Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Test Wspolpraca Miedzynarodowa

PP

   EMBED


Share

Transcript

   grupa a Współpraca międzynarodowa ...................................................imię i nazwisko Poniższy test składa się z 9 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź. ................... Za rozwiązanie całeo testu możesz otrzyma! maksymalnie # punktów .klasa 1.  $pisz obok zdania prawdziweo literę P% a obok zdania &ałszyweo literę ' (. (0–2  p.) a) *odatnie saldo bilansu +andlu zaraniczneo ma mie,sce wtedy% dy warto-! eksportu ,est większa od warto-ci importu. . . . . .  b) andel międzynarodowy ,est rezultatem porozumień opracowanyc+ przez oranizac,e międzynarodowe. . . . . . c) Zestawienie roczne, warto-ci eksportu i importu towarów to bilans płatniczy. . . . . . d) Protekc,onizm państwowy polea na oraniczaniu importu i pobudzaniu eksportu produktów w celu oc+rony kra,oweo rynku przed zaraniczną konkurenc,ą. . . . . . 2.  Podkre-l w poniższyc+ zdaniac+ in&ormac,e  prawdziwe. (0–2  p.)   a) Zakup produktów za ranicą to import / eksport  . b) /przedaż produktów za ranicę to import / eksport  .c) Przeciwnicy procesu lobalizac,i to alterglobaliści  0 antyglobaliści .d) 1a,większym eksporterem na -wiecie są Chiny 0 USA . 3.  Podkre-l produkty% które są polskimi 2+itami3 eksportowymi. (0–1  p.) telei!ory C#$ ropa na%toa$ spr!&t A'#$ tele%ony komrkoe 4.  Podkre-l nazwy państw o na,większym udziale w strukturze polskieo eksportu. (0–1  p.)  iemcy$ *i+!ek A,strali-ski$ aponia$  ranc-a$ ongolia 5.   4odzina 5owalskic+ ma kredyt denominowany we &rankac+ szwa,carskic+% płacąc miesięczne raty w wysoko-ci #66 &ranków. Zaznacz% przy ,akim kursie raty miesięczne w złotyc+ będą na,mnie, korzystne na,korzystnie,sze dla budżetu domoweo te, rodziny. (0–1 p.) a) &rank 7 8%6 zł b) &rank 7 %# złc) &rank 7 8%# złd) &rank 7 :%6 zł 6.  Zaznacz odpowiedzi zawiera,ące przykłady  prze,awów lobalizac,i na płaszczyźnie ospodarcze,. (0–1  p.) a) procesy interacy,ne &irm b) swobodny i błyskawiczny przepływ in&ormac,ic) swobodny przepływ kapitału% towarów i usłud) rozwó, transportu lotniczeo 7.  Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania. (0–1  p.) 5orporac,a międzynarodowa składa się z;a) tylko ,edne, spółki działa,ące, na rynku kra,owym. b) wielu spółek działa,ącyc+ na rynku kra,owym.c) ,edne, lub wielu spółek działa,ącyc+ w więce, niż ,ednym kra,u. 8.  <zupełni, tabelę poda,ąc po dwa przykłady skutków lobalizac,i. (0–2 p.) Skutki !o a!izac#i Pozytywne1eatywne $.  4ozwiąż krzyżówkę% a następnie zapisz +asło. (0– p.) . /przedaż za ranicę produktów poc+odzącyc+ z wcze-nie,szeo importu. . Pieniądze innyc+ państw.8. =bniżenie warto-ci waluty kra,owe, w stosunku do innyc+ walut.:. /pec,alna ;............... >konomiczna  asło? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   grupa b Współpraca międzynarodowa ...................................................imię i nazwisko Poniższy test składa się z 9 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź. ................... Za rozwiązanie całeo testu możesz otrzyma! maksymalnie # punktów .klasa . $pisz obok zdania prawdziweo literę P% a obok zdania &ałszyweo ' literę (. (0–2  p.) a) <,emne saldo bilansu +andlu zaraniczneo ma mie,sce wtedy% dy warto-! eksportu ,est mnie,sza od warto-ci importu. . . . . .  b) Zastawienie roczne, warto-ci eksportu i importu towarów daneo państwa to bilans +andlu zaraniczneo. . . . . . c) Przeciwnicy procesu lobalizac,i to antylobali-ci.  . . . . . d) andel międzynarodowy ,est rezultatem porozumień opracowanyc+ przez oranizac,e międzynarodowe. . . . . . . Podkre-l w poniższyc+ zdaniac+ in&ormac,e  prawdziwe. (0–2  p.)   a) 1a,większym importerem na -wiecie są Chiny  0 USA . b) /przedaż produktów za ranicę to import   0 eksport  . c) Zakup produktów za ranicą to import   0 eksport  . d) 1a,większy udział w tworzeniu -wiatoweo P5@ma,ą  iemcy  0 USA . 8. Podkre-l rupy towarów% które dominu,ą w polskim imporcie. (0–1  p.)  spr!&t transportoy$ napo-e alkoholoe$ spr!&t elektryc!ny i elektrotechnic!ny$ silniki spalinoe :. Podkre-l nazwy państw o na,większym udziale w strukturze polskieo importu. (0–1 p.) ielka 3rytania$ iemcy$ aponia$ Chiny$ S4oac-a #.   4odzina 5owalskic+ ma kredyt denominowany we &rankac+ szwa,carskic+% płacąc miesięczne raty w wysoko-ci A66 &ranków. Zaznacz% przy ,akim kursie raty miesięczne w złotyc+ będą na,korzystnie,sze dla budżetu domoweo te, rodziny. (0–1  p.) a) &rank 7 8%6 zł b) &rank 7 %# złc) &rank 7 8%# złd) &rank 7 :%6 zł B. Zaznacz odpowiedzi zawiera,ące przykłady  prze,awów lobalizac,i na płaszczyźnie tec+noloiczne,. (0–1p.) a) rozwó, transportu% łównie lotnictwa i przewozówkontenerowyc+ b) swobodny i błyskawiczny przepływ in&ormac,ic) swobodny przepływ kapitału% towaru i usłud) zawieranie politycznyc+ koalic,i międzynarodowyc+ C. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania. (0–1 p.)  1a,ważnie,szymi centrami ospodarczymi -wiata są;a) /tany Z,ednoczone i D+iny. b) /tany Z,ednoczone% Eaponia oraz kra,e <>% łównie >uropy Zac+odnie,.c) Eaponia% D+iny i 4os,a.d) /zwa,caria i (ranc,a. A. <zupełni, tabelę poda,ąc po dwa przykłady skutków lobalizac,i. (0–2  p.) Skutki !o a!izac#i Pozytywne1eatywne 9. 4ozwiąż krzyżówkę% a następnie zapisz +asło. (0– p.)   . /krót nazwy <nia >urope,ska.. @ieżąca cena waluty obce, wyrażona w walucie kra,owe,.8. $zrost warto-ci waluty kra,owe, w stosunku do innyc+ walut.:. Proces interac,i społeczne,% kulturowe, i ospodarcze,.  asło? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .