Preview only show first 10 pages with watermark. For full document please download

Zal._3- Wzór Umowy - Fundacja Małych I średnich Przedsiębiorstw

   EMBED


Share

Transcript

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego z dn. 28 lutego 2017 r. ws. obsługi prawnej Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Fundacji MSP) jako Regionalnej Instytucji Finansującej – wzór umowy Umowa o świadczenie obsługi prawnej Zawarta w dniu …….marca 2017 r. w Warszawie, pomiędzy: Fundacją Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, KRS 0000077462, NIP 527-10-46-011 reprezentowaną przez: ……………………………………………………………. …………………………………………………………….. zwaną dalej Zamawiającym a ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………….. zwanym dalej Wykonawcą. Uwzględniając wynik postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego w sprawie obsługi prawnej Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Fundacji MSP) jako Regionalnej Instytucji Finansującej Strony niniejszej umowy postanawiają co następuje: §1 Przedmiot umowy 1. Na zasadach i warunkach określonych w ustawie regulującej zasady wykonywania zawodu adwokata/radcy prawnego i niniejszej umowie, Zamawiający zleca Wykonawcy świadczenie usług prawnych (obsługa prawna) w zakresie zadań realizowanych przez Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie pełnienia przez nią roli Regionalnej Instytucji Finansującej. 2. Świadczenie obsługi prawnej, o której mowa w ustępie 1, obejmuje w szczególności: a) sporządzanie analiz i opinii prawnych, w tym dokonywanie wykładni obowiązujących przepisów prawa w sprawach związanych z działalnością RIF, w szczególności dotyczących: wykonania zadań w związku z realizacją umów o dofinasowanie w zakresie działań objętych Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka lub programami zakończonymi PHARE, Sektorowym Programem Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL), Sektorowym Programem Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP); pomocy publicznej; polskiego, unijnego i międzynarodowego prawa własności przemysłowej i praw autorskich; prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; finansów publicznych oraz zamówień publicznych; b) sporządzanie opinii prawnych dotyczących zagadnień prawnych pojawiających się w związku z działalnością RIF ; c) opracowywanie, współpraca przy opracowywaniu oraz interpretacja i opiniowanie projektów umów, porozumień oraz ugód, których stroną jest RIF, oraz innych dokumentów dotyczących RIF; Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. d) dokonywanie interpretacji przepisów z zakresu organizacji i funkcjonowania RIF oraz sporządzanie aktów prawnych pozostających w związku z działalnością RIF, jak również oświadczeń i pism RIF; e) reprezentacja Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Warszawie przed sądami powszechnymi. 3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym, finansowym, technicznym oraz uprawnieniami, wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na należyte zrealizowanie przedmiotu umowy. 4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością, przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności. §2 Miejsce i termin wykonywania umowy 1. Wymagana jest fizyczna obecność jednego z dwóch adwokatów/radców prawnych wskazanych przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego w celu konsultowania i parafowania dokumentów oraz omawiania bieżących problemów przez pięć dni w tygodniu w wymiarze pięciu godzin dziennie w godzinach pomiędzy 8.00 i 15.00. 2. Umowa z zastrzeżeniem ust. 3, będzie wykonywana w siedzibie Zamawiającego. 3. W zależności od potrzeb Zamawiającego i okoliczności sprawy, umowa może być wykonywana w innym miejscu ustalonym przez Strony na terenie Warszawy. §3 Dalsze zobowiązania Stron 1. Zamawiający zobowiązuje się przekazywać na bieżąco Wykonawcy wszelkie informacje oraz wszelką dokumentację będącą w posiadaniu Zamawiającego albo też umożliwiać mu dotarcie do takiej dokumentacji, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia obsługi prawnej na rzecz Zamawiającego. 2. Wykonawca zachowa tajemnicę zawodową w najszerszym zakresie określonym przepisami ustawy regulującej wykonywanie zawodu adwokata lub ustawy regulującej wykonywanie zawodu radcy prawnego. 3. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, wszelkich danych czy informacji otrzymanych od Zamawiającego. Zobowiązanie to obejmuje także odpowiednie zabezpieczenie danych, czy informacji przy ich przekazywaniu za pomocą środków porozumiewania się na odległość. 4. Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw w każdym przypadku, w którym będzie to niezbędne dla wykonywania niniejszej umowy. §4 Oświadczenie Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia pomocy prawnej zgodnie z ustawą regulującą zasady wykonywania zawodu adwokata lub ustawą regulującą zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, zasadami etyki zawodowej oraz uwzględnieniem interesów Zamawiającego na zapewnienie sobie profesjonalnej obsługi prawnej. §5 Wynagrodzenie 1. Za wykonywanie niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………………….zł netto( Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. słownie:…………………………………………….) powiększone o obowiązujący podatek VAT. 2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, płatne jest z dołu w terminie czternastu dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę. W przypadku gdy okres wykonywania obsługi prawnej jest krótszy niż jeden miesiąc rozliczeniowy wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy oblicza się proporcjonalnie. 3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy wskazany na fakturze. 4. Wykonawcy przysługują koszty zastępstwa procesowego w prowadzonych przez niego sprawach w pełnej wysokości i będą wypłacane na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. §6 Czas trwania umowy 1. Umowa zawarta jest na okres od dnia ……marca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowanie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. 3. W dniu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie otrzymane w związku z niniejszą umową akta spraw, dokumenty i inne nośniki informacji oraz przekazany sprzęt i klucze do pomieszczeń Zamawiającego, jeśli takie zostaną Wykonawcy udostępnione. §7 Postanowienia różne 1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Spory związane z realizacją umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 3. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zadanie finansowane/dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.