Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Lasy W Mojej Okolicy

   EMBED


Share

Transcript

Lasy w mojej okolicy Magdalena Grzywaczewska 3d Gimnazjum nr 3 w Lublinie im. Prof. M.A. Krąpca OP Lasy Poleskiego Parku Narodowego  Lasy są zwykle najmocniejszym akcentem krajobrazu, świadczącym o naturalności. Są również elementem przyciągającym turystów, którzy szukają wypoczynku z dala od hałaśliwych, zatłoczonych plaż.  W Poleskim Parku Narodowym, lasy są przystosowane dla turystów. Znajduje się tu wiele ścieżek rowerowych i dydaktycznych, a także kilka miejsc przeznaczonych do odpoczynku. Historia  Dzisiejszy charakter lasów Parku, kształtował się głównie w okresie powojennym.  Na kształt drzewostanów miał jednak wpływ cały historyczny ich rozwój. Na początku lasy pokrywały w znacznej części wszystkie wyniesienia terenowe, co miało miejsce głównie w okresie od średniowiecza około 1700 roku.  Były to przeważnie lasy o charakterze grądów, o czym świadczą dzisiejsze nazwy wsi: Grabniak, Lipniak, Wiązowiec, Olszowo, Dębina, Dębowiec.  W okresie międzywojennym także wiele lasów zostało wyciętych . Przed wojną na tym terenie istniały tylko większe kompleksy leśne .Po wojnie , kiedy większość ludności tych terenów wyemigrowała lub została wysiedlona, na opuszczonych gruntach sadzono głównie sosnę, zamieniając piaszczyste pola w lasy. Zbiorowiska leśne  Lasy Poleskiego Parku Narodowego zajmują 4706,04 ha, co stanowi 49% całej powierzchni Parku. Drzewostany tworzone są głównie przez brzozę (39%), sosnę (35%) i olchę (19%).  Dzisiaj na tym terenie największe powierzchnie zajmują bory sosnowe i bory mieszane. W Parku występują też lasy o charakterze bagiennym, rosnące na torfowiskach, zajmują one 21% powierzchni PPN-u. Grądy  Występują one na żyznych glebach brunatnych.  Są to zwykłe lasy liściaste, a najbardziej reprezentatywne dla tej jednostki są grąd subkontynentalny (lipowo-grabowy) oraz występująca w małych fragmentach dąbrowa świetlista. Bory  Występują na ubogich glebach bielicowych.  Dużą powierzchnie borów zajmuje subkontynentalny bór sosnowy , który najczęściej ma postać sztucznie sadzonej drągownicy sosnowej. Lasy bagienne  Lasy te należą do jego najmocniejszych ekosystemów leśnych. Zajmują one 21% powierzchni Poleskiego Parku Narodowego. Na szczególną uwagę zasługują wykształcające się na torfowiskach wysokich bory bagienne z dominującą w runie borówka bagienną i bagnem zwyczajnym. Drugim typem lasów są olsy porzeczkowe i sfagnowe o charakterystycznej strukturze kępowo-dolinkowej. Stadia i fazy rozwojowe drzewostanów.  Znaczna część drzewostanów Parku osiągnęła stadium dojrzałości, prawie równie licznie jest reprezentowane stadium dorastania, zaś stadium młodociane, starzenia się i rozpadu występują nielicznie. W obrębie stadium dojrzałości, dominuje faza optymalna wczesna. Oznacza to, że drzewostany niedawno wkroczyły w stadium dojrzałości. W stadium dorastania rozkład drzewostanów na fazy jest bardziej równomierny, z pewną przewagą fazy starszej. W stadium młodocianym, najliczniej reprezentowana jest faza młodociana - młodniki, mniej licznie faza inicjalna – uprawy. , Drzewostany w stadium starzenia się zajmują 5,4% powierzchni, z czego większość , stanowi faza terminalna wczesna, a faza terminalna późna tylko 0,5%. Najrzadziej jest spotykane stadium rozpadu, zajmujące, w obrębie którego wyróżniono wyłącznie fazę obumierania. Obszary leśne objęte ochroną czynną.  Różnorodne funkcje wynikające z przyjętych przedmiotów i celów ochrony: - ochrona ekosystemów leśnych jako całości; - ochrona określonych zbiorowisk roślinnych stanowiących pośrednie stadia w łańcuchach sukcesyjnych; - ochrona wybranych gatunków roślin i zwierząt, uznanych za przedmiot szczególnej troski; - pełnienie przez ekosystemy leśne funkcji służebnych (zabezpieczających) względem wybranych ekosystemów nieleśnych; - pełnienie przez obszary leśne funkcji krajobrazowych i kulturowych; - funkcja poznawcza; - monitoring Dziękuję za uwagę! Korzystałam z: -własnych zdjęć, zrobionych specjalnie na konkurs ( wszystkie z wyjątkiem trzeciego slajdu) -książki „Poleski Park Narodowy” autorzy: Tadeusz Grądziel, Elżbieta Kowalik, Andrzej Różycki -https://www.google.pl/imghp?hl=pl&tab=wi&ei=LA_aVLrGOordywOKmYHQCw&ved=0CAQQqi4oAg -http://www.poleskipn.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=115&Itemid=173 Pracę przygotowałam pod kierunkiem nauczyciela geografii : Pani Anny Dębickiej.