Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Program Erasmus+ Wyjazd Nauczyciela

   EMBED


Share

Transcript

PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 UMOWA NR ……………. Uniwersytet Jagielloński PL KRAKOW01 ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków dalej zwany „Uczelnią”, reprezentowany do celów podpisania niniejszej Umowy przez prof. dr hab. Andrzeja Manię, prorektora ds. dydaktyki oraz Pan/Pani [imię i nazwisko Uczestnika] : Staż pracy: ....................................................................... Obywatelstwo: ....................................................... Adres: ......................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... Jednostka Uczelni: ...................................................................................................................................................... ..................................................................................... Telefon: ................................................. E-mail: ............................................................................................... Płeć: [K/M] Rok akademicki: 2014/2015 dalej zwany/-a „Uczestnikiem” z drugiej strony, uzgodnili Warunki i Załączniki wymienione poniżej stanowiące integralną część Umowy (zwanej dalej „Umową"): DOFINANSOWANIE DLA UCZESTNIKA Uczestnik otrzymuje:  dofinansowanie z funduszy UE Poniżej wymienione załączniki stanowią integralną część Umowy: Załącznik I Załącznik II Indywidualny program nauczania Warunki ogólne Postanowienia zawarte w Umowie będą miały pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi w załącznikach. WARUNKI SZCZEGÓLNE ARTYKUŁ 1 – CEL DOFINANSOWANIA 1.1 Uczelnia zapewni Uczestnikowi dofinansowanie na wyjazd stypendialny w celu realizacji nauczania w programie Erasmus+. 1.2 Wsparcie finansowe w części przekraczającej wysokość diet dziennych zgodnych ze stawkami diety za dobę wg. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce strefy budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1.3 Uczestnik przyjmuje dofinansowanie określone w artykule 3.1 i zobowiązuje się zrealizować program mobilności uzgodniony w Załączniku I w celu zrealizowania nauczania. 1.4 Zmiany lub uzupełnienia Umowy powinny zostać uzgodnione przez obie strony umowy oraz sporządzone na piśmie w formie aneksu lub jednostronnego powiadomienia Uczestnika o dokonanej zmianie (zawiadomienie pocztą tradycyjną lub mailową). Zmiana zostanie potwierdzona przez Uczestnika w formie podpisu na aneksie lub zawiadomienia Uczelni pocztą tradycyjną lub mailową. 1.5 Dofinansowanie zostanie wypłacone w formie ustalonej pomiędzy stronami. . ARTYKUŁ 2 – OKRES OBOWIĄZYWANIA I ZMIANY 2.1 Umowa wejdzie w życie z dniem podpisania jej przez ostatnią z wymienionych wcześniej dwóch stron. 2.2 Okres mobilności rozpocznie się najwcześniej [data] i zakończy się najpóźniej [data]. Data rozpoczęcia okresu mobilności jest pierwszym dniem, a data zakończenia mobilności jest ostatnim dniem, w jakim Uczestnik – zgodnie z przyjętym do realizacji indywidualnym programem nauczania – musi być obecny w organizacji przyjmującej. Wymieniony w artykule 2.2 okres mobilności nie obejmuje dni przeznaczonych na podróż. 2.3 Uczestnik otrzyma dofinansowanie z funduszy UE na okres […..] dni. Uczestnik jest zobowiązany do przeprowadzenia ogółem 8 godzin zajęć dydaktycznych w ciągu [….]. dni. 2.4 Łączny czas trwania okresu mobilności nie może przekroczyć dwóch miesięcy w roku, a minimalna liczba godzin do zrealizowania w ciągu jednego tygodnia lub krótszego pobytu wynosi 8. 2.5 Rzeczywista data rozpoczęcia i zakończenia okresu mobilności musi być określona w zaświadczeniu o długości trwania pobytu wystawionym przez organizację przyjmującą. ARTYKUŁ 3 – DOFINANSOWANIE 3.1 Uczestnik otrzyma dofinansowanie w wysokości […] EUR jako Wsparcie Indywidualne (ryczałt na koszty utrzymania). Kwota na Wsparcie Indywidualne (ryczałt na koszty utrzymania) wynosi […] EUR na dzień. W przypadku, o którym mowa w art. 1.2 kwota zostanie pomniejszona o należny podatek od osób fizycznych. Ostateczna kwota zostanie obliczona w następujący sposób: suma iloczynu liczby dni mobilności jak określono w artykule 2.3 i stawki dziennej dla danego kraju przyjmującego. 3.2 Uczestnik zaświadcza, że na okres finansowania określony niniejszą Umową nie otrzymał innego dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej na pokrycie identycznych kosztów. 3.3 O ile nie jest naruszany artykuł 3.2 dodatkowe wsparcie finansowe z innych źródeł przyznane w celu zrealizowania programu nauczania uzgodnionego w Załączniku I jest dopuszczalne. 3.4 Dofinansowanie lub jego część będzie podlegać zwrotowi, jeżeli Uczestnik nie będzie przestrzegać warunków Umowy. Jednakże zwrot nie będzie wymagany, jeżeli Uczestnik nie mógł ukończyć planowanych działań zagranicą opisanych w Załączniku I z powodu działania „siły wyższej”. Takie przypadki muszą być zgłaszane przez Uczelnię na piśmie i podlegają zatwierdzeniu przez NA. ARTYKUŁ 4 – WARUNKI PŁATNOŚCI 4.1 W tygodniu poprzedzającym wyjazd zostanie wypłacona Uczestnikowi płatność zaliczkowa stanowiąca 100% kwoty określonej w artykule 3. 4.2 Uczestnik zobowiązany jest do rozliczenia otrzymanej zaliczki w ciągu 14 dni od daty powrotu do kraju, pod rygorem zwrotu dofinansowania. 4.3 Jeżeli płatność określona w artykule 4.1 wyniesie mniej niż 100% maksymalnej kwoty dofinansowania, złożenie przez Uczestnika indywidualnego raportu w wyjazdu (ankiety stypendysty) w systemie on-line wskazanym przez Uczelnię wysyłająca (on-line EU survey) będzie traktowane jako wniosek Uczestnika o płatność pozostałej kwoty dofinansowania. Uczelnia ma 45 dni kalendarzowych na wypłatę pozostałej kwoty lub na wystawienie polecenia zwrotu, jeżeli taki zwrot będzie należny. 4.4 Wraz z rozliczeniem zaliczki, o którym mowa w ust. 2 Uczestnik musi przedłożyć zaświadczenie o pobycie wystawione przez organizację przyjmującą wskazujące na datę rozpoczęcia i zakończenia okresu mobilności. ARTYKUŁ 5 – UBEZPIECZENIE 5.1 Na podstawie złożonego wniosku wyjazdowego Uczestnik ma zapewnione ubezpieczenie obejmujące koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej. Niezależnie na zasadach ogólnych Uczestnik może wystąpić do NFZ o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). ARTYKUŁ 6 – INDYWIDUALNY RAPORT Z WYJAZDU (ANKIETA STYPENDYSTY on-line EU survey) 6.1 Uczestnik wypełni raport-ankietę on-line najpóźniej w terminie 10 dni od dnia otrzymania wezwania do jego złożenia. 6.2 Uczestnik, który nie złoży raportu-ankiety może zostać zobowiązany przez Uczelnię do częściowego lub pełnego zwrotu otrzymanego dofinansowania UE. ARTYKUŁ 7 – PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA SĄDOWA 7.1 Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. 7.2 Sądem wyłącznie właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej Umowy jest sąd właściwy dla Uczelni wysyłającej będącej stroną Umowy, jeżeli spory te nie będą mogły być rozstrzygnięte polubownie. PODPISY Za Uczestnika Za Uczelnię [podpis] [pieczęć i podpis] Kraków, dnia Kraków, dnia