich žiarové 179a, 347, 398), súdkovité (v 2 hroboch; 401, 526). Ostátné tvary: situlovitá váza (hrob 362, tab. VII, 13; XXV, 14), ojedinělé 2 kusy kalichovitých nádob m arn kého typu na nóžke (jedna s pokrývkou) z hrobu 165 (tab. III, 1—2), ovplyvneňé pravdě­ podobně í ntickými vzormi, s analógiou na Moravě v Bmě-Maloměřiciach (žiarový hrob 55),24 tam je analógia aj pre nádobku nezvyklého tvaru (tab. X, 9) v kostrovom hrobe 68 (i v maďarských nálezoch).25 Okrem toho hmcovitá nádoba vyhotovená v ruke zo žiarového hrobu 347,: tab. VI, 7. Svojou hlavnou náplňou je táto keramika značné súrodá a nepoukazuje na váčšie časové rozpátie. Navazuje niektorými ojedinělými tvarm i na moravské nálezy okrem na vztahy k Maďarsku. Überzug an der Wandung.23 Diese ist sehr zer­ brechlich, bröckelig, sie wird durch Feuchtigkeit weich und ist in den Gräbern schlecht erhalten. Im Grabinventar ist sie viel häufiger als die erste Art, so daß sie den Eindruck von Bitualkeramik macht. Häufig von dieser Art sind die flaschen­ förmigen Gefäße und S-förmig profilierten kleinen Schüsseln, die sich eine lange Zeit im Grabinventar erhalten.1 Den Formeninhalt am Gräberfelde in Trnovec bildet vor allem das flaschenförmige Ge­ fäß (in 13 Gräbern), die S-förmig profilierte kleine Schüssel (in 8 Gräbern), die niederen bikonischen Vasen (in 4 Gräbern, davon 3 Brandgräber 179a, 347, 398), tonnenförmige Gefäße (in 2 Gräbern: 401, 526). Die übrigen Formen: situlenförmige Vase (Grab 362, Taf. VII, 13; XXV, 14), 2 vereinzelte Stücke von becherartigen Gefäßen auf Fuß vom Marne-Typus (eins mit Deckel) aus Grab 165, Taf. III, 1—2) vermutlich von antiken Vorlagen beein­ flußt, mit Analogie in Mähren in Brno-Malomöfice (Brandgrab 55),24 ebendort ist eine Analogie für das kleine Gefäß von ungewohnter Form (Taf. X, 9) im Skelettgrab 68 (und ebenfalls in ungarischen Funden).25 Außerdem das topfartige handgefertigte Gefäß aus Brandgrab 347 (Taf. VI, 7). In ihrem eigenen Inhalt ist diese Keramik be­ deutend stammverwandt und deutet auf keine größere Zeitspanne. Durch manche Einzelformen knüpft sie an die mährischen Funde, außer den Beziehungen zu Ungarn. SPONY FIBELN Ako nevyhnutná súčasť keltského oděvu nachádza sa spona takmer v každom hrobe, teda aj v chu­ dobnějších hroboch. Na pohrebisku v Trnovci boli v 21 hroboch: bronzové v 6 hroboch, železné v 21 hroboch. (Celkový počet bronzových spón na pohrebisku bol 12, železných 35.) V neporušených hroboch naóhádzame železnú sponu na pleciach a na hrudi, kde spínala odev, bronzová často na inom mieste, pri ruke, pri hlavě, niekedy na hromádke s dalšími šperkami (Velká Maňa, hrob 13).26 Bronzová spona na našich pohrebiskách je predo­ všetkým v bohatších ženských hroboch (Trnovec, hrob 232, 233; Kamenin, hrob 8 a 12) a tvoria ur­ čitý druh šperku, ako náramok'a pod. Z tohto dóvodu nachádzame často starý ty p bronzovej spony spolu s mladšími druhmi železných jednoduchých spón, ktoré slúžia predovšetkým na spínanie oděvu (Tmovéc, hrob 233, tab. V; hrob' 401, tab. IX, 4, 9). Als unentbehrlicher Bestandteil der keltischen Be­ kleidung befindet sich die Fibel in zunahe jedem Grabe, also auch in den dürftigeren Gräbern. Am Gräberfelde in Trnovec waren sie in 21 Gräbern: Bronzefibeln in 6 Gräbern und Eisenfibeln in 21 Grä­ bern. (Die Gesamtzahl der Bronzefibeln am Gräber­ felde beträgt 12, die der Eisenfibeln 35). In den ungestörten Gräbern finden wir die Eisenfibel auf den Schultern und auf der Brust, wo sie das Gewand heftete, die Bronzefibel häufig an anderer Stelle, bei der Hand, beim Kopf, manchmal auf einem Häufchen m it anderem Schmuck (Velká Maňa, Grab 13).26 An unseren Gräberfeldern ist die Bronze­ fibel vor allem in den reicheren Frauengräbern (Trnovec, Grab 232, 233; Kamenin, Grab 8 und 12) und bildet eine gewisse Schmuckart, wie ein Arm­ ring u. dgl. Aus diesem Grunde finden wir oft den alten Typus der Bronzefibel zusammen mit jünge­ ren Arten von schlichten Eisenfibeln, die vor allem 120 Podlá typologického rozdelenia nachádzame na po­ hrebisku v Trnovci sponu s volnou patkou, tzv. duchcovskou a spony stredolaténske s kliešťovite připevněnou patkou k lučíku. Spony prvého druhu boli na pohrebisku v 7 hroboch (pokiaf nám to zachovalosť železných spon dovoluje rozlišit), spony stredolaténskej konštřukcie v 12 hroboch. Medzi prvý druh spon patria 3 bronzové spony vyspelej duchcovskej konštřukcie loďkovitého tvaru (obr. 4, 1—3) z hrobu 73, 233 a 401. Majů rózne zdobený lučík a sú dlhé přibližné 3 cm. Podlá J. Filipa27vychádzajú z pozdnohalštatských bubienkovitých spon, na keltských pohrebiskách sa udržuj ú do stredného laténu. V hrobe 233 bola táto spona spolu so železnou sponou stredolaténskej konštrukcie (dížka vyše 10 cm) so 6 puklicovitými orechovitými nánožníkmi, dalšou bronzovou sponou s při­ pevněnou patkou a iným inventárom (tab. V, 20, 9, 2, 19). Podobné v hrobe 401 bola s touto sponou železná drótená spona s vinutím pera o priemere 3 cm, analogická so sponou z predchádzajúceho hrobu 233 (tab. IX, 9; V, 19). Podlá toho je bubienkovitá spona z našich hrobov súčasná so spo­ nami stredolaténskej konštřukcie, patriacimi do mladšieho obdobia stredného laténu, Z ostatných spon staršej konštřukcie sú na pohrebisku v Trnovci 2 železné spony s vyšším oblúkovitým lučíkom a guíovitou patkou (tab. VII, 11 a X I, 4) a malá bronzová spona s profilovanou gulóčkou na pátke, ktorá nepatří medzi staršie tvary duch­ covských spón (tab. VI, 9), ako aj železné, ako tomu nasvědčuje sprievodný inventář hrobu 362 (tab. VII). Medzi ostatnými tvarmi spón s připojenou patkou nachádzame dlhši® železné i bronzové spony patriace do mladšieho obdobia stredného laténu, ako a j.železnú sponu s krátkým ostro lomeným lučíkom a dlhšou, ešte volnou patkou (obr. 4, 8, 9, 13; tab. V, 12; X I, 5 - 7 ; IX , 9; X II, 3 - 4 ) . V hrobe 564 bola dlhšia bronzová spona stredolaténskej konštřukcie velmi mladého typu spolu s malóu bronzovou sponou s oblúkovitým lučíkom a při­ pevněnou patkou (patka je odlomená) staršej konštrukcie (tab. XIV, 5—6). Najmladšími typmi .spón na pohrebisku sú dlhšie železné i bronzové spony s rovným alebo mieme klenutým lučíkom, dlhou patkou a vinutím o 2 zá- zum Zusammenheften des Gewandes dienten (Tmovec, Grab 233, Taf. V; Grab 401, Taf. IX , 4, 9). Nach der. typologischen Verteilung finden wir am Gräberfelde von Trnovec die Fibel mit losem Fuß, vom sogenannten Duehcov-Schema und mittellatenezeitliche Fibeln m it zangenartig angebrachtem Fuß am Bügel. Fibeln der ersten A rt waren am Gräberfelde in 7 Gräbern (soweit 03 der Erhaltungs­ zustand der Eisenfibeln zu unterscheiden gestattet), Fibeln vom Mittellateneschema in 12 Gräbern. Zur ersten Art der Fibeln gehören 3 Bronzefibeln vom hochstehenden Duchchov-Schema und bootartiger Form (Abb. 4, 1—3) aus Grab 73, 233 und 401. Sie besitzen einen verschieden verzierten Bügel und sind etwa 3 cm lang. Laut J. Filip 27 gehen sie aus den späthallstattzeitlichen Paukenfibeln hervor, an den keltischen Gräberfeldern bleiben sie bis zur Mittellatenezeit erhalten. Im Grabe 233 war diese Fibel zusammen mit der Eisenfibel vom Mittellateneschema (Länge über 10 cm) mit 6 buckeligen Nuß-Beinringen, einer weiteren Bronzefibel mit be­ festigtem Fuß und anderem Inventar (Taf. V, 20, 9, 2, 19). Ähnlicherweise war im Grabe 401 mit dieser Fibel eine Eisendrahtfibel mit einem Win­ dungsdurchmesser von 3 cm, analogisch mit der Fibel aus dem vorherigen Grabe 233 (Taf. IX , 9; V, 19). Laut dem ist die Paukenfibel aus unseren Gräbern gleichzeitig mit den Fibeln vom Mittel­ lateneschema, die in die jüngere Periode der m ittle­ ren Latenezeit gehören. Von den übrigen Fibeln von älterem Schema sind am Gräberfelde von Trnovec 2 Eisenfibeln m it höherem bogenartigem Bügel und kugeligem Fuß (Taf. VII, 11 und X I, 4) und die kleine Bronzefibel mit profilierter Kugel am Fuß, die nicht zu den älteren Formen der Duchcov-Fibeln gehört (Taf. VI, 9), ebenso wie auch die Eisenfibeln. Für dies zeugt das Begleitin­ ventar aus Grab 362 (Taf. VII). Unter den übrigen Fibelformen mit angebrach­ tem Fuß finden wir längere Eisen- und Bronzefibeln, in die jüngere Periode der Mittellatenezeit gehörend, wie auch die Eisenfibel mit kurzem, scharf gebro­ chenem Bügel und längerem, noch losem Fuß (Abb. 4, 8, 9, 13; Taf. V, 12; X I, 5—7; IX , 9; X II, 3—4). Im Grabe 564 war eine längere Bronzefibel vom Mittellateneschema von sehr jungem Typus, zu­ sammen mit einer kleinen Bronzefibel m it bogen­ artigem Bügel und angebrachtem Fuß (der Fuß ist abgebrochen) von älterem Schema (Taf. XIV, 5—6). Die jüngsten Fibeltypen am Gräberfelde sind län­ gere Eisen- und Bronzefibeln m it geradem oder leicht geschwungenem Bügel, langem Fuß und zwei- 121 vitoch so spodnou tětivou. Gulóčka patky len slabo zvýrazněná alebo chýba (hrob 232, tab. IV, 7—10; D vory nad Žitavou, hrob 26, tab. X X IX , 15). Do tohto druhu spón p atří i železná spona zo. žiarověho hrobu 179a v Tmovci (tab. II, 4), v ktorom bola s ňou aj vázovitá nádoba taktiež typická pre mladé žiarové hroby v Holiaroch (tab. I I, 15). Záverom móžeme zhmúť, že na pohrebisku nachádzame spony staršej konštrukcie tzv. duchcovské] spolu s mladšími sponami s připojenou patkou, typologicky vyspělými tvarm i mladšieho obdobia stredného laténu. Ako najmladšie sú na pohrebisku dlhšie drótené spony s nízkým rovným lučíkom, patkou členěnou malou gulóčkou a vinutím o 2 závitoch so spodnou tětivou, ktoré móžeme d atovat až do I. storooia pred n. 1., zatial čo najstaršie spony so sprievodným inventárom patria nepochybné do II. storočia. windiger Spirale m it innerer Sehne. Die Kugel am Fuß ist nur wenig betont oder fehlend (Grab 232, Taf. IV, 7—10; Dvory nad Zitavou, Grab 26, Taf. X X IX , 15). Zu dieser A rt gehört auch die Eisen­ fibel aus dem Brandgrab 179a in Trnovec (Taf. I I, 4), wo zusammen m it dieser auch das vasen­ artige Gefäß war, ebenfalls typisch für die jüngeren Brandgräber in Holiare (Taf. II, 15). Zum Schluß können wir zusammenfassen, daß wir am Gräberfelde Fibeln vom älteren, sogenannten Duchcov-Schema finden, zusammen m it jüngeren Fibeln m it angebrachtem Fuß, den typologisch hoch­ stehenden Formen der jüngeren Periode der Mittellatenezeit. Als die jüngsten am Gräberfelde sind längere Drahtfibeln m it niederem geradem Bügel, der Fuß durch eine kleine Kugel gegliedert, m it zweiwindiger Spirale und innerer Sehne, die wir bis in das I. Jahrhundert vor u. Z. datieren können, während die ältesten Fibeln m it Begleitinventar zweifellos in das II. Jahrhundert gehören. NÁRAMKY ARMRINGE Ako spona, aj náramok je na keltských pohrebiskách najčastejšie nachádzaným inventárom. Na rozdiel od spony je prevažne z bronzu, v mladšom období laténu často aj zo železa, a to nielen jedno­ duché hladké kruhy, ale i profilované náram ky napodobňujúce vkusné bronzové výrobky (obr. 4, 10, 12). Na pohrebisku v Tmovci boli náramky v 15 hroboch: v 10 bronzové, v 4 železné, v 2 hroboch lignitové a v jednom zlomok skleného ná­ ram ku (hrob 73). Yáčší počet náramkov býva spravidla v bohatších ženských hroboch (Tmovec, hrob 233, Kamenin, hrob 8, 12). Ebenso wie die Fibel, ist auch der Armring an den keltischen Gräberfeldern das häufigst gefundene Inventar. Zum Unterschiede von der Fibel ist er vorwiegend aus Bronze, in der jüngeren Lateneperiode oft auch aus Eisen, und zwar nicht nur die einfachen glatten Ringe, aber auch die profilierten Armringe, welche die geschmackvollen BronzeErzeugnisse nachahmen (Abb. 4, 10, 12). Am Grä­ berfelde in Trnovec waren Armringe in 15 Gräbern: in 10 Bronzearmringe, in 4 Eisenarmringe, in 2 Grä­ bern Lignitarmringe und in einem ein Fragment eines Glasarmringes (Grab 73). Eine größere Zahl von Armringen ist in der Regel in reicheren Frauengräbem (Tmovec, Grab 233, Kamerun, Grab 8, 12). Bronzearmringe. Beinahe massenhaft erscheint an den slowakischen Gräberfeldern der leichte Blech­ ring m it N aht an der inneren Seite, an der Ober­ fläche verziert m it Dreiergruppen von kleinen K nuben oder m it Buckeln (Taf. X II, 2; V, 14). Sehr häufig wurde dieser als Fußring benützt. Am Gräberfelde in Tmovec wurde er in 6 Gräbern ge­ funden (Grab 233, 234, 333, 384, 528, 543). An den Biritual-Gräberfeldem in der Südwestslowakei ist er in älteren und jüngeren Gräbern vorhanden,28 aber er wurde nicht in den Brandgräbem von Ho­ liare gefunden. Zahlreiche Analogien h at er in Un­ garn, und in Mähren, in Böhmen kommt er seltener vor. Bronzové náramky. Takmer masové sa vyskytuje na slovenských pohrebiskách l’ahký plechový kruh so švom na vnútom ej straně, zdobený na povrchu trojitým i pupčekmi alebo vývalkami (tab. X II, 2; Y, 14). Velmi často sa používal ako nánožný kruh. Na pohrebisku v Trnovci bol nájdený v 6 hroboch (hrob 233, 234, 333, 384, 528, 543). Na birituálnych pohrebiskách v juhozápadnom Slovensku je v star­ ších i mladších hroboch,2,8 nebol však nájdený v žiarových hroboch v Holiaroch. Početné analogie má v Maďarsku a na Moravě. V Čechách sa vy­ skytuje zriedkavejšie. 122 Am Gräberfelde war auch eine größere Zahl von Nußfußringen aus Bronze (in 5 Gräbern). Bronzeringe dieser Art aus 9 und 10 Buckeln waren in den Gräbern 233 und 292 (Taf. V, 2; VI, 4), ein sechsbuckeliger Fußring mit reicher Schneckenverzie­ rung war im Grabe 398 (Taf. V III, 4ii-5). In dem­ selben Grabe war noch ein vierbuckeliger glatter Ring (Taf. V III, 7—11) und von gleicher Art war der Bronzefußring aus Grab 549 (in Fragmenten) und im Grabe 564 (Taf. XIV, 1—2). Im letzten Grab war ein massiver zweiteiliger Bronzering mit plastischen Verzierung an der Oberfläche (Taf. XIV, 4). Orechovité náramky alebo nánožníky sú na rozdiel Nußarmringe öder -fußringe sind zum Unterschiede od predchádzaiócich plechových kruhov častejšie von den vorherigen Blechringen häufiger in westli­ smerom na západ, t. j. na Moravě a v Cechách, cher Richtung, d. h. in Mähren und Böhmen, im v Podunajské) oblasti sa však ich vývoj konci vo Donauländischen Gebiet ist jedoch ihre Entwick­ velkých trojpuklicových nánožníkoch, niekedy lung abgeschlossen durch große dreibuckelige Fuß­ zdobených bohatou výzdobou (Márton, Fruhla-' ringe, manchmal mit reicher Verzierung (Märton, Frühlatenezeit, S. 40, Abb. 6).29 těnezeit., str. 40, obr. 6).29 Náramok so slimákovitou výzdobou zo žiarového Der Armring mit Schneckenverzierung aus Brand­ hrobu 298 (tab. VIII, 4—5) je opáť na slovenských grab 298 (Taf. VIII, 4—5) ist wieder an slowakischen pohrebiskách vzácný. V doterajších nálezoch ho Gräberfeldern selten. In den bisherigen Funden poznáme z porušených hrobov v Domaši a z oje­ kennen wir ihn aus den zerstörten Gräbern in Domasa und vom Einzelfund in Raca bei Bratislava.30 dinělého nálezu v Bači pri Bratislavě.80 Na Moravě rfe f t w á Á sa vyskytuje éastejšie. In Mähren und Böhmen kommt er häufiger vor. V dvóch hroboch bol fahký bronzový náramok In zwei Gräbern war ein leichter Bronzearmring, zhotovený z dvoch navzájom skrútených drótov verfertigt aus zwei ineinandergewundenen Drähten (hrob 189 a 401, tab. IX, 1). Sporadicky sa s ním (Grab 189 und 401, Taf. IX, 1). Sporadisch begegnen střetáváme aj na ostatných pohrebiskách (Hur- wir ihm auch an den übrigen Gräberfeldern (Hürbabanovo, Kamenin). Dost často je zhotovený zo novo, Kamenin). Ziemlich oft ist f* aus Silber "ieribftigfe (Kamenin, Grab 12). striebra (Kamenin, hrob 12). Stařšie druhy bronzových utvořených náramkov Ältere Arten von offenen Bronzearmringen mit s pečatidlovými koncami boli len v 3 hroboch Petschaftenden waren nur in 3 Gräbern (Grab 234, (hrob 234, 384, 401, tab. V, 11; V III, 3; IX, 5) spolu 384, 401, Taf. V, 11; V III, 3; IX, 5), zusammen mit s mladšími. Váčší počet je na pohrebisku v Hur- jüngeren. Eine größere Zahl ist am Gräberfelde in banove—Bacherov majer a v Kameníne v bohatých Hurbanovo—Bacherov majer und in Kamenin in den ženských hroboch (hrob li a 12). V pomere k ostat- reicheren Frauengräbern (Grab 8 und 12). Im Verným náramkom sú na juhozápadnom Slovepsku hältnll zu den übrigen Armringen sind sie in der Südwestslowakei selten. zriedkavé. Železné náramky. Na pohrebisku v Tmovci boli Eisenarmringe. Am Gräberfelde in Trnovec waren v 4 hroboch: v hrobe 132,179a a 288 hladké tyčin- sie in 4 Gräbern: im Grabe 132,179a und 288 glatte, kovité kruhy, v hrobe 233 2 vývalkovité železné Stabringe, im Grabe 233 2 buckelige Eisenarmringe (Taf. V, 3, 23). náramky (tab. V, 3, 23). Zlomok skleného náramku z hrobu 11 je z tmavo­ Das Fragment eines Glasarmringes aus Grab 11 ist modrého skla a je na pohrebisku v Tmovci jediným aus dunkelblauem Glas und ist am Gräberfelde von dokladom náramku tohto druhu. Z ostatných po- Trnovec das einzige Dokument eines Armringes hrebísk s nálezmi sklených náramkov móžeme uviesť dieser Art. Von den übrigen :Gräberfeldem mit Dvory nad Žitavou (žiarový hrob 1/55); Holiare Funden von Glasarmringen können wir Dvory nad (měkolko kusov v žiarových hroboch) a VeTkú •2itavou anfiihren (Brandgrab 1/55), Holiare (einige Maňu81 v žiarových ■$ kostrových hroboch. Nepo­ Stücke in Brandgräbem) und Vel’kä Maha31 in chybné patria do pozdného obdobia stredného la- Brand- und Skelettgräbem. Zweifellos gehören sie ténu a do I. storočia pred n. 1. (Holiare). Vo váě- in die späte Periode der Mittellatenezeit und in das Na pohrebisku bol aj váčší počet bronzových orechovitých nánožnikov (v 5 hroboch). Bronzové kruhy tohto druhu z 9 a 10 misiek boli v hroboch 233 a 292 (tab. V, 2; VI, 4), šesťpuklicový nánožník s bohatou slimákovitou výzdobou bol v hrobe 398 (tab. V tom iatom hrobe b ollB e štvorpuklicový hladký kruh (tab. VIII, 7—11) arovnakého druhu bol bronzový nánožník v hrobe 549 (v zlomkoch) a v hrobe 564 (tab. XIV, 1—2). V poslednom bol dvojdielny masívny bronzový kruh zdo­ bený plastickou výzdobou na povrchu (tab. XIV, 4). 123 šine ..prípadov sa nachádzajú- hladké' tváry,' prk bližme polagulbMho ptteěZú; zdobené na povrchu, róznymi. VzoíKti №|U-:1 Íri«| aiibo:Ji.e| »„ IsvilahrhundertyOx u. Z. (Holiare).,tn meisten Fällen ® tt:igla^',|l'draaen 'halbkuge­ ligem Querschnitt,! an der Oberfläche verziert mit verschiedenen' Muetehn von gelber, weißer oder an1 derer Farbe.' Lignitarmiinge (Grab 233 und 384, Taf. VIII, 1) flöfett ~VÜr an Ütatt Gräberfeldern der '•m h i nur & e h » Meinen Gräborzahl. sind J f e in ‘Frauengr&bern 'jpfioB)iviS|!Grab 233 ^lw iereck% ep;Ä aibefc Hurbanovo an beiden Gräberfeldern iihGiäbe-S^in Ondrochov 32 und Vefkä Mafia mehrere iSfBÄöf^* Zum Schluß können wir zusammenfassen: Am Grä­ berfeld® TiilT n ii inbwiilllAM'1 tj t№ m W№ der f iB b * Armringe vom ■ ItjjfuÄ, wie .Jlkl .Nußringe .p p 4 und JkÄISlp€l§A kein, bohle Blecharm ringe an der duxchDreiergmppßnvonkleinenBuekelniglattfennd verzioiipi Eisenringe, sporadisch Lignitringe, Glasringe und in einem Grabe ein Fragment eines Eisen­ ringes. j&Jtaäi Armringformen Hufe Petschaftenden bloß in 3 Gräbern, gefunden, als wenn sie an unserem Lignitové náramky (hrob < 8 1 É nachádzame na poMebiskáejljmhozápadného Slo­ venska len jř malom hrobov. Špravidla *$, v bohatších ženských hroboch (TrnoveC, hrob 233 so. Štvorenvoupriekopatt, Hurbanovo, na mJŠBSlňi: jř|ftllÉ É lilk ! v hrobe 4% Cfcclroehove32 a !!tlllÉf Máni *jB£p kusov).33 Záverom p iilta a i y i jmi6iy8ÍMfaTl t TrncisHÍ:. nachádzame vo váéšine lirobov jiáramky ťnladiieho typu, ako .ifioréblfl^^^křqh-ý SÍt IfrjWS’ÍSsA íSÍ#* rých= pologufatýěh. inisiék, Hj££ plechové náramky, :z d©he»é-..frc^^aÉ/-^^4pM na povrchu^hladké i. .-fillbben# železné "kp3l^i Ijgmtúylj' sklené a v :;jednom..te0|*''ZfcmíĎk nájdeiíé len v 3 hroběch, ako by už lendožíválina nasom É##* a i . Podobné cudzorodými tsfarmi a okrajovou oblastou sú bronzové slimákovité kruhy, ako na Gebiete ih r Ende bronzenen Schneknlt;if. Filip. Lignitové kruhy éú podlá předběžného kenringe siud ähnlicherWeise fremdartige Formeuund určenia zhotovované z ako. ^ Ip R Randgebiet, wie .darauf J. Filip die Aufmerksamkeit chách84 (pravděpodobně z mladého druhu slÄHis» Die sind Cř domáceho alebo cúůzieho póvodn, ukáže' budúcí B estim m ung aus anderem M aterial als in ^Böhmen34 rozbor. vißfefi^^;|vfirHiu^H6i., kukkÄHtr jnngenXigü||«6fe: 4ffa einheimischer öderfi^i^rB|^rkP® j:,*Äii'P®>* t” J ftiiillS Analyse zeigetr.- . ;I í A N Q & Í KKDiÄ v jr a s & s í® |K 4 l 8 H ä H h l J® St#i .3ter | | f W S K ^№ i hroboch (hrob 233, 234; 292, 38#, 398, 528, 564) a zlomok půklieového náribžného feruhu výmxnočne i v mužskom hrobe 549. Hrob bol porušený a-préto nález musíme M sfk v A f e i rezérV é^jpi^^i^JA ' prfpadocb, bolí fan:2'.drukfš; puklicové j&fg díelne, spojované šamierom (hrob 398, 564) a' bronzové kruhy ž plechú i| M M pH §flÉ.ÜP* vode (hrob ..^%5É31^: 384, 'WS&k ‘ Am Graberleide-. in' T rú o v ecff^ t^ itéllt .'.nur .|St ¥ Frauengraborá (Grab 233, 234, 292> 384, 398, 528, 5S4) uná Ibi Fragment eines Buckel&Bringes aus­ nahmsweise auch, im Männergrab 549. Grab war :Ä 8 l^ # und deshalb inüssen wir dön Fund mit Vorbehalt In säintlichen Fäl­ len émI nur 1 :!teteu ig i& iä ö i ■psÄen: zweiteilige Buckel fußringe vbrbundea durch ein Scharnier (Grab 29'2i'!398ki564) und hohle Bronzeringe aus Blech iriit kleinen Bückelh an' c|er Außenseite (Grab 233, 234, 384, 528). '■»%AKB0NíKV:;.re'- > p p a lp Q p S l ‘ Na pohrebisku v Trnovci bolí 9 É É S " i hroboch: v hrobe 232 'a 238 (tab. IV, ^ J6)-z jeifiiief ife-' tiazky a v hrobe 234 bronzový tyciákoviký;nAré-í. nik (tab. TV, 5). T na ostatných pohtébiškách na- Am Gräberfelde in Tmefvec aind sie nur in 2 Gräbern gewesen: im Grabe 232 und 233 (Taf. IV, 6; V, 16) auS' einem -Sfömen l t f ||^ ^ ; : :und'inr'^Mfe#'Í®4 BronZeStabhalsring (Taf. ' Wff-' »№ A úllt- an 1 ctě! chádzame nákrčník len sporadicky v bohatších hroboch. Castejšie sa vyskytuje retiazka než tyčinkovitý kruh (Dvory nad Žitavou, Kamenin). Všeobecne možno o nákrčníkoch povedať to isté ako o bronzových náramkoch s pečatidlovými koncami. übrigen Gräberfeldern finden wir den Halsring nur sporadisch in reicheren Gräbern. Häufiger als der Stabring ist die Kette (Dvory nad 2itavou, Kame­ run). Im allgemeinen kann man über die Halsringe dasselbe sagen, wie über die Bronzearmringe mit Petschaftenden. PRSTENE FINGERRINGE Vzhíadom na vel’ký počet porušených hrobov ne­ možno vždy rozlišit, kedy ide o prsten a kedy o krú­ žok iného účelu. Bronzové krúžky velkosti prsteňa (priemer 2,2—2,7 cm) boli y 8 hroboch (hrob 73, 87, 232, 362, 384, 518, 537, 233), železný v jednom hrobe (hrob 198), jantárový krúžok taktiež len v jednom hrobe (hrob 233). Ako prsten sa používal bronzový krúžok s jemnými vývalkami na obvode (z hrobu 233, tab. V, 17) a hladký bronzový krúžok z hrobu 537. Mit Rücksicht auf die große Zahl der zerstörten Gräber läßt es sich nicht immer unterscheiden, wo es sich um einen Fingerring und wo um einen Ring mit anderer Bestimmung handelt. Bronze­ ringe von Größe eines Fingerringes (Durchmesser cm) waren in 8 Gräbern (Grab 73, 87, 232, 362, 384, 518, 537, 233), ein Eisenring in einem Grabe (Grab 198), ein Bernsteinring ebenfalls nur in einem Grabe (Grab 233). Als Fingerring benützt wurde der Bronzering mit zierlichen Buckeln an der Außenseite (aus Grab 233, Taf. V, 17) und der glatte Bronzering aus Grab-537. INÉ PREDMETY SONSTIGE GEGENSTÄNDE Železné jednodielne nožnice boli nájdené len v 2 hrobpch (hrob 362 a 398, |ab. VII, 7; V III, 6), Ojedi­ něle sú v Hurbanove, Kameníne a v Holiaroch. Eine eiserne einschenkelige Schere wurde nur in 2 Gräbern gefunden (Grab 362 und 398, Taf. VII, 7; V III, 6). Vereinzelt ist sie in Hurbanovo, Kamenin und Holiare vorhanden. Ein seltener Fund sind zwei vom Rost zerfressene Knollen von Eisendrahtringen, gegenseitig verbun­ den, die an ein Drahthemd erinnern (aus dem Kriegergrabe 460, Taf. X, 4—5; Abb. 4, 15). Im keltischen Milieu sind sie bisher nicht bekannt, wir finden sie erst in der jüngeren Römerperiode. Die starke Zerstörung vom Rost macht eine mehr sichere Bestimmung des Fundes unmöglich, so daß erst die neueren Funde bestätigen können, ob, unsere Interpretierung richtig ist. Vzácným nálezom sú dva hrdzou narušené chuch­ valce železných drótených krúžkov, navzájom spo­ jených, pripomínajúcich drótenú košefu (z hrobu bojovníka 460, tab. X, 4—5; obr. 4,15). V keltskom prostředí zatial nie sú známe, nachádzame ich až v mladšom rímskom období. Silné porušénie hrdzou znemožňuje bezpečnejšie určit nález, takže až nové nálezy móžu potvrdit, či je naša interpretácia správná. . ZBRANE WAFFEN Na pohrebisku v Tmovci boli zbraně v 6 hroboch: v hrobe 73 kopija a štít, v hrobe 111 a 362 meč, kopija a štít, v hrobe 549 len kopija. Okrajové ko­ váme štítu sa našlo aj v hrobe 132. Hrob bol však pomšený a preto ho nemožno s istotou pokladať za hrob bojovníka. V pomere k celkovému počtu 40 hrobov na pohrebisku bol počet hrobov bojovníkov menší ako obvykle bývá (až jedna. Jtvrtina). To možno vysvětlit jednak velkým počtom poru­ šených hrobov a tým, že pohrebisko bolo preskú- Am Gräberfelde in Tmovec waren Waffen in 6 Grä­ bern: im Grabe 73 eine Lanzenspitze und Schild, im Grabe 111 und 362 ein Schwert, Lanzenspitze und Schild, im Grabe 549 nur eine Lanzenspitze. Ein Randbeschlag vom Schild fand sich auch im Grabe 132. Das Grab war jedoch zerstört und kann daher nicht mit Gewißheit für ein Kriegergrab ge­ halten werden. Im.Verhältnis zur Gesamtzahl von 40 Gräbern am Gräberfelde war die Zahl.der Krieger­ gräben geringer, als dies üblich der Fall ist (bis ein 125 mané len sčasti, a teda nepoznáme jeho celkový rozsah. I ked máme pre porovnanie malý počet hrobov bojovníkov, je nepochybné, že štandardnú výzbroj keltského bojovníka na tejto časti pohrebiska tvořili meč, kopija a štít, pričom štít nachádzame ako s mečom, tak isto aj so samou kopijou. Meče. V celosti sa zachovali len 2 (hrob 362 a 537). Obidva sú rovnakého typu vyše 70 cm dlhé, so štvorhranným třňom pre rukováť a srdcovitým nákončím pošvy (tab. VII, 14). Meče toho istého typu boli v Hurbanove v polohe Bacherov majer (hrob 2, 4, 5; tab. X X II, 1, 10). Kopije. Neporušená sa zachovala len v hrobe 111 (tab. I, 11). Je širokolistého tvaru s výrazným pozdlžnym rebrom. Analogické s ňou sú aj v H ur­ banove—Bacherov majer (hrob 4, tab. X III, 6). štíty . Ani v jednom hrobe sa nezachovali obrysy celého štítu. Nachádzame len zlomky žliabkovitého okrajového kovania a puklicu. Poďřa druhu móžeme rozdělit štítové puklice z pohrebiska na starší tvar dvojdielnej puklice loďkovitého tvaru (hrob 460) a jednodielnu pásovú puklicu (hrob 111, 362; 537; ta b .1 ,3; VII, 5; X II, 6). V doterajšíchnálezoch na pohrebiskách juhozápadného Slovenska vyskytujú sa prevažne len tieto dva druhy puklic. V mladších hroboch žiarových sú častejšie pásové. (Y Holiaroch boli len pásové. Jednodielna lodkovitá puklica bola v žiarovom hrobe 4 v Ipelskom Předmostí.)35 Viertel). Dies kann man erklären einerseits durch die große Zahl von zerstörten Gräbern und auch durch die Tatsache, daß das Gräberfeld nur zum Teil durchgeforscht wurde und wir kennen daher nicht den ganzen Umfang. Wenn wir auch für den Vergleich eine kleine Zahl von Kriegergräbern besitzen, ist es zweifellos, daß die Standard-Ausrüs­ tung des keltischen Kriegers an diesem Teile des Gräberfeldes aus Schwert, Lanze und Schild bestand,' wobei wir das Schild m it Schwert und ebenso auch mit der eigenen Lanzenspitze finden. Schwerter. Im ganzen blieben nur 2 erhalten (Grab 362 und 537). Beide sind von demselben Typus, über 70 cm lang, mit viereckigem Dom für den Schaft und herzförmigem Ortband (Taf. VII, 14). Schwerter vom gleichen Typus waren in Hurbanovo an der Stelle Bacherov majer (Grab 2, 4, 5, Taf. X X II, 1, 10). Lanzenspitzen. Eine vollständige Lanzenspitze blieb nur im Grabe 111 erhalten (Taf. I, 11). Sie ist von breitblättriger Eorm, m it betonter Längsrippe. Ana­ logische Lanzenspitzen sind ebenfalls in HurbanovoBacherov majer (Grab 4, Taf. X III, 6) gewesen. Schilder. Nicht in einem Grabe blieben die Umrisse eines ganzen Schildes erhalten. Wir finden nur Frag­ mente vom rinnenartigen Randbeschlag und den Bügel. Der Art nach können wir die Schildbügel vom Gräberfelde auf die ältere Form des zweiteili­ gen bootförmigen Bügels teilen (Grab 460) und den einschenkeligen Bandbügel (Grab 111, 362, 537, Taf. I, 3; VTI, 5; X II, 6). In den bisherigen Funden an den Gräberfeldern der Südwestslowakei kommen vorwiegend nur diese zwei Arten von Bügeln vor. In den jüngeren Brandgräbem sind die Bandbügel häufiger. (In Holiare waren nur Bandbügel. Ein einschenkeliger bootförmiger Bügel war im Brand­ grab 4 in Ipefske Predmostie).35 OPASKY GÜRTEL Nosili ich predovšetkým muži, ale nachádzame ich aj v bohatších ženských hroboch. Na pohrebisku v Tmovci boli železné opasky v 11 hroboch. Podfa tvaru ohniviek móžeme ich rozdeliť na 5 druhov: L Opasok z osmičkovitých a kruhovitých ohniviek spojovaných navzájom. Jednotlivé osmičkovité ohnivká sú v střede ovinuté úzkým železným (niekedy aj bronzovým) pásikom (hrob 233, obr. 5, 6). 2. Opasok z osmičkovitých prekrútených ohniviek (hrob 233, obr. 5, 1). 3. Opasok z osmičkovitých ohniviek len čiastočne nakrútených • (hrob 132, obr. 5, 9). 4. Opasok z dvoch navzájom skrútených Vor allem haben sie Männer getragen, aber wir finden sie auch in reicheren Frauengräbem. Am Gräberfelde in Trnovec waren Eisengürtel in 11 Grä­ bern. Nach der Form der Glieder können wir sie auf 5 Arten teilen: 1. Gürtel aus Achter- und Kreisgliedem, die gegenseitig verbunden sind. Einzelne Achterglieder sind in der Mitte von einem schmalen Eisenband (manchmal auch Bronzeband) umwunden (Grab 233, Abb. 5, 6). 2. Gürtel aus umgewundenen Achtergliedem (Grab 233, Abb. 5, 1). 3. Gürtel aus nur teilweise gewundenen Achtergliedern (Grab 132, Abb. 5, 9). 4. Gürtel aus zwei ineinandergewundenen drótov, vytvárajúcich dlhšie časti reťaze (hrob 111, obr. 5, 14). 5. Opasok z kruhovitých ohniviek (hrob 460, obr. 5, 10). Prvý druh opaska nie je častý a vyskytuje sa predovšetkým v ženských hroboch (hrob 233). Reťaze z osmičkovitých prekrútených ohniviek sú na pohrebisku v Tmovci najčastejšie (z 11 hrobov boli v 7), podobné v Hurbanove—Abadomb (hrob 3), Dvory nad Žitavou (hrob 26, 27, 1/55). Ostatné sa vyskytuji! v Tmovci ojedinele a móžu byť len časťou opaska iného druhu. Drähten, welche die längeren Teile der Kette bilden (Grab 111, Abb. 5, 14). 5. Gürtel aus kreisförmigen Gliedern (Grab 460, Abb. 5, 10). Die erste Art der Gürtel ist nicht häufig und kommt vor allem in Frauengräbem vor (Grab 233). Die Ketten aus umgewundenen Achtergliedem sind am Gräberfelde in Tmovec am häufigsten (von 11 Grä­ bern waren sie in 7 vorhanden). Ebenso in Hurbanovo—Abadomb (Grab 3), Dvory nad Zitavou (Grab 26, 27,1/55). Die übrigen erscheinen in Trnovec vereinzelt und können auch nur ein Teil vom Gürtel anderer Art sein. NOŽE MESSER Neúplný železný nožík bol len v hrobe 501 (tab. XI, 1). Pravděpodobně ide o typ nožíka so zakřivenou plochou rúčkou. Záverom móžeme konštatovať: Inventář pohrebiska neukazuje na dlhé časové rozpátie jednotli­ vých hrobov. Hlavnú náplň pohrebiska tvoria predmety, ktoré móžeme zaradiť až do vyspělého obdobia stredného laténu, t. j. do II. storočia. Najmladšie hroby (napr. žiarový hrob 179a) nasvedčujú tomu, že na pohrebisku sa pochovávalo ešte v I. storočí pred n. 1. Pohrebisko úzko súvisí s ostatnými pohrebiskami na juhozápadnom Slovensku (Hurba­ novo, Dvory nad Žitavou, Kamenin) a okrem vzťahu k Maďarsku niektorými nálezmi ukazuje aj na súvislosť s Moravou. Ein unvollständiges Eisenmesser war nur im Grabe 501 (Taf. XI, 1). Vermutlich handelt es sich um einen Messertypus mit gekrümmtem flachem Griff. Zum Schluß können wir feststellen: Das Inventar des Gräberfeldes deutet auf keine lange Zeitspanr?e der einzelnen Gräber. Den Hauptinhalt des Gräber­ feldes bilden Gegenstände, die wir bis in die hoch­ stehende Periode der Mittellatenezeit reihen können, d. h. in das II. Jahrhundert. Die jüngsten Gräber (z. B. Brandgrab 179a) zeugen für die Tatsache, daß am Gräberfelde noch im I. Jahrhundert vor u.Z. bestattet wurde. Das Gräberfeld ist im engen Zu­ sammenhang mit den übrigen Gräberfeldern in der Südwestslöwakei (Hurbanovo, Dvory nad Zitavou, Kamerun) und außer den Beziehungen zu Ungarn deutet es durch einige Funde auch auf einen Zu­ sammenhang mit Mähren. HURBANOVO - ABADOMB Polohu pohrebiska tvoří pieskový presyp po právej straně cesty Hurbanovo—Imel, vyvýšený nad okolitý rovinatý teren 8—12 m (obr. 11). Výskům pohrebísk započatý roku 1952 bol zameraný na odkryv slovanských sídelných objektov. V pokusnej sondě přibližné 25 X 50 m bola preskúmaná len malá časť pravděpodobně váčšieho pohrebiska s-hustým výskytom hrobov (celkom 18). Osem hrobov bolo vykradnutých (1, 3, 11, 13, 14, 15, 16, 17). Das Gräberfeld liegt auf einer Sanddüne zur rechten Seite der Straße Hurbanovo—Imel, 8—12 m über den ebenen Terrain der Umgebung erhöht (Abb. 11). Die im Jahre 1952 begonnenen Forschungen am Gräberfelde waren auf die Freilegung von slawi­ schen Siedlungsobjekten abgezielt. In der Probe­ sonde von beiläufig 25 X 50 m wurde nur ein kleiner Teil eines vermutlich größeren Gräberfeldes mit dicht liegenden Gräbern durchgeforscht (insgesamt 18). Acht Gräber waren ausgeplündert (1, 3, 11, 13, 14, 15, 16, 17). 127 POHŘEBNÝ.R Í* S іЛІТ " f W T P f ІГа 'щрщЩтшщ žasli pohr ebiska bolo IG kostro­ vých a 2 žiarové hroby •(hrob 9 a 18). Pohřebný A u » 4ййЦ;ЗВ|к і6 ;>'щряя№г. H ro b # bol і .^ШМЙ v .f te s to w ^ podliÄ a i .l ® ;-cÉt.:p a § ,^ ie 0 l iie r-feMi,. J ö p durchgeforschten H ö І -des 16 ІйяІйгЬ und |І; Я й й ^ Л й г |ä®B§i І und 18). Der dě§;|Ii*Jfet3~i§ is t fraglich. Die Gräber lagen ijfc einer 320 cm Ш8ІЩ der OberfІЙшіЄрїЦ, dah вВД^ІЯІЯЯЯІ dferGrab#Jip|§f ІйЙййкіі'^б8ЬЩ*|& Kostry ||ЙЙ!1?ІЙЯРрЙ poloh« üaZhäk» ;|ЙЙЙІ^ gruben nicht рЗшшЬїйГ waren. Die-} Skelette hrohiMýJ^ J:Ssf 1!| tab. XVI, 14; X V III/ ÍS^X V III, 15). Viac ako v TrnoVfeí sa teia (hrob 2ř 7, ta b .X V ,”27; XVT*3ls ^3). K4>ýmto pátriá'VíIé!®^ '^®ibD 'ltÁ3a:,j.s nízko položeným O blým ■vydutím (tah. XVI, 12, XVXI^ 19, 24). K veříai mladým tvarom njusímezaradiť súdkovitíí. nádobku zvislým ryhováním g | | | | H (tab, XV, JÉ||. Spoiu §* ápw bola vhíobeiázka '^ p .-^ lp ^ ^ ^ lh d ilě la ý ^ í'. XV, ®^SppĚř nádobky S hladkým, álebo jenaíse ryhova-. ilýtíi poVrchOiíj' iá medzi hrobovou keraraikou zriedkave. Xápadnou gg^fflpgl^Ě M B pP b ^ SÉ h 4&ÉÉS z Levic,:přavdepodóbnezo sídelného yiJiifafiii.kÉial i poklad striebornýw'barbarských mincí 1|É!éi so •jfflflMp itj ražbami mušřoVMflÉi m l# i| datovaných K. Pinkotu áo I. storoěiapre n. I.36 К еІИ р Й Й м Л веп Ь аг w a rb t ЩІІЙйійШЬ 0МШЩ&Г ,*ahl dei ЙШЙЖ:,20}. In einzelnen G räbem waren Ш ЖегаійЩ in den war zur rechten Seite (Grab 5, SL 8) und außh Zur Linken;(G®b'2(^2;). Der Jferaeefr Inhalt der Keramik felde in Tfnövee. Das flaschenförraige Gefäß ist nicht so häuf ig(e:ewar n r tt,fa :® f iÄ b e ^ Ä a b 'l,f |, Щ ‘Щ. Taf. XVI, 14; Х У Щ : 18; XV$££ 15). Mehr als in :8ЙИИИк. kommen 'hilf» ’t pedplh ЩуЯЩ m it' jjipBIJ«.■ förmigem Körper vor (GrabJ2, 7^JCaf. XV, 27; XV3^ І1 ,;-щ). Zn diesen gehören die kleinen Vasen m it ІН Ш И М Halse und unterständiger runder ІШіbung (Taf. X V I, 12; X V IIj^l9, 24). Zu den sehr •jungen ■Komreri mttssen wir das - tonnenförmige kleine Gefäß aus graphithaltigem Tön, m it grobem Kammstrich,, aus Grab ,|&Ä,.-'XV,, !l t ) reihen. Zusammen m it diesem war im Grabe dic;:^ M lm Vase m it linsenförmigem Körper (Taf. XV, 27). t^ É * # Ш našli na pohrebifiku esovite profilované misky (tab, XV, 25; X V III/13), situlov itá vázička s odsadfenon. nožkou ý ta fe ^ X V I^ l i j « širšia váza vyš&eho hrdla -(tab. X Y If fj 17). Celkové keram ika na pdhrěbieku y/H urbanove^f Abadömb představuje prevažne mladé keramické ІШКУ* přitom tvarové blízké pře kostrové i žiarové 128 fläche sind bei der Grabkeramik selten. Eine; auf­ fallende Analogie ist das Gefäß dieffei: ÄfiS ШШ £«•* beinhaltend einen Schatz yon sühemen Barbarenmünzen, izusammen,m it goldenemsplfboi ischen Prägungen der musehelartigen "Münzen, welche K. Pink ins L ja h rh u n d e rt vör ü. Z. datierte.3* ■Яйй;*den übrigen pörm en -fanden шсЬ am Gräberfelde S-fiermig pröfiHerteMeme Schüsseln (Taf. H B X V IJI, 13), eine situlenförmige kleine Vase йЙІ abgesetztem'ЗРій Ä af. XVIL- 25) m d eine h refip e Vaee m it höherem Halse (Taf. X V lII, 17). Die Keramik am GrabeSfelde m H nrbanovo—Abadomb stellt im ganzen vorwiegend |ttg B keramische hroby na pohrebiskách juhozápadného Slovenska, i keď s určitým svojráznym vyhotovením. Formen dar, dabei in der Form nahestehend den Skelett- und Brandgräbem an den Gräberfeldern der Südwestslowakei, wenn auch mit einer gewissen eigenartigen Ausführung. SPONY FIBELN Oélkovú náplň spin na pohrebiskii v -Karbanové — Abadomb tvoria mladé stredolaténske tvary, váčšinou železné. Bronzové sa nachádzali len v dvoch hroboch (hrob 3, 5 spón; hrob 9, 2 spony), železné *112 (celkom 24 kusov). Váčšinou sú zlé zachované, takže často nemožno rozpoznat ich tvar a velkost. Den' GesamtinhallF der Fibeln am Gräberfelde Hurbanovo—Abadomb bilden junge mittellatenezeitliche Formen, meist aus Eisen. Brönzefibeln befanden sich nur in zwei Gräbern (Grab 3, 5 Fi­ beln; Grab 9, 2 Fibeln), Eisenfibeln in 12 (insge­ samt 24 Stück). Sie sind meist schlecht erhalten, so daß sich ihre Form und Größe oft nicht unterschei­ den läßt. Bronzefibeln, Im Grabe 3 waren 2 Fibeln vom älte­ ren Mittellateneschema, mit kurzem bogenartigem Bügel und großem kugeligem Fuß (Taf. XV, 12jjl9), zusammen m it jüngeren Typen von Bronzedraht­ fibeln mit niederem geradem Bügel und kleinen knotenartigen Kugeln am Fuß (Taf. XV, 17, 18). Außer diesen war ItnGrabe eine weitere Bronzefibel m it angebrachtem Fuß, verziert m it einem plastisch gegliederten halbkugeligen Plättchen (Taf. XV, 20). Zwei weitere Bronzefibeln waren aus Grab 9. Ein ungewohntes Schema am angebrachten Fuß, dessen Ende um den Bügel gewunden ist und zugleich eine kurze Querspiralrolle bildet (Taf. XV II, 2—3). Eisenfibeln.. Die -Fibel, aus Grab 7 (Taf X V III, 11) mit massivem bogenartigem Bügel und großem kugeligem Fuß, können wir für eine typologisch ältere Form halten. In den übrigen Gräbern finden wir jedoch nur hochstehende Fibeln vom. Mittellateneschema, wie sie im erwählen Brandgrab 9 sind, mit zwei Kugeln am Fuß (Taf. XVII, 1), im Grabe 2 (Taf. XV, 2). Für eine sehr junge Art der Fibeln müssen wir die Eisendrahtfibel aus Grab 7 halten (Taf. XVI, 4) und die Fibel aus Grab 8 m it glattem angebrachtem Fuß und zweiwindiger Spirale mit innerer Sehne (Taf. XVI, 5—6), m it welcher im Grabe auch junge Keramik-Formen (Taf. XVI, 11, 13) waren. Bronzové spony. V litobe 3 boli 2 spony staršej stredolaténskej konštrukcie s krátkým oblůkovitým lučíkom a velkou gufovitou patkou (tah. XV, 12, 19) spolu s mladšími typm i bronzových drótených spon s nízkým rovným lučí kom a malými uzlíkovitými guTočkami na pátke (tab. XY, 17,18). Okrem nich bola v hrobe dalšia bronzová spona s připoj enou! pSlkou zdobenou pologuTatou plasticky členenou doštičkou (tab. XV, 20). Dalšie 2 bronzoyé spony boli z hrobu 9. Nezvyklá konštrukcia na pripojenej pátke, ktorej koniec je ovinutý okolo lučíka, a súčasne vytvára krátku priečnu spirálku (tab. XVII, 2 - 3 ) . Železné spony. Za typologicky starší tvar méžerae pokladať spony z hrobu 7 (tab. X V III, 11) s mavnym oblúkovitým lučíkom a velkou gulovitou pátkou. V pstatmých hroboch nachádzame však len vyspělé spony stredolaténskej konštrukcie, aké sú v spomcnutom žiarovom hrobe 9, š 2 gul’6čkami na pátke (tab. XVII, 1), v hrobe 2 (tab. XV, 2). Za velmi mladý druh spony musíme pokladať železná drótenú sponu z hrobu,f. (tab. XVI, 4) a slonu z hrobu 8 s hladkou připojenou patkou a vinutím o I závitoch so spodnou tětivou (tah. XVI, 5- - 6), s ktorou boli v hrobe aj mladé tvary keramiky (tab. XVI, 11, 13). NÁRAMKY ARMRINGE Boli nájdené len v 4 hroboch. V hrobe 8 hladký bronzový kruh (tab. XVI, 1), v hroboch 6 a 9 hladké tyčinkovité-železné náramky (tab. XVI, 2; XVII, 10,12,14), železný náramok s gufovitýinivývalkami, zdobenými na povrchu jamkami v hrobe 3 (tab. XV, 14). Hladký lignitový kruh bol len v hrobe 8 (tab. XVI, 3). Gefunden nur in 4 Gräbern. Im Grabe 8 ein glatter Bronzering (Taf. XVI, 1), in den Gräbern 6 und 9 glatte Eisenstabringe (Taf. XVI, 2; XVII, 10, 12, 14), ein Eisenarmring mit kugeligen Buckeln, an der, ■Oberfläche mit Grübchen verziert im Grabe 9 (Taf. XV, 14). Ein glatter Lignitring war nur im Grabe 8 (Taf. XVI, 3). 9 K e lts k é p o h re b is k á 129 Celkove má pohrebisko v Hurbanove—Abadomb jednoduchú a prostú náplň či už bronzových alebo železných náramkov a líši sa nápadné od pohrebiska v Tmovci. I ked připustíme, že velká časť hrobov bola vykradnutá, zachovaný inventář představuje vyspělé tvary pozdného stredolaténskeho obdobia. Das Gräberfeld in Hurbanovo—Abadomb besitzt im ganzen einen einfachen und schlichten Inhalt von Bronze- oder Eisenarmringen und unterscheidet sich auffallend vom Gräberfelde in Tmovec. Woll­ ten wir auch zugeben, daß ein großer Teil der Gräber geplündert worden ist, das erhaltene Inventar stellt die hochstehenden Formen der späten Mittellateneperiode dar. NÁKRČNÍKY HALSRINGE Železný tyčinkovitý nákrčník s gul’ovitým i koncami bol ,v hrobe 3 (tab. XV, 11) a hladký tyčinkovitý nezvyklého polmesiacovitého tvaru v hrobe 1 (tab. XV, 1). Ein eiserner Stabhalsring mit kugeligen Enden war im Grabe 3 (Taf. XV, 11) und ein glatter Stabhals­ ring von ungewohnter Halbmondform im Grabe 1 (Taf. XV, 1). PRSTENE FINGERRINGE Bronzové prstene boli v hrobe 3, z nich 4 ohnuté z hladkého drótu (tab. XV, 3) a jeden plochý, s ozdobnými spirálovité zatočenými koncami (tab. XV, 16). Bronzefingerringe waren nur im Grabe 3, davon 4 umgebogene aus glattem Draht (Taf. XV, 3) und ein flacher mit spiralartig gedrehten Zierenden (Taf. XV, 16). KORÁLE PERLEN Malý korálok s očkami zo sklovitej pasty bol v spomeáutom bohatom hrobe 3 (tab. XV, 26), ako aj dalšie dva hliněné korálký (tab. XV, 23). Dva hli­ něné kórálky boli ešte v hrobe 15 (tab. X V III, 7) a váčší s očkami zo sklovitej hmoty v hrobe 18 (tab. X V III, 5). Eine kleine Perle mit Augen aus glasiger Paste war im erwähnten reichen Grabe 3 (Taf. XV, 26) so­ wie auch zwei weitere Tonperlen (Taf. XV, 23). Zwei Tonperlen waren noch im Grabe 15 (Taf. X V III, 7) und eine große Perle m it Augen aus gla­ siger Masse im Grabe 18 (Taf. X V III, 5). ZBRANE WAFFEN Na pohrebisku v Hurbanove—Abadomb nemóžeme hovoriť takmer o hroboch bojovníkov, aspoň na jeho doteráz preskúmanej časti. Hrob so zbraňami představuje len hrob muža č. 5, ktorý obsahoval 2 železné kopije štíhlého pretiahnutého listu (dížka 28,7 a 30,8 cm, tab. XVI, 7—8). Kopija rovnakého typu bola aj na pohrebisku v Hurbanove—Bacherov majer, hrob 4 (tab. X X I, 9). Nedostatok zbraní na pohrebisku nemožno vysvětlovat odlišným charakterom pohrebiska. Odkryté hroby sa nachádzali v pozdížnom páse skúšobnej sondy, ktorý tvoří len časť pravděpodobně váčšieho pohrebiska. Am Gräberfelde in Hurbanovo—Abadomb können wir von fast keinen Kriegergräbern reden, wenigs­ tens am bisher durchgeforschten Teile. Ein Grab m it Waffen stellt nur das Männergrab 5 dar, bein­ haltend 2 Eisenlanzenspitzen m it schlankem aus­ gezogenem B latt (Länge 28,7 und 30,8 cm, Taf. XVI, 7—8). Eine gleichartige Lanzenspitze war auch am Gräberfelde in Hurbanovo—Bacherov majer, Grab 4 (Taf. X X I, 9). Der Mangel an Waffen am Gräberfelde läßt sich nicht durch den abweichen­ den Charakter des Gräberfeldes erklären. Die frei­ gelegten Gräber befanden sich an einem Längs­ streifen der Probesonde, welcher nur einen Teil eines vermutlich größeren Gräberfeldes bildet. 130 OPASKY GÜRTEL Zlomky železného opaska boli nájdené len v hrobe 3. Jednu časť tvoří reťaz z krátkých kruhovitých ohniviek, druhů reťaz z • osmičkovitých prekrútených ohniviek, aké sa našli vo váčšine prípadov v hroboch v Tmovci, v Dvoroch nad Zitavou a taktiež v Holiaroch (tab. XV, 7—9). Pravděpodobně ozdobným závesom bola železná štvorpramenná retiazka so středovým krúžkom, plechovými záveskami a hákovitou záponou z bohatého žiarového hrobu 9 (tab. X V II, 7; obr. 15, 20). Analógiu s ňou móžeme uviesť z dětského hrobu v Domaši (hrob 1), v ktorom bol s retiazkou aj zlatý krúžok. Fragmente eines Eisengürtels wurden nur im Grabe 3 gefunden. Einen Teil bildet eine K ette aus kurzen kreisförmigen Gliedern, den anderen eine K ette aus umgewundenen Acütergliedern, wie sie im größten Teil der Gräber in Trnovec, Dvory nad Zitavou und ebenfalls in Holiare gefunden wurden (Taf. XV, 7—9). Als Zieranhänger diente vermutlich das eiserne viersträhnige K ettchen m it Mittelring, Blechanhänger und Hakenverschluß aus dem reichen Brandgrab 9 (Taf. X V II, 7; Abb. 15,20). Eine Analogie können wir aus dem Kindergräb in Domasa (Grab 1) anführen, wo m it dem K ettchen auch ein Goldring gewesen ist. NOŽE MESSER Na pohrebisku boli v 3 hroboch. V hrobe 5 atypický váčší nóž, zle zachovaný (tab. XVI, 9) a v hrobe 2 a 12 menšie nožíky s vypuklým ostřím a jedno­ stranné odsadenou třňovitou rúčkou (tab. XV, 5; X V II, 20). Ako ostatný inventář aj nožíky tohto druhu musíme zaradiť do mladého obdobia stredného laténu alebo až do I. storočia pred n. 30 Am Gräberfelde waren sie in 3 Gräbern. Im Grabe 5 ein atypisches größeres, schlecht erhaltenes Messer (Taf. XVI, 9) und im Grabe 2 und 12 kleinere Eisen­ messer m it hervorstehender Schneide und einseitig abgesetztem dornartigen Griff (Taf. XV, 5; X V II, 20). Sowie das übrige Inventar, müssen wir auch die Messer dieser A rt in die junge Periode der Mittellatönezeit einreihen, oder bis ins I. Jahrh. vor u. Z. Wenn wir auch in Erwägung ziehen, daß ein großer Teil der Gräber am Gräberfelde in Hurbanovo— Abadomb geplündert war und das Inventar nicht vollständig ist, finden wir am durchgeforschten Teile des Gräberfeldes sehr stammverwandtes und typologisch junges Inventar, und zwar sowohl Metall- als auch keramisches Inventar, welches wir übereinstimmend m it P. Öaploviö in die zweite H älfte des II. Jahrhunderts datieren können, je­ doch erst in seinen Ausklang m it einer Dauer bis ins I. Jahrhundert. Aj ked berieme do úvahy, že velká časť hrobov na pohrebisku v H urbanove—Abadomb bola vykradn u tá a inventář nie je úplný, nachádzame na preskúmanej časti pohrebiska vel’mi súrodý a typologický mladý inventář, a to kovový i keramický, ktorý móžeme datovať zhodne s P. Caplovičom do druhej polovice II. storočia, avšak až na jeho koniec s trváním do I. storočia. HURBANOVO—BACHEROV M AJER Polohu pohrebiska tvoří menšia piesočná duna, vzdialená od pohrebiska v polohe Abadomb asi 2 km (obr. 10). Záchranný výskům v roku 1952 bol povodně zameraný na starobronzové hroby, ktoré tu boli porušené, pričom boli nájdené aj kostrové hroby keltské. Celkom bolo odkrytých 13 keltských Das Gräberfeld liegt auf einer kleineren Sanddüne, die vom Gräberfelde an der Stelle Abadomb etwa 2 km entfernt ist (Abb. 10). Die Rettungsforschun­ gen im Jahre 1952 waren ursprünglich auf altbronze­ zeitliche Gräber abgezielt, welche hier zerstört wur­ den, wobei man auch keltische Gräber fand. Im 131 hróbov, ktoré sa rozkladajú na ploché přibližné 3 0 x 4 0 m (obr. 16). H roby sú nepravidelné rozlo­ žené, len hroby 4 a 5 sú vedla seba a na rovnakej úrovni. Odkryté hroby tvoria len časť pravděpo­ dobně váčšieho pohrebiska a podl’a Čaploviča bol zachytený jeho sevemý okraj. ganzen wurden hier 13 keltische Skelettgräber frei­ gelegt,welche sich an einer etwa 30 X 40 m Fläche er­ streckten. (Abb. 16). Die Gräber sind ungleichmäßig verteilt, nur die Gräber 4 und 5 befinden sich neben­ einander und in gleicher Ebene. Die freigelegten Gräber bilden nur einen Teil eines vermutlich größeren Gräberfeldes und nach P. Caplovic wurde sein nördlicher R and überprüft. POHŘEBNÝ RÍTUS BEGRÄBNISRITUS Hroby sa nachádzali v priéstranných jamách rozmerov přibližné 230 X 150 cm, zahíbených do piesočného podložia až 200 cm, s jednotnou orientáciou hlavy na J. Výnimku tvořil hrob 9 orientovaný hlavou na S a hrob 13 v mieme pokrčenej polohe. Vcelku představujú hroby na pohrebisku jednotný až uzavretý charakter: na jednej straně s bohatými hrobmi bojovníkov (hrob 2—5), na druhej im odpovedajúce sú bohatšie hroby ženské (hrob 8 ,1 0 —12). Toto sa prejavuje aj v náplni inventára tvarové jednoduchého, sústredeného predovšetkým v týchto hroboch. Die Gräber befanden sich in geräumigen Gruben von beiläufig 230 x 150 cm, bis 200 cm in die sandige Unterlage eingelassen, m it einheitlicher Kopf­ orientierung nach S. Eine Ausnahme bildete das Grab 9, welches m it dem Kopfe nordwärts orien­ tie rt war und das Grab 13 in mäßiger Hockerlage. Die Gräber am Gräberfelde stellen im ganzen einen einheitlichen bis geschlossenen Charakter dar: an einer Seite m it reichen Kriegergräbern (Grab 2—5), an der anderen, ihnen entsprechend, sind reichere Frauengräber (Grab 8, 10—12). Dies m acht sich geltend auch im Inhalt des Inventars m it einfachen Formen, welches vor allem in diesen Gräbern kon­ zentriert ist. KERAMIKA KERAMIK N a rozdiel od pohrebiska v polohe Abadomb před­ stavuje tvary staršieho charakteru a obmedzuje sa na základný tvar ffašovitej nádoby, ktorá sa nachádzala vo všetkých hroboch s keramikou (celkom 11 hrobov). Spracovaním sa líši od ffašovitých tvarov na pohrebisku v Tmovci a prezrádza niektoré svojrázne prvky, ako rebrovitý pásik nad vydu­ tím (tab. X X , 11, 12; X X III, 14; X XIV, 15) alebo odsadenie hrdla od vydutia (tab. X X I, 11; XXV, 12; X X VI, 11). Druhým priebežným tvarom s fl’ašovitou nádobkou na pohrebisku je esovite profilo­ vaná miska, ktorá bola v 5 hroboch (tab. X X II, 12; X X VI, 14 a ďalšie). Sporadicky sa vyskytli na po­ hrebisku cudzorodejšie tvary, váčšmou mladé, ako kónická miska z hrobu 7 (tab. X X I, 7), situlovitá váza s horným vydutím z hrobu 11 (tab. XXV, 14), hrob 4 (tab. X X II, 15) alebo nízká hm covitá váza širokého hrdla z hrobu 8 (tab. X XIV, 16). V dvoch hroboch boli nádobky vyhotovené v ruke. V hrohe 8 bol atypický tv ar súdkovitej nádobky (tab. XXIV, 10)! Niektoré analógie pochádzajú z dosial’ neuverejnených sídelných nálezov laténskeho obdobia na juhozápadnom Slovensku. Udržujú sa pravděpodobně až do neskorého laténu. 132 Zum Unterschiede vom Gräberfelde an der Stelle Abadomb stellt dieses Formen von älterem Cha­ rakter dar und beschränkt sich auf die Grundform des flaschenförmigen Gefäßes, welches sich in allen Gräbern m it Keramik befand (insgesamt 11 Gräber). In seiner Ausführung unterscheidet es sich von den flaschenförmigen Gefäßen am Gräberfelde in Trnovec und verrät manche eigenartige Elemente, wie • die rippenartige Ausführung des Bauches über der Wölbung (Taf. X X , 11, 12; X X III, 14; XXIV, 15), oder die Absetzung des Halses von der Wölbung (Taf. X X I, 11; XXV, 12; X X V I, 11). Eine andere laufende Form m it dem flaschenförmigen Gefäß am Gräberfelde ist die S-förmig profilierte kleine Schüs­ sel, welche in 5 Gräbern war (Taf. X X II, 12; XXVI, 14 und weitere). Sporadisch sind am Gräberfelde mehr fremdartige Formen vor gekommen, meist junge, wie die konische kleine Schüssel aus Grab 7 (Taf. X X I, 7), die situlenförmige Vase m it ober­ ständiger Wölbung aus Grab 11 (Taf. XXV, 14), Grab 4 (Taf. X X II, 15), oder die niedere töpfartige Vase m it breitem Halse aus Grab 8 (Taf. X XIV, 16). In zwei Gräbern waren handgefertigte Gefäße. Im Grabe 8 eine atypische Form des tonnenförmigen 1 Ätypickäj® aj sudkb'että;,nädöbka z hliny s vel’kau primesou tniiy z hiobuM I |tafei,XXVii|S). Gefäßes (Taf. X X IV , 10). Manch® Analogietl stamme® von bisher dicht veröffentlichten Siedlungsfunden des Lat% eaeit in der Südwe^ftlowakp*- Sie bleiben vermutlich bis zur späten TipyWWpl erhalten. Ebenfalls atypisch, ist das tonnenfbrmjge kleine Gefäß aus stark graphithaltigem Ton aTiis Grab 11 (Taf.. X X ? , IS). dmOMg; FIBELN Ako v ostafnoxti inventáři v sponách převláda jú.na pohrebisjtn Spony ata-ršej konštrukcie s, volnou pat“ .Jfcp'm obmedzujú sa hwýaaí p jfcalip zové boli v 4 hroboch a nachádzalí sa predovšfitkýna v bohatších ženských hroboch (hrob 1, & jtm celkota i® -iMfaÉftr. 8. hrobech (celkom 13 kusov).. Medzi staršie.tváry spfin patria 2 bronzové, spony z hrůbu l (tab. XX^Í) a 6 (tab, X X III, 2), z ktorýeh BOPipl W j j i i w t yýssÍfeBy|tým lulfc|ih''šl^ipl“fcou, zdobenou profilovanou gulóékoji j* jazýčkemObidve hftopy -patria k vyspělým tvarom ducJiůW* tífT. Spolu s poslečLuou bola v hrobe rňenšía železná MÉÉÉ (dížka S M N y m ii'ÍlÍÍM |‘tt|®8Éptóí1& p S adlhá, v ůstrora uhle spát olinutá patka s váěšou guíoSkou (tab.X X lII, 1). Zlomok podobnej spony Je z hrobu ^ (tab. XXVI, |Ě). Kamenin hrob 9 (tab. X X X IX , 22), hrob 12 .(tab. XLjydé, 19) tieŽ spolu s vyspělou dn#i*prissfc kbffllÉiyrtfcsl'Spony p |K XL, 15, 17).) 2f|ll5 tíR |f'^ 'p ÍfiÍ8 ' do strednlaténskeho obdpbia, ako o tom §’ z hrobu 11 (tab. XXVj 9) a 12 (tab. XXVI, 2—3), pří ktotýeh dlhá, ostro lomená patka Je É É H R M * terčíkom. obopÉBBift^B.po^ioh .fci®p.:-^»oÍup nimi boli v. hrobe i 11 i f oblikovitým lužfbom (tab. XXV, 5, 7). Časové zaradchie ‘;H#bán.otfi^Kábtef rov majér‘ népochybne patří do vyspělého stredolaténskekoobdobia, i kpC-tu. nachádzame sponu PP m M P H Na roztJM ■'od .d&éfbii pojohe Abadomb nenabitá-. dzame na tomto pohrebisku ťllhšfu; stredólaténsku sponu. Rovnako aj ostatí3^fckuvnvy..a keramický inventář ukazujo 4M № charakter áko pohrebisko na Abadombe. ' xh($ utm Ä Ä bsäK te® #, Fibeln vom älteren. .•Schemu m it losein' FüS vor­ herrschend und flK sind nur auf einige A rten be­ schränkt. Bröhxefifeßhi w ^ Ä , ; '^ :;^4Ä®ihe3ih: und (Grab I, 6, lf» insgesamt 6 Stück), Eisonfibelti in B Gräbern (insgesamt d |3 Stuck). Zu den ä lte re p , , Fibelformen gehören 2 '( K Ä J j| (Taf. X X , 2) und'6 (Taf. X X I1 ^ 2^;vori denen die jtlii|W y isk z iitim lfe jje ^ $ n ^ (K Kugel und Zapfen, zu den.hoehstohendenE.0rmen. der BucheOv-Eib» .wie das Beglettmater ial darauf .b in d iittfe *^ P C K M | iöife ■ÄÄf'=iÄ#p№ flf,: w a l | im G ra Ä is ^ i''^ f e l|i^ ;3 & e ^ ^ y i' 'fMapilp:Jp ! cm) von typologfeeh jöngeasesm Schema: kurzer bogenartiger Bugei und langer, p i scharfem Winkel zuritckgeFuß m it jgiöffiipiä K * ^ l.('B ^ X X |lij0 p ,. Ein Fragm enhiiußl ähnlichen Fibel is t aju® Grab 12 (Taf. X X V l, 12), Kamenin Grab 9 (Taf. X X X IX , 22), Grab i$E| (Taf. XL, 14, 19), ebenfalls m it dem hpsÄÄe$S0p&. Bu©Äov*i4s8Pa,«J o t S @ |K (Taf. XL, m 17). Biese Fibeln gehören bereite in die Mittellateneperißdc, wie darauf F undoyau2 Bronze­ fibeln aus G rab 11 ( T a t X X ijiij|^ 9) und 12 (Taf. X XVI, 2—3) zeugen, bei denen der lange scharf ge­ brochene Fuß durch k-Botenartigc Buckeln abgescMossep ist und durch eine kleine Scheibe, welche i Ä |S l B P 6 S S f l B | Buge!» um faßt. diesen waren im Grabe I I ebenfalls Eisenfibeln von i 3 ^ Ä Ä a iii^ p bogenartigem Bügel (Taf. XXV, 6, 7). Bie zeitliche Einreihung der F i­ beln ' am 'G iÄ w Ä dft.i'^höÄ vzW J^M tÄ . %die- hofehstehoads hIitteIlät5neperiod^' wenn wir da attdh die Fibeli'MffiK. >Si^enannf:en ‘Diieh®s#Äbema.-fiÄid^i. Zth®.!llSttS^^^ie|ii:'Von d i f .ab* deren Lokalität an der Stelle Abädomb findea wir :andihrebi ika v Holiaroch a niekolkých hrobov v IpeTskom Předmostí zachovávajú ostatně birituálne pochováváme s velkou převahou kostrového ritu, ktorý, ako ukazuje hrobový inventář, udržuje sa na Slovensku vo vefkej miere ešte v I. storočí pred n. 1. Oblast, na ktorej sa nachádzajú, ohrani­ čuje zhruba územie s najváčšou koncentráciou dosial zistených keltských pohřebísk, ako je dolnýtok Poiplia (Ipelský Sokolec, Vyškovce nad Iplom, Ipelské Predmostie, Šahy a iné), Pohronie (Bíňa, Kamenin, Pohronský Ruskov, Domaša, Mikula, Velké Žárovce a dalšie) a tok Nitry a jej prítokov (Chotín, Hurbanovo, Dvory nad Zitavou, Bánov, »urany I —III, Ondrochov, Velká Maňa, Komjatice, Nitra, Lužianky pri Nitře, Výčapy-Opatovce), na západ k Považiu (Horný Jatov—Trnovec nad Váhom, Nebojsa), kde doterajšie nálezy pohrebísk sú redšie. Postup osídlenia prenikal na naše územie predovšetkým z juhu zo zadunajskej oblasti Ma­ ďarska proti tokom spomenutých riek od dunaj­ ského oblúka na sever do Poiplia a Pohronia a cez dunajský brod pri Komárno proti toku Nitry. Na súvislosť s Maďarskoin upozornil už dávnejšie J. F ilip v Pravekom Československu, str. 264. Velmi blízké analogie nálezov na pohrebiskách v Kame­ nině, Domaši, IpeFskom Předmostí s hrobovými nálezmi v Ponitrl a Požitaví (Ondrochov, Komja­ tice, Velká Maňa) a naproti tomu svojráznejší cha­ rakter pohrebiska v Hurbanove nasvědčuje tomu, že existovalo priame spojenie týchto oblastí v severozápadnom smere pozdíž výbežkov Hronského Inovca smerom na Nitriansko. V úvedenom území zaujímajú keltské pohrebiská vyvýšené pieskové alebo sprašové polohy a až nápadné udržujú jed­ notný kostrový ritus len s malým percentom žiarových hrobov. Odlišný charakter má pohrebisko v Holiaroch, ako sme už na to niekolkokrát pouká­ zali. Blízké vztahy móžeme vidieť aj v hrobovom inventári najmä keramiky, aj keď prezradzuje často 148 Gräberfeldern^idie in den letzten Jahren am erwähnteri Teile der Slowakei bei Rettungsforschun­ gen oder systematischen Forschungen untersucht wurden und stellt zugleich nur einen kleinen Teil der Gesamtzahl von mehr als . 40 nur in diesem Gebiete festgestellten Gräberfeldern dar. Außer dem Gräb erfelde in Holiare und einigen Grä­ bern in Ipelské Predmostie, erhalten die übrigen Gräberfelder die Biritual-Bestattungen mit großem Übergewicht des Skelettritus, welcher, wie das Grabinventar zeigt, in der Slowakei in großem Maße noch im I. Jahrhundert vor u. Z. erhalten wird. Das Gebiet, in welchem sich die Gräberfelder befinden, grenzt beiläufig das Gebiet ab, wo die größte Konzentrierung von bisher festgestellten keltischen Gräberfeldern ist, wie der untere Strom des Eipeltales (Ipefský Sokolec, Vyškovce nad Iplom, Ipefské Predmostie, Šahy u. a.), dasGrantal (Bíňa, Kamenin, Pohronský Ruskov, Domaša, Mi­ kula, Vel’ké Žárovce und weitere) und ebenso das Nitratal und seine Zuflüsse '(Chotín, Hurbanovo, Dvory nad Žitavou, Bánov, Surany І —III, On­ drochov, Velká Maňa, Komjatice, Nitra, Lužianky pri Nitře, Výčapy-Opatovce), in westlicher Rich­ tung zum Waagtal (Horný Jatov—Tmovec nad Váhom, Nebojsa), wo die bisher festgestellten Grä­ berfelder schwinden. Der Verlauf der Besiedlung ist in unser Gebiet vor allem von Süden vom transdanubischen Gebiet Ungarns gegen den Strom der erwähnten Flüsse vorgedrungen, vom Donaubogen nördlich in das Eipeltal und Grantal und über die Donaufurt bei Komárno gegen den Strom des Nitraflusses. Auf den Zusammenhang mit Ungarn h at bereits vor längerer Zeit J. F ilip in Pravěké Geskosfávensko, S. 264 die Aufmerksamkeit gelenkt. Die sehr nahen Analogien der Funde an den Grä­ berfeldern in Kamenin, Domaša, Ipelské Predmostjb. mit den Grabfunden im Nitratal und Žitavatal (Ondrochov, Komjatice, Vel’kä Maňa) und demge­ genüber ein mehr eigenartiger Charakter des Grä­ berfeldes in Hurbanovo, zeugt dafür, daß eine di­ rekte Verbindung dieser Gebiete bestand, in nord­ westlicher Richtung, entlang der Ausläufer von Hronský Inovec, gerichtet zum Nitragebiet. Im angeführten Gebiete haben die keltischen Gräber­ felder eine erhöhte sandige oder Lößlagerung und sie erhalten ganz auffallend den einheitlichen Ske­ lettritus nur mit einem kleinen Prozent: atz von Brandgräbern. Von einem abweichenden Charakter ist das Gräberfeld in Holiare, wie schon mehrmals darauf hingewiesen wurde. Nahe Beziehungen können wir auch im Grabinven­ tar sehen, besonders bei der Keramik, wenn sie auch miestne svoj rázné prvky. Či tiež vyplývájú z etnickej jednoty, nemóžeme predbežne určit, časové podl’a predbežnébo porovnania naplňujú predovšetkým II. storočie pred n. 1. a trvajú ešte v prvej polovici posledného storočia. Zdá sa, že koniec ich trvania móžeme uviesť do súvislosti s historickou zrážkou Keltov s Dákmi v šesťdesiatych rokoch pred změnou letopočtu. Je potom otázka, ako da­ to v a t na tomto území mladohalštatské nálezy či už tzv. skýtske alebo domáceho póvodu. V doterajšom datovaní by nám chýbala náplň pre IV. až III. storočie pred n. 1. Nemóžeme ani předpokládat, že celá juhozápadná oblast bola osídlená tzv. skýtskym obyvatelstvom do příchodu Keltov. Okrem nevýrazných nádob vyhotovených v ruke z hrobu 18 v Hurbanove, poloha Abadomb (tab. X V III, 14) a z hrobov 8 a 11, poloha Bacherov majer (tab. X XIV, 9—10; tab. XXV, 13) nebol nájdený na uvedených keltských pohrebiskách inventář zmiešaný so staršími kulturami. Pre koniec trvania týchto pohřeb ísk sú zaujímavým zistením nálezy tzv. dáckej keramiky vyhotovenej v ruke i na kruhu spolu s mladolaténskou, na ktorú upozornil v poslednej dobe A. T o čík , pochádzajúcej zatia! zo sídelných nálezov (Výčapy-Opatovce, okres Nitra, N itra, Jesenského ulica, Nitriansky Hrádok, okres Smány, Bešeňov, okres Šurany, Malinovec, okres Šahy, Chotín, okres Hurbanovo, Devín, okres Bra­ tislava), teda v okruhu vyššie spomenutých kelt­ ských pohrebísk. Podobná situácia je aj na východnom Slovensku (Zemplín). Táto otázka však nespadá do našej úlohy a bude vyžadovat podrobný rozbor materiálu a dlhšie štúdium. oft örtliche eigenartige Elemente verrät. Ob diese ebenfalls auf eine ethnische Einheitlichkeit zurück­ zuführen sind, läßt sich einstweilen nicht festsetzen. L aut dem einstweiligen Vergleich bestehen sie vor allem im II. Jahrhundert vor u. Z., m it einer Dauer noch in der ersten H älfte des letzten Jahrhunderts. Den Schluß ihrer Dauer können wir scheinbar in Zusammenhang stellen m it dem historischen Zu­ sammenstoß der Kelten und Daken in den sechziger Jahren vor der Zeitwende. Es besteht dann die Frage, wie die junghallstättischen Funde, ob die sogenannten skythischen oder von einheimischer Herkunft, auf diesem Gebiete zu datieren sind. In der bisherigen Datierung würde der Inhalt für das IV .—III. Jahrhundert vor u. Z. fehlen. Wir können auch nicht voraussetzen, daß das ganze südwest­ liche Gebiet von der sogenannten skythischen Be­ völkerung bis zum Einzug der Kelten, besiedelt war. Außer den ausdruckslosen handgefertigten Gefäßen aus Grab 18 in Hurbanovo, an der Stelle Abadomb (Taf. X V III, 14) und den Gräbarn 8 und 11 an der Stelle Bacherov majer (Taf. X X IV , 9—10; Taf. XXV, 13), wurde an den angeführten keltischen Gräberfeldern kein m it älteren K ulturen vermisch­ tes Inventar gefunden. Eine interessante Fest­ stellung für das Ende des Bestehens dieser Gräber­ felder sind die Funde der sogenannten dakischen Keramik, die freihändig und auch auf der Dreh­ scheibe verfertigt ist, zusammen m it junglatenezeitlicher Keramik, auf welche in letzter Zeit A. Točík aufmerksam machte; einstweilen stam m t sie von Siedlung3funden (Výčapy-Opatovce, Bez. Nitra, Nitra, Jesenského ulica, Nitriansky Hrádok, Be­ zirk Šurany, Bešeňov, Bezirk Šurany, Malinovec, Bezirk Šahy, Chotín, Bezirk H uibm ovo, Devin, Bezirk Bratislava), also im Bereiche der cbarwähnten keltischen Gräberfelder. Eine ähnliche Lage äußert sich auch in der Ostslowakei (Zemplín). Diese Frage gehört jedoch nicht zu unserer Auf­ gabe und wird eine eingehende Analyse des Ma­ terials und ein längeres Studium erfordern. PO ZN Á M K Y 1 J. E isn er, Archeologický výzkum, podniknutý Vlastivědným museem slovenským v Bratislavě r. 1936, Bratislava X, 1936, 479—482. J. E isn er, Slovensko v pravěku a na počátku dějin, Sborník uměni, Melantrich 1938, obr. 38—39. 2 J. F ilip , Keltská společnost v době laténské, Archeologické rozhledy V, 1953, 230—233, obr. 115. 3 J. E isn er, Archeologický výzkum, podniknutý Vlastivědným museem slovenským v Bratislavě r. 1936, Bratislava X, 1936, 479-482. 4 P. C aploviě, Laténské pohřebiště Hurbanovo—Bacherov majer. Laténské pohřebiště Hurbanovo—Abadomb, AR VI, 1954, 591—599, 614—617. 149 6 I. H u n y a d y o v á , Die Kelten im Karpatenbecken I —I I , Budapest 1942—1944. Vuvedenej práci, ako aj v inventáři Podunajského múzea v Komárně je označené nálezisko Hurbanovo—Abadomb. Podlá upozomenia A. Točíka pozemok Š. Kostolányiho, od ktorého boli nádoby kúpené, je na dnešnej lokalitě Hurbanovo—Bacherov majer. e I. H u n y a d y o v á , c. d., tab. XXXV, 4 —9. 7 H. F. J . B a r t a a K. W illv o n s e d e r, Zur u r - und frühgeschichtlichen Besiedlung der Großen Schütt, Sudeta X, 1934, 20. 8 J . F ilip , c. d., 231, obr. 116. 9 I. H u n y a d y o v á , c. d., tab. V I—Х Ї. 10 J . P o u lík , Das keltische Gräberfeld von Brünn-Malomeritz, Zeitschrift des Mährischen Landesmuseums, N F I I , 1942, 4 9 -8 6 . 11 B. R. W e in z ie rl, Das La Tine-gräberfeld von Langugest bei Bilin in Böhmen. Breinschweig 1899. 12 J. E is n e r, Latinské hroby v Hronském Damašdi (okr. Želiezovce) na Slovensku, Bratislava 1927, 341—350. 13 P. č a p lo v ič , Latinské pohřebiště Hurbanovo—Abadomb, AR VI, 1954, 598—599. 44 J . F ilip , c. d. 16 B. B e n a d ík , Latinské pohřebišti ve Velké M aní na Slovensku, AR V, 162, obr. 62—63. 18 J . E is n e r, c. d. 17 J . E is n e r, Slovensko v praviku, Bratislava 1933, LXXVI, 1. 18 A. P ro c h á z k a , Gallská kultura na Vyškovslcu, Slavkov u Brna 1937, 74, IX , 14. 19 A. János H o r v a th , La Tine-gräberfeld von Szob, Folia Archeologica 1945, 61, obr. 2, 2. 20 A. P ro c h á z k a , c. d., 80—82, tab. XXV, 19. 21 I. H u n y a d y o v á , c. d„ LXXVI, 2. 22 J . C a s p a r t, E in Gräberfeld in Neunkirchen, WPZ 1929, 43—46, obr. 3. 28 O dvoch druhoch laténskej keramiky sa zmieňuje už J . Eisner vo svojej práci Slovensko v pravěku, str. 172. 24 J. P o u lík , c. d., tab. X I, 6. 26 I. H u n y a d y o v á , c. d., tab. L X H , 1. 28 B. B e n a d ík , c. d., 161—162. 27 J . F ilip , Bvbínková spona v českých nálezech, AR V, 1953, 513—515. 28 Zprávy o niektorých nových nálezoch boli uverejnené v AR V II, 1956. 29 L. M á rto n , Die Fmhlaténezeit inUngarn, Budapest 1933. 30 J . E is n e r, c. d., 176. 31 B. B e n a d ík , c. d., 157—167, i nasledujúci ročník AR hrob 32 a dosial neuverejnené z výskumu roku 1955. 32 B. B e n a d ík , Latinské nálezy z Ponitria na Slovensku, AR V II, 774, obr. 353, 2 —5. 33 B. B e n a d ík , Latinské pohřebišti ve Velké M ani na Slovensku, AR V, 1953, obr. 82. 34 J . B ře ň , Černé (švartnové) náramky v českém laténu, Praha 1955, Sborník Národního musea v Praze, sv. IX — A. 35 A. T o čík , Nové keltské nálezy zo Slovenska, AR I II , 1951, 151 —152, 156—158, 169—171, obr. 119. 38 K . P in k , Die Münzprägung der Ostkelten, 90, tab. X X X , 1—12. 37 L. K ra s k o v s k á , Kultura laténska, Slovenské dějiny I , tab. XXXVI, 1. 38 Zo záchranného sídližtného výskumu roku 1955. 89 J . L. P íč , Starožitnosti zemi české I I , 2, Praha 1903, tab. V. 40 I. H u n y a d y o v á , c. d., tab. X X X IV —XXXV. 41 J . H a b e rl, Zur Gürtelkette aus Baggendorf, N. — ö ., Germania 33, 1955, 174—180. 42 L. M á rto n , c. d., 5Q, obr. 10. 43 J . D é c h e le tte , Manuel dlarcheologie praehistorique celtique et gallo-romaine IV, Paris 1927,668—669, obr. 489—490 44 L. M á rto n , c. d., tab. X X II, 1—2. 45 I. H u n y a d y o v á / c. d., 70, tab. IX , 14, 16. 48 J . E is n e r, c. d ./l7 6 . 47 L. M á rto n , c. d., tab. Х П , 1. 48 L. M á rto n , c. d., 40, obr. 6. 150 OBRAZOVÁ P Ř ÍL O H A PR V E J ČASTI B IL D E R B E IL A G E N DES ERSTEN T EILE S TABUEKA I H O B N Ý JA T O V R t RNOVEČ NAD VÁHOM TAFEL I 2, 5, 12 9 kostrový hrob 73. 9, 13 — kostrový hrob 87. 1,_3, 4, 6—8, 10, 1 1 '9 kostrový hrob 111. 2, 5, 12 9 Skelettgrab 73. 9, 13 | f Skelettgrab 8 7-1 3, 4, 6 * , 10, 11 - Skdsttgrftb 111. 153 TABULKA I I H O R N Ý J A T O V -T R N O V E C N A D VÁHOM 1**2, 6, 7, 11 — kostrový hrob 132. 5, <8, 13, 17 — kost­ rový hrob 137. 3—5, 9, 10, 12, 15 — žiarový hrob 179«. 14, 16 — žiarový hrob 181. 154 TA FEL I I 1, 2, 6, 7, 11 — Skelettgrab 182. 5, 8, 13, 17 — Skelett­ grab 137. 3 —5, 9, 10, 12, 15 Brandgrab 179«. 14. 16 — Brandgrab 181. TABUEKA III H O R N Ý JA TO Y — T R N O V É C N A D VÁHOM TAEEL III 1 - 2 1 kostrový hrob 165. f e - :4- Skelettgrab 165. 155 TABULKA IV H O R N Ý J A T O V -T R N O V E C N A D VÁHOM 17 — kostrový hrob 198. 19 — žiarový hrob 204. 12 — žiarovýhrob 207. 6—11, 13—15 — kostrový hrob 232. 1—5, 18 — kostrový hrob 234. 16 — kostrový hrob 288. 156 TAFEL IV 17 — Skelettgrab 198. 19 — Brandgrab 204. 12 — Brandgrab 207. 6—11, 1 3 -1 5 — Skelettgrab 232. 1 - 5 , 18 — skelettgrab 234. 16 — Skelettgrab 288. T ABU EK A V H O R N Ý J A T O V -T K N O V E C N A D VÁHOM TAEEL V 1—26 — kostrový hrob 233. 1—26 — Skelettgrab 233. 157 TABULKA VI H O R N Ý .TAT O V — T R N O V É C N A D VÁHOM TAFEL VI 1—4, 11 — žiarový hrob 292. 5—6, 9, 10 — kostrový hrob 333. 7 — žiarový hrob 347. 8 — žiarový hrob 354. 1—4, 11 — Brandgrab 292. 5—6, 9, 10 Skelettgrab 333. 7 — Brandgrab 347. 8 ťff Brandgrab 354. 158 TABULKA V II H O R N Ý J A T O V - T R N O V E C N A D VÁH O M TAFEL V II y 3 —15 — kostrový hrob 363. 1, 3 —15 — Skelettgrab 363. 159 TABUEKA V III H O R N Ý J A T O V - T R N O V E C N A D V ÍH O M 3 — kostrový hrob 384. 2, 4—12 — žiarový hrob 398. 1, 3 — Skelettgrab 384. 2, 4—12 — Brandgrab 398. TAFEL V III T ABU LK A I X H O R N Ý J A T O V -T R N O V E C N A D VÁHOM 1—13 — kostrový hrob 401. 14, 15 — žiarový hrob 407. 11 K eltské pohrebiská TAFEL IX 1—13 — Skelettgrab 401. 14, 15 — Brandgrab 497. 161 TABUKKA X 162 H O R N Ý JAT OV-—T R N O V É C N A D VÁHOM TAEEL X TABUEKA XI H O R N Ý JA T O Y — T R N O V E C NAD VÁHOM 1—4, 9 S kostrový hrob 501. 5—8, 11, 12, 14 — kostrový hrob 518. 10, 13 — kostrový hrob 526. TAEEL XI 1—4, 9 — Skelettgrab 501. 5—8, 11, 12, 14 — Skelettgrab 518. 10, 13 — Skelettgrab 526. 163 TABUr.KA X I1 H O « N Ý ;J A T O V Í T T # O y # € H j íA D VÁIIOM kostrový hrob 528. J 3 - 1 7 - kostrový hrob 537. 164 2%- Skelettgrab 528. 1, 3 - 1 7 - TA FK L X II Skelettgrab 537. TABULK A X III 1, 3 - 4 , 7 H O R N Ý J A T O V -T R N O V E C N A D VÁHOM kostrový hrob 543. 2, 5, 6, hrob 549. TAFEL X III 1, 3—4, 7 —13 — Skelettgrab 543. 2, 5, 6, 14 — Grab 549. 165 TABULKA XIY H O R N Ý J A T O W T R N O V E C NAD VÁHOM 1—8 - kostrový hrob 564, 9, 10 - 166 zbery. 1 -8 - TAFEL XIV Skelettgrab 564. 9, 10 - Streufunde. TABUEKA X V H U R B A N O V O —A B A D O M B 1 — kostrový hrob 1. 2, 5, 21, 22,2 4, 27 — kostrový hrob 2. 3, 4, 6—20, 23, 26 — kostrový hrob 3. TABEL X V 1 — Skelettgrab 1. 2,5, 21, 22, 24, 27 — Skelettgrab 2. 3, 4, 6—20, 23, 26 — Skelettgrab 3. 167 TABUr.KA XVI H U H l! А N О V O "í А Н А П О M 15 Н І Н Ш Ш Ш v л л іЖ г ko. ettW Шf Цt e o b -5. Г Я ш і г о т у broto «• r. , - 1 о г? а 11 IQ 1А itrnvv hrob 7 io 168 ,. TA№ 7 —10 І -Skelettgrab 5. 2 ■ ffik o le ttp a b 6. Н Н ~öWiPiTÄab 7. Ї - . ' & Ш , 11, fŠ ^ g ta l) 8 TABULKA XVII HURBANOVO-ABADOMB 1—17, 19 i- žiarový hrob 9. 23 — kostrový hrob 10. 22 kostrový.hrob 11. 18, 20, 21, 24, 25K- kostrový hrob 12. TAFEL XVII 1—17, 19 — Brandgrab 9. 23 — Skelettgrab 10. 22 — Skelettgrab 11. 18, 20, 21, 24, 25 — Skelettgrab 12. 169 TABUEKA XVIII H U R B A N O V O ^A B A D O M B TABEL XVIII LA % 10 O o *§' 11 I a p p ^ i T ( U K - - . . » 14 I r I ■WRMPR 13 16 I 17 1 -4 , Cj'j): kostrový hrob 13.13 ~ kostrový hrob 15. 6, 7, 9, 15, 16 —'kostrový hrob 16. IQ—12 kostrový hrob 17. ^ 5^14, /19 >— kostrový hrob 18. 170 19 18 1—4, 19 —rSkelettgrab 13. 13 — Skelettgrab 15. 6, 7, 9, 1^, 16 U Skelettgrab 16. 10—12 — Skelettgrab 17. 5, 14, 19 I Skelettgrab 18. TABULKA X IX H U R B A N O V o S a BADOM B § ■ § TAFEL X IX ( ► LlІОІ 1 ■»• О Я ojedinělé nálezy. 1 - !) — Einzelfunde. T ABU EK A X X H U R B A N O V O -B A C H E R O V M A JE R TAFEL X X 14 1, 2, 10 9 172 kostrový hrob 1. 3 —9, 11—14 hrob 2. kostrový 1, 2, 10 — Skelettgrab 1. 3 —9, 11 —14 — Skelettgrab 2. TABU LK A X X I H U R B A N O V O —B A C H E ROV* M A JE R 1—4, G—11 — kostrový hrob 3. 5 — kostrový hrob 5. TAFEL X X I 1—4, 6—11 — Skelettgrab 3. 5— Skelettgrab 5. 173 TABUEKA X X II H U R B A ‘N O V O -B A |C H E R O V M A J E R 1—4, 8, 12, 14, 15 — kostrový hrob 4. 5—7, 9—11, 13,16, 17 — kostrový hrob 5. 174 TAPEL X X II 1 - 4 , 8, 12, 14, 15 — Skelettgrab 4. 5—7, 9—11, 13, 16, 17 — Skelettgrab 5. TABULKA XYTTT H U R B A N O V O —B A C H E R O V M A J E R 1 - 3 , 8 - 9 , 14, 15, 18 - kostrový hrob 6. 1 1 -1 2 - kostrový hrob 9. 4—7, 10, 13, 16, 17 — kostrový hrob 10. TAFEL XXTTT 1 - 3 , 8 - 9 , 14, 15, 18 - Skelettgrab 6. 1 1 -1 2 - Skelettgrab 9. 4 —7, 10, 13, 16, 17 — Skelettgrab 10. 175 T A B U LK A X X IV 1 —17 — kostrový hrob 8, H U R B A N O V O -B A C H E R O V M A JE R TAFEL X X IV 1 —17 — Skelettgrab 8. Т А В и тЖ Л & X V H Ü R B - \ ^ O V O B ? A ^ ‘H R R O Y М Л '.Т Е Е H X X VTA 7 Л Ц к о ^ Ь ш Ь И . 12 K eltské pohrebiská ? ' . l |l ( ^ ® o l o t l g r a b l l . 177 K TABULKA XXVI h u r b j # © v o B b a # h b e o y 1—10, 12, 16 — kostrový hrob 12. 11, 13, 14 — kostrový hrob 13. 15 — zbery. m a j H® TABEL XXVI 1—10, 12, 16 — Skelettgrab 12. 11, 13,14 — Skelettgrab 13. 15 — Streufunde. TABU EK A X X V II 1 —10 — kostrový hrob 1. D V O R Y N A D Ž IT A V O U TAFEL X X V II 1 —10 — Skelettgrab t. T ABU LK A X X V III D V O R Y N A D Ž IT A V O U I, 7, 9, 13, 14, 16, 17, 19 -^|ko3trový hrob 7. 2 —6, 8. I I , 15, 18 — kostrový hrob 12. 12 4- kostrový hrob 17. 10 — kostrový hrob 24. 180 TAFEL X X V III 1, 7, 9, 13, 14, 16, 17, 19 — Skelettgrab 7. 2g^6, 8,11, 15; 1 3 _ Skelettgrab 12. 12 — Skelettgrab 17. 10 — Skelett­ grab 24. TABU EK A X X IX D V O R Y N A D Ž IT A V O U 19 ^ kostrový hrob 24. 8-r-9, 1 3 ^ 1 5 , 18 -■ kostrový hrob 26. 10, 12 kostrový hrob 27. 16 — kostrový hrob 31, 1—7, 11, 17 žiarový hrob 1/55. TAFEL X X IX 19 S S k e le ttg ra b 24. 8-—9, 13—15, 18 Skelettgrab 26. 10, 12 — Skelettgrab 27. 16 — Skelettgrab 31. 1—7, 11, 17 — Brandgrab 1/55. TAFEL X X X DVORY'XAI) 2 IT A V 0 U TABUEKA X X £ M m ►- i w m N m m g w * 1- BÜ W * 1 9 i I jjI IIP ä i mS i H v O Vw .- * a H S H 8 1 IBS V ■ jsiii J v 10 2» 3 / i s 8 | kostrovy brob 1. 1, 4 , 6 - 1 ^ ^ S 'ab e^ä 182 '^ ■ r 11 2, 3, 5 — Skelettgrab 1. 1, 4, 6—11 — Streufunde. H O L IA R E TABULKA X X X II žiarový hrob 70. 21, 23, 25, - žiarový hrob 149. 4 —7, 8hrob 186, 184 HO L IA R E ziarovy žiarový TAFEL X X X II B randgrab 70. 21, 23, 25, 27 - B randgrab 149. 4 —7, 8 —20 grab 180. B rand Brand- 1 TA B i; ПК Л Х Х Х Ш H O Ll'A RK I 1—2 (opasok) — žiarový hrob 186. 1—2 (Gürtel) Brandgrab 186. TABUEKA X X X IV H OLIARE 20 — žiarový hrob 210, 1—11 — žiarový hrob 218, 12 — 16, 18, 19 — žiarový hrob 357. 17 — žiarový hrob 383, 186 20 — Brandgrab 210. 1—I I Brandgrab 218. 12—16. 18, 19 — Brandgrab 357. 17 l|f Brandgrab 383. TABUEKA Х Х Х У TABEL Х Х Х У HOLIARE 2 1—2 (p řilb ié á ^ S žiarovy brob 431. 1—2 (НвІш)И- Brandgrab 431. 187 TA BÍT. K A 2 M » : HO L I A RE - žiarový hrob 472. 9, 12, 14 — žiarový hrob 529. 4. žiarový hrob 544.1—3, 8, 10,11 — žiarový hrob 545, 188 aM M UiUBr e w TA FE L X X X V II HOLIARE TABULK A X X X V II i ř " 1 »liS l «■, S IrJ^~ř IB' WŞ S » , » P r 11 1 0 ‘S W B s P ® §É jS P M j|S |fl Ä k ^ ■ 1 Sb M é ifc iS ii B K i liÉ I Sü I pp • % l . H ir ii 12 6, 7, 10 — žiarový hrob 695. 12 — žiarový hrob 659. 11 žiarový hrob 688. 13 B žiarový hrob 727. 1—5, 8, 9 žiarový hrob 741. I ; 1 i l l š 13 6, 7, 10 — B randgrab 605. 12 — B randgrab 659. 11 — B randgrab 688. 13 — B randgrab 727. 1—5, 8, 9 — B randsra b 741. TA B U LK A X X X V III H.OUIARU 5—9, 11, 12 -H žiarový hrob 772. 13 — žiarový hrob 773. 1—4, lO Vr- zbery.* TAKKL X X X Vl i l 5 —9, 11, 12 — Brandgrab 772. 13 Brandgrab 773. 1—4, 10 — Streufunde. TABUEKA X X X IX KAMENÍN 24 — kostrový hrob 1. 1—4, 11, 25 — kostrový hrob 3. 5, 6 — kostrový hrob 4. 17, 18 — kostrový hrob 5. 26, 28 — kostrový hrob 6.19 — kostrový hrob 7.7—10,13—16, 20, 23 — kostrový hrob 8. 21—22 kostrový hrob 9. TAFEL X X X IX 24 - r Skelettgrab 1. 1—4,11, 25 — Skelettgrab 3. 5, 6 — Skelettgrab 4. 17, 18 — Skelettgrab 5.26, 28 — Skelettgrab 6. 19 — Skelettgrab 7. 7 —10, 13—16, 20, 23 Skelettgrab 8. 21—22 — Skelettgrab 9. TUBSTKAXL- -v , T A F B L řX L S f 'í^jgf ^K aJpW * (Sv ik. 4 .j 1 ^| g I/ 1Q H Jggkťc&v.;* Juob I I . 4 B 2 0 , 22 k o ^ tfo v ^ k ^ s ^ 12. 21, ^ H 2 9 , 31, ,32 ‘ 33, 3 0 B f,lá ď ( » ý hrob 14. 1 —3 — S kelettgrab 11. 4 —320, 22 — Skelt ttg ra b 12. $1, 2 3 - 2 '9 / 31, 3 2 - 3 3 , 30 ■ B randgrab 14: TABUEKA XLI KAM ENÍN 13, 16, 19 —žiarový hrob 15. № 2, 12,21 kostrový hrob 16. 17, 18S?- kostrový hrob 17. 4, 3l|jpkostrový hrob 18. 5911, 14,'ŽOB fkosIrový hrdb 19. 15 — kostrový hrob 20., 13 K e lts k é p o h re b is k á TAFEL XLI 13, 16, 19 — Brandgrab 15.1—2, 12, 21 — Skelettgrab 16. 17, Skelettgrab 17. 4, 3 B ffifeičttgrab 18. 5 - jll, 14, 20 -11 Skelettgrab 19. l |p —^skelettgrab 20, TABULK A X L II l 194 zbery. KAMENÍK TAFEL X L II 1—1 0 '— Štreufunde. T A B t||M ? XI . I I I TAFEL: X L III I 2 |b r o n z o v i p u k lic a z f ta tio z riik a ) —“z h 'e iilS "' H g “ T I rn u « l l l l lä l li i >Ä n ■ v ' '' (Bro^aOm«k#KVom F aßrin^^Ä teetifuiide'. 195 TABU LK A XLIV TAFEL X L IV KAMENÍN 3 4 Trnovec — 1 — kostrový hrob 528. 2 — kostrový hrob 288. 3 -^-'kostrový hrob 543. 4 — kostrový hrob 537. Trnovec — 1 — Skelettgrab 528. 2 — Skelettgrab 288. 3 — Skelettgrab 543. 4 — Skelettgrab 537. 196 TABULKA XLV KAMENÍN Hurbanovo—Baoherov majer — 1 —kostrový hrob 2. 2 — kostrový hrob 6. 3 —kostrový hrob 4. 4 —kostrový hrob 8. TAFEL XLV Hurbanovo—Bacherov m a j e r 1 — Skelettgrab 2. 2 - 9 Skelettgrab 6. 3 — Skelettgrab 4. 4 — Skelettgrab 8. TABULK A X LV I KAMENÍN H urbanovo—Abadomb — 1 — kostrový hrob 2. 2 — kostrový hrob 16. D vory nad Žitavou — 3 — kostrový hrob 10. H urbanovo—Bacherov m ajer — 4 — kostrový hrob 13. TAFEL X LV I H urbanovo—Abadomb — 1 — Skelettgrab 2 . 2 — Skelettgrab 16. Dvory nad Žitavou — 3 — Skelettgrab 10. Hurbanovo—Bacherov m ajer — 4 — Skelettgrab 13. TABULK A X L V II KAMENÍN Holiare — 1 — žiarový hrob 29. 2 — žiarový hrob 529. TAFEL X L V II Holiare 1 — Brandgrab 29. 2 — Brandgrab 529. 199 TABUEKA XLVm Holiare K A M EN ÍN L,' žiarový hrob 545. 2 — žiarový hrob 472. TAEEL XLVIII Holiare — 1 sS Brandgrab 545. 2 — Brandgrab 472.