Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Course Syllabus In Lea 212

Republic of the Philippines NAVAL STATE UNIVERSITY Naval, Biliran COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES Department of Criminology SYLLABUS IN LEA 212 – INTRODUCTION TO PHILIPPINE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM Course Code Course Title Time Frame Consultation Instructor : : : LEA 212 : Introduction to Philippine Criminal Justice System : 54 hours per semester TBA Melcon S. Lapina, MSCrim I. Course Description The study of five pillars of criminal justice in the Philippines – law enforcement, the prosecution, th

   EMBED


Share

Transcript

  Pnx~`kle fi zon XolklxxlmnuMAYAK UZAZN ^MLYNPULZ\ Mayak+ @lklpamEFKKNDN FI APZU AMJ UELNMENUJnxapzcnmz fi Eplclmfkfd| U\[email protected]^U LM KNA 010 ― LMZPFJ^EZLFM ZF XOLKLXXLMN EPLCLMAK G^UZLEN U\UZNCEf~pun Efjn7KNA 010Ef~pun Zlzkn7Lmzpfj~ezlfm zf Xolklxxlmn Eplclmak G~uzlen U|uznc Zlcn Ipacn7>: of~pu xnp [email protected]~ezfp 7Cnkefm U- Kaxlma+ CUEplcL- Ef~pun Jnueplxzlfm  Zon uz~j| fi ilyn xlkkapu fi eplclmak g~uzlen lm zon Xolklxxlmnu ― kat nmifpencnmz+ zon xpfune~zlfm+ zon ef~pzu+ zon efppnezlfmu amj zonefcc~mlz|- Lz akuf efynpu zonlp pnuxnezlyn i~mezlfmak pnkazlfmuolxu au tnkk au lmjlylj~ak pfknu lm zon ajclmluzpazlfm fi zon g~uzlen u|uznc lmzon ufk~zlfm fi eplcnu-LL- Ef~pun F`gnezlynu Az zon nmj fi zon ef~pun+ zon uz~jnmz uof~kj `n a`kn zf71-Kluz jftm zon xlkkapu fi zon eplclmak g~uzlen u|uznc20-Nxkalm zon dnmnpak i~mezlfm amj fxnpazlfm fi zon eplclmak g~uzlen u|uznc25-Ljnmzli| zon kffx ofknu amj pnefccnmjnj ufk~zlfm zf ufcn xpf`kncu2:-Nxkalm i~kk| zon lcxfpzamen fi zon ilyn xlkkapu fi zon EGU2>-Amak|wn zon f`gnezlynu fi zon EGU2 amj9-Nyak~azn zonlp pnuxnezlyn pnuxfmul`lklz| lm zon calmznmamen fi xnaen amj fpjnp lm zonlp ftm efcc~mlz|-  LLL- Ef~pun Efmznmzu  ZLCN [email protected] EFMZNMZUAEZLYLZLNU&UZPAZNDLNUPNAJLMD ) ZNAEOLMDCAZNPLAKUCFJN FI NYAK^AZLFMCLJZNPCUA- Zon Efmenxz fi XolklxxlmnEplclmak G~uzlen U|uznc7Az zon nmj fi zon ~mlz zonuz~jnmzu uoakk `n a`kn zf † jnznpclmn zon `auleea~unu fi eplcn2 † efcxapn Eplclmak G~uzlenlm zon Xolklxxlmnu amjzon ^-U-+ tonpn lz lu`nlmd xazznpmnj2 amj † @n iaclklap tlzo zon pfknfi Bazap~mdamdXac`apamda| lm zonajclmluzpazlfm fi Eplclmak [email protected] Kat Nmifpencnmz7Az zon nmj fi zolu knuufm+ zonuz~jnmzu uoakk `n a`kn zf7 † Axxpnelazn zon cfjnuz`ndlmmlmdu fi KatNmifpencnmz+ `fzo lm zontfpkj amj lm zonXolklxxlmnu2 † Ljnmzli| zon fpldlmu fi zonjliinpnmz KatNmifpencnmz Adnmelnu lmA- Zon Efmenxz fi Xolklxxlmn Eplclmak G~uzlen U|uznc7 † Eplcn amjUfelnz| lm zonXolklxxlmnu † EGU lm zonXolklxxlmnu amj^-U-2 amj † Bazap~mdamd Xac`apamda|@- Kat Nmifpencnmz7 † Oluzfp| fi KatNmifpencnmz † Xolklxxlmn KatNmifpencnmzAdnmelnu † Ufelaklwnjjlue~uulfm † Knez~pn † CU Xftnp XflmzXpnunmzazlfm † Eaun Uz~j| † Oamjf~zu † Pninpnmen @ffbuamj Apzleknu † KEJ Xpfgnezfp † Eoakb amj @fapj † Pnelzazlfm † Tplzznm q~lwwnu † Amutnp zfpnylnt q~nuzlfmu † CagfpNaclmazlfmu † Pnelzazlfm † Tplzznm q~lwwnu † Amutnp zfpnylnt q~nuzlfmu † CagfpNaclmazlfmuU\[email protected]^U LM KNA 010 ― LMZPFJ^EZLFM ZF XOLKLXXLMN EPLCLMAK G^UZLEN U\UZNC `| CNKEFM U- KAXLMA+ CUEplcttt-eplclmfkfd|pnylntnp-tnn`k|-efc  0  zon Xolklxxlmnu2U\[email protected]^U LM KNA 010 ― LMZPFJ^EZLFM ZF XOLKLXXLMN EPLCLMAK G^UZLEN U\UZNC `| CNKEFM U- KAXLMA+ CUEplcttt-eplclmfkfd|pnylntnp-tnn`k|-efc  5  ILMAKUA7 Xpfune~zlfm7 Az zon nmj fi zolu knuufm+ zon uz~jnmzu uoakk`n a`kn zf7 † Bmft zoneffpjlmazlyn i~mezlfmu`nztnnm Xpfune~zlfmamj Kat Nmifpencnmz2amj † @n aeq~almznj tlzooft zon Xpfune~zlfmtfpbu au am apc fi zonEplclmak G~uzlen U|[email protected] Ef~pz7 Az nmj fi zoluknuufm+ zon uz~jnmzu uoakk `na`kn zf7 † Ifkkft zonxpfenj~pnu fi xpfune~zlmd a eaun lmEf~pz2 † Jnznpclmn zoniaezfpu efmuljnpnj lmilklmd eoapdnu lm ef~pzu2 † Bmft oft zon G~jlelap| au am apc fi Eplclmak G~uzlen nyfkynjlm zon Xolklxxlmnu2 † Jnznpclmn zonu|uznc fi G~jlelakxpfennjlmdu lm zonXolklxxlmnu- † Nm~cnpazn zonjliinpnmz blmju fi Ef~pzulm zon Xolklxxlmnu2A-Xpfune~zlfm7 † Maz~pn fi amjFiilen fi aXpfune~zlfm † Xpfenj~pnu [email protected]~pz7 † zon Xolklxxlmn G~jlelap| † Fpdamlwazlfm fi Ef~pzu † I~mezlfmu fi zonEf~pzuE- Efppnezlfmu7 † @auleAxxpfaeonu zfEfppnezlfm † Xplufmnpu † Xplufmu amj Galku † EfppnezlfmakPnifpcu amjXpfdpacuJ- Efcc~mlz|7 †  ZonEfcc~mlz|“uPfkn lm EplcnXpnynmzlfm †  ZonEfcc~mlz|“u † Ufelaklwnjjlue~uulfm † Knez~pn † CU Xftnp XflmzXpnunmzazlfm † Eaun Uz~j| † Oamjf~zu † Pninpnmen @ffbuamj Apzleknu † KEJ Xpfgnezfp † Eoakb amj @fapj † Pnelzazlfm † Tplzznm q~lwwnu † Amutnp zfpnylnt q~nuzlfmu † CagfpNaclmazlfmuU\[email protected]^U LM KNA 010 ― LMZPFJ^EZLFM ZF XOLKLXXLMN EPLCLMAK G^UZLEN U\UZNC `| CNKEFM U- KAXLMA+ CUEplcttt-eplclmfkfd|pnylntnp-tnn`k|-efc  :