Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Projekt Techniczny Wykonawczy Rozbudowa Stacji Nalewaków Kwasu Wg Zamówienia Nr 02272/2011/ui/ti

MK-TECH Michał Karcz Olkusz ul.m.reja /3 www: mk-tech.org GSM: PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY ROZBUDOWA STACJI NALEWAKÓW KWASU WG ZAMÓWIENIA NR 07/0/UI/TI Zleceniodawca:

   EMBED


Share

Transcript

MK-TECH Michał Karcz Olkusz ul.m.reja /3 www: mk-tech.org GSM: PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY ROZBUDOWA STACJI NALEWAKÓW KWASU WG ZAMÓWIENIA NR 07/0/UI/TI Zleceniodawca: ZGH Bolesław S.A. Użytkownik: ZGH Bolesław S.A. Opracował mgr inż. J.Karcz Kwiecień 0 Opracował inż. W.Burakowski Kwiecień 0 Sprawdził M.Karcz Kwiecień 0 SPIS ZAWARTOŚCI. Podstawa opracowania 3. Przedmiot opracowania 3 3. Zakres opracowania 3 4. Opis techniczny Pomosty-Część budowlana 4 A. Charakterystyka ogólna 4 B. Dane materiałowo-konstrukcyjne 4 C. Kolejność i warunki wykonywania robót Nalewaki kwasu siarkowego-część 6 instalacyjna A. Dane techniczne urządzenia 7 B. Zagadnienia BHP 7 C. Wytyczne wykonania i montażu 8 D. Uwagi montażowe 8 5. Zabezpieczenie antykorozyjne 0 A. Technologia zabezpieczenia antykorozyjnego 0 6. Spis rysunków części budowlanej 3 7. Wykaz materiałów-część budowlana 4 8. Wykaz zbrojenia 8 9. Spis rysunków części instalacyjnej 8 . Podstawa opracowania Zamówienie ZGH Bolesław S.A. nr 07/0/UI/TI. Przedmiot opracowania Przedmiot opracowania stanowi projekt wykonawczy rozbudowy stacji Nalewajków kwasu siarkowego na terenie ZGH Bolesław S.A. 3. Zakres opracowania Opracowanie niniejsze swoim zakresem obejmuje następujące elementy Instalacji dozowania kwasu siarkowego wraz z pomostami roboczymi Pomosty Fundamenty Zawory odcinające - dozowania kwasu siarkowego do Nalewaków Rurociągi kwasu siarkowego Niezbędne elementy wyposażenia rurociągów takie jak: - podparcia - elementy złączne i uszczelniające 4. Opis techniczny 4.. Pomosty-Część budowlana A. Charakterystyka ogólna Zaprojektowano dwa pomosty robocze P i P obsługi nalewaków kwasu. Pomosty doprojektowano w połączeniu do istniejących pomostów obsługi nalewaków. Pomost P zaprojektowano z dwoma pomostami uchylanymi-trapami Pn i drabiną włazową-złazową na końcu pomostu P. Pomost P jest wywyższony o 7cm w stosunku do pomostów istniejących i pomostu P. Układ pomostów w kształcie litery L. Szerokość pomostów: 95cm, długość pomostów: P=907cm, P=96cm, szerokość trapu uchylnego: Pn=80cm, długość 30cm. Poziom pomostów od terenu m i 4.685m. Nowoprojektowane pomosty wspierają się na trzech słupach S= szt. I S= szt. B. Dane materiałowo-konstrukcyjne Pomosty zaprojektowano o konstrukcji stalowej w układzie dwuleżniowym [80, kraty pomostowe i stopnice schodów z żywicy zamontować firmy TROKOTEX grubości 40mm odpornych na działanie kwasów chemicznych-kwas siarkowy. Słupy wspierające konstrukcję pomostów obsługi zaprojektowano stalowe S= szt. dwugałęziowe, S= szt. trzygałęziowe. Przewiązki słupów typu kratowego jednogałęziowe. Fundamenty pod słupy zaprojektowano z betonu zbrojonego kl.b0. Zaprojektowano fundament zbrojeniowy pod istniejącą konstrukcję nalewaka kwasu. C. Kolejność i warunki wykonania robót Wytyczyć osie fundamentów pod konstrukcje słupów podestów i nalewaka kwasu. Wykonać wykopy pod fundamenty. Wykonać podbetonkę fundamentu z izolacją spodu fundamentu. Wykonać deskowanie, zbrojenie fundamentu, osadzić śruby fundamentowe pod stopy słupów wsporczych. Wykonać betonowanie beton kl. B0. Rozszalować dekowanie fundamentów, wykonać izolację pionową fundamentów abizol x(r+p), obsypać gruntem ubitym, wykonać-uzupełnić naruszoną nawierzchnię wokół fundamentu. Przystąpić do montażu konstrukcji stalowej max ciężar elementu montowanego 00kg, stosować dźwig samojezdny o udźwigu Q=0T. Teren montażu zabezpieczyć, oznakować strefę niebezpieczną. Wykonać montaż słupów S i S do fundamentów, wykonać montaż słupa nalewaka z platformą i schodami. Wykonać montaż podestu P do słupów S i S, wykonać montaż trapów ruchomych podestu P, zamontować drabinę na końcu podestu. Wykonać montaż podestu P do słupów S i S, z połączeniem do podestu istniejącego. Zabezpieczyć konstrukcję po montażu przeciw korozji. Wykonać montaż krat pomostowych podestu. 4.. Nalewaki kwasu siarkowego-część instalacyjna Rozbudowa stacji nalewaków kwasu siarkowego przeznaczona jest do załadunku kwasu do samochodów-cystern. Projekt stacji nalewaków obejmuje instalacje rurociągów kwasoodpornych DN50: zasilającego, spustowego, kolektora zbiorczego, armatury zaporowej oraz elementów konstrukcji wsporczej w/w rurociągów. Instalacja zasilana jest kwasem siarkowym stężonym 96 98% podawanym pompą firmy Munsch o wydajności 0 przy ciśnieniu 5m słupa wody. Od kolektora zbiorczego kwas prowadzony jest dwoma rurociągami stalowymi zakończonymi wężami kwasoodpornymi. W celu opróżnienia instalacje zaprojektowano rurociąg stalowy kwasoodporny, którym kawas będzie spływał grawitacyjnie do istniejącego rurociągu spływowego. Instalacja posiada kurki sterowane ręcznie DN50 firmy AZ-Armaturen (typ F-Standard mat..4408) zabudowane na rurociągu zasilającym oraz na kolektorze. Instalacja kwasu siarkowego poprowadzona jest wzdłuż podestów obsługiwanych stacji załadunku. A. Dane techniczne urządzeń - kurek stożkowy DN50 firmy AZ-Armaturen typ F-Standard mat ( dystrybucja w Polsce AZ-Armaturen Polska Sp z.o o., Opoczno ul. Jarzębinowa ) - wąż kompozytowy Corroflon SS do stężonego kwasu siarkowego DN50; l=6m ( dystrybutor w Polsce Inter Trade Sp. z o.o Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 43A ) B. Zagadnienia BHP Kwas siarkowy o stężeniu 96% jest substancją niebezpieczną, silnie żrącą. W celu umiejętnego obchodzenia się z nią i dla zidentyfikowania zagrożeń jakie może z sobą nieść i sposobu przeciwdziałania im, obsługa instalacji zobowiązana jest zapoznać się z Kartą charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej sporządzonej dla 96% kwasu siarkowego przez jego producenta. W warunkach normalnej pracy instalacja dozowania kwasu siarkowego nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia obsługi pod warunkiem stosowania bezpiecznych metod pracy i przestrzegania przepisów BHP obowiązujących na terenie ZGH Bolesław S.A. oraz przepisów szczegółowych i instrukcji BHP obowiązujących w instalacjach i magazynach stężonego kwasu siarkowego. Zagrożenia dla obsługi mogą wystąpić w przypadku awarii oraz w czasie okresowych przeglądów remontów instalacji w warunkach niezachowania należ ytych środków ostrożności i zabezpieczeń. C. Wytyczne wykonania i montażu Wszystkie elementy instalacji dozowania kwasu siarkowego powinny być wykonane zgodnie z niniejszą dokumentacją techniczną co do kształtów, wymiarów, rodzaju materiału i technologii spawania. Z względu na lokalizację instalacji, niektóre jej elementy zaprojektowano z naddatkiem na dopasowanie podczas montażu, pozostawiając luźne kołnierze. Spawanie montażowe elementów instalacji powinno odbywać się metodą TIG w temperaturze wyższej niż 0, przy zastosowaniu skutecznej ochrony stanowisk spawalniczych przed wpływem warunków atmosferycznych. Jakość montażowych złączy spawanych powinna mieścić się w klasie wadliwości złącza. Z uwagi na wymagania co do szczelności należy zwrócić szczególną uwagę na dokładność wykonania kołnierzy na elementach, które będą łączone śrubami. D. Uwagi montażowe Prace montażowe elementów instalacji dozowania kwasu siarkowego powinny być prowadzone zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych oraz wymaganiami zawartymi w DTR zastosowanych urządzeń i armatury. Miedzy kołnierzami łączonych elementów powinny być założone uszczelki z pełnego teflonu. Wszystkie uszczelki powinny być założone w sposób zapewniający szczelność połączenia kołnierzowego. Wszystkie połączenia kołnierzowe powinny być zabezpieczone opaskami BHP na kołnierze: rękawy teflonowe firmy Applicazioni Tecniche. W celu ułatwienia montażu instalacji w niektórych jej elementach zastosowano naddatki montażowe ( do dopasowania do rzeczywistych wymiarów ) oraz luźne kołnierze. Wszystkie rurociągi instalacji dozowania kwasu siarkowego należ y mocować w podporach na przekładkach gumowych grubości 3 5mm. Wykonaną instalację poddać wodnej próbie ciśnieniowej p=0bar. Na rurociągach kwasu należ y strzałką oznaczyć kierunek przepływu i nanieść oznaczenia literowe DN50- Dodatkowe symbole i oznaczenia wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 003 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne (Dz. U. z dnia 0 kwietnia 003 r.) 5. Zabezpieczenie antykorozyjne Zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji należ y wykonać za pomocą powłok malarskich wg punktu poniższego. Na rurociągach kwasu należ y strzałką oznaczyć kierunek przepływu i nanieść oznaczenia literowe DN50- Dodatkowe symbole i oznaczenia wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 003 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne (Dz. U. z dnia 0 kwietnia 003 r.) A. Technologia zabezpieczenia antykorozyjnego Zestaw epoksydowy przeznaczony do zabezpieczeń stalowych konstrukcji wsporczych i instalacji eksploatowanych w warunkach zewnętrznych w środowisku C5 wg normy ISO 944-5/Tikkurila Coatings. Zestaw przeznaczony jest do powierzchni stalowych i sprzętu w zakładach przemysłu drzewnego i chemicznego narażonego na zachlapanie i działanie aktywnych chemicznie płynów ( Wytrzymuje chwilowe działanie kwasów utleniających ) Powierzchnie przed malowaniem przygotować zgodnie z PN-ISO 850-:996, do stopnia Sa, natomiast chropowatość podłoża zgodnie z PN-ISO 5803-:999. Lp. Nazwa wyrobu Ilość warst w Grubość Warstwy suchej [ TEMACOAT SPA MIO 3 80 TEMACOAT GPL 80 3 Sumaryczna grubość powłoki suchej zestawu 3 30 PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI: Mycie i odtłuszczanie. Przed przystąpieniem do prac malarskich, obiekty przeznaczone do zabezpieczeń antykorozyjnych należ y oczyścić z zanieczyszczeń rdzy, zgorzeliny walcowniczej, olejów i smarów i chemikaliów, pozostałości detergentów itp. Szczególnie ważne jest oczyszczenie z tłuszczów, olejów i smarów, które w znacznym stopniu obniżają przyczepność powłoki malarskiej do podłoża. Proces odtłuszczania powinien być przeprowadzony przed procesem oczyszczania powierzchni z innych zanieczyszczeń i przed obróbką strumieniowościerną. Powierzchnie zmyć strumieniem wody (ciepłej) zawierającej dodatek detergentu, emulatora lub gotowego preparatu odtłuszczającego, tak aby usunąć zanieczyszczenie olejów ze wszystkich zakamarków konstrukcji. W koniecznym przypadku do usunięcia tłuszczów można uż yć rozcieńczalnika lub benzyny. Po umyciu detergentami całą powierzchnie spłukać czystą wodą. Czyszczenie metodą strumieniowo-ścierną. Powierzchnia stalowa oczyszczona metodą strumieniowo-ścierną do stopnia czystości co najmniej Sa wg PN-ISO 850- (dla konstrukcji nowych według Polskiej normy PN-70/H do stopnia czystości) Powierzchnia do malowania powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu. Należ y pamiętać o wyprawieniu krawędzi oraz trudnodostępnych miejsc pędzlem. Nakładanie. Powyższe wyroby nakładać zgodnie z parametrami podanymi w kartach technologicznych. Zaleca się bezwzględnie przestrzegania wymagań technologicznych względem wyrobów antykorozyjnych zawartych w kartach technicznych. Producent: Tikkurila Coatings Sp. z o.o Dębica, ul. Mościckiego 3 tel , fax 6. SPIS RYS. CZĘŚCI BUDOWLANEJ NR NAZWA RYS. NR RYS. FORMAT SYTUACJA A4 POMOST OBSŁUGI P P-.00 A3 3 DRABINA WŁAZOWO-ZŁAZOWA P-.00 A3 4 POMOST OBSŁUGI P P-3.00 A3 5 SŁUP S SZCZEGÓŁ MOCOWANIA P-4.00 A3 LEŻNI PODESTÓW 6 SŁUP S P-5.00 A3 7 POMOST RUCHOMY P-6.00 A3 8 FUNDAMENT POD SŁUP S A4 9 FUNDAMENT POD SŁUP S A4 0 FUNDAMENT POD NALEWAK 3 A4 7.WYKAZ MATERIAŁÓW-CZĘŚĆ BUDOWLANA Długość elementu Ciężar Ilość Ciężar Poz. Wyszczególnienie mm szt. szt. w elem. Mater. Uwagi Nr Rys. POMOST OBSŁUGI P szt. [ ,77 67,7 334,34 S35JR P-.00 [ 80 90,9 8,38 56,76 S35JR P-.00 3p [ , 3,5 3,5 S35JR P-.00 3L [ , P ,65 6 9,9 S35JR P S35JR P-.00 5a 000, 5,5 S35JR P Rura Prost. 00x50x S35JR P-.00 6a. 80 4, ,4 S35JR P x45x4 6, S35JR P całkowita 0,48 0,48 S35JR P x45x4 35x35x3 Kątownik 30x30x3 000 całkowita ,06 60,06 S35JR P , ,36 S35JR blokada krat P Bl 3x50 całkowita , 74, S35JR bortnica P Bl 8x85x6-0,86 3 9,78 S35JR P Stopnica 800x x300x40 x chem. P Krata pomostowa 000x800 TROKOTE x40 X chem. P-.00 MASA CAŁKOWITA 0 4 4, 5 kg DRABINA WŁAZOWO ZŁAZOWA szt. 5 Kątownik 60x60x ,43 54,86 S35JR P pręt 0x ,65 4 3,6 S35JR P Pł. 40x ,03 4, S35JR P Pł. 40x ,85 3,55 S35JR P Bl 5x70x70-0,9 0,38 S35JR P Kątownik 60x60x ,96 6 3,76 S35JR P-.00 Kątownik 60x60x6 63 3,79 3,79 S35JR P Śruba M6x B P Nakrętka M6-5- B P Podkładka P-.00 a Kątownik 60x60x6 30 0,6 0,6 S35JR P-.00 MASA CAŁKOWITA 9,78kg POMOST OBSŁUGI P szt. p [ S35JR P-3.00 L [ ,5 88,5 S35JR P-3.00 [ ,4 56,8 S35JR P p [ ,6 3,6 S35JR P L [ ,65 7,65 S35JR P ,65 6 9,9 S35JR P ,8 4,7 83,4 S35JR P c 48,4,4 S35JR P d 34,9,9 S35JR P s 85,5 4,5 4,5 S35JR P p 350,9 3,8 S35JR P Rura Prost. 00x50x S35JR P a 80 4, ,7 S35JR P x45x4 6, 5, ,64 S35JR P całkowita 97,6 97,6 S35JR P x45x4 35x35x3 Kątownik 30x30x3 3 Bl 3x Stopnica 800x300x40 Krata pomostowa TROKOTE X 0000 całkowita , 57, S35JR P , ,36 S35JR całkowita x300 x40 000x800 x40 blokada krat P , 74, S35JR bortnica P chem. P chem. P-3.00 MASA CAŁKOWITA 009,5kg SŁUP S szt. [ ,67 35,34 S35JR P-4.00 a Bl 5x60x0-4,4 6 4,84 S35JR P-4.00 p Patrz punkt p P-4.00 rys P-3.00 Ilość 930 5, 0, S35JR podana P Rura Prost. dla 8,6 7 3 S35JR 00x50x4 szt. dla P Rura Prost. wszyst 353,7 3 35, S35JR 00x50x4 kich P Bl 5x50x0 -,3,6 S35JR elemen P Bl 5x00x00-4,7 9,4 S35JR tów P-4.00 rys. 7 Bl 8x50x00 -,88 4 7,5 S35JR P-4.00 P Śruba M6x65-0,3 8, połącze P-4.00 6 Śruba M6x80-0,55 8, Nakrętka M6-5- B Podkładka a Podkładka klinowa MASA CAŁKOWITA 48,3kg nie do słupa połącze nie do słupa ISO 403 PN78/ M PN79/ M- 808 P-4.00 P-4.00 P-4.00 P-4.00 SŁUP S szt. b Bl 5x5x60-6,58 6,58 S35JR P-5.00 [ , 3 43,36 S35JR P Rura Prost.. 00x50x4 8, S35JR P Rura Prost. 00x50x4 09,8 9, S35JR P Bl 5x00x00-4,7 3 4,3 S35JR P Bl 8x50x00 -,88 6,8 S35JR P , 6 4,6 S35JR P ,8 5 9 S35JR P ,3 6 37,8 S35JR P ,7 5 38,5 S35JR P-5.00 Bl 5x55x60 -,68,68 S35JR P Bl 8x95x50-0,89 0,89 S35JR P-5.00 MASA CAŁKOWITA 497,8kg POMOST RUCHOMY szt. Rura Prost.. całkowita 38, 38,.457 Ilość P x40x podana 3 Bl 8x40x00-0,5.457 dla P Bl 3x50x0-0,3 6 0, szt. dla P Bl x47x63-3,77 7, wszyst P Bl 6x0x0 -,9 5,8.457 kich P-6.00 Sworzeń 30 elemen 9 0 0,685, x0/8 5-8 tów P-6.00 Nakrętka M4-5- rys B P-6.00 P Bl 0x50x80-0, ,8.457 P Bl 6x5x40 -, 4,4.457 P Bl 0x60x05-0, P Podkładka Krata pomostowa TROKOTEX 40x600x800 PN- 78/M P chem. P-6.00 - Kątownik 45x30x4 50 0, 8 0, Blokada krat pomostu P x45x4 089, P x45x P Bl.8x45x P Bl.8x45x P Bl.8x45x P Bl.8x70x P Sworzeń ϕ0x45x9/6-58 Sworzeń ϕ0x35x9/5-8 Nakrętka M6- A P P Podkładka 7-A Podkładka -A Łańcuch nr Aluminiowa wciągarka liniowa ręczna SW KAL GAMMA z linką nierdzewną ϕ6 firmy PFAFF,35kg /mb MASA CAŁKOWITA ok 00kg nierdze wna nierdze wna nierdze wna Stal nierdze wna PN-/M Nr katalogo wy P-6.00 P-6.00 P-6.00 P-6.00 P-6.00 Ciężar Ilość Ciężar Poz. Wyszczególnienie szt. szt. w elem. Uwagi Nr Rys. A Pomost obsługi 044, 044,5 P 5 P-.00 B Drabina włazowo - złazowa 9,78 9,78 P-.00 C Pomost obsługi P 009,5 009,5 P-3.00 D Słup S 48,3 496,6 P-4.00 E Słup S 497,8 497,8 P-5.00 F Pomost ruchomy nalewaków P-6.00 Ogółem masa konstrukcji w ok 3377,85 kg kg 8. WYKAZ ZBROJENIA Nr prę ta Dług o ść prę t a w cm. Ilość szt. Długość ogólna wg w mb Stal kl. A- Stal kl. A- 0;A-I II;A-III *8= *4= *4= *0 56 = *4 64 = *= Długość wg mb: Masa jednostkowa kg/mb: Masa wg kg: Masa ogółem: 93.9 kg Uwagi Fundament nalewaka kwasu Rys. 3 =.575 Fundament pod słup S Rys. =szt. =0,895 *=,79 Fundament pod słup S Rys. =szt. = Masa ogółem: Fund. Nalewaka M48 l=950=4szt.*0.=40.44kg Schody nalewaka M0 l=800=szt.*.94=3.88kg Fund. słupa S M6 l=790=6szt.*.3=0.96kg Fund. słupa S M6 l=790=szt.*.3=5.7kg 8.00kg Ś ruby fundamentowe PN-7/M-8506 9. SPIS RYS. CZĘŚCI INSTALACYJNEJ NR NAZWA RYS. NR RYS. FORMAT INSTALACJA RUROWA IN-.00 A3 ODCINEK A-B IN-..00 A4 3 PODPORA I DN50 IN A4 4 ODCINEK B-C-J IN-..00 A3 5 ODCIENK C-D IN A3 6 PODPORA IIA DN50 IN A4 7 PODPORA II DN50 IN A4 8 ODCINEK D-E IN A3 9 ODCINEK E-F IN A3 0 PODPORA III DN00 IN A4 KOLEKTOR IN A3 ODCINEK F-G-H IN A3 3 PODPORA KOŃCOWA IN A4 4 PODPORA III DN50 IN A4